Forretningsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsbetingelser"

Transkript

1 Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik 6 9. Ubivox' rettigheder og forpligtelser Sikkerhed og drift Immaterielle rettigheder Erstatning Force majeure Ændring af Forretningsbetingelser Ikræfttrædelse, varighed og opsigelse Ophævelse og misligholdelse Generelle bestemmelser 10

2 1. Generel kontaktinformation Ubivox ApS Kapelvej 46C, 1. sal 2200 København N Telefon: CVR. Nr.: Disse forretningsbetingelser gælder for Ubivox' levering af ydelser. Kunden er i enhver henseende forpligtet til at overholde nærværende vilkår. 2

3 2. Definitioner Kunden er den virksomhed, der opretter en konto på Systemet. Systemet er Ubivox postsystemet, der består af den til enhver tid værende softwareudførelse. Websitet er Bestillingstidspunktet er det tidspunkt, hvor Kunden opretter en konto på Systemet. Part og/eller Parterne er Ubivox og/eller Kunden samlet og hver for sig, alt efter sammenhængen. Modtagere er de internetbrugere som via Systemet har modtaget, eller er tilføjet for senere at modtage, data/ s sendt efter Kundens anvisning. Postliste er en samling af Modtagere og forsendelser. Administrator er en af Kunden udnævnt administratorbruger, der håndterer administrationen af systemet, herunder oprettelsen af brugere. Administratoren er ligeledes den person, der har det endelige ansvar for kontoens vedligeholdelse. Brugere er de af Administrator oprettede personer, som har adgang til systemet. Forsendelse er den endelige udsendelse af s til Kundens Modtagere på den valgte Postliste. Prøveforsendelse er en udsendelse af s til en begrænset mængde Modtagere på en Postliste, som ikke tæller med i beregningen af det samlede Forbrug og som ikke er genstand for statistikberegning. Kontoen er Kundens samlede data i Systemet og adgangen hertil. Kundens data er data, som denne tilfører systemet gennem importering eller upload. Abonnement er den løbende ydelse, som Kunden betaler for adgangen til Systemet. Tillægsydelse er en ydelse, som ikke hører under Kontoens Abonnement, og derfor skal honoreres efter særskilt konkret aftale. Betalingskort er det kredit- eller betalingskort, som Kunden benytter til betaling af Kontoens fakturaer. Forbrug er datatrafik forårsaget af overførsel af s, billeder, video, dokumenter, lydklip m.v., som afregnes og faktureres kunden. Betalingsfrist fremgår af den individuelle faktura. 3

4 3. Registrering Kunden forpligter sig til at afgive fuldstændige og korrekte oplysninger om sin virksomhed og dennes kontaktpersoner ved oprettelse på Systemet. Oplysningerne vil udelukkende blive brugt i forbindelse med administration af Systemet og sikring af Systemets funktionalitet. Kunden forpligter sig til at holde oplysningerne ajourført. Kunden er ansvarlig for at sikre forsvarlig og fortrolig opbevaring af brugernavn og kodeord til brug af Systemet. Bliver Kunden opmærksom på, at brugernavnet og/eller kodeordet misbruges, eller der forekommer anden uautoriseret brug af Kundens konto, skal Kunden straks gøre Ubivox skriftligt opmærksom på dette med de nødvendige oplysninger om misbruget. Har Ubivox begrundet mistanke om misbrug af brugernavn og/eller kodeord, informerer Ubivox Kunden og træffer de fornødne foranstaltninger for at forhindre yderligere misbrug. 4. Abonnement og forbrug For at have adgang til Systemet, betaler Kunden et månedligt abonnement, som afhænger af kontotypen. Abonnementet faktureres automatisk forud, og Forsendelser, der ligger ud over det antal s, der er inkluderet på Kontoen, faktureres bagud. Ubivox forbeholder sig retten til at afregne oftere end månedligt ved særlige forbrugsmønstre. Beløbet trækkes på det Betalingskort, som tilknyttes Kontoen. Der sker fakturering fra tidspunktet for Kundens bestilling af Abonnement, uanset om der måtte være eftefølgende rettelser/korrektioner/tilføjelser til Modtagerne eller andre ændringer til abonnementsydelsen, der skal korrigeres efter Bestillingstidspunktet. Uanset om en når frem til modtageren, eller bouncer (fejler) undervejs, vil forbruget registreres og tælles med, da der på dette tidspunkt allerede er brugt ressourcer i forsøget på at levere en. Kan den månedlige afgift eller afregning for forbrug ikke trækkes på det til Kontoen hørende Betalingskort, notificeres Kontoens Administrator via . Tilføjes der ikke et nyt, fungerende Betalingskort inden udløbet af Betalingsfristen for kontoens udestående fakturaer, lukkes al adgang til Kontoen, herunder HTML-formularer, medier, links, login m.v. automatisk. Manglende registrering af et brugbart Betalingskort betragtes som en væsentlig misligholdelse af aftalen og medfører øjeblikkelig og uden varsel opsigelse af kontoen, og Ubivox forbeholder sig retten til at slette alle data tilhørende Kontoen. Ubivox vil dog stadig inddrive eventuelt tilgodehavende for abonnement og forbrug, som ikke er afregnet. Ved rykkerprocedure pålægges der gebyr iht. gældende ret. 4

5 Ønskes en lukket Konto genåbnet, forbeholder Ubivox sig retten til at fakturere et gebyr på DKK 250,00. Alle priser er ekskl. moms. Ubivox er berettiget til løbende at ændre prissatserne. 5. Prøveperiode Ubivox tilbyder 10 dages prøveperiode uden beregning. I prøveperioden er Kontoen begrænset til 50 Modtagere per Forsendelse. I prøveperioden kontaktes Kunden løbende af Ubivox med vejledning i brug af systemet, samt information om købsforløbet. Efter 10 dage afsluttes prøveperioden automatisk, Kontoen lukkes og Kunden gives besked herom. Kunden har mulighed for at forlænge prøveperioden, og derved genåbne kontoen, 10 dage ad gangen, dog max 30 dage totalt. 6. Kundens forpligtelser Kunden er ansvarlig for, at Kundens brug af Systemet i enhver henseende overholder gældende lovgivning I det land, hvor kunden driver forretning fra. Kunden skal desuden overholde Ubivox' Antispam-politik, se bilag 1. Kunden har det fulde ansvar over for Modtagere og tredjemand for eventuelle krav, der skyldes Kundens anvendelse af Ubivox' produkter og services samt for Ubivox' udsendelse af data til Modtagere anvist af Kunden og med et indhold formuleret eller godkendt af Kunden. Rejses der krav direkte mod Ubivox i forbindelse med udsendelse af data på Kundens vegne via Systemet, skal Kunden holde Ubivox skadesløs herfor. Kunden er endvidere ansvarlig for at afgive korrekte og til enhver tid anvendelige kontaktoplysninger. Det er Kundens eget ansvar at sikre sig, at Kundens it-systemer/databaser kan korrekt integreres med Ubivox' ydelser samt opretholdelse af Kundens kommunikationslinjer til brug for opretholdelse af Ubivox' ydelse. Kunden indestår overfor Ubivox for, at leveret indhold og materiale, herunder det af tredjemand leverede, ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder patenter eller ophavsrettigheder. Kunden giver og indestår for, at tredjemand giver, Ubivox en tidsubegrænset, ikke-eksklusiv brugsret til at anvende dette indhold og materiale, herunder efter at aftaleforholdet med Kunden måtte være ophørt. Særligt giver Kunden og indestår for, at tredjemand giver, en brugsret til Ubivox til at foretage alle modifikationer og aflede nye værker, som følge af udarbejdelse af grafiske elementer, visualiseringer og anden behandling I forbindelse med Servicen og relateret anvendelse. 5

6 Kunden må ikke bryde ind, eller forsøge herpå, i Systemet, Systemets underliggende database eller andre systemressourcer hos Ubivox eller dennes leverandører. Videresalg af Ubivox må kun ske ved indgåelse af en partneraftale. 7. Om Ubivox og spam Kunden er forpligtet til at overholde Ubivox' Antispam-politik, se bilag 1. Alle Modtagere skal have givet samtykke til modtagelsen af data sendt via Systemet overfor Kunden. Dette kan ske ved at benytte Systemets faciliteter hertil, eller ved at Kunden indestår overfor Ubivox, at Modtageren har afgivet sådant samtykke. Kunden skal på Ubivox' eller en Modtagers anmodning kunne oplyse, hvornår og hvordan en Modtager har afgivet samtykke. Kunden accepterer og indestår desuden for, at materiale, som udsendes via Systemet, ikke indeholder andet og/eller mere end en Modtager har givet samtykke til at modtage. Ubivox forbeholder sig retten til, at undersøge enhver klage fra en Modtager, med de midler, der er nødvendige herfor, herunder ved at undersøge Kundens data. Forekommer der særligt mange klager over samme kunde, forbeholder Ubivox sig retten til at fakturere DKK 212,50 ekskl. moms per påbegyndte 15 minutter. Kunden forpligter sig i øvrigt til at anvende ethvert produkt eller service leveret af Ubivox, herunder Systemet, i overensstemmelse med de retningslinjer, som Ubivox til enhver tid måtte give. Ubivox forbeholder sig retten til løbende at ajourføre disse retningslinjer og uploade dem på Ubivox' website. Ubivox forbeholder sig retten til at lukke Kundens konto uden forudgående skriftlig varsel, hvis der foretages udsendelse af materiale af generel anstødelig karakter. Ubivox afgør endeligt, om materiale kan karakteriseres som værende af anstødelig karakter. 8. Forbrug af datatrafik For alle konti opsamles løbende information om Forbrug. Forbrug dækker over sendte s samt overførte billeder, streaming af video, visning af slideshows, links til dokumenter på Ubivox' servere m.v., herunder alt medtaget og intet udeladt. For at sikre fair use for alle Konti, der faktureres med en pris per , forbeholder Ubivox sig ret til at fakturere DKK 3,50 per påbegyndt gigabyte (GB) over nedenstående grænser. Light: Business: Business Plus: 20 GB per måned 50 GB per måned 100 GB per måned 6

7 9. Ubivox's rettigheder og forpligtelser Ubivox yder support i forbindelse med anvendelse af Systemet under hensyntagen til de eksisterende personaleressourcer hos Ubivox. Support foregår via og leveres som minimum i tidsrummet dansk lokaltid (CET) på alle hverdage, med mindre andet er aftalt. Ubivox er berettiget til, uden forudgående skriftlig varsel, at opdatere Systemet med nye versioner. Disse opdateringer kan I et vist omfang medføre ændringer i design, layout, funktionalitet m.v. Uden at Kunden kan gøre misligholdelsesbeføjelse gældende I den forbindelse overfor Ubivox. Ubivox opbevarer fortrolige kundeoplysninger på en forsvarlig måde, og videregiver ikke disse oplysninger uden Kundens udtrykkelige skriftlige accept. Som fortrolige kundeoplysninger anses oplysninger, der identificerer Kunden, personer/virksomheder med relation til Kunden samt bestemte Modtagere af data udsendt via Systemet. For at sikre Systemets funktionalitet, har Ubivox adgang til Kundens data i Systemet. Adgangen til Kundens data vil dog kun blive udnyttet, hvis dette er nødvendigt, og da kun af godkendte Ubivoxmedarbejdere. Ubivox' servere bliver konstant overvåget og vedligeholdt af en velanskrevet hosting-leverandør. Systemet er indelåst et i brand- og tyverisikret rum. Der tages dagligt krypteret backup af al information på Systemet. Denne backup opbevares minimum seks måneder på flere lokationer. Såfremt Kunden mister data på grund af egne forhold, kan Ubivox i visse tilfælde være behjælpelige med at fremskaffe data fra backup. Processen er dog tidskrævende, og derfor fremsendes først tilbud på fremskaffelse af data, som Kunden skriftligt skal acceptere før arbejdet igangsættes. Ved systemnedbrud vil Ubivox hurtigst muligt påbegynde genetablering af Systemet. Ubivox kan ikke drages til ansvar for tab, som direkte eller indirekte kan henføres til et systemnedbrud hos Ubivox eller dennes hosting-leverandør, medmindre dette skyldes grove og/eller forsætlige forsømmelser fra Ubivox' side. Ubivox anerkender, at data der indsamles af Systemet på vegne af Kunden ikke af Ubivox må anvendes til uvedkommende formål, og at rettighederne til disse data tilhører Kunden. Ubivox forbeholder sig dog ret til at analysere Kundens brug af Systemet med henblik på forbedringer. Ubivox forbeholder sig retten til at analysere al data i Systemet med det formål at skabe generelle statistikker baseret på disse data. Disse statistikker vil aldrig kunne føres tilbage til den enkelte kunde, eller personhenførbar data ejet af Kunden. Såfremt Ubivox producerer offentlige, globale statistikker for systemet, baseret på Kundens data, forpligter Ubivox sig til at stille disse til rådighed for Kunden vederlagsfrit. 7

8 I relation til Lov om behandling af personoplysninger er Kunden dataansvarlig og Ubivox er databehandler. Det er Kundens ansvar at Lov om behandling af personoplysninger overholdes ifm. ydelsen samt ved videregivelse af data eller rapporter m.v. 10. Sikkerhed og drift Ubivox bestræber sig på, at Systemet drives så sikkert og stabilt som muligt i overensstemmelse med god it-skik, men garanterer dog ikke for oppetid. Ubivox kan lukke for adgang til Systemet helt eller delvist af sikkerheds- eller driftsmæssige årsager. Hvor det er muligt, skal der forinden sådanne driftsafbrydelser gives Kunden et passende varsel. Ubivox tilstræber i videst muligt omfang, at sådanne driftsafbrydelser sker i tidsrummet mellem 20:00 og 06:00 CET. 11. Immaterielle rettigheder Ubivox har i forhold til Kunden alle rettigheder til Systemet og dets enkelte komponenter, herunder navn, logo, programmering, databaser, kataloger, design, grafik og tekster til de enhver tid værende aktuelle Ubivox-produkter, modeller, services, software, koncepter og brand, samt den server (eller den tredjemand som Ubivox måtte engagere til at drive serveren) og internetdomæne hvorpå ydelsen afvikles, medmindre der er tale om materiale, der oprindeligt tilhører Kunden. Kunden har dog alle rettigheder til Kundens egne Data. Kunden må ikke uden skriftlig aftale med Ubivox anvende materiale, der udgør en del af Systemet og tilhører Ubivox. Kunden erhverver dog fuld og tidsubegrænset brugsret over grafiske elementer og tekst, til nyhedsbreve m.v., som måtte blive udviklet særskilt til Kunden, og som Kunden har betalt særskilt for som en Tillægsydelse. Kunden har alene brugsret til ydelsen jf. ovenfor. Kunden anerkender, at Ubivox har ret til at anvende den generelle viden, der erhverves ved udviklingen af den konkrete ydelse, til brug ved udvikling eller tilpasning af Systemet for tredjemand ved enhver form for anvendelse, herunder men ikke udelukkende digital eksemplarfremstilling, distribution via internettet o.l. 12. Erstatning Ubivox er ikke ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder datatab, goodwill, avancetab, omkostninger eller for eventuelle skader på Kundens computer eller øvrige it-systemer som følge af Kundens brug af Systemet. Ubivox' samlede erstatningsansvar er begrænset til det beløb, som Kunden har betalt til Ubivox inden for et år forud for erstatningskravets opståen. 8

9 Uanset størrelsen af Kundens betaling, er det samlede erstatningsansvar dog beløbsmæssigt maksimeret til kr Der tages intet ansvar for datasikkerheden under transmission via internettet. Uanset de netop nævnte bestemmelser, jf. tillige punkt 16, bortfalder retten til erstatning for et eventuelt dokumenteret tab ikke. 13. Force majeure Parterne er i intet tilfælde ansvarlige, hvis overholdelse eller opfyldelse af disse forretningsbetingelser ikke er mulig på grund af force majeure. Ved force majeure forstås hacking, strejke, lockout, oprør, krigshandlinger, terror, sygdomsepidemier, naturkatastrofer og ildebrand, og almindelige begivenheder, som ligger uden for Parternes kontrol. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der fra underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af første punkt, og som Ubivox ikke burde have undgået eller overvundet. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den påberåbende Part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden Part senest 5 arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt. Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure-situationen varer. 14. Ændring af Forretningsbetingelser De til enhver tid gældende forretningsbetingelser for Ubivox kan ændres med et skriftligt varsel på 30 dage. Kunden varsles enten via til den adresse, kunden har oplyst som kontaktinformation i forbindelse med kontoens oprettelse, eller ved første login på systemet efter forretningsbetingelserne er blevet ændret. Ændringer af rent begunstigende karakter kan gennemføres uden forudgående varsel. 15. Ikræfttrædelse, varighed og opsigelse Kontoen er aktiv indtil den opsiges af en af Parterne i henhold til dette pkt. 15 eller måtte blive ophævet, jf. pkt. 16. Opsigelse kan skriftligt fra Kundens side ske senest syv arbejdsdage før næste fakturering, ellers påbeløber der yderligere en måneds betaling. Opsigelse kan fra Ubivox' side ske med 3 måneders skriftligt varsel til Kunden. 9

10 16. Ophævelse og misligholdelse Kontoaftalen kan ophæves øjeblikkeligt, hvis der foreligger væsentlig misligholdelse fra den anden Part, og denne ikke er bragt til ophør indenfor en frist på 5 arbejdsdage efter afgivelse af skriftligt påkrav herom. Ved misligholdelse forbeholder Ubivox sig retten til at blokere adgang til Kontoen, når misligholdelsen konstateres, for at minimere misligholdelsens størrelse, og for at sikre bevisindsamling. Det betragtes bl.a. som væsentlig misligholdelse, hvis: Kunden bruger Systemet i væsentlig strid med dets formål, Kunden uretmæssigt kopierer varemærker, garanticertifikater, indhold eller andet som tilhører Ubivox, eller andre virksomheder, Kunden tilsidesætter de forpligtelser, der er nævnt i Forretningsbetingelserne, eller Kunden tages under insolvensbehandling eller der indtræder væsentligt forringede økonomiske forhold for Kunden, der bringer betalingsforpligtelsen i fare, eller Kunden ikke overholder Ubivox' Antispam-politik. I tilfælde af ophævelse på grund af Kundens væsentlige misligholdelse, sker der ikke refusion af eventuelle forudbetalte beløb. Ikke afregnet forbrug opgøres og faktureres ved ophævelsen. Bestemmelsen om at afgive påkrav med 5 arbejdsdage til at rette for sig gælder også, såfremt en part ønsker at gøre anden misligholdelsesvirkning gældende end ophævelse af købet, idet misligholdelsesvirkningen falder bort, såfremt den misligholdende part retter for sig inden den nævnte 5 arbejdsdages frist. 17. Generelle bestemmelser Kommunikation: Gyldig kommunikation til Ubivox skal sendes som eller fysisk brev til de i punkt 1 anførte adresser. Kunden kan ikke overføre eller på anden måde overdrage sine rettigheder efter købet uden forudgående skriftligt samtykke. Ubivox er dog berettiget til at overdrage sine rettigheder til tredjemand, både samlet og delvist. Lov- og forumvalg: Eventuelle retssager mellem Parterne vedrørende Abonnementsaftalen skal anlægges ved Københavns Byret i første instans. Dansk materiel ret finder anvendelse på kontoaftalen. 10

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Ver. 8 11/07/2014 Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Disse leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer fra Blue Energy A/S som er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for kunden, medmindre

Læs mere