Forretningsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsbetingelser"

Transkript

1 Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet og mangler... 4 Support... 4 Tavshedspligt... 4 Ændring af forretningsbetingelser og vilkår... 5 Kommunikation... 5 Forsinkelse... 5 Ansvar og ansvarsbegræsning... 5 Hosting/drift og hardware... 6 Rettigheder til projektet... 6 Abonnement og opsigelse... 7 Om webhotellet... 8 Domæne... 8 SEO (søgemaskineoptimering)... 8 Specielle indholdstyper... 9 Bistand ved ophør... 9 Overdragelse af aftalen... 9 Adresseændringer... 9 Lovvalg og tvister... 9 Side 1

2 Betingelsernes anvendelsesområde Disse almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse for enhver aftale mellem OnlinePlus og kunden i alle aftaleforhold. Fravigelse af de generelle forretningsbetingelser skal ske skriftligt og med accept af begge parter. Accept af fravigelsen kan foreligge på . Indgåelse Tilbud accepteres skriftligt af parterne. Eventuelle ændringer i Løsningsbeskrivelsen skal for at være gyldige aftales skriftligt af parterne. Med mindre andet er aftalt, bærer Kunden det fulde ansvar for, at Projektet er entydigt og udtømmende beskrevet i løsningsbeskrivelsen. Det påhviler Kunden at stille alle nødvendige oplysninger til rådighed vedrørende Projektet. Ved indgåelse af en aftale, forpligter kunden sig til at opgive korrekt navn, adresse, postnummer, telefonnummer samt -adresse, hvis en sådan haves. Virksomheder og selskaber skal opgive virksomhedens navn samt CVR-nummer. OnlinePlus forpligter sig til at behandle alle oplysninger om kunden fortroligt. Dog er OnlinePlus berettiget til at udlevere kundens navn, adresse og telefonnummer til et af IT- Brancheforeningen nedsat organ vedrørende misbrug af internettet. OnlinePlus forbeholder sig ret til at bruge oplysningerne til udarbejdelse af generelle statistikker samt til at anvende det udførte arbejde som reference i salgs- og marketingsøjemed. OnlinePlus er berettiget til at videregive krævende oplysninger til officielle navnemyndigheder, f.eks. DK Hostmaster, InterNIC og RIPE OnlinePlus forbeholder sig ret til at oprette en midlertidig hjemmeside, såfremt relevant materiale ikke er fremsendt senest 14 dage fra aftaletidspunktet. Der ydes herefter 20 arbejdsdage fra faktureringsdato til eventuelle rettelser af grafik eller opsætning. Priser Alle priser oplyses eksklusiv 25 % moms. Alle priser er forbeholdt prisændringer og trykfejl. Udover den tilbudte eller aftalte pris, er OnlinePlus berettiget til at opkræve betaling for: Ekstra timeforbrug som følge af mangelfulde eller forkerte anvisninger fra kundens side. Ekstra timeforbrug som følge af rekvirerede rettelser eller ændringer fra kunden side, der ligger uden for det afgivende tilbud. Bestilling af ydelser eller produkter, der ikke i forvejen indgår i afgivende tilbud. Betalingsbetingelser Skyldige beløb skal betales senest 8 dage fra fakturadato (forfaldsdagen). OnlinePlus ApS kan opkræve kompensationsbeløb ved forsinket betaling jf. renteloven 9a, stk. 3, jf. 1, stk. 4 beløbet udgør 310,00 kr. og vil blive opkrævet når OnlinePlus ApS ikke rettidig modtager betaling for fremsendte faktura. Ved Side 2

3 forsinket betaling skal der svares renter i henhold til renteloven (2 % pr. måned af det skyldige beløb) fra forfaldsdagen. Der opkræves et gebyr på 100 kr. pr. påkravsskrivelse. Der foretages to påmindelser med minimum 10 dages mellemrum. Herefter tilsendes et betalingspåkrav. Hvis betaling ikke er modtaget af OnlinePlus efter ti dage fra påkravsdato, vil OnlinePlus forbeholde sig ret til at overgive restancen til tredjepart i forbindelse med inkasso. Ved overdragelse af en fordring til inkasso vil Kundens løsning/abonnement samtidig blive nedlukket midlertidigt. Alle priser er ekskl. moms. Betalingsplan OnlinePlus fakturerer i henhold til standard timepris og efter medgået tid i mindre opgaver på op til 3 dages arbejde. For større Projekter er fast pris eller estimat anført i forbindelse med accepteret Løsningsbeskrivelse. Betalingsplan fremgår typisk af Løsningsbeskrivelsen, i modsat fald faktureres udførelsen efter regning. OnlinePlus kan fakturere Projekter løbende pr. måned efter færdiggørelsesgrad eller ved enkelte faser. Tidsforbrug til transport, møder og relaterede udgifter, der ikke er planlagt i projektplanen, kan faktureres særskilt såfremt dette meddeles forud for det aktuelle møde. Projekter udover Løsningsbeskrivelsen faktureres efter regning. Manglende betaling fra kunden kan medføre, at OnlinePlus indstiller arbejdet indtil disse er betalt. Underleverandør OnlinePlus er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføres af en underleverandør. I det omfang OnlinePlus anvender underleverandører, påtager OnlinePlus sig samme ansvar for disses arbejde, som om arbejdet var udført af OnlinePlus selv. Udførelsen og organisering OnlinePlus skal udføre Projektet i overensstemmelse med det aftalte i Løsningsbeskrivelsen. Er der ikke aftalt en tidsplan, skal Projektet udføres med den hast som efter Projektets omfang og omstændighederne i øvrigt anses for rimelig. Projektet skal udføres i samråd mellem parterne. Samråd skal foregå ved løbende kontakt mellem parternes kontaktpersoner. Såfremt Kunden inden for den aftalte tidsplan, hverken accepterer, korrigerer eller afslår en Løsningsbeskrivelse eller detaljer vedrørende Projektet, kan OnlinePlus vælge at udskyde udførelsen til dette foreligger, eller påbegynde udførelsen af konkrete opgaver i henhold til tidsplanen og den leverede Løsningsbeskrivelse. Såfremt opgaver på denne baggrund påbegyndes, er Kunden forpligtet til at betale for den anvendte tid samt andre relaterede omkostninger indtil denne tilbagemelding foreligger. Forud for påbegyndelse af Projektet eller dele af Projektet hvor Kunden mangler at give tilbage melding skal OnlinePlus informere herom. Med mindre andet er aftalt, er Kunden ansvarlig for samordning og organisering af Projektet inden for egen virksomhed. En navngiven person ved Kunden skal fungere som Kundens projektleder, med mulighed for at Side 3

4 give bindende accept i forhold til Projektet og aftaler med OnlinePlus. OnlinePlus skal snarest underrette Kundens projektleder ved behov for supplerende ydelser eller udvidelse af Projektet. Opstår der under udførelsen af Projektet behov for supplerende ydelser kan disse udføres som tillæg til Løsningsbeskrivelsen og alene efter kundens forudgående skriftlige godkendelse heraf. Funktionalitet og mangler Forud for levering foretages en test med det formål at gennemprøve produktets funktionalitet i henhold til det aftalte. Der aftales eventuelle tilretninger, der skal foretages for færdiggørelse af projektet. Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde nogen faktureret ydelse i henhold til den indgåede aftale som følge af forsinkelse eller nødvendige tilretninger konstateret i forbindelse med afleveringsforretningen. Eventuelle mangelsindsigelser kan kun gøres gældende, hvis der meddeles OnlinePlus ved anbefalet skrivelse eller pr. mail snarest efter, og ikke senere end 14 dage efter, at kunden har kunnet konstatere manglen. Mangelsindsigelser der fremkommer senere end 14 dage kan ikke tages i betragtning. Hvis ikke andet fremgår af aftalen, er OnlinePlus ansvarlig efter dansk rets almindelige regler. OnlinePlus erstatningsansvar er begrænset til et beløb svarende til de seneste 3 måneders driftsbetaling fra Kunden, til dækning af Hosting og trafik. Support Som kunde har du adgang til vores support via telefon eller indenfor vores normale åbningstider som er: Mandag-torsdag: kl Fredag: Kl Supporten giver dig mulighed for at ringe eller e spørgsmål til brugen af din webløsning. Support faktureres til den enhver tid gældende timepris eller klippekort, medmindre andet er skriftligt aftalt. Såfremt OnlinePlus vurderer at der ydes meget support til kunde/brugeren af webløsningen, kan OnlinePlus kræve at kunden/brugeren skal på kursus såfremt supporten hos OnlinePlus fortsat skal kunne benyttes. Kontakt OnlinePlus for pris på kursus, da dette skal købes separat. OnlinePlus forbeholder sig ret til at opkræve gebyr i forbindelse med ydelse af f.eks. ekstraordinær support, services og herunder ændring af layout og billedbehandling. Tavshedspligt Parterne samt deres personale, underleverandører og rådgivere skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til enhver oplysning om den anden Parts forretningshemmeligheder, forretningskoncepter, forretningsforbindelser og andre fortrolige forhold, der kommer til deres kendskab i forbindelsen med etableringen, driften og afviklingen af denne aftale. Er Kunden en offentlig myndighed eller er Kunden Side 4

5 underlagt tavshedspligt, skal Kundens ansatte dog i stedet overholde reglerne om fortrolighed og tavshedspligt. Tavshedspligten omfatter ikke (I) videregivelse med skriftlig tilladelse fra den beskyttede Part, (II) videregivelse, der kræves af en offentlig myndighed i henhold til gældende lovgivning og (III) videregivelse til egen rådgiver eller til mæglingsmand, voldgiftsret, domstol eller lignende. Ovennævnte oplysninger må Parterne kun opbevare, anvende og formidle som led i opfyldelse af deres forpligtelser overfor hinanden. Ændring af forretningsbetingelser og vilkår OnlinePlus kan foretage nødvendige ændringer i disse vilkår med et varsel på 1 måned. Kommunikation OnlinePlus kan anvende Kundens til al kommunikation, herunder til services meddelelser, påkrav og rykkere samt meddelelser om OnlinePlus nyheder. Forsinkelse Har parterne aftalt en tidsplan, foreligger der forsinkelse, såfremt aflevering af Projektet ikke har fundet sted på den aftalte leveringsdato. Skyldes forsinkelsen forhold der ikke er inkluderet i projektet fra OnlinePlus, har OnlinePlus ret til at udskyde den aftalte leveringsdato med mindst det antal dage, der svarer til forsinkelsen. OnlinePlus er berettiget til erstatning af eventuelle tab direkte afledt af forsinkelsen. Medmindre andet er skriftligt aftalt i forbindelse med det konkrete Projekt har Kunden ingen ret til erstatning for indirekte eller direkte tab foranlediget af eventuel forsinkelse. Ansvar og ansvarsbegræsning Kunden er eneansvarlig for enhver brug af Projekt, herunder adgangen til og håndteringen af data. Kunden er eneansvarlig for de data, der lagres i den Projektet tilhørende database, deres ændring, eventuel sletning, m.v. OnlinePlus er ikke ansvarlig for manglende adgang til Projekt som skyldes: Problemer med Kundens internet-adgang uanset årsag. Generelle problemer med telefon-kommunikation, f.eks. brud på kabler, for meget trafik, etc. Forhold af sådanne ekstra-ordinære omstændigheder, som OnlinePlus eller deres underleverandører ikke er herre over, og som man ikke ved denne aftales indgåelse med rimelighed kunne eller burde have forudset og ej heller burde have undgået eller overvundet. OnlinePlus er ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af afbrydelser eller forstyrrelser i OnlinePlus s elektroniske udstyr. OnlinePlus fraskriver sig på samme måde ansvaret for afbrydelser eller forstyrrelser, der kan tilskrives OnlinePlus-leverandørers forhold. OnlinePlus fraskriver sig ansvaret for informationer hentet fra eller brugen af internettet. OnlinePlus kan, uden at bære ansvar for tab eller skade, redelegere et domæne ved indgåelse af aftale om produktion af hjemmeside. I forbindelse med redelegering af et domænenavn fraskriver OnlinePlus sig Side 5

6 ansvar for tab eller skade. Dette gælder ligeledes i tilfælde, hvor kunden har egen mailserver, og der på denne baggrund opstår forstyrrelser af mail eller webhotel. OnlinePlus yder ikke support eller bærer ansvar i forbindelse med opståede problemer på kundens egen mailserver ved redelegering af et domænenavn. Forsinkelse: OnlinePlus fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle forsinkelser. Produktansvar: I forbrugerforhold ifalder OnlinePlus ansvar efter dansk rets almindelige regler om produktansvar, dog således at OnlinePlus ikke ifalder ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Uden for forbrugerforhold er OnlinePlus ikke ansvarlig for skade på fast ejendom, løsøre eller andre formuegoder. Det samme gælder for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. OnlinePlus er ikke ansvarlig for data i den elektroniske postkasse eller data liggende på kundens webhotel. Force Majeure: OnlinePlus er ikke ansvarlig for skade eller mangler i Projektets / leverancens gennemførelse, som skyldes force majeure eller lignende forhold. OnlinePlus er således fritaget for ansvar over for Kunden, såfremt OnlinePlus forhindres i at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen på grund af forhold, som OnlinePlus ikke er herre over, og som OnlinePlus ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset på aftaletidspunktet. Hosting/drift og hardware OnlinePlus påtager sig intet ansvar for funktionen af hardware, software eller andet, som af Kunden stilles til rådighed for Projektets gennemførelse. Det er Kundens ansvar at der er stillet hardware, software og andet til rådighed, så der undgås forsinkelser for udførelsen af Projektet. Skal Hosting ske hos OnlinePlus er det Kundens ansvar, at dette er bestilt i god tid. Hvis Kunden selv hoster løsningen, selv eller hos en uautoriseret tredjepart må der ikke være forhold, som besværliggør adgang til løsningen, og som deraf medfører, at OnlinePlus bruger unødig tid på opgraderinger og support. OnlinePlus forbeholder sig ret til at fakturere kunden for den ekstra tid, som måtte blive forbrugt som følge af, at kunden selv hoster løsningen. Såfremt der ikke benyttes OnlinePlus Hosting center, skal OnlinePlus kunne få adgang 24 timer i døgnet og på eget initiativ. Rettigheder til projektet Kunden indestår selv for ophavsrettigheder vedrørende materiale, der af kunden leveres til OnlinePlus til brug for projektet og friholder OnlinePlus for ethvert ansvar desangående Alle rettigheder til den tekniske udformning af Projektet tilhører OnlinePlus. Ophavsretten til den grafiske udformning leveret af OnlinePlus overgår i sin helhed til Kunden efter betaling for udførelsen dette gælder dog ikke for OnlinePlus s hjemmeside-løsning eller webshop-løsning, der er baseret på abonnementer på enten 1 år, 2 år, 3 år, 4 år eller 6 år. Side 6

7 Ophavsretten til den grafiske udformning på OnlinePlus s hjemmeside-løsning eller webshop-løsning der er baseret på abonnementer på enten 1 år, 2 år, 3 år, 4 år eller 6 år tilhører ikke Kunden. Der er tale om en brugsret så længe abonnementet er aktivt og betales hos OnlinePlus. Billeder og andet billedmateriale, som er leveret af OnlinePlus, der tilhører ophavsretten OnlinePlus. OnlinePlus forbeholder sig ret til at lave designs ud fra forskellige design-templates med en tilpasning, så designet passer til den enkelte kunde. Kunden opnår, efter fuld betaling af OnlinePlus honorar og omkostninger, en ikke- eksklusiv ret til egen brug af det udviklede. Kildekode til specialudviklede software & moduler udleveres ikke. Al ophavsret tilhører OnlinePlus. Kunden opnår ingen ophavsret til Projektets eventuelle kildekode eller udviklede metoder ved OnlinePlus i forbindelse med Projektets udførelse. Materialet udleveres på opfordring til kunden mod betaling af de faktiske omkostninger herved. Abonnement og opsigelse Abonnementer indgås på vilkår beskrevet i tilbud, ordre eller velkomstbrev. Abonnementer tiltrædes ved accept af det afgivede tilbud. Abonnementer løber i den periode, der fremgår af tilbud samt ordre og forlænges automatisk med samme varighed, såfremt der fra kundens side ikke foreligger en skriftlig opsigelse. Opsigelse kan ske skriftligt med 6 måneders varsel før udløbet af en aftaleperiode. Eventuelt forudbetalt abonnement refunderes ikke. Ved opsigelse følger software og opdateringsmodulet ikke med til en eventuel ny udbyder af webhotel, såfremt systemet er beskyttet af ophavsrettigheder. OnlinePlus kan ikke holdes ansvarlig for brugen af billeder og grafiske elementer efter opsigelse og flytning af hjemmesiden. Ønsker OnlinePlus at lukke specielle abonnementstyper eller særtjenester, kan OnlinePlus opsige abonnementet med én måneds varsel. Forudbetalt abonnement vil i sådanne situationer blive tilbagebetalt. Fra OnlinePlus s side kan abonnementer til enhver tid opsiges med én måneds varsel. Flyttes domænet til en anden udbyder, nedtages alle services tilknyttet domænet. Ønsker kunden fortsat at beholde én eller flere services, skal dette meddeles skriftligt til OnlinePlus senest 1 måned før flytningen. I så fald fortsætter abonnementet til uændret pris med de aftalte services. Hvis Kunden ikke betaler en forfalden månedsafgift eller andre skyldige beløb til OnlinePlus, har OnlinePlus ret til at lukke for Kundens adgang til CMS eller Webshop. For at en lukning kan ske kræver det, at Kunden ikke senest 10 dage efter modtagelsen af en rykkerskrivelse har betalt det skyldige beløb. Adgang til CMS og Webshop kan først etableres igen, når Kunden har betalt alle skyldige beløb, inklusive alle omkostninger. OnlinePlus er uden ansvar berettiget til at lukke for Internet adgangen til CMS eller Webshop, hvis OnlinePlus bliver gjort opmærksom på at der ligger materiale på CMS eller Webshop der strider mod dansk Side 7

8 ret, grundlæggende retsprincipper eller mod tredjemands rettigheder. Hvor OnlinePlus bliver præsenteret for klare beviser, kan adgangen lukkes uden varsel. I andre tilfælde skal OnlinePlus give Kunden et varsel på 3 hverdage til at få bragt forholdene i orden eller dokumentere overfor OnlinePlus, at Kunden er berettiget til at anvende det. Om webhotellet Webhotellet omfatter følgende elementer: Adgang til at lagre en af abonnementet bestemt mængde data og datafiler vedrørende kundens webhotel på OnlinePlus s server. OnlinePlus-abonnementer har den fordel, at der ikke betales for trafik til deres websites. Det er ikke tilladt for kunder at have store arkiver af filer, der kan downloades gratis af andre, herunder shareware-arkiver og musikfiler (mp3). Kun ved en meget stor ekstra trafik vil vi kontakte kunden. Der vil IKKE fremkomme ekstra regning på trafik; men vi forbeholder os til enhver tid retten til at opsige kunder ved misbrug eller en usandsynlig stor trafikmængde. Mulighed for at se statistik over aktiviteten på kundens domæne findes i statistikmodulet. OnlinePlus tilbyder ikke FTP-adgang. OnlinePlus foretager tilmelding af vore kunder til søgemaskinerne (www.google.dk), medmindre andet er aftalt. Ved flytning af et domæne til OnlinePlus s server medflyttes den nuværende hjemmesides indhold kun ved nærmere aftale. OnlinePlus forbeholder sig ret til at frasige sig en opgave, hvis den mod forventning viser sig for omfangsrig. I dette tilfælde vil kunden ikke blive faktureret. Domæne OnlinePlus fungerer alene som registrator. Kunden er underlagt de vilkår, der fastsættes af vedkommende navnemyndighed. Denne myndigheds almindelige betingelser gælder for registreringen. Opkræver navnemyndigheden en vedligeholdelsesafgift, skal denne afholdes af kunden. SEO (søgemaskineoptimering) Der arbejdes målrettet efter en TOP 5 placering på Google. Dog gives ingen garantier. Søgemaskinerne kan løbende ændre deres algoritmer, der kan have afgørende betydning for dine placeringer. Vi vedligeholder løbende for at fastholde og forbedre dine placeringer på søgemaskinerne. Yderligere timer til analyse, udvikling, design, implementering og øvrig konsulentbistand i forbindelse med ovennævnte afregnes efter OnlinePlus s timepris. SEO-Abonnementer faktureres forud med 12 måneder og aftalen løber minimum 12 måneder. Efter endt abonnementsperiode, forlænges aftalen med 12 måneder. SEO-Abonnementer kan til enhver tid opsiges skriftligt med 3 måneds varsel til udløbet af en abonnementsperiode. Ved ordre faktureres hele beløbet med betaling 8 dage netto kontant. SEO arbejdet påbegyndes, når betaling er registreret hos vores bogholderi. Der tages forbehold for placeringer mht. ord med høj konkurrence. Hertil vurderer OnlinePlus om det er realistisk at udføre SEO på det udvalgte ord samt om det kan og må indgå i vores SEO aftale. Dette vurderes og besluttes suverænt af OnlinePlus. Såfremt der inde i processen viser sig, at nogle ord har for hård konkurrence, kan OnlinePlus vurdere om de valgte ord skal ændres. Alt afhængig af den enkelte situation, tager OnlinePlus forbehold for at fakturere ændringer efterfølgende efter gældende timesats. Side 8

9 Specielle indholdstyper Erotisk, pornografisk, pædofilt, racistisk eller på anden måde krænkende eller ulovligt materiale (billeder eller musik, der ikke er behæftet med et behørigt ejerrettighedsforhold) må ikke forefindes på nogen af OnlinePlus s servere. Dette være sig billeder, filmklip eller hyperlinks til billeder eller tilsvarende materiale. OnlinePlus forbeholder sig ret til uden varsel at slette materiale af nævnte karakter. OnlinePlus er i alle tilfælde enerådigt bestemmende i sager, hvor specielt materiale skal placeres i én eller flere af de ovennævnte kategorier. Særaftaler og andre specielle forhold skal altid aftales direkte med OnlinePlus, og enhver gældende aftale kan kun godkendes, såfremt der foreligger en underskrevet, skriftlig aftale mellem OnlinePlus og den involverede modpart. OnlinePlus forbeholder sig ret til i særtilfælde at opkræve for trafikforbrug omkring specielle indholdstyper og brug af OnlinePlus s hotel og serverløsninger. OnlinePlus vil uden varsel nedtage og lukke domæner/servere, der overtræder indgåede aftaler, og årsagen til nedlukningen vil blive oplyst direkte til abonnenten. Det skal bemærkes, at forudbetalte abonnementer ikke refunderes i tilfælde af misligholdelse af enhver art. Spam (uopfordret ) anses for misbrug af abonnementet. Bistand ved ophør Ved kundens opsigelse, ophævelse eller ophør skal OnlinePlus, når Kunden med et skriftligt varsel på 8 (otte) arbejdsdage beder om udlevering af sine data, medvirke til udlevering af samtlige data ved en fil overførsel. Alternativt ved kopier af data til et læsbart anerkendt medie. Beder kunden ikke om udlevering af sine data, er OnlinePlus berettigede - men ikke forpligtet - til at slette alle kundens data, når der er forløbet mere en 1 måned fra ophør af denne aftale om brug af CMS eller Webshop. Prisen for udlevering og sletning af data fremgår af den til enhver tid gældende prisliste. OnlinePlus skal på begæring fra Kunden yde yderligere relevant assistance i forbindelse med afviklingen af denne aftale. Denne bistand afregner OnlinePlus til Kunden ved anvendelse af den enhver tid gældende pris for bistand af den pågældende art. OnlinePlus kan forinden bistanden ydes, kræve sikkerhed for betalingen. Overdragelse af aftalen OnlinePlus kan overføre rettigheder og/eller forpligtelser under aftalen til en tredjemand mod hvem kunden ikke har berettigede indsigelser af økonomisk eller faglig karakter. Kunden kan overdrage brugsretten i henhold til denne side til tredjemand i forbindelse med eventuel fusion. Adresseændringer Såfremt kunden flytter, eller de oprindeligt opgivne oplysninger af anden grund ændres, skal kunden straks give OnlinePlus skriftligt besked herom. Lovvalg og tvister Parternes aftale er undergivet dansk ret, og hvor andet ikke er anført, gælder dansk rets almindelige regler i Parternes indbyrdes forhold. Side 9

10 Uoverensstemmelser mellem Parterne om brugs-aftalens opfyldelse, fortolkning eller udfyldning, kan indbringes for de ordinære domstole i Odense. Side 10

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV 1 ANVENDELSE 1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale mellem en forening eller erhvervsvirksomhed (herefter kaldet

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere