Forretningsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsbetingelser"

Transkript

1 Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet og mangler... 4 Support... 4 Tavshedspligt... 4 Ændring af forretningsbetingelser og vilkår... 5 Kommunikation... 5 Forsinkelse... 5 Ansvar og ansvarsbegræsning... 5 Hosting/drift og hardware... 6 Rettigheder til projektet... 6 Abonnement og opsigelse... 7 Om webhotellet... 8 Domæne... 8 SEO (søgemaskineoptimering)... 8 Specielle indholdstyper... 9 Bistand ved ophør... 9 Overdragelse af aftalen... 9 Adresseændringer... 9 Lovvalg og tvister... 9 Side 1

2 Betingelsernes anvendelsesområde Disse almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse for enhver aftale mellem OnlinePlus og kunden i alle aftaleforhold. Fravigelse af de generelle forretningsbetingelser skal ske skriftligt og med accept af begge parter. Accept af fravigelsen kan foreligge på . Indgåelse Tilbud accepteres skriftligt af parterne. Eventuelle ændringer i Løsningsbeskrivelsen skal for at være gyldige aftales skriftligt af parterne. Med mindre andet er aftalt, bærer Kunden det fulde ansvar for, at Projektet er entydigt og udtømmende beskrevet i løsningsbeskrivelsen. Det påhviler Kunden at stille alle nødvendige oplysninger til rådighed vedrørende Projektet. Ved indgåelse af en aftale, forpligter kunden sig til at opgive korrekt navn, adresse, postnummer, telefonnummer samt -adresse, hvis en sådan haves. Virksomheder og selskaber skal opgive virksomhedens navn samt CVR-nummer. OnlinePlus forpligter sig til at behandle alle oplysninger om kunden fortroligt. Dog er OnlinePlus berettiget til at udlevere kundens navn, adresse og telefonnummer til et af IT- Brancheforeningen nedsat organ vedrørende misbrug af internettet. OnlinePlus forbeholder sig ret til at bruge oplysningerne til udarbejdelse af generelle statistikker samt til at anvende det udførte arbejde som reference i salgs- og marketingsøjemed. OnlinePlus er berettiget til at videregive krævende oplysninger til officielle navnemyndigheder, f.eks. DK Hostmaster, InterNIC og RIPE OnlinePlus forbeholder sig ret til at oprette en midlertidig hjemmeside, såfremt relevant materiale ikke er fremsendt senest 14 dage fra aftaletidspunktet. Der ydes herefter 20 arbejdsdage fra faktureringsdato til eventuelle rettelser af grafik eller opsætning. Priser Alle priser oplyses eksklusiv 25 % moms. Alle priser er forbeholdt prisændringer og trykfejl. Udover den tilbudte eller aftalte pris, er OnlinePlus berettiget til at opkræve betaling for: Ekstra timeforbrug som følge af mangelfulde eller forkerte anvisninger fra kundens side. Ekstra timeforbrug som følge af rekvirerede rettelser eller ændringer fra kunden side, der ligger uden for det afgivende tilbud. Bestilling af ydelser eller produkter, der ikke i forvejen indgår i afgivende tilbud. Betalingsbetingelser Skyldige beløb skal betales senest 8 dage fra fakturadato (forfaldsdagen). OnlinePlus ApS kan opkræve kompensationsbeløb ved forsinket betaling jf. renteloven 9a, stk. 3, jf. 1, stk. 4 beløbet udgør 310,00 kr. og vil blive opkrævet når OnlinePlus ApS ikke rettidig modtager betaling for fremsendte faktura. Ved Side 2

3 forsinket betaling skal der svares renter i henhold til renteloven (2 % pr. måned af det skyldige beløb) fra forfaldsdagen. Der opkræves et gebyr på 100 kr. pr. påkravsskrivelse. Der foretages to påmindelser med minimum 10 dages mellemrum. Herefter tilsendes et betalingspåkrav. Hvis betaling ikke er modtaget af OnlinePlus efter ti dage fra påkravsdato, vil OnlinePlus forbeholde sig ret til at overgive restancen til tredjepart i forbindelse med inkasso. Ved overdragelse af en fordring til inkasso vil Kundens løsning/abonnement samtidig blive nedlukket midlertidigt. Alle priser er ekskl. moms. Betalingsplan OnlinePlus fakturerer i henhold til standard timepris og efter medgået tid i mindre opgaver på op til 3 dages arbejde. For større Projekter er fast pris eller estimat anført i forbindelse med accepteret Løsningsbeskrivelse. Betalingsplan fremgår typisk af Løsningsbeskrivelsen, i modsat fald faktureres udførelsen efter regning. OnlinePlus kan fakturere Projekter løbende pr. måned efter færdiggørelsesgrad eller ved enkelte faser. Tidsforbrug til transport, møder og relaterede udgifter, der ikke er planlagt i projektplanen, kan faktureres særskilt såfremt dette meddeles forud for det aktuelle møde. Projekter udover Løsningsbeskrivelsen faktureres efter regning. Manglende betaling fra kunden kan medføre, at OnlinePlus indstiller arbejdet indtil disse er betalt. Underleverandør OnlinePlus er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføres af en underleverandør. I det omfang OnlinePlus anvender underleverandører, påtager OnlinePlus sig samme ansvar for disses arbejde, som om arbejdet var udført af OnlinePlus selv. Udførelsen og organisering OnlinePlus skal udføre Projektet i overensstemmelse med det aftalte i Løsningsbeskrivelsen. Er der ikke aftalt en tidsplan, skal Projektet udføres med den hast som efter Projektets omfang og omstændighederne i øvrigt anses for rimelig. Projektet skal udføres i samråd mellem parterne. Samråd skal foregå ved løbende kontakt mellem parternes kontaktpersoner. Såfremt Kunden inden for den aftalte tidsplan, hverken accepterer, korrigerer eller afslår en Løsningsbeskrivelse eller detaljer vedrørende Projektet, kan OnlinePlus vælge at udskyde udførelsen til dette foreligger, eller påbegynde udførelsen af konkrete opgaver i henhold til tidsplanen og den leverede Løsningsbeskrivelse. Såfremt opgaver på denne baggrund påbegyndes, er Kunden forpligtet til at betale for den anvendte tid samt andre relaterede omkostninger indtil denne tilbagemelding foreligger. Forud for påbegyndelse af Projektet eller dele af Projektet hvor Kunden mangler at give tilbage melding skal OnlinePlus informere herom. Med mindre andet er aftalt, er Kunden ansvarlig for samordning og organisering af Projektet inden for egen virksomhed. En navngiven person ved Kunden skal fungere som Kundens projektleder, med mulighed for at Side 3

4 give bindende accept i forhold til Projektet og aftaler med OnlinePlus. OnlinePlus skal snarest underrette Kundens projektleder ved behov for supplerende ydelser eller udvidelse af Projektet. Opstår der under udførelsen af Projektet behov for supplerende ydelser kan disse udføres som tillæg til Løsningsbeskrivelsen og alene efter kundens forudgående skriftlige godkendelse heraf. Funktionalitet og mangler Forud for levering foretages en test med det formål at gennemprøve produktets funktionalitet i henhold til det aftalte. Der aftales eventuelle tilretninger, der skal foretages for færdiggørelse af projektet. Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde nogen faktureret ydelse i henhold til den indgåede aftale som følge af forsinkelse eller nødvendige tilretninger konstateret i forbindelse med afleveringsforretningen. Eventuelle mangelsindsigelser kan kun gøres gældende, hvis der meddeles OnlinePlus ved anbefalet skrivelse eller pr. mail snarest efter, og ikke senere end 14 dage efter, at kunden har kunnet konstatere manglen. Mangelsindsigelser der fremkommer senere end 14 dage kan ikke tages i betragtning. Hvis ikke andet fremgår af aftalen, er OnlinePlus ansvarlig efter dansk rets almindelige regler. OnlinePlus erstatningsansvar er begrænset til et beløb svarende til de seneste 3 måneders driftsbetaling fra Kunden, til dækning af Hosting og trafik. Support Som kunde har du adgang til vores support via telefon eller indenfor vores normale åbningstider som er: Mandag-torsdag: kl Fredag: Kl Supporten giver dig mulighed for at ringe eller e spørgsmål til brugen af din webløsning. Support faktureres til den enhver tid gældende timepris eller klippekort, medmindre andet er skriftligt aftalt. Såfremt OnlinePlus vurderer at der ydes meget support til kunde/brugeren af webløsningen, kan OnlinePlus kræve at kunden/brugeren skal på kursus såfremt supporten hos OnlinePlus fortsat skal kunne benyttes. Kontakt OnlinePlus for pris på kursus, da dette skal købes separat. OnlinePlus forbeholder sig ret til at opkræve gebyr i forbindelse med ydelse af f.eks. ekstraordinær support, services og herunder ændring af layout og billedbehandling. Tavshedspligt Parterne samt deres personale, underleverandører og rådgivere skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til enhver oplysning om den anden Parts forretningshemmeligheder, forretningskoncepter, forretningsforbindelser og andre fortrolige forhold, der kommer til deres kendskab i forbindelsen med etableringen, driften og afviklingen af denne aftale. Er Kunden en offentlig myndighed eller er Kunden Side 4

5 underlagt tavshedspligt, skal Kundens ansatte dog i stedet overholde reglerne om fortrolighed og tavshedspligt. Tavshedspligten omfatter ikke (I) videregivelse med skriftlig tilladelse fra den beskyttede Part, (II) videregivelse, der kræves af en offentlig myndighed i henhold til gældende lovgivning og (III) videregivelse til egen rådgiver eller til mæglingsmand, voldgiftsret, domstol eller lignende. Ovennævnte oplysninger må Parterne kun opbevare, anvende og formidle som led i opfyldelse af deres forpligtelser overfor hinanden. Ændring af forretningsbetingelser og vilkår OnlinePlus kan foretage nødvendige ændringer i disse vilkår med et varsel på 1 måned. Kommunikation OnlinePlus kan anvende Kundens til al kommunikation, herunder til services meddelelser, påkrav og rykkere samt meddelelser om OnlinePlus nyheder. Forsinkelse Har parterne aftalt en tidsplan, foreligger der forsinkelse, såfremt aflevering af Projektet ikke har fundet sted på den aftalte leveringsdato. Skyldes forsinkelsen forhold der ikke er inkluderet i projektet fra OnlinePlus, har OnlinePlus ret til at udskyde den aftalte leveringsdato med mindst det antal dage, der svarer til forsinkelsen. OnlinePlus er berettiget til erstatning af eventuelle tab direkte afledt af forsinkelsen. Medmindre andet er skriftligt aftalt i forbindelse med det konkrete Projekt har Kunden ingen ret til erstatning for indirekte eller direkte tab foranlediget af eventuel forsinkelse. Ansvar og ansvarsbegræsning Kunden er eneansvarlig for enhver brug af Projekt, herunder adgangen til og håndteringen af data. Kunden er eneansvarlig for de data, der lagres i den Projektet tilhørende database, deres ændring, eventuel sletning, m.v. OnlinePlus er ikke ansvarlig for manglende adgang til Projekt som skyldes: Problemer med Kundens internet-adgang uanset årsag. Generelle problemer med telefon-kommunikation, f.eks. brud på kabler, for meget trafik, etc. Forhold af sådanne ekstra-ordinære omstændigheder, som OnlinePlus eller deres underleverandører ikke er herre over, og som man ikke ved denne aftales indgåelse med rimelighed kunne eller burde have forudset og ej heller burde have undgået eller overvundet. OnlinePlus er ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af afbrydelser eller forstyrrelser i OnlinePlus s elektroniske udstyr. OnlinePlus fraskriver sig på samme måde ansvaret for afbrydelser eller forstyrrelser, der kan tilskrives OnlinePlus-leverandørers forhold. OnlinePlus fraskriver sig ansvaret for informationer hentet fra eller brugen af internettet. OnlinePlus kan, uden at bære ansvar for tab eller skade, redelegere et domæne ved indgåelse af aftale om produktion af hjemmeside. I forbindelse med redelegering af et domænenavn fraskriver OnlinePlus sig Side 5

6 ansvar for tab eller skade. Dette gælder ligeledes i tilfælde, hvor kunden har egen mailserver, og der på denne baggrund opstår forstyrrelser af mail eller webhotel. OnlinePlus yder ikke support eller bærer ansvar i forbindelse med opståede problemer på kundens egen mailserver ved redelegering af et domænenavn. Forsinkelse: OnlinePlus fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle forsinkelser. Produktansvar: I forbrugerforhold ifalder OnlinePlus ansvar efter dansk rets almindelige regler om produktansvar, dog således at OnlinePlus ikke ifalder ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Uden for forbrugerforhold er OnlinePlus ikke ansvarlig for skade på fast ejendom, løsøre eller andre formuegoder. Det samme gælder for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. OnlinePlus er ikke ansvarlig for data i den elektroniske postkasse eller data liggende på kundens webhotel. Force Majeure: OnlinePlus er ikke ansvarlig for skade eller mangler i Projektets / leverancens gennemførelse, som skyldes force majeure eller lignende forhold. OnlinePlus er således fritaget for ansvar over for Kunden, såfremt OnlinePlus forhindres i at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen på grund af forhold, som OnlinePlus ikke er herre over, og som OnlinePlus ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset på aftaletidspunktet. Hosting/drift og hardware OnlinePlus påtager sig intet ansvar for funktionen af hardware, software eller andet, som af Kunden stilles til rådighed for Projektets gennemførelse. Det er Kundens ansvar at der er stillet hardware, software og andet til rådighed, så der undgås forsinkelser for udførelsen af Projektet. Skal Hosting ske hos OnlinePlus er det Kundens ansvar, at dette er bestilt i god tid. Hvis Kunden selv hoster løsningen, selv eller hos en uautoriseret tredjepart må der ikke være forhold, som besværliggør adgang til løsningen, og som deraf medfører, at OnlinePlus bruger unødig tid på opgraderinger og support. OnlinePlus forbeholder sig ret til at fakturere kunden for den ekstra tid, som måtte blive forbrugt som følge af, at kunden selv hoster løsningen. Såfremt der ikke benyttes OnlinePlus Hosting center, skal OnlinePlus kunne få adgang 24 timer i døgnet og på eget initiativ. Rettigheder til projektet Kunden indestår selv for ophavsrettigheder vedrørende materiale, der af kunden leveres til OnlinePlus til brug for projektet og friholder OnlinePlus for ethvert ansvar desangående Alle rettigheder til den tekniske udformning af Projektet tilhører OnlinePlus. Ophavsretten til den grafiske udformning leveret af OnlinePlus overgår i sin helhed til Kunden efter betaling for udførelsen dette gælder dog ikke for OnlinePlus s hjemmeside-løsning eller webshop-løsning, der er baseret på abonnementer på enten 1 år, 2 år, 3 år, 4 år eller 6 år. Side 6

7 Ophavsretten til den grafiske udformning på OnlinePlus s hjemmeside-løsning eller webshop-løsning der er baseret på abonnementer på enten 1 år, 2 år, 3 år, 4 år eller 6 år tilhører ikke Kunden. Der er tale om en brugsret så længe abonnementet er aktivt og betales hos OnlinePlus. Billeder og andet billedmateriale, som er leveret af OnlinePlus, der tilhører ophavsretten OnlinePlus. OnlinePlus forbeholder sig ret til at lave designs ud fra forskellige design-templates med en tilpasning, så designet passer til den enkelte kunde. Kunden opnår, efter fuld betaling af OnlinePlus honorar og omkostninger, en ikke- eksklusiv ret til egen brug af det udviklede. Kildekode til specialudviklede software & moduler udleveres ikke. Al ophavsret tilhører OnlinePlus. Kunden opnår ingen ophavsret til Projektets eventuelle kildekode eller udviklede metoder ved OnlinePlus i forbindelse med Projektets udførelse. Materialet udleveres på opfordring til kunden mod betaling af de faktiske omkostninger herved. Abonnement og opsigelse Abonnementer indgås på vilkår beskrevet i tilbud, ordre eller velkomstbrev. Abonnementer tiltrædes ved accept af det afgivede tilbud. Abonnementer løber i den periode, der fremgår af tilbud samt ordre og forlænges automatisk med samme varighed, såfremt der fra kundens side ikke foreligger en skriftlig opsigelse. Opsigelse kan ske skriftligt med 6 måneders varsel før udløbet af en aftaleperiode. Eventuelt forudbetalt abonnement refunderes ikke. Ved opsigelse følger software og opdateringsmodulet ikke med til en eventuel ny udbyder af webhotel, såfremt systemet er beskyttet af ophavsrettigheder. OnlinePlus kan ikke holdes ansvarlig for brugen af billeder og grafiske elementer efter opsigelse og flytning af hjemmesiden. Ønsker OnlinePlus at lukke specielle abonnementstyper eller særtjenester, kan OnlinePlus opsige abonnementet med én måneds varsel. Forudbetalt abonnement vil i sådanne situationer blive tilbagebetalt. Fra OnlinePlus s side kan abonnementer til enhver tid opsiges med én måneds varsel. Flyttes domænet til en anden udbyder, nedtages alle services tilknyttet domænet. Ønsker kunden fortsat at beholde én eller flere services, skal dette meddeles skriftligt til OnlinePlus senest 1 måned før flytningen. I så fald fortsætter abonnementet til uændret pris med de aftalte services. Hvis Kunden ikke betaler en forfalden månedsafgift eller andre skyldige beløb til OnlinePlus, har OnlinePlus ret til at lukke for Kundens adgang til CMS eller Webshop. For at en lukning kan ske kræver det, at Kunden ikke senest 10 dage efter modtagelsen af en rykkerskrivelse har betalt det skyldige beløb. Adgang til CMS og Webshop kan først etableres igen, når Kunden har betalt alle skyldige beløb, inklusive alle omkostninger. OnlinePlus er uden ansvar berettiget til at lukke for Internet adgangen til CMS eller Webshop, hvis OnlinePlus bliver gjort opmærksom på at der ligger materiale på CMS eller Webshop der strider mod dansk Side 7

8 ret, grundlæggende retsprincipper eller mod tredjemands rettigheder. Hvor OnlinePlus bliver præsenteret for klare beviser, kan adgangen lukkes uden varsel. I andre tilfælde skal OnlinePlus give Kunden et varsel på 3 hverdage til at få bragt forholdene i orden eller dokumentere overfor OnlinePlus, at Kunden er berettiget til at anvende det. Om webhotellet Webhotellet omfatter følgende elementer: Adgang til at lagre en af abonnementet bestemt mængde data og datafiler vedrørende kundens webhotel på OnlinePlus s server. OnlinePlus-abonnementer har den fordel, at der ikke betales for trafik til deres websites. Det er ikke tilladt for kunder at have store arkiver af filer, der kan downloades gratis af andre, herunder shareware-arkiver og musikfiler (mp3). Kun ved en meget stor ekstra trafik vil vi kontakte kunden. Der vil IKKE fremkomme ekstra regning på trafik; men vi forbeholder os til enhver tid retten til at opsige kunder ved misbrug eller en usandsynlig stor trafikmængde. Mulighed for at se statistik over aktiviteten på kundens domæne findes i statistikmodulet. OnlinePlus tilbyder ikke FTP-adgang. OnlinePlus foretager tilmelding af vore kunder til søgemaskinerne (www.google.dk), medmindre andet er aftalt. Ved flytning af et domæne til OnlinePlus s server medflyttes den nuværende hjemmesides indhold kun ved nærmere aftale. OnlinePlus forbeholder sig ret til at frasige sig en opgave, hvis den mod forventning viser sig for omfangsrig. I dette tilfælde vil kunden ikke blive faktureret. Domæne OnlinePlus fungerer alene som registrator. Kunden er underlagt de vilkår, der fastsættes af vedkommende navnemyndighed. Denne myndigheds almindelige betingelser gælder for registreringen. Opkræver navnemyndigheden en vedligeholdelsesafgift, skal denne afholdes af kunden. SEO (søgemaskineoptimering) Der arbejdes målrettet efter en TOP 5 placering på Google. Dog gives ingen garantier. Søgemaskinerne kan løbende ændre deres algoritmer, der kan have afgørende betydning for dine placeringer. Vi vedligeholder løbende for at fastholde og forbedre dine placeringer på søgemaskinerne. Yderligere timer til analyse, udvikling, design, implementering og øvrig konsulentbistand i forbindelse med ovennævnte afregnes efter OnlinePlus s timepris. SEO-Abonnementer faktureres forud med 12 måneder og aftalen løber minimum 12 måneder. Efter endt abonnementsperiode, forlænges aftalen med 12 måneder. SEO-Abonnementer kan til enhver tid opsiges skriftligt med 3 måneds varsel til udløbet af en abonnementsperiode. Ved ordre faktureres hele beløbet med betaling 8 dage netto kontant. SEO arbejdet påbegyndes, når betaling er registreret hos vores bogholderi. Der tages forbehold for placeringer mht. ord med høj konkurrence. Hertil vurderer OnlinePlus om det er realistisk at udføre SEO på det udvalgte ord samt om det kan og må indgå i vores SEO aftale. Dette vurderes og besluttes suverænt af OnlinePlus. Såfremt der inde i processen viser sig, at nogle ord har for hård konkurrence, kan OnlinePlus vurdere om de valgte ord skal ændres. Alt afhængig af den enkelte situation, tager OnlinePlus forbehold for at fakturere ændringer efterfølgende efter gældende timesats. Side 8

9 Specielle indholdstyper Erotisk, pornografisk, pædofilt, racistisk eller på anden måde krænkende eller ulovligt materiale (billeder eller musik, der ikke er behæftet med et behørigt ejerrettighedsforhold) må ikke forefindes på nogen af OnlinePlus s servere. Dette være sig billeder, filmklip eller hyperlinks til billeder eller tilsvarende materiale. OnlinePlus forbeholder sig ret til uden varsel at slette materiale af nævnte karakter. OnlinePlus er i alle tilfælde enerådigt bestemmende i sager, hvor specielt materiale skal placeres i én eller flere af de ovennævnte kategorier. Særaftaler og andre specielle forhold skal altid aftales direkte med OnlinePlus, og enhver gældende aftale kan kun godkendes, såfremt der foreligger en underskrevet, skriftlig aftale mellem OnlinePlus og den involverede modpart. OnlinePlus forbeholder sig ret til i særtilfælde at opkræve for trafikforbrug omkring specielle indholdstyper og brug af OnlinePlus s hotel og serverløsninger. OnlinePlus vil uden varsel nedtage og lukke domæner/servere, der overtræder indgåede aftaler, og årsagen til nedlukningen vil blive oplyst direkte til abonnenten. Det skal bemærkes, at forudbetalte abonnementer ikke refunderes i tilfælde af misligholdelse af enhver art. Spam (uopfordret ) anses for misbrug af abonnementet. Bistand ved ophør Ved kundens opsigelse, ophævelse eller ophør skal OnlinePlus, når Kunden med et skriftligt varsel på 8 (otte) arbejdsdage beder om udlevering af sine data, medvirke til udlevering af samtlige data ved en fil overførsel. Alternativt ved kopier af data til et læsbart anerkendt medie. Beder kunden ikke om udlevering af sine data, er OnlinePlus berettigede - men ikke forpligtet - til at slette alle kundens data, når der er forløbet mere en 1 måned fra ophør af denne aftale om brug af CMS eller Webshop. Prisen for udlevering og sletning af data fremgår af den til enhver tid gældende prisliste. OnlinePlus skal på begæring fra Kunden yde yderligere relevant assistance i forbindelse med afviklingen af denne aftale. Denne bistand afregner OnlinePlus til Kunden ved anvendelse af den enhver tid gældende pris for bistand af den pågældende art. OnlinePlus kan forinden bistanden ydes, kræve sikkerhed for betalingen. Overdragelse af aftalen OnlinePlus kan overføre rettigheder og/eller forpligtelser under aftalen til en tredjemand mod hvem kunden ikke har berettigede indsigelser af økonomisk eller faglig karakter. Kunden kan overdrage brugsretten i henhold til denne side til tredjemand i forbindelse med eventuel fusion. Adresseændringer Såfremt kunden flytter, eller de oprindeligt opgivne oplysninger af anden grund ændres, skal kunden straks give OnlinePlus skriftligt besked herom. Lovvalg og tvister Parternes aftale er undergivet dansk ret, og hvor andet ikke er anført, gælder dansk rets almindelige regler i Parternes indbyrdes forhold. Side 9

10 Uoverensstemmelser mellem Parterne om brugs-aftalens opfyldelse, fortolkning eller udfyldning, kan indbringes for de ordinære domstole i Odense. Side 10

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse 1.1 Betingelserne gælder for alle aftaler om MHD s salg og levering af produkter/ydelser til

Læs mere

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura. 1. Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Cybersys og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cybersys leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder,

Læs mere

2. Produkter Betingelserne omfatter BeArts hjemmeside- og special byggede hjemmeside løsninger (herefter samlet betegnet som hjemmeside).

2. Produkter Betingelserne omfatter BeArts hjemmeside- og special byggede hjemmeside løsninger (herefter samlet betegnet som hjemmeside). Forretningsbetingelser BeArt designs Nylandsvej 1 4622 Havdrup Telefon 425 88 333 info@beartdesigns.dk www.beartdesigns.dk Bank: Danske Bank Konto: 1551 3349443317 CVR-nr.: 32204392 Forretningsbetingelser/standardvilkår

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser

Generelle forretningsbetingelser 1. Betingelsernes anvendelsesområde De almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse for aftaler om hjemmesider og diverse tillægsydelser mellem Apollo Media og kunden i alle forhold. Fravigelse

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Forretningsbetingelser/standardvilkår gældende pr 6. februar 2016 for VisDinVirk.dk, herefter benævnt VisDinVirk.

Forretningsbetingelser/standardvilkår gældende pr 6. februar 2016 for VisDinVirk.dk, herefter benævnt VisDinVirk. Forretningsbetingelser/standardvilkår gældende pr 6. februar 2016 for VisDinVirk.dk, herefter benævnt VisDinVirk. 1.Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem VisDinVirk og kunden, med

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 05/

Handelsbetingelser Gældende per 05/ Handelsbetingelser Gældende per 05/08-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Rackhosting anvender kun dedikerede servere, hvis det udtrykkeligt er bestilt og fremgår af driftskonfigurationen.

Rackhosting anvender kun dedikerede servere, hvis det udtrykkeligt er bestilt og fremgår af driftskonfigurationen. Rackhosting ApS CVR. nr. 15 77 71 76 (herefter Rackhosting) udbyder en lang række ydelser vedrørende drift af IT & EDB underlagt følgende vilkår. Disse vilkår er vedtaget når de har været vedhæftet et

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER Gældende for Jord.dk Version 1.3

FORRETNINGSBETINGELSER Gældende for Jord.dk Version 1.3 FORRETNINGSBETINGELSER Gældende for Jord.dk 16.01.2017 Version 1.3 1. Indledning Jord.dk s almindelige Forretningsbetingelser (Herefter benævnt Forretningsbetingelser ) for formidling og analyse af jord

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold - salg og levering. Indhold Indhold... 1 1. INDLEDNING... 2 2. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN OG OPHØR... 2 3. YDELSER UDEN FOR AFTALERNE... 2 4. BETALING... 2 5. LEVERING... 3 6. ANVENDELSE AF UNDERLEVERANDØRER...

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 23. november

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 23. november Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 23. november - 2016 Side 1 af 5 1 OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til

Læs mere

wireless factory aps Vestergade 2C dk-1456 københavn k office: +45 70 20 12 92 www.wirelessfactory.dk Salgs- og forretningsbeting elser Version v1.

wireless factory aps Vestergade 2C dk-1456 københavn k office: +45 70 20 12 92 www.wirelessfactory.dk Salgs- og forretningsbeting elser Version v1. wireless factory aps Vestergade 2C dk-1456 københavn k office: +45 70 20 12 92 www.wirelessfactory.dk Salgs- og forretningsbeting elser Version v1.12 Indhold 1. Generelt... 3 2. Tilbud... 3 3. Priser...

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Generelt Når ServerEksperten.dk har modtaget bestilling på et produkt, udsendes der automatisk en ordrebekræftelse pr. mail til kunden. ServerEksperten.dk s bogholderi, sender en

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Mediastyle hosting også kaldet MShost

Salgs- og leveringsbetingelser Mediastyle hosting også kaldet MShost Salgs- og leveringsbetingelser Mediastyle hosting også kaldet MShost 1. Generelle betingelser. 1.1 MShost leverer services til Internettet. I forbindelse med disse services har MShost såvel juridiske som

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

Handelsbetingelser - generelt

Handelsbetingelser - generelt Handelsbetingelser - generelt for samhandel med Online Assistenten/musogco (CVR 35595791). Dato: 20. oktober 2016 Nærværende betingelser gælder i forbindelse med levering af design, grafiske ydelser, print,

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. Følgende vilkår er gyldige pr. 1 Jan. 2014: 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 OPGAVEN... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE... 5

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

Forretningsbetingelser. for brugen af

Forretningsbetingelser. for brugen af Forretningsbetingelser for brugen af Forretningsbetingelser De nedenstående forretningsbetingelser er til enhver tid gældende for kundens brug af IT-systemer leveret af Siteloom Contracts ApS (fremover

Læs mere

Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com. Erhvervskunder og andre. Danske privatkunder

Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com. Erhvervskunder og andre. Danske privatkunder Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com Erhvervskunder og andre 1. Abonnement: Et Webhotel-abonnement hos One.com giver adgang til at benytte

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part )

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part ) København den XX SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Re-public ApS Dronningens Tværgade 30, 1 1302 København K CVR. 27224679 (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG XXXX (herefter benævnt Kunden ) (I det følgende

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser! Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 3 Oprettelse af konto... 3 Køb af ydelser... 3 Priser og betaling... 4 Abonnements betingelser... 4 Webshipr s ydelser... 4 Kriterier...

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Responsor IT Aps Naverland 2, 12 2600 Glostrup CVR: DK-26 18 99 69 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER Aftalegrundlag Enhver levering af konsulentassistance fra DFF-EDB vil ske i henhold til nærværende betingelser for levering af konsulentassistance.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser.

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Kontraktudkast Indkøbssamarbejdet Sorø/Ringsted Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Sorø Kommune Bibliotek og borgerservice

Læs mere