i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem"

Transkript

1 Kontrakt Faxe Spildevand A/S CVR-nr Jens Chr. Skous Vej Haslev Tlf.: Fax: i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem Faxe Spildevand A/S Cvr. nr Jens Chr. Skous Vej Haslev (herefter: Spildevandsforsyningen ) og «Ejers_navn» CPR-nr. (herefter: Grundejeren ) ejer af «Beliggenhed», «Matrikelnr» (herefter: Ejendommen ) om Grundejerens medlemskab af Spildevandsforsyningen, der skal forestå udførelse, drift og vedligeholdelse af den nedenfor beskrevne spildevandsløsning på Ejendommen, der rensemæssigt opfylder Faxe Kommunes påbud af [indsæt dato] om forbedret spildevandsrensning, jf. miljøbeskyttelseslovens 30, stk. 1 (herefter: "Påbuddet").

2 Beskrivelse af spildevandsløsning Spildevandsløsningen er i det følgende benævnt Anlægget og omfatter enten et nedsivningsanlæg, sandfilteranlæg, minirenseanlæg eller lignende (ikke inkl. bundfældningstank), der opfylder det gældende rensekrav i Påbuddet. Anlæggets udførelse, drift og vedligeholdelse 1. Spildevandsforsyningen er forpligtet til at forestå udførelse, drift og vedligeholdelse af Anlægget, således at det rensemæssigt opfylder kravene i Påbuddet. Udførelse 2. Spildevandsforsyningen forestår såvel udførelsen af selve Anlægget som af eventuelle nødvendige forundersøgelser på Ejendommen. Evt. udgifter til undersøgelse af nedsivningsmuligheder fordeles iht. betalingslovens 7 på de pågældende ejendomme af byrådet i Faxe Kommune. 3. Grundejeren stiller vederlagsfrit det nødvendige areal til rådighed og udfører og vedligeholder for egen regning ledninger og eventuelle bundfældningstanke m.v. på Ejendommen, der er nødvendige for Ejendommens tilkobling til Anlægget. Spildevandsforsyningen udfører selve tilkoblingen til Anlægget, såfremt de fornødne ledninger mv. efter Spildevandsforsyningens instrukser er lagt senest 30 dage efter, at Spildevandsforsyningen har anmodet Grundejeren herom. Grundejeren fører ligeledes for egen regning el- og evt. vandforsyning frem til Anlægget. Drift 4. Spildevandsforsyningen forestår Anlæggets drift, herunder eftersyn og tømning af slam fra Anlægget samt fra eventuelle tilhørende bundfældningstanke. 5. Grundejeren er forpligtet til at tilse Anlægget efter Spildevandsforsyningens instrukser samt til omgående at anmelde eventuelle driftsforstyrrelser eller skader på Anlægget til spildevandsforsyningen. 6. Grundejeren er endvidere forpligtet til at følge Spildevandsforsyningens instrukser om Anlæggets anvendelse herunder om tilledning af spildevand m.v. - samt til at levere elektricitet og vand til Anlæggets drift. Leveres elektricitet og vand til anlægget, betaler Spildevandsforsyningen dette forbrug med et nedslag på 50 %, i fast bidrag, svarende (2014) til 282,00 kr. incl. Moms. Vedligeholdelse 7. Spildevandsforsyningen forestår den almindelige vedligeholdelse af Anlægget samt tillige af koblingen mellem Anlægget og de af Grundejeren lagte ledninger, såfremt denne kobling er udført af spildevandsforsyningen efter pkt. 3. Side 2 af 5

3 8. Spildevandsforsyningen er forpligtet til at holde Anlægget i lovlig stand i enhver henseende, herunder til at forestå ombygninger mv., der måtte være nødvendige til opfyldelse af senere påbud vedrørende Anlæggets rensemæssige kapacitet. Ansvarsforhold 9. Spildevandsforsyningen kan kræve, at Grundejeren dækker omkostninger til udbedring af skader på Anlægget, der er forårsaget ved uagtsomhed eller forsæt fra Grundejerens, dennes husstands eller dennes ansattes side. 10. Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med et eventuelt udslip eller anden forurening, der hidrører fra Anlægget, afgøres efter dansk rets almindelige regler. Forsikring 11. Grundejer er forpligtet til at sikre, at Anlægget er omfattet af relevant husforsikring vedrørende brand og bygningsskader på Ejendommen, uanset at det er Spildevandsforsyningen, der har vedligeholdelsesforpligtelsen vedrørende Anlægget jf. nærværende kontrakt. Grundejer skal sikre, at følgende fremgår af den relevante forsikringsaftale med grundejers forsikringsselskab: At Anlægget er forsikringsdækket, at Spildevandsforsyningen skal have meddelelse herom, hvis forsikringsdækningen af Anlægget ophører, at Spildevandsforsyningen er berettiget til at anmelde skader på Anlægget overfor forsikringsselskabet, og at forsikringsbeløb vedrørende dækning af skader på Anlægget alene kan udbetales til Spildevandsforsyningen, i det Spildevandsforsyningen udbedrer skader i henhold til denne kontrakts bestemmelser. Eventuelle præmieforhøjelser i denne forbindelse er Spildevandsforsyningen uvedkommende. Ejeren accepterer, at Spildevandsselskabet får noteret en deklaration hos forsikringsselskabet om,, at Ejendommens forsikring ikke kan opsiges uden, at Spildevandsforsyningen får meddelelse herom. Grundejer er til enhver tid forpligtet til på foranledning at dokumentere overfor Spildevandsforsyningen, at Anlægget er forsikret i overensstemmelse med ovenstående betingelser. Hvis Anlægget ikke er forsikret i overensstemmelse med ovenstående betingelser, påhviler det grundejer at betale omkostninger til dækning af pludseligt opståede skader på Anlægget, med mindre der er tale om skader, som skyldes, at Spildevandsforsyningen ikke har opfyldt sine forpligtelser i relation til nærværende kontrakt. Adgangsforhold 12. Grundejeren er forpligtet til at give Spildevandsforsyningen, eller den som Spildevandsforsyningen måtte antage hertil, adgang til Anlægget i fornødent omfang. Spildevandsforsyningen, eller den som Spildevandsforsyningen måtte antage hertil, skal således have adgang til at Side 3 af 5

4 foretage eftersyn samt vedligeholdelses- og reparationsarbejde på Anlægget i det omfang og på det tidspunkt, det skønnes nødvendigt, herunder også at foretage nødvendige opgravninger på Ejendommen. Betaling 13. Grundejeren betaler standardtilslutningsbidrag senest 12 uger efter denne kontrakts underskrivelse, samt vandafledningsbidrag fra Anlæggets ibrugtagning svarende til ejendomme, der er tilsluttet til offentligt spildevandsanlæg, jf. Faxe Spildevand A/S s betalingsbetingelser. Såfremt betaling af tilslutningsbidraget ikke er modtaget senest 12 uger efter kontraktunderskrivelse betragtes kontrakten som ophævet. Ejerforhold 14. Anlægget er, så længe det er tilsluttet Ejendommens spildevandssystem, en del af Ejendommen, jf. tinglysningslovens 38, og tilhører som sådan den til enhver tid værende ejer af Ejendommen. Grundejeren kan ikke ved pantsætning, salg eller lignende disponere særskilt over Anlægget. Kontraktens ophør 15. Hvis Ejendommen senere tilsluttes Spildevandsforsyningens ledningsnet, således at Anlægget mister sin værdi for Ejendommen, fjerner Spildevandsforsyningen vederlagsfrit Anlægget fra Ejendommen, idet ejendomsretten til Anlægget ligeledes vederlagsfrit overgår til Spildevandsforsyningen. I givet fald ophører denne kontrakt. Ved fjernelse af Anlægget kan spildevandsforsyningen dog efterlade nedsivningsrør og lignende nedgravede dele af Anlægget. Såfremt Anlægget efter Spildevandsforsyningens skøn kan anvendes i forbindelse med det offentlige kloaksystem, fjernes Anlægget ikke, og denne kontrakt forbliver i kraft. 16. Denne kontrakt er, bortset fra den i pkt. 15 beskrevne situation, uopsigelig fra Spildevandsforsyningens side. Såfremt hjemmelsgrundlaget for kontraktens indgåelse i 7 a. i betalingsloven bliver ophævet, uden at blive erstattet af tilsvarende bestemmelser andetsteds i lovgivningen, ophører kontrakten ved ophævelseslovens ikrafttrædelse. 17. Fra Grundejerens side kan kontrakten opsiges med 1 års varsel, til udgangen af et kalenderår. Ved en sådan opsigelse skal Grundejeren til Spildevandsforsyningen tilbagebetale den del af anlægsudgifterne, der ligger ud over standardtilslutningsbidraget, og som på tidspunktet for opsigelsens virkning ikke er afskrevet. Anlægsudgifterne afskrives lineært over 20 år fra Anlæggets ibrugtagning. Tinglysning 18. Denne kontrakt tinglyses af Spildevandsforsyningen på Ejendommen og gælder tilsvarende for den til enhver tid værende ejer af Ejendommen. Spildevandsforsyningen afholder alle omkostninger til tinglysning. Side 4 af 5

5 19. Såfremt kontrakten ophører, foranlediger Spildevandsforsyningen kontrakten aflyst. Faxe Spildevand A/S Grundejer 1 Grundejer 2 Side 5 af 5

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Glostrup Kommune Att.: Birgitte Harpelund og Ole Rønsholdt 30. oktober 2012 Sag 12/04661 CF E-mail: birgitte.harpelund@glostrup.dk; miljo.teknik@glostrup; ole.ronsholdt@glostrup.dk; Nikoline.Andersen@glostrup.dk

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning)

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning) HADERSLEV KOMMUNE Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning) Grunden er beliggende i et boligområde i den nordlige del

Læs mere

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF.

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF. Side 1 Vers. X Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejere) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I KJERSING ØST Etape III Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr:

Læs mere