Forsikring og erstatning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikring og erstatning"

Transkript

1 Forsikring og erstatning Køb af fast ejendom Indledning EAL 19 Ifølge EAL 19, stk. 1 er der ikke erstatningsansvar for skader der er dækket af en tingsforsikring. Typisk tænker man at EAL gælder erstatning uden for kontrakt. Den gælder dog også for erstatning i kontrakt. Betydning for fast ejendom Skade mangel Almindeligt antaget at mangler omfattes af begrebet skade i denne bestemmelses forstand. Mangler er således som udgangspunkt omfattet af bestemmelsen. => ikke ansvar for mangler der er dækket af en tingsforsikring Omfatter altså mangler hvor der samtidigt er et erstatningsansvar på grundlag af sælgers erstatningsansvar. Dette vil for eksempel være tilfældet hvor sælger har tilsidesat sin loyale oplysningspligt overfor køber uden i den forbindelse at have optrådt groft uagtsomt (stk. 2, nr. 1). Det antages at det forholdsmæssige afslag ligeledes omfattes af EAL 19. Køber tilkendes ligeledes beføjelser i form af et forholdsmæssigt afslag, selvom der ikke er noget erstatningsansvar. Garanti eller tilsikring er ikke omfattet af EAL 19 regelsættet. Omfattet af tingsforsikring Skal være omfattet af en tingsforsikring Der skal være konkret dækning for skaden. (Spørgsmål om faktisk, ikke burde forsikret) Dækker forsikringen ikke fuldt ud Fx i tilfælde af underforsikring eller selvrisiko på forsikringen som køber selv må afholde, består mangelskravet overfor sælger for den resterende del. U Tillæg for ejerskifteforsikring ikke frigørende Ulovlige elinstallationer. Det havde været muligt at forsikre sig med en merforsikring. K tegnede ikke denne. Således ikke dækket af basisejerskifteforsikring. => sælger ansvarlig. Betydningen af EAL 19, stk. 1 for mangler Hvis manglen er omfattet af tingsforsikring hæfter sælger ikke. Køber er således henvist til at rette sit krav mod forsikringsselskabet. Forsikringsselskabet indtræder i skadelidte krav mod den ansvarlige, jf. EAL 22. Undtagelser EAL 19, stk. 2 Erstatningsansvaret bortfalder ikke hvis Forsikring og erstatning - Køb af fast ejendom 1

2 Erstatningsansvar har optrådt forsætligt eller groft uagtsomt, jf. stk. 2, nr. 1. Sælger udøver offentlig eller erhvervsmæssig virksomhed, eller sidestilles hermed, jf. stk. 2, nr. 2. Tingsforsikring hvad er det? Husforsikring og ejerskifteforsikring er tingsforsikringer i EAL's forstand. Hvad forstås ved tingsforsikring? En skadesforsikring der er tegnet for kapitalinteressen dvs tingens værdi. Nærmere defineret i FAL 36. Er tingsforsikring tegnet uden angivelse af nogen bestemt interesse, skal forsikringen anses at dække den interesse, der knytter sig til, at selve tingens værdi ikke forringes ved forsikringsbegivenheden, men omfatter ikke anden til tingens bevarelse knyttet interesse. (Forsikrings)Selskabet svarer således ikke for driftstab eller for skade, som skyldes at tingen ikke kan anvendes til den tid og på den måde, som er forudsat. Forsikringsselskabets regresret Forsikringsselskabets indtrædelse Forsikringsselskabet indtræder i det omfang det har betalt erstatning, i den skadelidtes ret mod den erstatningsansvarlige jf. EAL 22 stk.1. Selskabet kan således rette krav mod den ansvarlige. (Subrogation) FED Ansvar for sælger og byggesagkyndig og dækning hos forsikringsselskab (Mat.saml. s. 439) Afledet krav I forbindelse med ejendomshandel havde sælger B ved groft uagtsomt forhold fortiet mangler, mens bygningssagkyndig C havde udvist ansvarspådragende forhold ved manglende konstatering af mangler. Der var tillige forsikringsdækning i h.t. ejerskifteforsikringen F. BC og F måtte in solidum betale erstatning til køber. C skulle friholde F, men blev frifundet for B's friholdelsespåstand. Forsikringsselskabets krav mod skadevolderen er et afledet krav. Skadelidtes medvirken m.v. påvirker således selskabets regres. Har skadelidte således fx. ved egen skyld forøget skaden vil selskabets regres blive nedsat som følge heraf. Forsikringsselskabets regres bestemmes således af opgørelsen af købers krav mod sælger. Sikredes ret går forud Det antages at hvor der opstår konkurrence mellem den sikredes krav mod skadevolderen / sælgeren og selskabets regres, går sikredes ret forud. Dette vil være tilfældet såfremt sælgeren ikke har midler til opfylde begge krav. Fx. ved underforsikring kan forekomme, at både selskabet og skadelidte fremsætter krav mod skadevolder. Hvis skadevolder ikke har midler til at honorere begge krav antages det, at forsikringsselskabets krav må vige for skadelidtes krav. Oplysninger ved tegning af forsikring Dvs. de oplysninger som afgives af forsikringstager overfor forsikringsselskabet. Oplysningerne har betydning for forsikringsselskabet vurdering af risikoen. Forsikring og erstatning - Køb af fast ejendom 2

3 Svigagtigt afgive oplysninger til forsikringsselskabet Har køber svigagtigt afgivet urigtige / fortiet oplysninger => Aftalen er ikke bindende, jf. FAL 4, 1. pkt. U Ingen forsikringsdækning pga. K's kendskab Urigtige oplysninger afgivet i god tro => Forsikringsselskabet hæfter som om urigtig oplysning ikke forelå, jf. FAL 5, stk. 1. Andre urigtige oplysninger Forsikringsselskabet kan forlange sig stillet som om rette oplysningerne var givet, jf. FAL 6. Ville oplysningerne medføre at selskabet ikke ville have overtaget forsikringen => selskabet fri for ansvar, jf. FAL 6, stk. 1 Ville forsikring blot have overtaget på andre vilkår => selskabet hæfter i det omfang det ville have forpligtet sig, jf. FAL 6, stk. 2. Modif: Selskabet hæfter hvis særlige omstændigheder taler herfor, jf. FAL 6, stk. 3 Navnlig lægges vægt på om det forhold hvorom der er afgivet urigtige oplysninger må antages at have haft indflydelse på forsikringsbegivenhedens indtræden eller skadens størrelse, på den af forsikringstageren udviste uagtsomhed og på den tid der er forløbet fra urigtig oplysning blev givet til forsikringsbegivenhedens indtræden. Undladelse af oplysninger i god tro HR: Undladelse af at give oplysninger har ingen indflydelse på selskabets ansvar, jf. FAL 7. Modif: Medmindre han burde være klar over at den ikke oplyste omstændighed var af betydning for selskabet og hans forhold kan tilregnes ham som grov uagtsomhed. => oplysningspligt. Ikke kun svarspligt Hvor der ved tegning benyttes forsikringsbegæringer der er udarbejdet af selskabet, ikke rimeligt at fastholde, at forsikringstageren principielt har en oplysningspligt og ikke blot en svarpligt. Skemaer udarbejdet af selskabet anvendes sædvanligvis ved indtegning af ejerskifteforsikring og for husforsikringer. I visse tilfælde udarbejdet som et tilbud fra selskabet med krav om svar på visse bestemte forhold. U Ingen forsikringsdækning pga K's kendskab Forsikringsselskabet var klar over rette omstændigheder Hvis forsikringsselskabet faktisk har kendskab til rette omstændigheder => selskabet hæfter uanset om der er afgivet urigtige oplysninger, jf. FAL 9. Tidspunktet for afgivelse af oplysninger Oplysninger skal gives på tegningstidspunktet (Kundskabstidspunktet) Som udgangspunkt skal de rigtige risikooplysninger afgives ved aftalens slutning. Tegningstidspunktet = det tidspunkt hvor forsikringstager skriver under eller fremsætter sit tilbud. Kundskabstidspunktet, hvor forsikringsselskabet får kundskab. Forsikring og erstatning - Køb af fast ejendom 3

4 FAL 7 tidspunktet frem til accepttidspunktet, kundskabstidspunktet Oplysninger givet af andre end forsikringstager Ikke identifikation Oplysninger afgivet af hussagkyndige, formidleren der indsender begæringen m.v. Udgangspunktet er her at der ikke sker identifikation mellem den der afgiver oplysningerne og forsikringstageren. Andres oplysninger kan ikke give strengere virkning end hvis afgivet af forsikringstager Aktuelt hvor selskabet har forbeholdt sig at være fri for ansvar hvis en oplysning som gives af en anden ene forsikringstageren viser sig at være urigtig. FAL 10, stk. 2 Hvis selskabet i policen har beskrevet et faktisk forhold uden at indhente oplysninger desangående fra forsikringstageren eller andre og har forbeholdt sig at være helt eller delvist fri for ansvar hvis beskrivelsen måtte vise sig at være urigtig, kan det ikke medføre strengere virkninger, end når der er tale om urigtige oplysninger. Objektive risikobegrænsninger Selskabet kan beskrive hvilke objektive risici det ikke til overtage risikoen for. Det afgøres ved læsning for fortolkning af policen. Er en skade beskrevet som en objektiv risikobegrænsning er den ikke dækket. Fx: Vi påtager os ikke ansvar for svampeangreb. LFFE Lov om forbrugerbeskyttelse ved køb af fast ejendom Efter lov om forbrugerbeskyttelse ved køb af fast ejendom er der indført begrænsninger i sælgers hæftelse for mangler ved overdragelse af fast ejendom. Meningen har været at fremrykke mangelsproblemet til prisforhandlingen på ejendommen, og for de skjulte mangler at lade risikoen overgå fra sælger til køber eller dennes ejerskifteforsikring. Omfattede ejendomme Omfatter Fast ejendom - 1, stk. 1 Ikke noget fast begreb. Der tænkes bl.a. på bebygget grund, som i matriklen er opført som et eller flere sammenhængende matrikelnumre, bebygget grund som udgør en del af et matrikelnummer, bygning på lejet grund eller på søterritoriet, ejerlejligheder, ideel anpart af fast ejendom. Undtagne ejendomme 1, stk. 2 Opregningen er ikke udtømmende. Køb af ubebygget grund, køb af grund med bygning under opførelse samt køb af landbrugsejendom med landbrugspligt er undtaget med mindre købet er betinget af landbrugspligtens ophævelse. Heller ikke andels/aktie-lejligheder. 2, stk. 5, sidste pkt. Ejendomme hvor sælger handler som led i sit erhverv. (Opført bygning med salg for øje) 5, stk. 1, nr. 2 e.c. Særlige fysiske forhold medfører, at der ikke kan tegnes forsikring. Forsikring og erstatning - Køb af fast ejendom 4

5 Tilstandsrapporten Eksempel i bilag side 64ff. Skal bestilles af sælger, og leveres til køber. Sælger kan ikke med retsvirkning efter loven overlade det til køberen selv at indhente rapporten eller at lade køber betale for den. Sælger skal bestille rapporten, betale den og overgive den til køberen. 2, stk. 1. Udarbejdes af beskikket bygningssagkyndig Det fremgår af LFFE 4 stk.1. at rapporten skal være udfærdiget af en beskikket bygningssagkyndig. Efter LFFE 4.stk.2. fremgår at det er boligministeren der nærmere fastsætter og administrerer reglerne for beskikkelse af bygningssagkyndige. De nærmere regler herfor fremgår af hussynsbekendtgørelsens kap.1 4. Skal laves på skema Det fremgår endvidere at rapporten skal være udarbejdet på et bestemt skema jf LFFE 4.stk.1. Reglerne herfor fremgår af hussynsbekendtgørelsen kapitel 6. Må ikke være mere end 6 mdr. gammel Tilstrækkeligt at man har modtaget rapporten inden 6 mdr's grænsen. LFFE 4, stk. 1. Bygningsgennemgangen Af hussynsbekendtgørelsens 9-11 fremgår hvad der er omfattet af bygningsgennemgangen. Skader, tegn på skader og nærliggende risiko for skader såfremt der ikke sættes ind med særlig omfattende vedligeholdelsesarbejder eller andre forebyggende foranstaltninger. 9, 2.pkt. Professionel omhu Af bekendtgørelsens 10 fremgår at bygningsgennemgangen skal foretages med professionel omhu og med brug af den indsigt og erfaring som kan forventes af den byggesagkyndige. Den byggesagkyndige kan anmode ejeren om oplysninger om bygningen såsom tegninger og lign. 12. Udenfor gennemgang: Bagatelagtige forhold bygningsdele der ikke kunne efterses bygningens funktionsforhold, udover hvad der omfattes af 9 bygningens lovlighed efter offentligretlige forskrifter, bortset fra åbenlyse overtrædelser af bygningslovgivningen æstetiske og arkitektoniske forhold påpegning af sædvanlig slid og ælde indretninger udenfor selve bygningen, såsom vandstik, løsøre, Ejerskifteforsikring bedømmelse af bygningens almindelige vedligeholdelsesstand. Oplysningspligt om muligheden for ejerskifteforsikring, jf. LFFE 2, stk. 1 jf. 4+5 Sælger kan ikke overlade til køber selv at indhente oplysning eller tilbud. Tilbuddet eller afslaget på forsikring skal altså bestilles af sælger og overgives til køber. Skriftlighed Efter lovens 5 stk.1. skal tilbudet være skriftligt. Vilkår for tegning Forsikring og erstatning - Køb af fast ejendom 5

6 Oplysningen fra forsikringen vil enten være et tilbud på ejerskifteforsikring, med oplysning om de nærmere forsikringsvilkår eller et afslag på at give tilbud. Gives afslag på ejerskifteforsikring Gives tilbud Skal begrundes konkret i ejendommen. Hænger sammen med at køber derudfra ligeledes kan bedømme købet. Udløser ligeledes 2 retsvirkninger. For bygninger der generelt ikke kan tegnes forsikring for gælder ordningen ikke. Gives der således et tilbud skal det gives med en rimelig acceptfrist. Forsikringen varighed Skal køre i min 5 år med mulighed for forlængelse til i alt mindst 10 år. Skal dække fejl ved bygningens fysiske tilstand U Ulovlig bygningsindretning contra skade Ulovlig bygningsindretning som følge af ikke forskriftmæssigt udgravet kælder ikke omfattet af undtagelsesreglen i LFFE 2, stk. 5 om offentligretlige forhold, men omfattet af lovens ordning da den tillige havde udmøntet sig i en skade. Fejlen skal være til stede ved overtagelse af bygningen Fejlene skal være tilstede ved købers overtagelse af ejendommen. I almindelighed vil dette omfatte fejl der var tilstede ved aftalens indgåelse, oprindelige mangler,men tillige mangler der opstår i tiden efter aftalens indgåelse, efterfølgende mangler. Fejlen må ikke være nævnt i tilstandsrapporten FED Forsikringsdækning trods fejl omtalt i tilstandsrapport Bliver køber imidlertid efterfølgende klar over fejl ved ejendommen som ikke er beskrevet i tilstandsrapporten Som han erfarer på anden måde og inden han tegner ejerskifteforsikringen vil han være i ond tro og ikke kunne tegne forsikring imod denne fejl jf. forsikringsaftalelovens 4-7. Forkert beskrævede fejl er dækket af ejerskifteforsikringen Anfører rapporten således K1 ved en fejl men den rette beskrivelse var K3 vil dette være en fejl der er dækket under forsikringen. U Sætninger misvisende tilstandsrapport forsikringsbegrebet skade Konkrete forbehold Der kan tages konkrete forbehold på grundlag af tilstandsrapporten. Indeholder tilbudet selvrisiko Skal være angivet som et samlet beløb for forsikringstiden uanset antallet af skadesanmeldelser må ikke overstige kr i forsikringstiden ( 2000 tal ) Udvidelser af forsikringstilbud Efter 5 stk.1, nr. 1 skal det tillige fremgå om der er udvidelser af forsikringstilbudet i forhold til basistilbudet og i så fald på hvilke punkter i forhold til minimumskravene i bekendtgørelsen. Sælger skal tilbyde at betale ½ forsikringspræmie Sælger skal endvidere uigenkaldeligt og alene betinget af købers accept af den tilbudte eller anden ejerskifteforsikring tilbyde at betale halvdelen af præmien på den tilbudte forsikring. Indeholder forsikringstilbudet både en basisforsikring og et tilbud på en udvidet forsikring er det alene præmien af basisforsikringen sælger skal tilbyde at betale. Forsikring og erstatning - Køb af fast ejendom 6

7 LFFE 2.stk.3. U Tillæg til ejerskifteforsikring ikke frigørende Sælger ikke frigjort for ansvar for ulovlige bygningsinstallationer selvom køberne kunne have tegnet udvidet ejerskifteforsikring for sådanne fejl. Der skal gives oplysning om retsvirkningerne af loven Skal gives inden der afgives inden køber afgiver tilbud eller accept. LFFE 2, stk. 4. Tidspunkt for købers modtagelse af oplysninger Køber skal modtage tilstandsrapport, tilbud eller oplysning om ejerskifteforsikring, sælgers tilbud om betaling af halv præmie samt information om lovens ordning inden han afgiver tilbud eller accept. LFFE 2, stk.4. Retsvirkninger af loven 2, stk. 1. Fysiske mangler på bygning Sælger kan ikke stilles til ansvar for fysiske mangler på bygningen. Dette udelukker alle mangelsbeføjelser. Begrænsningen af sælgers hæftelse gælder for de mangler som den bygningssagkyndiges undersøgelse retter sig imod. Sælger hæfter uændret for vanhjemmel og andre retlige mangler samt for mangler der alene vedrører grunden. U Vand på grund U Drænrør ikke en del af bygningen U Mangler ved kloakanlæg omfattet af forbrugerbeskyttelsesloven Problemer med toiletafløb skyldtes forhold i det kloakanlæg på grunden, som toilettet var tilsluttet. Under disse omstændigheder måtte manglen anses at vedrøre bygningernes fysiske tilstand. Sælger frifundet. Praksis ikke entydig om afgrænsningen af bygning. U er på kanten, da det ikke har været meningen at installationer eller ledninger udenfor bygningen skulle være omfattet. Hverken resultat eller begrundelse forekommer rigtig. Identifikation med tekniker? Ingen hæftelse for teknikeren Sælger identificeres ikke med teknikerens fejl. Fx ved udarbejdelse af tilstandsrapport. U Det alt for sjuskede varmesyn Undtagelser 2, stk. 5 Mangler der er opstået efter tilstandsrapportens udarbejdelse. Sælger hæfter fortsat for sådanne forhold. Der må dog antages at være en formodning for at fejl var opstået ved aftalens indgåelse. Forhold stridende mod servitut. Rådighedsservitutter. Tilstandsservitutter behandles under offentligretlige forskrifter. Det er servituttens reelle betydning der er afgørende for om der er en mangel. U Den uvæsentlige fredningsservitut Forsikring og erstatning - Køb af fast ejendom 7

8 Forhold stridende mod offentligretlige forskrifter. Området for denne undtagelsesbestemmelse er de tilfælde hvor forholdet i almindelighed ikke er omfattet af beskrivelsespligten i tilstandsrapporten og som køber ikke kan forsikre sig imod. U Garanterede forhold. Forhold som ikke er omfattet af minimumsvilkårene for dækning under ejerskifteforsikring eller sådanne bedre vilkår som sælger måtte have tilbudt og på grundlag af hvilket tilbud sælger refunderer halv præmie. Herunder tilstandsservituter. Ulovlige bygningsindretninger er den i praksis hyppigst forekommende mangel. Fx ulovlige el-installationer. Højesteret bl.a udtalt, at baggrunden for undtagelsesbestemmelsen, må antages at være, at sælgeren som udgangspunkt ikke bør fritages for hæftelse med hensyn til forhold som i almindelighed ikke belyses i en tilstandsrapport og som køberen ikke kan forsikre sig imod. Da der imidlertid forelå en skade, som defineret i SKAFOR's standardvilkår for ejerskifteforsikring var denne omfattet af ejerskifteforsikringen og da var herefter ikke grundlag for at henføre tilfældet under undtagelsesbestemmelsens område. Da loven efter 21.stk.1. 1 pkt er egentlig præceptiv, Bortset for erhvervsmæssige sælgere Loven begrænser ikke en erhvervsmæssig sælgers garantier eller tilsikringer. Udgangspunkt et krav, at garantien skal angå et bestemt forhold dvs. garantien skal rette sig mod en bestemt bygningsdel. Generelle eller ubestemte garantier kan derfor ikke gives uden at være i strid med denne bestemmelse. Svig eller grov uagtsomhed Der skal meget til før en uprofessionel sælgers adfærd vil blive karakteriseret som svigagtig eller groft uagtsom, når ejendommen er gennemgået af en bygningssagkyndig. begreb under udvikling mod at der skal mindre til. U Parketgulvet Sælger ikke oplyst at der under skab ikke var parketgulv. Ikke grov uagtsomhed. U S ej anvendt erstatning for gulv Sælger tilkendt erstatning hos sin sælger for mangelfuldt gulv. Erstatningsgulv blev ikke lagt men solgt. S ikke oplyst om retssag eller manglende udbedring. Dømt. U Fortielse af tidligere tilstandsrapport Skader nævnt i tidligere tilstandsrapport ikke nævnt i senere tilstandsrapport. S der var bekendt med tidligere tilstandsrapport ikke oplyst herom. Dømt. U Inddækning S havde udbedret en række skader nævnt i en tidligere tilstandsrapport men undladt udbedring af inddækning. Denne skade nævntes ikke i en senere tilstandsrapport. S oplyste ikke herom og dømt. U Selvbyg betongulv manglende oplysninger. U Hvilket regelsæt? Tilsidesat oplysningspligt. Forsikring og erstatning - Køb af fast ejendom 8

9 Sælger har opført bygningen med salg for øje Antages at være meningen med denne undtagelse af den omfatter erhvert mangelskrav mod en sådan professionel bygmester. Også krav om afhjælpning, udbedringsgodtgørelse, afslag og ophævelse kan gøres gældende, selvom bestemmelsen alene omtaler erstatningskrav. Præceptivitet UP: Modif: Modif: 21 a Loven er som udgangspunkt præceptiv og kan ikke fraviges til skade for nogen af parterne. Sælger eller køber handler erhvervsmæssigt Loven fraviges til skade for en sådan part. Forhold opstået efter udarbejdelse af tilstandsrapport - 21, stk. 1, 2. pkt. Sælger har adgang til at fraskrive sig ansvaret for forhold der opstår efter udarbejdelsen af tilstandsrapporten. Såfremt sælger ønsker de gunstige virkninger af en ansvarsfraskrivelse og lovens kapitel 1 finder anvendelse skal han vælge lovens ordning og kan ikke i stedet vælge blot at aftale ansvarsfrihed. Reglen finder anvendelse uden hensyn til om sælger måtte være et bo eller der foreligger andre omstændigheder der normalt vil tale for en anvendelse af en aftalt ansvarsfraskrivelse. Forsikring og erstatning - Køb af fast ejendom 9

EJERSKIFTEFORSIKRING

EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING - Betydning for købers retstilling ved mangler Kandidatafhandling udarbejdet af: Lene Braad, studie nr. 2008-3549 Afleveringsdato: 2. december 2013 Vejleder: Karina Hedegaard Hansen

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

mellem parterne i ejendomshandler er til en vis grad blevet afløst af købernes tvister med ejerskifteforsikringsselskaberne om dækningsomfanget.

mellem parterne i ejendomshandler er til en vis grad blevet afløst af købernes tvister med ejerskifteforsikringsselskaberne om dækningsomfanget. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 8 1.1 Specialets opbygning... 9 2. Afgrænsning af emne... 10 3. Metode... 11 4. Gældende ret... 12 4.1 Fast ejendom regelsæt og begrebsafklaring... 12 4.1.1 Aftalen,

Læs mere

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 26. maj 2008 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014 Sag 155/2013 (2. afdeling) Flemming Frits Elkjær (advokat Egon Bjørn Andersen) mod Sigrid Christensen (advokat Michael Clemmensen, beskikket) I tidligere

Læs mere

Professionel medvirken

Professionel medvirken Indledning Professionel medvirken Køb af fast ejendom Professionsansvaret spiller en stor rolle i ved køb og salg af fast ejendom. Aktører De fleste ejendomshandler indgås ved hjælp og rådgivning fra professionelle

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 1. Hvad er regres? 1 2. EAL 22.. 2 2.1. Betingelserne for anvendelse af EAL 22. 2 2.1.1. Der skal foreligge et erstatningsansvar

Læs mere

Hvad er sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning/præmie?

Hvad er sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning/præmie? Hvad er sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning/præmie? Bachelorprojekt 17. december 2012 Allan Hansen Finansbacheloruddannelsen Speciale i ejendomshandel

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 04-05-2015 P A Wedels Vej 2, 5881 Skårup Fyn Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice 15-01-2015 Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø Ejendomsmægleren

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 08-05-2015 Thistedvej 82, 9400 Nørresundby Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 14-08-2014 Houvej 54, 5953 Tranekær Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse

Læs mere

27-11-2014. Østerbro 31, 5985 Søby Ærø. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

27-11-2014. Østerbro 31, 5985 Søby Ærø. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med ARNE BIRK v/ Søren Thomsen 27-11-2014 Østerbro

Læs mere

11-03-2015. Ulsevej 28, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

11-03-2015. Ulsevej 28, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Ejendomsmæglerfirmaet, Knud Pedersen, DanBolig

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice 03-04-2014 Birketinget 8, 8000 Århus C Ejendomsmægleren har

Læs mere

Vilkår for Ansvarsforsikring

Vilkår for Ansvarsforsikring Vilkår for Ansvarsforsikring 9903-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse NFT 3/2001 Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse Kritiske overvejelser og forslag til forbedring af danske forbrugeres retsstilling af lektor, lic. Jur. Ivan Sørensen, Københavns universitet Ivan Sørensen

Læs mere

Handlens indgåelse. Køb af fast ejendom. Indledning. Udbud Tilbud eller opfordring til at gøre tilbud. Forkontrakt eller bindende aftale.

Handlens indgåelse. Køb af fast ejendom. Indledning. Udbud Tilbud eller opfordring til at gøre tilbud. Forkontrakt eller bindende aftale. Handlens indgåelse Køb af fast ejendom Indledning Aftalen Der er tale om en almindelig aftale, som er reguleret af aftalelovens regler samt almindelig obligationsret Aftale indgås ved: Tilbud accept Indgåelse

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

Køberinformation. Det skal du vide, når du køber bolig

Køberinformation. Det skal du vide, når du køber bolig Køberinformation Det skal du vide, når du køber bolig Indhold Nogle ord om denne folder 5 Mangler 18 Ejendomsværdibeskatning 29 Forløbet af et typisk boligkøb 6 Sælgers ansvarsfraskrivelse 19 Ejendomsavanceskatning

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1)

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) I medfør af 2 a, stk. 2, og 4, stk. 1 og 2, i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 15.

Læs mere

Entrepriseforsikringens dækninger

Entrepriseforsikringens dækninger Entrepriseforsikringens dækninger Forsikringen er udformet med betydelig inspiration fra engelske standardvilkår for entrepriseforsikring, og indeholder følgende dækninger: Forsikring af entreprisen (all

Læs mere

Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer

Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer - begrebet sikkerhedsforholdsregler, sondringen til objektive ansvarsfraskrivelser samt en komparativ analyse til norsk ret Aalborg Universitet Juridisk kandidatafhandling

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 1/2014. Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie. Tilbagekaldelse af spanske oliven

Nordisk Forsikringstidskrift 1/2014. Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie. Tilbagekaldelse af spanske oliven Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie Tilbagekaldelse af spanske oliven I forbindelse med produktionen af nogle sorte oliven i Spanien sker der en fejl i produktionsprocessen. Fejlen indebærer,

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET FLEKSJOB OG ERHVERVSEVNETAB LØNTILSKUDDETS BETYDNING I FORSIKRINGS- OG

Læs mere