Monterings- og brugsanvisning N w Industritrappe med gelænder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monterings- og brugsanvisning N 291227. w Industritrappe med gelænder"

Transkript

1 Monterings- og brugsanvisning w Industritrappe med gelænder Podietrappe med gelænder Overgangsbro, stationær Platformstrappe, stationær Trappepodium, stationær N 97

2 Skulle du ønske yderligere informationer eller skulle der opstå specielle problemer, som ikke er tilstrækkeligt behandlet i denne monterings- og brugsanvisning, kan du rekvirere de nødvendige oplysninger direkte hos producenten (se afsnit.). Derudover gør vi opmærksom på, at indholdet i denne monterings- og brugsanvisning ikke er en del af en tidligere aftale, tilsagn eller et retsforhold eller skal ændre et sådant. Samtlige forpligtelser fremgår af den enkelte købsaftale, som også indeholder de fuldstændige og gældende garantibestemmelser (se også afsnit.4). Indholdet af denne monterings- og brugsanvisning hverken begrænser eller udvider garantibestemmelserne. Videregivelse, mangfoldiggørelsese og anden udnyttelse af denne brochure er kun tilladt med producentens udtrykkelige samtykke. Overtrædelser af ovennnævnte forhold vil medføre erstatningsansvar. Inholdsfortegnelse. GENERELT Indledning Producent Kontrol af arbejdssikkerheden Garanti Udgivelsesdato Ophavs- og ejendomsrettigheder SIKKERHEDSBESTEMMELSER Grundlæggende sikkerhedsinformationer orpligtelser, ansvar og garanti Sikkerhedssymboler Korrekt brug orkert brug Særlige sikkerhedsbestemmelser Retningslinjer for arbejde med elektrisk værktøj Retningslinjer for arbejde på elektrisk udstyr Nº 97

3 3. EMBALLERING OG TRANSPORT BESKRIVELSE Tekniske data Mærkning Udstyr Basisudstyr Tilbehør MONTERING Sikkerhedsbestemmelser Montering Montering af industritrappe med gelænder Montering af podietrappe med gelænder Montering af overgangsbro, stationær Montering af platformstrappe, stationær Montering af trappepodium, stationær Montering af trappe Montering af støtteben Montering af trappegelænder Montering af platformsgelænder, side Montering af platformsgelænder, front Montering af fodliste Montering af forbindelsesstiver Montering af ophængningskrogen Montering af fødder IBRUGTAGNING Sikkerhedsbestemmelser VEDLIGEHOLDELSE Rengøring Istandsættelsesarbejder Reservedele OPLAGRING E TERSYN Kontrolmærkater Nº

4 . GENERELT. Indledning Denne monterings- og brugsanvisning er kun gældende for Industritrappe med gelænder, Podietrappe med gelænder, Overgangsbro, stationær, Platformstrappe, stationær samt Trappepodium, stationær som er omfattet af den i afsnit.3 anførte Kontrol af arbejdssikkerheden. De anførte modeller bliver efterfølgende kaldet anlæg. De i denne monterings- og brugsanvisning anførte sikkerhedsinformationer samt regler og forordninger i forbindelse med håndteringen, der er nævnt i nærværende dokumentation. Brugeren er selv ansvarlig for at sørge for at lokale, regionale og nationale bestemmelser overholdes at de i monterings- og brugsanvisningen anførte bestemmelser (love, forordninger, cirkulærer osv.) for sikker håndtering overholdes, at sikre, at montagepersonalet og brugerne har adgang til monterings- og brugsanvisningen og at de anførte informationer og advarsler samt sikkerhedsbestemmelser overholdes i alle enkeltheder.. Producent Producenten af de i denne dokumentation beskrevne anlægger er: Zarges GmbH & Co. KG Tlf Afdeling for stigeteknik ax: Postbox D-8360 Weilheim Internet: Nº 97

5 .3 Kontrol af arbejdssikkerheden De efterfølgende behandlede anlægger er undersøgt og prøvet af DEKRA Industrial Services og er registreret med prøvningsnumrene 087/63/ , 087/63/ og 087/63/ Garanti Omfanget og varigheden af garantien er fastlagt i producentens salgs- og leveringsbetingelser. or garantikrav, som skyldes mangelfuld dokumentation, er det altid den monterings- og brugsanvisning, der var gældende på tidspunktet for leveringen, der er den gældende (se afsnit.5). Udover salgs- og leveringsbetingelserne gælder, at garantien ikke omfatter skader, som er opstået af en eller flere af nedenstående grunde: ukendskab eller manglende overholdelse af denne monterings- og brugsanvisning, ikke tilstrækkeligt kvalificeret eller utilstrækkeligt instrueret betjeningspersonale, brug af andre end originale reservedele. Brugeren er selv ansvarlig for: at sikkerhedsbestemmelserne i h.t. afsnit overholdes, at forkert brug (se afsnit.5) samt forkert opstilling og ulovlig brug er udelukket og, at der derudover sikres korrekt brug (se afsnit.4) og at alle dele behandles i overensstemmelse med de aftalte arbejdsbetingelser..5 Udgivelsesdato Udgivelsesdatoen for denne dansksprogede monterings- og brugsanvisning er den Ophavs- og ejendomsrettigheder Ophavsretten til denne monterings- og brugsanvisning tilhører producenten. Nº

6 Endvidere tages der forbehold for alle rettigheder, i særdeleshed i tilfælde af meddelelse af patent eller registrering af brugsmønster. Overtrædelser heraf vil medføre erstatningsansvar!. SIKKERHEDSBESTEMMELSER. Grundlæggende sikkerhedsinformationer or opstilling og brug af anlæggene er følgende tyske forskrifter gældende: - BGV D36 (tidligere VBG 74) Leitern und Tritte (Stiger og platforme) - BGI 56 (tidligere ZH /3) Merkblatt für Treppen (Cirkulære om trapper) - DIN EN ISO 4- Sicherheit von Maschinen - Ortsfeste Zugänge zu Maschinen und industriellen Anlagen - Teil : Wahl eines ortsfesten Zugangs zwischen zwei Ebenen (Sikkerhed for maskiner Stedfaste tilgange til maskiner og industrielle anlæg Del : Valg af stedfast tilgang mellem to niveauer) - DIN EN ISO 4- Sicherheit von Maschinen - Ortsfeste Zugänge zu Maschinen und industriellen Anlagen - Teil : Arbeitsbühnen und Laufstege (Sikkerhed af maskiner Stedfaste tilgange til maskiner og industrielle anlæg Del : Arbejdsplatforme og løbegange) - DIN EN ISO 4-3 Sicherheit von Maschinen - Ortsfeste Zugänge zu Maschinen und industriellen Anlagen - Teil 3: Treppen, Treppenleitern und Geländer (Sikkerhed af maskiner Stedfaste tilgange til maskiner og industrielle anlæg Del 3 : Trapper, trappegange og gelændere) or brugen af elektriske apparater på anlæg gelder bestemmelserne fra BGI 594 (tidligere ZH /8) Sicherheitsregeln für den Einsatz von elektrischen Betriebsmitteln bei erhöhter elektrischer Gefährdung (Sikkerhedsregler for brugen af elektriske driftsmidler ved øget elektrisk fare). Standard/forskrift DIN EN ISO 4 BGI 56 (ZH /3) BGI 594 (ZH /8) BGV D36 (VBG 74) Gyldighedsområde Stedfaste tilgange til maskiner og industrielle anlæg, alle anlæg Industritrapper, overgangsbroer, platformstrapper, trappepodier og podietrapper Alle anlæg, hvor der anvendes elektrisk værktøj Industritrapper, overgangsbroer, platformstrapper, trappepodier og podietrapper Nº 97

7 . orpligtelser, ansvar og garanti Det er en grundlæggende forudsætning for sikkerhedsmæssig korrekt benyttelse af anlæggene, at man har gjort sig bekendt med sikkerhedsinformationerne og sikkerhedsforskrifterne. Denne monterings- og brugsanvisning, i særdeleshed sikkerhedsinformationerne, skal overholdes af alle personer, som arbejder med hermed. Derudover skal de lokale arbejdsmiljøforskrifter og -regler overholdes. Risici ved brug af anlæggene: Anlæggene er konstrueret på basis af moderne teknik og anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der opstå skade på anlæggene og andre genstande, eller der kan opstå fare for brugerens eller tredjemands liv og helbred i forbindelse med brugen af anlæggene. Anlæggene må kun benyttes --> til forskriftsmæssig brug og --> når anlæggene er i sikkerhedsteknisk fejlfri stand Beskadigelser, der kan forringe sikkerheden, skal omgående afhjælpes. Garanti og ansvar Omfanget og varigheden af garantien er fastlagt i producentens salgs- og leveringsbetingelser. or garantikrav, som skyldes mangelfuld dokumentation, er det altid den monterings- og brugsanvisning, der var gældende på tidspunktet for leveringen, der gælder (se afsnit.5). Udover salgs- og leveringsbetingelserne gælder: at garantien ikke omfatter person- eller tingskader, som er opstået af en eller flere af nedenstående grunde: ikke korrekt brug af anlæggene, forkert montering eller brug af anlæggene, brug af defekte dele, ukendskab til eller manglende overholdelse af denne monterings- og brugsanvisning, ikke tilstrækkeligt kvalificeret eller utilstrækkeligt instrueret personale til montering og brug. Nº

8 forkert gennemførte reparationer, brug af andre end originale reservedele, egenhændige konstruktionsmæssige ændringer af anlæggene, katastrofetilfælde som følge af indvirkning fra fremmedlegemer og force majeure. Brugeren er selv ansvarlig for: at sikkerhedsbestemmelserne i h.t. afsnit, 5. og 6. overholdes. at det er udelukket, at der kan finde forkert brug (se afsnit.5) og fejlagtig opstilling eller brug af anlæggene sted, og at det derudover sikres, at anlæggene bruges i henhold til forskrifterne (se afsnit.4)..3 Sikkerhedssymboler I monterings- og brugsanvisningen bruges der følgende benævnelser og symboler: Dette symbol advarer om fare. Dette symbol markerer tips og informationer for optimal brug. Dette symbol gør opmærksom på korrekt bortskaffelse og oplagring af affald Nº 97

9 .4 Korrekt brug De i denne monterings- og brugsanvisning anførte anlægger må kun bruges til at nå arbejdspositioner, som ikke kan nås fra jorden. I den forbindelse må den maksimale belastning ikke overskrides. Til korrekt brug hører også: overholdelse af alle informationer i denne monterings- og brugsanvisning og overholdelse af de regelmæssige eftersyn og kontroller..5 orkert brug Ikke-forskriftsmæssig brug det vil sige brug, som afviger fra det, der er beskrevet i afsnit.4 i denne monterings- og brugsanvisning betragtes som værende forkert brug. Dette gælder også for manglende overholdelse af de standarder og retningslinjer, der er anført i denne monterings- og brugsanvisning..6 Særlige sikkerhedsbestemmelser.6. Retningslinjer for arbejde med elektrisk værktøj Hvis der bruges elektrisk værktøj med nettilslutning (boremaskine o.l.), skal nedenstående retningslinjer overholdes. Ved arbejde med elektrisk redskaber skal gældende arbejdsmiljøforskrifter overholdes. Elektriske redskaber må kun tilsluttes via et sikkerhedskredsløb med særlig lav spænding (48 V), med beskyttelsesadskillelse (sikkerhedstransformator) eller hvis det er forbundet via et H I-relæ med en fejlstrøm på < 30 ma. Som fødepunkt skal der bruges en fordeler. Som ledning til elektriske redskaber skal der bruges en forlængerledning, som har et ledningstværsnit, der egner sig til det pågældende redskab. orlængerledningen skal være af typen H07RN-. Nº

10 .6. Retningslinjer for arbejde på elektrisk udstyr Arbejde på eller i nærheden af ubeskyttede spændingsførende elektrisk udstyr må ikke udføres, medmindre det elektriske udstyr er frakoblet, det elektriske udstyr er sikret mod genindkobling, det er konstateret, at der ikke er spænding på det elektriske udstyr, det elektriske udstyr er kortsluttet ved hjælp af en jordskinne og det elektriske udstyr er afgrænset mod spændingsførende nabo-dele 3. EMBALLERING OG TRANSPORT Ved transport på køretøjer skal anlæggene bindes fast, så de ikke kan rutsche. Bremserne på hjulene være låst Nº 97

11 4. BESKRIVELSE 4. Tekniske data Industritrapper med gelænder Hældning 45 eller 60 Trinudførelse/-dybde (45 ) Aluminium riflet (5 mm), aluminium riflet og hulplade (5 mm), gitterrist i aluminium (40 mm), gitterrist i stål (40 mm) Trinudførelse/-dybde (60 ) Aluminium riflet (75 mm), aluminium riflet og hulplade (75 mm), gitterrist i aluminium (75 mm), gitterrist i stål (85 mm) Trinbredde 600 mm, 800 mm, 000 mm Samlet max. belastning (trin) 50 kg, 300 kg Gelænderhøjde 00 mm Befæstning odvinkel, kunststoffod, vægmonteringsbeslag, anlægskrog Udv. bredde med gelænder Trinbredde + 60 mm, med. gelænder (tilbehør) trinbredde + 00 mm Udlæg (figur /x) 975 mm (45 ), 630 mm mm (60 ) Lodret højde (figur /y) 800 mm mm (45 ), 800 mm mm (60 ) y y igur x x Nº

12 Podietrappe med gelænder Hældning 45 eller 60 Trinudførelse/-dybde (45 ) Aluminium riflet (5 mm), aluminium riflet og hulplade (5 mm), gitterrist i aluminium (40 mm), gitterrist i stål (40 mm) Trinudførelse/-dybde (60 ) Aluminium riflet (75 mm), aluminium riflet og hulplade (75 mm), gitterrist i aluminium (75 mm), gitterrist i stål (85 mm) Trinbredde 600 mm, 800 mm, 000 mm Samlet max. belastning (trin) 50 kg, 300 kg Gelænderhøjde 00 mm Udv. bredde med gelænder Trinbredde + 60 mm, med. gelænder (tilbehør) trinbredde + 00 mm Platformslængde (standard) 900 mm (45 ), 675 mm (60 ) Befæstning odvinkel, kunststoffod, vægmonteringsbeslag, anlægskrog Udlæg (figur /x) 390 mm (45 ), 8 mm mm (60 ) Lodret højde (figur /y) 800 mm mm (45 ), 800 mm mm (60 ) y y x x igur - - Nº 97

13 Overgangsbro, stationær Hældning 45 eller 60 Trinudførelse/-dybde (45 ) Aluminium riflet (5 mm), aluminium riflet og hulplade (5 mm), gitterrist i aluminium (40 mm), gitterrist i stål (40 mm) Trinudførelse/-dybde (60 ) Aluminium riflet (75 mm), aluminium riflet og hulplade (75 mm), gitterrist i aluminium (75 mm), gitterrist i stål (85 mm) Trinbredde 600 mm, 800 mm, 000 mm Samlet max. belastning (trin) 50 kg, 300 kg Gelænderhøjde 00 mm Udv. bredde med gelænder Trinbredde + 60 mm, med. gelænder (tilbehør) trinbredde + 00 mm Platformslængde (standard) 675 mm Befæstning odvinkel ri platformsbredde (figur 3/z) (standard) 460 mm (45 ), 485 mm (60 ) Udlæg (figur 3/x) 600 mm mm (45 ), 545 mm mm (60 ) ri højde (figur 3/y) 683 mm - 83 mm (45 ), 683 mm mm (60 ) z y z y x x igur 3 Nº

14 Platformstrappe, stationær Hældning 45 eller 60 Trinudførelse/-dybde (45 ) Aluminium riflet (5 mm), aluminium riflet og hulplade (5 mm), gitterrist i aluminium (40 mm), gitterrist i stål (40 mm) Trinudførelse/-dybde (60 ) Aluminium riflet (75 mm), aluminium riflet og hulplade (75 mm), gitterrist i aluminium (75 mm), gitterrist i stål (85 mm) Trinbredde 600 mm, 800 mm, 000 mm Samlet max. belastning (trin) 50 kg, 300 kg Gelænderhøjde 00 mm Udv. bredde med gelænder Trinbredde + 00 mm Platformslængde (standard) 675 mm (45 ), 675 mm (60 ) Befæstning odvinkel Udlæg (figur 4/x) 390 mm mm (45 ), 80 mm mm (60 ) Lodret højde (figur 4/y) 800 mm mm (45 ), 800 mm (60 ) y y x x igur Nº 97

15 Trappepodium, stationær Hældning 45 Trinudførelse/-dybde Aluminium riflet (5 mm), aluminium riflet og hulplade (5 mm), gitterrist i aluminium (40 mm), gitterrist i stål (40 mm) Trinbredde 600 mm, 800 mm, 000 mm Samlet max. belastning (trin) 50 kg, 300 kg Udv. bredde 790 mm, 990 mm, 90 mm Platformslængde (standard) 450 mm Befæstning odvinkel Udlæg (figur 5/x) 793 mm mm Lodret højde (figur 5/y) 400 mm mm y igur 5 x Nº

16 kg Gesamt kg max. 4. Mærkning Typeskiltet (6/) skal være limet på, så det er tydeligt at se. igur 6 igur 7 viser et eksempel på et typeskilt. ZARGES Professional Bauart DEKRA geprüft Tilladt samlet belastning Tilladt belastning trin i Bestell-Nr. Model No Produktionsdatum Date of production 07/03 Vare-nr. Produktionsmåned/-år ZARGES Professional ZARGES Professional igur Nº 97

17 4.3 Udstyr 4.3. Basisudstyr Industritrappe med gelænder trappekonsol med fodvinkel og vægmonteringsbeslag hhv. trappegelændre montagesæt Podietrappe med gelænder trappekonsol med fodvinkel platform med vægmonteringsbeslag hhv. trappegelændre hhv. platformsgelændre, side montagesæt Overgangsbro, stationær trappekonsoller med fodvinkel platform hhv. 4 trappegelændere hhv. platformsgelændre, side forbindelsesstivere montagesæt Platformstrappe, stationær trappekonsol med fodvinkel platform trappegelændre platformsgelændre, side platformsgelænder, front støtteben forbindelsesstivere (fra lodret højde > 3400 mm, 6 forbindelsesstivere) montagesæt Trappepodium, stationær trappekonsol med fodvinkel platform støtteben med fodvinkel forbindelsesstivere montagesæt Nº

18 4.3. Tilbehør Industritrappe med gelænder Anlægskrog ødder Podietrappe med gelænder Anlægskrog ødder Platformsgelænder, front Trekantkonsol Bom Sikkerhedskæde Overgangsbro, stationær Bom Sikkerhedskæde Platformstrappe, stationær Bom Sikkerhedskæde Trappepodium, stationær Trappegelænder Platformsgelænder, side Platformsgelænder, front Bom Sikkerhedskæde Elektrisk ledende fødderne 5. MONTERING 5. Sikkerhedsbestemmelser Der må kun bruges ubeskadigede og fejlfrie originaldele fra producenten. Ved sammenbygning eller istandsættelser må der kun anvendes selvlåsende møtrikker Nº 97

19 Montagearbejder må kun udføres af uddannet personale. Ved oplært personale forstås personer med tekniske faglært uddannelse, som er i stand til at udføre monterings- og istandsættelsesarbejder inden for deres fagområde. Efter monteringen skal det kontrolleres, at hele anlægget er korrekt monteret. Efter monteringen skal det kontrolleres, at alle skrueforbindelser sidder fast. Skrueforbindelserne skal spændes med en momentnøgle. Drejningsmomenterne fremgår af denne monterings- og brugsanvisning. Vægmonteringsbeslaget og fodvinklen skal befæstes med dyvler der er godkendt til formålet. Montage-firmaet er ansvarlig for udførslen, de skal nøje kontrollere forankringsstedet. Hvis der opstår usikkerhed skal De kontakte en sagkyndig for yderligere vejledning, hhv. fabrikanten af befæstningsmaterialerne. Befæstningsmaterialer hører ikke til i leveringsprogrammet. or befæstning af anlægget skal der efterfølgende tages højde for ligetræk, sidetræk samt diagonaltræk fra enhver vinkel og befæstningspunkt: Industritrapper Podietrappe Overgangsbro Platformstrappe 3,50 kn 4,00 kn 4,00 kn 3,50 kn 5. Montering Emballagen fjernes og bortskaffes i henhold til gældende miljøbestemmelser. Det anbefales, at lade monteringen udføre af to personer. Nº

20 or monteringen er følgende stykker værktøj nødvendige: Stjerneskruetrækker Ring-gaffelnøgle Størrelse 0 Ring-gaffelnøgle Størrelse 3 Unbraconøgle 5 mm Momentnøgle Alle enkeltdelene lægges ud på en ren flade. I det følgende beskrives monteringen af de enkelte anlægger. Da monteringen af de enkelte dele næsten er identisk for alle anlægger, henvises der til de respektive afsnit for delene, som f.eks. afsnit 5..6 (montering af trappekonsol). 5.. Montering af industritrappe med gelænder Montering med vægmonteringsbeslag og fodvinkel Montering af trappegelænder (8/), se afsnit Stil trappen på monteringsstedet og sikre den mod af rutsche væk. Når trappen stilles op skal det sikres at fodvinklens (8/3) og vægmonteringsbeslagets (8/) anlægsflader lægger helt plant til. Mærk hullerne op på anlægsfladerne. Alle huller (Ø 8 mm) i fodvinklen og vægmonteringsbeslaget skal anvendes. Bor hullerne og anbring dyvler i hullerne. Vær opmærksom på sikkerhedsbestemmelserne i afsnit 5.. Sæt trappen op og spænd skruerne fast. 3 igur Nº 97

21 Montering med anlægskrog og fødder Montering af trappegelænder (9/), se afsnit Montering af anlægskrogen (9/) på vægmonteringsbeslaget (9/3), se afsnit Montering af fødderne (9/5) på trappekonsollens fodvinkel (9/4), se afsnit Når trappen hænges på må den maksimale belastning ikke overskrides, se afsnit 5.. Trappen skal hænges således op at den forgivne trappevinkel (45º eller 60º) opnås igur 9 Nº

22 5.. Montering af podietrappe med gelænder Montering med vægmonteringsbeslag og fodvinkel Montering af trappekonsollen (0/5), se afsnit Montering af trappegelænder (0/), se afsnit Montering af platformgelænderets side (0/), se afsnit Montering af fodlisten (0/3), se afsnit 5... Stil trappen på monteringstedet og sikre den mod at rutsche væk. Når trappen stilles op skal det sikres at fodvinklens (0/6) og vægmonteringsbeslagets (0/4) anlægsflader lægger helt plant til. Mærke hullerne op på anlægsfladerne. Alle huller (Ø 8 mm) i fodvinklen og vægmonteringsbeslaget skal anvendes. Bor hullerne og anbring dyvler i hullerne. Vær opmærksom på sikkerhedsbestemmelserne i afsnit 5.. Sæt trappen op og spænd skruerne fast igur Nº 97

23 Montering med anlægskrog og fødder Montering af trappekonsollen (/6), se afsnit Montering af trappegelænder (/), se afsnit Montering af platformgelænderets side (/), se afsnit Montering af fodliste (/3), se afsnit 5... Montering af anlægskrog (/4) til vægmonteringsbeslaget, se afsnit Montering af foden (/8) på trappekonsollens fodvinkel (/7), se afsnit Ved ophængning af trappen må den maksimale anlægsbelastning ikke overskrides, se afsnit 5.. Trappen skal ophænge således at den forgivne trappevinkel (45º eller 60º) opnås igur Nº

24 5..3 Montering af overgangsbro, stationær Montering af trappekonsollen (/5 og 6), se afsnit Montering af højre trappegelænder (/3), se afsnit Montering af platformgelænderets side (/), se afsnit Montering af venstre trappegelænder (/), se afsnit 5..8 Montering af fodlisten (/4), se afsnit 5... Anbring den stationære overgangsbro på monteringsstedet og mærk alle hullerne op. Alle hullerne (Ø 8 mm) i fodvinklen (/7 og 8) skal anvendes for befæstning. Bor hullerne og anbring dyvler, vær opmærksom på sikkerhedsbestemmelserne i afsnit 5.. Anbring den stationære overgangsbro og spænd skruerne fast igur Nº 97

25 5..4 Montering af platformstrappe, stationær Montering af trappekonsollen (3/9), se afsnit Montering af støtteben (3/5), se afsnit Montering af forbindelsesstiveren (3/7), se afsnit 5... Montering af trappegelænderet (3/), se afsnit Montering af platformgelænderets side (3/), se afsnit Montering af platformgelænderets front (3/3), se afsnit Montering af fodlisten (3/4), se afsnit 5... Anbring den stationære platformstrappe på monteringsstedet og mærk alle hullerne op. Alle hullerne (Ø 8 mm) i fodvinklen (3/6 og 8) skal anvendes for befæstning. Bor hullerne og anbring dyvler, vær opmærksom på sikkerhedsbestemmelserne i afsnit 5.. Anbring den stationære platformstrappe og spænd skruerne fast igur 3 Nº

26 5..5 Montering af trappepodium, stationær Montering af trappekonsollen (4/7), se afsnit Montering af støtteben (4/5), se afsnit Montering af forbindelsesstiveren (3/6), se afsnit 5... Montering af trappegelænder (4/9, tilbehør), se afsnit Montering af platformgelænderets side (4/, tilbehør), se afsnit Montering af platformgelænderets front (4/), se afsnit Montering af fodlisten (4/3, tilbehør), se afsnit 5... Anbring den stationære trappepodie på monteringsstedet og mærk alle hullerne op. Alle hullerne (Ø 8 mm) i fodvinklen (4/4 og 8) skal anvendes for befæstning. Bor hullerne og anbring dyvler, vær opmærksom på sikkerhedsbestemmelserne i afsnit 5.. Anbring den stationære trappepodie og spænd skruerne fast igur Nº 97

27 5..6 Montering af trappekonsollen ør monteringen af trappekonsollen skal notholderne (møtrikkerne) til trappegelænderfastgørelsen (8/ 4) og skruerne til forbindelsesstiverne (8/3) isættes. På anlægget er profilerne fra en vis højde forarbejdet med tre skruekanaler. Notholderne og firkantskruerne skal isættes som følger (6): Pos. -->Gelænderfastgørelse, fastgørelse til platformens samlebeslag Pos. -->Gelænderfastgørelse Pos. 3 --> orbindelsesstiver, fastgørelse til platformens samlebeslag igur 5 ør en notholder (5/) ind i hver af skruekanalerne (5/) på vangen, hvor trappegelænderet skal monteres. På anlægger med trappegelændre på hver side skal notholderne også føres ind i den anden vange. En firkantskrue (7/) føres ind i den skruekanal, der peger indad (7/ og 8/). På anlæg, hvor forbindelsesstiveren er lavet i vangernes profiler (8/3), skal der indføres to firkantskruer. irkantskrue/r føres ind i den anden vange. igur 6 3 igur 7 Nº

28 På overgangsbroen stationær skal firkantskruerne til forbindelsesstiveren sættes ind til sidst, da forbindelsesstiveren monteres under platformen. Hvor trappegelænderet er fastgjort med gelænderstøtter (8/) til vangen på trappekonsollen, skal der i givet fald indføres flere notholdere i skruekanalerne (svarende til antallet af gelænderstøtter). OBS! Når trappekonsollen indføres, er der risiko for at klemme fingrene. 4 igur 8 3 Trappekonsollen (9/) føres ind i samlebeslagene (9/4) således, at firkantskruerne føres ind i skruekanalerne. Trappekonsollen (9/) skubbes helt op til platformens vanger. De fire møtrikker (9/3) på hver side skrues fast og spændes efter med et drejningsmoment på 30 Nm. På overgangsbroer, stationær skal den. trappe monteres som beskrevet i dette afsnit. 4 3 igur Nº 97

29 5..7 Montering af støtteben ør montering af støttebenet skal skruerne til forbindelsesstiverne (/3) sættes i. En firkantskrue (0/) føres ind i den skruekanal, der peger indad (0/ og /). På anlæg, hvor forbindelsesstiveren er lavet i vangernes profiler (/3), skal der indføres to firkantskruer. irkantskrue/r føres ind i den anden vange. igur 0 OBS! Når støtteben indføres, er der risiko for at klemme fingrene. Støttebenet (/3) føres ind i samlebeslagene (/4), således at firkantskruerne føres ind i skruekanalerne. igur 3 Støttebenet skubbes helt op til platformsvangerne (/). De fire fastgørelsesmøtrikker (/) på hver side strammes og spændes med et drejningsmoment på 30 Nm. 3 igur 4 Nº

30 5..8 Montering af trappegelænder Trappegelænderet er bortset fra gelænderfastgørelsen formonteret. Trappegelænderet kan både monteres til venstre og til højre. Ved montage af industritrappegelænderet til industritrappen skal det nederste mål X for gelænderbefæstningen overholdes. Målet X er som følger: Industritrappe 45º --> 365 mm igur Industritrappe 60º --> 300 mm Gelænderfastgørelserne (3/) skubbes ind over gelænderet og gelænderstøtterne (3/4 og 4/), til den pågældende gelænderstøtte (3/4) er i niveau med gelænderfastgørelsen. Gelænderfastgørelserne drejes således, at den flade side peger mod vangen eller platformsvangen. Møtrikkerne (3/3) skrues på og spændes ikke. igur 4 Trappegelænderet fastgøres til vangen på trappen og platformsvangen (4). Gelænderfastgørelsen skrues med to fastgørelsesskruer M8x70 (3/) med underlagsskiver i møtrikkerne. astgørelsesskruerne M8X70 (3/) spændes med et drejningsmoment på 30 Nm. Møtrikken (3/3) spændes med et drejningsmoment på 5 Nm. x På overgangsbroen, stationær skal platformsgelænderet monteres på siden, inden det. gelænder monteres, se afsnit Nº 97

31 5..9 Montering af platformsgelænder, side 5 På overgangsbroer, stationær består sidegelænderet kun af knælisten (7/) og gelænderrøret (6/ og 5). Det skal der tages højde for ved monteringen. Gelænderfastgørelserne (5/4) skubbes over gelænderstøtten (5/), til den pågældende gelænderstøtte er i niveau med gelænderfastgørelsen (5/3) (boringerne skal flugte). Møtrikken (5/5) skrues på, spændes ikke. igur Gelænderfastgørelsen fastgøres med de to fastgørelsesskruer M8x70 (5/) med underlagsskiver i notholderne, spændes ikke. Gelænderrør (6/) skubbes på leddet (6/) på trappegelænderet og skrues fast med en skrue med forsænket hoved, underlagsskive og topmøtrik (6/3). Gelænderrøret (6/5) lægges på gelænderstøtten (6/6) og skrues fast med en skrue med indvendig sekskant M6x30. Boringen lukkes med en plastprop (6/4). igur Knælisten (7/) sættes ind mellem gelænderstøtterne. Knælisten skrues fast fra trappesiden (7/3) med en forsænket skrue. 3 igur 7 Nº

32 Knælisten skrues på den anden side med en skrue med indvendig sekskant M6x30. Boringen lukkes med en plastprop. Gelænderfastgørelsens fastgørelsesskruer M8x70 (5/) spændes med et drejningsmoment på 30 Nm Montering af platformsgelænder, front Platformsgelænder, front, montering på begge sider Knælisten (8/4) sættes ind mellem platformsgelændrene på siden og skrues fast med to indvendige sekskantskruer M6x65 (8/3 og 5). 6 Gelænderrør (8/) sættes ind mellem platformsgelændrene på siden og skrues fast med to indvendige sekskantskruer M6x65 (8/ og 6) igur Nº 97

33 Platformsgelænder, front, montering på én side Gelænderfastgørelserne (30/5) skubbes over gelænderbøjlen (30/), til den pågældende gelænderstøtte er i niveau med gelænderfastgørelsen (9/3) (boringerne skal flugte). Møtrikken (9/5) skrues på, spændes ikke. Knælisten (30/4) fastgøres til gelænderrøret (30/) og skrues fast med en indvendig sekskantskrue M6x65 (30/6). 5 Gelænderfastgørelsen fastgøres med de to fastgørelsesskruer M8x70 (9/) med underlagsskiver i notholderne, spændes ikke. igur Knælisten (30/4) fastgøres til siden af platformsgelænderet og skrues fast med en indvendig sekskantskrue M6x65 (30/3). Gelænderrøret (30/) fastgøres til siden af platformsgelænderet og skrues fast med en indvendig sekskantskrue M6x65 (30/) Gelænderfastgørelsens fastgørelsesskruer M8x70 (9/) spændes med et drejningsmoment på 30 Nm. 5 Møtrikken (9/5) spændes med et drejningsmoment på 5 Nm. igur 30 Nº

34 5.. Montering af fodliste Er anlægget forsynet med et platformsgelænder på frontsiden, skal frontside-fodlisten (3/) skrues fast i forbindelse med monteringen af side-fodlisterne. Side-fodlisterne (3/3) skrues til gelænderstøtterne med de respektive to krydskærvskruer M6x50 med underlagsskiver og topmøtrikker (3/4 og ). 5.. Montering af forbindelsesstiver 4 igur 3 3 orbindelsesstiveren (3/3) anbringes med den flade side på firkantskruerne (3/ og 4) på trappekonsol (3/5) og på støttebenet (3/), rettes lige ind og skrues fast. 5 På anlæg, hvor forbindelsesstiveren er lavet i vangernes profil, skal forbindelsesstiveren fastgøres på begge sider med hver to firkantskruer. Den anden forbindelsesstiver monteres. 4 igur 3 3 Møtrikkerne (3/ og 4) spændes med et drejningsmoment på 30 Nm Nº 97

Montage- und Verwendungsanleitung

Montage- und Verwendungsanleitung DE GB FR ES DK www.zarges.de Montage- und Verwendungsanleitung Z00 N 9 w Plattformtreppe, fahrbar w Überstieg, fahrbar w Mobile platform steps w Bridging steps, mobile w Treppen-Podest, fahrbar/mobil w

Læs mere

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden www.alulock.com Danish designed and engineered Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden En vejledning i hvilke krav en arbejdsplatform eller stige skal leve op til, ved udførsel af arbejde

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

PROTECTO sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning

PROTECTO sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning juni 2005 sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning 1.0 Indholdsfortegnelse 2.0 Egenskaber 2 2.1 Sikkerhedsanvisninger 2.1 Sikkerhedsanvisninger 2 3.0 Enkeltdele 3 4 4.0 Anvendelse 4.1 -Stolpe 5 4.2 -Stolpe

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer TOP RAILING Glasværn Gelændersystemer MAB TOP RAILING SYSTEM -en rigtig løsning til ethvert formål! Top Railing Systemerne er det rigtige produkt valg, til alle værn løsninger, hvor æstetik, flot udseende,

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500

Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500 Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500 Indhold: Sikkerhedsbeskrivelse "For Deres sikkerheds skyld" Konformitetserklæring Garantibestemmelser Betjeningsvejledning Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5. Brochure og monteringsanvisning

Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5. Brochure og monteringsanvisning Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5 Brochure og monteringsanvisning Januar 2007 Murer- og reparationsstillads i stål/alu kl. 5 P5 findes kun i én bredde: 1.650 mm for stilladset m/udkragende

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m.

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Glastag Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Denne vejledning skal følges for at opfylde garantibetingelserne. Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter, inden du begynder at montere. Se

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Assembly instructions

Assembly instructions EN Assembly instructions DE Montageanleitung DA Montagevejledning FR Notice de Montage SV Monteringsanvisning NL Montage Instructies NO Montasjeveiledning FI Kokoonpano-ohjeet Ida / Iris 3300 007.0.503

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

BALL-TIK. Skydeportbeslag

BALL-TIK. Skydeportbeslag BALL-TIK Skydeportbeslag Produktoversigt A/S Tobias Jensen Production Februar 2012 BALL-TIK Skydeportbeslag Februar 2012 Forord BALL-TIK Styrke 0 BALL-TIK Styrke 1 BALL-TIK Styrke 1 Rustfri BALL-TIK Styrke

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Sideværn KATN (08/14)DK. Lunikvej 32, DK-2670 Greve Telefon: +45 43600966 Telefax: +45 43690219 email: info@titgemeyer.dk Internet: www.titgemeyer.

Sideværn KATN (08/14)DK. Lunikvej 32, DK-2670 Greve Telefon: +45 43600966 Telefax: +45 43690219 email: info@titgemeyer.dk Internet: www.titgemeyer. Sideværn Lunikvej 32, DK-2670 Greve Telefon: +45 43600966 Telefax: +45 43690219 email: info@titgemeyer.dk Internet: www.titgemeyer.dk Indhold Sideværnsprofiler Sideværnsprofiler... 53-01 Hjørnesøjleprofiler...

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g

t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g Sole Sole Slim t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g D e n n e b r u g e r v e j l e d n i n g e r u d v i k l e t t i l t e k n i k e r e, i n s t a l l a t ø r e r, f y s i o t e r a p e u t

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

Meget slidtage på alle dele, direkte farlig. Meget slidtage på alle dele, direkte farlig. Meget slidtage på alle dele, direkte farlig

Meget slidtage på alle dele, direkte farlig. Meget slidtage på alle dele, direkte farlig. Meget slidtage på alle dele, direkte farlig 1A Nedreste del af trappen skæv, bør udskiftes. 1B 1C 1D Trappe meget slidt, glideriller meget beskadiget. 2A Skal have en ordentlig efterspænding, ellers pæn trappe. 2B Nederste del af trappen er aldrig

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk dubo- og exkoschweitzer produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Dubo- og Exkoschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer med indvendig sekskant

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

ZARGES stige og stillads-teknik Stiger, stiger med hjul, 2HF platforme, stilladser og ZARGES Eurobox. www.zarges.dk

ZARGES stige og stillads-teknik Stiger, stiger med hjul, 2HF platforme, stilladser og ZARGES Eurobox. www.zarges.dk ZARGES stige og stillads-teknik Stiger, stiger med hjul, 2HF platforme, stilladser og ZARGES Eurobox. www.zarges.dk ZARGES kan tilbyde: Stærke produkter, Stærk service, Stærkt brand. ZARGES er Europas

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1

DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1 DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1 SafcoDoors Indbygningskarm Spar plads med en skydedør i indbygningskarm fra SafcoDoors. Elegant og praktisk løsning når der skal åbnes op mellem to rum og samtidig

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

fermacell Stålsystemer Produktoversigt

fermacell Stålsystemer Produktoversigt fermacell Stålsystemer Produktoversigt Stil krav til din gipsvæg! Lydisolerende og brandhæmmende gips Unik lydreduktion allerede ved ét lag. Reducerer støj fra naborum allerede ved ét lag. Undgå 2-lags

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Indholdsfortegnelse Formål... s. 02 1.0 Monteringsfejl 2.0 Kørselsforhold 1.1... s. 03 1.2... s. 03 1.3... s. 03 1.4... s. 04 2.1... s. 04 2.2... s. 04

Læs mere

K.K. Consult Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik

K.K. Consult Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Montage - og betjeningsanvisning Udgave: DK1 Gældende fra: 15.06.2002 K.K. Consult Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik BK2... -G300-230V AC For komfortventilation Montage og installation kun for

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Gripo Alu. Brugsvejledning

Gripo Alu. Brugsvejledning Gripo Alu Brugsvejledning 1 Hepro Hjælpemiddelproducenten Hepro er et norsk firma som udvikler, producerer og sælger hjælpemidler til voksne og børn med nedsat mobilitet. Firmaet blev oprettet i 1987 og

Læs mere

Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg. Anbefalet alder: fra 6 år

Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg. Anbefalet alder: fra 6 år Brugsanvisning for TRAMPOLIN Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg Anbefalet alder: fra 6 år INDLEDNING Før trampolinen tages i brug, skal De læse denne brugsanvisning grundigt igennem. Som ved

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250 Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE City Ranger 50 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk Outdoor produkt. City Ranger 50 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere