9. Statistiske oplysninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9. Statistiske oplysninger"

Transkript

1 9. Statistiske oplysninger I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: 1. januar december : Indkomne klager 1234 Overført fra I alt til behandling afsluttet i sekretariatet (ekskl. forlig) forlig/sekretariatet lukkede sager (forlig udenom TA) 19 - afvist af formanden 50 - afgjort i ankenævnet afvist af ankenævnet 16 - behandling udsat 16 Sager overført til Sagsbehandlingstider for alle sager afsluttede i 54% 10% 7% 5% 6% 7% 12% indenfor 1 måned indenfor 2 indenfor 3 indenfor 4 indenfor 5 indenfor 6 over 6 Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sager er 63 dage (ca. 2 ). 1

2 1.3 Sagsbehandlingstider for forligte sager samt sager afgjort af ankenævnet 24% 16% 15% 12% 9% 11% 13% indenfor 1 måned indenfor 2 indenfor 3 indenfor 4 indenfor 5 indenfor 6 over 6 Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for forligte sager samt sager afgjort af ankenævnet er 118 dage (ca. 4 ). 2. Afsluttede sager. 2.1 Afgjorte sager Procent På nævnsmøde - klager delvist medhold 44 5,6 På nævnsmøde - klager medhold 97 12,4 På nævnsmøde - klager ikke medhold ,3 Afvist af formanden/nævnet 66 8,5 Forlig - sekretariatet ,7 "Lukkede sager" 19 2,4 I alt ,0 Sager, hvor der foretages en egentlig indholdsmæssig afgørelse, jf. fig. 2.1., omfatter følgende kategorier: Afvist af formanden/nævnet: omfatter sager, der ligger uden for ankenævnets kompetence, f.eks. fordi en sag vurderes som værende bevisuegnet, eller sager, der utvivlsomt falder uden for ankenævnets kompetence, og hvor der ikke er en anden klageinstans, som kan behandle sagen. Forlig: er sager, hvor udbyder og klager med sekretariatets mellemkomst bliver enige om en løsning af sagen, inden den når til behandling i ankenævnet. Nævnsafgørelser: omfatter sager, der forelægges for og afgøres i ankenævnet. Lukkede sager : omfatter sager, hvor selskabet tilbyder et forlig, efter at klagen er indbragt for TA, men før alle formalia til klagebehandling er opfyldt (f.eks. indbetaling af klagegebyr). 2

3 2.2 Sager afsluttet af sekretariatet (ekskl. forlig) Procent Henlagte sager ,9 Oversendt til anden klageinstans 33 6,7 Hjemvist til teleselskabets behandling ,1 Klage trukket tilbage 40 8,1 Afsluttet før skæringsdag 1 0,2 I alt ,0 Som det fremgår af oversigten i afsnit 1, afsluttes en række sager uden behandling i ankenævnet, jf. fig Sager, som afsluttes i sekretariatet, opdeles i følgende kategorier: Henlagte sager: omfatter sager, hvor klager ikke har opfyldt de formelle krav til en klage (udfyldt klageskema, indbetalt gebyr) eller ikke har indsendt oplysninger, og sekretariatet derfor henlægger/afviser sagen. Oversendt til anden klageinstans: omfatter sager, hvor TA oversender klagen til et andet klageorgan, der har kompetencen til at behandle klagen, f.eks. Forbrugerklagenævnet. Hjemvist til behandling i teleselskabet: omfatter sager, hvor teleselskabet ikke har truffet en afgørelse, og sekretariatet derfor hjemviser sagen til behandling i teleselskabet. Har klager henvendt sig mere end én gang til teleselskabet, og er der forløbet omkring 3 fra den første henvendelse, optager Teleankenævnet dog sagen til behandling uanset, at der ikke foreligger en afgørelse fra teleselskabet. Klage trukket tilbage: omfatter sager, hvor klager selv trækker en formelt indsendt klage inden ankenævnsbehandling. Afsluttet før skæringsdag: omfatter sager, hvor teleselskabet har truffet afgørelse i en regningsklage før 25. juli 2003, hvilket er skæringsdag for TA s kompetence. Denne begrænsede kategori må forventes at udgå efter relativt kort tid. Herudover har sekretariatet i hele behandlet 464 skriftlige forespørgsler/henvendelser samt registreret telefoniske henvendelser. De følgende statistikker omfatter udelukkende afgjorte sager, jf. fig Afgjorte sager fordelt på tjenestetype og klagetema. Teleankenævnet behandler klager over teletjenester. Teletjenester kan opdeles i fastnet, mobil og internetforbindelse, jf. fig I fig specificeres afgørelserne mere detaljeret på klagetemaer. Klagetemaerne varierer noget efter hvilken tjenestetype, der klages over. Regningsklager, dvs. klager 3

4 over registrerede telefonopkald eller længden af disse, udgør dog en stor del af alle klager. 3.1 Fordeling på tjenestetyper Mobil 349 Fastnet 209 Internet 212 Fastnet og mobil 6 Andet (forlagsvirksomhed) 4 Antal sager 780 Internet 27% Fastnet og mobil 1% Fastnet 27% Mobil 44% 3.2 Fordeling på klagetema Alle tjenestetyper Procentvis fordeling Regningsklage ,4 Manglende effektuering af opsigelse ,5 Uanmodet levering af tjenesteydelse 47 6,0 Saldokontrol 44 5,6 Fortrydelse/Annulleringsgebyrer/Rykkergebyrer 45 5,8 Sen fakturering (late billing) 40 5,1 WAP/ klient 40 5,1 Overdragelse af abonnement 15 1,9 Downloadning 14 1,8 Forsinket levering af ydelse 13 1,7 Mangler ved det leverede 6 0,8 Spærring for opkald 4 0,5 Misbrug ved bortkomst m.m. 2 0,3 Fortolkning af og ændring i aftalevilkår 2 0,3 Andet ,3 Antal sager ,0 4

5 3.3 Mobil-sager fordelt på klagetema Mobil-sager Procentvis fordeling Regningsklage ,7 Saldokontrol 44 12,6 Manglende effektuering af opsigelse 37 10,6 WAP/ klient 40 11,5 Fortrydelse/Annulleringsgebyrer/Rykkergebyrer 17 4,9 Sen fakturering (late billing) 14 4,0 Uanmodet levering af tjenesteydelse 7 2,0 Overdragelse af abonnement 4 1,1 Misbrug ved bortkomst m.m. 2 0,6 Forsinket levering af ydelse 1 0,3 Mangler ved det leverede 2 0,6 Spærring for opkald 1 0,3 Fortolkning af og ændring i aftalevilkår 1 0,3 Andet 79 22,6 Antal sager ,0 3.4 Fastnet-sager fordelt på klagetema Fastnet-sager Procentvis fordeling Regningsklage 63 30,1 Manglende effektuering af opsigelse 29 13,9 Uanmodet levering af tjenesteydelse 28 13,4 Sen fakturering (late billing) 15 7,2 Downloadning 14 6,7 Overdragelse af abonnement 11 5,3 Fortrydelse/Annulleringsgebyrer/Rykkergebyrer 8 3,8 Spærring for opkald 3 1,4 Mangler ved det leverede 2 1,0 Fortolkning af og ændring i aftalevilkår 1 0,5 Andet 35 16,7 Antal sager ,0 5

6 3.5 Internet-sager fordelt på klagetema Internet-sager Procentvis fordeling Regningsklage 71 33,5 Manglende effektuering af opsigelse 39 18,4 Fortrydelse/Annulleringsgebyrer/Rykkergebyrer 20 9,4 Uanmodet levering af tjenesteydelse 11 5,2 Forsinket levering af ydelse 12 5,7 Sen fakturering (late billing) 11 5,2 Mangler ved det leverede 2 0,9 Andet 46 21,7 Antal sager ,0 Grafiske fremstillinger af ovenstående 3.2 til 3.5 følger som bilag. 10 sager er kategoriserede som fastnet og mobil (f.eks. kombinationsabonnementer) eller Andet. Disse sager er ikke medtaget i fig Afgjorte sager fordelt på teleudbydere 4.1. Teleudbydernes andel i samlede antal afgjorte sager 25,0% 20,0% 19,9 % 20,2% 17,6 % 15,0% 12,0 % 12,3 % 10,0% 8,2% 5,0% 3,8% 0,0% 0,3% 0,1% 0,1% 0,2% 0,5% 0,8% 1,4 % 0,1% 0,5% 0,3% 0,1% 0,4% 0,1% 0,1% 0,2% 0,4% 0,4% 3 A+ Arrownet A+ Telekom ACN Cirque Bredbånd Cybercity Debitel DLG Tele Handyfree Kommunikation ApS LIC Orange PGOne ApS SongNetworks Sonofon Struer Net TDC Tele2 Telefona Telelet Telia Telmore Tiscali Universal Telecom Teleselskabernes markedsandele nedenfor er beregnet efter en beregningsmodel, udarbejdet af Netplan A/S med udgangspunkt i talmateriale fra IT- og Telestyrelsens halvårsstatistik for 1. halvår. Der er ikke anført markedsandele for teleselskaber, som ikke indgår i IT- og Telestyrelsens statistikker. Disse er derfor udskilt under "øvrige". 6

7 Teleselskaber, som indgår i beregningen af markedsandele, men hvor der ikke er modtaget klager til TA, fremgår samlet som "diverse" i statistikken. Det bemærkes i øvrigt, at selv om både private og erhvervskunder (sidstnævnte dog kun i begrænset omfang) kan klage til Teleankenævnet, er ankenævnet primært tænkt som et klageorgan for forbrugere, dvs. private. Derfor er erhvervskunder for så vidt angår fastnet og Internet frasorteret ved opgørelsen af markedsandele fra Netplan A/S. For fastnet har man frasorteret f.eks. abonnementer på ISDN30-forbindelser og 2 Mb-forbindelser, der traditionelt er produkter, der sælges til erhvervskunder. Ved Internet har det været muligt direkte at frasortere erhvervskunder. Vedrørende mobil er der ikke sondret mellem privat- og erhvervskunder, da indberetningerne til IT- og Telestyrelsen ikke foretager denne sondring på mobilområdet. 4.2 Teleudbydernes andel i mobil-sager MOBIL Antal sager % Selskabernes markedsandel 3 2 0,6% 1,0% Debitel 61 17,5% 5,9% Orange 71 20,2% 14,3% SongNetworks 1 0,3% 0,1% Sonofon 30 8,6% 20,6% TDC 82 23,4% 31,9% Tele2 16 4,6% 2,2% Telia 76 21,8% 9,8% Telmore 3 0,9% 9,8% Øvrige A+ Telekom 1 0,3% - DLG Tele 1 0,3% - Handyfree 1 0,3% - Kommunikation Aps 4 1,1% - Telefona 1 0,3% - Diverse 0 0,0% 4,4% Hovedtotal % 100,0% 7

8 4.3 Teleudbydernes andel i fastnet-sager Antal Selskabernes markedsandel FASTNET sager % ACN 2 0,7% 1,8% Cirque Bredbånd 3 1,4% 0,2% Debitel 3 1,4% 2,5% LIC 2 1,0% 0,3% Orange 15 7,2% 4,3% TDC 36 17,2% 59,3% Tele ,9% 15,8% Telia 46 22,0% 4,8% Universal Telecom 3 1,4% 0,5% Øvrige DLG Tele 10 4,8% - PGOne ApS 1 0,5% - Telelet 1 0,5% - Diverse 0 0,0% 10,5% Hovedtotal % 100,0% 4.4 Teleudbydernes andel i internet-sager Antal Selskabernes markedsandel INTERNET sager % A+ Arrownet 1 0,5% 1,6% Cybercity 6 2,8% 5,6% Orange 8 3,8% 2,2% TDC 32 14,9% 59,7% Tele ,1% 11,1% Telelet 1 0,2% 0,1% Telia 14 6,6% 10,3% Tiscali 96 45,3% 6,5% Øvrige Cirque Bredbånd 1 0,5% - SongNetworks 2 0,9% - Struer Net 1 0,5% - Diverse 0 0,0% 2,9% Hovedtotal % 100,0% 10 sager er kategoriserede som fastnet og mobil (f.eks. kombinationsabonnementer) eller Andet. Disse sager er ikke medtaget i fig

9 4.5 Afgjorte sager fordelt på teleudbydere Total Afvist af formanden På nævnsmøde - klager delvist medhold På nævnsmøde - klager medhold På nævnsmøde - klager ikke medhold %-vis fordeling af afgørelser 100 6,4 5,6 12,4 27,3 2,1 43,7 2, A+ Arrownet 1 1 A+ Telekom 1 1 ACN Cirque Bredbånd Cybercity Debitel DLG Tele Handyfree 1 1 Kommunikation ApS LIC Orange PGOne ApS 1 1 SongNetworks Sonofon Struer Net 1 1 TDC Tele Telefona 1 1 Telelet Telia Telmore Tiscali Universal Telecom Total Sager med flere indklagede teleudbydere registreres hos hver indklaget som en klage, men indgår udelukkende som 1 sag i det totale antal afgjorte sager. Der kan derfor forekomme divergens mellem en optælling af de angivne antal klager pr. udbyder i forhold til den angivne sum for det totale antal afgjorte sager. Afvist af nævnet Forlig - sekretariatet "Lukkede sager" 9

10 Bilag til afsnit 3 Alle tjenestetyper Regningsklage Manglende effektuering af opsigelse Uanmodet levering af tjenesteydelse Saldokontrol Fortrydelse/Annullerings gebyrer/rykkergebyrer Sen fakturering (late billing) WAP/ klient Overdragelse af abonnement Downloadning Forsinket levering af ydelse Mangler ved det leverede Spærring for opkald Misbrug ved bortkomst m.m. Fortolkning af og ændring i aftalevilkår Andet Mobil-sager Regningsklage Saldokontrol Manglende effektuering af opsigelse WAP/ klient Fortrydelse/Annulleringsge byrer/rykkergebyrer Sen fakturering (late billing) Uanmodet levering af tjenesteydelse Overdragelse af abonnement Misbrug ved bortkomst m.m. Forsinket levering af ydelse Mangler ved det leverede Spærring for opkald Fortolkning af og ændring i aftalevilkår Andet 10

11 Fastnet-sager Regningsklage Manglende effektuering af opsigelse Uanmodet levering af tjenesteydelse Sen fakturering (late billing) Downloadning Overdragelse af abonnement Fortrydelse/Annulleringsge byrer/rykkergebyrer Spærring for opkald Mangler ved det leverede Fortolkning af og ændring i aftalevilkår Andet Internet-sager Regningsklage Manglende effektuering af opsigelse Fortrydelse/Annulle ringsgebyrer/rykke rgebyrer Uanmodet levering af tjenesteydelse Forsinket levering af ydelse Sen fakturering (late billing) Mangler ved det leverede Andet 11

1) Formandens forord.. 2. 2) Oversigt over medlemmer og sekretariatet... 4

1) Formandens forord.. 2. 2) Oversigt over medlemmer og sekretariatet... 4 Indholdsfortegnelse: 1) Formandens forord.. 2 2) Oversigt over medlemmer og sekretariatet... 4 3) Tendenser i Teleankenævnets praksis vedrørende information og oplysning (loyal oplysningspligt). 5 4) Praksis

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt. Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt. Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0001 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: 2700 Brønshøj Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / KE Marked A/S (CVR 2550 1861)

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Marts 2011 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Februar 2012 Samlet rapport. Klagesystemet på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeriet

Februar 2012 Samlet rapport. Klagesystemet på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeriet Februar 2012 Samlet rapport Klagesystemet på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeriet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1. Baggrund 4 1.2. Formål 5 1.3. Tilgang og metode 6 1.4. Operationalisering

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0705 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: MBV 7080 Brørup FORSYNING A/S CVR 3091 3558 & TRE-FOR El-Net A/S CVR 2080 6397 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark Danmarks Nationalbank Omkostninger ved betalinger i Danmark OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som

Læs mere

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Rammeaftale mellem SKI og Leverandøren Indholdsfortegnelse 1. Udgåede varer... 3 2. Leverandørens substitution

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer Dette skema benyttes ved klager, som har været behandlet af det certificerede firma. Vejledning: Klageskemaet udfyldes,

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2007

ÅRSBERETNING for 2007 ÅRSBERETNING for 2007 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2007 København marts 2008 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7 3. Ankenævnets kompetence...9

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2011 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2011 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2011... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen for 3. og 4. kvartal 2013

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen for 3. og 4. kvartal 2013 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen for 3. og 4. kvartal 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Årsberetning 2006 Afgivet i henhold til

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2011 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2011 2.068 klager. Det er 27 sager mindre end året før. Siden 2007 har klagetallet været stabilt med en svag faldende

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE 1 Formål Formålet med denne guide er at vejlede dig, når du skal vælge personaletilbud gennem Hedensted Kommune. Der findes en del personaletilbud, herunder forskellige rabatordninger.

Læs mere