: 1): :.' :1F'IffiIEMMIE:- 0: REDAKTION: INDHOLD: Pag. Bestyrelsens Forord " 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ": 1): :.' :1F'IffiIEMMIE:- 0: REDAKTION: INDHOLD: Pag. Bestyrelsens Forord " 1"

Transkript

1 H~1nEJDllJiEfCiE-[sER : 1):. - a -. l ': '(h~'. I ",.'4.".'4.."'ot ", "... ~~.. ~ t... 1ft.U(/I'" ""q'et.., c.., u, (~(,Ut.,'.C'U «. ~'.l' ~ l J. ftuttct "'liilillf~(i"('((f tnutl~ir., 'ti 'HtU( (,1 '" cl chl""s. l~ j' -~1 filt (f'ui't'''.' 111l~\'"",t'll'"'' fll".tf~\~(i. hfht1u,~ilu. )-J t '\ 0\ ""UHUI "'~(f fl~.' ~~. \. tulff '". ~ft;;j \'Y \ "U"' llillirltff" IIffr"tilf t tl(~t IIt.t (tf{ul tt'. _ '7:' : :IFlffiA\ O IF<[»IR ENnNeGlEN'oJrlllL: :SVAMfP>IEOCUJlliIJ)),OCAIffiIEro. : :.' :1F'IffiIEMMIE:- 0:, I HEFTE 1 AAR 1912 REDAKTION: C. FERDINANDSEN O.WINaE INDHOLD: Pag. Bestyrelsens Forord " 1 O.WINGE: Hvorledes man dyrker Champignoner... 3 Foreningsmeddelelser. ; Smaa Notitser Svampene i Husholdningen Hermed som Bilag:, Mykologisk Ekskursions8ora Pag KØBENHAVN - BlANCO LUNOS BOGTRYKKERI

2 FORORD. Det er nu lidt over 6 Aar siden,' "Foreningen til Svampekundskabens Fremme" stiftedes i København - Navnet antyder med hvilket Formaal. De Midler, hvorved Foreningen hidtil har søgt at vække Interessen for de større, mere almen-interessante Svampe _. thi kun paa disse har man taget Sigte - har væsentlig været Ekskursioner, Udstillinger og Foredrag. Efterhaanden har det mere og mere vist sig, at disse Midler ikke er tilstrækkelige; 'det er kun de i København og Omegn bosatte Medlemmer, som normalt kan nyde godt af dem, og udenbys boende har egentlig ingen Glæde haft af at være Medlemmer af Foreningen udover den derved at støtte en god Sag. For at raade Bod herpaa begynder vi hermed Udgivelsen af 'et lille Skrift, der, som vi haaber, tillige vil bidrage til at styrke Interessen for Svampene og forøge Tilslutningen til vor Forening. "Meddelelser fra Foreningen til Svampekundskabens Fremme" vil bringe Smaa-Afhandlinger, Ekskursionsberetninger, Referater af. Møder og af saadan inden- og udenlandsk Literatur, som maatte have Interesse for Medlemmerne, Meddelelser om Fund af sjældne Svampe saavcl som andre mykologiske Iagttagelser fra Naturen samt smaa praktiske Vink om Dyrkning, Indsamling og Anvendelse af Svampe. Tillige vil hvert Hefte være ledsaget af et Bilag med særlig Paginering og bestemt til selvstændig Indbinding. Det er Hensigten med denne Bilagsserie at forskaffe vore Medlemmer mindre Værker af populær-videnskabeligt Indhold, Bøger, som maa antages at have Interesse for Svampevenner. Vi mener at have truffet det rette Valg ved at indlede Serien med en rigt illustreret Bog, der giver en praktisk og letfattelig Vejledning til at bestemme saadanne større Svampe, som man almindelig finder paa sin Vej. Denne Bog, som forfattes af d'hrr. C. FERDINANDSEN og O.WINGE og faar Navnet "Mykologisk Ekskursionsflora, en populær Vejledning til Bestemmelse af større danske Svampe", bliver antagelig noget 1 PDF scanning and OCR by the Danish Mycological Society

3 over 150 Sider stor og komm er hl at omfatte ca. 500 Arter, del' saa vidt muligt alle illustreres med originale Figurer i Teksten. - For ikke at overanstrenge Foreningen vil man til en Begyndelse indskrænke sig til at udgive ca. 50 Tryksider om Aaret, hvoraf de 213 falder paa Bilaget. -- Vi forventer dog i Løb et af kortere Tid at kunne bringe mere, idet vi gør Regning paa, at Foreningens Medlemmer vil omfatte vort Forehavende med Interesse og bevise dette baade ved at indsende til Optagelse i "Meddelelserne", hvad de maatte finde egnet dertil, og ved at virke kraftigt for Foreningens Udbredelse. København, Januar Bestyrelsen.

4 Hvorledes man dyrker Champignoner. Af O. Winge. I disse Tider, hvor Tendensen gaar saa udpræget i Retning af at ophjælpe vort Lands Industri paa mange Felter, hvor hidtil Udlandet har udkonkurreret vore egne Produkter, er der Grund til at spørge: "Hvorfor køber vi egentlig -hermetisk hen syltede Champignons fra Udlandet i Stedet for at dyrke dem selv?" Vel er det ikke svimlende Værdier, der anvendes paa Champignons herhjemme hos os, og Spørgsmaalet er ikke af større social Betydning, men sikkert er det, at der i Champignon-Dyrkningen ligger et Felt, der saa uhyre let kunde udnyttes til vor egen Fordel. Ikke blot kunde nogl e Familier leve og ernære sig derved, men det vilde for mange Familier være en Kilde til megen Fornøjelse at fremel ske disse Lækkerbidskener og krydre den daglige Mad med dem. Sagen er, at der kræves saa ringe Arbejde for at indrette nogle Svampebede og ringe Plads. Naar enkelte ivrige har forsøgt sig og er bleven skuffede i deres Forventninger om en rig Høst, ligger det altid i, at de ikke har haft Forstaaelsen af at anlægge Bedene, som de bør anlægges. Men Sagen er ikke desto mindre saa simpel, at det er langt lettere at gøre det end at forklare, hvordan det skal gøres. Vi skal her give en kort Vejledning, som er beregnet paa alle og enhver, der blot har enten et Kælderrum, en Stald, et Udhus, Drivhus, Mistbænk eller et Haveskur til sin Raadighed og Lysten til at spise Champignons -- eller til en Ekstra-Indtægt. Med andre Ord: der kræves blot en Lokalitet, der ikke er helt udsat for Vejr og Vind, et Rum, hvor Temperaturen ikke svinger alt for livligt, for at Svampedyrkning er mulig. Man kan ogsaa dyrke Champignoner ude i det frie, men vil man være uafhængig af Tilfæld igheder, gør man bedst i at finde et lukket Rum; Temperaturen maa nemlig nødig synke under 10 Cels. - og paa den anden Side nødig stige over 20. Som bekendt er det Gødning, man alminde- 1*

5 -4- ligvis dyrker Svampene i. Gødningen kan plac eres enten paa et Gulv, paa Hylder, der slaas op paa en Væg, i gamle Baljer eller hvor som helst ellers. ~ Fremgangsmaaden er følgende: Gødningen. - Man an skaffer en Portion god Gødning; Hestegødning anses for den bedste og anvendes almindelig ogsaa i de større Virksomheder. Den bør ikke være alt for gammel og ikke alt for fyldt med Halm. Gødningen ' lægges helst under Tag i en Dynge paa en Meters Højde; Bunkens Omfang bestemmes af Mængden, man vil anvende. Man maa efterse, at Materialet ikke er ganske tørt - i saa Fald vandes det lidt; paa den anden Side maa det heller ikke være saa fugtigt, at man med Haanden kan pre sse Fugtighed af det. Bunken jævnes og klappes, og man lader den pa sse sig selv i 6-8 Dage. Hensigten hermed er at lade Gødningen gære. Temperaturen vil under Gæringen stige antageligt - ofte til over 80 - men efter det nævnte Tidsrum atter aftage noget. Det er dog væsentlig kun de indre Lag, der hal' gæret, og man bør derfor "stikke Gødningen om " og sørge for, at det yderst.e Lag kommer inderst i Bunk en ved den anden Gæring. Denne behøver normalt lidt kortere Tid end den først e. Hvis Gødningen slet ikke har villet "tage Varme", el' den enten gammel og udbrændt eller fol' tør ; i sidste Tilfælde maa man da vande Materialet og forsøge igen. Fugtighedsgraden, der an ses for pa ssende, lader sig angive derv ed, at Gødningen skal kunne bevare Mærker efter Fingrene, naar den trykkes i Haanden. Svampehedene. Gødnin gen er efter Gæringen bek vem, og man anbringer den i sin Kælder, eller hvor man agter at anstille Kulturerne. Hvis Bed en e anlægges paa Jorden eller Gulvet, bør man give dem en Form omtrent som Aspargesbede, a1tsaa som langstrakte Dynger med et omvendt V-forrnet Tværsnit; Højden af et saadant Bed - saa vel sorn Bredden af det s Basis - skal være Cm. Det er mest praktisk under Bygnin gen af Bed ene at begynde med Yderfladerne, som man efterhaanden fylder ud imellem ; derv ecl opnaas større Fa sthed i Bedets Form. Idet Bedet anlægges, sørger man for at findele Gødningen og gøre den saa ensartet som muligt. Øns kes et Bed lagt paa Gulvet op imod en Væg, giver man det s Overflade Form som en c. 45 stejl Skraaning fra Gulv til Væg. Vil man endelig anbringe sine Bede paa Hylder, giver man dem en fladere Form for at kunne faa flere Hyld er over hinanden; dog bør de altid skraane noget. Gødningens Middeltykkelse skal i dette Tilfæld e være mind st 25 Cm. - Den almindelige Re gel er, at jo

6 5 - kold ere Rummet er, des mere Gødnin g maa anv endes. - aar Bedet er færdigt, stiger det s Temperatur normalt atter de følgende Dage. Er Gødningen efter denne Temperaturstigning over 30, ruaa den have Lov at afsvales, før man gaar videre. Svampemycelet. Tiden er nu kommen, da Plantningen af Champignon-Mycelet foregaar. Dette kan forskaffes paa forskellig Vis. Foruden at det kan købe s hos enkelte Gartnere her til Lands eller forskrives fra Sverrig, Paris eller andetsteds, kan man selv personlig samle sit Mycelium paa Steder, hvor man finder Champignoner; og det, man tager direkte ude i Naturen, anses af erfarne Dyrkere for at være fuldt saa værdifuldt som det fra gamle Kulturer stammende. Mycelet er, naar man køber det, at se til som graalig-hvide, tykkere og tyndere Traade, der gennemvæver en Grundrnasse af Gødnin g eller en Blanding af Ler og Gødnin g. Et lignende Udseende har det forøvrigt, hvor man end finder det i Naturen. Indtørret Mycelium har Evne til at bevare Livet i en lang Aarrække, naar det opb evares paa et koldt og tørt Sted. Det anbefales at lade Champignon-M ycelium gennemgaa en Indtørrin g, selv om det drejer sig om frisk, tilsyneladende livskraftigt Materiale, som man har fund et i Naturen eller taget af en ældre Champignon Kultur. En Indtørring paa nogle faa Dage er tilstrækkeligt, men længere Tid skader som sagt ikke. - Naar Mycelet skal anv endes til Saaning, lægges det paa et fugtigt Sted et Par Dage, hvorefter de graalige Traade vil have antaget en hvidere Farve og vil vær e svulmede op til der es normale Størrelse. Plantningen. Man deler den svampeholdige Gødning eller Jord med Haanden i Stykker, der er saa store som Spillekort og 2-3 Cm. tykk e. Stykkerne anbringes nu i Gødningsbedene paa forskellig Vis alt efter Bedets Form. Anv end er man de stæ rkt skraanende Bede, lægges Mycelet i to Rækker over hinanden hen gennem Bedet, den nederste Række i en Haandsbreds Afstand fra Gulvet, og Stykkerne med en indbyrdes Afstand af Cm. ; øvers te Række af Mycelstykker indplantes i de første s Mellemrum, men 10 Cm. høj ere oppe i Bedet. Stykkerne, som lægges vandret, stikkes ikke længere ind, end at der es yderste Ende næ sten naar ud til Overflad en, og anbringes derved, at man med den ene Haand letter lidt paa Gødningen, med den anden anbringer Mycelet. Paa fritstaaend e Aspargesbed-formede Dynger plantes to saadanne Rækker paa hver Side. Drejer det sig om mindre stejle Bede paa Hylder, kan St ykkern e plantes i flere Rækker alt efte r

7 -6- Bedets Bredde og i sa mme Dybd e i Forhold til Bedets Overflad e som ovenfor beskrevet. - Naar Plantningen er tilend ebragt, venter man taalmodigt nogle Uger, oftest en lille Maaned; Mycelet vil da have bredt sig ud i den nye Gødning, og i Reglen ses ud for hvert udsaaet Stykke Mycelium et skimmelagtigt, hvidt Spindelvæv paa Gødningbedets Overflade. Har man Formodning om, at der enkelte Steder endnu ikke er Vækst i Mycelet, foretager man en Efterplantning. - Slutbehandling og Tildækning af Bedene. Naar det fremvoksende Mycelium har bredt sig omtrent en Lillefingers Læn gde ud i alle Retninger fra det indplantede Stykk e - dette kan man undersøge ved at lette lidt paa Gødnin gen hist og her -, udtages de gamle plantede Stykker, saa kun det nye bliver tilbage. Gødnin gen bearbejdes nu atter med Hænderne, trykkes lidt fastere sammen, og Bedet forme s atter og klapp es fast paa Overfladen. Tilbage er nu blot at beklæd e Beden e med et tyndt Lag Jord. Dett e Jordlags Sammensætning pr ikke helt uvigtig; man vælger en Blanding, som er rig paa baade Kalk og Muld. Man kan blande kalkrig, leret Jord ligelig med Muldjord og give Blandingen en pa ssende Fu gtighedsmængde - trykket i Haanden bør den kunne hold e sammen hvoreft er Jorden anbringes som et 2 Cm. tykt, jævnt Lag overalt paa Bedene. Jorden klappes og stryges fast til Gødnin gen. - Forberedelserne er hermed færdige; kun maa man hu ske at bruse Bedene lidt over ved Hjælp af en Blomster-Vandkande, hvis de skulde have Tilb øjelighed til at tørre paa Overfladen. Høsten. - Efter atter en Snes Dages Forløb vil de un ge Champi gnon er begynd e at bryde fre m, d. v. s. noget absolut sikkert om Tid srummet, der er fornødent, kan ikke siges. Sandt er det, at Champignon-Dyrkere ofte har maattet vente et Par eller flere Maaneder, før Svampene tog Fart, - og vi har hørt flere Eksempler paa, at Amatører, som det har skortet paa Taalmodighed, har tro et For søget mislykket og er begyndt at køre deres kostbare Gødning i Haven til bedre Anvendelse, da plud selig Champignonerne er myldret frem. Naar først Svampene er begyndt, kan man fortsætte at høste 2-5 Maaneder; jo lavere Temperatur, des lan gvarigere Høst. Champignons skal som bekendt tage s, "medens de endnu er uoplukkede, altsaa før Hattens Rand er løsnet fra Stokken. Man griber med højre Haand ned om Grunden af Svampens Fod og vrider rundt. Det lille Hul i Jordsmonnet, som fremkommer,

8 -7- dækker man til igen med lidt Jord. - Under hele Høst-Perioden sørges ved Vand ing for en passende Fugtighed paa Bedenes Overflade, men Vandingen maa paa den anden Side ikke overdrives og særlig ikke i kolde Rum. - Der bør altid sørges for god Ventilation i det anvendte Rum, Lys derimod synes snarere at skade end at gavne. Formering af udvalgte Champignon-Sorter. - Der skal her til Slut meddeles, hvorledes de franske Champignon-Dyrkere sørger for stadig at have rigeligt Forraad af Champignon-Mycelium til deres ny-anlagte Bede. Paa samme Maade kan enhver bære sig ad i mindre Stil. Ved Flid og Forstand kan man opnaa altid at have gode Sorter og rigeligt Materiale. - H vis man i Stedet for at købe sig den første Portion Mycelium foretrækker at hjemføre noget myce lholdig Jord fra en Loka litet, hvor man af Erfaring ved, at Champignonerne er kraftige og gode, kan man let opnaa en større Mængde af samme Sort, end det vilde være mul igt at skaffe direkte fra Naturen. Man gør dette bedst ved i Vintermaanederne at indplante det Mycelium, man ønsker formeret, i et Aspargesbed-formet Gødningsbed, hvis Dimensioner er som ovenfor beskrevet, og som anlægges i det frie eller dog paa et koldt Sted. Den hertil anvendte Gødning maa gerne være halmfyldt. Naar de Mycel-Stykker, man er i Besiddelse af, plantes som ovenfor beskrevet i to Rækker pa a begge Sider af Bedet, og dette dæ kkes med et Lag Halm, vil Mycelet vokse indad imod Bedets Midte, og Bedet efter 2-4 Maaneders Forløb være gennemvokset af det hvide Mycelium. Paa Grund af den lave T emperatur, Mangel af Jordlag etc. vil Mycelet ikke danne Frugtlegemer, men kun brede sig rent vegetativt. Naar det fra begge Bedets Sider ses at være naaet sammen i Midten, kan den myce lfyldte Gødn ing anvendes til Indplantnin g i Champignon-Bede, - eller hvis man ikke i Øjeblikket trænger til det, kan man udtage, hvad man mener at faa Brug for, og henlægge det paa et tørt Sted, til det tiltrænges. Det siger sig selv, at man, hvis man ønsker at dyrke Champignoner kun til eget Forbrug, ikke bør anlægge alt for mange Bede paa een Gang. Hvis man an lægger et Bed hve r t redje Maaned, vil man normalt kunne have Champignons hele Aaret rundt, idet da Bed Nr. 2 begynder at "bære ", naar Nr. 1 netop el' ophørt dermed, og saa fremdeles. Den een Gang anvendte Gødnin g kan ikke anvendes igen, men kan udmærket bruges i Hav en.

9 8- Uden al Tvivl vil den, der een Gang har forsøgt sig i Champignon-Avl, fort sætte dermed. Naar man har set, hvor utrolige Masser af lækre Champignoner Franskm ændene forstaar at fremlokke, faar man Trang til at slaa til Lyd for Avlen her hjemme. Nogle faa Kvadratmeter Gødnings-Overflade kan frembringe Hundreder af Champignoner. Bedene maa give 5 Kg. gode Svampe pr. Kvadratmeter Gødningsoverflade, for at Høsten skal kunne kaldes vellykket ; ofte giver de mer e. - Naar Bedenes Produktionsevne synes at forrin ges, vil som R egel en Vandin g med fort yndet Ajle hjælpe. - Finder man det for besværligt at dyrk e Cham pignoner hele Aaret rundt, har man jo den Udvej een Gan g aarlig - og da helst i Sensommeren - at anlægge Svampe bede og hensylte Høsten til Brug for hele det følgend e Aar. Forenings-Meddelelser. l Aaret 1911 er følgende E k s k u r s io n e r af holdte: Søndag den 3. September. Farum, Nørr eskov og Hare skov ; circa 30 Deltagere.,Svampeudbyttet meget ringe paa Grund af vedholdende stærk Tørke. Søndag den 24. September. Holte, Geel Skov og Ruder Hegn ; circa 50 Deltagere. T rods det tørre Vejr fandte s dog cirea 60 Arter. Af Sjældenh eder kan noteres B oletus lividus (ved Løgsøen) og Sp arassis erisp a (ved Aggersøen). Søndag den 8. Oktober. Lillerød, Tokkekjøb Hegn, Donse ; circa 30 Deltagere. Svampefloraen lidt mindre fattig end hidtil ; ingen særlig interess ante F und. Søndag den 22. Oktober. Sprin gforbi, Eremit agen, Raavad, Skodsborg. Regn hele Dagen, derfor kun 12 Deltagere. Paa Eremitagesletten fandtes en Del H ygr ophot us Arter og enkelte Psalliota aruensis, ved Bøllemosen et Par store Boletue edulis, som ellers har været meget svagt repræsentere t i Aar.

10 Offentli ge For edra g i Den 31. Januar talte Magister O. \tvinge over Emnet: Sval11,pedY"7cning i Udlandet, den 30. Marts Læge C. MUNDT : Om Soainpeforqiftninqer, og den 17. Maj Magister C. FERDINA DSEN om: Vor e Foraars soampe. Smaa Notitser. Henkogte Svampe anvendt i de dagli ge Retter. Svampe er en herli g Spis e, en pikant Tilsætning til Re tterne, som vi, der selv konserver er vore Svampe til Vinterforbrug, kan tillade os at bruge i den saakaldte daglige Hu sholdning. At mange Hu smødre, der køber de h enko gte, indførte, kostbare Svampe, anser disse for en Luksusartikel, kan jeg fuldt ud forstaa, thi de betal er en urimelig Pris for disse Sydens Vækster, der jo dog vokser her paa vore egne Marker og i Skovene. Den Agitation for Udnyttelsen af Svampe, der gennem " Foreningen til Svampekundskabens Fremme" er rej st i de senere Aar, vil sikkert sæ tte Spor og bidra ge til, at Kend skab et til de spiselige Arter trænger ud i de br ede Lag. Nu vil jeg blot nævne et Par Retter, hvori vore kon server ede Svampe er af stor Virknin g, sammensat med vore billigste Kødso rter. Se her blot den af sa a mange foragted e Svampene i Husholdningen. Det er Hensigten und er denne Rubrik at meddele saadanne smaa Iagttagelser, som maa antages at interessere Foreningens Medlemmer. Redaktionen vil sætte me gen Pri s paa at modtage Bidrag hertil fra alle interesser ede. Sildige Svampe. Den lange Tørke, som vil sikre Sommeren 1911 en varig Plads i vor Erindring, gjorde Aaret til et yder st slet Svampeaar. En ring e Er statning bragte dog Efteraaret, som holdt ud med mildt og fugtigt Vejr lige til Jul og fremel skede et lille Efterflor. Mange Arter vegeterede livligt, ti] Frosten i Julen tog dem; 1. Juledag noterede jeg saaledes følgende Bladhatte i Charlottenlund Skov, a lle i fuld Vækst: Clitocybe claoipes, C. ph/fllophil a,.;.:. Collybia oelu tipes, Crep idotus mollis, H ypholoma [asciculare, H. sublateritium, Mycena qalericulaia, *Pieurotus ostreatus, e n ca. 4 m. høj Bevoksning paa en Bøgestamme. (De med * mærkede er sædvanlige Vintersvampe.) C. F. -0-

11 - 10- Nyre. Den tillav er Sydboen 'til den delikateste Ragout ved Hjælp af Svampe, og den giver en udmærket Frokostret. Den flækkede, godt rensede, ud vandede Nyre aftørres i et Klæde, bestrøs med Salt og Peber og brunes paa Panden i Smør. I en Sauce - temmelig jævn - afbagt af Smør og Mel og opspæd t med kogende Vand, samt tilsat Salt og Soya eller Kulør, koges nu den brunede Tyre, derefter lægges de udskaarne, henkogte Svampe i Saucen; den faar et Afkog og tillaves med Vin. Denne Ragout ka n enten anrettes fyld t i en Butterdejs-Rand eller serveres me d en Kran s af friske Tomatskiver og Citronstykker, arrangeret sammen med Salatblade. Citronsaften spises paa Tomaterne. Nyren er nu bleven en delikat Spise. For en Levning Nyre-Ragout er der god Anvendelse i Krus tader, Tarteletter eller indbagt i B isoller eller Piroger. Paa sam me Maade kan Kalve- ell er Svinehjerter tilla ves; Qgsaa disse Sager hører til de bil ligste Kødspiser. Idet Hjert ern e renses og udskæres, maa Aarer og Bindevæv nøje fjernes, og de parterede, men ikke brunede Hjerter lægges i den ovenfor omtalte I forud tillavede Sauce. Hjerter kræver 2 a 3 T imers ganske sagte Kogning, og et Kvar ter før Serveringen kom mes Svampene og Vinen deri. Garneres med Kartoffelstrimler, kogt i Palmin, eller man spiser varme, hjemmebagte Rundstvkker eller Siml er dertil. H~ad nu Fisken angaar, da kan de billige smaa To r s k skæres fra Benet i 2 Filet'er, og disse smaa, stegte Torsk - godt pa nerede skal de være - kan gives enten me d en hvid, jævn, lieret eller brun Champignon-Sauce. Paa et Frokostbord kan disse smaa, varme, nystegte Filet'er tage sig delikat ud, garn ede med Citronskiver, hvorpaa der gennem Sprøjt e posen kan afsættes en Top af rørt Sm ør, eller der med en Teske, dyppet i kogende Vand, a fstikkes smaa Boller af det rørte Smør, tilsat fint hakkede, henkogte Svampe. Salatblade, Persille eller Tomatsk iver rundt Fadets Kant. Frøken JENSEN.

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

FERSKVANDS FISK. Den flaaede, rensede og ituskaarne Aal kommes i kogende Vand m^d FISK

FERSKVANDS FISK. Den flaaede, rensede og ituskaarne Aal kommes i kogende Vand m^d FISK FISK FERSKVANDS 608. Aal. (2 å 2V2 Kg (A å 5 S; Aal Til 12 Personer.) Aalen fanges baade i fersk og i salt Vand og bør altid købes i levende Tilstand. Naar den skal flaas, gør man bedst i at holde med

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

FRØKEN JENSENS KOGEBOG SEKSTENDE OPLAG KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG 1909

FRØKEN JENSENS KOGEBOG SEKSTENDE OPLAG KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG 1909 FRØKEN JENSENS KOGEBOG SEKSTENDE OPLAG KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG 1909 Husførelsen. Hvor ofte hører man ikke, vore Husmødre beklage sig over det store Arbejde, som Husførelsen og særlig

Læs mere

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté*

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté* Vegetar Auberginesnitsel* 2 skiver aubergine 1 cm tykke - drysses med ¾ tsk salt trækker i 15 minutter. De skylles derefter i koldt vand - vendes først i æggehvide eller hørslim derefter i rasp - de skal

Læs mere

HAVEVENN E N. En kortfattet, praktisk Vejledning. saavel i. i en mindre Have. Stephan Myeland, Direktør for Havebrugshøjskolen»VUvorde«.

HAVEVENN E N. En kortfattet, praktisk Vejledning. saavel i. i en mindre Have. Stephan Myeland, Direktør for Havebrugshøjskolen»VUvorde«. HAVEVENN E N. En kortfattet, praktisk Vejledning saavel i Blomster- som Wien- og Frittavejfrtninpi i en mindre Have. Af Stephan Myeland, Direktør for Havebrugshøjskolen»VUvorde«. Anden f o r ø g e'd e

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken:

Dette skal du have fast i dit køkken: Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya BACONWRAPS MED SVAMPE & RØGET SVINEMØRBRAD - 1 pakke wraps (madpandekager)

Læs mere

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole. I dag skal vi, som sidst, 3 retter igennem. Grupperne er de samme som sidst. Men der er rotation så vi rykker en ret frem fra sidst.

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

De 2 løg kommes i en kasserolle sammen med - kasserollen sættes på lav varme (fx 2 af 6), og der røres jævnligt.

De 2 løg kommes i en kasserolle sammen med - kasserollen sættes på lav varme (fx 2 af 6), og der røres jævnligt. Lasagne Parmesan = Parmigiano Reggiano! Fem lækre lasagner med hver deres charme gode til både hverdag fest! Klassisk lasagne 4-6 personer 3-4 gulerødder skrælles rives, 4-5 fed hvidløg knuses, 5-6 løg

Læs mere

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr Det er helt vildt - Rådyr Rødvins marineret rådyr m. pamasan og krydderurter Rådyr yderlår + lårtunge 150g pamasan, revet 50g hasselnødder, fint hakkede Basilikum, timian og persille, fint hakkede Marinade:

Læs mere

Indisk mad. Indisk buffet 11. November

Indisk mad. Indisk buffet 11. November Indisk mad Indisk buffet Indisk rødløg 6 rødløg ½ l kærnemælk 1 tsk senneps frø Salt og peber Skær løgene i små stykker Læg de 5 løg i kærnemælken Sauter det ene løg og sennepsfrøene i olie Tilsæt det

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Inspiration til børnefødselsdage

Inspiration til børnefødselsdage Inspiration til børnefødselsdage Frugt og grønt Frugtpindsvin Udskåret melon Grønne lanser Til 15 børn Du skal bruge 1 hvidkålshoved eller 1 vandmelon 15 træspyd 4-5 forskellige slags grøntsager fra listen:

Læs mere

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod SØFF- opskrifter, august 2014 Squashsalat med peberrod 4 små squash på omkring 12-15 cm 1/2-1 tsk salt 3 spsk eddike (æblecidereddike kan også bruges) 2-3 spsk sukker kværnet peber 1 spsk revet peberrod

Læs mere

Gulerodssuppe med linser

Gulerodssuppe med linser nøglehuls retter 2 Gulerodssuppe med linser Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 Gulerodssuppe med linser Det skal du bruge (4 pers.) 750 g skrællede kartofler 3 store skrællede gulerødder (ca. 255 g) 2 store

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

Julefrokost Menu. Stegte sild

Julefrokost Menu. Stegte sild Julefrokost Menu Stegte sild 8 ferske sildefileter (ca. 600 g) 2 spsk dijonsennep 4 spsk små dildkviste 1½ tsk groft salt friskkværnet peber 3 spsk rugmel 25 g smør Eddikelage ¼ liter lagereddike 150 g

Læs mere

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk Månedens menu Helleflynder med variation af kartoffel og jordbær Maj 2009 Grillet svinemørbrad og braiseret svinekæbe med pure af gulerødder tilsmagt med estragon, hertil forårsgrønt og kraftig sauce samt

Læs mere

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Slutrapport for græsrodsprojektet Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Gartneriet Vestjysk Krydderurter ApS Aksel Bruun, Mosebyvej 49, Mejrup 7500 Holstebro Journal

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Smagsdanner Claus Angelo w smagsdanner.dk t 2465 2279 m smagsdanner@gmail.com

Smagsdanner Claus Angelo w smagsdanner.dk t 2465 2279 m smagsdanner@gmail.com Øvelse 1 a) Forsøg med kartoffelgrød/mos og kartoffel stivelse Formål: At konstatere forskelle i konsistens ved forskellig metodebrug af kartoffelmels stivelse. - ½ kg skrællede kartofler i tern - 1 L

Læs mere

HEFTE 1 AAR 1927 REDAKTION: C. FERDINANDSEN Ø.WINGE INDHOLD:

HEFTE 1 AAR 1927 REDAKTION: C. FERDINANDSEN Ø.WINGE INDHOLD: HEFTE 1 C. FERDINANDSEN REDAKTION: AAR 1927 Ø.WINGE INDHOLD: Pag. SKo KEMP: Om Frilandsdyrkning af Champignons....... 9, F. H. MØLLER: Boletus itnpoliius Fr. paa Falster 15 Forenings-Meddelelser " 18 Smaa

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Godt humør, færre forkølelser og influenza

Godt humør, færre forkølelser og influenza Smækre lækre retter og gode råd. Sund mad, vand og motion er opskriften på Godt humør, færre forkølelser og influenza 2 Sådan er DET bare Indhold: Smækker lækker morgenmad.side 3 Kyllingewok...Side 5 Tuna

Læs mere

Julemad Julemad december 2012

Julemad Julemad december 2012 Julemad Menu Tilbehør Linsesalat Waldorf med selleri, valnødder, druer og mormor dressing Brune kartofler med honning og rosmarin fennikelsalat, estragon, pink grape og ristede mandler grønkålssalat med

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge!

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Prøv Amazins! - med flere fibre og færre kalorier end f.eks. rosiner NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! VIND eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Foto: Skovdal.dk Amazins er

Læs mere

INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER. LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015

INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER. LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015 INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015 Protein dip Protein kiks/knækbrød 2 dl hytteost 1 dl persille 2 spsk mayonnaise 1 spsk hakket løg 2 spk frisk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Kartoffelmad klassik og en øl

Kartoffelmad klassik og en øl Kartoffelmad klassik og en øl Personas: Den ældre Relevante opskrifter: Rugbrød, klargøring Majonæse Bløde løg Serveringens indhold til en person: Rugbrød Majonæse Nykogte afkølede kartofler Bløde løg

Læs mere

Nr. 1 - Michael Pedersen. Forret

Nr. 1 - Michael Pedersen. Forret Råvarer: Pighvar Østers Forskellige Kartofler Kørvel Agurk Persille Purløg Dild Estragon Skalotteløg Perleløg Løg Citron Sukker Æbleeddike Smør Fløde Hønsefond Forret Tatar af pighvar og østers Syltet

Læs mere

Sauce. Den brune. Den hvide. Jævning

Sauce. Den brune. Den hvide. Jævning Sauce Den brune Har man stegt eller kt net kød, kaldes væsken derfra fond (udtales så det rimer på fjong). Til en brun sauce kan man forbedre fonden ved fx at tilsætte et laurbærblad eller et løvstikkeblad

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

Opskrifter fra os til dig!

Opskrifter fra os til dig! Opskrifter fra os til dig! Hér finder du alle opskrifterne til den russiske menu, Buffet Russka, som vi serverede for FSL Kreds 10 i forbindelse med det årlige TR-træf på Hornstrup Kursuscenter. En dejlig

Læs mere

SMÅ SKRIDT i denne måned er: Sundere Julemåned

SMÅ SKRIDT i denne måned er: Sundere Julemåned SMÅ SKRIDT i denne måned er: Sundere Julemåned Juletid er hygge tid! Der er rigtig mange fristelser i julemåned både for børn og voksne. Hvordan kan I med jeres børn komme sundere igennem alt julehygge?

Læs mere

Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE

Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE Efter afkøling skal du hurtigst muligt gemme dine cookies for børn og barnlige sjæle på et sikkert sted for ellers er holdbarheden på de nybagte

Læs mere

FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA

FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA MØD DIN PERFEKTE MADLAVNINGSPARTNER En velsmagende sauce er prikken over i et og kan løfte en ret til nye højder. Men, det kræver sit at lave en sauce, der får smagsløgene

Læs mere

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon.

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. TELEFONEN DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. Den er et Led i hans Tilværelse, en Nødvendighed i hans Liv baade Dag og Nat. Gennem Telefonen fortælles hans første Pip til Slægt

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

Glædelig jul. Snakkesnegle. Artikel i Beboer-Info December 2006

Glædelig jul. Snakkesnegle. Artikel i Beboer-Info December 2006 Glædelig jul Af Jan Ekstrøm Artikel i Beboer-Info December 2006 Snakkesnegle Dej 2 dl mælk 50 g gær 1 dl smør- & rapsolie 2 æg 1 2 tsk stødt kardemomme 2 spsk sukker 1 2 tsk groft salt 550 g hvedemel Fyld

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Pressemeddelelse. Mælkebøttevin. Tap solens farve på flaske

Pressemeddelelse. Mælkebøttevin. Tap solens farve på flaske Pressemeddelelse Mælkebøttevin Tap solens farve på flaske Almindelig Mælkebøtte (Taraxacum officinale) kaldes også Løvetand eller Fandens Mælkebøtte. Den er en to- eller flerårig urt, som danner en grundstillet

Læs mere

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT Dette er en sund vegansk ret, da der er taget højde for vigtigheden af en varieret og næringsrig kost samtidig med, at der også er tænkt

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

Leverpostej onderland 10056 W

Leverpostej onderland 10056 W Leverpostej Trylleri med leverpostej Martin Ib har tryllet lækre opskrifter frem med Tulip Foodservice leverpostej Mad med sjæl, ærlighed og overraskelser Martin Ib er uddannet tjener og kok med udmærkelsen,

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. 1945.

EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. 1945. EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. Forord. Som en af de ældre Medlemmer af E.D.R. havde jeg længe næret Ønske om at der blev oprettet en Afdeling i Roskilde; men det viste

Læs mere

julens glæder Julen er for alle, og Salt & Peber Til fælles glæde, til din fest.

julens glæder Julen er for alle, og Salt & Peber Til fælles glæde, til din fest. MAD IND I HUSET FRA79,- julens glæder Samvær og gode ting til ganen. Julen er for alle, og Salt & Peber har noget for alle smagsløg. Til fælles glæde, til din fest. DEN TRADITIONELLE 105,- Salt & pebers

Læs mere

Vegetar Light. Vegetar Light. Mere. Mere. Karina Schramm FLERE FEDTFAT TIGE VEGETAROPSKRIF TER

Vegetar Light. Vegetar Light. Mere. Mere. Karina Schramm FLERE FEDTFAT TIGE VEGETAROPSKRIF TER Mere Vegetar Light Mere Vegetar Light Uanset om du er kaloriebevidst vegetar, kødspiser på nedtrapning eller bare nysgerrig på afveje, kan du få glæde af denne kogebog. Efter at have bladret lidt i den

Læs mere

Sous vide. Vi spiser det også selv... Et godt produkt fra Sørwi - Håndlavet efter stolte nordjyske slagtertraditioner

Sous vide. Vi spiser det også selv... Et godt produkt fra Sørwi - Håndlavet efter stolte nordjyske slagtertraditioner Et godt produkt fra Sørwi - Håndlavet efter stolte nordjyske slagtertraditioner Lammekølle uden ben med hvidløg, persille og enebær Sørwi: 425 Kg: 60764 Ce: 800094 Lammekød, salt, peber, 0,1% hvidløg,

Læs mere

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun BY DIN EEN SHELTER I BAHAVEN: Og kom helt tæt på naturen 28 Tekst og foto eert Mørk. Tegning: Christian Raun ør Det Selv 12/2003 Shelter betyder beskyttelse, og det er lige præcis, hvad du opnår, hvis

Læs mere

Madpakker til unge unge

Madpakker til unge unge Hvorfor Madpakker til unge unge Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Når man spiser sundt gavner det helbredet, man får mere energi og en bedre koncentrationsevne

Læs mere

NATUR/TEKNOLOGI SVAMPE I SKOLEHAVEN SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI. Svampe i skolehaven

NATUR/TEKNOLOGI SVAMPE I SKOLEHAVEN SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI. Svampe i skolehaven SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI SVAMPE I SKOLEHAVEN NATUR/TEKNOLOGI Svampe i skolehaven SIDE 2 NATUR/TEKNOLOGI SVAMPE I SKOLEHAVEN NATUR/TEKNOLOGI SVAMPE I SKOLEHAVEN SIDE 3 NATUR/ TEKNOLOGI Svampe i skolehaven

Læs mere

Den lækre. Kartoffel. Opskrifter & inspiration

Den lækre. Kartoffel. Opskrifter & inspiration Den lækre Kartoffel Opskrifter & inspiration Grov kartoffelmos med selleri Til hverdag og fest Den taknemlige kartoffel kan bruges til både hverdag og fest i mange variationer. Kartoflen er og har siden

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02 Vinter 2013 - Blomkålssuppe - Torsk i øldej med urteremoulade - Kylling med kikærter - Linsesalat - Broccoli salat - Klatboller - Rødbedekage med skyr creme Blomkålssuppe - 4 personer 1 lille blomkålshoved

Læs mere

Kierkegaard som coach

Kierkegaard som coach Kierkegaard som coach Pia Søltoft, Ph.d. Leder af Søren Kierkegaard Forskningscenteret Dias 1 Lidt Fakta om Kierkegaard 1813-1855 31 værker, 40 mindre artikler Ca. 38 tykke notesbøger Pseudonymer Opbyggelige

Læs mere

Et Besøg under Jorden i Paris' Svampehuler.

Et Besøg under Jorden i Paris' Svampehuler. Et Besøg under Jorden i Paris' Svampehuler. Af ø. W inge. D et var henimod Foraarets Komme i Slutningen af Marts Maaned. Endnu kunde der komme enkelte kolde Dage, og der laa ofte lidt Sne i Paris' Omegn;

Læs mere

Mormors køkken. - lavet efter Mesterslagterens originale opskrifter

Mormors køkken. - lavet efter Mesterslagterens originale opskrifter Mormors køkken - lavet efter Mesterslagterens originale opskrifter Mesterslagterens originale opskrifter Mormors køkken Mørbradgryde med sennepssauce Mørbradgryde med sennepssauce.. 3 Boller i karry...

Læs mere

Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013

Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013 Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013 Det dufter af midsommer derude. Netop nu står naturen i fuld flor det dufter af et væld af blomster og nyslået hø. Lige nu er naturen på sit højeste; råen har netop

Læs mere

www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi...

www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi... www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi... Flensted flødekartofler - inspiration til din madlavning Flensted flødekartofler Flødekartofler er en klassiker som

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Sådan laver du sundere juleguf

Sådan laver du sundere juleguf Sådan laver du sundere juleguf Læs Rasmus Fredslunds seks sunde og e-numre-fri opskrifter på julegodter. Orangestænger 3 appelsiner, helst økologiske (lav eventuelt lidt ekstra og gem i køleskabet) 1 liter

Læs mere

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hver, som han kan det for Guds Ansigt

Hver, som han kan det for Guds Ansigt Hver, som han kan det for Guds Ansigt En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj

Læs mere

VERDENS FARLIGSTE UNDERVISNINGSMATERIALE. Egnet til 0.-3. klasse af Marie Kilsgaard Møller

VERDENS FARLIGSTE UNDERVISNINGSMATERIALE. Egnet til 0.-3. klasse af Marie Kilsgaard Møller VERDENS FARLIGSTE UNDERVISNINGSMATERIALE Egnet til 0.-3. klasse af Marie Kilsgaard Møller 1 INDHOLD Vejret ændrer sig 4 Drivhuseffekt 5 Ozonlaget 6 Genbrugshaven 7 Pas på naturen 8 Genbrugsteater 9 Skriv

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

Lev længe. Lev godt.

Lev længe. Lev godt. PLACERINGSBESKRIVELSE Lev længe. Lev godt. Forbedret Energi Smertelindring Bedre søvn Anti Aging Vægttab ----------------------------------------- Virker via kroppens infrarøde system --------------------------------

Læs mere

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden Kabinen Sådan gør du: Kabinen er et godt sted at starte når du vil gøre din bil ren, så kan den nemlig tørre, mens du vasker og polerer resten af bilen. Tørre! ja for der skal noget fugt til, for at få

Læs mere

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter - rædsel og skræk Ordforklaring Se, syng, lyt, læs Skriv ind navneord Hvad er? Hvad betyder ordet? Hvorfor fejrer man? Se, syng, lyt og læs. Se videoen rædsel

Læs mere

Lollandsk vinbonde i Amarone-eventyr

Lollandsk vinbonde i Amarone-eventyr SØNDAG 2. NOVEMBER NR. 44 / 2014 SØNDAG Lollandsk vinbonde i Amarone-eventyr På Lolland producerer ingeniøruddannede Preben Jørgensen flere hundrede flasker rødvin om året efter samme principper som i

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

Rie Wiberg. 24 juleideer. for alle

Rie Wiberg. 24 juleideer. for alle Rie Wiberg SM GR AG AT SP IS RØ VE 24 juleideer for alle Kære læser Rie Wiberg 24 juleideer for alle Jeg håber, at du får glæde af bogen her. Hvis du er interesseret i andre hobbies, så kig forbi www.altomhobby.dk,

Læs mere

DE p. 4-11. NL p. 12-19. FR p. 20-27. EN p. 28-39. IT p. 40-47. ES p. 48-55. PT p. 56-63. EL p. 64-71. DA p. 72-79. SV p. 80-87. FI p.

DE p. 4-11. NL p. 12-19. FR p. 20-27. EN p. 28-39. IT p. 40-47. ES p. 48-55. PT p. 56-63. EL p. 64-71. DA p. 72-79. SV p. 80-87. FI p. TEFAL903B-ACTIFRY_Essential_1505087843_Mise en page 1 20/12/12 18:54 PageC1 DE p. 4-11 NL p. 12-19 FR p. 20-27 EN p. 28-39 IT p. 40-47 ES p. 48-55 PT p. 56-63 EL p. 64-71 DA p. 72-79 SV p. 80-87 FI p.

Læs mere

Den lille ABC om fyldte praliner. en lille ABC om fyldte praliner

Den lille ABC om fyldte praliner. en lille ABC om fyldte praliner Den lille ABC om fyldte praliner en lille ABC om fyldte praliner Lækre opskrifter på søde lækkerier Lækre, hjemmelavede fyldte praliner. Med gode ingredienser, det rigtige tilbehør og lidt øvelse, kan

Læs mere

GUIDE TIL AT LAVE HJEMMELAVET SUSHI

GUIDE TIL AT LAVE HJEMMELAVET SUSHI GUIDE TIL AT LAVE HJEMMELAVET SUSHI Bliv ekspert i hjemmelavet sushi Indhold 1 FORORD... 1 2 DE 10 VIGTIGSTE RÅD TIL GOD SUSHI... 1 3 SUSHI OPSKRIFTER... 8 3.1 Maki opskrifter... 8 3.2 Nigiri...12 3.3

Læs mere

Eriks Mad og Musik 27. december 2008

Eriks Mad og Musik 27. december 2008 Eriks Mad og Musik 7. december 008 slags Crostini Til alle bruges skiver af godt hvedebrød af en eller anden italiensk type f.eks. stukket ud i runde skiver med et glas. Crostini med oliven 00 g sorte

Læs mere

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer Lad dig bare friste Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer 400-500 g hakket oksekød 1 spsk. Knorr krydderblanding til Kød og Grill Becel flydende til stegning af bøfferne Rodfrugtmos: 3-4

Læs mere

Billedfelt: 8,5 X 9 cm Billedopløsning: 300dpi

Billedfelt: 8,5 X 9 cm Billedopløsning: 300dpi Bydelsmødre Bydelsmødrenes Landsorganisation består af grupper af frivillige kvinder, primært med etnisk minoritetsbaggrund, som vælger at tage en Bydelsmoruddannelse, for at kunne hjælpe andre kvinder,

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes

Læs mere

GOD KOMPOST - GLAD HAVE

GOD KOMPOST - GLAD HAVE GOD KOMPOST - GLAD HAVE Skibstrup Kompost og Skibstrup Topdress 2 Skibstrup Kompost - det naturlige valg Al kompost fra Skibstrup Affaldscenter er fremstillet af rent haveaffald grene, blade og græs fra

Læs mere

ØKOLOGISK HAVTORN ØKOLOGISK HAVTORN VIN. Se hele sortimentet på www.biogan.dk ØKOLOGISK HAVTORN MARMELADE M/AGAVESIRUP

ØKOLOGISK HAVTORN ØKOLOGISK HAVTORN VIN. Se hele sortimentet på www.biogan.dk ØKOLOGISK HAVTORN MARMELADE M/AGAVESIRUP NYHEDER OG TILBUD MAJ/JUNI 2014 ØKOLOGISK HAVTORN Køb 2 varianter og få 5% rabat Køb 4 varianter og få 10% rabat Nyd et glas vin lavet af havtorn og ikke andet. Havtorn vin har en frisk smag Nyd den kold,

Læs mere

GENERELLE RETNINGSLINJER Harmoni er en af de vigtigste faktorer at huske på, når man udvælger en bestemt type drikkevare

GENERELLE RETNINGSLINJER Harmoni er en af de vigtigste faktorer at huske på, når man udvælger en bestemt type drikkevare ØL TIL MAD SIDE 1 AF 5 ØL TIL MAD Øl kan være et godt alternativ til vin - selvom nogle har svært ved at få forestillingen om hvid dug og øl til at hænge sammen. Ser vi på variationen i øl, er der øltyper,

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

www.atelier.dk Lækre pastasaucer, pasta med grøntsager, fisk, skaldyr, kød og fjerkræ.

www.atelier.dk Lækre pastasaucer, pasta med grøntsager, fisk, skaldyr, kød og fjerkræ. pasta Silvana Franco og Lindy Wildsmith med fotos af Nicki Dowey og William Lingwood Er du ude efter en hurtig middagsret til en travl hverdag eller imponerende gæstemad til mange, så kan du helt sikkert

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Omtale 18/4 (fuldt gengivet)

Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Nykøbing Samariterforening afholdt Lørdag Aften paa Vilh. Nielsens Hotel 2-Aars Stiftelses-fest. Ca. 50 Medlemmer deltog. Ved Kaffebordet uddelte Formanden Frk. Else Jensen,

Læs mere