Regler for Mobilpenge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for Mobilpenge"

Transkript

1 Mobilpenge udsteder Hovedkontor: Lån & Spar Bank A/S, CVR , Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Ret til at fortryde aftalen vedrørende Mobilpenge. Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Mobilpenge inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens 17. Fristen regnes som udgangspunkt, fra den dag bruger/kontohaver opretter og aktiverer det mobilnummer, der skal benyttes til betaling med Mobilpenge. Falder fortrydelsesfristen sidste dag ikke på en bankdag, udløber fristen den efterfølgende bankdag. Regler for Mobilpenge Mobilpenge er et betalingsinstrument, som kan benyttes til betaling af varer og tjenesteydelser hos forretninger, der tager imod Mobilpenge. Reglerne for Mobilpenge retter sig både mod kontohaver og bruger, medmindre andet er angivet. Kontohaver kan være bruger, men det er også muligt for en kontohaver at tilknytte andre brugere. Der kan ikke tilmeldes andre brugere, hvis kontohaver er umyndig. Anvendelse af Mobilpenge forudsætter, at der mellem pengeinstituttet og kontohaver er indgået aftale om brug af Mobilpenge for det pågældende mobiltelefonnummer. Vær opmærksom på, at hele mobiltelefonnummeret gengives på kontoudskrift og kvitteringer fra forretninger. Dette gælder, uanset der er tale om et hemmeligt nummer. Vær opmærksom på, at mobiltelefonnummeret kun kan tilknyttes én konto. Hvis der senere oprettes en aftale for det pågældende mobiltelefonnummer tilknyttet en anden konto, herunder i et andet pengeinstitut, vil en tidligere indgået aftale blive afmeldt. Mobilpenge betalinger gennemføres ved brug af mobiltelefonen. Det er alene det mobiltelefonnummer, der er oplyst i aftalen, der kan benyttes til at betale varer og tjenesteydelser via Mobilpenge. Hvis kontohaver eller bruger ikke længere ønsker at benytte Mobilpenge, eller mobiltelefonnummeret ikke længere benyttes af bruger, fx ved overdragelse af mobiltelefonen, ændring af nummer eller nedlæggelse af abonnement, skal kontohaver sikre, at aftalen om Mobilpenge opsiges. I modsat fald vil den nye bruger af mobiltelefonnummeret fortsat kunne anvende mobiltelefonnummeret til træk på den tilknyttede konto. Vær opmærksom på, at der kan være begrænsninger ved brug i udlandet samt på Færøerne og i Grønland. Det betyder fx, at en mobiltelefon med et dansk mobiltelefonnummer (+45 xxxx xxxx) ikke kan benyttes til at bestille varer og tjenesteydelser via shortcodes hos en udenlandsk forretning. Forretningen kan anvise en anden bestillingsmetode, fx at bestillinger skal sendes via SMS til et helt telefonnummer inklusive landekode. Definitioner findes bagest i reglerne. Side 1 af 10 Gældende fra

2 1. Anvendelsesmuligheder 1.1 Køb i forretninger Mobilpenge er et betalingsinstrument, som kan benyttes til betaling af varer og tjenesteydelser hos forretninger, der tager imod Mobilpenge. Der kan kun købes for det beløb, der er til rådighed på den tilknyttede konto. Køb kan kun foretages i danske kroner (DKK). Der er fastsat maksimum (limit) for brug af Mobilpenge. Maksimum (limit) er p.t. fastsat til 1.500,00 kr. i døgnet. Der kan aftales et mindre max. til f.eks. børn til kontohaver. Mobilpenge må ikke benyttes til ulovlige formål. 1.2 Begrænsninger i brug Mobilpenge kan ikke benyttes i de i pkt. 8 angivne situationer. Hvis pengeinstituttet og/eller pengeinstitutternes tekniske centre inddrages i en arbejdskonflikt, vil orientering om en sådan konflikts begyndelse og ophør ske hurtigst muligt. 2. Brug af Mobilpenge For at betale med Mobilpenge skal nedenstående procedure følges: Følg instruktionen fra forretningen ved køb af vare eller tjenesteydelse Bruger vil modtage en anmodning om accept af købet samt beløbets størrelse fx via SMS. Anvisningerne fra forretningen for godkendelse af købet følges. I forbindelse med særlige arrangementer, fx tv-udsendelser med indsamlinger/afstemninger, vil bruger dog ikke modtage en anmodning om accept. Forretningen gør under arrangementet opmærksom på, hvordan godkendelse af transaktionen sker. Vær opmærksom på, at der sædvanligvis ikke vil være fortrydelsesret ved sådanne særlige arrangementer. Kvittering Bruger vil altid modtage en bekræftelse på betalingstransaktionen fra forretningen, der viser, at transaktionen er gennemført. Kvittering sendes enten som SMS, papir, elektronisk på mail eller andet varigt medium. Forretningen informerer om, hvordan kvittering sendes, hvis dette ikke sker via SMS. Kvitteringen fra forretningen viser bl.a. mobiltelefonnummer, forretningens navn, beløb samt dato. Bruger bør sikre sig, at beløbet er i overensstemmelse med købet. Ved fejl i kvitteringen skal forretningen straks kontaktes. Som minimum bør kvitteringen gemmes, indtil kontohaver har kontrolleret posteringerne på kontoen. Tilbagekaldelse Betalinger, som bruger har godkendt, kan ikke tilbagekaldes. Se dog pkt. 11 og 12 vedrørende muligheden for tilbageførsel af en betaling. Reservation og hævning af beløb på kontoen Købsbeløbet vil blive reserveret på kontoen, når bruger har godkendt betalingen. Det betyder, at der ikke længere kan disponeres over det reserverede beløb. Reservationen slettes automatisk efter 7 bankdage, hvis beløbet endnu ikke er blevet hævet på kontoen. Straks efter pengeinstituttet har modtaget transaktionen fra forretningen, trækkes beløbet på kontoen. Abonnement Side 2 af 10 Gældende fra

3 Det er muligt at betale abonnementer med Mobilpenge. Bruger skal hver gang godkende det enkelte træk. Forretningen vil derfor anmode bruger om at godkende den konkrete transaktion via Mobilpenge, før næste betaling kan ske i henhold til abonnementsaftalen. 3. Opbevaring af mobiltelefon Vær opmærksom på, at Mobilpenge via den tilmeldte mobiltelefon kan bruges til direkte træk på den konto, Mobilpengeaftalen er knyttet til. For at forhindre misbrug af Mobilpenge skal mobiltelefonen opbevares, så andre ikke kan få uhindret adgang til at bruge Mobilpenge. Hvis mobiltelefonen har mulighed herfor, bør der benyttes en kode til at låse for andres uberettigede brug. Dette kan fx være en tastaturlås med kodecifre. Koden må ikke oplyses til andre. 4. Oprettelse af andre brugere kun for kontohavere Ønsker kontohaver, at anden person (bruger) skal kunne betale med Mobilpenge fra kontoen, skal brugers mobiltelefonnummer tilmeldes Mobilpenge. Brugers køb via Mobilpenge sker med samme retsvirkning, som hvis det var kontohaver selv og efter disse regler for Mobilpenge. Der kan ikke tilmeldes andre brugere, hvis kontohaver er umyndig. Hvis kontohaver tilmelder umyndige brugere, hæfter kontohaver for disses efterlevelse af brugerreglerne. Kontohaver hæfter for transaktioner foretaget med Mobilpenge, jf. dog pkt. 7. Kontohaver skal derfor være opmærksom på pligten til løbende at kontrollere posteringerne på kontoen, og det skal aftales med bruger, hvordan kontohavers kontrol af brugers transaktioner kan ske, jf. pkt. 10. Hvis bruger ikke længere skal kunne betale med Mobilpenge fra kontoen, skal kontohaver sikre, at Mobilpengeaftalen for det pågældende mobiltelefonnummer opsiges. Kontakt Lån & Spar for nærmere information om oprettelse og opsigelse af brugers adgang til træk på kontoen via Mobilpenge. 5. Pligt til at spærre Mobilpenge Bruger/kontohaver skal snarest muligt kontakte pengeinstituttet for at spærre for brug af Mobilpenge på det tilmeldte mobiltelefonnummer, hvis: mobiltelefonen eller SIM-kortet er tabt eller stjålet eller bruger/kontohaver har mistanke herom bruger/kontohaver opdager eller har mistanke om, at Mobilpenge er blevet misbrugt, eller bruger/kontohaver på anden måde får mistanke om, at Mobilpenge kan blive misbrugt Når pengeinstituttet har modtaget underretningen, ophører adgangen til at benytte Mobilpenge Side 3 af 10 Gældende fra

4 til træk på kontoen for det pågældende mobiltelefonnummer. Inden for Lån & Spars åbningstid skal henvendelse ske til KundeService på telefon eller mail Uden for bankens åbningstid skal henvendelse ske til Nets på telefon , der svarer døgnet rundt. Ved henvendelse til skal oplyses navn, cpr.-nummer, mobiltelefonnummer - der skal spærres, og ved henvendelse til Nets også hvilket pengeinstitut Mobilpenge aftalen er tilknyttet, for straks at få spærret Mobilpenge for den pågældende mobiltelefon. Når Mobilpenge er spærret af kontohaver eller bruger, vil kontohaver blive adviseret pr. brev og dokumentation vedrørende spærringen være til rådighed for kontohaver i minimum 18 måneder. Det vil også fremgå af status i netbanken. Ved evt. ophævelse af en spærring skal der rettes henvendelse til Lån & Spar. Kun Lån & Spar kan ophæve en spærring - Nets kan ikke ophæve en spærring. 6. Pengeinstituttets ret til at spærre Mobilpenge Pengeinstituttet har ret til uden varsel at spærre for adgangen til at benytte Mobilpenge: 1. hvis kontoen, der er tilknyttet Mobilpenge opsiges, ophæves eller spærres 2. hvis disse regler for Mobilpenge overtrædes (misligholdelse). 3. hvis mobiltelefonnummeret tilknyttet Mobilpenge-aftalen er blevet misbrugt eller formodes misbrugt af tredjemand 4. Hvis kontohaver kommer under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling eller anden insolvensbehandling eller indleder forhandling om gældssanering Når pengeinstituttet har spærret for adgangen til Mobilpenge for det pågældende mobiltelefonnummer, vil kontohaver blive informeret med angivelse af årsag til og tidspunkt for spærringen. Dette sker pr. brev. Spærrestatus vil også fremgå af netbanken. Ved evt. ophævelse af en spærring skal der rettes henvendelse til Lån & Spar. Kun Lån & Spar kan ophæve en spærring - Nets kan ikke ophæve en spærring. 7. Ansvar, hvis andre misbruger Mobilpenge I tilfælde af, at Mobilpenge har været misbrugt af en anden person, vil pengeinstituttet dække tabet, medmindre bruger eller kontohaver: har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde sine forpligtelser eller har undladt at spærre Mobilpenge, jf. pkt. 5. I så fald hæfter kontohaver for hele tabet. Kontohaver er ikke ansvarlig for tab, der opstår, efter at pengeinstituttet har fået besked om, at Mobilpenge skal spærres. Kontohaver hæfter heller ikke for tab, hvis bruger eller kontohaver ikke Side 4 af 10 Gældende fra

5 har haft mulighed for at spærre Mobilpenge på grund af forhold hos pengeinstituttet. 8. Pengeinstituttets ansvar Pengeinstituttet er erstatningsansvarligt, hvis det på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er pengeinstituttet ikke ansvarlig for tab, som skyldes: nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er pengeinstituttet selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne svigt i pengeinstituttets strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltnings-akter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og hacking) strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af pengeinstituttet selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af pengeinstituttet andre omstændigheder, som er uden for pengeinstituttets kontrol. Pengeinstituttets ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: pengeinstituttet burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet lovgivningen under alle omstændigheder gør pengeinstituttet ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. 9. Fejl og mangler ved varen eller tjenesteydelsen Pengeinstituttet har intet ansvar for fejl og mangler m.v. ved de varer og tjenesteydelser, forretningen leverer. Eventuelle klager over fejl og mangler ved de leverede varer og tjenesteydelser skal rettes til forretningen. Pengeinstituttet indestår i øvrigt ikke på nogen måde for forretningens forretningsmetoder m.v. 10. Kontrol af posteringer på kontoen Kontohaver har pligt til løbende at kontrollere posteringerne på kontoen. Hvis kontohaver ved kontrollen opdager transaktioner, som ikke stemmer overens med transaktionskvitteringerne, eller som bruger ikke mener at have foretaget, skal henvendelse til pengeinstituttet ske snarest muligt. Vær i den forbindelse opmærksom på fristerne i pkt. 11 og 12. Hvis kontohaver har tilknyttet andre brugere, skal kontohaver sikre sig at kunne kontrollere Side 5 af 10 Gældende fra

6 transaktioner fra de tilknyttede brugere, jf. pkt. 4. I forbindelse med den løbende kontrol af posteringer på kontoen skal kontohaver være opmærksom på, at ved brug af Mobilpenge i forbindelse med fjernsalg må forretningen som udgangspunkt først trække beløbet, når varen/tjenesteydelsen afsendes eller udleveres. Ved køb af fx bus- og togbilletter eller biograf- og koncertbilletter trækker forretningen dog beløbet allerede ved booking af rejsen eller bestilling af billetten. 11. Tilbageførsel af godkendte betalinger 11.1 Hvis bruger ikke kendte det endelige beløb ved godkendelse Hvis bruger ikke kendte det endelige beløb ved godkendelse af betalingen, og det beløb, der efterfølgende bliver trukket på kontoen er væsentligt højere end, hvad der med rimelighed kunne forventes, kan der være krav på tilbageførsel af betalingen. Kontohaver skal henvende sig til pengeinstituttet snarest muligt, dog senest otte uger efter, at beløbet er trukket på kontoen, hvis kontohaver mener at have krav på at få tilbageført en betaling, hvor bruger ikke har godkendt det endelige beløb Fjernsalg Hvis Mobilpenge er benyttet til køb af varer eller tjenesteydelser ved fjernsalg, kan kontohaver have ret til at få en betaling tilbageført, hvis: forretningen har trukket et højere beløb end aftalt, den bestilte vare/tjenesteydelse ikke er leveret, eller bruger har udnyttet en aftalt eller lovbestemt fortrydelsesret ved at undlade at modtage eller afhente den bestilte vare/ydelse Bruger/kontohaver skal først forsøge at løse problemet direkte med forretningen inden henvendel-se i pengeinstituttet. Det skal kunne dokumenteres, at kontohaver eller bruger har kontaktet eller forsøgt at kontakte forretningen. Det er en betingelse, at kontohaver henvender sig og gør indsigelse til pengeinstituttet snarest muligt, efter kontohaver er blevet opmærksom på, at der uretmæssigt er hævet et eller flere beløb på kontoen. Indsigelse skal så vidt muligt ske til pengeinstituttet senest 14 dage efter, kontohaver er blevet opmærksom på det mulige krav. Ved vurdering af, om kontohaver har fremsat indsigelse rettidigt til pengeinstituttet, vil der blive lagt vægt på kontohavers pligt til løbende at gennemgå posteringer på kontoen, jf. pkt. 10. Pengeinstituttet vil herefter foretage en undersøgelse af indsigelsen. Mens indsigelsen bliver undersøgt nærmere, vil det omtvistede beløb normalt blive indsat på kontoen. Hvis indsigelsen efterfølgende viser sig at være uberettiget, vil pengeinstituttet igen hæve beløbet på kontoen. Hvis indsigelsen viser sig at være uberettiget, kan pengeinstituttet kræve renter for det tidsrum, fra beløbet blev indsat på kontoen, og indtil beløbet hæves igen samt eventuelle gebyrer for rekvirering af dokumentation, jf. prislisten. Side 6 af 10 Gældende fra

7 12. Tilbageførsel af ikke godkendte betalinger Hvis kontohaver/bruger mener, der er gennemført en eller flere betalinger med Mobilpenge, som bruger ikke har godkendt, medvirket til eller foretaget, skal henvendelse til pengeinstituttet ske snarest muligt, efter kontohaver/bruger er blevet opmærksom på den uautoriserede transaktion. Ved vurdering af, om henvendelse til pengeinstituttet er sket rettidigt, vil der blive lagt vægt på pligten til løbende at gennemgå posteringer på kontoen, jf. pkt. 10. Under alle omstændigheder skal henvendelse til pengeinstituttet senest ske 13 måneder efter, beløbet er trukket på kontoen. Pengeinstituttet vil herefter foretage en undersøgelse af indsigelsen. Mens indsigelsen bliver undersøgt nærmere, vil det omtvistede beløb normalt blive indsat på kontoen. Hvis indsigelsen efterfølgende viser sig at være uberettiget, vil pengeinstituttet igen hæve beløbet på kontoen. Viser undersøgelsen, at der er tale om andres uberettigede brug af Mobilpenge, vil pengeinstituttet eventuelt kunne gøre ansvar gældende over for kontohaver, jf. pkt. 7. Hvis indsigelsen viser sig at være uberettiget, kan pengeinstituttet kræve renter for det tidsrum, fra beløbet blev indsat på kontoen, og indtil beløbet hæves igen, samt eventuelt gebyr for rekvirering af dokumentation for transaktionen, jf. prislisten. 13. Ændring af reglerne Ændringer af regler samt prisliste kan ske med to måneders varsel, såfremt ændringen er til ugunst for kontohaver og bruger. Ændringer til gunst for kontohaver og bruger kan ske uden varsel. Besked om ændringer vil blive givet på varigt medie. Bruger/kontohaver er selv forpligtet til at meddele eventuelle ændringer i adresse eller adresse til pengeinstituttet, og bruger/kontohaver bærer selv ansvaret for ikke at modtage meddelelse om ændringer, hvis der ikke er meddelt - eller adresse ændring. Ved ændring af reglerne vil disse anses som vedtaget, medmindre bruger/kontohaver inden datoen for ikrafttræden har meddelt pengeinstituttet, at bruger/kontohaver ikke ønsker at være bundet af de nye regler. Hvis bruger/kontohaver ikke ønsker at være bundet af de nye regler, vil aftalen ophøre på tidspunktet for ikrafttræden af de nye regler. Hvis der er forudbetalt et gebyr, vil en forholdsmæssig andel af dette returneres. 14. Omkostninger ved tilslutning og brug Der henvises til Lån & Spars pris- og gebyrliste på Vær opmærksom på, at prislisten ikke indeholder information om omkostninger til teleselskabet eller forretningen mv. 15. Brug, opbevaring og videregivelse af oplysninger Når der betales med Mobilpenge, registreres det tilmeldte mobiltelefonnummer, transaktionsidentifikation, beløb, dato for transaktionen, hvor Mobilpenge har været brugt samt data til brug for transaktionsidentifikation. Oplysninger opbevares hos forretningen, i pengeinstituttet og hos Nets. Oplysningerne anvendes i pengeinstituttets bogføring, i kontoudskrifter og ved eventuel senere Side 7 af 10 Gældende fra

8 fejlretning. Oplysningerne videregives i øvrigt kun, hvor lovgivningen kræver det eller til brug for retssager om krav opstået i forbindelse med brug af Mobilpenge. Oplysningerne opbevares i henhold til gældende lovgivning. 16. Opsigelse/ophævelse Pengeinstituttet kan med to måneders varsel opsige aftalen. I tilfælde af opsigelse vil kontohaver få refunderet en forholdsmæssig del af eventuelle gebyrer betalt forud for brug af Mobilpenge. I tilfælde af misligholdelse kan pengeinstituttet ophæve aftalen om Mobilpenge uden varsel. Bruger/kontohaver kan opsige aftalen med pengeinstituttet uden varsel. Hvis aftalen opsiges inden for seks måneder efter aftalens indgåelse, kan pengeinstituttet opkræve gebyr for opsigelse af aftalen, jf. bankens prisliste. Hvis kontohaver/bruger ikke længere ønsker at benytte Mobilpenge, eller mobiltelefonnummeret ikke længere benyttes af bruger, fx ved overdragelse af mobiltelefonen, ændring af nummer eller nedlæggelse af abonnement, er kontohaver ansvarlig for, at aftalen om Mobilpenge opsiges. I modsat fald vil mobiltelefonnummeret fortsat kunne anvendes til træk på den tilknyttede konto. 17. Klager Ved klager skal henvendelse ske til Lån & Spar. Fører en sådan henvendelse ikke til et resultat, der er tilfredsstillende for dig, kan du sende en skriftlig klage til bankens klageansvarlige, Juridisk Afdeling, Højbro Plads 9-11, Postboks 2117, 1014 København K. Fører denne henvendelse ligeledes ikke til et resultat, der er tilfredsstillende for dig kan du klage til: Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8 B, 2, 1022 København K eller Forbrugerombudsmanden, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan henvendelse ske til Lån & Spar. Får du ikke medhold, kan du klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. 18. Nyt eksemplar af reglerne Hvis bruger/kontohaver mister reglerne eller af anden grund har behov for et nyt eksemplar, kan nyt eksemplar hentes på pengeinstituttets hjemmeside eller fås ved henvendelse til banken. 19. Tilsyn Pengeinstituttet er underlagt Finanstilsynets tilsyn, og registreret i PI-registret med registreringsnummer Side 8 af 10 Gældende fra

9 Definitioner Bankdag Alle dage med undtagelse af lørdage, søn- og helligdage, fredag efter Kristi himmelfart, grundlovsdag, juleaftensdag og 31. december. Bruger: Bruger er den person, der benytter det mobiltelefonnummer, kontohaver har tilknyttet til køb af varer og tjenesteydelser. Kontohaver kan også være bruger. Fjernsalg: Som fjernsalg betegnes aftale om køb af varer, tjenesteydelser eller løbende levering af varer eller tjenesteydelser, når aftalen 1) indgås ved brug af fjernkommunikation, det vil sige ved kommunikation, der foregår, uden at forbrugeren og den erhvervsdrivende mødes fysisk, og 2) indgås som led i et system for fjernsalg, som drives af den erhvervsdrivende. Forretning: Alle forretninger eller andre steder, som tager imod betaling med Mobilpenge Kontohaver: Den person, som er indehaver af den konto, som er tilknyttet Mobilpenge aftalen. Kvittering: Oplysning om en betaling, som gives i elektronisk form eller på papir. Nets: Nets Denmark A/S Prisliste: Den til enhver tid gældende liste over gebyrer m.v. Prislisten udleveres fra pengeinstituttet. Shortcode: Et forkortet telefonnummer, som blandt andet bruges i forbindelse med SMS, fx DSB billetter på Varigt medium: Ethvert instrument, der gør det muligt for modtageren at lagre information på en måde, der tillader fremtidig søgning i et tidsrum, der er afpasset efter informationsformålet, og som giver Side 9 af 10 Gældende fra

10 mulighed for uændret gengivelse af den lagrede information. Side 10 af 10 Gældende fra

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Regler for Visa/Dankort Del D af kontoaftalen Regler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort Nærværende regler gælder for anvendelse af Visa/Dankort udstedt af DNB Bank ASA, filial af DNB Bank ASA,

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk REGLER FOR DANKORT Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode råd før brug

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Brugerregler for Visa / Dankort

Brugerregler for Visa / Dankort Brugerregler for Visa / Dankort www.banknordik.dk Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort 3 2. Hvad kan du bruge kortet til? 3 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Gode Visa/Dankort Dankort-råd råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Visa/Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til

Læs mere

Visa Debit, brugerregler

Visa Debit, brugerregler Visa Debit, brugerregler Gode råd om dit Visa Debit kort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode

Læs mere

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort... 3 2. Hvad kan du bruge kortet til?... 3 3. Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by

Læs mere

Brugerregler for Visa Debit

Brugerregler for Visa Debit Brugerregler for Visa Debit Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa Debit Brugerregler for Visa Debit... 3 Ordliste... 21 Gode Visa Debit-råd... 23 Gode råd når du handler på nettet... 26 Uddrag af værgemålsloven...

Læs mere

Kortbestemmelser. MasterCard Debit

Kortbestemmelser. MasterCard Debit Kortbestemmelser MasterCard Debit Gældende fra 1. november 2014 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Kortbestemmelser for MasterCard Debit DEFINITIONER KORTTYPER: KONTOINDEHAVER

Læs mere

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM brugerregler_mastercarddebit_10.13.indd - Spar Nord Bank A/S - CVR-nr. 13 73 75 84 side 1 af 8 Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit,

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Debit

Kortbestemmelser for MasterCard Debit Kortbestemmelser for MasterCard Debit Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Young, MasterCard Silver, MasterCard Standard Debit, MasterCard Guld Debit og MasterCard Platinum Debit udstedes til privatpersoner

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Debit

Kortbestemmelser for MasterCard Debit Gode råd om MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

Regler for Visa Electron. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Visa Electron. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk for Visa Electron december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Regler 5 Regler for Sydbanks Visa Electron 6 Ordliste 21 Fortrydelsesret privatkunder 23 Uddrag af Værgemålsloven

Læs mere

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort (BlueCard) Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Sydbank MasterCard Business Debit

Sydbank MasterCard Business Debit Sydbank MasterCard Business Debit Kortservice Regler august 2010 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Kortservice 3 Kortservice 4 Regler 7 Regler for Sydbank MasterCard Business

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank 1. Om forretningsbetingelserne Coop Banks almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig og banken, medmindre der udtrykkeligt er aftalt

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Privatkunder Pr. 1. juni 2015 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere