Lokalplan nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 10.000-02"

Transkript

1 glagt a l s m Fnotlrigt -f2re Tæt-lav boligbebyggelse ved e Off Skagensvej-Snehvidevej, Hjørring 40 Kandestederne ns an d TA N Kjul strand Åbyen um E39 Guldager Grønnerup Vrå Høgsted Å Hørby Sæbygård Volstrup 553 Try 13 Syvsten Kirkholt Jerslev 585 Brønden Hellum Flauenskjold SK Stagsted Skov Hallund 14 ÅS Øster Brønderslev 585 E STORE VILDMOSE 559 Jetsmark Kirke Dorf 585 Klokkerholm Hollensted Tylstrup E45 Mergelsbæk Milbakken Åbybro Nørre Halne Græsrimmen Biersted 9 Sulsted Nordkær Hostrup Sulsted Kirke Grindsted Hammer Bakker Hjallerup 17 Lyngdrup 16 Mølholt Præstbro Fæbroen Dronninglund Storskov HJØRRING 559 KOMMUNEKrabdrup Tolstrup Ørum Trøgdrup Torup Ajstrup Ravnstrup Teknik- & Miljøområdet, Plankontoret Gammelkirke Gl. Vrå Slot Sk P Gl. Agersted Kraghede 8 Skovengene Hvilshøj Stidsho Idskov Voergård E39 Pandrup Dybvad rå 6 Pajhede Skov JY e Fristrup Thorshøj Østervrå e Vo Øster Hjermitslev 7 Ryå Hørbylund 585 Mylund BRØNDERSLEV 559 Ryå Birkelse Understed 553 Sterup Å bo ngs Ba Søholt 585 Kalum Manna Sønder Saltum Vedsted Kær Stenhøj Løth Morild C Gærum Trøderup Koldbro Terpet Ås Mark Kil 585 Lendum Tranget Gl Rønnebjerg 35 Rydal Graum Sæsing Ny Rønnebjerg Poulstrup 55 Moseby Kås Hede Tårs yå Serritslev Saltum Kås rb Ell Ravnshø Åsted Glimsholt Børglumkloster Skov Borup Hovstrup Kvissel Tise Vester Hjermitslev Østrup ge Tollestrup Ingstrup Fårup Sommerland Ug Linderum Ugilt Ilbro Harken Gunderup Stenum Kettrup Lørslev Hostrup Holdeplads Lund Hede 55 Grønhøj Hørmested Skærum 4 Em Vrensted Fjelsted Børglum Mejling Å yå Dvergetved Tolne Skov ed Løkken Løkken Strand Sønderskov 35 eb 40 Åst Børglum Kloster rs Å No kk Vejby Å 55 B Vogn Sindal HJØRRING Smidstrup Ra d Furreby Hune 3 Gølstrup Sønder Rubjerg Rakkeby Vittrup Astrup Klastrup Hæstrup Tovbro Å Nørre Lyngby Landbrugsog Landskabsmuseet Tolne Skibsby Sønder Harritslev Bakholm Hundelev y Liver Å 55 Jerup Blæsbjerg E39 Vennebjerg Gjurup Gammel Nørre Harritslev Vennebjerg RÅBJERG MOSE JERUP HEDE Sønder Bindslev Vidstrup Sønderlev Rubjerg Knude Bindslev Mosbjerg 190 Ålbæk GÅRDBO SØ Ålbæk Klitplantage Napstjert Det Gamle Elværk Bjergby Krustrup Lønstrup Mygdal Odden Snevre 2 Å Allingdam/ Asdal Tuen Foldbæk Skeen Retholt rb Varb ro SKALLERUP KLIT 597 ge Tornby Tornby Klitplantage Tannisby Ug E39 Nørre Tornby Højrup Tversted Plantage Tversted Uggerby Å 597 ste er Horne Bunken Tv lå Kju Tornby Strand Uggerby Klitplantage Klitplantage Skiveren Ørnereservatet Tversted Strand Uggerby strand Nordsømuseet B NI S Råbjerg Mile Bunken T UG Skærum tia HIRTSHALS Nørlev Strand Hu slo ris Til O Til K Agersted Ørsø Dronninglund Lundager Stagsted 559 Kærsgårde Dronninglund Slot Landbolyst Try Bolle Østerled Nørre Sør 541 Aså

2 Vejledning Hvad er en lokalplan? Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer og tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke bindende. Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Bilag: Matrikelkortet viser afgrænsningen af området i forhold til skel. Arealanvendelseskortet viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende. Illustrationsskitsen viser eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende. Hvornår laves der lokalplan? Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. Lokalplanforslaget Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt. Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den endelige lokalplan Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen.

3 Indholdsfortegnelse Side I Beskrivelse 4 Oversigtskort 4 Kort beskrivelse 5 II Planbestemmelser 6 1 Formål 6 2 Område- og zonestatus 6 3 Arealanvendelse 6 4 Udstykning 6 5 Bebyggelsens placering og omfang 7 6 Bebyggelsens udseende 7 7 Ubebyggede arealer 8 8 Veje, stier og parkering 9 9 Teknisk anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for ibrugtagning af ny bebyggelse Lokalplan og byplanvedtægt Servitutter 12 Retsvirkninger 13 Bilag Bilag 1 - Matrikelkort 1:2000 Bilag 2 - Lokalplanens kort 1: Bilag 3 - Vejledende illustrationsplan 1: Bilag 4 - Farveskala 18 III Redegørelse 19 Lokalplanens baggrund og formål 19 Lokalplanområdet 19 Lokalplanområdets omgivelser 19 Lokalplanens indhold 20 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning 21 Tilladelser eller dispensationer 24 Servitutter 24 Vedtagelsespåtegning 26 Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet Archi ApS, Aalborg i samarbejde med Hjørring Kommune, Teknik- & Miljøområdet, Plankontoret.

4 Beskrivelse Nord Skagensvej Primulavej Bjergparken Lokalplanområde Snehvidevej Rødhættevej 300 m 4

5 Beskrivelse Kort beskrivelse Lokalplanområdet består af et areal beliggende ved Skagensvej mellem Hjørring Bymidte og Højene, øst for Hjørring Bjerge. Området ligger imellem Skagensvej mod vest og Snehvidevej mod øst. Frem til efteråret 2006 har området været anvendt til en biludstillingsbygning og et udendørs udstillingsareal til biler med vejadgang fra Skagensvej. I dag henligger grunden ubenyttet. Lokalplanområdet og det tilstødende areal mod nord er omfattet af lokalplan 114.8a, som udlægger området til bydelscenterformål som detailhandel med dagligvarer, udvalgsvarer og særlig pladskrævende varegrupper samt til liberale erhverv. Nærværende lokalplan udarbejdes, da der i lokalplanområdet ønskes etableret tæt-lav boliger med vejadgang fra Snehvidevej. 5

6 Planbestemmelser 1. Formål Lokalplanens formål er at sikre, 1.1 at området skal anvendes til boligformål, 1.2 at ny bebyggelse gives et ensartet udseende med hensyn til materialer, bygningshøjder, bygningsvolumen og tagformer, 1.3 at eksisterende læbælte mod øst langs Snehvidevej bevares, 1.4 at området indrettes med grønne friarealer, og 1.5 at området vejbetjenes fra Snehvidevej. 2. Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på bilag 1. Området omfatter del af matr.nr. -ib Hjørring Markjorder samt de parceller, der efter udstykkes inden for lokalplanens område. Lokalplanområdet er ca m². 2.2 Området ligger i byzone og skal forblive i byzone. 3. Arealanvendelse 3.1 Området må kun anvendes til boligformål som tæt-lav boligbebyggelse. 4. Udstykning I forbindelse med byggeansøgningen skal fremsendes et forslag til en udstykningsplan, som dokumenterer, at mindstegrundstørrelsen på 400 m² (inkl. andel i fællesarealer og fælles vej) overholdes. 4.1 Ved udstykning inden for lokalplanområdet må der ikke udstykkes mindre grundstørrelser end 400 m². Andelen af fællesareal og fælles vej kan medregnes. 4.2 På fællesarealet mod vest langs Skagensvej som vist på bilag 2 må der ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel. 6

7 Planbestemmelser Der er med 5 meddelt dispensation fra bygningsreglementets bestemmelse om skrå højdegrænseplan i byggefelt Bebyggelsens placering og omfang 5.1 Ny boligbebyggelse skal placeres inden for byggefelt 1, som er vist på bilag Carporte og udhuse skal opføres inden for byggefelt 2, som er vist på bilag Miljøstationer (overdækket og/eller afskærmet areal for renovation) og lign. skal placeres på det areal, der på bilag 2 er angivet til fællesfunktioner. 5.4 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Boligbebyggelse må opføres i max. 2 etager, og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m. 5.6 Ny boligbebyggelse må kun opføres som sammenbyggede rækkehuse. I forbindelse med byggeansøgningen skal fremsendes et forslag til fastsættelse af niveauplaner for bebyggelsen. 5.7 På grund af terrænets fald mod nord, skal bebyggelsen højdemæssigt placeres med gulvkote i forskellige niveauplan, der sikrer, at bebyggelsen placeres naturligt i forhold til eksisterende terræn. 6. Bebyggelsens udseende 6.1 Bebyggelsen skal fremstå ens med hensyn til materialer og farver, taghældning og tagbeklædning. 6.2 Facader skal enten udføres som blank mur i tegl, der kan pudses eller vandskures, eller opbygges af blokke, som pudses. Mindre bygningsdele (mindre end 1/3 af facadelængden) kan udføres i andre materialer, som f.eks. træ, metal og pladematerialer. Carporte og udhuse kan udføres i andre materialer, som f.eks. træ, stål, pladematerialer og zink. Såfremt der opføres carporte og udhuse, skal alle carporte og udhuse i bebyggelsen være ens. 6.3 Døre og vinduer skal udføres i træ eller aluminium. 7

8 Planbestemmelser 6.4 Hele bebyggelsen i lokalplanområdet skal fremstå i samme farve, således at alle boliger har samme farve på facader, samme farve på vindues- og dørpartier, samme farve på træværk osv. - således at alle bygninger kommer til at fremstå ens. Såfremt bygningsoverflader males eller overfladebehandles skal der vælges farver inden for den farveskala, som fremgår af bilag Tage på beboelsesbygninger skal enten syne flade eller udføres med hældning op til 30 i form af ensidig hældning eller sadeltag. Mindre bygningsdele (max. 1/5 af bygningen) kan udføres med anden taghældning end hovedhuset. Tage på carporte og udhuse skal enten syne flade eller udføres med ensidig hældning på max Tagbeklædningen skal udføres med tagsten af tegl, betontegl, af tagpap med eller uden trekantlister, skifer eller zink. Tagbeklædningen må ikke være reflekterende. 7. Ubebyggede arealer 7.1 Eksisterende læbælte mod Snehvidevej skal bevares, dog kan der etableres en åbning ved ny vejadgang og ved sti, jf. bilag Øst for bebyggelsen i arealet mellem adgangsvejen og Snehvidevej anlægges som vist på bilag 2 arealer til fællesfunktioner, herunder grønne friarealer til f.eks. legeplads, bålplads, frugthave og lign. Min. 1/4 af arealet tilsås med græs til ophold, og resten tilplantes med træer og buske. 7.3 Nord og syd for bebyggelsen tilsås med græs og/eller beplantes med buske. 7.4 Vest for bebyggelsen anlægges et græsareal - både som haver i direkte tilknytning til den enkelte bolig og længst mod vest som et fælles grønt areal uden skærmende afgrænsning mellem privat og fælles areal som vist på bilag Hegn imellem de enkelte haver vest for boligerne skal være løvfældende hække. Der må dog opstilles faste 8

9 Planbestemmelser hegn de inderste 4 m ind mod vestsiden af boligen. Disse kan enten opføres af træ og stål, mures/støbes og vandskures/pudses ligesom huset eller bestå af rammer med rionet for beplantning. 7.6 Øst for boligerne må opstilles faste hegn helt fra boligen ud til adgangsvejen og langs adgangsvejen. Disse kan opføres af træ og stål eller mures/støbes og vandskures/ pudses ligesom huset. 7.7 Hække og hegn skal være ens inden for hele området. 7.8 Terrænreguleringer pga. eksisterende niveauforskelle på grunden skal udføres således, at mindre tilpasninger (+/- 0,5 m) udføres blødt afrundet op mod bygninger eller anlæg. Større tilpasninger skal ske med skråninger og/eller støttemure. 7.9 Der skal udlægges udendørs opholdsareal svarende til mindst 100% af boligetagearealet. Opholdsarealer kan placeres på terræn, som altaner eller som tagterrasser på en del af boligen i 1. sals højde Ved projektering skal der reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring og transport af affald i overensstemmelse med Renovationsvæsenets regulativer Henstilling af fritidsbåde, campingvogne og uindregistrerede køretøjer må ikke finde sted. 8. Veje, stier og parkering 8.1 Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Snehvidevej som vist i princippet på bilag 2. Dog således at vejen kan flyttes nogle meter i forbindelse med fastlæggelsen af den endelige vejadgang. 8.2 Der udlægges areal til ny adgangsvej/boligvej som vist på bilag 2. Boligvejen, der får status af privat vej/privat fællesvej, udlægges med en kørebanebredde på min. 8,0 m. Vejen skal anlægges med en kørebanebredde på min. 7,0 m. Boligvejen skal anlægges som opholds- og legeområde efter færdselslovens bestemmelser - km/t. 9

10 Planbestemmelser 8.3 Vejarealet skal befæstes med enten sort asfalt eller ensartet flisebelægning. 8.4 Der udlægges areal til en 4,0 m bred sti på den nordligste del af grunden mellem Snehvidevej og Skagensvej som vist i princippet på bilag 2. Dog således at stien kan flyttes nogle meter i forbindelse med fastlæggelsen af det endelige stiforløb. Stien anlægges i en bredde af 2,5 m. Tilslutningen til andre stier og veje vil finde sted som vist på bilaget. 8.5 Der udlægges areal til 1½ p-plads pr. bolig. Der skal anlægges 1 p-plads direkte ved hver bolig og ½ p-plads pr. bolig i fællesarealet som anvist på bilag 2. P-pladserne i det grønne fællesareal øst for adgangsvejen skal anlægges med betongræsarmeringssten. 9. Tekniske anlæg 9.1 Ledninger og kabler til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn. 9.2 Skabe fra forsyningsvirksomheder (kabel- og rørskabe, transformatorstationer mv.) til områdets forsyning skal integreres i bebyggelsen. 9.3 Ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarme fra Hjørring Varmeforsyning. 9.4 Ny bebyggelse skal tilsluttes kloaksystemet efter Hjørring Vandselskabs anvisning. 9.5 Ny bebyggelse skal tilsluttes vandforsyning efter Hjørring Vandselskabs anvisning. 9.6 Ny bebyggelse skal tilsluttes fællesantenne ved Hjørring Antenneselskab. Individuelle antenner og paraboler må ikke være synlige fra nabobebyggelser, offentlig veje og stier. 10

11 Planbestemmelser 10. Miljø 10.1 Der skal etableres anlæg til støjdæmpning, således at det konstante udendørs støjniveau, som trafikstøj påfører bebyggelsen og opholdsarealerne, ikke overstiger byggelovens krav og Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for trafikstøj Støjafskærmningen skal placeres som vist på bilag 2. Ved stiens udmunding ved Skagensvej etableres en forskydning/støjsluse i afskærmningen Afskærmningen skal udformes enten som en grøn væg med beplantning eller af støjglas med silketryk. Afskærmningen skal fremstå let og have en bredde på max. 0,5 meter. 11. Grundejerforening 11.1 Såfremt ejendommen udstykkes, skal der oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige boligejere inden for lokalplanens område, senest når halvdelen af parcellerne er taget i brug til bebyggelse, eller når byrådet kræver det Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af fællesarealer - herunder legepladser, græsudlagte- og tilplantede arealer, vedligeholdelse og genplantning af læbæltet mod Snehvidevej, vej- og parkeringsarealer, vedligeholdelse af støjafskærmning, samt drift og vedligeholdelse af belysning på færdselsarealer. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af byrådet. 12. Betingelser for ibrugtagning af ny bebyggelse Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den er tilsluttet fjernvarme ved Hjørring Varmeforsyning. 11

12 Planbestemmelser Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den er tilsluttet kloaksystemet efter Hjørring Vandselskabs anvisning Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den er tilsluttet vandforsyning efter Hjørring Vandselskabs anvisning Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den er tilsluttet fælles antenneanlæg Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt parkeringspladser i overensstemmelse med lokalplanens Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret. støjafskærmning i overensstemmelse med lokalplanens Lokalplan og byplanvedtægt 13.1 Ved den endelige vedtagelse og offentligt bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves den del af lokalplan 114.8a, Bydelscenter ved Skagensvej 100 (Fakta), Hjørring, tinglyst , som er omfattet af denne lokalplan. 14. Servitutter 14.1 Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan ophæves følgende servitutter inden for lokalplanens område: Matr.nr. ib, Hjørring markjorder Tinglyst: Titel: Dok. om oversigt mv. Påtaleberettiget: Hjørring Amts Vejvæsen og vejbestyrelsen. Matr.nr. ib, Hjørring markjorder Tinglyst: Titel: Dok. om hegn, hegnsmur, vej mv. Påtaleberettiget: Hjørring Byråd Hjørring Kommune vil efterfølgende aflyse servitutterne med en påtegning i tingbogen. 12

13 Planbestemmelser. Retsvirkninger I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres, og indtil den af byrådet endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget. I indsigelsesperioden, som er på mindst 8 uger, er adgangen til at udnytte ejendomme, der er omfattet af forslaget, således meget begrænset. Når indsigelsesperioden er udløbet, og byrådet kender eventuelle indsigelser og ændringsforslag, lempes disse midlertidige retsvirkninger. Lokalplanen.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen..2 Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil.. Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal etableres..4 Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper..5 Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives. 13

14 Planbestemmelser.6 Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres ved udarbejdelse af en ny lokalplan. 14

15 Signaturforklaring: Bilag 1 Matrikelkort Mål 1 :2.000 lv lv lv lv lv lv lv lv lv lx lx lx lx lx lx lx lx lx lz lz lz lz lz lz lz lz lz 1 ib ib ib ib ib ib ib ib ib lr lr lr lr lr lr lr lr lr kg kg kg kg kg kg kg kg kg lq lq lq lq lq lq lq lq lq kf kf kf kf kf kf kf kf kf ke ke ke ke ke ke ke ke ke lt lt lt lt lt lt lt lt lt lu lu lu lu lu lu lu lu lu kd kd kd kd kd kd kd kd kd kc kc kc kc kc kc kc kc kc 7000eæ 7000eæ 7000eæ 7000eæ 7000eæ 7000eæ 7000eæ 7000eæ 7000eæ 4bx 4bx 4bx 4bx 4bx 4bx 4bx 4bx 4bx 4ao 4ao 4ao 4ao 4ao 4ao 4ao 4ao 4ao 4l 4l 4l 4l 4l 4l 4l 4l 4l 4an 4an 4an 4an 4an 4an 4an 4an 4an 4ca 4ca 4ca 4ca 4ca 4ca 4ca 4ca 4ca 4ap 4ap 4ap 4ap 4ap 4ap 4ap 4ap 4ap 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4ch 4ch 4ch 4ch 4ch 4ch 4ch 4ch 4ch hh hh hh hh hh hh hh hh hh 7000eh 7000eh 7000eh 7000eh 7000eh 7000eh 7000eh 7000eh 7000eh lm lm lm lm lm lm lm lm lm lo lo lo lo lo lo lo lo lo kx kx kx kx kx kx kx kx kx le le le le le le le le le ll ll ll ll ll ll ll ll ll lp lp lp lp lp lp lp lp lp lf lf lf lf lf lf lf lf lf lk lk lk lk lk lk lk lk lk ld ld ld ld ld ld ld ld ld lg lg lg lg lg lg lg lg lg li li li li li li li li li y y y y y y y y y lc lc lc lc lc lc lc lc lc lh lh lh lh lh lh lh lh lh lb lb lb lb lb lb lb lb lb ku ku ku ku ku ku ku ku ku kv kv kv kv kv kv kv kv kv pc pc pc pc pc pc pc pc pc 7000ge 7000ge 7000ge 7000ge 7000ge 7000ge 7000ge 7000ge 7000ge ay ay ay ay ay ay ay ay ay pd pd pd pd pd pd pd pd pd pb pb pb pb pb pb pb pb pb 7000ei 7000ei 7000ei 7000ei 7000ei 7000ei 7000ei 7000ei 7000ei kø kø kø kø kø kø kø kø kø kn kn kn kn kn kn kn kn kn km km km km km km km km km ki ki ki ki ki ki ki ki ki kh kh kh kh kh kh kh kh kh ko ko ko ko ko ko ko ko ko kl kl kl kl kl kl kl kl kl kk kk kk kk kk kk kk kk kk kp kp kp kp kp kp kp kp kp kt kt kt kt kt kt kt kt kt kq kq kq kq kq kq kq kq kq ks ks ks ks ks ks ks ks ks kr kr kr kr kr kr kr kr kr ln ln ln ln ln ln ln ln ln ls ls ls ls ls ls ls ls ls mx mx mx mx mx mx mx mx mx oy oy oy oy oy oy oy oy oy ax ax ax ax ax ax ax ax ax 7000gf 7000gf 7000gf 7000gf 7000gf 7000gf 7000gf 7000gf 7000gf kæ kæ kæ kæ kæ kæ kæ kæ kæ kz kz kz kz kz kz kz kz kz pg pg pg pg pg pg pg pg pg p op op op 5ih 5ih 5ih 5ih 5ih 5ih 5ih 5ih 5ih ou ou ou ou ou ou ou ou ou ph ph ph ph ph ph ph ph ph or or or or or or or or or oq oq oq oq oq oq oq oq oq pi pi pi pi pi pi pi pi pi ba ba ba ba ba ba ba ba ba pf pf pf pf pf pf pf pf pf os os os os os os os os os pe pe pe pe pe pe pe pe pe iy iy iy iy iy iy iy iy iy 7000ea 7000ea 7000ea 7000ea 7000ea 7000ea 7000ea 7000ea 7000ea 14cd 14cd 14cd 14cd 14cd 14cd 14cd 14cd 14cd 7 df df df df df df df df df 14dd 14dd 14dd 14dd 14dd 14dd 14dd 14dd 14dd 14dc 14dc 14dc 14dc 14dc 14dc 14dc 14dc 14dc 14de 14de 14de 14de 14de 14de 14de 14de 14de 14da 14da 14da 14da 14da 14da 14da 14da 14da 14di 14di 14di 14di 14di 14di 14di 14di 14di ec ec ec 4ec 4ec 4ec 4ec 4ec 4ec 4n 4n 4n 4n 4n 4n 4n 4n 4n 4ak 4ak 4ak 4ak 4ak 4ak 4ak 4ak 4ak 4am 4am 4am 4am 4am 4am 4am 4am 4am 4al 4al 4al 4al 4al 4al 4al 4al 4al 4ce 4ce 4ce 4ce 4ce 4ce 4ce 4ce 4ce 4o 4o 4o 4o 4o 4o 4o 4o 4o 4bs 4bs 4bs 4bs 4bs 4bs 4bs 4bs 4bs 4ag 4ag 4ag 4ag 4ag 4ag 4ag 4ag 4ag 4ah 4ah 4ah 4ah 4ah 4ah 4ah 4ah 4ah 4p 4p 4p 4p 4p 4p 4p 4p 4p ky ky ky ky ky ky ky ky ky k k k k k k k k k mz mz mz mz mz mz mz mz mz my my my my my my my my my mæ mæ mæ mæ mæ mæ mæ mæ mæ mø mø mø mø mø mø mø mø mø a a a a a a a a a b b b b b b b b b mm mm mm mm mm mm mm mm mm ml ml ml ml ml ml ml ml ml ig ig ig ig ig ig ig ig ig mn mn mn mn mn mn mn mn mn mo mo mo mo mo mo mo mo mo ad ad ad ad ad ad ad ad ad cp cp cp cp cp cp cp cp cp ac ac ac ac ac ac ac ac ac iø i iø iø i i x ex ex ex 4ea 4ea 4ea 4ea 4ea 4ea 4ea 4ea 4ea 14dk 14dk 14dk 14dk 14dk 14dk 14dk 14dk 14dk 14cø 14cø 14cø 14cø 14cø 14cø 14cø 14cø 14cø 14cf 14cf 14cf 14cf 14cf 14cf 14cf 14cf 14cf 14ce 14ce 14ce 14ce 14ce 14ce 14ce 14ce 14ce eb eb eb 4eb 4eb 4eb 4eb 4eb 4eb m 00 Lokalplanområde Nord ajour pr Skagensvej Rødhættevej Bjergparken Snehvidevej Lokalplanområde Bilag 80,17 m 75,97 m

16 Bilag Nord Nord Signaturforklaring: Bilag 2 Lokalplanens kort Mål 1 :

17 Bilag Nord Nord Signaturforklaring: Den vejledende illustrationsplan viser intentionerne i det ønskede projekt Bilag 3 Vejledende illustrationsplan Mål 1 : 500 Perspektiv af bebyggelsen 17

18 Under hver farve er angivet farvens nummer i NCS-farve-indekset (NCS = Natural Colour System). NCS-nummeret er entydigt. Den lokale farvehandler har NCS-systemet. Af tryktekniske årsager er farverne vejledende. Bilag 4 Farveskala 18

19 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål Denne lokalplan er udarbejdet med det formål at sikre mulighed for opførelse af tæt-lav boliger. Frem til efteråret 2006 har området været anvendt til en biludstillingsbygning og et udendørs udstillingsareal til biler med vejadgang fra Skagensvej. I dag henligger grunden ubenyttet. Lokalplanområdet og det tilstødende areal mod nord er omfattet af lokalplan 114.8a, som udlægger området til bydelscenterformål som detailhandel med dagligvarer, udvalgsvarer og særlig pladskrævende varegrupper samt til liberale erhverv. Anvendelsen ændres i nærværende lokalplan til boligformål. Lokalplanen skal sikre, at bebyggelsen får et ensartet udseende, samt at det eksisterende læbælte mod Snehvidevej bibeholdes. Der udlægges byggefelter til henholdsvis boliger samt garager og udhuse. Lokalplanen skal også muliggøre, at vejadgangen til området sker fra Snehvidevej. Ved at give vejadgang fra Snehvidevej knyttes det nye boligområde bedre sammen med det eksisterende boligområde ved Snehvidevej. Lokalplanområdet Lokalplanområdet ligger i byzone og har et areal på ca m². Lokalplanområdet er beliggende imellem Skagensvej og Snehvidevej, og der er en overkørsel fra Skagensvej. Mod øst langs Snehvidevej er et eksisterende læbælte på ca. 5 m. Niveaumæssigt ligger lokalplanområdet lavere end Skagensvej og højere end Snehvidevej. Mod Skagensvej er der i dag en mindre græsklædt skråning og mod Snehvidevej en skrænt beplantet med træer (det omtalte læbælte). Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanområdet ligger ved Skagensvej mellem Hjørring Bymidte og Højene, øst for Hjørring Bjerge. Lokalplanområdet er omgivet af boliger i områderne på begge sider af Skagensvej. Området er præget af lavt boligbyggeri fra 1970erne og 1980erne. Lokalplanområdet afgrænses mod vest af Skagensvej og mod øst af Snehvidevej. Mod nord har der været en bilforretning, men grunden henligger idag ubenyttet lige som lokalplanområ- 19

20 Redegørelse det. Lokalplanområdet grænser mod syd op til en privat bolig med adgang fra Snehvidevej. Ved krydset mellem Skagensvej og Vellingshøjvej - ca. 800 m nord for området - ligger Højene Skole, og der er udlagt et lokalcenter, hvor der er en dagligvarebutik og en bagerbutik. Der foregår for tiden en planlægning for en udvidelse af dette bydelscenter. Der er desuden langs Skagensvej nord for lokalplanområdet flere ejendomme, der anvendes til liberale erhverv, og der er en mindre butik samt en børnehave/vuggestue. Skagensvej er en trafikvej og indfaldsvej til Hjørring bymidte fra Højene. Skagensvej er ved lokalplanområdet udbygget med cykelstier i begge sider. Der er planer om at etablere en ny facadeløs vejforbindelse fra Skagensvej ved Primulavej til krydset Ringvejen/Vellingshøjvej. Den nye vejforbindelse forventes at kunne aflaste Skagensvej på strækningen nord for lokalplanområdet til Vellingshøjvej. Lokalplanens indhold Der ønskes opført tæt-lav boligbebyggelse i lokalplanområdet. For tæt-lav boligbebyggelse gælder jf. Hjørring Kommunes Helhedsplan 2005, at bebyggelsen skal bestå af min. 5 boligenheder, hvor hver boligenhed har et grundareal på min. 400 m² inkl. andel i fælles parkerings- og friareal for bebyggelsen. Lokalplanen skal sikre, at bebyggelsen får et ensartet udseende med hensyn til materialer, bygningshøjder, bygningsvolumen og tagformer, således at der fremkommer en flot samlet bebyggelse i lokalplanområdet. Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Snehvidevej. Det giver et bedre vejsystem, at en boligvej forbindes til en stamvej, som derefter udmunder i en trafikvej, frem for at boligvejen udmunder direkte i trafikvejen. Det eksisterende læbælte mod øst langs Snehvidevej skal bibeholdes - dog tillades det at etablere hul i beplantningen, hvor den nye adgangsvej og den planlagte sti gennemskærer læbæltet. Der skal etableres et fællesareal mod øst, som ligger op ad det eksisterende læbælte. Læbæltet kan enkelte steder udvides med ny beplantning, således at der fremkommer små lommer 20

21 Redegørelse inde i beplantningen. Disse kan benyttes til forskellige opholdsformål - legeplads, bålplads o.l. samt placering af miljøstationer. Mod vest anlægges et græsareal - både som haver i direkte tilknytning til den enkelte bolig og længst mod vest som et fælles grønt areal uden skærmende afgrænsning mellem privat og fælles areal. Langs Skagensvej etableres en støjafskærmning. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning m.v. Regionplanen Lokalplanen er i overensstemmelse med Regionplan Hjørring Kommunes Helhedsplan 2005 Lokalplanen ligger inden for Helhedsplanens kommuneplansramme nr Centerområde mellem Skagensvej og Snehvidevej, Hjørring. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammen, idet lokalplanen udlægger området til centerområde med detailhandel, som naturligt hører til området. Der er udarbejdet et kommuneplantillæg, som giver mulighed for den ønskede boligbebyggelse, hvorom der er truffet nærmere bestemmelser i nærværende lokalplan. Kommuneplantillægget omfatter det samme område som lokalplanen. Kommuneplantillæg nr. 5 - Boligområde ved Skagensvej-Snehvidevej, Hjørring offentliggøres samtidig med lokalplanen. Lokalplan 114.8a Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 114.8a. Lokalplanen udlægger arealet til bydelscenter til detailhandel samt liberale erhverv. Det ønskede projekt er således ikke i overensstemmelse med gældende lokalplan. Lokalplan 114.8a aflyses delvist ved den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan for det område, hvor de to lokalplaner er sammenfaldende. Orientering om museumsloven Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelsen af jordarbejdet skal Mu- 21

Lokalplan nr. 104.1110-L02

Lokalplan nr. 104.1110-L02 Boligområde ved St. Vestergårdsvej, Hjørring Høj Gl. Skagen Skagen Klitplantage 40 Kandestederne Hulsig s Saltum Pirup Blokhus Klitplantage Kettrup Løkken Løkken Strand Grønhøj Hune 559 Jetsmark Kirke

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Lokalplan nr. 900.6110-L01. Sommerhusområde ved Grønne Klitvej, Skallerup HIRTSHALS. Kjul strand. Uggerby strand. Nordsømuseet. Uggerby.

Lokalplan nr. 900.6110-L01. Sommerhusområde ved Grønne Klitvej, Skallerup HIRTSHALS. Kjul strand. Uggerby strand. Nordsømuseet. Uggerby. G ettrup Løkken Løkken Strand Grønhøj Hune 559 Jetsmark Kirke Fårup Sommerland Østrup 55 oseby Kås Hede Nørre Lyngby Furreby 55 Pandrup Kås Lønstrup Ingstrup Saltum Forslag 55 585 Skovengene 559 559 585

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Løkken-Vrå Kommune Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 har man i Danmark arbejdet

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

0BLokalplan nr. 310. 1BFor et boligområde ved Kirkegade. 2Bi Rødding

0BLokalplan nr. 310. 1BFor et boligområde ved Kirkegade. 2Bi Rødding 0BLokalplan nr. 310 1BFor et boligområde ved Kirkegade 2Bi Rødding Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning.

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP. FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17.

LOKALPLAN NR. 91. BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP. FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17. LOKALPLAN NR. 91 BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17. december 2006 STEVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen, Stevns Kommune, 2006

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Lokalplan nr. F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 BORGERMØDE 3 LOKALPLANOMRÅDET 4 LOKALPLANENS BAGGRUND

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj Overskrift Lokalplan 41.85 Nim By Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning l Lokalplanen består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed ll 2.

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Boligprojekt på Urvej i Hammel

Boligprojekt på Urvej i Hammel Lokalplan 318 Boligprojekt på Urvej i Hammel Favrskov Kommune, ortofoto 2006 August 2008 H VA D E R E N L O K A L P L A N? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdets anvendelse,

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere