: 1): :.' :1F'IffiIEMMIE:- 0: REDAKTION: INDHOLD: Pag. Bestyrelsens Forord " 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ": 1): :.' :1F'IffiIEMMIE:- 0: REDAKTION: INDHOLD: Pag. Bestyrelsens Forord " 1"

Transkript

1 H~1nEJDllJiEfCiE-[sER : 1):. - a -. l ': '(h~'. I ",.'4.".'4.."'ot ", "... ~~.. ~ t... 1ft.U(/I'" ""q'et.., c.., u, (~(,Ut.,'.C'U «. ~'.l' ~ l J. ftuttct "'liilillf~(i"('((f tnutl~ir., 'ti 'HtU( (,1 '" cl chl""s. l~ j' -~1 filt (f'ui't'''.' 111l~\'"",t'll'"'' fll".tf~\~(i. hfht1u,~ilu. )-J t '\ 0\ ""UHUI "'~(f fl~.' ~~. \. tulff '". ~ft;;j \'Y \ "U"' llillirltff" IIffr"tilf t tl(~t IIt.t (tf{ul tt'. _ '7:' : :IFlffiA\ O IF<[»IR ENnNeGlEN'oJrlllL: :SVAMfP>IEOCUJlliIJ)),OCAIffiIEro. : :.' :1F'IffiIEMMIE:- 0:, I HEFTE 1 AAR 1912 REDAKTION: C. FERDINANDSEN O.WINaE INDHOLD: Pag. Bestyrelsens Forord " 1 O.WINGE: Hvorledes man dyrker Champignoner... 3 Foreningsmeddelelser. ; Smaa Notitser Svampene i Husholdningen Hermed som Bilag:, Mykologisk Ekskursions8ora Pag KØBENHAVN - BlANCO LUNOS BOGTRYKKERI

2 FORORD. Det er nu lidt over 6 Aar siden,' "Foreningen til Svampekundskabens Fremme" stiftedes i København - Navnet antyder med hvilket Formaal. De Midler, hvorved Foreningen hidtil har søgt at vække Interessen for de større, mere almen-interessante Svampe _. thi kun paa disse har man taget Sigte - har væsentlig været Ekskursioner, Udstillinger og Foredrag. Efterhaanden har det mere og mere vist sig, at disse Midler ikke er tilstrækkelige; 'det er kun de i København og Omegn bosatte Medlemmer, som normalt kan nyde godt af dem, og udenbys boende har egentlig ingen Glæde haft af at være Medlemmer af Foreningen udover den derved at støtte en god Sag. For at raade Bod herpaa begynder vi hermed Udgivelsen af 'et lille Skrift, der, som vi haaber, tillige vil bidrage til at styrke Interessen for Svampene og forøge Tilslutningen til vor Forening. "Meddelelser fra Foreningen til Svampekundskabens Fremme" vil bringe Smaa-Afhandlinger, Ekskursionsberetninger, Referater af. Møder og af saadan inden- og udenlandsk Literatur, som maatte have Interesse for Medlemmerne, Meddelelser om Fund af sjældne Svampe saavcl som andre mykologiske Iagttagelser fra Naturen samt smaa praktiske Vink om Dyrkning, Indsamling og Anvendelse af Svampe. Tillige vil hvert Hefte være ledsaget af et Bilag med særlig Paginering og bestemt til selvstændig Indbinding. Det er Hensigten med denne Bilagsserie at forskaffe vore Medlemmer mindre Værker af populær-videnskabeligt Indhold, Bøger, som maa antages at have Interesse for Svampevenner. Vi mener at have truffet det rette Valg ved at indlede Serien med en rigt illustreret Bog, der giver en praktisk og letfattelig Vejledning til at bestemme saadanne større Svampe, som man almindelig finder paa sin Vej. Denne Bog, som forfattes af d'hrr. C. FERDINANDSEN og O.WINGE og faar Navnet "Mykologisk Ekskursionsflora, en populær Vejledning til Bestemmelse af større danske Svampe", bliver antagelig noget 1 PDF scanning and OCR by the Danish Mycological Society

3 over 150 Sider stor og komm er hl at omfatte ca. 500 Arter, del' saa vidt muligt alle illustreres med originale Figurer i Teksten. - For ikke at overanstrenge Foreningen vil man til en Begyndelse indskrænke sig til at udgive ca. 50 Tryksider om Aaret, hvoraf de 213 falder paa Bilaget. -- Vi forventer dog i Løb et af kortere Tid at kunne bringe mere, idet vi gør Regning paa, at Foreningens Medlemmer vil omfatte vort Forehavende med Interesse og bevise dette baade ved at indsende til Optagelse i "Meddelelserne", hvad de maatte finde egnet dertil, og ved at virke kraftigt for Foreningens Udbredelse. København, Januar Bestyrelsen.

4 Hvorledes man dyrker Champignoner. Af O. Winge. I disse Tider, hvor Tendensen gaar saa udpræget i Retning af at ophjælpe vort Lands Industri paa mange Felter, hvor hidtil Udlandet har udkonkurreret vore egne Produkter, er der Grund til at spørge: "Hvorfor køber vi egentlig -hermetisk hen syltede Champignons fra Udlandet i Stedet for at dyrke dem selv?" Vel er det ikke svimlende Værdier, der anvendes paa Champignons herhjemme hos os, og Spørgsmaalet er ikke af større social Betydning, men sikkert er det, at der i Champignon-Dyrkningen ligger et Felt, der saa uhyre let kunde udnyttes til vor egen Fordel. Ikke blot kunde nogl e Familier leve og ernære sig derved, men det vilde for mange Familier være en Kilde til megen Fornøjelse at fremel ske disse Lækkerbidskener og krydre den daglige Mad med dem. Sagen er, at der kræves saa ringe Arbejde for at indrette nogle Svampebede og ringe Plads. Naar enkelte ivrige har forsøgt sig og er bleven skuffede i deres Forventninger om en rig Høst, ligger det altid i, at de ikke har haft Forstaaelsen af at anlægge Bedene, som de bør anlægges. Men Sagen er ikke desto mindre saa simpel, at det er langt lettere at gøre det end at forklare, hvordan det skal gøres. Vi skal her give en kort Vejledning, som er beregnet paa alle og enhver, der blot har enten et Kælderrum, en Stald, et Udhus, Drivhus, Mistbænk eller et Haveskur til sin Raadighed og Lysten til at spise Champignons -- eller til en Ekstra-Indtægt. Med andre Ord: der kræves blot en Lokalitet, der ikke er helt udsat for Vejr og Vind, et Rum, hvor Temperaturen ikke svinger alt for livligt, for at Svampedyrkning er mulig. Man kan ogsaa dyrke Champignoner ude i det frie, men vil man være uafhængig af Tilfæld igheder, gør man bedst i at finde et lukket Rum; Temperaturen maa nemlig nødig synke under 10 Cels. - og paa den anden Side nødig stige over 20. Som bekendt er det Gødning, man alminde- 1*

5 -4- ligvis dyrker Svampene i. Gødningen kan plac eres enten paa et Gulv, paa Hylder, der slaas op paa en Væg, i gamle Baljer eller hvor som helst ellers. ~ Fremgangsmaaden er følgende: Gødningen. - Man an skaffer en Portion god Gødning; Hestegødning anses for den bedste og anvendes almindelig ogsaa i de større Virksomheder. Den bør ikke være alt for gammel og ikke alt for fyldt med Halm. Gødningen ' lægges helst under Tag i en Dynge paa en Meters Højde; Bunkens Omfang bestemmes af Mængden, man vil anvende. Man maa efterse, at Materialet ikke er ganske tørt - i saa Fald vandes det lidt; paa den anden Side maa det heller ikke være saa fugtigt, at man med Haanden kan pre sse Fugtighed af det. Bunken jævnes og klappes, og man lader den pa sse sig selv i 6-8 Dage. Hensigten hermed er at lade Gødningen gære. Temperaturen vil under Gæringen stige antageligt - ofte til over 80 - men efter det nævnte Tidsrum atter aftage noget. Det er dog væsentlig kun de indre Lag, der hal' gæret, og man bør derfor "stikke Gødningen om " og sørge for, at det yderst.e Lag kommer inderst i Bunk en ved den anden Gæring. Denne behøver normalt lidt kortere Tid end den først e. Hvis Gødningen slet ikke har villet "tage Varme", el' den enten gammel og udbrændt eller fol' tør ; i sidste Tilfælde maa man da vande Materialet og forsøge igen. Fugtighedsgraden, der an ses for pa ssende, lader sig angive derv ed, at Gødningen skal kunne bevare Mærker efter Fingrene, naar den trykkes i Haanden. Svampehedene. Gødnin gen er efter Gæringen bek vem, og man anbringer den i sin Kælder, eller hvor man agter at anstille Kulturerne. Hvis Bed en e anlægges paa Jorden eller Gulvet, bør man give dem en Form omtrent som Aspargesbede, a1tsaa som langstrakte Dynger med et omvendt V-forrnet Tværsnit; Højden af et saadant Bed - saa vel sorn Bredden af det s Basis - skal være Cm. Det er mest praktisk under Bygnin gen af Bed ene at begynde med Yderfladerne, som man efterhaanden fylder ud imellem ; derv ecl opnaas større Fa sthed i Bedets Form. Idet Bedet anlægges, sørger man for at findele Gødningen og gøre den saa ensartet som muligt. Øns kes et Bed lagt paa Gulvet op imod en Væg, giver man det s Overflade Form som en c. 45 stejl Skraaning fra Gulv til Væg. Vil man endelig anbringe sine Bede paa Hylder, giver man dem en fladere Form for at kunne faa flere Hyld er over hinanden; dog bør de altid skraane noget. Gødningens Middeltykkelse skal i dette Tilfæld e være mind st 25 Cm. - Den almindelige Re gel er, at jo

6 5 - kold ere Rummet er, des mere Gødnin g maa anv endes. - aar Bedet er færdigt, stiger det s Temperatur normalt atter de følgende Dage. Er Gødningen efter denne Temperaturstigning over 30, ruaa den have Lov at afsvales, før man gaar videre. Svampemycelet. Tiden er nu kommen, da Plantningen af Champignon-Mycelet foregaar. Dette kan forskaffes paa forskellig Vis. Foruden at det kan købe s hos enkelte Gartnere her til Lands eller forskrives fra Sverrig, Paris eller andetsteds, kan man selv personlig samle sit Mycelium paa Steder, hvor man finder Champignoner; og det, man tager direkte ude i Naturen, anses af erfarne Dyrkere for at være fuldt saa værdifuldt som det fra gamle Kulturer stammende. Mycelet er, naar man køber det, at se til som graalig-hvide, tykkere og tyndere Traade, der gennemvæver en Grundrnasse af Gødnin g eller en Blanding af Ler og Gødnin g. Et lignende Udseende har det forøvrigt, hvor man end finder det i Naturen. Indtørret Mycelium har Evne til at bevare Livet i en lang Aarrække, naar det opb evares paa et koldt og tørt Sted. Det anbefales at lade Champignon-M ycelium gennemgaa en Indtørrin g, selv om det drejer sig om frisk, tilsyneladende livskraftigt Materiale, som man har fund et i Naturen eller taget af en ældre Champignon Kultur. En Indtørring paa nogle faa Dage er tilstrækkeligt, men længere Tid skader som sagt ikke. - Naar Mycelet skal anv endes til Saaning, lægges det paa et fugtigt Sted et Par Dage, hvorefter de graalige Traade vil have antaget en hvidere Farve og vil vær e svulmede op til der es normale Størrelse. Plantningen. Man deler den svampeholdige Gødning eller Jord med Haanden i Stykker, der er saa store som Spillekort og 2-3 Cm. tykk e. Stykkerne anbringes nu i Gødningsbedene paa forskellig Vis alt efter Bedets Form. Anv end er man de stæ rkt skraanende Bede, lægges Mycelet i to Rækker over hinanden hen gennem Bedet, den nederste Række i en Haandsbreds Afstand fra Gulvet, og Stykkerne med en indbyrdes Afstand af Cm. ; øvers te Række af Mycelstykker indplantes i de første s Mellemrum, men 10 Cm. høj ere oppe i Bedet. Stykkerne, som lægges vandret, stikkes ikke længere ind, end at der es yderste Ende næ sten naar ud til Overflad en, og anbringes derved, at man med den ene Haand letter lidt paa Gødningen, med den anden anbringer Mycelet. Paa fritstaaend e Aspargesbed-formede Dynger plantes to saadanne Rækker paa hver Side. Drejer det sig om mindre stejle Bede paa Hylder, kan St ykkern e plantes i flere Rækker alt efte r

7 -6- Bedets Bredde og i sa mme Dybd e i Forhold til Bedets Overflad e som ovenfor beskrevet. - Naar Plantningen er tilend ebragt, venter man taalmodigt nogle Uger, oftest en lille Maaned; Mycelet vil da have bredt sig ud i den nye Gødning, og i Reglen ses ud for hvert udsaaet Stykke Mycelium et skimmelagtigt, hvidt Spindelvæv paa Gødningbedets Overflade. Har man Formodning om, at der enkelte Steder endnu ikke er Vækst i Mycelet, foretager man en Efterplantning. - Slutbehandling og Tildækning af Bedene. Naar det fremvoksende Mycelium har bredt sig omtrent en Lillefingers Læn gde ud i alle Retninger fra det indplantede Stykk e - dette kan man undersøge ved at lette lidt paa Gødnin gen hist og her -, udtages de gamle plantede Stykker, saa kun det nye bliver tilbage. Gødnin gen bearbejdes nu atter med Hænderne, trykkes lidt fastere sammen, og Bedet forme s atter og klapp es fast paa Overfladen. Tilbage er nu blot at beklæd e Beden e med et tyndt Lag Jord. Dett e Jordlags Sammensætning pr ikke helt uvigtig; man vælger en Blanding, som er rig paa baade Kalk og Muld. Man kan blande kalkrig, leret Jord ligelig med Muldjord og give Blandingen en pa ssende Fu gtighedsmængde - trykket i Haanden bør den kunne hold e sammen hvoreft er Jorden anbringes som et 2 Cm. tykt, jævnt Lag overalt paa Bedene. Jorden klappes og stryges fast til Gødnin gen. - Forberedelserne er hermed færdige; kun maa man hu ske at bruse Bedene lidt over ved Hjælp af en Blomster-Vandkande, hvis de skulde have Tilb øjelighed til at tørre paa Overfladen. Høsten. - Efter atter en Snes Dages Forløb vil de un ge Champi gnon er begynd e at bryde fre m, d. v. s. noget absolut sikkert om Tid srummet, der er fornødent, kan ikke siges. Sandt er det, at Champignon-Dyrkere ofte har maattet vente et Par eller flere Maaneder, før Svampene tog Fart, - og vi har hørt flere Eksempler paa, at Amatører, som det har skortet paa Taalmodighed, har tro et For søget mislykket og er begyndt at køre deres kostbare Gødning i Haven til bedre Anvendelse, da plud selig Champignonerne er myldret frem. Naar først Svampene er begyndt, kan man fortsætte at høste 2-5 Maaneder; jo lavere Temperatur, des lan gvarigere Høst. Champignons skal som bekendt tage s, "medens de endnu er uoplukkede, altsaa før Hattens Rand er løsnet fra Stokken. Man griber med højre Haand ned om Grunden af Svampens Fod og vrider rundt. Det lille Hul i Jordsmonnet, som fremkommer,

8 -7- dækker man til igen med lidt Jord. - Under hele Høst-Perioden sørges ved Vand ing for en passende Fugtighed paa Bedenes Overflade, men Vandingen maa paa den anden Side ikke overdrives og særlig ikke i kolde Rum. - Der bør altid sørges for god Ventilation i det anvendte Rum, Lys derimod synes snarere at skade end at gavne. Formering af udvalgte Champignon-Sorter. - Der skal her til Slut meddeles, hvorledes de franske Champignon-Dyrkere sørger for stadig at have rigeligt Forraad af Champignon-Mycelium til deres ny-anlagte Bede. Paa samme Maade kan enhver bære sig ad i mindre Stil. Ved Flid og Forstand kan man opnaa altid at have gode Sorter og rigeligt Materiale. - H vis man i Stedet for at købe sig den første Portion Mycelium foretrækker at hjemføre noget myce lholdig Jord fra en Loka litet, hvor man af Erfaring ved, at Champignonerne er kraftige og gode, kan man let opnaa en større Mængde af samme Sort, end det vilde være mul igt at skaffe direkte fra Naturen. Man gør dette bedst ved i Vintermaanederne at indplante det Mycelium, man ønsker formeret, i et Aspargesbed-formet Gødningsbed, hvis Dimensioner er som ovenfor beskrevet, og som anlægges i det frie eller dog paa et koldt Sted. Den hertil anvendte Gødning maa gerne være halmfyldt. Naar de Mycel-Stykker, man er i Besiddelse af, plantes som ovenfor beskrevet i to Rækker pa a begge Sider af Bedet, og dette dæ kkes med et Lag Halm, vil Mycelet vokse indad imod Bedets Midte, og Bedet efter 2-4 Maaneders Forløb være gennemvokset af det hvide Mycelium. Paa Grund af den lave T emperatur, Mangel af Jordlag etc. vil Mycelet ikke danne Frugtlegemer, men kun brede sig rent vegetativt. Naar det fra begge Bedets Sider ses at være naaet sammen i Midten, kan den myce lfyldte Gødn ing anvendes til Indplantnin g i Champignon-Bede, - eller hvis man ikke i Øjeblikket trænger til det, kan man udtage, hvad man mener at faa Brug for, og henlægge det paa et tørt Sted, til det tiltrænges. Det siger sig selv, at man, hvis man ønsker at dyrke Champignoner kun til eget Forbrug, ikke bør anlægge alt for mange Bede paa een Gang. Hvis man an lægger et Bed hve r t redje Maaned, vil man normalt kunne have Champignons hele Aaret rundt, idet da Bed Nr. 2 begynder at "bære ", naar Nr. 1 netop el' ophørt dermed, og saa fremdeles. Den een Gang anvendte Gødnin g kan ikke anvendes igen, men kan udmærket bruges i Hav en.

9 8- Uden al Tvivl vil den, der een Gang har forsøgt sig i Champignon-Avl, fort sætte dermed. Naar man har set, hvor utrolige Masser af lækre Champignoner Franskm ændene forstaar at fremlokke, faar man Trang til at slaa til Lyd for Avlen her hjemme. Nogle faa Kvadratmeter Gødnings-Overflade kan frembringe Hundreder af Champignoner. Bedene maa give 5 Kg. gode Svampe pr. Kvadratmeter Gødningsoverflade, for at Høsten skal kunne kaldes vellykket ; ofte giver de mer e. - Naar Bedenes Produktionsevne synes at forrin ges, vil som R egel en Vandin g med fort yndet Ajle hjælpe. - Finder man det for besværligt at dyrk e Cham pignoner hele Aaret rundt, har man jo den Udvej een Gan g aarlig - og da helst i Sensommeren - at anlægge Svampe bede og hensylte Høsten til Brug for hele det følgend e Aar. Forenings-Meddelelser. l Aaret 1911 er følgende E k s k u r s io n e r af holdte: Søndag den 3. September. Farum, Nørr eskov og Hare skov ; circa 30 Deltagere.,Svampeudbyttet meget ringe paa Grund af vedholdende stærk Tørke. Søndag den 24. September. Holte, Geel Skov og Ruder Hegn ; circa 50 Deltagere. T rods det tørre Vejr fandte s dog cirea 60 Arter. Af Sjældenh eder kan noteres B oletus lividus (ved Løgsøen) og Sp arassis erisp a (ved Aggersøen). Søndag den 8. Oktober. Lillerød, Tokkekjøb Hegn, Donse ; circa 30 Deltagere. Svampefloraen lidt mindre fattig end hidtil ; ingen særlig interess ante F und. Søndag den 22. Oktober. Sprin gforbi, Eremit agen, Raavad, Skodsborg. Regn hele Dagen, derfor kun 12 Deltagere. Paa Eremitagesletten fandtes en Del H ygr ophot us Arter og enkelte Psalliota aruensis, ved Bøllemosen et Par store Boletue edulis, som ellers har været meget svagt repræsentere t i Aar.

10 Offentli ge For edra g i Den 31. Januar talte Magister O. \tvinge over Emnet: Sval11,pedY"7cning i Udlandet, den 30. Marts Læge C. MUNDT : Om Soainpeforqiftninqer, og den 17. Maj Magister C. FERDINA DSEN om: Vor e Foraars soampe. Smaa Notitser. Henkogte Svampe anvendt i de dagli ge Retter. Svampe er en herli g Spis e, en pikant Tilsætning til Re tterne, som vi, der selv konserver er vore Svampe til Vinterforbrug, kan tillade os at bruge i den saakaldte daglige Hu sholdning. At mange Hu smødre, der køber de h enko gte, indførte, kostbare Svampe, anser disse for en Luksusartikel, kan jeg fuldt ud forstaa, thi de betal er en urimelig Pris for disse Sydens Vækster, der jo dog vokser her paa vore egne Marker og i Skovene. Den Agitation for Udnyttelsen af Svampe, der gennem " Foreningen til Svampekundskabens Fremme" er rej st i de senere Aar, vil sikkert sæ tte Spor og bidra ge til, at Kend skab et til de spiselige Arter trænger ud i de br ede Lag. Nu vil jeg blot nævne et Par Retter, hvori vore kon server ede Svampe er af stor Virknin g, sammensat med vore billigste Kødso rter. Se her blot den af sa a mange foragted e Svampene i Husholdningen. Det er Hensigten und er denne Rubrik at meddele saadanne smaa Iagttagelser, som maa antages at interessere Foreningens Medlemmer. Redaktionen vil sætte me gen Pri s paa at modtage Bidrag hertil fra alle interesser ede. Sildige Svampe. Den lange Tørke, som vil sikre Sommeren 1911 en varig Plads i vor Erindring, gjorde Aaret til et yder st slet Svampeaar. En ring e Er statning bragte dog Efteraaret, som holdt ud med mildt og fugtigt Vejr lige til Jul og fremel skede et lille Efterflor. Mange Arter vegeterede livligt, ti] Frosten i Julen tog dem; 1. Juledag noterede jeg saaledes følgende Bladhatte i Charlottenlund Skov, a lle i fuld Vækst: Clitocybe claoipes, C. ph/fllophil a,.;.:. Collybia oelu tipes, Crep idotus mollis, H ypholoma [asciculare, H. sublateritium, Mycena qalericulaia, *Pieurotus ostreatus, e n ca. 4 m. høj Bevoksning paa en Bøgestamme. (De med * mærkede er sædvanlige Vintersvampe.) C. F. -0-

11 - 10- Nyre. Den tillav er Sydboen 'til den delikateste Ragout ved Hjælp af Svampe, og den giver en udmærket Frokostret. Den flækkede, godt rensede, ud vandede Nyre aftørres i et Klæde, bestrøs med Salt og Peber og brunes paa Panden i Smør. I en Sauce - temmelig jævn - afbagt af Smør og Mel og opspæd t med kogende Vand, samt tilsat Salt og Soya eller Kulør, koges nu den brunede Tyre, derefter lægges de udskaarne, henkogte Svampe i Saucen; den faar et Afkog og tillaves med Vin. Denne Ragout ka n enten anrettes fyld t i en Butterdejs-Rand eller serveres me d en Kran s af friske Tomatskiver og Citronstykker, arrangeret sammen med Salatblade. Citronsaften spises paa Tomaterne. Nyren er nu bleven en delikat Spise. For en Levning Nyre-Ragout er der god Anvendelse i Krus tader, Tarteletter eller indbagt i B isoller eller Piroger. Paa sam me Maade kan Kalve- ell er Svinehjerter tilla ves; Qgsaa disse Sager hører til de bil ligste Kødspiser. Idet Hjert ern e renses og udskæres, maa Aarer og Bindevæv nøje fjernes, og de parterede, men ikke brunede Hjerter lægges i den ovenfor omtalte I forud tillavede Sauce. Hjerter kræver 2 a 3 T imers ganske sagte Kogning, og et Kvar ter før Serveringen kom mes Svampene og Vinen deri. Garneres med Kartoffelstrimler, kogt i Palmin, eller man spiser varme, hjemmebagte Rundstvkker eller Siml er dertil. H~ad nu Fisken angaar, da kan de billige smaa To r s k skæres fra Benet i 2 Filet'er, og disse smaa, stegte Torsk - godt pa nerede skal de være - kan gives enten me d en hvid, jævn, lieret eller brun Champignon-Sauce. Paa et Frokostbord kan disse smaa, varme, nystegte Filet'er tage sig delikat ud, garn ede med Citronskiver, hvorpaa der gennem Sprøjt e posen kan afsættes en Top af rørt Sm ør, eller der med en Teske, dyppet i kogende Vand, a fstikkes smaa Boller af det rørte Smør, tilsat fint hakkede, henkogte Svampe. Salatblade, Persille eller Tomatsk iver rundt Fadets Kant. Frøken JENSEN.

Opskrifter 1900-1950

Opskrifter 1900-1950 Opskrifter 1900-1950 Når man skal forstå en gammel opskrift, må man vide, hvor meget de gamle mål er. Nedenstående tabel kan hjælpe dig med at omregne til moderne mål. En kvint Et lod Et pund En pægl En

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

Retterne kunne tilberedes af råvarer, som var i feltrationerne tilsat råvarer, som kunne skaffes fra omkringliggende gårde, fx æg.

Retterne kunne tilberedes af råvarer, som var i feltrationerne tilsat råvarer, som kunne skaffes fra omkringliggende gårde, fx æg. Da den kendte kogebogsforfatter Anne-Marie Mangor, også kendt som Madam Mangor, hørte, at soldaterne sultede, udgav hun Kogebog for Soldaten i Felten med 12 opskrifter på fx kogte æg, boller til suppen,

Læs mere

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Sanghæfte Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Mel.: Fra Arild s Tid drog ud paa farten. Vi Rosportsfolk er raske Gutter, vor Krop har Solens gyldne Lød, og vi af Kraft og Sundhed strutter,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Smørrebrød Mandag 31. oktober 2016

Smørrebrød Mandag 31. oktober 2016 Smørrebrød Mandag 31. oktober 2016 Rullepølse Rugbrødet smøres og salatbladet 1 stk. Salatblad lægges på i toppen. Rullepølsen 4-5 sk. Rullepølse lægges på brødet start med to skiver 2 sk. Sky på højre

Læs mere

Juledag 1928 II overstreget

Juledag 1928 II overstreget En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte Forblad Ydervægges vanddamptransmission Ellis ishøy Tidsskrifter Arkitekten 1941, Ugehæfte 1941 Ydervægges Va11ddamptransmiss:i.011 Af Civiling eniør Fer :Brask Foruden den Fugtighed, der udefra tilføres

Læs mere

Oksekødsgryde. Det skal du bruge (4 pers.) Sådan gør du. Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013

Oksekødsgryde. Det skal du bruge (4 pers.) Sådan gør du. Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 nøglehuls retter 1 Oksekødsgryde Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 Oksekødsgryde Det skal du bruge (4 pers.) 400 g SMAGFULD hakket oksekød 3-7% 1 spsk. olie 1 stort skrællet groft hakket løg (ca. 90 g)

Læs mere

Ørred. Gravad ørred med rævesovs. Ørred carpaccio. Grillet ørred med mandler. Grillet ørred med persille og hvidløg. Terrin af røget ørred

Ørred. Gravad ørred med rævesovs. Ørred carpaccio. Grillet ørred med mandler. Grillet ørred med persille og hvidløg. Terrin af røget ørred Ørred opskrif ter Gravad ørred med rævesovs Ørred carpaccio Grillet ørred med mandler Grillet ørred med persille og hvidløg Terrin af røget ørred Røget ørred i trøffelolie med asparges Gravad ørred med

Læs mere

----------------------- Ribbensteg. 1 stk. ribbensteg Groft salt Laurbærblad Hele peberkorn 1 løg ¾ l vand Fløde

----------------------- Ribbensteg. 1 stk. ribbensteg Groft salt Laurbærblad Hele peberkorn 1 løg ¾ l vand Fløde Gyroskoteletter med varm coleslaw 4 stk. gyroskoteletter 1 4 hvidkål (i fine strimler) 1 forårsløg (skåret i skiver) ½ dl sukker ½ dl eddike 1 ds. tørrede sellerifrø (efter smag) 1 tsk. salt ½ dl vindruekerneolie

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Julefrokost Næsten som vi plejer

Julefrokost Næsten som vi plejer Julefrokost Næsten som vi plejer Jule sild: 8 løg, i skiver Pynt 3 tomater og 1 bd. persille Jule sild med karry salat Sildene skæres i passende størrelse og anrettes i små glasskåle, oven på ligges løgringe

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Mad til kræsne ganer

Mad til kræsne ganer Mad til kræsne ganer Laks bagt med soltørrede tomater og skalotteløg 800 g laksefilet Fyld: 7 stk. soltørrede tomater skåret i strimler 150 g hakkede skalotteløg lidt olie 2 cl hvid balsamicoeddike 4 dl

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

SUPPEBAR DET ER IKKE BAR SUPPE

SUPPEBAR DET ER IKKE BAR SUPPE SUPPEBAR DET ER IKKE BAR SUPPE VELKOMMEN TIL EN HELT NY OPLEVELSE MED OSCAR SUPPEBAR ASPARGESSUPPE 90 g OSCAR Aspargessuppe, granulat OSCAR INTRODUCERER NU BEGREBET SUPPEBAR, HVOR DU MED FORSKELLIGE SUPPER

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

FERSKVANDS FISK. Den flaaede, rensede og ituskaarne Aal kommes i kogende Vand m^d FISK

FERSKVANDS FISK. Den flaaede, rensede og ituskaarne Aal kommes i kogende Vand m^d FISK FISK FERSKVANDS 608. Aal. (2 å 2V2 Kg (A å 5 S; Aal Til 12 Personer.) Aalen fanges baade i fersk og i salt Vand og bør altid købes i levende Tilstand. Naar den skal flaas, gør man bedst i at holde med

Læs mere

10. 03. 2012 Tema: Fisk. Kogetiden er svær at sige fra 15 til 45 minutter, men til et stykke på f.eks. 700 g, vil ½ time være meget passende.

10. 03. 2012 Tema: Fisk. Kogetiden er svær at sige fra 15 til 45 minutter, men til et stykke på f.eks. 700 g, vil ½ time være meget passende. Kogning af torskerogn Eriks Mad og Musik 0. 0. 0 Tema: Fisk Hel torskerogn bukser Godt med salt Lidt eddike Stanniol eller bagepapir Pak rognen ind i bagepapir eller stanniol og kog den i vand tilsat salt

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Eriks Mad og Musik. 12.05. 2012 Tema: Gryderetter. Spritz. Aperol on the rocks. Ingredienser

Eriks Mad og Musik. 12.05. 2012 Tema: Gryderetter. Spritz. Aperol on the rocks. Ingredienser Eriks Mad og Musik.0. 0 Tema: Gryderetter Spritz Prosecco (eller anden mousserende hvidvin) Isterninger Dansk vand Aperol appelsin Forholdet mellem de tre ingredienser er nogenlunde --: del dansk vand,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Eriks Mad og Musik Tema: Fransk mad 2

Eriks Mad og Musik Tema: Fransk mad 2 Eriks Mad og Musik Tema: 7.8. 0 Salat med grønne bønner kg grønne bønner ¾ dl olivenolie spsk rød vineddike hvidløgsfed dl friskhakket persille Kom i vineddiken, rør godt og tilsæt derpå olivenolie, og

Læs mere

Forblad. Kalk- og cementmørtel. H.P. Bonde. Tidsskrifter. Architekten, Afd B, 22 aug 1902

Forblad. Kalk- og cementmørtel. H.P. Bonde. Tidsskrifter. Architekten, Afd B, 22 aug 1902 Forblad Kalk- og cementmørtel H.P. Bonde Tidsskrifter Architekten, Afd B, 22 aug 1902 1902 KALK- OG CEMENTMØRTEL. "Architekten" af 8. August cl. A. findes en Artikel, betitlet: "En Sammenligning mellem

Læs mere

Forblad. Husvampen. N.P.A Bauditz. Tidsskrifter. Architekten 1920

Forblad. Husvampen. N.P.A Bauditz. Tidsskrifter. Architekten 1920 Forblad Husvampen N.P.A Bauditz Tidsskrifter Architekten 1920 1920 HUBSVAMPEN Hussvampen (meruleus lacrymans) er vore Bygni.ngers farligste Fjende og det maa ovenikøbet siges, at den breder sig meget stærkt

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sildesalat med karry. Fyldte æg. Ingredienser til 4 personer:

Sildesalat med karry. Fyldte æg. Ingredienser til 4 personer: Sildesalat med karry Ingredienser til 4 personer: 200 g marinerede sildefileter 3 spsk. cremefraiche 18 % 1 dl yoghurt naturel max. 3,5 % 2 tsk. karry friskkværnet peber 1 stort æble, fx Cox Orange 1 rødløg

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Indkøbsliste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 44-45

Indkøbsliste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 44-45 UGe 44-45 Indkøbsliste for at se mere. Ugepakken inderholder kødet 600 g hakket oksekød 700 g kalvemedister 600 g oksekød i tern 4 stk kalveschnitzler 8 kyllingespyd Øvrige indkøb: 1 pk bacon i tern 9

Læs mere

M a d t i l k r æ s n e g a n e r

M a d t i l k r æ s n e g a n e r Mad til kræsne ganer Balsamicomarineret oksefilet med balsamicocreme Oksefileten lægges i fryseren i ca. 3 timer. Når den er skalfrossen skæres den i tynde skiver med en laksekniv eller på pålægsmaskine.

Læs mere

Agurker, farserede. Artiskokker, gratinerede. 1. Stilken og den øverste tredjedel skæres af artiskokkerne.

Agurker, farserede. Artiskokker, gratinerede. 1. Stilken og den øverste tredjedel skæres af artiskokkerne. Agurker, farserede 1. Agurkerne skæres i 5-6 cm lange stykker, som skæres igennem på tværs. Artiskokker, gratinerede 1. Stilken og den øverste tredjedel skæres af artiskokkerne. 2. Stykkerne udhules med

Læs mere

Urtefrikadeller på bål

Urtefrikadeller på bål Urtefrikadeller på bål 1 kg hakket oksekød (el. hakket kalv/flæsk) 3 æg 1,5 dl havregryn 3 løg 1,5 dl hakkede urter 1,5 spsk. groft salt friskkværnet peber Tag evt. handsker på og bland farsen godt med

Læs mere

Cremet jordskokkesuppe med saltet torsk, trøffelolie og hjemmelavet grissini

Cremet jordskokkesuppe med saltet torsk, trøffelolie og hjemmelavet grissini Kokkeskole den 10. januar 2012 Cremet jordskokkesuppe med saltet torsk, trøffelolie og hjemmelavet grissini Jordskokkesuppe 600g jordskokker 2 stk skalotteløg 1 fed hvidløg 1 bagekartoffel 100g smør 1

Læs mere

Inspiration fra Royal Greenland Smag forskellen...

Inspiration fra Royal Greenland Smag forskellen... Inspiration fra Royal Greenland Smag forskellen... 2 Inspiration til mere fisk på menuen fra Royal Greenland... Hvordan kan vi hjælpe dig med at få mere fisk på menuen? Vi har et meget spændende sortiment

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Nigiri Sushi og Futo maki sushi. Til fire seks personer.

Nigiri Sushi og Futo maki sushi. Til fire seks personer. Nigiri Sushi og Futo maki sushi. Til fire seks personer. Sushi ris: 4 dl sushi ris 5 dl vand Marinade: ½ dl riseddike ¼ tsk salt 2 spsk sukker. Nigiri sushi. 20 25 stk. Tynde skiver laks, tun eller hellefisk

Læs mere

Græsk buffet. Græsk buffet. Aarhus 7. oktober

Græsk buffet. Græsk buffet. Aarhus 7. oktober 3 auberginer Salt Moussaka Lidt olie til stegning 1 hakket løg 2 fed fin hakket hvidløg 1 kg hakket lamme eller oksekød 1 dl rødvin 2 spsk tomatpure 1 nip sukker ¼ tsk stødt kanel 1 spsk frisk hakket oregano

Læs mere

KAN SONNES FRISE GENSKABES I NY FARVEPUDS?

KAN SONNES FRISE GENSKABES I NY FARVEPUDS? KAN SONNES FRISE GENSKABES I NY FARVEPUDS? A f Murerformand Hans Petersen. I de fem Aar, der har været arbejdet med Farvepuds paa Thorvaldsens Museums Gaardfaçade, har mange Mennesker spurgt: Kan man ogsaa

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Fars, burgere & toasts

Fars, burgere & toasts Fars, burgere & toasts Fars 1 portion 50 g hvedemel 2-3 dl mælk røres sammen i en skål, hvorefter der tilsættes 500 g hakket kød 2 tsk salt ⅛ tsk peber - det hele røres godt sammen. Til fx forloren hare

Læs mere

Hensigten med en Bygning, der skal tjene til Bolig og Ophold, er den,

Hensigten med en Bygning, der skal tjene til Bolig og Ophold, er den, VARMEGENNEMGANG GENNEM BYGNINGSKONSTRUKTIONER Af Professor J. T. Lundbye. Hensigten med en Bygning, der skal tjene til Bolig og Ophold, er den, at den skal yde Beskyttelse mod Vejr og Vind; men da Klimaet

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Menu メニュー. Boeuf sauté Stroganoff med hjemmelavet pommes frites 自 家 製 フライドポテトとルブッフソテーストロガノフ

Menu メニュー. Boeuf sauté Stroganoff med hjemmelavet pommes frites 自 家 製 フライドポテトとルブッフソテーストロガノフ Menu メニュー Torsdag den 13. Marts 2014 木 曜 日 13 2014 年 3 月 Rejecocktail シュリンプカクテル Wienerschnitzel med dreng, brasekartofler og grønne ærter 少 年 は フライドポテトとグリーンピースと Boeuf sauté Stroganoff med hjemmelavet pommes

Læs mere

Uge 31. Indkøb. Basis. Rema1000. Denne uge består madplanen af: Laks bagt m. Pesto, bønner og parmacrisp. Fiskepakke med kartofler og grøntsager

Uge 31. Indkøb. Basis. Rema1000. Denne uge består madplanen af: Laks bagt m. Pesto, bønner og parmacrisp. Fiskepakke med kartofler og grøntsager Denne uge består madplanen af: Uge 31 Laks bagt m. Pesto, bønner og parmacrisp Citronstegt kylling m. Asparges Mexicansk farsbrød med guacamole Nudelsuppe med svampe og forårsløg Fiskepakke med kartofler

Læs mere

ÆG- OG REJESALAT INGREDIENSER: SÅDAN GØR DU:

ÆG- OG REJESALAT INGREDIENSER: SÅDAN GØR DU: ÆG- OG REJESALAT 1 ½ spsk. soja yoghurt (fx Alpro soya naturel) 3 spsk. mayonnaise 1 spsk. ketchup ½ spsk. sukker Lidt citronsaft Smages til med salt og peber 1 hårdkogt æg 150 g rejer Soja yoghurt, mayonnaise

Læs mere

Hans Majestæt Urkokken

Hans Majestæt Urkokken Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Et geologisk Profil langs Vellengsaa paa Bornholm.

Et geologisk Profil langs Vellengsaa paa Bornholm. Et gelgisk Pfil langs Vellengsaa paa Brnhlm. Af ' KAJ HANEN. I Beskrivelsen til det gelgiske Krtblad Brnhlm) har GEN- WALL (Fig. 10, ide 141) tegnet et Pfil langs Vellengsaa eller tampeaa, sm han kalder

Læs mere

Buuz med lamme- og oksekød (dampede mongolske dumplinger)

Buuz med lamme- og oksekød (dampede mongolske dumplinger) GER 60:12 Burmaa og Selenge har taget initiativet til vores nye artikelserie med mongolske madopskrifter. Vi lægger ud med opskriften på buuz, som er mongolernes yndlingsret, både til hverdag og fest.

Læs mere

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Menu. Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Oksemørbrad, Provencalske tomater, Duchess og brun fond. Pistacie mazarin med hindbærskum.

Menu. Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Oksemørbrad, Provencalske tomater, Duchess og brun fond. Pistacie mazarin med hindbærskum. Menu Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Oksemørbrad, Provencalske tomater, Duchess og brun fond. Pistacie mazarin med hindbærskum. Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Opskrift

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard

Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard Himmelbjerget 20. August 1867 Min kjære Katrine! [sic] Min egen Tullebasse, tak for Dit Brev, har Du selv sagt til Joakim, hvad han skulde

Læs mere

sommersalat bør indeholde spor af nødder Salatopskrifter i samarbejde med

sommersalat bør indeholde spor af nødder Salatopskrifter i samarbejde med sommersalat bør indeholde spor af nødder Salatopskrifter i samarbejde med Lad indeholde spor af nødder Salat og grøntsager kan både være det sunde, det sjove og det farverige indslag på middagsbordet.

Læs mere

FRØKEN JENSENS KOGEBOG SEKSTENDE OPLAG KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG 1909

FRØKEN JENSENS KOGEBOG SEKSTENDE OPLAG KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG 1909 FRØKEN JENSENS KOGEBOG SEKSTENDE OPLAG KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG 1909 Husførelsen. Hvor ofte hører man ikke, vore Husmødre beklage sig over det store Arbejde, som Husførelsen og særlig

Læs mere

Eriks Mad og Musik 23. august 2008

Eriks Mad og Musik 23. august 2008 Eriks Mad og Musik. august 008 Skaldyr Pil selv rejer - ½ kg hele rejer tskf groft salt dild citron mayonnaise surbrød (eller ristet brød) Bring rigeligt vand i kog og tilsæt salt og dild. Kogte krebs

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken:

Dette skal du have fast i dit køkken: Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya BACONWRAPS MED SVAMPE & RØGET SVINEMØRBRAD - 1 pakke wraps (madpandekager)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Brændenældesuppe. Del 1: Indsamling af brændenælder, skvalderkål og vejbred. Del 2: Forberedelse af øvrige ingredienser

Brændenældesuppe. Del 1: Indsamling af brændenælder, skvalderkål og vejbred. Del 2: Forberedelse af øvrige ingredienser Brændenældesuppe Del 1: Indsamling af brændenælder, skvalderkål og vejbred De små blade i toppen af brændenælderne samles ind (se billeder af planten). Tag en frostpose på hånden, når bladene plukkes.

Læs mere

Jordskokker i hverdagens kost. En håndfuld opskrifter samlet af Marianne Vasard Nielsen og Peer Kjær Andersen

Jordskokker i hverdagens kost. En håndfuld opskrifter samlet af Marianne Vasard Nielsen og Peer Kjær Andersen Jordskokker i hverdagens kost. En håndfuld opskrifter samlet af Marianne Vasard Nielsen og Peer Kjær Andersen 1 Indholdsfortegnelse Jordskokker... 2 Jordskoksuppe med tomat... 3 Jordskokgratin... 3 Ovnstegte

Læs mere

Forblad. Murværk af teglsten og klinkerbetonsten. Ernst Ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte

Forblad. Murværk af teglsten og klinkerbetonsten. Ernst Ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte Forblad Murværk af teglsten og klinkerbetonsten Ernst Ishøy Tidsskrifter Arkitekten 1941, Ugehæfte 1941 Murværk af 'l'eg Isten og Klinkerbetonsten Af Civiling-eniøi :Ei nst Ishøy Civilingeniør Ernst Ishøy

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Fiskepate med krydderurtesauce (1 portion)

Fiskepate med krydderurtesauce (1 portion) Fiskepate med krydderurtesauce Fiskepate og ris 50 g fiskefars (Pernille- eller Thorfisk) 30 g laksefilet uden skind salt 20 g hvide og vilde ris 40 g vand salt Skær laksefileten i ca. ½ cm tynde strimler

Læs mere

26.11. 2011. Gulerodssuppe. Agurkesuppe. TEMA: Nem mad

26.11. 2011. Gulerodssuppe. Agurkesuppe. TEMA: Nem mad Eriks Mad og Musik.. 0 Gulerodssuppe Agurkesuppe Tema: agurk ½ grøn peber ½ eller / lille chili lille løg ½ dl yoghurt fed hvidløg salt & peber evt. dl (eller ) hønsebouillon Skyl agurken, flæk den, skrab

Læs mere

MØRT OG IKKE TØRT - STEGNING AF KØD

MØRT OG IKKE TØRT - STEGNING AF KØD ViDen VÆKST BaLanCe STeG KøD Rigtigt MØRT OG IKKE TØRT - STEGNING AF KØD STeG KøD rigtigt 1/5 Steg kød rigtigt Kød bliver tilberedt, så kødet: Bliver sikkert at spise Bliver nemmere at tygge Bliver lettere

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Mad til 20 kræsne ganer

Mad til 20 kræsne ganer 20 Mad til kræsne ganer Mad til kræsne ganer 20 indeholder 8 forslag på opskrifter til en grillbuffet Creme Ninon (kold grønærtesuppe) 4 dl kold kraftig hønsefond 4 dl piskefløde 1 spsk. citronsaft 2 dl

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Eriks Mad og Musik 27. november 2010 Julekonfekt og julegodter

Eriks Mad og Musik 27. november 2010 Julekonfekt og julegodter Eriks Mad og Musik 7. november 00 Julekonfekt og julegodter Havregrynskugler 0 g smør spsk kakao 00 g flormelis 00 g havregryn ½ dl piskefløde evt. et par dråber mandelessens (eller tsk vanillesukker)

Læs mere

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 1 DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 2 Forord til reproduktionen Dette er en gengivelse af en beskrivelse af pallåsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mad fra Thailand. Mad fra Thailand. Torsdag d. 27 Januar 2011

Mad fra Thailand. Mad fra Thailand. Torsdag d. 27 Januar 2011 Mad fra Thailand Rød Grøntsags karry 1 spsk olie 1 løg, hakket 1-2 spsk rød karrypasta 3,75 dl kokosmælk 2,5 dl vand 350g kartofler, i tern 200g blomkål, i buketter 6 kaffir lime blade 150g grønne bønner,

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Mine yndlingsopskrifter i Eventyrhuset. Kære mor og far I Eventyrhuset får vi serveret meget forskellig mad, og jeg har nogle madretter, som jeg elsker, og spiser rigtig meget af. Jeg har løbende fået

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Menu 29/4. Blinis m stenbiderrogn, hjemmesyrnet fløde, hakket rødløg, og dild. Blåmuslinger dampet i øl. Ovnbagt laks med ramsløgpesto

Menu 29/4. Blinis m stenbiderrogn, hjemmesyrnet fløde, hakket rødløg, og dild. Blåmuslinger dampet i øl. Ovnbagt laks med ramsløgpesto Menu 29/4 Blinis m stenbiderrogn, hjemmesyrnet fløde, hakket rødløg, og dild Blåmuslinger dampet i øl Ovnbagt laks med ramsløgpesto Bygotto m grønt Grønkålssalat m salturt. Stegte bananer m honning, kanel

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

Mandag: Gratineret mash af kartofler og gulerødder med kødsovs med lakrids 4 personer

Mandag: Gratineret mash af kartofler og gulerødder med kødsovs med lakrids 4 personer Go mad med Holm: Madplan for uge 18 Mandag: Gratineret mash af kartofler og gulerødder med kødsovs med lakrids 700 g kartofler, kogte 250 g gulerødder, kogte 100 g smør 900 g hakket oksekød 2 løg, finthakket

Læs mere

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

ናይ መጀመርያ ብማንካ ዝብላዕ መግቢልሙድ ገዓት ዕፉን Den første skemad

ናይ መጀመርያ ብማንካ ዝብላዕ መግቢልሙድ ገዓት ዕፉን Den første skemad ናይ መጀመርያ ብማንካ ዝብላዕ መግቢልሙድ ገዓት ዕፉን Den første skemad Dansk - tigrinsk Sundhedsplejen Brønderslev Kommune Tilberedning af den første skemad Ved tilberedning af kogt frugt og grønt til barnet er det godt:

Læs mere

Den liden graa Høne II

Den liden graa Høne II Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Sociale Forskydninger og tekniske Fremskridt leder os stadig ad

Sociale Forskydninger og tekniske Fremskridt leder os stadig ad MØBLERING Af Arkitekterne Fritz ScllZegel og Magnus Stepi1fmsen. Sociale Forskydninger og tekniske Fremskridt leder os stadig ad. nye Veje. Boligen afspejler den menneskelige Livsførelse, og dens Udformning

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Stegt Berberi andebryst med sauce af østershat.

Stegt Berberi andebryst med sauce af østershat. Stegt Berberi andebryst med sauce af østershat. 4 andebryster. 200 g østershat ¼ p. fløde andefond hvidvin honning haricovert bønner brocoli asparges kartofler Start med at skære/trække skindet af brysterne

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere