Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug."

Transkript

1 Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Sidst revideret

2 Levering Secure Online Backup klient programmet leveres som download program via vores hjemmeside, med mindre andet er aftalt. Betalingsbetingelser Såfremt andet ikke er aftalt; Secure Online Backup og eventuelle tilhørende tilkøbte services faktureres for 12 mdr. ad gangen. nyit.dk ApS sender faktura pr. til kunden, overholdes betalingsfristen ikke vil servicen blive suspenderet indtil det fulde beløb er nyit.dk ApS i hænde. Er det fulde beløb ikke nyit.dk ApS i hænde efter 3 rykkere, opsiges aftalen øjeblikkeligt og eventuel backup data slettes. Betalingsfrist følger vore normale betingelser. Priser til privat er angivet med moms, alle andre angivne priser er eksklusive moms. Aftalevilkår Bindingsperiode Med mindre andet er aftalt er bindingsperioden 12mdr. Aftalen fornys automatisk. Ændring Kunden kan til enhver tid ændre en aftale til en anden type. Ændres aftalen til en dyrere løsning, vil en ekstraopkrævning blive tilsendt på prisforskellen mellem den allerede forudbetalte aftale og den nye. Ønskes en billigere løsning, vil pengene for en allerede forudbetalt periode ikke blive refunderet. Ændringer af aftaler koster ikke gebyr. Ændringer skal ske med min. en måneds varsel. Opsigelse Opsiges abonnementet ikke min. 1 måned til den 1. i en måned før periodens udløb, bliver aftalen automatisk fornyet. Kunden kan til enhver tid opsige abonnementet med en måneds varsel til udløbet af den igangværende bindingsperiode. nyit.dk ApS kan opsige aftalen med 3 måneders varsel, dog forbeholder nyit.dk ApS sig ret til at opsige aftalen øjeblikkeligt ved misbrug heraf, uden yderligere varsel og nærmere specificeret grundlag.

3 Opsigelse eller ændring skal ske skriftligt via ; eller pr. brevpost. Fortrydelsesret Kunden har 14 dages fuld fortrydelsesret på abonnementer. Gratis prøveversion Det er muligt at prøve 25GB Secure Online Backup gratis i 30 dage, opgraderes prøveabonnementet ikke til en fuld aftale indenfor 30 dage, suspenderes denne automatisk og efter yderligere 30 dage slettes konto og data automatisk. Vore generelle betingelser er ligeledes til enhver tid gældende for prøveabonnementet. Håndtering af Backup data, ved aftale ophør Opsiges aftalen kan backup data udleveres under følgende betingelser; Backup data kan udleveres på følgende digitale medier: cd/dvd, USB udstyr og harddisk. Backup data udleveres ukrypteret, såfremt kunden oplyser krypteringnøgle. Udlevering af Backup data er gratis, dog vil der blive faktureret for eventuelt vare-forbrug og timeforbrug herpå, efter vore almene priser. Backup data udleveres tidsmæssigt efter bedste evne, i tilfælde af hastesager, vil der blive opkrævet hastegebyr på kr ,00, det må i øvrigt forventes at data ej kan udleveres hurtigere end udstyret kan levere det ønskede data på det ønskede medie. Support Mail-, telefon, online og onsite support faktureres efter vore almene vilkår. Der faktureres ikke for support, såfremt fejlen ikke kan påvises af være kundeskabt eller skabt af udefrakommende faktorer der ikke er i nyit.dk s kontrol. Der faktureres ikke for support, såfremt fejl skyldes linjenedbrud, uanset om det er hos kunden eller på vore sites. Der ydes kun support til Windows platforme. Licensbetingelser for Secure Online Backup Denne aftale tillader kunden at installere og bruge programmet på en enkelt enhed. Der må ikke laves eller distribueres kopier af dette program, herunder elektronisk overføre programmet fra en enhed til en anden eller over et netværk. Kunden må ikke ændre, dekompilere, gennemføre reverse engineering, disassemble, eller på anden måde reducere programmet til et menneskeligt forståeligt format. Kunden må ikke udleje, lease eller underlicensere program eller tilhørende services.

4 Kunden har som en del af serviceydelsen opnået brugsret til det leverede i overensstemmelse med disse betingelser, herunder til overgivne online backup softwareprogrammer. Kunden er ikke berettiget til at overgive, kopiere eller på anden vis overlade de overgivne programmer eller udstyr til tredjepart Data overført fra kunden til nyit.dk ApS's datacenter tilhører alene kunden. Pålægges nyit.dk ApS af kompetente danske myndigheder at udlevere data tilhørende kunden, kan dette imidlertid ske uden ansvar for nyit.dk ApS. Kundens ansvar Følgende er til enhver tid kundens ansvar, med mindre andet skriftligt er aftalt. 1. at udarbejde, indtaste og opbevare på forsvarlig vis, en nødvendig krypteringsnøgle. 2. at udpege de filer/foldere/emner, der ønskes backup af, samt at vedlige holde disse, når der foretages ændringer eller nyinstallationer i computeren. 3. alle opsætninger og indstillinger af backupsoftwaren, herunder markering af filer til backup og interval for backup samt retention politik. 4. at sikre sig at backuppen gennemføres som ønsket ved at læse de løbende statusrapporter og logfiler, som systemet automatisk sender til angivne adresse. 5. at sikre sig, at data kan genskabes gennem restore-funktionaliteten i online backup-softwaren. 6. at etablere internetforbindelse, som kan anvendes til dataoverførsel mellem kunden og nyit.dk ApS's datacenter. 7. at der er en internetforbindelse tilgængelig på de tidspunkter, hvor backup er planlagt til. 8. at computeren understøtter Jave2 JRE Standard Edition. 9. at der til enhver tid er den nødvendige midlertidige diskplads til rådighed for gennemførelse af backup, herunder at computeren min. har 128mb RAM og 100 MB fri diskplads til installation af selve backup-softwaren. 10. at holde nyit.dk ApS orientert med evt. ændringer i kundeoplysninger, f.eks. ændring i adresse. Krav til krypteringsnøgle: Krypteringsnøglen skal bestå af minimum 8 karakterer, herunder skal min. et være med stort og min. et skal være numerisk. Krypteringsnøglen sikrer at ingen andre end personer med kendskab hertil har adgang til læsbar Backup Data, herunder har nyit.dk ej heller kendskab til hverken Backup Data indhold eller krypteringsnøgle!

5 Opbevaring af krypteringsnøgle: Krypteringsnøgle skal forsvarligt opbevares af kunden. NB: Det er IKKE muligt at genskabe backup data uden krypteringsnøgle. Kendskab til krypteringsnøgle: Det anbefales at så få personer som muligt har kendskab til krypteringsnøglen. Nyit.dk har på intet tidspunkt kendskab til krypteringsnøglen og kan derfor heller ikke hjælpe, på anden måde end at udstede en ny, ved bortkomst heraf. Ændring af krypteringsnøgle: Såfremt en ny krypteringsnøgle skal udstedes, faktureres der kr. 775,00 herfor. Datatrafik ifbm. Online Backup Inkluderet i prisen er fri trafik, svarende til normalt forbrug af ydelsen. Ved uforholdsmæssig stor datatrafik (flere gentagne fulde backup kørsler/døgn) forbeholder nyit.dk ApS sig ret til at opkræve ekstra betaling for datatrafik eller straks at opsige abonnementet. Krav til internet linjekapacitet: Krav til linjekapacitet udregnes på baggrund af genereret delta data*. 1GB delta data pr. døgn kræver min. 256KBit/s ledig upload. Regnestykket ser derfor således ud: x GB delta data/døgn * 256KBit/s f.eks.: 20 GB delta data/døgn * 256KBit/s = min. 5120KBit/s ~ 5Mbit ledig upload hastighed. * Delta data er den totale mængde ændret data over et døgn. System Restore backup genererer ca. 1GB delta på Server 2003 og ca. 8GB delta på Server Såfremt hastighederne ikke lever op til ovenstående krav specificeret af nyit.dk ApS, kan nyit.dk ApS ikke garantere backup succes. Fil og datatyper Det er tilladt at udføre backup af enhver mulig art filtype, såfremt denne ikke strider mod nedenstående:

6 nyit.dk ApS forbyder udtrykkeligt enhver at reklamere for, distribuere, opbevare, behandle eller på anden vis at håndtere uanstændigt, pornografisk, satanistisk, eller andet kontroversielt materiale ved hjælp af services leveret af nyit.dk ApS. nyit.dk ApS forbeholder sig retten til at definere, hvorvidt materialet har en sådan kontroversiel beskaffenhed. I disse tilfælde kan nyit.dk ApS til enhver tid og med øjeblikkelig virkning ophæve eller suspendere abonnementet. nyit.dk ApS kan under disse omstændigheder ikke idømmes erstatningsansvar af nogen art overfor kunden. Ligesom forudbetalt abonnement ikke vil blive refunderet. Det er ligeledes ikke tilladt at have nogen form for pornografisk eller sex relateret materiale liggende på vore servere, selvom det skulle være lovligt materiale, der gives IKKE dispensation hertil!. Alt materiale skal være lovligt og må ikke være i strid med dansk lovgivning. Backup af copyright materiale ej tilhørende kunden, data indeholdende virus og data tilhørende 3. mand er ligeledes ikke tilladt. Misbrug Misbrug tolkes som: 1. Gentagne kørsel af fuld backup flere gange i døgnet. 2. Overtrædelser af fil og datatyper, specificeret Fil og datatyper 3. Bevidst chikane eller på anden måde ulempe. Misbrug af konto vil føre til øjeblikkelig suspendering og opsigelse af kundens abonnement, forudbetalt abonnement vil ikke blive refunderet. Ansvarsbegrænsning nyit.dk ApS erstatningsansvar omfatter ikke direkte eller indirekte tab, følgeskader, driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenser, herunder tab af data, skade på andre ting og erstatningskrav fra tredjemand. nyit.dk ApS er ikke ansvarlig for tab i forbindelse med tekniske nedbrud ved transmissionsadgang, fejlagtig opsætning af backupklient ved bruger eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med fejlagtig anvendelsen af systemet og er ikke ansvarlig ved slutbrugers manuelle sletning af data. nyit.dk ApS er ligeledes heller ikke ansvarlig for datatab i forbindelse med fejl på software eller udstyr.

7 nyit.dk ApS er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder lov forskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende ej heller i forbindelse med svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade eller indbrud og hærværk. nyit.dk ApS er ikke ansvarlig for tab af data i forbindelse med terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot eller blokade. Dette gælder selv om nyit.dk ApS er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af nyit.dk ApS's funktioner. nyit.dk ApS er ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af manglende tilgængelighed, afbrydelser, forstyrrelser eller nedbrud i de af nyit.dk ApS eller af tredjepart leverede ydelser og services, eller uvedkommendes adgang til kundens data. nyit.dk ApS's samlede erstatningsansvar er begrænset til refundering af abonnementsbeløb svarende til resterende abonnementsperiode. Tredjemands software og ydelser, der leveres af nyit.dk ApS ifbm. levering af en ydelse til kunden, leveres som de nu er og forefindes uden nogen form for udtrykkelig eller stiltiende garanti, herunder f.eks. garanti for funktionalitet, egnethed til et bestemt formål, ejendomsret, og ikkekrænkelse af tredjemands rettigheder. nyit.dk ApS garanterer ikke, at tredjemands software eller ydelser vil være fejlfri, eller at sådanne fejl vil blive udbedret. nyit.dk ApS kontrollerer kun driften af Erhverv ABC backup løsningen. I andre tilfælde skal kunden selv kontrollere den tilsendte mail og reager på en evt. fejl, så den kan blive rettet. Kunden er ansvarlig for at teste genetablering af data med jævne mellemrum. Opbevaring af personoplysninger nyit.dk ApS vil opfylde den til enhver gældende lov om opbevaring af persondata. Lovgivning Enhver tvist eller uoverensstemmelse der måtte forekomme som ikke kan løses i mindelighed mellem kunden og nyit.dk ApS, skal afgøres efter dansk ret ved retten i Sønderborg Aftalen reguleres af og skal fortolkes af dansk ret.

8 Nyit.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført.

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført. 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. 2. Aktieselskaber, anpartsselskaber eller

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV 1 ANVENDELSE 1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale mellem en forening eller erhvervsvirksomhed (herefter kaldet

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA.

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA. BBM SERVICEVILKÅR LÆS DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR BRUG AF SERVICE ELLER INSTALLERING ELLER BRUGEN AF BBM SOFTWARE,GENNEM HVEM TJENESTEYDELSEN ER GJORT TILGÆGELIG.AFTALEN INDHOLDER BESTEMMELSER.SOM BEGRÆNSER

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk REGLER FOR DANKORT Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at

Læs mere