Monterings- og brugsanvisning N w Industritrappe med gelænder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monterings- og brugsanvisning N 291227. w Industritrappe med gelænder"

Transkript

1 Monterings- og brugsanvisning w Industritrappe med gelænder Podietrappe med gelænder Overgangsbro, stationær Platformstrappe, stationær Trappepodium, stationær N 97

2 Skulle du ønske yderligere informationer eller skulle der opstå specielle problemer, som ikke er tilstrækkeligt behandlet i denne monterings- og brugsanvisning, kan du rekvirere de nødvendige oplysninger direkte hos producenten (se afsnit.). Derudover gør vi opmærksom på, at indholdet i denne monterings- og brugsanvisning ikke er en del af en tidligere aftale, tilsagn eller et retsforhold eller skal ændre et sådant. Samtlige forpligtelser fremgår af den enkelte købsaftale, som også indeholder de fuldstændige og gældende garantibestemmelser (se også afsnit.4). Indholdet af denne monterings- og brugsanvisning hverken begrænser eller udvider garantibestemmelserne. Videregivelse, mangfoldiggørelsese og anden udnyttelse af denne brochure er kun tilladt med producentens udtrykkelige samtykke. Overtrædelser af ovennnævnte forhold vil medføre erstatningsansvar. Inholdsfortegnelse. GENERELT Indledning Producent Kontrol af arbejdssikkerheden Garanti Udgivelsesdato Ophavs- og ejendomsrettigheder SIKKERHEDSBESTEMMELSER Grundlæggende sikkerhedsinformationer orpligtelser, ansvar og garanti Sikkerhedssymboler Korrekt brug orkert brug Særlige sikkerhedsbestemmelser Retningslinjer for arbejde med elektrisk værktøj Retningslinjer for arbejde på elektrisk udstyr Nº 97

3 3. EMBALLERING OG TRANSPORT BESKRIVELSE Tekniske data Mærkning Udstyr Basisudstyr Tilbehør MONTERING Sikkerhedsbestemmelser Montering Montering af industritrappe med gelænder Montering af podietrappe med gelænder Montering af overgangsbro, stationær Montering af platformstrappe, stationær Montering af trappepodium, stationær Montering af trappe Montering af støtteben Montering af trappegelænder Montering af platformsgelænder, side Montering af platformsgelænder, front Montering af fodliste Montering af forbindelsesstiver Montering af ophængningskrogen Montering af fødder IBRUGTAGNING Sikkerhedsbestemmelser VEDLIGEHOLDELSE Rengøring Istandsættelsesarbejder Reservedele OPLAGRING E TERSYN Kontrolmærkater Nº

4 . GENERELT. Indledning Denne monterings- og brugsanvisning er kun gældende for Industritrappe med gelænder, Podietrappe med gelænder, Overgangsbro, stationær, Platformstrappe, stationær samt Trappepodium, stationær som er omfattet af den i afsnit.3 anførte Kontrol af arbejdssikkerheden. De anførte modeller bliver efterfølgende kaldet anlæg. De i denne monterings- og brugsanvisning anførte sikkerhedsinformationer samt regler og forordninger i forbindelse med håndteringen, der er nævnt i nærværende dokumentation. Brugeren er selv ansvarlig for at sørge for at lokale, regionale og nationale bestemmelser overholdes at de i monterings- og brugsanvisningen anførte bestemmelser (love, forordninger, cirkulærer osv.) for sikker håndtering overholdes, at sikre, at montagepersonalet og brugerne har adgang til monterings- og brugsanvisningen og at de anførte informationer og advarsler samt sikkerhedsbestemmelser overholdes i alle enkeltheder.. Producent Producenten af de i denne dokumentation beskrevne anlægger er: Zarges GmbH & Co. KG Tlf Afdeling for stigeteknik ax: Postbox D-8360 Weilheim Internet: Nº 97

5 .3 Kontrol af arbejdssikkerheden De efterfølgende behandlede anlægger er undersøgt og prøvet af DEKRA Industrial Services og er registreret med prøvningsnumrene 087/63/ , 087/63/ og 087/63/ Garanti Omfanget og varigheden af garantien er fastlagt i producentens salgs- og leveringsbetingelser. or garantikrav, som skyldes mangelfuld dokumentation, er det altid den monterings- og brugsanvisning, der var gældende på tidspunktet for leveringen, der er den gældende (se afsnit.5). Udover salgs- og leveringsbetingelserne gælder, at garantien ikke omfatter skader, som er opstået af en eller flere af nedenstående grunde: ukendskab eller manglende overholdelse af denne monterings- og brugsanvisning, ikke tilstrækkeligt kvalificeret eller utilstrækkeligt instrueret betjeningspersonale, brug af andre end originale reservedele. Brugeren er selv ansvarlig for: at sikkerhedsbestemmelserne i h.t. afsnit overholdes, at forkert brug (se afsnit.5) samt forkert opstilling og ulovlig brug er udelukket og, at der derudover sikres korrekt brug (se afsnit.4) og at alle dele behandles i overensstemmelse med de aftalte arbejdsbetingelser..5 Udgivelsesdato Udgivelsesdatoen for denne dansksprogede monterings- og brugsanvisning er den Ophavs- og ejendomsrettigheder Ophavsretten til denne monterings- og brugsanvisning tilhører producenten. Nº

6 Endvidere tages der forbehold for alle rettigheder, i særdeleshed i tilfælde af meddelelse af patent eller registrering af brugsmønster. Overtrædelser heraf vil medføre erstatningsansvar!. SIKKERHEDSBESTEMMELSER. Grundlæggende sikkerhedsinformationer or opstilling og brug af anlæggene er følgende tyske forskrifter gældende: - BGV D36 (tidligere VBG 74) Leitern und Tritte (Stiger og platforme) - BGI 56 (tidligere ZH /3) Merkblatt für Treppen (Cirkulære om trapper) - DIN EN ISO 4- Sicherheit von Maschinen - Ortsfeste Zugänge zu Maschinen und industriellen Anlagen - Teil : Wahl eines ortsfesten Zugangs zwischen zwei Ebenen (Sikkerhed for maskiner Stedfaste tilgange til maskiner og industrielle anlæg Del : Valg af stedfast tilgang mellem to niveauer) - DIN EN ISO 4- Sicherheit von Maschinen - Ortsfeste Zugänge zu Maschinen und industriellen Anlagen - Teil : Arbeitsbühnen und Laufstege (Sikkerhed af maskiner Stedfaste tilgange til maskiner og industrielle anlæg Del : Arbejdsplatforme og løbegange) - DIN EN ISO 4-3 Sicherheit von Maschinen - Ortsfeste Zugänge zu Maschinen und industriellen Anlagen - Teil 3: Treppen, Treppenleitern und Geländer (Sikkerhed af maskiner Stedfaste tilgange til maskiner og industrielle anlæg Del 3 : Trapper, trappegange og gelændere) or brugen af elektriske apparater på anlæg gelder bestemmelserne fra BGI 594 (tidligere ZH /8) Sicherheitsregeln für den Einsatz von elektrischen Betriebsmitteln bei erhöhter elektrischer Gefährdung (Sikkerhedsregler for brugen af elektriske driftsmidler ved øget elektrisk fare). Standard/forskrift DIN EN ISO 4 BGI 56 (ZH /3) BGI 594 (ZH /8) BGV D36 (VBG 74) Gyldighedsområde Stedfaste tilgange til maskiner og industrielle anlæg, alle anlæg Industritrapper, overgangsbroer, platformstrapper, trappepodier og podietrapper Alle anlæg, hvor der anvendes elektrisk værktøj Industritrapper, overgangsbroer, platformstrapper, trappepodier og podietrapper Nº 97

7 . orpligtelser, ansvar og garanti Det er en grundlæggende forudsætning for sikkerhedsmæssig korrekt benyttelse af anlæggene, at man har gjort sig bekendt med sikkerhedsinformationerne og sikkerhedsforskrifterne. Denne monterings- og brugsanvisning, i særdeleshed sikkerhedsinformationerne, skal overholdes af alle personer, som arbejder med hermed. Derudover skal de lokale arbejdsmiljøforskrifter og -regler overholdes. Risici ved brug af anlæggene: Anlæggene er konstrueret på basis af moderne teknik og anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der opstå skade på anlæggene og andre genstande, eller der kan opstå fare for brugerens eller tredjemands liv og helbred i forbindelse med brugen af anlæggene. Anlæggene må kun benyttes --> til forskriftsmæssig brug og --> når anlæggene er i sikkerhedsteknisk fejlfri stand Beskadigelser, der kan forringe sikkerheden, skal omgående afhjælpes. Garanti og ansvar Omfanget og varigheden af garantien er fastlagt i producentens salgs- og leveringsbetingelser. or garantikrav, som skyldes mangelfuld dokumentation, er det altid den monterings- og brugsanvisning, der var gældende på tidspunktet for leveringen, der gælder (se afsnit.5). Udover salgs- og leveringsbetingelserne gælder: at garantien ikke omfatter person- eller tingskader, som er opstået af en eller flere af nedenstående grunde: ikke korrekt brug af anlæggene, forkert montering eller brug af anlæggene, brug af defekte dele, ukendskab til eller manglende overholdelse af denne monterings- og brugsanvisning, ikke tilstrækkeligt kvalificeret eller utilstrækkeligt instrueret personale til montering og brug. Nº

8 forkert gennemførte reparationer, brug af andre end originale reservedele, egenhændige konstruktionsmæssige ændringer af anlæggene, katastrofetilfælde som følge af indvirkning fra fremmedlegemer og force majeure. Brugeren er selv ansvarlig for: at sikkerhedsbestemmelserne i h.t. afsnit, 5. og 6. overholdes. at det er udelukket, at der kan finde forkert brug (se afsnit.5) og fejlagtig opstilling eller brug af anlæggene sted, og at det derudover sikres, at anlæggene bruges i henhold til forskrifterne (se afsnit.4)..3 Sikkerhedssymboler I monterings- og brugsanvisningen bruges der følgende benævnelser og symboler: Dette symbol advarer om fare. Dette symbol markerer tips og informationer for optimal brug. Dette symbol gør opmærksom på korrekt bortskaffelse og oplagring af affald Nº 97

9 .4 Korrekt brug De i denne monterings- og brugsanvisning anførte anlægger må kun bruges til at nå arbejdspositioner, som ikke kan nås fra jorden. I den forbindelse må den maksimale belastning ikke overskrides. Til korrekt brug hører også: overholdelse af alle informationer i denne monterings- og brugsanvisning og overholdelse af de regelmæssige eftersyn og kontroller..5 orkert brug Ikke-forskriftsmæssig brug det vil sige brug, som afviger fra det, der er beskrevet i afsnit.4 i denne monterings- og brugsanvisning betragtes som værende forkert brug. Dette gælder også for manglende overholdelse af de standarder og retningslinjer, der er anført i denne monterings- og brugsanvisning..6 Særlige sikkerhedsbestemmelser.6. Retningslinjer for arbejde med elektrisk værktøj Hvis der bruges elektrisk værktøj med nettilslutning (boremaskine o.l.), skal nedenstående retningslinjer overholdes. Ved arbejde med elektrisk redskaber skal gældende arbejdsmiljøforskrifter overholdes. Elektriske redskaber må kun tilsluttes via et sikkerhedskredsløb med særlig lav spænding (48 V), med beskyttelsesadskillelse (sikkerhedstransformator) eller hvis det er forbundet via et H I-relæ med en fejlstrøm på < 30 ma. Som fødepunkt skal der bruges en fordeler. Som ledning til elektriske redskaber skal der bruges en forlængerledning, som har et ledningstværsnit, der egner sig til det pågældende redskab. orlængerledningen skal være af typen H07RN-. Nº

10 .6. Retningslinjer for arbejde på elektrisk udstyr Arbejde på eller i nærheden af ubeskyttede spændingsførende elektrisk udstyr må ikke udføres, medmindre det elektriske udstyr er frakoblet, det elektriske udstyr er sikret mod genindkobling, det er konstateret, at der ikke er spænding på det elektriske udstyr, det elektriske udstyr er kortsluttet ved hjælp af en jordskinne og det elektriske udstyr er afgrænset mod spændingsførende nabo-dele 3. EMBALLERING OG TRANSPORT Ved transport på køretøjer skal anlæggene bindes fast, så de ikke kan rutsche. Bremserne på hjulene være låst Nº 97

11 4. BESKRIVELSE 4. Tekniske data Industritrapper med gelænder Hældning 45 eller 60 Trinudførelse/-dybde (45 ) Aluminium riflet (5 mm), aluminium riflet og hulplade (5 mm), gitterrist i aluminium (40 mm), gitterrist i stål (40 mm) Trinudførelse/-dybde (60 ) Aluminium riflet (75 mm), aluminium riflet og hulplade (75 mm), gitterrist i aluminium (75 mm), gitterrist i stål (85 mm) Trinbredde 600 mm, 800 mm, 000 mm Samlet max. belastning (trin) 50 kg, 300 kg Gelænderhøjde 00 mm Befæstning odvinkel, kunststoffod, vægmonteringsbeslag, anlægskrog Udv. bredde med gelænder Trinbredde + 60 mm, med. gelænder (tilbehør) trinbredde + 00 mm Udlæg (figur /x) 975 mm (45 ), 630 mm mm (60 ) Lodret højde (figur /y) 800 mm mm (45 ), 800 mm mm (60 ) y y igur x x Nº

12 Podietrappe med gelænder Hældning 45 eller 60 Trinudførelse/-dybde (45 ) Aluminium riflet (5 mm), aluminium riflet og hulplade (5 mm), gitterrist i aluminium (40 mm), gitterrist i stål (40 mm) Trinudførelse/-dybde (60 ) Aluminium riflet (75 mm), aluminium riflet og hulplade (75 mm), gitterrist i aluminium (75 mm), gitterrist i stål (85 mm) Trinbredde 600 mm, 800 mm, 000 mm Samlet max. belastning (trin) 50 kg, 300 kg Gelænderhøjde 00 mm Udv. bredde med gelænder Trinbredde + 60 mm, med. gelænder (tilbehør) trinbredde + 00 mm Platformslængde (standard) 900 mm (45 ), 675 mm (60 ) Befæstning odvinkel, kunststoffod, vægmonteringsbeslag, anlægskrog Udlæg (figur /x) 390 mm (45 ), 8 mm mm (60 ) Lodret højde (figur /y) 800 mm mm (45 ), 800 mm mm (60 ) y y x x igur - - Nº 97

13 Overgangsbro, stationær Hældning 45 eller 60 Trinudførelse/-dybde (45 ) Aluminium riflet (5 mm), aluminium riflet og hulplade (5 mm), gitterrist i aluminium (40 mm), gitterrist i stål (40 mm) Trinudførelse/-dybde (60 ) Aluminium riflet (75 mm), aluminium riflet og hulplade (75 mm), gitterrist i aluminium (75 mm), gitterrist i stål (85 mm) Trinbredde 600 mm, 800 mm, 000 mm Samlet max. belastning (trin) 50 kg, 300 kg Gelænderhøjde 00 mm Udv. bredde med gelænder Trinbredde + 60 mm, med. gelænder (tilbehør) trinbredde + 00 mm Platformslængde (standard) 675 mm Befæstning odvinkel ri platformsbredde (figur 3/z) (standard) 460 mm (45 ), 485 mm (60 ) Udlæg (figur 3/x) 600 mm mm (45 ), 545 mm mm (60 ) ri højde (figur 3/y) 683 mm - 83 mm (45 ), 683 mm mm (60 ) z y z y x x igur 3 Nº

14 Platformstrappe, stationær Hældning 45 eller 60 Trinudførelse/-dybde (45 ) Aluminium riflet (5 mm), aluminium riflet og hulplade (5 mm), gitterrist i aluminium (40 mm), gitterrist i stål (40 mm) Trinudførelse/-dybde (60 ) Aluminium riflet (75 mm), aluminium riflet og hulplade (75 mm), gitterrist i aluminium (75 mm), gitterrist i stål (85 mm) Trinbredde 600 mm, 800 mm, 000 mm Samlet max. belastning (trin) 50 kg, 300 kg Gelænderhøjde 00 mm Udv. bredde med gelænder Trinbredde + 00 mm Platformslængde (standard) 675 mm (45 ), 675 mm (60 ) Befæstning odvinkel Udlæg (figur 4/x) 390 mm mm (45 ), 80 mm mm (60 ) Lodret højde (figur 4/y) 800 mm mm (45 ), 800 mm (60 ) y y x x igur Nº 97

15 Trappepodium, stationær Hældning 45 Trinudførelse/-dybde Aluminium riflet (5 mm), aluminium riflet og hulplade (5 mm), gitterrist i aluminium (40 mm), gitterrist i stål (40 mm) Trinbredde 600 mm, 800 mm, 000 mm Samlet max. belastning (trin) 50 kg, 300 kg Udv. bredde 790 mm, 990 mm, 90 mm Platformslængde (standard) 450 mm Befæstning odvinkel Udlæg (figur 5/x) 793 mm mm Lodret højde (figur 5/y) 400 mm mm y igur 5 x Nº

16 kg Gesamt kg max. 4. Mærkning Typeskiltet (6/) skal være limet på, så det er tydeligt at se. igur 6 igur 7 viser et eksempel på et typeskilt. ZARGES Professional Bauart DEKRA geprüft Tilladt samlet belastning Tilladt belastning trin i Bestell-Nr. Model No Produktionsdatum Date of production 07/03 Vare-nr. Produktionsmåned/-år ZARGES Professional ZARGES Professional igur Nº 97

17 4.3 Udstyr 4.3. Basisudstyr Industritrappe med gelænder trappekonsol med fodvinkel og vægmonteringsbeslag hhv. trappegelændre montagesæt Podietrappe med gelænder trappekonsol med fodvinkel platform med vægmonteringsbeslag hhv. trappegelændre hhv. platformsgelændre, side montagesæt Overgangsbro, stationær trappekonsoller med fodvinkel platform hhv. 4 trappegelændere hhv. platformsgelændre, side forbindelsesstivere montagesæt Platformstrappe, stationær trappekonsol med fodvinkel platform trappegelændre platformsgelændre, side platformsgelænder, front støtteben forbindelsesstivere (fra lodret højde > 3400 mm, 6 forbindelsesstivere) montagesæt Trappepodium, stationær trappekonsol med fodvinkel platform støtteben med fodvinkel forbindelsesstivere montagesæt Nº

18 4.3. Tilbehør Industritrappe med gelænder Anlægskrog ødder Podietrappe med gelænder Anlægskrog ødder Platformsgelænder, front Trekantkonsol Bom Sikkerhedskæde Overgangsbro, stationær Bom Sikkerhedskæde Platformstrappe, stationær Bom Sikkerhedskæde Trappepodium, stationær Trappegelænder Platformsgelænder, side Platformsgelænder, front Bom Sikkerhedskæde Elektrisk ledende fødderne 5. MONTERING 5. Sikkerhedsbestemmelser Der må kun bruges ubeskadigede og fejlfrie originaldele fra producenten. Ved sammenbygning eller istandsættelser må der kun anvendes selvlåsende møtrikker Nº 97

19 Montagearbejder må kun udføres af uddannet personale. Ved oplært personale forstås personer med tekniske faglært uddannelse, som er i stand til at udføre monterings- og istandsættelsesarbejder inden for deres fagområde. Efter monteringen skal det kontrolleres, at hele anlægget er korrekt monteret. Efter monteringen skal det kontrolleres, at alle skrueforbindelser sidder fast. Skrueforbindelserne skal spændes med en momentnøgle. Drejningsmomenterne fremgår af denne monterings- og brugsanvisning. Vægmonteringsbeslaget og fodvinklen skal befæstes med dyvler der er godkendt til formålet. Montage-firmaet er ansvarlig for udførslen, de skal nøje kontrollere forankringsstedet. Hvis der opstår usikkerhed skal De kontakte en sagkyndig for yderligere vejledning, hhv. fabrikanten af befæstningsmaterialerne. Befæstningsmaterialer hører ikke til i leveringsprogrammet. or befæstning af anlægget skal der efterfølgende tages højde for ligetræk, sidetræk samt diagonaltræk fra enhver vinkel og befæstningspunkt: Industritrapper Podietrappe Overgangsbro Platformstrappe 3,50 kn 4,00 kn 4,00 kn 3,50 kn 5. Montering Emballagen fjernes og bortskaffes i henhold til gældende miljøbestemmelser. Det anbefales, at lade monteringen udføre af to personer. Nº

20 or monteringen er følgende stykker værktøj nødvendige: Stjerneskruetrækker Ring-gaffelnøgle Størrelse 0 Ring-gaffelnøgle Størrelse 3 Unbraconøgle 5 mm Momentnøgle Alle enkeltdelene lægges ud på en ren flade. I det følgende beskrives monteringen af de enkelte anlægger. Da monteringen af de enkelte dele næsten er identisk for alle anlægger, henvises der til de respektive afsnit for delene, som f.eks. afsnit 5..6 (montering af trappekonsol). 5.. Montering af industritrappe med gelænder Montering med vægmonteringsbeslag og fodvinkel Montering af trappegelænder (8/), se afsnit Stil trappen på monteringsstedet og sikre den mod af rutsche væk. Når trappen stilles op skal det sikres at fodvinklens (8/3) og vægmonteringsbeslagets (8/) anlægsflader lægger helt plant til. Mærk hullerne op på anlægsfladerne. Alle huller (Ø 8 mm) i fodvinklen og vægmonteringsbeslaget skal anvendes. Bor hullerne og anbring dyvler i hullerne. Vær opmærksom på sikkerhedsbestemmelserne i afsnit 5.. Sæt trappen op og spænd skruerne fast. 3 igur Nº 97

21 Montering med anlægskrog og fødder Montering af trappegelænder (9/), se afsnit Montering af anlægskrogen (9/) på vægmonteringsbeslaget (9/3), se afsnit Montering af fødderne (9/5) på trappekonsollens fodvinkel (9/4), se afsnit Når trappen hænges på må den maksimale belastning ikke overskrides, se afsnit 5.. Trappen skal hænges således op at den forgivne trappevinkel (45º eller 60º) opnås igur 9 Nº

22 5.. Montering af podietrappe med gelænder Montering med vægmonteringsbeslag og fodvinkel Montering af trappekonsollen (0/5), se afsnit Montering af trappegelænder (0/), se afsnit Montering af platformgelænderets side (0/), se afsnit Montering af fodlisten (0/3), se afsnit 5... Stil trappen på monteringstedet og sikre den mod at rutsche væk. Når trappen stilles op skal det sikres at fodvinklens (0/6) og vægmonteringsbeslagets (0/4) anlægsflader lægger helt plant til. Mærke hullerne op på anlægsfladerne. Alle huller (Ø 8 mm) i fodvinklen og vægmonteringsbeslaget skal anvendes. Bor hullerne og anbring dyvler i hullerne. Vær opmærksom på sikkerhedsbestemmelserne i afsnit 5.. Sæt trappen op og spænd skruerne fast igur Nº 97

23 Montering med anlægskrog og fødder Montering af trappekonsollen (/6), se afsnit Montering af trappegelænder (/), se afsnit Montering af platformgelænderets side (/), se afsnit Montering af fodliste (/3), se afsnit 5... Montering af anlægskrog (/4) til vægmonteringsbeslaget, se afsnit Montering af foden (/8) på trappekonsollens fodvinkel (/7), se afsnit Ved ophængning af trappen må den maksimale anlægsbelastning ikke overskrides, se afsnit 5.. Trappen skal ophænge således at den forgivne trappevinkel (45º eller 60º) opnås igur Nº

24 5..3 Montering af overgangsbro, stationær Montering af trappekonsollen (/5 og 6), se afsnit Montering af højre trappegelænder (/3), se afsnit Montering af platformgelænderets side (/), se afsnit Montering af venstre trappegelænder (/), se afsnit 5..8 Montering af fodlisten (/4), se afsnit 5... Anbring den stationære overgangsbro på monteringsstedet og mærk alle hullerne op. Alle hullerne (Ø 8 mm) i fodvinklen (/7 og 8) skal anvendes for befæstning. Bor hullerne og anbring dyvler, vær opmærksom på sikkerhedsbestemmelserne i afsnit 5.. Anbring den stationære overgangsbro og spænd skruerne fast igur Nº 97

25 5..4 Montering af platformstrappe, stationær Montering af trappekonsollen (3/9), se afsnit Montering af støtteben (3/5), se afsnit Montering af forbindelsesstiveren (3/7), se afsnit 5... Montering af trappegelænderet (3/), se afsnit Montering af platformgelænderets side (3/), se afsnit Montering af platformgelænderets front (3/3), se afsnit Montering af fodlisten (3/4), se afsnit 5... Anbring den stationære platformstrappe på monteringsstedet og mærk alle hullerne op. Alle hullerne (Ø 8 mm) i fodvinklen (3/6 og 8) skal anvendes for befæstning. Bor hullerne og anbring dyvler, vær opmærksom på sikkerhedsbestemmelserne i afsnit 5.. Anbring den stationære platformstrappe og spænd skruerne fast igur 3 Nº

26 5..5 Montering af trappepodium, stationær Montering af trappekonsollen (4/7), se afsnit Montering af støtteben (4/5), se afsnit Montering af forbindelsesstiveren (3/6), se afsnit 5... Montering af trappegelænder (4/9, tilbehør), se afsnit Montering af platformgelænderets side (4/, tilbehør), se afsnit Montering af platformgelænderets front (4/), se afsnit Montering af fodlisten (4/3, tilbehør), se afsnit 5... Anbring den stationære trappepodie på monteringsstedet og mærk alle hullerne op. Alle hullerne (Ø 8 mm) i fodvinklen (4/4 og 8) skal anvendes for befæstning. Bor hullerne og anbring dyvler, vær opmærksom på sikkerhedsbestemmelserne i afsnit 5.. Anbring den stationære trappepodie og spænd skruerne fast igur Nº 97

27 5..6 Montering af trappekonsollen ør monteringen af trappekonsollen skal notholderne (møtrikkerne) til trappegelænderfastgørelsen (8/ 4) og skruerne til forbindelsesstiverne (8/3) isættes. På anlægget er profilerne fra en vis højde forarbejdet med tre skruekanaler. Notholderne og firkantskruerne skal isættes som følger (6): Pos. -->Gelænderfastgørelse, fastgørelse til platformens samlebeslag Pos. -->Gelænderfastgørelse Pos. 3 --> orbindelsesstiver, fastgørelse til platformens samlebeslag igur 5 ør en notholder (5/) ind i hver af skruekanalerne (5/) på vangen, hvor trappegelænderet skal monteres. På anlægger med trappegelændre på hver side skal notholderne også føres ind i den anden vange. En firkantskrue (7/) føres ind i den skruekanal, der peger indad (7/ og 8/). På anlæg, hvor forbindelsesstiveren er lavet i vangernes profiler (8/3), skal der indføres to firkantskruer. irkantskrue/r føres ind i den anden vange. igur 6 3 igur 7 Nº

28 På overgangsbroen stationær skal firkantskruerne til forbindelsesstiveren sættes ind til sidst, da forbindelsesstiveren monteres under platformen. Hvor trappegelænderet er fastgjort med gelænderstøtter (8/) til vangen på trappekonsollen, skal der i givet fald indføres flere notholdere i skruekanalerne (svarende til antallet af gelænderstøtter). OBS! Når trappekonsollen indføres, er der risiko for at klemme fingrene. 4 igur 8 3 Trappekonsollen (9/) føres ind i samlebeslagene (9/4) således, at firkantskruerne føres ind i skruekanalerne. Trappekonsollen (9/) skubbes helt op til platformens vanger. De fire møtrikker (9/3) på hver side skrues fast og spændes efter med et drejningsmoment på 30 Nm. På overgangsbroer, stationær skal den. trappe monteres som beskrevet i dette afsnit. 4 3 igur Nº 97

29 5..7 Montering af støtteben ør montering af støttebenet skal skruerne til forbindelsesstiverne (/3) sættes i. En firkantskrue (0/) føres ind i den skruekanal, der peger indad (0/ og /). På anlæg, hvor forbindelsesstiveren er lavet i vangernes profiler (/3), skal der indføres to firkantskruer. irkantskrue/r føres ind i den anden vange. igur 0 OBS! Når støtteben indføres, er der risiko for at klemme fingrene. Støttebenet (/3) føres ind i samlebeslagene (/4), således at firkantskruerne føres ind i skruekanalerne. igur 3 Støttebenet skubbes helt op til platformsvangerne (/). De fire fastgørelsesmøtrikker (/) på hver side strammes og spændes med et drejningsmoment på 30 Nm. 3 igur 4 Nº

30 5..8 Montering af trappegelænder Trappegelænderet er bortset fra gelænderfastgørelsen formonteret. Trappegelænderet kan både monteres til venstre og til højre. Ved montage af industritrappegelænderet til industritrappen skal det nederste mål X for gelænderbefæstningen overholdes. Målet X er som følger: Industritrappe 45º --> 365 mm igur Industritrappe 60º --> 300 mm Gelænderfastgørelserne (3/) skubbes ind over gelænderet og gelænderstøtterne (3/4 og 4/), til den pågældende gelænderstøtte (3/4) er i niveau med gelænderfastgørelsen. Gelænderfastgørelserne drejes således, at den flade side peger mod vangen eller platformsvangen. Møtrikkerne (3/3) skrues på og spændes ikke. igur 4 Trappegelænderet fastgøres til vangen på trappen og platformsvangen (4). Gelænderfastgørelsen skrues med to fastgørelsesskruer M8x70 (3/) med underlagsskiver i møtrikkerne. astgørelsesskruerne M8X70 (3/) spændes med et drejningsmoment på 30 Nm. Møtrikken (3/3) spændes med et drejningsmoment på 5 Nm. x På overgangsbroen, stationær skal platformsgelænderet monteres på siden, inden det. gelænder monteres, se afsnit Nº 97

31 5..9 Montering af platformsgelænder, side 5 På overgangsbroer, stationær består sidegelænderet kun af knælisten (7/) og gelænderrøret (6/ og 5). Det skal der tages højde for ved monteringen. Gelænderfastgørelserne (5/4) skubbes over gelænderstøtten (5/), til den pågældende gelænderstøtte er i niveau med gelænderfastgørelsen (5/3) (boringerne skal flugte). Møtrikken (5/5) skrues på, spændes ikke. igur Gelænderfastgørelsen fastgøres med de to fastgørelsesskruer M8x70 (5/) med underlagsskiver i notholderne, spændes ikke. Gelænderrør (6/) skubbes på leddet (6/) på trappegelænderet og skrues fast med en skrue med forsænket hoved, underlagsskive og topmøtrik (6/3). Gelænderrøret (6/5) lægges på gelænderstøtten (6/6) og skrues fast med en skrue med indvendig sekskant M6x30. Boringen lukkes med en plastprop (6/4). igur Knælisten (7/) sættes ind mellem gelænderstøtterne. Knælisten skrues fast fra trappesiden (7/3) med en forsænket skrue. 3 igur 7 Nº

32 Knælisten skrues på den anden side med en skrue med indvendig sekskant M6x30. Boringen lukkes med en plastprop. Gelænderfastgørelsens fastgørelsesskruer M8x70 (5/) spændes med et drejningsmoment på 30 Nm Montering af platformsgelænder, front Platformsgelænder, front, montering på begge sider Knælisten (8/4) sættes ind mellem platformsgelændrene på siden og skrues fast med to indvendige sekskantskruer M6x65 (8/3 og 5). 6 Gelænderrør (8/) sættes ind mellem platformsgelændrene på siden og skrues fast med to indvendige sekskantskruer M6x65 (8/ og 6) igur Nº 97

33 Platformsgelænder, front, montering på én side Gelænderfastgørelserne (30/5) skubbes over gelænderbøjlen (30/), til den pågældende gelænderstøtte er i niveau med gelænderfastgørelsen (9/3) (boringerne skal flugte). Møtrikken (9/5) skrues på, spændes ikke. Knælisten (30/4) fastgøres til gelænderrøret (30/) og skrues fast med en indvendig sekskantskrue M6x65 (30/6). 5 Gelænderfastgørelsen fastgøres med de to fastgørelsesskruer M8x70 (9/) med underlagsskiver i notholderne, spændes ikke. igur Knælisten (30/4) fastgøres til siden af platformsgelænderet og skrues fast med en indvendig sekskantskrue M6x65 (30/3). Gelænderrøret (30/) fastgøres til siden af platformsgelænderet og skrues fast med en indvendig sekskantskrue M6x65 (30/) Gelænderfastgørelsens fastgørelsesskruer M8x70 (9/) spændes med et drejningsmoment på 30 Nm. 5 Møtrikken (9/5) spændes med et drejningsmoment på 5 Nm. igur 30 Nº

34 5.. Montering af fodliste Er anlægget forsynet med et platformsgelænder på frontsiden, skal frontside-fodlisten (3/) skrues fast i forbindelse med monteringen af side-fodlisterne. Side-fodlisterne (3/3) skrues til gelænderstøtterne med de respektive to krydskærvskruer M6x50 med underlagsskiver og topmøtrikker (3/4 og ). 5.. Montering af forbindelsesstiver 4 igur 3 3 orbindelsesstiveren (3/3) anbringes med den flade side på firkantskruerne (3/ og 4) på trappekonsol (3/5) og på støttebenet (3/), rettes lige ind og skrues fast. 5 På anlæg, hvor forbindelsesstiveren er lavet i vangernes profil, skal forbindelsesstiveren fastgøres på begge sider med hver to firkantskruer. Den anden forbindelsesstiver monteres. 4 igur 3 3 Møtrikkerne (3/ og 4) spændes med et drejningsmoment på 30 Nm Nº 97

OPSTILLINGS- OG BRUGSANVISNING TIL ZARGES PLATFORMSTIGE

OPSTILLINGS- OG BRUGSANVISNING TIL ZARGES PLATFORMSTIGE OPSTILLINGS- OG BRUGSANVISNING TIL ZARGES PLATFORMSTIGE PLATFORMSTIGER 49645-49664 Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 1.1 Indledning...2 1.2 Producent...3 1.3 Typegodkendelse...3 1.4 Garanti...3 1.5 Udgivelsesdato...4

Læs mere

ZARGES DANMARK Roholmsvej Albertslund Tlf Fax

ZARGES DANMARK Roholmsvej Albertslund Tlf Fax Monterings- og brugsanvisning Udgave 2002/2003 Arbejdsplatforme, flytbare og med opstigning fra én side DK ZARGES DANMARK Roholmsvej 15. 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00. Fax 43 64 16 00 e-mail: stiger@zarges.dk.www:zarges.dk

Læs mere

KARER - BRØNDSTIGER. KARER ApS Mobil: 51 181 181 Email: karer@postkasse.com Hjemmeside: www.kareraps.dk. Monterings- og brugsanvisning STAINLESS STEEL

KARER - BRØNDSTIGER. KARER ApS Mobil: 51 181 181 Email: karer@postkasse.com Hjemmeside: www.kareraps.dk. Monterings- og brugsanvisning STAINLESS STEEL KARER - BRØNDSTIGER STAINLESS STEEL Monterings- og brugsanvisning august 2012 1 GENERELT 1.1 Indledning Denne monterings- og brugsanvisning er kun gældende for KARER Brøndstiger i henhold til afsnit 1.3

Læs mere

ZARGES DANMARK Roholmsvej 15. 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00. Fax 43 64 16 00 e-mail: stiger@zarges.dk.www:zarges.dk

ZARGES DANMARK Roholmsvej 15. 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00. Fax 43 64 16 00 e-mail: stiger@zarges.dk.www:zarges.dk Opstillings- og brugsanvisning 200/2002 Stilladsstørrelse,35 m x 2,00 m DK ZARGES DANMARK Roholmsvej 5. 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00. Fax 43 64 6 00 e-mail: stiger@zarges.dk.www:zarges.dk Skulle du

Læs mere

ZARGES APS. Opstillings- og brugsanvisning 2000/2001. Stilladsstørrelse 0,70 m x 2,00 m

ZARGES APS. Opstillings- og brugsanvisning 2000/2001. Stilladsstørrelse 0,70 m x 2,00 m Opstillings- og brugsanvisning 2000/2001 Stilladsstørrelse 0,70 m x 2,00 m DK ZARGES APS Roholmsvej 15. 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00. Fax 43 64 16 00 e-mail: stiger@zarges.dk.www:zarges.dk Skulle

Læs mere

ZARGES APS. Opstillings- og brugsanvisning 2001/2002. Stilladsstørrelse 1,35 m x 2,50 m

ZARGES APS. Opstillings- og brugsanvisning 2001/2002. Stilladsstørrelse 1,35 m x 2,50 m Opstillings- og brugsanvisning 200/2002 Stilladsstørrelse,35 m x 2,50 m DK ZARGES APS Roholmsvej 5. 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00. Fax 43 64 6 00 e-mail: stiger@zarges.dk.www:zarges.dk Skulle du ønske

Læs mere

Montage- und Verwendungsanleitung

Montage- und Verwendungsanleitung DE GB FR ES DK www.zarges.de Montage- und Verwendungsanleitung Z00 N 9 w Plattformtreppe, fahrbar w Überstieg, fahrbar w Mobile platform steps w Bridging steps, mobile w Treppen-Podest, fahrbar/mobil w

Læs mere

Opstillings- og brugsanvisning Z 600 S-PLUS rullestilladser

Opstillings- og brugsanvisning Z 600 S-PLUS rullestilladser Opstillings- og brugsanvisning Z 600 S-PLUS rullestilladser Opstillings- og brugsanvisning Opstillings- og brugsanvisning Indholdsfortegnelse. Generelt 4.. Indledning 4.2. Producent 4.. Typegodkendelse

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning Udgave 11/2010 I hehhold til DIN 18799-1 DIN 14094-1 DIN EN ISO 14122-4. Faste stigesystemer med sidevange Nº 291229

Monterings- og brugsanvisning Udgave 11/2010 I hehhold til DIN 18799-1 DIN 14094-1 DIN EN ISO 14122-4. Faste stigesystemer med sidevange Nº 291229 Monterings og brugsanvisning Udgave /00 I hehhold til DIN 8799 DIN 4094 DIN EN ISO 44 DK Faste stigesystemer med sidevange Nº 99 Hvis man har brug for informationer, eller hvis der opstår særlige problemer,

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Tankstige

Monterings- og brugsvejledning. Tankstige Monterings- og brugsvejledning Tankstige Skulle du have brug for yderligere oplysninger, eller skulle der opstå problemer, som ikke er beskrevet udførligt nok i denne monterings- og brugsvejledning, kan

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider

Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider Vare-nr.: 13023 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige kassemål 2,07m x 1,14m Vare-nr.: 13024 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige

Læs mere

Rullestilladser Z600

Rullestilladser Z600 ZARGES DANMARK Roholsvej 15 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00 Fax 43 64 16 00 stiger@zarges.dk Opstillingsog brugsanvisning www.zarges.dk Rullestilladser -AA-RC4-PRESS_DK.indd 1 28.02.2008 11:06:41 -AA-RC4-PRESS_DK.indd

Læs mere

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden www.alulock.com Danish designed and engineered Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden En vejledning i hvilke krav en arbejdsplatform eller stige skal leve op til, ved udførsel af arbejde

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2 1. Brugergrupper Opgaver Operatør Betjening, Visuel kontrol Fagligt uddannet personale DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montering, afmontering, Reparation, vedligeholdelse

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning Rullestillads i aluminium - kl. 3 Brochure og monterings anvisning Januar 2007 Rullestillads i aluminium kl. 3 Kl. 3 rullestillads med aluply-dæk. Rammer, håndlister og diagonaler i aluminium. 2 stilladsbredder:

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Samle- og brugervejledning

Samle- og brugervejledning Teleskopstiger Universalstiger Arbejdsplatforme Anlægsstiger Wienerstiger Multifunktionsstiger Samle- og brugervejledning I henhold til EN 131-3: 2007 (D) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Brugervejledning

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning Z 600 S-PLUS rullestillads med støtteben Z 600 S-PLUS foldestillads COMPACT

Monterings- og brugsanvisning Z 600 S-PLUS rullestillads med støtteben Z 600 S-PLUS foldestillads COMPACT 09/2016 Nr. 291355 da Monterings- og brugsanvisning Z 600 S-PLUS rullestillads med støtteben Z 600 S-PLUS foldestillads COMPACT Indhold da 1 Generelt... 4 1.1 Indledning...4 1.2 Producent...4 1.3 Typegodkendelse...4

Læs mere

ZARGES APS. Opstillings- og brugsanvisning 2000/2001

ZARGES APS. Opstillings- og brugsanvisning 2000/2001 Opstillings- og brugsanvisning 2000/2001 Rullestillads med støtteben Stilladsstørrelse 0,75 m x 1,80 m, 0,75 m x 2,50 m, 0,75 m x 3,00 m, 1,35 m x 1,80 m, 1,35 m x 2,50 m, 1,35 m x 3,00 m DK ZARGES APS

Læs mere

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR 9135931 ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR Manual og samlevejledning GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsforskrifter... 3 Faresignal - ordforklaring... 4 Funktionsforklaring...

Læs mere

Castor. Funktionskontrol. Læs altid brugsanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Dansk

Castor. Funktionskontrol. Læs altid brugsanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Dansk Castor SystemRoMedic TM Manual - Dansk 2 1 2 5 6 7 4 5 6 7 1. Skinne (medfølger ikke) 2. Hjørnedel. Bolte med møtrik til fastgørelse 4. Løftemotor (medfølger ikke) 5. Støtteben 6. Bærehåndtag på støtteben

Læs mere

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. TÜV-godkendelse Nr. 2988/03.

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. TÜV-godkendelse Nr. 2988/03. Opbygning og brugsanvisning JUMBO FOLDESTILLADS TÜV-godkendelse Nr. 2988/03. 1 Betingelser. 2 Garantibestemmelser. 3 Anvendelse og funktion. 4 Komponent oversigt. 5 Almindelige regler og anvisning i brug.

Læs mere

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528 Opbygning og brugsanvisning JUMBO FOLDESTILLADS Registreringsnr: 44 312 09 367528 1 Betingelser. 2 Garantibestemmelser. 3 Anvendelse og funktion. 3.1 Ergonomi 4 Komponent oversigt. 5 Almindelige regler

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S Modulstillads klasse 2 5 Montageanvisning Materielhuset A/S Hastrupvej 2 A 4622 Havdrup Tlf. 70 222 402 Fax 70 222 412 info@materielhuset.dk www.materielhuset.dk 2 www.materielhuset.dk Unihak modulstillads

Læs mere

Rullestilladser Z200 / Z300

Rullestilladser Z200 / Z300 ZARGES DANMARK Roholmsvej 15 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00 Fax 43 64 16 00 stiger@zarges.dk Opstillingsog brugsanvisning www.zarges.dk Rullestilladser Z200-300-AA-RC4_DK.indd 1 28.02.2008 10:22:29

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

ADVARSEL Læs dette materiale, før du monterer og anvender trampolinen og sikkerhedsnettet.

ADVARSEL Læs dette materiale, før du monterer og anvender trampolinen og sikkerhedsnettet. Brugervejledning til rektangulært sikkerhedsnet til trampolin Vejledning til samling, installation, pleje, vedligeholdelse og anvendelse. ADVARSEL Læs dette materiale, før du monterer og anvender trampolinen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige

BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige Gør venligst denne betjeningsvejledning tilgængelig for betjeningspersonalet med henblik på rigtig anvendelse og varsom behandling af maskinen! Generelle informationer Dette

Læs mere

ZARGES S-PLUS. ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er

ZARGES S-PLUS. ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er ZARGES S-PLUS ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er kommet fra Arbejdstilsynet i 2013, hvor sikkerhed og ergonomi er i højeste fokus. Nu kan du bygge et stillads i højden

Læs mere

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. stationær toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

JUMBO JUMBO FACADESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage

JUMBO JUMBO FACADESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage MONTAGEVEJLEDNING JUMBO FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage af 2. dækshøjde 4.5 Montage

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning Z 300 S-PLUS foldestillads COMPACT Z 300 foldestillads COMPACT

Monterings- og brugsanvisning Z 300 S-PLUS foldestillads COMPACT Z 300 foldestillads COMPACT 07/2016 Nr. 291352 da Monterings- og brugsanvisning Z 300 S-PLUS foldestillads COMPACT Z 300 foldestillads COMPACT 2 Indhold 1. Generelt... 4 1.1. Indledning...4 1.2. Producent...4 1.3. Typegodkendelse...4

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Version 2.0 Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 1 Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 2 Indhold Formål og anvendelse... 3 Vigtigt/

Læs mere

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn Hejseredskaber og spil - Hoved Minimum hver 12. måned Hejseredskaber og spil Hoved min. hver 12. måned: Eftersyn og kontrol skal foretages af fabrikanten eller en anden sagkyndig minimum hver 12. måned.

Læs mere

MOTIONSCYKEL. ---------------------------------------------------------------------------------- Brugsanvisning

MOTIONSCYKEL. ---------------------------------------------------------------------------------- Brugsanvisning MOTIONSCYKEL ---------------------------------------------------------------------------------- Brugsanvisning Kære kunde, Tak fordi du valgte at købe vores motionscykel. Vi ønsker dig god fornøjelse med

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

Monterings & Betjeningsvejledning. Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise

Monterings & Betjeningsvejledning. Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise Monterings & Betjeningsvejledning Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise 1 Grundversion Pos. Komponenter Pos. Komponenter 1 Beslag 17 Knæled med kæde V/H 2 Spærbeslag komplet med skruer DIN 933 M 10x30 18

Læs mere

Alligator Ramper. LR/TR- Ramps. User's manual. MOBILEX A/S Nørskovvej 1 DK-8660 Skanderborg Danmark

Alligator Ramper. LR/TR- Ramps. User's manual. MOBILEX A/S Nørskovvej 1 DK-8660 Skanderborg Danmark Alligator Ramper LR/TR- Ramps User's manual MOBILEX A/S Danmark Rev. 08/12 Side 1 af 5 UM-TR-LR-Ramper-DK 1. Indledning Kære kunde, Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet med vigtige henvisninger

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1 Montage af JUMBO

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR OPEL Karl CYKELSTATIV NUMMER: Stænger/Fast/Aftageligt system T43 K039

MONTERINGSVEJLEDNING FOR OPEL Karl CYKELSTATIV NUMMER: Stænger/Fast/Aftageligt system T43 K039 FOR OPEL Karl 2015- CYKELSTATIV NUMMER: 33-2917-10 Stænger/Fast/Aftageligt system T43 K039 Max belastning: 60 Kg GEJLHAVEGÅRD 4 Tel: +45 7550 0390 Fax: +45 7550 1959 Side 2 af 7 Før montage af trækket:

Læs mere

Alligator Ramper. DF - Rampe. Montage- og Brugsanvisning. MOBILEX A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Danmark

Alligator Ramper. DF - Rampe. Montage- og Brugsanvisning. MOBILEX A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Danmark Alligator Ramper DF - Rampe Montage- og Brugsanvisning MOBILEX A/S Danmark Rev. 10/13 Side 1 af 5 UM-DF-Ramper-DK 1. Indledning Kære kunde, Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet med vigtige

Læs mere

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 CUSTERS RULLESTILLADS Materielhuset A/S, Havdrup - DK, March 2005 Med forbehold af alle rettighederingen dele af denne publikation må reproduceres/kopieres eller publiceres

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1

Læs mere

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling, installation

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

HOBBY STILLADS. www.jumbo.as PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3. 6.1 Montage af hjul 6.2 Opstilling. 7.1 Montage af gelænder

HOBBY STILLADS. www.jumbo.as PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3. 6.1 Montage af hjul 6.2 Opstilling. 7.1 Montage af gelænder PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3 HOBBY STILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion 4. Almindelige regler for og anvisning for brug 5. Pakke- og MODULoversigt

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Brugervejledning. Model 130. Passer til trailere af følgende dimensioner: Indvendigt breddemål: 105 cm til 116 cm Maksimal længde: 205 cm

Brugervejledning. Model 130. Passer til trailere af følgende dimensioner: Indvendigt breddemål: 105 cm til 116 cm Maksimal længde: 205 cm Brugervejledning Model 130 Passer til trailere af følgende dimensioner: Indvendigt breddemål: 105 cm til 116 cm Maksimal længde: 205 cm Indholdsfortegnelse Tillykke side 2 Sikkerhed og miljø side 2 Indhold

Læs mere

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Brugermanual til Custers Foldestillads.

Brugermanual til Custers Foldestillads. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion. 2. Garanti og erstatningsansvar. 3. Leveringskontrol. 4. Sikkerhedsinstruktioner. 4. 1 Kontrol før opstilling. 4. 2 Støtteben. 5. Opstilling af stilladset. 6. 6.1 Før

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

e Monteringsvejledning CAPRI

e Monteringsvejledning CAPRI e Monteringsvejledning CAPRI 1. Montering 1.1 Introduktion For at kunne montere markisen, skal anvisningerne i monteringsvejledningen følges. Hvis man ikke overholder monterings- og betjeningsvejledningen

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

"Antilope" Letvægts-Rollator Montage- og betjeningsvejledning

Antilope Letvægts-Rollator Montage- og betjeningsvejledning "Antilope" Letvægts-Rollator Montage- og betjeningsvejledning MOBILEX A/S Danmark Rev. 08/07 Side 1 af 5 UM-312040-DK Vigtigt! Læs denne brugervejledning grundigt før rollatoren tages i brug. Vær opmærksom

Læs mere

ELEMENTSPINDLER. brugervejledning

ELEMENTSPINDLER. brugervejledning ELEMENTSPINDLER brugervejledning 1.0 Indholdsfortegnelse 2.0 Produktbeskrivelse 2 2.1 Indledning 3 2.2 Sikkerhedsanvisninger 3 3.0 Enkeltdele 4 4.0 Vigtige bemærkninger 5-7 5.0 Anvendelse 8 6.0 Statik,

Læs mere

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer TOP RAILING Glasværn Gelændersystemer MAB TOP RAILING SYSTEM -en rigtig løsning til ethvert formål! Top Railing Systemerne er det rigtige produkt valg, til alle værn løsninger, hvor æstetik, flot udseende,

Læs mere

8368ZN-R. Montagevejledning. Brusedør hængsel med hæve/sænke funktion Nivello + og med undersænket montering på den ene side for nemmere rengøring

8368ZN-R. Montagevejledning. Brusedør hængsel med hæve/sænke funktion Nivello + og med undersænket montering på den ene side for nemmere rengøring Montagevejledning 8368ZN-R Brusedør hængsel med hæve/sænke funktion Nivello + og med undersænket montering på den ene side for nemmere rengøring Model: Glas-væg 90, i plan Monteres på højre side med åbning

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Edition GODT ARBEJDSMILJØ VALG. Arbejde i højden

Edition GODT ARBEJDSMILJØ VALG. Arbejde i højden , Peab, JM ) Edition Skanska 1 2 GODT ARBEJDSMILJØ VALG Arbejde i højden Stiger og platforme til professionelt arbejde. Godkendt i henhold til Skanska og NCC's nye krav " " www.zarges.dk Hvorfor skal jeg

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

Edition GODT ARBEJDSMILJØ VALG. Arbejde i højden med begge hænder. Godt arbejdsmiljø TWO HANDS FREE

Edition GODT ARBEJDSMILJØ VALG. Arbejde i højden med begge hænder.  Godt arbejdsmiljø TWO HANDS FREE TWO HANDS FREE, Peab, JM ) Edition Skanska 1 2 GODT ARBEJDSMILJØ VALG Arbejde i højden med begge hænder www.zarges.dk Hvorfor skal jeg købe et " miljø "produkt? Din sikkerhed og sundhed er vigtig, " "

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER november 2010 1 KIMADAN A/S 700 EL KIMADAN A/S 700 EL 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 700 EL - PUMPER, 10, 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 98/37/EF bilag II A Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Tømrervænget 7 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede

Læs mere

2000D I 825207 V3/0514

2000D I 825207 V3/0514 2000D I 825207 V3/0514 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Fald fra højden på byggepladser

Fald fra højden på byggepladser De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde i højden. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren skal etablere på bygge-

Læs mere

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Hera II/140 Hera II Maxi/250 Bade- og toiletstol Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører, ergoterapeuter

Læs mere

Brugermanual til Custers Rullestillads.

Brugermanual til Custers Rullestillads. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion. 2. Garanti og erstatningsansvar. 3. Leveringskontrol. 4. Sikkerhedsinstruktioner. 4. 1 Kontrol før opstilling. 4. 2 Opstilling. 4. 3 Stilladsdele hejses op. 4. 4 Støtteben.

Læs mere