POWERCUT-1250 / 1500 MANUEL & MEKANISERET PLASMARC SKÆREENHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POWERCUT-1250 / 1500 MANUEL & MEKANISERET PLASMARC SKÆREENHED"

Transkript

1 POWERCUT-1250 / 1500 MANUEL & MEKANISERET PLASMARC SKÆREENHED Installations-, betjenings- og servicemanual (DK) Denne manual indeholder fuldstændige instruktioner for MANUELLE KONSOLLER begyndende med serienr. PxxJ245xxx, maj 2003: Denne manual indeholder fuldstændige instruktioner for MEKANISEREDE KONSOLLER begyndende med serienr. PxxJ316xxx, maj 2003:

2 SØRG FOR AT OPERATØREN FÅR DENNE INFORMATION. DU KAN FÅ EKSTRA KOPIER GENNEM DIN LEVERANDØR. FORSIGTIG Disse INSTRUKTIONER er til brug for erfarne operatører. Hvis du ikke er fuldstændig fortrolig med betjeningsprincipperne og sikkerhedsforskrifterne i forbindelse med lysbuesvejsning og skæreudstyr, beder vi dig indtrængende om at læse vor brochure "Forholdsregler og Sikkerhedsprocedurer i forbindelse med Lysbuesvejsning, Skæring og Fugebrænding". Formular Tillad IKKE utrænede personer at installere, betjene eller vedligeholde dette udstyr. Forsøg IKKE at installere eller betjene dette udstyr, førend du har læst og helt forstået disse instruktioner. Hvis du ikke helt forstår disse instruktioner, skal du kontakte leverandøren for yderligere information. Sørg for at læse Sikkerhedsforanstaltningerne før installation eller betjening af dette udstyr. BRUGERANSVAR Dette udstyr fungerer i overensstemmelse med beskrivelsen heraf i denne manual og medfølgende klæbesedler og/eller indlæg, når det installeres, betjenes, vedligeholdes og repareres i overensstemmelse med de medfølgende instruktioner. Dette udstyr skal kontrolleres med regelmæssige mellemrum. Udstyr med funktionsfejl eller dårligt vedligeholdt udstyr bør ikke bruges. Komponenter, der er itu, mangler, er slidte, er deforme eller forurenede, bør omgående udskiftes. Hvis det bliver nødvendigt at reparere eller udskifte dele, anbefaler fabrikanten, at man ringer eller sender en skriftlig serviceanmodning til den autoriserede forhandler, hvorfra udstyret blev købt. Udstyret eller dele heraf bør ikke ændres, uden der foreligger en skriftlig tilladelse fra fabrikanten.brugeren af dette udstyr er alene ansvarlig for enhver funktionsfejl, som er et resultat af fejlbetjening, manglende vedligeholdelse, beskadigelse, forkert reparation eller ændring foretaget af enhver anden end fabrikanten selv eller en servicefacilitet udpeget af fabrikanten. LÆS OG FORSTÅ INSTRUKTIONSBOGEN FØR INSTALLATION ELLER BETJENING. BESKYT DIG SELV OG ANDRE! 230

3 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION TITEL SIDE AFSNIT POWERCUT-1250/1500 MANUEL PLASMARC SKÆREENHED SEKTION 1 BESKRIVELSE Generelt Formål Manuel plasma SEKTION 2 INSTALLATION Installation - Manuelle plasma skæreenheder Generelt Nødvendigt udstyr Placering Eftersyn Primære indgangsstrømtilslutninger - Manuelle plasma skæreenheder Sekundære udgangstilslutninger for manuel plasma SEKTION 3 BETJENING Betjening PowerCut-1250 / 1500 styringselementer PT-32EH brændere brugt kun med manuel plasma PT-32EH potentielle skæreproblemer POWERCUT-1250/1500 MEKANISERET PLASMARC SKÆREENHED SEKTION 1 BESKRIVELSE Generelt Formål Mekaniseret plasma SEKTION 2 INSTALLATION Installation - Mekaniserede plasma skæreenheder Generelt Nødvendigt udstyr Placering Eftersyn Primære indgangsstrømtilslutninger - Mekaniserede plasma skæreenheder Sekundære udgangstilslutninger for mekaniseret plasma SEKTION 3 BETJENING Betjening PowerCut-1250 / 1500 styringselementer PT-21AMX brændere brugt kun med mekaniseret plasma PT-21AMX potentielle skæreproblemer

4 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION TITEL SIDE AFSNIT SEKTION 4 VEDLIGEHOLDELSE SEKTION 5 FEJLFINDING SEKTION 6 RESERVEDELE

5 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Sikkerhedsforanstaltninger GB Brugere af ESAB svejseudstyr og plasmaskæreudstyr har det ultimative ansvar for at tilsikre, at enhver, der arbejder på eller tæt ved udstyret, overholder alle relevante sikkerhedsforanstaltninger. Sikkerhedsforanstaltningerne skal overholde de krav, der gælder for denne type svejseudstyr eller plasmaskæreudstyr. Følgende anbefalinger bør følges udover de standardregulativer, der gælder for arbejdsstedet. Alt arbejde skal udføres af oplært personale, der grundigt kender til betjeningen af svejseudstyret eller Arc welding and cutting can be injurious to yourself and others. Take precausions when welding. plasmaskæreudstyret. Ask for your employer s Ukorrekt safety betjening practices af udstyret which should kan måske be based føre ontil manufacturers farlige situationer, hazardsom data. kan resultere i skade på operatøren og beskadigelse af udstyret. 1. Enhver, S der Dobruger not touch svejseudstyr live electrical eller partsplasmaskæreudstyr, or electrodes with bareskal skin, være wet gloves fuldt fortrolig wet clothing. med følgende: - betjening S Insulate heraf yourself from earth and the workpiece. - placering S Ensure af nødstopkontakter your working stance is safe. - dets FUMES funktion AND GASES - Can be dangerous to health S Keep your head out of the fumes. - relevante S sikkerhedsforanstaltninger - svejsning and og/eller the general plasmaskæring area. 2. Operatøren skal sørge for følgende: clothing. - at der ved opstart af udstyret ikke opholder sig uautoriseret personale indenfor udstyrets arbejdsområde. S Protect bystanders with suitable screens or curtains. - at ingen er ubeskyttet, når lysbuen tændes. 3. Arbejdsstedet skal: - være S velegnet til formålet S - være uden gennemtræk WARNING ELECTRIC SHOCK - Can kill S Install and earth the welding unit in accordance with applicable standards. Use ventilation, extraction at the arc, or both, to take fumes and gases away from your breathing zone ARC RAYS - Can injure eyes and burn skin. S Protect your eyes and body. Use the correct welding screen and filter lens and wear protective FIRE HAZARD S Sparks (spatter) can cause fire. Make sure therefore that there are no inflammable materials nearby. NOISE - Excessive noise can damage hearing Protect your ears. Use earmuffs or other hearing protection. Warn bystanders of the risk. MALFUNCTION - Call for expert assistance in the event of malfunction. 4. Personligt sikkerhedsudstyr: Read and understand the instruction manual before installing or operating. - Brug altid anbefalet, personligt sikkerhedsudstyr PROTECT YOURSELF så som AND sikkerhedsbriller, OTHERS! ikke-brændbart tøj og sikkerhedshandsker. - Hav ikke løsthængende tøj på så som tørklæder, brocher, ringe osv., da disse kan sætte sig fast i udstyret eller forårsage forbrænding. 5. Generelle forskrifter: - Sørg for at WARNING! returkablet er grundigt tilsluttet. - Kun Read faglærte and elektrikere understandmå theudføre instruction arbejde manual med before udstyr installing med høj spænding. - Relevant or operating. brandslukningsudstyr skal være tydeligt markeret og i umiddelbar nærhed. - Smøring og vedligeholdelse af udstyret må ikke foretages under betjening. FORSIGTIG! CAUTION! Klasse A (400V CE) udstyr er ikke beregnet til brug i beboel- Class sesområder, A equipment hvor is strømforsyningen not intended useleveres in residential via det locations offentlige where the forsyningsnetværk electrical power is provided med lav by spænding. the public I low disse -voltage områder supply kan det system. There may be potential difficulties in ensuring electromagnic compatibility muligvis være of class svært A equipment at sikre elektromagnetisk in those locations, due kompatibilitet to conducted asaf well klasse radiated A udstyr disturbances. på grund af ledende samt udstrålende forstyrrelser. 233 Do not dispose of electrical equipment together with normal waste!

6 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ADVARSEL SVEJSNING OG PLASMASKÆRING KAN VÆRE SKADELIG FOR DIG SELV OG ANDRE. TAG DINE FORHOLDSREGLER, NÅR DU SVEJSER ELLER SKÆRER. BED DIN ARBEJDSGIVER OM SIKKERHEDSPROCEDURER, SOM BØR VÆRE BASERET PÅ FABRIKANTENS RISIKODATA. ELEKTRISK STØD - Kan dræbe. - Montér og jordforbind (jord) svejseudstyret eller plasmaskæreudstyret i overensstemmelse med gældende normer. - Rør ikke ved de strømførende dele eller elektroderne med den bare hud, våde handsker eller vådt tøj. - Vær isoleret fra jordforbindelse og arbejdsstykket. - Sørg for at din arbejdsposition er sikker. DAMPE OG GASSER - Kan være farlige for helbredet. - Hold ansigtet væk fra dampene. - Anvend ventilation, udtræk ved buen, eller begge dele, for at holde dampe og gasser væk fra åndedrætsområdet og omgivelserne i det hele taget. LYSBUESTRÅLER - Kan beskadige øjne og give forbrændinger på huden. - Beskyt øjne og krop. Anvend den korrekte svejseskærm/plasmaskæreskærm og skærmfilter og hav beskyttelsestøj på. - Beskyt personer, der står i nærheden, med passende skærme eller forhæng. BRANDFARE - Gnister (sprøjt) kan forårsage brand. Derfor skal man sikre sig, at der ikke forefindes brændbare materialer tæt ved. LARM - Usædvanlig høj larm kan give høreskader. - Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden hørebeskyttelse. - Advar personer, der står i nærheden, om risikoen. FUNKTIONSFEJL - Tilkald eksperthjælp i tilfælde af funktionsfejl. LÆS OG FORSTÅ INSTRUKTIONSBOGEN FØR INSTALLATION ELLER BETJENING. BESKYT DIG SELV OG ANDRE! 234

7 POWERCUT-1250 / 1500 MANUEL PLASMARC SKÆREENHED 235

8 236

9 SEKTION 1 BESKRIVELSE 1.0 Generelt ADVARSEL Brug kun ESAB PT-32EH Plasmarc brænderen med denne konsol. Brug af brændere, der ikke er konstrueret til brug med denne konsol, kan forårsage FARE FOR ELEKTRISK STØD. Powercut-1250 / 1500 er et komplet, selvstændigt plasmaskære kompaktanlæg. Ved afsendelse er systemet fuldstændigt samlet, og det er parat til at skære, når det er forbundet med indgangsstrøm og en trykluftkilde (6,2 til 10,3 bar / psi). Powercut enheden bruger den ekstra svære PT-32EH (manuel plasma) brænder, når den skal adskille materialer, der er op til 38,1 mm (1-1/2 tomme) tykke på PC-1250 og 45 mm (1-3/4 tomme) tykke på PC Der henvises til de følgende sider for beskrivelse af de Powercut enheder, der er tilgængelige samt til ydeevne specifikationerne. 1.1 Formål Formålet med denne instruktionsbog er at give operatøren al den ønskede information, der kræves, forat han kan installere og betjene Powercut-1500 plasmabue skæreudstyr. Der leveres også teknisk referencemateriale som fejlfindingshjælp til skæreudstyret. Typisk detalje set forfra "Enkelt spænding" version set bagfra 237

10 SEKTION 1 BESKRIVELSE 1.2 MANUEL PLASMA PC-1250 MANUEL PLASMA PowerCut-1250 plasma skæreenheden kombinerer den påviste driftsikre PowerCut-1250 med den nyligt konstruerede PT-32EH brænder. Det meget stærke kompositmateriale gør Power- Cut-1250 til en fortræffelig tilføjelse til enhver flåde af lejet udstyr. PT-32EH plasma skærebrænderen er konstrueret således, at den giver en øget ydeevne og forbrugsdelene holder længere, hvilket resulterer i en større produktionsydelse til lavere omkostninger. Specifikationer: PowerCut-1250 Skærer 32 mm (1-1/4 tomme); adskiller 38 mm (1-1/2 tomme) 1 fas. indgang...208/230 V AC, 1 fas., 50/60 Hz, 67/61 A 1 fas.. udgang % intermittensfaktor 3 fas.. indgang /230 V AC, 3 fas., 50/60 Hz, 33/29 A /460 V AC, 3 fas., 50/60 Hz, 29/20 A V AC, 3 fas., 50/60 Hz, 18 A V AC, 3 fas., 50/60 Hz, 15 A 3 fas.. Udgang % intermittensfaktor Dimensioner...B = 318 mm (12,5 tommer)... H = 419 mm (16,5 tommer)... D = 800 mm (31,5 tommer) Vægt...39 kg (86 pund) Luftkrav ,5 bar ( psig) Brænder PowerCut-1250 bruger PT-32EH brænderen. For en komplet liste og specifikation af dele henvises der til figur 1.1. Bestillingsinformation: PowerCut-1250, 208/230/460 V, 7,6 m (25 ) PT-32EH PowerCut-1250, 208/230/460 V, 15,2 m (50 ) PT-32EH PowerCut-1250, 575 V, 7,6 m (25 ) PT-32EH PowerCut-1250, 575 V, 15,2 m (50 ) PT- 32EH PowerCut-1250, 400 V, CE 7,6 m (25 PT-32EH PowerCut-1250, 400 V, CE 15,2 m (50 ) PT-32EH PowerCut-1250, 460 V, 7,6 m (25 ) PT-32EH PowerCut-1250, 460 V, 15,2 m (50 ) PT- 32EH De komponenter, der indgår i Powercut-1250 enhederne (konsol, brænder, reservedelssæt) kan købes enkeltvis ved at bruge det relevante bestillingsnummer, når der afgives en ordre. Individuelle bestillingsnumre er beskrevet herunder: PT-32EH skæredata-70 AMP Powercut-1250, PT-32EH, 70A dyse best.nr Lufttryk - 80 psi (5.5 bar), 5/32 (4 mm) afstand (6.35) (12.7) (19.05) (25.4) (31.75) (38.1) Maks. hastigheder Kulstofstål Plade "Drop" skære Adskille tom. (mm) ipm (mm/min) ipm (mm/min) 131 (3327.4) 50 (1270) 21 (533.4) 10 (254) 6 (152.4) --- (---) 135 (3429) 53 (1346.2) 23 (584.2) 12 (304.8) 7 (177.8) 3 (76.2) Konsoller: PowerCut-1250 (208)230/460 V, 50/60 Hz, 1/3-fas PowerCut-1250 (208)230/460 V, 50/60 Hz, 1/3-fas. (BL) F PowerCut V, 50/60 Hz, 3-fas PowerCut V, CE, 50 Hz, 3-fas PowerCut V, 60 Hz, 3-fas PT-32EH brændere: PT-32EH brænder, 7,6 m (25-fod) PT-32EH brænder, 15,2 m (50-fod) Reservedelssæt: (se afsnit 1.2.3) PT-32EH reservedelssæt PT-32EH, 400 V langt varmeskjold (LHS), reservedelssæt, CE

11 SEKTION 1 BESKRIVELSE PC-1500 MANUEL PLASMA PowerCut-1500 plasma skæreenheden kombinerer den påviste driftsikre PowerCut-1500 med den nyligt konstruerede PT-32EH skærebrænder. Det meget stærke kompositmateriale gør Power- Cut-1500 til en fortræffelig tilføjelse til enhver flåde af lejet udstyr. PT-32EH plasma skærebrænderen er konstrueret således, at den giver en øget ydeevne og forbrugsdelene holder længere, hvilket resulterer i en større produktionsydelse til lavere omkostninger. Specifikationer: PowerCut-1500 Skærer 38 mm (1-1/2 tommer); adskiller 45 mm (1-3/4 tommer) 1 fas. indgang /230 V AC, 1 fas., 50/60 Hz, 82/74 A 1 fas. udgang % intermittensfaktor 3 fas. indgang /230 V AC, 3 fas., 50/60 Hz, 44/40 A /460 V AC, 3 fas., 50/60 Hz, 40/27 A V AC, 3fas., 50/60 Hz, 26 A 400V CE netforsyning S sc min 3.8MVA Z max 0.042Ω V AC, 3fas., 50/60 Hz, 18 A 3 fas. udgang % intermittensfaktor Dimensioner...B = 318 mm (12,5 tommer)... H = 419 mm (16,5 tommer)... D = 800 mm (31,5 tommer) Vægt...42,7 kg (94 pund) Luftkrav ,5 bar ( psig) 400V CE netforsyning, S sc min Min. kortslutningseffekt i netværket i henhold til IEC V CE netforsyning, Z max Maks. tilladelig ledningsimpedans i netværket i henhold til IEC Brænder PowerCut-1500 bruger PT-32EH brænderen. For en komplet liste og specifikation af dele henvises der til figur 1.1. Bestillingsinformation: PowerCut-1500, 230/460 V, 7,6 m (25 ) PT-32EH PowerCut-1500, 230/460 V, 15,2 m (50 ) PT-32EH PowerCut-1500, 575 V, 7,6 m (25 ) PT-32EH PowerCut-1500, 575 V, 15,2 m (50 ) PT- 32EH PowerCut-1500, 400 V, CE 7,6 m (25 ) PT-32EH PowerCut-1500, 400 V, CE 15,2 m (50 ) PT-32EH PowerCut-1500, 460 V, 7,6 m (25 ) PT-32EH PowerCut-1500, 460 V, 15,2 m (50 ) PT- 32EH PowerCut-1500, 400 V, 7,6 m (25 ) PT-32EH De komponenter, der indgår i Powercut-1500 enhederne (konsol, brænder, reservedelsudstyr) kan købes enkeltvis ved at bruge det relevante bestillingsnummer, når der afgives en ordre. Individuelle bestillingsnumre er beskrevet herunder: PT-32EH Skæredata-90 AMP Powercut-1500, PT-32EH, 90A dyse best.nr Lufttryk - 80 psi (5.5 bar), 5/32 (4 mm) afstand Maks. hastigheder Kulstofstål Plade "Drop" skære Adskille tom. (mm) ipm (mm/min) ipm (mm/min) (6.35) (12.7) (19.05) (25.4) (31.75) (38.1) 151 (3835.4) 56 (1422.4) 25 (635) 16 (406.4) 11 (279.4) 7 (177.8) 153 (3886.2) 58 (1473.2) 26 (660.4) 18 (457.2) 12 (304.8) 8 (203.2) Konsoller: PowerCut-1500 (208)230/460 V, 50/60 Hz, 1/3-fas PowerCut-1500 (208)230/460 V, 50/60 Hz, 1/3-fas. (BL) PowerCut V, 50/60 Hz, 3-fas PowerCut V, CE, 50 Hz, 3-fas PowerCut V, 50/60 Hz, 3-fas PowerCut V, 50 Hz, 3-fas PT-32EH brændere: PT-32EH brænder, 7,6 m (25-fod) PT-32EH brænder, 15,2 m (50-fod) Reservedelssæt: (se afsnit 1.2.3) PT-32EH reservedelssæt PT-32EH, 400 V langt varmeskjold (LHS), reservedelssæt, CE

12 SEKTION 1 BESKRIVELSE RESERVEDELE / VALGFRIT TILBEHØR (PC-1250 / 1500 MANUEL PLASMA) Reservedelssæt: Indholdet af PT-32EH reservedelssæt, 70 A best.nr Indholdet af PT-32EH (LHS) reservedelssæt, 70 A best.nr , CE Beskrivelse Best.nr. Antal Varmeskjold Amp dyse Amp slæbedyse Elektrode Ventilstift Sikring 2 Amp, 600 V DC Afstandsstyr Skruenøgle ( ) 1 Smøremiddel ( ) 1 Beskrivelse Best.nr. Antal Langt varmeskjold (LHS) Amp dyse Amp slæbedyse Elektrode Ventilstift Sikring 2 Amp, 600 V DC Afstandsstyr Skruenøgle ( ) 1 Smøremiddel ( ) 1 PowerCut-1250 er parat til brug efter udpakning. Brænderen er monteret med delene på plads, den primære ledning er forbundet, og filteret/regulatoren er installeret. Man skal blot tilsluttet luft og strøm, så kan man begynde at skære. (BEMÆRK: Bestillingsnumrene i parentes gælder kun for CE /europæiske anlæg). Indholdet af PT-32EH reservedelssæt, 90 A best.nr Indholdet af PT-32EH (LHS) reservedelssæt, 90 A best.nr , CE Beskrivelse best.nr. Antal Varmeskjold Amp dyse Amp slæbedyse Elektrode Ventilstift Sikring 2 Amp, 600 V DC Afstandsstyr Skruenøgle ( ) 1 Smøremiddel ( ) 1 Beskrivelse Best.nr. Antal Langt varmeskjold (LHS) Amp dyse Amp slæbedyse Elektrode Ventilstift Sikring 2 Amp, 600 V DC Afstandsstyr Skruenøgle ( ) 1 Smøremiddel ( ) 1 PowerCut-1500 er parat til brug efter udpakning. Brænderen er monteret med delene på plads, den primære ledning er forbundet, og filteret/regulatoren er installeret. Man skal blot tilslutte luft og strøm, så kan man begynde at skære. O-ring - 85W51 ( ) (Leveres med hoved) Ventilstift Elektrode PT-32EH brænderhoved Varmeskjold Langt varmeskjold Dyse 40 AMP (slæbeskæring) 50/70 AMP AMP Figur 1-1. PT-32EH brænder 240

13 SEKTION 1 (BEMÆRK: Bestillingsnumrene i parentes gælder kun for CE /europæiske anlæg). BESKRIVELSE Valgfrit tilbehør: 70 A reservedelssæt A 400 V LHS Reservedelssæt,CE A Reservedelssæt A 400 V LHS Reservedelssæt, CE Plasma gennemstrømningsmåleudstyr: Med dette værdifulde fejlfindingsudstyr kan man måle den faktiske plasma gennemstrømning gennem brænderen ( ) Brænder styreudstyr: Dette fuldstændig udstyr, i en robust bæretaske af plastik, indeholder tilbehør til skæring af cirkler og lige linier i jernholdige og ikke-jernholdige metaller, 44,5 mm ,8 mm (1 3/4" - 42") radius, Deluxe Basic, 44,5 mm - 711,2 mm (1 3/4-28 ) radius Afstandsstyr Til korrekt afstand, når man slæbeskærer Amp slæbedyse Fugebrændingsdyse Varmeskjold fugebrænding Slæbevarmeskjold (standard) Slæbevarmeskjold (ekstra svære) Hjulsæt For let transport af systemet Brænder opbevaringsbeslag Dette gør brugeren i stand til at lagre reservedelssæt, oprulle brænderog arbejdskabler for let transport og opbevaring Slæbevarmeskjold (standard). Bibeholder en konstant afstand, god holdbarhed i de fleste applikationer Brænder opbevaringsbeslag. Dette gør brugeren i stand til at lagre reservedelssæt, oprulle brænderog arbejdskabel for let transport og opbevaring Slæbevarmeskjold (ekstra svæe). Bibeholder en konstant afstand, lang levetid, velegnet til gennemhulning Hjulsæt For let transport af systemet Powercut vist med valgfri brænder opbevaringsbeslag og reservedelssætholder installeret. 241

14 SEKTION 1 BESKRIVELSE 242

15 SEKTION 2 INSTALLATION 2.0 INSTALLATION - MANUEL PLASMASKÆRING ENHED 2.1 Generelt En korrekt installation er vigtig, for at der kan opnås en tilfredsstillende og fejlfri betjening af PowerCut skæreenheden. Det foreslås, at alle trin i dette afsnit nøje studeres og følges. FORSIGTIG Installation eller placering af enhver type filterudstyr vil begrænse omfanget af luftindtaget, hvorved strømkildens interne komponenter udsættes for overophedning. Garantien er ugyldig ved enhver brug af filterudstyr. 2.2 Nødvendigt udstyr Til skæring kræves der en kilde af ren, tør luft, der yder 165,2 l/m (350 cfh) ved 5,5 bar (80 psig). Lufttilførslen bør ikke overstige 10,3 bar (150 psig) (maks. angivet indgangstryk af luftfilterregulatoren, som leveres sammen med enheden). 2.3 Placering Det er nødvendigt med tilstrækkelig udluftning, så PowerCut bliver korrekt nedkølet. Man bør minimere omfanget af snavs, støv og overskydende varme, som udstyret udsættes for. Der bør mindst være 30 cm frigang mellem PowerCut strømforsyningskilden og væggen eller enhver anden forhindring, således at der er fri lufttilførsel igennem strømforsyningskilden. 2.4 Eftersyn A. Fjern transportemballagen og al indpakningsmaterialet og undersøg, om der er tegn på skjulte skader, som muligvis ikke har været synlige ved modtagelsen af PowerCut. Underret straks befragteren om eventuelle mangler eller skader. B. Undersøg emballagen for eventuelle løse dele, før indpakningsmaterialet smides væk. C. Undersøg luftlameller og alle øvrige åbninger for at sikre, at eventuelle tilstopninger er blevet fjernet. 243

16 SEKTION 2 INSTALLATION ADVARSEL ELEKTRISK STØD KAN DRÆBE! Der bør tages forbehold, så der opnås den størst mulige beskyttelse mod elektrisk stød. Vær sikker på at al strøm er afbrudt, ved at slukke for hovedledningsafbryderen (væg) og ved at fjerne enhedens strømkabel, når der foretages tilslutninger indvendigt på strømforsyningskilden. 2.5 Primære indgangsstrømforbindelser - MANUEL PLASMASKÆREENHED PowerCut-1250 / 1500 konsollerne er udstyret med et ca. 3 m (ca. 10 fod) 4-strømleder indgangsstrømkabel for 3-fasede forbindelser. Hvis man ønsker en enfaset forbindelse, skal man tape den røde (lys blå) ledning tilbage på indgangsstrømkablet. Forbind kun en-fase indgangen til de hvide og sorte ledninger. Når man betjener denne maskine fra en enfaset kilde, skal den være forbundet med en pålidelig 100 Amp tilførsel. På grund af de højere indgangsstrømkrav er maskinens intermittensfaktor mindre end ved trefaset betjening. Enfaset intermittensfaktor er 60% for PC-1250 og 40% for PC Forbind din lufttilførsel med filterregulatorens tilgangsstuds. Præfiltreret TØRLUFT TILFØRSEL (leveres af kunden) (6,2 til 10,3 bar maks.) (90 til 150 psig maks.) KUNDELEVERET LEDNINGSAFBRYDERKONTAKT MED SIKRING (Se tabel 2.3 og ADVARSEL med hensyn til understellets jordforbindelse i afsnit 2.5.) Rød (lys blå) BRUGES IKKE VED ENFASET Hvid (brun) Sort (sort) Grøn (gul/grøn) PRIMÆR INDGANG STRØMKABEL Figur 2-1. Indgangsforbindelser 244

17 SEKTION 2 INSTALLATION ADVARSEL ELEKTRISK STØD KAN DRÆBE! Før man foretager indgangsstrømtilslutninger til strømforsyningskilden, skal man have udført "Maskinens Sikringsprocedurer". Hvis strømtilslutningerne skal ske fra en ledningsafbryderkontakt, skal man sætte kontakten i slukket-position og sætte en hængelås på den for at hindre, at man uforvarende kommer til at udløse den. Hvis forbindelsen er oprettet fra en sikringsboks, skal man fjerne de tilsvarende sikringer og sætte en hængelås på sikringskassens dæksel. Hvis det ikke er muligt at bruge hængelåse, skal man sætte en rød mærkat på ledningsafbryderkontakten (eller på sikringsboksen), så andre advares om, at der arbejdes på kredsløbet. ADVARSEL Understellet skal forbindes til godkendt elektrisk jord. Hvis man undlader at gøre dette, kan det føre til elektrisk stød, alvorlige forbrændinger eller døden. ADVARSEL Før man forbinder noget som helst til en strømkilde, skal man sikre sig, at alle primære indgangsstrømtilslutninger til strømkilden er udkoblede (slukket) på hovedafbryderen, og at indgangsstrømkablet er taget ud. Før man tilslutter til indgangsstrømmen, skal man sikre sig, at der findes en hovedledningsafbryderkontakt (væg) med sikringer eller relæer på hovedpanelet. Du kan enten bruge indgangsstrømkablet, der er installeret fra fabrikkens side (4/c, type SO (90 C), 3,1 m (10 fod) længde) eller bruge dine egne indgangsstrømkabler. Hvis du vælger at bruge dine egne, så skal du sørge for, at de er isolerede kobberstrømledere. Du skal have to (enfaset) eller tre (trefaset) strømledere og en jordledning. Ledningerne kan enten være tykt gummibelagte kabler, eller de kan være ført gennem en massiv eller bøjelig ledningskanal. Der henvises til tabel 2-1 og 2-2 for anbefalede indgangsledere og ledningssikringsstørrelser. Tabel 2-1. ( PC-1250 ) Anbefalede størrelser For indgangsledere og ledningssikringer Indgangskrav Indgang & jord Sikring Volt Fase Amp Strømleder Størrelse CU/AWG Amp A A/fas A A/fas mm Tabel 2-2. ( PC-1500 ) Anbefalede størrelser For indgangsledere og ledningssikringer Indgangskrav Indgang & jord Sikring Volt Fase Amp Strømleder Størrelse CU/AWG Amp A A/fas A A/fas mm BEMÆRK! 400V CE netforsyningskrav: Udstyr med høj udgangseffekt har muligvis indflydelse på udgangseffektkvaliteten fra højspændingsnettet på grund af primærstrømmen, der trækkes fra netforsyningen. Derfor gælder der for nogle typer udstyr (se tekniske data) muligvis tilslutningsrestriktioner eller krav om maks. tilladelig netværksimpedans eller den krævede minimums forsyningskapacitet ved interface-punktet til det offentlige højspændingsnet. I så tilfælde er det installatøren eller brugeren af udstyret, der har ansvaret for at tilsikre, at udstyret må blive tilsluttet, om nødvendigt i samråd med operatøren af distributionsnetværket. 245

18 SEKTION 2 INSTALLATION 2.6 SEKUNDÆRE UDGANGSTILSLUTNINGER TIL Manuel skæring Brænderen er installeret fra fabrikken. Klem returkablet med klemme fast på arbejdsstykket. Sørg for, at arbejdsstykket er forbundet til en godkendt jordforbindelse med en jordledning af passende størrelse. ARBEJDE BESKYTTELSES- JORDFORBINDELSE PT-32EH Figur 2-2. PowerCut forbindelsesskema 246

19 SEKTION 3 BETJENING A B C D 3.0 Betjening Figur 3-1A. PowerCut-1250 / 1500 Styringselementer 3.1 PowerCut-1250 / 1500 STYRINGSELEMENTER A. Strømafbryder. Når den står i position ON (tændt), lyser den hvide kontrollampe og indikerer, at kontrolkredsløbet er tilkoblet. B. Luft testkontakt. Når den står i position TEST, kan luftfilterregulatoren indstilles til det ønskede tryk (5,5 bar / 80 psig) forud for skæringerne. Lad en luftstrøm strømme ud i et par minutter. Dette burde fjerne enhver kondens, der eventuelt har samlet sig i den tid, der har været slukket for den. Sørg for at sætte kontakten i position OPERATE (betjening), før skærearbejderne påbegyndes. C. Trykkontakt låsefunktion. 1. Manuel betjening ved brug af PT-32EH brænderen - Når den er placeret i position LÅS, kan man udløse brænderens afbryderknap, efter at man har påbegyndt skærelysbuen. For at slukke for lysbuen i slutningen af skæringen skal man igen trykke på og udløse svejsebrænderens afbryderknap eller trække svejsebrænderen væk fra arbejdsområdet. Når den er placeret i positionen ULÅST, skal operatøren holde svejsebrænderens afbryder lukket under hele skæreprocessen og udløses i slutningen af skæringen. 2. Mekaniseret betjening ved brug af PT-21AMX brænderen - Ved mekaniseret betjening er trykkontaktens låsefunktion sat ud af drift. I stedet fungerer kontakten som en Auto-Gentænd vælger. For at tænde for Auto-Gentænd (gitterskæring) skal man placere kontakten i opret position. For at slukke for Auto-Gentænd (standardskæring) skal man placere kontakten i nedad position. TRYKKONTAKT LÅSE Auto-Gentænd "tændt" LÅSE OP Auto-Gentænd "slukket" 247

20 SEKTION 3 BETJENING E F G H I Figur 3-1B. PowerCut-1250 / 1500 Styringselementer D. Udgangsstrømkontrol. Justérbar fra 20 til 70 Amp på Powercut Justérbar fra 20 til 90 Amp på Powercut E. Strømmen "TÆNDT" indikator: Lyser hver gang frontpanelets strømafbryder er i position ON (tændt). F. Vekselstrøm ledningsindikator eller høj/lav ledningsspænding indikator: Denne fejllampe vil blinke, når indgangsstrømmen er udenfor + eller - 15% området for angivet indgangseffekt. G. Gasstrømsindikator: Denne fejllampe vil blinke, når luftgennemstrømningen er lav eller ikke har noget returtryk. H. Fejlindikator: Når denne lampe blinker, har systemet enten ikke kunnet påbegynde en pilotlysbue efter en række forsøg, eller også har der været overspænding i systemet. Hvis lampen blinker i 10 sekunder og så stopper, så er problemet opstart af pilotlysbuen. Undersøg brænderens forbrugsdele. Hvis lampen fortsætter med at blinke, uden at systemet nulstilles, skyldes fejlen en overspænding. Se afsnittet om fejlfinding. I. Overtemperatur indikator: Denne fejllampe vil blinke og indikere, at intermittensfaktoren er overskredet. Giv strømkilden tid til at køle ned, før maskinen igen betjenes. Alle fejlalarmer vil forblive tændt i mindst 10 sekunder. Hvis fejlen forsvinder, vil alle alarmer automatisk blive genindstillet undtagen alarmen for overstrøm. For at slette overstrøm skal man slukke for strømmen i 5 sekunder og så tænde for den igen. 248

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger eikon e, e & e5 Installations- og driftsvejledninger eikontm Udgave INTRODUKTION Disse typer ovn giver operatøren fleksibiliteten ved kombinationskogning med supplerende kontrol over ventilatorhastighed

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

DEN MIG 146 UDEN GAS

DEN MIG 146 UDEN GAS brugervejledning DEN MIG 146 UDEN GAS SVEJSEMASKINER MED TRÅD UDEN GAS 1 Art nr 77000009 EAN nr 5709133770891 1.0 SIKKERHEDSNORMER 1.1 ALMENE ANVISNINGER Man skal forsikre sig om, at både operatøren og

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

- Bærbare sprøjter til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer - Modelnr.* V AC Land

- Bærbare sprøjter til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer - Modelnr.* V AC Land Reparation 390 airless sprøjte 310837B - Bærbare sprøjter til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer - Maksimalt arbejdstryk: 3.300 psi (22,7 MPa, 227 bar) VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER!

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer

Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Om denne manual... 1.2 Vigtig brugerinformation... 1.3

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Type 9218, 9219 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295,

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk GE Healthcare Life Sciences ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Information om virksomheden Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Alle rettigheder forbeholdt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo

Læs mere

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Røg- og varmealarm Betjeningsvejledning 230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Kompatibel 2SFW, 2SFWR, 3SFW og 3SFWR Alarmer fra Kidde Danmark øger sikkerheden i hjemmet. Læs

Læs mere

LP30. 1. Sikkerhedsinformation. 2. Generel produktinformation. 3. Installation. 4. Elektrisk tilslutning. 5. Elektrodeafstandstestprocedure

LP30. 1. Sikkerhedsinformation. 2. Generel produktinformation. 3. Installation. 4. Elektrisk tilslutning. 5. Elektrodeafstandstestprocedure 4024750/10 IM-P402-44 AB Issue 10 LP30 Ekstremt driftssikker tørkogs-elektrode med selvovervågning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Sikkerhedsinformation 2. Generel produktinformation 3.

Læs mere

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS KVALITET SUNDHED TRIVSEL VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING FEB 2015 2 VENT PLUS INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side 4 Introduktion

Læs mere

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i denne brugervejledning kan ændres uden forbehold. Indholdsfortegnelse

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Pilleoven MONICA. Pilleoven MONICA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleoven MONICA. Pilleoven MONICA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven MONICA www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven MONICA www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse MANUAL MONICA MAINTENANCE DATE TECNICAL OPERATION MANUAL MONICA MAINTENANCE

Læs mere

BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H

BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H BRUGER MANUAL DK Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H Attention! Meget vigtigt. Denne brugervejledning indeholder vigtige retningslinjer for installation og brugen af Mobeye enheden

Læs mere