SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2"

Transkript

1 SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version Generelle betingelser Full Hosting 1.1 Disse generelle betingelser er gældende for salg, levering, supportering og betaling for SipDanmark Full Hosting løsninger. SipDanmark sælger bl.a. hostede PBX løsninger og mobiltelefoni som Full Hosting. Alle abonnementsforhold ejes af pågældende udbyder og alt leveret udstyr ejes af SipDanmark. Udbyder eller SipDanmark fakturerer kunden for alle abonnementer, hosting ydelser og samtaler. 1.2 En aftale med SipDanmark består af skriftligt tilbud, skriftlige generelle betingelser, skriftlige specialaftaler, supportaftale, SipDK licens og SLA (Service Level Agreement). Måtte kunden have indgået en særaftale, eller opnået betingelser med SipDanmark, der ikke fremgår af tilbuddet, skal dette fremgå af en skriftlig specialaftale for at kunne påberåbes af kunden. 1.3 Ved uoverensstemmelse mellem de generelle betingelser, support, SLA og tilbud/specialaftale, finder det i henholdsvis specialaftalen og tilbuddet anførte anvendelse. 1.4 Ved uoverensstemmelse mellem specialaftaler og de generelle betingelser, har specialaftalen forrang, dog kun med hensyn til det enkelte forhold. Generelle betingelser gælder således sideordnet, hvor andet ikke særskilt er fraveget i en specialaftale. 1.5 Ved afvigelser og øvrige specialaftaler mellem kunden og SipDanmark gælder sådanne aftaler alene i forhold til den konkrete specialaftale, og kan således ikke siges at være gældende for de fremtidige forhold parterne imellem. 2. Forpligtelser og rettigheder Kundens forpligtelser 2.1 Kunden er forpligtet til, at sikre en forsikring, forsvarlig opbevaring og behandling af SipDanmark s hardware og installationer hos kunden i overensstemmelse med SipDanmark s anvisninger. 2.2 Kunden er forpligtet til, at informere SipDanmark om enhver ændring i kundens brug af abonnementet og/eller kundens virksomhed, herunder ny adresse, kontaktperson samt lokaliteter, hvorfra abonnementet anvendes mv. 2.3 Kunden er alene berettiget til at tilslutte udstyr til hardware og installationer, såfremt sådan tilslutning er forsvarlig og i overensstemmelse med SipDanmark s retningslinjer og de af Telestyrelsen til enhver tid fastsatte bestemmelser herom. Kundens tilslutning af udstyr sker på eget ansvar. 2.4 Kunden har selv ansvaret for opbevaring af samt uvedkommendes adgang til kundens egen hardware, software, netværk og installationer, medmindre disse opbevares hos SipDanmark. I så fald er SipDanmark mod et passende varsel forpligtet til at give kunden adgang hertil. 2.5 Kunden har ansvaret for korrekt ledningsføring til installation af eget udstyr. 2.6 Kunden har selv ansvaret for korrekt opsætning af internt netværk samt at stille passende ekspertise til rådighed for SipDanmark s medarbejdere, såfremt opsætningen af kundens teleløsning kræver ændringer i kundens interne netværk. 2.7 Kunden har selv ansvaret for alle ændringer foretaget i opsætningen af kundens interne netværk, medmindre en særlig aftale om konsulentbistand er indgået med SipDanmark. PRO Side 1/5

2 3. Betalingsbetingelser 3.1 Alle angivne priser er eksklusive moms 3.2 Betalingsbetingelserne er 8 dage netto fra fakturadato. 3.3 Abonnementer kan faktureres måneds- eller kvartalsvis forud. Trafik faktureres månedsvis bagud. SipDanmark forbeholder sig ret til at opkræve abonnementer kvartalsvis forud med et varsel på 1 måned. 3.4 Ved betaling senere end forfaldsdatoen beregnes renter i henhold til renteloven. Såfremt forfaldsdatoen overskrides, pålægges rykkergebyr DKK 100,- for hver fremsendt rykkerskrivelse i henhold til renteloven. Såfremt kunden undlader at indbetale forfaldne beløb, kan SipDanmark vælge at lukke for telefonien. 3.5 Når løsningen er installeret eller varerne afsendt fra SipDanmark, anses løsningen som leveret og SipDanmark vil fakturere den samlede løsning samt påbegynde faktureringen af de månedlige ydelser. 3.6 SipDanmark pålægger et faktureringsgebyr på kr. 39,- pr. faktura. 4. Oprettelse og portering af telefonnumre 4.1 Ved portering af et enkeltstående nummer udgør prisen kr. 150,-, ved portering af fortløbende 10-nummerserie er prisen kr. 500,- pr. 10-nummerserie, ved portering af fortløbende 100-nummerserie er prisen kr ,- pr nummerserie. 5. Opsigelse 5.1 Opsigelse kan af begge parter foretages skriftligt med 3 måneders varsel til udløbet af en aftaleperiode. Opsiges aftalen ikke til udløbet af en aftaleperiode forlænges aftalen automatisk med 12 måneder af gangen. Opsigelse skal ske til udgangen af en kalendermåned. Opsigelsen sendes til SipDanmark s postadresse eller via mail til 5.2 Endvidere kan aftalen ophæves med omgående virkning, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse. 5.3 Væsentlig misligholdelse foreligger, idet opremsningen ikke er udtømmende: Ved forsinkelse med kundens betaling i mere end 5 dage efter påkrav, Kundens eller SipDanmark s konkurs, betalingsstandsning, forhandling om likvidation, opløsning eller lignende, hvad enten dette sker efter påbud/tvang eller frivilligt med henblik på opnåelse af rekonstruktion. Tilsidesættelse af kundens eller SipDanmark s ejendomsret. 5.4 Ophævelse som følge af væsentlig misligholdelse skal ske skriftligt. 5.5 SLA og SipDK licens m.m. på udstyr kan ikke opsiges af køber, så længe Full Hosting aftalen er i kraft. 5.6 Hvis aftalen opsiges før aftaleperiodens ophør, opkræves kunden for abonnement og ydelser i den resterende periode samt en bod på den trafik, der ville blive genereret i restperioden beregnet ud fra et gennemsnit af tidligere forbrug. 4.2 Ved nyoprettelse af et nummer er prisen kr. 200,- pr. telefonnummer. Ved nyoprettelse af nummerserier kan der forekomme varierende priser afhængig af nummerserien. 4.3 Portering af numre kan først påbegyndes, når SipDanmark har modtaget korrekt udfyldt og underskrevet porteringsfuldmagt. Portering af telefonnumre kan have en varighed af op til 6 uger. Side 2/5

3 6. Erstatningskrav 6.1 Kunden og SipDanmark er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler herom. Kundens tab, herunder driftstab, tidstab, indirekte tab, tab lidt af tredjemand, herunder kundens egne kunder, er SipDanmark ikke erstatningsansvarlig for. SipDanmark er ikke erstatningsansvarlig for tab, som følge af uvedkommendes adgang til kundens datasystem. 6.2 Ingen af parterne kan påberåbe sig misligholdelse (herunder erstatningspligt) i tilfælde af force majeure, arbejdskonflikt, herunder arbejdskonflikt hos underleverandør. 6.3 SipDanmarks er ikke erstatningsansvarlig for tredje parts leveringer og udstyr. 7. Ejendomsforbehold 7.1 Der er ved aftalens indgåelse aftalt ejendomsforbehold, for det af SipDanmark leveret hardware og software. SipDanmark forbeholder sig således med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler ejendomsretten til alt leveret udstyr og software. SipDanmark ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med kunden, bringer udstyret til kunden. 8.2 Leveringstiden er fastsat af SipDanmark efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Med mindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden på grund af tredjemands leverancer i enhver henseende som rettidig levering, således at kunden ikke af den grund kan udøve nogen misligholdelsesbeføjelser overfor SipDanmark. 8.3 Såfremt kunden vælger at rykke porteringstidspunktet, til efter det af SipDanmark angivne tidspunkt, påregnes kunden en ekstra omkostning på kr. 300,- pr. nummer. 8.4 SipDanmark fakturerer for forsendelse af varer. 7.2 Kunden er uberettiget til at udøve tilbageholdelsesret i SipDanmark s ejendele eller forfaldne betalinger i forbindelse med eventuelle krav mod SipDanmark. 8. Levering 8.1 Levering sker på kundens adresse, uanset om Side 3/5

4 9. Mangler og reklamation 9.1 Hvis kunden vil påberåbe sig en mangel, skal kunden inden 7 dage fra leveringsdatoen give SipDanmark skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori mangelen består. 9.2 Forandring eller indgreb i det solgte uden SipDanmark s skriftlige samtykke, fritager SipDanmark for enhver forpligtelse. 10. Returnering 10.1 Udstyr kan kun returneres efter forudgående skriftlig aftale I de tilfælde, hvor kunden er berettiget til at ophæve handelen, eller såfremt udstyr returneres til SipDanmark med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det fremsendes til SipDanmark i original emballage og perfekt stand. 11. Transport af rettigheder og pligter 11.1 SipDanmark er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende aftale til tredjemand. 12. Misbrug / hæftning 12.1 Kunden hæfter for alle de opkald, der foretages på kundens system. Herunder SIM-kort, IP telefoni og SIP trunk I det omfang intet andet følger af ufravigelige lovbestemmelser, gælder følgende vedrørende SipDanmark s produktansvar: SipDanmark er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af SipDanmark eller andre, som SipDanmark har ansvaret for. SipDanmark er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder medens det solgte er i kundens besiddelse. SipDanmark er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af kunden eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er SipDanmark ikke ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som personskade. I den udstrækning SipDanmark måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde SipDanmark skadesløs i samme omfang, som SipDanmark s ansvar er begrænset efter de 2 foregående stykker. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. 15. Lovvalg og værneting 15.1 Aftalen er undergivet dansk ret og dansk værneting Enhver uoverensstemmelse mellem parterne skal såfremt de ikke kan løses ved forhandling indbringes ved de almindelige domstole. 13. Varsling af ændringer 13.1 SipDanmark kan ændre betingelser og abonnementspriser med et varsel på 30 dage Trafikpriser kan ændres med et varsel på 7 dage. Udenlandske specialnumre kan ændres fra dag til dag uden varsel. 14. Produktansvar Side 4/5

5 16. Kulance 16.1 I tilfælde af, at SipDanmark i enkelte tilfælde beslutter sig for helt eller delvist at give afkald på sine rettigheder i henhold til nærværende generelle betingelser af kulancemæssige grunde, kan det ikke tages som udtryk for, at SipDanmark også for fremtidig samhandel med kunden har givet afkald herpå. Generelle betingelser vil være gældende i alle tilfælde, hvor SipDanmark ikke udtrykkeligt på forhånd har ønsket at fravige disse. 17. IP Telefoni 17.1 Abonnementer Abonnement for telefonnummer er pr. måned kr. 16,- pr. nummer for de to første telefonnumre, derefter er prisen kr. 8,- pr. efterfølgende nummer. Abonnement for SLA (Service Level Agreement) er obligatorisk og som følger: - Standard SLA pr. måned kr. 29,- pr. bruger. Hertil kommer eventuelle ekstraydelser. Standard SLA faktureres med minimum 5 brugere pr. måned. Hotline support er indeholdt i SLA. On site service efter timeforbrug og materialer Ved abonnement på valgfri ventemusik skal kunden selv afholde udgifter til f.eks. Koda Samtalepriser De til en hver tid gældende priser kan findes på com eller Alle samtalepriser beregnes pr. påbegyndt sekund. 18. Installation 18.1 Det forudsættes, at der er ét ledigt 230V strømstik samt 1 ledigt CAT5 netværksstik (tilsluttet en switch med internetadgang) samt patchkabler (minimum CAT5E), for hver enhed, der leveres. Kabling mv. i forbindelse med manglende strøm og netværk udføres til gældende timepris samt materialeforbrug. Udstyr leveres klar til brug og tilsluttes af kunden, såfremt andet ikke er aftalt i kontrakten. Kunden har til hver tid selv ansvaret for driften og kvaliteten af det interne netværk samt internetforbindelsen. Herunder tilsikre at telefoniudstyr, der skal benyttes på kundens netværk, har fri og uhindret adgang til at kommunikere med SipDanmark s og Comendo Telecom s telefonisystemer. Tekniske kravspecifikationer udleveres ved henvendelse til SipDanmark s support på eller kan ses på SipDanmark anbefaler, at kunden benytter en dedikeret bredbåndsforbindelse til IP telefonien. Optimal talekvalitet kræver QoS både på bredbånd samt netværk. 19. Mobiltelefoni 19.1 Abonnementer På et mobilnummer hos SipDanmark betales der ikke for et grundabonnement. SipDanmark forbeholder sig ret til at lukke telefonnumre, der ikke har været aktivitet på i 3 måneder. Yderligere information om priser på øvrige tillægsabonnementer kan findes på eller på Samtalepriser De til en hver tid gældende priser kan findes på com eller Alle samtalepriser beregnes pr. påbegyndt sekund. 20. SIP Trunk 20.1 Abonnementer Abonnement på telefonnummer er pr. måned kr. 16,- pr. nummer for de to første numre. Derefter er prisen kr. 8,- pr. efterfølgende telefonnummer. Abonnement for SIP Trunk er pr. måned kr. 145,- og kr. 145,- i oprettelse. SipDanmark vil som udgangspunkt åbne for et begrænset antal kanaler, hvilket kan ændres såfremt der er behov for dette De til en hver tid gældende priser kan findes på eller på Alle samtalepriser beregnes pr. påbegyndt sekund. Forbehold for eventuelle trykfejl. Side 5/5

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV 1 ANVENDELSE 1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale mellem en forening eller erhvervsvirksomhed (herefter kaldet

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Trend - flytbare skabe

Trend - flytbare skabe Trend - flytbare skabe AUGUST 2013 Priser inkl. moms en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Trend Trend skabe fra Mogensen er synonym med fritstående og flytbare

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere