GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting"

Transkript

1 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere bestemmelser ikke er særskilt aftalt mellem Kunden (herefter Kunden) og X-link A/S (herefter X-link). 1. Hosting - xhosting 1.1 Forudsætninger for xhosting Der skal være etableret netværksadgang i form af en Internetforbindelse, som kan anvendes til dataoverførsel mellem kunden og X-links datacenter. Ansvaret for Kundens internetforbindelse er alene Kundens. Herunder er det Kundens ansvar, at den valgte kapacitet er til strækkelig til at overføre data til og fra X-links datacenter. 1.2 Klientkrav Følgende software er påkrævet for at abonnementet kan tilgås. - Microsoft Windows XP/Vista/7/8 - Microsoft Windows Server 2003/2008/2008 R2/ Mac OSX NB: XP udgår fra april GENERELLE BETINGELSER 2.1 Aftalens løbetid Abonnementer faktureres 3 måneder forud. Abonnementet løber fra aftalens indgåelse og 3 måneder frem og forlænges derefter automatisk hver 3. måned. Fejlbestilte abonnementer tilbagebetales ikke, såfremt fejlen skyldes Kundens forhold. 2.2 Opsigelse af aftale Kunden kan opsige aftalen med en måneds varsel før periodens udløb, opsiges abonnementet ikke bliver aftalen automatisk fornyet med 3 måneder. Ønsker X-link at opsige et abonnement, kan dette ske med 30 dages skriftligt varsel til udgangen af en periode. Ved opsigelse af aftale gemmer X-link dataene i 30 dage fra udløb af aftale, herefter vil dataene blive slettet fra serveren. Ved brud på forretningsbetingelserne eller abonnementsvilkårene kan X-link uden varsel ophæve og lukke et abonnement. 2.3 Kontaktoplysninger Det er Kundens ansvar, til enhver tid, at oplyse X-link de korrekte adresse- og kontaktoplysninger såsom cvr-nummer, telefon, og fax, samt løbende at holde X-link informeret om ændringer i kontakt-informationer til brug ved fakturering, opdatering eller generel henvendelse. X-link A/S xhosting Version 2.1 Side 1 af 5

2 2.4 Tilgængelighed X-link tilstræber en tilgængelighed på 24 timer i døgnet. X-link forbeholder sig dog ret til driftstop i kortere eller længere perioder i tilfælde af reparationer, vedligeholdelse af systemet, mv. X-link tilstræber at varsle sådanne driftsstop. 2.5 Support X-link yder dagligt kundesupport mellem og via eller telefon KUNDENS ANSVAR 3.1. FORPLIGTELSER Kunden er indforstået med, at skulle overholde alle gældende love og regler i forbindelse med Kundens forretning. Kunden er ligeledes indforstået med, at Leverandøren ikke udøver nogen kontrol af indholdet af den information som Kunden udsender fra Leverandørens datacenter, og at det udelukkende er Kundens ansvar at sikre, at det data som Kunden sender og modtager, overholder alle gældende love og regler Kunden er forpligtet til at tilvejebringe alle nødvendige og behørige tilladelser og godkendelser, samt på anden måde overholde alle lovgivning og krav fra enhver relevant offentlig myndighed, som er gældende for installation, brug og ejerskab af de ydelser der stilles til rådighed af Leverandøren Kunden er forpligtiget til selv at holde sine stamdata opdateret over for Leverandøren, således at adresseoplysninger, kontaktoplysninger og faktureringsoplysninger til enhver tid er gyldige Kunden er forpligtet til at overholde god skik og orden ved anvendelsen af Leverandørens netværk og servere. God skik og orden betyder bredt fortolket, at Kunden ikke må benytte Leverandørens ydelser til at bryde dansk lovgivning eller på nogen måde genere andre virksomheder eller privatpersoner. Hvis Kunden er usikker på om en handling eller brug af en løsning er tilladt, er det Kundens ansvar at kontakte Leverandøren og efterspørge anvisning herom Kunden er ikke berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser til tredjemand, medmindre den erhvervende tredjemand indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser, og kun såfremt Leverandøren godkender overdragelsen skriftligt. Parterne er til enhver tid berettigede til at overdrage deres rettigheder og forpligtelser i henhold til Hostingaftalen til et koncernforbundet selskab, under forudsætning af, at det overdragende selskab er mindst 50% ejer, samt fortsat indestår for opfyldelsen af alle rettigheder og forpligtelser, medmindre Parterne skriftligt aftaler andet Kunden er forpligtet til holde eget udstyr der benyttes til adgang til hosting ydelserne opdateret med de nyeste servicepatches og sikkerhedsopdateringer iht. de enkelte producenters anbefalinger. X-link A/S xhosting Version 2.1 Side 2 af 5

3 4.2. SOFTWARE LICENSER m.v Kunden må ikke fjerne, ændre eller tilsløre immaterielle beskrivelser, der er vist på softwareprodukter eller vises under benyttelsen af softwareprodukterne Kunden må ikke decompile, reverse engineere, eller demontere softwaren, medmindre en sådan aktivitet udtrykkeligt er tilladt af gældende lovgivning Support af softwareprodukterne leveres af Leverandøren og/eller tredjemand - ikke af Microsoft I tilfælde af, at Microsoft forhøjer priserne på licenser lejet via SPLA, forbeholder Leverandøren sig retten til, at forhøje priserne tilsvarende over for Kunden. Såfremt licensreglerne for software lejet via SPLA ændres og dette resulterer i en ændring af de licenser som Kunden lejer, må Leverandøren efter forudgående information til Kunden regulere disse Ved ophør af Hostingaftalen, er Kunden forpligtet til at afinstallere alt licenspligtigt software, der er blevet leveret af Leverandøren. 5. SIKKERHED Serverne er sikkerhedsmæssigt installeret efter producenternes anbefalinger samt patched op med seneste sikkerhedsopdateringer. Alle servere er automatisk døgnmonitoreret med hensyn til nedbrud, servicefejl, applikationsfejl, m.m. Herudover replikkers data til en anden fysisk lokation. Alle servere er strømsvigtsikrede med UPS. 6. ANSVAR Det er Kundens ansvar, at det på X-links servere lagrede materiale er i overensstemmelse med dansk lovgivning. X-link påtager sig intet ansvar for lovligheden af materialet lagret på X-links servere. 6.1 Ansvarsbegrænsning X-links erstatningsansvar er alene begrænset til den af Kunden seneste erlagte kvartralsydelse. X-link kan ikke gøres ansvarlig for tab af data, retablering af tabt data, tabt fortjeneste, tab af goodwill, følgeskader eller anden form for direkte eller indirekte tab. Dette gælder, uanset om tabet skyldes systemnedbrud, svigtende strømforsyning, svigtende telekommunikation, uvedkommendes adgang til X-links servere, fejlagtig opsætning af backupklient eller anden lignende følgeskade i forbindelse med anvendelsen af systemet eller tab som følge af manglende funktioner i systemet. X-link er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, krig, civil uro, terror, sabotage, naturkatastrofer, strejker, arbejdsnedlæggelser, blokade, lockouts, edbvirus, brand eller anden ødelæggelse af X-links produktionsapparat samt enhver anden ekstraordinær hændelse, der måtte forhindre eller begrænse X-links normale produktion, og som X-link ikke var klar over på tidspunktet for ordremodtagelsen. X-link A/S xhosting Version 2.1 Side 3 af 5

4 7. RETTIGHEDER X-link besidder rettighederne til det udleverede software. Kunden opnår brugsret til det leverede software i overensstemmelse med betingelserne i nærværende aftale. Kunden er ikke berettiget til at overdrage, kopier eller på anden vis overlade de udleverede programmer til tredjepart. 8. EJERSKAB TIL LAGREDE DATA De af Kunden lagrede data på serverne er ejet af Kunden. I tilfælde af X-link ophør med udbud af den pågældende service, vil data lagret af Kunden blive udleveret til Kunden efter nærmere aftale. I tilfælde af X-links likvidation, opløsning, m.v. skal Kunden have adgang til sine data eller have disse udleveret. Alternativt slettes data efter nærmere aftale med Kunden. Retten til udlevering af data kan også gøres gældende overfor X-links eventuelle konkursbo jf. konkurslovens UDLEVERING AF DATA X-link er til enhver tid og uden varsel forpligtet til på Kundens opfordring at udlevere Kundens data på et medie efter Kundens valg. Det forudsættes, at der vælges et medie, som er understøttet i udleveringsprocessen. Såfremt Kunden kræver sine data udleveret, kan X-link dog betinge sig, at udlevering første finder sted, når X-link har modtaget accept fra Kunden, at Kunden dækker de omkostninger, der medgår til indkøb af medier, udlæsning af data fra X-links system, genindlæsning af data på det medie, som Kunden har valgt, samt at alle øvrige omkostninger forbundet med udleveringsprocessen. X-link er dog berettiget til at kræve alle udestående fakturaer betalt inden udlevering finder sted. X-link kan dog af myndighederne med hjemmel i dansk ret blive pålagt at udlevere data. Dette vil i så fald ske uden ansvar for X-link. 10. PRISER OG PRISÆNDRINGER 10.1 Priser Priserne følger de til en hver tid gældende listepriser, hvis ikke andet er skriftligt aftalt eller andet følger af abonnementsvilkårene. Alle ydelser ved X-link betales ved fremsendelse af faktura og har netto 8 dages betalingsfrist. Såfremt betaling ikke er modtaget efter sidste rettidige betalingsdag, er X-link berettiget til at lukke for adgangen til kundens produkter, indtil betaling kan dokumenteres. Kunden får ikke refusion for perioder med lukning såfremt disse skyldes manglende betaling. X-link rykker kunden 3 gange inden betalingen overdrages til inddrivelse via inkasso. Ved hver rykker tillægges et administrationsgebyr på kr. 100,- + moms. X-link A/S xhosting Version 2.1 Side 4 af 5

5 10.2 Prisændringer X-link er berettiget til løbende at foretage prisændringer. Prisændringer skal varsles over for Kunden senest en måned før udløb af en abonnementsperiode og træder i kraft i den efterfølgende abonnementsperiode. 11. TAVSHEDSPLIGT X-link har tavshedspligt med hensyn til oplysninger vedrørende Kunden eller andre forhold, som kommer til X-links kendskab i forbindelse med opfyldelse af denne aftale. 12. TVISTER Nærværende Forretningsbetingelser skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret Parterne forpligter sig til gennem forhandling at forsøge, at finde en mindelig løsning på konflikter, og bestræbe sig på, at gøre det på en sådan måde, at Parternes anden produktion og andre ydelser ikke berøres heraf I mangel af mindelig løsning efter forhandling, skal sagen afgøres endeligt og bindende efter dansk ret ved en retsinstans efter Leverandørens valg, som værneting i første instans. X-link A/S xhosting Version 2.1 Side 5 af 5

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV 1 ANVENDELSE 1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale mellem en forening eller erhvervsvirksomhed (herefter kaldet

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført.

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført. 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. 2. Aktieselskaber, anpartsselskaber eller

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF.

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF. Side 1 Vers. X Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejere) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Privatkunder Pr. 1. juni 2015 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø,

Læs mere