Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015"

Transkript

1 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune Marts 2013 Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej Hinnerup Tlf Sagsnr Dokument nr

2 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund... 3 Mål for rottebekæmpelsen... 3 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 4 Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen... 5 Beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål Hurtig indsats til borgerne efter anmeldelse Effektiv rottebekæmpelse Information til grundejere omkring forebyggelse og bekæmpelse af rotter Renovering af Favrskov Forsynings og private kloakker (i forbindelse med konstaterede kloakdefekter)... 7 Særlige indsatsområder vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter Ejendomme i landzone Ejendomme i byzone, sommerhusområder og kolonihaveområder Fødevarevirksomheder Kloakker og stikledninger Havnearealer Favrskov Forsynings genbrugsstationer Lossepladser og deponier Vildtfodringspladser... 9 Bilag Bilag 1 Informationsskrivelse til brug for besøg Bilag 2 FAQ i forbindelse med rottebekæmpelse

3 Indledning og baggrund I henhold til bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 26. juni 2012, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kommunen. Handlingsplanen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside og kommunalbestyrelsen skal revidere handlingsplanen minimum hvert 3. år. Handlingsplanen skal, jfr. 6 i bekendtgørelsen, indeholde følgende minimumskrav: Overordnede mål for rottebekæmpelsen Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen Beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål Handlingsplanen vil, hvor det er relevant, beskrive særlige indsatsområder vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter på følgende områder: Ejendomme i landzone Ejendomme i byzone, sommerhusområder og kolonihaveområder Fødevarevirksomheder Kloakker og stikledninger Havnearealer Genbrugsstationer Lossepladser og deponier Vildtfodringspladser Favrskov Kommunes formål med rottebekæmpelsen er at sikre mindst mulig gener fra rotter for virksomheder og boligejer. Kommunen vil derfor tilrettelægge og udføre rottebekæmpelsen i Favrskov Kommune, så tilstedeværelsen af rotter bliver til mindst mulig gene for virksomheder og borgernes hjem. Mål for rottebekæmpelsen Favrskov Kommunes overordnede mål for rottebekæmpelsen er: at nedbringe rottebestanden i kommunen ved forebyggelse via information at yde en hurtig indsats til borgerne efter rotterne er anmeldt og dermed sikre hurtig nedkæmpelse af rotteforekomster at bekæmpe rotterne så effektivt, at gentagne henvendelser fra samme grundejere/områder forsøges minimeret. Ved anmeldelse af rotter til Favrskov Kommune vil kommunen bestræbe sig på, at anmelderen får besøg af rottebekæmperen inden for maksimalt syv hverdage. I tilfælde af rotter indendørs i beboelser (i opholdsrum) og på fødevarevirksomheder foretages tilsynsbesøg af rottebekæmperen så hurtigt som muligt, ofte samme dag eller senest næste hverdag. De konkrete mål for rottebekæmpelsen i kommunen er at sikre: At rotterne bliver i kloakkerne, hvorfra de kan bekæmpes med rottespærrer m.m. At der ikke skabes levesteder for rotterne udenfor kloakkerne At yde en tilfredsstillende service og information til borgerne og dermed opfordre borgerne til vedligeholdelse af borgernes ejendomme, grunde og kloakker At sikre en kompetent vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter At der er fokus på giftmængder, type af gift, indsamling af overskydende gift, og at den svageste gift altid anvendes først for at imødegå resistens blandt rotterne Større anvendelse af smækfælder, rottespærrer og elektroniske fælder Færre sekundære forgiftninger af dyr uden for målgruppen, herunder rovfugle, ugler og pattedyr 3

4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen Omkostninger og administrationstid Beløb pr. år (2013) Indtægter til rottebekæmpelse, opkrævet via ejendomsskatten kr. Kontraktlig forpligtelse med skadedyrsfirma i henhold til lovpligtig bekæmpelse (med et loft på op til anmeldelser pr. år, herefter betaling pr. anmeldelse for overskridelser over 10%) kr. Adm. medarbejder svarende til 85% årsværk i Borgerservice Vedligeholdelse af kompetencer og efteruddannelse Afsatte midler hos Favrskov Forsyning A/S til medarbejderressourcer, vedligeholdelse af udstyr samt indkøb af gift kr kr kr. Gebyret til finansiering af rottebekæmpelse opkræves fra grundejerne via ejendomsskatten. Favrskov Kommune har indgået en kontrakt med virkning fra 1. januar 2013 med skadedyrsbekæmpelsesfirmaet Kiratin A/S. Kontrakten er tegnet for en 2-årig periode frem til 31. december Kommunen kan forlænge kontrakten med 2 x 12 måneder, senest 6 måneder før kontraktens udløb. I kontrakten indgår, foruden det egentlige rottebekæmpelsesarbejde, også levering og vedligeholdelse af det kombinerede digitale IT-system og selvbetjeningssystem RotteWeb. Borgerne kan tilgå RotteWeb fra kommunens hjemmeside samt den fællesoffentlige hjemmeside Borger.dk, og kan således selv anmelde rotteforekomst. Ved borgerens anvendelse af selvbetjeningsløsningen, sendes anmeldelsen digitalt direkte til rottebekæmperen. RotteWeb kommer i løbet af 1. halvår 2013 til at indeholde kommunens egne GIS-kort, således borgeren, kommunens medarbejdere og skadedyrsbekæmpelsesfirmaet alle kan få vist både samtlige bygninger på den enkelte matrikel samt visning af kloakledningerne i kommunen. Ved anvendelse af kommunens egne GIS-kort opnås større effektivitet for særligt rottebekæmperen, da rottebekæmperen bedre kan foretage ruteplanlægningen i kommunen samt desuden se optegning af kloakledningerne. Integration med kommunens egne kort er en fordel for borgeren, som langt bedre via den digitale anmeldelse nøjagtig kan angive, hvor rotter er observeret. Kommunens myndighedsansvar for rottebekæmpelse er forankret i Borgerservice, der har en administrativ medarbejder tilknyttet opgaven med modtagelse og videreformidling af anmeldelser om rotter. Medarbejderen anvender ca. 85% af et årsværk til administration af den samlede myndighedsopgave på rotteområdet, herunder de mere komplicerede rotte- og kloaksager samt klagesager. Den administrative medarbejder deltager jævnligt i erfaringsudvekslingsmøder med øvrige kommuner, temamøder og egentlig efteruddannelse. Medarbejderen gennemførte i 2011 et autoriseret rottebekæmpelseskursus med henblik på lejlighedsvis at kunne følge rottebekæmperen på kontrolbesøg i by- og landzone, hvor kommunen har pligt til at kontrollere udbedrede kloakbrud-/fejl hos en grundejer. Derudover bidrager øvrige medarbejdere i Borgerservice med telefonbetjeningen, når borgere anmelder rotteforekomst som en telefonisk henvendelse. 4

5 Favrskov Forsyning A/S har i 2012 indkøbt kloakrottebekæmpelsesmateriale til brønde og kloakker i form af 100 stk. intelligente, elektroniske rottefælder (Wisetrap). Erfaringerne med fælderne vil afklare, om der fremover skal investeres i flere fælder af lignende karakter, herunder vil det også løbende blive vurderet, om der ud fra et behov skal indkøbes yderligere fælder. De mandskabsmæssige ressourcer til rottebekæmpelse for årene i forhold til år 2012 forventes uændret. Favrskov Kommunes nuværende indsats mod rotter forventes at kunne fastholdes, idet den er effektiv og tilfredsstillende for virksomhederne og grundejerne samtidig med at udgiften pr. indbygger er lav. Nedenfor i tabel 1 er angivet de seneste fem års udgifter til den kommunale rottebekæmpelse, udtrykt som kr. pr. indbygger i kommunen. Tallene kommer fra Naturstyrelsens offentliggjorte statistikker over rottebekæmpelsen. Det ses, at udgiften til rottebekæmpelse pr. indbygger i Favrskov Kommune er faldet gennem årene og i øvrigt ligger under gennemsnitsudgiften for de 42 kommuner i Jylland. År Udgift i kr. pr. indbygger i Favrskov Kommune 10,92 9,01 8,26 8,21 8,17 Folketal i Favrskov Kommune I alt i gennemsnit for 42 jyske kommuner 12,29 13,53 13,98 14,04 13,69 Tabel 1. Oversigt over pris pr. indbygger for rottebekæmpelse, i perioden Tal for 2012 er endnu ikke offentliggjort. Kilde: Naturstyrelsens statistik over udgifter til rottebekæmpelse. Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen Det er Favrskov Kommunes målsætning, at antallet af rotteforekomster i kommunen holdes på så lavt et niveau som muligt. I nedenstående tabel 2 ses antallet af rotteanmeldelser i kommunen i perioden , hvilket viser et konstant stigende antal rotteanmeldelser over årene. Det svarer til tendensen på landsplan. Det stigende antal rotteanmeldelser skyldes blandt andet det fugtige klima med deraf følgende stigende vandmængder i kloakkerne, hvilket får rotterne til at komme op af kloakkerne samt rotternes udvikling af resistens overfor rottegift. Rotteanmeldelser Antal anmeldelser om rotter pr. år Tabel 2. Oversigt over antal rotteanmeldelser i perioden Tal for 2012 er endnu ikke offentliggjort. Kilde: Naturstyrelsens statistik over antallet af anmeldelser om rotter. Det er Favrskov Kommunes målsætning, at borgerne får et besøg og indledende bekæmpelsesbesøg indenfor syv hverdage fra anmeldelsestidspunktet, hvor en effektiv bekæmpelse indledes. Endelig er målsætningen, at der via information og kontrolbesøg til grundejerne sættes fokus på forebyggelse af rotteforekomster, og at der er særlig fokus på anvendelsen af giftforbruget, typen og mængden, således der til rottebekæmpelsen anvendes den svageste gift først for at modvirke resistens i rottebestanden. 5

6 Beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål Favrskov Kommunes tiltag til opnåelse af ovenfor beskrevne mål til forebyggelse og bekæmpelse af rotter er defineret i bekendtgørelsen og er som følgende: 1. Hurtig indsats til borgerne efter modtaget anmeldelse 2. Effektiv rottebekæmpelse 3. Information til grundejere omkring forebyggelse og bekæmpelse af rotter 4. Renovering af offentlige og private kloakker (i forbindelse med konstaterede kloakdefekter) 1. Hurtig indsats til borgerne efter anmeldelse Som tidligere beskrevet går der maksimalt syv arbejdsdage fra kommunen modtager anmeldelse om rotter til bekæmpelse indledes. Såfremt rotterne er konstateret indendørs (i beboelsesrum) indledes bekæmpelsen samme dag eller senest næste hverdag. 2. Effektiv rottebekæmpelse Favrskov Kommune registrerer og videregiver alle anmeldelser om rotter via RotteWeb, der er et kombineret sags- og selvbetjeningssystem, direkte til bekæmpelsesfirmaet, som herefter kontakter borgeren og aftaler tid for første besøg. Rotteanmeldelser, som borgeren anmelder via selvbetjeningsløsningen, formidles automatisk direkte til bekæmpelsesfirmaet uafhængig af telefon- og åbningstider i Borgerservice. Bekæmpelsesfirmaet vurderer på baggrund af henvendelsen og besøget, hvilken indsats der er påkrævet og iværksætter denne. Det kan f.eks. være røgprøve, giftudlægning, opstilling af smækfælder ved rotter inden døre og ved mistanke om kloakdefekt. Hvis rottebekæmperen har mistanke om mulige kloakbrud på privat ejendom, sender Favrskov Kommune et brev til den pågældende grundejer med anmodning om at få undersøgt kloakken nærmere samt udbedre eventuelle kloakbrud. Ved samme lejlighed anbefaler kommunen borgeren at montere rottespærrer ved delvis eller hel udskiftning af kloaksystem. Information om mulige kloakbrud på forsyningens spildvandsnet sendes til Favrskov Forsyning A/S til videre behandling. 3. Information til grundejere omkring forebyggelse og bekæmpelse af rotter To gange om året, ved kampagner i forår og efterår, indrykkes annonce i lokalavisen og på kommunens hjemmeside med information om, at rottebekæmpelsesfirmaet besøger ejendomme i landzone samt landbrug i byzone. Dette sker for at øge fokus på at konstatere og oplyse om eventuelle rotteforekomster. Borgerservice i Favrskov Kommune har i samarbejde med rottebekæmpelsesfirmaet udarbejdet en informationsskrivelse, som afleveres i postkassen til de borgere, der ikke træffes hjemme ved besøget. I informationsskrivelsen opfordres borgeren blandt andet til at foretage en fornyet rotteanmeldelse til kommunen eller ved påvist kloakdefekt at tage kontakt til eget forsikringsselskab. Informationsskrivelsen indgår i denne handlingsplan som bilag 1. Borgerservice har udarbejdet et sæt spørgsmål/svar (FAQ) vedrørende rottebekæmpelse. Materialet, som der også henvises til i ovenstående informationsskrivelse, findes på kommunens hjemmeside og anvendes til at give borgeren mere uddybende svar på en lang række praktiske spørgsmål om rotteforekomst. FAQ dokumentet indgår i denne handlingsplan som bilag 2. Der er permanent information på kommunens hjemmeside på siden: Borgerservice/skadedyrsbekæmpelse, information om tegn på rotter, herunder billeder af forskellige gnavere, der viser forskellen på rotter og andre gnavere samt henvisning til 6

7 På hjemmesiden oplyser kommunen desuden om borgerens pligt til at anmelde rotter, og at man kan risikere bødestraf ved at undlade at anmelde rotter. På hjemmesiden fremgår desuden praktisk information til grundejeren om renholdelse og oprydning på ejendommen og grunden samt information om øvrige tiltag for at forebygge rotteforekomst. Desuden er der i kommunens offentliggjorte pjece om Regulativ for hønsehold og andre ikke erhvervsmæssige fuglehold i 2, stk. 12 henvisning til borgeren om, hvordan borgeren bør forholde sig ved fodring for at undgå rotteforekomst i forbindelse med hønsehold m.m. 4. Renovering af Favrskov Forsynings og private kloakker (i forbindelse med konstaterede kloakdefekter) Favrskov Kommunes spildvandsplan omtaler allerede igangsatte- og fremtidige fokusområder for renovering af Favrskov Forsynings kloaksystem. Favrskov Forsyning A/S udfører bekæmpelse af kloakrotter efter behov i ledningsnettet. Arbejdet udføres af Favrskov Forsyning A/S, og foregår ved at der ophænges et antal kloakgiftblokke, rottespær og intelligente, elektronisk rottefælder i kloakbrønde i kommunen. Ved renovering af kloaknettet vil det af Favrskov Forsyning A/S også blive vurderet om der skal opsættes elektroniske rottefælder før arbejdet påbegyndes. I forbindelse med konstatering af mulige kloakdefekter på private kloakker i forbindelse med tilkald til rottebekæmpelse, får grundejeren henstilling/påbud af Favrskov Kommune om udbedring af konstaterede defekter på grundejerens kloaksystem. Særlige indsatsområder vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter Emnet er defineret i den nye bekendtgørelse og lægger vægt på følgende kategorier: 1. Ejendomme i landzone 2. Ejendomme i byzone, sommerhusområder og kolonihaveområder 3. Fødevarevirksomheder 4. Kloakker og stikledninger 5. Havnearealer 6. Favrskov Forsynings genbrugsstationer 7. Lossepladser og deponier 8. Vildtfodringspladser 1. Ejendomme i landzone Favrskov Kommune har ejendomme, hvortil der er søgt om dispensation for, at ejendommen ikke besøges ved det halvårlige tjek. Favrskov Kommune undersøgte i efteråret 2012 de faste ejendomme i landzone samt landbrugsejendomme i byzone for rotter og dermed de ejendomme, der ikke er søgt dispensation for. Undersøgelsen er en såkaldt monitering. På ejendomme, hvor der ikke træffes nogen hjemme afleverer rottebekæmperen en skriftlig meddelelse med opfordring til grundejer eller lejer om at anmelde eventuel forekomst af rotter. Ejendommene inddeles herefter i to kategorier: 1. Ejendomme, hvor der ikke er forekomst af rotter, eller hvor der ikke træffes nogen hjemme 2. Ejendomme, hvor der er forekomst af rotter Ejendomme uden rotter, eller hvor der ikke træffes nogen hjemme, får efterfølgende kun tilsynsbesøg hvert 2. år. På ejendomme, hvor der konstateres rotter, iværksættes rottebekæmpelse efter gældende 7

8 retningslinjer. Ejendomme, hvor der har været konstateret rotter, får derefter tilsynsbesøg hver 6. måned indtil ejendommen efter tre på hinanden følgende tilsynsbesøg ikke længere har forekomst af rotter. Derefter foretages tilsynsbesøg hvert 2. år. 2. Ejendomme i byzone, sommerhusområder og kolonihaveområder I byzone, sommerhusområder og kolonihaveområder foretager Favrskov Kommune kun rottebekæmpelse efter anmeldelse, med mindre særlige forhold nødvendiggør et regelmæssigt tilsyn. Favrskov Kommune har særlig fokus på rottesager, hvor der indgår konstaterede defekter på afløbssystemer. I de sager følges altid op på, om grundejer udfører den pålagte undersøgelse og reparation. Med indgåelsen af den nye kontrakt med skadedyrsbekæmpelsesfirmaet, og med samtidig ibrugtagning af nyt digitalt IT-system, er det desuden muligt at iværksætte en hurtigere indsats i områder med mange rotteanmeldelser ud fra en geografisk registrering af anmeldelserne. Det kan ske ved anvendelse af RotteWeb, der har særlige statistikmuligheder og visning af områder med forekomst af mange anmeldelser. Derfor er RotteWeb med til at tydeliggøre, om der skal iværksættes særlige aktiviteter i et bestemt geografisk område. Iværksættelse af særlige aktiviteter vil foregå i tæt samarbejde med Favrskov Forsyning A/S. 3. Fødevarevirksomheder Langt de fleste fødevarevirksomheder har egen sikringsordning ved private bekæmpelsesfirmaer. Efter bekendtgørelsen skal alle virksomheder med privat sikringsordning fremsende en erklæring til kommunen om sikringsordningen. I Favrskov Kommune sker dette ved, at virksomhedens bekæmpelsesfirma fremsender en kopi af kontrakten til kommunen. Der er dog fødevarevirksomheder, som ikke har en sikringsordning, men alene håndterer rotteangreb via anmeldelse til kommunen. Ved rotteforekomst eller begrundet mistanke sikrer Borgerservice straks en kontakt mellem Favrskov Kommune, rottebekæmpelsesfirma og Fødevareregionen. Fødevareregionen vil herefter kontakte rottebekæmperen, og efter nærmere instruks fra Fødevareregionen aftales i mange tilfælde et fælles besøg, hvor både rottebekæmperen og repræsentanten fra Fødevareregionen er til stede. Ifølge lovgivningen overgår myndighedsansvaret for bekæmpelse af rotter på fødevarevirksomheden formelt til Fødevareregionen, når der er konstateret forekomst af rotter. I praksis sker rottebekæmpelsen i et tæt samarbejde mellem Fødevareregionen, rottebekæmperen og Favrskov Kommune. Kommunen vil i tilfælde af gentagne rotteangreb i en fødevarevirksomhed gennemføre besøg på virksomheden og i dialog med virksomheden undersøge, om der eventuelt er svage og udsatte steder på virksomheden, f.eks. omkring bygningskonstruktioner, affaldshåndtering eller lignende, som kan være skyld i rotternes tilbagevenden. Såfremt der er behov for at udstede påbudsbreve, f.eks. i tilfælde af kloakdefekter på fødevarevirksomheden, er det en kommunal opgave. Favrskov Kommune og Fødevareregionen er i tæt dialog om henholdsvis iværksat bekæmpelse af rotter og forekomst af rotter. 4. Kloakker og stikledninger I bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter står anført, at kommunen i alle kommunalt ejede ejendomme, f.eks. institutioner, offentlige ejendomme o.s.v. skal forsyne disse med rottespærrer, såfremt det (ifølge bekendtgørelsens ordlyd) er hensigtsmæssigt og teknisk muligt. Favrskov Kommune har en periode på tre år til at undersøge og udføre dette arbejde fra ikrafttrædelsen af den nye bekendtgørelse pr. 1. juli Favrskov Kommune har besluttet at definere begrebet rottespærre, som en mekanisk enhed med et system af klapper, som holder rotter tilbage fra at trænge ind i den pågældende ejendom. 8

9 Favrskov Kommune har ikke lagt en særlig plan for området, da løsningen af et rotteproblem kan være forskelligt fra gang til gang og derfor bør løses ud fra den enkelte situation. Kommunen vil derfor frem til og med 2015 løbende vurdere behovet for anvendelse af rottespærrer i kommunens skoler, idrætsanlæg, institutioner og øvrige kommunale bygninger, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt. Vurderingen og stillingtagen skal ske i tæt samarbejde med kommunens bygningsdrift. Vurderingen vil også ske ud fra, om der tidligere har været konstateret rotteangreb på stedet. 5. Havnearealer Favrskov Kommune har et havneareal Ulstrup Marina, hvor der hverken via det tidligere eller det nuværende skadedyrsbekæmpelsesfirma har været anmeldt forekomst af rotter. Såfremt situationen ved Ulstrup Marina ændrer sig tager kommunen fat i problemet med både direkte rottebekæmpelse og forebyggende indsatser. 6. Favrskov Forsynings genbrugsstationer Favrskov Forsynings genbrugspladser er beliggende: Genbrugspladsen i Hadsten Brogårdsvej Hadsten Genbrugspladsen i Hammel Italiensvej Hammel Genbrugspladsen i Hinnerup Fanøvej Hinnerup Genbrugspladsen i Hvorslev Hammervej Ulstrup Genbrugspladser/deponi er sårbare områder for rotteinvasion, og der er derfor skærpet opsyn for rotter i disse områder. Favrskov Kommune har tidligere udelukkende modtaget anmeldelse om rotteforekomster ved genbrugspladsen i Hvorslev. I den forbindelse har kommunens tidligere rottebekæmpelsesfirma bekæmpet rotterne ved udlægning af gift. Såfremt omfanget af rotteforekomster på genbrugspladserne ændrer sig vil kommunen straks tage fat i problemet, eventuelt både i form af fælder og giftudlægning samtidig med en forebyggende indsats til de øvrige genbrugspladser. Favrskov Forsyning har siden indkøb af de elektroniske fælder anvendt de intelligente fælder på samtlige genbrugspladser til effektiv bekæmpelse af rotter på pladserne. 7. Lossepladser og deponier Favrskov Kommune har en losseplads, som er beliggende: Feltengård Losseplads Randersvej 65.A 8370 Hadsten Lossepladsen har hidtil ikke givet anledning til anmeldelser om rotter, hvorfor dette punkt ikke kræver en særlig plan for indsats. Såfremt billedet ændrer sig, vil kommunen straks tage fat i problemet, eventuelt i form af en forebyggende indsats. 8. Vildtfodringspladser I Favrskov Kommune er der ikke offentlige vildtfodringspladser, og det tidligere rottebekæmpelsesfirma har ikke meldt om problemer med rotter på private vildtfodringspladser, f.eks. fra de private skovdistrikter i 9

10 kommunen. Problemet med gnavere på vildtfodringspladser er ellers velkendte og kommunen har derfor fokus på problemet. Fodring af vildt med f.eks. korn udlagt løst på jorden er problematisk i forhold til rotter og bliver ofte i stedet en fodringsplads for gnavere som rotter og mus. Problemet kan ikke løses ved udlægning af gift. Der bør i stedet - i dialog med de involverede aftales rammer for fodringen, f.eks.: At kun foderautomater (til f.eks. høns og kyllinger) må anvendes At foderpladser hæves fra jorden og er forsynet med foder-spildbakke med kant, så foderet ikke drysser ned på jorden til bl.a. mus og rotter Der må ikke udlægges gift på vildtfodringspladser jf. Miljøstyrelsens anvisninger på bekæmpelsesmidlerne. Midlet må kun bruges i og omkring bygninger. Denne begrænsning i anvendelsen fjerner muligheden for at udlægge gift på vildtfodringspladser, der ofte er i skov og krat og langt fra beboelse/bygninger. Såfremt problemstillingen reelt opstår, vil kommunen iværksætte en informationskampagne på hjemmesiden og i de lokale medier. Kampagnen vil blive målrettet både skovejere og private borgere med fokus på forebyggelse og bekæmpelse af rotter på vildtfodringspladser samt hønsehold og foderbrætter i villahaver. Favrskov Kommune har i pjecen Regulativ for hønsehold og andre ikke erhvervsmæssige fuglehold nærmere defineret kravene til både anbringelse samt fodring af høns og andre fuglehold. Pjecen findes på favrskov.dk. Bilag Bilag 1 Informationsskrivelse til brug for besøg Bilag 2 FAQ i forbindelse med rottebekæmpelse 10

11 Bilag 1 Informationsskrivelse til brug for besøg VIGTIG INFORMATION Rottebekæmperen har dags dato været på besøg på din adresse uden at træffe nogen hjemme. Bemærk, at du skal fortage en ny anmeldelse af rotteforekomst via eller ved at kontakte kommunens Borgerservicecenter telefonisk på tlf Servicemeddelelse kloakdefekt I forbindelse med din anmeldelse om rottetilhold på ejendommen, har kommunen i dag gennemført en røgprøve af de tilstødende kloaksystemer og her igennem konstateret tydelige tegn på, at der er opstået en rørskade. Det er nu efterfølgende din pligt at få foranlediget rørskaden udbedret. Som kommunens samarbejdspartner kan vi som en service overfor dig videregive nedenstående relevante informationer. FORHOLDSREGLER Såfremt du måtte være i tvivl om det konkrete ejerforhold til den defekte kloak, skal du kontakte Favrskov Forsyning A/S, som efterfølgende kan oplyse dig om hvem, der er ejer og dermed er ansvarlig for den pågældende kloak. HVIS ANSVARET ER DIT A. Hvis din husforsikring indeholder passus udvidet rørskade : 1. Henvend dig til dit forsikringsselskab med begrundelse i, at din samarbejdspartner indenfor skadedyrssikring Kiratin A/S gennem røgprøve og inspektion har konstateret, at kloaksystemet, herunder samlebrønden, med overvejende sandsynlighed er defekt. 2. Forsikringsselskabet vil herefter fortælle, hvad der skal ske eksempelvis: Vor taksator vil besigtige skaden. Få det udbedret og send regningen til os. Vi sender selv håndværkere. B. Hvis din husforsikring ikke indeholder en passus om udvidet rørskade : I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 562 af 30. juni 1997, 1 stk. 4 er grundejere forpligtet til at holde afløbssystemer forsvarligt sikrede mod rotter. Som følge heraf er grundejeren forpligtet til at sikre skaden udbedret, og i dette selv stå for betalingen dertil. Du skal være opmærksom på, at ikke alle husforsikringer dækker udgiften til udbedring i det omfang, at skaden er synlig (huller efter rotter), når kloakdækslet fjernes. Bemærk, at der skal anvendes en autoriseret kloakmester, når skaden skal udbedres. Ønsker du yderligere information, kan du læse mere på hvor du i øverste højre hjørne finder en FAQ om, hvordan du forebygger rotteforekomst, hvordan du forholder dig ved kloakdefekter og meget mere. 11

12 Bilag 2 FAQ i forbindelse med rottebekæmpelse ROTTER INDENDØRS (i byområder) - i beboelsen, kælder, skunk, loft m.m. Jeg har anmeldt rotter indendørs, hvad sker der nu? Når du anmelder rotter indendørs vil du blive kontaktet af en skadedyrsbekæmper første hverdag efter anmeldelsen og senest indenfor 24 timer, og bekæmpelse og undersøgelse af årsagen til rottetilholdet vil blive påbegyndt eller aftalt. Jeg har konstateret rotter i weekenden, men der er ingen hjælp at få hvorfor ikke? Kommunen har ingen rottebekæmpelse i weekender eller på helligdage. Hvis du anmelder rotter på kommunens hjemmeside eller telefonisk den førstkommende hverdag, bliver du kontaktet hurtigst muligt. Hvis du foretager rotteanmeldelsen via kommunens hjemmeside sikre du, at anmeldelsen sendes direkte til skadedyrsbekæmperen og dermed udenom kommunen og kommunens åbningstider. Hvad gør rottebekæmperen for at skaffe mig af med rotterne? Rottebekæmperen forsøger først og fremmest at finde årsagen til at der er kommet rotter. Det kan foregå ved undersøgelse af adgangsveje til bygningen, eventuelt undersøgelse af kloaksystemet. Hertil benyttes en røgprøve eller prøve med farvet vand, hvorimod eventuel TV-inspektion af kloaksystemet skal udføres af en kloakmester. Når årsagen til rottetilholdet er fundet og udbedret, skal tilbageblevne rotter fanges i fælder. Fældefangst er næsten altid en langsommelig proces, da rotterne er ekstremt mistænksomme, og der går nogen tid inden de går i fælderne. Rottebekæmperens undersøgelse viser mistanke om fejl på kloakken, hvad skal der nu ske? Rottebekæmperen vil udstede en anbefaling om at få undersøgt kloaksystemet af en autoriseret kloakmester, samt en henstilling om at kloakken bliver repareret, ligeledes af en autoriseret kloakmester. Udgiften til kloakmesteren afholdes af grundejeren eller dennes forsikring. Hvad er en røgprøve? En røgprøve er en metode til at påvise utætheder i et kloaksystem både indendørs og udendørs. Røgen pumpes med en blæser, f.eks. fra en samlebrønd, ind i bygningens kloaksystem. Hvis røgen kan ses eller lugtes inde i bygningen, indikere det at der er en defekt på systemet. Udendørs kan det typisk være et hul i jorden, hvorfra der pumpes røg. Viser røgen sig i brøndsystemet, da er der indikation for fejl. Er røgen som bruges til røgprøver giftig? Nej, røgen er ikke klassificeret som giftig, men da al røg kan være generende for luftvejene, bør der luftes grundigt ud efter røgprøven. Hvad er en vandprøve? En vandprøve har samme funktion som en røgprøve, og anvendes udendørs i nogle tilfælde på tilsvarende vis som røgprøven. Hvorfor bruger rottebekæmperen ikke TV-inspektion for at finde kloakfejl? Rottebekæmperen skal ifølge rottebekendtgørelsen benytte røg eller vandprøver (hvilket er gratis for borgeren), hvorimod mere avancerede metoder som TV-inspektion eller lignende skal foretages af en kloakmester, og betales af grundejeren selv. Hvem skal betale kloakmesteren for undersøgelse og reparation? Udgifterne til kloakmesteren påhviler grundejeren eller dennes forsikringsselskab. 12

13 Der kan være situationer, hvor rottebekæmperen ikke kan konstatere kloakfejl, men har så stærk mistanke, at han anbefaler at kloakken undersøges nærmere af en autoriseret kloakmester. Rottebekæmperen eller kommunen kan ikke drages til ansvar for udgiften til kloakmesteren, selv om denne ikke finder fejl på kloaksystemet. Dækker min forsikring rotteskader? Hvis du har en udvidet rørskadeforsikring, dækker den som regel også rotteskader, der kan dog være forskellige regler fra selskab til selskab. Det tilrådes, at du kontakter dit forsikringsselskab før du ringer efter kloakmesteren, da nogle forsikringsselskaber ønsker at benytte bestemte kloakmestre. Hvorfor bliver der ikke gasset eller lagt gift indendørs? Hvis rottebekæmperen bruger gift til rottebekæmpelse indendørs, vil der med stor sikkerhed ligge døde rotter på steder, hvor du ikke kan fjerne dem. Det medfører voldsomme luftgener som kan vare i månedsvis, samt som regel også invasion af spyfluer. Derfor vil rottebekæmperen i næsten alle tilfælde først prøve at fange rotterne i fælder. Jeg har bestilt kloakmester til reparation af kloakfejlene, hvad med rotterne indtil kloakken er udbedret? I perioden indtil kloakken er udbedret, kan der, hvis rotterne er meget generende, opstilles fælder, men det bedste resultat opnås ved at vente med fældefangsten indtil adgangsvejene for rotterne er lukket, da mange af rotterne da er ude i kloaksystemet, og de resterende så er mere villige til at gå i fælderne. Hvorfor bliver der ikke stillet fælder op straks når der er konstateret kloakbrud? I perioden indtil kloakken er udbedret, kan der, hvis rotterne er meget generende, opstilles fælder, men det bedste resultat opnås ved at vente med fældefangsten indtil adgangsvejene for rotterne er lukket, da mange af rotterne da er ude i kloaksystemet, og de resterende så er mere villige til at gå i fælderne. Hvor lang tid går der før alle rotterne er fanget? Du kan være heldig at de resterende rotter fanges på få dage, men det mest almindelige er desværre, at der går betydelig længere tid. Op til én måned er ikke usædvanligt, og sommetider længere tid. Det er vigtigt at du, mens fældefangsten står på, sørger for at der ikke er noget spiseligt for rotterne, udover lokkemaden i fælderne. Du bør derfor fjerne hunde eller kattemad, samt sørge for ikke at efterlade fødevarer på bordet. Frugt og nødder er også føde for rotterne, og bør derfor opbevares i skabe hvor rotterne ikke kan få adgang. Hvis rotterne færdes i skabet med skraldeposen, bør denne også fjernes. Må jeg flytte fælderne? Nej, så vidt muligt skal fælderne blive stående, hvor de er opsat. Rotter er ekstremt mistænksomme og skal vænne sig til alt nyt. Derfor risikere du blot at forsinke fangsten ved at flytte rundt på fælderne. Hvilke hygiejniske forholdsregler skal jeg tage mens jeg har rotter? Da du i sagens natur kan blive nødt til at leve sammen med rotterne i en periode, indtil alle rotter er fanget, er der nogle forholdsregler du bør iagttage: Du bør altid benytte handsker, hvis du rører ved døde rotter eller ved steder, hvor rotterne har været. Alle borde og overflader som kommer i kontakt med madvarer bør vaskes af med klorin eller lignende inden madlavning. Fødevarer som har været i kontakt med rotter bør kasseres. Dog kan dåser, glas, flasker og forsvarligt indpakkede fødevarer sagtens benyttes, hvis det bliver vasket af udenpå inden åbning. Kan rotterne angribe mennesker? Du skal generelt ikke være bange for at blive angrebet af en rotte, da den hellere vil flygte end angribe. Alle dyr forsvarer sig imidlertid hvis de bliver trængt op i en krog, så derfor er det bedre at lade rotten løbe, frem for at risikere at blive bidt i selvforsvar. 13

14 Alle rotterne er fanget, hvordan skal jeg gøre rent? Det kan anbefales, at foretage en grundig rengøring med klorin eller lignende alle steder, hvor rotterne har færdedes. Hvis rotterne har været på loftet eller i krybekælderen (hvor du normalt ikke færdes), er rengøring som oftest ikke nødvendig. Dog kan det anbefales, at bære støvmaske, hvis du skal arbejde på stedet, da støvet fra rotternes efterladenskaber kan være sundhedsskadeligt ved indånding. Hvor meget plads skal en rotte have for at komme ind? En rotte kan klemme sig igennem et hul på 2,5 cm i diameter og en rotteunge behøver ikke mere end 1,5 cm i diameter for at komme ind. En mus behøver til sammenligning kun et hul på 8 mm for at kunne klemme sig igennem. Kan kloakrotter komme op på etagerne i en etagebygning? Ja, rotter kan uden besvær kravle op inde i kloakrørene så langt op det skal være, derfor oplever du også ofte, at rotterne invaderer loftet gennem kloakudluftningen, hvis denne står åben på taget eller loftet. Hvad lever rotterne af i beboelsen? Rotter kan æde stort set alt, men ofte henter de mad fra hunde- eller katteskålen om natten, og derfor kan der også ved fældefangst gå temmelig lang tid før rotterne går i fælderne, da de ofte har samlet et betydeligt lager af hunde- eller kattemad under gulvet eller i væggene. Hvor kommer rotterne fra? Rotter indendørs i byområder kommer oftest fra en defekt kloakinstallation, enten under huset eller en åbentstående kloakudluftning på loftet eller i skunkrummet. Rotter kan også invadere boligen gennem sokkeludluftninger som mangler rist eller andre huller i soklen. Rotter kan klatre op ad bevoksning som når op i taghøjde, og på denne måde skaffe sig adgang til loftet. Også nedløbsrør som udmunder over jordoverfladen, eller hvor regnvandsbrønden er defekt, kan virke som elevator for rotterne, når de vil ind på loftet. I sjældnere tilfælde kan rotter også løbe ind ad åbne terrassedøre eller vinduer, hvor bevoksningen når helt op til vindueskarmen. Det forekommer også i sjældne tilfælde, at rotterne svømmer igennem vandlåsen på toilettet eller kommer op gennem gulvafløbet, hvis risten mangler eller ligger løst. Jeg har små børn, kan jeg blive boende mens rotterne bliver bekæmpet? Ja, du kan sagtens blive boende, men du bør sørge for at børnene ikke har adgang til de steder, hvor rotterne har været, før der er blevet gjort grundigt rent. Når spædbørn sover bør det foregå i lokaler, hvor rotterne ikke kan komme ind, alternativt med et myggenet eller lignende over vuggen/sengen. Ligeledes bør du altid benytte handsker, hvis du rører ved døde rotter eller ved steder, hvor rotterne har været. Alle borde og overflader som kommer i kontakt med madvarer bør vaskes af med klorin eller lignende inden madlavning. Fødevarer, som har været i kontakt med rotter bør kasseres. Dog kan dåser, glas, flasker og forsvarligt indpakkede fødevarer sagtens benyttes, hvis de bliver vasket udenpå inden åbning. Kan jeg få økonomisk hjælp til genhusning, hvis jeg ikke ønsker at blive boende mens rotterne bekæmpes? Nej, desværre er det generelt for egen regning, hvis du ønsker genhusning. Der kan dog være meget sjældne undtagelser, hvor forsikringsselskabet eller boligselskabet sørger for genhusning. Hvor længe skal rottefælderne blive stående? Normalt regner rottebekæmperen med, at fælderne skal blive stående i 3 uger efter at den sidste rotte er 14

15 gået i fælden, for at sikre at det virkelig var den sidste rotte, der blev fanget. Du kan også drysse mel strategiske steder for på denne måde at kunne se om rotterne færdes i melet. Hvordan kan jeg sikre mig, at jeg ikke får rotter igen? Du kan aldrig være helt sikker, men ved at sørge for at kloaksystemet er i god stand og ejendommen er rottetæt, samt ved at sørge for at der ikke er noget på grunden som tiltrækker rotter (f.eks. ved hønse- eller kaninhold, fuglefodring, åbne kompostbeholdere samt rod, affald og skrammel ved udendørs arealer), kan du nedsætte risikoen for rotteinvasion ganske betydeligt. Rottebekæmperen har påvist utætheder i soklen på mit hus, hvordan lukker jeg dem? En god måde at lukke rotterne ude på er, at benytte sammenkrøllet kyllingenet, som simpelthen stoppes ind i hullerne og fastgøres med en klat silikone eller lignende. Rotter kan gnave sig igennem alt materiale som er blødere end jern, så hvis du lukker med cement eller mørtel, er det en god idé, at du samtidig bruger kyllingenet i cementen. Rotterne kommer ind i huset via min kloakudluftning, hvordan lukker jeg den? I mange tilfælde er det nok at rulle en pølse af kyllingenet og stoppe den ned i kloakudluftningen (sørg for at den ikke kan falde ned i røret og lave forstoppelse). Du kan også få en VVS-mand til at montere en såkaldt vacuumventil på udluftningen, så skal du blot sørge for, at der spærres med kyllingenet eller en stålrist under vacuumventilen, da rotterne ellers vil kunne gnave ventilen i stykker. ROTTER UDENDØRS (i byområder) - i haven, skure, hønsehus, kompostbunker, fuglefodringssteder m.m. Jeg har anmeldt rotter udendørs, hvad sker der nu? Når du anmelder rotter udendørs, vil du blive kontaktet af en skadedyrsbekæmper senest 7 hverdage efter anmeldelsen, og bekæmpelse og undersøgelse af årsagen til rottetilholdet vil blive påbegyndt eller aftalt. Hvad gør rottebekæmperen for at skaffe mig af med rotterne? Rottebekæmperen forsøger først og fremmest at finde årsagen til at der er kommet rotter. Ofte er fuglefodring samt hønse- eller kaninhold årsag til at der er kommet rotter: Åbne kompostbeholdere eller nedfaldsfrugt og nødder kan også tiltrække rotter. Opstabling af effekter samt brændestakke kan tjene som skjulesteder for rotter. Er der brud på kloakledningen eller gennemløbsbrønden, graver rotterne sig op gennem jorden og færdes i området. Når årsagen til rottetilholdet er fundet og udbedret, bliver der udlagt gift. I mange tilfælde, som rottebekendtgørelsen også foreskriver, bliver giften udlagt i foderkasser for at forhindre børn og dyr udenfor målgruppen i at komme til giften. I andre tilfælde kan giften udlægges direkte i rotternes huller eller andre steder, hvor de færdes, under hensyntagen til at andre end rotterne ikke kan komme til giften. Når rotterne er begyndt at æde af giften, oftest inden for nogle dage (afhængig af om andre fødekilder er fjernet), vil de typisk begynde at dø inden for en uges tid. Der kan dog gå længere tid inden alle rotterne er væk, idet det ikke er sikkert at alle rotterne æder af giften samtidig. Som en tommelfingerregel plejer man at sige, at hvis der stadig er rotter tilstede en måned efter oprydning og giftudlægning, er det tid til at revurdere situationen. Der gøres opmærksom på, at når giften er udlagt i foderkasser, kan du forvente betydelig længere periode før rotterne, som er meget mistroiske, tør gå i foderkasserne og æde af giften. Rottebekæmperens undersøgelse viser mistanke om fejl på kloakken, hvad skal der nu ske? Rottebekæmperen vil udstede en anbefaling om at få undersøgt kloaksystemet af en autoriseret kloakmester, samt en henstilling om at kloakken bliver repareret, ligeledes af en autoriseret kloakmester. 15

16 Udgiften til kloakmesteren afholdes af grundejeren selv eller dennes forsikring. Dækker min forsikring kloakskader? Hvis du har en udvidet rørskadeforsikring, dækker den som regel også rotteskader, der kan dog være forskellige regler fra selskab til selskab. Det tilrådes, at du kontakter dit forsikringsselskab før du ringer efter kloakmesteren, da nogle forsikringsselskaber ønsker at benytte bestemte kloakmestre. Hvorfor bruger rottebekæmperen ikke TV-inspektion for at finde kloakfejl? Rottebekæmperen skal ifølge rottebekendtgørelsen benytte røg eller vandprøver (hvilket er gratis for borgeren), hvorimod mere avancerede metoder som TV-inspektion eller lignende skal foretages af en kloakmester, og betales af grundejeren. Hvad er en røgprøve? En røgprøve er en metode til at påvise utætheder i et kloaksystem både indendørs og udendørs. Røgen pumpes med en blæser, f.eks. fra en samlebrønd, ind i bygningens kloaksystem. Hvis røgen kan ses eller lugtes inde i bygningen, indikere det at der er en defekt på systemet. Udendørs kan det typisk være et hul i jorden, hvorfra der pumpes røg. Viser røgen sig i brøndsystemet, da er der indikation for fejl. Er røgen som bruges til røgprøver giftig? Nej, røgen er ikke klassificeret som giftig, men da al røg kan være generende for luftvejene, bør der luftes grundigt ud efter røgprøven. Hvad er en vandprøve? En vandprøve har samme funktion som en røgprøve, og anvendes udendørs i nogle tilfælde på tilsvarende vis som røgprøven. Hvem skal betale kloakmesteren for undersøgelse og reparation? Udgifterne til kloakmesteren påhviler grundejeren eller dennes forsikringsselskab. Der kan være situationer, hvor rottebekæmperen ikke kan konstatere kloakfejl, men har så stærk mistanke, at han anbefaler at kloakken undersøges nærmere af en autoriseret kloakmester. Rottebekæmperen eller kommunen kan ikke drages til ansvar for udgiften til kloakmesteren, selv om denne ikke finder fejl på kloaksystemet. Jeg har bestilt kloakmester til reparation af kloakfejlene, hvad med rotterne indtil kloakken er udbedret? I visse tilfælde kan der udlægges rottegift i rottehullerne eller i foderkasser, men ofte venter rottebekæmperen til kloakfejlene er udbedret, da du ellers risikere at forgiftede rotter finder ind i huset via endnu ikke opdagede brud under huset. Hvor lang tid går der før alle rotterne er væk? Når rotterne er begyndt at æde af giften, oftest inden for nogle dage (afhængig af om andre fødekilder er fjernet), vil de typisk begynde at dø inden for én uges tid. Der kan dog gå længere tid inden alle rotterne er væk, idet det ikke er sikkert at alle rotterne æder af giften samtidig. Som en tommelfingerregel plejer man at sige, at hvis der stadig er rotter tilstede en måned efter oprydning og giftudlægning, er det tid til at revurdere situationen. Der gøres opmærksom på, at når giften er udlagt i foderkasser, kan du forvente betydelig længere periode før rotterne, som er meget mistroiske, tør gå i foderkasserne og æde af giften. Hvorfor bliver der ikke udlagt gift med det samme, når der er konstateret kloakbrud? I visse tilfælde kan der udlægges rottegift i rottehullerne eller i foderkasser, men ofte venter 16

17 rottebekæmperen til kloakfejlene er udbedret, da du ellers risikere at forgiftede rotter finder ind i huset via endnu ikke opdagede brud under huset. I tilfælde af rotter udendørs, hvor der ikke er kloakbrud, udlægges der som regel gift med det samme. Må jeg flytte giften og foderkasserne? Nej, rottegift må kun håndteres af autoriseret mandskab, alle rottebekæmpere skal være autoriserede, eller efter nærmere regler tilmeldt et autorisationskursus i rottebekæmpelse. Rotter er ekstremt mistænksomme og skal vænne sig til alt nyt. Derfor risikere du blot, at forsinke processen ved at flytte rundt på foderkasserne, dog kan rottebekæmperen vurdere at foderkasserne skal flyttes eller suppleres. Kan rotterne angribe mennesker? Du skal generelt ikke være bange for at blive angrebet af en rotte, da den hellere vil flygte end angribe. Alle dyr forsvarer sig imidlertid, hvis de bliver trængt op i en krog, så derfor er det bedre at lade rotten løbe, frem for at risikere at blive bidt i selvforsvar. Hvorfor fanger rottebekæmperen ikke rotter i fælder udendørs? Det er meget vanskeligt, for ikke at sige umuligt at komme en udendørs rottebestand til livs med fælder. I visse tilfælde, hvor rotterne færdes ind under beboelseshuset, kan du dog forsøge at opstille smækfælder ved indgangshullet, godt afskærmet med en frugtkasse eller lignende for at beskytte fugle og andre dyr udenfor målgruppen. Hvor meget plads skal en rotte have for at komme ind? En rotte kan klemme sig igennem et hul på 2,5 cm i diameter og en rotteunge behøver ikke mere end 1,5 cm i diameter for at komme ind. En mus behøver til sammenligning kun et hul på 8 mm for at kunne klemme sig igennem. Hvad lever rotterne af udendørs? Rotter kan æde stort set alt, men fuglefodring og foder ved dyrehold er meget yndede fødekilder for rotter, men rotterne kan også leve af nedfaldsfrugt og nødder samt køkkenaffald i kompostbunken. I strenge vintermåneder æder de sågar hundeekskrementer. Kan jeg lade min baby sove i barnevognen, når der er rotter i haven? Ja, det anbefales dog at sætte et myggenet eller lignende over barnevognen, så du er sikker på at en rotte ikke forvilder sig op i vognen. Kan jeg få økonomisk hjælp til genhusning, hvis jeg ikke ønsker at blive boende mens rotterne bekæmpes? Nej, desværre er det generelt for egen regning, hvis du ønsker genhusning. Der kan dog være meget sjældne undtagelser, hvor forsikringsselskabet eller boligselskabet sørger for genhusning. Hvor længe skal rottegiften være udlagt? Når rotterne er begyndt at æde af giften, oftest inden for nogle dage (afhængig af om andre fødekilder er fjernet), vil de typisk begynde at dø inden for én uges tid. Der kan dog gå længere tid inden alle rotterne er væk, idet det ikke er sikkert, at alle rotterne æder af giften samtidig. Som en tommelfingerregel plejer man at sige, at hvis der stadig er rotter tilstede en måned efter oprydning og giftudlægning, er det tid til at revurdere situationen. Der gøres opmærksom på, at når giften er udlagt i foderkasser, kan du forvente betydelig længere periode før rotterne, som er meget mistroiske, tør gå i foderkasserne og æde af giften. Hvordan kan jeg sikre mig, at jeg ikke får rotter igen? Du kan aldrig være helt sikker, men ved at sørge for at kloaksystemet er i god stand og ejendommen er 17

18 rottetæt, samt ved at sørge for at der ikke er noget på grunden som tiltrækker rotter (hønse- eller kaninhold, fuglefodring, åbne kompostbeholdere, rod, affald og skrammel), kan du nedsætte risikoen for rotteinvasion ganske betydeligt. Rottebekæmperen har påvist utætheder i soklen på mit hus, hvordan lukker jeg dem? En god måde at lukke rotterne ude på er, at benytte sammenkrøllet kyllingenet, som simpelthen stoppes ind i hullerne og fastgøres med en klat silikone eller lignende. Rotter kan gnave sig igennem alt materiale som er blødere end jern, så hvis du lukker med cement eller mørtel, er det en god idé, at du samtidig bruger kyllingenet i cementen. 18

Notat. ROTTER INDENDØRS (i byområder) i beboelsen, kælder, skunk, loft m.m. FAQ i forbindelse med rottebekæmpelse OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL:

Notat. ROTTER INDENDØRS (i byområder) i beboelsen, kælder, skunk, loft m.m. FAQ i forbindelse med rottebekæmpelse OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL: Notat FAQ i forbindelse med rottebekæmpelse ROTTER INDENDØRS (i byområder) i beboelsen, kælder, skunk, loft m.m. OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL: Jeg har anmeldt rotter indendørs, hvad sker der nu? Når du anmelder

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710 2012 158501 Dokument nr. 710 2015 310317 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelsen. Gladsaxe kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelsen. Gladsaxe kommune Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Gladsaxe kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund... 3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 5 Målelige

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 29. juni 2012 er Aalborg Kommune

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Kommunalbestyrelsen skal som noget nyt udarbejde en handlingsplan for at forebygge og bekæmpe rotter i kommunen i henhold

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund...3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen...4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...5 Målelige

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden 2016-2018 Formål og lovgrundlag Nordfyns Kommune har udarbejdet denne handlingsplan for rottebekæmpelse for perioden 2016-2018. Handlingsplanen

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima 2016-2018 Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 2 Status 3 Formål med handlingsplan..

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse 2013-2015 Indhold 1. Indledning lovgivning... 2 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 3 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 4 4. Målelige succeskriterier

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Vision Ingen rotter i gadebilledet Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Vedtaget af byrådet den 2. april 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS

Læs mere

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Vedtaget af Byrådet den 17. december 2013 1 Indhold Indledning og baggrund... 3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelse...

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Handlingsplan for bekæmpelse af rotter 2016-2018. 1 Indledning Handlingsplanen er en videreførsel af handlingsplan 2013-2015, hvor det overordnede mål er at nedbringe antallet af rotter gennem en effektiv

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2016-18 Vedtaget af Plan-, miljø - og klimaudvalget den 7. februar 2017 1 Indledning, formål og Lovgrundlag Fredensborg kommune har ansvaret for

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Ballerup Kommune Vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015 Indholdsfortegnelse Lovgivning. 3 Ressourcer 4 Overordnede mål

Læs mere

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune By og Miljø Hillerød Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Hillerød Kommune skal udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Indhold Indledning... 2 Handlingsplan 2013-2015... 2 Effektiv kommunal rottebekæmpelse, der lever op til gældende lovkrav... 2 Kemiske bekæmpelsesmidler... 3 Forebyggelse af rotteproblemer... 4 Indsats

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune 2013-2016 Side 1 Indledning og baggrund Rotter er skadedyr, der kan forvolde skader på kloakker og ejendomme, når de søger efter mad og levesteder. Det største

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune 2016 2018 Det har siden 1. januar 2013 været et krav, at alle kommuner skal have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse og at handlingsplanen

Læs mere

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse Notat Vedrørende: Handlingsplan for rottebekæmpelse Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse skal ifølge bekendtgørelsen som minimum indeholde: overordnede mål for

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune i Vordingborg Kommune 2014-2016 September 2013 1. Indledning Rotter er uønskede dyr i Danmark, fordi de kan forårsage massive bygningsskader og sprede forskellige sygdomme, herunder flere alvorlige sygdomme,

Læs mere

Rottehandlingsplan 2013-2016

Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt har Ikast-Brande Kommune indgået en aftale med ISS, der foretager de lovbestemte forårs- og efterårskampagner

Læs mere

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9 Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts 2013 1/9 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund... 3 Vision og mål... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 5 Målelige succeskriterier for rottebekæmpelse...

Læs mere

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I REBILD KOMMUNE 3. januar 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse: Emne Side Indholdsfortegnelse 02 Lovgrundlag 03 Overordnede mål for rottebekæmpelse og

Læs mere

Rotteplan

Rotteplan Rotteplan 2016-2018 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 KOMMUNEN... 2 4 BORGERNE... 2 5 LOVGRUNDLAG... 3 6 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE FOR 2013-2015...

Læs mere

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk Rotteplan 2013-2015 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE... 3 4 SKIVE KOMMUNE... 4 5 TILDELTE RESSOURCER... 5 6 SKIVE KOMMUNES

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR LOVGRUNDLAG 3 FORMÅL 3 MÅLSÆTNING 3 INDSATSOMRÅDER 4 BESKRIVELSE AF TILTAG TIL OPNÅELSE AF BESKREVNE INDSATSOMRÅDER 4 1. INFORMATION OM

Læs mere

Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan. Køge Kommune Rottehandlingsplan Køge Kommune 2016 til 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL FOR 2016-2018 3 3 TILDELTE RESSOURCER TIL ROTTEBEKÆMPELSEN 4 4 SUCCESKRITERIER 4 5 SÆRLIGE

Læs mere

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Afdeling: Teknik og Miljø Dato: Februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Norddjurs Kommunes Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt foretager Ikast-Brande Kommune selv rottebekæmpelsen i Ikast-Brande Kommune. Rottebekæmpelsen har været

Læs mere

R A P P O R T. Rottehandlingsplan

R A P P O R T. Rottehandlingsplan R A P P O R T Rottehandlingsplan 2016-2019 // 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 3. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune... 4 4. Status... 4 5.

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Maj 2013 Indledning... 3 Formål med handlingsplanen... 4 Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Aabenraa kommune... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016 ad Handlingsplan for rottebekæmpelse 2016-2018 Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade 7 4930 Maribo Udarbejdet august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Vision... 4 3. Mål...

Læs mere

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen Rottehandlingsplan 2013-2015 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx Rottehandleplan 2016-2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx 2 Rottehandleplan 2016-2018 Indhold 1. Indledning... 4 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Glostrup... 4 3. Tildelte ressourcer...

Læs mere

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 Rottehandlingsplan - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 X Lovgrundlag I henhold til bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Rottebekendtgørelsen), har

Læs mere

ROTTER INDENDØRS (I BYOMRÅDER)

ROTTER INDENDØRS (I BYOMRÅDER) ROTTER INDENDØRS (I BYOMRÅDER) - I beboelsen, kælder, skunk, loft. af Tekn. Chef Keld Petersen OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL: Jeg har anmeldt rotter indendørs, hvad sker der nu? Når man anmelder rotter indendørs

Læs mere

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan Tårnby & Dragør Kommuner Rottehandlingsplan 2013-2015 Teknisk Forvaltning Tårnby Kommune 22-11-2013 14. marts 2014 Mh Indholdsfortegnelse Forord og baggrund:... 2 Overordnede mål for rottebekæmpelse:...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune Gribskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rottebekæmpelse i Gribskov Kommune...4 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...4 4. Evaluering af handlingsplan 2013-15...5 4.1 Brug af gift...5

Læs mere

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune Side 1 Rottehandlingsplan Køge Kommune April 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS OG ORGANISERING 4 4.1 Wise Trap - pilotprojekt

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Vej & Park Sagsbehandler: Sanne Kolding Johansen Handlingsplan for rottebekæmpelse Den 1. juli 2012 trådte en ny Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. I henhold til denne nye

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Formål og lovgrundlag... 3 Opfølgning på handlingsplan 2013-2015... 4 Status på rottebekæmpelse i Lemvig Kommune... 5 Antal

Læs mere

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Rottebekæmpelse i Furesø Kommune serviceydelser og strategi Nærværende dokument beskriver de overordnede principper for rottebekæmpelse i Furesø Kommune.

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 INDLEDNING... 3 2 STATUS PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 2.1 TILDELTE RESSOURCER PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 3 MÅLSÆTNING... 4 4 INDSATSOMRÅDER... 4 5 TILTAG

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Handlingsplanen er udtryk for Aarhus Kommunes overordnede fokusområder og mål i forhold til den lovpligtige bekæmpelse

Læs mere

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Kolding Kommune 2013-2016 Indhold Vision...3 Overordnede mål...3 Indsatsområder...3 1. Kommunal rottebekæmpelse...5 2. Information til borgere og virksomheder...6 3.

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: 2016-2018 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 3 Årsag til rottetilhold... 4 Forbrug af rottegifte i perioden... 5 Status på

Læs mere

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift 275.000 kg så meget gift lægges der hvert år ud for at bekæmpe rotter og mus. Giften holder skadedyrene nede, men har

Læs mere

Rottehandlingsplan. for Bornholm

Rottehandlingsplan. for Bornholm Rottehandlingsplan 2016-2018 for Bornholm Teknik & Miljø - Marst 2017 Indholdsfortegnelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Bornholms Regionskommune... 3 Rottehandlingsplan 2016-2018... 3

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE 2013-2015 1 FORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696 af

Læs mere

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan 2013-2015 Lene Skovmose Herning Kommune 2 Indhold Lovgrundlag 3 Status...3 Organisering af rottebekæmpelsen..4 Budget for årene 2013

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse

Plan for forebyggelse og bekæmpelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2014-2016 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag... 3 2. Status... 3 3. Mål... 6 4. Handleplan... 6 4.1. Udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer...

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2017-2018 KULTUR, MILJØ OG VÆKST VEJ- OG PARKAFDELINGEN NOVEMBER 2016 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 1. Baggrund... 3 2. Handlingsplanens indhold...

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Weile-Skadedyrsrådgivning November 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Status på rotteområdet 4 Målsætning 5 Overordnede

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Indledning Rotter er skadegørere, der kan påføre det danske samfund store økonomiske tab, hvis de ikke effektivt holdes nede. Samtidig kan rotter

Læs mere

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet.

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet. Vision Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune Overordnede mål Ingen rotter i gadebilledet. Det er strategiens målsætning: At forebygge frem for at bekæmpe, At rotterne bliver i kloakken, At der

Læs mere

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Nr.33 - marts 212 Statistik om rottebekæmpelsen (Kildemateriale: De kommunale indberetninger om rottebekæmpelse) De danske kommuner har siden

Læs mere

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Forvaltning: Miljø og Teknik Dato: 17. november 2014 Sagsnr.: 09.13.01-P15-1-12 Sagsbehandler: Jakob Aarup Vedrørende: - Notat sendes/sendt til: Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Baggrund

Læs mere

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Hotel Blicher, Ry - 14. april 2015 Velkommen til informationsmøde om Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Kirsten Søndergaard og Niels Hesthaven Sørensen Flere rotter Udfordringer Flere

Læs mere

Rottehandlingsplan Vejen Kommune

Rottehandlingsplan Vejen Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Vejen Kommune Indhold; Rotter og handlingsplan... 3 Servicemål for den kommunale rottebekæmpelse i Vejen Kommune... 3 Fokusområder i handlingsplan 2016-2018... 3 Fokusområde

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 Indhold Baggrund 3 Status 4 Opfølgning på Handlingsplan 2013-2015 6 Målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 8 Indsatsområder: w 1 Målrettet kloakrottebekæmpelse

Læs mere

by i 2015 Københavns Rottestrategi

by i 2015 Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Københavns Rottestrategi Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Tryk FORMULA Grafik og layout tmf design Foto Ursula Bach øvrige billeder Københavns Kommune

Læs mere

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTEPROBLEMFRI BY I 2015 2 3 Verdens miljømetropol I 2015 vil Københavns Kommune være kendt som verdens miljømetropol.

Læs mere

ROTTE- HANDLINGSPLAN

ROTTE- HANDLINGSPLAN ROTTE- HANDLINGSPLAN 2016-2018 Den 1. juli 2012 trådte Miljøministeriets Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. Landets kommuner skal fremover udarbejde en handlingsplan for rottebekæmpelse,

Læs mere

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer 2014 Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer Rottehul på en vej, hvor rotterne er kommet op til overfladen via defekt kloak Connie Nielsen Hvidovre Kommune 15-10-2014 Indhold Resume... 2 1.0 Antal

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2015 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Status... 5 Budget... 6 Kommunens målsætning for forebyggelse

Læs mere

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune - miljøgodkendelse Teknik & Miljø - Marts 2013 Udgiver: Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår:

Læs mere

Rotte- handlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE

Rotte- handlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE Rottehandlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE 2016-2018 Rottehandlingsplan 2016 // Skanderborg Kommune Side 3 Indhold Indledning - rotter og handlingsplan... 5 Organisering og økonomi... 6 Servicemål for den

Læs mere

Rottebekæmpelse. i Middelfart Kommune

Rottebekæmpelse. i Middelfart Kommune Rottebekæmpelse i Middelfart Kommune Denne folder er til dig, der gerne vil vide lidt mere om, hvordan den kommunale rottebekæmpelse foregår, og hvilke regler der er på området samt hvilke forpligtelser

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2016-2018 Godkendt i Klima- og Miljøudvalget den 17. marts 2016 Fakta Hvorfor skal vi have en handlingsplan? Rotter kan komme igennem åbninger og

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan 2016-2018 Rottehandlingsplan Egedal Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Formål... 2 2. Bekæmpelse i Egedal Kommune... 3 2.1 Myndighedsopgaver... 3 2.2 Forebyggelse og bekæmpelse i

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 3. Status... 4 4.

Læs mere

Rotterapport. Forundersøgelse. Journalnr.: ROK1-13-0315-1-2500 Adresse: slettet. Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet

Rotterapport. Forundersøgelse. Journalnr.: ROK1-13-0315-1-2500 Adresse: slettet. Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet Rotterapport Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet Kontaktperson: slettet Første anmeldelses dato: 25. januar 2013 Kommune: København Navn: A/B slettet Tlf./mail: slettet Adresse: slettet, 2500 Valby

Læs mere

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Indledning... 2 Temaer for strategiplanen... 2 Tema A Effektiv rottebekæmpelse... 3 Indsatsområde Kvalitet... 3 Indsatsområde Miljøbevidsthed...

Læs mere

Teknik og Miljø Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2017 Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Rotteanmeldelser i Slagelse Kommune... 4 Anmeldelser på landsplan... 7 Årsager til stigninger

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 1 Udarbejdet af konsulent Ann-Charlotte Heiberg i samarbejde med Center for Anlæg og Ejendomme Juni 2016 Kontaktperson: Hanne Hansen, Center for Anlæg og Ejendomme, Tlf. 7994

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 1 0BFORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696

Læs mere

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1]

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1] Evaluering af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 [1] Indledning og formål Natur & Miljø er ansvarlig for rottebekæmpelsen i Syddjurs kommune. Den enkelte

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11 Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: dec. 2012 dec. 2015 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 4 Overordnede målsætninger

Læs mere

ROTTER PÅ DIN EjENDOm

ROTTER PÅ DIN EjENDOm ROTTER PÅ DIN ejendom UNDGÅ ROTTER I HAVEN Den daglige rottebekæmpelse i København varetages af kommunens eget autoriserede personale i skadedyrsenheden. Det er en fælles opgave at forebygge og anmelde

Læs mere

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5 Budget... 8 Kommunens

Læs mere

Om skadedyr i fødevarevirksomheder

Om skadedyr i fødevarevirksomheder Om skadedyr i fødevarevirksomheder Skadedyrssikring Fødevarevirksomheder skal forhindre skadedyr i at komme ind i virksomheden. Skadedyr kan nedbryde eller forringe fødevarer, de kan sprede smitte og udløse

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Status for rottebekæmpelsen

Status for rottebekæmpelsen Status for rottebekæmpelsen På udvalgsmødet den 6. marts 2017 blev der anmodet om en nærmere redegørelse for rottebekæmpelsen i Aarhus Kommune. Baggrunden herfor var indslaget i DR s Kontant den 2. marts

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) Page 1 of 8 BEK nr 696 af 26/06/2012 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2012 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Bilag

Læs mere

Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse

Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2017-2019 2017-2019 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 VI BETALER ALLE TIL DEN KOMMUNALE ROTTEBEKÆMPELSE... 4 ANTALLET AF ROTTEANMELDELSER

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

Rottehandlingsplan Varde Kommune

Rottehandlingsplan Varde Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Varde Kommune Siden 1. januar 2013 har alle kommuner skulle have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse med krav om fornyelse minimum hvert tredje år. Rottehandlingsplanen

Læs mere

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke Formand for Danske kloakmestre I menneskets fodspor, med store epidemier til følge. Alt hvad man tror man ved er forkert Hvorfor sætte en rotteforsinker?. De

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) BEK nr 696 af 26/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-4400-00004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER PROJEKT Vesthimmerlands Kommune Projekt nr. 210947 Version 2 Dokument nr. 125919480 Udarbejdet af JVI Kontrolleret af SHH

Læs mere

gladsaxe.dk Undgå rotter sådan gør du

gladsaxe.dk Undgå rotter sådan gør du gladsaxe.dk Undgå rotter sådan gør du 2017 Vi hjælper dig Gladsaxe Kommune står klar til at hjælpe dig, hvis du har problemer med rotter i dit hus, din lejlighed eller på din ejendom. Kommunens rottefænger

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? Lejre Forsyning Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg?

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø Hvad kan jeg forlange af kommunens rottebekæmper, når jeg har anmeldt rotter? Hvis du anmelder rotter til din kommunes Teknik & Miljø, bør det altid

Læs mere

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2011-2013 1 Indhold Lovgrundlag... 3 Status... 3 Organisering af rottebekæmpelsen... 3 Budget for årene 2011-2013... 3 Vision... 4 Mål... 4 Indsatsområder...

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Side Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00027 Ref. Mimad, mihal Den 19/1 2015 Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter Udkast til vejledning

Læs mere

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø Hvad kan jeg forlange af kommunens rottebekæmper, når jeg har anmeldt rotter? Hvis du anmelder rotter til din kommunes Teknik & Miljø, bør det altid

Læs mere