Lidt historie om Grundejerforeningen Fløngvænget - Bavneåsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lidt historie om Grundejerforeningen Fløngvænget - Bavneåsen"

Transkript

1 Lidt historie om Grundejerforeningen Fløngvænget - Bavneåsen Indholdsfortegnelse side Lidt historie...2 Kabel TV...3 Fastelavnsfest / Sommerfest...3 Veje...3 Fællesareal...3 Flagning...4 Fællesregnskab...4 Varmeregnskab, Fløngvænget...4 Husforsikring / villaforsikring, Fløngvænget...5 Container...5 Kloak i Bavneåsen....6 Trailer...6 Aluminiumsstige...7 Udvalg i bestyrelsen...7 Side 1 af 7

2 Lidt historie Grundejerforeningen Fløngvænget stiftedes den 30. oktober Forud var gået et beboermøde, som havde nedsat en arbejdsgruppe til udarbejdelse af forslag til vedtægter m.v. Jørgen Laursen, som havde deltaget i arbejdsgruppen, blev valgt som grundejerforeningens første formand. Grundejerforeningens første større sag var opførelse af carporte/udhuse på respektive parceller. I 1973 arbejdedes på at opsætte et legende børn -skilt, da man mener, der køres alt for hurtigt på Fløngvænget (altså et desværre gammelkendt problem!). Kontingentet blev i 1973 fastsat til et a conto beløb på 25 kr. p.a. For regnskabsåret 1973/74 blev godkendt et budget ekskl. Varme på kr., hvilket medførte en kontingentforhøjelse til 75 kr. Fra byggeriets start ( ) var der grønt område med træer, hvor Fløngcentret nu ligger, og en høj vold grænsede området af mod Fløngvængets første række. Da Fløng-centret var blevet bygget fjernedes volden (ca. 1974) og den 25. maj 1975 kørte en folkevogn under en vending ud over p-pladsens kant og ned i haven på Fløngvænget 9. Ingen kom alvorligt til skade, men ulykken vakte forståeligt nok en voldsom reaktion fra beboerne, og grundejerforeningen protesterede bl.a. overfor bygherren/ejeren af grunden, hvor Fløng-centret ligger, ved fra første rækkes vinduer på 1. sal at hænge lagener med påmalede protester mod den manglende sikkerhed. Efter knapt to års tovtrækkeri, som involverede flere officielle instanser (bl.a. kørtes sagen via kommunen og i en daværende Landvæsenskommission ), etableredes den nu eksisterende betonmur og autoværn blev opsat. Grundejerne i første række har tinglyst brugsret til jordskråningen mellem betonmuren og kantstenen mod P-pladsen. Den 29. september 1975 udvidedes grundejerforeningen til også at omfatte Bavneåsen ulige numre på den nordlige side af Bavneåsen, og foreningen skiftede navn til Grundejerforeningen Fløngvænget-Bavneåsen. Side 2 af 7

3 I 1979 blev det aftalt, at de to grundejerforeninger Bavneåsen 1-23 samt for Fløngvænget 2 26 anlægger og vedligeholder det lille fællesareal mellem Bavneåsen og Fløngvænget, nærmest Sønderled. Vi fraskrev os derved samtidigt dispositionsretten og indskud for denne del af vores fællesareal, men alle beboere kan fortsat frit færdes på det samlede fællesareal. Velkomstmappen, som var forløberen for vores hjemmeside, blev introduceret første gang Kabel TV Fremtidens TV diskuteredes i 1984 med et indhentet tilbud fra firmaet Stofa for kr. plus moms og diverse anlægsudgifter samt for yderligere pr. parcel kan der foretages omstilling til alverdens programmer. Det blev besluttet at følge udviklingen lidt, og i de følgende år behandledes omlægningen i forskellige udvalg m.v. På en ekstra ordinær generalforsamling i december 1996 besluttedes det at foretage omstilling til TDC kabel TV og den 1. juli 1997 var kabel TV anlægget klar til brug. Den gamle fællesantenne på fællesarealet kunne derefter lægges ned. Fastelavnsfest / Sommerfest I 1999 afholdtes for sidste gang både fastelavnsfest og sommerfest. Sidstnævnte måtte indstilles p.g.a. manglende interesse. Der blev ellers afholdt nogle gode fester måske nogle har lyst at arrangere igen? Henvend jer til én fra bestyrelsen. Fastelavnsfesten afholdes fortsat hvert år med stor tilslutning og med stor succes! Veje Den 1. februar 1988 blev vejene Fløngvænget og Bavneåsen privatiseret af kommunen, således at beboerne nu selv har vedligeholdelsen, renholdelsen, snerydningen og grusning i glat føre ud for de enkelte parceller af såvel stik- som stamveje. Grundejerforeningen afholder alle andre vedligeholdelser, såsom rensning af kloakker, reparation af vejbelægning, nyt slidlag osv. Grundejerforeningen sørger også for at vejene som hovedregel bliver fejet 2 gange om året (forår og efterår). Fællesareal I grundejerforeningen har vi dejlige fællesarealer, som vi er meget glade for. Side 3 af 7

4 Vi anlagde selv fællesarealet i sin tid derfor gør vi også meget ud af at vedligeholde det. Der bliver derfor indkaldt til frivillig oprydning, reparation, maling, opsætning af ny indkøbte legeredskaber og gartnerarbejde 1 2 gange om året. Ved denne lejlighed er grundejerforeningen vært ved et mindre traktement, (fx havegrillmad, pizza eller smørrebrød). Det er én af de måder, vi hygger os på og lærer hinanden bedre at kende. Det har vist sig, at stort set hele områdets børn altså også børn uden for grundejerforeningen kommer på legepladsen. Det synes vi er dejligt, og vi har kun det ønske, at alle børn og voksne passer godt på arealet. Flagning Vi har også en flagstang i foreningen med tilhørende Dannebrogs-flag og vimpel. Flaget opbevares af Erik Larssen, Fløngvænget 29, hos hvem det kan reserveres til brug. Ansvar og pligter med hensyn til hejsning og nedtagning påhviler den pågældende bruger. Flaget skal som hovedregel tilbageleveres til Fløngvænget 29 senest den næste morgen kl. 08:00 og meget gerne tørt. Skal flaget hejses flere dage i træk af forskellige brugere, skal den første bruger - efter aftale aflevere flaget til den næste bruger til samme tidsfrist som nævnt ovenfor og så fremdeles. Bestyrelsen vil som hovedregel sørge for, at flaget bliver hejst på de officielle flagdage. Vi håber, I vil bruge flaget rigtigt ofte anledningen er op til jer selv! (Pas godt på flag og flagstang). Fællesregnskab Kontingentet fremgår af de seneste godkendte budget for året og beløbet opkræves normalt á én omgang. Foreningens regnskabsperiode er 1. juni til 31. maj. Generalforsamling afholdes hvert år senest ultimo september. Varmeregnskab, Fløngvænget Fløngvængets rækkehuse har fælles varmecentral, som kører på naturgas, og som er installeret i kælderen under Fløngvænget 43. Side 4 af 7

5 Varmecentralen er senest blevet totalrenoveret i oktober måned 2002, hvor fyr, brænder og varmtvandsbeholdere m.m. blev udskiftet. Ácontobetalingen fremgår af det senest godkendte budget. Opkrævningen sker månedsvis via PBS og opkrævningsdag er den 5. i måneden. Regnskabsåret er identisk med fællesregnskabet nemlig 1. juni 31. maj. Clorius aflæser målerne primo maj måned til brug for fordelingsregnskabet. Afregning med de enkelte brugere sker umiddelbart efter regnskabets godkendelse på den årlige generalforsamling. Ved for sen betaling træder særlige gebyrregler i kraft, jævnfør foreningens vedtægter. Husforsikring / villaforsikring, Fløngvænget I 1997 var der et brud på et varmtvandsrør, som løber fra varmecentralen i Fløngvænget 43 og ud til de enkelte forbrugere i de 29 husstande i de 3 rækker. Fællesrørene (5 i alt, koldt vand, varmt vand frem og tilbageløb og centralvarme frem og tilbageløb), er placeret i en lille kanal på langs af rækkerne ca. lige inde for stue døren. Fra kanalen går rørene ind til husstandens målerbrønd i entreen, hvor rørene derefter fordeler sig ud i huset. Ved rørbruddet i 1997 skete bruddet på et af de skjulte fællesrør, og der opstod efterfølgende en tvist med forsikringsselskabet, om hvem der skulle dække skaden. Var det forsikringsselskabet eller var det grundejerforeningen selv, som skulle dække skaden? For at der fremover ikke skulle være tvivl om, at de fælles rør nu også var dækket af forsikringen blev det besluttet af foreningens beboere i Fløngvænget på en ekstraordinær generalforsamling den 13. maj 1998, at indgå en aftale om fælles kollektiv forsikring med et forsikringsselskab omfattende bygningskasko inkl. udvidet rørskadeforsikring, som også omfattede de fælles rør. Præmien for husejerforsikring opkræves hos medlemmerne én gang årligt. Container Bestyrelsen sørger for, at der fast opstilles en container på pladsen for enden af stamvejen til Fløngvænget. Obs!! Containeren er kun til komposterbart haveaffald! Obs!! Side 5 af 7

6 Det er vigtigt, at dette huskes og efterleves, idet grundejerforeningen ellers må efterbetale for bortfjernelse af affaldet til en væsentlig højere takst end den, der gælder for komposterbart haveaffald. Tøm derfor eventuelle plastposer og sække og tag dem med hjem til genbrug igen, så der kun fyldes komposterbart affald i containeren!! Dette forhold har gennem årene været så stort et problem, at containeren i sommeren 1996 blev forsynet med hængelås og nøgle udleveret til medlemmerne af grundejerforeningen samt nabogrundejerforeningen, så det kunne sikres, at kun berettigede brugere kunne anvende containeren. Det hjalp! Kloak i Bavneåsen. I 1981 overtog Høje Taastrup kommune vedligeholdelsen af kloakkerne i Bavneåsen. Forud derfor gennemførte kommunen en Tv-inspektion, og man konstaterede, at der ikke var noget fald i kloakken i stikvejen Bavneåsen Kommunen ville derfor ikke overtage vedligeholdelsen af denne kloak, førend den var bragt i forskriftsmæssig stand. Der blev dernæst indhentet tilbud fra en kloak-mester vedrørende omlægning af kloakken det ville beløbe sig til kr., ekskl. moms. Der opstod derefter en diskussion i grundejerforeningen af, om Fløngvængets medlemmer skulle deltage i den økonomiske byrde vedrørende omlægningen. Efter juridisk bistand og en generalforsamlings beslutning blev det således, at udgifter i forbindelse med vedligeholdelse, rensning og reparation af kloakker i Bavneåsens deklarationsområde anses for byggemodningsudgifter, og derfor alene vedrører Bavneåsens beboere. Disse besluttede derefter at få kloakken slamsuget og højtryksspulet og derefter afvente stillingtagen til problemet, indtil der eventuelt på ny blev problemer med kloakken. Derfor varetages dette forhold specielt af ét af bestyrelsesmedlemmerne fra Bavneåsen. Trailer Grundejerforeningen har indkøbt en trailer, som anvendes i grundejerforeningens regi i forbindelse med oprydning på fællesareal og til brug for grundejerforeningens medlemmer. Traileren er en lille enkeltakslet ståltrailer. Den kan laste 350 kg, hvilket absolut skal overholdes for at kunne køre sikkert og lovligt. Ligeledes er maksimal tilladt hastighed 70 km/t. Side 6 af 7

7 Reservering af traileren sker hos kassereren for Fællesregnskabet Jens Iversen telefon Prisen for leje af traileren er pt. 50 kr. pr. døgn, som skal afregnes kontant ved afhentning. Betaling og afhentning af traileren sker ved henvendelse hos Jens Iversen, Bavneåsen 51. Aflevering af traileren sker samme sted. Traileren skal naturligvis afleveres i rengjort stand og eventuelle skader, der er påført traileren i udlånsperioden, skal betales af lejeren. Forsikring af traileren i lejeperioden er via bilens synsfrie træk, der er forsikret sammen med bilen og eventuelle påhængskøretøjer er automatisk medforsikret. Aluminiumsstige Grundejerforeningen er i besiddelse af en 8 meter aluminiumsstige, som kan lånes ved henvendelse til Erik Larssen, Fløngvænget 29. Udvalg i bestyrelsen Bestyrelsen konstituerer sig hvert år efter generalforsamlingen og besætter pt. følgende udvalg: Kloak i Bavneåsen Hjemmeside Fællesareal Veje Container Kabel TV Varmecentral Sidst opdateret november Side 7 af 7

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Omlægning af lån Bestyrelsen gennemførte i efteråret en refinansiering af foreningens lån i forbindelse med rentetilpasningen af foreningens store rentetilpasningslån(f4).

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Haveforeningen Sundbyvester, København den 13. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Mandag den 18. maj 2015, klokken 18.00 i teltet på festpladsen Kom i god tid så vi

Læs mere

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret.

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret. Grundejerforeningen Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ekstraordinærordinær generalforsamling Tirsdag, den 14. september 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formanden Jens

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013 Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013 www.ferbaek.dk Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 20. juli 2013 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen. Dagsorden: 1 Valg af dirigent og referent 2 Godkendelse af

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere