Lokalplan nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 10.000-02"

Transkript

1 glagt a l s m Fnotlrigt -f2re Tæt-lav boligbebyggelse ved e Off Skagensvej-Snehvidevej, Hjørring 40 Kandestederne ns an d TA N Kjul strand Åbyen um E39 Guldager Grønnerup Vrå Høgsted Å Hørby Sæbygård Volstrup 553 Try 13 Syvsten Kirkholt Jerslev 585 Brønden Hellum Flauenskjold SK Stagsted Skov Hallund 14 ÅS Øster Brønderslev 585 E STORE VILDMOSE 559 Jetsmark Kirke Dorf 585 Klokkerholm Hollensted Tylstrup E45 Mergelsbæk Milbakken Åbybro Nørre Halne Græsrimmen Biersted 9 Sulsted Nordkær Hostrup Sulsted Kirke Grindsted Hammer Bakker Hjallerup 17 Lyngdrup 16 Mølholt Præstbro Fæbroen Dronninglund Storskov HJØRRING 559 KOMMUNEKrabdrup Tolstrup Ørum Trøgdrup Torup Ajstrup Ravnstrup Teknik- & Miljøområdet, Plankontoret Gammelkirke Gl. Vrå Slot Sk P Gl. Agersted Kraghede 8 Skovengene Hvilshøj Stidsho Idskov Voergård E39 Pandrup Dybvad rå 6 Pajhede Skov JY e Fristrup Thorshøj Østervrå e Vo Øster Hjermitslev 7 Ryå Hørbylund 585 Mylund BRØNDERSLEV 559 Ryå Birkelse Understed 553 Sterup Å bo ngs Ba Søholt 585 Kalum Manna Sønder Saltum Vedsted Kær Stenhøj Løth Morild C Gærum Trøderup Koldbro Terpet Ås Mark Kil 585 Lendum Tranget Gl Rønnebjerg 35 Rydal Graum Sæsing Ny Rønnebjerg Poulstrup 55 Moseby Kås Hede Tårs yå Serritslev Saltum Kås rb Ell Ravnshø Åsted Glimsholt Børglumkloster Skov Borup Hovstrup Kvissel Tise Vester Hjermitslev Østrup ge Tollestrup Ingstrup Fårup Sommerland Ug Linderum Ugilt Ilbro Harken Gunderup Stenum Kettrup Lørslev Hostrup Holdeplads Lund Hede 55 Grønhøj Hørmested Skærum 4 Em Vrensted Fjelsted Børglum Mejling Å yå Dvergetved Tolne Skov ed Løkken Løkken Strand Sønderskov 35 eb 40 Åst Børglum Kloster rs Å No kk Vejby Å 55 B Vogn Sindal HJØRRING Smidstrup Ra d Furreby Hune 3 Gølstrup Sønder Rubjerg Rakkeby Vittrup Astrup Klastrup Hæstrup Tovbro Å Nørre Lyngby Landbrugsog Landskabsmuseet Tolne Skibsby Sønder Harritslev Bakholm Hundelev y Liver Å 55 Jerup Blæsbjerg E39 Vennebjerg Gjurup Gammel Nørre Harritslev Vennebjerg RÅBJERG MOSE JERUP HEDE Sønder Bindslev Vidstrup Sønderlev Rubjerg Knude Bindslev Mosbjerg 190 Ålbæk GÅRDBO SØ Ålbæk Klitplantage Napstjert Det Gamle Elværk Bjergby Krustrup Lønstrup Mygdal Odden Snevre 2 Å Allingdam/ Asdal Tuen Foldbæk Skeen Retholt rb Varb ro SKALLERUP KLIT 597 ge Tornby Tornby Klitplantage Tannisby Ug E39 Nørre Tornby Højrup Tversted Plantage Tversted Uggerby Å 597 ste er Horne Bunken Tv lå Kju Tornby Strand Uggerby Klitplantage Klitplantage Skiveren Ørnereservatet Tversted Strand Uggerby strand Nordsømuseet B NI S Råbjerg Mile Bunken T UG Skærum tia HIRTSHALS Nørlev Strand Hu slo ris Til O Til K Agersted Ørsø Dronninglund Lundager Stagsted 559 Kærsgårde Dronninglund Slot Landbolyst Try Bolle Østerled Nørre Sør 541 Aså

2 Vejledning Hvad er en lokalplan? Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer og tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke bindende. Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Bilag: Matrikelkortet viser afgrænsningen af området i forhold til skel. Arealanvendelseskortet viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende. Illustrationsskitsen viser eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende. Hvornår laves der lokalplan? Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. Lokalplanforslaget Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt. Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den endelige lokalplan Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen.

3 Indholdsfortegnelse Side I Beskrivelse 4 Oversigtskort 4 Kort beskrivelse 5 II Planbestemmelser 6 1 Formål 6 2 Område- og zonestatus 6 3 Arealanvendelse 6 4 Udstykning 6 5 Bebyggelsens placering og omfang 7 6 Bebyggelsens udseende 7 7 Ubebyggede arealer 8 8 Veje, stier og parkering 9 9 Teknisk anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for ibrugtagning af ny bebyggelse Lokalplan og byplanvedtægt Servitutter 12 Retsvirkninger 13 Bilag Bilag 1 - Matrikelkort 1:2000 Bilag 2 - Lokalplanens kort 1: Bilag 3 - Vejledende illustrationsplan 1: Bilag 4 - Farveskala 18 III Redegørelse 19 Lokalplanens baggrund og formål 19 Lokalplanområdet 19 Lokalplanområdets omgivelser 19 Lokalplanens indhold 20 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning 21 Tilladelser eller dispensationer 24 Servitutter 24 Vedtagelsespåtegning 26 Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet Archi ApS, Aalborg i samarbejde med Hjørring Kommune, Teknik- & Miljøområdet, Plankontoret.

4 Beskrivelse Nord Skagensvej Primulavej Bjergparken Lokalplanområde Snehvidevej Rødhættevej 300 m 4

5 Beskrivelse Kort beskrivelse Lokalplanområdet består af et areal beliggende ved Skagensvej mellem Hjørring Bymidte og Højene, øst for Hjørring Bjerge. Området ligger imellem Skagensvej mod vest og Snehvidevej mod øst. Frem til efteråret 2006 har området været anvendt til en biludstillingsbygning og et udendørs udstillingsareal til biler med vejadgang fra Skagensvej. I dag henligger grunden ubenyttet. Lokalplanområdet og det tilstødende areal mod nord er omfattet af lokalplan 114.8a, som udlægger området til bydelscenterformål som detailhandel med dagligvarer, udvalgsvarer og særlig pladskrævende varegrupper samt til liberale erhverv. Nærværende lokalplan udarbejdes, da der i lokalplanområdet ønskes etableret tæt-lav boliger med vejadgang fra Snehvidevej. 5

6 Planbestemmelser 1. Formål Lokalplanens formål er at sikre, 1.1 at området skal anvendes til boligformål, 1.2 at ny bebyggelse gives et ensartet udseende med hensyn til materialer, bygningshøjder, bygningsvolumen og tagformer, 1.3 at eksisterende læbælte mod øst langs Snehvidevej bevares, 1.4 at området indrettes med grønne friarealer, og 1.5 at området vejbetjenes fra Snehvidevej. 2. Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på bilag 1. Området omfatter del af matr.nr. -ib Hjørring Markjorder samt de parceller, der efter udstykkes inden for lokalplanens område. Lokalplanområdet er ca m². 2.2 Området ligger i byzone og skal forblive i byzone. 3. Arealanvendelse 3.1 Området må kun anvendes til boligformål som tæt-lav boligbebyggelse. 4. Udstykning I forbindelse med byggeansøgningen skal fremsendes et forslag til en udstykningsplan, som dokumenterer, at mindstegrundstørrelsen på 400 m² (inkl. andel i fællesarealer og fælles vej) overholdes. 4.1 Ved udstykning inden for lokalplanområdet må der ikke udstykkes mindre grundstørrelser end 400 m². Andelen af fællesareal og fælles vej kan medregnes. 4.2 På fællesarealet mod vest langs Skagensvej som vist på bilag 2 må der ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel. 6

7 Planbestemmelser Der er med 5 meddelt dispensation fra bygningsreglementets bestemmelse om skrå højdegrænseplan i byggefelt Bebyggelsens placering og omfang 5.1 Ny boligbebyggelse skal placeres inden for byggefelt 1, som er vist på bilag Carporte og udhuse skal opføres inden for byggefelt 2, som er vist på bilag Miljøstationer (overdækket og/eller afskærmet areal for renovation) og lign. skal placeres på det areal, der på bilag 2 er angivet til fællesfunktioner. 5.4 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Boligbebyggelse må opføres i max. 2 etager, og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m. 5.6 Ny boligbebyggelse må kun opføres som sammenbyggede rækkehuse. I forbindelse med byggeansøgningen skal fremsendes et forslag til fastsættelse af niveauplaner for bebyggelsen. 5.7 På grund af terrænets fald mod nord, skal bebyggelsen højdemæssigt placeres med gulvkote i forskellige niveauplan, der sikrer, at bebyggelsen placeres naturligt i forhold til eksisterende terræn. 6. Bebyggelsens udseende 6.1 Bebyggelsen skal fremstå ens med hensyn til materialer og farver, taghældning og tagbeklædning. 6.2 Facader skal enten udføres som blank mur i tegl, der kan pudses eller vandskures, eller opbygges af blokke, som pudses. Mindre bygningsdele (mindre end 1/3 af facadelængden) kan udføres i andre materialer, som f.eks. træ, metal og pladematerialer. Carporte og udhuse kan udføres i andre materialer, som f.eks. træ, stål, pladematerialer og zink. Såfremt der opføres carporte og udhuse, skal alle carporte og udhuse i bebyggelsen være ens. 6.3 Døre og vinduer skal udføres i træ eller aluminium. 7

8 Planbestemmelser 6.4 Hele bebyggelsen i lokalplanområdet skal fremstå i samme farve, således at alle boliger har samme farve på facader, samme farve på vindues- og dørpartier, samme farve på træværk osv. - således at alle bygninger kommer til at fremstå ens. Såfremt bygningsoverflader males eller overfladebehandles skal der vælges farver inden for den farveskala, som fremgår af bilag Tage på beboelsesbygninger skal enten syne flade eller udføres med hældning op til 30 i form af ensidig hældning eller sadeltag. Mindre bygningsdele (max. 1/5 af bygningen) kan udføres med anden taghældning end hovedhuset. Tage på carporte og udhuse skal enten syne flade eller udføres med ensidig hældning på max Tagbeklædningen skal udføres med tagsten af tegl, betontegl, af tagpap med eller uden trekantlister, skifer eller zink. Tagbeklædningen må ikke være reflekterende. 7. Ubebyggede arealer 7.1 Eksisterende læbælte mod Snehvidevej skal bevares, dog kan der etableres en åbning ved ny vejadgang og ved sti, jf. bilag Øst for bebyggelsen i arealet mellem adgangsvejen og Snehvidevej anlægges som vist på bilag 2 arealer til fællesfunktioner, herunder grønne friarealer til f.eks. legeplads, bålplads, frugthave og lign. Min. 1/4 af arealet tilsås med græs til ophold, og resten tilplantes med træer og buske. 7.3 Nord og syd for bebyggelsen tilsås med græs og/eller beplantes med buske. 7.4 Vest for bebyggelsen anlægges et græsareal - både som haver i direkte tilknytning til den enkelte bolig og længst mod vest som et fælles grønt areal uden skærmende afgrænsning mellem privat og fælles areal som vist på bilag Hegn imellem de enkelte haver vest for boligerne skal være løvfældende hække. Der må dog opstilles faste 8

9 Planbestemmelser hegn de inderste 4 m ind mod vestsiden af boligen. Disse kan enten opføres af træ og stål, mures/støbes og vandskures/pudses ligesom huset eller bestå af rammer med rionet for beplantning. 7.6 Øst for boligerne må opstilles faste hegn helt fra boligen ud til adgangsvejen og langs adgangsvejen. Disse kan opføres af træ og stål eller mures/støbes og vandskures/ pudses ligesom huset. 7.7 Hække og hegn skal være ens inden for hele området. 7.8 Terrænreguleringer pga. eksisterende niveauforskelle på grunden skal udføres således, at mindre tilpasninger (+/- 0,5 m) udføres blødt afrundet op mod bygninger eller anlæg. Større tilpasninger skal ske med skråninger og/eller støttemure. 7.9 Der skal udlægges udendørs opholdsareal svarende til mindst 100% af boligetagearealet. Opholdsarealer kan placeres på terræn, som altaner eller som tagterrasser på en del af boligen i 1. sals højde Ved projektering skal der reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring og transport af affald i overensstemmelse med Renovationsvæsenets regulativer Henstilling af fritidsbåde, campingvogne og uindregistrerede køretøjer må ikke finde sted. 8. Veje, stier og parkering 8.1 Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Snehvidevej som vist i princippet på bilag 2. Dog således at vejen kan flyttes nogle meter i forbindelse med fastlæggelsen af den endelige vejadgang. 8.2 Der udlægges areal til ny adgangsvej/boligvej som vist på bilag 2. Boligvejen, der får status af privat vej/privat fællesvej, udlægges med en kørebanebredde på min. 8,0 m. Vejen skal anlægges med en kørebanebredde på min. 7,0 m. Boligvejen skal anlægges som opholds- og legeområde efter færdselslovens bestemmelser - km/t. 9

10 Planbestemmelser 8.3 Vejarealet skal befæstes med enten sort asfalt eller ensartet flisebelægning. 8.4 Der udlægges areal til en 4,0 m bred sti på den nordligste del af grunden mellem Snehvidevej og Skagensvej som vist i princippet på bilag 2. Dog således at stien kan flyttes nogle meter i forbindelse med fastlæggelsen af det endelige stiforløb. Stien anlægges i en bredde af 2,5 m. Tilslutningen til andre stier og veje vil finde sted som vist på bilaget. 8.5 Der udlægges areal til 1½ p-plads pr. bolig. Der skal anlægges 1 p-plads direkte ved hver bolig og ½ p-plads pr. bolig i fællesarealet som anvist på bilag 2. P-pladserne i det grønne fællesareal øst for adgangsvejen skal anlægges med betongræsarmeringssten. 9. Tekniske anlæg 9.1 Ledninger og kabler til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn. 9.2 Skabe fra forsyningsvirksomheder (kabel- og rørskabe, transformatorstationer mv.) til områdets forsyning skal integreres i bebyggelsen. 9.3 Ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarme fra Hjørring Varmeforsyning. 9.4 Ny bebyggelse skal tilsluttes kloaksystemet efter Hjørring Vandselskabs anvisning. 9.5 Ny bebyggelse skal tilsluttes vandforsyning efter Hjørring Vandselskabs anvisning. 9.6 Ny bebyggelse skal tilsluttes fællesantenne ved Hjørring Antenneselskab. Individuelle antenner og paraboler må ikke være synlige fra nabobebyggelser, offentlig veje og stier. 10

11 Planbestemmelser 10. Miljø 10.1 Der skal etableres anlæg til støjdæmpning, således at det konstante udendørs støjniveau, som trafikstøj påfører bebyggelsen og opholdsarealerne, ikke overstiger byggelovens krav og Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for trafikstøj Støjafskærmningen skal placeres som vist på bilag 2. Ved stiens udmunding ved Skagensvej etableres en forskydning/støjsluse i afskærmningen Afskærmningen skal udformes enten som en grøn væg med beplantning eller af støjglas med silketryk. Afskærmningen skal fremstå let og have en bredde på max. 0,5 meter. 11. Grundejerforening 11.1 Såfremt ejendommen udstykkes, skal der oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige boligejere inden for lokalplanens område, senest når halvdelen af parcellerne er taget i brug til bebyggelse, eller når byrådet kræver det Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af fællesarealer - herunder legepladser, græsudlagte- og tilplantede arealer, vedligeholdelse og genplantning af læbæltet mod Snehvidevej, vej- og parkeringsarealer, vedligeholdelse af støjafskærmning, samt drift og vedligeholdelse af belysning på færdselsarealer. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af byrådet. 12. Betingelser for ibrugtagning af ny bebyggelse Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den er tilsluttet fjernvarme ved Hjørring Varmeforsyning. 11

12 Planbestemmelser Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den er tilsluttet kloaksystemet efter Hjørring Vandselskabs anvisning Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den er tilsluttet vandforsyning efter Hjørring Vandselskabs anvisning Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den er tilsluttet fælles antenneanlæg Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt parkeringspladser i overensstemmelse med lokalplanens Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret. støjafskærmning i overensstemmelse med lokalplanens Lokalplan og byplanvedtægt 13.1 Ved den endelige vedtagelse og offentligt bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves den del af lokalplan 114.8a, Bydelscenter ved Skagensvej 100 (Fakta), Hjørring, tinglyst , som er omfattet af denne lokalplan. 14. Servitutter 14.1 Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan ophæves følgende servitutter inden for lokalplanens område: Matr.nr. ib, Hjørring markjorder Tinglyst: Titel: Dok. om oversigt mv. Påtaleberettiget: Hjørring Amts Vejvæsen og vejbestyrelsen. Matr.nr. ib, Hjørring markjorder Tinglyst: Titel: Dok. om hegn, hegnsmur, vej mv. Påtaleberettiget: Hjørring Byråd Hjørring Kommune vil efterfølgende aflyse servitutterne med en påtegning i tingbogen. 12

13 Planbestemmelser. Retsvirkninger I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres, og indtil den af byrådet endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget. I indsigelsesperioden, som er på mindst 8 uger, er adgangen til at udnytte ejendomme, der er omfattet af forslaget, således meget begrænset. Når indsigelsesperioden er udløbet, og byrådet kender eventuelle indsigelser og ændringsforslag, lempes disse midlertidige retsvirkninger. Lokalplanen.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen..2 Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil.. Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal etableres..4 Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper..5 Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives. 13

14 Planbestemmelser.6 Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres ved udarbejdelse af en ny lokalplan. 14

15 Signaturforklaring: Bilag 1 Matrikelkort Mål 1 :2.000 lv lv lv lv lv lv lv lv lv lx lx lx lx lx lx lx lx lx lz lz lz lz lz lz lz lz lz 1 ib ib ib ib ib ib ib ib ib lr lr lr lr lr lr lr lr lr kg kg kg kg kg kg kg kg kg lq lq lq lq lq lq lq lq lq kf kf kf kf kf kf kf kf kf ke ke ke ke ke ke ke ke ke lt lt lt lt lt lt lt lt lt lu lu lu lu lu lu lu lu lu kd kd kd kd kd kd kd kd kd kc kc kc kc kc kc kc kc kc 7000eæ 7000eæ 7000eæ 7000eæ 7000eæ 7000eæ 7000eæ 7000eæ 7000eæ 4bx 4bx 4bx 4bx 4bx 4bx 4bx 4bx 4bx 4ao 4ao 4ao 4ao 4ao 4ao 4ao 4ao 4ao 4l 4l 4l 4l 4l 4l 4l 4l 4l 4an 4an 4an 4an 4an 4an 4an 4an 4an 4ca 4ca 4ca 4ca 4ca 4ca 4ca 4ca 4ca 4ap 4ap 4ap 4ap 4ap 4ap 4ap 4ap 4ap 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4ch 4ch 4ch 4ch 4ch 4ch 4ch 4ch 4ch hh hh hh hh hh hh hh hh hh 7000eh 7000eh 7000eh 7000eh 7000eh 7000eh 7000eh 7000eh 7000eh lm lm lm lm lm lm lm lm lm lo lo lo lo lo lo lo lo lo kx kx kx kx kx kx kx kx kx le le le le le le le le le ll ll ll ll ll ll ll ll ll lp lp lp lp lp lp lp lp lp lf lf lf lf lf lf lf lf lf lk lk lk lk lk lk lk lk lk ld ld ld ld ld ld ld ld ld lg lg lg lg lg lg lg lg lg li li li li li li li li li y y y y y y y y y lc lc lc lc lc lc lc lc lc lh lh lh lh lh lh lh lh lh lb lb lb lb lb lb lb lb lb ku ku ku ku ku ku ku ku ku kv kv kv kv kv kv kv kv kv pc pc pc pc pc pc pc pc pc 7000ge 7000ge 7000ge 7000ge 7000ge 7000ge 7000ge 7000ge 7000ge ay ay ay ay ay ay ay ay ay pd pd pd pd pd pd pd pd pd pb pb pb pb pb pb pb pb pb 7000ei 7000ei 7000ei 7000ei 7000ei 7000ei 7000ei 7000ei 7000ei kø kø kø kø kø kø kø kø kø kn kn kn kn kn kn kn kn kn km km km km km km km km km ki ki ki ki ki ki ki ki ki kh kh kh kh kh kh kh kh kh ko ko ko ko ko ko ko ko ko kl kl kl kl kl kl kl kl kl kk kk kk kk kk kk kk kk kk kp kp kp kp kp kp kp kp kp kt kt kt kt kt kt kt kt kt kq kq kq kq kq kq kq kq kq ks ks ks ks ks ks ks ks ks kr kr kr kr kr kr kr kr kr ln ln ln ln ln ln ln ln ln ls ls ls ls ls ls ls ls ls mx mx mx mx mx mx mx mx mx oy oy oy oy oy oy oy oy oy ax ax ax ax ax ax ax ax ax 7000gf 7000gf 7000gf 7000gf 7000gf 7000gf 7000gf 7000gf 7000gf kæ kæ kæ kæ kæ kæ kæ kæ kæ kz kz kz kz kz kz kz kz kz pg pg pg pg pg pg pg pg pg p op op op 5ih 5ih 5ih 5ih 5ih 5ih 5ih 5ih 5ih ou ou ou ou ou ou ou ou ou ph ph ph ph ph ph ph ph ph or or or or or or or or or oq oq oq oq oq oq oq oq oq pi pi pi pi pi pi pi pi pi ba ba ba ba ba ba ba ba ba pf pf pf pf pf pf pf pf pf os os os os os os os os os pe pe pe pe pe pe pe pe pe iy iy iy iy iy iy iy iy iy 7000ea 7000ea 7000ea 7000ea 7000ea 7000ea 7000ea 7000ea 7000ea 14cd 14cd 14cd 14cd 14cd 14cd 14cd 14cd 14cd 7 df df df df df df df df df 14dd 14dd 14dd 14dd 14dd 14dd 14dd 14dd 14dd 14dc 14dc 14dc 14dc 14dc 14dc 14dc 14dc 14dc 14de 14de 14de 14de 14de 14de 14de 14de 14de 14da 14da 14da 14da 14da 14da 14da 14da 14da 14di 14di 14di 14di 14di 14di 14di 14di 14di ec ec ec 4ec 4ec 4ec 4ec 4ec 4ec 4n 4n 4n 4n 4n 4n 4n 4n 4n 4ak 4ak 4ak 4ak 4ak 4ak 4ak 4ak 4ak 4am 4am 4am 4am 4am 4am 4am 4am 4am 4al 4al 4al 4al 4al 4al 4al 4al 4al 4ce 4ce 4ce 4ce 4ce 4ce 4ce 4ce 4ce 4o 4o 4o 4o 4o 4o 4o 4o 4o 4bs 4bs 4bs 4bs 4bs 4bs 4bs 4bs 4bs 4ag 4ag 4ag 4ag 4ag 4ag 4ag 4ag 4ag 4ah 4ah 4ah 4ah 4ah 4ah 4ah 4ah 4ah 4p 4p 4p 4p 4p 4p 4p 4p 4p ky ky ky ky ky ky ky ky ky k k k k k k k k k mz mz mz mz mz mz mz mz mz my my my my my my my my my mæ mæ mæ mæ mæ mæ mæ mæ mæ mø mø mø mø mø mø mø mø mø a a a a a a a a a b b b b b b b b b mm mm mm mm mm mm mm mm mm ml ml ml ml ml ml ml ml ml ig ig ig ig ig ig ig ig ig mn mn mn mn mn mn mn mn mn mo mo mo mo mo mo mo mo mo ad ad ad ad ad ad ad ad ad cp cp cp cp cp cp cp cp cp ac ac ac ac ac ac ac ac ac iø i iø iø i i x ex ex ex 4ea 4ea 4ea 4ea 4ea 4ea 4ea 4ea 4ea 14dk 14dk 14dk 14dk 14dk 14dk 14dk 14dk 14dk 14cø 14cø 14cø 14cø 14cø 14cø 14cø 14cø 14cø 14cf 14cf 14cf 14cf 14cf 14cf 14cf 14cf 14cf 14ce 14ce 14ce 14ce 14ce 14ce 14ce 14ce 14ce eb eb eb 4eb 4eb 4eb 4eb 4eb 4eb m 00 Lokalplanområde Nord ajour pr Skagensvej Rødhættevej Bjergparken Snehvidevej Lokalplanområde Bilag 80,17 m 75,97 m

16 Bilag Nord Nord Signaturforklaring: Bilag 2 Lokalplanens kort Mål 1 :

17 Bilag Nord Nord Signaturforklaring: Den vejledende illustrationsplan viser intentionerne i det ønskede projekt Bilag 3 Vejledende illustrationsplan Mål 1 : 500 Perspektiv af bebyggelsen 17

18 Under hver farve er angivet farvens nummer i NCS-farve-indekset (NCS = Natural Colour System). NCS-nummeret er entydigt. Den lokale farvehandler har NCS-systemet. Af tryktekniske årsager er farverne vejledende. Bilag 4 Farveskala 18

19 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål Denne lokalplan er udarbejdet med det formål at sikre mulighed for opførelse af tæt-lav boliger. Frem til efteråret 2006 har området været anvendt til en biludstillingsbygning og et udendørs udstillingsareal til biler med vejadgang fra Skagensvej. I dag henligger grunden ubenyttet. Lokalplanområdet og det tilstødende areal mod nord er omfattet af lokalplan 114.8a, som udlægger området til bydelscenterformål som detailhandel med dagligvarer, udvalgsvarer og særlig pladskrævende varegrupper samt til liberale erhverv. Anvendelsen ændres i nærværende lokalplan til boligformål. Lokalplanen skal sikre, at bebyggelsen får et ensartet udseende, samt at det eksisterende læbælte mod Snehvidevej bibeholdes. Der udlægges byggefelter til henholdsvis boliger samt garager og udhuse. Lokalplanen skal også muliggøre, at vejadgangen til området sker fra Snehvidevej. Ved at give vejadgang fra Snehvidevej knyttes det nye boligområde bedre sammen med det eksisterende boligområde ved Snehvidevej. Lokalplanområdet Lokalplanområdet ligger i byzone og har et areal på ca m². Lokalplanområdet er beliggende imellem Skagensvej og Snehvidevej, og der er en overkørsel fra Skagensvej. Mod øst langs Snehvidevej er et eksisterende læbælte på ca. 5 m. Niveaumæssigt ligger lokalplanområdet lavere end Skagensvej og højere end Snehvidevej. Mod Skagensvej er der i dag en mindre græsklædt skråning og mod Snehvidevej en skrænt beplantet med træer (det omtalte læbælte). Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanområdet ligger ved Skagensvej mellem Hjørring Bymidte og Højene, øst for Hjørring Bjerge. Lokalplanområdet er omgivet af boliger i områderne på begge sider af Skagensvej. Området er præget af lavt boligbyggeri fra 1970erne og 1980erne. Lokalplanområdet afgrænses mod vest af Skagensvej og mod øst af Snehvidevej. Mod nord har der været en bilforretning, men grunden henligger idag ubenyttet lige som lokalplanområ- 19

20 Redegørelse det. Lokalplanområdet grænser mod syd op til en privat bolig med adgang fra Snehvidevej. Ved krydset mellem Skagensvej og Vellingshøjvej - ca. 800 m nord for området - ligger Højene Skole, og der er udlagt et lokalcenter, hvor der er en dagligvarebutik og en bagerbutik. Der foregår for tiden en planlægning for en udvidelse af dette bydelscenter. Der er desuden langs Skagensvej nord for lokalplanområdet flere ejendomme, der anvendes til liberale erhverv, og der er en mindre butik samt en børnehave/vuggestue. Skagensvej er en trafikvej og indfaldsvej til Hjørring bymidte fra Højene. Skagensvej er ved lokalplanområdet udbygget med cykelstier i begge sider. Der er planer om at etablere en ny facadeløs vejforbindelse fra Skagensvej ved Primulavej til krydset Ringvejen/Vellingshøjvej. Den nye vejforbindelse forventes at kunne aflaste Skagensvej på strækningen nord for lokalplanområdet til Vellingshøjvej. Lokalplanens indhold Der ønskes opført tæt-lav boligbebyggelse i lokalplanområdet. For tæt-lav boligbebyggelse gælder jf. Hjørring Kommunes Helhedsplan 2005, at bebyggelsen skal bestå af min. 5 boligenheder, hvor hver boligenhed har et grundareal på min. 400 m² inkl. andel i fælles parkerings- og friareal for bebyggelsen. Lokalplanen skal sikre, at bebyggelsen får et ensartet udseende med hensyn til materialer, bygningshøjder, bygningsvolumen og tagformer, således at der fremkommer en flot samlet bebyggelse i lokalplanområdet. Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Snehvidevej. Det giver et bedre vejsystem, at en boligvej forbindes til en stamvej, som derefter udmunder i en trafikvej, frem for at boligvejen udmunder direkte i trafikvejen. Det eksisterende læbælte mod øst langs Snehvidevej skal bibeholdes - dog tillades det at etablere hul i beplantningen, hvor den nye adgangsvej og den planlagte sti gennemskærer læbæltet. Der skal etableres et fællesareal mod øst, som ligger op ad det eksisterende læbælte. Læbæltet kan enkelte steder udvides med ny beplantning, således at der fremkommer små lommer 20

21 Redegørelse inde i beplantningen. Disse kan benyttes til forskellige opholdsformål - legeplads, bålplads o.l. samt placering af miljøstationer. Mod vest anlægges et græsareal - både som haver i direkte tilknytning til den enkelte bolig og længst mod vest som et fælles grønt areal uden skærmende afgrænsning mellem privat og fælles areal. Langs Skagensvej etableres en støjafskærmning. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning m.v. Regionplanen Lokalplanen er i overensstemmelse med Regionplan Hjørring Kommunes Helhedsplan 2005 Lokalplanen ligger inden for Helhedsplanens kommuneplansramme nr Centerområde mellem Skagensvej og Snehvidevej, Hjørring. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammen, idet lokalplanen udlægger området til centerområde med detailhandel, som naturligt hører til området. Der er udarbejdet et kommuneplantillæg, som giver mulighed for den ønskede boligbebyggelse, hvorom der er truffet nærmere bestemmelser i nærværende lokalplan. Kommuneplantillægget omfatter det samme område som lokalplanen. Kommuneplantillæg nr. 5 - Boligområde ved Skagensvej-Snehvidevej, Hjørring offentliggøres samtidig med lokalplanen. Lokalplan 114.8a Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 114.8a. Lokalplanen udlægger arealet til bydelscenter til detailhandel samt liberale erhverv. Det ønskede projekt er således ikke i overensstemmelse med gældende lokalplan. Lokalplan 114.8a aflyses delvist ved den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan for det område, hvor de to lokalplaner er sammenfaldende. Orientering om museumsloven Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelsen af jordarbejdet skal Mu- 21

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 104.1110-L02

Lokalplan nr. 104.1110-L02 Boligområde ved St. Vestergårdsvej, Hjørring Høj Gl. Skagen Skagen Klitplantage 40 Kandestederne Hulsig s Saltum Pirup Blokhus Klitplantage Kettrup Løkken Løkken Strand Grønhøj Hune 559 Jetsmark Kirke

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00. Sejlflod Kommune. Lokalplan nr 50.31.03. Centerområde ved Tofthøjvej 17

Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00. Sejlflod Kommune. Lokalplan nr 50.31.03. Centerområde ved Tofthøjvej 17 Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00 Sejlflod Kommune Lokalplan nr 50.31.03 Centerområde ved Tofthøjvej 17 Vejledning...... 3 Redegørelse...... 4 Lokalplanens område.....^^

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan. Lokalplan nr. 104.1110 - L06 Boligområde ved Odbjergvej, Hjørring. Høgesangervej. Haldbjerg Bagterpvej. Odbjergvej.

Lokalplan. Lokalplan nr. 104.1110 - L06 Boligområde ved Odbjergvej, Hjørring. Høgesangervej. Haldbjerg Bagterpvej. Odbjergvej. Halvorsmind Lokalplan Lokalplan nr. 104.1110 - L06 Boligområde ved Odbjergvej, Hjørring Høgesangervej Haldbjerg Bagterpvej Odbjergvej Ulvegravene Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Halvorsmindevej

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008.

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. LOKALPLAN NR. 37, 2008. Plejeboliger i Rødvig FORSLAG OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. Stevns Kommune Lokalplan 37, 2008 Plejeboliger i Rødvig Indledning Denne Lokalplan

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej BILAG TIL MØDE I: HR 28.11.2006, pkt. 4 Forslag november 2006 Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej Forslag, november 2006 T:\BD Sag\Bilag\HR 2006-11-28 Tilæg 1 til lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 LOKALPLAN NR. 79 BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens formål og indhold 2 Forhold til anden planlægning 2 Kommuneplanlægning

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev c ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 16O for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at skabe mulighed for udbygning af de på

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Lokalplan nr. 2.B1.2 for. Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup

Lokalplan nr. 2.B1.2 for. Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup Fladså Kommune Lokalplan nr. 2.B1.2 for Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup Lokalplanforslaget vedtaget Lokalplanforslaget endeligt vedtaget Lokalplanen tinglyst 08.04.97 11.08.98 15.09.98 Matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

ANMELDER: Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde. Lokalplan 50.27.01. Tæt-lav boligområde ved Sendergård

ANMELDER: Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde. Lokalplan 50.27.01. Tæt-lav boligområde ved Sendergård ANMELDER: Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde Lokalplan 50.27.01 Tæt-lav boligområde ved Sendergård VEJLEDNING OG REDEG0RELSE Side i Opfsrelse af tæt-lav boligbebyggelse ved Sendergård i Storvorde

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 05-043 INSTITUTIONER OG IDRÆTSANLÆG NØRHOLMSVEJ - UNDER LIEN

LOKALPLAN 05-043 INSTITUTIONER OG IDRÆTSANLÆG NØRHOLMSVEJ - UNDER LIEN LOKALPLAN 05-043 INSTITUTIONER OG IDRÆTSANLÆG NØRHOLMSVEJ - UNDER LIEN I REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at sikre, at der kan indrettes børneinstitution på arealet nord for Træningshøjskolen.

Læs mere

Sejlflod kommune. Lokalplan 40.05.02. Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3

Sejlflod kommune. Lokalplan 40.05.02. Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3 Anmelder: Sejlfl'od Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde Sejlflod kommune Lokalplan 40.05.02 Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3 2 Opførelse af tæt-lav boligbebyggelse ved Søndre Bygade 3, Sejlflod.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by Lokalplan 81-13 Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by LOKALPLAN NR. 81-13 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL VED STOREGADE I SOMMERSTED BY MARTS 1998 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr.

Læs mere

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Lokalplanen er udarbejdet efter et ønske fra borgere i Borbjerg om at skabe et mere attraktivt boligområde på Vibevej. Området

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

Lokalplan nr. H.9.9. for areal til boligbebyggelse syd for Landevejen i Holme-Olstrup samt tillæg nr. 8 til kommuneplanen H.9.9.

Lokalplan nr. H.9.9. for areal til boligbebyggelse syd for Landevejen i Holme-Olstrup samt tillæg nr. 8 til kommuneplanen H.9.9. HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Lokalplan nr. H.9.9. for areal til boligbebyggelse syd for Landevejen i Holme-Olstrup samt tillæg nr. 8 til kommuneplanen LANDEVEJEN H.9.9. Lokalplan forslag den

Læs mere

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål v. Strandvejshotellet, Hals HALS KOMMUNE SEP. 2000 ν SKOVSGÅRDSVEJ STRANDVEJEN DEGNELODDEN SKOLESTIEN 2 6 3 3 0 2 4 14 16 1 4 33 35 26 2 1 3 18 5 7 7

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Børkop Kommune 1.39. Børkop Kommune. Lokalplan nr. 1.39. og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012

Børkop Kommune 1.39. Børkop Kommune. Lokalplan nr. 1.39. og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012 Børkop Kommune Børkop Kommune Planområde 1.39 Lokalplan nr. 1.39 og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012 for et område til boligformål ved Bundsgård i Børkop 1 2 Lokalplan nr. 1.39 for et område til

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr. 36. Ple jeboliger. Klippinge

Stevns kommune. Lokalplan nr. 36. Ple jeboliger. Klippinge Stevns kommune Lokalplan nr. 36 O 1- a 3- Ple jeboliger i Klippinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLANNR. 36 Lokalplan for en bebyggelse af plejeboliger i Klippinge. INDHOLDSFORTEGNELSE. Lokalplanens område og formbl

Læs mere

LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994)

LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994) LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Lokalplanområdet er beliggende i Måløv bydel. Området grænser mod syd op til Måløv Idrætsanlæg,

Læs mere