REGULATIV for anlæggets drift. NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. Havnevej Grenaa SE: Mail:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGULATIV for anlæggets drift. NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. Havnevej 26 8500 Grenaa SE: 32563236 Mail: samsignal@stofanet.dk."

Transkript

1 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. Havnevej Grenaa SE: Mail: REGULATIV for anlæggets drift. April 2014 Side 1 af 7

2 INDHOLD SIDE 1. Indledning 3 2. Definition af en brugerenhed 3 3. Tilslutning og installationer 4 4. Ejendomsret til installationer 4 5. Arbejde ved installationer 4 6. Reparationer og forstyrrelser 4 7. Takstblad 5 8. Tilslutningsbidrag 5 9. Driftsbidrag Lukkegebyr Genåbningsgebyr Opkrævning, restancer og lukning Programvalg og brugerindflydelse Digitale tjenester 7 Alle henvendelse vedrørende drift og abonnement skal rettes til: Stofa A/S Uraniavej Horsens Tlf.: Kundeservice Tlf.: Hovedvagten: Efter normal arbejdstid til kl. 24:00 Tlf.: Zaptor fejlservice Tlf.: Regningsservice (>Kontakt os<) Anlægget er registreret under: Norddjurs Antenneforsyning a.m.b.a. Havnevej Grenaa SE: Selskabet benævnes og markedsføres normalt som SAMSIGNAL Side 2 af 7

3 1. INDLEDNING 1.1 Driften af antenneanlægget omfattes af bl.a.: Lov nr af 23. december 1992 om radio- og fjernsynsvirksomhed med senere ændringer og med tilhørende bekendtgørelser og cirkulærer. Installationsforskrift for Norddjurs Antenneforsyning. Takstblad for Norddjurs Antenneforsyning. 1.2 Norddjurs Antenneforsyning a.m.b.a. drives som et selskab, hvis økonomi hviler i sig selv. 1.3 Formålet med Norddjurs Antenneforsyning er: At distribuere TV- og radioprogrammer. At bringe et varieret udbud af TV- og radiokanaler. At tilbyde abonnenterne de digitale tjenester, som naturligt lader sig udbyde via bredbåndsanlæg. At give brugerne indflydelse på programvalget. 1.4 Opbygningen af antenneanlægget er sket siden 1976, hvor flere eksisterende antenneanlæg i Grenaa blev sammenkoblet og forsynet fra en kommunal fælles hovedstation på Møgelbjerg. Senere blev der etableret fordelingsnet i først Hammelev og Sommerhusområdet og senere i Trustrup. Der er i dag nedlagt fiberrør mellem Trustrup og Lyngby til fremtidig udvidelse. 1.5 Efter en byrådsbeslutning blev antenneanlægget pr. 1. januar 2010 overdraget til det private selskab Norddjurs Antenneforsyning a.m.b.a., som herefter driver anlægget under navnet Samsignal. 2. DEFINITIONER AF BRUGERENHEDER M.V. 2.1 Betegnelsen Brugerenhed er betegnelsen for, hvad SAMSIGNAL anser for en særskilt brugerinstallation. En brugerenhed kan bestå af en boligenhed, en erhvervsenhed eller en institutionsenhed. 2.2 Ved en boligenhed forstås et eller flere lokaler, som er indrettet til helårs- eller fritidsophold for en selvstændig husstand (f.eks. enfamiliehus, ejerlejlighed, andelsbolig, lejet lejlighed, kollegieværelse, klubværelse, ungdomsbolig, pensionistbolig og fritidsbolig). Antennetilslutning i midlertidig udlejede enkeltværelser i lejligheder/enfamiliehuse, som udlejer selv bebor, anses som hørende til de brugerenheder, som værelserne udgør en del af. 2.3 Ved en erhvervsenhed forstås et sted, som i forbindelse med udøvelse af erhverv er indrettet til fast opstilling af én radio- og/eller ét TV-apparat (f.eks. et værelse og et fællesrum på hoteller, moteller, vandrehjem o. lign. eller et butikslokale, et kontorlokale, et mødelokale, et forsamlingslokale eller en campingenhed på en campingplads). Virksomheder, der er indrettet efter, at deres kunder selv medbringer apparater (campingplads), betaler for en brugerenhed pr. 2 tilslutningsmuligheder. Virksomheder, som sælger/reparerer radio- og TV-apparater, betaler for én brugerenhed for hver af funktionerne salg og reparation. (Se pkt. 2.7) 2.4 Ved én institutionsenhed forstås et sted eller en sådan del af en institution, som er indrettet til fast opstilling af et radio- eller TV-apparat (f.eks. et værelse, et vagtrum, et fællesrum eller et andet lokale på plejehjem, sygehus, børnehave, skole eller politistation). Hvor institutionen helt eller delvis er indrettet med et antal stikdåser, hvor apparater undertiden tilsluttes (skole), eller hvor institutionen er indrettet efter, at dens brugere undertiden selv medbringer apparater (sygehus), regnes med én brugerenhed pr. 2 tilslutningsmuligheder. (Se pkt. 2.6) Side 3 af 7

4 2.5 Antenneanlægget har ikke rettigheder til at sælge signal til brug for offentlig visning og brug på hoteller o. lign. Der henvises til at indgå en aftale med en virksomhed, der råder over rettigheder til denne form for fremvisning. 2.6 Hvor ovennævnte definitioner er i strid med programleverandørernes gældende standardvilkår, skal programleverandørernes standardvilkår have forrang. 3. TILSLUTNING OG INSTALLATION 3.1 Tilslutning bestilles ved henvendelse til Stofa på telefon , Hvis den kommende abonnent ikke er ejer af ejendommen, påhviler det denne at opnå den fornødne tilladelse fra ejeren til, at der etableres stikledning til ejendommen. 3.2 Stofa rekvirerer herefter en tekniker til at etablere tilslutningen efter de gældende retningslinjer for etablering af stikledninger. 3.3 Alle udgifter til gravearbejde på privat grund afholdes af abonnenten. Retningslinjerne for gravearbejde, som er anvist i Stikledningsforskriften, skal nøje følges. Udgifter til gravearbejde i offentligt areal påhviler Samsignal. Installatørens anvisning af gravetracé og tilslutningspunkt skal følges nøje. 3.4 Alle udgifter til etablering af stikledning op til 30 mtr. stikledningskabel, samt montering af 1 stk. datadåse afholdes af Samsignal. 3.5 Der må ikke foretages nogen form for sammenkobling med kabel eller trådløst forbindelse mellem flere brugerenheder. 4. EJENDOMSRET TIL INSTALLATIONER 4.1 Antenneinstallationen til og med brugerenhedens første stikdåse tilhører SAMSIGNAL og må ikke uden SAMSIGNAL s godkendelse fjernes eller afbrydes. 4.2 De af Stofa A/S (StofaNet) monterede dåser og filtre tilhører SAMSIGNAL og må ikke demonteres eller flyttes uden tilladelse fra SAMSIGNAL. 5. ARBEJDE VED INSTALLATIONER 5.1 Ethvert arbejde på antenneanlægget må kun udføres af SAMSIGNAL s godkendte installatør. 5.2 Udgifter til ændringer ved antenneanlægget på en ejendom forårsaget af forhold som ombygninger, renovering og istandsættelse på bygninger eller terræn afholdes af ejendommens ejer. 6. REPARATIONER OG FORSTYRRELSER 6.1 Driftsforstyrrelser i anlægget fejlmeldes til Stofa på telefon Fejl, som konstateres i fordelingsnettet til og med fordelingsstanderen, udbedres, og SAMSIGNAL afholder udgifterne til reparation. 6.2 Udgifter til udbedring af fejl på stikledning og i intern installation afholdes af abonnenten. Udgifter til serviceudkald forårsaget af defekte tilslutningssnører og fejl i modtagere afholdes også af abonnenten. Før der foretages et serviceudkald, tilrådes Side 4 af 7

5 det, at der ved selvsyn undersøges, om der er andre abonnenter, der har samme fejl. Udgifter til gravearbejde og retablering på privat grund påhviler abonnenten. Fejl som opstår på stikledninger, der ligger i offentlig areal, begrundet med at fordelingsstanderen ikke er placeret i abonnentens grundskel, dækkes af SAMSIGNAL. SAMSIGNAL s udgifter omfatter kun kabel og gravearbejde, på den del af stikledningen der ligger i offentlig areal. 6.3 Brugerens egen reparatør betales altid af brugeren selv. 6.4 Udbedring af fejl foretages hurtigst muligt, og ved fejl, der kun omfatter en enkelt abonnent, foretages udbedringen senest førstkommende arbejdsdag (fejl i intern installation). 6.5 Enhver bruger har pligt til at sørge for, at den interne installation og tilsluttede modtagere ikke forstyrrer anlægget, andre abonnenter eller andre tjenester. Hvis der opstår forstyrrelser fra stikledningsinstallationen, er SAMSIGNAL forpligtiget til straks at afbryde forbindelsen. 6.6 Mod legitimation skal anlæggets repræsentanter til enhver tid have uhindret adgang til alle installationer, som er tilsluttet antenneanlægget, for eftersyn og kontrolmåling. 6.7 Der kan forekomme afbrydelser af signalet som følge af tekniske problemer, service og vedligehold. Abonnenterne kan ikke opnå nogen form for godtgørelse på grund af manglende signal. 6.8 Kun den installatør/servicefirma, som er godkendt af SAMSIGNAL, må åbne for fordelingsstandere og tilslutningspunkter. 7. TAKSTBLAD Gældende takster for tilslutningsbidrag, driftsbidrag og diverse gebyrer fastsættes af bestyrelsen og bekendtgøres i et takstblad, som kan læses og udskrives fra hjemmesiden 8. TILSLUTNINGSBIDRAG 8.1 Der betales ét tilslutningsbidrag pr. brugerenhed. (Se takstblad) 8.2 Ved brugerskifte betales ejerskiftegebyr. (Se takstblad) 8.3 Tilslutningen er et fast tilbehør til den brugerenhed, hvortil det er bestilt. Tilslutningen følger ejendommen og kan ikke overflyttes til en anden brugerenhed. 8.4 Bestyrelsen kan, hvor det skønnes nødvendigt, vedtage en særlig takst for tilslutning af et større antal abonnenter. 8.5 Lejetilslutning det er muligt, i det eksisterende forsyningsområde, at leje en tilslutning. Der skal så betales et reduceret tilslutningsbidrag samt et forhøjet driftsbidrag. (Se takstblad) 9. DRIFTSBIDRAG 9.1 Driftsbidrag herunder til reparation, vedligeholdelse og programkøb betales kvartalsvis forud og opkræves af Stofa A/S (Se takstblad) Side 5 af 7

6 9.2 Driftsbidrag lejetilslutning ud over det fastsatte driftsbidrag, betales der et lejegebyr til dækning af det reducerede tilslutningsbidrag. (Se takstblad) 10. LUKKEGEBYR 10.1 For lukning ved frivillig afmelding eller tvungen afbrydelse betaler den pågældende abonnent det fastsatte gebyr for lukningen. (Se takstblad) 11. GENÅBNINGSGEBYR 11.1 Genåbning af TV v. ny kontrakt hvor der er betalt tilslutningsafgift. (Se takstblad) Her menes at når en ny abonnent flytter til en brugerenhed, hvor der tidligere er lukket, skal den nye bruger ikke betale det fastsatte gebyr for genåbning, hvis lukningen ikke er foranlediget af denne bruger Genåbning af TV på eksisterende kontrakt hvor der er betalt tilslutningsafgift. (Se takstblad) Her menes at når en bruger, efter lukning efter eget ønske, ønsker genåbnet for signalet, sker dette ved betaling af det fastsatte gebyr Genåbning af TV på eksisterende kontrakt ved restance. (Se takstblad) Her menes at når en bruger, efter lukning p.g.a. restance, ønsker genåbnet for signalet, sker dette ved betaling af det fastsatte gebyr. 12. OPKRÆVNING, RESTANCE OG LUKNING 12.1 Opkrævning af driftsbidrag foretages af Stofa Kundeservice efter gældende takstblad Opkrævning af gebyr for Pakkeskift foretages af Stofa Kundeservice efter gældende takstblad 12.3 Bindingsperioden for alle pakker er udløb løbende måned + 30 dage Opsigelsesvarsel er udløb løbende måned + 30 dage. 13. PROGRAMUDVALG OG BRUGERINDFLYDELSE 13.1 Der gennemføres en brugerundersøgelse mindst hver andet år. Brugerundersøgelsen kan foretages via til et repræsentativt udsnit af abonnenterne Bestyrelsen kan, hvis der skønnes et behov, oprette et programudvalg bestående af 6 personer, der som udgangspunkt består af 3 kvinder og 3 mænd i forskellige aldersgrupper samt et bestyrelsesmedlem Programudvalget udvælges eller godkendes af bestyrelsen Formålet med programudvalget er, med baggrund i programundersøgelsen, at deltage i udarbejdelse af program- og temapakker på antenneanlægget. Det er bestyrelsen, der har den endelige afgørelse for programstrukturen. 14. DIGITALE TJENESTER Side 6 af 7

7 14.1 Der udbydes alle digitale tjenester, som naturligt kan udbydes på antenneanlægget. Det drejer sig p.t. om Internet-forbindelse, Digital TV, IP-Telefoni og Interaktive tjenester som leje af film og tidsforskydning af programmer. Der kan også tilkøbes HighPay programpakker Brugere af digitale tjenester har et selvstændigt kundeforhold til Stofa A/S, der siden 2002 har leveret alle digitale tjenester på anlægget. Alle henvendelser vedrørende digitale tjenester skal derfor rettes til Stofa A/S på telefon eller som meddelelse via Senest revideret april 2014 Ret til ændringer forbeholdes. Regulativet er godkendt af bestyrelsen d. 30. april 2014 Anders Lisvad, fmd. Lars Ravn Jens Reckweg Henrik Hougaard, ref. Søren Holck Side 7 af 7

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest 1. Navn Foreningens navn er Bramming Antenneforening Vest. 2. Formål Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr 1 2 0 0 4 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Tirsdag, den 30. marts 2004 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kirkebakkeskolens

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i 2006. Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006. Revideret regnskab

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

Navn, hjemsted og formål...5. Antenneforeningens medlemmer...6. Antenneforeningens ledelse...7. Tekniske installationer... 11

Navn, hjemsted og formål...5. Antenneforeningens medlemmer...6. Antenneforeningens ledelse...7. Tekniske installationer... 11 VEDTÆGTER Indhold Navn, hjemsted og formål...5 Antenneforeningens medlemmer...6 Antenneforeningens ledelse...7 Bestyrelsen... 10 Tekniske installationer... 11 Medlemmernes betalingsforpligtelser... 14

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Struer Forsyning Fjernvarme A/S

Struer Forsyning Fjernvarme A/S Struer Forsyning Fjernvarme A/S ALMINDELIGE OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Struer Forsyning ALMINDELIGE- OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Vedtægter for Antennelauget MASTEN Hvalsø 1. Antennelaugets hjemsted er Kirke Hvalsø by. 2. Antennelauget består af medlemmer af de foreninger og enkelte husstande, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Foreningerne

Læs mere

Medlemsinformation Juni 2014

Medlemsinformation Juni 2014 Medlemsinformation Juni 2014 ERIKSMINDE MEDIENET KABEL TV - BREDBÅND - TELEFONI - ALARMSYSTEM Digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Velkommen til Eriksminde Foreningen byder velkommen

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Velkommen. til Antenneforeningen Brøndby. Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen. Gem denne folder!

Velkommen. til Antenneforeningen Brøndby. Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen. Gem denne folder! Velkommen til Antenneforeningen Brøndby Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen Gem denne folder! Indhold TV...4 Internet...8 Telefoni...19 Priser...12 Diverse...14 Velkommen Jeg

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV 1 ANVENDELSE 1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale mellem en forening eller erhvervsvirksomhed (herefter kaldet

Læs mere