GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR"

Transkript

1 GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1. GENERELT 1.1 Disse generelle abonnementsvilkår ( Generelle Abonnementsvilkår ) gælder for aftaler ( Abonnementsaftale ) indgået mellem en privatperson ( Kunde(n) ) og Boxer TV A/S, Langebrogade 6E, 1. sal, 1411 KBH K, tlf , CVR-nr ( Boxer ) om abonnement på programpakker, tjenester (samlet benævnt Tjenester ) udbudt af Boxer samt brug af et tilhørende programkort ( Programkort ). Det er en betingelse for indgåelse af Abonnementsaftale, at Kunden er fyldt 18 år og har folkeregisteradresse i Danmark. Kunden skal ved bestilling opgive en gyldig mailadresse og kunden har pligt til at underrette Boxer, hvis denne mailadresse ændres. 1.2 I tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår gælder de individuelle abonnementsvilkår ( Individuelle Abonnementsvilkår ), som Kunden har modtaget i forbindelse med Abonnementsaftalens indgåelse enten fysisk eller elektronisk. De Generelle Abonnementsvilkår udgør sammen med de Individuelle Abonnementsvilkår den Abonnementsaftale, som gælder mellem Kunden og Boxer. Ved uoverensstemmelse mellem de Generelle Abonnementsvilkår og de Individuelle Abonnementsvilkår gælder det, der er aftalt i de Individuelle Abonnementsvilkår. 1.3 Boxer er godkendt af E-handelsfonden og således forpligtet at overholde retningslinjer for brug af e-mærket (www.emaerket.dk). 2. AFTALEINDGÅELSE OG VARIGHED 2.1 Abonnementsaftalen indgås ved Kundens underskrivelse af de Individuelle Abonnementsvilkår eller ved Kundens modtagelse af elektronisk ordrebekræftelse fra Boxer eller Boxers forhandlere. Ved køb af Tank-selv hos Boxers forhandlere, indgås aftalen ved Kundens køb af Tank-selv kort. 2.2 Abonnementsaftalens løbetid og eventuelle bindingsperiode fremgår af de Individuelle Abonnementsvilkår. 2.3 Abonnementsaftalen er en aftale om en løbende ydelse, der fortsætter indtil den opsiges af enten Kunden eller Boxer. Kunden kan opsige Abonnementsaftalen med en måneds varsel til udgangen af en kalender måned, eller, såfremt Kunden er i binding, med en måneds varsel til udløbet af Abonnementsaftalens bindingsperiode. Kundens opsigelse skal være telefonisk til Boxers kundeservice på eller skriftlig, enten elektronisk eller ved brev. 2.4 Kunden kan til enhver tid bestille yderligere Tjenester hos Boxer, forudsat at Kunden accepterer de Individuelle Abonnementsvilkår, der er gældende for sådanne Tjenester. 3. KREDITVURDERING OG SIKKERHED 3.1 Boxer er til enhver tid berettiget til at foretage kreditvurdering af Kunden, herunder også i forbindelse med Kundens indgåelse af Abonnementsaftale. Dette sker i overensstemmelse med persondatalovens regler. Hvis Boxer på baggrund af kreditvurderingen vurderer, at der er en væsentlig risiko for, at Kunden ikke kan opfylde sin betalingsforpligtelse i henhold til Abonnementsaftalen, er Boxer berettiget til at kræve, at Kunden indbetaler et beløb svarende til oprettelsesgebyr, op til et års abonnementsafgift og evt. oprettelse pr. Extra Kort som nærmere anvist af Boxer. I modsat fald kan Boxer afvise at indgå en Abonnementsaftale med Kunden. Såfremt det ikke er muligt at foretage tilstrækkelig kreditvurderingaf Kunden fx som følge af, at Kunden har hemmelig adresse, er Boxer ligeledes berettiget til at kræve forudbetaling i medfør af nærværende pkt Beløb indbetalt i henhold til denne bestemmelse refunderes i tilfælde af Abonnementsaftalens opsigelse. Dog refunderes oprettelsesgebyr samt evt. oprettelse pr. Boxer Extra Kort ikke, jf. punkt BETALING 4.1 Kunden skal betale oprettelsesgebyr og abonnementsafgift til Boxer for Boxers levering af Tjenesterne. Såfremt Kunden tilkøber Boxer Extra Kort, jf. pkt. 7, skal Kunden betale et engangsbeløb for oprettelse pr. Boxer Extra Kort. 4.2 Kundens abonnementsafgift og eventuel oprettelse pr. Boxer Extra Kort er angivet i de Individuelle Abonnementsvilkår. Oprettelsesgebyr fremgår af Boxers til enhver tid gældende prisliste (pr kr. 399,- i oprettelsesgebyr). Oprettelsesgebyr samt eventuel oprettelse pr. Boxer Extra Kort refunderes ikke i tilfælde af Abonnementsaftalens opsigelse. 4.3 Boxer Kundens betaling af oprettelsesgebyr, abonnementsafgift, eventuel oprettelse pr. Boxer Extra Kort. Kunden kan betale via Betalingsservice. For betaling via Betalingsservice opkræver Boxer et gebyr (adm. betalingsgebyr) i overensstemmelse med Boxers til enhver tid gældende prisliste (pr kr. kr. 9,75 pr. faktura). Hvis Kunden ikke ønsker at betalevia Betalingsservice, opkræver Boxer et faktureringsgebyr i overensstemmelse med Boxers til enhver tid gældende prisliste (pr kr. 35,- pr. faktura). 4.4 Boxer er berettiget til at opkræve renter og rykkergebyrer i overensstemmelse med rentelovens regler herom, såfremt Kunden ikke betaler rettidigt. 4.5 Kundens manglende betaling udgør væsentlig misligholdelse af Abonnementsaftalen, og Boxer er således berettiget til at hæve aftalen samt kræve erstatning m.v., jf. punkt Ved Kundens manglende betaling er Boxer, udover ophævelse, og efter Boxers eget valg, berettiget til midlertidigt at deaktivere Kundens Programkort frem til det tidspunkt, hvor Kunden genoptager betaling eller forudbetaler som angivet i punkt 3.1. Boxers deaktivering af Kundens Programkort er ikke ensbetydende med, at Kundens betalingsforpligtelse ophører. Kunden er fortsat forpligtet til at betale abonnementsafgift i henhold til Abonnementsaftalen, også for den periode, hvor Kundens Programkort er deaktiveret. 5. MODTAGERUDSTYR 5.1 Kunden skal, for at kunne være sikker på at modtage BoxersTjenester, være i besiddelse af modtagerudstyr godkendt af Boxer ( Modtagerudstyr ). Modtagelse af visse af Boxers Tjenester, forudsætter særligt Modtagerudstyr, kaldet DVB-T2 Modtagerudstyr. Godkendt Modtagerudstyr samt Tjenester, der forudsætter DVB-T2 Modtagerudstyr, fremgår af Boxers hjemmeside, og information kan fås ved henvendelse til Boxers kundeservice på telefonnummer

2 5.2 Hvis Kunden anvender ikke-godkendt modtagerudstyr, kan Kunden ikke forvente at modtage Tjenesterne. Boxers kundeservice er ikke forpligtet til at rådgive Kunder, der anvender ikke-godkendt modtagerudstyr om det modtagerudstyr, som disse Kunder anvender. Såfremt modtagelse af Boxers Tjenester forudsætter DVB-T2 Modtagerudstyr, kan Kunden ikke forvente at modtage Tjenesterne uden sådant godkendt DVB-T2 Modtagerudstyr. 5.3 I Modtagerudstyret er der pre-installeret software af producenten.boxer kan løbende foretage opdateringer af denne software, herunder installere ny software. Dette kan indebære midlertidige afbrydelser i Kundens adgang til Tjenesterne. 5.4 Modtagerudstyr leveret som en del af et kampagnetilbud fra Boxer, kan ikke anvendes til modtagelse af andre tjenester end Boxers Tjenester. 5.5 Kunden skal i forbindelse med eventuelle mangler eller lignende ved Kundens Modtagerudstyr henvende sig dér, hvor Kunden har købt Modtagerudstyret. Såfremt Kunden har bestilt Modtagerudstyret via Boxers hjemmeside eller gennem Boxers kundeservice,bistår Boxers kundeservice Kunden med oplysninger om fremgangs-måde ved mangler og lignende. Købelovens regler finder anvendelse i forhold til kundens køb af Modtageudstyr hos Boxer, herunder reglen om 2 års reklamationsret. 6. PROGRAMKORT 6.1 Boxers levering af Tjenesterne sker i kodet form. Kunden kan kuntilgå de Tjenester, der er omfattet af Abonnementsaftalen, hvis Kundenhar Modtagerudstyr samt et Programkort. Kunden skal selv installere Programkortet i Modtagerudstyret. Enten fremsender Boxer Programkortet til Kunden, alternativt udleveres Programkortet til Kunden af den forhandler, hvor Kunden har indgået sin Abonnementsaftale. 6.2 Programkortet er Boxers ejendom. Kunden må ikke overlade, udleje, udlåne eller på anden måde afhænde Programkortet, ligesom Kunden ikke må foretage tekniske indgreb i Programkortet. Kunden har ansvar for, at Programkort opbevares og anvendes forsvarligt og i overensstemmelse med disse Generelle Abonnementsvilkår, samt for at Programkortet i øvrigt ikke misbruges eller anvendes til fremstilling af piratkort. 6.3 Programkortet er udstedt personligt til Kunden til anvendelse i Kundens husstand, herunder af personer i Kundens husstand. Ved Kundens husstand forstås Kundens faste bopæl, feriebolig eller anden bolig, der bebos midlertidigt eller permanent af Kunden indenfor Danmarks grænser. 6.4 Hvis Programkort bortkommer, beskadiges eller ophører med at fungere, skal Kunden straks kontakte Boxers kundeservice. Såfremt Programkortet er bortkommet, beskadiget eller ophørt med at virke som følge af Kundens forhold, er Boxer berettiget til at opkræve et gebyr fra Kunden i forbindelse med fremsendelse af nyt Programkort. Et sådant gebyr opkræves i overensstemmelse med Boxers til en-hver tid gældende prisliste (pr kr. 250,- pr. Programkort). 6.5 Kunden skal ved Abonnementsaftalens ophør returnere Programkort (herunder evt. Extra Kort, jf. pkt. 7) til Boxer. Såfremt Kunden ikke returnerer Programkort til Boxer i overensstemmelse hermed, er Boxer berettiget til at opkræve et gebyr fra Kunden i overensstemmelse med Boxers til enhver tid gældende prisliste (pr kr. 250,- pr. Programkort). 7. BOXER EXTRA KORT 7.1 Som en del af Abonnementsaftalen har Kunden mulighed for at tilkøbe op til tre yderligere Programkort ( Boxer Extra Kort ) med henblik på modtagelse af Tjenesterne via yderligere tre sæt Modtageudstyr i Kundens husstand. Priserne herfor er angivet i de Individuelle Abonnementsvilkår eller vil fremgå af Kundens ordrebekræftelse i forbindelse med indgåelse af Abonnementsaftale på Boxers hjemmeside eller Boxers forhandleres hjemmesider eller via kundeservice. Aftale om køb af Boxer Extra Kort følger Abonnementsaftalens løbetid, såfremt andet ikke er angivet i de Individuelle Abonnementsvilkår. Aftale om køb af Boxer Extra Kort kan dog til enhver tid opsiges af Kunden. Eventuel oprettelse pr. Boxer Extra Kort refunderes ikke, jf. punkt 4.2. I øvrigt gælder de Individuelle Abonnementsvilkår og de Generelle Abonnementsvilkår for aftaler om køb af Boxer Extra Kort. Det er ikke muligt at tilkøbe Boxer Extra Kort til Boxer TV BEHANDLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER 8.1 Med henblik på administration af Abonnementsaftalen og det løbende mellemværende mellem Boxer og Kunden, herunder løbende tilbud/tjenester, som Kunden deltager i, samt i forbindelse med kreditvurdering af Kunden, til brug for statistik og fremsendelse af materiale og nyhedsbreve m.v. til Kunder, der har anmodet herom, behandler Boxer forskellige personlige oplysninger om Kunden såsom navn, adresse, telefonnummer, , cpr-nummer. Kunden har med visse lovbestemte begrænsninger ret til at få indsigt i de oplysninger, som Boxer behandler, samt berigtige sådanne oplysninger. Kunden har også ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og behandlingen af de personlige oplysninger. Dette kan dog medføre, at Boxer ikke har mulighed for fortsat at levere Tjenesterne. 9. ÆNDRINGER 9.1 Boxer kan løbende foretage ændringer i Tjensterne. Såfremt Boxer foretager ændringer i Tjenesterne omfattet af Abonnementsaftalen, underretter Boxer Kunden om ændringen med minimum 30 dages varsel til ændringens ikrafttræden. Såfremt ændringen må anses for væsentlig, har Kunden mulighed for at opsige Abonnementsaftalen med 14 dages skriftligt varsel til ændringens ikrafttræden. Kunden har i så fald ret til at få allerede betalt abonnementsafgift tilbagebetalt i henhold til pkt Boxer kan løbende foretage ændringer i abonnementsafgiftens fx som følge af øgede udgifter til programleverandører, udvidelse af Boxers Tjenester, servicer m.m. Såfremt Boxer foretager ændringer i abonnementsafgiften underretter Boxer Kunden om ændringen. Hvis ændringen medfører en samlet prisstigning på over 10% underretter Boxer Kunden om ændringen med minimum 30 dages varsel til ændringens ikrafttræden, og Kunden har mulighed for at opsige Abonnementsaftalen med 14 dages skriftligt varsel til ændringens ikrafttræden. Kunden har i så fald ret til at få allerede betalt abonnementsafgift tilbagebetalt i henhold til pkt Boxer kan løbende indføre nye gebyrer eller ændre gebyrer omfattet af disse Generelle Abonnementsvilkår. Ændringerne vil fremgå i god tid af Boxers til enhver tid gældende prisliste samt på Boxers hjemmeside Kunden har også mulighed forat få oplysninger om aktuelle gebyrer ved henvendelse til Boxerskundeservice. Såfremt Boxer indfører nye gebyrer underretter Boxer Kunden

3 herom med 30 dages varsel til gebyrets ikrafttræden. Såfremt der sker en stigning i et eksisterende gebyrs størrelse på over 10%, underretter Boxer Kunden herom 30 dage inden, en sådan stigning træder i kraft. 9.4 Boxer kan i øvrigt løbende ændre indholdet af disse Generelle Abonnementsvilkår. Ændringerne vil fremgå i god tid af Boxers hjemmeside Såfremt der er tale om væsentlige ændringer til ulempe for Kunden, underretter Boxer Kunden om ændringen med minimum 30 dages varsel til ændringens ikrafttræden, og Kunden har mulighed for at opsige Abonnementsaftalen med 14 dages skriftligt varsel til ændringens ikrafttræden. Kunden har i så fald ret til at få allerede betalt abonnementsafgift tilbagebetalt i henhold til pkt DRIFTSFORSTYRRELSER M.V Såfremt Kunden oplever hindringer eller driftsforstyrrelser forbundet med modtagelse af Tjenesterne, skal Kunden rette henvendelse til Boxers kundeservice Kunden har ret til tilbagebetaling af eller nedslag i abonnementsafgift ved hindringer eller væsentlige driftsforstyrrelser forbundet med Kundens modtagelse af Tjenesterne omfattet af Abonnementsaftalen, såfremt hindringen eller driftsforstyrrelsen har fundet sted i en sammenhængende periode på minimum 48 timer, og såfremt hindringen eller driftsforstyrrelsen kan verificeres af Boxers til enhver tid værende netværksoperatør. Kunden har ikke ret til tilbagebetaling af eller nedslag i abonnementsafgift, såfremt 1) modtagelsesproblemet beror på, at kunden ikke kan modtage Tjenester, som forudsætter DVB-T2 Modtagerudstyr, jf. pkt. 5, eller 2) modtagelsesproblemet kan henføres til fejl eller mangler ved Kundens Modtagerudstyr eller fejlagtig installation eller anvendelse heraf, herunder anvendelse af ikke godkendt modtagerudstyr, jf. punkt 5, eller 3) modtagelsesproblemet kan henføres til atmosfæriske forhold Såfremt Kunden efter indgåelse af Abonnementsaftale ikke kan modtage Tjenesterne i sit hjem på grund af dårlige modtageforhold, og Kunden meddeler dette til enten Boxer eller den forhandler, hvor Kunden har indgået Abonnementsaftalen, (i) inden for 14 dage efter underskrivelse af Abonnementsaftale, (ii) i tilfælde af udskudt opstartsdato inden for 14 dage efter, at Boxer er påbegyndt levering af Tjenesterne til Kunden, (iii) inden for 14 dage efter modtagelse af Modtagerudstyr og/eller Programkort fra Boxer eller (iv) inden for 14 dage efter Kundens aktivering af Programkortet, er Kunden berettiget til at hæve den indgåede aftale om såvel indgåelse af Abonnementsaftale samt om køb af Modtagerudstyr. Kunden skal i så fald have samtlige forudbetalte beløb refunderet. 11. ADRESSEÆNDRING 11.1 Såfremt Kunden flytter, skal Kunden straks give Boxer meddelelse om sin nye adresse telefonisk til Boxers kundeservice på eller skriftligt, enten elektronisk eller ved brev. Såfremt Kunden undlader at meddele adresseændring til Boxer, bærer Kunden det fulde ansvar for eventuelle påførte rykkergebyrer etc. som følge af udebleven adresseændring. 12. ANSVAR 12.1 Boxer er ikke erstatningsansvarlig overfor Kunden for direkte eller indirekte tab, som Kunden måtte lide som følge af Kundens brug af Tjenesterne omfattet af Abonnementsaftalen, Programkort eller Modtagerudstyr eller for hindringer eller driftsforstyrrelser forbundet med Kundens modtagelse af Tjenesterne udover, hvad der følger af disse Generelle Abonnementsvilkår. 13. MISLIGHOLDELSE AF AFTALEN 13.1 Hvis en part væsentlig misligholder Aftalen, er den anden part berettiget til skriftligt at ophæve Aftalen med øjeblikkelig virkning for fremtiden. Som væsentlig misligholdelse fra Kundens side betragtes blandt andet - Kundens udlejning, udlån, piratkopiering og anden uretmæssig anvendelse af og omgang med Programkort, - Kundens manglende betaling med mere end 10 dage fra forfaldsdatoen ifølge rykkerskrivelse(r), eller - det forhold, at Kunden ikke forudbetaler i overensstemmelse med punkt OVERDRAGELSE AF AFTALEN 14.1 Boxer er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter efter Abonnementsaftalen til tredjemand. 15. VÆRNETING m.v Denne aftale er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister skal indbringes for de danske domstole Såfremt du måtte have et krav mod Boxer, som opfylder betingelserne for klage til Forbrugerklagenævnet, så er det en mulighed. Du kan læse mere på Forbrugerklagenævnets hjemmeside om mulighederne for klage (www.forbrug.dk). 16. UNDTAGELSER FOR TANK-SELV TV 16.1 Følgende punkter er ikke gældende for Boxer Tank-selv tv: pkt. 4, pkt. 6.5, pkt. 7, pkt. 9.1, pkt. 9.2, pkt. 9.3 og pkt IKRAFTTRÆDEN 17.1 Disse Generelle Abonnementsvilkår træder i kraft den

4 SÆRLIGE BOXER BIO VILKÅR 1. GENERELT 1.1 Disse Særlige Vilkår træder i kraft, når en Kunde indgår aftale med Boxer om benyttelse af særlige filmtjenester og/eller andre interaktive tjenester, som Boxer tilbyder via bredbåndsnet og det digitale terrestriske sendenet ( Boxer Bio ). 1.2 De Generelle Abonnementsvilkår og de Individuelle Abonnementsvilkår udgør sammen med disse Særlige Boxer Bio Vilkår den Abonnementsaftale, som gælder mellem Kunden og Boxer. Ved uoverensstemmelse mellem de Særlige Boxer Bio Vilkår og de Individuelle Abonnementsvilkår gælder det, der er aftalt i de individuelle Abonnementsvilkår. De definerede termer og begreber anvendt i de Generelle Abonnementsvilkår finder tilsvarende anvendelse og har samme betydning i disse Særlige Boxer Bio Vilkår Visse særlige filmtjenester og andre interaktive tjenester påkræver abonnement af en given tv-kanal. Boxers til enhver tid gældende udbud af forskellige programpakker samt information om programpakkerne findes på Boxers hjemmeside og kan tillige gives af Boxers kundeservice. 2. FORUDSÆTNINGER FOR BOXER BIO 2.1 Adgang til Boxer Bio forudsætter, at Kunden abonnerer på et af Boxers Basisabonnementer eller har købt et TV 2-kort. 2.2 Boxer Bio tilbydes via IP-baseret distribution via en bredbåndsforbindelse. For at kunne benytte Boxer Bio skal Kunden have en bredbåndsforbindelse med en downloadhastighed på mindst 2 Mbit/s. 2.3 For at kunne benytte Boxer Bio kræves det også, at Kunden har en Boxer Bio godkendt modtagerboks. Information om hvilke modtagerbokse, der er godkendt af Boxer, findes på Boxers hjemmeside eller hos Boxers kundeservice. 3. PORTALEN 3.1 Godkendte Boxer Bio modtagerbokse indeholder en elektronisk portal ( Portalen ), som udgør grænsesnitfladen over for Kunden og giver Kunden mulighed for at bestille visse af Boxers til enhver tid tilbudte Særlige filmtjenester og andre interaktive tjenester samt at modtage information om Boxer Bio. Boxer er til enhver tid berettiget til at ændre eller udskifte Portalens indhold, udseende, funktionalitet eller lignende. Kunden er indforstået med, at Kunden ikke modtager et særligt varsel vedrørende dette samt at sådanne ændringer kan betyde kortvarige afbrud i Kundens adgang til Boxer Bio. 4. KUNDENS ANSVAR, BETALING M.M. 4.1 Kunden vælger en personlig adgangskode til leje af film (filmkoden). Filmkoden skal opbevares på en forsvarlig måde og må ikke anvendes af eller videregives til nogen uvedkommende. Mistænker Kunden, at adgangskoden er blevet kendt af en uvedkommende, skal Kunden straks meddele dette til Boxer. Kunden er ansvarlig for al benyttelse af Boxer Bio indtil Kunden har afgivet en sådan meddelelse til Boxer. 4.2 Kunden vil blive faktureret for benyttelsen af de særlige filmtjenester og andre interaktive tjenester, der kræver betaling, på kundens næstkommende faktura. 4.3 Medmindre andet er blevet bestemt, er Kundens kreditgrænse kr. for benyttelsen af Boxer Bio. Hvis Kunden overskrider kreditgrænsen, har Boxer ret til at sende en ekstra faktura til Kunden. En sådan faktura skal betales inden for ti dage fra den dag, fakturaen er blevet afsendt fra Boxer. Boxer forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at nedsætte kreditgrænsen uden varsel. Hvis Kunden benytter Boxer Bio efter kreditgrænsens nedsættelse, vil dette anses for en accept af nedsættelsen. 5. BOXERS ANSVAR 5.1 Foruden det, der fremgår i bestemmelserne i de Generelle Abonnementsbetingelser kan Boxer ikke gøres ansvarlig for: Hindringer eller forstyrrelser, der skyldes fejl eller mangler i Kundens eget udstyr (andet end Boxer Bio modtagerboks leveret af Boxer) eller i bredbåndsnettet Indholdet i ydelserne i Boxer Bio. Ansvaret for dette påhviler de respektive distributører Udsving i bredbåndsforbindelsens downloadhastighed. Ansvaret for dette påhviler den pågældende bredbåndsleverandør. 5.2 Kunden har ret til en kreditering af afgiften for en særlig filmtjeneste og/eller anden interaktiv tjeneste ved hindringer eller væsentlig forstyrrelse, der ikke omfattes af bestemmelsen i punkt ovenfor. Kreditering sker, hvis Kunden inden for 10 kalenderdage fra den dag, tjenesten skulle være taget eller blev taget i brug, anmelder hindringen eller forstyrrelsen til Boxers kundeservice. 5.3 Boxer er ikke forpligtet til at afhjælpe afbrud, der skyldes forstyrrelser eller afbrud i bredbåndsnettet, hvor Boxer Bio benyttes. Det er heller ikke Boxers ansvar at oplyse en eventuel ejendomsejer eller bredbåndsleverandør om fejl eller afbrud i bredbåndsnettet. 6. FORTRYDELSESRET 6.1 Kunden har ikke fortrydelsesret på digitalt indhold som film og interaktive tjenester, som kunden kan leje/bestille i Boxer Bio. I forbindelse med Kundens leje af film og / eller bestilling af andre interaktive tjenester i Boxer Bio skal Kunden (1) samtykke til, at Boxer påbegynder levering af film/tjenesterne samt (2) anerkende, at Kunden derved mister sin fortrydelsesret. 6. IKRAFTTRÆDEN 6.1 Disse Særlige Boxer Bio Vilkår træder i kraft den

5 SÆRLIGE BOXER PLAY VILKÅR 1. GENERELT 1.1 Disse Særlige BOXER Play Vilkår ( Særlige Boxer Play Vilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende for aftaler mellem en Kunde og Boxer om abonnement på (i) live TV streamingtjenester, (ii) streaming af film og serier og/eller (ii) andre mulige tjenester ( Boxer Play ). Det aktuelle udbud og indhold i Boxer Play, herunder Kundens muligheder, fremgår af Boxers hjemmeside Boxer Play lanceres i diverse applikationer (såkaldte apps), som er nærmere beskrevet på Boxers hjemmeside, og kan tilgås via enheder (f.eks. mobile enheder samt pc og Mac), der understøtter Boxer Play ( Enhed ). 1.2 Kundens Boxer Play abonnementer fremgår af de Individuelle Abonnementsvilkår. 1.3 De Generelle Abonnementsvilkår og de Individuelle Abonnementsvilkår udgør sammen med disse Særlige Boxer Play Vilkår den Abonnementsaftale, som gælder mellem Kunden og Boxer. Ved uoverensstemmelse mellem de Særlige Boxer Play Vilkår og de Individuelle Abonnementsvilkår gælder det, der er aftalt i de individuelle Abonnementsvilkår. 1.4 De definerede termer og begreber anvendt i de Generelle Abonnementsvilkår finder tilsvarende anvendelse og har samme betydning i disse Særlige Boxer Play Vilkår. 1.5 Boxer Play kan af rettighedsmæssige grunde alene benyttes i Danmark. 2. FORUDSÆTNINGER FOR BOXER PLAY 2.1 Boxer Play abonnementerne forudsætter, at Kunden har en abonnementsaftale med Boxer om abonnement på en af Boxers tv-pakker. Der kan ikke abonneres på Boxer Play såfremt Kunden alene abonnerer på Boxer TV 2-kort. Nogle af Boxers tv-pakker inkluderer et abonnement på Boxer Play Tv, er det tilfældet vil det fremgå de af de Individuelle Abonnementsvilkår. 2.2 Kunden skal selv sørge for, at Kundens Enhed understøtter Boxer Play. Information om hvilke Enheder, der understøtter Boxer Play, findes på Boxers hjemmeside. Enheder der ikke er angivet på Boxers hjemmeside understøtter som udgangspunkt ikke Boxer Play. 2.3 Boxer Play er en internet-baseret service. For at kunne benytte Boxer Play skal Kunden have en stabil internetforbindelse med en downloadhastighed på mindst 4 Mbit/s. Tilgængeligheden kan påvirkes af internetsvigt og lignende, og Kunden accepterer, at Boxer ikke har kontrol over dette eller er ansvarlig herfor. 3. BOXER PLAY 3.1 Boxer Play abonnementerne giver Kunden adgang til at streame det indhold som er tilgængeligt i det pågældende abonnement som er nærmere angivet i de Individuelle Abonnementsvilkår. 3.2 Boxer Play tilgås via en applikation, som Kunden skal installere på sin Enhed. Information om applikationer m.v. fremgår af Boxers hjemmeside. I forbindelse med Kundens download af Boxer Play applikationen og første log-in foretager Kunden registrering af sin Enhed. 3.3 Kunden skal anvende en adresse som brugernavn (den adresse, som Kunden har angivet i forbindelse med sin bestilling) og oprette en personlig adgangskode for at få adgang til Boxer Play. 3.4 Kunden kan tilgå Boxer Play på op til 4 registrerede Enheder ad gangen. Kunden har mulighed for at foretage udskiftning af én af de registrerede Enheder én gang månedligt. 3.5 Boxer Play Tv kan kun tilgås på en Enhed ad gangen. Kunde kan tilgå indholdet i Kundens Boxer Play på op til fire Enheder ad gangen, såfremt det er forskellige tjenester eller film/serier, der tilgås samtidig. 3.6 Boxer er til enhver tid berettiget til at foretager opdateringer af Boxer Play samt applikationerne. Sådanne opdateringer kan betyde kortvarige afbrud i Kundens Adgang til Boxer Play. 3.7 Boxer fastlægger indholdet i Boxer Play for så vidt angår film/serier m.v. Ændringer i indholdet udgør ikke en ændring omfattet pkt. 9 i de Generelle Abonnementsvilkår. 3.8 Abonnementsaftalen er en aftale om en løbende ydelse, der fortsætter indtil den opsiges af enten Kunden eller Boxer med en måneds varsel til udgangen af en kalendermåned, jf. pkt. 2.3 i de Generelle Abonnementsvilkår. 4. BETALING 4.1. Kunden faktureres i overensstemmelse med det, der fremgår af Kundens Individuelle Abonnementsvilkår, jf. også pkt. 4 i de Generelle Abonnementsvilkår. 5. VIDEREDISTRIBUTION O.L 5.1 Boxer Play må alene anvendes af Kunden og personer i Kundens husstand. Kunden har ikke ret til at videredistribuere indholdet i Boxer Play til personer udenfor Kundens hustand, herunder foretage offentlig visning, ligesom Kunden ikke har ret til at anvende indholdet i Boxer Play erhvervsmæssigt. 5.2 Kundens overtrædelse af pkt. 5.1 betragtes som væsentlig misligholdelse, jf. pkt. 13 i de Generelle Abonnementsvilkår.

6 6. DRIFTSFORSTYRRELSER M.V. 6.1 Boxer er ikke ansvarlig for fejl, mangler, nedbrud eller udsving i Kundens internetforbindelse eller på Kundens Udstyr. 6.2 Boxer afhjælper hurtigst muligt driftsforstyrrelser i eget netværk og på eget udstyr 6.3 Kunden har ret til tilbagebetaling af eller nedslag i abonnementsafgiften for Boxer Play ved hindringer eller væsentlig driftsforstyrrelse, der ikke omfattes af punkt 6.1., såfremt hindringen eller driftsforstyrrelsen har fundet sted i en sammenhængende periode på minimum 48 timer, og såfremt hindringen eller driftsforstyrrelsen kan bekræftes af Boxer. Eventuelle krav på tilbagebetaling eller nedslag i prisen skal fremsættes senest 10 dage efter, at hindringen eller driftsforstyrrelsen er blevet konstateret ved henvendelse til Boxers kundeservice på IKRAFTTRÆDEN 7.1 Disse Særlige Boxer Play Vilkår træder i kraft den

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (6) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV02DANMARK ) Gyldig fra 01.01.13 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (herefter RB ) er et svensk aktieselskab

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV 1 ANVENDELSE 1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale mellem en forening eller erhvervsvirksomhed (herefter kaldet

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort (BlueCard) Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Visa Debit, brugerregler

Visa Debit, brugerregler Visa Debit, brugerregler Gode råd om dit Visa Debit kort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort... 3 2. Hvad kan du bruge kortet til?... 3 3. Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by

Læs mere

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk REGLER FOR DANKORT Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at

Læs mere

Regler for Visa Electron. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Visa Electron. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk for Visa Electron december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Regler 5 Regler for Sydbanks Visa Electron 6 Ordliste 21 Fortrydelsesret privatkunder 23 Uddrag af Værgemålsloven

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere