!"#$"%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4"'%,#5,6",3# "#,-#731+,38,328,9-"$# !"#$"%#&'(# )*+,-.# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !"!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"#$"%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4"'%,#5,6",3# "#,-#731+,38,328,9-"$# !"#$"%#&'(# )*+,-.# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !"!"

Transkript

1 "#$"%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4"'%,#5,6",3# "#,-#731+,38,328,9-"$# "#$"%#&'(# )*+,-.# "

2 $%&%'()*+,-./ ,-4,6%)'.7.8%.5%./953-.5:.54:.;/%& 4&)5.+8./%'BCDC+4? "#$%&'#( )*++,-%.&/%*-0(1233( 4*5.%'6#(7-%8#95%/#/( $.E'.8.5F5%;G5%4/%)+4.+ HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH I%4)J&)+.K)549.5-L);,94.+ HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 2)%I%+8.-))58K )5%.M(5%4/% N.5;.+ #

3 /011234# O(5,3-(/(.,5./%6)')+8P3)'%/)/%&..7:%5%64/38%.4/(%4/(.4%4.Q)7%+.4=:*;(&-6(*-( ;:%$:(/#9+5(+,5#,+5(:#-$#<*9/:($&-($*++,-%$&/#(;%/:(/:#%9(,5#95(/:9*,=:(5*$%&'(+#6%&5( RS7.)+4,TT,634-5,3:%+/.5&%.U4U.()&.T,634.8,+/( ,/%&.4D+..84 :5.T )+8/(.%5&%.U,+,35/U,6)4.4VW)/%,+)'N)''.5S,TX.+7)5;)+8/(. W)/%,+)'234.37%+M,:.+()-.+V)+8/(.%5.TT,5/,+4,6%)'7.8%)?O(5,3-(%+/.5&%.U4 U%/(5.:5.4.+/)/%&.4T,5/(./U, %/U)4:,44%9'./,-./)+%+4%-(/%+/,/(.%534. )+8:,4%/%,+,+4,6%)'7.8%)? O(.T5)7.,T5.T.5.+6.%+/(./(.4%4%44,6%)'6,+4/536/%&%4/D)+8/(.T,634%4,+4,6%)' 7.8%)D%8.+/%/S/(.,5SD:5,6.44.4,T%+8%&%83)'%4)/%,+Y<+/(,+SN%88.+4ZD+.,1/5%9.4 Y2%6(.'2)TT.4,'%ZD[4.4\N5)/%T%6)/%,+4/(.,5SD)+8M5.)/%&.2)+YG')34]?2,-.+4.+Z? ^35/(.57,5./( _4,9'%-)/%,+4)+86,773+%6)/%,+45.4:,+4%9%'%/S%+ 6,55.')/%,+U%/(/(.X)+%4(`234.37<6/*)+8/(.2%+%4/5S,TM3'/35.()49..+4/38%.8? a+/(.9)4%4,t,35)+)'s4%4)+88%46344%,+4u.)5.)9'./,6,+6'38./(.t,'',u%+-= O(.34.54,T4,6%)'7.8%)6,+4/536//(.%5%8.+/%/S,+4.&.5)''.&.'4&%)T)6.9,,; :5,T%'.1.8%/%+-V/(.S65.)/.):%6/35.6,+4%4/%+-,T:(,/,4D4/)/343:8)/.4DT5%.+84 )+8/(.:)-.4/(.S'%;.D)7,+-,/(.5/(%+-4? O( ,6%)'%4.%+6,773+%/%.4,T%+/.5.4/4/()/6,+/5%93/.4/,)+%+8%&%83)' 6,+4/536/%,+,T%8.+/%/S? O( ()4/,,:.+3:D)+8/(.%5/5)8%/%,+)'(%.5)56(%64/536/35.)+8T,57,T6,773+%6)/%,+()4/,9.5.:')6.89S)+.P3%&)'.+/T')/4/536/35.)+8 6,773+%6)/%,+9)4.8,+8%)',-? O(5,3-(/(.34.,T4,6%)'7.8%) )+'%&.3:/,/(.%56,773+%6)/%,+ 5.4:,+4%9%'%/S)+8,9'%-)/%,+4%+6,55.')/%,+U%/(/(.`234.37<6/*)+8/(.%5 %+8%&%83)') /4U%/(/(.2%+%4/5S,TM3'/35.? # >

4 :)6&*%62;*3-,+),%2,# :8767;# < 5=5 C 5=D 55 D />:E629:8:/6;7# 5D F E2/:?:3:G:9/:3# 5H H B:?3629;# 5I H=5 2A;3J7/767;# 5K I 5< K 1:B?8:29;#M#:1>636# DN O A?3/L767;/A:9B:B# DD O=5 DH < 1:86:3# DO <=5 DO <=D 67B:37:BB:B#/?1#1:86:# D< <=F D< C F5 C=5 /?E629:#1:86:3# FD B?"?" ^<MFRaaG >A B?"?"?" I%;.4 >b C=D 086L967;:7#A?3B/JBB:3# FK 5N 10/::3# F< 5N=5 10/:01/9?:7R#A?3>96;B:9/:3#?;#A? ;/27/23# HN "c?"?" d<22f<^o<if2fiif2j2gang[io[d2ewejofdefo A" "c?"?# dfj[io<ogawod<go2fiif2w<o2[jang[io[d2ewejofdefo A" 5N=D 10/::3#M#/?E629:#1:86:3# HD 55 68:7B6B:B# HI A

5 55=5 HI 55=D :B#6#8:B#/:71?8:37:#/21A078# HO ""?#?" ewxe$ex[<iejfdewn$j?wfajo<22fd AB 5D 0/:/#M#;32B6A6E2B6?7/# ID 5D=5 L36B6L#M#27:78:96;S:8# II 5D=D 0M;#M#8:#74:#1:86:3# IK 5F E3:2B6:#127# IC 5F=5 6780/B3629#/?E6:B4# IC 5F=D 83:21#/?E6:B4# KN 5F=F E3:2B6:#127T/#/?E6:B4# K5 5H?>/011:367;#2A#B:?36# KK 5I?>B2LB#B69#27294/:# K< 5I=5 K< "b?"?" G$<IeO<Oe$FX<O<JNFWFd<IeJFdR<dfFX CB 5I=D 3:A9:L/6?7:3#?:3#:7L:9B67B:36:Q:7:# KC 5I=F 3:A9:L/6?7:3#?:3#A?L0/;30>>:67B:36:Q:7:# ON "b?>?" [X$]INFIJFJGdeOFdeFdaNdFGd[OOFdeWN g" "b?>?# [X^hdFIJF<^^aG[JNd[KKFeWOFd$eFiJ\2aXFd<OadFWJdaIIF g> 5I=H 67B:36:Q;068:/# OH "b?a?" FWGFIOeWOFd$eFiJ ga "b?a?# ^ag[jnd[kkfewofd$efij ga 5K :7L:9B67B:36:Q/# OK 5K= /:#2A#67B:36:Q/#1:8#/1L#M#72B10/# OK 5O A?L0/;30>>:67B:36:Q/# <F 5O=5 67B3?80LB6?7#2A#A?L0/;30>>:67A?3127B:3# <F 5O=D 27294/:#2A#A?L0/;30>>:67B:36:Q/# <I "g?#?" "g?#?"?" "g?#?"?# "g?#?"?> $%8.+48.'%+- "g?#?# b

6 "g?#?#?" J,6%)'.7.8%.5\e8.+/%/./ / B> "g?#?> K<NFJ Bb "g?#?>?" 2,/%&.5\9.'k++%+-.5 BC "g?#?a $edgja2ffxfd\ewjoeo[oeawfdkljame<if2fxefd Bg "g?#?a?" J/)/34,:8)/.5%+-.5V5.'.&)+4\T5.;&.+4 "g?#?a?# X./5.'.&)+/.D4;j&.\.;4/5),58%+j5. BB "g?#?a?> d.4:,+4 "cc "g?#?a?a F+&.E4;,773+%;)/%,+&4?X%)',- "c" "g?#?b 2[JFFdKlJaMe<IF2FXeFd "c> "g?#?b?" e+t,57)+/.5+.44s+:mj2g,-w)/234y8.ts4%4; z "c> "g?#?b?# J;)'734..5Y,&.5(,&.8./Z&j5.:mT)6.9,,;n "ca "g?#?b?> J2G,-W)/234:mT)6.9,,; "cc "g?#?b?a )-T)6)8.+V(&.7.58.n "g?#?b?b ^5.7,&.5 "cb "g?#?b?c F/T5.7/%8%-/:)5)8%-7.4;%T/.% & n """ 5< 86/L0//6?7# 55H 5<=5?>B2LB#B69#86/L0//6?7# 55H 5<=D >23286;1:/L6AB:# 55I 5<=F A? ;#;:77:1#8629?;# 55< 5<=H 67#:L/L03/U#;3:2B#:V>:EB2B6?7/# 55C 5<=I 5DD 5C L?7L90/6?7# 5DK DN >:3/>:LB6:367;# 5DC #c?"?" ^df2oexfwjifr??n "#B #c?"?# ewgi[jeawvjame<i<wj$<dienffxkl^df2oexfwj2[jf[2 ">c D5 96BB:32B0396/B:# 5F5 D5=5 67B:37:BS:76/767;:3# 5FF DD 23B6L:9#B69#LA?301# 5FI DF A? ;/?:3:G:9/:3# 5F< C

7 W#8:9#5#W# ;307892;# XFI"VNd[WXI<N J+"%9%((K*95.-%-=5<#'/#/( XFI#VOFade N9&/%<%$&/%*-5((D9#&/%8#(H&-( O"5,++#9%-=(&<(/#*9%( XFI>V<W<IoJF O"/&./(/%'(&-&'?5#((J-.#'/%-/#98%#;5(K*.,5=9,""#%-/#98%#;5( XFIAVdFJ[IO<O P%5.,55%*-(()*-.',5%*-((C#95"#./%8#9%-=( g

8 5 6)X%,X)")+# J,6%)'.7.8% S5.5.T/.5(m+8.+4/,5.8.'.)T&,5.4'%&?$%(k5.5;,+4/)+/,7 T)6.9,,;D/U%//.5,-o,3O39.%)&%4.5,-+S(.8.5D&%:')+'j--.5T.4/.5D)55) ,+4/5)/%,+.5D8.'.59)9S9%''.8.5,-7)8)+7.'8.'4.5D4)7/,:8)/.5.5(&,5&%.5?$% %+/.5) &.++.5D9.;.+8/.,-T)7%'%.,7)'/T5)T,5;k'.'4./%'T,5T5.77.'4.:m E,99./ %&.54.T,5):m+.//./?KmT'.5.T5,+/.5()54,6%)'.7.8%.5'%-.T5.7()T/ 4)7T3+84,7&j'/.+8.9./S8+%+-?X./4m&%TQ/%8'%-.5.:mm5./&.8X./<5)9%4;.^,5m5D (&,5/U%//.5,-T)6.9,,;4:%''.8..+4/,55,''.D4,7/%'-j+-.'%-.:')/T,57.T,5 %+T,57)/%,+DS/5%+-4T5%(.8,-;,,58%+.5%+-)T,:5k5?e4/)5/.+)T)3-34/#c""5)7/. 35,'%-(.8.5I,+8,+?f.59'.&4,6%)'.:')/T, /4,75.84;)9.5%9)'')8.7)-.5+.4,5-)+%4.5%+-4)7//%'T5.7&%4+%+-)T-.5+%+-.5,-/S&.;,4/.5?2S+8%-( /. 4.'&4)77.7.8%.5/%'384/%''%+-,-.T/.5'S4+%+-)T-.5+%+-47j+8D7.+4)'7%+8.'%-.,- :5,7%+.+/.9,5-.5.4)77.4/.838/5S;/.9.;S75%+-.5,-(,'8+%+-.5/%',:/kE.5+. YG^,537D#c""Z?f.5(E.77.4m&%T,5+S'%-/8.4,6%)'.7.8%.5T'%//%-/% &)'-;)7:.+/%'T,';./%+-4&)'-./? J,6%)'.7.8%.54S+.4)/4:%''..+4/k55.,-4/k55.5,''.%&,5.4&.58.+,-(&.58)-?^'.5.,-T'.5.%+8%&%8.5T'S//.5%+8:m8.4,6%)'.:')/T,57.T,5(.5)/4,6%)'%4.5.D(,'8.+./&j5; &.8'%-.D8)++.+S.5.')/%,+.5DT,5+kE.4%-4)7/(,'8.4%-,:8)/.5./,-%+T,57.5./V4m&.' %)59.E844)77.+(j+-4,7%T5%/%84kE.7.8?eTk' k-.'4.T,5./)-./)T^Xe2 " "B1m5%-..5(.'/,::.:mBBpY^Xe2D#c"c=gZ?O,:46, N,,-'.,-8./4,6%)'. 7.8%.T)6.9,,;? X.+4/%-.+8.:,:3')5%/./)T4m8)++.4,6%)'.7.8%.5()5% m5)TTk8/ ',:T,585%+-/%'.5(&.5&4'%&./,7)/9.+S//.8.7/%')/+m8.5.47m'-53::.5?a-8.++.,:T,585%+-.5%;;.-m./38.+,78.+;3'/35.''.4.;/,5D(&,57.8./4/%-.+8.)+/)'8)+4; ()57.'8/4% ,6%)'.T)+.5:m9'?)?T)6.9,,;D/U%//.5DT'%6;5,- T,354P3)5.?f.5() T3+8./+S.8%-%/)'.:')/T,57.D(&,5T5)8.;)+ ;,773+%; &j ,-:,/.+/%.'/+m+S.7m'-53::.5?$%4.5

9 8, ,74/m.+8.%./8%'.77)D%8./4,6%)'.7.8%.5,:T,585.5/%'+S.7m8.5)/ ;,773+%;.5.:m4,7')8.5/%')/6')4( /5)8%/%,+.''./%'-)+-/%' ;,773+%;)/%,+?^,5,4)/4..54,6%)'.7.8%.5%;;.9',/.+9.'.E'%-+S ;,773+%;)/%,+4;)+)'D4, &%8.5.;)+9.+S// V /m573'%-&%4,&.5T,5.+4/k55.38T,585%+-D.+88.-k54%-;')5/?$%7.+.58,-D)/ T,58.';)+9.+S//.4%-)T4,6%)'.7.8%.54,7./'.8%8.5.4T,57%8'%+-D ;,+/);/,-8%)',-D,-)//%'4/.8.&j5.'4.+:m4m8)++.7.8%.5;)+(Ej': )/,:TS'8.8.T,57%8'%+-4;5)&D8.4,74/)/4'%-.,-4/)/4)+.5;.+8/.%+4/%/3/%,+.54;)''.&.,:/%'?J:k5-47m'./.5D(&,5&%8/ T,57m5)/38+S//.8%44.7.8%.5T3'8/38D,-,7 8./%8./(.'./)-./.5%8.5.4%+/.5.44.n 5=5 >Y*Z%,[\,%-# $,5.44:.6%)'..5;3+./kE.9'%;49%''.8.?</T,5.-%&.)+8./&%''.&j5.+)%&/D8)8.58)-'%-/ 4;.54/,5.4,747m,:8)/.5%+-.5:m4)7/'%-.4,6%)'.7.8%.5?[+8.5&.E4%38)59.E8.'4.+ )T&,5.44:.6%)'..58.5,:4/m./+S.7.8%.5,-8./%8'%-.5.()538&%;'./4%-%.+4m8)+ -5)8D)/8./()5&j5./4&j5/)/Tk'-.7.8? a&.+4/m.+8.;)5);/.5%4/%;)t,54,6%)'.7.8%.5-k58.7/%'&)+4;.'%-.&)+8.)/tj58.4%d T,5(&,58)+;,773+%;.5.57) %.5D8.5.54mT,5)+8.5'%-.,-8S+)7%4;.n F5T)5% %44.+S.7.8%.5.5T,5(,'84&%4TmD, /k55.5%4%;,T,5)/ T.E';,773+%;.5.(.5.+8&%);,773+%;)/%,+4;)+)'.5D4,77)+%T,5&.E.+.5T,5/5,'%- 7.8? X.4,6%)'.7.8%.5.57)+-.)5/.8.D(&,5T,5&%()5&)'-/)/T,;34.5.:m8./%X)+7)5;:/? #c""z() /4/,5/%+6%/)7.+//%')/&j'-.+./,:8.++.;,773+%;)/%,+4;)+)'? 2.+q/.5)/,:5.//..+T)6.9,,;:)-.D+,-./(.'/)+8./.5)/(,'8.8.+%'%&.V,:8)/.5./D &.8;,77.+8.,-/%'/5j;;.+8.T, ? m%8.+T,59%+8.'4.4:k5-.4%- 4.'&D(&)88.5;)+&%+8.4:m4,6%)'.7.8%.5D,-%;;.7%+84/(&)88./%'-.+-j'87m-%&. )T;)'8:m? B

10 etk' k-.'4.t,5./)-./)tg)/5%+.x)7;ej5 # /k54/.8.'.+)T8.8)+4; %;;.8.4,6%)'.7.8%.5:m7.8%./4:5j7%44.5D7.+9',/4,7.++S ;,773+%;)/%,+4;)+)'D(&,5% )5;.84Tk5.54%-4.'&:m4/,5/4./4)77.7m8.D 4,78.()5-E,5/(%8/%'YX)7;Ej5D#ccBZ?$%()5.+T,57,8+%+-,7D)/8.//.(j+-.5 4) ' /5)8%/%,+.''.;,773+%;)/%,+4/%'-)+-4)7/8.'48.4,6%)'. 7.8%.54T')8.;,773+%;)/%,+44/53;/35D4,74j//.5)T4.+8.5,-7,8/)-.5:m '%-.&j58%-.:')84.5?f&,5x)7;ej5:5%7j5/4.5:mt,5(,'8.//%'4,6%)'.7.8% ,:/%;D&.+8.5&%%8.//.4:.6%)'.,-4m9'%;;./7, ?N.++.7 T,;34-53::.%+/.5&%.U k-.5&% T,5(,'8,-T,5&.+/+%+-.5/%'4,6%)'. 7.8%.5, /%'4/.8.&j5.'4.(.5:m? $,5.4(S:,/.4..5D)/ :m4,6%)'.7.8%.5;)+;)5);/.5%4.5.44,7);/%&.D )3/,+,7.,-4.'.;/%&.7,8/)-.5.D4,7()5,&.5(m+8.+%;,773+%;)/%,+.+7.''.78.7,-&%5;4,7(.8.5D,5-)+%4)/%,+.5,-%+4/%/3/%,+.5:m4,6%)'.7.8%.5?X.//..5.+3&)+/ :,4%/%,+T, ?^,5)/(Ej':.8.7/%' ;,773+%;)/%,+:m8.4,6%)'. 7.8%.5&%'&%9'?)?3+8.54k ,/%&.5T,5)/'%;. >,-Tk'-../734.37:m T)6.9,,;D4)7/(&%';.8%'.77).5.+4,6%)'7.8%./%'4/.8.&j5.'4.;)+5.E4.T, ? $%()5.+T,57,8+%+-,7D)/;,+4/53;/%,+)T%8.+/%/./4:%''.5.+5,''.T, )-.5.+:m4,6%)'.7.8%.5?[8T5)8.++.)+/)-.'4.;)+T)6.9,,;'%;.4)T m4;. T ,7.+T,57T,5%8.+/%/./47)5;k5.5T,58.+.+;.'/ ? e8./,&.+4/m.+8.()5&%4;%/4.5./t%5.(s:,/.4.5= "? G,773+%;)/%,+:m4,6%)'.7.8%.5T,5.-m5:m7.8%./4, :5j7%44.5D #? /5)8%/%,+.''.,-(%.5)5;%4;.7m8.)/;,773+%;.5.:m()57,+.5.5 %;; ,6%)'.7.8%.54T')8.;,773+%;)/%,+44/53;/35YET?B-6'#6-%-=Z? >? R53-.5.)TT)6.9,,;;,+4/53.5.5%8.+/%/./9'?)?-.++.7'%;.,-5.8%-.5%+-)T8.5.4 :5,T%'.5%./7.5..''.57%+85.9.&%84/T,54k-:m)/T5.74/m:m.+9.4/.7/7m8. #G)+8%8)/T5)eO1[+%&.54%/././7.84:.6%)'./*8#98#E#90(*+(+&-(.&-(8U9#(8#--#9(+#6(#/(.,-5/+,5#,+MMMA(>( >$%&j'-.5)/ ')tt)6.9,,;4.+-.'4;./.57%+,',-%d8)&%t% j;;.+8.,- :5j6% )+4;.,&.54j//.'4.5? "c

11 A? ;)+9.+S//.4,6%)'.7.8%.54,7T)6.9,,;/%')/,:TS'8.8.'.)T =D >Y*Z%,[\*Y[]%,Y")+# )+-4:3+;/%&,5.4(S:,/.4.5)59.E8.5&%38T5)Tk'-.+8.:5,9'.7T,573'.5%+-= W8*96&-(*=("V(:8%'.#("9U+%55#9(.&-(+,5##9(<9#+*8#9(.*++,-%.#9#(+#6(6#9#5( J,78./T5.7-m5D.54:.6%)'./4T,;34/,8.'/D%8./&%9m k , )T4,6%)'.7.8%.5?$%&%'4k-.)/9.4&)5.:5,9'.7T,573'.5% m8./.,5%,-.7:%5%?2.8&,5.438&)'-/./.,5%,:4/%''.5&%8.+5)77.D4,74:.6%)'./T,5/5%+4&%4 ;,77.5/%')/38T,'8.4%-%+8.+T,5?2.8%+8%&%83.''.%+/.5&%.U44/%''.48.54;)5:/:m/, 38&)'-/.8)+4; VJ/)/ T,5G3+4/Y(.5.T/.5J2GZ,-W)/%,+)'734../ Y(.5.T/.5W)/234ZV( T,5&.+/+%+-.5D,&.5&.E.'4.5D.5T)5%+-.5,-7m'7.8 /%'4/.8.&j5.'4.+:m4,6%)'.7.8%.5?$%)T,;34-53::.%+/.5&%.U k-.5&% ,/%&.5T,5)/&j5.:m4,6%)'.7.8%.54)7/8.5.4k+4;.5D:5j7%44.5,4&?T,5 ;,773+%;)/%,+7.89'?)? ?<+)'S4.5,-8%4;344%,+.5&%'Tk5.,4&%8.5./%' ;,+;'34%,+.5,-:.54:.;/%&.5%+-.5%T,5(,'8/%' %/3)/%,+D8%'.77).5,- :,/.+/%.''.73'%-(.8.5%T,59%+8.'4.7.8;,773+%;)/%,+&%)4,6%)'.7.8%.5? ""

12 D /^,_"'%,X,`"+)# J:.6%)'./.5%+88.'/%T%5.,&.5, '.?e8./Tk'-.+8.&%'&%;,5/9.4;5%&.D(&)88. T,54;.''%-.8.'.&%'5377.4)7/)+4;3.'%--k5.8.// ,8.'?X.++.&%',:/5j8. &.8,&.5-) ''.78.'.+.? 8,%#5#a#;Y])X%'+ f.5,:5%84.47,/%&)/%,+.5d%+/ , k-.'4.4t')8.5?x k5.4t,5 /.,5./%4;.,-7./,8%4;.4/m4/.8.54)7/T,54;.''%-.,&.5&.E.'4.5%T,5(,'8/%'4:.6%)'./4,785.E+%+-4:3+;/.5? 8,%#D#a#B,*Y" H&-? f.5t5.7'j--.4,-&%+;'.48.&)'-/./.,5%.57.8(.+9'%;:m4:.6%)'./4t,;34,75m8.5? FT/.5(&.5//.,5%)T4+%/&%'8.&j4.+/'%-4/.:,%+/.5,: %.+/.;4/9,;4? 8,%#F#a#2)'%b`, O"/&./(/%'(Q-&'?5#rJ-.#'/%-/#98%#;5(4)7/K*.,5=9,""#%-/#98%#;5? f k5.4t,55.t'.;4%,+.5,-t, '4.5%t,59%+8.'4.7.8)+)'s4.5+.d(&,5.t/.5 8.+%+84)7'.8..7:%5%9.)59.E8.4?FT/.5(&.5/)+)'S4.)T4+%/&%'8.&j4.+/'%-4/.:,%+/.5,: %.+/.;4/9,;4? 8,%#H#a#3,`]%-'-# B-(#.5.,95X(N9#&/(JY"#$/&/%*-5r(P%5.,55%*-r)*-.',5%*-,-C#95"#./%8#9%-=? f.5%+885)-.4.+)5/%;.'d(&,5.t/.54:.6%)'./4/5m8.t'.//.44)77.+%8%4;344%,+.5d %;,+;'34%,+.+, :.54:.;/%&.5%+-.+:.-.5T5.7? "#

13 XFI"VNd[WXI<N J+"%9%((K*95.-%-=5<#'/#/( XFI#VOFade N9&/%<%$&/%*-5((D9#&/%8#(H&-( O"5,++#9%-=(&<(/#*9%( XFI>V<W<IoJF O"/&./(/%'(&-&'?5#((J-.#'/%-/#98%#;5(K*.,5=9,""#%-/#98%#;5( XFIAVdFJ[IO<O P%5.,55%*-(()*-.',5%*-((C#95"#./%8#9%-=( ">

14 F E'`,*$,Y$,c,%`,Y# X.5.5T'.5.m54)-.5/%'&,5.4&)'-)TJ2G,-W)/2344,76)4.4?F+)T(,&.8m54) D )/9m8.J2G,-W)/234.54/)/4'% D(&%';./T,5:'%-/.58.7/%')/T,57%8'.95.8/,-/%'4m4/,5.+8.')T9.T,';+%+-.+4,773'%-/? A FT/.54,77)+-.8)+4;.5..T/.5(m+8.+.5)/T%+8.:m9'?)?T)6.9,,;D7.+.5&%D)/;,9'%+-.+7.'' T,57%8'%+-4)+4&)5,-953-)T4,6%)'.7.8%.5.5,:')-/D8)8.(.5%-.++.7:,/.+/%.'/;)+ +m38/%'t' ',/&.8/5)8%/%,+.' t,57%8'%+-? F+)+8.+m54)-.5D)/ /,5.D)+4./ ,7/5.+/'%-.7) k-.+8.:mm549)4%4V,7;5%+-Abc?cccYXJOD#c""Z?$%-m538T5)D)/Y4/,5/4./Z(.'. X)+7)5;49.T,';+%+-;.+8.5/%'8%44./,734..5?X./9./S8.5,-4mD)/&,5.4%+T,57)+/.5 %T,5&.E.+; ,-)/&%;)+Tm%+89'%;%8.5.4,:T)//.'4.)T8.5.4:.;/%& %7)-.4)7/8.5.4T,5(,'8/%'D(&%';.%+T,57)/%, '%-&%4;3++.k+4;.4%- T5)8.:m-j' ? $%T%+8.58./5.)'%4/%4;D)/8.5(,44m4/, ;)+)T4j//.45.44,356.5/%' (m+8/.5%+-.+)t4,6%)'.7.8%.5d8)9.--.%+4/%/3/%,+.5%t,5&.e.+()5./4/,5/ ;,773+%;)/%,+41,-7)5;./%+-4)::)5)/?$,5.4;,+;'34%,+.5()5(.57.84/k55.6()+6. T,5)/9'%&.,74)/%&%5;.'%-(.8.+D.+8(&%4&%)59.E8.8.4) m734..5?$% & %k&5%-/D)/J2G,-W)/234;)+&%5;.4,7T,59%''.8.5T,5) % X)+7)5;? e8./&%()5tm./%+8/5s;)td)/8.5&%44.4/.8.5(.54;.5.+/.4.,7d)/*;3+4/734..5,- ;3'/35(%4/,5%4; %;;.;)+8./4)77.T,57%8'%+-47j44%-/:m4,6%)'.7.8%.5* b D T%+8.5&%8./%+/.5.44)+/9m8.)/%+885)-../;3+4/734.37,-./;3'/35(%4/,5%4; ?X.++./.4..5&%%;;.+k8&.+8%-&%4.+%-.%D(&,5T,5&%T%+8.58./&.8;,77.+8.,-4m)/4:k5-.%+8/%'8.//.%9m8.&,5.4.+;.'/1,-T,;34-53::.%+/.5&%.U4? A T,5:'%-/.'4.5%T,5(,'8/%' ',&.+&%'9'%&.388S9./%)T4+%//./H,5##9? b$%()5tm./8.//.%+8/5s; )7/)'.57.8t,54;.''% ;.5% )+6(.+d,-/ %+-.4'%-.'.8.4%4:%'&.8&,5.4%+/.5&%.U7.89m8.W)/234,-J2G? "A

15 H B,*Y"$'%+# ^,5)/9.4&)5.&,5.4:5,9'.7T,573'.5%+-()5&%&)'-/)/%+885)-.T'.5./.,5%.5?e8./ Tk'-.+8.&%'&%;,5/5.8.-k5.T,59.&j T,5&,5.4&)'-)T8%44.?$,5.4/.,5%&)'- /)-.538-)+-4:3+;/%8.(S:,/.4.5,-)+/)-.'4.5D4,7&%)''.5.8.()54;%/4.5./%8. %+8'.8.+8.)T4+%/? ^,5)/+j57.,49m8..+T,54/m.'4.)T %'.77).54)7/ ,/%&.5% T,5(,'8/%'4,6%)'.7.8%.5DT%+8.5&%8./5.'.&)+/)/4.+j57.5.:m7.8%.54,7./,&.5,58+./ )7/e+/.5+.//./4,77.8%.?e8.++.4)77.+(j+-&j'-.5&%9'?)?)/ m /7.8%)'%4.5%+-D4)7/+,-'.&j4.+/'%-.:,%+/.5)+-m.+8. U.9;,773+%;)/%,+D4,7&%T%+8.55.'.&)+/.%T,5(,'8/%'4:.6%)'./? <T4)77.m54)-.5D4,7+j&+/,&.+T,5D&j'-.5&%)/;')5'j--.D(&) i.9#?c,-4,6%)'.7.8%.58j;;.5,&.5:m./-53+8'j--.+8.:')+Y9'?)?a*d.%''SD#ccbZ? f &%+j57.5.:md(&)88.5;.+8./.-+.5t)6.9,,;,-(&%';.73'%-(.8.5tq ()5(.5:m?X.438.+&%'&%;,77.%+8:m'%;.1T3+;/%,+.+? X)&%%4:.6%)'./4k-.5)/)T8j;;.D(&) ;)+-k5.<9#+*8#9DT%+8.5&%8./ 5.'.&)+/)/5.8.-k5.T, , T,57%8'%+-%./(%4/,5%4;:.54:.;/%&Y9'?)? f,,:.51n5..+(%''d#cccz?$%7.+.5)/+,-'.)t8.:5,9' ()5%8)-7(/? T,57%8'%+-;)+T%+8.4%8.+5,'' /%8'%-.5.()54:%''./%4)7T3+8./?<T4+%//./4;)' (.57.8&j5.7.8/%')/;')5'j--.D(&,5T, ;)+T%+8.8./:5,9'.7)/%4;,- &)+4;.'%-/)/ ,6%)'.7.8%.5,:/%7)'/?eT,5'j+-.'4.)T8.//.T%+8.5&%8./ %+/.5.44)+/)/3+8.54k-.8.)T/)'.5DJ2G,-W)/234()57.8G3'/357%+%4/.5%./D8)&% 7.+.5D)/&%(.538T5);)+)5-37.+/.5.T,55.'.&)+4.+)T /%'4/.8.&j5.'4.:m 4,6%)'.7.8%.5? F+)T4:.6%)'./4(S:,/.4.5.5D)/%+8%&%8./TQ&%)38&)'-/.'%;.4:mT)6.9,,;;,+4/ %8.+/%/./?X.5T,5T%+8.5&%8./7.+%+-4T3'8/)/3+8.54k-.D(&)84.'& / %8.+/%/./8j;;.5,&.5D'%-.4,7&%/)-.5./;%-:m%8.+/%/./44;)9.'4.%8./4.+7, )7T3+8&()?+,-'.)T<+/(,+SN%88.+4Y"BBCZ,-2%6(.'2)TT.4,'%4Y"BBCZ/.,5%.5? X.//.)T4+%/4;)'(Ej':.,4/%' T,54/m.'4.)T%8.+/%/./,-;,+4/53;/%,+.+)T8.++.? "b

16 $%7.+.5D)/ :/?%;;.38+S//.58.4,6%)'.7.8%.54:,/.+/%)'.T3'8/38D,-)/8.,& '%-(.8.+T,5)/T,57%8' %)',-:m8%44.7.8%.5?^,5,4)/4.() )+4;3./ ,7:)44%&.T5.7T,54,7);/%&.,-4.'.;/%&.7,8/)-.5.?$% ()58.5T,5&)'-/)/%+885)-.[4.4\N5)/%T%6)/%,+4Y9'?)?26s3)%'\i%+8)('D"BB>r d3--%.5,d#cccz4,7&, 'j--.+8.;,773+%;)/%,+4/.,5%?x.++.4j//.5.+);/%&,-4.'.;/%&7,8/)-.5%6.+/537d(&%';./&%7.+.5d)/ '%-.'.8.47m-k5.t,5)/,:+m.+(,'89)5%+/.5);/%, :m4,6%)'.7.8%.5? X)&%4,74)-/&%'3+8.54k-.D(&) ;)+-k5.T5.7,&.5D()5&%&)'-/)/4.:m.+ )T8.T5.7(.54;.+8./5.+84%4)7T3+8./DM5.)/%&.2)+Y2,-.+4.+D#ccCZ?f.5/)-.5&% 38-)+-4:3+;/%/.,5%.5,-,&.5&.E.'4.5T5)M,:.+()-.+e+4/%/3/.T,5^3/35.4J/38%.4* Y(.5.T/.5Me^JZ?f.5% &%D)/ ;)+,:+m T,54/m.'4.)T &j5.+8.,-;, D4)7/(&%';.:5jT )+84S+'%-&%4 ;,77.5/%')/8,7%+.5.? H=5 2\+Yd)`)")+# $%()5&)'-/)/T,;34.5.:mT)6.9,,;D8)8.54,74)-/.5T'.4/8)+4;.5.D4,79.+S//.54%- )T8.//.4,6%)'.7.8%.?X./;3++.()&.&j5./%+/.5.44)+/)/()& k-/ '%-(.8.5T,5)/./)9'.5.4%-:m)+85.4,6%)'.7.8%.5D(.5%9')+8/8./T,5(,'84&%4+S. N,,-'.t?$%7.+.58,-D)/8./.5&%-/%-.5.)/T,;34.5.:mT)6.9,,;D8)8./.5(.59m , :/?9.T%+8.54%-D4)7/)/8..5T)5% k54%-(.5D&%' ;3++./)-.47.8D+m5,-(&%48.k+4;.5)/./)9'.5.4%-:m)+85.4,6%)'.4%/.4?$%7.+.5)/ T)6.9,,;.T/.5(m m%+/.-5.5./%7)+-.48)-'%-8)-,-4,6%)'.'%&D)/8./%;;.&%' T,54&%+8.%+8.+T,58.++j57.4/.T5.7/%8?J.'&,7&, k-.'4.5,-5.43'/)/.5.;4.7:'%T% T)6.9,,;D4m7.+.5&%D)/8.)T8j;;.8./%'-)+-.D.5T)5%+-.5D :5jT ?7?:m4,6%)'.7.8%.5D&%'&j )5.,-4m%T,5(,'8/%')+85.,- ;, ,6%)'.7.8%.5? $%()5T5)&)'-/)/')&..+8S98.-m.+8.)+)'S4.)TJ2G,-W)/234*T)6.9,,;:)-.4?^,5 8./Tk54/.4k-.5&%-53+8./&,5.4/,8.'/.T,;34V , V)/T%+8.T5.7 /%'+,-'.7.5.,&.5,58+.8.;,+;'34%,+.5,7;5% ;5)&,-:5jT % "C

17 T,5(,'8/%';,773+%;)/%,+.+,-8%)',-.+7.8%+4/%/3/%,+.5D&%5;4,7(.8.5,-,5-)+%4)/%,+.5:m8%44.?f.538,&.5k+4;.5&%)/3+8.54k-.+,-'.)T %'.77).5,-&%'T,54k-.)/_-%&.5m8_/%'D(&,58)+8.5.4;,773+%;)/%,+:m4,6%)'. 7.8%.5;)+/)6;'.4?$%)59.E8.5(.+7,8D)/4:.6%)'./45.43'/)/.54;)'; S//.4)T ) ',/J2G,-W)/234D(&,5T,5.+8.6%8.5./)+)'S4.)T8./, :)-.4 73'%-&%4;3++.9'%&.T,54:.6%T%;/%'D)/)+85.&%''.;3++.85)-.+S//.)T&,5.4T3+8?e k&5%-/)59.e '&'k %+84)/4:m4,6%)'.7.8%.5,- T,5+S %+84/%''%+-/%'/%'4/.8.&j5.'4.+:m8%44.D(&,5&.8.+)+)'S4.(35/%-/&%''. T,5j'8.4,-9'%&.%55.'.&)+/? X.438.+()5&%T5)&)'-/)/9.4;jT/%-.,4+j :5,9'.7.5%T,5(,'8 /%'6,:S5%-(/?X.//.;3++.&j5.%+/.5.44)+/%T,59%+8.' ,6%)'.7.8%.5D%8./ ,-4m;)+9.+S//.8%44./%'7.5.8%5.;/.-.+4/)+84T,57%8'%+-Y-.++.7TQ 5.:5,83;/%,+.5D-.+-%&.'4.5,4&?Z?$%&%'%4:.6%)'./%4/.8./;,+6.+/5.5.,4,7D(&) :,/.+/%.'/;)+,:+m-.++.7/%'4/.8.&j5.'4.,-8%)',-:m4,6%)'.7.8%.5? $%()5T5)&)'-/)/)59.E kE.)T-5j+4./7m'-53::.DTQ.T/.5)'8.5D388)++.'4.,4&?$%7.+.5D)/ %4j5-53::.5.54%-.T/.5%+/ :m4,6%)'.7.8%.5D(&,5T,5 8./%;;.-%&.57.+%+-)//j+;.7m'-53::.%/5)8%/%,+.'T,54/)+8?X.538,& &%D)/ /,5)'8.544:5.8+%+-:m8.4,6%)'.7.8%.5D,-&%()58.5T,5&)'-/D)/8.+ 7m'-53::.D&%)59.E8.57.8DTk54/,-T5.77.4/;3+)T-5j+4.4)TD)/)''.&,5.4 %+T,57)+/ )T4,6%)'.7.8%.5? # "g

18 I "X,)`e'Z`-,*Y"# $%)59.E8.5&%8.+4;)94/.,5./%4;38T5)./4,6%)';,+4/53;/%&%4/%4;-53+8')-D%8./&%,:T)// ,-Tj+,7.+.54,74,6%)'/;,+4/ ?X)&,5.44:.6%)'.,7()+8'.5 4,6%)'.7.8%.5,-9'?)?;,+4/53;/%,+.+)T5.')/%,+.5D%8.+/%/./,-Tj''.44;)9.5DT%+8.5&% 8./,:')-/)//j+;.,-)59.E8.38T5).+4,6%)';,+4/53;/%&%4/%4;,:/%;? X./)+/%.44.+/%)'%4/%4;.4S+:m%8.+/%/./D4,74,6%)';,+4/53;/%&%47.)9,++.5.5:m Y^3-'4)+-\a'4.+D#ccg=>b"ZD4/.77.5,& &,5.4.-./?$.8)/)59.E8.38T5)./ 4,6%)';,+4/53;/%&%4/%4;&%8.+4;)94/.,5./%4;-53+8')-/)-.5&%)T4/)+8T5)D)/8.5.;4%4/ D4,7&%;)+,:+m%+84%-/%?F+4m8)+)+/%.44.+/%)'%4/%4;/%'-)+- TE /,58.')TT,54;.5.+4T,;34T5)8./;,+;5./.,9E.;/D k-.4D,-5.//.5 8.5%7,8T,;347,88.4,6%)'.:5,6.44.5D8.5'%--.5/%'-53+8T,5Tj+,7.+./Y^3-'4)+-\ a'4.+d#ccg=>b"z? f&,57)+%/5)8%/%,+.'t,54/)+8,7/)'.5.7:%5%.''.58)/)d4,7+,-./7)+*%+84)7'.5*d.5 8./%.+4,6%)';,+4/53;/%&%4/%4;T,54/)+8D+,-./7)+*;,+4/53.5.5*?eTk'-. 4,6%)';,+4/53;/%&%47.+.5)'&%8.+4,6%)'/;,+4/53.5./D,-8.5T,57m)'.7:%5%,-4m&j /)+8T,5T,54; T,5/,';+%+-,-4.'.;/%,+?J,7%+8%&%8.5;)+&%8.5T,5)'85%- 4/%''.,438.+T,5&,5.4.-./.5;.+8.'4.4)::)5)/?$,5.4.7:%5%.58.5T,5%;;../9%''.8.)T &%5;.'%-(.8.+D7.+.+;,+4/53;/%,+D8.5-%&.5,4./%+89'%;%&%5;.'%-(.8.+? e&,5.4)59.e8.7.84:.6%)'./.5&%9.&%84/.,7d)/.7:%5%.+d&%;,+4/53.5.5d ')-/ &,5.4T,5/,';+%+-,-4.'.;/%,+D,-8./.5(.57.8&%-/%-/D)/&%()5&, T,5T,54/m.'4.5%+7.+/.,7;5%+-J2G,-W)/2344,7;3'/35.''.%+4/%/3/%,+.54)7/,&.5 T,54,6%)'.7.8%.5%)')'7%+8.'%-(.8?$%7.+.5D)/&,5.49.&%84/(.8,7&, T,5T,54/m.'4.54/S5;.58)/);,+4/53;/%,+.+D4.'&,7&%)'85%-;)+4/%''.,438.+T,5&, T,5/,';+%+-4,:/%;?X.5/%'.5&%9.&%84/.,7D)/8.+.7:%5%D&%;,+4/53.5.5D)'85%-;)+ -%&../T3'84/j+8%-/9%''.8.)T8.+&%5;.'%-(.8D&%4k-.5)/)T8j;;.?$,5.4)+)'S4.)T.+;.'/%+/.5&%.U.+.,-T,;34-53::.%+/.5&%.U.+.&%'(.57.8)'85%-;3++.)T4:.E'. 4%/3)/%,+.+T3'84/j+8%-/?Jj5'%-/%;;.+m5&%/%'7.8)59.E /4mT'S-/%-/7.8%. 4,7T)6.9,,;D8.5;,+4/)+/38&%;'.54%-,-j+85.5T,57(35/%-.5.D.+8&%;)++m)/ 9.4;5%&.8./?

19 $%.5S &%84/.,7D)/&,5.4&)'-)T'%//.5)/35,-/.,5%:m&%5;.54:.6%)'./4 )+)'S4.5.43'/)/.5D%8./&,5.4T,5/,';+%+-.5)T8.+&%5;.'%-(.8D4,7&,5.4%+T,57)+/.5 9.4;5%&.5D+)/35'%-&%4&%'&j5.:5j-./)T8.+&%8.+D&%()5/%'.-+./, :5,6.44.+? Jm'.8.4.5&,5.4/.,5%&)'-,-%+89'%;%T,54;.''%-.8.'.)TT,54;+%+-4T.'/./7.8/%'8%5.;/. )/:m&%5;.&,5.4,:/%;,-(.5% :.6%)'./4)+)'s4.5.43'/)/.5? F+4/,58.')T8.+;,773+%;)/%,+4T)-'%-.T,54;+%+-.59)4.5./:m.7:%5%;,+4/53.5./)T T,54;.5.+4.'&?e&,5.44:.6%)'..5&%'%-.' ')-/8.+4)77.38T,585%+-D,-8./.5 8.5T,5&%-/%-/D)/&%-k5,4+,-'.-53+8'j--.+8.,&.5&.E.'4.5,7D(&,58)+&%,:+m5 &%8.+?$.8)/)59.E8.38T5)./4,6%)';,+4/53;/%&%4/%4;&%8.+4;)94/.,5./%4;-53+8')-D 7.+.5&%D)/&%;)+,:+m%+84%-/%8.4,6%)'/;,+4/ Tj+,7.+.5D&%5;.'%-(.8.5,- T,54/m.'4.5D8.5./)9'.5.47.''.7%+8%&%8.5?f&%4&%)+.5;.+8.5%+4/%/3/%,+.5D;3'/35.5D %8.+/%/./.5, ,74,6%)'/;,+4/ Tj+,7.+.5D;)+&%/%'')8.,4)/8)++.,4./%+8/5S;)T8.+T,5/j''%+-D8.5.;4%4/.5.5,7J2G,-W)/2349')+8/&,5.4%+T,57)+/.5? "B

20 K 1,-*X,$'%+#M#:[^"Y"# a&.5,58+./&j'-.5&%953-)t.+;&)'%/)/%&7./,8.t5.7t,5.+;&)+/%/)/%&?x.//.&j'-.4d 8)&%4,7/%8'%-.5.+j&+/k+4;.5)/,:+m%+84%-/%&,5.4%+T,57)+/.54(,'8+%+-.5/%' 4)7/953-)T4,6%)'.7.8%.5?f.5%9')+8/:,4%/%&.,-+.-)/%&..5T)5%+-.5D,&.5&.E.'4.5,7;5%+-(&,58)+%+4/%/3/%,+.5;)+u9k59.+S//.4,6%)'.7.8%.54)7/,7&,5.4 %+T,57)+/ )T4,6%)'.7.8%.5;)+;+S//.4/%';,+4/53;/%,+)T%8.+/%/./? a&.+4/m.+8.4)7/./k+4;.,7./%+89'%;% t)5%+-.5dk+4;.5,- T,5&.+/+%+-.5%T,5(,'8/%'.+/%'4/.8.&j5.'4.:m4,6%)'.7.8%.5D;5j&.5%&,5.4kE+.D.+ ;&)'%/)/%&7./,8.? G&)'%/)/%&7./,8.4/m5%;,+/5)4//%'+)/35&%8.+4;)9.5+.4;&)+/%/)/%&.7./,8.D,- T, ,::5%,5%/.5%+-)T439E.;/./,-8./4'%&4T,57.54)7/)+4;3.57.+%+-41,- 9./S8+%+-48)++.'4.4, )5..'.7.+/.5YM,''%+\Gk::.D#c"c=#gBZ? G&)'%/)/%&.7./,8.5;)+;3+)+&.+8.4,&.5T,5-.+4/)+84,75m8.5D8.5%+&,'&.5.5./ ;.'%-/439E.;/,-m9+.573'%-(.8T,5.+4/k55.&.;4.'&%5;+%+-7.''.7T,54;.5,- -.+4/)+84,75m8.YM,''%+\Gk::.D#c"c=>c"Z? e8./&,5.4.7:%5%;,+4/53.5.4%%+/.5);/%,+.+7.''.7t,54;.5.+y,4z, ;.'%-. 439E.;/.5Y&,5.4%+T,57)+/.5ZD,-8)&%)+4;3.57.+%+-41,-9./S8+%+-48)++.'4.+(,4 8%44.4,75.'.&)+/D%+/.5.44)+/,-)T-k5.+8.T,5&,5.4T,5/,';+%+-4)59.E8.DT%+8.5&%8.+ ;&)'%/)/%&.7./,8..-+./? F+;&)+/%/)/%&7./,8.;3++.()&.-%&./,4./ D ,&.5T')8%4;D%+89'%;%.+ 4/k55.-53:: ; )T4,6%)'.7.8%.5YTQ&()?4:k5-.4;.7).5Z?G&)+/%/)/%& 7./,8.T,5384j//.58,-D)/ ,7%+8-m5%:5,E.;/./:mT,5(m+84;)'&j5.,:.5)/%,+)'%4.5.8.,-.+/S8%-/8.T%+.59)5.YM,''%+\Gk::.D#c"c=>c"Z?X)&,5.4 4:.6%)'.9'?)?,7()+8'.5%8.+/%/./D7.8%.953-D7,/%&)/%&.5D9.'k++%+-,-) D 4,7&%%;;.T%+8.5.+/S8%-/8.T%+.59)5.D.5.+;&)+/%/)/%&7./,8.D%&,5.4kE+.D%;;.,:/%7)'?$, k-.'4.4T.'/:m;5j&.5:')84/%'439E.;/%&T,5/,';+%+-,-T,5(,'8.+ 4%-/%'9'?)?,&.+4/m ?$()?.+;&)'%/)/%&7./,8.;)+&%8.5%7,84:k5-.%+8/%' &,5.4%+T,57)+/.544&)5D,&.5&.E.'4.5DT,5T,54/m.'4.5,4&?D'%-.4,78%4;344%,+.5+.% #c

21 T,;34-53::.5+.%4%-4.'&')8.5,4Tm./%+89'%;%%+T,57)+/ %+-41,- 9./S8+%+-48)++.'4.5? $%()5&)'-/9m8.)/T,5./)-..+;.'/%+/.5&%.U4,-T,;34-53::.%+/.5&%.U49)4.5./:m.+ ;&)'%/)/%&/%'-)+-?$,5.4.+;.'/%+/.5&%.U4.57.8(.+(,'84&%48.+7)5;./%+-4)+4&)5'%-. T5)J2G,-U.95.8);/k5.+T5)W)/234?$%%+/.5&%.U.8.J2G8?b?,-W)/2348?">?7)E #c""d, ;./7.-./4%8.+8):m :.;/%&.:)-.4v%4j58.'.4(.8-k58.//. 4%--j'8.+8.T,5J2GD8.5.59'.&./')+-/7.5.);/%&.:mT)6.9,,;?X.//.%''34/5.5.5D (&,5(35/%-//%+-;)+38&%;'.4%-:m4,6%)'.7.8%.54)7/%.+%+4/%/3/%,+4953-)T./ 4:.6%T%;/7.8%.?$%7.+.5%;;.D)/8.//.-k5&,5.44:.6%)'., k-.'4.5%55.'.&)+/.? X.5%7,87.+.5&%D)// :.-.57,8D)/T' k57.5., )T 4,6%)'.7.8%.5D(&,5T,5&, '/)/.5,-)+9.T)'%+-.5/%'D(&,58) ,-)+85. %+4/%/3/%,+.5;) %44.7.8%.5D9'%& );/3.''.?X.+)+8.+8.')T&,5.4.7:%5%;,+4/ )T(,'8.'4.)TT,;34-53::.5?^,;34-53:: %4;344%,+D(&,5&.8T,54;.''%-.4S+4&%+;'.5D5.T'.;4%,+.5D5.&358.5%+-.5,- +3)+6.T,54;.''.T5.7;,77.5?^,;34-53::.%+/.5&%.U.+.9'.&)T(,'8/8?#A?D#b?,->"? 7)E#c""D,-%+T,57)+/.5+.44&)57m+)/35'%-&%44.4%'S4./)T );/%&%/./.5:m 8)&j5.+8./%84:3+;/? #"

22 O A*Y`e)")+`\,%-,-# e8.//.)t4+%/&%'&%;)4/../9'%;:m8./t,54;+%+-4t.'/d4,7&%7.8+j5&j5.+8.4:.6%)'. /5j8.5%+8%?X.//.-k5.49'?)?T,5)/9.4;5%&../38-)+-4:3+;/T,54:.6%)'./V(&%';.+ '%-+.+8.T,54;+%+-D&%()5;3++./T%+8.:m,75m8./D,-(&)84:.6%)'./;)+4%-.4)/'j--. 4%-:)5)''.'/7.8.''.5%;k'&)+8./)T? a785.e+%+-4:3+;/./ ,-4,6%)'.7.8%.5d, t%+8.45%-.'%- T,54;+%+-4'%//.5)/35,7;5% D C.58.54/5);4.+(.'8.'7%+85.,74,6%)'.7.8%.5 V8)8%44.4/)8%-7m9./5)-/.44,7T,5(,'84&%4+S.?G,79%+)/%,+.+)T8./,,75m8.5 %+84+j&5.5S8.5'%-.5.7j+-8.+)TT,54;+%+-4)5/%;'.59./S8.'%-/= #Y&+%-#6MvYd344,\K.)6,6;D#ccB="Z?( 2.-./'%//.5)/35,74,6%)'.7.8%.54/)77.5T5)8.+;,77.56%.''.D;,+43'.+/1,-Kd1 4,75.-.'4;5.&./)T;,773+%;)/%,+41,-Kd1;,+43'.+/.5,-;,+6.+/5.5.54% '/,7T, ,-7.54)'-)T(m+8-5%9.'%-.:5,83;/.5&%)4,6%)'.7.8%.5?X.4/5)/.-%.5,-7,8.''.58.5)+&.+8.4(.5D-%&.5%;;.4)77.7.+%+-%T,59%+8.' S8.5&%8.+,-,:'.&.'4.5? ^,54;+%+-4)5/%;'.57.84)77.T,;344,74:.6%)'./D.5:5%7j5/T3+8./:mQ9$:%8#5(&-6( H,5#,+(B-<*9+&/%$5D g 4,74%8.+"BBgm5'%-/()5)T(,'8/;,+T H,5#,+5(&-6(/:#( /S8.'%-/D)/ ()5/)-././4/,5/4;5%8/T5.7)8D7.+)/8.54/)8%-&j;.57)44%&. 38T,585%+-.5= vf:%5(?#&9(>(1232(>(;%''(+&9.(/:#("*%-/(&/(;:%$:(&''(*<(/:#("&"#95(%-(/:%5(8*',+#( -##6(/*('#&9-(<9*+(8%5%/*95(%5(&(=%8#-M([,/(;#(&9#(5/%''(5/9%8%-=(/*(,-6#95/&-6(*,9( CF;4.7:'.5(.5:m.5)/T%+8.%)T+%//./H,5##9M( gj)7)59.e8.7.''.7l.++%t.5o5)+/,-x)&%8r.)57)+?<56(%&.4) e+t,57)/%64)t(,'8.5 ;,+T D4.7%+)5.57?7?D38-%&.5%+T,57)/%,+,-'%//.5)/354)7/38Tk5.5;,+43'.+/)59.E8.%+8.+T,5,75m8./? ##

23 &,6%#-$#50(6#<%-#(;:&/(/**'5(/:#?(:&8#(&-6(;&-/(/*(,5#0(&-6(,-6#95/&-6(;:&/(%/( ( $%8.+,7;5%+-&j4.+/'%-..'.7.+/.5%7k8./7.''.79'?)?734..5D ,-4,6%)'. 7.8%.57)+-'.54/)8%-D,-<+-.'%+)d344, B \X)55.+K.)6,6; "c /.-+.54)77.9%''.8.?X. )5-37.+/.5.5T,5D)/ ;)'T,;34.5.:m38&%;'%+-.+)T4/5)/.-%4;.,-(,'89)5. 9#'&/%*-5:%"5(>(*-#(/:&/(:&5(9#$#%8#6('%//'#(&//#-/%*-(5*(<&9(>(%5(/:#(a,#5/%*-(*<(,5#9( +*/%8&/%*-5(&-6(9#;&965(<*9("&9/%$%"&/%*-(ZF9&-/0(122_`MvYd344,\K.)6,6;D#ccB="Z? d344,\k.)6,6;:,%+/.5.5t'.5.4/.8.5d(&,58)+7)+-'.+8.t,54;+%+-.5.+)t8.4/k54/. T,5(%+85%+-.5:m &.E/%' T,54/m.'4.T,54)7/953-)T4,6%)'.7.8%.5% $*+"9#:#-6MvYd344,\K.)6,6;D#ccB=CZ? etk'-.d344,\k.)6,6;;) t,54;+%+-.+47)+-'.+8.t,;34:m.+8s9.5. T,54/m.'4.)T4,6%)'.7.8%.54;S'8.4./'%8/T,54.'&,:/)-./.+-)-.7.+/%+8.+T, & D(&, %+/ D7,/%&)/%,+.5 "",-9.(,&.59'.&./ +.-'%-.5./= 5*$%&'(+#6%&(5?5/#+50(-*/(*-(,-6#95/&-6%-=(&-6(-,9/,9%-=(/:#%9(6?-&+%$5M(B/(%5(/%+#( /*(#Y&+%-#(+*9#($&9#<,''?(/:#(%-/#9#5/50(+*/%8&/%*-5(&-6(9#;&965(/:&/(69%8#(/:#( */:#9("&9/5(*<(/:#5#(#+#9=%-=(5?5/#+5MvYd344,\K.)6,6;D#ccB=">Z? Wk8&.+8%-(.8.+)T)/&.+8.9'%;;./7, m5%-.+%8.T5.785)-+.)5/%;'.5,- B<+-.'%+)d344,D:5,T.44,5&.8JU%+935+.[+%&.54%/S,TO.6(+,',-SY^)63'/S,TX.4%-+ZD<[? "cx)55.+k.)6,6;d/%';+s//./[+%&.54%/s,tj,3/(<34/5)'%)y<5/4)+8m3'/35)'2)+)-.7.+/k5,-5)7zd<[? ""$%4)77.+4/%''.5d344,\K.)6,6;47,/%&)/%,+.57.8[\N47,/%&.5D,-9.+S//.58.7%T'j+-? #>

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

UNDERLIG KOMMUNIKATION. Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv

UNDERLIG KOMMUNIKATION. Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv UNDERLIG KOMMUNIKATION Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv Af Henriette Hosbond og Amanda Katrine Bloch!"#$"%"&'()*+",-'.-/&$01)2* 34"1)0$"')'5/6627)80,)/7 9/*8)$%"':7);"&*),",>?

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

AM Interactive (AMI) designguide

AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive designguide, Arild Garde Opdateret 3. september 2008 Identitet AMIs identitet sikres ved gennemført brug af logo, payoff, farver og typografi. Payoff time

Læs mere

# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

# '#%!! ' '! ',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV... 5 2. DEFINITIONER OG BEGREBER... 7 2.1. COMPLIANCE... 7 2.2. COMPLIANCE VS. CONCORDANCE

Læs mere

LLZ DESIGN. Skabeloner og stencils

LLZ DESIGN. Skabeloner og stencils DANSK DESIGN LLZ DESIGN Skabeloner og stencils Kataloget er din inspiration til de mange skabeloner, der findes. Du kan bruge skabelonerne kreativt, dekorativt, samt i dit erhverv. Til at lave vægdekorationer,

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Kommunikation - Så selv en vandskræk får lyst til undervandsjagt

Kommunikation - Så selv en vandskræk får lyst til undervandsjagt Kommunikation - Så selv en vandskræk får lyst til undervandsjagt Fest og fællesskab - Hvad sælger du? Hvorfor fungerer FBMkommunikationen? Målgruppebevidsthed Valg af kanaler Autenticitet - tidsånd Eventkvaliteter

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Formålet I får indblik og mulighed til at tænke strategisk vedr. de sociale

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO

NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO OPGAVE At designe en ny hjemmeside til den lokale bilklub, American Style Car Club Hadsund. Den tidligere hjemmeside som klubben havde, levede ikke op til og indeholdte

Læs mere

Grafisk design Logo til sports event. Andreas Ernst Tørnqvist

Grafisk design Logo til sports event. Andreas Ernst Tørnqvist Logo til sports event Andreas Ernst Tørnqvist Redegørelse Opgaven Opgaven omhandler forslag til logo for Sportslege 2013. Bidrag Jeg vil tage udgangspunkt i et logoforslag, som jeg ud arbejdede til lejligheden.

Læs mere

DIGITAL MARKEDSFØRING

DIGITAL MARKEDSFØRING DIGITAL MARKEDSFØRING DAGSORDEN NorthSides historie NorthSides gæster NorthSide på sociale medier NorthSide på Facebook Den flygtige forbruger Den gode digitale kampagne Case: Tuborg / NorthSide Music

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Projektets mål Projektet tager afsæt i afprøvning af et nyt medie som en anderledes formidlingsform: et digitalt magasin der indeholder video,

Læs mere

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Vi interviewer tre studerende den 22. og 23. april 2014 efter aftale. Vores formål er efter user tests med hver af de studerende at få kendskab til deres

Læs mere

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL!

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! 5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! VÆR MED! COPENHAGEN FASHION festival ER LIGE RUNDT OM HJØRNET OG VI inviterer JER TIL AT DELTAGE I festlighederne. KØBENHAVN ER ÉN AF DE eneste BYER I VERDEN, SOM PARALLELT

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

Inden vi starter: Følg novicell på @novicelldk Check-ind på FB fb.com/novicelldk Få vores nyhedsbrev: http://www.novicell.

Inden vi starter: Følg novicell på @novicelldk Check-ind på FB fb.com/novicelldk Få vores nyhedsbrev: http://www.novicell. Inden vi starter: Følg novicell på @novicelldk Check-ind på FB fb.com/novicelldk Få vores nyhedsbrev: http://www.novicell.dk/blog/nyhedsbrev 15 Online Marketingtips i 2015 Martin Skøtt, Online Marketingchef,

Læs mere

7 effektive tips. www.marketingondemand.dk / 1

7 effektive tips. www.marketingondemand.dk / 1 7 effektive tips TIL MARKEDSFØRING AF IT OG TEKNIK / 1 Kære læser Denne e-guide er til dig, der ønsker at optimere din virksomheds markedsføring og sælge (endnu) mere. Omdrejningspunktet er markedsføring

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap "De pårørende har ordet"

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap De pårørende har ordet Region Midtjylland Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap "De pårørende har ordet" Bilag til Kontaktudvalgets møde den 3. juni 2008 Punkt nr. 7 ! "! #$%&'(

Læs mere

! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!

! !!# $#%&!' &#%&!! !!# (!)!  (! ! *!+%+,!&!!- $#%&! ' #%&!!(!!$!#(!!( $,.!( + #! %,! &!!' #! %#!# /0&! !1'  #!$ 2!#!#!(!! Af Stig Rune Petersen Inf. 8 Aalborg Universitet 2004 ! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!-

Læs mere

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind UGE 47: Digitale Strategier En slide om Dorte Min passion: At påvirke virksomheder, så det kan mærkes! 20+ års erfaring fra IT-branchen Lever af at sælge viden & rådgivning Iværksætter lige som dig Social

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

& 0 // *0 // 70 " : /"

& 0 // *0 // 70  : / ## # " # $ %& () * +, --./ 01." 231.$ *.$ * 3 *.+,. 04. 0. 0.5 & 0.5 *0.5 (6.5 70.5 80 / 06 / 09 / :-) 0 / :0 / : / ; / 20 / 8 /. 04 // 0 // ' '.' "# 0 // & 0 // *0 // (6 // 70 /" 80 /" 06 /" 09 /" :)

Læs mere

- lev livet grønnere, sjovere og smartere...

- lev livet grønnere, sjovere og smartere... Reklamer & kampagner V i ser dem i tv, biografer og busser. I aviser og blade. På internettet. Hver eneste dag og alle vegne fra bliver vi bombarderet med reklamer og kampagner for alle mulige varer og

Læs mere

Nem grafik til websider

Nem grafik til websider Web design 101 Artiklen beskriver en nem måde, hvorpå du han lave ikon-lignende billeder til websider på basis af de symboltegnsæt, der er til rådighed på din computer. Metoden er særlig velegnet til små

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

TWITTERGUIDE for @Alternativet s FT-kandidater #dkpol

TWITTERGUIDE for @Alternativet s FT-kandidater #dkpol TWITTERGUIDE for @Alternativet s FT-kandidater #dkpol Twitterguide # Twitter er et godt og spændende redskab. Især for en folketingskandidat. # I denne guide vil du se hvorfor du skal bruge Twitter, og

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN Augmented Reality giver tryksagen en ny dimension, og det kunne 2.800 marketing- og kommunikationschefer

Læs mere

8997,- 9997,- HJEMMESIDE TILBUD. 4997,- Eller måndelig betaling på 425,- I en bindings periode på 12 månder, 14997,- spar 1000,-

8997,- 9997,- HJEMMESIDE TILBUD. 4997,- Eller måndelig betaling på 425,- I en bindings periode på 12 månder, 14997,- spar 1000,- HJEMMESIDE TILBUD Giv mig bare lige en Prof hjemmeside Jeg vil have en simpel & professionel hjemmeside, til at starte rigtig godt op på. (Billeder, tekster, Video, links) Finder eller fotograferer dine

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Baggrund for kampagnen

Baggrund for kampagnen Baggrund for kampagnen Antallet af danskere, der rammes af sclerose, er stigende. Stigningen ses primært blandt kvinder - faktisk i en sådan grad, at 2 ud af 3 danskere, der får sygdommen, er kvinder.

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

VERDENS BEDSTE NYHEDER

VERDENS BEDSTE NYHEDER Idekatalog for VERDENS BEDSTE NYHEDER Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Fund raising til VolNepal

Fund raising til VolNepal Fund raising til VolNepal 1. INTRODUKTION Hvis du læser dette tænker du nok på at lave et fund raising event og støtte VolNepal Tak! Events er en god måde at give din støtte til vores rbejde på. De hjælper

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Read this if you THINK stuffed talking animals are cool

Read this if you THINK stuffed talking animals are cool Read this if you THINK stuffed talking animals are cool Against Drugs Kampagneguide 2011 Against Drugs Against Drugs En klar holdning Bag om kampagnen Det er din festival, brancheorganisationen Festivaldanmark

Læs mere

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd Danske Skoleelevers tilbud til elever og elevråd 1 DANSKE SKOLEELEVER Hvem er vi? Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for dig! DSE har fokus på elever, skole og uddannelse. Vi kæmper for at sikre

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Instagram. Bachelorprojekt 2015 Nanna Ingegerd Hansen - nannaih@hotmail.com Pia Jensen - paia29@hotmail.

Kommunikationsstrategi for Instagram. Bachelorprojekt 2015 Nanna Ingegerd Hansen - nannaih@hotmail.com Pia Jensen - paia29@hotmail. Kommunikationsstrategi for Instagram Bachelorprojekt 2015 Nanna Ingegerd Hansen - nannaih@hotmail.com Pia Jensen - paia29@hotmail.com Indholdsfortegnelse 1. Baggrund med analyse 1.1 Hvordan ser museet

Læs mere

att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010

att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010 Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010 vedr. høring forud for evt. dispensation fra lokalplan 228. Som medlem af Grundejerforeningen Klitheden er jeg

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS)

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) MYPLACE Fotodeling på nettet med topografisk fokus Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) Kulturnet DK tematimer 10.12.2008 Andreas Brøgger Vestsjællands Kunstmuseum ab@vestkunst.dk

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS

EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS PROJEKTERFARINGER OG RESULTATER Ingelise Nordenhof - et børneperspektiv i voksenpsykiatrien 2 " ###########################" "" ############################# % "% ##########################

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2BCMDK14 B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2B content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2B content marketing-industri.

Læs mere

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011 GRØNNE PLETTER Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler 1. udgave, marts 2011 grønne pletter.dk 1 Nu får Danmark snart Grønne Pletter vær med til at gøre den nye kampagne fra Danske Planteskoler

Læs mere

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Dansk Turismefremmes turistkonference 19. april 2012 Christian Have Oplevelsesøkonomiens tre ringe Ring 3: Oplevelser i det øvrige erhvervsliv Ring 2:

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Content Marketing Skriv til dine kunder og skab forretning

Content Marketing Skriv til dine kunder og skab forretning Content Marketing Skriv til dine kunder og skab forretning Agenda Præsentation af Novicell Sådan steger du en bøf på 58 mio. måder Content marketing strategi Content & SEO Brug content til at få flere

Læs mere

Inden vi starter: Følg novicell på @novicelldk Checkind på FB fb.com/novicelldk Få vores nyhedsbrev: http://www.novicell.

Inden vi starter: Følg novicell på @novicelldk Checkind på FB fb.com/novicelldk Få vores nyhedsbrev: http://www.novicell. Inden vi starter: Følg novicell på @novicelldk Checkind på FB fb.com/novicelldk Få vores nyhedsbrev: http://www.novicell.dk/blog/nyhedsbrev Content Marketing Skriv til dine kunder og skab forretning Novicell

Læs mere

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen 15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen Forord Vi har tilmeldt os konkurrencen fra Tandlægeforeningen, om at lave en kampagne for at få flere unge til at tage til tandlæge.

Læs mere