Monterings- og brugsanvisning N w Industritrappe med gelænder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monterings- og brugsanvisning N 291227. w Industritrappe med gelænder"

Transkript

1 Monterings- og brugsanvisning w Industritrappe med gelænder Podietrappe med gelænder Overgangsbro, stationær Platformstrappe, stationær Trappepodium, stationær N 97

2 Skulle du ønske yderligere informationer eller skulle der opstå specielle problemer, som ikke er tilstrækkeligt behandlet i denne monterings- og brugsanvisning, kan du rekvirere de nødvendige oplysninger direkte hos producenten (se afsnit.). Derudover gør vi opmærksom på, at indholdet i denne monterings- og brugsanvisning ikke er en del af en tidligere aftale, tilsagn eller et retsforhold eller skal ændre et sådant. Samtlige forpligtelser fremgår af den enkelte købsaftale, som også indeholder de fuldstændige og gældende garantibestemmelser (se også afsnit.4). Indholdet af denne monterings- og brugsanvisning hverken begrænser eller udvider garantibestemmelserne. Videregivelse, mangfoldiggørelsese og anden udnyttelse af denne brochure er kun tilladt med producentens udtrykkelige samtykke. Overtrædelser af ovennnævnte forhold vil medføre erstatningsansvar. Inholdsfortegnelse. GENERELT Indledning Producent Kontrol af arbejdssikkerheden Garanti Udgivelsesdato Ophavs- og ejendomsrettigheder SIKKERHEDSBESTEMMELSER Grundlæggende sikkerhedsinformationer orpligtelser, ansvar og garanti Sikkerhedssymboler Korrekt brug orkert brug Særlige sikkerhedsbestemmelser Retningslinjer for arbejde med elektrisk værktøj Retningslinjer for arbejde på elektrisk udstyr Nº 97

3 3. EMBALLERING OG TRANSPORT BESKRIVELSE Tekniske data Mærkning Udstyr Basisudstyr Tilbehør MONTERING Sikkerhedsbestemmelser Montering Montering af industritrappe med gelænder Montering af podietrappe med gelænder Montering af overgangsbro, stationær Montering af platformstrappe, stationær Montering af trappepodium, stationær Montering af trappe Montering af støtteben Montering af trappegelænder Montering af platformsgelænder, side Montering af platformsgelænder, front Montering af fodliste Montering af forbindelsesstiver Montering af ophængningskrogen Montering af fødder IBRUGTAGNING Sikkerhedsbestemmelser VEDLIGEHOLDELSE Rengøring Istandsættelsesarbejder Reservedele OPLAGRING E TERSYN Kontrolmærkater Nº

4 . GENERELT. Indledning Denne monterings- og brugsanvisning er kun gældende for Industritrappe med gelænder, Podietrappe med gelænder, Overgangsbro, stationær, Platformstrappe, stationær samt Trappepodium, stationær som er omfattet af den i afsnit.3 anførte Kontrol af arbejdssikkerheden. De anførte modeller bliver efterfølgende kaldet anlæg. De i denne monterings- og brugsanvisning anførte sikkerhedsinformationer samt regler og forordninger i forbindelse med håndteringen, der er nævnt i nærværende dokumentation. Brugeren er selv ansvarlig for at sørge for at lokale, regionale og nationale bestemmelser overholdes at de i monterings- og brugsanvisningen anførte bestemmelser (love, forordninger, cirkulærer osv.) for sikker håndtering overholdes, at sikre, at montagepersonalet og brugerne har adgang til monterings- og brugsanvisningen og at de anførte informationer og advarsler samt sikkerhedsbestemmelser overholdes i alle enkeltheder.. Producent Producenten af de i denne dokumentation beskrevne anlægger er: Zarges GmbH & Co. KG Tlf Afdeling for stigeteknik ax: Postbox D-8360 Weilheim Internet: Nº 97

5 .3 Kontrol af arbejdssikkerheden De efterfølgende behandlede anlægger er undersøgt og prøvet af DEKRA Industrial Services og er registreret med prøvningsnumrene 087/63/ , 087/63/ og 087/63/ Garanti Omfanget og varigheden af garantien er fastlagt i producentens salgs- og leveringsbetingelser. or garantikrav, som skyldes mangelfuld dokumentation, er det altid den monterings- og brugsanvisning, der var gældende på tidspunktet for leveringen, der er den gældende (se afsnit.5). Udover salgs- og leveringsbetingelserne gælder, at garantien ikke omfatter skader, som er opstået af en eller flere af nedenstående grunde: ukendskab eller manglende overholdelse af denne monterings- og brugsanvisning, ikke tilstrækkeligt kvalificeret eller utilstrækkeligt instrueret betjeningspersonale, brug af andre end originale reservedele. Brugeren er selv ansvarlig for: at sikkerhedsbestemmelserne i h.t. afsnit overholdes, at forkert brug (se afsnit.5) samt forkert opstilling og ulovlig brug er udelukket og, at der derudover sikres korrekt brug (se afsnit.4) og at alle dele behandles i overensstemmelse med de aftalte arbejdsbetingelser..5 Udgivelsesdato Udgivelsesdatoen for denne dansksprogede monterings- og brugsanvisning er den Ophavs- og ejendomsrettigheder Ophavsretten til denne monterings- og brugsanvisning tilhører producenten. Nº

6 Endvidere tages der forbehold for alle rettigheder, i særdeleshed i tilfælde af meddelelse af patent eller registrering af brugsmønster. Overtrædelser heraf vil medføre erstatningsansvar!. SIKKERHEDSBESTEMMELSER. Grundlæggende sikkerhedsinformationer or opstilling og brug af anlæggene er følgende tyske forskrifter gældende: - BGV D36 (tidligere VBG 74) Leitern und Tritte (Stiger og platforme) - BGI 56 (tidligere ZH /3) Merkblatt für Treppen (Cirkulære om trapper) - DIN EN ISO 4- Sicherheit von Maschinen - Ortsfeste Zugänge zu Maschinen und industriellen Anlagen - Teil : Wahl eines ortsfesten Zugangs zwischen zwei Ebenen (Sikkerhed for maskiner Stedfaste tilgange til maskiner og industrielle anlæg Del : Valg af stedfast tilgang mellem to niveauer) - DIN EN ISO 4- Sicherheit von Maschinen - Ortsfeste Zugänge zu Maschinen und industriellen Anlagen - Teil : Arbeitsbühnen und Laufstege (Sikkerhed af maskiner Stedfaste tilgange til maskiner og industrielle anlæg Del : Arbejdsplatforme og løbegange) - DIN EN ISO 4-3 Sicherheit von Maschinen - Ortsfeste Zugänge zu Maschinen und industriellen Anlagen - Teil 3: Treppen, Treppenleitern und Geländer (Sikkerhed af maskiner Stedfaste tilgange til maskiner og industrielle anlæg Del 3 : Trapper, trappegange og gelændere) or brugen af elektriske apparater på anlæg gelder bestemmelserne fra BGI 594 (tidligere ZH /8) Sicherheitsregeln für den Einsatz von elektrischen Betriebsmitteln bei erhöhter elektrischer Gefährdung (Sikkerhedsregler for brugen af elektriske driftsmidler ved øget elektrisk fare). Standard/forskrift DIN EN ISO 4 BGI 56 (ZH /3) BGI 594 (ZH /8) BGV D36 (VBG 74) Gyldighedsområde Stedfaste tilgange til maskiner og industrielle anlæg, alle anlæg Industritrapper, overgangsbroer, platformstrapper, trappepodier og podietrapper Alle anlæg, hvor der anvendes elektrisk værktøj Industritrapper, overgangsbroer, platformstrapper, trappepodier og podietrapper Nº 97

7 . orpligtelser, ansvar og garanti Det er en grundlæggende forudsætning for sikkerhedsmæssig korrekt benyttelse af anlæggene, at man har gjort sig bekendt med sikkerhedsinformationerne og sikkerhedsforskrifterne. Denne monterings- og brugsanvisning, i særdeleshed sikkerhedsinformationerne, skal overholdes af alle personer, som arbejder med hermed. Derudover skal de lokale arbejdsmiljøforskrifter og -regler overholdes. Risici ved brug af anlæggene: Anlæggene er konstrueret på basis af moderne teknik og anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der opstå skade på anlæggene og andre genstande, eller der kan opstå fare for brugerens eller tredjemands liv og helbred i forbindelse med brugen af anlæggene. Anlæggene må kun benyttes --> til forskriftsmæssig brug og --> når anlæggene er i sikkerhedsteknisk fejlfri stand Beskadigelser, der kan forringe sikkerheden, skal omgående afhjælpes. Garanti og ansvar Omfanget og varigheden af garantien er fastlagt i producentens salgs- og leveringsbetingelser. or garantikrav, som skyldes mangelfuld dokumentation, er det altid den monterings- og brugsanvisning, der var gældende på tidspunktet for leveringen, der gælder (se afsnit.5). Udover salgs- og leveringsbetingelserne gælder: at garantien ikke omfatter person- eller tingskader, som er opstået af en eller flere af nedenstående grunde: ikke korrekt brug af anlæggene, forkert montering eller brug af anlæggene, brug af defekte dele, ukendskab til eller manglende overholdelse af denne monterings- og brugsanvisning, ikke tilstrækkeligt kvalificeret eller utilstrækkeligt instrueret personale til montering og brug. Nº

8 forkert gennemførte reparationer, brug af andre end originale reservedele, egenhændige konstruktionsmæssige ændringer af anlæggene, katastrofetilfælde som følge af indvirkning fra fremmedlegemer og force majeure. Brugeren er selv ansvarlig for: at sikkerhedsbestemmelserne i h.t. afsnit, 5. og 6. overholdes. at det er udelukket, at der kan finde forkert brug (se afsnit.5) og fejlagtig opstilling eller brug af anlæggene sted, og at det derudover sikres, at anlæggene bruges i henhold til forskrifterne (se afsnit.4)..3 Sikkerhedssymboler I monterings- og brugsanvisningen bruges der følgende benævnelser og symboler: Dette symbol advarer om fare. Dette symbol markerer tips og informationer for optimal brug. Dette symbol gør opmærksom på korrekt bortskaffelse og oplagring af affald Nº 97

9 .4 Korrekt brug De i denne monterings- og brugsanvisning anførte anlægger må kun bruges til at nå arbejdspositioner, som ikke kan nås fra jorden. I den forbindelse må den maksimale belastning ikke overskrides. Til korrekt brug hører også: overholdelse af alle informationer i denne monterings- og brugsanvisning og overholdelse af de regelmæssige eftersyn og kontroller..5 orkert brug Ikke-forskriftsmæssig brug det vil sige brug, som afviger fra det, der er beskrevet i afsnit.4 i denne monterings- og brugsanvisning betragtes som værende forkert brug. Dette gælder også for manglende overholdelse af de standarder og retningslinjer, der er anført i denne monterings- og brugsanvisning..6 Særlige sikkerhedsbestemmelser.6. Retningslinjer for arbejde med elektrisk værktøj Hvis der bruges elektrisk værktøj med nettilslutning (boremaskine o.l.), skal nedenstående retningslinjer overholdes. Ved arbejde med elektrisk redskaber skal gældende arbejdsmiljøforskrifter overholdes. Elektriske redskaber må kun tilsluttes via et sikkerhedskredsløb med særlig lav spænding (48 V), med beskyttelsesadskillelse (sikkerhedstransformator) eller hvis det er forbundet via et H I-relæ med en fejlstrøm på < 30 ma. Som fødepunkt skal der bruges en fordeler. Som ledning til elektriske redskaber skal der bruges en forlængerledning, som har et ledningstværsnit, der egner sig til det pågældende redskab. orlængerledningen skal være af typen H07RN-. Nº

10 .6. Retningslinjer for arbejde på elektrisk udstyr Arbejde på eller i nærheden af ubeskyttede spændingsførende elektrisk udstyr må ikke udføres, medmindre det elektriske udstyr er frakoblet, det elektriske udstyr er sikret mod genindkobling, det er konstateret, at der ikke er spænding på det elektriske udstyr, det elektriske udstyr er kortsluttet ved hjælp af en jordskinne og det elektriske udstyr er afgrænset mod spændingsførende nabo-dele 3. EMBALLERING OG TRANSPORT Ved transport på køretøjer skal anlæggene bindes fast, så de ikke kan rutsche. Bremserne på hjulene være låst Nº 97

11 4. BESKRIVELSE 4. Tekniske data Industritrapper med gelænder Hældning 45 eller 60 Trinudførelse/-dybde (45 ) Aluminium riflet (5 mm), aluminium riflet og hulplade (5 mm), gitterrist i aluminium (40 mm), gitterrist i stål (40 mm) Trinudførelse/-dybde (60 ) Aluminium riflet (75 mm), aluminium riflet og hulplade (75 mm), gitterrist i aluminium (75 mm), gitterrist i stål (85 mm) Trinbredde 600 mm, 800 mm, 000 mm Samlet max. belastning (trin) 50 kg, 300 kg Gelænderhøjde 00 mm Befæstning odvinkel, kunststoffod, vægmonteringsbeslag, anlægskrog Udv. bredde med gelænder Trinbredde + 60 mm, med. gelænder (tilbehør) trinbredde + 00 mm Udlæg (figur /x) 975 mm (45 ), 630 mm mm (60 ) Lodret højde (figur /y) 800 mm mm (45 ), 800 mm mm (60 ) y y igur x x Nº

12 Podietrappe med gelænder Hældning 45 eller 60 Trinudførelse/-dybde (45 ) Aluminium riflet (5 mm), aluminium riflet og hulplade (5 mm), gitterrist i aluminium (40 mm), gitterrist i stål (40 mm) Trinudførelse/-dybde (60 ) Aluminium riflet (75 mm), aluminium riflet og hulplade (75 mm), gitterrist i aluminium (75 mm), gitterrist i stål (85 mm) Trinbredde 600 mm, 800 mm, 000 mm Samlet max. belastning (trin) 50 kg, 300 kg Gelænderhøjde 00 mm Udv. bredde med gelænder Trinbredde + 60 mm, med. gelænder (tilbehør) trinbredde + 00 mm Platformslængde (standard) 900 mm (45 ), 675 mm (60 ) Befæstning odvinkel, kunststoffod, vægmonteringsbeslag, anlægskrog Udlæg (figur /x) 390 mm (45 ), 8 mm mm (60 ) Lodret højde (figur /y) 800 mm mm (45 ), 800 mm mm (60 ) y y x x igur - - Nº 97

13 Overgangsbro, stationær Hældning 45 eller 60 Trinudførelse/-dybde (45 ) Aluminium riflet (5 mm), aluminium riflet og hulplade (5 mm), gitterrist i aluminium (40 mm), gitterrist i stål (40 mm) Trinudførelse/-dybde (60 ) Aluminium riflet (75 mm), aluminium riflet og hulplade (75 mm), gitterrist i aluminium (75 mm), gitterrist i stål (85 mm) Trinbredde 600 mm, 800 mm, 000 mm Samlet max. belastning (trin) 50 kg, 300 kg Gelænderhøjde 00 mm Udv. bredde med gelænder Trinbredde + 60 mm, med. gelænder (tilbehør) trinbredde + 00 mm Platformslængde (standard) 675 mm Befæstning odvinkel ri platformsbredde (figur 3/z) (standard) 460 mm (45 ), 485 mm (60 ) Udlæg (figur 3/x) 600 mm mm (45 ), 545 mm mm (60 ) ri højde (figur 3/y) 683 mm - 83 mm (45 ), 683 mm mm (60 ) z y z y x x igur 3 Nº

14 Platformstrappe, stationær Hældning 45 eller 60 Trinudførelse/-dybde (45 ) Aluminium riflet (5 mm), aluminium riflet og hulplade (5 mm), gitterrist i aluminium (40 mm), gitterrist i stål (40 mm) Trinudførelse/-dybde (60 ) Aluminium riflet (75 mm), aluminium riflet og hulplade (75 mm), gitterrist i aluminium (75 mm), gitterrist i stål (85 mm) Trinbredde 600 mm, 800 mm, 000 mm Samlet max. belastning (trin) 50 kg, 300 kg Gelænderhøjde 00 mm Udv. bredde med gelænder Trinbredde + 00 mm Platformslængde (standard) 675 mm (45 ), 675 mm (60 ) Befæstning odvinkel Udlæg (figur 4/x) 390 mm mm (45 ), 80 mm mm (60 ) Lodret højde (figur 4/y) 800 mm mm (45 ), 800 mm (60 ) y y x x igur Nº 97

15 Trappepodium, stationær Hældning 45 Trinudførelse/-dybde Aluminium riflet (5 mm), aluminium riflet og hulplade (5 mm), gitterrist i aluminium (40 mm), gitterrist i stål (40 mm) Trinbredde 600 mm, 800 mm, 000 mm Samlet max. belastning (trin) 50 kg, 300 kg Udv. bredde 790 mm, 990 mm, 90 mm Platformslængde (standard) 450 mm Befæstning odvinkel Udlæg (figur 5/x) 793 mm mm Lodret højde (figur 5/y) 400 mm mm y igur 5 x Nº

16 kg Gesamt kg max. 4. Mærkning Typeskiltet (6/) skal være limet på, så det er tydeligt at se. igur 6 igur 7 viser et eksempel på et typeskilt. ZARGES Professional Bauart DEKRA geprüft Tilladt samlet belastning Tilladt belastning trin i Bestell-Nr. Model No Produktionsdatum Date of production 07/03 Vare-nr. Produktionsmåned/-år ZARGES Professional ZARGES Professional igur Nº 97

17 4.3 Udstyr 4.3. Basisudstyr Industritrappe med gelænder trappekonsol med fodvinkel og vægmonteringsbeslag hhv. trappegelændre montagesæt Podietrappe med gelænder trappekonsol med fodvinkel platform med vægmonteringsbeslag hhv. trappegelændre hhv. platformsgelændre, side montagesæt Overgangsbro, stationær trappekonsoller med fodvinkel platform hhv. 4 trappegelændere hhv. platformsgelændre, side forbindelsesstivere montagesæt Platformstrappe, stationær trappekonsol med fodvinkel platform trappegelændre platformsgelændre, side platformsgelænder, front støtteben forbindelsesstivere (fra lodret højde > 3400 mm, 6 forbindelsesstivere) montagesæt Trappepodium, stationær trappekonsol med fodvinkel platform støtteben med fodvinkel forbindelsesstivere montagesæt Nº

18 4.3. Tilbehør Industritrappe med gelænder Anlægskrog ødder Podietrappe med gelænder Anlægskrog ødder Platformsgelænder, front Trekantkonsol Bom Sikkerhedskæde Overgangsbro, stationær Bom Sikkerhedskæde Platformstrappe, stationær Bom Sikkerhedskæde Trappepodium, stationær Trappegelænder Platformsgelænder, side Platformsgelænder, front Bom Sikkerhedskæde Elektrisk ledende fødderne 5. MONTERING 5. Sikkerhedsbestemmelser Der må kun bruges ubeskadigede og fejlfrie originaldele fra producenten. Ved sammenbygning eller istandsættelser må der kun anvendes selvlåsende møtrikker Nº 97

19 Montagearbejder må kun udføres af uddannet personale. Ved oplært personale forstås personer med tekniske faglært uddannelse, som er i stand til at udføre monterings- og istandsættelsesarbejder inden for deres fagområde. Efter monteringen skal det kontrolleres, at hele anlægget er korrekt monteret. Efter monteringen skal det kontrolleres, at alle skrueforbindelser sidder fast. Skrueforbindelserne skal spændes med en momentnøgle. Drejningsmomenterne fremgår af denne monterings- og brugsanvisning. Vægmonteringsbeslaget og fodvinklen skal befæstes med dyvler der er godkendt til formålet. Montage-firmaet er ansvarlig for udførslen, de skal nøje kontrollere forankringsstedet. Hvis der opstår usikkerhed skal De kontakte en sagkyndig for yderligere vejledning, hhv. fabrikanten af befæstningsmaterialerne. Befæstningsmaterialer hører ikke til i leveringsprogrammet. or befæstning af anlægget skal der efterfølgende tages højde for ligetræk, sidetræk samt diagonaltræk fra enhver vinkel og befæstningspunkt: Industritrapper Podietrappe Overgangsbro Platformstrappe 3,50 kn 4,00 kn 4,00 kn 3,50 kn 5. Montering Emballagen fjernes og bortskaffes i henhold til gældende miljøbestemmelser. Det anbefales, at lade monteringen udføre af to personer. Nº

20 or monteringen er følgende stykker værktøj nødvendige: Stjerneskruetrækker Ring-gaffelnøgle Størrelse 0 Ring-gaffelnøgle Størrelse 3 Unbraconøgle 5 mm Momentnøgle Alle enkeltdelene lægges ud på en ren flade. I det følgende beskrives monteringen af de enkelte anlægger. Da monteringen af de enkelte dele næsten er identisk for alle anlægger, henvises der til de respektive afsnit for delene, som f.eks. afsnit 5..6 (montering af trappekonsol). 5.. Montering af industritrappe med gelænder Montering med vægmonteringsbeslag og fodvinkel Montering af trappegelænder (8/), se afsnit Stil trappen på monteringsstedet og sikre den mod af rutsche væk. Når trappen stilles op skal det sikres at fodvinklens (8/3) og vægmonteringsbeslagets (8/) anlægsflader lægger helt plant til. Mærk hullerne op på anlægsfladerne. Alle huller (Ø 8 mm) i fodvinklen og vægmonteringsbeslaget skal anvendes. Bor hullerne og anbring dyvler i hullerne. Vær opmærksom på sikkerhedsbestemmelserne i afsnit 5.. Sæt trappen op og spænd skruerne fast. 3 igur Nº 97

21 Montering med anlægskrog og fødder Montering af trappegelænder (9/), se afsnit Montering af anlægskrogen (9/) på vægmonteringsbeslaget (9/3), se afsnit Montering af fødderne (9/5) på trappekonsollens fodvinkel (9/4), se afsnit Når trappen hænges på må den maksimale belastning ikke overskrides, se afsnit 5.. Trappen skal hænges således op at den forgivne trappevinkel (45º eller 60º) opnås igur 9 Nº

22 5.. Montering af podietrappe med gelænder Montering med vægmonteringsbeslag og fodvinkel Montering af trappekonsollen (0/5), se afsnit Montering af trappegelænder (0/), se afsnit Montering af platformgelænderets side (0/), se afsnit Montering af fodlisten (0/3), se afsnit 5... Stil trappen på monteringstedet og sikre den mod at rutsche væk. Når trappen stilles op skal det sikres at fodvinklens (0/6) og vægmonteringsbeslagets (0/4) anlægsflader lægger helt plant til. Mærke hullerne op på anlægsfladerne. Alle huller (Ø 8 mm) i fodvinklen og vægmonteringsbeslaget skal anvendes. Bor hullerne og anbring dyvler i hullerne. Vær opmærksom på sikkerhedsbestemmelserne i afsnit 5.. Sæt trappen op og spænd skruerne fast igur Nº 97

23 Montering med anlægskrog og fødder Montering af trappekonsollen (/6), se afsnit Montering af trappegelænder (/), se afsnit Montering af platformgelænderets side (/), se afsnit Montering af fodliste (/3), se afsnit 5... Montering af anlægskrog (/4) til vægmonteringsbeslaget, se afsnit Montering af foden (/8) på trappekonsollens fodvinkel (/7), se afsnit Ved ophængning af trappen må den maksimale anlægsbelastning ikke overskrides, se afsnit 5.. Trappen skal ophænge således at den forgivne trappevinkel (45º eller 60º) opnås igur Nº

24 5..3 Montering af overgangsbro, stationær Montering af trappekonsollen (/5 og 6), se afsnit Montering af højre trappegelænder (/3), se afsnit Montering af platformgelænderets side (/), se afsnit Montering af venstre trappegelænder (/), se afsnit 5..8 Montering af fodlisten (/4), se afsnit 5... Anbring den stationære overgangsbro på monteringsstedet og mærk alle hullerne op. Alle hullerne (Ø 8 mm) i fodvinklen (/7 og 8) skal anvendes for befæstning. Bor hullerne og anbring dyvler, vær opmærksom på sikkerhedsbestemmelserne i afsnit 5.. Anbring den stationære overgangsbro og spænd skruerne fast igur Nº 97

25 5..4 Montering af platformstrappe, stationær Montering af trappekonsollen (3/9), se afsnit Montering af støtteben (3/5), se afsnit Montering af forbindelsesstiveren (3/7), se afsnit 5... Montering af trappegelænderet (3/), se afsnit Montering af platformgelænderets side (3/), se afsnit Montering af platformgelænderets front (3/3), se afsnit Montering af fodlisten (3/4), se afsnit 5... Anbring den stationære platformstrappe på monteringsstedet og mærk alle hullerne op. Alle hullerne (Ø 8 mm) i fodvinklen (3/6 og 8) skal anvendes for befæstning. Bor hullerne og anbring dyvler, vær opmærksom på sikkerhedsbestemmelserne i afsnit 5.. Anbring den stationære platformstrappe og spænd skruerne fast igur 3 Nº

26 5..5 Montering af trappepodium, stationær Montering af trappekonsollen (4/7), se afsnit Montering af støtteben (4/5), se afsnit Montering af forbindelsesstiveren (3/6), se afsnit 5... Montering af trappegelænder (4/9, tilbehør), se afsnit Montering af platformgelænderets side (4/, tilbehør), se afsnit Montering af platformgelænderets front (4/), se afsnit Montering af fodlisten (4/3, tilbehør), se afsnit 5... Anbring den stationære trappepodie på monteringsstedet og mærk alle hullerne op. Alle hullerne (Ø 8 mm) i fodvinklen (4/4 og 8) skal anvendes for befæstning. Bor hullerne og anbring dyvler, vær opmærksom på sikkerhedsbestemmelserne i afsnit 5.. Anbring den stationære trappepodie og spænd skruerne fast igur Nº 97

27 5..6 Montering af trappekonsollen ør monteringen af trappekonsollen skal notholderne (møtrikkerne) til trappegelænderfastgørelsen (8/ 4) og skruerne til forbindelsesstiverne (8/3) isættes. På anlægget er profilerne fra en vis højde forarbejdet med tre skruekanaler. Notholderne og firkantskruerne skal isættes som følger (6): Pos. -->Gelænderfastgørelse, fastgørelse til platformens samlebeslag Pos. -->Gelænderfastgørelse Pos. 3 --> orbindelsesstiver, fastgørelse til platformens samlebeslag igur 5 ør en notholder (5/) ind i hver af skruekanalerne (5/) på vangen, hvor trappegelænderet skal monteres. På anlægger med trappegelændre på hver side skal notholderne også føres ind i den anden vange. En firkantskrue (7/) føres ind i den skruekanal, der peger indad (7/ og 8/). På anlæg, hvor forbindelsesstiveren er lavet i vangernes profiler (8/3), skal der indføres to firkantskruer. irkantskrue/r føres ind i den anden vange. igur 6 3 igur 7 Nº

28 På overgangsbroen stationær skal firkantskruerne til forbindelsesstiveren sættes ind til sidst, da forbindelsesstiveren monteres under platformen. Hvor trappegelænderet er fastgjort med gelænderstøtter (8/) til vangen på trappekonsollen, skal der i givet fald indføres flere notholdere i skruekanalerne (svarende til antallet af gelænderstøtter). OBS! Når trappekonsollen indføres, er der risiko for at klemme fingrene. 4 igur 8 3 Trappekonsollen (9/) føres ind i samlebeslagene (9/4) således, at firkantskruerne føres ind i skruekanalerne. Trappekonsollen (9/) skubbes helt op til platformens vanger. De fire møtrikker (9/3) på hver side skrues fast og spændes efter med et drejningsmoment på 30 Nm. På overgangsbroer, stationær skal den. trappe monteres som beskrevet i dette afsnit. 4 3 igur Nº 97

29 5..7 Montering af støtteben ør montering af støttebenet skal skruerne til forbindelsesstiverne (/3) sættes i. En firkantskrue (0/) føres ind i den skruekanal, der peger indad (0/ og /). På anlæg, hvor forbindelsesstiveren er lavet i vangernes profiler (/3), skal der indføres to firkantskruer. irkantskrue/r føres ind i den anden vange. igur 0 OBS! Når støtteben indføres, er der risiko for at klemme fingrene. Støttebenet (/3) føres ind i samlebeslagene (/4), således at firkantskruerne føres ind i skruekanalerne. igur 3 Støttebenet skubbes helt op til platformsvangerne (/). De fire fastgørelsesmøtrikker (/) på hver side strammes og spændes med et drejningsmoment på 30 Nm. 3 igur 4 Nº

30 5..8 Montering af trappegelænder Trappegelænderet er bortset fra gelænderfastgørelsen formonteret. Trappegelænderet kan både monteres til venstre og til højre. Ved montage af industritrappegelænderet til industritrappen skal det nederste mål X for gelænderbefæstningen overholdes. Målet X er som følger: Industritrappe 45º --> 365 mm igur Industritrappe 60º --> 300 mm Gelænderfastgørelserne (3/) skubbes ind over gelænderet og gelænderstøtterne (3/4 og 4/), til den pågældende gelænderstøtte (3/4) er i niveau med gelænderfastgørelsen. Gelænderfastgørelserne drejes således, at den flade side peger mod vangen eller platformsvangen. Møtrikkerne (3/3) skrues på og spændes ikke. igur 4 Trappegelænderet fastgøres til vangen på trappen og platformsvangen (4). Gelænderfastgørelsen skrues med to fastgørelsesskruer M8x70 (3/) med underlagsskiver i møtrikkerne. astgørelsesskruerne M8X70 (3/) spændes med et drejningsmoment på 30 Nm. Møtrikken (3/3) spændes med et drejningsmoment på 5 Nm. x På overgangsbroen, stationær skal platformsgelænderet monteres på siden, inden det. gelænder monteres, se afsnit Nº 97

31 5..9 Montering af platformsgelænder, side 5 På overgangsbroer, stationær består sidegelænderet kun af knælisten (7/) og gelænderrøret (6/ og 5). Det skal der tages højde for ved monteringen. Gelænderfastgørelserne (5/4) skubbes over gelænderstøtten (5/), til den pågældende gelænderstøtte er i niveau med gelænderfastgørelsen (5/3) (boringerne skal flugte). Møtrikken (5/5) skrues på, spændes ikke. igur Gelænderfastgørelsen fastgøres med de to fastgørelsesskruer M8x70 (5/) med underlagsskiver i notholderne, spændes ikke. Gelænderrør (6/) skubbes på leddet (6/) på trappegelænderet og skrues fast med en skrue med forsænket hoved, underlagsskive og topmøtrik (6/3). Gelænderrøret (6/5) lægges på gelænderstøtten (6/6) og skrues fast med en skrue med indvendig sekskant M6x30. Boringen lukkes med en plastprop (6/4). igur Knælisten (7/) sættes ind mellem gelænderstøtterne. Knælisten skrues fast fra trappesiden (7/3) med en forsænket skrue. 3 igur 7 Nº

32 Knælisten skrues på den anden side med en skrue med indvendig sekskant M6x30. Boringen lukkes med en plastprop. Gelænderfastgørelsens fastgørelsesskruer M8x70 (5/) spændes med et drejningsmoment på 30 Nm Montering af platformsgelænder, front Platformsgelænder, front, montering på begge sider Knælisten (8/4) sættes ind mellem platformsgelændrene på siden og skrues fast med to indvendige sekskantskruer M6x65 (8/3 og 5). 6 Gelænderrør (8/) sættes ind mellem platformsgelændrene på siden og skrues fast med to indvendige sekskantskruer M6x65 (8/ og 6) igur Nº 97

33 Platformsgelænder, front, montering på én side Gelænderfastgørelserne (30/5) skubbes over gelænderbøjlen (30/), til den pågældende gelænderstøtte er i niveau med gelænderfastgørelsen (9/3) (boringerne skal flugte). Møtrikken (9/5) skrues på, spændes ikke. Knælisten (30/4) fastgøres til gelænderrøret (30/) og skrues fast med en indvendig sekskantskrue M6x65 (30/6). 5 Gelænderfastgørelsen fastgøres med de to fastgørelsesskruer M8x70 (9/) med underlagsskiver i notholderne, spændes ikke. igur Knælisten (30/4) fastgøres til siden af platformsgelænderet og skrues fast med en indvendig sekskantskrue M6x65 (30/3). Gelænderrøret (30/) fastgøres til siden af platformsgelænderet og skrues fast med en indvendig sekskantskrue M6x65 (30/) Gelænderfastgørelsens fastgørelsesskruer M8x70 (9/) spændes med et drejningsmoment på 30 Nm. 5 Møtrikken (9/5) spændes med et drejningsmoment på 5 Nm. igur 30 Nº

34 5.. Montering af fodliste Er anlægget forsynet med et platformsgelænder på frontsiden, skal frontside-fodlisten (3/) skrues fast i forbindelse med monteringen af side-fodlisterne. Side-fodlisterne (3/3) skrues til gelænderstøtterne med de respektive to krydskærvskruer M6x50 med underlagsskiver og topmøtrikker (3/4 og ). 5.. Montering af forbindelsesstiver 4 igur 3 3 orbindelsesstiveren (3/3) anbringes med den flade side på firkantskruerne (3/ og 4) på trappekonsol (3/5) og på støttebenet (3/), rettes lige ind og skrues fast. 5 På anlæg, hvor forbindelsesstiveren er lavet i vangernes profil, skal forbindelsesstiveren fastgøres på begge sider med hver to firkantskruer. Den anden forbindelsesstiver monteres. 4 igur 3 3 Møtrikkerne (3/ og 4) spændes med et drejningsmoment på 30 Nm Nº 97

Montage- und Verwendungsanleitung

Montage- und Verwendungsanleitung DE GB FR ES DK www.zarges.de Montage- und Verwendungsanleitung Z00 N 9 w Plattformtreppe, fahrbar w Überstieg, fahrbar w Mobile platform steps w Bridging steps, mobile w Treppen-Podest, fahrbar/mobil w

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Sartorius WM-modeller

Sartorius WM-modeller Betjeningsvejledning Sartorius WM-modeller Dynamisk vejning Skal opbevares til senere opslag. Original betjeningsvejledning Sartorius AG 98648-018-91 98648-018-91 Typeskilt Typeskilt Kontrollér, inden

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Brugsanvisning. XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269. Side 1. Scan QR koden og læs mere om produktet

Brugsanvisning. XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269. Side 1. Scan QR koden og læs mere om produktet Brugsanvisning Scan QR koden og læs mere om produktet XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269 Side 1 Indhold Introduktion...... 3 2 Formål, Anvendelsesområde... 3 3 Generelle

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D BRUGSANVISNING DA -D Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 20 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden www.alulock.com Danish designed and engineered Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden En vejledning i hvilke krav en arbejdsplatform eller stige skal leve op til, ved udførsel af arbejde

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Tillykke med den nye manuelle kørestol Indledning Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 30 bliver fremstillet af Handicare Produktion AS.

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 At-VEJLEDNING Brug af transportable stiger Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 Juli 2005 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E BRUGSANVISNING DA PUMA 40 9006406E Danish 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på

Læs mere

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 04101049 Kære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem tillykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstrueret og fremstillet for at sikre Dem størst mulig glæde under

Læs mere

Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer

Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere