!"#$"%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4"'%,#5,6",3# "#,-#731+,38,328,9-"$# !"#$"%#&'(# )*+,-.# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !"!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"#$"%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4"'%,#5,6",3# "#,-#731+,38,328,9-"$# !"#$"%#&'(# )*+,-.# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !"!"

Transkript

1 "#$"%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4"'%,#5,6",3# "#,-#731+,38,328,9-"$# "#$"%#&'(# )*+,-.# "

2 $%&%'()*+,-./ ,-4,6%)'.7.8%.5%./953-.5:.54:.;/%& 4&)5.+8./%'BCDC+4? "#$%&'#( )*++,-%.&/%*-0(1233( 4*5.%'6#(7-%8#95%/#/( $.E'.8.5F5%;G5%4/%)+4.+ HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH I%4)J&)+.K)549.5-L);,94.+ HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 2)%I%+8.-))58K )5%.M(5%4/% N.5;.+ #

3 /011234# O(5,3-(/(.,5./%6)')+8P3)'%/)/%&..7:%5%64/38%.4/(%4/(.4%4.Q)7%+.4=:*;(&-6(*-( ;:%$:(/#9+5(+,5#,+5(:#-$#<*9/:($&-($*++,-%$&/#(;%/:(/:#%9(,5#95(/:9*,=:(5*$%&'(+#6%&5( RS7.)+4,TT,634-5,3:%+/.5&%.U4U.()&.T,634.8,+/( ,/%&.4D+..84 :5.T )+8/(.%5&%.U,+,35/U,6)4.4VW)/%,+)'N)''.5S,TX.+7)5;)+8/(. W)/%,+)'234.37%+M,:.+()-.+V)+8/(.%5.TT,5/,+4,6%)'7.8%)?O(5,3-(%+/.5&%.U4 U%/(5.:5.4.+/)/%&.4T,5/(./U, %/U)4:,44%9'./,-./)+%+4%-(/%+/,/(.%534. )+8:,4%/%,+,+4,6%)'7.8%)? O(.T5)7.,T5.T.5.+6.%+/(./(.4%4%44,6%)'6,+4/536/%&%4/D)+8/(.T,634%4,+4,6%)' 7.8%)D%8.+/%/S/(.,5SD:5,6.44.4,T%+8%&%83)'%4)/%,+Y<+/(,+SN%88.+4ZD+.,1/5%9.4 Y2%6(.'2)TT.4,'%ZD[4.4\N5)/%T%6)/%,+4/(.,5SD)+8M5.)/%&.2)+YG')34]?2,-.+4.+Z? ^35/(.57,5./( _4,9'%-)/%,+4)+86,773+%6)/%,+45.4:,+4%9%'%/S%+ 6,55.')/%,+U%/(/(.X)+%4(`234.37<6/*)+8/(.2%+%4/5S,TM3'/35.()49..+4/38%.8? a+/(.9)4%4,t,35)+)'s4%4)+88%46344%,+4u.)5.)9'./,6,+6'38./(.t,'',u%+-= O(.34.54,T4,6%)'7.8%)6,+4/536//(.%5%8.+/%/S,+4.&.5)''.&.'4&%)T)6.9,,; :5,T%'.1.8%/%+-V/(.S65.)/.):%6/35.6,+4%4/%+-,T:(,/,4D4/)/343:8)/.4DT5%.+84 )+8/(.:)-.4/(.S'%;.D)7,+-,/(.5/(%+-4? O( ,6%)'%4.%+6,773+%/%.4,T%+/.5.4/4/()/6,+/5%93/.4/,)+%+8%&%83)' 6,+4/536/%,+,T%8.+/%/S? O( ()4/,,:.+3:D)+8/(.%5/5)8%/%,+)'(%.5)56(%64/536/35.)+8T,57,T6,773+%6)/%,+()4/,9.5.:')6.89S)+.P3%&)'.+/T')/4/536/35.)+8 6,773+%6)/%,+9)4.8,+8%)',-? O(5,3-(/(.34.,T4,6%)'7.8%) )+'%&.3:/,/(.%56,773+%6)/%,+ 5.4:,+4%9%'%/S)+8,9'%-)/%,+4%+6,55.')/%,+U%/(/(.`234.37<6/*)+8/(.%5 %+8%&%83)') /4U%/(/(.2%+%4/5S,TM3'/35.? # >

4 :)6&*%62;*3-,+),%2,# :8767;# < 5=5 C 5=D 55 D />:E629:8:/6;7# 5D F E2/:?:3:G:9/:3# 5H H B:?3629;# 5I H=5 2A;3J7/767;# 5K I 5< K 1:B?8:29;#M#:1>636# DN O A?3/L767;/A:9B:B# DD O=5 DH < 1:86:3# DO <=5 DO <=D 67B:37:BB:B#/?1#1:86:# D< <=F D< C F5 C=5 /?E629:#1:86:3# FD B?"?" ^<MFRaaG >A B?"?"?" I%;.4 >b C=D 086L967;:7#A?3B/JBB:3# FK 5N 10/::3# F< 5N=5 10/:01/9?:7R#A?3>96;B:9/:3#?;#A? ;/27/23# HN "c?"?" d<22f<^o<if2fiif2j2gang[io[d2ewejofdefo A" "c?"?# dfj[io<ogawod<go2fiif2w<o2[jang[io[d2ewejofdefo A" 5N=D 10/::3#M#/?E629:#1:86:3# HD 55 68:7B6B:B# HI A

5 55=5 HI 55=D :B#6#8:B#/:71?8:37:#/21A078# HO ""?#?" ewxe$ex[<iejfdewn$j?wfajo<22fd AB 5D 0/:/#M#;32B6A6E2B6?7/# ID 5D=5 L36B6L#M#27:78:96;S:8# II 5D=D 0M;#M#8:#74:#1:86:3# IK 5F E3:2B6:#127# IC 5F=5 6780/B3629#/?E6:B4# IC 5F=D 83:21#/?E6:B4# KN 5F=F E3:2B6:#127T/#/?E6:B4# K5 5H?>/011:367;#2A#B:?36# KK 5I?>B2LB#B69#27294/:# K< 5I=5 K< "b?"?" G$<IeO<Oe$FX<O<JNFWFd<IeJFdR<dfFX CB 5I=D 3:A9:L/6?7:3#?:3#:7L:9B67B:36:Q:7:# KC 5I=F 3:A9:L/6?7:3#?:3#A?L0/;30>>:67B:36:Q:7:# ON "b?>?" [X$]INFIJFJGdeOFdeFdaNdFGd[OOFdeWN g" "b?>?# [X^hdFIJF<^^aG[JNd[KKFeWOFd$eFiJ\2aXFd<OadFWJdaIIF g> 5I=H 67B:36:Q;068:/# OH "b?a?" FWGFIOeWOFd$eFiJ ga "b?a?# ^ag[jnd[kkfewofd$efij ga 5K :7L:9B67B:36:Q/# OK 5K= /:#2A#67B:36:Q/#1:8#/1L#M#72B10/# OK 5O A?L0/;30>>:67B:36:Q/# <F 5O=5 67B3?80LB6?7#2A#A?L0/;30>>:67A?3127B:3# <F 5O=D 27294/:#2A#A?L0/;30>>:67B:36:Q/# <I "g?#?" "g?#?"?" "g?#?"?# "g?#?"?> $%8.+48.'%+- "g?#?# b

6 "g?#?#?" J,6%)'.7.8%.5\e8.+/%/./ / B> "g?#?> K<NFJ Bb "g?#?>?" 2,/%&.5\9.'k++%+-.5 BC "g?#?a $edgja2ffxfd\ewjoeo[oeawfdkljame<if2fxefd Bg "g?#?a?" J/)/34,:8)/.5%+-.5V5.'.&)+4\T5.;&.+4 "g?#?a?# X./5.'.&)+/.D4;j&.\.;4/5),58%+j5. BB "g?#?a?> d.4:,+4 "cc "g?#?a?a F+&.E4;,773+%;)/%,+&4?X%)',- "c" "g?#?b 2[JFFdKlJaMe<IF2FXeFd "c> "g?#?b?" e+t,57)+/.5+.44s+:mj2g,-w)/234y8.ts4%4; z "c> "g?#?b?# J;)'734..5Y,&.5(,&.8./Z&j5.:mT)6.9,,;n "ca "g?#?b?> J2G,-W)/234:mT)6.9,,; "cc "g?#?b?a )-T)6)8.+V(&.7.58.n "g?#?b?b ^5.7,&.5 "cb "g?#?b?c F/T5.7/%8%-/:)5)8%-7.4;%T/.% & n """ 5< 86/L0//6?7# 55H 5<=5?>B2LB#B69#86/L0//6?7# 55H 5<=D >23286;1:/L6AB:# 55I 5<=F A? ;#;:77:1#8629?;# 55< 5<=H 67#:L/L03/U#;3:2B#:V>:EB2B6?7/# 55C 5<=I 5DD 5C L?7L90/6?7# 5DK DN >:3/>:LB6:367;# 5DC #c?"?" ^df2oexfwjifr??n "#B #c?"?# ewgi[jeawvjame<i<wj$<dienffxkl^df2oexfwj2[jf[2 ">c D5 96BB:32B0396/B:# 5F5 D5=5 67B:37:BS:76/767;:3# 5FF DD 23B6L:9#B69#LA?301# 5FI DF A? ;/?:3:G:9/:3# 5F< C

7 W#8:9#5#W# ;307892;# XFI"VNd[WXI<N J+"%9%((K*95.-%-=5<#'/#/( XFI#VOFade N9&/%<%$&/%*-5((D9#&/%8#(H&-( O"5,++#9%-=(&<(/#*9%( XFI>V<W<IoJF O"/&./(/%'(&-&'?5#((J-.#'/%-/#98%#;5(K*.,5=9,""#%-/#98%#;5( XFIAVdFJ[IO<O P%5.,55%*-(()*-.',5%*-((C#95"#./%8#9%-=( g

8 5 6)X%,X)")+# J,6%)'.7.8% S5.5.T/.5(m+8.+4/,5.8.'.)T&,5.4'%&?$%(k5.5;,+4/)+/,7 T)6.9,,;D/U%//.5,-o,3O39.%)&%4.5,-+S(.8.5D&%:')+'j--.5T.4/.5D)55) ,+4/5)/%,+.5D8.'.59)9S9%''.8.5,-7)8)+7.'8.'4.5D4)7/,:8)/.5.5(&,5&%.5?$% %+/.5) &.++.5D9.;.+8/.,-T)7%'%.,7)'/T5)T,5;k'.'4./%'T,5T5.77.'4.:m E,99./ %&.54.T,5):m+.//./?KmT'.5.T5,+/.5()54,6%)'.7.8%.5'%-.T5.7()T/ 4)7T3+84,7&j'/.+8.9./S8+%+-?X./4m&%TQ/%8'%-.5.:mm5./&.8X./<5)9%4;.^,5m5D (&,5/U%//.5,-T)6.9,,;4:%''.8..+4/,55,''.D4,7/%'-j+-.'%-.:')/T,57.T,5 %+T,57)/%,+DS/5%+-4T5%(.8,-;,,58%+.5%+-)T,:5k5?e4/)5/.+)T)3-34/#c""5)7/. 35,'%-(.8.5I,+8,+?f.59'.&4,6%)'.:')/T, /4,75.84;)9.5%9)'')8.7)-.5+.4,5-)+%4.5%+-4)7//%'T5.7&%4+%+-)T-.5+%+-.5,-/S&.;,4/.5?2S+8%-( /. 4.'&4)77.7.8%.5/%'384/%''%+-,-.T/.5'S4+%+-)T-.5+%+-47j+8D7.+4)'7%+8.'%-.,- :5,7%+.+/.9,5-.5.4)77.4/.838/5S;/.9.;S75%+-.5,-(,'8+%+-.5/%',:/kE.5+. YG^,537D#c""Z?f.5(E.77.4m&%T,5+S'%-/8.4,6%)'.7.8%.5T'%//%-/% &)'-;)7:.+/%'T,';./%+-4&)'-./? J,6%)'.7.8%.54S+.4)/4:%''..+4/k55.,-4/k55.5,''.%&,5.4&.58.+,-(&.58)-?^'.5.,-T'.5.%+8%&%8.5T'S//.5%+8:m8.4,6%)'.:')/T,57.T,5(.5)/4,6%)'%4.5.D(,'8.+./&j5; &.8'%-.D8)++.+S.5.')/%,+.5DT,5+kE.4%-4)7/(,'8.4%-,:8)/.5./,-%+T,57.5./V4m&.' %)59.E844)77.+(j+-4,7%T5%/%84kE.7.8?eTk' k-.'4.T,5./)-./)T^Xe2 " "B1m5%-..5(.'/,::.:mBBpY^Xe2D#c"c=gZ?O,:46, N,,-'.,-8./4,6%)'. 7.8%.T)6.9,,;? X.+4/%-.+8.:,:3')5%/./)T4m8)++.4,6%)'.7.8%.5()5% m5)TTk8/ ',:T,585%+-/%'.5(&.5&4'%&./,7)/9.+S//.8.7/%')/+m8.5.47m'-53::.5?a-8.++.,:T,585%+-.5%;;.-m./38.+,78.+;3'/35.''.4.;/,5D(&,57.8./4/%-.+8.)+/)'8)+4; ()57.'8/4% ,6%)'.T)+.5:m9'?)?T)6.9,,;D/U%//.5DT'%6;5,- T,354P3)5.?f.5() T3+8./+S.8%-%/)'.:')/T,57.D(&,5T5)8.;)+ ;,773+%; &j ,-:,/.+/%.'/+m+S.7m'-53::.5?$%4.5

9 8, ,74/m.+8.%./8%'.77)D%8./4,6%)'.7.8%.5,:T,585.5/%'+S.7m8.5)/ ;,773+%;.5.:m4,7')8.5/%')/6')4( /5)8%/%,+.''./%'-)+-/%' ;,773+%;)/%,+?^,5,4)/4..54,6%)'.7.8%.5%;;.9',/.+9.'.E'%-+S ;,773+%;)/%,+4;)+)'D4, &%8.5.;)+9.+S// V /m573'%-&%4,&.5T,5.+4/k55.38T,585%+-D.+88.-k54%-;')5/?$%7.+.58,-D)/ T,58.';)+9.+S//.4%-)T4,6%)'.7.8%.54,7./'.8%8.5.4T,57%8'%+-D ;,+/);/,-8%)',-D,-)//%'4/.8.&j5.'4.+:m4m8)++.7.8%.5;)+(Ej': )/,:TS'8.8.T,57%8'%+-4;5)&D8.4,74/)/4'%-.,-4/)/4)+.5;.+8/.%+4/%/3/%,+.54;)''.&.,:/%'?J:k5-47m'./.5D(&,5&%8/ T,57m5)/38+S//.8%44.7.8%.5T3'8/38D,-,7 8./%8./(.'./)-./.5%8.5.4%+/.5.44.n 5=5 >Y*Z%,[\,%-# $,5.44:.6%)'..5;3+./kE.9'%;49%''.8.?</T,5.-%&.)+8./&%''.&j5.+)%&/D8)8.58)-'%-/ 4;.54/,5.4,747m,:8)/.5%+-.5:m4)7/'%-.4,6%)'.7.8%.5?[+8.5&.E4%38)59.E8.'4.+ )T&,5.44:.6%)'..58.5,:4/m./+S.7.8%.5,-8./%8'%-.5.()538&%;'./4%-%.+4m8)+ -5)8D)/8./()5&j5./4&j5/)/Tk'-.7.8? a&.+4/m.+8.;)5);/.5%4/%;)t,54,6%)'.7.8%.5-k58.7/%'&)+4;.'%-.&)+8.)/tj58.4%d T,5(&,58)+;,773+%;.5.57) %.5D8.5.54mT,5)+8.5'%-.,-8S+)7%4;.n F5T)5% %44.+S.7.8%.5.5T,5(,'84&%4TmD, /k55.5%4%;,T,5)/ T.E';,773+%;.5.(.5.+8&%);,773+%;)/%,+4;)+)'.5D4,77)+%T,5&.E.+.5T,5/5,'%- 7.8? X.4,6%)'.7.8%.5.57)+-.)5/.8.D(&,5T,5&%()5&)'-/)/T,;34.5.:m8./%X)+7)5;:/? #c""z() /4/,5/%+6%/)7.+//%')/&j'-.+./,:8.++.;,773+%;)/%,+4;)+)'? 2.+q/.5)/,:5.//..+T)6.9,,;:)-.D+,-./(.'/)+8./.5)/(,'8.8.+%'%&.V,:8)/.5./D &.8;,77.+8.,-/%'/5j;;.+8.T, ? m%8.+T,59%+8.'4.4:k5-.4%- 4.'&D(&)88.5;)+&%+8.4:m4,6%)'.7.8%.5D,-%;;.7%+84/(&)88./%'-.+-j'87m-%&. )T;)'8:m? B

10 etk' k-.'4.t,5./)-./)tg)/5%+.x)7;ej5 # /k54/.8.'.+)T8.8)+4; %;;.8.4,6%)'.7.8%.5:m7.8%./4:5j7%44.5D7.+9',/4,7.++S ;,773+%;)/%,+4;)+)'D(&,5% )5;.84Tk5.54%-4.'&:m4/,5/4./4)77.7m8.D 4,78.()5-E,5/(%8/%'YX)7;Ej5D#ccBZ?$%()5.+T,57,8+%+-,7D)/8.//.(j+-.5 4) ' /5)8%/%,+.''.;,773+%;)/%,+4/%'-)+-4)7/8.'48.4,6%)'. 7.8%.54T')8.;,773+%;)/%,+44/53;/35D4,74j//.5)T4.+8.5,-7,8/)-.5:m '%-.&j58%-.:')84.5?f&,5x)7;ej5:5%7j5/4.5:mt,5(,'8.//%'4,6%)'.7.8% ,:/%;D&.+8.5&%%8.//.4:.6%)'.,-4m9'%;;./7, ?N.++.7 T,;34-53::.%+/.5&%.U k-.5&% T,5(,'8,-T,5&.+/+%+-.5/%'4,6%)'. 7.8%.5, /%'4/.8.&j5.'4.(.5:m? $,5.4(S:,/.4..5D)/ :m4,6%)'.7.8%.5;)+;)5);/.5%4.5.44,7);/%&.D )3/,+,7.,-4.'.;/%&.7,8/)-.5.D4,7()5,&.5(m+8.+%;,773+%;)/%,+.+7.''.78.7,-&%5;4,7(.8.5D,5-)+%4)/%,+.5,-%+4/%/3/%,+.5:m4,6%)'.7.8%.5?X.//..5.+3&)+/ :,4%/%,+T, ?^,5)/(Ej':.8.7/%' ;,773+%;)/%,+:m8.4,6%)'. 7.8%.5&%'&%9'?)?3+8.54k ,/%&.5T,5)/'%;. >,-Tk'-../734.37:m T)6.9,,;D4)7/(&%';.8%'.77).5.+4,6%)'7.8%./%'4/.8.&j5.'4.;)+5.E4.T, ? $%()5.+T,57,8+%+-,7D)/;,+4/53;/%,+)T%8.+/%/./4:%''.5.+5,''.T, )-.5.+:m4,6%)'.7.8%.5?[8T5)8.++.)+/)-.'4.;)+T)6.9,,;'%;.4)T m4;. T ,7.+T,57T,5%8.+/%/./47)5;k5.5T,58.+.+;.'/ ? e8./,&.+4/m.+8.()5&%4;%/4.5./t%5.(s:,/.4.5= "? G,773+%;)/%,+:m4,6%)'.7.8%.5T,5.-m5:m7.8%./4, :5j7%44.5D #? /5)8%/%,+.''.,-(%.5)5;%4;.7m8.)/;,773+%;.5.:m()57,+.5.5 %;; ,6%)'.7.8%.54T')8.;,773+%;)/%,+44/53;/35YET?B-6'#6-%-=Z? >? R53-.5.)TT)6.9,,;;,+4/53.5.5%8.+/%/./9'?)?-.++.7'%;.,-5.8%-.5%+-)T8.5.4 :5,T%'.5%./7.5..''.57%+85.9.&%84/T,54k-:m)/T5.74/m:m.+9.4/.7/7m8. #G)+8%8)/T5)eO1[+%&.54%/././7.84:.6%)'./*8#98#E#90(*+(+&-(.&-(8U9#(8#--#9(+#6(#/(.,-5/+,5#,+MMMA(>( >$%&j'-.5)/ ')tt)6.9,,;4.+-.'4;./.57%+,',-%d8)&%t% j;;.+8.,- :5j6% )+4;.,&.54j//.'4.5? "c

11 A? ;)+9.+S//.4,6%)'.7.8%.54,7T)6.9,,;/%')/,:TS'8.8.'.)T =D >Y*Z%,[\*Y[]%,Y")+# )+-4:3+;/%&,5.4(S:,/.4.5)59.E8.5&%38T5)Tk'-.+8.:5,9'.7T,573'.5%+-= W8*96&-(*=("V(:8%'.#("9U+%55#9(.&-(+,5##9(<9#+*8#9(.*++,-%.#9#(+#6(6#9#5( J,78./T5.7-m5D.54:.6%)'./4T,;34/,8.'/D%8./&%9m k , )T4,6%)'.7.8%.5?$%&%'4k-.)/9.4&)5.:5,9'.7T,573'.5% m8./.,5%,-.7:%5%?2.8&,5.438&)'-/./.,5%,:4/%''.5&%8.+5)77.D4,74:.6%)'./T,5/5%+4&%4 ;,77.5/%')/38T,'8.4%-%+8.+T,5?2.8%+8%&%83.''.%+/.5&%.U44/%''.48.54;)5:/:m/, 38&)'-/.8)+4; VJ/)/ T,5G3+4/Y(.5.T/.5J2GZ,-W)/%,+)'734../ Y(.5.T/.5W)/234ZV( T,5&.+/+%+-.5D,&.5&.E.'4.5D.5T)5%+-.5,-7m'7.8 /%'4/.8.&j5.'4.+:m4,6%)'.7.8%.5?$%)T,;34-53::.%+/.5&%.U k-.5&% ,/%&.5T,5)/&j5.:m4,6%)'.7.8%.54)7/8.5.4k+4;.5D:5j7%44.5,4&?T,5 ;,773+%;)/%,+7.89'?)? ?<+)'S4.5,-8%4;344%,+.5&%'Tk5.,4&%8.5./%' ;,+;'34%,+.5,-:.54:.;/%&.5%+-.5%T,5(,'8/%' %/3)/%,+D8%'.77).5,- :,/.+/%.''.73'%-(.8.5%T,59%+8.'4.7.8;,773+%;)/%,+&%)4,6%)'.7.8%.5? ""

12 D /^,_"'%,X,`"+)# J:.6%)'./.5%+88.'/%T%5.,&.5, '.?e8./Tk'-.+8.&%'&%;,5/9.4;5%&.D(&)88. T,54;.''%-.8.'.&%'5377.4)7/)+4;3.'%--k5.8.// ,8.'?X.++.&%',:/5j8. &.8,&.5-) ''.78.'.+.? 8,%#5#a#;Y])X%'+ f.5,:5%84.47,/%&)/%,+.5d%+/ , k-.'4.4t')8.5?x k5.4t,5 /.,5./%4;.,-7./,8%4;.4/m4/.8.54)7/T,54;.''%-.,&.5&.E.'4.5%T,5(,'8/%'4:.6%)'./4,785.E+%+-4:3+;/.5? 8,%#D#a#B,*Y" H&-? f.5t5.7'j--.4,-&%+;'.48.&)'-/./.,5%.57.8(.+9'%;:m4:.6%)'./4t,;34,75m8.5? FT/.5(&.5//.,5%)T4+%/&%'8.&j4.+/'%-4/.:,%+/.5,: %.+/.;4/9,;4? 8,%#F#a#2)'%b`, O"/&./(/%'(Q-&'?5#rJ-.#'/%-/#98%#;5(4)7/K*.,5=9,""#%-/#98%#;5? f k5.4t,55.t'.;4%,+.5,-t, '4.5%t,59%+8.'4.7.8)+)'s4.5+.d(&,5.t/.5 8.+%+84)7'.8..7:%5%9.)59.E8.4?FT/.5(&.5/)+)'S4.)T4+%/&%'8.&j4.+/'%-4/.:,%+/.5,: %.+/.;4/9,;4? 8,%#H#a#3,`]%-'-# B-(#.5.,95X(N9#&/(JY"#$/&/%*-5r(P%5.,55%*-r)*-.',5%*-,-C#95"#./%8#9%-=? f.5%+885)-.4.+)5/%;.'d(&,5.t/.54:.6%)'./4/5m8.t'.//.44)77.+%8%4;344%,+.5d %;,+;'34%,+.+, :.54:.;/%&.5%+-.+:.-.5T5.7? "#

13 XFI"VNd[WXI<N J+"%9%((K*95.-%-=5<#'/#/( XFI#VOFade N9&/%<%$&/%*-5((D9#&/%8#(H&-( O"5,++#9%-=(&<(/#*9%( XFI>V<W<IoJF O"/&./(/%'(&-&'?5#((J-.#'/%-/#98%#;5(K*.,5=9,""#%-/#98%#;5( XFIAVdFJ[IO<O P%5.,55%*-(()*-.',5%*-((C#95"#./%8#9%-=( ">

14 F E'`,*$,Y$,c,%`,Y# X.5.5T'.5.m54)-.5/%'&,5.4&)'-)TJ2G,-W)/2344,76)4.4?F+)T(,&.8m54) D )/9m8.J2G,-W)/234.54/)/4'% D(&%';./T,5:'%-/.58.7/%')/T,57%8'.95.8/,-/%'4m4/,5.+8.')T9.T,';+%+-.+4,773'%-/? A FT/.54,77)+-.8)+4;.5..T/.5(m+8.+.5)/T%+8.:m9'?)?T)6.9,,;D7.+.5&%D)/;,9'%+-.+7.'' T,57%8'%+-4)+4&)5,-953-)T4,6%)'.7.8%.5.5,:')-/D8)8.(.5%-.++.7:,/.+/%.'/;)+ +m38/%'t' ',/&.8/5)8%/%,+.' t,57%8'%+-? F+)+8.+m54)-.5D)/ /,5.D)+4./ ,7/5.+/'%-.7) k-.+8.:mm549)4%4V,7;5%+-Abc?cccYXJOD#c""Z?$%-m538T5)D)/Y4/,5/4./Z(.'. X)+7)5;49.T,';+%+-;.+8.5/%'8%44./,734..5?X./9./S8.5,-4mD)/&,5.4%+T,57)+/.5 %T,5&.E.+; ,-)/&%;)+Tm%+89'%;%8.5.4,:T)//.'4.)T8.5.4:.;/%& %7)-.4)7/8.5.4T,5(,'8/%'D(&%';.%+T,57)/%, '%-&%4;3++.k+4;.4%- T5)8.:m-j' ? $%T%+8.58./5.)'%4/%4;D)/8.5(,44m4/, ;)+)T4j//.45.44,356.5/%' (m+8/.5%+-.+)t4,6%)'.7.8%.5d8)9.--.%+4/%/3/%,+.5%t,5&.e.+()5./4/,5/ ;,773+%;)/%,+41,-7)5;./%+-4)::)5)/?$,5.4;,+;'34%,+.5()5(.57.84/k55.6()+6. T,5)/9'%&.,74)/%&%5;.'%-(.8.+D.+8(&%4&%)59.E8.8.4) m734..5?$% & %k&5%-/D)/J2G,-W)/234;)+&%5;.4,7T,59%''.8.5T,5) % X)+7)5;? e8./&%()5tm./%+8/5s;)td)/8.5&%44.4/.8.5(.54;.5.+/.4.,7d)/*;3+4/734..5,- ;3'/35(%4/,5%4; %;;.;)+8./4)77.T,57%8'%+-47j44%-/:m4,6%)'.7.8%.5* b D T%+8.5&%8./%+/.5.44)+/9m8.)/%+885)-../;3+4/734.37,-./;3'/35(%4/,5%4; ?X.++./.4..5&%%;;.+k8&.+8%-&%4.+%-.%D(&,5T,5&%T%+8.58./&.8;,77.+8.,-4m)/4:k5-.%+8/%'8.//.%9m8.&,5.4.+;.'/1,-T,;34-53::.%+/.5&%.U4? A T,5:'%-/.'4.5%T,5(,'8/%' ',&.+&%'9'%&.388S9./%)T4+%//./H,5##9? b$%()5tm./8.//.%+8/5s; )7/)'.57.8t,54;.''% ;.5% )+6(.+d,-/ %+-.4'%-.'.8.4%4:%'&.8&,5.4%+/.5&%.U7.89m8.W)/234,-J2G? "A

15 H B,*Y"$'%+# ^,5)/9.4&)5.&,5.4:5,9'.7T,573'.5%+-()5&%&)'-/)/%+885)-.T'.5./.,5%.5?e8./ Tk'-.+8.&%'&%;,5/5.8.-k5.T,59.&j T,5&,5.4&)'-)T8%44.?$,5.4/.,5%&)'- /)-.538-)+-4:3+;/%8.(S:,/.4.5,-)+/)-.'4.5D4,7&%)''.5.8.()54;%/4.5./%8. %+8'.8.+8.)T4+%/? ^,5)/+j57.,49m8..+T,54/m.'4.)T %'.77).54)7/ ,/%&.5% T,5(,'8/%'4,6%)'.7.8%.5DT%+8.5&%8./5.'.&)+/)/4.+j57.5.:m7.8%.54,7./,&.5,58+./ )7/e+/.5+.//./4,77.8%.?e8.++.4)77.+(j+-&j'-.5&%9'?)?)/ m /7.8%)'%4.5%+-D4)7/+,-'.&j4.+/'%-.:,%+/.5)+-m.+8. U.9;,773+%;)/%,+D4,7&%T%+8.55.'.&)+/.%T,5(,'8/%'4:.6%)'./? <T4)77.m54)-.5D4,7+j&+/,&.+T,5D&j'-.5&%)/;')5'j--.D(&) i.9#?c,-4,6%)'.7.8%.58j;;.5,&.5:m./-53+8'j--.+8.:')+Y9'?)?a*d.%''SD#ccbZ? f &%+j57.5.:md(&)88.5;.+8./.-+.5t)6.9,,;,-(&%';.73'%-(.8.5tq ()5(.5:m?X.438.+&%'&%;,77.%+8:m'%;.1T3+;/%,+.+? X)&%%4:.6%)'./4k-.5)/)T8j;;.D(&) ;)+-k5.<9#+*8#9DT%+8.5&%8./ 5.'.&)+/)/5.8.-k5.T, , T,57%8'%+-%./(%4/,5%4;:.54:.;/%&Y9'?)? f,,:.51n5..+(%''d#cccz?$%7.+.5)/+,-'.)t8.:5,9' ()5%8)-7(/? T,57%8'%+-;)+T%+8.4%8.+5,'' /%8'%-.5.()54:%''./%4)7T3+8./?<T4+%//./4;)' (.57.8&j5.7.8/%')/;')5'j--.D(&,5T, ;)+T%+8.8./:5,9'.7)/%4;,- &)+4;.'%-/)/ ,6%)'.7.8%.5,:/%7)'/?eT,5'j+-.'4.)T8.//.T%+8.5&%8./ %+/.5.44)+/)/3+8.54k-.8.)T/)'.5DJ2G,-W)/234()57.8G3'/357%+%4/.5%./D8)&% 7.+.5D)/&%(.538T5);)+)5-37.+/.5.T,55.'.&)+4.+)T /%'4/.8.&j5.'4.:m 4,6%)'.7.8%.5? F+)T4:.6%)'./4(S:,/.4.5.5D)/%+8%&%8./TQ&%)38&)'-/.'%;.4:mT)6.9,,;;,+4/ %8.+/%/./?X.5T,5T%+8.5&%8./7.+%+-4T3'8/)/3+8.54k-.D(&)84.'& / %8.+/%/./8j;;.5,&.5D'%-.4,7&%/)-.5./;%-:m%8.+/%/./44;)9.'4.%8./4.+7, )7T3+8&()?+,-'.)T<+/(,+SN%88.+4Y"BBCZ,-2%6(.'2)TT.4,'%4Y"BBCZ/.,5%.5? X.//.)T4+%/4;)'(Ej':.,4/%' T,54/m.'4.)T%8.+/%/./,-;,+4/53;/%,+.+)T8.++.? "b

16 $%7.+.5D)/ :/?%;;.38+S//.58.4,6%)'.7.8%.54:,/.+/%)'.T3'8/38D,-)/8.,& '%-(.8.+T,5)/T,57%8' %)',-:m8%44.7.8%.5?^,5,4)/4.() )+4;3./ ,7:)44%&.T5.7T,54,7);/%&.,-4.'.;/%&.7,8/)-.5.?$% ()58.5T,5&)'-/)/%+885)-.[4.4\N5)/%T%6)/%,+4Y9'?)?26s3)%'\i%+8)('D"BB>r d3--%.5,d#cccz4,7&, 'j--.+8.;,773+%;)/%,+4/.,5%?x.++.4j//.5.+);/%&,-4.'.;/%&7,8/)-.5%6.+/537d(&%';./&%7.+.5d)/ '%-.'.8.47m-k5.t,5)/,:+m.+(,'89)5%+/.5);/%, :m4,6%)'.7.8%.5? X)&%4,74)-/&%'3+8.54k-.D(&) ;)+-k5.T5.7,&.5D()5&%&)'-/)/4.:m.+ )T8.T5.7(.54;.+8./5.+84%4)7T3+8./DM5.)/%&.2)+Y2,-.+4.+D#ccCZ?f.5/)-.5&% 38-)+-4:3+;/%/.,5%.5,-,&.5&.E.'4.5T5)M,:.+()-.+e+4/%/3/.T,5^3/35.4J/38%.4* Y(.5.T/.5Me^JZ?f.5% &%D)/ ;)+,:+m T,54/m.'4.)T &j5.+8.,-;, D4)7/(&%';.:5jT )+84S+'%-&%4 ;,77.5/%')/8,7%+.5.? H=5 2\+Yd)`)")+# $%()5&)'-/)/T,;34.5.:mT)6.9,,;D8)8.54,74)-/.5T'.4/8)+4;.5.D4,79.+S//.54%- )T8.//.4,6%)'.7.8%.?X./;3++.()&.&j5./%+/.5.44)+/)/()& k-/ '%-(.8.5T,5)/./)9'.5.4%-:m)+85.4,6%)'.7.8%.5D(.5%9')+8/8./T,5(,'84&%4+S. N,,-'.t?$%7.+.58,-D)/8./.5&%-/%-.5.)/T,;34.5.:mT)6.9,,;D8)8./.5(.59m , :/?9.T%+8.54%-D4)7/)/8..5T)5% k54%-(.5D&%' ;3++./)-.47.8D+m5,-(&%48.k+4;.5)/./)9'.5.4%-:m)+85.4,6%)'.4%/.4?$%7.+.5)/ T)6.9,,;.T/.5(m m%+/.-5.5./%7)+-.48)-'%-8)-,-4,6%)'.'%&D)/8./%;;.&%' T,54&%+8.%+8.+T,58.++j57.4/.T5.7/%8?J.'&,7&, k-.'4.5,-5.43'/)/.5.;4.7:'%T% T)6.9,,;D4m7.+.5&%D)/8.)T8j;;.8./%'-)+-.D.5T)5%+-.5D :5jT ?7?:m4,6%)'.7.8%.5D&%'&j )5.,-4m%T,5(,'8/%')+85.,- ;, ,6%)'.7.8%.5? $%()5T5)&)'-/)/')&..+8S98.-m.+8.)+)'S4.)TJ2G,-W)/234*T)6.9,,;:)-.4?^,5 8./Tk54/.4k-.5&%-53+8./&,5.4/,8.'/.T,;34V , V)/T%+8.T5.7 /%'+,-'.7.5.,&.5,58+.8.;,+;'34%,+.5,7;5% ;5)&,-:5jT % "C

17 T,5(,'8/%';,773+%;)/%,+.+,-8%)',-.+7.8%+4/%/3/%,+.5D&%5;4,7(.8.5,-,5-)+%4)/%,+.5:m8%44.?f.538,&.5k+4;.5&%)/3+8.54k-.+,-'.)T %'.77).5,-&%'T,54k-.)/_-%&.5m8_/%'D(&,58)+8.5.4;,773+%;)/%,+:m4,6%)'. 7.8%.5;)+/)6;'.4?$%)59.E8.5(.+7,8D)/4:.6%)'./45.43'/)/.54;)'; S//.4)T ) ',/J2G,-W)/234D(&,5T,5.+8.6%8.5./)+)'S4.)T8./, :)-.4 73'%-&%4;3++.9'%&.T,54:.6%T%;/%'D)/)+85.&%''.;3++.85)-.+S//.)T&,5.4T3+8?e k&5%-/)59.e '&'k %+84)/4:m4,6%)'.7.8%.5,- T,5+S %+84/%''%+-/%'/%'4/.8.&j5.'4.+:m8%44.D(&,5&.8.+)+)'S4.(35/%-/&%''. T,5j'8.4,-9'%&.%55.'.&)+/? X.438.+()5&%T5)&)'-/)/9.4;jT/%-.,4+j :5,9'.7.5%T,5(,'8 /%'6,:S5%-(/?X.//.;3++.&j5.%+/.5.44)+/%T,59%+8.' ,6%)'.7.8%.5D%8./ ,-4m;)+9.+S//.8%44./%'7.5.8%5.;/.-.+4/)+84T,57%8'%+-Y-.++.7TQ 5.:5,83;/%,+.5D-.+-%&.'4.5,4&?Z?$%&%'%4:.6%)'./%4/.8./;,+6.+/5.5.,4,7D(&) :,/.+/%.'/;)+,:+m-.++.7/%'4/.8.&j5.'4.,-8%)',-:m4,6%)'.7.8%.5? $%()5T5)&)'-/)/)59.E kE.)T-5j+4./7m'-53::.DTQ.T/.5)'8.5D388)++.'4.,4&?$%7.+.5D)/ %4j5-53::.5.54%-.T/.5%+/ :m4,6%)'.7.8%.5D(&,5T,5 8./%;;.-%&.57.+%+-)//j+;.7m'-53::.%/5)8%/%,+.'T,54/)+8?X.538,& &%D)/ /,5)'8.544:5.8+%+-:m8.4,6%)'.7.8%.5D,-&%()58.5T,5&)'-/D)/8.+ 7m'-53::.D&%)59.E8.57.8DTk54/,-T5.77.4/;3+)T-5j+4.4)TD)/)''.&,5.4 %+T,57)+/ )T4,6%)'.7.8%.5? # "g

18 I "X,)`e'Z`-,*Y"# $%)59.E8.5&%8.+4;)94/.,5./%4;38T5)./4,6%)';,+4/53;/%&%4/%4;-53+8')-D%8./&%,:T)// ,-Tj+,7.+.54,74,6%)'/;,+4/ ?X)&,5.44:.6%)'.,7()+8'.5 4,6%)'.7.8%.5,-9'?)?;,+4/53;/%,+.+)T5.')/%,+.5D%8.+/%/./,-Tj''.44;)9.5DT%+8.5&% 8./,:')-/)//j+;.,-)59.E8.38T5).+4,6%)';,+4/53;/%&%4/%4;,:/%;? X./)+/%.44.+/%)'%4/%4;.4S+:m%8.+/%/./D4,74,6%)';,+4/53;/%&%47.)9,++.5.5:m Y^3-'4)+-\a'4.+D#ccg=>b"ZD4/.77.5,& &,5.4.-./?$.8)/)59.E8.38T5)./ 4,6%)';,+4/53;/%&%4/%4;&%8.+4;)94/.,5./%4;-53+8')-/)-.5&%)T4/)+8T5)D)/8.5.;4%4/ D4,7&%;)+,:+m%+84%-/%?F+4m8)+)+/%.44.+/%)'%4/%4;/%'-)+- TE /,58.')TT,54;.5.+4T,;34T5)8./;,+;5./.,9E.;/D k-.4D,-5.//.5 8.5%7,8T,;347,88.4,6%)'.:5,6.44.5D8.5'%--.5/%'-53+8T,5Tj+,7.+./Y^3-'4)+-\ a'4.+d#ccg=>b"z? f&,57)+%/5)8%/%,+.'t,54/)+8,7/)'.5.7:%5%.''.58)/)d4,7+,-./7)+*%+84)7'.5*d.5 8./%.+4,6%)';,+4/53;/%&%4/%4;T,54/)+8D+,-./7)+*;,+4/53.5.5*?eTk'-. 4,6%)';,+4/53;/%&%47.+.5)'&%8.+4,6%)'/;,+4/53.5./D,-8.5T,57m)'.7:%5%,-4m&j /)+8T,5T,54; T,5/,';+%+-,-4.'.;/%,+?J,7%+8%&%8.5;)+&%8.5T,5)'85%- 4/%''.,438.+T,5&,5.4.-./.5;.+8.'4.4)::)5)/?$,5.4.7:%5%.58.5T,5%;;../9%''.8.)T &%5;.'%-(.8.+D7.+.+;,+4/53;/%,+D8.5-%&.5,4./%+89'%;%&%5;.'%-(.8.+? e&,5.4)59.e8.7.84:.6%)'./.5&%9.&%84/.,7d)/.7:%5%.+d&%;,+4/53.5.5d ')-/ &,5.4T,5/,';+%+-,-4.'.;/%,+D,-8./.5(.57.8&%-/%-/D)/&%()5&, T,5T,54/m.'4.5%+7.+/.,7;5%+-J2G,-W)/2344,7;3'/35.''.%+4/%/3/%,+.54)7/,&.5 T,54,6%)'.7.8%.5%)')'7%+8.'%-(.8?$%7.+.5D)/&,5.49.&%84/(.8,7&, T,5T,54/m.'4.54/S5;.58)/);,+4/53;/%,+.+D4.'&,7&%)'85%-;)+4/%''.,438.+T,5&, T,5/,';+%+-4,:/%;?X.5/%'.5&%9.&%84/.,7D)/8.+.7:%5%D&%;,+4/53.5.5D)'85%-;)+ -%&../T3'84/j+8%-/9%''.8.)T8.+&%5;.'%-(.8D&%4k-.5)/)T8j;;.?$,5.4)+)'S4.)T.+;.'/%+/.5&%.U.+.,-T,;34-53::.%+/.5&%.U.+.&%'(.57.8)'85%-;3++.)T4:.E'. 4%/3)/%,+.+T3'84/j+8%-/?Jj5'%-/%;;.+m5&%/%'7.8)59.E /4mT'S-/%-/7.8%. 4,7T)6.9,,;D8.5;,+4/)+/38&%;'.54%-,-j+85.5T,57(35/%-.5.D.+8&%;)++m)/ 9.4;5%&.8./?

19 $%.5S &%84/.,7D)/&,5.4&)'-)T'%//.5)/35,-/.,5%:m&%5;.54:.6%)'./4 )+)'S4.5.43'/)/.5D%8./&,5.4T,5/,';+%+-.5)T8.+&%5;.'%-(.8D4,7&,5.4%+T,57)+/.5 9.4;5%&.5D+)/35'%-&%4&%'&j5.:5j-./)T8.+&%8.+D&%()5/%'.-+./, :5,6.44.+? Jm'.8.4.5&,5.4/.,5%&)'-,-%+89'%;%T,54;.''%-.8.'.)TT,54;+%+-4T.'/./7.8/%'8%5.;/. )/:m&%5;.&,5.4,:/%;,-(.5% :.6%)'./4)+)'s4.5.43'/)/.5? F+4/,58.')T8.+;,773+%;)/%,+4T)-'%-.T,54;+%+-.59)4.5./:m.7:%5%;,+4/53.5./)T T,54;.5.+4.'&?e&,5.44:.6%)'..5&%'%-.' ')-/8.+4)77.38T,585%+-D,-8./.5 8.5T,5&%-/%-/D)/&%-k5,4+,-'.-53+8'j--.+8.,&.5&.E.'4.5,7D(&,58)+&%,:+m5 &%8.+?$.8)/)59.E8.38T5)./4,6%)';,+4/53;/%&%4/%4;&%8.+4;)94/.,5./%4;-53+8')-D 7.+.5&%D)/&%;)+,:+m%+84%-/%8.4,6%)'/;,+4/ Tj+,7.+.5D&%5;.'%-(.8.5,- T,54/m.'4.5D8.5./)9'.5.47.''.7%+8%&%8.5?f&%4&%)+.5;.+8.5%+4/%/3/%,+.5D;3'/35.5D %8.+/%/./.5, ,74,6%)'/;,+4/ Tj+,7.+.5D;)+&%/%'')8.,4)/8)++.,4./%+8/5S;)T8.+T,5/j''%+-D8.5.;4%4/.5.5,7J2G,-W)/2349')+8/&,5.4%+T,57)+/.5? "B

20 K 1,-*X,$'%+#M#:[^"Y"# a&.5,58+./&j'-.5&%953-)t.+;&)'%/)/%&7./,8.t5.7t,5.+;&)+/%/)/%&?x.//.&j'-.4d 8)&%4,7/%8'%-.5.+j&+/k+4;.5)/,:+m%+84%-/%&,5.4%+T,57)+/.54(,'8+%+-.5/%' 4)7/953-)T4,6%)'.7.8%.5?f.5%9')+8/:,4%/%&.,-+.-)/%&..5T)5%+-.5D,&.5&.E.'4.5,7;5%+-(&,58)+%+4/%/3/%,+.5;)+u9k59.+S//.4,6%)'.7.8%.54)7/,7&,5.4 %+T,57)+/ )T4,6%)'.7.8%.5;)+;+S//.4/%';,+4/53;/%,+)T%8.+/%/./? a&.+4/m.+8.4)7/./k+4;.,7./%+89'%;% t)5%+-.5dk+4;.5,- T,5&.+/+%+-.5%T,5(,'8/%'.+/%'4/.8.&j5.'4.:m4,6%)'.7.8%.5D;5j&.5%&,5.4kE+.D.+ ;&)'%/)/%&7./,8.? G&)'%/)/%&7./,8.4/m5%;,+/5)4//%'+)/35&%8.+4;)9.5+.4;&)+/%/)/%&.7./,8.D,- T, ,::5%,5%/.5%+-)T439E.;/./,-8./4'%&4T,57.54)7/)+4;3.57.+%+-41,- 9./S8+%+-48)++.'4.4, )5..'.7.+/.5YM,''%+\Gk::.D#c"c=#gBZ? G&)'%/)/%&.7./,8.5;)+;3+)+&.+8.4,&.5T,5-.+4/)+84,75m8.5D8.5%+&,'&.5.5./ ;.'%-/439E.;/,-m9+.573'%-(.8T,5.+4/k55.&.;4.'&%5;+%+-7.''.7T,54;.5,- -.+4/)+84,75m8.YM,''%+\Gk::.D#c"c=>c"Z? e8./&,5.4.7:%5%;,+4/53.5.4%%+/.5);/%,+.+7.''.7t,54;.5.+y,4z, ;.'%-. 439E.;/.5Y&,5.4%+T,57)+/.5ZD,-8)&%)+4;3.57.+%+-41,-9./S8+%+-48)++.'4.+(,4 8%44.4,75.'.&)+/D%+/.5.44)+/,-)T-k5.+8.T,5&,5.4T,5/,';+%+-4)59.E8.DT%+8.5&%8.+ ;&)'%/)/%&.7./,8..-+./? F+;&)+/%/)/%&7./,8.;3++.()&.-%&./,4./ D ,&.5T')8%4;D%+89'%;%.+ 4/k55.-53:: ; )T4,6%)'.7.8%.5YTQ&()?4:k5-.4;.7).5Z?G&)+/%/)/%& 7./,8.T,5384j//.58,-D)/ ,7%+8-m5%:5,E.;/./:mT,5(m+84;)'&j5.,:.5)/%,+)'%4.5.8.,-.+/S8%-/8.T%+.59)5.YM,''%+\Gk::.D#c"c=>c"Z?X)&,5.4 4:.6%)'.9'?)?,7()+8'.5%8.+/%/./D7.8%.953-D7,/%&)/%&.5D9.'k++%+-,-) D 4,7&%%;;.T%+8.5.+/S8%-/8.T%+.59)5.D.5.+;&)+/%/)/%&7./,8.D%&,5.4kE+.D%;;.,:/%7)'?$, k-.'4.4T.'/:m;5j&.5:')84/%'439E.;/%&T,5/,';+%+-,-T,5(,'8.+ 4%-/%'9'?)?,&.+4/m ?$()?.+;&)'%/)/%&7./,8.;)+&%8.5%7,84:k5-.%+8/%' &,5.4%+T,57)+/.544&)5D,&.5&.E.'4.5DT,5T,54/m.'4.5,4&?D'%-.4,78%4;344%,+.5+.% #c

21 T,;34-53::.5+.%4%-4.'&')8.5,4Tm./%+89'%;%%+T,57)+/ %+-41,- 9./S8+%+-48)++.'4.5? $%()5&)'-/9m8.)/T,5./)-..+;.'/%+/.5&%.U4,-T,;34-53::.%+/.5&%.U49)4.5./:m.+ ;&)'%/)/%&/%'-)+-?$,5.4.+;.'/%+/.5&%.U4.57.8(.+(,'84&%48.+7)5;./%+-4)+4&)5'%-. T5)J2G,-U.95.8);/k5.+T5)W)/234?$%%+/.5&%.U.8.J2G8?b?,-W)/2348?">?7)E #c""d, ;./7.-./4%8.+8):m :.;/%&.:)-.4v%4j58.'.4(.8-k58.//. 4%--j'8.+8.T,5J2GD8.5.59'.&./')+-/7.5.);/%&.:mT)6.9,,;?X.//.%''34/5.5.5D (&,5(35/%-//%+-;)+38&%;'.4%-:m4,6%)'.7.8%.54)7/%.+%+4/%/3/%,+4953-)T./ 4:.6%T%;/7.8%.?$%7.+.5%;;.D)/8.//.-k5&,5.44:.6%)'., k-.'4.5%55.'.&)+/.? X.5%7,87.+.5&%D)// :.-.57,8D)/T' k57.5., )T 4,6%)'.7.8%.5D(&,5T,5&, '/)/.5,-)+9.T)'%+-.5/%'D(&,58) ,-)+85. %+4/%/3/%,+.5;) %44.7.8%.5D9'%& );/3.''.?X.+)+8.+8.')T&,5.4.7:%5%;,+4/ )T(,'8.'4.)TT,;34-53::.5?^,;34-53:: %4;344%,+D(&,5&.8T,54;.''%-.4S+4&%+;'.5D5.T'.;4%,+.5D5.&358.5%+-.5,- +3)+6.T,54;.''.T5.7;,77.5?^,;34-53::.%+/.5&%.U.+.9'.&)T(,'8/8?#A?D#b?,->"? 7)E#c""D,-%+T,57)+/.5+.44&)57m+)/35'%-&%44.4%'S4./)T );/%&%/./.5:m 8)&j5.+8./%84:3+;/? #"

22 O A*Y`e)")+`\,%-,-# e8.//.)t4+%/&%'&%;)4/../9'%;:m8./t,54;+%+-4t.'/d4,7&%7.8+j5&j5.+8.4:.6%)'. /5j8.5%+8%?X.//.-k5.49'?)?T,5)/9.4;5%&../38-)+-4:3+;/T,54:.6%)'./V(&%';.+ '%-+.+8.T,54;+%+-D&%()5;3++./T%+8.:m,75m8./D,-(&)84:.6%)'./;)+4%-.4)/'j--. 4%-:)5)''.'/7.8.''.5%;k'&)+8./)T? a785.e+%+-4:3+;/./ ,-4,6%)'.7.8%.5d, t%+8.45%-.'%- T,54;+%+-4'%//.5)/35,7;5% D C.58.54/5);4.+(.'8.'7%+85.,74,6%)'.7.8%.5 V8)8%44.4/)8%-7m9./5)-/.44,7T,5(,'84&%4+S.?G,79%+)/%,+.+)T8./,,75m8.5 %+84+j&5.5S8.5'%-.5.7j+-8.+)TT,54;+%+-4)5/%;'.59./S8.'%-/= #Y&+%-#6MvYd344,\K.)6,6;D#ccB="Z?( 2.-./'%//.5)/35,74,6%)'.7.8%.54/)77.5T5)8.+;,77.56%.''.D;,+43'.+/1,-Kd1 4,75.-.'4;5.&./)T;,773+%;)/%,+41,-Kd1;,+43'.+/.5,-;,+6.+/5.5.54% '/,7T, ,-7.54)'-)T(m+8-5%9.'%-.:5,83;/.5&%)4,6%)'.7.8%.5?X.4/5)/.-%.5,-7,8.''.58.5)+&.+8.4(.5D-%&.5%;;.4)77.7.+%+-%T,59%+8.' S8.5&%8.+,-,:'.&.'4.5? ^,54;+%+-4)5/%;'.57.84)77.T,;344,74:.6%)'./D.5:5%7j5/T3+8./:mQ9$:%8#5(&-6( H,5#,+(B-<*9+&/%$5D g 4,74%8.+"BBgm5'%-/()5)T(,'8/;,+T H,5#,+5(&-6(/:#( /S8.'%-/D)/ ()5/)-././4/,5/4;5%8/T5.7)8D7.+)/8.54/)8%-&j;.57)44%&. 38T,585%+-.5= vf:%5(?#&9(>(1232(>(;%''(+&9.(/:#("*%-/(&/(;:%$:(&''(*<(/:#("&"#95(%-(/:%5(8*',+#( -##6(/*('#&9-(<9*+(8%5%/*95(%5(&(=%8#-M([,/(;#(&9#(5/%''(5/9%8%-=(/*(,-6#95/&-6(*,9( CF;4.7:'.5(.5:m.5)/T%+8.%)T+%//./H,5##9M( gj)7)59.e8.7.''.7l.++%t.5o5)+/,-x)&%8r.)57)+?<56(%&.4) e+t,57)/%64)t(,'8.5 ;,+T D4.7%+)5.57?7?D38-%&.5%+T,57)/%,+,-'%//.5)/354)7/38Tk5.5;,+43'.+/)59.E8.%+8.+T,5,75m8./? ##

23 &,6%#-$#50(6#<%-#(;:&/(/**'5(/:#?(:&8#(&-6(;&-/(/*(,5#0(&-6(,-6#95/&-6(;:&/(%/( ( $%8.+,7;5%+-&j4.+/'%-..'.7.+/.5%7k8./7.''.79'?)?734..5D ,-4,6%)'. 7.8%.57)+-'.54/)8%-D,-<+-.'%+)d344, B \X)55.+K.)6,6; "c /.-+.54)77.9%''.8.?X. )5-37.+/.5.5T,5D)/ ;)'T,;34.5.:m38&%;'%+-.+)T4/5)/.-%4;.,-(,'89)5. 9#'&/%*-5:%"5(>(*-#(/:&/(:&5(9#$#%8#6('%//'#(&//#-/%*-(5*(<&9(>(%5(/:#(a,#5/%*-(*<(,5#9( +*/%8&/%*-5(&-6(9#;&965(<*9("&9/%$%"&/%*-(ZF9&-/0(122_`MvYd344,\K.)6,6;D#ccB="Z? d344,\k.)6,6;:,%+/.5.5t'.5.4/.8.5d(&,58)+7)+-'.+8.t,54;+%+-.5.+)t8.4/k54/. T,5(%+85%+-.5:m &.E/%' T,54/m.'4.T,54)7/953-)T4,6%)'.7.8%.5% $*+"9#:#-6MvYd344,\K.)6,6;D#ccB=CZ? etk'-.d344,\k.)6,6;;) t,54;+%+-.+47)+-'.+8.t,;34:m.+8s9.5. T,54/m.'4.)T4,6%)'.7.8%.54;S'8.4./'%8/T,54.'&,:/)-./.+-)-.7.+/%+8.+T, & D(&, %+/ D7,/%&)/%,+.5 "",-9.(,&.59'.&./ +.-'%-.5./= 5*$%&'(+#6%&(5?5/#+50(-*/(*-(,-6#95/&-6%-=(&-6(-,9/,9%-=(/:#%9(6?-&+%$5M(B/(%5(/%+#( /*(#Y&+%-#(+*9#($&9#<,''?(/:#(%-/#9#5/50(+*/%8&/%*-5(&-6(9#;&965(/:&/(69%8#(/:#( */:#9("&9/5(*<(/:#5#(#+#9=%-=(5?5/#+5MvYd344,\K.)6,6;D#ccB=">Z? Wk8&.+8%-(.8.+)T)/&.+8.9'%;;./7, m5%-.+%8.T5.785)-+.)5/%;'.5,- B<+-.'%+)d344,D:5,T.44,5&.8JU%+935+.[+%&.54%/S,TO.6(+,',-SY^)63'/S,TX.4%-+ZD<[? "cx)55.+k.)6,6;d/%';+s//./[+%&.54%/s,tj,3/(<34/5)'%)y<5/4)+8m3'/35)'2)+)-.7.+/k5,-5)7zd<[? ""$%4)77.+4/%''.5d344,\K.)6,6;47,/%&)/%,+.57.8[\N47,/%&.5D,-9.+S//.58.7%T'j+-? #>

!"#$"%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4"'%,#5,6",3# "#,-#731+,38,328,9-"$# !"#$"%#&'(# )*+,-.# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !"!

!#$%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4'%,#5,6,3# #,-#731+,38,328,9-$# !#$%#&'(# )*+,-.# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !! "#$"%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4"'%,#5,6",3# "#,-#731+,38,328,9-"$# "#$"%#&'(# )*+,-.# " $%&%'()*+,-./0 1234..5,-4,6%)'.7.8%.5%./953-.5:.54:.;/%&

Læs mere

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64)

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64) "# "$ %& '()* +,--. &0'1"2 3#5!#+6,+789: 0#))7 ;%& ))9 ) )9 )). #3)7 3>,#)6,) )6 )+ )8,,,,,9,,&,7 9)=,8 @9) 9, 9* 'A'0%00. %"9* @9* 96 96 < 98

Læs mere

Canti erotici calabresi

Canti erotici calabresi Duonnu Pantu e Vincenzo Ammirа Canti erotici calabresi A cura di Giuseppe Candido e Filippo Curtosi Jati gridannu ppe tuttu lu munnu Viva lu cazzu, lu culu, e lu cunnu EDIZIONI DuonnuPantueVincenzoAmmirа

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Transskribering af interview, Kasper BM: okay, jeg skal først lige bede om dit navn, og din alder, og hvad du læser?

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt

Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt Forud for nedenstående interview, fremsendte vi følgende spørgsmål til Jakob Damsholt i en e-mail: 1. Hvordan forholder redaktionen på Debatten sig til

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Bilag 2 - Interview med Peter 21/4-2016

Bilag 2 - Interview med Peter 21/4-2016 Mathias Frantsen (Interviewer): I1 Mikkel Toldam (Interviewer): I2 Peter(Interviewperson): P I1: Godt. Sådan, vi kører, der er lyd på, yes. Øhh hej med dig P: Hej, I1: Hvem er vi? Vi er begge to RUC studerende,

Læs mere

Interviewpersonen er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Jonathan

Interviewpersonen er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Jonathan Bilag 7. Transskription af interview. Interview gennemført d. 8. Maj 2014, via Skype Beskrivelse af interview med Jonathan Interviewet med Jonathan blev udført den 09. Maj 2014, som et Skype-interview.

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Notat. Assens Kommune på Facebook

Notat. Assens Kommune på Facebook Notat Assens Kommune på Facebook Facebook sigter i langt højere grad end traditionelle hjemmesider på at skabe personlig dialog og netværk og er derfor en velegnet platform for digital dialog mellem borgere

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Udvalgte findings, indledende fokusgrupper

Udvalgte findings, indledende fokusgrupper Udvalgte findings, indledende fokusgrupper Skovgaard Museets brugerundersøgelse 2012-13 Metodisk setup og gennemførelse Undersøgelsen gennemføres som to faser (før og efter udstillingen VIborgere), med

Læs mere

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Bilag 4: Elevinterview 3

Bilag 4: Elevinterview 3 Bilag 4: Elevinterview 3 Informant: Elev 3 (E3) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 09:01 LO: Hvordan er en typisk hverdag for dig her på gymnasiet? E3: Bare her på gymnasiet? LO: Mmm.

Læs mere

Indholdsfortegnelse 3. AFSNIT. DE PÆDAGOGISKE PROCESSER 8... 19, 0&"(. &*($".*#*(... 19 ,3*"%2%... 24,4/!#$%/... 25 ,%.#$6"... 26

Indholdsfortegnelse 3. AFSNIT. DE PÆDAGOGISKE PROCESSER 8... 19, 0&(. &*($.*#*(... 19 ,3*%2%... 24,4/!#$%/... 25 ,%.#$6... 26 1 Indholdsfortegnelse INHOLSFORTGNLS... 2 FOROR... 4 INLNING... 5 1. AFSNIT. SAMMNFATTN VURRING AF T FAGLIG NIVAU... 6 2. AFSNIT. SKOLVÆSNTS RAMMBTINGLSR... 6!"#$"%&#'()%(... 6!"##(*#*(+... 6,(&''-#$".(/(0!%&..$&(-1%0)%#$"#(*#*(/#...

Læs mere

REJSEKORTET. Af Christian Thorsø og Nanna Søderquist. Roskilde Tekniske Skole Kom/It

REJSEKORTET. Af Christian Thorsø og Nanna Søderquist. Roskilde Tekniske Skole Kom/It REJSEKORTET Af Christian Thorsø og Nanna Søderquist Roskilde Tekniske Skole Kom/It Indholdsfortegnelse Informations problem... 2 Afsender... 3 Hvordan er kendskabet til den eksisterende kommunikation?...

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

DIGITAL MARKEDSFØRING

DIGITAL MARKEDSFØRING DIGITAL MARKEDSFØRING DAGSORDEN NorthSides historie NorthSides gæster NorthSide på sociale medier NorthSide på Facebook Den flygtige forbruger Den gode digitale kampagne Case: Tuborg / NorthSide Music

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

BILAG 1 BILAG 1. Samtale med direktør for Museet for Samtidskunst Sanne Kofod Olsen. 5. april 2013. Medvirkende: S: Sanne Kofod Olsen L: Louise M: My

BILAG 1 BILAG 1. Samtale med direktør for Museet for Samtidskunst Sanne Kofod Olsen. 5. april 2013. Medvirkende: S: Sanne Kofod Olsen L: Louise M: My Samtale med direktør for Museet for Samtidskunst Sanne Kofod Olsen. 5. april 2013 Medvirkende: S: Sanne Kofod Olsen L: Louise M: My L: Vi tænker vi lige først vil lave et lille oplæg. S: Ja det er fint,

Læs mere

dьvь» eqsўt\t bхsѓў+ esў+>џ хўа uысч>sў»\t ьwья\+>± сqп eq ь]ф Б>±eT+, {П ш=sў rбe+>± сqп e&з #УsЎў Б>±eч\T dьs«#j Tг&Ь stt. ue\ <л«sк {П bхsўt<д\, {П

dьvь» eqsўt\t bхsѓў+ esў+>џ хўа uысч>sў»\t ьwья\+>± сqп eq ь]ф Б>±eT+, {П ш=sў rбe+>± сqп e&з #УsЎў Б>±eч\T dьs«#j Tг&Ь stt. ue\ <л«sк {П bхsўt<д\, {П bхsѓў+ 10 sўt, H\, n&йe\t, eишје»+ TC\T yуttT]+, yк{пм dь+sўшпе+# $T]+ шп+~ sў> T\А etq+ У\TdьTЈоHкп+. eчqe ш±sўґшјbх\ e\ў шј\twж ete&й+ >T]+ ЈL&Ь etq+ У\TdьTЈоHкп+. б uысч$tф

Læs mere

BM: jeg sætter lige mikrofonen til her (skratter). Super, øhm, jamen øh først skal jeg lige have dit navn og alder?

BM: jeg sætter lige mikrofonen til her (skratter). Super, øhm, jamen øh først skal jeg lige have dit navn og alder? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskribering af interview, Christina BM: jeg sætter lige mikrofonen til her (skratter). Super, øhm, jamen øh først

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

Bilag 4. Interview med Kasper

Bilag 4. Interview med Kasper Bilag 4 Interview med Kasper Intro I: Jamen jeg skal starte med at fortælle dig, at vi er en gruppe på fem piger, der studerer kommunikation og skriver det her projekt på baggrund af den aktuelle debat

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

Bilag D: Besvarelse af spørgeskemaundersøgelse, del 1

Bilag D: Besvarelse af spørgeskemaundersøgelse, del 1 : Besvarelse af spørgeskemaundersøgelse, del 1 Kategori 1 At være i stand til at finde og bruge informationer handler for mig om at: Figur D1a: Kunne bruge IT Helt enig 7 30% Enig 14 61% Ved ikke 0 0%

Læs mere

LLZ DESIGN. Skabeloner og stencils

LLZ DESIGN. Skabeloner og stencils DANSK DESIGN LLZ DESIGN Skabeloner og stencils Skabeloner og stencils til hobby. Brug kataloget 2015 til køb og kreativ inspiration. Til vægdekorationer, billedmageri, på tøj, møbler, papir, glas, postkort

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyningen Jørgen Skaarup Frederikssund Forsyning Byens Vand Troels Karlog Frederikssund Kommune Restaurering

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Kommunikation - Så selv en vandskræk får lyst til undervandsjagt

Kommunikation - Så selv en vandskræk får lyst til undervandsjagt Kommunikation - Så selv en vandskræk får lyst til undervandsjagt Fest og fællesskab - Hvad sælger du? Hvorfor fungerer FBMkommunikationen? Målgruppebevidsthed Valg af kanaler Autenticitet - tidsånd Eventkvaliteter

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing.

Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing. Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing. 5 Først må du gerne lige fortælle dig navn, din alder, hvilken klasse du går i, og hvor du bor. Ja. Jeg hedder Line, og

Læs mere

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Bruger Facebook rigtig meget Kigger lidt på Instagram Elsker at bruge

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger en lille smule YouTube, hvis

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af. som effektivt redskab

En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af. som effektivt redskab En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af som effektivt redskab SOCIALE MEDIER 2015 3.300.000 DANSKE BRUGERE PÅ FACEBOOK - svarende til 68% af den danske befolkning i aldersgruppen 13 år eller ældre.

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide:

Bilag 1: Interviewguide: Bilag 1: Interviewguide: Vores interview guideforskningsspørgsmål Spiller folk på ITU multiplayer, frem for singleplayer? Skaber onlinespil sociale relationer mellem folk på ITU? Interviewspørgsmål Foretrækker

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

Når begivenheden går online

Når begivenheden går online Når begivenheden går online Agenda Formål og set-up Facebook cases Brugerdrevne blogs og twitter Målemuligheder Next step Bilag blandet info Formål Opbygning af ambassadørnetværk Øget produktion af indhold

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

TWITTERGUIDE for @Alternativet s FT-kandidater #dkpol

TWITTERGUIDE for @Alternativet s FT-kandidater #dkpol TWITTERGUIDE for @Alternativet s FT-kandidater #dkpol Twitterguide # Twitter er et godt og spændende redskab. Især for en folketingskandidat. # I denne guide vil du se hvorfor du skal bruge Twitter, og

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN LISTE OVER DELVIST UDTRÅDTE EJENDOMME I henhold til loven er der mulighed for, at ejeomme/virksomheder efter aftale med kommunen kan

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Kom It Rapport ROSKILDE MESTERSKABERNE

Kom It Rapport ROSKILDE MESTERSKABERNE Kom It Rapport ROSKILDE MESTERSKABERNE Nanna Søderquist & Christian Thorsø Kom it 18. maj 2014 Indhold Roskilde Mesterskaberne Kommunikationsprodukt... 2 Problemanalyse... 2 Laswell... 2 Teser... 3 K-strategi...

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

Stykket mellem den første og den anden samtale

Stykket mellem den første og den anden samtale Stykket mellem den første og den anden samtale (Thomas har også forladt lokalet, nok for at gå på toilettet. Deres evaluering af ham starter først lidt inde, Thomas er ikke kommet tilbage endnu) [00:31:24.11]

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune A l BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune Byplanvedtægt for et område af Avedere by, Brendbyester sogn, Glostrup kommune, omfattende *Avederegård villaby«,»storegårdens villaby«og»vesterkær«.

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Skoleliv i Nepal Adresse Søndervangs Alle 40, 2500

Læs mere

UNDERLIG KOMMUNIKATION. Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv

UNDERLIG KOMMUNIKATION. Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv UNDERLIG KOMMUNIKATION Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv Af Henriette Hosbond og Amanda Katrine Bloch!"#$"%"&'()*+",-'.-/&$01)2* 34"1)0$"')'5/6627)80,)/7 9/*8)$%"':7);"&*),",>?

Læs mere

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Vi interviewer tre studerende den 22. og 23. april 2014 efter aftale. Vores formål er efter user tests med hver af de studerende at få kendskab til deres

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Communication 12.05.2014 BA-project Interview, focus group 1

Communication 12.05.2014 BA-project Interview, focus group 1 Scenario of focus group 1: Issac, 13 years old and Oskar, 14 years old Two young boys, recruited at Game practicing basketball together at the court. The interview was conducted in Danish, as they felt

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Interview med butikschef i Companys Original

Interview med butikschef i Companys Original Interview med butikschef i Companys Original Interviewer 1: Amanda Interviewer 2: Regitze Butikschef: Lene Interviewer 1: Ja, det er bare, som sagt, til os selv, så vi selv kan analysere på det, men vi

Læs mere

- lev livet grønnere, sjovere og smartere...

- lev livet grønnere, sjovere og smartere... Reklamer & kampagner V i ser dem i tv, biografer og busser. I aviser og blade. På internettet. Hver eneste dag og alle vegne fra bliver vi bombarderet med reklamer og kampagner for alle mulige varer og

Læs mere

Inden vi starter: Følg novicell på @novicelldk Check-ind på FB fb.com/novicelldk Få vores nyhedsbrev: http://www.novicell.

Inden vi starter: Følg novicell på @novicelldk Check-ind på FB fb.com/novicelldk Få vores nyhedsbrev: http://www.novicell. Inden vi starter: Følg novicell på @novicelldk Check-ind på FB fb.com/novicelldk Få vores nyhedsbrev: http://www.novicell.dk/blog/nyhedsbrev 15 Online Marketingtips i 2015 Martin Skøtt, Online Marketingchef,

Læs mere

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000.

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. 2. interview Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. Briefing: Der er ikke nogen forkerte svar. Er du kunstinteresseret? Ja, meget. Jeg arbejder

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

3. September 2016 EKSKLUSIVT MEDSPONSORAT

3. September 2016 EKSKLUSIVT MEDSPONSORAT 3. September 2016 EKSKLUSIVT MEDSPONSORAT Run to the beat powered by Bang & Olufsen Run to the beat tilbyder jeres virksomhed en mulighed for at linke til Danmarks eneste motionsløb med musikken som omdrejningspunkt.

Læs mere

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS 7VIGTIGE TRICKS TIL DIN CONTENT MARKETING video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside HVAD ER CONTENT MARKETING Content Marketing er markedsføring,

Læs mere

VERDENS BEDSTE NYHEDER

VERDENS BEDSTE NYHEDER Idekatalog for VERDENS BEDSTE NYHEDER Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

Brugernes vurdering af Speed Limits

Brugernes vurdering af Speed Limits Brugernes vurdering af Speed Limits Center for Regional- og Turismeforskning har gennemført en række forløb med brugere af Speed Limits platformen i løbet af Jais Nielsen udstillingen på Bornholms Kunstmuseum.

Læs mere

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind UGE 47: Digitale Strategier En slide om Dorte Min passion: At påvirke virksomheder, så det kan mærkes! 20+ års erfaring fra IT-branchen Lever af at sælge viden & rådgivning Iværksætter lige som dig Social

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

AM Interactive (AMI) designguide

AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive designguide, Arild Garde Opdateret 3. september 2008 Identitet AMIs identitet sikres ved gennemført brug af logo, payoff, farver og typografi. Payoff time

Læs mere

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje 2014

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje 2014 1 Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje 214 Husk at læse retningslinjerne til Oplysningspuljen grundigt igennem inden I udfylder ansøgningsskemaet. Se dem her: cisu.dk/oplysningspulje. Ansøgningen

Læs mere