Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group"

Transkript

1 Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice CVR-nr Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer DK-2750 Ballerup Telefax

2 Vilkår for Teller Go 1. Baggrund og formål med aftalen Teller Go er et markedsføringsprodukt, som forretninger, der har en betalingskortaftale med et Teller selskab, kan benytte til at sende målrettede tilbud til brugere, som har downloadet en applikation på deres smartphone eller tablet. Forretningen kan uploade et eller flere tilbud inden for forudbestemte tilbudskategorier direkte til Teller Services web-site (www.go.teller.com). I app en tilkendegiver brugeren indenfor hvilke kategorier/interesseområder, brugerne vil modtage tilbud. Brugeren vil til enhver tid kunne til- og fravælge kategorier. Kun brugere som ved registrering har anført at de er over 15 år kan downloade og anvende Teller Go app en. Når brugerens smartphone eller tablet befinder sig inden for en nærmere bestemt radius fra en Forretning, vil der blive sendt et tilbud til den pågældende smartphone såfremt brugeren har downloaded Teller Go app en. 2. Forretningens forpligtelser Teller Go må kun bruges til markedsføring af Forretningens egne produkter, ydelser og produktkategorier, der aktivt forhandles af Forretningen. Forretningen må ikke anvende Teller Go til brug for markedsføring af produkter, eller ydelser, der udbydes af tredjemand, herunder uanset om sådan tredjemand måtte indgå i partnerskab, være koncernforbundet eller på anden måde samarbejde med Forretningen. Forretningen er alene berettiget til at anvende Teller Go i overensstemmelse med de til enhver tid gældende retningslinjer og betingelser for brug af Teller Go, som måtte blive meddelt Forretningen af Teller Services. Ændringer i sådanne retningslinjer og betingelser vil sendt til Forretningen elektronisk, hvis Forretningen har oplyst en adresse. Forretningen er selv forpligtet til at meddele eventuelle ændringer i Forretningens adresse og e- mail adresse til Teller Services, og Forretningen bærer selv ansvaret for, at Forretningen ikke modtager meddelelse om ændringer, hvis Forretningen ikke har meddelt e- mail- eller adresseændring. Ændringer vil desuden blive publiceret af Teller Services på og Forretningen er forpligtet til løbende at holde sig orienteret om ændringer i retningslinjer og betingelser. Forretningen er ved brug af Teller Go til enhver tid forpligtet til at overholde gældende lovgivning, herunder men ikke begrænset til den til enhver tid gældende markedsføringslovgivning og anden relevant forbrugerlovgivning. Forretningen skal ved hvert tilbud, der gøres tilgængeligt via Teller Go, oplyse brugeren om samtlige de betingelser, der gælder for at gøre brug af tilbuddet. Disse betingelser skal være korrekte, klart formuleret og relevante. Eventuelle forbehold eller begrænsninger i et tilbud skal angives således, at forbeholdet fremgår ligeså tydeligt som selve tilbuddet. Forretningen er ansvarlig for, at Forretningens tekniske udstyr og kommunikationsforbindelser overholder de til enhver tid gældende tekniske minimumskrav. Forretningen skal overholde de retningslinjer og betingelser, der til enhver tid måtte blive meddelt af Teller Services, såfremt Forretningen ønsker at reklamere eller på anden måde referere til Forretningens brug af Teller Go. Sådanne retningslinjer og betingelser vil blive publiceret af Page 2

3 Teller Services på Forretningen er forpligtet til løbende at holde sig orienteret om sådanne retningslinjer og betingelser. 3. Teller Services forpligtelser Teller Services stiller den tekniske løsning til rådighed for forretningen. Teller Services vedligeholder brugernes tilmelding, samt til- og fravalg. Teller Services vil løbende gøre information tilgængelig på om de tekniske minimumskrav, der er en forudsætning for Forretningens brug af Teller Go. 4. Teller Services ret til at afvise eller slette tilbud Teller Services forbeholder sig retten til at afvise eller slette tilbud, som Forretningen måtte gøre tilgængelig via systemet, såfremt Teller Services vurderer, at der er risiko for at et tilbud strider mod gældende lovgivning, er etisk eller moralsk anstødeligt eller såfremt Teller Services måtte have rimelig forretningsmæssige grunde til at afvise eller slette tilbuddet. 5. Rettigheder Teller Services og Teller Services underleverandører har alle rettigheder, herunder alle immaterialretligheder til den tekniske løsning. Forretningen opnår ved denne aftale en brugsret til den tekniske løsning i aftaleperioden som beskrevet i disse vilkår. 6. Priser og betaling Forretningen betaler det abonnement, der fremgik ved Forretningens tilmelding til Teller Go for Forretningens deltagelse i Teller Go. Forretningen accepterer, at Teller Services trækker abonnementet og eventuelt andre skyldige beløb i Forretningens tilgodehavende hos Teller i forbindelse med betalingskortaftalen, som anført i aftaleblanketten. Såfremt der ikke er dækning for abonnementet i Forretningens tilgodehavende hos Teller i forbindelse med betalingskortaftalen faktureres abonnementet og forfalder til betaling 30 kalenderdage efter fakturadato. Såfremt Forretningens betaling sker efter forfaldsdag, er Teller Services berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende skyld med 1 % pr. påbegyndt måned, indtil gælden samt eventuelle rykkergebyrer er betalt. Teller Services er til enhver tid berettiget til at regulere abonnementet med tre (3) måneders varsel, men dog højest én gang i løbet af hvert kalenderår. Oplysninger om regulering af abonnementet vil blive meddelt elektronisk via e- mail og på Forretningen er ikke berettiget til at modregne eventuelle krav mod Teller Services, som ikke er skriftligt anerkendt af Teller Services, og Forretningen har ikke ret til at tilbageholde Abonnementsvederlaget eller en del heraf på grund af modfordringer af nogen art. 7. Ændringer af Teller Go Teller Services vil løbende videreudvikle Teller Go. Teller Services forbeholder sig derfor retten til uden varsel at ændre Teller Go, herunder ved tilføjelse eller ændring af funktionalitet, design eller vilkår for brug af Teller Go. Såfremt Teller Services måtte foretage ændringer af Teller Go, som Teller Services med rimelighed vurderer, vil medføre en væsentlig ulempe for Forretningens brug af Teller Go, vil sådanne ændringer blive annonceret på Page 3

4 i rimelig tid, inden ændringerne træder i kraft. 8. Personoplysninger I det omfang, der til Forretningen måtte blive udleveret oplysninger om brugere (personoplysninger) af Teller Go med henblik på faciliteringen af parternes samarbejde under aftalen, er Forretningen forpligtet til at behandle sådanne oplysninger fortroligt og alene i overensstemmelse med Teller Services instruks, herunder i forhold til de sikkerhedsforanstaltninger, som Teller Services måtte kræve etableret i forbindelse med Forretningens behandling af sådanne personoplysninger. Ifølge persondataloven har privatpersoner mulighed for indsigt i og berigtigelse af de personoplysninger, der vedrører dem. Forretningen er forpligtet til straks at informere Teller Services, såfremt en bruger måtte rette henvendelse til Forretningen vedrørende Teller Services behandling af personoplysninger vedrørende brugeren, og Forretningen skal yde sådan rimelig assistance i forbindelse med sådanne henvendelser, som Teller Services måtte anmode om. 9. Mangler og forsinkelse Såfremt, Forretningen måtte blive opmærksom på fejl og mangler, ved Teller Go, skal Forretningen informere Teller Services herom. Teller Services vil som led i den løbende vedligeholdelse af Teller Go forsøge at rette eventuelle fejl og mangler. Teller Services garanterer dog hverken for tilgængeligheden af Teller Go eller for at Teller Go eller de leverede serviceydelser er fri for fejl og mangler. Med undtagelse af hvad der fremgår af aftalens punkt 13, er Teller Services forpligtelser og Forretningens rettigheder i forbindelse med fejl og mangler udtømmende beskrevet i dette punkt 10. Forretningen kan derfor ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i tilfælde af fejl og mangler ved Teller Go eller andre ydelser leveret af Teller Services under aftalen. 10. Ansvar og ansvarsbegrænsning Parterne er erstatningsansvarlige i henhold til dansk rets almindelige regler, dog med de begrænsninger, der følger af denne aftale. Forretningen er eneansvarlig for indholdet af de tilbud, som Forretningen gør tilgængelige via systemet, herunder lovligheden af disse tilbud. Forretningen skal skadesløsholde Teller Services for ethvert tab som Teller Services måtte lide, herunder enhver intern eller ekstern omkostning som Teller Services med rimelighed måtte afholde som følge af Forretningens handlinger eller undladelser, herunder men ikke begrænset til bøde fra myndigheder som følge af manglende overholdelse af gældende lovgivning samt krav fra tredjemand. Teller Services er alene ansvarlig for egne ydelser og forhold. Teller Services er således ikke ansvarlig for fejl, mangler eller forsinkelser eller i øvrigt for manglende opfyldelse af aftalen, i det omfang dette skyldes Forretningens eller tredjemands forhold, herunder Forretningens misligholdelse af egne forpligtelser, brugerfejl, fejl opstået i kommunikations-, infrastruktur- eller terminaludstyr, Forretningens ændringer af eller indgreb i terminalen, fejl eller mangler i data indtastet eller leveret af Forretningen eller bruger. Teller Services er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, tab af goodwill, tabt omsætning, tabt fortjeneste, driftstab, driftsforstyrrelser, tab forbundet med mistede data, rekonstruktionen heraf, rentetab mistede besparelser eller krav, der rejses af tredjemand mod Forretningen. Teller Services samlede erstatningsansvar i aftalens løbetid er under alle omstændigheder begrænset til et beløb svarende til det abonnement, som Page 4

5 Forretningen faktisk har betalt i de 12 måneder, der ligger forud for den første skades indtræden. Den beløbsmæssige erstatningsbegrænsning omfatter alle former for ansvar og krav, der måtte udspringe af eller relatere sig til denne aftale. 11. Force majeure Ingen part kan ifalde ansvar over for den anden part for forhold, der ligger uden for den pågældende parts kontrol, og som parten ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning eller undgået, herunder arbejdskonflikter (strejke og lockout), krig, terrorhandlinger, indre uroligheder, naturkatastrofer, ildsvåde, import- eller eksportforbud samt nedbrud/afbrydelser i infrastruktur, telekommunikationslinjer, netværk, internetforbindelser, strømforsyning eller anden energiforsyning. Det forannævnte gælder også tilsvarende force majeure hos relevante underleverandører. 12. Ophør og opsigelse Aftalen løber fra det tidspunkt, hvor Teller Services bekræfter Forretningens tilmelding til Teller Go og indtil aftalen opsiges eller ophæves af en af parterne i henhold til aftalens bestemmelser. Såfremt aftalen ikke indgås elektronisk, træder aftalen i kraft på den ikrafttrædelsesdato, der er angivet på underskriftsiden til aftalen. Forretningen kan skriftligt opsige aftalen med mindst 1 måneds varsel til udgangen af en tre (3) måneders betalingsperiode, jf. punkt 5 ovenfor. Teller Services kan skriftligt opsige aftalen med mindst en (1) måneds varsel. Såfremt Teller Services opsiger aftalen med virkning inden udløbet af en tre (3) måneders betalingsperiode, jf. punkt 5 ovenfor, tilbagebetaler Teller Services eventuelt forudbetalt abonnement pro rata. Begge parter kan ophæve aftalen i tilfælde af den anden parts væsentlige misligholdelse. Som Forretningens væsentlige misligholdelse betragtes bl.a.: a. markedsføring af andre end forretningens egne produkter og eller produktkategorier, der forhandles af Forretningen selv, b. enhver faktisk eller med rimelighed påstået overtrædelse af gældende lovgivning i forbindelse med Forretningens brug af Teller Go, herunder enhver overtrædelse af markedsføringsretlige eller forbrugerretlige regler, c. Forretningens manglende opfyldelse af aftalens punkt 2, samt d. Forretningens manglende betaling af abonnement senest 30 kalenderdage efter forfald. I tilfælde af at Teller Services bliver mødt med krav som følge af påstand om, at den tekniske løsning krænker tredjeparts rettigheder, har Teller Services ret til at ophæve aftalen uden varsel. Teller Services kan i stedet for at ophæve en aftale, vælge at suspendere Forretningens brug af Teller Go. I det omfang Teller Services måtte suspendere Forretningens brug af Teller Go, fortaber Teller Services dog ikke retten til senere at ophæve aftalen på baggrund af Forretningens misligholdelse. Såfremt Teller Services ophæver aftalen på grund af Forretningens misligholdelse er Teller Services ikke forpligtet til at tilbagebetale Forretningen eventuelt forudbetalt Abonnementsvederlag. 13. Overdragelse Teller Services er berettiget til at overdrage rettigheder og/eller forpligtelser ifølge aftalen til tredjemand, herunder ethvert selskab der måtte være koncernforbundent med Teller Services. Page 5

6 Forretningen kan ikke overdrage rettigheder og/eller forpligtelser under aftalen uden Teller Services forudgående skriftlige samtykke. 14. Lovvalg og værneting Denne aftale og enhver deraf flydende tvist skal være underlagt dansk ret uden hensyntagen til internationale privatretlige regler, der måtte føre til anvendelse af anden ret end dansk ret. Sagsanlæg skal anlægges med Retten i Glostrup som værneting. Hver af Parterne skal være berettigede til ved sagsanlægget at anmode om deltagelse af sagkyndige dommere. --oo0oo-- Page 6

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV 1 ANVENDELSE 1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale mellem en forening eller erhvervsvirksomhed (herefter kaldet

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere