Forsikring og erstatning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikring og erstatning"

Transkript

1 Forsikring og erstatning Køb af fast ejendom Indledning EAL 19 Ifølge EAL 19, stk. 1 er der ikke erstatningsansvar for skader der er dækket af en tingsforsikring. Typisk tænker man at EAL gælder erstatning uden for kontrakt. Den gælder dog også for erstatning i kontrakt. Betydning for fast ejendom Skade mangel Almindeligt antaget at mangler omfattes af begrebet skade i denne bestemmelses forstand. Mangler er således som udgangspunkt omfattet af bestemmelsen. => ikke ansvar for mangler der er dækket af en tingsforsikring Omfatter altså mangler hvor der samtidigt er et erstatningsansvar på grundlag af sælgers erstatningsansvar. Dette vil for eksempel være tilfældet hvor sælger har tilsidesat sin loyale oplysningspligt overfor køber uden i den forbindelse at have optrådt groft uagtsomt (stk. 2, nr. 1). Det antages at det forholdsmæssige afslag ligeledes omfattes af EAL 19. Køber tilkendes ligeledes beføjelser i form af et forholdsmæssigt afslag, selvom der ikke er noget erstatningsansvar. Garanti eller tilsikring er ikke omfattet af EAL 19 regelsættet. Omfattet af tingsforsikring Skal være omfattet af en tingsforsikring Der skal være konkret dækning for skaden. (Spørgsmål om faktisk, ikke burde forsikret) Dækker forsikringen ikke fuldt ud Fx i tilfælde af underforsikring eller selvrisiko på forsikringen som køber selv må afholde, består mangelskravet overfor sælger for den resterende del. U Tillæg for ejerskifteforsikring ikke frigørende Ulovlige elinstallationer. Det havde været muligt at forsikre sig med en merforsikring. K tegnede ikke denne. Således ikke dækket af basisejerskifteforsikring. => sælger ansvarlig. Betydningen af EAL 19, stk. 1 for mangler Hvis manglen er omfattet af tingsforsikring hæfter sælger ikke. Køber er således henvist til at rette sit krav mod forsikringsselskabet. Forsikringsselskabet indtræder i skadelidte krav mod den ansvarlige, jf. EAL 22. Undtagelser EAL 19, stk. 2 Erstatningsansvaret bortfalder ikke hvis Forsikring og erstatning - Køb af fast ejendom 1

2 Erstatningsansvar har optrådt forsætligt eller groft uagtsomt, jf. stk. 2, nr. 1. Sælger udøver offentlig eller erhvervsmæssig virksomhed, eller sidestilles hermed, jf. stk. 2, nr. 2. Tingsforsikring hvad er det? Husforsikring og ejerskifteforsikring er tingsforsikringer i EAL's forstand. Hvad forstås ved tingsforsikring? En skadesforsikring der er tegnet for kapitalinteressen dvs tingens værdi. Nærmere defineret i FAL 36. Er tingsforsikring tegnet uden angivelse af nogen bestemt interesse, skal forsikringen anses at dække den interesse, der knytter sig til, at selve tingens værdi ikke forringes ved forsikringsbegivenheden, men omfatter ikke anden til tingens bevarelse knyttet interesse. (Forsikrings)Selskabet svarer således ikke for driftstab eller for skade, som skyldes at tingen ikke kan anvendes til den tid og på den måde, som er forudsat. Forsikringsselskabets regresret Forsikringsselskabets indtrædelse Forsikringsselskabet indtræder i det omfang det har betalt erstatning, i den skadelidtes ret mod den erstatningsansvarlige jf. EAL 22 stk.1. Selskabet kan således rette krav mod den ansvarlige. (Subrogation) FED Ansvar for sælger og byggesagkyndig og dækning hos forsikringsselskab (Mat.saml. s. 439) Afledet krav I forbindelse med ejendomshandel havde sælger B ved groft uagtsomt forhold fortiet mangler, mens bygningssagkyndig C havde udvist ansvarspådragende forhold ved manglende konstatering af mangler. Der var tillige forsikringsdækning i h.t. ejerskifteforsikringen F. BC og F måtte in solidum betale erstatning til køber. C skulle friholde F, men blev frifundet for B's friholdelsespåstand. Forsikringsselskabets krav mod skadevolderen er et afledet krav. Skadelidtes medvirken m.v. påvirker således selskabets regres. Har skadelidte således fx. ved egen skyld forøget skaden vil selskabets regres blive nedsat som følge heraf. Forsikringsselskabets regres bestemmes således af opgørelsen af købers krav mod sælger. Sikredes ret går forud Det antages at hvor der opstår konkurrence mellem den sikredes krav mod skadevolderen / sælgeren og selskabets regres, går sikredes ret forud. Dette vil være tilfældet såfremt sælgeren ikke har midler til opfylde begge krav. Fx. ved underforsikring kan forekomme, at både selskabet og skadelidte fremsætter krav mod skadevolder. Hvis skadevolder ikke har midler til at honorere begge krav antages det, at forsikringsselskabets krav må vige for skadelidtes krav. Oplysninger ved tegning af forsikring Dvs. de oplysninger som afgives af forsikringstager overfor forsikringsselskabet. Oplysningerne har betydning for forsikringsselskabet vurdering af risikoen. Forsikring og erstatning - Køb af fast ejendom 2

3 Svigagtigt afgive oplysninger til forsikringsselskabet Har køber svigagtigt afgivet urigtige / fortiet oplysninger => Aftalen er ikke bindende, jf. FAL 4, 1. pkt. U Ingen forsikringsdækning pga. K's kendskab Urigtige oplysninger afgivet i god tro => Forsikringsselskabet hæfter som om urigtig oplysning ikke forelå, jf. FAL 5, stk. 1. Andre urigtige oplysninger Forsikringsselskabet kan forlange sig stillet som om rette oplysningerne var givet, jf. FAL 6. Ville oplysningerne medføre at selskabet ikke ville have overtaget forsikringen => selskabet fri for ansvar, jf. FAL 6, stk. 1 Ville forsikring blot have overtaget på andre vilkår => selskabet hæfter i det omfang det ville have forpligtet sig, jf. FAL 6, stk. 2. Modif: Selskabet hæfter hvis særlige omstændigheder taler herfor, jf. FAL 6, stk. 3 Navnlig lægges vægt på om det forhold hvorom der er afgivet urigtige oplysninger må antages at have haft indflydelse på forsikringsbegivenhedens indtræden eller skadens størrelse, på den af forsikringstageren udviste uagtsomhed og på den tid der er forløbet fra urigtig oplysning blev givet til forsikringsbegivenhedens indtræden. Undladelse af oplysninger i god tro HR: Undladelse af at give oplysninger har ingen indflydelse på selskabets ansvar, jf. FAL 7. Modif: Medmindre han burde være klar over at den ikke oplyste omstændighed var af betydning for selskabet og hans forhold kan tilregnes ham som grov uagtsomhed. => oplysningspligt. Ikke kun svarspligt Hvor der ved tegning benyttes forsikringsbegæringer der er udarbejdet af selskabet, ikke rimeligt at fastholde, at forsikringstageren principielt har en oplysningspligt og ikke blot en svarpligt. Skemaer udarbejdet af selskabet anvendes sædvanligvis ved indtegning af ejerskifteforsikring og for husforsikringer. I visse tilfælde udarbejdet som et tilbud fra selskabet med krav om svar på visse bestemte forhold. U Ingen forsikringsdækning pga K's kendskab Forsikringsselskabet var klar over rette omstændigheder Hvis forsikringsselskabet faktisk har kendskab til rette omstændigheder => selskabet hæfter uanset om der er afgivet urigtige oplysninger, jf. FAL 9. Tidspunktet for afgivelse af oplysninger Oplysninger skal gives på tegningstidspunktet (Kundskabstidspunktet) Som udgangspunkt skal de rigtige risikooplysninger afgives ved aftalens slutning. Tegningstidspunktet = det tidspunkt hvor forsikringstager skriver under eller fremsætter sit tilbud. Kundskabstidspunktet, hvor forsikringsselskabet får kundskab. Forsikring og erstatning - Køb af fast ejendom 3

4 FAL 7 tidspunktet frem til accepttidspunktet, kundskabstidspunktet Oplysninger givet af andre end forsikringstager Ikke identifikation Oplysninger afgivet af hussagkyndige, formidleren der indsender begæringen m.v. Udgangspunktet er her at der ikke sker identifikation mellem den der afgiver oplysningerne og forsikringstageren. Andres oplysninger kan ikke give strengere virkning end hvis afgivet af forsikringstager Aktuelt hvor selskabet har forbeholdt sig at være fri for ansvar hvis en oplysning som gives af en anden ene forsikringstageren viser sig at være urigtig. FAL 10, stk. 2 Hvis selskabet i policen har beskrevet et faktisk forhold uden at indhente oplysninger desangående fra forsikringstageren eller andre og har forbeholdt sig at være helt eller delvist fri for ansvar hvis beskrivelsen måtte vise sig at være urigtig, kan det ikke medføre strengere virkninger, end når der er tale om urigtige oplysninger. Objektive risikobegrænsninger Selskabet kan beskrive hvilke objektive risici det ikke til overtage risikoen for. Det afgøres ved læsning for fortolkning af policen. Er en skade beskrevet som en objektiv risikobegrænsning er den ikke dækket. Fx: Vi påtager os ikke ansvar for svampeangreb. LFFE Lov om forbrugerbeskyttelse ved køb af fast ejendom Efter lov om forbrugerbeskyttelse ved køb af fast ejendom er der indført begrænsninger i sælgers hæftelse for mangler ved overdragelse af fast ejendom. Meningen har været at fremrykke mangelsproblemet til prisforhandlingen på ejendommen, og for de skjulte mangler at lade risikoen overgå fra sælger til køber eller dennes ejerskifteforsikring. Omfattede ejendomme Omfatter Fast ejendom - 1, stk. 1 Ikke noget fast begreb. Der tænkes bl.a. på bebygget grund, som i matriklen er opført som et eller flere sammenhængende matrikelnumre, bebygget grund som udgør en del af et matrikelnummer, bygning på lejet grund eller på søterritoriet, ejerlejligheder, ideel anpart af fast ejendom. Undtagne ejendomme 1, stk. 2 Opregningen er ikke udtømmende. Køb af ubebygget grund, køb af grund med bygning under opførelse samt køb af landbrugsejendom med landbrugspligt er undtaget med mindre købet er betinget af landbrugspligtens ophævelse. Heller ikke andels/aktie-lejligheder. 2, stk. 5, sidste pkt. Ejendomme hvor sælger handler som led i sit erhverv. (Opført bygning med salg for øje) 5, stk. 1, nr. 2 e.c. Særlige fysiske forhold medfører, at der ikke kan tegnes forsikring. Forsikring og erstatning - Køb af fast ejendom 4

5 Tilstandsrapporten Eksempel i bilag side 64ff. Skal bestilles af sælger, og leveres til køber. Sælger kan ikke med retsvirkning efter loven overlade det til køberen selv at indhente rapporten eller at lade køber betale for den. Sælger skal bestille rapporten, betale den og overgive den til køberen. 2, stk. 1. Udarbejdes af beskikket bygningssagkyndig Det fremgår af LFFE 4 stk.1. at rapporten skal være udfærdiget af en beskikket bygningssagkyndig. Efter LFFE 4.stk.2. fremgår at det er boligministeren der nærmere fastsætter og administrerer reglerne for beskikkelse af bygningssagkyndige. De nærmere regler herfor fremgår af hussynsbekendtgørelsens kap.1 4. Skal laves på skema Det fremgår endvidere at rapporten skal være udarbejdet på et bestemt skema jf LFFE 4.stk.1. Reglerne herfor fremgår af hussynsbekendtgørelsen kapitel 6. Må ikke være mere end 6 mdr. gammel Tilstrækkeligt at man har modtaget rapporten inden 6 mdr's grænsen. LFFE 4, stk. 1. Bygningsgennemgangen Af hussynsbekendtgørelsens 9-11 fremgår hvad der er omfattet af bygningsgennemgangen. Skader, tegn på skader og nærliggende risiko for skader såfremt der ikke sættes ind med særlig omfattende vedligeholdelsesarbejder eller andre forebyggende foranstaltninger. 9, 2.pkt. Professionel omhu Af bekendtgørelsens 10 fremgår at bygningsgennemgangen skal foretages med professionel omhu og med brug af den indsigt og erfaring som kan forventes af den byggesagkyndige. Den byggesagkyndige kan anmode ejeren om oplysninger om bygningen såsom tegninger og lign. 12. Udenfor gennemgang: Bagatelagtige forhold bygningsdele der ikke kunne efterses bygningens funktionsforhold, udover hvad der omfattes af 9 bygningens lovlighed efter offentligretlige forskrifter, bortset fra åbenlyse overtrædelser af bygningslovgivningen æstetiske og arkitektoniske forhold påpegning af sædvanlig slid og ælde indretninger udenfor selve bygningen, såsom vandstik, løsøre, Ejerskifteforsikring bedømmelse af bygningens almindelige vedligeholdelsesstand. Oplysningspligt om muligheden for ejerskifteforsikring, jf. LFFE 2, stk. 1 jf. 4+5 Sælger kan ikke overlade til køber selv at indhente oplysning eller tilbud. Tilbuddet eller afslaget på forsikring skal altså bestilles af sælger og overgives til køber. Skriftlighed Efter lovens 5 stk.1. skal tilbudet være skriftligt. Vilkår for tegning Forsikring og erstatning - Køb af fast ejendom 5

6 Oplysningen fra forsikringen vil enten være et tilbud på ejerskifteforsikring, med oplysning om de nærmere forsikringsvilkår eller et afslag på at give tilbud. Gives afslag på ejerskifteforsikring Gives tilbud Skal begrundes konkret i ejendommen. Hænger sammen med at køber derudfra ligeledes kan bedømme købet. Udløser ligeledes 2 retsvirkninger. For bygninger der generelt ikke kan tegnes forsikring for gælder ordningen ikke. Gives der således et tilbud skal det gives med en rimelig acceptfrist. Forsikringen varighed Skal køre i min 5 år med mulighed for forlængelse til i alt mindst 10 år. Skal dække fejl ved bygningens fysiske tilstand U Ulovlig bygningsindretning contra skade Ulovlig bygningsindretning som følge af ikke forskriftmæssigt udgravet kælder ikke omfattet af undtagelsesreglen i LFFE 2, stk. 5 om offentligretlige forhold, men omfattet af lovens ordning da den tillige havde udmøntet sig i en skade. Fejlen skal være til stede ved overtagelse af bygningen Fejlene skal være tilstede ved købers overtagelse af ejendommen. I almindelighed vil dette omfatte fejl der var tilstede ved aftalens indgåelse, oprindelige mangler,men tillige mangler der opstår i tiden efter aftalens indgåelse, efterfølgende mangler. Fejlen må ikke være nævnt i tilstandsrapporten FED Forsikringsdækning trods fejl omtalt i tilstandsrapport Bliver køber imidlertid efterfølgende klar over fejl ved ejendommen som ikke er beskrevet i tilstandsrapporten Som han erfarer på anden måde og inden han tegner ejerskifteforsikringen vil han være i ond tro og ikke kunne tegne forsikring imod denne fejl jf. forsikringsaftalelovens 4-7. Forkert beskrævede fejl er dækket af ejerskifteforsikringen Anfører rapporten således K1 ved en fejl men den rette beskrivelse var K3 vil dette være en fejl der er dækket under forsikringen. U Sætninger misvisende tilstandsrapport forsikringsbegrebet skade Konkrete forbehold Der kan tages konkrete forbehold på grundlag af tilstandsrapporten. Indeholder tilbudet selvrisiko Skal være angivet som et samlet beløb for forsikringstiden uanset antallet af skadesanmeldelser må ikke overstige kr i forsikringstiden ( 2000 tal ) Udvidelser af forsikringstilbud Efter 5 stk.1, nr. 1 skal det tillige fremgå om der er udvidelser af forsikringstilbudet i forhold til basistilbudet og i så fald på hvilke punkter i forhold til minimumskravene i bekendtgørelsen. Sælger skal tilbyde at betale ½ forsikringspræmie Sælger skal endvidere uigenkaldeligt og alene betinget af købers accept af den tilbudte eller anden ejerskifteforsikring tilbyde at betale halvdelen af præmien på den tilbudte forsikring. Indeholder forsikringstilbudet både en basisforsikring og et tilbud på en udvidet forsikring er det alene præmien af basisforsikringen sælger skal tilbyde at betale. Forsikring og erstatning - Køb af fast ejendom 6

7 LFFE 2.stk.3. U Tillæg til ejerskifteforsikring ikke frigørende Sælger ikke frigjort for ansvar for ulovlige bygningsinstallationer selvom køberne kunne have tegnet udvidet ejerskifteforsikring for sådanne fejl. Der skal gives oplysning om retsvirkningerne af loven Skal gives inden der afgives inden køber afgiver tilbud eller accept. LFFE 2, stk. 4. Tidspunkt for købers modtagelse af oplysninger Køber skal modtage tilstandsrapport, tilbud eller oplysning om ejerskifteforsikring, sælgers tilbud om betaling af halv præmie samt information om lovens ordning inden han afgiver tilbud eller accept. LFFE 2, stk.4. Retsvirkninger af loven 2, stk. 1. Fysiske mangler på bygning Sælger kan ikke stilles til ansvar for fysiske mangler på bygningen. Dette udelukker alle mangelsbeføjelser. Begrænsningen af sælgers hæftelse gælder for de mangler som den bygningssagkyndiges undersøgelse retter sig imod. Sælger hæfter uændret for vanhjemmel og andre retlige mangler samt for mangler der alene vedrører grunden. U Vand på grund U Drænrør ikke en del af bygningen U Mangler ved kloakanlæg omfattet af forbrugerbeskyttelsesloven Problemer med toiletafløb skyldtes forhold i det kloakanlæg på grunden, som toilettet var tilsluttet. Under disse omstændigheder måtte manglen anses at vedrøre bygningernes fysiske tilstand. Sælger frifundet. Praksis ikke entydig om afgrænsningen af bygning. U er på kanten, da det ikke har været meningen at installationer eller ledninger udenfor bygningen skulle være omfattet. Hverken resultat eller begrundelse forekommer rigtig. Identifikation med tekniker? Ingen hæftelse for teknikeren Sælger identificeres ikke med teknikerens fejl. Fx ved udarbejdelse af tilstandsrapport. U Det alt for sjuskede varmesyn Undtagelser 2, stk. 5 Mangler der er opstået efter tilstandsrapportens udarbejdelse. Sælger hæfter fortsat for sådanne forhold. Der må dog antages at være en formodning for at fejl var opstået ved aftalens indgåelse. Forhold stridende mod servitut. Rådighedsservitutter. Tilstandsservitutter behandles under offentligretlige forskrifter. Det er servituttens reelle betydning der er afgørende for om der er en mangel. U Den uvæsentlige fredningsservitut Forsikring og erstatning - Køb af fast ejendom 7

8 Forhold stridende mod offentligretlige forskrifter. Området for denne undtagelsesbestemmelse er de tilfælde hvor forholdet i almindelighed ikke er omfattet af beskrivelsespligten i tilstandsrapporten og som køber ikke kan forsikre sig imod. U Garanterede forhold. Forhold som ikke er omfattet af minimumsvilkårene for dækning under ejerskifteforsikring eller sådanne bedre vilkår som sælger måtte have tilbudt og på grundlag af hvilket tilbud sælger refunderer halv præmie. Herunder tilstandsservituter. Ulovlige bygningsindretninger er den i praksis hyppigst forekommende mangel. Fx ulovlige el-installationer. Højesteret bl.a udtalt, at baggrunden for undtagelsesbestemmelsen, må antages at være, at sælgeren som udgangspunkt ikke bør fritages for hæftelse med hensyn til forhold som i almindelighed ikke belyses i en tilstandsrapport og som køberen ikke kan forsikre sig imod. Da der imidlertid forelå en skade, som defineret i SKAFOR's standardvilkår for ejerskifteforsikring var denne omfattet af ejerskifteforsikringen og da var herefter ikke grundlag for at henføre tilfældet under undtagelsesbestemmelsens område. Da loven efter 21.stk.1. 1 pkt er egentlig præceptiv, Bortset for erhvervsmæssige sælgere Loven begrænser ikke en erhvervsmæssig sælgers garantier eller tilsikringer. Udgangspunkt et krav, at garantien skal angå et bestemt forhold dvs. garantien skal rette sig mod en bestemt bygningsdel. Generelle eller ubestemte garantier kan derfor ikke gives uden at være i strid med denne bestemmelse. Svig eller grov uagtsomhed Der skal meget til før en uprofessionel sælgers adfærd vil blive karakteriseret som svigagtig eller groft uagtsom, når ejendommen er gennemgået af en bygningssagkyndig. begreb under udvikling mod at der skal mindre til. U Parketgulvet Sælger ikke oplyst at der under skab ikke var parketgulv. Ikke grov uagtsomhed. U S ej anvendt erstatning for gulv Sælger tilkendt erstatning hos sin sælger for mangelfuldt gulv. Erstatningsgulv blev ikke lagt men solgt. S ikke oplyst om retssag eller manglende udbedring. Dømt. U Fortielse af tidligere tilstandsrapport Skader nævnt i tidligere tilstandsrapport ikke nævnt i senere tilstandsrapport. S der var bekendt med tidligere tilstandsrapport ikke oplyst herom. Dømt. U Inddækning S havde udbedret en række skader nævnt i en tidligere tilstandsrapport men undladt udbedring af inddækning. Denne skade nævntes ikke i en senere tilstandsrapport. S oplyste ikke herom og dømt. U Selvbyg betongulv manglende oplysninger. U Hvilket regelsæt? Tilsidesat oplysningspligt. Forsikring og erstatning - Køb af fast ejendom 8

9 Sælger har opført bygningen med salg for øje Antages at være meningen med denne undtagelse af den omfatter erhvert mangelskrav mod en sådan professionel bygmester. Også krav om afhjælpning, udbedringsgodtgørelse, afslag og ophævelse kan gøres gældende, selvom bestemmelsen alene omtaler erstatningskrav. Præceptivitet UP: Modif: Modif: 21 a Loven er som udgangspunkt præceptiv og kan ikke fraviges til skade for nogen af parterne. Sælger eller køber handler erhvervsmæssigt Loven fraviges til skade for en sådan part. Forhold opstået efter udarbejdelse af tilstandsrapport - 21, stk. 1, 2. pkt. Sælger har adgang til at fraskrive sig ansvaret for forhold der opstår efter udarbejdelsen af tilstandsrapporten. Såfremt sælger ønsker de gunstige virkninger af en ansvarsfraskrivelse og lovens kapitel 1 finder anvendelse skal han vælge lovens ordning og kan ikke i stedet vælge blot at aftale ansvarsfrihed. Reglen finder anvendelse uden hensyn til om sælger måtte være et bo eller der foreligger andre omstændigheder der normalt vil tale for en anvendelse af en aftalt ansvarsfraskrivelse. Forsikring og erstatning - Køb af fast ejendom 9

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr 148 af 15/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7005-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 401 af 28/04/2014

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr 1123 af 22/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-709-0379 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten/elinstallationsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING

EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING - Betydning for købers retstilling ved mangler Kandidatafhandling udarbejdet af: Lene Braad, studie nr. 2008-3549 Afleveringsdato: 2. december 2013 Vejleder: Karina Hedegaard Hansen

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring FAKTA Publiceret: mandag 9. februar 2009 Du kan få skimmelsvampeskader dækket af en ejerskifteforsikring, men ikke i alle tilfælde. Det a@ænger bl.a. af husets alder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A Indledning Udgangspunkt kontrakters relativitet Springende regres Køb af fast ejendom Kontrakter skaber alene rettigheder og pligter for dennes parter. Spørgsmålet omhandler A B C Ejendommen sælger fra

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 1104 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx Farvergade 17 1463 København K k e n d e l s e :

xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx Farvergade 17 1463 København K k e n d e l s e : 648/02 Den 24. juni 2002 blev i sag nr. 56.756: xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx mod Lærerstandens Brandforsikring G/S Farvergade 17 1463 København K afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Entrepriseforsikringens dækninger

Entrepriseforsikringens dækninger Entrepriseforsikringens dækninger Forsikringen er udformet med betydelig inspiration fra engelske standardvilkår for entrepriseforsikring, og indeholder følgende dækninger: Forsikring af entreprisen (all

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Svensson og Sten Svensson. Grøndalsvej 66, Fællesdel

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Svensson og Sten Svensson. Grøndalsvej 66, Fællesdel for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Per Svensson og Sten Svensson Grøndalsvej 66, Fællesdel 2000 Frederiksberg Dato 08.10.2015 Udløbsdato 08.10.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed EL:CON Sjælland

Læs mere

Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke

Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke Sådan er loven om erstatning ved en bolighandel Hvis der efter en bolighandel bliver opdag et alvorlige fejl eller mangler ved boligen, kan køber rejse

Læs mere

Titelblad. Kandidateksamen i Jura. Eksamen: Aalborg Universitet. Uddannelsessted: Dansk: Emne:

Titelblad. Kandidateksamen i Jura. Eksamen: Aalborg Universitet. Uddannelsessted: Dansk: Emne: 1 Titelblad Eksamen: Uddannelsessted: Emne: Kandidateksamen i Jura Aalborg Universitet Dansk: Parternes retsstilling i tvivlstilfælde om huseftersynsordningens rækkevidde Engelsk: The parties legal position

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse BRANDAFTALEN 1995 11.11.2010 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Indholdsfortegnelse Side 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Område 2 4. Aftalens virkning 2 5. Supplerende bestemmelser

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring.

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring. 1 København, den 4. februar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Frands-Christian Laursen v/adv. Jan Allan Svendsen St. Kongensgade 49 1022 København K. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal fortabe sit salær

Læs mere

Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke

Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke Sådan er loven om forbrugerbeskyttelse ved en bolighandel Hvis der efter en bolighandel bliver opdag et alvorlige fejl eller

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

KENDELSE. Sælger indhentede selv en tilstandsrapport på ejendommen. Rapporten var dateret den 15. februar 2007.

KENDELSE. Sælger indhentede selv en tilstandsrapport på ejendommen. Rapporten var dateret den 15. februar 2007. 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Søren Villadsen Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99 for ejendommen Sælger Helene Hansen Adresse Vorgodvej 12 Postnr. og by 2770 Kastrup Dato 16.04.2013 Udløbsdato 16.04.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.:

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 5047 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Hvem er dækket? 3 2 Ved skade 3 3 Anden forsikring 3 4 Opkrævning af præmie og afgifter 3

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

mellem parterne i ejendomshandler er til en vis grad blevet afløst af købernes tvister med ejerskifteforsikringsselskaberne om dækningsomfanget.

mellem parterne i ejendomshandler er til en vis grad blevet afløst af købernes tvister med ejerskifteforsikringsselskaberne om dækningsomfanget. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 8 1.1 Specialets opbygning... 9 2. Afgrænsning af emne... 10 3. Metode... 11 4. Gældende ret... 12 4.1 Fast ejendom regelsæt og begrebsafklaring... 12 4.1.1 Aftalen,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse]

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] Garanti Udstedt af [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] den [dato] Klima-, energi- og bygningsministeren har i henhold til Undergrundsloven meddelt Rettighedshaver Tilladelse til efterforskning og indvinding

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 10 ÅRIG

EJERSKIFTEFORSIKRING 10 ÅRIG EJERSKIFTEFORSIKRING 10 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem

Læs mere

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby Juridisk Afdeling J.nr.: 2014-18755 JSS/tik Udbyder og sælger Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postboks 13 9100 Aalborg CVR: 29189420 (i det følgende benævnt Sælger ), Ejendommen Ejendomsnr. 299890. Udbyder

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.5.1.15

Sælgeransvarsforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.5.1.15 Sælgeransvarsforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.5.1.15 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra

Læs mere

DELVIST MANGLENDE OG MANGELFULDT OMFANGSDRÆN OMFATTET AF LOV OM FORBRUGERBESKYTTELSE VED ERHVERVELSE AF FAST EJENDOM M.V.

DELVIST MANGLENDE OG MANGELFULDT OMFANGSDRÆN OMFATTET AF LOV OM FORBRUGERBESKYTTELSE VED ERHVERVELSE AF FAST EJENDOM M.V. 2 APRIL 2013 DELVIST MANGLENDE OG MANGELFULDT OMFANGSDRÆN OMFATTET AF LOV OM FORBRUGERBESKYTTELSE VED ERHVERVELSE AF FAST EJENDOM M.V. Sælger af en privat fast ejendom var omfattet af den almindelige ansvarsfritagelse

Læs mere

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Side 1 af 5 AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Undertegnede opsiger hermed min andelsbolig beliggende POPPELVÆNGT nr., 5700 Svendborg til fraflytning den / 20, og sælger min andel

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

ANG nr 990 af 14/10/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

ANG nr 990 af 14/10/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: ANG nr 990 af 14/10/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2005-7000-0006 Senere ændringer til forskriften Ingen Anordning om ikrafttræden

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kristen Andersen Møjbæk, v/anders Møjbæk. EL:CON A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kristen Andersen Møjbæk, v/anders Møjbæk. EL:CON A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf. for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Kristen Andersen Møjbæk, v/anders Møjbæk Jens Provsts Vej 10A 7400 Herning Dato 18.12.2015 Udløbsdato 18.12.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed EL:CON A/S

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96 for ejendommen Sælger Jyta Petersen Adresse Søndergårdevej 6 Postnr. og by 7884 Fur Dato 19.05.2015 Udløbsdato 19.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København

Læs mere

Om os. Tilsynsmyndighed er Finanstilsynet. FRIDA Forsikring Agentur A/S Telefon: +45 7070 7879 Web: www.fridaforsikring.dk

Om os. Tilsynsmyndighed er Finanstilsynet. FRIDA Forsikring Agentur A/S Telefon: +45 7070 7879 Web: www.fridaforsikring.dk Om os Når du køber din næste bolig eller vælger at bygge et nyt hjem, skal der træffes mange store beslutninger. Forsikring af huset er blot én af dem. Her er FRIDA din partner. FRIDA er specialister indenfor

Læs mere

Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen

Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen BEK nr 19 af 16/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 334-11-00017 Senere ændringer

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. elinstallatør Henrik Larsen ApS Barfoedsvej 4 9800 Hjørring Tlf.: 98902230

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. elinstallatør Henrik Larsen ApS Barfoedsvej 4 9800 Hjørring Tlf.: 98902230 for ejendommen Sælger Hjørring Kommune Adresse Hans Jensens Alle 63 Postnr. og by 9850 Hirtshals Dato 27.05.2014 Udløbsdato 27.05.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. elinstallatør Henrik Larsen

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Nyhavn 43 B, st. 1051 København K Tlf.: 35 36 07 96

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Nyhavn 43 B, st. 1051 København K Tlf.: 35 36 07 96 for ejendommen Sælger Sabine Christiansen Adresse Østergade 39 Postnr. og by 4880 Nysted Dato 15.10.2015 Udløbsdato 15.10.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Boligeftersyn P/S Nyhavn 43 B, st. 1051

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

ADMINISTRATOR ANSVAR. Willis i Danmark. Ansvarsforsikring. Markedsandele. Ansvarsforsikring. Ansvarsforsikring

ADMINISTRATOR ANSVAR. Willis i Danmark. Ansvarsforsikring. Markedsandele. Ansvarsforsikring. Ansvarsforsikring ADMINISTRATOR ANSVAR Jan Linde 18. November 2008 Willis i Danmark Danmark: Partnerejet virksomhed Willis Ltd. ejer 87 % 4 kontorer og 347 ansatte (07) DKK 378,5 mio. i omsætning (07) Internationalt: 16.000

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør Jørgen Nielsen ApS Koldingvej 22 6520 Toftlund Tlf.: 74 83 21 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør Jørgen Nielsen ApS Koldingvej 22 6520 Toftlund Tlf.: 74 83 21 99 for ejendommen Sælger Henning Nielsen Adresse Høybergvej 41 Postnr. og by 6261 Bredebro Dato 30.04.2014 Udløbsdato 30.04.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. Elinstallatør Jørgen Nielsen ApS Koldingvej

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.: 40 87 50 22

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.: 40 87 50 22 for ejendommen Sælger Rita Vinding Adresse Østerbro 8 Postnr. og by 8570 Trustrup Dato 30.07.2015 Udløbsdato 30.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43 5750 Ringe Tlf.: 62621109

Elinstallationsrapport for ejendommen. Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43 5750 Ringe Tlf.: 62621109 for ejendommen Sælger Holger Carlo Lund Adresse Øksenbjergvej 56 Postnr. og by 5700 Svendborg Dato 18.06.2014 Udløbsdato 18.06.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. EL:CON A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 72667020

Elinstallationsrapport for ejendommen. EL:CON A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 72667020 for ejendommen Sælger Jørgen Eckhardt Jensen Adresse Havevej 18 Postnr. og by 2970 Hørsholm Dato 15.03.2016 Udløbsdato 15.03.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed EL:CON A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1095629/cur

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1095629/cur for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Ole Dissing Snogegårdsvej 34A 2820 Gentofte Dato 19.05.2015 Udløbsdato 19.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ejendommen Skodsborg Strandvej 289 v/ Karen Brun Hansen & Anne-Merete Lucas & Allan Lucas

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ejendommen Skodsborg Strandvej 289 v/ Karen Brun Hansen & Anne-Merete Lucas & Allan Lucas for ejendommen Sælger Ejendommen Skodsborg Strandvej 289 v/ Karen Brun Hansen & Anne-Merete Lucas & Allan Lucas Adresse Skodsborg Strandvej 289 Postnr. og by 2942 Skodsborg Dato 19.08.2015 Udløbsdato 19.08.2016

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Idestrup El ApS Møllevej 2A 4872 Idestrup Tlf.: 54148100

Elinstallationsrapport for ejendommen. Idestrup El ApS Møllevej 2A 4872 Idestrup Tlf.: 54148100 for ejendommen Sælger Københavns kommune Adresse Ove Billes Vej 12 Postnr. og by 2300 København S Dato 08.01.2015 Udløbsdato 08.01.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Idestrup El ApS Møllevej 2A 4872

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1096769/cly

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1096769/cly for ejendommen Sælger Karen Lesley Hougaard Adresse Hornvej 7 Postnr. og by 8883 Gjern Dato 29.07.2015 Udløbsdato 29.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220

Læs mere

DV S VEJLEDNING TIL KØBEKONTRAKT AF 2014

DV S VEJLEDNING TIL KØBEKONTRAKT AF 2014 DV S VEJLEDNING TIL KØBEKONTRAKT AF 2014 Indledende bemærkninger Købekontrakten er udarbejdet af Dansk Varmblod i samarbejde med LETT Advokatpartnerselskab og har til formål at undgå, at der opstår tvister

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord)

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord) INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord) Denne information beskriver regler for handel med kolonihavehuse. Beskrivelsen er ikke udtømmende, og kan derfor ikke erstatte rådgivning.

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Jørgen Nielsen Koldingvej 22 6520 Toftlund Tlf.: 74 83 21 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Jørgen Nielsen Koldingvej 22 6520 Toftlund Tlf.: 74 83 21 99 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Hans S. Sjælland Kongevej 317A 6510 Gram Dato 24.02.2015 Udløbsdato 24.02.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Jørgen Nielsen Koldingvej 22 6520 Toftlund

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Øster Lindet El-Service ApS Lindevej 10 Øster Lindet 6630 Rødding Tlf.: 74846337

Elinstallationsrapport for ejendommen. Øster Lindet El-Service ApS Lindevej 10 Øster Lindet 6630 Rødding Tlf.: 74846337 for ejendommen Sælger Peter Wissendorf Adresse Søndrevej 11 Postnr. og by 8700 Horsens Dato 25.06.2014 Udløbsdato 25.06.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Øster Lindet El-Service ApS Lindevej 10

Læs mere

RETTEN I SØNDERBORG DOM. Afsagt den 28. juni 2012 i sag nr. BS C8-1538/2010: Kenneth Bøttcher og Maria Todsen mod Hans Boserup

RETTEN I SØNDERBORG DOM. Afsagt den 28. juni 2012 i sag nr. BS C8-1538/2010: Kenneth Bøttcher og Maria Todsen mod Hans Boserup RETTEN I SØNDERBORG DOM Afsagt den 28. juni 2012 i sag nr. BS C8-1538/2010: Kenneth Bøttcher og Maria Todsen mod Hans Boserup og sag nr. BS C8-2236/2011: Hans Boserup mod K Sagens baggrund og parternes

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Lone Bøegh Henriksen A/S Søborg Hovedgade 87 2860 Søborg Nævnet har modtaget klagen den 21. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere