KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN"

Transkript

1 KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN Del 1. KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Kontrakter om bådpladser og skråningshuse skal indgås på vilkår, der er godkendt af Ishøj Kommune. Kontrakter kan ikke indgås på vilkår der gælder udover 31. december 2020 og må ikke indeholde bestemmelser om kontant betaling udover betaling af de af Ishøj Havns repræsentantskab til enhver tid godkendte købesummer for brugsretten til de respektive bådpladser og de af Ishøj Havn godkendte anskaffelsespriser for skråningshuse og andele heraf. Brugsretskontrakt af 3. maj 2005 om bådplads i Ishøj Fritidshavn og Brugsret kontrakt af 3. maj 2005 om andel af skråningshus i Ishøj Fritidshavn skal benyttes. 1. Tildeling og benyttelse af fast bådplads. Berettiget til fast bådplads er bådejere, der er tilmeldt folkeregistret. Det pålægges kontrakthaver/årsgæstelejer at meddele S/I Ishøj Havn enhver ændring, der vedrører kontrakt-/lejeforholdet. Der betinges medlemskab af en af de i Ishøj Havn hjemmehørende godkendte sejlklubber/bådelaug. Gyldigt medlemsbevis kan forlanges forevist S/I Ishøj Havn. Hver bådpladsberettiget person kan kun oprette kontrakt/årslejeaftale på én bådplads, se dog Del Bådpladsen. Den tildelte bådplads er personlig og kan ikke med de i 8 nævnte undtagelser overdrages eller fremlejes til andre af bådejeren. Det kan på ethvert tidspunkt pålægges bådejeren at dokumentere at være ejer/medejer af den på kontrakt-/lejeformularen opførte båd. Kontrakten/lejeaftalen omfatter såvel liggeplads i havnebassin samt ret til vinteroplægningsplads på land. Sejlperioden, dvs. liggeplads i havnebassinet, regnes fra 15. april til 15. november, og vinterperioden, dvs. liggeplads på land regnes fra 15. november til 15. april. Den tildelte plads kan for en kortere periode forlanges fraflytter, hvis reparation, udbygning og lignende kræver dette. Hvis forholdene gør det nødvendigt, forbeholder S/I Ishøj Havn sig ret til at anvise en anden plads end først tildelte, og bådejeren er da pligtig til, inden for den angivne tid at flytte sin båd. hvis dette ikke sker efter en påtale, kan S/I Ishøj Havn flytte båden uden ansvar for eventuelle skader, der måtte opstå under flytningen. Bådejeren kan ikke i de afsnit 2 og 3 nævnte situationer forlange reduktion i nogen ydelser. Ligeledes kan der heller ikke forlanges reduktion af nogen ydelse, hvis vinteropbevaringspladsen ikke benyttes. Båden, som anvendes til den tildelte bådplads, skal være 40 cm smallere, regnet fra bådens største bredde, end den tildelte bådpladsbredde. Bådens totale længde plus 100 cm må ikke overstige længden af den tildelte bådplads, se i øvrigt Del 3 2. Bredden mellem fortøjningspælene kan afvige op til 15 cm i forhold til den i kontrakten opgivne bådpladsbredde. Benyttelse af bådpladsen, helt eller delvis til erhverv eller reklamering, plancheudstilling eller lignende må ikke finde sted uden godkendelse fra S/I Ishøj Havn.

2 S/I Ishøj Havn forbeholder sig ret til at anvende bådpladsen til gæsteplads, når bådejeren ikke benytter pladsen. 3. Ibrugtagning af bådpladsen. Bådejeren skal, senest tre dage før bådens ankomst til havnen, henvende sig til S/I Ishøj havn for at få anvist sin plads og få udleveret en kontraktnummermærkat/årsmærkat. Alle både med fast liggeplads i Ishøj Havn skal være forsynet med denne mærkat, som skal placeres i henhold til gældende bestemmelser. Skulle mærkaten bortkomme, skal en ny straks rekvireres hos S/I Ishøj havn mod betaling af de derved bundne udgifter. Inden den tildelte bådplads tages i brug, skal båden ligeledes være forsynet med bådnavn og hjemstadshavn, svarende til det i kontrakten/lejeaftalen anførte. Hjemstadshavn benævnes i dette tilfælde som Ishøj eller Ishøj Havn. 4. Kontraktindgåelser og ydelser. Kontrakter indgået som kontantkøb. For at kunne blive kontrakthaver i S/I Ishøj Havn og dermed opnå brugsretten til en bådplads, skal de i del 1, 1 stk. 1 nævnte betingelser være opfyldt og betalingsterminerne er som følger: Ved kontraktens indgåelse indbetales et kontant indskud, svarende til købesummen. Der indbetales kvartårligt et havnekontingent. Kontrakter indgået som afbetalingskøb over 10 år. For at kunne blive kontrakthaver i I/S Ishøj Havn og dermed opnå brugsretten til en bådplads på afbetaling, skal de i del 1, 1 stk.? nævnte betingelser være opfyldt og betalingsterminerne er som følger: Ved kontraktens indgåelse betales et kontant indskud svarende til 1/10 af købssum, samt et års afdrag. Der indbetales kvartårligt et havnekontingent. Indskuddet er afhængigt af bådpladsens størrelse og skal dække udgifter i forbindelse med havnens anlæg. Indskuddets størrelse fastsættes årligt af havnens repræsentantskab i forbindelse med fastsættelsen af Ishøj Havns budget for det kommende år. Havnekontingentet fastsættes årligt af havnens repræsentantskab i forbindelse med fastsættelsen af S/I Ishøj Havns budget for det kommende år. Havnekontingentet skal dække havnens udgifter til drift og vedligeholdelse. Repræsentantskabet for S/I Ishøj Havn kan pålægge kontrakthaverne ekstraordinært havnekontingent, hvis dette er påkrævet for S/I Ishøj Havns videre eksistens. Kontraktshaveren har ved sin underskrift forpligtet sig til at betale alle ydelser i h.t. den indgående kontrakt, samt havnekontingent. 5. Ophævelse af kontraktforholdet fra kontraktgivers side. Kontrakter indgået som kontantkøb og afbetalingskontrakt. Kontrakten kan opsiges af S/I Ishøj Havn. hvis Ishøj Kommune opsiger S/I Ishøj Havns brugsret til havnearealerne jf. vedtægterne for S/I Ishøj Havn, 7. hvis den selvejende institution opløses jfr. vedtægter for S/I Ishøj Havn, 35. hvis kontrakthaver misligholder kontrakten, hvilket er sket:

3 hvis de kvartårlige indbetalinger af havnekontingent og ydelser udebliver i 2 på hinanden følgende kvartaler. hvis kontrakthaver ikke overholder nærværende kontraktmæssige forhold og ordensreglement. hvis kontraktshaveren ikke er medlem af en godkendt sejlklub/bådelaug i Ishøj Havn. Ved misligholdelse kan S/I Ishøj Havn fjerne kontrakthavers båd fra havnen for kontrakthavers regning. 6. Opsigelse af kontraktforholdet fra kontrakthavers side. Såfremt en kontrakthaver ønsker at afstå fra sin brugsret til bådpladsen, skal dette skriftligt meddeles S/I Ishøj Havn ved formanden fra havnestyrelsen. Opsigelse kan kun ske til den første i en måned og S/I Ishøj Havn vil herefter forsøge at afsætte bådpladsen til anden side. Er dette imidlertid ikke lykkedes inden for tre måneder fra opsigelsesdatoen, er det tilladt kontraktshaveren at anvise en ny kontrakthaver til sin bådplads. Den opsigende kontrakthaver er dog pligtig til at betale ydelser og havnekontingent i tre måneder efter gældende opsigelsesregler. Er bådejers båd ikke fjernet fra havnens område efter udløbet af de tre måneder, opkræver S/I Ishøj Havn gæsteleje i.h.t. gældende prisliste. Afregning foretages, når og i det omfang efterfølgeren i lejemålet har betalt indskud, jf. vedtægternes 32, stk. 4. Afregningsforløbet sker til den på frigørelsestidspunktet gældende prislistepris med fradrag af restgæld på medlemslån, skyldige ydelser og havnekontingent samt udgifter opstået som følge af misligholdelse af kontraktforholdet. 7. Indgåelse af årsgæstelejeaftale på bådplads. Ovennævnte aftale indgås på følgende betingelser: Årsgæstelejen, der inkluderer havnekontingent, omfatter også vinterplads på land. Årslejen betales ved underskrift af aftalen. Der vil ikke kunne kræves tilbagebetaling af en del af den indbetalte leje i forbindelse med fravær fra pladsen. Der kræves medlemskab af en godkendt sejlklub/bådlaug i S/I Ishøj Havn. Lejer må efter udløb af det første år kunne tåle at blive anvist anden bådplads, såfremt havnen har potentiel kontrakthaver til netop denne bådplads. Opsigelse af årsgæstelejeaftale. Hvis en lejer ønsker at opsige en indgået årsaftale, skal dette skriftligt meddeles S/I Ishøj Havn ved formanden for havnebestyrelsen. Opsigelsen skal ske senest 1 måned før udløb af aftale. Selvom opsigelsen sker tidligere i forløbet, vil der ikke kunne godtgøres lejer reduktion for den resterende lejeperiode. 8. Overdragelse af bådpladsen. Bådpladsen kan ikke overdrages til andre eller på anden måde overføres til andre. Dog kan bådpladsen overgå til ægtefælle ved separation eller skilsmisse, og til ægtefælle eller livsarvinger ved død. I tilfælde af ændring i medejerforholdet af en båd, vil kontrakten kunne ændres til det nye ejerforhold, såfremt den nye kontrakthaver oprindeligt er påført kontraktformularen. Betingelser for at opnå bådplads i Ishøj Havn skal dog være opfyldt jf. 1. Enhver overdragelse og ændring af enhver art i kontrakt eller lejeaftale kan kun foretages af S/I Ishøj Havn. 9. Ansvarsforhold. S/I Ishøj Havn påtager sig intet ansvar over for bådejere eller andre i tilfælde af brud på fortøjninger, fortøjningspæle, broer eller havneanlægget i det hele taget.

4 Bådejer, som påfører skader på havnens anlæg eller som ved uagtsomhed forårsager forurening ved oliespild eller lignende, kan pålægges erstatningspligt for forvoldt skade. Det pålægges enhver bådejer med bådplads i S/I Ishøj Havn at have den i kontrakt/lejeaftale anførte båd ansvarsforsikret. Havnepersonalet kan ved stikprøver foretage kontrol af pålæg. 10 Skråningshuse i S/I Ishøj Havn. Tildeling. En forudsætning for at opnå brugsret til et skråningshus er, at vedkommende samtidig har indgået bådpladskontrakt med S/I Ishøj Havn og som sådan er medlem af en godkendt sejlklub/bådlaug i Ishøj Havn. Hver kontrakthaver kan max. tildeles 6/6 og min 1/6 af et hus og hver kontrakthaver kan kun have andel (e) i et hus. Den tildelte brugsret er personlig og kan ikke overdrages eller fremlejes til andre, dog bortset fra de i afsnit 5 nævnte undtagelser. Kontrakten omfatter kun tilladelse til opbevaring af sådant udstyr, som relaterer til kontrakthavers bådplads og båd. Der må ikke drives erhverv fra skråningshuset og huset må ikke gøres til genstand for handel (spekulation). Køb og salg foregår med S/I Ishøj Havn som formidler. Placering og konstruktion af skråningshuse. Husene skal konstrueres og bygges jfr. tegninger udleveret fra S/I Ishøj Havn. Der skal minimum bygges 3 huse og maksimum 5 huse pr. række. Hvert hus har en størrelse på 4,5 m x 2,45 m og skal males svenskrøde. S/I Ishøj Havn anviser placeringen, som skal godkendes af havnebestyrelsen for S/I Ishøj Havn. Hver sektion skal være adskilt med hele skillevægge til de øvrige sektioner, bortset fra huse der benyttes til klubformål af godkendte sejlklubber eller andre godkendte foreninger/klubber. Huse, der benyttes til klubformål af sejlklubber eller andre godkendte foreninger/klubber, må etableres med strøm, vand, afløb og isolering. Almindelige skråningshuse må etableres med strøm og isolering. Udgifter hertil erlægges af de implicerede foreninger/klubber/kontrakthaver (e), og disse indestår hver især som garant for færdiggørelse af påbegyndt byggeri. Overtages skråningshuse fra en sejlklub eller anden godkendt forening/klub af kontrakthaver (e), skal husene bringes i en tilstand svarende til normale skråningshuse. Ibrugtagning af skråningshuset. Først når alle huse i et samlet projekt er færdigbygget og godkendt af S/I Ishøj Havn, og efter at kontrakthaverne har underskrevet kontrakterne og indbetalt depositum, kan husene tages i brug. Skråningshuskontraktens beløbsdele. Depositum angivet på kontrakten dækker de faktiske udgifter til materialer i f.m. byggeri af del/dele af skråningshuset. Årlig arealleje: Ingen. Ophævelse af kontraktforholdet. Ved opsigelse bådpladskontrakten opsiges samtidig brugsretten til skråningshuset, hvorimod brugsretten til skråningshuset kan opsiges uden samtidig at opsige bådpladsen. Opsigelse skal ske skriftligt til den første i en måned. Depositum tilbagebetales til gældende husprisindeks, reguleret med eventuelle mangler og afregnes, når ny kontrakthaver har indbetalt depositum til S/I Ishøj Havn.

5 Kontrakten er bortset fra misligholdelsestilfælde uopsigeligt fra S/I Ishøj Havns side, så længe kontrakthaver opfylder betingelserne for tildeling og benyttelse af både og skråningshus og bådplads, jf. 1 afsnit 1 og 8 afsnit 1. Ved afregning kan S/I Ishøj Havn gøre udlæg i afregningsbeløbet for misligholdelse eller manglende indbetaling af forsikringspræmie. S/I Ishøj Havn kan for kontrakthavers regning udbedre skader der skyldes misligholdelse. Kontrakten betragtes som misligholdt, såfremt: der drives erhvervsvirksomhed fra huset ren- og vedligeholdelse er mangelfuld, den årlige husforsikringspræmie ikke er betalt rettidigt eller udsendt rykkerskrivelse, kontrakthaver ikke har tegnet ansvarsforsikring, der er installeret elinstallation uden om bimåler, kontrakthaver ikke overholder Kontraktmæssige forhold og ordensreglement for S/I Ishøj Havn, kontrakthaver ekskluderes af en af de i Ishøj Havn hjemmehørende klubber, der foregår overnatning i huset, ophold i huset eller på verandaen ud for huset giver anledning til ulempe for andre. Overdragelse af skråningshuse. Brugsretten kan ikke overdrages til andre eller på anden måde overføres til andre. Dog kan brugsretten overgå til ægtefælle ved separation eller skilsmisse, og til ægtefælle eller livsarvinger ved død. I tilfælde af ændring af medejerforholdet af kontrakthavers båd, vil kontrakten på brugsretten til skråningshuset kunne ændres til det nye ejerforhold, såfremt den nye kontrakthaver oprindeligt er påført kontraktformularen. Alle medejere skal opfylde betingelserne for at opnår brugsret til bådplads, jf. 1 og 8. Enhver overdragelse og ændring af enhver art kan kun foretages af S/I Ishøj Havn. Ledige husdele. I tilfælde af ledige husdele skal allerede etablerede ejere tilbydes disse, indtil den (de) har erhvervet det højeste tilladte, hvilket er 6/6 dele af et hus. Venteliste. I tilfælde af efterspørgsel opretter S/I Ishøj Havn en venteliste, hvor interesserede kan anføres efter skriftlig henvendelse. Andele tildeles i den rækkefølge de er noteret. Ansvarsforhold. S/I Ishøj Havn påtager sig intet ansvar over for kontrakthaverne eller andre i tilfælde af skader på husene eller opbevaret grej. Kontrakthaverne, som påfører skader på husene eller indboet kan pålægges erstatningspligt for forvoldt skade. Det pålægges enhver kontrakthaver at tegne ansvarsforsikring. Husforsikring tegnes af S/I Ishøj Havn og opkræves en gang årligt. Let antændelige, eksplosive og ildelugtende stoffer, må ikke opbevares i husene.

6 Ren- og vedligeholdelse af husene, såvel ud som indvendig påhviler kontrakthaverne. Alle ændringer af skråningshusene, herunder etablering af el- og vandinstallationer, skal forud godkendes af S/I Ishøj Havn. Ønskes elinstallationer opsat, skal der etableres bimåler for kontrakthavers regning. Elforbrug aflæses og opkræves hvert kvartal. Tvistigheder. Opstår der tvistigheder kontrakthaverne imellem, vil S/I Ishøj Havn optræde som mægler og forsøge at forene parterne. DEL 2. ORDENSREGELEMENT FOR S/I ISHØJ HAVN Ishøj Havn er en kommunal marina med en erhvervsdel og en fritidshavn. Erhvervsdelen omfatter erhverv som er havnerelateret og fritidshavnen består af to tanger Søhesten og Hummeren. Havnen omfatter havnebassin med anlægsbroer og fortøjningspæle, landarealer med tilkørselsvej, parkeringspladser, vinteropbevaringspladser for sejl og motorbåde og ligge pladser for joller. Herudover er der bygninger på havnen til brug for havnefogeden samt klubhuse, service og reparationsbygninger samt toiletfaciliteter. Ishøj Havns område afgrænses som vist på vedhæftet kortbilag. Brugerne af Ishøj Havn er omfattet af de til enhver tid gældende bestemmelser i: 1. Ordensreglement for Ishøj Havn 2. Takstblad for Ishøj Havn 3. Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne og skal rette sig efter disse anvisninger, der gives af havnebestyrelsen, havnefogeden eller dennes hjælpere. 1. Søsætning og ophaling. Søsætning og ophaling af både er havnen uvedkommende og sker på bådejers egen foranstaltning. Havnekranernes benyttelse skal ske efter S/I Ishøj Havs Bestemmelser. Både må kun placeres på jolleslæbestederne i forbindelse med ophaling og søsætning og skal umiddelbart herefter placeres på liggestederne på land eller i vand. Både som henligger ved mastekran eller proviantkaj efter kl på søsætningsdagen, vil blive opkrævet et af repræsentantskabet fastlagt gebyr pr. døgn jfr. takstblad. Umiddelbart dog senest 14 dage efter søsætning skal det benyttede landareal afleveres ryddet og rengjort.

7 Bådstativer, bukke og klodser mv. skal samles på den dertil beregnede plads efter S/I Ishøj Havns anvisning. Efter udløbet af denne tidsfrist vil efterladt materiel uden særligt varsel blive fjernet for ejerens regning og uden økonomisk ansvar fra havnens side. 2. Fortøjning. Bådejeren skal sørge for og er ansvarlig for nødvendig fortøjning og affendring, og kan således afkræves at give erstatning for skader som følge af forkert og mangelfuld fortøjning eller affendring. Der må ikke efterlades flydende fortøjninger i vandet. 3. Slæbejoller. Slæbejoller må benytte bådpladsen sammen med den på kontraktformularen påførte båd, såfremt: Jollen ikke er større end, at den kan være inden for bådpladsen sammen med den egentlige kontraktbåd. Jollen, hvis pladsen forlades af kontraktbåden i mere end et døgn, medtages, således at havnen kan disponere over pladsen. Jollen skal forsynes med samme kontraktnummer som kontraktbåden. Ligeledes må slæbejoller vinteropbevares sammen med kontraktbåden, når dette kan ske inden for den anviste vinteropbevaringsplads. 4. Elstik og ferskvandsstik. Bådejeren kan frit bruge de stik, der er opsat på havnens område, til almindeligt håndværktøj og opladning af batterier, samt vanspuling og påfyldning. Det er ikke tilladt at foretage tilslutning til fx varmeovn og lignende. Kabler og slanger skal fjernes hver dag ved arbejdets ophør. Disse påbud vil stikprøvevis blive kontrolleret. I forbindelse med et konstateret elforbrug, ud over det tilladt, opkræves et gebyr samt afgift for et skønnet elforbrug. Har bådejeren behov for eltilslutning i forbindelse med f.eks. varme i båden, kan der i samråd med S/I Ishøj Havn installeres bimåler for bådejers regning. Elforbruget vil blive aflæst og opkrævet hvert kvartal. Kabler fra bimåler på land føres i rør under stien til kystsikring. Udgifter til materiale og arbejdets udførelse er for bådejers regning. 5. Bådtoiletter Bådtoiletter, som ikke er forsynet med indenbords holdingtank, må ikke benyttes, så længe båden befinder sig inden for havnens område. Tømning af holdingtank skal ske i spildevandsanlægget, beliggende ved benzinbroen. 6. Affald. Affald fra båden må ikke kastes i havnebassinet eller på havnens område, men skal lægges i de på havnen opstillede affaldsposer. 7. Oliespild. Oliespild i havnen eller på havnens område må ikke finde sted.. I tilfælde af, at oliespild alligevel forekommer, skal dette straks meddeles til havnekontoret. Alt kemikalieaffald skal afleveres i havnens kemikalierum, der er placeret ved havnens materielgård. 8. Sunkne både. Synker båden i havnebassinet eller i indsejlingen, skal stedet straks afmærkes og hævning skal foretages snarest muligt, dvs. inden for 48 timer efter uheldet. Sker dette ikke, vil båden uden yderligere varsel blive fjernet af S/I Ishøj Havn for ejerens regning og risiko.

8 9. Tilsyn. Det er bådejerens pligt at føre fornødent tilsyn med sin båd, enten selv eller ved fravær af en bemyndiget person. 10. Sejlads i havnen. Al sejlads i havnen skal foregå med forsigtighed og hensynstagen til de både, som ligger i havnen, og hastigheden må ikke overstige 3 knob. Ved passage af havnemundingen skal udgående både respektere og vige for indgående både. I øvrigt skal de internationale søvejsregler overholdes. 11. Fravær fra pladsen. Ved bådens planlagte fravær fra pladsen i mere end et døgn, skal pladsen forsynes med et fra S/I Ishøj Havn udleveret grønt skilt, så pladsen kan benyttes af gæstesejlere. Hjemkomsttidspunktet skal oplyses til havnekontoret. 12. Vinterplads. Inden en båd placeres på havnens vinteropbevaringsplads, skal bådejeren henvende sig til havnekontoret for at få anvist sin plads. Ingen både må hensættes på havnes areal uden en forud indhentet tilladelse fra havnekontoret. Både, der ønskes hensat på Ishøj Havn, men det formål at færdiggøre en igangværende renovering, skal indgå en skriftlig aftale med S/I Ishøj Havn omkring betingelserne for arbejdets færdiggørelse. Bådejeren er ansvarlig for korrekt afstivning af båden, og såfremt der ikke benyttes specielt fremstillede stativer, vil S/I Ishøj Havn være berettiget til at påtale dette forhold og evt. kræve, at de benyttede konstruktioner ændres. Opsætning af telthuse må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra S/I Ishøj Havn. Såfremt en båd har stået på land i 2 år kan S/I Ishøj Havn begære den flyttet til anden anvist plads på havnen. Såfremt ejeren ikke inden 1 måned efter begæringen har flyttet båden, vil S/I Ishøj Havn flytte båden for ejerens regning og risiko. Master må under afrigning ikke være til gene for den kørende trafik og skal placeres i havnens mastehus og afmærket med betalingsskilt udstedt af havnekontoret En bådejer har ret til at lade sin båd forblive i vandet i vinterperioden. Dog skal båden fortøjes forsvarligt. Det vil sige at antal fortøjninger skal fordobles og det ene sæt skal forsynes med fjedre. S/I Ishøj Havn påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, opstået som følge af is og lignende, idet fortøjningen sker for bådejerens egen regning og risiko. 13. Zone-parkering. Havnens brugere skal respektere zone-parkering i I/S Ishøj Havn, der er etableret for at kunne friholde brandveje og plads til trafik med bådtransporter. 14. Faste borde og bænke. Ud over havnens etablerede borde og bænke, må der ikke uden S/I Ishøj havns tilladelse permanent opstilles andre borde/bænke/stole. Ved enkeltarrangementer må havnens faste borde og bænke samles, men skal efter brugen stilles tilbage på rette plads. 15. Landarealerne. Efter enhver brug af landarealerne har bådejeren pligt til at rydde op efter sig. Bådejeren har pligt til at efterkomme de henstillinger Havnefogeden eller dennes hjælpere udstikker for orden på landarealerne.

9 Bådstativer m.v. må ikke efterlades såfremt dette kan være til gene for trafikken på havnen eller øvrige brugere af havnen. Bådstativer m.v. må kun efterlades med markering af ejerskabet. Såfremt bådejeren ikke retter sig efter Havnefogeden eller dennes hjælpere henstillinger vil bådejerens efterladenskaber blive fjernet for bådejerens regning og risiko. 16. Håndhævelse af ordensreglerne. S/I Ishøj Havn står for den daglige håndhævelse af ordensregler og søger for at ordensreglerne efterleves. Såfremt S/I Ishøj Havn ikke håndhæver ordensreglerne og søger for orden, herunder oprydning kan Ishøj Kommune efter mundligt eller skriftligt påkrav til Ishøj Havn iværksætte de tiltag der måtte være relevante for at bringe orden på havnen alt for S/I Ishøj Havns regning. DEL 3. SÆRLIGE BESTEMMELSER. 1. Ændring. Ændring af nærværende kontraktmæssige forhold og ordensreglement for S/I Ishøj Havn kan foretages af et beslutningsdygtigt repræsentantskab. Ændringerne skal godkendes af Ishøj Kommune inden ikrafttræden. 2. Dispensation. Havnebestyrelsen kan dispensere fra reglen om en kontrakt pr. person, hvor særlige forhold gør sig gældende. Havnebestyrelsen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, dispensere fra længde og breddeangivelsen i Del 1, 2. afsnit 5 Dette reglement, der er udfærdiget i medfør af 15 og 18, stk.2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne med senere ændring er i henhold til 7, stk. 1, nr. 6 i bekendtgørelse nr. 427 af 9. maj 2007 godkendt af Kystdirektoratet ved brev af 18. september 2008 til ikrafttræden straks. Nærværende ordensregler er godkendt den 25. september 2008 af Ishøj Kommune.

10 Kortbilag.

REGULATIV FOR GRENAA MARINA

REGULATIV FOR GRENAA MARINA ~ 1 ~ 06.12. 2010 REGULATIV FOR GRENAA MARINA 1.Generelt Grenaa Marina drives af den selvejende institution Grenaa Lystbådehavns Fond i overensstemmelse med fondens vedtægter. Brugere af Grenaa Marina

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn Vilkår for bådplads i Rungsted Havn 1 Indholdsfortegnelse. c\vilkår 1. januar 2010 Venteliste, bopælspligt...side 3 Depositum, opsigelse...side 3 Pladsleje...side 4 Dokumentation af ejerforhold...side

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Retningslinjer for den daglige drift.

Retningslinjer for den daglige drift. Retningslinjer for den daglige drift. Rev. marts 2015 - EP 1. FORMÅL. Disse retningslinjer skal tjene til orientering om hvad der på basis af kutyme og praktiske overvejelser skal betragtes som gældende

Læs mere

Reglement for K.A.S.s bådpladser

Reglement for K.A.S.s bådpladser Bådpladserne er en væsentlig del af sejlklubbens liv. Den er derudover et godt og billigt tilbud til medlemmerne - endda med ekstra faciliteter som toilet, Oasen (frokostlokale), værksteder mv. Bådpladsudvalget

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M.

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. De følgende vilkår og takstbestemmelser er et supplement til - og præcisering af Ordensreglement

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

REGULATIV FOR TORVET.

REGULATIV FOR TORVET. REGULATIV FOR TORVET. INDLEDNING. Regulativet danner grundlag for Nykøbing Sjælland Handel & Erhvervs administration af Torvet. Det er udarbejdet på grundlag af 14, stk. 2 i næringsloven og 102, stk. 1

Læs mere

Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a.

Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a. Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a. Vedtaget af bestyrelsen for Assens Marina A.m.b.a. den 1. november 2011 1. Generelle bestemmelser 1.1 Assens Marina ejes af Assens Marina a.m.b.a, som også står

Læs mere

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år).

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år). . KONTRAKT OM LEJE AF SOMMERHUSGRUND Mellem den danske stat, Naturstyrelsen, som udlejer og nedenstående lejer oprettes følgende kontrakt angående leje af et areal. Navn: Adresse: Telf.: Grund nr.: Beliggende:

Læs mere

REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN

REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN Havnens område: Det til havnen hørende søområde, jfr. bilag 1, begrænses af havnens ydre dækkende værker. Samt af følgende linier: a) Mod nord : en linie i retning 270 fra nordmolens

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014.

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Maj 2014 13. reviderede udgave 1 Foreningens navn er : Haveforeningen Hjortespring. Foreningens hjemsted er: Hjortespring by, Herlev Sogn. 2 Foreningens formål

Læs mere

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail:

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail: Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand Mellem: Hørsholm Kommune Hørsholm Rådhus Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm (i det følgende kaldet kommunen) Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.:

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

VEDTÆGTER ORDENSREGLER FOR ESPERGÆRDE HAVN

VEDTÆGTER ORDENSREGLER FOR ESPERGÆRDE HAVN VEDTÆGTER OG ORDENSREGLER FOR ESPERGÆRDE HAVN 2011 Side 1 Den selvejende Institution Espergærde Havn Ved Havnen 3 3060 Espergærde. Post sendes til: Den selvejende Institution Espergærde Havn Postboks 127

Læs mere

!!! LOVE og ORDENSREGLER FOR BÅDFORENINGEN STIBOERNE VED SLUSEN 30 2450 KØBENHAVN SV. 1. Navn, hjemsted og kendemærker

!!! LOVE og ORDENSREGLER FOR BÅDFORENINGEN STIBOERNE VED SLUSEN 30 2450 KØBENHAVN SV. 1. Navn, hjemsted og kendemærker LOVE og ORDENSREGLER FOR BÅDFORENINGEN STIBOERNE VED SLUSEN 30 2450 KØBENHAVN SV. 1. Navn, hjemsted og kendemærker 1. Klubbens navn er Bådforeningen Stiboerne. Dens hjemsted er Ved Slusen 30, 2450 København

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren)

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Forpagtningsaftale Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Og SBV 09 SBK 75/VSK Bymuren 151 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK BRRK Opstaldningsaftale BRRK har indgået følgende aftale vedrørende opstaldning af: Hest (sæt X) Pony (sæt X) Hestens/ponyens Navn Opstalder Opstalders navn Adresse Postnr. og by E-mail Telefon / mobil

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:!

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:! Parterne Udlejer: Foreningen Kammerklubben Ørnevej 69, 2400 KBH. NV. (Herefter benævnt som udlejer) Lejer: Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben Denne lejekontrakt indgås mellem (Benyt venligst BLOK-bogstaver,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Lejekontrakt Typeformular B 1998

Lejekontrakt Typeformular B 1998 Lejekontrakt Typeformular B 1998 Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

LOVE FOR HAVEFORENINGEN HERSTED

LOVE FOR HAVEFORENINGEN HERSTED 2014 FOR 1. Navn, hjemsted og mål. 01. Foreningens navn er Haveeningen Hersted. 02. Foreningens mål er ved køb af parcel, matr. nr. 31 c og 31 f, Herstedøster at bevare de på denne udstykkede haveandele

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Lille model Dell Latitude E6230

Lille model Dell Latitude E6230 Lille model Dell Latitude E6230 Processor Intel Core i3-3130m 2.60GHz, 3MB cache Dual Core (3rd Gen Q1 2013) Skærm 12,5 HD 1366x768 LED-belyst LCD panel med HD kamera og mikrofon Grafikkort Intel HD Graphics

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Vedtægter for: Randers fiskeriforening à 1937

Vedtægter for: Randers fiskeriforening à 1937 Vedtægter for: Randers fiskeriforening à 1937 Vedtægter vedtaget på ordinær generalforsamling 1937 samt ændringsforslag vedtaget på ordinær generalforsamling 1997, 2009, 2013 samt ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV")

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt DDV) VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE Mellem De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV") og Vognmanden (herefter benævnt "Vognmanden") Som enten personligt eller via sit selskab

Læs mere

Mariager Sejlklub. Vedtægter. 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Mariager Sejlklub. Dens hjemsted er Mariager kommune.

Mariager Sejlklub. Vedtægter. 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Mariager Sejlklub. Dens hjemsted er Mariager kommune. Vedtægter. 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Mariager Sejlklub. Dens hjemsted er Mariager kommune. 2 Foreningens formål: Mariager Sejlklub`s formål er at fremme sejl- og motorbådssporten

Læs mere

OPSTALDNINGSKONTRAKT

OPSTALDNINGSKONTRAKT Side 1 af 5 OPSTALDNINGSKONTRAKT 1. Denne aftale om opstaldning af hesten (hvor begrebet hesten omfatter såvel heste som ponyer) : Hestens navn er indgået mellem AFTALENS PARTER 1.1. Udlejers navn: Adresse:

Læs mere

LOVE FOR SILKEBORG SEJLKLUB.

LOVE FOR SILKEBORG SEJLKLUB. LOVE FOR SILKEBORG SEJLKLUB. 1 Klubbens navn er Silkeborg Sejlklub i forkortelse SSK med hjemsted i Silkeborg Kommune, og dens stander er blå med hvidt sejlskib og bogstaverne SSK. Klubbens formål er:

Læs mere

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Denne vejledning udstikker nogle generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede forpagtnings- & samarbejdsaftale

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til :

Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til : Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til : Formand: Hans Bøttcher Træffes Mandag kl. 17-20 Tlf. 51 89 52 11 Næstformand: Hans Chr. Kryger Henvendelse

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere

HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN

HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN ORDENSREGLEMENT 2014 Hundested Havn Amtsvejen 2 3390 Hundested tlf.: 47937234 e-mail: mail@hundestedhavn.dk På grundlag af lov nr. 326, vedtaget af Folketinget i maj 1999,

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA. Nordfyns Kommune v/bogense Havn og Marina Sejlerkajen 13 5400 Bogense

Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA. Nordfyns Kommune v/bogense Havn og Marina Sejlerkajen 13 5400 Bogense Bogense Havn og Marina Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG 8. juni 2015 Sagsnummer 480-2015-73954 Dokument nr. 480-2015-222021 BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA Mellem Nordfyns Kommune v/bogense

Læs mere

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet Vedtægter for Bjerringbro Kabelnet 1 NAVN OG HJEMSTED 1 1. Foreningens navn er Bjerringbro Kabelnet. 2. Foreningens adresse er 8850 Bjerringbro. 3. Foreningens forsyningsområde er Bjerringbro by, Bjerring

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer i kolonihaveforeningen Fjordglimt

Forslag til vedtægtsændringer i kolonihaveforeningen Fjordglimt Forslag til vedtægtsændringer i kolonihaveforeningen Fjordglimt Gamle vedtægter 1 Foreningens formål er: at fremme fælles interesser for sine medlemmer i alle forhold vedrørende havebrug. at administrere

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a.

VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a. VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a. 1. Navn 1-1 Selskabets navn er Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a. (i det følgende kaldet Havneselskabet eller selskabet

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a

VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a 1. Navn 1-1 Hjemsted 1-2 Selskabets navn er Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a. (i det følgende kaldet Havneselskabet eller

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Betingelser. Bellahøjmarked BHD

Betingelser. Bellahøjmarked BHD Betingelser. Bellahøjmarked BHD Hvidkildevej 66, 2400 København NV Bellahøjmarked torsdag- fredag lørdag - søndag LOPPE SØNDAG: 3x3 meter stand til private, der skal holdes åbent kl. 10.-18. loppestadeholder

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere

UDBYHØJ HAVN. Havneudvidelse og -renovering. Havnen ved fjorden, havet og stranden, udvider med ny flot lystbådehavn.

UDBYHØJ HAVN. Havneudvidelse og -renovering. Havnen ved fjorden, havet og stranden, udvider med ny flot lystbådehavn. UDBYHØJ HAVN Havnen ved fjorden, havet og stranden, udvider med ny flot lystbådehavn. Havneudvidelse og -renovering Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger 3 Side Beskrivelse af projektet 4 Idégrundlag

Læs mere

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298).

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Om at leje feriehus booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Hjemmeside og system er lavet for, at gøre det nemmere for dig som gæst når du skal besøge Kerteminde.

Læs mere

REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING

REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING 1) Stadepladser I Ringkøbing er der mulighed for torvehandel følgende steder: på Torvet og på Havnen. Se vedhæftede kort. 2) Vareudvalg På stadepladserne kan der

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BÅDELAUGET SYD-WEST. Bådlauget Syd West, Bådhavnsgade 49, 2450 København S.V

VEDTÆGTER FOR BÅDELAUGET SYD-WEST. Bådlauget Syd West, Bådhavnsgade 49, 2450 København S.V VEDTÆGTER FOR BÅDELAUGET SYD-WEST Bådlauget Syd West, Bådhavnsgade 49, 2450 København S.V Vedtægter for Bådelauget Syd West Bådelaugets navn og hjemsted: 1. Navn : Bådelauget Syd-West (herefter beskrevet

Læs mere

Vedtægter. for Lynæs Havn A.m.b.a. Senest ændret april 2008 NAVN

Vedtægter. for Lynæs Havn A.m.b.a. Senest ændret april 2008 NAVN Vedtægter for Lynæs Havn A.m.b.a. Senest ændret april 2008 1.1. Selskabets navn er Lynæs Havn A.m.b.a. NAVN 1. 1.2. Selskabet, der har hjemsted i Halsnæs kommune, er et andelsselskab med begrænset hæftelse

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem Kontrakt Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler

Læs mere

H/F Sommervirke. Vedtægter

H/F Sommervirke. Vedtægter H/F Sommervirke Vedtægter H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 «Lejekontrakt_Navn» Ordensregler for Afdeling 10 Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne

Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne 1. Indgåelse af lejeaftalen 1.1. Kundens (lejerens) leje af feriehuset Lersøvej 15, 3700 Rønne sker ved afgivelse af en

Læs mere

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr.

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr. ERHVERVSLEJEKONTRAKT Lejemål nr. Odsherred IT- og Iværksætterhus Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser, som uddyber eller fraviger fra det fortrykte kan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere