Forsikring og erstatning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikring og erstatning"

Transkript

1 Forsikring og erstatning Køb af fast ejendom Indledning EAL 19 Ifølge EAL 19, stk. 1 er der ikke erstatningsansvar for skader der er dækket af en tingsforsikring. Typisk tænker man at EAL gælder erstatning uden for kontrakt. Den gælder dog også for erstatning i kontrakt. Betydning for fast ejendom Skade mangel Almindeligt antaget at mangler omfattes af begrebet skade i denne bestemmelses forstand. Mangler er således som udgangspunkt omfattet af bestemmelsen. => ikke ansvar for mangler der er dækket af en tingsforsikring Omfatter altså mangler hvor der samtidigt er et erstatningsansvar på grundlag af sælgers erstatningsansvar. Dette vil for eksempel være tilfældet hvor sælger har tilsidesat sin loyale oplysningspligt overfor køber uden i den forbindelse at have optrådt groft uagtsomt (stk. 2, nr. 1). Det antages at det forholdsmæssige afslag ligeledes omfattes af EAL 19. Køber tilkendes ligeledes beføjelser i form af et forholdsmæssigt afslag, selvom der ikke er noget erstatningsansvar. Garanti eller tilsikring er ikke omfattet af EAL 19 regelsættet. Omfattet af tingsforsikring Skal være omfattet af en tingsforsikring Der skal være konkret dækning for skaden. (Spørgsmål om faktisk, ikke burde forsikret) Dækker forsikringen ikke fuldt ud Fx i tilfælde af underforsikring eller selvrisiko på forsikringen som køber selv må afholde, består mangelskravet overfor sælger for den resterende del. U Tillæg for ejerskifteforsikring ikke frigørende Ulovlige elinstallationer. Det havde været muligt at forsikre sig med en merforsikring. K tegnede ikke denne. Således ikke dækket af basisejerskifteforsikring. => sælger ansvarlig. Betydningen af EAL 19, stk. 1 for mangler Hvis manglen er omfattet af tingsforsikring hæfter sælger ikke. Køber er således henvist til at rette sit krav mod forsikringsselskabet. Forsikringsselskabet indtræder i skadelidte krav mod den ansvarlige, jf. EAL 22. Undtagelser EAL 19, stk. 2 Erstatningsansvaret bortfalder ikke hvis Forsikring og erstatning - Køb af fast ejendom 1

2 Erstatningsansvar har optrådt forsætligt eller groft uagtsomt, jf. stk. 2, nr. 1. Sælger udøver offentlig eller erhvervsmæssig virksomhed, eller sidestilles hermed, jf. stk. 2, nr. 2. Tingsforsikring hvad er det? Husforsikring og ejerskifteforsikring er tingsforsikringer i EAL's forstand. Hvad forstås ved tingsforsikring? En skadesforsikring der er tegnet for kapitalinteressen dvs tingens værdi. Nærmere defineret i FAL 36. Er tingsforsikring tegnet uden angivelse af nogen bestemt interesse, skal forsikringen anses at dække den interesse, der knytter sig til, at selve tingens værdi ikke forringes ved forsikringsbegivenheden, men omfatter ikke anden til tingens bevarelse knyttet interesse. (Forsikrings)Selskabet svarer således ikke for driftstab eller for skade, som skyldes at tingen ikke kan anvendes til den tid og på den måde, som er forudsat. Forsikringsselskabets regresret Forsikringsselskabets indtrædelse Forsikringsselskabet indtræder i det omfang det har betalt erstatning, i den skadelidtes ret mod den erstatningsansvarlige jf. EAL 22 stk.1. Selskabet kan således rette krav mod den ansvarlige. (Subrogation) FED Ansvar for sælger og byggesagkyndig og dækning hos forsikringsselskab (Mat.saml. s. 439) Afledet krav I forbindelse med ejendomshandel havde sælger B ved groft uagtsomt forhold fortiet mangler, mens bygningssagkyndig C havde udvist ansvarspådragende forhold ved manglende konstatering af mangler. Der var tillige forsikringsdækning i h.t. ejerskifteforsikringen F. BC og F måtte in solidum betale erstatning til køber. C skulle friholde F, men blev frifundet for B's friholdelsespåstand. Forsikringsselskabets krav mod skadevolderen er et afledet krav. Skadelidtes medvirken m.v. påvirker således selskabets regres. Har skadelidte således fx. ved egen skyld forøget skaden vil selskabets regres blive nedsat som følge heraf. Forsikringsselskabets regres bestemmes således af opgørelsen af købers krav mod sælger. Sikredes ret går forud Det antages at hvor der opstår konkurrence mellem den sikredes krav mod skadevolderen / sælgeren og selskabets regres, går sikredes ret forud. Dette vil være tilfældet såfremt sælgeren ikke har midler til opfylde begge krav. Fx. ved underforsikring kan forekomme, at både selskabet og skadelidte fremsætter krav mod skadevolder. Hvis skadevolder ikke har midler til at honorere begge krav antages det, at forsikringsselskabets krav må vige for skadelidtes krav. Oplysninger ved tegning af forsikring Dvs. de oplysninger som afgives af forsikringstager overfor forsikringsselskabet. Oplysningerne har betydning for forsikringsselskabet vurdering af risikoen. Forsikring og erstatning - Køb af fast ejendom 2

3 Svigagtigt afgive oplysninger til forsikringsselskabet Har køber svigagtigt afgivet urigtige / fortiet oplysninger => Aftalen er ikke bindende, jf. FAL 4, 1. pkt. U Ingen forsikringsdækning pga. K's kendskab Urigtige oplysninger afgivet i god tro => Forsikringsselskabet hæfter som om urigtig oplysning ikke forelå, jf. FAL 5, stk. 1. Andre urigtige oplysninger Forsikringsselskabet kan forlange sig stillet som om rette oplysningerne var givet, jf. FAL 6. Ville oplysningerne medføre at selskabet ikke ville have overtaget forsikringen => selskabet fri for ansvar, jf. FAL 6, stk. 1 Ville forsikring blot have overtaget på andre vilkår => selskabet hæfter i det omfang det ville have forpligtet sig, jf. FAL 6, stk. 2. Modif: Selskabet hæfter hvis særlige omstændigheder taler herfor, jf. FAL 6, stk. 3 Navnlig lægges vægt på om det forhold hvorom der er afgivet urigtige oplysninger må antages at have haft indflydelse på forsikringsbegivenhedens indtræden eller skadens størrelse, på den af forsikringstageren udviste uagtsomhed og på den tid der er forløbet fra urigtig oplysning blev givet til forsikringsbegivenhedens indtræden. Undladelse af oplysninger i god tro HR: Undladelse af at give oplysninger har ingen indflydelse på selskabets ansvar, jf. FAL 7. Modif: Medmindre han burde være klar over at den ikke oplyste omstændighed var af betydning for selskabet og hans forhold kan tilregnes ham som grov uagtsomhed. => oplysningspligt. Ikke kun svarspligt Hvor der ved tegning benyttes forsikringsbegæringer der er udarbejdet af selskabet, ikke rimeligt at fastholde, at forsikringstageren principielt har en oplysningspligt og ikke blot en svarpligt. Skemaer udarbejdet af selskabet anvendes sædvanligvis ved indtegning af ejerskifteforsikring og for husforsikringer. I visse tilfælde udarbejdet som et tilbud fra selskabet med krav om svar på visse bestemte forhold. U Ingen forsikringsdækning pga K's kendskab Forsikringsselskabet var klar over rette omstændigheder Hvis forsikringsselskabet faktisk har kendskab til rette omstændigheder => selskabet hæfter uanset om der er afgivet urigtige oplysninger, jf. FAL 9. Tidspunktet for afgivelse af oplysninger Oplysninger skal gives på tegningstidspunktet (Kundskabstidspunktet) Som udgangspunkt skal de rigtige risikooplysninger afgives ved aftalens slutning. Tegningstidspunktet = det tidspunkt hvor forsikringstager skriver under eller fremsætter sit tilbud. Kundskabstidspunktet, hvor forsikringsselskabet får kundskab. Forsikring og erstatning - Køb af fast ejendom 3

4 FAL 7 tidspunktet frem til accepttidspunktet, kundskabstidspunktet Oplysninger givet af andre end forsikringstager Ikke identifikation Oplysninger afgivet af hussagkyndige, formidleren der indsender begæringen m.v. Udgangspunktet er her at der ikke sker identifikation mellem den der afgiver oplysningerne og forsikringstageren. Andres oplysninger kan ikke give strengere virkning end hvis afgivet af forsikringstager Aktuelt hvor selskabet har forbeholdt sig at være fri for ansvar hvis en oplysning som gives af en anden ene forsikringstageren viser sig at være urigtig. FAL 10, stk. 2 Hvis selskabet i policen har beskrevet et faktisk forhold uden at indhente oplysninger desangående fra forsikringstageren eller andre og har forbeholdt sig at være helt eller delvist fri for ansvar hvis beskrivelsen måtte vise sig at være urigtig, kan det ikke medføre strengere virkninger, end når der er tale om urigtige oplysninger. Objektive risikobegrænsninger Selskabet kan beskrive hvilke objektive risici det ikke til overtage risikoen for. Det afgøres ved læsning for fortolkning af policen. Er en skade beskrevet som en objektiv risikobegrænsning er den ikke dækket. Fx: Vi påtager os ikke ansvar for svampeangreb. LFFE Lov om forbrugerbeskyttelse ved køb af fast ejendom Efter lov om forbrugerbeskyttelse ved køb af fast ejendom er der indført begrænsninger i sælgers hæftelse for mangler ved overdragelse af fast ejendom. Meningen har været at fremrykke mangelsproblemet til prisforhandlingen på ejendommen, og for de skjulte mangler at lade risikoen overgå fra sælger til køber eller dennes ejerskifteforsikring. Omfattede ejendomme Omfatter Fast ejendom - 1, stk. 1 Ikke noget fast begreb. Der tænkes bl.a. på bebygget grund, som i matriklen er opført som et eller flere sammenhængende matrikelnumre, bebygget grund som udgør en del af et matrikelnummer, bygning på lejet grund eller på søterritoriet, ejerlejligheder, ideel anpart af fast ejendom. Undtagne ejendomme 1, stk. 2 Opregningen er ikke udtømmende. Køb af ubebygget grund, køb af grund med bygning under opførelse samt køb af landbrugsejendom med landbrugspligt er undtaget med mindre købet er betinget af landbrugspligtens ophævelse. Heller ikke andels/aktie-lejligheder. 2, stk. 5, sidste pkt. Ejendomme hvor sælger handler som led i sit erhverv. (Opført bygning med salg for øje) 5, stk. 1, nr. 2 e.c. Særlige fysiske forhold medfører, at der ikke kan tegnes forsikring. Forsikring og erstatning - Køb af fast ejendom 4

5 Tilstandsrapporten Eksempel i bilag side 64ff. Skal bestilles af sælger, og leveres til køber. Sælger kan ikke med retsvirkning efter loven overlade det til køberen selv at indhente rapporten eller at lade køber betale for den. Sælger skal bestille rapporten, betale den og overgive den til køberen. 2, stk. 1. Udarbejdes af beskikket bygningssagkyndig Det fremgår af LFFE 4 stk.1. at rapporten skal være udfærdiget af en beskikket bygningssagkyndig. Efter LFFE 4.stk.2. fremgår at det er boligministeren der nærmere fastsætter og administrerer reglerne for beskikkelse af bygningssagkyndige. De nærmere regler herfor fremgår af hussynsbekendtgørelsens kap.1 4. Skal laves på skema Det fremgår endvidere at rapporten skal være udarbejdet på et bestemt skema jf LFFE 4.stk.1. Reglerne herfor fremgår af hussynsbekendtgørelsen kapitel 6. Må ikke være mere end 6 mdr. gammel Tilstrækkeligt at man har modtaget rapporten inden 6 mdr's grænsen. LFFE 4, stk. 1. Bygningsgennemgangen Af hussynsbekendtgørelsens 9-11 fremgår hvad der er omfattet af bygningsgennemgangen. Skader, tegn på skader og nærliggende risiko for skader såfremt der ikke sættes ind med særlig omfattende vedligeholdelsesarbejder eller andre forebyggende foranstaltninger. 9, 2.pkt. Professionel omhu Af bekendtgørelsens 10 fremgår at bygningsgennemgangen skal foretages med professionel omhu og med brug af den indsigt og erfaring som kan forventes af den byggesagkyndige. Den byggesagkyndige kan anmode ejeren om oplysninger om bygningen såsom tegninger og lign. 12. Udenfor gennemgang: Bagatelagtige forhold bygningsdele der ikke kunne efterses bygningens funktionsforhold, udover hvad der omfattes af 9 bygningens lovlighed efter offentligretlige forskrifter, bortset fra åbenlyse overtrædelser af bygningslovgivningen æstetiske og arkitektoniske forhold påpegning af sædvanlig slid og ælde indretninger udenfor selve bygningen, såsom vandstik, løsøre, Ejerskifteforsikring bedømmelse af bygningens almindelige vedligeholdelsesstand. Oplysningspligt om muligheden for ejerskifteforsikring, jf. LFFE 2, stk. 1 jf. 4+5 Sælger kan ikke overlade til køber selv at indhente oplysning eller tilbud. Tilbuddet eller afslaget på forsikring skal altså bestilles af sælger og overgives til køber. Skriftlighed Efter lovens 5 stk.1. skal tilbudet være skriftligt. Vilkår for tegning Forsikring og erstatning - Køb af fast ejendom 5

6 Oplysningen fra forsikringen vil enten være et tilbud på ejerskifteforsikring, med oplysning om de nærmere forsikringsvilkår eller et afslag på at give tilbud. Gives afslag på ejerskifteforsikring Gives tilbud Skal begrundes konkret i ejendommen. Hænger sammen med at køber derudfra ligeledes kan bedømme købet. Udløser ligeledes 2 retsvirkninger. For bygninger der generelt ikke kan tegnes forsikring for gælder ordningen ikke. Gives der således et tilbud skal det gives med en rimelig acceptfrist. Forsikringen varighed Skal køre i min 5 år med mulighed for forlængelse til i alt mindst 10 år. Skal dække fejl ved bygningens fysiske tilstand U Ulovlig bygningsindretning contra skade Ulovlig bygningsindretning som følge af ikke forskriftmæssigt udgravet kælder ikke omfattet af undtagelsesreglen i LFFE 2, stk. 5 om offentligretlige forhold, men omfattet af lovens ordning da den tillige havde udmøntet sig i en skade. Fejlen skal være til stede ved overtagelse af bygningen Fejlene skal være tilstede ved købers overtagelse af ejendommen. I almindelighed vil dette omfatte fejl der var tilstede ved aftalens indgåelse, oprindelige mangler,men tillige mangler der opstår i tiden efter aftalens indgåelse, efterfølgende mangler. Fejlen må ikke være nævnt i tilstandsrapporten FED Forsikringsdækning trods fejl omtalt i tilstandsrapport Bliver køber imidlertid efterfølgende klar over fejl ved ejendommen som ikke er beskrevet i tilstandsrapporten Som han erfarer på anden måde og inden han tegner ejerskifteforsikringen vil han være i ond tro og ikke kunne tegne forsikring imod denne fejl jf. forsikringsaftalelovens 4-7. Forkert beskrævede fejl er dækket af ejerskifteforsikringen Anfører rapporten således K1 ved en fejl men den rette beskrivelse var K3 vil dette være en fejl der er dækket under forsikringen. U Sætninger misvisende tilstandsrapport forsikringsbegrebet skade Konkrete forbehold Der kan tages konkrete forbehold på grundlag af tilstandsrapporten. Indeholder tilbudet selvrisiko Skal være angivet som et samlet beløb for forsikringstiden uanset antallet af skadesanmeldelser må ikke overstige kr i forsikringstiden ( 2000 tal ) Udvidelser af forsikringstilbud Efter 5 stk.1, nr. 1 skal det tillige fremgå om der er udvidelser af forsikringstilbudet i forhold til basistilbudet og i så fald på hvilke punkter i forhold til minimumskravene i bekendtgørelsen. Sælger skal tilbyde at betale ½ forsikringspræmie Sælger skal endvidere uigenkaldeligt og alene betinget af købers accept af den tilbudte eller anden ejerskifteforsikring tilbyde at betale halvdelen af præmien på den tilbudte forsikring. Indeholder forsikringstilbudet både en basisforsikring og et tilbud på en udvidet forsikring er det alene præmien af basisforsikringen sælger skal tilbyde at betale. Forsikring og erstatning - Køb af fast ejendom 6

7 LFFE 2.stk.3. U Tillæg til ejerskifteforsikring ikke frigørende Sælger ikke frigjort for ansvar for ulovlige bygningsinstallationer selvom køberne kunne have tegnet udvidet ejerskifteforsikring for sådanne fejl. Der skal gives oplysning om retsvirkningerne af loven Skal gives inden der afgives inden køber afgiver tilbud eller accept. LFFE 2, stk. 4. Tidspunkt for købers modtagelse af oplysninger Køber skal modtage tilstandsrapport, tilbud eller oplysning om ejerskifteforsikring, sælgers tilbud om betaling af halv præmie samt information om lovens ordning inden han afgiver tilbud eller accept. LFFE 2, stk.4. Retsvirkninger af loven 2, stk. 1. Fysiske mangler på bygning Sælger kan ikke stilles til ansvar for fysiske mangler på bygningen. Dette udelukker alle mangelsbeføjelser. Begrænsningen af sælgers hæftelse gælder for de mangler som den bygningssagkyndiges undersøgelse retter sig imod. Sælger hæfter uændret for vanhjemmel og andre retlige mangler samt for mangler der alene vedrører grunden. U Vand på grund U Drænrør ikke en del af bygningen U Mangler ved kloakanlæg omfattet af forbrugerbeskyttelsesloven Problemer med toiletafløb skyldtes forhold i det kloakanlæg på grunden, som toilettet var tilsluttet. Under disse omstændigheder måtte manglen anses at vedrøre bygningernes fysiske tilstand. Sælger frifundet. Praksis ikke entydig om afgrænsningen af bygning. U er på kanten, da det ikke har været meningen at installationer eller ledninger udenfor bygningen skulle være omfattet. Hverken resultat eller begrundelse forekommer rigtig. Identifikation med tekniker? Ingen hæftelse for teknikeren Sælger identificeres ikke med teknikerens fejl. Fx ved udarbejdelse af tilstandsrapport. U Det alt for sjuskede varmesyn Undtagelser 2, stk. 5 Mangler der er opstået efter tilstandsrapportens udarbejdelse. Sælger hæfter fortsat for sådanne forhold. Der må dog antages at være en formodning for at fejl var opstået ved aftalens indgåelse. Forhold stridende mod servitut. Rådighedsservitutter. Tilstandsservitutter behandles under offentligretlige forskrifter. Det er servituttens reelle betydning der er afgørende for om der er en mangel. U Den uvæsentlige fredningsservitut Forsikring og erstatning - Køb af fast ejendom 7

8 Forhold stridende mod offentligretlige forskrifter. Området for denne undtagelsesbestemmelse er de tilfælde hvor forholdet i almindelighed ikke er omfattet af beskrivelsespligten i tilstandsrapporten og som køber ikke kan forsikre sig imod. U Garanterede forhold. Forhold som ikke er omfattet af minimumsvilkårene for dækning under ejerskifteforsikring eller sådanne bedre vilkår som sælger måtte have tilbudt og på grundlag af hvilket tilbud sælger refunderer halv præmie. Herunder tilstandsservituter. Ulovlige bygningsindretninger er den i praksis hyppigst forekommende mangel. Fx ulovlige el-installationer. Højesteret bl.a udtalt, at baggrunden for undtagelsesbestemmelsen, må antages at være, at sælgeren som udgangspunkt ikke bør fritages for hæftelse med hensyn til forhold som i almindelighed ikke belyses i en tilstandsrapport og som køberen ikke kan forsikre sig imod. Da der imidlertid forelå en skade, som defineret i SKAFOR's standardvilkår for ejerskifteforsikring var denne omfattet af ejerskifteforsikringen og da var herefter ikke grundlag for at henføre tilfældet under undtagelsesbestemmelsens område. Da loven efter 21.stk.1. 1 pkt er egentlig præceptiv, Bortset for erhvervsmæssige sælgere Loven begrænser ikke en erhvervsmæssig sælgers garantier eller tilsikringer. Udgangspunkt et krav, at garantien skal angå et bestemt forhold dvs. garantien skal rette sig mod en bestemt bygningsdel. Generelle eller ubestemte garantier kan derfor ikke gives uden at være i strid med denne bestemmelse. Svig eller grov uagtsomhed Der skal meget til før en uprofessionel sælgers adfærd vil blive karakteriseret som svigagtig eller groft uagtsom, når ejendommen er gennemgået af en bygningssagkyndig. begreb under udvikling mod at der skal mindre til. U Parketgulvet Sælger ikke oplyst at der under skab ikke var parketgulv. Ikke grov uagtsomhed. U S ej anvendt erstatning for gulv Sælger tilkendt erstatning hos sin sælger for mangelfuldt gulv. Erstatningsgulv blev ikke lagt men solgt. S ikke oplyst om retssag eller manglende udbedring. Dømt. U Fortielse af tidligere tilstandsrapport Skader nævnt i tidligere tilstandsrapport ikke nævnt i senere tilstandsrapport. S der var bekendt med tidligere tilstandsrapport ikke oplyst herom. Dømt. U Inddækning S havde udbedret en række skader nævnt i en tidligere tilstandsrapport men undladt udbedring af inddækning. Denne skade nævntes ikke i en senere tilstandsrapport. S oplyste ikke herom og dømt. U Selvbyg betongulv manglende oplysninger. U Hvilket regelsæt? Tilsidesat oplysningspligt. Forsikring og erstatning - Køb af fast ejendom 8

9 Sælger har opført bygningen med salg for øje Antages at være meningen med denne undtagelse af den omfatter erhvert mangelskrav mod en sådan professionel bygmester. Også krav om afhjælpning, udbedringsgodtgørelse, afslag og ophævelse kan gøres gældende, selvom bestemmelsen alene omtaler erstatningskrav. Præceptivitet UP: Modif: Modif: 21 a Loven er som udgangspunkt præceptiv og kan ikke fraviges til skade for nogen af parterne. Sælger eller køber handler erhvervsmæssigt Loven fraviges til skade for en sådan part. Forhold opstået efter udarbejdelse af tilstandsrapport - 21, stk. 1, 2. pkt. Sælger har adgang til at fraskrive sig ansvaret for forhold der opstår efter udarbejdelsen af tilstandsrapporten. Såfremt sælger ønsker de gunstige virkninger af en ansvarsfraskrivelse og lovens kapitel 1 finder anvendelse skal han vælge lovens ordning og kan ikke i stedet vælge blot at aftale ansvarsfrihed. Reglen finder anvendelse uden hensyn til om sælger måtte være et bo eller der foreligger andre omstændigheder der normalt vil tale for en anvendelse af en aftalt ansvarsfraskrivelse. Forsikring og erstatning - Køb af fast ejendom 9

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING

EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING - Betydning for købers retstilling ved mangler Kandidatafhandling udarbejdet af: Lene Braad, studie nr. 2008-3549 Afleveringsdato: 2. december 2013 Vejleder: Karina Hedegaard Hansen

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

Titelblad. Kandidateksamen i Jura. Eksamen: Aalborg Universitet. Uddannelsessted: Dansk: Emne:

Titelblad. Kandidateksamen i Jura. Eksamen: Aalborg Universitet. Uddannelsessted: Dansk: Emne: 1 Titelblad Eksamen: Uddannelsessted: Emne: Kandidateksamen i Jura Aalborg Universitet Dansk: Parternes retsstilling i tvivlstilfælde om huseftersynsordningens rækkevidde Engelsk: The parties legal position

Læs mere

Entrepriseforsikringens dækninger

Entrepriseforsikringens dækninger Entrepriseforsikringens dækninger Forsikringen er udformet med betydelig inspiration fra engelske standardvilkår for entrepriseforsikring, og indeholder følgende dækninger: Forsikring af entreprisen (all

Læs mere

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring FAKTA Publiceret: mandag 9. februar 2009 Du kan få skimmelsvampeskader dækket af en ejerskifteforsikring, men ikke i alle tilfælde. Det a@ænger bl.a. af husets alder

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke

Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke Sådan er loven om erstatning ved en bolighandel Hvis der efter en bolighandel bliver opdag et alvorlige fejl eller mangler ved boligen, kan køber rejse

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99 for ejendommen Sælger Helene Hansen Adresse Vorgodvej 12 Postnr. og by 2770 Kastrup Dato 16.04.2013 Udløbsdato 16.04.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.:

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke

Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke Sådan er loven om forbrugerbeskyttelse ved en bolighandel Hvis der efter en bolighandel bliver opdag et alvorlige fejl eller

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 5047 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Hvem er dækket? 3 2 Ved skade 3 3 Anden forsikring 3 4 Opkrævning af præmie og afgifter 3

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

mellem parterne i ejendomshandler er til en vis grad blevet afløst af købernes tvister med ejerskifteforsikringsselskaberne om dækningsomfanget.

mellem parterne i ejendomshandler er til en vis grad blevet afløst af købernes tvister med ejerskifteforsikringsselskaberne om dækningsomfanget. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 8 1.1 Specialets opbygning... 9 2. Afgrænsning af emne... 10 3. Metode... 11 4. Gældende ret... 12 4.1 Fast ejendom regelsæt og begrebsafklaring... 12 4.1.1 Aftalen,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring.

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring. 1 København, den 4. februar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Frands-Christian Laursen v/adv. Jan Allan Svendsen St. Kongensgade 49 1022 København K. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal fortabe sit salær

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

Ændringer i huseftersynsordningen

Ændringer i huseftersynsordningen KANDIDATAFHANDLING, JURA, AALBORG UNIVERSITET Ændringer i huseftersynsordningen Betydningen heraf, samt eventuelle problemstillinger Udarbejdet af: Lise Møller Andersen, 2007-2245 og Camilla Vinther Hansen,

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.: 40 87 50 22

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.: 40 87 50 22 for ejendommen Sælger Rita Vinding Adresse Østerbro 8 Postnr. og by 8570 Trustrup Dato 30.07.2015 Udløbsdato 30.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.:

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

RETTEN I SØNDERBORG DOM. Afsagt den 28. juni 2012 i sag nr. BS C8-1538/2010: Kenneth Bøttcher og Maria Todsen mod Hans Boserup

RETTEN I SØNDERBORG DOM. Afsagt den 28. juni 2012 i sag nr. BS C8-1538/2010: Kenneth Bøttcher og Maria Todsen mod Hans Boserup RETTEN I SØNDERBORG DOM Afsagt den 28. juni 2012 i sag nr. BS C8-1538/2010: Kenneth Bøttcher og Maria Todsen mod Hans Boserup og sag nr. BS C8-2236/2011: Hans Boserup mod K Sagens baggrund og parternes

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis i samarbejde med Statsaut. ejendomsmægler MDE, Daniel Hammer 02-11-2006 Helsebakken 11 A, 2900, Hellerup Ejendomsmægleren

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Forældres hæftelsesansvar og. forsikring

Forældres hæftelsesansvar og. forsikring 1. Indledning Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar - et brud på retstraditionen 2. Ansvarsreglen i lovens 1, stk. 1»Den, der har forældremyndighed over et hjemmeboende barn, hæfter umiddelbart over

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

ADMINISTRATOR ANSVAR. Willis i Danmark. Ansvarsforsikring. Markedsandele. Ansvarsforsikring. Ansvarsforsikring

ADMINISTRATOR ANSVAR. Willis i Danmark. Ansvarsforsikring. Markedsandele. Ansvarsforsikring. Ansvarsforsikring ADMINISTRATOR ANSVAR Jan Linde 18. November 2008 Willis i Danmark Danmark: Partnerejet virksomhed Willis Ltd. ejer 87 % 4 kontorer og 347 ansatte (07) DKK 378,5 mio. i omsætning (07) Internationalt: 16.000

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port 2 2650 Hvidovre Tlf.: 35816055

Elinstallationsrapport for ejendommen. ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port 2 2650 Hvidovre Tlf.: 35816055 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Anders & Pia Bruun Trouvillevej 1a 3100 Hornbæk Dato 14.07.2014 Udløbsdato 14.07.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port

Læs mere

Handlens indgåelse. Køb af fast ejendom. Indledning. Udbud Tilbud eller opfordring til at gøre tilbud. Forkontrakt eller bindende aftale.

Handlens indgåelse. Køb af fast ejendom. Indledning. Udbud Tilbud eller opfordring til at gøre tilbud. Forkontrakt eller bindende aftale. Handlens indgåelse Køb af fast ejendom Indledning Aftalen Der er tale om en almindelig aftale, som er reguleret af aftalelovens regler samt almindelig obligationsret Aftale indgås ved: Tilbud accept Indgåelse

Læs mere

Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08

Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08 Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra dækning

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.: 66 19 45 00

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.: 66 19 45 00 for ejendommen Sælger Lene Rønnow Trankjær Adresse Kalørvej 19 Postnr. og by 5491 Blommenslyst Dato 14.05.2014 Udløbsdato 14.05.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Boveskovgård. Hareskov Elektric A/S Kirke Værløsevej 20 Box 262 3500 Værløse Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Boveskovgård. Hareskov Elektric A/S Kirke Værløsevej 20 Box 262 3500 Værløse Tlf. for ejendommen Sælger Naturstyrelsen Boveskovgård Adresse Folehavevej 6 Postnr. og by 2970 Hørsholm Dato 18.03.2015 Udløbsdato 18.03.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Hareskov Elektric A/S Kirke

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Erik Christensen Adresse Frederiksberg Bakke 5 Postnr. og by 8830 Tjele Dato 07.08.2014 Udløbsdato 07.08.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby Juridisk Afdeling J.nr.: 2014-18755 JSS/tik Udbyder og sælger Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postboks 13 9100 Aalborg CVR: 29189420 (i det følgende benævnt Sælger ), Ejendommen Ejendomsnr. 299890. Udbyder

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf.: 32501499

Elinstallationsrapport for ejendommen. Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf.: 32501499 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Sven Erik Jensen Dickens Alle 21b 2860 Søborg Dato 27.01.2014 Udløbsdato 27.01.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55

Læs mere

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Kapitel 1. Afgrænsning og begreber 17 1. Fremstillingens udstrækning og afgrænsning

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler ARKITEKTANSVARSFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGENS OMFANG 1.1 Forsikringen

Læs mere

Ansvarsforsikring for boligselskaber

Ansvarsforsikring for boligselskaber Side 1 af 8 Ansvarsforsikring for boligselskaber Almindelige forsikringsbetingelser DOB-99-04 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker: 1. UDen

Læs mere

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Større forbrugerbeskyttelse ved hushandel

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Større forbrugerbeskyttelse ved hushandel Større forbrugerbeskyttelse ved hushandel Danmark har fået en ny og forbedret huseftersynsordning. Ordningen anvendes af forbrugerne ved hushandler. Forsikringsbranchen (Forsikring & Pension) har været

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Om os. Tilsynsmyndighed er Finanstilsynet. FRIDA Forsikring Agentur A/S Telefon: +45 7070 7879 Web: www.fridaforsikring.dk

Om os. Tilsynsmyndighed er Finanstilsynet. FRIDA Forsikring Agentur A/S Telefon: +45 7070 7879 Web: www.fridaforsikring.dk Om os Når du køber din næste bolig eller vælger at bygge et nyt hjem, skal der træffes mange store beslutninger. Forsikring af huset er blot én af dem. Her er FRIDA din partner. FRIDA er specialister indenfor

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dan Cederhoft-Bohnhardt. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dan Cederhoft-Bohnhardt. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Dan Cederhoft-Bohnhardt Adresse Rigtrupvej 18 Postnr. og by 8370 Hadsten Dato 09.01.2015 Udløbsdato 09.01.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre Tlf.: 36702899

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre Tlf.: 36702899 for ejendommen Sælger Aslani Adresse Østergårds Alle 3 Postnr. og by 2500 Valby Dato 11.12.2014 Udløbsdato 11.12.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars og Thilde Henrichsen. Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630 Taastrup Tlf.: 40526751

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars og Thilde Henrichsen. Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630 Taastrup Tlf.: 40526751 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Lars og Thilde Henrichsen Daltoftevej 10A 2860 Søborg Dato 30.08.2015 Udløbsdato 30.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

Udbudsinformation. Langeland Kommune udbyder Longelse Skole til salg. Budfrist: Tirsdag den 10. juni 2014 kl. 12.00

Udbudsinformation. Langeland Kommune udbyder Longelse Skole til salg. Budfrist: Tirsdag den 10. juni 2014 kl. 12.00 Udbudsinformation Langeland Kommune udbyder Longelse Skole til salg Longelse Skole, Longelsevej 16, Sdr. Longelse, 5900 Rudkøbing Budfrist: Tirsdag den 10. juni 2014 kl. 12.00 Tilbud afgives på særlig

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Lone Bøegh Henriksen A/S Søborg Hovedgade 87 2860 Søborg Nævnet har modtaget klagen den 21. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis H.P. Rosenmeier Hvorfor jeg er her Det er vist efterhånden noget af et presset job at være bygningssagkyndig. Der er ikke lang tid til at lave tilstandsrapporterne,

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Willis, Ejerskifte 19-07-2010 Brede Bygade 38, 6261 Bredebro Ejendomsmægleren

Læs mere

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM - rådgiverforsikringen Ved Paul K. Jeppesen Resulterer BIM i nye forsikringskrav til arkitekter og ingeniører (kaldet rådgivere)?

Læs mere

God energirådgivning Hvordan

God energirådgivning Hvordan God energirådgivning Hvordan Rådgivningsansvar, risiko og forsikringsforhold Indlæg v/vibeke Henriques, Forsikring & Pension (F&P) 1 Generel præsentation - 1 Hvem er F&P? Forsikring & Pension er erhvervsorganisation

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99 for ejendommen Sælger Leif Søkilde Adresse Hvidovre Enghavevej 59 Postnr. og by 2650 Hvidovre Dato 31.05.2015 Udløbsdato 31.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08

KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08 KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4.

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen

Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen AIDA den 23. februar 2012 Direktør Henning Jønsson, Ankenævnet for Forsikring, Advokat, Forsikring & Pension Disposition Nye regler

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 300/2011 (2. afdeling) Santander Consumer Bank AS, Filial Danmark (advokat Sophus Bøgeskov Christensen) mod If Skadeforsikring (advokat Michael S.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199 for ejendommen Sælger Christian Olsson Adresse Drosselvej 4 Postnr. og by 4200 Slagelse Dato 03.04.2014 Udløbsdato 03.04.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. december 2008 blev der i sag nr. 52-2008 AA mod BB v/ MM & SS P/S afsagt sålydende Kendelse Med brev af 9. september 2008 har AA som køber af ejendommen (..1..) indbragt BB v/ MM & SS P/S for Disciplinærnævnet.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014 Sag 155/2013 (2. afdeling) Flemming Frits Elkjær (advokat Egon Bjørn Andersen) mod Sigrid Christensen (advokat Michael Clemmensen, beskikket) I tidligere

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Hovedstaden. Aut Elinstallatør v/lars Nielsen Regnbuen 45 3400 Hillerød Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Hovedstaden. Aut Elinstallatør v/lars Nielsen Regnbuen 45 3400 Hillerød Tlf. for ejendommen Sælger Naturstyrelsen Hovedstaden Adresse Ermelundsvej 129 Postnr. og by 2820 Gentofte Dato 21.08.2015 Udløbsdato 21.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut Elinstallatør v/lars

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere