Oprensning af klorerede opløsningsmidler ved stimuleret reduktiv deklorering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oprensning af klorerede opløsningsmidler ved stimuleret reduktiv deklorering"

Transkript

1 Miljøprojekt Nr Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening. Oprensning af klorerede opløsningsmidler ved stimuleret reduktiv deklorering Jægersborg Allé, Gentofte Christian Mossing Hedeselskabet Miljø og Energi A/S Poul L. Bjerg Danmarks Tekniske Universitet, Miljø & Ressourcer

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 INDLEDNING BAGGRUND FOR OPRENSNINGEN FORMÅL OG STRATEGI 15 2 STIMULERET REDUKTIV DEKLORERING SOM AFVÆRGETEKNOLOGI MIKROBIOLOGISKE PROCESSER TILSÆTNING AF KULSTOFKILDE E-DONOR TILSÆTNING AF MIKROORGANISMER FELTANVENDELSER, HERUNDER INJEKTIONSMETODER 19 3 JÆGERSBORG ALLÉ PILOTFORSØG MED STIMULERET REDUKTIV DEKLORERING UNDERSØGELSER Borearbejde Pumpetest Prøvetagning Design Geologi Hydrogeologi Injektion af substrat Monitering RESULTATER Substratspredning og redoxforhold Klorerede opløsningsmidler ÆNDRINGER I DE HYDRAULISKE FORHOLD OVERORDNET ØKONOMISK VURDERING AF OPRENSNING VED HRC53 4 DISKUSSION SUBSTRATFORDELING REDOX FORHOLD, MIKROBIOLOGI OG ANAEROB DEKLORERING MONITERING 61 5 KONKLUSIONER 63 6 REFERENCER 65 3

4 Bilag (findes i separat bilagsrapport) Bilag A: Boreprofiler og sigtekurver Bilag B: Resultat af trinvis pumpetest samt flowlog (forundersøgelse) Bilag C: Pejleresultater og grundvandspotentialekort Bilag D: Produktblade på HRC og HRC primer Bilag E: Regenesis forslag til substratmængder Bilag F: Beregning af substratmængder Bilag G: Modelsimulering af stofspredning Bilag H: Fotos fra injektionen Bilag I: Beskrivelse af injektionsmetode samt erfaringer med injektionen Bilag J: Indledende målinger af ilt og nitrat Bilag K: Analyseresultater Bilag L: Konturplot Bilag M: Regenesis kommentarer til rapporten, samt økonomiske vurdering af HRC 4

5 Forord Klorerede opløsningsmidler kan i dag oprenses ved hjælp af et bredt spektrum af afværgeteknikker fra teknologitunge teknikker som dampoprensning til de mindre intensive biologiske teknikker. Den mest effektive biologiske omsætning af de klorerede opløsningsmidler er reduktiv deklorering, hvor de klorerede opløsningsmidler omsættes ikke som substrat men som eletronacceptor (oxidationsmiddel). Udfordringen ved anvendelse af reduktiv deklorering som afværgeteknologi er derfor at skabe de særlige forhold, der betinger en fuldstændig mineralisering. I de seneste år er der sket en hurtig udvikling på området indenfor stimuleret reduktiv deklorering. Der er efterhånden opnået en del udenlandske erfaringer med tilsætning af såvel substrat som mikroorganismer til stimulering af reduktiv deklorering, mens de danske erfaringer er begrænsede på området. I forureningsfanen nedstrøms lokaliteten Jægersborg Allé 24, Gentofte har Hedeselskabet Miljø og Energi as gennemført et pilotforsøg med stimuleret reduktiv deklorering, ved tilsætning af substratet HRC TM. Pilotforsøget er gennemført for Københavns Amt og Miljøstyrelsen, som et led i Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening. Midlerne fra Miljøstyrelsen er primært blevet anvendt til en forundersøgelse af testområdet, samt en mere omfattende monitering af processerne før og efter tilsætning af HRC. Det tilsatte substrat (HRC og HRC Primer) er doneret til projektet af den amerikanske fabrikant: Regenesis. Arbejdet er udført af Hedeselskabet Miljø og Energi as for Københavns Amt og Miljøstyrelsen. Styregruppen for projektet bestod af Peder Johansen fra Københavns Amt, Inger Asp Fuglsang fra Miljøstyrelsen, Poul L. Bjerg fra Miljø & Ressourcer DTU (faglig sekretær) samt Christian Mossing fra Hedeselskabet Miljø og Energi as. Det amerikanske firma Regenesis har bistået med beregning af substratbehov og tolkning af resultater. Borearbejdet er udført af GEO. Injektionen af HRC/Primer blev foretaget af Ejlskov Consult ApS. i samarbejde med Per Aarsleff A/S. De kemiske analyser er udført af Eurofins. 5

6 6

7 Sammenfatning og konklusioner Nærværende rapport omhandler resultatet af et pilotforsøg med stimuleret reduktiv deklorering af en forurening med klorerede opløsningsmidler. Forureningen stammer fra et tidligere renseri beliggende på Jægersborg Allé 24, Gentofte. Omkring 1983 blev renseriet nedlagt. I samme periode blev et nyt renseri på den nærliggende adresse; Trunnevangen 2, åbnet. Efterfølgende er der konstateret forurening såvel ved det tidligere, som det nuværende renseri. Forureningen har på begge lokaliteter spredt sig til et sekundært grundvandsmagasin. Den primære bestanddel af den opløste del af forureningen er PCE og de to forureningsfaner vurderes at overlappe hinanden. Den kraftigste forurening hidrører fra det tidligere renseri beliggende på Jægersborg Allé 24, hvor fanen har en udbredelse på minimum 200 meter i længden og 50 meter i bredden. Kildeområdet er ved at blive renset op ved airsparging og vakuumventilation. Testfeltet, hvor pilotforsøget er gennemført, er beliggende ca. 100 meter nedstrøms det tidligere renseri på Jægersborg Allé 24, og omfatter en del af forureningsfanen i det sekundære grundvandsmagasin. Geologi og hydrogeologi I testfeltet træffes der generelt 1-4 meter fyld og eller moræneler under befæstelsen. Laget underlejres af smeltevandssand til ca. 17 meter under terræn, hvor et regionalt lag af moræneler træffes. Det sekundære grundvandsmagasin knytter sig til aflejringen af smeltevandssand. Magasinforholdene i testfeltet skifter fra semiartesiske til artesiske. Grundvandets strømningshastighed er ca. 190 m/år. Forurening og redoxforhold Forureningen består primært af PCE og i mindre grad TCE. Der er ikke konstateret betydende indhold af nedbrydningsprodukter som eksempelvis cis-dce. De højeste koncentrationer er set øverst i magasinet (ca. 500 µg/l), mens der er lavere koncentrationer i den nedre del af magasinet (ca. 50 µg/l). De naturlige redoxforhold er svagt aerobe i toppen af magasinet og anoxiske i den mellemste- og nedre del af magasinet. Injektion af substrat Der blev injiceret ca kg HRC og HRC Primer omkring 1. maj Den primære bestanddel i substraterne er laktat (mælkesyre) og begge substrat typer er doneret af det amerikanske firma Regenesis. Substratet blev injiceret i 9 punkter fordelt på to rækker på tværs af grundvandsstrømningsretningen. Injektionen blev foretaget ved hjælp af en Geoprobe-borerig, tilkoblet en kraftig stempelpumpe, blandekar og kontrolenhed. Injektionen blev foretaget med en open tip, hvor substratet skydes ud gennem en røråbning i bunden af borestængerne, mens disse trækkes retur. Monitering Forud og efter injektionen er grundvandsforholdene mht. substrat, geokemi og forureningskemi, blevet undersøgt. Moniteringsprogrammet har omfattet samtlige 10 filtersatte boringer (hver installeret med filtre i tre niveauer). Dele 7

8 af moniteringen har omfattet enkelte moniteringsrunder med prøvetagning af samtlige filtre, mens andre dele har omfattet tidsserier i udvalgte filtre. Resultater Den vertikale fordeling af substratet er meget ujævn, og stort set hele substratmængden er at finde i den nedre del af grundvandsmagasinet. Den efterfølgende fokus har derfor været på grundvandskemien i den nedre del af magasinet. Effekten af det tilsatte substrat på redoxforholdene har været ganske tydelig, idet der er set et hurtigt forbrug af nitrat og sulfat samt dannelse af jern(ii) og senere metan i grundvandet. I enkelte områder af den nedre del af magasinet har der tilsyneladende i en længere periode været optimale forhold for reduktiv deklorering. Resultaterne viser imidlertid, at der ikke sker den forventede fjernelse af PCE og dannelse af klorerede nedbrydningsprodukter i disse områder. Dette skyldes sandsynligvis en kombination af manglende tilstedeværelse eller lav aktivitet af de rette mikroorganismer og længden af perioden, hvor de optimale redoxforhold har været tilstede. Økonomi Ved stimuleret reduktiv deklorering ændres grundvandskemien, fra de eksisterende forhold til forhold, der er optimale for processerne. Afhængig af udgangspunktet kan der være tale om markante ændringer, eksempelvis fra oxiderede redoxforhold til stærkt reducerede redoxforhold. Det afgørende for substratbehovet er ikke forureningsgraden, men mængden af konkurrerende elektronacceptorer, der skal fjernes før de klorerede opløsningsmidler kan nedbrydes. Typisk anvendes langt under 10% af substratet til den egentlige omsætning af de klorerede opløsningsmidler. Det afgørende for de økonomiske forhold er derfor substratbehovet. Det behandlede volumen er også af betydning, da der kan opnås betragtelige besparelser ved behandling af større volumener. Den beregnede pris for behandling af en kubikmeter grundvand på den undersøgte lokalitet er ca. 150 kr. Prisen bør opfattes som en anlægsomkostning, dvs. prisen for at etablere et netværk af boringer samt etablering af de rette redoxforhold i grundvandsmagasinet. Driftsprisen for at opretholde de rette redoxforhold vil være væsentlig mindre. Konklusion Pilotforsøget har givet et detaljeret kendskab til de hydrauliske, grundvandskemiske og forureningsmæssige forhold i testfeltet. Det er lykkedes at etablere et testfelt, hvor effekten af tilsætning af HRC og HRC primer har kunnet undersøges. De vigtigste konklusioner er følgende: Det er ikke lykkedes at få fordelt substratet jævnt over dybden af grundvandsmagasinet. Substratet findes primært i bunden af magasinet. Den ujævne fordeling tilskrives primært injektionsmetoden i forhold til geologien. I områder med substrat, er der observeret stærkt reducerede redoxforhold. I flere områder er redoxforholdene tilsyneladende ideelle for reduktiv deklorering. Der er ikke observeret tegn på stimuleret reduktiv deklorering, idet der ikke er set fald i PCE koncentrationen og stigning i nedbrydningsprodukter heraf (særligt cis-dce). 8

9 Der kan være forskellige forklaringer på den udeblevne reduktive deklorering, men det vurderes mest sandsynligt at årsagen skyldes manglende tilstedeværelse/eller aktivitet af de rette typer mikroorganismer. Perspektivering Pilotforsøget har vist, at det er muligt at skabe reducerede redoxforhold i grundvandet ved tilsætning af et substrat. Dette vurderes at kunne gennemføres med en lang række substrat typer. At initiere reduktiv deklorering er derimod vanskeligere og kræver tilstedeværelse af de rette mikroorganismer og de rette redoxforhold over et længere stykke tid. Potentialet for stimuleret reduktiv deklorering, som afværgeteknik overfor klorerede opløsningsmidler, vurderes dog at være betydeligt. Dels er der tale om en decideret in-situ teknik med et minimum af energiforbrug, dels er der tale om at stimulere processer, der allerede forgår naturligt i grundvandssystemer. Kommentarer Regenesis, der har doneret HRC, har sammenfattet generelle kommentarer til rapporten. Disse kommentarer er vedlagt i bilag M sammen med nogle generelle økonomiske vurderinger af oprensning baseret på HRC sammenlignet med andre afværgeteknikker. 9

10 10

11 Summary and conclusions This report presents results of stimulated reductive dechlorination of a contamination with chlorinated solvents. The contamination originates from a former dry cleaning facility situated on Jægersborg Allé 24, Gentofte. The dry cleaning facility was terminated around During this period a new dry cleaning facility was opened on the nearby address; Trunnevangen 2. On both locations contamination has been subsequently detected. The contamination has spread to a regional secondary aquifer on both locations. The primary constituent of the dissolved part of the contamination is PCE, and the two plumes are expected to comingle. The most significant contamination originates from the former dry cleaning facility on Jægersborg Allé 24. The plume length is more than 200 meters, and the plume width is 50 meters. The source area is treated by airsparging and vacuum venting. The test field, where the pilot test has been carried out, is situated app. 100 meter downgradient of the former dry cleaning facility, and includes a part of the plume in the secondary aquifer. Geology and hydrogeology In the test field, a layer of 1-4 meters of fillings or moraine till is detected below the ground surface. Underlying this layer, sand is found until 17 meters below grade. At this depth, a layer of moraine till is found. The aquifer is connected with the layer of sand. Aquifer conditions change from semiconfined to confined in the test field. Groundwater velocity is app. 190 m/year. Contamination and redox conditions The contamination primarily consists of PCE and to a lesser extent of TCE. The highest concentrations are seen in the upper aquifer (app. 500 µg/l), while lower concentrations are found in the lower aquifer (app. 50 µg/l). No significant levels of daughter products like cis-dce are detected. The natural redox conditions are aerobic in the upper aquifer and weakly anaerobic in the middle- and lower aquifer. Substrate injection App. 1,800 kg of HRC and HRC Primer where injected around May 1, The primary constituent of the substrates is lactate (lactic acid), and both types of substrate where donated by the American company Regenesis. The substrate was injected through nine delivery points in two rows perpendicular to the ground water flow direction. The injection was performed using a Geoprobe rig, connected to a strong piston-pump, mixing vessel and control unit. Injection was performed using an open tip, where substrate is delivered through an open hole at the end of the drilling rods, while these were withdrawn. Monitoring Prior to and after the injection, ground water conditions with respect to substrate, geochemistry and contamination were monitored. The monitoring programme included all 10 wells (each installed with screens in three depth intervals). Part of the monitoring included monitoring events with 11

12 groundwater sampling of all screens, while other parts of the monitoring included groundwater sampling of selected screens in time series. Results The vertical distribution of substrate is uneven, and the main part of substrate is found in the lower part of the aquifer. Thus, subsequent attention has been on the groundwater chemistry in the lower part of the aquifer. The effect of addition of substrate on the redox conditions has been quite evident, as a rapid use of nitrate and sulfate is seen in the groundwater as well as production of iron(ii) and later methane. Apparently ideal conditions for reductive dechlorination has been established in some parts of the lower aquifer, for a longer period of time. However, results show that the expected removal of PCE and production of chlorinated daughter products is not achieved. Absence or low activity of the appropriate microorganisms and length of the period where ideal redox conditions were present, may be the reason. Economy By stimulated reductive dechlorination, groundwater chemistry is altered from existing conditions, to conditions ideal for the processes to appear. The required change can be quite significant, depending on the initial conditions, e.g. from oxidised redox conditions to strongly reduced redox conditions. Thus, the amount of competing electron acceptors, which has to be removed, is crucial for the amount of substrate needed not the degree of contamination. Less than 10% of the substrate is typically used for the actual metabolism of the chlorinated compounds. The amount of substrate needed is crucial to the economic calculations. The aquifer volume that has to be treated is also of importance to the economy, as large savings can be made by treatment of large volumes. The calculated price of treatment of one cubic meter of groundwater is app. DKK 150. The price should be seen as initial construction costs, i.e. the price for establishment of a grid of wells and the development of ideal redox conditions in the aquifer. Operating costs for sustaining the ideal redox conditions will be much less. Conclusion The pilot test has provided detailed knowledge about the hydraulic conditions, groundwater chemistry and contamination in the test field. Establishment of a test field, where the effect of addition of HRC and HRC Primer can be investigated, has been successful. Conclusions of greatest significance are: Unsuccessful vertical distribution of substrate. The uneven distribution is primarily due to the injection method in relation to the geology. In areas with substrate, strongly reduced redox conditions are seen. In several areas redox conditions are presumably ideal for reductive dechlorination. No sign of reductive dechlorination has been observed, as no decline in PCE concentration or formation of daughter products (e.g. cis- DCE) is seen. There can be several explanations why reductive dechlorination did not take place, but most likely the cause is the lack of activity or the appropriate types of indigenous microorganisms. 12

13 Perspectives The pilot test shows that it is possible to create reduced redox conditions in the groundwater by the addition of substrate. A wide variety of substrates are expected to be able to do this. Initiating reductive dechlorination requires the presence of the appropriate microorganisms and the appropriate redox conditions over a longer period of time. The potential for stimulated reductive dechlorination, as a remedial technique, is assessed to be substantial. It is an in-situ technique with a minimum energy requirement, and the technology takes advantage of processes, that are naturally occurring in groundwater. Comments Regenesis, that donated the HRC, has summarised general comments to the report. These comments are reproduced in appendix M, along with some general economic estimates of remediation based on HRC in comparison to other remediation techniques. 13

14 14

15 1 Indledning 1.1 Baggrund for oprensningen Københavns Amt anmodede Hedeselskabet Miljø & Energi as (herefter HME), om at udarbejde en afværgestrategi overfor en forureningsfane i det sekundære grundvandsmagasin bestående af klorerede opløsningsmidler. Forureningen hidrører fra et tidligere renseri, beliggende på Jægersborg Allé 24 samt et nuværende renseri, beliggende på Trunnevangen 2 i Gentofte. Forureningen i kildeområdet oprenses p.t. ved airsparging/vakuumventilation, således at udvaskningen af PCE fra kildeområdet reduceres/stoppes. I forbindelse med evaluering af lokaliteten var der nogle usikkerheder i forhold til, hvor effektivt reduktiv deklorering ville kunne stimuleres på lokaliteten. Den primære usikkerhed bestod i, at der ikke var konstateret en igangværende naturlig reduktiv deklorering af de klorerede opløsningsmidler i det sekundære grundvand på lokaliteten. Desuden var der ikke de rette anaerobe-/reducerede forhold, der favoriserer reduktiv deklorering. I forbindelse med skitseprojekteringen af afværgeforanstaltningerne (Københavns Amt, 1999b), var det foreslået at anvende stoffet HRC TM (Hydrogen Release Compound, et varemærke ejet af Regenesis, USA) til at stimulere en reduktiv deklorering af de klorerede opløsningsmidler i forureningsfanen. Pga. de ovennævnte usikkerheder blev det valgt at gennemføre et pilotforsøg med tilsætning af HRC og afvente resultatet af dette forud for en evt. fuldskala oprensning baseret på HRC. På grund af vanskelige adgangsforhold var det forholdsvis begrænset, hvor pilotforsøget kunne udføres. Det blev valgt at anlægge testfeltet på en parkeringsplads bag Jægersborg Allé nr. 19, da der her var mulighed for etablering at et injektionsfelt samt moniteringsboringer. På denne baggrund blev det besluttet at søge om supplerende midler til det planlagte pilotforsøg med aktiviteter finansieret fra Miljøstyrelsens Teknologiudviklingsprogram for jord- og grundvandsforurening. 1.2 Formål og strategi Formålet med aktiviteterne i projektet var at: Belyse oprensningseffekten af HRC til stimulering af reduktiv deklorering. Belyse spredning og skæbne af de tilsatte produkter (HRC og Primer) i den mættede zone. Belyse effekten af stimuleret reduktiv deklorering på redoxforholdene i den mættede zone, gennem måling af udvalgte redoxparametre i et testfelt (nærfelt + fjernfelt) omkring injektionen af HRC. Belyse spredning og skæbne af de klorerede opløsningsmidler og deres nedbrydningsprodukter i den mættede zone ved at analysere for stofferne i en række boringer nedstrøms injektionsfeltet (nærfelt + fjernfelt) 15

16 Belyse ændringer, som følge af injektionen af HRC, i strømnings- og nedsivningsforhold herunder tilklogningsfænomener samt af grundvandskvaliteten generelt. Udarbejde en overordnet økonomisk vurdering af oprensning baseret på HRC. Det overordnede formål med projektet er at lave en kvalitativ vurdering af HRC s evne til at initiere reduktiv deklorering. Populært sagt skal det vurderes, om der er en effekt af tilsætningen af HRC til grundvandssystemet. For at kunne lave en detaljeret kvantitativ vurdering kræves et andet og mere omfattende setup, med anvendelse af flere filtre, flere analyser, brug af tracer mv. 16

17 2 Stimuleret reduktiv deklorering som afværgeteknologi 2.1 Mikrobiologiske processer Højere klorerede alifater som PCE og TCE er ikke nedbrydelige under aerobe* forhold, i modsætning til benzin og olie. Den væsentligste fjernelsesmekanisme i et grundvandsmagasin er anaerob mikrobiel nedbrydning (Bradley, 2000). Processen kaldes reduktiv deklorering og består i, at moderstoffet fx PCE omdannes til TCE, under ombytning af et kloratom med et brintatom. I næste trin omdannes TCE til en af de tre DCE isomerer (fortrinsvis cis-dce) på samme måde, så man får nedbrydningsvejene som skitseret på figur 2.1 nederst. I processen fungerer de klorerede alifater formentlig som elektronacceptorer, så der kræves tilstedeværelse af en elektrondonor i systemet (Holliger & Schumacher, 1993; Holliger et al., 1999). Figur 2.1: Oversigt over kemiske reaktioner i forbindelse med HRC og anaerob deklorering (Regenesis, 2001). * undtagen under helt specielle forhold (co-metabolisk aerob omsætning, hvor bl.a. TCE kan nedbrydes under af anvendelse af metan, propan, toluen og phenol) 17

18 Anaerob deklorering er en relativ velundersøgt proces som er karakteriseret ved følgende: Brint spiller en væsentlig rolle som elektrondonor (Yang og Mccarty, (1998)). Det er påvist, at en specifik bakteriestamme, dehalococcoides sp., ofte findes, hvor processen finder sted (Hendrickson et al. 2002). Redoxpotentialet skal være lavt for at processen kan forløbe. Der eksisterer en konkurrence mellem terminale elektronacceptorprocesser og anaerob deklorering, da disse processer alle har behov for en donor. De dannede nedbrydningsprodukter (diklorethener, vinylklorid, ethen og ethan) nedbrydes også ved direkte oxidation, hvor stofferne fungerer som primært substrat (elektrondonor). Disse processer er påvist at foregå under både anaerobe (jern-, mangan-, og nitratreducerende) og aerobe forhold (Bradley, 2000). Anaerob deklorering kan foregå i naturligt anaerobe systemer, men på grund af behovet for en elektrondonor ses den mest effektive nedbrydning ofte i blandede forureninger fx i lossepladser, hvor det organiske kulstof driver processen. En anden mulighed opstår, hvor opløsningsmidler og benzin eller olie forekommer sammen. Dette forhold er baggrunden for stimuleret nedbrydning af klorerede opløsningsmidler ved hjælp af injektion af et primært substrat. 2.2 Tilsætning af kulstofkilde e-donor Ved stimuleret anerob nedbrydning af klorerede opløsningsmidler ønskes det at stimulere de naturlige biologiske processer, som er nødvendige for at anaerob deklorering finder sted. Det omfatter: Skabelse af anaerobe forhold (lavt redoxpotentiale). Tilstedeværelse af en elektrondonor (brint) til dekloreringsprocessen. De anaerobe forhold kan opnås ved at tilsætte en kulstofkilde, som forbruger de oxiderede elektronacceptorer fx ilt, nitrat, manganoxihydroxider, jernoxihydroxider og sulfat. Kulstofkilden fungerer samtidigt som elektrondonor og tilfører brint til den anaerobe deklorering. De klorerede opløsningsmidler vil i denne proces fungere som elektronacceptorer. Der er anvendt en række forskellige kulstofkilder, men der er ikke enighed om de forskellige kulstofkilders anvendelighed (Middeldorp et al., 1999). Den nyeste forskning peger på, at både brint og acetat kan drive den anaerobe deklorering, men betydningen af brint har haft størst fokus (He et al., 2002). Det betyder i praksis, at selve substratet ikke er så kritisk, blot der dannes brint ved omsætningen. Typiske kulstofkilder, der har være anvendt, omfatter fx laktat, metanol, ethanol, melasse og spiseolier (He et al. 2002). Kulstofkilder skal udover at være effektive stimulatorer for processen også være ikke-toksiske stoffer, som kan tilføres til et grundvandsmagasin. Et af de mest gennemprøvede produkter er HRC, som er udviklet af det amerikanske firma Regenesis. HRC er en polylaktatester, som ved hydrering langsomt omdannes til mælkesyre (laktat). Laktaten bliver nedbrudt af de naturlige 18

19 mikroorganismer og der dannes samtidig brint. Den dannede brint indgår derefter i den anaerobe dekloreringsproces (Figur 2.1). Ved tilsætningen af substrat sker der en dramatisk ændring af redoxforholdene. Det letomsættelige substrat vil forbruge eletronacceptorerne i grundvandet (fastsiddende og vandopløselige) og dermed sænke redoxpotentialet. I bilag F er de relevante reaktionsligninger for laktat opstillet. Nogle elektronacceptorer vil meget hurtigt bruges op, mens andre sandsynligvis er mindre reaktive, fx. jernoxihydroxider (Heron et al., 1994). 2.3 Tilsætning af mikroorganismer Stimulering af anaerob deklorering ved tilsætning af mikroorganismer i form af blandingsbakteriekulturer har inden for de sidste par år været anvendt med succes i pilotscala i USA (Major et al., 2002; Ellis et al., 2000). Baggrunden har typisk været, at der er set en ophobning af cis-dce i grundvandet. Dette tilskrives, at den specifikke bakteriestamme dehalococcoides sp. ikke er tilstede i miljøet, da den anses for at være en af de eneste bakteriestammer, som kan udføre dette trin i nedbrydningen (Hendrickson et al., 2002). Dokumentationen for mikroorganismernes betydning for processen vokser stærkt i øjeblikket, og et samlet overblik ligger udenfor rammerne af dette projekt. 2.4 Feltanvendelser, herunder injektionsmetoder Der er publiceret et meget begrænset antal studier med oprensning af klorerede opløsningsmidler med stimuleret anaerob deklorering. Der har både været udført stimuleringer med substrat, næringssalte og mikroorganismer (bioaugmentation), samt kombinationer af disse. Injektionen af bakteriekonsortier indeholdende stammen dehalococcoides sp. har været meget effektiv i de få publicerede felteksperimenter, da der kort tid efter injektionen er sket en fuldstændig nedbrydning af højere klorerede alifater til kuldioxid og vand (fx Morgan et al., 2001; Cox et al., 2002). De opnåede nedbrydningsrater ligger flere størrelsesordener over de rater, som er publiceret under naturlige forhold. Anvendelse af HRC er ifølge Regenesis gennemført på et meget stort antal lokaliteter i USA (Koenigsberg and Ward, 2000), men egentlige videnskabelige publikationer er ikke tilgængelige i forbindelse med anaerob deklorering og HRC. Der er endnu ikke udført fuldskalaoprensninger i Danmark med HRC eller andre kulstofkilder. Der er også udviklet passive systemer, hvor grundvandet passerer en barriere eller reaktiv væg, hvor kulstofkilden tilføres grundvandet. I HRC s tilfælde udnyttes den langsomme frigivelse af laktat til at få en langvarig effekt. Injektionen foregår ofte ved hjælp af lanseboringer, hvor der sker en injektion af HRC under højt tryk. Den tyktflydende HRC presses ud i grundvandsmagasinet, og der sker en gradvis frigivelse af mælkesyre over tiden. Selve injektionen af kulstofkilden kan foregå på forskellig vis afhængig af forureningssituationen samt de geologiske og fysiske forhold på lokaliteten. Der har været anvendt cirkulationssystemer (Middeldorp et al., 1999), hvor der foregår en injektion og oppumpning, for at få en effektiv opblanding i grundvandsmagasinet. Disse har været anvendt ved nogle af de seneste oprensninger i pilotscala i USA (Cox et al., 2002). 19

20 20

21 3 Jægersborg Allé pilotforsøg med stimuleret reduktiv deklorering 3.1 Undersøgelser Den udvalgte lokalitet er beliggende i Charlottenlund nord for København. Beliggenheden af lokaliteten fremgår af nedenstående figur 3.1. Trunnevangen 2 Jægersborg Allé 24 Testfelt Figur 3.1 Beliggenhed af lokalitet og testfelt (1:25.000) Testfeltet er anlagt i karrégården beliggende ca. 100 meter sydøst (nedstrøms) det tidligere renseri på Jægersborg Allé 24. Det samlede projekt har bestået i en forundersøgelse og det efterfølgende pilotprojekt. Forundersøgelsen er tidligere afrapporteret (Københavns Amt, 2000) og feltaktiviteter og resultater er inddraget i det følgende i det omfang det giver bedre overblik over projektet. For detaljerede resultater af forundersøgelsen henvises til den oprindelige rapport. 21

22 Garager Borearbejde De geologiske informationer omkring testfeltet, i forbindelse med de tidligere undersøgelser, er meget sparsomme. Der er kun udført boringer ved direct push teknikker f.eks. Geoprobe, hvorved der ikke fås information om den geologiske lagfølge. I løbet af forundersøgelsen og det efterfølgende pilotforsøg blev der etableret i alt 11 boringer (4 i forbindelse med forundersøgelsen og 7 i forbindelse med pilotforsøget). Boringerne blev udført som forede 10 tørrotationsboringer. Pga. adgangsforhold (lav port til gården) blev boringerne udført med et mobilt boreværk monteret på en anhænger. I forbindelse med forundersøgelsen blev der etableret tre boringer (benævnt O1, O2 og O3 ( O for opstrøms)) i området opstrøms det formodede injektionsfelt. Der blev ligeledes etableret en pumpeboring (benævnt P1 ( P for pumpe)) centralt i testfeltet nedstrøms injektionsfeltet. I forbindelse med det efterfølgende pilotforsøg blev der etableret yderligere 7 boringer (benævnt M1-M7 ( M for monitering)). I hver boring er der installeret 3 stk. Ø63 mm PEH filtre. Hvert filter er benævnt hhv. Ø for øvre, M for mellemste og N for nederste. P-boringen blev dog installeret med et Ø-125 mm PEH filter med en filterstrækning over hele grundvandsmagasinet. Placering af boringerne fremgår af figur 3.2. I forbindelse med selve borearbejdet blev der udtaget sedimentprøver til sigtekurve analyser af kornstørrelsesfordelingen fra boring P1. Boreprofiler og sigtekurver for de udførte boringer er vedlagt som bilag A. Signatur: Filtersat boring Injektionspunkt, HRC Injektionspunkt, HRC Primer Iso-potentialelinie 5,19 Grundvandspotentiale, DNN Geologisk profil O1 A O2 O3 N 5,19 M1 M2 M3 P1 G10 Nærfelt 5,18 5,17 M7 5,16 Fjernfelt M4 5,15 M6 M5 A 0 m Figur 3.2 Situationsplan, boringsplaceringer og grundvandspotentiale (24/04/01) 22

Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering

Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering Lok. nr. 461-169, Rugårdsvej 234-238, 5210 Odense NV Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering Pilotforsøg - Hovedrapport 2007, november Oprensning af klorerede

Læs mere

Carbonatsystemet og geokemi

Carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet og geokemi Definition af carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet udgøres af følgende ligevægte: CO 2 (aq) + H 2 O H 2 CO 3 (aq) H 2 CO 3 H + + HCO3 - HCO 3 - H + + CO 3 2- Kuldioxid

Læs mere

Stimuleret in situ reduktiv deklorering. Vidensopsamling og screening af lokaliteter

Stimuleret in situ reduktiv deklorering. Vidensopsamling og screening af lokaliteter Stimuleret in situ reduktiv deklorering. Vidensopsamling og screening af lokaliteter Hovedrapport Torben Højbjerg Jørgensen, COWI A/S Charlotte Scheutz, Danmarks Tekniske Universitet Neal D. Durant, GeoSyntec

Læs mere

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense GEUS Workshop Kortlægning af kalkmagasiner Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense Geolog Peter Sandersen Hydrogeolog Susie Mielby, GEUS 1 Disposition Kortlægning af Danienkalk/Selandien

Læs mere

Erfaringsopsamling for reduktiv deklorering som afværgeteknologi i moræneler

Erfaringsopsamling for reduktiv deklorering som afværgeteknologi i moræneler Erfaringsopsamling for reduktiv deklorering som afværgeteknologi i moræneler Delrapport I Ida Damgaard, DTU Miljø Julie Chambon, DTU Miljø Camilla Christiansen, DTU Miljø Gitte Lemming, DTU Miljø Mette

Læs mere

Titel: Anaerob deklorering og oprensning af lavpermeable aflejringer Forfattere: Poul L. Bjerg, Maria H. Hansen, Camilla Christiansen, Charlotte

Titel: Anaerob deklorering og oprensning af lavpermeable aflejringer Forfattere: Poul L. Bjerg, Maria H. Hansen, Camilla Christiansen, Charlotte Titel: Anaerob deklorering og oprensning af lavpermeable aflejringer Forfattere: Poul L. Bjerg, Maria. ansen, amilla hristiansen, harlotte Scheutz og Mette M. Broholm Udgivelsesår: 2006 Tryk: Vester Kopi,

Læs mere

Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk

Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk Per Loll, udviklings- og projektleder DMR Claus Larsen, kvalitetschef DMR Laila Bruun, hydrogeolog DMR (nu Rambøll) Anders Riiber Høj, projektchef OM (nu Metroselskabet)

Læs mere

Hydrogeologiske forhold. Jan Stæhr Svend Erik Lauritzen

Hydrogeologiske forhold. Jan Stæhr Svend Erik Lauritzen Jan Stæhr Svend Erik Lauritzen COWI ARUP SYSTRA JV Foto: Roy William Gabrielsen 1 Magasin og lækageforhold Primære magasin inkl. sandlag, sekundære magasiner Sammenhænge lodret/vandret (prøvepumpninger,

Læs mere

Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder

Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder MCPP Anders Johansen, Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab. Miljøingeniør Katrine Smith, Miljøstyrelsen. Hydrogeolog Hasse Milter, Region

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

AFVÆRGEPUMPNING - STATUS, OPTIMERINGS- OG KOMBINATIONSMULIGHEDER

AFVÆRGEPUMPNING - STATUS, OPTIMERINGS- OG KOMBINATIONSMULIGHEDER AFVÆRGEPUMPNING - STATUS, OPTIMERINGS- OG KOMBINATIONSMULIGHEDER Projektleder Niels Ploug Krüger A/S ATV Jord og Grundvand Afværgeteknologier State of the Art Schæffergården, Gentofte 22. oktober 2008

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag?

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Kirsten Rügge, COWI 1 VJ s digitale screeningsværktøj Umættet zone Fysiske forhold for forureningen Afværge overfor: Grundvand Geologi: Ler/silt Mættet/Umættet:

Læs mere

Udfordringer med nedbrydningsprodukter ved stimuleret reduktiv dechlorering som afværgeteknik. Miljøprojekt nr. 1445, 2012

Udfordringer med nedbrydningsprodukter ved stimuleret reduktiv dechlorering som afværgeteknik. Miljøprojekt nr. 1445, 2012 Udfordringer med nedbrydningsprodukter ved stimuleret reduktiv dechlorering som afværgeteknik Miljøprojekt nr. 1445, 2012 Titel: Udfordringer med nedbrydningsprodukter ved stimuleret reduktiv dechlorering

Læs mere

Vejledning til Pejling af en boring

Vejledning til Pejling af en boring Vejledning til Pejling af en boring Hvad er en pejling? En pejling er en måling af, hvor langt der er fra et fast målepunkt og ned til grundvandet. Afstanden fra målepunktet til grundvandet kaldes nedstikket.

Læs mere

Jørlunde Østre Vandværk

Jørlunde Østre Vandværk BNBO AFRAPPORTERING 233 29 Jørlunde Østre Vandværk Der indvindes vand fra to indvindingsboringer på kildepladsen. Den gældende indvindingstilladelse er på i alt 38.000 m³/år, og indvindingen er fordelt

Læs mere

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET.

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Notat UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Hydrogeologiske vurderinger 16. januar 2012 Projekt nr. 206383 Udarbejdet af HEC Kontrolleret af JAK

Læs mere

NorthPestClean. Notat. Dræning og tæthedsprøvning af testceller 22-11-2011. Projekt nr.: Life09/ENV/DK368

NorthPestClean. Notat. Dræning og tæthedsprøvning af testceller 22-11-2011. Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 NorthPestClean Notat Dræning og tæthedsprøvning af testceller 22-11-2011 Projekt nr.: Life/ENV/DK368 Dræning og tæthedsprøvning af testceller Indholdsfortegnelse 1 Indledning...2 2 Testcelle 1...3 2.1

Læs mere

NOTAT. København, den 03.05.2012 Rev. 01.06.2012 Projekt nr.: 6369-001 Dir. tlf.: +45 2540 0369. Projekt: Klimavej

NOTAT. København, den 03.05.2012 Rev. 01.06.2012 Projekt nr.: 6369-001 Dir. tlf.: +45 2540 0369. Projekt: Klimavej NOTAT Projekt: Klimavej Emne: Forundersøgelser Grundejerforeningen Øresund Notat nr.: 01 København, den 03.05.2012 Rev. 01.06.2012 Projekt nr.: 6369-001 Dir. tlf.: +45 2540 0369 Reference: jkn@moe.dk Rev.:

Læs mere

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed Bilag 13 Notat om Høfde 42, november 2008 Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed Claus Kirkegaard DGE Group Indhold INDLEDNING 1 1.1 BAGGRUND 1 1.2 FORMÅLET MED

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur

Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur G01 1 Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur Søren Munch Kristiansen smk@geo.au.dk Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur G01 2 G01 3 Undervisningsplan G01 4 Forelæsning

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE SAMLERAPPORT TEKNOLOGIUDVIKLING VEDR. IN SITU OPRENSNING UNDER GRUBE 1 OG 2

KÆRGÅRD PLANTAGE SAMLERAPPORT TEKNOLOGIUDVIKLING VEDR. IN SITU OPRENSNING UNDER GRUBE 1 OG 2 Til Region Syddanmark & Miljøstyrelsen Dokumenttype Samlerapport Dato Marts, 2012 KÆRGÅRD PLANTAGE SAMLERAPPORT TEKNOLOGIUDVIKLING VEDR. IN SITU OPRENSNING UNDER GRUBE 1 OG 2 SAMLERAPPORT TEKNOLOGIUDVIKLING

Læs mere

VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay

VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay ATV Mødenr. 58 om Grundvandskvalitet H.C. Andersen Hotel, Odense 19. maj 2010 VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET:

Læs mere

Kemisk/biologisk filter til rensning af vand forurenet med klorerede opløsningsmidler

Kemisk/biologisk filter til rensning af vand forurenet med klorerede opløsningsmidler Miljøprojekt Nr. 735 2003 Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening. Kemisk/biologisk filter til rensning af vand forurenet med klorerede opløsningsmidler Erik G. Søgaard Aalborg

Læs mere

Hvornår slår effekten af forskellige foranstaltninger igennem i vandmiljøet

Hvornår slår effekten af forskellige foranstaltninger igennem i vandmiljøet Side 1/7 Til: Torben Moth Iversen Fra: Hans Jørgen Henriksen Kopi til: JFR, ALS Fortroligt: Nej Dato: 17. november 2003 GEUS-NOTAT nr.: 06-VA-03-08 J.nr. GEUS: 0130-019 Emne: Hvornår slår effekten af forskellige

Læs mere

Baggrund og formål. Formål Bedre procesforståelse Bedre grundlag for risikovurdering og vurdering af afværgetiltag Vurdering af nye metoder

Baggrund og formål. Formål Bedre procesforståelse Bedre grundlag for risikovurdering og vurdering af afværgetiltag Vurdering af nye metoder Konceptuel model for chlorerede opløsningsmidler - fordeling og processer i moræneler. ar vi et samlet overblik? Mette M. Broholm1, Ida Damgaard1, Cong Lu1, Julie Chambon1, Carsten S. Jacobsen2, Daniel

Læs mere

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2.

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2. 1. Indledning. Nærværende rapport er udarbejdet for Energi E2, som bidrag til en vurdering af placering af Vindmølleparken ved HR2. Som baggrund for rapporten er der foretaget en gennemgang og vurdering

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Nedbrydningsrate, umættet zone

Nedbrydningsrate, umættet zone Nedbrydningsrate, umættet zone Definition af nedbrydningsrate, umættet zone Nedbrydningsraten i den umættede zone er i denne beskrivelse defineret som: Massen af stof der nedbrydes pr. dag pr. kg jord

Læs mere

1. Fakta om drikkevand 2. Vand og geologi 3. Kalk og kridt 4. Grundvand 5. Drikkevand 6. Overvågning og forurening

1. Fakta om drikkevand 2. Vand og geologi 3. Kalk og kridt 4. Grundvand 5. Drikkevand 6. Overvågning og forurening 6 1. Drikkevand 1. Fakta om drikkevand 2. Vand og geologi 3. Kalk og kridt 4. Grundvand 5. Drikkevand 6. Overvågning og forurening 7. Case A: Syrer og baser Case B: Østerbyværket Case C: Rensning Case

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Teknik og Miljø Miljø Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Sagsnr. 46477 Brevid. Ref. LESH / 8LD 16.december 2013 Forureningsundersøgelser og

Læs mere

Nedbrydning af olie i umættet zone - Processer, rater og praktiske udfordringer

Nedbrydning af olie i umættet zone - Processer, rater og praktiske udfordringer Nedbrydning af olie i umættet zone - Processer, rater og praktiske udfordringer Per Loll, udviklingsleder, Ph.D ATV møde 28. januar 2015 1 Hvad er det vi snakker om? banen kridtes op Oliestoffer, dvs.

Læs mere

Dynamiske undersøgelser

Dynamiske undersøgelser Dynamiske undersøgelser Erfaringer og udfordringer ved dynamiske undersøgelser med udgangspunkt i undersøgelserne i Holstebro, herunder kort gennemgang af principperne ved metoden og hvor den er mest anvendelig

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Konceptuelle modeller

Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller fra indledende undersøgelser til videregående undersøgelser, inddragelse af geologi, hydrogeologi, transportprocesser, forureningsspredning og indeklima. ATV-Vest

Læs mere

Passiv poreluftscreening med Gore-Sorber@Screening Survey

Passiv poreluftscreening med Gore-Sorber@Screening Survey Miljøprojekt Nr. 518 2000 Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening. Passiv poreluftscreening med Gore-Sorber@Screening Survey Berit Hansen Carl Bro A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

ALBA, RUGVÆNGET 1-5, TAASTRUP

ALBA, RUGVÆNGET 1-5, TAASTRUP Region Hovedstaden, Koncern Miljø 22.december 2010 Projekt nr. 15.524.00 Udarbejdet af CAK Kontrolleret af AGC Godkendt af CER ALBA, RUGVÆNGET 1-5, TAASTRUP AFVÆRGEPROGRAM NIRAS A/S Sortemosevej 2 3450

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Afprøvning af In-Well Aerator

Afprøvning af In-Well Aerator Miljøprojekt Nr. 642 2001 Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening Afprøvning af In-Well Aerator Afprøvning af en modificeret stripningsmetode Søren Rygaard Lenschow Ribe Amt Gert

Læs mere

Bilag 4. Analyse af højtstående grundvand

Bilag 4. Analyse af højtstående grundvand Bilag 4 Analyse af højtstående grundvand Notat Varde Kommune ANALYSE AF HØJTSTÅENDE GRUNDVAND I VARDE KOMMUNE INDHOLD 13. juni 2014 Projekt nr. 217684 Dokument nr. 1211729289 Version 1 Udarbejdet af JSJ

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer i Danmark

D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer i Danmark Work Package 1 The work will include an overview of the shallow geology in Denmark (0-300 m) Database and geology GEUS D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer

Læs mere

Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde

Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde Bente Villumsen 1 Tre anlægstyper A. Lukket system med horisontale slanger, 0,6-1 m under terræn B. Lukket

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH En mulighed for at vurdere ændringer i mængden af grundvand er ved hjælp af regelmæssige pejlinger af grundvandsstanden. Variation i nedbør og fordampning hen

Læs mere

UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS. 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1

UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS. 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1 UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1 Disposition Indvendig udforing Overboring Overboring, optagning af

Læs mere

Årsrapport 2011. Kig ud over Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads

Årsrapport 2011. Kig ud over Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads Årsrapport 2011 Kig ud over Uggeløse Losseplads Uggeløse Losseplads Årsrapport 2011 Uggeløse Losseplads Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Kontrolprogram 2 3. Deponi III, Matr. Nr. 4 a og 4 o 4 3.1.

Læs mere

Vakuumventilering - erfaring med monitering og optimering af drift

Vakuumventilering - erfaring med monitering og optimering af drift Miljøprojekt Nr. 898 24 Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening. Vakuumventilering - erfaring med monitering og optimering af drift Ole Kiilerich og Lotte Hjerrild Ringkøbing Amt

Læs mere

Indtagsbegrebet. Eks. på boring i kalk.

Indtagsbegrebet. Eks. på boring i kalk. Indtagsbegrebet Indtag er et stykke af boringen, som indeholder et eller flere filtre. Det er det sted hvor vandet løber til/ind i boringen og/eller det sted, hvorfra der bliver taget vandprøver. Et indtag

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON Rekvirent Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projekt

Læs mere

Jordvarmeprojektet. ATV Jord og grundvand Gå-hjem-møde 27. maj 2008. Bente Villumsen. Civilingeniør, seniorprojektleder BEVI@COWI.

Jordvarmeprojektet. ATV Jord og grundvand Gå-hjem-møde 27. maj 2008. Bente Villumsen. Civilingeniør, seniorprojektleder BEVI@COWI. Jordvarmeprojektet ATV Jord og grundvand Gå-hjem-møde 27. maj 2008 Bente Villumsen Civilingeniør, seniorprojektleder BEVI@COWI.DK 1 Resultater Vi ved ikke, hvor mange jordvarmeanlæg der er. Vi tror der

Læs mere

Kemisk oxidation af sediment- og grundvandsforureningen på depotet ved Høfde 42 - fase 1: Projektbeskrivelse og forundersøgelser

Kemisk oxidation af sediment- og grundvandsforureningen på depotet ved Høfde 42 - fase 1: Projektbeskrivelse og forundersøgelser Kemisk oxidation af sediment- og grundvandsforureningen på depotet ved Høfde 42 - fase 1: Projektbeskrivelse og forundersøgelser Torben Højbjerg Jørgensen og Flemming Dahl COWI A/S Neal D. Durant og Leah

Læs mere

Grundvandsdatering: en oversigt over tracermetoder. Klaus Hinsby, GEUS

Grundvandsdatering: en oversigt over tracermetoder. Klaus Hinsby, GEUS Grundvandsdatering: en oversigt over tracermetoder Klaus Hinsby, GEUS GRUNDVANDSDATERING Grundvandets alder i et givet punkt = grundvandets opholdstid under jordoverfladen siden infiltrationen Fra Kazemi

Læs mere

Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43 59 10 00 www.htk.dk Rockwool A/S og Rockwool International A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Att.: Kurt Henningsen Frems. epost:

Læs mere

Forsøg med Bio-Gel/Bio-Vand rensning af olieforurenet jord

Forsøg med Bio-Gel/Bio-Vand rensning af olieforurenet jord Miljøprojekt Nr. 860 2003 Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening Forsøg med Bio-Gel/Bio-Vand rensning af olieforurenet jord Ole Stang og Søren Jensen Jord Miljø A/S Miljøstyrelsen

Læs mere

Velkomst og introduktion til NiCA

Velkomst og introduktion til NiCA NiCA seminar, 9. oktober 2014, AU Velkomst og introduktion til NiCA Jens Christian Refsgaard Professor, leder af NiCA De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Formål og program

Læs mere

Temadag 1. februar 2012

Temadag 1. februar 2012 Temadag 1. februar 2012 Energianlæg - en trussel for grundvandet? 05-02-2012 1 Karsten Juul Geolog Siden 1991: Vandforsyning Siden 1997: Grundvandskortlægning Siden 2008: Energianlæg baseret på grundvand

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Lugt og smag Organoleptisk undersøgelse, hvor det vurderes om vandet er fri for lugt og smager normalt Temperatur Det bør tilstræbes,

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

GeoEnergi projektet opgaver der berører sagsbehandlingen

GeoEnergi projektet opgaver der berører sagsbehandlingen GeoEnergi projektet opgaver der berører sagsbehandlingen Disposition Introduktion til projektet Status for etablering af jordvarmeboringer i Danmark Geologi og jordvarmeboringer Hvordan kan en jordvarmeboring

Læs mere

Historik for grundvandsbaserede energianlæg

Historik for grundvandsbaserede energianlæg Side 2 Side 3 Historik for grundvandsbaserede energianlæg Første anlæg blev etableret i 80 erne ved Hørholm (Høj temperaturlager) Etableret i gennemsnit to anlæg årligt fra medio 90 erne til dato Enkelt

Læs mere

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Typer af jordvarme: Der findes helt overordnet to forskellige typer af anlæg til indvinding af jordvarme horisontale og vertikale anlæg. Betegnelserne

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015 Kenneth Johansen khj@liqtech.com LiqTech virksomheds profil Grundlagt 1999 Ca. 100 medarbejdere (inklusiv Provital) Salgskontorer

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Geologisk kortlægning

Geologisk kortlægning Lodbjerg - Blåvands Huk December 2001 Kystdirektoratet Trafikministeriet December 2001 Indhold side 1. Indledning 1 2. Geologiske feltundersøgelser 2 3. Resultatet af undersøgelsen 3 4. Det videre forløb

Læs mere

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Aalborg Kommune, Borgmesterens forvaltning HOU HAVN Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen.

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen. Dato: 09-07-2015 Sagsnr.: 15/19015 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Rødding Vandforsyning Vestermarksvej 1 6630 Rødding Sendt pr. mail til: rvcentral@mail.tele.dk Og lcs@dge.dk Tilladelse

Læs mere

WDP brugervejledning version 1.01

WDP brugervejledning version 1.01 WDP brugervejledning version 1.01 Modellen WDP (Wet Detention Pond) beregner stoffjernelse i våde regnvandsbassiner ud fra historiske regnserier. Modellen kan endvidere regne på nedsivningsbassiner, dog

Læs mere

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold.

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Juni 2011 Helle Frank Skall og Niels Jørgen Olesen Veterinærinstituttet, Danmarks

Læs mere

Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse. Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28.

Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse. Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28. Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28. april 2015 Hermed meddeles tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på matrikel

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Referenceblad for SPT-forsøg

Referenceblad for SPT-forsøg Referenceblad for SPT-forsøg Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité September 1995 1. INDLEDNING Dette referenceblad beskriver retningslinier for udførelse af SPT-forsøg eller Standard Penetration Test

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

STATUS FOR TERMISK OPRENSNING

STATUS FOR TERMISK OPRENSNING STATUS FOR TERMISK OPRENSNING Gorm Heron, Ph.D. Ingeniør TerraTherm,, Inc. gheron@terratherm.com Termisk oprensning - overblik Vapor treatment Treated vapor to atmosphere Power distribution system Heater

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Bilag 1: ph. ph er dimensionsløs. Den har en praktisk betydning men ingen fundamental betydning.

Bilag 1: ph. ph er dimensionsløs. Den har en praktisk betydning men ingen fundamental betydning. Bilag 1: Introduktion har afgørende betydning for det kommende afværgeprojekt ved Høfde 4. Det skyldes, at basisk hydrolyse, som er det første trin i den planlagte treatment train, foregår hurtigere, jo

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

VINDUER OG SPRÆKKER I JORDEN OG GRUNDVANDSBESKYTTELSE

VINDUER OG SPRÆKKER I JORDEN OG GRUNDVANDSBESKYTTELSE VINDUER OG SPRÆKKER I JORDEN OG GRUNDVANDSBESKYTTELSE af Peter Gravesen Vinduer og sprækker er begreber geologer normalt forbinder med hårde krystallinske bjergarter og ikke med løse aflejringer, som f.eks.

Læs mere

Grænser for restforurening med olie og benzin der kan efterlades

Grænser for restforurening med olie og benzin der kan efterlades Grænser for restforurening med olie og benzin der kan efterlades Risikovurdering af restforurening med olie/benzin ved offentlig indsats efter jordforureningsloven 01-09-2009 Version 1.1.4 Rekvirent Rådgiver

Læs mere

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til sløjfning af brønde og boringer

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til sløjfning af brønde og boringer Vejledning Til sløjfning af brønde og boringer Januar 2010 Forord Brønde og boringer der ikke benyttes mere kan medføre en sundhedsrisiko samt en forurening af grundvandet på længere sigt. Det er derfor

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Bekendtgørelsen har fortsat til formål at beskytte jord og grundvand, og bekendtgørelsens tekniske krav er målrettet dette formål.

Bekendtgørelsen har fortsat til formål at beskytte jord og grundvand, og bekendtgørelsens tekniske krav er målrettet dette formål. Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 37 Offentligt Dato: 21. oktober 2013 J. nr.: MST-1210-00041 Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om jordvarmeanlæg Idet vi takker for at have modtaget udkastet

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Uglehøj, Fladså Kommune En del af matrikel 7b og 8b Vester Egesborg By, Vester Egesborg Journalnr. 8-70-30-353-2-2000 / 04-000171 27. januar 2004 JES 1

Læs mere

Hvad ved vi om de flygtige isoleringsstoffer i B&A-affald?

Hvad ved vi om de flygtige isoleringsstoffer i B&A-affald? Hvad ved vi om de flygtige isoleringsstoffer i B&A-affald? Peter Kjeldsen DTU Miljø Danmarks Tekniske Universitet Møde i Netværk for bygge- og anlægsaffald København, 27. august 2013 Introduktion Bygge-

Læs mere

Rekvirent. Rådgiver. Region Sjælland. Orbicon A/S Ringstedvej 20 Sagsnr. 36408011 Projektleder Ole Frimodt. Faglig

Rekvirent. Rådgiver. Region Sjælland. Orbicon A/S Ringstedvej 20 Sagsnr. 36408011 Projektleder Ole Frimodt. Faglig Bagatelgrænser Risikovurdering af restforurening med olie/benzin ved offentlig indsats efter jordforureningsloven 01-09-2009 Version 1.1.4 1/18 Rekvirent Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 Sagsnr. 36408011

Læs mere