Tryghed på arbejdsmarkedet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tryghed på arbejdsmarkedet"

Transkript

1 August 2010 Tryghed på arbejdsmarkedet Resume Det danske arbejdsmarked er generelt karakteriseret ved en meget betydelig jobomsætning. Aktuelt påbegynder godt personer årligt ny beskæftigelse. Det fleksible arbejdsmarked sikrer, at arbejdskraften let allokeres til de virksomheder, hvor der er behov, hvilket er til gavn for den samlede danske økonomi. For lønmodtagerne er det dog hermed i praksis sjældent muligt at fastholde job på samme virksomhed gennem hele arbejdslivet i Danmark. I den danske flexicurity-model kompenseres lønmodtagerne for den usikkerhed, de har, men med stigende ledighed stiger usikkerheden for, om modellen fungerer. Usikkerheden er næret af en vis frygt for social dumpning i form af, at personer fra andre lande tager arbejde i Danmark til en meget lavere løn end danske lønmodtagere. Usikkerheden om bæredygtigheden af den danske flexicurity-model er særligt knyttet til, at mange lønmodtagere oplever, at der ikke gives reel sikkerhed i form af lønkompensation (hvilket vil blive forstærket af den halvering af dagpengeperioden, der er vedtaget som element i genopretningsaftalen) og reel hjælp til opnåelse af ny beskæftigelse, f.eks. gennem opkvalificering, som kompensation for den fleksibilitet, de danske lønmodtagere tilbyder arbejdsgiverne. Der er behov for at revitalisere den danske model, således at det trade off, der i modellen, hvor lønmodtagerne accepterer fleksibilitet i ansættelsen mod en sikkerhed om kompensation og hjælp ved evt. ledighed, kommer bedre i balance. IDAs medlemmer er åbne for at fastholde et fleksibelt arbejdsmarked, men de efterspørger forbedringer af de komponenter, der sikrer dem en reel tryghed, primært i form af adgang og ret til løbende efteruddannelse. IDA anbefaler At den danske flexicurity-model revitaliseres, særligt således at lønmodtagerne får bedre mulighed for at opretholde deres værdi på arbejdsmarkedet. Det kræver, at der sættes fokus på lønmodtagernes adgang til kompetenceudvikling og på de rammer, lønmodtagerne har for at deltage i den relevante kompetenceudvikling, f.eks. brugen af systematisk uddannelsesplanlægning og sikring af finansieringen af Skal indeholde kompetenceudviklingsindsatsen. beskrivelse af: Problem, Konsekvens, Anbefalinger At myndighedernes fokus på virksomhedernes brug af udenlandsk arbejdskraft skærpes, så vilkårene på det danske arbejdsmarked ikke undermineres gennem social dumpning. At dagpengene hæves til et niveau, hvor de igen udgør en reel økonomisk sikring ved ledighed. Evt. en model hvor niveauet gradvist sænkes gennem dagpengeperioden.

2 Stigende utryghed i krisens kølvand Ledigheden er steget markant i Danmark de seneste to år og er nu oppe på godt Dette betyder meget naturligt, at der også blandt de beskæftigede er en stigende utryghed. Utrygheden gælder ikke kun, om man bliver ledig, men også hvorvidt det er muligt at opnå ny beskæftigelse i tilfælde af ledighed. Blandt IDAs medlemmer har denne usikkerhed været stigende i det seneste år, og knap hvert andet medlem har i det seneste år oplevet en stigende usikkerhed om, hvorvidt de kan beholde deres nuværende job, jf. tabel 1. Tabel 1: Usikkerhed om at kunne beholde sit nuværende job IDAs medlemmer I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Har du i løbet af det seneste år oplevet en stigende usikkerhed om, hvorvidt du kan beholde dit nuværende job? 11 % 11 % 23 % 18 % 34 % 4 % Kilde: Medlemsundersøgelsen Usikkerheden ses blandt alle grupper af IDAs medlemmer, men er dog ikke overraskende mere udtalt blandt de privat ansatte end blandt de statsligt og kommunalt ansatte. Krisens gennemslag har særligt betydet beskæftigelsestilbagegang i fremstillingserhvervene og bryggebranchen, hvor en stor del af de privatansatte IDA medlemmer er. Det danske arbejdsmarked er generelt karakteriseret ved en meget betydelig jobomsætning, hvor mange personer hvert år fratræder et job og påbegynder et andet, eventuelt efter en ledighedsperiode. Det er godt hver femte beskæftiget, svarende til godt personer, der årligt påbegynder ny beskæftigelse, enten fra andet job eller fra ledighed 1. Arbejdsmarkedet er således kendetegnet ved en meget betydelig fleksibilitet med mange jobskift, og sammenlignet med andre lande er der i Danmark en meget begrænset regulering af virksomhedernes ret til at hyre og fyre de ansatte 2. I praksis er det således sjældent muligt at fastholde job på samme virksomhed gennem hele arbejdslivet i Danmark, men al erfaring viser, at det fleksible danske arbejdsmarked ikke betyder, at ledigheden i Danmark er højere end f.eks. i de øvrige EU-lande. Det fleksible arbejdsmarked sikrer derimod, at arbejdskraften let allokeres til de virksomheder, hvor der er behov, hvilket er til gavn for den samlede danske økonomi. Risikoen for at miste sit job har således altid eksisteret, men der er kommet nye dimensioner til befolkningens og IDA medlemmernes bekymringer. 1 Beskæftigelsesministeriet, Konjunktur og arbejdsmarked, januar F.eks. beskrevet i DI, Indsigt, 20. april, Side 2

3 Konkurrence udefra og social dumpning En del af denne stigende bekymring for at miste sin beskæftigelse og eventuelt opleve arbejdsløshed, skyldes således frygten for social dumpning. Der er således i befolkningen en meget udtalt bekymring for, at ens job kan blive overtaget af personer fra andre lande, der vil arbejde i Danmark for en meget lavere løn end den, danske lønmodtagere får. Det er 65 pct. af befolkningen, der har denne bekymring. Bekymringen er markant højere blandt de ufaglærte og faglærte (henholdsvis 75 og 72 pct.), end den er blandt personer med en videregående uddannelse, hvor 50 pct. deler bekymringen. Frygten for social dumpning er markant mindre udtalt blandt IDAs medlemmer end i befolkningen som helhed, men det er slående, at bekymringen også har fat i mere end hver tredje af IDAs medlemmer, jf. tabel 2. Tabel 2: Usikkerhed om social dumpning Andel der er meget enig eller enig i følgende udsagn: Befolkningen Medlemmerne Jeg er bekymret for, at personer fra andre lande tager arbejde i Danmark til en meget lavere løn end danske lønmodtagere. Kilde: Befolkningsundersøgelsen og Medlemsundersøgelsen 65 % 37 % Blandt IDAs medlemmer er der størst usikkerhed blandt akademi-, diplom- og teknikumingeniørerne, mens den er mindst blandt civilingeniørerne og de naturvidenskabelige kandidater, og der er større usikkerhed blandt de ældre (50-54årige) end blandt de yngre. Disse tal dokumenterer, at der er behov for at have fokus på, hvordan der kan arbejdes for øget tryghed på det danske arbejdsmarked. Tryghed prioriteres Når befolkningen og IDAs medlemmer skal karakterisere et godt job, er der generelt enighed om, at tryghed i ansættelsen har høj prioritet, jf. tabel 3 nedenfor. Tryghed i ansættelsen udpeges som et vigtigt karakteristikon ved et godt job, særligt blandt befolkningen som helhed, men også blandt IDAs medlemmer. Gode ledere og kolleger samt udfordringer i jobbet er de højest prioriterede forhold generelt, ligesom frihed til selv at tilrettelægge arbejdet, klare mål for ens arbejde og at ens indsats honoreres, prioriteres højt af IDAs medlemmer. Tabellen viser dog, at tryghed i ansættelsen både i befolkningen generelt og blandt IDAs medlemmer prioriteres højere end f.eks. høj løn, andre materielle goder, ikke for stort arbejdspres eller lang (6 ugers) ferie. Side 3

4 Tabel 3: Karakteristika ved et godt job Meget vigtigt Vigtigt I alt Meget vigtigt Vigtigt Gode ledere 62 % 32 % 94 % Gode ledere 59 % 38 % 97 % Frihed til selv at tilrettelægge arbejdet lægge arbejdet Frihed til selv at tilrette- 41 % 44 % 86 % 52 % 43 % 95 % Tryghed i ansættelsen jobbet At der er udfordringer i 39 % 48 % 86 % 44 % 52 % 95 % At der er udfordringer i Personlige udviklings- 37 % 51 % 88 % jobbet og karrieremuligheder 35 % 54 % 89 % Hjælpsomme kolleger 36 % 55 % 91 % Hjælpsomme kolleger 35 % 60 % 95 % At det honoreres, når man gør en ekstra 34 % 47 % 81 % At det honoreres, når man gør en ekstra 28 % 55 % 83 % indsats indsats At der er klare mål for At der er klare mål for 28 % 54 % 82 % ens arbejde ens arbejde 28 % 53 % 81 % Personlige udviklingsog karrieremuligheder 26 % 51 % 76 % Tryghed i ansættelsen 20 % 54 % 74 % Gode muligheder for 18 % 55 % 72 % Mulighed for at arbejde 17 % 41 % 58 % efteruddannelse Fast ugentlig arbejdstid 15 % 29 % 44 % Mere end 6 ugers ferie 13 % 27 % 40 % Arbejdet bidrager til at løse væsentlige samfundsproblemer Ikke for stort arbejdspres hjemme Gode muligheder for efteruddannelse Arbejdet bidrager til at løse væsentlige samfundsproblemer I alt 17 % 58 % 74 % 9 % 31 % 39 % 11 % 31 % 42 % Høj løn 7 % 60 % 66 % 11 % 42 % 52 % Mere end 6 ugers ferie 5 % 21 % 26 % Høj løn 10 % 56 % 66 % Ikke for stort arbejdspres 5 % 33 % 38 % Mulighed for at arbejde hjemme 10 % 24 % 34 % Fast ugentlig arbejdstid 4 % 17 % 21 % Andre materielle goder Andre materielle goder 9 % 38 % 47 % end løn end løn 4 % 37 % 41 % At jobbet giver en god At jobbet giver en god 6 % 24 % 30 % 3 % 24 % 27 % status status Kilde: Befolkningsundersøgelsen og Medlemsundersøgelsen Videre viser tabellen, at der er mange, der vurderer, at et vigtigt karakteristikon ved et godt job er, at jobbet er en trædesten på vejen til det næste job. Mange finder således, at elementer som personlige udviklings- og karrieremuligheder og gode muligheder for efteruddannelse er vigtige karakteristika ved et godt job. Der er, jf. tabel 3 ovenfor, flere, der prioriterer disse forhold højt, end der prioriterer høj løn og andre indkomstrelaterede forhold som vigtige ved et godt job. Holder flexicurity modellen? Disse prioriteringer skal ses i forhold til den meget roste danske arbejdsmarkedsmodel, flexicurity modellen. Denne model indebærer, at arbejdstagerne må være parate til at udvise fleksibilitet, foretage jobskifte og eventuelt opleve perioder med ledighed, men at der til gengæld er udspændt et sikkerhedsnet under dem i form at økonomisk kompensation og hjælp fra en aktiv arbejdsmarkedspolitik. Side 4

5 Samspillet mellem de tre elementer karakteriseres ofte som en gyldne trekant, der har udgjort en af grundpillerne i den succesfulde danske økonomi i de senere år. Modellen er dog ikke bedre rodfæstet i befolkningen, end at en meget stor del finder, at tryghed i ansættelsen er et vigtigt karakteristikon ved et godt job, jf. ovenfor. Mange er således ikke så begejstrede for fleksibilitetskomponenten i den danske model. Dette kan måske skyldes, at for en stor del af befolkningen har securityelementet i modellen i de senere år tabt værdi. Dels har den gennemsnitlige kompensationsgrad været faldende gennem en årrække og er f.eks. nu nede på knap 31 pct. 3 for en civilingeniør med en gennemsnitsindtægt, dels er der mange, der oplever mangler i den aktive beskæftigelsespolitik og vurderer, at de kun får begrænset hjælp til opgaven med at opnå ny beskæftigelse ved eventuel ledighed. I en nyligt gennemført analyse betegner en dimittend således det beskæftigelsespolitiske system som et trehovedet monster, hvor de møder bureaukrati, kontrol og straf 4. Hermed er to af benene i den gyldne trekant ved at være så amputerede, at modellen samlet fremstår som mindre attraktiv for lønmodtagerne. Dette sætter spørgsmålstegn ved modellens fremtidige eksistensberettigelse og åbner for en debat om, hvordan den enten kan revitaliseres, eller hvordan en justeret arbejdsmarkedsmodel skal indrettes. Ingeniørforeningen har forsøgt at afdække, hvordan modellen skal styrkes ved at afdække befolkningens og medlemmernes holdninger til de tre centrale komponenter i den gyldne trekant. Svar på udfordringerne Er svaret længere opsigelsesvarsler altså et skridt væk fra fleksibiliteten i modellen, er svaret øget lønkompensation, eller er svaret mere fokus på de foranstaltninger, der sikrer personer, der bliver arbejdsløse, hurtig genindtræden på arbejdsmarkedet? 3 Beregnet pr. september AC: Det frie valg eller det frie fald? - overgangen fra studium til job Side 5

6 Tabel 4: Vigtige forhold at kæmpe for på arbejdsmarkedet i dag Andel der finder følgende forhold meget vigtige eller vigtige at kæmpe for på arbejdsmarkedet i dag Befolkningen Medlemmerne Reduceret fleksibilitet Længere opsigelsesvarsler 38 % 25 % Bedre kompensation Højere dagpenge i starten af ledighedsperioden, mod at den samlede længde af dagpengeperioden bliver kortere Hurtigere genindtræden Bedre adgang til efteruddannelse Ret til arbejdsgiverbetalt efteruddannelse ved afskedigelse Ret til arbejdsgiverbetalt hjælp til at finde nyt job ved afskedigelse Kilde: Befolkningsundersøgelsen og Medlemsundersøgelsen 44 % 44 % 68 % 59 % 44 % 59 % 53 % 47 % I en prioritering af en fremtidig indretning af arbejdsmarkedet og hvilke forhold det særligt er vigtigt at kæmpe for, tegner der sig et interessant billede, når de tre elementer fra den gyldne trekant betragtes: fleksibilitet, kompensation og støtte til genindtræden på arbejdsmarkedet, jf. tabel 4 ovenfor. Ikke mindre fleksibilitet Både i befolkningen generelt og blandt IDAs medlemmer er der begrænset tilslutning til en løsningsmodel, der indebærer, at fleksibiliteten på arbejdsmarkedet reduceres ved at øge opsigelsesvarslernes længde. 38 pct. af befolkningen finder, at det er meget vigtigt eller vigtigt at kæmpe for længere opsigelsesvarsler, mens det kun er 25 pct. af IDAs medlemmer, der har denne holdning. Så på trods af vurderingen af, at tryghed i ansættelsen er et vigtigt karakteristikon ved et job (jf. tabel 3), så resulterer det ikke i et ønske om en generel ændring af den danske model, der netop er karakteriseret ved relativt lempelige vilkår for afskedigelse af de ansatte. Revitalisering af flexicuritymodellen Kravene til en revitaliseret arbejdsmarkedsmodel ligger i lidt højere grad i relation til ændringer af dagpengesystemet i retning af en højere kompensationsgrad i en del af ledighedsperioden. Det er knap halvdelen af hver af de to grupper (44 pct.), der finder, at dette er en løsningsmodel, der er værd at kæmpe for 5. Den danske arbejdsmarkedsmodels iboende logik synes stadig at appellere til IDAs medlemmer og befolkningen generelt. Der er i svarene ikke et entydigt opgør med fleksibiliteten på arbejdsmarkedet. Men svarene tegner et billede af, at der er behov for at revitalisere de dele af modellen, der har fokus på trygheden, særligt de dele der bidrager med tryghed til, at lønmodtagerne kan opnå ny beskæftigelse, hvis de bliver afskediget. 5 Spørgsmålet er formuleret således, at den øgede kompensation i starten af en ledighedsperiode er kædet sammen med en reduceret længde af den samlede dagpengeperiode. Tilslutningen til, eller fravalget af, denne model kan ikke entydigt tages som udtryk for en holdning om generelt øgede dagpenge, men afspejler en af de modeller, der er diskuteret mest i relation til en reform af dagpengesystemet. Side 6

7 I forhold til de elementer, der vedrører de tre ben I den gyldne trekant, er det tydeligt, at de forhold, der relaterer sig til en hurtig genindtræden på arbejdsmarkedet, er dem, flest finder, det er vigtigt at kæmpe for på arbejdsmarkedet i dag. Dette gælder ikke mindst de elementer, der knytter sig til adgang og ret til efteruddannelse. Efteruddannelsen er en af de beskæftigedes bedste muligheder for løbende at opretholde deres værdi på arbejdsmarkedet og herigennem sikre deres fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Mobication som en vigtig del af løsningen Mange ser således mobication 6, der indebærer løbende fokus på efteruddannelse, som en central del af løsningen på de udfordringer, den danske model står overfor. Blandt IDAs medlemmer er der således mere end dobbelt så mange, der finder, at det er vigtigt at kæmpe for bedre adgang til efteruddannelse (59 pct.), ret til arbejdsgiverbetalt efteruddannelse ved afskedigelse (53 pct.) end der er, der vil kæmpe for længere opsigelsesvarsler (25 pct.). Medlemmerne er således indstillet på et arbejdsmarked, hvor der ikke er garanti for job på samme virksomhed hele livet igennem, men de efterspørger muligheder for løbende at udvikle deres kompetencer, så de lettere kan genindtræde i andre job, hvis de skulle blive ledige. På dette område ønsker de, både at der stilles krav til arbejdsgiverne, når der afskediges, og også at der stilles krav om bedre adgang til efteruddannelse generelt. Samtidig er der også opbakning både blandt befolkningen og IDAs medlemmer til at kæmpe for ret til arbejdsgiverbetalt hjælp til at finde nyt job ved afskedigelse. Det er knap halvdelen af medlemmerne (47 pct.) der finder, at dette er værd at kæmpe for, mens 44 pct. af befolkningen finder det værd at kæmpe for. Kritik af den beskæftigelsespolitiske indsats Hermed er der både blandt borgerne og IDAs medlemmer en udtalt holdning om, at det er relevant at kæmpe for at få et arbejdsgiverfinansieret supplement til den beskæftigelsespolitiske indsats, de forventer at få. Både borgerne og IDAs medlemmer efterspørger hermed en service, som de med rette kunne forvente at få gennem det beskæftigelsespolitiske system, men som de tilsyneladende ikke regner med, at de får i fornødent omfang. Dette er et relativt markant signal om, at der er behov for at fokusere på den beskæftigelsespolitiske indsats, og at der er mange, der vurderer, at der er behov for et supplement fra virksomhederne. 6 Beskriver en tese om, at skal Danmarks konkurrenceevne fastholdes og udvikles, så er høj mobilitet på arbejdsmarkedet i tæt samspil med et effektivt og fleksibelt uddannelsessystem en forudsætning. Beskrevet i forskningsnotat 107 (2010) fra FAOS. Side 7

8 Kontakt Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til konsulent Fin Krog Jørgensen eller journalist Tine Bøge. Metode Resultaterne i IDA-analyser bygger (hvis ikke andet er nævnt) på tre undersøgelser: En befolkningsundersøgelse gennemført for IDA af Capacent. Resultaterne bygger på i alt gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere mellem 18 og 65 år. Interviewene er gennemført i perioden 17. til 22. marts En virksomhedsundersøgelse gennemført for IDA af Capacent. Resultaterne er lavet på baggrund af i alt 301 gennemførte interview med virksomheder med mindst fem ingeniører ansat. Interviewene er gennemført i perioden 7. april til 15. april En medlemsundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af erhvervsaktive medlemmer mellem 18 og 65 år. Af de 4709 der fik spørgeskemaet svarede de 1251, hvilket giver en svarprocent på 27. Interviewene blev foretaget i perioden 8. april til 19. april Side 8

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5.

EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5. EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5. april 2016, 05:00 Del: Vi kan takke vores fleksible arbejdsmarked for, at vi er så hurtige

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform marts 2012 Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform Indledning. Sammen med den tidligere borgerlige regering fik Danmark en beskæftigelsespolitik i stedet for den hidtil førte aktive arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

Ingeniøren som leder. Resume

Ingeniøren som leder. Resume August 2010 Ingeniøren som Resume skab fremstår i dag som en uomgængelig faktor og en afgørende forudsætning for, at private og offentlige virksomheder og organisationer kan udvikle og begå sig i en stadigt

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 13

Fleksibelt arbejdsmarked 13 Fleksibelt arbejdsmarked Hvis danske virksomheder skal være konkurrencedygtige, skal de have adgang til kvalificeret arbejdskraft. Et fleksibelt dansk arbejdsmarked sikrer, at arbejdskraften let kan finde

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 15

Fleksibelt arbejdsmarked 15 Ledighed Et fleksibelt arbejdsmarked bidrager til, at arbejdskraften anvendes effektivt, og ledige hurtigt finder ny beskæftigelse. Hvis efterspørgslen falder i dele af økonomien, skal arbejdskraften kunne

Læs mere

DANSK FLEXICURITY I KRISE?

DANSK FLEXICURITY I KRISE? DANSK FLEXICURITY I KRISE? T H O M A S B R E D G A A R D C E N T E R F O R A R B E J D S M A R K E D S F O R S K N I N G V E D A A L B O R G U N I V E R S I T E T F O R S K A R S E M I N A R I U M I U

Læs mere

Danmark er mester i at få folk i job

Danmark er mester i at få folk i job Den danske flexicurity-model Danmark er mester i at få folk i job Danmark har ifølge World Economic Forum det mest fleksible arbejdsmarked i Europa målt på, hvor let det er at hyre og fyre medarbejdere.

Læs mere

Forslag om udvidet ungeindsats

Forslag om udvidet ungeindsats Sagsnr. 61.01-06-1 Ref. CSØ/kfr Den 7. april 006 Forslag om udvidet ungeindsats Regeringen vil nedsætte ydelserne for de 5-9-årige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. For kontanthjælpsmodtagerne gælder

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Folketinget Arbejdsmarkedsudvalget og Europaudvalget. Udtalelse om Kommissionens grønbog om modernisering af arbejdsretten

Folketinget Arbejdsmarkedsudvalget og Europaudvalget. Udtalelse om Kommissionens grønbog om modernisering af arbejdsretten Folketinget Arbejdsmarkedsudvalget og Europaudvalget Kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og ligestilling Hr. Vladimír Špidla, Europa-Kommissionen, B-1049 Bruxelles,

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked

Fremtidens arbejdsmarked Fremtidens arbejdsmarked Lars Djernæs, seniorrådgiver ved Nordisk Ministerråds sekretariat 1 Fremtidens arbejdsmarked Ministerrådet for Arbejdslivs samarbejdsprogram 2013-16 www.norden.org (ANP 2013:754)

Læs mere

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014 December 2014 Dagpengesystemet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om dagpengesystemet gennemført af Epinion for DeFacto i september/oktober 2014. Der er 1.066, der har besvaret undersøgelsen.

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Atypisk beskæftigelse. Atypisk beskæftigelse, holdninger og motiver, blandt IDAs medlemmer

Atypisk beskæftigelse. Atypisk beskæftigelse, holdninger og motiver, blandt IDAs medlemmer Atypisk beskæftigelse Atypisk beskæftigelse, holdninger og motiver, blandt IDAs medlemmer Februar 2017 Atypisk beskæftigelse Resume Analysen viser, at det typiske blandt IDAs medlemmer stadig er én fast

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 produktionsskoler Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat

Læs mere

Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet

Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet Organisation for erhvervslivet April 2010 Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet AF ØKONOMISK KONSULENT ULLA SILBYE, USI@DI.DK virksomhedernes forventninger til 2. kvartal 2010 peger i retning af en

Læs mere

beskæftigelsesområdet

beskæftigelsesområdet Medlemsundersøgelse op til OK18 beskæftigelsesområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 Generelt Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat på en

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet. Analyse af dimittenderne fra 2008-2011

Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet. Analyse af dimittenderne fra 2008-2011 Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet Analyse af dimittenderne fra 2008-2011 Januar 2012 2 Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet Resume Ingeniørarbejdsmarkedet er en seismograf for de økonomiske

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. sprogcenterområdet. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. sprogcenterområdet. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 sprogcenterområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er

Læs mere

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Marts 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Dette faktaark

Læs mere

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100.

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100. Bettina Carlsen Maj 2011 FTFs ungdomsundersøgelse 2011 De unge sygeplejerskers forventninger til og oplevelse af arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de 538 beskæftigede sygeplejerskers oplevelse

Læs mere

Virksomheder har større fokus på alternativer til afskedigelser

Virksomheder har større fokus på alternativer til afskedigelser Organisation for erhvervslivet December 29 Virksomheder har større fokus på alternativer til afskedigelser AF ØKONOMISK KONSULENT ULLA SILBYE, USI@DI.DK De danske virksomheders forventninger til beskæftigelsen

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

August 2010. Løndannelse. Resume

August 2010. Løndannelse. Resume August 2010 Løndannelse Resume N der forhandles løn i den offentlige sektor, sker det med udgangspunkt i et lønsystem, som er aftalt mellem lønmodtagerorganisationer og de statslige, kommunale og regionale

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Udgave: 10. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige

Læs mere

OECD: Under job er i høj risiko for at blive automatiseret

OECD: Under job er i høj risiko for at blive automatiseret OECD: Under. job er i høj risiko for at blive automatiseret Gennem de senere år er det næsten blevet en sandhed, at der i løbet af de næste 1- år vil forsvinde 8. job fra det danske arbejdsmarked som følge

Læs mere

LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats

LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats Michael Jacobsen LO LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats Udviklingen i arbejdsløsheden. Kan vi ånde lettet op! Arbejdsløshedstal skal fortolkes med forsigtighed

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) 1 Rammerne for dagpenge og kontanthjælp skal være mere retfærdige. Det skal sikres, at færre falder ud af dagpengesystemet,

Læs mere

BORGERPANEL. Hver tiende frygter for jobbet i Februar 2013

BORGERPANEL. Hver tiende frygter for jobbet i Februar 2013 BORGERPANEL Februar 2013 Hver tiende frygter for jobbet i 2013 Knap en ud af ti beskæftigede frygter for deres job mens hver tredje tror, at det bliver vanskeligt eller umuligt at finde et nyt job på samme

Læs mere

Den danske model. Workshop ved TR-Forum 2011

Den danske model. Workshop ved TR-Forum 2011 Den danske model Workshop ved TR-Forum 2011 Hovedpunkter PensionDanmark en del af den danske model ved Torben Möger Pedersen Den danske model Hvad kendetegner den danske model, og hvilke udfordringer står

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

De ansatte flygter efter krisen

De ansatte flygter efter krisen Center for Arbejdsmarkedsforskning, CARMA De ansatte flygter efter krisen Lederne Østjylland og Kronjylland Den 5. April 2011 Flemming Ibsen, Professor Center for arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked.

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 441 Offentligt T A L E 20. maj 2016 Samrådstale om østeuropæisk arbejdskraft den 10. juni 2016 J.nr. 2016-3268 Center for Arbejdsmarkedspolitik

Læs mere

LO s målprogram Den 20. november Arbejdsmarked. Arbejdsmarkedspolitik og flexicurity

LO s målprogram Den 20. november Arbejdsmarked. Arbejdsmarkedspolitik og flexicurity LO s målprogram 2016-2019 Den 20. november 2015 Arbejdsmarked Arbejdsmarkedspolitik og flexicurity Hovedudfordringer 2016-2019: Med et Europa med åbne grænser og en stigende konkurrence på arbejdskraft

Læs mere

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår Barsel og løn ved barns sygdom Privatansattes vilkår Marts 2015 Barsel og løn ved barns sygdom Resume Funktionærloven giver ret til barsel i samlet 18 uger med halv løn til kvinder, men ingen rettigheder

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet

Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet Den aktuelle krise sætter dybe spor på arbejdsmarkedet. Nyledige hænger fast i ledighedskøen, og specielt personer over 50 år og indvandrere fra

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen 21 23 79 52 og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 23. juni 2014 GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Dette notat belyser gevinsten ved at taget et

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE 1. december 28 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE Der har været en voldsom stigning i sundhedsforsikringer, og op i mod 1 mio. personer har nu en

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Job for personer over 60 år

Job for personer over 60 år Job for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB @kl.dk Seniorerne over 60 år fortsætter i stigende grad på arbejdsmarkedet, men hvilke job er de beskæftiget i, og i hvor høj grad er seniorerne

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

danskere uden økonomisk sikkerhedsnet

danskere uden økonomisk sikkerhedsnet 17. februar 2009 Specialkonsulent Mie Dalskov Direkte tlf. 33 55 77 20 Mobil tlf. 42 42 90 18 Direktør Lars Andersen Direkte tlf. 33 55 77 17 Mobil tlf. 40 25 18 34 Resumé: 275.000 danskere uden økonomisk

Læs mere

Tilfreds LO-formand: Nye dagpenge styrker trygheden - UgebrevetA4.dk 19-10-2015 19:45:45

Tilfreds LO-formand: Nye dagpenge styrker trygheden - UgebrevetA4.dk 19-10-2015 19:45:45 DAGPENGEUDSPIL Tilfreds LO-formand: Nye dagpenge styrker trygheden Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 19. oktober 2015, 14:00 Del: Dagpengesystemet får en tiltrængt

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Halvdelen af den danske jobfremgang

Halvdelen af den danske jobfremgang Halvdelen af den danske jobfremgang er deltidsjob Fra starten af 13 har der været fremgang på det danske arbejdsmarked. Målt i hoveder er lønmodtagerbeskæftigelsen steget markant mere end opgjort i fuldtidspersoner.

Læs mere

Dynamiske effekter af en skattereform

Dynamiske effekter af en skattereform Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 177 Offentligt OMTRYK februar 2009 Dynamiske effekter af en skattereform Skattekommissionen er i februar 2009 kommet med et bud på en skattereform, der skal ruste Danmark

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Europa taber terræn til

Europa taber terræn til Organisation for erhvervslivet Marts 2010 Europa taber terræn til og Kina AF CHEFKONSULENT HENRIK SCHRAMM RASMUSSEN, HSR@DI.DK Europa taber terræn til og Kina under krisen. Samtidig betyder den aldrende

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedresultater Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet... 7

Indholdsfortegnelse. Hovedresultater Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet... 7 Indholdsfortegnelse Hovedresultater... 2 Balance mellem arbejde og privatliv... 3 Balance og fleksibilitet... 7 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 9 1 Hovedresultater Knap hver tiende

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

16. juni Af Peter Spliid. Resumé:

16. juni Af Peter Spliid. Resumé: 16. juni 2003 Af Peter Spliid Resumé: HØJERE PENSIONSALDER Et af tidens hede debatemner er den tidlige tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Baggrunden for interessen for dette emne er, at vi i de kommende

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Den danske model er et værn mod langtidsledighed

Den danske model er et værn mod langtidsledighed Den danske model er et værn mod langtidsledighed I Danmark er understøttelsen for langtidsledige forholdsvis høj. Alligevel er langtidsledigheden i Danmark relativt lav ovenikøbet trods det, at Danmark

Læs mere

Fremtidens velfærd. En undersøgelse af toplederes syn på efterlønsordningen

Fremtidens velfærd. En undersøgelse af toplederes syn på efterlønsordningen Fremtidens velfærd En undersøgelse af toplederes syn på efterlønsordningen Ledernes Hovedorganisation December 2005 Sammenfatning Denne rapport handler om hvilke forventninger danske virksomhedsledere

Læs mere

LO, FTF, Akademikerne og DA om fremtiden for Europas arbejdsmarked

LO, FTF, Akademikerne og DA om fremtiden for Europas arbejdsmarked LO, FTF, Akademikerne og DA om fremtiden for Europas arbejdsmarked Erklæring om fælles mål for EU s arbejdsmarked til regeringen, Folketinget, politiske partier og kommende medlemmer af Europa-Parlamentet

Læs mere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA Fag og Arbejde Analysesektionen, 7. juni 2007 Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA har gennemført en medlemsundersøgelse fra d. 25. maj til d. 3. juni 2007

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed august 2010 Køn, løn og ledelse Resumé Uanset krise eller opsving så er Danmarks styrke en fleksibel og højt uddannett arbejdskraft. Denne analyse ser på barrierer og muligheder for at alle, uanset køn,

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked Når der skal efteruddannes i bygge- og anlægsbranchen, er fokus rettet imod medarbejdere, der kommer fra andre brancher - og jo yngre de er, jo mere uddannelse modtager

Læs mere

Få er midlertidigt ansat i Danmark

Få er midlertidigt ansat i Danmark Få er midlertidigt ansat i I er relativt få ansat på en midlertidig ansættelsesordning. I EU er det omkring pct., der er ansat midlertidigt. I er det knap pct. Ser man på aldersgruppen -34-årige, er tendensen

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det forslag til

Læs mere

Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige

Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige uddannelser maj 2010 Resume I en situation hvor fremskrivninger viser, at der i fremtiden vil være mangel på ingeniører, spiller aktiviteterne

Læs mere

NR. 9 - September Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt

NR. 9 - September Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt NR. 9 - September 2008 Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Flemming Andersen Foto: PolFoto Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF 1. oplag 250 eksemplarer

Læs mere

Det danske arbejdsmarked er i europæisk top

Det danske arbejdsmarked er i europæisk top Det danske arbejdsmarked er i europæisk top Arbejdsløsheden i Euroområdet er kommet under pct., og i oktober var ledigheden i euroområdet den laveste, som er blevet målt siden juli 29. Mere end halvdelen

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere