Vinge - Varmeforsyning af Deltakvarteret INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vinge - Varmeforsyning af Deltakvarteret INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1"

Transkript

1 FREDERIKSSUND KOMMUNE Vinge - Varmeforsyning af Deltakvarteret ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk SAMMENFATNING INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Varmeforsyning af rækkehuse Varmebehov Varmeforsyningsalternativer og brugerøkonomi Konklusion for rækkehuse 9 3 Varmeforsyning af villaer Varmebehov Varmeforsyningsalternativer og brugerøkonomi Konklusion for villaer 13 1 Baggrund I det følgende er opstillet og analyseret en række varmeforsyningsalternativer til boligerne i det kommende Deltakvarter i Frederikssund Kommune. Det indgår i kommunens samlede vision for Vinge, at varmeforsyningen skal bestå af et samlet vandbåret lavtemperaturnet for hele byen, hvor varmen leveres af en eller flere miljøvenlige varmekilder som f.eks. overskudsvarme fra virksomheder og bygninger, varmepumpeanlæg og solvarmeanlæg, og som et anlæg der samtidigt kan lagre evt. overskudsvarme fra om sommeren til om vinteren. En forudsætning for at boligerne på sigt kan kobles på et samlet fjernvarmesystem er, at boligerne indrettes med vandbårne varmesystemer. Der er gennemført en række analyser af brugerøkonomien ved forskellige varmeforsyningsløsninger for de planlagte bebyggelser i Deltakvarteret der omfatter hen- PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. VERSION UDGIVELSESDATO 14. august 2015 UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT TEP EBE EBE

2 2/13 VINGE - VARMEFORSYNING AF DELTAKVARTERET holdsvis 23 villagrunde med individuelle huse eller dobbelthuse og 36 rækkehusgrunde med rækkehuse. Med baggrund i de detaljerede analyser præsenteret i en separat baggrundsrapport indeholder dette memo en kort sammenfatning, der beskriver og vurderer de løsninger, det er valgt i at tage udgangspunkt i ved det videre forløb. Der kan såvel for villaerne som for rækkehusene etableres en række individuelle varmeforsyningsløsninger. Fordi rækkehusenes varmeforbrug er mindre end villaernes gælder det, at de løsninger som er forbundet med høje investeringsudgifter og lave årlige variable udgifter (f.eks. jordvarme) falder relativt dårligere ud for rækkehusene i sammenligning med villaerne, mens de løsninger som er forbundet med lave investeringsudgifter og høje årlige variable udgifter (f.eks. elvarme) falder relativt bedre ud. Som en anden mulighed kan der etableres en centralvarmeløsning til forsyning af rækkehusene. Denne løsning vil have den fordel, at rækkehusene sparer nogle installationer hos dem selv. Centralvarmeløsningen vil desuden give mulighed for at rækkehusene senere kan kobles på et større sammenhængende fjernvarmenet, såfremt et sådant skulle blive etableret. For rækkehusene er det valgt at beskrive og illustrere brugerøkonomien for to varmepumpebaserede centralvarmeløsninger, hhv. en grundvandsvarmepumpe og en luft-til-vand varmepumpe. Det er konkluderet, at det for villagrundene ikke er økonomisk attraktivt at etablere en kollektiv varmeforsyningsløsning. Som inspiration og vejledning for de kommende ejere beskriver notatet de brugerøkonomiske konsekvenser af en række mulige og relevante individuelle varmeforsyningsløsninger både med og uden vandbårne systemer. Uanset hvilken varmeproduktionsform der vælges vil der kunne etableres solvarme, som producerer varme, til dækning af en del af varmeforsyningen samt solceller, som producerer el. Konsekvenserne af kombinationsløsninger med solvarme samt konsekvenserne ved etablering af solceller er ligeledes indeholdt i denne sammenfatning Solvarme For de forsyningsalternativer som har høje investeringsomkostninger og lave årlige variable omkostninger (varmepumper) gælder det, at kombinationen med solvarme forværrer brugerøkonomien. Det skyldes, at den årlige besparelse ikke står mål med omkostningen forbundet med at etablere solvarmeanlægget. For de forsyningsalternativer som har lave investeringsomkostninger og høje årlige variable omkostninger (elvarme) gælder det omvendt at kombinationen med solvarme forbedrer brugerøkonomien. Solceller Med hensyn til solceller er brugerøkonomen meget afhæng af om den producerede el fra solcellerne sælges/eksporteres til nettet eller om den fortrænger køb af eget strøm. Ved kombination af solceller med de el-baserede opvarmningsformer, herunder også eldrevne varmepumper, kan der på positiv-siden argumenteres for, at

3 VINGE - VARMEFORSYNING AF DELTAKVARTERET 3/13 en del af den el som anvendes til opvarmning produceres af huset eller af centralvarmeanlægget selv. 2 Varmeforsyning af rækkehuse 2.1 Varmebehov For rækkehusene er der regnet med et etageareal som angivet i Tabel 1. Tabel 1: Oversigt over etageareal rækkehusgrunde Antal grunde Etageareal pr. grund, m2 Etageareal i alt, m2 Rækkehusgrunde med rækkehuse - Type A - Type B I alt Det forudsættes, at varmeforbruget i bygningerne udgør 95 % af energirammen (2015) svarende til 28,5 kwh/m 2 pr. år, idet elforbruget til bygningsdrift i boliger ikke udgør en ret stor del af energiforbruget. Det forudsættes endvidere, at de 15 kwh/m 2 er til varmt brugsvand og de resterende 13,5 kwh/m 2 er til rumvarme. Samlet set er der således et varmeforbrug til rækkehusene på kwh pr. år. Behovet svarer til kwh pr. bolig. 2.2 Varmeforsyningsalternativer og brugerøkonomi Forslag til centralvarmeløsninger En centralvarmeløsning kan eksempelvis baseres på en central grundvandsvarmepumpe eller en central luftvarmepumpe. Af forslag til lokalplan fra januar 2015 fremgår det, at der påtænkes etableret et kvartershus, hvori der også vil kunne placeres teknik. Det vurderes, at en varmepumpe vil kunne placeres i dette hus. Grundvandsvarmepumpe Hvis der vælges en grundvandsvarmepumpe, vil denne bestå af tre komponenter: Selve varmepumpeenheden En boring med pumpe En buffertank Selve varmpumpeenheden bør bestå af flere mindre varmepumper. Det har den fordel, at et nedbrud på en blandt flere varmepumper er mindre problematisk end

4 4/13 VINGE - VARMEFORSYNING AF DELTAKVARTERET et nedbrud på én stor varmepumpe. Herudover gælder det, at varmepumper helst skal operere med min. 25 % belastning, hvilket er nemmere at styre med flere mindre varmepumper end med én stor. Hvis der f.eks. vælges fire 33 kw af typen VL600 fra IKM A/S, fylder de hver 1 x 1 x 1 meter. De fire mindre varmepumper kan placeres enten i forlængelse af hinanden, i en kvadratisk klynge eller ovenpå hinanden. Grundvandsboringen med pumpe, som bør placeres på terræn tæt ved varmepumpen vil fylde cirka 1 m i længen, 2 m i bredden og 1 m i højden. Graves den ned i terræn anvendes en standardløsning, hvor pumpe og diverse elektronik indstøbes i glasfiber som fylder 1,5 m i diameter og 2,5 m i højden. Buffertanken bør være på liter, hvilket svarer til en diameter på cirka 1,5 m og en højde på 2 m. Luftvarmepumpe Ligesom i grundvandsvarmepumpeløsningen gælder det, at der bør etableres flere mindre varmepumper frem for én stor. Mht. luftindtag og afkast kan vælges imellem tre forskellige løsninger: Horisontalt luftindtag og afkast Horisontalt luftindtag og vertikalt afkast (opad) Vertikalt luftindtag og afkast (opad) Ved den første løsning kan der eksempelvis vælges seks Vølund enheder á 20 kw. Hver enhed er 1,5 m i bredden, 1,4 m i højden og 0,65 m i dybden. Enhederne placeres udvendigt langs en væg/husmur eller i to rækker overfor hinanden med tre i hver (med bagsiden mod hinanden). Ved den anden løsning findes en cirkulær enhed fra Dansk Energi Center, som er 0,95 m i diameter og 1,4 m i højden og som bør stå med en afstand på cirka 0,5 m. Disse enheder er på 11 kw, dvs. der skal anvendes cirka 11 for at få den ønskede effekt til Deltakvarteret. Placeres enhederne i f.eks. to rækker med hhv. 5 og 6 enheder, vil enhederne fylde 8,2 m i længden og 2,4 m i bredden. Den tredje løsning findes ikke umiddelbart som hyldevare. Denne løsning vurderes dog at være både dyrere og mere pladskrævende end de øvrige to løsninger. En varmepumpebaseret centralvarmeløsning til rækkehusene bør af hensyn til varmepumpens effektivitet samt for at minimere varmetab i nettet etableres som en lavtemperaturløsning (45/30 C). For at få en tilstrækkelig høj temperatur på det varme brugsvand etableres brugsvandvarmere i de enkelte huse, som opvarmer det varme brugsvand fra rundt regnet 40 C (som centralvarmen kan levere) til cirka 55 C. Samlet set leverer fjernvarmen således al rumvarmen samt cirka 2/3 af det varme brugsvand, mens brugsvandvarmerne leverer cirka 1/3 af det varme brugsvand.

5 VINGE - VARMEFORSYNING AF DELTAKVARTERET 5/13 Figur 1 nedenfor viser placeringen af kvartershuset (K) samt husene i Deltakvarteret. På figuren er også indtegnet et muligt centralvarmenet (med grøn). Hovedledningen er i alt 211 meter lang og antallet af stikledninger er 36 (én for hvert rækkehus) med en gennemsnitslængde på 7,7 m svarende til i alt 278 m. Figur 1: Illustration af muligt centralvarmenet til rækkehusene i Deltakvarteret Til hovedledningen foreslås det at anvende fleksible præisolerede stålrør i kappe. Disse har den fordel, at de kan føres så de følger vejens krumning, uden at der skal foretages bøjninger. Til stikledningerne foreslås det at anvende fleksible kobberrør. Dimensioneringen af centralvarmenettet har resulteret i rørdimensioner og anlægsbudget som vist i tabellen nedenfor. Tabel 2: Dimensionering af centralvarmenet samt anlægspris (kr. ekskl. moms) Længde, meter Anlægspris pr. meter Pris i alt. DN DN DN Cu I alt En oversigt over de samlede anslåede investeringsomkostninger i de to varmepumpeløsninger fremgår af Tabel 3, idet omkostningen er opdelt på det som vedrører selve husene og det som vedrører varmecentralen og centralvarmenettet.

6 6/13 VINGE - VARMEFORSYNING AF DELTAKVARTERET Tabel 3: Oversigt over investeringsomkostninger i centralvarmeløsninger (1.000 kr. ekskl. moms) Varmecentral - Varmepumpe - Grundvandsboring - El-tilslutning Centralvarmenet - hovedledning - stikledninger Installationer i husene - FV-units - Brugsvandvarmer (el) - Varmesystem i bygninger Væske-til-vand (grundvand) Luft-til-vand I alt Der er i de anslåede investeringsoverslag ikke indregnet bygningsomkostninger til centralvarmeanlægget, idet det forudsættes at dette kan placeres i kvartershuset. Hvis det skal etableres en separat bygning til varmepumpen vurderes det, at dette kan gøres for skønsmæssigt kr. pr. m 2. svarende til til kr. En oversigt over brugerøkonomien i de to centralvarmeløsninger er vist nedenfor. I beregningen er der anvendt en omkostning til grundvandsboringen på kr. Tabel 4: Nutidsværdi af omkostninger (brugerøkonomi ekskl. moms) i hvert forsyningsalternative 20-årig periode Væske-tilvand (grundvand) Luft-til-vand Investering kr Gns. årlige omkostninger kr NU-værdi af omk år kr Balanceret varmepris kr./kwh 2,67 2,46 - ekskl. investering kr./kwh 0,83 0,86 Tabellen viser dels NU-værdien af de samlede gennemsnitlige omkostninger pr. rækkehusgrund over perioden og dels den balancerede varmepris i kr./kwh. I beregningen af NU-værdi er anvendt en diskonteringsrente på 4 %.

7 VINGE - VARMEFORSYNING AF DELTAKVARTERET 7/13 Det fremgår, at alternativt med luft-til-vand varmepumpen falder bedst ud brugerøkonomisk Kombination med solvarme I tilfælde af at varmeforsyningsalternativerne kombineres med solvarme ændres brugerøkonomien som vist nedenfor. Tabel 5: Nutidsværdi af omkostninger (brugerøkonomi ekskl. moms) i hvert forsyningsalternative 20-årig periode Kombination med solvarme Væske-tilvand (grundvand) Luft-til-vand Investering kr Gns. årlige omkostninger kr NU-værdi af omk år kr Balanceret varmepris kr./kwh 2,81 2,59 - ekskl. investering kr./kwh 0,78 0,80 Som det fremgår, så øger kombinationen med solvarme i begge tilfælde investeringsomkostningerne. I begge tilfælde øges også NU-værdien af de samlede omkostninger over perioden, hvilket betyder, at solvarme ikke kan svare sig brugerøkonomisk. I beregningerne med solvarme er det antaget, at solvarmen er en separat varmeproduktionsenhed, som reducerer behovet for varmeproduktion på de øvrige teknologier. I løsningen med grundvandsvarmepumpen vil det eventuelt være muligt at optimere kombinationen med solvarme yderligere ved at integrere varmepumpen og solvarmeanlægget, således at solvarmen opvarmer væsken fra jordslangerne inden væsken tilgår varmepumpen. På den måde øges COP i varmepumpen. Der er ikke regnet på dette da en egentlig analyse vil kræve en nærmere drøftelse med den aktuelle varmepumpeleverandør Solceller Solceller producerer el og kan etableres uafhængigt af hvilken varmeforsyningsløsning der vælges. Det gælder dog, at værdien af den el som solcellerne producerer er højest for ejeren af solcelleanlægget, når den fortrænger køb af el fra nettet end hvis den blot eksporteres/sælges til nettet. Herudover gælder det, at værdien af solcellestrømmen, når der fortrænges køb fra nettet, afhænger af om der fortrænges køb af strøm til varmeproduktion (til en lav pris) eller køb af strøm til andet forbrug (til en højere pris). Der gælder således følgende: Hvis elproduktionen fra solcellerne eksporteres/sælges til nettet kan den sælges til spotprisen plus et pristillæg. Det generelle pristillæg er 60 øre/kwh i de

8 8/13 VINGE - VARMEFORSYNING AF DELTAKVARTERET første 10 år fra nettilslutningspunktet og 40 øre/kwh i de efterfølgende 10 år. Med en spotpris på omkring 25 øre/kwh svarer det til en pris på 85 øre/kwh i de første 10 år og 65 øre/kwh i de efterfølgende 10 år (alle priser ekskl. moms). Hvis elproduktionen fra solcellerne fortrænger køb af el til opvarmningsformål, svarer det til en værdi på rundt regnet 115 øre/kwh ekskl. moms. Hvis elproduktionen fra solcellerne fortrænger køb af el til andet forbrug i husholdningerne svarer det til en værdi på rundt regnet 165 øre/kwh ekskl. moms. Hvis der eksempelvis i tilfældet med grundvandsvarmepumpen til forsyning af rækkehusene skulle etableres et solcelleanlæg, som på årsbasis producerer ligeså meget el som varmepumpen forbruger (31 MWh), ville det kræve et solcelleareal på rundt regnet 250 m 2 svarende til en investeringsomkostning på cirka kr. Afhængigt af hvilken af de tre elpriser ovenfor som lægges til grund vil det medføre et brugerøkonomisk resultat som vist nedenfor. Tabel 6: Nutidsværdi samt simpel tilbagebetalingstid ved etablering af solceller 250 m 2 El fra solceller eksporteres/sælges til nettet El fra solceller fortrænger køb af strøm til varmeformål El fra solceller fortrænger køb af strøm til øvrige formål NU-værdi kr investering kr D&V kr værdi af el kr Simpel tilbagebetalingstid År 16,7 10,9 7,4 Som det fremgår så er der i tilfælde af at elproduktionen fra solcelleanlægget eksporteres/sælges til nettet en negativ NU-værdi over perioden på cirka kr. I beregningen af NU-værdi er der anvendt en diskonteringsrente på 4 %. Tages der ikke hensyn til diskonteringsrenten fås en simpel tilbagebetalingstid på 16,7 år. Hvis solcellerne fortrænger køb af strøm fra nettet fås en positiv NU-værdi over perioden og en langt kortere simpel tilbagebetalingstid. Eftersom solcellerne overvejende producerer om sommeren, hvor varmebehovet er mindst og hvor grundvandsvarmepumpens el-behov derfor også er lavest, må det forventes, at en del af produktionen fra solcellerne vil blive eksporteret/solgt til nettet, hvilket har en negativ effekt på brugerøkonomien.

9 VINGE - VARMEFORSYNING AF DELTAKVARTERET 9/ Konklusion for rækkehuse Af de to analyserede centralvarmeløsninger, er løsningen med en luft-til-vand varmepumpe den løsning som falder bedst ud brugerøkonomisk. Løsningen med en grundvandsvarmepumpe har dog den fordel, at der ikke skal etableres noget luftindtag til varmepumpen. Hvis der vælges en centralvarmeløsning med en grundvandsvarmepumpe til rækkehusene vil der kunne indhentes erfaringer, som kan anvendes i den øvrige udbygning af Vinge. Det er derfor vigtigt, at der i givet fald laves en konstruktion (organisatorisk og lign.) så det sikres, at Frederikssund Kommune kan få adgang til og nyttiggøre erfaringer fra grundvandsvarmepumpen i andre sammenhænge. Samlet set er det i projektet "Energiudnyttelse af grundvandet i Vinge" vurderet, at der i Vinge kan etableres grundvandsboringer med en kapacitet på hver 20 m 3 /timen. Potentialet afhænger bl.a. af om boringerne er placeret jævnt over hele området eller om de er placeret i klynger, idet boringerne ikke må stå for tæt. Ved etablering af en grundvandsvarmepumpe til forsyning af rækkehusene i Deltakvarterret lægges beslag på én boring ud af de i alt mulige boringer for Vinge. Kapaciteten af boringen passer med rækkehusenes varmebehov og der kan såleledes ikke tilbydes grundvandsvarmeforsyning af villaerne uden at der vil skulle etableres en yderligere boring/anlæg. 3 Varmeforsyning af villaer 3.1 Varmebehov For villaerne er der regnet med et etageareal som angivet i Tabel 7. Tabel 7: Oversigt over etageareal - villagrunde Antal grunde Etageareal pr. grund, m2 Etageareal i alt, m2 Villagrunde med huse, evt. dobbelthuse - Type C Type D Type E I alt Det forudsættes, at varmeforbruget i bygningerne udgør 95 % af energirammen (2015) svarende til 28,5 kwh/m 2 pr. år, idet elforbruget til bygningsdrift i boliger ikke udgør en ret stor del af energiforbruget. Det forudsættes endvidere, at de 15 kwh/m 2 er til varmt brugsvand og de resterende 13,5 kwh/m 2 er til rumvarme.

10 10/13 VINGE - VARMEFORSYNING AF DELTAKVARTERET Samlet set er der således et varmeforbrug til villaerne på kwh pr. år. Behovet svarer til kwh pr. bolig eller kwh pr. bolig, hvis der etableres dobbelthuse på hver grund. 3.2 Varmeforsyningsalternativer og brugerøkonomi For villaerne er de mest oplagte individuelle varmeforsyningsløsninger vurderet at være: Væske-til-vand varmepumpe (jordvarme) Luft-til-vand varmepumpe Luft-til-luft varmepumpe Elvarme En oversigt over brugerøkonomien i de forskellige løsninger er vist nedenfor. Tabel 8: Nutidsværdi af omkostninger (brugerøkonomi ekskl. moms) i hvert forsyningsalternative 20-årig periode Væske-tilvand (jordvarme) Luft-til-vand Luft-til-luft Elvarme Investering kr Gns. årlige omkostninger kr NU-værdi af omk år kr Balanceret varmepris kr./kwh 1,58 1,43 1,55 1,76 - ekskl. investering kr./kwh 0,60 0,60 1,19 1,48 Tabellen viser dels NU-værdien af de samlede gennemsnitlige omkostninger pr. villagrund over perioden og dels den balancerede varmepris i kr./kwh. I beregningen af NU-værdi er anvendt en diskonteringsrente på 4 %. Det fremgår, at alternativet med luft-til-vand varmepumper er det alternativ som har de laveste brugerøkonomiske omkostninger over perioden, mens det næstbilligste er luft-til-luft varmepumper samt væske-til-vand varmepumper (jordvarme). Med hensyn til jordvarme er der dog det praktiske problem, at der muligvis ikke plads horisontale slanger på grundene. Såfremt jordslangerne i stedet for skal placeres vertikalt, bliver løsningen med jordvarme dyrere end som angivet ovenfor. For nyt byggeri er der i tilfælde af horisontale slanger behov for et areal til jordslanger på mindst 150 % af etagearealets størrelse. Dette gælder også selvom energirammekravet skulle være 2020 i stedet for 2015 eftersom skærpelsen i kravet mest af alt vurderes at resultere i øget egenproduktion (f.eks. solceller) på matriklen. Af tabellen fremgår det endvidere, at elvarme er det dyreste alternativ set over perioden på de 20 år, selvom elvarme er det billigste rent investeringsmæssigt.

11 VINGE - VARMEFORSYNING AF DELTAKVARTERET 11/ Kombination med solvarme I tilfælde af at varmeforsyningsalternativerne kombineres med solvarme ændres brugerøkonomien som vist nedenfor. Tabel 9: Nutidsværdi af omkostninger (brugerøkonomi ekskl. moms) i hvert forsyningsalternative 20-årig periode Kombination med solvarme Væske-tilvand (jordvarme) Luft-til-vand Luft-til-luft Elvarme Investering kr Gns. årlige omkostninger kr NU-værdi af omk år kr Balanceret varmepris kr./kwh 1,84 1,68 1,52 1,68 - ekskl. investering kr./kwh 0,67 0,66 0,96 1,22 Som det fremgår, så øger kombinationen med solvarme i alle tilfælde investeringsomkostningerne. I tilfældet med væske-til-vand (jordvarme) samt luft-til-vand kan solvarme ikke svare sig brugerøkonomisk. I tilfældet med luft-til-luft samt elvarme medfører solvarmen en årlig omkostningsbesparelse som gør at kombinationsløsningerne med solvarmen samlet set over den 20-årige periode godt kan svare sig brugerøkonomisk. I beregningerne med solvarme er det antaget, at solvarmen er en separat varmeproduktionsenhed, som reducerer behovet for varmeproduktion på de øvrige teknologier. I løsningen med væske-til-vand varmepumpe (jordvarmeanlæg) vil det eventuelt være muligt at optimere kombinationen med solvarme yderligere ved at integrere varmepumpen og solvarmeanlægget, således at solvarmen opvarmer væsken (brinen) fra jordslangerne inden væsken tilgår varmepumpen. På den måde øges COP i varmepumpen Kombination med solceller Solceller producerer el og kan etableres uafhængigt af hvilken varmeforsyningsløsning der vælges. Det gælder dog, at værdien af den el som solcellerne producerer er højest for ejeren af solcelleanlægget, når den fortrænger køb af el fra nettet sammenholdt med at den blot eksporteres/sælges til nettet. Herudover gælder det, at værdien af solcellestrømmen, når der fortrænges køb fra nettet, afhænger af om der fortrænges køb af strøm til varmeproduktion (til en lav pris) eller køb af strøm til andet forbrug (til en højere pris). Solceller producerer el og kan etableres uafhængigt af hvilken varmeforsyningsløsning der vælges. Det gælder dog, at værdien af den el som solcellerne producerer er højest for ejeren af solcelleanlægget, når den fortrænger køb af el fra nettet end hvis den blot eksporteres/sælges til nettet. Herudover gælder det, at værdien af solcellestrømmen, når der fortrænges køb fra nettet, afhænger af om der fortrænges køb af strøm til varmeproduktion (til en lav pris) eller køb af strøm til andet forbrug (til en højere pris). Der gælder således følgende:

12 12/13 VINGE - VARMEFORSYNING AF DELTAKVARTERET Hvis elproduktionen fra solcellerne eksporteres/sælges til nettet kan den sælges til spotprisen plus et pristillæg. Det generelle pristillæg er 60 øre/kwh i de første 10 år fra nettilslutningspunktet og 40 øre/kwh i de efterfølgende 10 år. Med en spotpris på omkring 25 øre/kwh svarer det til en pris på 85 øre/kwh i de første 10 år og 65 øre/kwh i de efterfølgende 10 år (alle priser ekskl. moms). Hvis elproduktionen fra solcellerne fortrænger køb af el til opvarmningsformål, svarer det til en værdi på rundt regnet 115 øre/kwh ekskl. moms. Hvis elproduktionen fra solcellerne fortrænger køb af el til andet forbrug i husholdningerne svarer det til en værdi på rundt regnet 165 øre/kwh ekskl. moms. Hvis der eksempelvis i tilfældet med elvarme til forsyning af villaerne skulle etableres et solcelleanlæg, som på årsbasis producerer ligeså meget el som der anvendes til elvarmen (10 MWh), ville det kræve et solcelleareal på rundt regnet 80 m 2 pr. villagrund svarende til en investeringsomkostning på knap kr. Afhængigt af hvilken af de tre elpriser ovenfor som lægges til grund, vil det medføre et brugerøkonomisk resultat som vist nedenfor. Tabel 10: Nutidsværdi samt simpel tilbagebetalingstid ved etablering af solceller 80 m 2 El fra solceller eksporteres/sælges til nettet El fra solceller fortrænger køb af strøm til varmeformål El fra solceller fortrænger køb af strøm til øvrige formål NU-værdi kr investering kr D&V kr værdi af el kr Simpel tilbagebetalingstid År 16,7 10,9 7,4 Som det fremgår så er der i tilfælde af at elproduktionen fra solcelleanlægget eksporteres/sælges til nettet en negativ NU-værdi over perioden på knap kr. I beregningen af NU-værdi er der anvendt en diskonteringsrente på 4 %. Tages der ikke hensyn til diskonteringsrenten fås en simpel tilbagebetalingstid på 16,7 år 1. Hvis solcellerne fortrænger køb af strøm fra nettet fås en positiv NU-værdi over perioden og en langt kortere simpel tilbagebetalingstid. 1 Brugerøkonomien er den samme som i tilfældet med 250 m 2 solceller i rækkehusløsningen. Det skyldes, at der er anvendt en fast pris for solceller på kr. pr. kw. I praksis vil der måske være en lille skalafordel, men den vurderes ikke at være ret stor eftersom solcelleanlæg er panelopbygget så et stort anlæg blot består af flere paneler.

13 VINGE - VARMEFORSYNING AF DELTAKVARTERET 13/13 Eftersom solcellerne overvejende producerer om sommeren, hvor varmebehovet er mindst og hvor den el-opvarmede boligs el-behov derfor også er lavest, må det forventes, at en del af produktionen fra solcellerne vil blive eksporteret/solgt til nettet, hvilket har en negativ effekt på brugerøkonomien. 3.3 Konklusion for villaer Det billigste for villaerne ser ud til at være luft-til-vand varmepumper, mens det næstbilligste ser ud til at være luft-til-luft samt væske-til-vand varmepumper (jordvarmeanlæg). Med hensyn til jordvarme er der dog det praktiske problem, at der muligvis ikke plads horisontale slanger på grundene. Såfremt jordslangerne i stedet skal placeres vertikalt, bliver løsningen med jordvarme dyrere end som angivet. For nyt byggeri er der i tilfælde af horisontale slanger behov for et areal til jordslanger på mindst 150 % af etagearealets størrelse. Med hensyn til elvarme er det billigt i investeringsomkostninger, men set over en 20-årig periode er elvarme det dyreste af de analyserede forsyningsalternativer. Såfremt villaejerne vælger at etablere luft-til-vand varmepumper eller væske-tilvand varmepumper (jordvarmeanlæg), vil villaerne senere kunne kobles på et eventuelt fjernvarmenet, idet villaerne da er forsynet med et vandbårent varmesystem. Det vil dog kræve at hver villa til den tid forsynes med en fjernvarmeunit samt en stikledning til fjernvarmenettet. Såfremt villaejerne vælger at etablere luft-til-luft varmepumper eller elvarme er det ikke muligt senere at koble villaerne på fjernvarmesystemet. Uanset hvilken varmeproduktionsform der vælges vil der kunne etableres solvarme (som producerer varme) samt solceller (som producerer el). Solvarme For de forsyningsalternativer som har høje investeringsomkostninger og lave årlige variable omkostninger (varmepumper) gælder det, at kombinationen med solvarme forværrer brugerøkonomien. Det skyldes, at den årlige besparelse ikke står mål med omkostningen forbundet med at etablere solvarmeanlægget. For de forsyningsalternativer som har lave investeringsomkostninger og høje årlige variable omkostninger (elvarme) gælder det omvendt at kombinationen med solvarme forbedrer brugerøkonomien. Solceller Med hensyn til solceller er brugerøkonomen meget afhæng af om den producerede el fra solcellerne sælges/eksporteres til nettet eller om den fortrænger køb af eget strøm. I alle tilfælde fås dog en simpel tilbagebetalingstid på 7 år eller mere. Ved kombination af solceller med de el-baserede opvarmningsformer, herunder også eldrevne varmepumper, kan der argumenteres for at en del af den el som anvendes til opvarmning produceres af huset eller af centralvarmeanlægget selv.

Vinge - Varme- og køleforsyning af Vinge Centrum Fase 1 INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Vinge - Varme- og køleforsyning af Vinge Centrum Fase 1 INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 FREDERIKSSUND KOMMUNE Vinge - Varme- og køleforsyning af Vinge Centrum Fase 1 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING INDHOLD

Læs mere

Solceller og vindmøller. Nye beregningsregler

Solceller og vindmøller. Nye beregningsregler Solceller og vindmøller Nye beregningsregler Hvornår medregnes VE-anlæg Fælles VE-anlæg Etableres en ny bebyggelse med et fælles VE-anlæg, kan dette indregnes i energirammen under forudsætning af, at ejerne

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Fjernvarmens udbredelse Varmeatlas præsentation ved Else Bernsen, COWI (ebe@cowi.dk) 1 Bygningsatlas 2013 for alle byområder i Danmark BBR oplyser

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER Til Kolding Kommune Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 4 2. Generelle forudsætninger 4 2.1 Forudsætninger fra Lokalplan 4 2.2

Læs mere

Bidrag til idékonkurrence Fjernvarmens Udviklingscenter Sommer 2011

Bidrag til idékonkurrence Fjernvarmens Udviklingscenter Sommer 2011 Bidrag til idékonkurrence Sommer 2011 Udarbejdet af: 08500 Mette Thordahl Nørgaard mettethordahl@gmail.com petersen_mads@hotmail.com Resumé Dette bidrag til idékonkurrencen har udgangspunkt i et afgangsprojekt.

Læs mere

STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMEANLÆG INDHOLD BILAG. 1 Store varmepumper til produktion af fjernvarme 2. 2 Program for studietur 2

STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMEANLÆG INDHOLD BILAG. 1 Store varmepumper til produktion af fjernvarme 2. 2 Program for studietur 2 STUDIETUR TIL OSLO STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMEANLÆG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2015 INDHOLD 1 Store varmepumper til produktion

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Effektiviteten af fjernvarme

Effektiviteten af fjernvarme Effektiviteten af fjernvarme Analyse nr. 7 5. august 2013 Resume Fjernvarme blev historisk etableret for at udnytte overskudsvarme fra elproduktion, hvilket bidrog til at øge den samlede effektivitet i

Læs mere

Præsenteret af Søren Andersen, GeoDrilling

Præsenteret af Søren Andersen, GeoDrilling Præsenteret af Søren Andersen, GeoDrilling Termisk Smart Grid Et system med individuel OG kollektiv forsyning Baseret på kendt teknologi: varmepumper og geotermisk energi Individuelle varmepumper i bygningerne,

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav.

Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav. Bilag 1 Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav. Beregningerne i følgende undersøgelse tager udgangspunkt i forskellige antaget bygningsstørrelser. Undersøgelsen har

Læs mere

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus DEBATOPLÆG Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus Plan C: http://www.gate21.dk/projekter/planc/ Svend Svendsen og Maria Harrestrup samt PlanC s forsyningsgruppe Regeringens

Læs mere

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM NTC Ejendom A/S Aalborg

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Muligheder i et nyt varmeanlæg

Muligheder i et nyt varmeanlæg Program Hvilke muligheder er der for et nyt varmeanlæg? Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg? Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen? Muligheder i et nyt varmeanlæg Fjernvarme

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger

El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger IDA Energi, Århus d. 26/2-2014 Bjarke Paaske Center for køle- og varmepumpeteknik Mekaniske varmepumper (el) Politiske mål Danmark og udfasning af oliefyr,

Læs mere

Idékatalog for vedvarende energi

Idékatalog for vedvarende energi Idékatalog for vedvarende energi Et samlet overblik Vi skal alle sammen være med til at opnå regeringens mål om at al rumopvarmning skal være fossilfri i 2035. For større etageboligområder findes der

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen af den

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS GLOSTRUP KOMMUNE ENERGIBALANCE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energibalance 2 2.1 3 2.2

Læs mere

Eksempler på brug af beregningsværktøj: Samfundsøkonomi ved forskellige energiløsninger

Eksempler på brug af beregningsværktøj: Samfundsøkonomi ved forskellige energiløsninger Eksempler på brug af beregningsværktøj: Samfundsøkonomi ved forskellige energiløsninger Som et element i værktøjet til bæredygtig byudvikling, der kan ses i sin helhed på www.realdaniaby.dk/værktøj til

Læs mere

Baggrundsnotat: "- Grøn omstilling i den individuelle opvarmning

Baggrundsnotat: - Grøn omstilling i den individuelle opvarmning Baggrundsnotat: "- Grøn omstilling i den individuelle opvarmning En kombiløsning bestående af en varmepumpe og en gaskedel, en såkaldt hybridvarmepumpe, er en individuel opvarmningsform, der kombinerer

Læs mere

MWh Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Året Varme 0,77 0,74 0,37 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,12 0,47 2,74-0,65-0,67-0,64

MWh Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Året Varme 0,77 0,74 0,37 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,12 0,47 2,74-0,65-0,67-0,64 Page 1 of 6 17012008 Model: Energiramme Be06 resultater: Bæredygtig enfamiliehus Samlet energibehov SBi Beregningskerne 2, 7, 5, 2 Varme 0,77 0,74 0,37 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,12 0,47 2,74

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Be06 resultater: Kassandravej 44 9210 Aalborg SØ / status Samlet energibehov MWh Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Året Varme 0,00 0,00

Be06 resultater: Kassandravej 44 9210 Aalborg SØ / status Samlet energibehov MWh Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Året Varme 0,00 0,00 Be06 resultater: Kassandravej 44 9210 Aalborg SØ / status Samlet energibehov Varme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 El (faktor 2,5) 1,00 0,68 0,17-0,50-0,88-0,91-0,86-0,67-0,28

Læs mere

LIVØ FØRSTE IMPLEMENTERING AF ENERGIFORSYNINGS- LØSNINGER INDHOLD. 1 Introduktion 2

LIVØ FØRSTE IMPLEMENTERING AF ENERGIFORSYNINGS- LØSNINGER INDHOLD. 1 Introduktion 2 ENERGINET.DK LIVØ FØRSTE IMPLEMENTERING AF ENERGIFORSYNINGS- LØSNINGER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AKTIVITET 2 DIMENSIONERING

Læs mere

VE ved energirenovering. Teknologisk Institut 17. December 2015

VE ved energirenovering. Teknologisk Institut 17. December 2015 VE ved energirenovering Ivan Katic, Energi & Klima Teknologisk Institut 17. December 2015 ik@teknologisk.dk Indhold VE i bygninger generelt State of the art for de tre teknologier Rammebetingelser for

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS BALLERUP KOMMUNE ENERGIREGNSKAB ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2 Kongens Lyngby TLF +45 56000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energiregnskab 2 2.1 3 2.2 Elbalance

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Varmepumpe - med tilskud

Varmepumpe - med tilskud Varmepumpe - med tilskud Foto: Istock-Photo For rigtig mange boligejere kan det godt betale sig at skifte opvarmningsform. Med en varmepumpe kan du barbare op mod 20.000 kr. af din varmeregning om året.

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Solvarme og varmepumpe 1 Oversigt 1. Baggrund for projektet 2. Solvarme 3. Varmepumpe 4. Nye produktionsenheder 5. Stabile

Læs mere

BILAG 16 SOLCELLER. 16.01 direkte årlig udnyttelse af solcellestrøm. 16.01.01 Boliger uden elopvarmning

BILAG 16 SOLCELLER. 16.01 direkte årlig udnyttelse af solcellestrøm. 16.01.01 Boliger uden elopvarmning BILAG 16 SOLCELLER 16.01 direkte årlig udnyttelse af solcellestrøm Det forudsættes at den teoretiske virkningsgraden for solcellerne beregnes i BE10 ud fra solcellernes placering i forhold til omgivelserne

Læs mere

Energi i Hjarbæk. Rapport

Energi i Hjarbæk. Rapport Energi i Hjarbæk Rapport NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 Den 1. maj 2015 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel. +45 9682 0400 Fax +45

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst

Læs mere

Fremtidens fjernvarme

Fremtidens fjernvarme Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 89 Offentligt Fremtidens fjernvarme Et koncept for et skalérbart fjernvarmenet, der ved hjælp af lodrette jordvarmeboringer og varmepumper,

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

NOTAT. Hvidovre Friluftsbad solvarme

NOTAT. Hvidovre Friluftsbad solvarme NOTAT Hvidovre Friluftsbad solvarme MULTIHUSET Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Ejendomsafdelingen Energikonsulent: Per Bæk Nielsen Dato: 23. marts 2015/pnv Da Hvidovre Friluftsbad

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Landsbyvarme med ATES.

Landsbyvarme med ATES. Landsbyvarme med ATES. Civilingeniør Stig Niemi Sørensen www.enopsol.dk Indledning Det er i dag muligt at producere helt fossil- og CO 2-fri varme til de danske landsbyer og vel at mærke til konkurrencedygtige

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

Netværksmøde CO2 4.MAJ 2017, ALLERØD

Netværksmøde CO2 4.MAJ 2017, ALLERØD Netværksmøde CO2 4.MAJ 2017, ALLERØD Solcelle anlæg V/ Claus Rudbeck 2 Indhold Allerød Solcelleanlæg. Muligheder og begrænsninger Solcelleanlæg ifm. Nybyggeri (Bygningsreglements krav) Solcelleanlæg -

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang Fremtidens boligopvarmning Afdelingsleder John Tang Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % af boliger På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning NOTAT Projekt Stevns Rådhus Kunde Stevns kommune Notat nr. 1 Dato 2017-10-02 Til Flemming Andersen, Stevns kommune Fra Rune Meier Sørensen, Projektleder Rambøll Kopi til - 1. Baggrund for notat Udfordringer

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Myter i energiplanlægningen Energibesparelser er den billigste måde at reducere udledningen af drivhusgasser på! Alle energibesparelser

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Præsentation af Nordic Energy Group - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group er producent af design solfangere og har forhandlingen

Læs mere

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND STATUS: INDIVIDUELLE VARMEFORBRUGERE I REGION MIDT De individuelle varmeforbrugere står for 15 % af regionens samlede brændselsforbrug Opvarmningstype for boliger Energiforbrug

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

Eksempler og anbefalinger vedr. design

Eksempler og anbefalinger vedr. design Gør tanke til handling VIA University College Eksempler og anbefalinger vedr. design Inga Sørensen, Senior lekt or, geolog VIA Byggeri, Energi & Miljø Center for forskning & udvikling Lukkede jordvarmeboringer

Læs mere

Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring

Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring Gør tanke til handling VIA University College Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring Inga Sørensen, Senior lektor, geolog VIA Byggeri, Energi & Miljø Center for forskning & udvikling Udnyttelse af

Læs mere

VEDVARENDE VARMEFORSYNING - UAFHÆNGIG - UDEN MILJØBELASTNING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan JVP Jordvarme.

VEDVARENDE VARMEFORSYNING - UAFHÆNGIG - UDEN MILJØBELASTNING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan JVP Jordvarme. VEDVARENDE VARMEFORSYNING - UAFHÆNGIG - UDEN MILJØBELASTNING...høj ydelse til den private bolig Nilan JVP Jordvarme (jord/vand) Nilan JVP Jordvarme Skru op for jordvarmen og ned for varmeregningen (jordvarme)

Læs mere

Ørslev Terslev fjernvarme

Ørslev Terslev fjernvarme Ørslev Terslev fjernvarme 16. februar 2012 Notat vedr.: Individuelle anlæg og tilskudsmuligheder I forbindelse med undersøgelse af muligheder for at løse den problemstilling, der er opstået som følge af

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Et Elforsk projekt med deltagelse af: Teknologisk Institut Lithium Balance support fra Gaia Solar Baggrund 4-6 kw anlæg producerer 20 30 kwh på sommerdag.

Læs mere

FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE

FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE Til Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato August 2014 FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE Endeligt udkast 29-08-2014 FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSYNING AF SENGELØSE

Læs mere

Silkeborg Varme solvarmeanlæg. Verdens største solvarmeanlæg

Silkeborg Varme solvarmeanlæg. Verdens største solvarmeanlæg Silkeborg Varme solvarmeanlæg Verdens største solvarmeanlæg Hvorfor solvarme? Solen er den reneste af alle energikilder, og den er den mest kraftfulde af de bæredygtige energikilder. Der udledes ingen

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL VINGE ETAPE 1

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL VINGE ETAPE 1 Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato December 2015 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL VINGE ETAPE 1 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL VINGE ETAPE 1 Revision 4 Dato

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Solbakken 6 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-003077 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: PJ Arkitekt-

Læs mere

Anmodning om tilslutningspligt på. Kongevænget delområde 6

Anmodning om tilslutningspligt på. Kongevænget delområde 6 Side 1 af 6 Anmodning om tilslutningspligt på Kongevænget delområde 6 Projekt indsendt af: Side 2 af 6 Projekt for tilslutningspligt af Kongevænget delområde 6. Udgivelsesdato : 06-02-2017 Projekt : Kongevænget

Læs mere

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Midtløkke 15 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-007044 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

FJERNVARMEANALYSE - BILAGSRAPPORT

FJERNVARMEANALYSE - BILAGSRAPPORT JANUAR 2014 ENERGISTYRELSEN FJERNVARMEANALYSE - BILAGSRAPPORT VARMEATLAS OG FJERNVARMEPOTENTIALE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR

Læs mere

Program for ny varmekilde

Program for ny varmekilde Program for ny varmekilde Hvilke muligheder er der for at udskifte olie- og naturgasfyr Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen Uvildigt

Læs mere

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Case.Dok.5.30 Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde

Læs mere

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger Varmepumpe med,

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Energiforsyning i landdistrikter

Energiforsyning i landdistrikter Energiforsyning i landdistrikter Per Alex Sørensen 1 Hvorfor vedvarende energi i landdistrikter? Billigere energi Nye arbejdspladserunder etableringog vedligeholdelse Teknologiskudviklingog salgafknow

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

Hvad har vi lært? del 2:

Hvad har vi lært? del 2: Hvad har vi lært? del 2: Tekniske forhold og erfaringer Varmepumper i forhold til biomasse Fleksibelt elforbrug Kombinationer med solfangere Køling af returvand Fjernvarmetemperaturenes betydning Specialkonsulent

Læs mere

Lokal eller central udbygning af VE?

Lokal eller central udbygning af VE? Lokal eller central udbygning af VE? Workshop 3 om VE i bygningsreglementet Anders Kofoed-Wiuff, Ea Energianalyse Emne for workshoppen Primært skal vi dele viden og erfaringer på dette område Er det nuværende

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Kollegiet Solbakken Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over

Læs mere

BR15 høringsudkast. Tekniske installationer. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Tekniske installationer. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Tekniske installationer Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav Kapitel 8 Ventilationsanlæg Olie-, gas- og biobrændselskedler Varmepumper (luft-luft varmepumper, luft-vand varmepumper

Læs mere

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre!

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre! Varmepumper Danfoss Heat Pumps VP Claus Bo Jacobsen Vind til Varme og Transport København, 22. oktober 2009 25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af varmerør. 0.9 MWh Fjernvarme 260 kr. 1150 kr. 4.4 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af varmerør. 0.9 MWh Fjernvarme 260 kr. 1150 kr. 4.4 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 32 Postnr./by: 8882 Fårvang BBR-nr.: 740-003636 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: OBH

Læs mere

Hvorfor opvarme dit hus med andet end solen?

Hvorfor opvarme dit hus med andet end solen? Hvorfor opvarme dit hus med andet end solen? HYSS Hybrid Solar System Et nyt varmesystem med solen som drivkraft hele året! 10 års garanti Lavest mulige energiudgifter Klog investering øget Komfort Smart

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Varmepumper i energispareordningen. Ordningens indflydelse på investeringer

Varmepumper i energispareordningen. Ordningens indflydelse på investeringer Varmepumper i energispareordningen Ordningens indflydelse på investeringer Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling,

Læs mere

VARMEFORSYNING AF FREDERIKS BRYGGE

VARMEFORSYNING AF FREDERIKS BRYGGE PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF FREDERIKS BRYGGE 22. SEPTEMBER 2015 En del af tillæg 4 til lokalplanen for Teglværkshavnen 1. Indledning... 2 Indstilling... 2 Lovgrundlag... 2 2.

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hornsherredvej 202 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001766 Energikonsulent: Stine Jacobsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Modul 5: Varmepumper

Modul 5: Varmepumper Modul 5: Hvilke typer varmepumper findes der, hvornår er de oplagte og samspil med andre energikilder...2 Samspil med varmefordelingsanlæg...5 Samspil med det omgivende energisystem...6 Hvad kræver varmepumpen

Læs mere

NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi

NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi Side 1/5 Eldrevne varmepumper til individuel opvarmning Varmepumper er i dag i mange tilfælde en privatøkonomisk rentabel investering. Ikke

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Det er på mødet i Teknik og miljøudvalget d. 25. juni 2009 besluttet, at se nærmere på følgende muligheder:

Det er på mødet i Teknik og miljøudvalget d. 25. juni 2009 besluttet, at se nærmere på følgende muligheder: SAG: Faxe Kommune SAG NR.: 08350 Vej og park, Haslev VEDR.: Alternativ energi DATO: 2009.06.28 INIT.: CHL Indledning Nærværende notat er udarbejdet i forlængelse af tidligere notater samt drøftelser i

Læs mere