Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Randers Arbejderes Byggeforening af 1874"

Transkript

1 Dagsorden udsendt den 4. december 2014 Referat udsendt den 19. december 2014 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Referat for bestyrelsesmøde Torsdag den 11. december 2014 kl Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 den side 1

2 Mødedeltagere: Bestyrelsen Mogens Vive (MV) John Harder Nielsen (JHN) Jannie Østergaard Amdi (JØA) Else Christensen (EC) Benny Kristiansen (BK) Revisionsinstituttet John Krarup Nielsen (JKN) Karsten Jensen (KJ) Kristian Stenholm Koch (KSK) Administrationen Dennis Larsen (DLA) Jørgen Henriksen (JHE) Berit M. Rudbeck - referent (BMR) Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Revisionsprotokol Årsregnskab 2013/ Budget for 2015/ Status for renovering af afdelingen Status for helhedsplan for afdelingen Projektansættelse af gældsrådgiver Orientering fra formanden Orientering fra administrationen Fremtidig mødeoversigt Eventuelt Referat bestyrelsesmøde Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 den side 2

3 1. Godkendelse af dagsorden Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af vigtige og presserende punkter, som ikke er medtaget på denne dagsorden. Det indstilles at bestyrelsen godkender dagsorden MV bød velkommen til alle. JKN orienterede om at KSK fremover vil være tilknyttet RAB i JKNs rolle, da han går på pension til efteråret 2015 Bestyrelsen godkendte dagsordenen 2. Godkendelse af referat Referatet fra organisationsbestyrelsesmødet den 20. november 2014 er blevet udsendt til bestyrelsen, og der medbringes et eksemplar af referatet til bestyrelsens underskrift til mødet. Det indstilles at bestyrelsen godkender og underskriver referatet. Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet. 3. Revisionsprotokol Revisionen foretog den 15. september 2014 uanmeldt beholdningseftersyn i administrationen. Eftersynet gav ikke anledning til anmærkninger. Revisionsprotokollen medbringes til mødet og fremlægges til orientering, sammen med protokollatet for det uanmeldte beholdningseftersyn der fremlægges til bestyrelsens godkendelse. Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og underskriver revisionsprotokollatet for det uanmeldte beholdningseftersyn. Administrationen redegjorde for at der ikke var noget at bemærke og bestyrelsen underskrev revisionsprotokollatet for det uanmeldte beholdningseftersyn. 4. Årsregnskab 2013/2014 Administrationen har nu gennemgået hovedorganisationens og afdelingens regnskaber, og fremlægger hermed årsregnskabet for organisationsbestyrelsen. Referat bestyrelsesmøde Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 den side 3

4 Revisionen er også repræsenteret på mødet under dette punkt. Forvaltningsrevision I henhold til lovgivningen skal boligorganisationer og almene administrationsorganisationer gennemføre forvaltningsrevision hvert år, efter en nærmere angivet plan. Oplægget til forvaltningsrevision er behandlet i RandersBoligs bestyrelse den 29. september 2014, og det blev godkendt at følgende områder medtages i dette års forvaltningsrevision: Markvandringer (del af årshjul for budgetlægning og regnskaber i afdelingerne) Kontrol af fakturabetaling Tomgange (med lejetab til følge) Varsling af forhøjelse af leje og á conto vand/varme Flyttesager Udarbejdelse af forretningsgange Resultaterne af målingerne på de enkelte områder bliver systematisk beskrevet, og resultaterne fremlægges i vedlagte notat, samt i revisionsprotokollen for boligforeningen. Bilag: Regnskab for boligforeningen for 2013/14 Er omdelt Regnskab for afdelingen for 2013/14 Er omdelt Ledelsesberetning for 2013/14 Redigeret version vedlagt Revisionsprotokol for 2013/14 Vedlagt Notat vedr. forvaltningsrevision - Vedlagt Det indstilles at bestyrelsen godkender regnskabet for 2013/14 for boligforeningen og afdelingen Referat/Beslutning: BMR gennemgik regnskab for boligorganisationen og afdeling for 2013/14, samt ledelsesberetning, spørgeskema og notat om forvaltningsrevision. Hovedpunkter fra regnskaberne er: Boligorganisationen: Årets resultat er et overskud på kr. Overskuddet er overført til arbejdskapitalen. Af væsentlige afvigelser i forhold til budgettet for 2013/14 kan nævnes at der blandt andet er afholdt en reception der ikke har været budgetteret, ligesom bestyrelsens deltagelse i BLs Almene Boligdage ikke har været en del af budgettet. Derudover har der været en stor renteindtægt, der har været noget højere end budgetteret. Dispositionsfonden udgør ved årets udgang kr. Hvilket er en stigning på omkring kr. i forhold til sidste år. Referat bestyrelsesmøde Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 den side 4

5 Dispositionsfonden har i år bidraget til at dække tab ved fraflytning, som pålagt af lovgivningsændringen for dette i april 2013, for kr. Ligeledes har dispositionsfonden dækket tab ved lejeledighed for kr. Tidligere har indskuddet i RandersBolig og Fælleskontoret været en del af dispositionsfondens bundne del, men i henhold til lovgivningen er disse overført til arbejdskapitalen. Den disponible del af dispositionsfonden udgør ved statustidspunktet kr., hvilket svarer til kr. pr. lejemålsenhed, og er over grænsen for indbetaling, derfor skal der ikke opkræves særligt bidrag til afdelingen. Udover årets resultat, der er blevet overført til arbejdskapitalen, er også indskuddet i RandersBolig og Fælleskontoret overført arbejdskapitalens bundne del. Den disponible del af arbejdskapitalen udgør således ved årets udgang kr. Dette er også over grænsen for hvornår der kan henlægges hertil, hvorfor dette ikke iværksættes. Der er fuld likviditet i RAB og således også uomtvistelig god sikkerhed for boligforeningens midler. Afdelingen: Afdelingen kom ud af regnskabsåret 2013/14 med et overskud på kr., der overføres til kontoen for det opsamlede resultat. Hermed er afdelingens opsamlede resultat oppe på kr. Der afvikles lovgivningsmæssigt på overskuddet, således at dette er afviklet inden for en tre-årig periode. De primære årsager til det store overskud skal blandt andet findes i den store renteindtægt, der også har påvirket afdelingens regnskab, samt det faktum at der er henlagt til afdelingens maksimale udgift til tab ved fraflytning, i henhold til den nye lovgivning, hvilket er mindre end budgetteret. Derudover har udgiften til boligforeningen været større end forventet, og der har ikke været henlagt midler til istandsættelse ved fraflytning, hvorfor udgiften til dette har haft direkte driftsmæssig påvirkning. Da der nu er effekt af den nye procedure vedrørende inddrivning af udestående midler ved tab ved fraflytning, bliver de inddrevne midler herfra anvendt til at dække dispositionsfondens andel af tabet, hvor det er muligt. Tidligere års afskrevne fordringer har således dækket kr. af dispositionsfondens andel af årets tab ved fraflytning. Afdelingen har selv dækket kr. af dette svarende til 316 kr. x 179 lejemålsenheder. Der har været forbrugt mindre til planlagt og periodisk vedligehold i året end budgetteret, hvilket primært skyldes at afdelingen har haft væsentlige udgifter der er udført året før, hvorfor udgiften til dette også ligger i det tidligere regnskabsår. Der har ikke været henlagt til istandsættelse ved fraflytning i året lige som der ikke har været midler til rådighed her i året der er gået. Der er iværksat indbetaling til dette. Referat bestyrelsesmøde Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 den side 5

6 Da afdelingens tilgodehavende hos boligorganisationen (knt ) er større end afdelingens samlede henlæggelser (knt ) er der fuld likviditet for afdelingens midler. Forvaltningsrevisionen er overordnet set gået godt. Der er sket en forbedring af procedurerne for markvandringer siden forvaltningsrevisionen sidste år. Gennem gang af revisionsprotokol ved KJ: Hovedkonklusionen er at den positive udvikling i forbindelse med boligorganisationens udarbejdelse af regnskaberne er forsat. Revisionen er således meget tilfreds. Der har været foretaget it-konvertering i administrationen, således at alle afdelinger konterer ens. Dette har påvirket regnskabsaflæggelsen. Der arbejdes stadig på at udvikle effektive forretningsgange, hvilket også påpeges i revisionsprotokollen på side 147, hvor det fremgår at der lovgivningsmæssigt skal være forretningsgange for alle områder. Ligeledes anbefaler revisor at regnskabsmaskerne bør testes inden anvendelse og afvigelsesforklaringerne, som administrationen anvender, kan forbedres. Revisor roste udformningen af referaterne fra administrationen ved bestyrelsesmøder, disse dokumenterer beslutninger og grundlaget herfor rigtig godt. En revision af RAB vurderes til at koste ca kr. men da der har været lidt ekstraarbejde med tilretning af regnskabsmasken er prisen herfor steget. Ellers har der ikke været meget afvigelse i år, hvilket er en forbedring i forhold til tidligere år. Administrationsbidraget opkræves kostægte. At størrelsen på administrationsbidraget i RAB kan synes stort, kan skyldes at RAB er en lille boligforening, og der er således ikke så mange lejemålsenheder til at dække udgiften. Dispositionsfonden har en god, sund økonomi, hvor overførselen af indskuddet i RandersBolig fra dispositionsfonden til arbejdskapitalen har forbedret status for likviditeten. Der er sket rigtig meget i forhold til udarbejdelse af budgetterne skarpere på alle posterne. Der er dog behov for skarpere budgettering fremadrettet i afdelingen, da årets resultat her kan budgetteres bedre. RandersBoligs økonomi er kraftigt forbedret. Hvis dette forsætter, kan det snart fremskrives, hvornår boligforeningerne har fået alle deres indskudte midler tilbage. Revisor påpegede at beboerindskuddene har været i fokus. Der er udfordringer med de indekserede indskud, og RandersBolig arbejder med at etablere et overblik over dette, hvilket forventes at være tilvejebragt næste år. Revisionen skal gennemgå resultatet af forvaltningsrevisionen, så deres andel i denne er sparsom. Revisionen fremhævede at administrationens tilgang til forvaltningsrevisionen er god og bidrager til at de bliver mere effektive og Referat bestyrelsesmøde Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 den side 6

7 sparsommelige. Der er truffet et begavet valg af områder for forvaltningsrevisionen, der bearbejder områder hvor der kan forbedres. Bestyrelsen godkendte herefter regnskab samt bilag hertil for boligorganisationen og afdelingen. 5. Budget for 2015/16 Der er udarbejdet udkast til budget for boligforeningen og afdelingen for 2015/16. Administrationen vil gennemgå budgetterne til bestyrelsens tiltrædelse inden afdelingsmøde og generalforsamling skal tage endeligt stilling til budgetterne i februar Bilag: 2 Budgetforslag for boligforeningen o Heraf en version med uændret administrationsbidrag o Heraf en version med ændret administrationsbidrag 2 Budgetforslag for afdelingen o Heraf en version med uændret administrationsbidrag o Heraf en version med ændret administrationsbidrag Det indstilles at bestyrelsen drøfter budgetterne for boligforeningen og afdelingen, samt tiltræder et budget for boligforeningen og et budget for afdelingen for 2015/16 til endelig godkendelse af afdelingen og generalforsamlingen. DLA redegør for mulig for ny administrationsmetode. Det afgøres på et ekstraordinært bestyrelsesmøde i RandersBolig den 17. december, og det ønskes at arbejde videre med dette. Da dette endnu ikke er afklaret er der vedlagt to budgetudkast til dagsordenen for både boligorganisationen og afdelingen. Godkendes det at arbejde videre med den nye administrationsmetode vil budgettet med uændret administrationsbidrag blive anvendt. I modsat fald vil budgettet med ændret administrationsbidrag blive anvendt. BMR orienterede om boligforeningens og afdelingens budgetter. Der tages udgangspunkt i budgetter hvor administrationsbidraget er ændret, da disse giver den største stigning for beboerne. Ændres administrationsmetoden, vil det således blot blive billigere for beboerne. For boligorganisationen budgetteres der med en stigning i administrationshonoraret til RandersBolig med 100 kr. + moms. Administrationshonoraret stiger således fra kr. til kr. hvilket svarer til en stigning på 3,4 % Administrationshonoraret til drift af RAB stiger fra 898 kr. til 977 kr. hvilket svarer til en stigning på 8,8 % Referat bestyrelsesmøde Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 den side 7

8 Samlet set stiger administrationshonoraret fra kr. til kr. hvilket svarer til en stigning på 4,5 % Afdelingen er budgetteret til at stige med 4,84 % hvilket svarer til en stigning på 26 kr. og afdelingens gennemsnitlige husleje bliver således 560 kr./m²/år. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 6. Status for renovering af afdelingen Bestyrelsen besluttede på det ekstraordinære organisationsbestyrelsesmøde i november at den godkendte renovering af den sydvendte facade i afsnit 1 og 6 skal afvente udarbejdelsen af en helhedsplan for afdelingen. Da der, efter nærmere byggeteknisk vurdering, er store udgifter forbundet med den forsatte vedligeholdelse af facaden indtil helhedsplanen er iværksat, må det konkluders, at det ikke er økonomisk rentabelt at tage facaderenoveringen ud af det allerede planlagte projekt. Derudover viser der sig væsentlige udfordringer med godkendelsen af finansieringen samt den kommunale accept, der kan forlænge sagsbehandlingen, så opstarten af renoveringen af køkken, bad og tekniske installationer forsinkes. Det anbefales derfor bestyrelsen at iværksætte facaderenoveringen, som en del af den allerede godkendte renovering, således at det oprindelige projekt er intakt, og dermed ændre den tidligere beslutning fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde i november. Den godkendte renovering, er således uændret i forhold til den kommunale godkendelse af 27. oktober Det planlægges at facaderenoveringen opstarten i sensommeren 2015, og der vil på dette tidspunkt være mere klarhed over mulighederne i helhedsplans regi, også hvad angår facaderne. I lyset af facadens stand, og da den tidsmæssige planlægning af facaderenoveringen er blevet skubbet til sensommeren 2015, anbefales det, at henlægge yderligere kr. årligt til vedligehold af facaden i afdelingens budget, indtil facaden er blevet renoveret. Beløbet er blevet indarbejdet i budgetterne, der er blevet fremlagt i ovenstående punkt. Det indstilles at bestyrelsen: Godkender inddragelsen af facaderenoveringen igen i den allerede godkendte renovering Tiltræder henlæggelse på kr. til vedligeholdelse af facaden BMR orienterede om at administrationen havde modtaget byggetilladelse på renoveringen om eftermiddagen før bestyrelsesmødet. Der kan således nu hjemtages byggekredit til renoveringen. Bestyrelsen drøftede muligheden for Referat bestyrelsesmøde Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 den side 8

9 udsendelsen af information til beboerne om status for renoveringen, og det blev aftalt at administrationen vil koordinere udsendelsen af en sådan information med formanden, der også vil udsende en julehilsen til beboerne inden jul. D/V plan for afdelingens henlæggelser for budget 2015/16 blev omdelt, og der blev orienteret om placeringen af henlæggelserne til vedligeholdelse af facaden. Herefter godkendte bestyrelsen at inddrage facaderenoveringen igen i den allerede godkendte renovering, og bestyrelsen tiltrådte ligeledes at henlægge kr. til vedligeholdelse af facaden. 7. Status for helhedsplan for afdelingen Som opstart af helhedsplanen for afdelingen skal der udarbejdes en byggeteknisk rapport for afdelingen, og en landskabsarkitekt skal lave et skitseprojekt for udearealerne i afdelingen. På tidspunktet for udsendelsen af dagsordenen er der ansøgt om tilbud på disse to opgaver, og det forventes at tilbuddene kan eftersendes dagsordenen som bilag, således at bestyrelsen kan iværksætte disse arbejder på bestyrelsesmødet. Det er normal praksis at boligforeningen dækker udgifterne til dette som udlæg fra dispositionsfonden. Efterfølgende vil disse udgifter blive finansieret via helhedsplanen, og dispositionsfonden vil få udlægget tilbagebetalt. Det indstilles at bestyrelsen godkender udarbejdelsen af den byggetekniske rapport samt skitseprojektet for udearealerne i boligforeningen. Arbejdet finansieres som udlæg fra dispositionsfonden, og forrentes efter normale takster. DLA orienterede om at ingeniørrapporten skal laves, landskabsarkitekten samt arkitekten er undersøgelser der skal laves på et tidspunkt. Der er således tale om udgifter til disse, som alligevel på et eller andet tidspunkt vil ramme boligforeningen under udarbejdelsen af en helhedsplan for afdelingen. Der tages forbehold for destruktive undersøgelser samt stilladsarbejde i tilbuddene, der blev omdelt, og det blev derfor foreslået at bestyrelsen kan godkende en ramme på kr. til undersøgelserne, således at der skabes rum for eventuelle yderligere udgifter til dette uden at bestyrelsen igen skal træffe beslutning herom. DLA orienterede videre om at hvis renoveringen ikke bliver til noget er pengene brugt. Og skal nogle af bygningerne eventuelt rives ned, vil arbejdet med byggetekniske rapporter skulle udarbejdes alligevel. Bestyrelsen godkendte en ramme på kr. til udgifter ved udarbejdelse af byggetekniske rapporter i forbindelse med helhedsplanen. Referat bestyrelsesmøde Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 den side 9

10 8. Projektansættelse af gældsrådgiver På baggrund af boligkonferencen, der blev afholdt den 25. juni 2014, er der fra ledelsen i RandersBolig fremsat ønske om, at omfanget af udsættelser, samt de økonomiske følgevirkninger heraf for boligorganisationerne analyseres nærmere. Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra boligbutikken, forvaltning og Bysekretariatet. Bysekretariatet er blevet indbudt, da de tidligere har gjort erfaringer med udredning af data, samt at de kan bidrage omring samarbejdet med Randers kommune. I den indledende fase er det udsættelsernes økonomiske omfang der konkretiseres. Allerede til boligkonferencen havde Boligbutikken udarbejdet et overslag over de økonomiske følgevirkninger af udsættelser, dette var på 4 millioner kr. Verificeringen af dette beløb er foretaget, det har her vist sig, at de samlede omkostninger i perioden 2013 til 1. halvår 2014 for nuværende udgør ca. 5,6 millioner kr. omkostningerne vedrører 130 udsættelser i perioden. Beløbet vedrører, tab af leje, istandsættelsesudgifter, advokatomkostninger. I beregningen er eventuelle senere tilkomne afdrag på tabet ikke medtaget ligesom udgifter til administration af sagerne i RandersBolig ikke indgår. Fremadrettet vil der bliver arbejdet på en model, hvor valide data kan hentes direkte fra EG-bolig, således at der løbende kan dannes overblik over antallet af udsættelse, samt de økonomiske konsekvenser. Tabel 1: oversigt over antal udsættelser samt økonomi halvår Selskab Antal Beløb Antal Beløb Møllevænget & Storgaarden Randers Boligforening af Vorup A/B Gudenå A/B Andelsbo RAB Typograferne Randersegnen I alt Erfaring fra andre byer viser, at lokal forebyggelse påvirker antallet af udsættelser i positiv retning. En metode til forebyggelse kan være/er, at der tilbydes økonomisk rådgivning til lejerne. såfremt en sådan medarbejder kan reducere dette med 10-15% vil denne kunne tjene sin egen løn ind. Hertil kommer den sociale gevinst. Randers kommune giver udtryk for, at ansættelse af en gældsrådgiver i regi af RandersBolig er i tråd med de overvejelser man gør sig i kommunen. Randers kommune planlægger ansættelse af en medarbejder til det boligsociale arbejde i samarbejde med den sociale boliganvisning. Medarbejderen skal være ansvarlig for fastholdelse af kommunens kontakt til samarbejdspartnere (herunder RandersBolig), og tager afsæt i idéen om én samlet indgang for det boligsociale område i kommunen. Det er kommunens oplæg, at medarbejderen skal være en del af samarbejdet med både boligorganisationer og Fogedretten med henblik på, at sikre Referat bestyrelsesmøde Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 den side 10

11 gode boligforhold i Randers herunder forebyggelse af udsættelser. Ansættelse af en sådan medarbejder skal drøftes politisk i løbet af efteråret Randers kommune har tilkendegivet, at de bakker op om ansættelse af en gældsrådgiver under RandersBolig. Hvis Randers skal være et bedre sted at bo, og forbedre placeringen i de landsdækkende statistikker, er det en forudsætning, at både kommunen og boligorganisationerne gør en indsats som led i den overordnede boligstrategi. Bysekretariatet vil bistå processen og gennemførelsen af dette forsøg gennem hjælp til at dokumentere de iværksatte aktiviteter og den konkrete målopnåelse ved ansættelse af en gældsrådgiver. Bysekretariatet vil ligeledes bidrage med projekterfaring, således at de hjælper en kommende gældsrådgiver med en afrapporteringsmodel til bestyrelsen i RandersBolig. Herudover vil Bysekretariatet undersøge muligheder for, at der ansøges om tilskud eller fortsættelse af dette initiativ gennem relevante puljer. Bysekretariatet har observeret at MBBL (ministeriet for By, bolig og landdistrikter) har stor fokus på forebyggelse af udsættelser pt. Bysekretariatet vil sammen med en evt. gældsrådgiver udarbejde en ansøgning til en given pulje, som viser sig muligt i projektperioden. Gældsrådgiveren vil også få mulighed for at deltage i Bysekretariatets landsdækkende netværk af indsatser med gældsrådgivning i almene boligområder. Administrationen anbefaler på den baggrund, at bestyrelsen beslutter, at der skal ske projektansættelse af en gældsrådgiver, der kan hjælpe beboere der er kommet i restancer. Det forudsættes at gældsrådgiveren ansættes i en 1½-års periode, med mulighed for forlængelse. De konkrete opgaver for gældsrådgiveren vil som udgangspunkt være, - Arbejde med de restancesager der allerede er kendt i systemet. - Opsøgende/forebyggende arbejde - Tæt arbejde med boligbutikken/randersbolig - Tæt samarbejde med øvrige kommunale- og boligsociale tilbud. - Samarbejde med Bysekretariatet. Organisatorisk vil gældsrådgiveren blive placeret i Bysekretariatet og får sit daglige arbejde ude i boligområderne. Personen vil skulle dække alle lejere i RandersBolig og ikke kun områderne i Nordbyen, forudsat at alle boligorganisationer går med. Økonomisk vil ansættelsen koste boligforeningerne ca kr. årligt, heri er inkluderet løn, kontor, it-udstyr mv. fordelt efter boligforeningernes lejemålsenheder. Ud fra en fordelingsnøgle beregnet på lejemålsenheder vil udgiften til RAB være ca kr. årligt. Ansættelsen evalueres efter 1 år. Herefter træffes der beslutning om en eventuel forlængelse af ansættelsen. I september 2014 har RandersBoligs bestyrelse godkendt projektansættelsen af gældsrådgiveren, og boligforeningerne skal endeligt godkende ansættelsen, herunder beslutte at støtte med midler fra dispositionsfonden. Det indstilles at bestyrelsen godkender at RAB deltager i finansieringen af projektansættelsen af en gældsrådgiver Referat bestyrelsesmøde Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 den side 11

12 DLA orienterer om sagen. Der er sandsynligvis et væsentligt mørketal for de personer, der når at flytte lige inden de bliver udsat af fogeden. Randers Kommune er den kommune der har størst udgifter til fogedudsættelser i området. Udgiften til gældsrådgiveren vil blive trukket fra dispositionsfonden, hvor det juridisk dækkes ind under begrebet forebyggelse af tab. Randers Kommune er glad for boligforeningernes initiativ, de har selv planer om at ansættes to personer til at koordinere denne indsats. RandersBoligs medarbejder vil blive en ressource i denne indsats, udelukkende med fokus på RandersBoligs beboere. Medarbejderens titel vil blive boligsocial medarbejder. Bestyrelsen godkendte at RAB deltager i finansieringen af projektansættelsen af en gældsrådgiver 9. Orientering fra formanden Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Der er ingen yderligere orientering 10. Orientering fra administrationen a) Der orienteres om nyt fra RandersBolig Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat/Beslutning: DLA orienterede om at der oprettes et nyt boligselskab med baggrund i den tidligere Randers Egnens Boligforening. Den går i luften pr. 1. januar Der er 13 afdelinger, og boligforeningen der skal opstartes med beboerdemokrati i det første halve år. Boligselskabet skal hedde Boligselskabet af Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. b) Styringsdialogmøde med Randes Kommune Der har været afholdt styringsdialogmøde mellem Randers Kommune og RAB den 23. september Fra bestyrelsen deltog formand Mogens Vive og bestyrelsesmedlem Jannie Amdi. Kontorchef Dennis Larsen og Referat bestyrelsesmøde Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 den side 12

13 forvaltningskonsulent Berit Rudbeck deltog også i mødet, som repræsentanter fra administrationen. Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning MV orienterede om at der var roser fra kommunen til administrationen, og at mødet var gået godt. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 11. Fremtidig mødeoversigt Aktionsplanen for de kommende organisationsbestyrelsesmøder er vedlagt til orientering Oversigt over kommende bestyrelsesmøder: Torsdag den 19. februar 2015 Formøde til kl generalforsamling Torsdag den 16. april 2015 kl. Bestyrelsesmøde Torsdag den 27. august 2015 Bestyrelsesmøde kl Noter Afventer DMC Til godkendelse Oversigt over andre kommende møder Oversigt over andre kommende møder: 19. februar 2015 kl Afdelingsmøde Noter 19. februar 2015 kl Generalforsamling Det indstilles at bestyrelsen godkender den foreslåede dato for bestyrelsesmødet den 27. august 2015 og tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen godkendte den foreslåede dato for bestyrelsesmødet den 27. august Eventuelt Beslutning/Referat: Der var ingen sager til debat under punktet Referat bestyrelsesmøde Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 den side 13

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Referat fra formøde for generalforsamling Torsdag den 19. februar 2015 kl. 17.00 Mødested: Sjællandsgade 21, 8900 Randers C Referat fra formøde for generalforsamling

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra repræsentantskabsmødet Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ Referat repræsentantskabsmødemøde A/B Andelsbo 30.03.2015 Side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 6. januar 2015 Referat udsendt den 27. januar 2015

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 6. januar 2015 Referat udsendt den 27. januar 2015 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 6. januar 2015 Referat udsendt den 27. januar 2015 Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 14. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Læs mere

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand Referat Forvaltning: Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 06-10-2015 Sendes til: RandersBolig og bestyrelsen for Randers Arbejderes Byggeforening

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 2. december 2014 Referat udsendt den 19. december 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 2. december 2014 Referat udsendt den 19. december 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 2. december 2014 Referat udsendt den 19. december 2014 Referat for bestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 3. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 03.03.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Driftscenteret, Bjellerupparken Mødedato: 29-09-2016 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere: Fra

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Dagsorden udsendt den 15. februar 2016 Referat udsendt 11. marts 2016 Referat fra formøde for generalforsamling Torsdag den 25. februar 2016 kl. 17.00 Mødested:

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Dagsorden udsendt den 16. april 2015 Referat udsendt den 28. april 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 kl. 17.00 Mødested: Viborgvej 16,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 18. december 2014 Referat udsendt den 20. januar 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 18. december 2014 Referat udsendt den 20. januar 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 18. december 2014 Referat udsendt den 20. januar 2015 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 6. januar 2015 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 5e, 8930 Randers NØ Referat

Læs mere

A/B Andelsbo: formand Allan Rasmussen, næstformand Jens Ravnsborg

A/B Andelsbo: formand Allan Rasmussen, næstformand Jens Ravnsborg Redegørelse Forvaltning: Sekretariatet, Miljø og teknik Møde vedr.: Redegørelse styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 03-11-2015 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere:

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 5. januar 2016 Referat udsendt den 26. januar 2016

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 5. januar 2016 Referat udsendt den 26. januar 2016 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 5. januar 2016 Referat udsendt den 26. januar 2016 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 12. januar 2016 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 5 E, Klub 9, 8930 Randers

Læs mere

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand.

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand. Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Styringsdialogmøde 2016 Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 03-06-2016 Sendes til: Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 og RandersBolig Deltagere:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Torsdag den 7. marts 2013 kl Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Torsdag den 7. marts 2013 kl Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 7. marts 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 07. 03. 2013 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 20. november 2014 Referat udsendt den 8. december 2014

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 20. november 2014 Referat udsendt den 8. december 2014 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 20. november 2014 Referat udsendt den 8. december 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 Mødested: Centrumgården 99, 8870 Langå Referat

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 3. december 2013 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 3. december 2013 med følgende dagsorden: Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat styringsdialog Møllevænget Storgaarden Mødested: Laksetorvet D.3.32 Mødedato: 03-12-2013 Sendes til: Møllevænget Storgaarden, RandersBolig

Læs mere

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger Redegørelse Forvaltning: Sekretariatet, Miljø og teknik Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 26-11-2015 Sendes til: Typografernes Stiftelse og RandersBolig

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. marts 2016 Mødested: Marsvej

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat til

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 29. oktober 2013 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 29. oktober 2013 med følgende dagsorden: Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Styringsdialogmøde A/B Andelsbo Mødested: Laksetorvet, C 3.10 Mødedato: 30-10-2013 Sendes til: RandersBolig, A/B Andelsbo Deltagere: Kontorchef Dennis

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. maj 2016 Referat udsendt den 27. maj 2016 BMR

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. maj 2016 Referat udsendt den 27. maj 2016 BMR Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. maj 2016 Referat udsendt den 27. maj 2016 BMR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 18. maj 2016 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 Mødested:

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts Referat udsendt den 26. marts Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Referat til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 26. marts 2015 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 51 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 16 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat til

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Referat til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 26. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør Tilstede: Fra administrationen: Afbud: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 30-04-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Boligorganisationen: Peder Damgaard, formand, Poul Erik Jensen, bestyrelsesmedlem

Boligorganisationen: Peder Damgaard, formand, Poul Erik Jensen, bestyrelsesmedlem Notat Vedrørende: Redegørelse styringsdialog Vorup Boligforening Sagsnavn: Vorup Boligforening styringsdialog 2015 Sagsnummer: 03.11.00-S55-3-15 Skrevet af: Lene Holdtdal Pedersen E-mail: lhp@randers.dk

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 11. november 2014 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 11. november 2014 med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat af styringsdialogmøde den 11. november 2014 Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.32 Mødedato: 11-11-2014 Sendes til: Randers Bolig og

Læs mere

Boligorganisationen: formand Peder Damgaard og bestyrelsesmedlem Poul Erik Jensen

Boligorganisationen: formand Peder Damgaard og bestyrelsesmedlem Poul Erik Jensen Redegørelse Vedrørende: Styringsdialogmøde 2016 Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.32 Forvaltning: Sekretariat Mødedato: 14-06-2016 Sendes til: Vorup Boligforening af 1945 og RandersBolig Deltagere: Boligorganisationen:

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag, den 4. februar 2014 på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa:

Bestyrelsesmøde onsdag, den 4. februar 2014 på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Bestyrelsesmøde onsdag, den 4. februar 2014 på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Mødt var fra bestyrelsen: Leif Poulsen Svend Jensen Birthe Hansen Bent Christensen Lise Poulsen Nicki Hagesen LP SJ BH

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I RAB AF 1874 TORSDAG DEN 28. AUGUST KL. 17.00, VIBORGGVEJ

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I RAB AF 1874 TORSDAG DEN 28. AUGUST KL. 17.00, VIBORGGVEJ REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I RAB AF 1874 TORSDAG DEN 28. AUGUST KL. 17.00, VIBORGGVEJ 16 Dagsorden: Ref: JØA Beslutning 1. Deltager: Mogens Vive Alle deltog John Harder Else Christensen Benny Kristiansen

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 3. juni 2014 Referat udsendt den 23. juni 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 3. juni 2014 Referat udsendt den 23. juni 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 3. juni 2014 Referat udsendt den 23. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 10. juni 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 9. januar 2014 Referat udsendt den 5. februar 2014

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 9. januar 2014 Referat udsendt den 5. februar 2014 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 9. januar 2014 Referat udsendt den 5. februar 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 19. september 2013 Referat udsendt den 8. oktober 2013

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 19. september 2013 Referat udsendt den 8. oktober 2013 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 19. september 2013 Referat udsendt den 8. oktober 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af Årsregnskabet 2014 er underskrevet af ledelsen den 6. februar 2015.

Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af Årsregnskabet 2014 er underskrevet af ledelsen den 6. februar 2015. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 18. marts 2015, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18.

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag den 17. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde MSBolig 17.03.2014 side

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 13. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 13. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 13. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra bestyrelsesmøde (formøde til repræsentantskabsmøde) Torsdag den 20. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Restaurant

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde Onsdag den 11. maj 2016 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde MSBolig 11.05.2016 nr.

Læs mere

Notat vedrørende gennemgang af regnskaber for almene boligorganisationer i Randers Kommune.

Notat vedrørende gennemgang af regnskaber for almene boligorganisationer i Randers Kommune. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Støttet Byggeri Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Randers Kommune Notat vedrørende gennemgang af regnskaber for almene boligorganisationer i Randers Kommune. Regnskabsår

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. september 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945 03. 09. 2013

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen

ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen Referat fra regnskabsmøde med organisationsbestyrelsen, tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 på Næsbyhoved Skov, Odense. Til stede: Fra administrationen: Formand

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Dagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 29.01. 2015 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen

ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen Referat fra regnskabsmøde med organisationsbestyrelsen, tirsdag den 24. maj 2016 kl. 17.00 på Næsbyhoved Skov, Odense. Til stede: Fra administrationen: Formand

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Dagsorden til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ

Dagsorden til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Dagsorden til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ Dagsorden konstituerende bestyrelsesmøde A/B Gudenå 19.03.

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening. Aarhus Kommune Mødereferat Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening Mødedato: 1. september 2014 Mødetid: Kl. 13.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra boligforeningen Formand Torben Høholt Jensen

Læs mere

Referat af ekstraordinært OB-møde

Referat af ekstraordinært OB-møde Referat af ekstraordinært OB-møde Mødedato: 20. juni 2012 kl. 17.30 Til stede: Bent Haupt Jensen, Formand Michael Bagge Kuehn Jette Kragh Svend Lauridsen Palle Madsen Käthe Pedersen Christian Høgsbro,

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris Jægerspris Boligselskab 133 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris 1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. september 2009 2. Godkendelse

Læs mere

A/B Gudenå: Knud Spangsø, formand og Lone Jakobsen, næstformand.

A/B Gudenå: Knud Spangsø, formand og Lone Jakobsen, næstformand. Referat Forvaltning: Sekretariat, Miljø og Teknik Møde vedr.: Redegørelse styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 20-10-2015 Sendes til: A/B Gudenå og RandersBolig Deltagere: A/B

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Deltagelse: Karsten Høy-Petersen, Christian Scheelhardt, Søs Nygaard og fra Boligkontoret driftschef Finn Weidekamp og chefkonsulent Gitte Weien.

Deltagelse: Karsten Høy-Petersen, Christian Scheelhardt, Søs Nygaard og fra Boligkontoret driftschef Finn Weidekamp og chefkonsulent Gitte Weien. Boligselskabet BSB Søllerød R E F E R A T til organisationsbestyrelsesmøde, som blev afholdt torsdag den 7. februar 2013, kl. 16.00-21.00. Mødet afholdtes hos Boligkontoret Danmark, Røjelskær 15, 2. sal,

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup.

Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup. Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup. Mødet afholdes med følgende dagsordenen: 1 Godkendelse

Læs mere

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Trine Christensen

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Trine Christensen Redegørelse Møde vedr.: Styringsdialog Randers Boligforening af 1940 Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.32 Forvaltning: Sekretariat Dato: 06-10-2016 Sendes til: Randers Boligforening af 1940 og RandersBolig

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 13. november 2013 Kl.: 0900-1300 Sted: Sorø Rådhus, lokale 273 Deltagere: Boligforeningen

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Dagsorden udsendt den 16. juli 2015 Referat udsendt den 28. august 2015 Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 27. august 2015 kl. 17.00 Mødested: Viborgvej 16,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 29-04-2015 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud

Læs mere

Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar 2013 (sag 55)

Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar 2013 (sag 55) Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar (sag 55) teret Nr. Udfordring Aftaler maj (ØU 10. juni ) Aftaler juli (ØU 26. august ) Aftaler august/september

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 18. januar 2017 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 18. januar 2017 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde mandag den 6. februar, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18. januar blev godkendt

Læs mere

Revisionsinstituttet reviderer årsregnskaber i perioden 20. januar februar 2014.

Revisionsinstituttet reviderer årsregnskaber i perioden 20. januar februar 2014. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014, kl. 17.30. Afbud: Karen Rod Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Boligorganisationen: Kaj Herholdt Madsen, bestyrelsesformand, Lars Krogsdorf- Jensen, næstformand, Peter Rosborg, Preben Søndergaard.

Boligorganisationen: Kaj Herholdt Madsen, bestyrelsesformand, Lars Krogsdorf- Jensen, næstformand, Peter Rosborg, Preben Søndergaard. Redegørelse Vedrørende: Styringsdialog 2016 Møllevænget og Storgaarden Skrevet af: Lene Holdtdal Pedersen Forvaltning: Sekretariat Mødedato: 22-09-2016 Sendes til: Bestyrelsen for Møllevænget og Storgaarden

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 5. november 2013 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 5. november 2013 med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat Lejerbo Styringsdialog Mødested: Laksetorvet, D 3.32 Mødedato: 06-11-2013 Sendes til: Lejerbo, Deltagere: Formand Lars Bak og næstformand

Læs mere

Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010

Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010 Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Hammerensgade 6.2. Mødetid kl. 18.00 1267 København

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011 27 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Gry Marie

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard Skive Boligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 13. december 2011 kl. 16.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl Side 1/8 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl. 16.00. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Lene Rasmussen, Eva Carlsen, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Henny

Læs mere

Sager til orientering... 4

Sager til orientering... 4 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 3-2014 Langelandsvej 32 Køge kl. 19.00 Torsdag den 25. september 2014 Sager til orientering... 4 Pkt. 27. Udlejningen 4 Pkt. 28. Budgetkontrol

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den. 8. december 2014 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den. 8. december 2014 med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Redegørelse styringsdialogmøde 2014 Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 08-12-2014 Sendes til: Randers Boligforening af 1940, RandersBolig,

Læs mere

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Pkt. 7. Selskabet udlejning 4 Pkt. 8. Selskabets dispositionsfond og trækningsret

Læs mere