Bestilling af online backup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestilling af online backup"

Transkript

1 Bestilling af online backup 1. kundelogin (telefonnummer): 2. Abonnement: Sæt kryds Plads på server Oprettelse Månedligt abonnement 500 MB 499,- 100,- 1 GB 499,- 135,- 2 GB 499,- 170,- 3 GB 499,- 205,- 4 GB 499,- 240,- 5 GB 499,- 275,- 6 GB 499,- 310,- 7 GB 499,- 345,- 8 GB 499,- 380,- 9 GB 499,- 415,- 10 GB 499,- 450,- 12 GB 499,- 510,- 14 GB 499,- 570,- 16 GB 499,- 630,- 18 GB 499,- 690,- 20 GB 499,- 750,- 25 GB 499,- 875,- 30 GB 499,- 1000,- 35 GB 499,- 1125,- 40 GB 499,- 1250,- 45 GB 499,- 1375,- 50 GB 499,- 1500,- 60 GB 499,- 1650,- 70 GB 499,- 1800,- 80 GB 499,- 1950,- 90 GB 499,- 2100,- 100 GB 499,- 2250,- For abonnementer over 100 Gb koster det 100 dkr. om måneden pr. ekstra 10 GB.

2 3. Tillægsmodul: Tillægsmodul beregnes et ekstra beløb på 100 kr. om måneden Sæt kryds Domino/Notes, MS SQL, Oracle, SQL, MS Exchange, inkl. 10 stk. Mailbokse backup* * For yderligere Mailbokse afregnes 10kr. om måneden pr. stk. 4. Loyalitetsprogram: Ønsket Bindingsperiode Sæt kryds Ingen binding 1 år 10% rabat på abonnement 2 år 15% rabat på abonnement 3 år 20% rabat på abonnement 5.Valgt forudbetaling: Forudbetaling Sæt kryds 3 mdr. ingen rabat 12 mdr. 5% rabat på abonnement Priser for supplerende ydelser beregnes efter pr. påbegyndt time til aktuel timepris.

3 Standard vilkår: Backup-ydelsen Ydelsen omfatter afvikling, overvågning og lagring af ekstern backup af flade lukkede filer, lukkede databaser samt komplementerende ydelser. Kundens data kopieres helt eller delvist til DATABOKS ` datacenter med en frekvens bestemt af Kunden. DATABOKS online backup lagrer modtaget data forsvarligt og sikrer, at det ikke er muligt for uvedkommende at opnå adgang til disse data. Data vil blive lagret af DATABOKS online backup i en periode, der fastsættes af Kunden via fjern-backup klienten. Kundens data sikres med minimum 128-bit kryptering og al data-kommunikation mellem Kundens fjernbackup klient og DATABOKS ` datacenter sker via SSL(Secure Socket Layer). Alle automatiske backup-procedurer bliver overvåget. Hvis DATABOKS ` datacenter på det af Kunden definerede tidspunkt ikke har modtaget data fra Kunden, eller hvis der er registreret fejl i forbindelse med backup-proceduren, bliver Kunden automatisk kontaktet via følgende morgen. Der er mulighed for at lave særskilt aftale om, at DATABOKS kontakter Kunden telefonisk i tilfælde af gentagne backup-fejl. Supplerende ydelser 30 minutter telefonisk opstartshjælp. Hjælpen omfatter vejledning og hjælp til installation af fjernbackup klient, og generelle retningslinier til bestemmelse af hvilke data, der bør tages backup af. Ansvaret for bestemmelse af hvilke data, der skal medtages i en backup, påhviler dog alene Kunden. Første backup foretaget on-site hos Kunden. Ønsker Kunden ikke, f.eks. af tidsmæssige årsager, at anvende internettet til første backup, kan en tekniker udsendt af DATABOKS foretage en on-site backup, hvor backupdata overføres til en mobil server. Den mobile server transporteres herefter til DATABOKS datacenter, hvor Kundens data eksporteres til de centrale serversystemer. Herefter sker klarmelding, og den automatiske backup via internettet igangsættes efter nærmere aftale. Data-analyse. DATABOKS tilbyder assistance til at bestemme hvilke filer, mapper og databaser, der skal tages backup af, og fastsættelse af en procedure til korrekt backup af databaser. Såfremt Kunden installerer nye applikationer eller ændrer filstrukturen, således at omfanget af den eksisterende backup skal ændres, kan assistance tilkøbes som konsulentydelse. Det er dog hele tiden Kundens ansvar at sikre, at al relevant data inkluderes i backuppen. Genetablering af data på Kundens adresse. Ønsker Kunden i et konkret tilfælde ikke at anvende internettet til genetablering af data, kan en tekniker udsendt af DATABOKS gennemføre en genetablering af data på Kundens adresse på en af Kunden anvist maskine. Assistancen omfatter genetablering af data på Kundens system. Det er Kundens ansvar at få sit system i drift igen.

4 Sikkerhed Kundens data lagres på DATABOKS ` servere, og bliver altid krypteret med 128 bit kryptering. Al data-overførsel mellem Kunden og DATABOKS datacenter bliver krypteret i 2 niveauer: 1. Som standard bliver al Kundens data krypteret med 128 bit kryptering i remote backup klienten, inden data overføres 2. Selve overførslen sker over en sikker SSL forbindelse, krypteret med 128 bit kryptering. For at sikre Kunden imod datatab i tilfælde af, at Kunden mister krypteringskoden til data lagret hos DATABOKS, har Kunden mulighed for at tegne en deponeringsaftale hos Dansk Deponerings Institut. Aftalen indebærer, at en kopi af krypteringskoden opbevares hos Dansk Deponerings Institut. DATABOKS har IKKE mulighed for at genskabe krypteringskoden, såfremt Kunden mister denne og ikke har indgået en deponeringsaftale. DATABOKS har ikke adgang til at læse indholdet af Kundens filer, og her ej heller mulighed for at genskabe disse. DATABOKS handler alene efter Kundens instruks for så vidt angår Kundens data. Dermed opfyldes kravet til aftaler mellem databehandler og dataansvarlig i Lov om behandling af personoplysninger 42 stk. 2. Fortrolighed/tavshedspligt DATABOKS medarbejdere skal iagttage ubetinget tavshed og fortrolighed overfor uvedkommende vedrørende Kundens forhold. Ingen af DATABOKS medarbejdere kan genskabe eller på anden måde opnå adgang til de data Kunden lagrer hos DATABOKS. DATABOKS kender ikke Kundens krypterings-password, og kan ikke fremskaffe det eller ændre det, hvis Kunden skulle miste det. Alle medarbejdere har underskrevet tavsheds- og fortroligheds erklæring og har ren straffe attest. Support Der er udarbejdet en fyldestgørende opstartguide til hjælp for Kundens installation og konfiguration af fjernbackup klienten. Opstartsguiden kan hentes på DATABOKS DATABOKS online backup website. Såfremt Kunden får problemer, som han ikke selv kan løse, er der mulighed for at købe 30 minutters telefon support. Der ydes kun gratis support på problemer, der relaterer sig direkte til backup-produktet. Såfremt Kunden ønsker hjælp til ændring i konfigurationen af backuppen eller til installering på flere/nye maskiner, sker dette kun ved køb af vores tilkøbsprodukter. Tekniske forudsætninger Følgende forudsætninger skal være opfyldte forud for installation af fjern-backup klient på Kundens system: Der skal være etableret netværksadgang i form af en internetforbindelse eller en fast forbindelse, som kan anvendes til dataoverførsel mellem Kunden og DATABOKS datacenter. Forbindelsen skal være tilgængelig på de tidspunkter, hvor backup eller arkivering skal foregå. Al netværkskommunikation skal være baseret på TCP/IP-protokollen og Kundens maskiner skal være i netværk med internetadgang. Port 80 og 143 skal være åben for udgående trafik.

5 Licens- og ejerforhold Kunden er ikke berettiget til at overgive, kopiere eller på anden vis overlade de overgivne programmer eller udstyr til 3. part. Ved aftalens ophør returneres alt udleveret programmel m.v. på forlangende til DATABOKS. DATABOKS rettigheder til programmel installeret på Kundens systemer er beskyttet af dansk ophavsretlig lovgivning. Ansvar Fjernbackup klienten er testet på alle gængse platforme. DATABOKS hæfter dog ikke for direkte eller indirekte skader på Kundens hardware og software, som måtte opstå som følge af installation eller brugen af fjernbackup klienten. DATABOKS garanterer en oppetid på 99% på de centrale serversystemer. Ved oppetid forstås fuld funktionalitet på de centrale serversystemer i DATABOKS datacenter. Følgende hændelser medgår ikke ved beregning af oppetid/nedetid: Planlagt driftsstop. Planlagte driftsstop meddeles via 24 timer før det planlagte driftsstop. Nedetid som skyldes fejl i udstyr hos Kunden. Nedetid som skyldes fejl på dataforbindelsen mellem Kunden og linieleverandøren. Nedetid som skyldes denial-of-services angreb. DATABOKS hæfter ikke for tabt fortjeneste, driftstab, eller krav rejst mod Kunden af tredje mand, som følge af DATABOKS levering af denne kontrakts backup-ydelse. DATABOKS hæfter kun for forsætlige og groft uagtsomme forhold. DATABOKS erstatningspligt kan maksimalt udgøre 3 gange det samlede beløb, som Kunden har betalt DATABOKS online backup og maksimalt kr ,-. DATABOKS kan ikke gøres ansvarlig for force majeure forhold, såsom oprør, krig, vareknaphed, eller manglende energiforsyning. Abonnement Kunden kan vælge at betale forud på kvartal- eller årsbasis. Såfremt Kunden vælger at betale på årsbasis, vil der opnås en rabat. Fakturering sker igen 3 uger før den forudbetaltes periodes udløb. Valg af forudbetaling har ingen indflydelse på opsigelsesvarsel. Såfremt der foretages opgradering til et større backup-abonnement, skal prisforskellen mellem de 2 backup-abonnement betales, før Kundens konto bliver opgraderet. Betaling er rettidig, når den registreres modtaget senest 8 dage efter forfaldsdato. Databoks er berettiget til at regulere priser i henhold til det af Danmarks Statistik udregnede netto pris index. Såfremt betaling ikke sker rettidigt påløber der renter på 2% pr. måned, og DATABOKS er ikke forpligtet til at aktivere Kundens konto, og dermed modtage backup-data før betaling har fundet sted. Kunden kan på intet tidspunkt forlange hel eller delvis tilbagebetaling for erlagt backup-afgift. Opsigelse Denne kontrakt kan både fra DATABOKS og Kundens side opsiges med 3 måneders varsel til den første i måneden efter endt bindingsperiode.

6 Værneting Enhver tvist i mellem DATABOKS og Kunden, der udspringer af nærværende aftale, afgøres ved anlæggelse af retsag ved Københavns Byret og ved anvendelse af dansk ret. Krypteringsnøgle Det er til enhver tid Kundens eget ansvar at opbevare krypteringsnøglen til genskabelse af data. DATABOKS kan under ingen omstændigheder genetablere Kundens data, uden Kundens krypteringsnøgle. DATABOKS kan derfor ikke gøres ansvarlig for evt. tab af data i forbindelse med at Kunden har mistet eller glemt sin krypteringsnøgle. Dato og sted: Virksomhed: Adresse: Navn: Underskrift

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Denne anmodning udfyldes forud for tilslutning til NemRefusions system-grænseflade, Virksomhedsservice. Med underskriften på side 5 tilkendegiver

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført.

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført. 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. 2. Aktieselskaber, anpartsselskaber eller

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV 1 ANVENDELSE 1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale mellem en forening eller erhvervsvirksomhed (herefter kaldet

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Vilkår for hosting. 6. revision 7. maj 2005. CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren)

Vilkår for hosting. 6. revision 7. maj 2005. CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) Vilkår for hosting 6. revision 7. maj 2005 CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) CompuSoft A/S, Anderupvej 16, DK 5270 Odense N, Tlf. +45 6318

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

Priser og vilkår. Priser. Mobile Basis Tillægsprodukter- og Services. Telenor Mobil Erhverv. Tillægsprodukter og Services

Priser og vilkår. Priser. Mobile Basis Tillægsprodukter- og Services. Telenor Mobil Erhverv. Tillægsprodukter og Services Priser Mobile Basis Tillægsprodukter- og Services Telefonsvarer Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed Telefonsvarer 0,00 0,00 Telefonsvarer m/ personligt nummer 0,00 0,00 Telefonbeskeder sendt fra web til

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere