POWERCUT-1250 / 1500 MANUEL & MEKANISERET PLASMARC SKÆREENHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POWERCUT-1250 / 1500 MANUEL & MEKANISERET PLASMARC SKÆREENHED"

Transkript

1 POWERCUT-1250 / 1500 MANUEL & MEKANISERET PLASMARC SKÆREENHED Installations-, betjenings- og servicemanual (DK) Denne manual indeholder fuldstændige instruktioner for MANUELLE KONSOLLER begyndende med serienr. PxxJ245xxx, maj 2003: Denne manual indeholder fuldstændige instruktioner for MEKANISEREDE KONSOLLER begyndende med serienr. PxxJ316xxx, maj 2003:

2 SØRG FOR AT OPERATØREN FÅR DENNE INFORMATION. DU KAN FÅ EKSTRA KOPIER GENNEM DIN LEVERANDØR. FORSIGTIG Disse INSTRUKTIONER er til brug for erfarne operatører. Hvis du ikke er fuldstændig fortrolig med betjeningsprincipperne og sikkerhedsforskrifterne i forbindelse med lysbuesvejsning og skæreudstyr, beder vi dig indtrængende om at læse vor brochure "Forholdsregler og Sikkerhedsprocedurer i forbindelse med Lysbuesvejsning, Skæring og Fugebrænding". Formular Tillad IKKE utrænede personer at installere, betjene eller vedligeholde dette udstyr. Forsøg IKKE at installere eller betjene dette udstyr, førend du har læst og helt forstået disse instruktioner. Hvis du ikke helt forstår disse instruktioner, skal du kontakte leverandøren for yderligere information. Sørg for at læse Sikkerhedsforanstaltningerne før installation eller betjening af dette udstyr. BRUGERANSVAR Dette udstyr fungerer i overensstemmelse med beskrivelsen heraf i denne manual og medfølgende klæbesedler og/eller indlæg, når det installeres, betjenes, vedligeholdes og repareres i overensstemmelse med de medfølgende instruktioner. Dette udstyr skal kontrolleres med regelmæssige mellemrum. Udstyr med funktionsfejl eller dårligt vedligeholdt udstyr bør ikke bruges. Komponenter, der er itu, mangler, er slidte, er deforme eller forurenede, bør omgående udskiftes. Hvis det bliver nødvendigt at reparere eller udskifte dele, anbefaler fabrikanten, at man ringer eller sender en skriftlig serviceanmodning til den autoriserede forhandler, hvorfra udstyret blev købt. Udstyret eller dele heraf bør ikke ændres, uden der foreligger en skriftlig tilladelse fra fabrikanten.brugeren af dette udstyr er alene ansvarlig for enhver funktionsfejl, som er et resultat af fejlbetjening, manglende vedligeholdelse, beskadigelse, forkert reparation eller ændring foretaget af enhver anden end fabrikanten selv eller en servicefacilitet udpeget af fabrikanten. LÆS OG FORSTÅ INSTRUKTIONSBOGEN FØR INSTALLATION ELLER BETJENING. BESKYT DIG SELV OG ANDRE! 230

3 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION TITEL SIDE AFSNIT POWERCUT-1250/1500 MANUEL PLASMARC SKÆREENHED SEKTION 1 BESKRIVELSE Generelt Formål Manuel plasma SEKTION 2 INSTALLATION Installation - Manuelle plasma skæreenheder Generelt Nødvendigt udstyr Placering Eftersyn Primære indgangsstrømtilslutninger - Manuelle plasma skæreenheder Sekundære udgangstilslutninger for manuel plasma SEKTION 3 BETJENING Betjening PowerCut-1250 / 1500 styringselementer PT-32EH brændere brugt kun med manuel plasma PT-32EH potentielle skæreproblemer POWERCUT-1250/1500 MEKANISERET PLASMARC SKÆREENHED SEKTION 1 BESKRIVELSE Generelt Formål Mekaniseret plasma SEKTION 2 INSTALLATION Installation - Mekaniserede plasma skæreenheder Generelt Nødvendigt udstyr Placering Eftersyn Primære indgangsstrømtilslutninger - Mekaniserede plasma skæreenheder Sekundære udgangstilslutninger for mekaniseret plasma SEKTION 3 BETJENING Betjening PowerCut-1250 / 1500 styringselementer PT-21AMX brændere brugt kun med mekaniseret plasma PT-21AMX potentielle skæreproblemer

4 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION TITEL SIDE AFSNIT SEKTION 4 VEDLIGEHOLDELSE SEKTION 5 FEJLFINDING SEKTION 6 RESERVEDELE

5 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Sikkerhedsforanstaltninger GB Brugere af ESAB svejseudstyr og plasmaskæreudstyr har det ultimative ansvar for at tilsikre, at enhver, der arbejder på eller tæt ved udstyret, overholder alle relevante sikkerhedsforanstaltninger. Sikkerhedsforanstaltningerne skal overholde de krav, der gælder for denne type svejseudstyr eller plasmaskæreudstyr. Følgende anbefalinger bør følges udover de standardregulativer, der gælder for arbejdsstedet. Alt arbejde skal udføres af oplært personale, der grundigt kender til betjeningen af svejseudstyret eller Arc welding and cutting can be injurious to yourself and others. Take precausions when welding. plasmaskæreudstyret. Ask for your employer s Ukorrekt safety betjening practices af udstyret which should kan måske be based føre ontil manufacturers farlige situationer, hazardsom data. kan resultere i skade på operatøren og beskadigelse af udstyret. 1. Enhver, S der Dobruger not touch svejseudstyr live electrical eller partsplasmaskæreudstyr, or electrodes with bareskal skin, være wet gloves fuldt fortrolig wet clothing. med følgende: - betjening S Insulate heraf yourself from earth and the workpiece. - placering S Ensure af nødstopkontakter your working stance is safe. - dets FUMES funktion AND GASES - Can be dangerous to health S Keep your head out of the fumes. - relevante S sikkerhedsforanstaltninger - svejsning and og/eller the general plasmaskæring area. 2. Operatøren skal sørge for følgende: clothing. - at der ved opstart af udstyret ikke opholder sig uautoriseret personale indenfor udstyrets arbejdsområde. S Protect bystanders with suitable screens or curtains. - at ingen er ubeskyttet, når lysbuen tændes. 3. Arbejdsstedet skal: - være S velegnet til formålet S - være uden gennemtræk WARNING ELECTRIC SHOCK - Can kill S Install and earth the welding unit in accordance with applicable standards. Use ventilation, extraction at the arc, or both, to take fumes and gases away from your breathing zone ARC RAYS - Can injure eyes and burn skin. S Protect your eyes and body. Use the correct welding screen and filter lens and wear protective FIRE HAZARD S Sparks (spatter) can cause fire. Make sure therefore that there are no inflammable materials nearby. NOISE - Excessive noise can damage hearing Protect your ears. Use earmuffs or other hearing protection. Warn bystanders of the risk. MALFUNCTION - Call for expert assistance in the event of malfunction. 4. Personligt sikkerhedsudstyr: Read and understand the instruction manual before installing or operating. - Brug altid anbefalet, personligt sikkerhedsudstyr PROTECT YOURSELF så som AND sikkerhedsbriller, OTHERS! ikke-brændbart tøj og sikkerhedshandsker. - Hav ikke løsthængende tøj på så som tørklæder, brocher, ringe osv., da disse kan sætte sig fast i udstyret eller forårsage forbrænding. 5. Generelle forskrifter: - Sørg for at WARNING! returkablet er grundigt tilsluttet. - Kun Read faglærte and elektrikere understandmå theudføre instruction arbejde manual med before udstyr installing med høj spænding. - Relevant or operating. brandslukningsudstyr skal være tydeligt markeret og i umiddelbar nærhed. - Smøring og vedligeholdelse af udstyret må ikke foretages under betjening. FORSIGTIG! CAUTION! Klasse A (400V CE) udstyr er ikke beregnet til brug i beboel- Class sesområder, A equipment hvor is strømforsyningen not intended useleveres in residential via det locations offentlige where the forsyningsnetværk electrical power is provided med lav by spænding. the public I low disse -voltage områder supply kan det system. There may be potential difficulties in ensuring electromagnic compatibility muligvis være of class svært A equipment at sikre elektromagnetisk in those locations, due kompatibilitet to conducted asaf well klasse radiated A udstyr disturbances. på grund af ledende samt udstrålende forstyrrelser. 233 Do not dispose of electrical equipment together with normal waste!

6 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ADVARSEL SVEJSNING OG PLASMASKÆRING KAN VÆRE SKADELIG FOR DIG SELV OG ANDRE. TAG DINE FORHOLDSREGLER, NÅR DU SVEJSER ELLER SKÆRER. BED DIN ARBEJDSGIVER OM SIKKERHEDSPROCEDURER, SOM BØR VÆRE BASERET PÅ FABRIKANTENS RISIKODATA. ELEKTRISK STØD - Kan dræbe. - Montér og jordforbind (jord) svejseudstyret eller plasmaskæreudstyret i overensstemmelse med gældende normer. - Rør ikke ved de strømførende dele eller elektroderne med den bare hud, våde handsker eller vådt tøj. - Vær isoleret fra jordforbindelse og arbejdsstykket. - Sørg for at din arbejdsposition er sikker. DAMPE OG GASSER - Kan være farlige for helbredet. - Hold ansigtet væk fra dampene. - Anvend ventilation, udtræk ved buen, eller begge dele, for at holde dampe og gasser væk fra åndedrætsområdet og omgivelserne i det hele taget. LYSBUESTRÅLER - Kan beskadige øjne og give forbrændinger på huden. - Beskyt øjne og krop. Anvend den korrekte svejseskærm/plasmaskæreskærm og skærmfilter og hav beskyttelsestøj på. - Beskyt personer, der står i nærheden, med passende skærme eller forhæng. BRANDFARE - Gnister (sprøjt) kan forårsage brand. Derfor skal man sikre sig, at der ikke forefindes brændbare materialer tæt ved. LARM - Usædvanlig høj larm kan give høreskader. - Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden hørebeskyttelse. - Advar personer, der står i nærheden, om risikoen. FUNKTIONSFEJL - Tilkald eksperthjælp i tilfælde af funktionsfejl. LÆS OG FORSTÅ INSTRUKTIONSBOGEN FØR INSTALLATION ELLER BETJENING. BESKYT DIG SELV OG ANDRE! 234

7 POWERCUT-1250 / 1500 MANUEL PLASMARC SKÆREENHED 235

8 236

9 SEKTION 1 BESKRIVELSE 1.0 Generelt ADVARSEL Brug kun ESAB PT-32EH Plasmarc brænderen med denne konsol. Brug af brændere, der ikke er konstrueret til brug med denne konsol, kan forårsage FARE FOR ELEKTRISK STØD. Powercut-1250 / 1500 er et komplet, selvstændigt plasmaskære kompaktanlæg. Ved afsendelse er systemet fuldstændigt samlet, og det er parat til at skære, når det er forbundet med indgangsstrøm og en trykluftkilde (6,2 til 10,3 bar / psi). Powercut enheden bruger den ekstra svære PT-32EH (manuel plasma) brænder, når den skal adskille materialer, der er op til 38,1 mm (1-1/2 tomme) tykke på PC-1250 og 45 mm (1-3/4 tomme) tykke på PC Der henvises til de følgende sider for beskrivelse af de Powercut enheder, der er tilgængelige samt til ydeevne specifikationerne. 1.1 Formål Formålet med denne instruktionsbog er at give operatøren al den ønskede information, der kræves, forat han kan installere og betjene Powercut-1500 plasmabue skæreudstyr. Der leveres også teknisk referencemateriale som fejlfindingshjælp til skæreudstyret. Typisk detalje set forfra "Enkelt spænding" version set bagfra 237

10 SEKTION 1 BESKRIVELSE 1.2 MANUEL PLASMA PC-1250 MANUEL PLASMA PowerCut-1250 plasma skæreenheden kombinerer den påviste driftsikre PowerCut-1250 med den nyligt konstruerede PT-32EH brænder. Det meget stærke kompositmateriale gør Power- Cut-1250 til en fortræffelig tilføjelse til enhver flåde af lejet udstyr. PT-32EH plasma skærebrænderen er konstrueret således, at den giver en øget ydeevne og forbrugsdelene holder længere, hvilket resulterer i en større produktionsydelse til lavere omkostninger. Specifikationer: PowerCut-1250 Skærer 32 mm (1-1/4 tomme); adskiller 38 mm (1-1/2 tomme) 1 fas. indgang...208/230 V AC, 1 fas., 50/60 Hz, 67/61 A 1 fas.. udgang % intermittensfaktor 3 fas.. indgang /230 V AC, 3 fas., 50/60 Hz, 33/29 A /460 V AC, 3 fas., 50/60 Hz, 29/20 A V AC, 3 fas., 50/60 Hz, 18 A V AC, 3 fas., 50/60 Hz, 15 A 3 fas.. Udgang % intermittensfaktor Dimensioner...B = 318 mm (12,5 tommer)... H = 419 mm (16,5 tommer)... D = 800 mm (31,5 tommer) Vægt...39 kg (86 pund) Luftkrav ,5 bar ( psig) Brænder PowerCut-1250 bruger PT-32EH brænderen. For en komplet liste og specifikation af dele henvises der til figur 1.1. Bestillingsinformation: PowerCut-1250, 208/230/460 V, 7,6 m (25 ) PT-32EH PowerCut-1250, 208/230/460 V, 15,2 m (50 ) PT-32EH PowerCut-1250, 575 V, 7,6 m (25 ) PT-32EH PowerCut-1250, 575 V, 15,2 m (50 ) PT- 32EH PowerCut-1250, 400 V, CE 7,6 m (25 PT-32EH PowerCut-1250, 400 V, CE 15,2 m (50 ) PT-32EH PowerCut-1250, 460 V, 7,6 m (25 ) PT-32EH PowerCut-1250, 460 V, 15,2 m (50 ) PT- 32EH De komponenter, der indgår i Powercut-1250 enhederne (konsol, brænder, reservedelssæt) kan købes enkeltvis ved at bruge det relevante bestillingsnummer, når der afgives en ordre. Individuelle bestillingsnumre er beskrevet herunder: PT-32EH skæredata-70 AMP Powercut-1250, PT-32EH, 70A dyse best.nr Lufttryk - 80 psi (5.5 bar), 5/32 (4 mm) afstand (6.35) (12.7) (19.05) (25.4) (31.75) (38.1) Maks. hastigheder Kulstofstål Plade "Drop" skære Adskille tom. (mm) ipm (mm/min) ipm (mm/min) 131 (3327.4) 50 (1270) 21 (533.4) 10 (254) 6 (152.4) --- (---) 135 (3429) 53 (1346.2) 23 (584.2) 12 (304.8) 7 (177.8) 3 (76.2) Konsoller: PowerCut-1250 (208)230/460 V, 50/60 Hz, 1/3-fas PowerCut-1250 (208)230/460 V, 50/60 Hz, 1/3-fas. (BL) F PowerCut V, 50/60 Hz, 3-fas PowerCut V, CE, 50 Hz, 3-fas PowerCut V, 60 Hz, 3-fas PT-32EH brændere: PT-32EH brænder, 7,6 m (25-fod) PT-32EH brænder, 15,2 m (50-fod) Reservedelssæt: (se afsnit 1.2.3) PT-32EH reservedelssæt PT-32EH, 400 V langt varmeskjold (LHS), reservedelssæt, CE

11 SEKTION 1 BESKRIVELSE PC-1500 MANUEL PLASMA PowerCut-1500 plasma skæreenheden kombinerer den påviste driftsikre PowerCut-1500 med den nyligt konstruerede PT-32EH skærebrænder. Det meget stærke kompositmateriale gør Power- Cut-1500 til en fortræffelig tilføjelse til enhver flåde af lejet udstyr. PT-32EH plasma skærebrænderen er konstrueret således, at den giver en øget ydeevne og forbrugsdelene holder længere, hvilket resulterer i en større produktionsydelse til lavere omkostninger. Specifikationer: PowerCut-1500 Skærer 38 mm (1-1/2 tommer); adskiller 45 mm (1-3/4 tommer) 1 fas. indgang /230 V AC, 1 fas., 50/60 Hz, 82/74 A 1 fas. udgang % intermittensfaktor 3 fas. indgang /230 V AC, 3 fas., 50/60 Hz, 44/40 A /460 V AC, 3 fas., 50/60 Hz, 40/27 A V AC, 3fas., 50/60 Hz, 26 A 400V CE netforsyning S sc min 3.8MVA Z max 0.042Ω V AC, 3fas., 50/60 Hz, 18 A 3 fas. udgang % intermittensfaktor Dimensioner...B = 318 mm (12,5 tommer)... H = 419 mm (16,5 tommer)... D = 800 mm (31,5 tommer) Vægt...42,7 kg (94 pund) Luftkrav ,5 bar ( psig) 400V CE netforsyning, S sc min Min. kortslutningseffekt i netværket i henhold til IEC V CE netforsyning, Z max Maks. tilladelig ledningsimpedans i netværket i henhold til IEC Brænder PowerCut-1500 bruger PT-32EH brænderen. For en komplet liste og specifikation af dele henvises der til figur 1.1. Bestillingsinformation: PowerCut-1500, 230/460 V, 7,6 m (25 ) PT-32EH PowerCut-1500, 230/460 V, 15,2 m (50 ) PT-32EH PowerCut-1500, 575 V, 7,6 m (25 ) PT-32EH PowerCut-1500, 575 V, 15,2 m (50 ) PT- 32EH PowerCut-1500, 400 V, CE 7,6 m (25 ) PT-32EH PowerCut-1500, 400 V, CE 15,2 m (50 ) PT-32EH PowerCut-1500, 460 V, 7,6 m (25 ) PT-32EH PowerCut-1500, 460 V, 15,2 m (50 ) PT- 32EH PowerCut-1500, 400 V, 7,6 m (25 ) PT-32EH De komponenter, der indgår i Powercut-1500 enhederne (konsol, brænder, reservedelsudstyr) kan købes enkeltvis ved at bruge det relevante bestillingsnummer, når der afgives en ordre. Individuelle bestillingsnumre er beskrevet herunder: PT-32EH Skæredata-90 AMP Powercut-1500, PT-32EH, 90A dyse best.nr Lufttryk - 80 psi (5.5 bar), 5/32 (4 mm) afstand Maks. hastigheder Kulstofstål Plade "Drop" skære Adskille tom. (mm) ipm (mm/min) ipm (mm/min) (6.35) (12.7) (19.05) (25.4) (31.75) (38.1) 151 (3835.4) 56 (1422.4) 25 (635) 16 (406.4) 11 (279.4) 7 (177.8) 153 (3886.2) 58 (1473.2) 26 (660.4) 18 (457.2) 12 (304.8) 8 (203.2) Konsoller: PowerCut-1500 (208)230/460 V, 50/60 Hz, 1/3-fas PowerCut-1500 (208)230/460 V, 50/60 Hz, 1/3-fas. (BL) PowerCut V, 50/60 Hz, 3-fas PowerCut V, CE, 50 Hz, 3-fas PowerCut V, 50/60 Hz, 3-fas PowerCut V, 50 Hz, 3-fas PT-32EH brændere: PT-32EH brænder, 7,6 m (25-fod) PT-32EH brænder, 15,2 m (50-fod) Reservedelssæt: (se afsnit 1.2.3) PT-32EH reservedelssæt PT-32EH, 400 V langt varmeskjold (LHS), reservedelssæt, CE

12 SEKTION 1 BESKRIVELSE RESERVEDELE / VALGFRIT TILBEHØR (PC-1250 / 1500 MANUEL PLASMA) Reservedelssæt: Indholdet af PT-32EH reservedelssæt, 70 A best.nr Indholdet af PT-32EH (LHS) reservedelssæt, 70 A best.nr , CE Beskrivelse Best.nr. Antal Varmeskjold Amp dyse Amp slæbedyse Elektrode Ventilstift Sikring 2 Amp, 600 V DC Afstandsstyr Skruenøgle ( ) 1 Smøremiddel ( ) 1 Beskrivelse Best.nr. Antal Langt varmeskjold (LHS) Amp dyse Amp slæbedyse Elektrode Ventilstift Sikring 2 Amp, 600 V DC Afstandsstyr Skruenøgle ( ) 1 Smøremiddel ( ) 1 PowerCut-1250 er parat til brug efter udpakning. Brænderen er monteret med delene på plads, den primære ledning er forbundet, og filteret/regulatoren er installeret. Man skal blot tilsluttet luft og strøm, så kan man begynde at skære. (BEMÆRK: Bestillingsnumrene i parentes gælder kun for CE /europæiske anlæg). Indholdet af PT-32EH reservedelssæt, 90 A best.nr Indholdet af PT-32EH (LHS) reservedelssæt, 90 A best.nr , CE Beskrivelse best.nr. Antal Varmeskjold Amp dyse Amp slæbedyse Elektrode Ventilstift Sikring 2 Amp, 600 V DC Afstandsstyr Skruenøgle ( ) 1 Smøremiddel ( ) 1 Beskrivelse Best.nr. Antal Langt varmeskjold (LHS) Amp dyse Amp slæbedyse Elektrode Ventilstift Sikring 2 Amp, 600 V DC Afstandsstyr Skruenøgle ( ) 1 Smøremiddel ( ) 1 PowerCut-1500 er parat til brug efter udpakning. Brænderen er monteret med delene på plads, den primære ledning er forbundet, og filteret/regulatoren er installeret. Man skal blot tilslutte luft og strøm, så kan man begynde at skære. O-ring - 85W51 ( ) (Leveres med hoved) Ventilstift Elektrode PT-32EH brænderhoved Varmeskjold Langt varmeskjold Dyse 40 AMP (slæbeskæring) 50/70 AMP AMP Figur 1-1. PT-32EH brænder 240

13 SEKTION 1 (BEMÆRK: Bestillingsnumrene i parentes gælder kun for CE /europæiske anlæg). BESKRIVELSE Valgfrit tilbehør: 70 A reservedelssæt A 400 V LHS Reservedelssæt,CE A Reservedelssæt A 400 V LHS Reservedelssæt, CE Plasma gennemstrømningsmåleudstyr: Med dette værdifulde fejlfindingsudstyr kan man måle den faktiske plasma gennemstrømning gennem brænderen ( ) Brænder styreudstyr: Dette fuldstændig udstyr, i en robust bæretaske af plastik, indeholder tilbehør til skæring af cirkler og lige linier i jernholdige og ikke-jernholdige metaller, 44,5 mm ,8 mm (1 3/4" - 42") radius, Deluxe Basic, 44,5 mm - 711,2 mm (1 3/4-28 ) radius Afstandsstyr Til korrekt afstand, når man slæbeskærer Amp slæbedyse Fugebrændingsdyse Varmeskjold fugebrænding Slæbevarmeskjold (standard) Slæbevarmeskjold (ekstra svære) Hjulsæt For let transport af systemet Brænder opbevaringsbeslag Dette gør brugeren i stand til at lagre reservedelssæt, oprulle brænderog arbejdskabler for let transport og opbevaring Slæbevarmeskjold (standard). Bibeholder en konstant afstand, god holdbarhed i de fleste applikationer Brænder opbevaringsbeslag. Dette gør brugeren i stand til at lagre reservedelssæt, oprulle brænderog arbejdskabel for let transport og opbevaring Slæbevarmeskjold (ekstra svæe). Bibeholder en konstant afstand, lang levetid, velegnet til gennemhulning Hjulsæt For let transport af systemet Powercut vist med valgfri brænder opbevaringsbeslag og reservedelssætholder installeret. 241

14 SEKTION 1 BESKRIVELSE 242

15 SEKTION 2 INSTALLATION 2.0 INSTALLATION - MANUEL PLASMASKÆRING ENHED 2.1 Generelt En korrekt installation er vigtig, for at der kan opnås en tilfredsstillende og fejlfri betjening af PowerCut skæreenheden. Det foreslås, at alle trin i dette afsnit nøje studeres og følges. FORSIGTIG Installation eller placering af enhver type filterudstyr vil begrænse omfanget af luftindtaget, hvorved strømkildens interne komponenter udsættes for overophedning. Garantien er ugyldig ved enhver brug af filterudstyr. 2.2 Nødvendigt udstyr Til skæring kræves der en kilde af ren, tør luft, der yder 165,2 l/m (350 cfh) ved 5,5 bar (80 psig). Lufttilførslen bør ikke overstige 10,3 bar (150 psig) (maks. angivet indgangstryk af luftfilterregulatoren, som leveres sammen med enheden). 2.3 Placering Det er nødvendigt med tilstrækkelig udluftning, så PowerCut bliver korrekt nedkølet. Man bør minimere omfanget af snavs, støv og overskydende varme, som udstyret udsættes for. Der bør mindst være 30 cm frigang mellem PowerCut strømforsyningskilden og væggen eller enhver anden forhindring, således at der er fri lufttilførsel igennem strømforsyningskilden. 2.4 Eftersyn A. Fjern transportemballagen og al indpakningsmaterialet og undersøg, om der er tegn på skjulte skader, som muligvis ikke har været synlige ved modtagelsen af PowerCut. Underret straks befragteren om eventuelle mangler eller skader. B. Undersøg emballagen for eventuelle løse dele, før indpakningsmaterialet smides væk. C. Undersøg luftlameller og alle øvrige åbninger for at sikre, at eventuelle tilstopninger er blevet fjernet. 243

16 SEKTION 2 INSTALLATION ADVARSEL ELEKTRISK STØD KAN DRÆBE! Der bør tages forbehold, så der opnås den størst mulige beskyttelse mod elektrisk stød. Vær sikker på at al strøm er afbrudt, ved at slukke for hovedledningsafbryderen (væg) og ved at fjerne enhedens strømkabel, når der foretages tilslutninger indvendigt på strømforsyningskilden. 2.5 Primære indgangsstrømforbindelser - MANUEL PLASMASKÆREENHED PowerCut-1250 / 1500 konsollerne er udstyret med et ca. 3 m (ca. 10 fod) 4-strømleder indgangsstrømkabel for 3-fasede forbindelser. Hvis man ønsker en enfaset forbindelse, skal man tape den røde (lys blå) ledning tilbage på indgangsstrømkablet. Forbind kun en-fase indgangen til de hvide og sorte ledninger. Når man betjener denne maskine fra en enfaset kilde, skal den være forbundet med en pålidelig 100 Amp tilførsel. På grund af de højere indgangsstrømkrav er maskinens intermittensfaktor mindre end ved trefaset betjening. Enfaset intermittensfaktor er 60% for PC-1250 og 40% for PC Forbind din lufttilførsel med filterregulatorens tilgangsstuds. Præfiltreret TØRLUFT TILFØRSEL (leveres af kunden) (6,2 til 10,3 bar maks.) (90 til 150 psig maks.) KUNDELEVERET LEDNINGSAFBRYDERKONTAKT MED SIKRING (Se tabel 2.3 og ADVARSEL med hensyn til understellets jordforbindelse i afsnit 2.5.) Rød (lys blå) BRUGES IKKE VED ENFASET Hvid (brun) Sort (sort) Grøn (gul/grøn) PRIMÆR INDGANG STRØMKABEL Figur 2-1. Indgangsforbindelser 244

17 SEKTION 2 INSTALLATION ADVARSEL ELEKTRISK STØD KAN DRÆBE! Før man foretager indgangsstrømtilslutninger til strømforsyningskilden, skal man have udført "Maskinens Sikringsprocedurer". Hvis strømtilslutningerne skal ske fra en ledningsafbryderkontakt, skal man sætte kontakten i slukket-position og sætte en hængelås på den for at hindre, at man uforvarende kommer til at udløse den. Hvis forbindelsen er oprettet fra en sikringsboks, skal man fjerne de tilsvarende sikringer og sætte en hængelås på sikringskassens dæksel. Hvis det ikke er muligt at bruge hængelåse, skal man sætte en rød mærkat på ledningsafbryderkontakten (eller på sikringsboksen), så andre advares om, at der arbejdes på kredsløbet. ADVARSEL Understellet skal forbindes til godkendt elektrisk jord. Hvis man undlader at gøre dette, kan det føre til elektrisk stød, alvorlige forbrændinger eller døden. ADVARSEL Før man forbinder noget som helst til en strømkilde, skal man sikre sig, at alle primære indgangsstrømtilslutninger til strømkilden er udkoblede (slukket) på hovedafbryderen, og at indgangsstrømkablet er taget ud. Før man tilslutter til indgangsstrømmen, skal man sikre sig, at der findes en hovedledningsafbryderkontakt (væg) med sikringer eller relæer på hovedpanelet. Du kan enten bruge indgangsstrømkablet, der er installeret fra fabrikkens side (4/c, type SO (90 C), 3,1 m (10 fod) længde) eller bruge dine egne indgangsstrømkabler. Hvis du vælger at bruge dine egne, så skal du sørge for, at de er isolerede kobberstrømledere. Du skal have to (enfaset) eller tre (trefaset) strømledere og en jordledning. Ledningerne kan enten være tykt gummibelagte kabler, eller de kan være ført gennem en massiv eller bøjelig ledningskanal. Der henvises til tabel 2-1 og 2-2 for anbefalede indgangsledere og ledningssikringsstørrelser. Tabel 2-1. ( PC-1250 ) Anbefalede størrelser For indgangsledere og ledningssikringer Indgangskrav Indgang & jord Sikring Volt Fase Amp Strømleder Størrelse CU/AWG Amp A A/fas A A/fas mm Tabel 2-2. ( PC-1500 ) Anbefalede størrelser For indgangsledere og ledningssikringer Indgangskrav Indgang & jord Sikring Volt Fase Amp Strømleder Størrelse CU/AWG Amp A A/fas A A/fas mm BEMÆRK! 400V CE netforsyningskrav: Udstyr med høj udgangseffekt har muligvis indflydelse på udgangseffektkvaliteten fra højspændingsnettet på grund af primærstrømmen, der trækkes fra netforsyningen. Derfor gælder der for nogle typer udstyr (se tekniske data) muligvis tilslutningsrestriktioner eller krav om maks. tilladelig netværksimpedans eller den krævede minimums forsyningskapacitet ved interface-punktet til det offentlige højspændingsnet. I så tilfælde er det installatøren eller brugeren af udstyret, der har ansvaret for at tilsikre, at udstyret må blive tilsluttet, om nødvendigt i samråd med operatøren af distributionsnetværket. 245

18 SEKTION 2 INSTALLATION 2.6 SEKUNDÆRE UDGANGSTILSLUTNINGER TIL Manuel skæring Brænderen er installeret fra fabrikken. Klem returkablet med klemme fast på arbejdsstykket. Sørg for, at arbejdsstykket er forbundet til en godkendt jordforbindelse med en jordledning af passende størrelse. ARBEJDE BESKYTTELSES- JORDFORBINDELSE PT-32EH Figur 2-2. PowerCut forbindelsesskema 246

19 SEKTION 3 BETJENING A B C D 3.0 Betjening Figur 3-1A. PowerCut-1250 / 1500 Styringselementer 3.1 PowerCut-1250 / 1500 STYRINGSELEMENTER A. Strømafbryder. Når den står i position ON (tændt), lyser den hvide kontrollampe og indikerer, at kontrolkredsløbet er tilkoblet. B. Luft testkontakt. Når den står i position TEST, kan luftfilterregulatoren indstilles til det ønskede tryk (5,5 bar / 80 psig) forud for skæringerne. Lad en luftstrøm strømme ud i et par minutter. Dette burde fjerne enhver kondens, der eventuelt har samlet sig i den tid, der har været slukket for den. Sørg for at sætte kontakten i position OPERATE (betjening), før skærearbejderne påbegyndes. C. Trykkontakt låsefunktion. 1. Manuel betjening ved brug af PT-32EH brænderen - Når den er placeret i position LÅS, kan man udløse brænderens afbryderknap, efter at man har påbegyndt skærelysbuen. For at slukke for lysbuen i slutningen af skæringen skal man igen trykke på og udløse svejsebrænderens afbryderknap eller trække svejsebrænderen væk fra arbejdsområdet. Når den er placeret i positionen ULÅST, skal operatøren holde svejsebrænderens afbryder lukket under hele skæreprocessen og udløses i slutningen af skæringen. 2. Mekaniseret betjening ved brug af PT-21AMX brænderen - Ved mekaniseret betjening er trykkontaktens låsefunktion sat ud af drift. I stedet fungerer kontakten som en Auto-Gentænd vælger. For at tænde for Auto-Gentænd (gitterskæring) skal man placere kontakten i opret position. For at slukke for Auto-Gentænd (standardskæring) skal man placere kontakten i nedad position. TRYKKONTAKT LÅSE Auto-Gentænd "tændt" LÅSE OP Auto-Gentænd "slukket" 247

20 SEKTION 3 BETJENING E F G H I Figur 3-1B. PowerCut-1250 / 1500 Styringselementer D. Udgangsstrømkontrol. Justérbar fra 20 til 70 Amp på Powercut Justérbar fra 20 til 90 Amp på Powercut E. Strømmen "TÆNDT" indikator: Lyser hver gang frontpanelets strømafbryder er i position ON (tændt). F. Vekselstrøm ledningsindikator eller høj/lav ledningsspænding indikator: Denne fejllampe vil blinke, når indgangsstrømmen er udenfor + eller - 15% området for angivet indgangseffekt. G. Gasstrømsindikator: Denne fejllampe vil blinke, når luftgennemstrømningen er lav eller ikke har noget returtryk. H. Fejlindikator: Når denne lampe blinker, har systemet enten ikke kunnet påbegynde en pilotlysbue efter en række forsøg, eller også har der været overspænding i systemet. Hvis lampen blinker i 10 sekunder og så stopper, så er problemet opstart af pilotlysbuen. Undersøg brænderens forbrugsdele. Hvis lampen fortsætter med at blinke, uden at systemet nulstilles, skyldes fejlen en overspænding. Se afsnittet om fejlfinding. I. Overtemperatur indikator: Denne fejllampe vil blinke og indikere, at intermittensfaktoren er overskredet. Giv strømkilden tid til at køle ned, før maskinen igen betjenes. Alle fejlalarmer vil forblive tændt i mindst 10 sekunder. Hvis fejlen forsvinder, vil alle alarmer automatisk blive genindstillet undtagen alarmen for overstrøm. For at slette overstrøm skal man slukke for strømmen i 5 sekunder og så tænde for den igen. 248

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer Indsatser ved solcelleanlæg Erfaringer Nordsjællands Brandvæsen 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 3 Solcelleanlæg generelt... 3 Definitioner... 4 Virkninger af spændinger ved direkte kontakt / berøring...

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5 Installationsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade Multi-zones (S. 2-14) Installasjonsanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp Multi-zones (S. 15 30) Installationsanvisning SE Keramisk induktionshäll

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere