Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold"

Transkript

1 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er et af s 13 lokalcentre og er organisatorisk placeret i Magistraten for Sundhed og Omsorg i region Syd. er betegnelsen for de 3 samdrevne lokalcentre Dalgas, Marselis og Sundheds- og Kulturcenter samt Frederiksbjerg & Langenæs (SKFL). Der bor ca beboere i lokalområdet, og ca. 880 borgere modtager ydelser indenfor pleje og praktisk hjælp fra centeret. På alle 3 centre findes cafémiljø samt trænings- og aktivitetsfaciliteter. På lokalcenter Marselis og SKFL findes en sundhedsklinik, hvor borgerne kan få individuel vejledning om helbredsspørgsmål og få udført diverse sygeplejeopgaver. Til Frederiksbjerg lokalcentre er tilknyttet i alt 185 plejeboliger og 196 ældreboliger. Desuden er der hjemmeplejeområder, som er opdelt i mindre enheder/team. Organisationsformen er teamorganisering, hvor medarbejderne er fælles om at løse opgaver, og hvor det tilstræbes at udnytte den enkelte medarbejderes kompetencer bedst muligt. Der er ca. 550 medarbejdere ansat ved. Sygeplejersker og terapeuter er organiseret i Sundhedsklinikkens to tværfaglige team. De to team har placering på henholdsvis LC Dalgas og SKFL i Ankersgade. Lederen af Sundhedsklinikken er uddannet sygeplejerske. Sygepleje- og terapeutgruppen har begge en teamleder. Sygeplejerskerne, der udfører sygeplejeopgaver i plejeboligerne, hører under Sundhedsklinikken, men er også et team i sig selv og tilknyttet de enkelte plejeboliger. De sygeplejestuderende på er i deres kliniske studieperiode knyttet til Sundhedsklinikken, og deltager i de opgaver sygeplejerskerne har i områdets hjemmepleje og sundhedsklinik. Samarbejdsrelationer De vigtigste samarbejdspartnere er borgerne og deres pårørende. Eksempler på interne samarbejdspartnere Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, ufaglærte medhjælpere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, aktivitetspersonale, administrativt personale, teamledere i hjemmeplejen, demensnøgleperson og pedeller. Eksempler på eksterne samarbejdspartnere Somatiske og psykiatriske sygehusafdelinger, praktiserende læger, visitator, apotek, palliativ team/hospice, gerontopsykiatrisk og geriatrisk team, distriktspsykiatrien, socialrådgivere, sagsbehandlere og demenskoordinator. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 1 af 8

2 Patient/borger kategorier Borgere, som er visiterede til sygeplejeydelser i hjemmeplejen, er oftest ældre borgere. Borgere ved de 3 centre er dels borgere fra det traditionelle arbejderkvarter dels borgere fra mere velstillede miljøer. Der bor endnu kun få borgere med anden etnisk baggrund end dansk i lokalområdet. I et af vores områder findes et bofællesskab for yngre borgere med psykiatriske lidelser og misbrugsproblematikker. Centrale kliniske problemstillinger Der er sygeplejefaglige problemstillinger knyttet til: Fysiologiske behov eksempelvis smerter, sår, ernæring, udskillelser, delirium og sygepleje knyttet til den terminale fase. Psykosociale og eksistentielle områder eksempelvis krise, ensomhed og misbrug. Psykiatriske lidelser herunder eksempelvis angst, hallucinationer og depression. Borgernes mestring af sygdom og behandling. Uddelegerede opgaver som eksempelvis medicinering, blodtryks- og blodsukkerkontrol. Komplekse, ustabile eller terminale forløb hvor sygeplejersken varetager den koordinerende funktion. Rådgivning og vejledning af borgere herunder psykisk pleje eller pædagogiske opgaver. Pædagogiske opgaver i forhold til samarbejdspartnere. Borgere med komplekse problemstillinger. Det kan eksempelvis være at yde sårpleje til en ældre borger med demens, der samtidig har plejebehov knyttet til diabetes, hjerte-kredsløbsproblemer, nyrelidelse eller lavt BMI. Samarbejde og koordinerende sygeplejehandlinger knyttet til de komplekse problemstillinger. Tværfaglig indsats til borgeren med behov for kompleks pleje. Her er sygeplejersken nøglepersonen, der står for koordinering og eventuel uddelegering til relevante samarbejdspartnere. Tværfaglige og tværsektorielle forhold Afhængigt af den sundhedsfaglige problemstilling kan mange forskellige fagpersoner være involveret i samarbejdet omkring den enkelte borger, (som beskrevet i afsnittet samarbejdsrelationer ). Foruden sygeplejestuderende fra Modul 6, 11 og 12 er lokalcenteret uddannelsessted for elever fra Socialog Sundhedsskolen i Århus på forskellige uddannelsesniveauer, udvekslingsstuderende, praktikanter fra sprogskoler, studerende fra uddannelsen i Sundhedsteknologi og fysioterapeutstuderende. I sygeplejegruppen findes nøglepersoner med specialviden indenfor inkontinens, sårpleje, psykiatri og demens. Lokalcenteret er i gang med at opbygge en vidensbank, hvor personalets erfaringer og viden registreres med henblik på vidensdeling og kompetenceudvikling af øvrige ansatte. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 2 af 8

3 Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Patientforløb/ patientsituationer/patientfænomener Hjemmesygeplejerskerne i er alle ansat på lokalcenteret. Borgeren har ikke mulighed for frit at vælge sygepleje fra forskellige leverandører, som det er tilfældet med pleje og praktisk hjælp ydelserne i hjemmeplejen. Borgeren får typisk kontakt med sygeplejersken gennem visitatoren. Måske sker det først efter henvendelse fra egen læge eller fra sygehus. Visitatoren kontakter derefter borgeren. Sygeplejersken kan også selv visitere til sygepleje, når hun eksempelvis via en social- og sundhedshjælper får kendskab til en borger med behov for sygepleje. Sygeplejen foregår som udgangspunkt i sundhedsklinikken på lokalcenteret, men sygeplejersken kan vurdere, at sygeplejen i stedet skal foregå i borgerens hjem. For uddybelse af sygeplejerskens opgaver i hjemmet, se afsnittet sygeplejefaglige opgaver. Undervejs og efter ophør af plejeforløbene sikres dokumentationen i den elektroniske journal CSC omsorg journal. Sygeplejefaglige opgaver Hjemmesygeplejersken arbejder ud fra sygeplejeprofilen som er udarbejdet ud fra sygeplejens 4 virksomhedsområder: At udføre sygepleje At planlægge og lede sygepleje At formidle sygepleje At udvikle sygepleje Hjemmesygeplejersken kommer til borgere, der bor i eget hjem, og som er visiterede til sygeplejeopgaver. Borgernes egenomsorgskapacitet er typisk nedsat og problemstillingerne kan være af fysisk, psykisk eller social art. Forløbene er af kortere eller længere varighed. Sygeplejeopgaverne kan være af større eller mindre kompleksitet. Eksempler på sundhedsproblemer: Borgere med folkesygdomme som KOL, hjerte-/ karsygdomme og diabetes type 2. Borgere med forskellige psykiatriske lidelser, misbrug af forskellig art. Borgere med demens og depression. Borgere i hjemmedialyse. Borgere der netop er udskrevet efter kirurgiske indgreb. Borgere der er alvorligt syge eller døende. Borgere med behov for udredning og lindring af smerter. Borgere med behov for udredning og forebyggelse i forbindelse med inkontinens, demens, depression og ernæring. Borgere der skal have vurderet boligbehov som eventuelt skal skifte bolig. Dette sker i samarbejder Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 3 af 8

4 med relevante samarbejdspartnere. Sygeplejefaglige opgaver i forbindelse med at udføre sygepleje: Medicinadministration. Heri indgår en vurdering om borgeren kan overgå til dosisdispenseret medicin. Sårpleje for borgeren efter gældende retningslinjer. Kompressionsbehandling og behov for kompressionsstrømper. Formidler kontakt til måltagning og bestilling af kompressionsstrømper. Kateter- og stomipleje. Sygepleje til ernæringstruede borgere herunder blandt andet ernærings udredning og sondeernæring. Sygepleje til patienter med respirations- og kredsløbproblemer herunder målinger og undersøgelser knyttet til respiration og kredsløb. Peritonial dialysebehandling. Inkontinens. Vurdere inkontinente borgere og vejlede i forbyggende tiltag, samt beslutte om der er behov for inkontinensudredning. Måling af blodtryk, blodsukker og prøvetagning af urin/afføring mv. Observerer patientens tilstand og effekten af sygepleje og behandling: Løbende vurdering af borgerens helbredsstilstand og sygepleje med et sundhedsfremmende fokus. Løbende sikre at sygeplejeydelsen justeres eller afsluttes. Løbende sikre at de relevante lægeordinerede og sygeplejefaglige opgaver uddelegeres til andet sundhedsfagligt personale. Observere, rådgive og varetage psykisk pleje og pædagogiske opgaver hos kronisk syge og svage borgere samt vurdere om den sygeplejefaglige indsats er tilstrækkelig. Søge løsninger der giver borgeren det bedste forløb. Yder sundhedsfremme og forebyggelse rettet mod borgere med henblik på at bevare og styrke den enkelte borgers og grupper af borgeres sundhed: Psykisk pleje og omsorg til borgeren og dennes pårørende. Støtte pårørende til kronisk syge og svage borgere og foretage løbende opfølgning. Arbejde sundhedsfremmende og formidle kontakt til hjælpegrupper, terapeuter og sundhedsklinik. At planlægge og lede sygepleje: Koordinere indsatsen og være tovholder på sygeplejeydelserne Samarbejde med sygehuse, praktiserende læger og sundhedsfaglige personalegrupper. Koordinere borgenes indlæggelse og udskrivelse i samarbejde med sygehusene. Vurdere og igangsætte fast vagt til borgeren i samarbejde med praktiserende læge eller lægevagt. Vurdere borgerens behov for sygepleje og vurdere, om borgeren kan komme i sundhedsklinik eller skal have hjemmebesøg. Koordinere sygeplejen i samarbejde med andet sundhedsfagligt personale og vurdere, hvornår sygeplejeydelsen kan uddelegeres. Ansvar for at sikre, at det sundhedsfaglige personale kan påtage sig den uddelegerede opgave Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 4 af 8

5 At formidle sygepleje: Formidle sygepleje til borgere, pårørende, samarbejdspartnere og studerende med respekt for den enkelte og dennes vidensniveau og individuelle behov. Rådgive, vejlede og undervise borgere, pårørende og øvrige sundhedsfaglige personalegrupper, herunder elever og studerende. Fungere som sparringspartner for hjemmeplejen. Formidle sundhedsfremmende rådgivning, undervisning og vejledning til borgere i forhold til KRAM og i forhold til forebyggelse af deres sygdom. Undervise borger og eller pårørende i helt specifikke opgaver som eksempelvis medicinadministration og sondeernæring. At udvikle sygepleje: Forholde sig konstruktiv kritisk til sygeplejen generelt og arbejde analytisk og reflekterende i udøvelse af sygepleje. Dokumentere sygeplejen i CSC omsorg journalen og udarbejde indsatsområder, som senere kan bruges til kvalitetsudvikling. Justere løbende handlingsplaner og indsatsområder. Tage selvstændigt initiativ til at ændre pleje- og behandlingstilbud til borgerens bedste. Holde sig ajour med nye pleje- og behandlingsmetoder. Udviklings- og forskningsområder og -tiltag er blevet arbejdsmiljøcertificeret i 2009, og det stiller krav til fortsat udvikling af nye metoder og standarder for at bedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. har altid gang i et varierende antal projekter af udviklings- eller forskningsmæssig karakter. Områder indenfor rehabilitering, sundhedsfremme, ernæring og dokumentation er indsats- og udviklingsområder for os. Et aktuelt tværfagligt projekt som starter 1/9 2010, er projekt Hverdagsrehabilitering i en sundhedsfremmende tankegang et tværfagligt udviklingsprojekt i. Sygeplejens metoder, herunder kliniske metoder, refleksionsmetoder samt udviklings- og forskningsmetoder Sygeplejeprocessen vil være den gennemgående metode til vurdering, planlægning og evaluering af sygepleje. Vi arbejder med borgerforløb med dertil hørende teammøder, tværfaglige teammøder og kontakter til samarbejdspartnere intern og eksternt. Vi arbejder med refleksion før, under og efter klinisk praksis ved hjælp af observation, vurdering, planlægning og evaluering af sygepleje. Vi arbejder med temaforløb i forhold til relevante områder for sygeplejepraksis i hjemmeplejen. Der gennemføres undervisning, oplæring og introduktion af andre faggrupper. Vi arbejder tværfagligt med at udvikle plejepersonalets kompetencer. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 5 af 8

6 Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering og tilrettelæggelse Der er tilknyttet en uddannelsesansvarlig til lokalcenteret, som er uddannet sygeplejerske og klinisk vejleder. Hun har det overordnede ansvar for organiseringen og tilrettelæggelsen af det kliniske studieforløb. Der er tilknyttet en klinisk vejleder til sygeplejestuderende på Modul 11og 12. Hver enkelt studerende har tilknyttet en til to ad hoc vejledere i hele studieperioden. Uddannelsesansvarliges ansvarsområder: Har fokus på organiseringen af studieforløb og udvikling i forhold til klinisk vejleder. Varetager det organisatoriske ansvar for studieforløb. Sender velkomstbreve og bestiller IT koder. Har kontakt til sygeplejeskolen. Er sparringspartner for kliniske vejledere. Varetage klinisk vejleders ansvarsområder ved dennes fravær. Klinisk vejleders ansvarsområder: Har fokus på den studerendes læring og målopfyldelse. Har det pædagogiske ansvar i studieforløbet. Planlægger det kliniske læringsforløb sammen med de studerende. Deltager i møder, seminar og temadage på sygeplejeskolen. Eksaminerer ved intern klinisk prøve. Ad hoc vejleders ansvarsområde: Følger sygeplejestuderende i den daglige pleje. Deltager i udvælgelse af borgere med relevante problemstillinger i forhold til den studerendes aktuelle fokusområde, aktuelle niveau og valgte studiemetode. Giver vejledning i form af før-, under- og eftervejledning i forbindelse med dagens borgerbesøg. Supplere den kliniske vejleder i de forskellige vejlednings- og evalueringssamtaler. En typisk dag for de studerende: Den studerende møder ind på sygeplejekontoret kl I samarbejde med vejleder læses adviser (beskeder) vedrørende borgerne som eventuelt er afsendt af aften-/natpersonale. Dagens besøg planlægges og gruppens opgaver koordineres imellem sygeplejerskerne. Der gennemføres førvejledning i forhold til de opgaver, den studerende skal løse. Derefter foregår besøgene hos borgerne. Der samarbejdes med social- og sundhedsmedarbejdere og eventuel gennemføres undervisning/oplæring. Undervejs samarbejdes med relevante interne og eksterne samarbejdspartnere i forhold til opgaverne hos borgerne. Efter besøgene foregår dokumentationen i borgerens elektroniske journal (CSC). Der laves opfølgning på besøg og problemstillinger, hvor der tages kontakt til diverse samarbejdspartnere. Medicinbestillinger færdiggøres og faxes til apoteker. Sygeplejeartikler pakkes og næste dags besøg planlægges. Dagen Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 6 af 8

7 afsluttes med eftervejledning med ad hoc vejleder eller klinisk vejleder i forhold til de udførte opgaver og den studerendes læring. Sygeplejerskerne har telefontid en time hver eftermiddag. Læringsmiljø /Studiemiljø Vi arbejder på at have et godt læringsmiljø, hvor de studerende inddrages i teamet af sygeplejersker. Vi er opmærksomme på, at der skal skabes tid og rum for den studerendes læringsmiljø. Den daglige sygeplejefaglige snak og planlægning i forbindelse med borgerbesøg giver den studerende mulighed for refleksion over den planlagte sygepleje. Der tages udgangspunkt i den enkelte studerendes studieplan samt kompetenceniveau. Der tages fortløbende stilling til, hvornår den studerende kan bevæge sig fra tæt vejlederstøtte til varetagelse af mere selvstændige opgaver. Den studerende vil blive udfordret i form af stadig mere komplekse opgaver. Den studerende har mulighed for under hensyntagen til modulets tema,at søge viden og samarbejde på tværs af sektorer eller institutioner. Vi har flere studerende på samme center, og de er fysisk placeret i samme bygning. Dette giver gode muligheder for fælles refleksion og eventuel fælles vejledning. Vejlednings- og evalueringstilbud Ved modtagelsen introduceres den studerende af den kliniske vejleder omkring den overordnede organisering af Sundhed og Omsorg (Århus kommune) og Frederiksbjerg lokalcentre. Der introduceres til de overordnede rammer for studieforløbet. Den studerende og klinisk vejleder tilrettelægger i fællesskab den studerendes 30 ugentlige timers tilstedeværelse i klinikken med hensyn til mødetider, afholdelse af studiedage m.v. Der er mulighed for at deltage i dele af det faste introduktionsforløb og undervisningstilbud som centerets nye medarbejdere deltager i. I løbet af den kliniske periode afholdes der forskellige samtaler. Planlægningssamtale: Planlægningssamtale afholdes inden for den første uge. Den studerende forventes at have beskrevet egne faglige og personlige læringsmål for den kliniske undervisning samt udkast til individuel klinisk studieplan. Studieplanen færdiggøres efter samtalen og klinisk vejleder og den sendes til godkendelse hos tilknyttet sygeplejelærer. Planlagte vejledningssamtaler: En dag hver uge følges den enkelte studerende med klinisk vejleder. Der gives før-, under- og eftervejledning til de planlagte sygeplejeopgaver. Der vil være fokus på den studerendes individuelle kliniske studieplan, og der gives vejledning og tilbagemeldinger i forhold til de skriftlige refleksionsopgaver (patientforløb, patientfortælling og sygdomsforløb). I slutningen af den kliniske periode afholdes en slutsamtale, hvor forløbet evalueres som helhed. Det forventes, at den studerende er skriftlig forberedt til denne samtale. Udviklingsbaseret temaforløb: Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 7 af 8

8 Det udviklingsbaserede temaforløb tager udgangspunkt i et igangværende sygeplejefagligt udviklingsprojekt eller implementerings- eller udviklingsområde. Der udarbejdes en rapport over den gennemførte undersøgelse. Det udviklingsbaserede temaforløb præsenteres for og diskuteres med personale på et sygeplejemøde eller et tværfagligt møde i Sundhedsklinikken (se opgavekriterier vedrørende udviklingsbaseret temaforløb). Intern klinisk prøve i sygepleje afholdes indenfor de sidste 2 uger af Modul 11. For at blive indstillet til intern prøve skal den studerende have opfyldt kravene om studieaktivitet (se afsnittet om obligatorisk studieaktivitet modul 11). Prøven er en individuel klinisk prøve (se prøvekriterier). Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer De kliniske vejledere er uddannede sygeplejerske og kliniske vejledere og har bred klinisk og pædagogisk erfaring. Litteratur - bestemmelser og anbefalet litteratur Litteraturlisten sendes sammen med velkomstbrev til den studerende før studiestart. Der indgår selvvalgt pensum på sider, som den studerende dokumenterer i Studiebogen/Eportfolio. Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser For at blive indstillet til intern klinisk prøve skal den studerende vise studieaktivitet ved at: Møde forberedt op til vejlednings- og evalueringssamtaler. Benytte sig af relevante lokale undervisnings- og læringsmuligheder. Anvende studiebogen/e-portofolio samt udarbejde og løbende ajourføre den individuelle kliniske studieplan. Udarbejde og aflevere et skriftligt patientforløb efter retningslinjer i studiebogen/e-portfolio. Gennemføre udviklingsbaseret temaforløb efter gældende kriterier. Deltage i udførelse af sygeplejefaglige opgaver i hjemmeplejen, herunder deltage i det tværfaglige samarbejde. Skriftligt vurdere egen indsats i forhold til studieaktivitet og læring samt egen indsats for det fortsatte studieforløb. Finde selvvalgt pensum. Skriftligt at redegøre for aktuelt fagligt niveau og fremtidige udviklingsmuligheder ved afslutningen af det kliniske forløb Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 8 af 8

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger.

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO)., dækker

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofil for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofilen er skrevet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne hverdagsfortællinger,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hjemme- og Sygeplejen i Odder er en del af s Ældreservice. I Ældreservice er Hjemme- og Sygeplejen integreret med både

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i Århus Kommune består af 4 centre i henholdsvis Syd, Nord, Vest og Centrum. De sygeplejestuderende

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafsnittet er organisatorisk set, en del af Sundhed og Omsorg i Struer kommune. Sundhed og Omsorg består desuden af

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil Sygeplejeprofilen er udarbejdet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne oplevelser og hverdagsfortællinger, den gældende lovgivning omkring hjemmesygeplejen,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i en række afdelinger: Affektiv Afdeling, der består af sengeafsnittene

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plejeboligerne Bronzealdervej i Odder Kommune er en del af Odder Kommunes Ældreservice. Bronzealdervej er en plejeboligenhed

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk-kardiologisk afd. A består af sengeafsnit A220, akut hjerteafsnit AHA, medicinsk visitationsafsnit MVA, hjerte-

Læs mere

Modul 4 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 4 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Modul 4 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er et af s 13 lokalcentre. Lokalcenteret er inddelt i 3 geografiske områder: Hasle, Gellerup og Toftegården. På

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Anæstesiologisk- Intensiv Afdeling I består af 4 intensive afsnit (10, 20, 30 og 40), hjerteopvågningsafsnit 50, 2 observationsafsnit

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering ligger på, bygning 9, 2. sal. Afdelingen er en del af Kirurgisk Center. Afdelingen består af en sengeafdeling, en operationsafdeling,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering I er 36 lokalcentre samlet i 13 lokalcenter-områder i 2 regioner. : er en del af denne samdrift. Centret rummer ud over

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hvad er hjemmesygepleje: Hjemmesygepleje er for eksempel Råd og vejledning til håndtering af nye livssituationer i forbindelse med sygdom Undersøgelse og behandling

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering blev oprettet i 1999 som et amtskommunalt tilbud til uhelbredeligt syge i det daværende Århus Amt. Fra januar 2009 er

Læs mere

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder 7. Sygeplejerske 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder En sygeplejerske i ældreservicesektoren er en person, der varetager kliniske opgaver f.eks. i relation til medicinering, sårpleje, dræn og sonder. En

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Værestedet er for folk med psykisk lidelse og/eller socialt ensomme. Vi startede i 2006 og er nu under Thsited kommune

Læs mere

Generel klinisk studieplan Favrskov Kommune Plejecenter Skaghøj, Korttidsafsnittet. Modul 4. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Generel klinisk studieplan Favrskov Kommune Plejecenter Skaghøj, Korttidsafsnittet. Modul 4. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Korttidsafsnittet (KTA) fungerer som en selvstændig enhed som er fysisk er placeret på plejecenteret Skaghøj, Favrskov

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Korttidsafsnittene er tilknyttet ældreområdet i. Ældreområdet i ledes af en ældrechef og er opdelt i 2 hjemmeplejedistrikter

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk Sengeafsnit Thisted, Korsgade 18, 7700 Thisted - tlf. 97643060. Almen psykiatrisk sengeafsnit under Klinik

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL KLINISKE UNDERVISNINGSSTEDER 1 Et klinisk

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskens unikke funktion er at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Lokalcenter Præstehaven Vestervej 3,5 og 7 8362 Hørning 87948700 Organisatorisk placering Præstehaven i Hørning er en del af Ældreområdet i Skanderborg

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Generel klinisk studieplan Århus Kommune Lokalcenter Holme og Skåde. Modul 4. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold

Generel klinisk studieplan Århus Kommune Lokalcenter Holme og Skåde. Modul 4. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er et af s 13 lokalcentre, organisatorisk placeret i Magistraten for Sundhed og Omsorg. Lokalcentret er beliggende i den

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Fenrishus er en specialpædagogisk døgninstitution under, beliggende Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Tlf.: 87 28 88 00. Der

Læs mere

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Modul 6 Uddannelsessted: Bofællesskabet Malteriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Retspsykiatrisk afdeling er i samarbejde med Retspsykiatrisk afdeling i Viborg en regionsdækkende specialafdeling. Retspsykiatrisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsteamet er placeret som en del af behandlingstilbuddene i Center for Misbrugsbehandling (CfM) organiseret under

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk afdeling Q modtager studerende i sengeafsnit Q1 og Q2 samt Q-ambulatorium, og består desuden af et

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dagafsnittet er en del af Nyremedicinsk ambulatorium (C-ambulatorium), som igen er en del af Nyremedicinsk Afdeling C.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Favrskov kommune er en af de 19 kommuner, som sammen danner Region Midtjylland. I kommunen er ca. 47.000 indbyggere, og

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sclerosehospitalet i Ry er 1 af 2 Sclerosehospitaler i Danmark. De har en fælles bestyrelse og samarbejder tæt sammen

Læs mere

Sygeplejeprofil i Skive Kommune

Sygeplejeprofil i Skive Kommune Sygeplejeprofil i Skive Kommune Indledning. Kommunerne kommer i fremtiden til at spille en større rolle i sundhedsvæsenet. De eksisterende kommunale sundhedstilbud bliver sammen med helt nye en del af

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune. Formålet med sygeplejefaglig

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsteamet er placeret som en del af behandlingstilbuddene i Center for Misbrugsbehandling (CfM) organiseret under

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatri Horsens, ambulatorium for psykoser og personlighedsforstyrrelser Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatri Horsens Sundvej

Læs mere

Patienterne indlægges til udredning, behandling og planlægning af efterbehandling.

Patienterne indlægges til udredning, behandling og planlægning af efterbehandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering De kliniske undervisningssteder hører under Psykiatri og Social området i Region Midtjylland, og er tilknyttet Århus Universitetshospital

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er et af s 13 lokalcentre og er organisatorisk placeret i Magistraten for Sundhed og Omsorg. omfatter Lokalcentrene Skæring,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, AUH Hjertecentret, består af Voksenintensiv (3 grupper), Børneintensiv, Hjerteopvågning, Opvågning (lunge, kar, urologi),

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje 2015 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune Formålet med den sygeplejefaglige

Læs mere

Faxe Kommune består af by og landdistrikter beliggende i områder omkring Faxe, Rønnede og Haslev. Faxe Kommune har ca. 36.000 indbyggere.

Faxe Kommune består af by og landdistrikter beliggende i områder omkring Faxe, Rønnede og Haslev. Faxe Kommune har ca. 36.000 indbyggere. Center for Sundhed & Pleje Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygeplejestuderende Præsentation af det kliniske uddannelsessted Faxe Kommune består af by og landdistrikter beliggende i områder omkring

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af klinisk praktiksted.

Ansøgning om godkendelse af klinisk praktiksted. Ansøgning om godkendelse af klinisk praktiksted. BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon 63337430 / 63336703 Klinisk vejleder Dato Pleje- og Omsorgsafd. Nyborg

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA) Tage Hansens Gade () er en endokrinologisk afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Generel klinisk studieplan Århus Kommune Lokalcenter Holme og Skåde

Generel klinisk studieplan Århus Kommune Lokalcenter Holme og Skåde Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er et af s 13 lokalcentre, Organisatorisk er lokalcentret placeret i Magistraten for Sundhed og Omsorg. Lokalcentret er

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team.

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under driftsområdet for. Teamet er organiseret i Socialforvaltningen, som er en del af Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatri Horsens, afsnit O2 Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatri Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Afsnit O2 Telefon: 78 47

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. udfærdiget af. sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. udfærdiget af. sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig Beskrivelse af klinisk uddannelsessted udfærdiget af sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk afdeling Q modtager studerende i sengeafsnit Q1 og Q2 samt Q-ambulatorium. Afdelingen består desuden

Læs mere

Generel klinisk studieplan Århus Kommune Lokalcenter Holme og Skåde. Modul 11

Generel klinisk studieplan Århus Kommune Lokalcenter Holme og Skåde. Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er et af s 13 lokalcentre, Organisatorisk er lokalcentret placeret i Magistraten for Sundhed og Omsorg. Lokalcentret er

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en af 13 lokalcenter-sammendrifter, der organisatorisk hører hjemme under s 3. magistrat for Sundhed og Omsorg (MSO).

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Aktivitet og træningsteam Skanderborg Lokalcenter Præstehaven Vestervej 7, 8362 Hørning tlf.: 87 94 87 00 Organisatorisk placering Samarbejdsrelationer

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling.

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrien er placeret på AUH Risskov og er organisatorisk en del af afdeling M, Afdeling for organiske psykiske

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Primærsygeplejen Distrikt VEST Rughavevej 2 8800 Viborg 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en af 13 lokalcenter-sammendrifter, der organisatorisk hører hjemme under s 3. magistrat for Sundhed og Omsorg (MSO).

Læs mere

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent.

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. Odder Kommune Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. For social- og sundhedsassistenter ansat ved Odder Kommunes Ældreservice I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering blev oprettet i 1999 som et amtskommunalt tilbud til uhelbredeligt syge i det daværende Århus Amt. Fra januar 2009 er

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Distriktspsykiatri for Ældre og hukommelsesklinik Psykiatrien, Afdelingen for specialfunktioner Trekronercentervej 57, 2sal 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Klinisk uddannelsessted: kommune, Område Øst, Søholt Adresse: Færgevej 1, 1 sal, 8600 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Velkommen til Sundheds - omsorgsafdelingen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Pleje og Omsorgscenter Kildehaven Kildehaven 2 8800 Viborg 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Lungemedicinsk afdeling består af følgende 6 afsnit: Lungemedicinsk afdeling B6 er 7-døgnsafsnit Lungemedicinsk afdeling

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisningssted

Beskrivelse af klinisk undervisningssted Beskrivelse af klinisk undervisningssted 24.11.14 Klinisk undervisningssted Adresse Assens kommune Sundhed og uddannelse, Sdr. Havnevej 5 5610 Assens Att: Reila Frost refro@assens.dk Telefon 64747176 Kliniske

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrisk bosted i Kjellerup Vestergade 42 C 8620 Kjellerup www.bosted-kjellerup.silkeborgkommune.dk Tlf. 89703574 Organisatorisk placering

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrisk

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED ÆLDREPSYKIATRISK TEAM VORDINGBORG Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Lene Månsson Hansen Ældrepsykiatrisk Team Vordingborg Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling P, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade, er en kirurgisk afdeling med speciale i mave-tarm sygdomme og endokrine

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Region Midtjylland.

Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Region Midtjylland. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Psykiatri og Social Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i: Affektiv Afdeling med sengeafsnittene

Læs mere