KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN"

Transkript

1 KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN Del 1. KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Kontrakter om bådpladser og skråningshuse skal indgås på vilkår, der er godkendt af Ishøj Kommune. Kontrakter kan ikke indgås på vilkår der gælder udover 31. december 2020 og må ikke indeholde bestemmelser om kontant betaling udover betaling af de af Ishøj Havns repræsentantskab til enhver tid godkendte købesummer for brugsretten til de respektive bådpladser og de af Ishøj Havn godkendte anskaffelsespriser for skråningshuse og andele heraf. Brugsretskontrakt af 3. maj 2005 om bådplads i Ishøj Fritidshavn og Brugsret kontrakt af 3. maj 2005 om andel af skråningshus i Ishøj Fritidshavn skal benyttes. 1. Tildeling og benyttelse af fast bådplads. Berettiget til fast bådplads er bådejere, der er tilmeldt folkeregistret. Det pålægges kontrakthaver/årsgæstelejer at meddele S/I Ishøj Havn enhver ændring, der vedrører kontrakt-/lejeforholdet. Der betinges medlemskab af en af de i Ishøj Havn hjemmehørende godkendte sejlklubber/bådelaug. Gyldigt medlemsbevis kan forlanges forevist S/I Ishøj Havn. Hver bådpladsberettiget person kan kun oprette kontrakt/årslejeaftale på én bådplads, se dog Del Bådpladsen. Den tildelte bådplads er personlig og kan ikke med de i 8 nævnte undtagelser overdrages eller fremlejes til andre af bådejeren. Det kan på ethvert tidspunkt pålægges bådejeren at dokumentere at være ejer/medejer af den på kontrakt-/lejeformularen opførte båd. Kontrakten/lejeaftalen omfatter såvel liggeplads i havnebassin samt ret til vinteroplægningsplads på land. Sejlperioden, dvs. liggeplads i havnebassinet, regnes fra 15. april til 15. november, og vinterperioden, dvs. liggeplads på land regnes fra 15. november til 15. april. Den tildelte plads kan for en kortere periode forlanges fraflytter, hvis reparation, udbygning og lignende kræver dette. Hvis forholdene gør det nødvendigt, forbeholder S/I Ishøj Havn sig ret til at anvise en anden plads end først tildelte, og bådejeren er da pligtig til, inden for den angivne tid at flytte sin båd. hvis dette ikke sker efter en påtale, kan S/I Ishøj Havn flytte båden uden ansvar for eventuelle skader, der måtte opstå under flytningen. Bådejeren kan ikke i de afsnit 2 og 3 nævnte situationer forlange reduktion i nogen ydelser. Ligeledes kan der heller ikke forlanges reduktion af nogen ydelse, hvis vinteropbevaringspladsen ikke benyttes. Båden, som anvendes til den tildelte bådplads, skal være 40 cm smallere, regnet fra bådens største bredde, end den tildelte bådpladsbredde. Bådens totale længde plus 100 cm må ikke overstige længden af den tildelte bådplads, se i øvrigt Del 3 2. Bredden mellem fortøjningspælene kan afvige op til 15 cm i forhold til den i kontrakten opgivne bådpladsbredde. Benyttelse af bådpladsen, helt eller delvis til erhverv eller reklamering, plancheudstilling eller lignende må ikke finde sted uden godkendelse fra S/I Ishøj Havn.

2 S/I Ishøj Havn forbeholder sig ret til at anvende bådpladsen til gæsteplads, når bådejeren ikke benytter pladsen. 3. Ibrugtagning af bådpladsen. Bådejeren skal, senest tre dage før bådens ankomst til havnen, henvende sig til S/I Ishøj havn for at få anvist sin plads og få udleveret en kontraktnummermærkat/årsmærkat. Alle både med fast liggeplads i Ishøj Havn skal være forsynet med denne mærkat, som skal placeres i henhold til gældende bestemmelser. Skulle mærkaten bortkomme, skal en ny straks rekvireres hos S/I Ishøj havn mod betaling af de derved bundne udgifter. Inden den tildelte bådplads tages i brug, skal båden ligeledes være forsynet med bådnavn og hjemstadshavn, svarende til det i kontrakten/lejeaftalen anførte. Hjemstadshavn benævnes i dette tilfælde som Ishøj eller Ishøj Havn. 4. Kontraktindgåelser og ydelser. Kontrakter indgået som kontantkøb. For at kunne blive kontrakthaver i S/I Ishøj Havn og dermed opnå brugsretten til en bådplads, skal de i del 1, 1 stk. 1 nævnte betingelser være opfyldt og betalingsterminerne er som følger: Ved kontraktens indgåelse indbetales et kontant indskud, svarende til købesummen. Der indbetales kvartårligt et havnekontingent. Kontrakter indgået som afbetalingskøb over 10 år. For at kunne blive kontrakthaver i I/S Ishøj Havn og dermed opnå brugsretten til en bådplads på afbetaling, skal de i del 1, 1 stk.? nævnte betingelser være opfyldt og betalingsterminerne er som følger: Ved kontraktens indgåelse betales et kontant indskud svarende til 1/10 af købssum, samt et års afdrag. Der indbetales kvartårligt et havnekontingent. Indskuddet er afhængigt af bådpladsens størrelse og skal dække udgifter i forbindelse med havnens anlæg. Indskuddets størrelse fastsættes årligt af havnens repræsentantskab i forbindelse med fastsættelsen af Ishøj Havns budget for det kommende år. Havnekontingentet fastsættes årligt af havnens repræsentantskab i forbindelse med fastsættelsen af S/I Ishøj Havns budget for det kommende år. Havnekontingentet skal dække havnens udgifter til drift og vedligeholdelse. Repræsentantskabet for S/I Ishøj Havn kan pålægge kontrakthaverne ekstraordinært havnekontingent, hvis dette er påkrævet for S/I Ishøj Havns videre eksistens. Kontraktshaveren har ved sin underskrift forpligtet sig til at betale alle ydelser i h.t. den indgående kontrakt, samt havnekontingent. 5. Ophævelse af kontraktforholdet fra kontraktgivers side. Kontrakter indgået som kontantkøb og afbetalingskontrakt. Kontrakten kan opsiges af S/I Ishøj Havn. hvis Ishøj Kommune opsiger S/I Ishøj Havns brugsret til havnearealerne jf. vedtægterne for S/I Ishøj Havn, 7. hvis den selvejende institution opløses jfr. vedtægter for S/I Ishøj Havn, 35. hvis kontrakthaver misligholder kontrakten, hvilket er sket:

3 hvis de kvartårlige indbetalinger af havnekontingent og ydelser udebliver i 2 på hinanden følgende kvartaler. hvis kontrakthaver ikke overholder nærværende kontraktmæssige forhold og ordensreglement. hvis kontraktshaveren ikke er medlem af en godkendt sejlklub/bådelaug i Ishøj Havn. Ved misligholdelse kan S/I Ishøj Havn fjerne kontrakthavers båd fra havnen for kontrakthavers regning. 6. Opsigelse af kontraktforholdet fra kontrakthavers side. Såfremt en kontrakthaver ønsker at afstå fra sin brugsret til bådpladsen, skal dette skriftligt meddeles S/I Ishøj Havn ved formanden fra havnestyrelsen. Opsigelse kan kun ske til den første i en måned og S/I Ishøj Havn vil herefter forsøge at afsætte bådpladsen til anden side. Er dette imidlertid ikke lykkedes inden for tre måneder fra opsigelsesdatoen, er det tilladt kontraktshaveren at anvise en ny kontrakthaver til sin bådplads. Den opsigende kontrakthaver er dog pligtig til at betale ydelser og havnekontingent i tre måneder efter gældende opsigelsesregler. Er bådejers båd ikke fjernet fra havnens område efter udløbet af de tre måneder, opkræver S/I Ishøj Havn gæsteleje i.h.t. gældende prisliste. Afregning foretages, når og i det omfang efterfølgeren i lejemålet har betalt indskud, jf. vedtægternes 32, stk. 4. Afregningsforløbet sker til den på frigørelsestidspunktet gældende prislistepris med fradrag af restgæld på medlemslån, skyldige ydelser og havnekontingent samt udgifter opstået som følge af misligholdelse af kontraktforholdet. 7. Indgåelse af årsgæstelejeaftale på bådplads. Ovennævnte aftale indgås på følgende betingelser: Årsgæstelejen, der inkluderer havnekontingent, omfatter også vinterplads på land. Årslejen betales ved underskrift af aftalen. Der vil ikke kunne kræves tilbagebetaling af en del af den indbetalte leje i forbindelse med fravær fra pladsen. Der kræves medlemskab af en godkendt sejlklub/bådlaug i S/I Ishøj Havn. Lejer må efter udløb af det første år kunne tåle at blive anvist anden bådplads, såfremt havnen har potentiel kontrakthaver til netop denne bådplads. Opsigelse af årsgæstelejeaftale. Hvis en lejer ønsker at opsige en indgået årsaftale, skal dette skriftligt meddeles S/I Ishøj Havn ved formanden for havnebestyrelsen. Opsigelsen skal ske senest 1 måned før udløb af aftale. Selvom opsigelsen sker tidligere i forløbet, vil der ikke kunne godtgøres lejer reduktion for den resterende lejeperiode. 8. Overdragelse af bådpladsen. Bådpladsen kan ikke overdrages til andre eller på anden måde overføres til andre. Dog kan bådpladsen overgå til ægtefælle ved separation eller skilsmisse, og til ægtefælle eller livsarvinger ved død. I tilfælde af ændring i medejerforholdet af en båd, vil kontrakten kunne ændres til det nye ejerforhold, såfremt den nye kontrakthaver oprindeligt er påført kontraktformularen. Betingelser for at opnå bådplads i Ishøj Havn skal dog være opfyldt jf. 1. Enhver overdragelse og ændring af enhver art i kontrakt eller lejeaftale kan kun foretages af S/I Ishøj Havn. 9. Ansvarsforhold. S/I Ishøj Havn påtager sig intet ansvar over for bådejere eller andre i tilfælde af brud på fortøjninger, fortøjningspæle, broer eller havneanlægget i det hele taget.

4 Bådejer, som påfører skader på havnens anlæg eller som ved uagtsomhed forårsager forurening ved oliespild eller lignende, kan pålægges erstatningspligt for forvoldt skade. Det pålægges enhver bådejer med bådplads i S/I Ishøj Havn at have den i kontrakt/lejeaftale anførte båd ansvarsforsikret. Havnepersonalet kan ved stikprøver foretage kontrol af pålæg. 10 Skråningshuse i S/I Ishøj Havn. Tildeling. En forudsætning for at opnå brugsret til et skråningshus er, at vedkommende samtidig har indgået bådpladskontrakt med S/I Ishøj Havn og som sådan er medlem af en godkendt sejlklub/bådlaug i Ishøj Havn. Hver kontrakthaver kan max. tildeles 6/6 og min 1/6 af et hus og hver kontrakthaver kan kun have andel (e) i et hus. Den tildelte brugsret er personlig og kan ikke overdrages eller fremlejes til andre, dog bortset fra de i afsnit 5 nævnte undtagelser. Kontrakten omfatter kun tilladelse til opbevaring af sådant udstyr, som relaterer til kontrakthavers bådplads og båd. Der må ikke drives erhverv fra skråningshuset og huset må ikke gøres til genstand for handel (spekulation). Køb og salg foregår med S/I Ishøj Havn som formidler. Placering og konstruktion af skråningshuse. Husene skal konstrueres og bygges jfr. tegninger udleveret fra S/I Ishøj Havn. Der skal minimum bygges 3 huse og maksimum 5 huse pr. række. Hvert hus har en størrelse på 4,5 m x 2,45 m og skal males svenskrøde. S/I Ishøj Havn anviser placeringen, som skal godkendes af havnebestyrelsen for S/I Ishøj Havn. Hver sektion skal være adskilt med hele skillevægge til de øvrige sektioner, bortset fra huse der benyttes til klubformål af godkendte sejlklubber eller andre godkendte foreninger/klubber. Huse, der benyttes til klubformål af sejlklubber eller andre godkendte foreninger/klubber, må etableres med strøm, vand, afløb og isolering. Almindelige skråningshuse må etableres med strøm og isolering. Udgifter hertil erlægges af de implicerede foreninger/klubber/kontrakthaver (e), og disse indestår hver især som garant for færdiggørelse af påbegyndt byggeri. Overtages skråningshuse fra en sejlklub eller anden godkendt forening/klub af kontrakthaver (e), skal husene bringes i en tilstand svarende til normale skråningshuse. Ibrugtagning af skråningshuset. Først når alle huse i et samlet projekt er færdigbygget og godkendt af S/I Ishøj Havn, og efter at kontrakthaverne har underskrevet kontrakterne og indbetalt depositum, kan husene tages i brug. Skråningshuskontraktens beløbsdele. Depositum angivet på kontrakten dækker de faktiske udgifter til materialer i f.m. byggeri af del/dele af skråningshuset. Årlig arealleje: Ingen. Ophævelse af kontraktforholdet. Ved opsigelse bådpladskontrakten opsiges samtidig brugsretten til skråningshuset, hvorimod brugsretten til skråningshuset kan opsiges uden samtidig at opsige bådpladsen. Opsigelse skal ske skriftligt til den første i en måned. Depositum tilbagebetales til gældende husprisindeks, reguleret med eventuelle mangler og afregnes, når ny kontrakthaver har indbetalt depositum til S/I Ishøj Havn.

5 Kontrakten er bortset fra misligholdelsestilfælde uopsigeligt fra S/I Ishøj Havns side, så længe kontrakthaver opfylder betingelserne for tildeling og benyttelse af både og skråningshus og bådplads, jf. 1 afsnit 1 og 8 afsnit 1. Ved afregning kan S/I Ishøj Havn gøre udlæg i afregningsbeløbet for misligholdelse eller manglende indbetaling af forsikringspræmie. S/I Ishøj Havn kan for kontrakthavers regning udbedre skader der skyldes misligholdelse. Kontrakten betragtes som misligholdt, såfremt: der drives erhvervsvirksomhed fra huset ren- og vedligeholdelse er mangelfuld, den årlige husforsikringspræmie ikke er betalt rettidigt eller udsendt rykkerskrivelse, kontrakthaver ikke har tegnet ansvarsforsikring, der er installeret elinstallation uden om bimåler, kontrakthaver ikke overholder Kontraktmæssige forhold og ordensreglement for S/I Ishøj Havn, kontrakthaver ekskluderes af en af de i Ishøj Havn hjemmehørende klubber, der foregår overnatning i huset, ophold i huset eller på verandaen ud for huset giver anledning til ulempe for andre. Overdragelse af skråningshuse. Brugsretten kan ikke overdrages til andre eller på anden måde overføres til andre. Dog kan brugsretten overgå til ægtefælle ved separation eller skilsmisse, og til ægtefælle eller livsarvinger ved død. I tilfælde af ændring af medejerforholdet af kontrakthavers båd, vil kontrakten på brugsretten til skråningshuset kunne ændres til det nye ejerforhold, såfremt den nye kontrakthaver oprindeligt er påført kontraktformularen. Alle medejere skal opfylde betingelserne for at opnår brugsret til bådplads, jf. 1 og 8. Enhver overdragelse og ændring af enhver art kan kun foretages af S/I Ishøj Havn. Ledige husdele. I tilfælde af ledige husdele skal allerede etablerede ejere tilbydes disse, indtil den (de) har erhvervet det højeste tilladte, hvilket er 6/6 dele af et hus. Venteliste. I tilfælde af efterspørgsel opretter S/I Ishøj Havn en venteliste, hvor interesserede kan anføres efter skriftlig henvendelse. Andele tildeles i den rækkefølge de er noteret. Ansvarsforhold. S/I Ishøj Havn påtager sig intet ansvar over for kontrakthaverne eller andre i tilfælde af skader på husene eller opbevaret grej. Kontrakthaverne, som påfører skader på husene eller indboet kan pålægges erstatningspligt for forvoldt skade. Det pålægges enhver kontrakthaver at tegne ansvarsforsikring. Husforsikring tegnes af S/I Ishøj Havn og opkræves en gang årligt. Let antændelige, eksplosive og ildelugtende stoffer, må ikke opbevares i husene.

6 Ren- og vedligeholdelse af husene, såvel ud som indvendig påhviler kontrakthaverne. Alle ændringer af skråningshusene, herunder etablering af el- og vandinstallationer, skal forud godkendes af S/I Ishøj Havn. Ønskes elinstallationer opsat, skal der etableres bimåler for kontrakthavers regning. Elforbrug aflæses og opkræves hvert kvartal. Tvistigheder. Opstår der tvistigheder kontrakthaverne imellem, vil S/I Ishøj Havn optræde som mægler og forsøge at forene parterne. DEL 2. ORDENSREGELEMENT FOR S/I ISHØJ HAVN Ishøj Havn er en kommunal marina med en erhvervsdel og en fritidshavn. Erhvervsdelen omfatter erhverv som er havnerelateret og fritidshavnen består af to tanger Søhesten og Hummeren. Havnen omfatter havnebassin med anlægsbroer og fortøjningspæle, landarealer med tilkørselsvej, parkeringspladser, vinteropbevaringspladser for sejl og motorbåde og ligge pladser for joller. Herudover er der bygninger på havnen til brug for havnefogeden samt klubhuse, service og reparationsbygninger samt toiletfaciliteter. Ishøj Havns område afgrænses som vist på vedhæftet kortbilag. Brugerne af Ishøj Havn er omfattet af de til enhver tid gældende bestemmelser i: 1. Ordensreglement for Ishøj Havn 2. Takstblad for Ishøj Havn 3. Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne og skal rette sig efter disse anvisninger, der gives af havnebestyrelsen, havnefogeden eller dennes hjælpere. 1. Søsætning og ophaling. Søsætning og ophaling af både er havnen uvedkommende og sker på bådejers egen foranstaltning. Havnekranernes benyttelse skal ske efter S/I Ishøj Havs Bestemmelser. Både må kun placeres på jolleslæbestederne i forbindelse med ophaling og søsætning og skal umiddelbart herefter placeres på liggestederne på land eller i vand. Både som henligger ved mastekran eller proviantkaj efter kl på søsætningsdagen, vil blive opkrævet et af repræsentantskabet fastlagt gebyr pr. døgn jfr. takstblad. Umiddelbart dog senest 14 dage efter søsætning skal det benyttede landareal afleveres ryddet og rengjort.

7 Bådstativer, bukke og klodser mv. skal samles på den dertil beregnede plads efter S/I Ishøj Havns anvisning. Efter udløbet af denne tidsfrist vil efterladt materiel uden særligt varsel blive fjernet for ejerens regning og uden økonomisk ansvar fra havnens side. 2. Fortøjning. Bådejeren skal sørge for og er ansvarlig for nødvendig fortøjning og affendring, og kan således afkræves at give erstatning for skader som følge af forkert og mangelfuld fortøjning eller affendring. Der må ikke efterlades flydende fortøjninger i vandet. 3. Slæbejoller. Slæbejoller må benytte bådpladsen sammen med den på kontraktformularen påførte båd, såfremt: Jollen ikke er større end, at den kan være inden for bådpladsen sammen med den egentlige kontraktbåd. Jollen, hvis pladsen forlades af kontraktbåden i mere end et døgn, medtages, således at havnen kan disponere over pladsen. Jollen skal forsynes med samme kontraktnummer som kontraktbåden. Ligeledes må slæbejoller vinteropbevares sammen med kontraktbåden, når dette kan ske inden for den anviste vinteropbevaringsplads. 4. Elstik og ferskvandsstik. Bådejeren kan frit bruge de stik, der er opsat på havnens område, til almindeligt håndværktøj og opladning af batterier, samt vanspuling og påfyldning. Det er ikke tilladt at foretage tilslutning til fx varmeovn og lignende. Kabler og slanger skal fjernes hver dag ved arbejdets ophør. Disse påbud vil stikprøvevis blive kontrolleret. I forbindelse med et konstateret elforbrug, ud over det tilladt, opkræves et gebyr samt afgift for et skønnet elforbrug. Har bådejeren behov for eltilslutning i forbindelse med f.eks. varme i båden, kan der i samråd med S/I Ishøj Havn installeres bimåler for bådejers regning. Elforbruget vil blive aflæst og opkrævet hvert kvartal. Kabler fra bimåler på land føres i rør under stien til kystsikring. Udgifter til materiale og arbejdets udførelse er for bådejers regning. 5. Bådtoiletter Bådtoiletter, som ikke er forsynet med indenbords holdingtank, må ikke benyttes, så længe båden befinder sig inden for havnens område. Tømning af holdingtank skal ske i spildevandsanlægget, beliggende ved benzinbroen. 6. Affald. Affald fra båden må ikke kastes i havnebassinet eller på havnens område, men skal lægges i de på havnen opstillede affaldsposer. 7. Oliespild. Oliespild i havnen eller på havnens område må ikke finde sted.. I tilfælde af, at oliespild alligevel forekommer, skal dette straks meddeles til havnekontoret. Alt kemikalieaffald skal afleveres i havnens kemikalierum, der er placeret ved havnens materielgård. 8. Sunkne både. Synker båden i havnebassinet eller i indsejlingen, skal stedet straks afmærkes og hævning skal foretages snarest muligt, dvs. inden for 48 timer efter uheldet. Sker dette ikke, vil båden uden yderligere varsel blive fjernet af S/I Ishøj Havn for ejerens regning og risiko.

8 9. Tilsyn. Det er bådejerens pligt at føre fornødent tilsyn med sin båd, enten selv eller ved fravær af en bemyndiget person. 10. Sejlads i havnen. Al sejlads i havnen skal foregå med forsigtighed og hensynstagen til de både, som ligger i havnen, og hastigheden må ikke overstige 3 knob. Ved passage af havnemundingen skal udgående både respektere og vige for indgående både. I øvrigt skal de internationale søvejsregler overholdes. 11. Fravær fra pladsen. Ved bådens planlagte fravær fra pladsen i mere end et døgn, skal pladsen forsynes med et fra S/I Ishøj Havn udleveret grønt skilt, så pladsen kan benyttes af gæstesejlere. Hjemkomsttidspunktet skal oplyses til havnekontoret. 12. Vinterplads. Inden en båd placeres på havnens vinteropbevaringsplads, skal bådejeren henvende sig til havnekontoret for at få anvist sin plads. Ingen både må hensættes på havnes areal uden en forud indhentet tilladelse fra havnekontoret. Både, der ønskes hensat på Ishøj Havn, men det formål at færdiggøre en igangværende renovering, skal indgå en skriftlig aftale med S/I Ishøj Havn omkring betingelserne for arbejdets færdiggørelse. Bådejeren er ansvarlig for korrekt afstivning af båden, og såfremt der ikke benyttes specielt fremstillede stativer, vil S/I Ishøj Havn være berettiget til at påtale dette forhold og evt. kræve, at de benyttede konstruktioner ændres. Opsætning af telthuse må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra S/I Ishøj Havn. Såfremt en båd har stået på land i 2 år kan S/I Ishøj Havn begære den flyttet til anden anvist plads på havnen. Såfremt ejeren ikke inden 1 måned efter begæringen har flyttet båden, vil S/I Ishøj Havn flytte båden for ejerens regning og risiko. Master må under afrigning ikke være til gene for den kørende trafik og skal placeres i havnens mastehus og afmærket med betalingsskilt udstedt af havnekontoret En bådejer har ret til at lade sin båd forblive i vandet i vinterperioden. Dog skal båden fortøjes forsvarligt. Det vil sige at antal fortøjninger skal fordobles og det ene sæt skal forsynes med fjedre. S/I Ishøj Havn påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, opstået som følge af is og lignende, idet fortøjningen sker for bådejerens egen regning og risiko. 13. Zone-parkering. Havnens brugere skal respektere zone-parkering i I/S Ishøj Havn, der er etableret for at kunne friholde brandveje og plads til trafik med bådtransporter. 14. Faste borde og bænke. Ud over havnens etablerede borde og bænke, må der ikke uden S/I Ishøj havns tilladelse permanent opstilles andre borde/bænke/stole. Ved enkeltarrangementer må havnens faste borde og bænke samles, men skal efter brugen stilles tilbage på rette plads. 15. Landarealerne. Efter enhver brug af landarealerne har bådejeren pligt til at rydde op efter sig. Bådejeren har pligt til at efterkomme de henstillinger Havnefogeden eller dennes hjælpere udstikker for orden på landarealerne.

9 Bådstativer m.v. må ikke efterlades såfremt dette kan være til gene for trafikken på havnen eller øvrige brugere af havnen. Bådstativer m.v. må kun efterlades med markering af ejerskabet. Såfremt bådejeren ikke retter sig efter Havnefogeden eller dennes hjælpere henstillinger vil bådejerens efterladenskaber blive fjernet for bådejerens regning og risiko. 16. Håndhævelse af ordensreglerne. S/I Ishøj Havn står for den daglige håndhævelse af ordensregler og søger for at ordensreglerne efterleves. Såfremt S/I Ishøj Havn ikke håndhæver ordensreglerne og søger for orden, herunder oprydning kan Ishøj Kommune efter mundligt eller skriftligt påkrav til Ishøj Havn iværksætte de tiltag der måtte være relevante for at bringe orden på havnen alt for S/I Ishøj Havns regning. DEL 3. SÆRLIGE BESTEMMELSER. 1. Ændring. Ændring af nærværende kontraktmæssige forhold og ordensreglement for S/I Ishøj Havn kan foretages af et beslutningsdygtigt repræsentantskab. Ændringerne skal godkendes af Ishøj Kommune inden ikrafttræden. 2. Dispensation. Havnebestyrelsen kan dispensere fra reglen om en kontrakt pr. person, hvor særlige forhold gør sig gældende. Havnebestyrelsen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, dispensere fra længde og breddeangivelsen i Del 1, 2. afsnit 5 Dette reglement, der er udfærdiget i medfør af 15 og 18, stk.2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne med senere ændring er i henhold til 7, stk. 1, nr. 6 i bekendtgørelse nr. 427 af 9. maj 2007 godkendt af Kystdirektoratet ved brev af 18. september 2008 til ikrafttræden straks. Nærværende ordensregler er godkendt den 25. september 2008 af Ishøj Kommune.

10 Kortbilag.

REGULATIV FOR GRENAA MARINA

REGULATIV FOR GRENAA MARINA ~ 1 ~ 06.12. 2010 REGULATIV FOR GRENAA MARINA 1.Generelt Grenaa Marina drives af den selvejende institution Grenaa Lystbådehavns Fond i overensstemmelse med fondens vedtægter. Brugere af Grenaa Marina

Læs mere

Ordensreglement for Køge Marina

Ordensreglement for Køge Marina Ordensreglement for Køge Marina Side 1 Side 2 Ordensreglement for Køge Marina Indledende bemærkninger 0. Generelt 1. Marinaens formål 2. Marinaens område Betingelser for fast bådplads 3. Fast bådplads

Læs mere

SAS. Havne-, Ordens- og pladsreglement

SAS. Havne-, Ordens- og pladsreglement SAS Havne-, Ordens- og pladsreglement Gældende fra 19. august 2013 Havne- og ordensreglement Bådejere med bådplads ved klubbens anlæg er, i lighed med gæstesejlere og andre der opholder sig, eller færdes

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER

DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER for lystfartøjer m.m. i DRAGØR HAVN Berettigede: 1.1 Ret til havneplads i Dragør havn har alene fartøjsejere med folkeregisteradresse i Dragør kommune. En fartøjsejer kan

Læs mere

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn 1 Formål Nedenstående bestemmelser har til formål at sikre en kendt og smidig administration af Brejning Lystbådehavn. 2 Retningslinier Enhver pladshaver/bruger

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn Vilkår for bådplads i Rungsted Havn 1 Indholdsfortegnelse. c\vilkår 1. januar 2010 Venteliste, bopælspligt...side 3 Depositum, opsigelse...side 3 Pladsleje...side 4 Dokumentation af ejerforhold...side

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2012 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal.

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal. Takstblad 2017 Alle priser er inklusiv moms med mindre andet er nævnt. 1.0 Fastliggere 1.1 Generelt Pladslejen beregnes på grundlag af et rektangel med sidelængder lig med bådens største længde hhv. største

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn

Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn 1. Ventelisten. Alle ikke juridiske personer kan optages på havnens venteliste til en bådplads. Bådpladserne udlejes efter havnemyndighedens anvisning

Læs mere

Havneregulativ 6255 1385

Havneregulativ 6255 1385 Havneregulativ for Lohals Havn. Regulativet er gældende for hele havnens land- og søområde, som mod vandet er afgrænset af molerne, (herunder linien mellem moleenderne i lystbådehavnen og linien mellem

Læs mere

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn.

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Korsør Lystbådehavn er ejet af selskabet Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. Arealet er begrænset af molerne imod Storebælt, Flådestationen og Sylowsvej. 1. Generelle bestemmelser.

Læs mere

Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn

Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn Hvidovre Kommune Hvidovrevej 341, 1. sal 2650 Hvidovre Central- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn Havnens område Havnen afgrænses af vedlagte

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn Vedtægter for Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn 1. Hestehovedet Lystbådehavn er en selvejende institution med hjemsted i Nakskov. 2. Institutionens formål er at leje og drive Hestehovedet

Læs mere

Standard Kontraktvilkår

Standard Kontraktvilkår Standard Kontraktvilkår gældende for alle indskydere i S/I Vallensbæk Havn Standardvilkårene er en del af indskyderens individuelle kontrakt. Standardvilkårene kan kun ændres efter beslutning af havnens

Læs mere

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn 1 Enhver pladshaver er pligtig til at gøre sig bekendt med de administrative bestemmelser, der til enhver tid er gældende for havnen. Enhver

Læs mere

Ordensreglement. Generelt

Ordensreglement. Generelt Ordensreglement Generelt For Motorbådsklubben af 1943 gælder standardreglement, som fastsat i havneloven og er godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen, tidl. Kystinspektoratet. Ordensreglementet kan findes

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune Bogø Havn, Skåninge Bro, Stege Havn, Hårbølle Havn, Klintholm Havn og Præstø Havn. Illustration René Lundby 1.0 Fastliggere 1.1

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for. Strandby Lystbådehavn. Maj 2011 Strandby Lystbådehavn Aps.

ORDENSREGLEMENT. for. Strandby Lystbådehavn. Maj 2011 Strandby Lystbådehavn Aps. 1 ORDENSREGLEMENT for Strandby Lystbådehavn Maj 2011 Strandby Lystbådehavn Aps. Administration: Aktionskaj 5, 9970 Strandby Tlf. 98 48 22 59 E-mail: mail@strandbyhavn.dk Havnekontor: Rødspættevej 5, 9970

Læs mere

7. HAVNETAKSTER M.M. 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2016 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer

7. HAVNETAKSTER M.M. 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2016 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer 7. HAVNETAKSTER M.M. (Alle beløb er i DKK) Gældende nettoprisindeks er 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2016 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer 132,4 (pr. 01-JUL-2014) a. Fartøjer

Læs mere

Standard Kontraktvilkår

Standard Kontraktvilkår Standard Kontraktvilkår gældende for alle indskydere i S/I Vallensbæk Havn Standardvilkårene er en del af indskyderens individuelle kontrakt. Standardvilkårene kan kun ændres efter beslutning af havnens

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn 1 Enhver pladshaver er pligtig til at gøre sig bekendt med de administrative bestemmelser, der til enhver tid er gældende for havnen. Enhver pladshaver og bruger i øvrigt er pligtig til at følge de retningslinjer,

Læs mere

FREMLEJEKONTRAKT. mellem. Husbådelauget Sluseholmen. [indsæt navn]

FREMLEJEKONTRAKT. mellem. Husbådelauget Sluseholmen. [indsæt navn] FREMLEJEKONTRAKT mellem Husbådelauget Sluseholmen og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Liggepladsen... 2 2. Liggepladsens anvendelse... 2 3. Fremlejemålets ikrafttræden og opsigelse... 3 4. Deltagelse

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution Vallensbæk Havn

Vedtægt for den selvejende institution Vallensbæk Havn Vedtægt for den selvejende institution Vallensbæk Havn 1 Den selvejende institution Vallensbæk Havn er en selvejende institution. Dens hjemsted er Vallensbæk Kommune. Havnen har ingen oprindelig egenkapital.

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Ordensreglement for. lystbåde-, øhavne samt bådebroer. i Svendborg kommune.

Ordensreglement for. lystbåde-, øhavne samt bådebroer. i Svendborg kommune. Ordensreglement for lystbåde-, øhavne samt bådebroer i Svendborg kommune. Nedenstående havne og broer ejes af Svendborg Kommune. De drives og administreres af Svendborg Havn, Færge- og Sundfart, der sørger

Læs mere

Ordensreglement nr. 1 for Fur Fiskeri, Færge og - Erhvervshavn

Ordensreglement nr. 1 for Fur Fiskeri, Færge og - Erhvervshavn Ordensreglement nr. 1 for Fur Fiskeri, Færge og - Erhvervshavn Udarbejdet af Skive kommune 2016 Fur Havn er en fiskeri-, lystbåde-, færgeri- og erhvervshavn. Havnekontorets adresse er Stenøre 3, 7884 Fur.

Læs mere

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK Mitdepotrum.dk Handelsbetingelser Lejekontrakt 1 DET LEJEDE Lejer får ret til at opbevare gods i et angivet opbevaringsrum. Leje og opbevaring sker på følgende vilkår:

Læs mere

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Lejemålet omfatter stuehus, samt garage /staldbygning og have som vist på det vedhæftede

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

HAVNEREGLEMENT. Ramløse Lystbådehavn ejes af Gribskov Kommune og Skov- og Naturstyrelsen.

HAVNEREGLEMENT. Ramløse Lystbådehavn ejes af Gribskov Kommune og Skov- og Naturstyrelsen. HAVNEREGLEMENT Ramløse Lystbådehavn ejes af Gribskov Kommune og Skov- og Naturstyrelsen. Til at forestå den daglige drift og udøvelse af havnemyndighed, er en havnefoged og bestyrelse valgt jf. Arresø

Læs mere

3. Medlemsskab af organisationer: Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes lov og bestemmelser.

3. Medlemsskab af organisationer: Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes lov og bestemmelser. \ VEDTÆGTER FOR BISSERUP SEJLKLUB Gældende fra 03. marts 2013 1. Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er BISSERUP SEJLKLUB Dens hjemsted er Bisserup Havn, Slagelse kommune. 2. Klubbens formål: Klubbens

Læs mere

Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK)

Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK) Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK) 1 Aftalens genstand og parter Denne aftale om opstaldning af hesten (hestens navn og chip eller pasnr.) Hesten er undtaget fra konsum: JA NEJ Er indgået

Læs mere

NOTAT Forslag til lejeaftale om sæsonplads

NOTAT Forslag til lejeaftale om sæsonplads Campingpladsen: udlejer herved sæsonplads nr. til navn: adresse: postnr. og by: tlf.nr.: med følgende hjemmeboende børn under 18 år Børn over 18 år er ikke omfattet af lejeaftalen. Aftalen er indgået for

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN ALLE VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I 2013-REGLEMENT ER MARKERET MED RØD SKRIFT DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. De følgende vilkår

Læs mere

Reglement Søholm Yacht Service A/S (SYS) Velkommen til Søholm Yacht Service A/S

Reglement Søholm Yacht Service A/S (SYS) Velkommen til Søholm Yacht Service A/S Reglement Søholm Yacht Service A/S (SYS) Velkommen til Søholm Yacht Service A/S Overtrædelse af nærværende reglement medfører erstatningspligt ifølge dansk rets almindelige erstatningsregler. Åbningstider:

Læs mere

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010 dokumentoplysninger nr. 94810: Takstregulativ TAKSTER for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro For de af havnefogederne (eller via kommunekontoret) opkrævede afgifter gælder følgende takster:

Læs mere

REGULATIV FOR TORVET.

REGULATIV FOR TORVET. REGULATIV FOR TORVET. INDLEDNING. Regulativet danner grundlag for Nykøbing Sjælland Handel & Erhvervs administration af Torvet. Det er udarbejdet på grundlag af 14, stk. 2 i næringsloven og 102, stk. 1

Læs mere

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail:

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail: Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand Mellem: Hørsholm Kommune Hørsholm Rådhus Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm (i det følgende kaldet kommunen) Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.:

Læs mere

Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A.

Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A. Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A. 1 Korsør Lystbådehavn er et andelsselskab med begrænset ansvar og har hjemsted i Slagelse Kommune. Korsør Lystbådehavns formål er at anlægge og drive en lystbådehavn

Læs mere

Brugsretsaftale. Der er indgået aftale mellem. Rudersdal Kommune Øverødvej Holte (i det følgende kaldet ejer)

Brugsretsaftale. Der er indgået aftale mellem. Rudersdal Kommune Øverødvej Holte (i det følgende kaldet ejer) Brugsretsaftale Der er indgået aftale mellem Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte (i det følgende kaldet ejer) og 21. marts 2013 Kultur Kultur Administration Tlf. 46 11 56 11 hsk@rudersdal.dk Sagsnr.:

Læs mere

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/ L E J E K O N T R A K T edoc 2011/05143-52 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Skjoldborg 3300 Frederiksværk

Læs mere

Havne- og ordensreglement For SHS. Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2

Havne- og ordensreglement For SHS. Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2 1 Havne- og ordensreglement For SHS Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2 Og søterritoriet mellem anduvningsbøjen og inderste afmærkningspar. Søterritorits

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro.

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro. Vedtægter for Sejlklubben Mou ro. 1 Navn: Klubbens navn er SEJLKLUEN MOU RO. Klubbens forkortelse er SM og dens hjemsted er alborg Kommune. SM har 2 binavne: Mou aadelaug samt Mou ro. 2 Formål: Klubbens

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

Reglement for K.A.S.s bådpladser

Reglement for K.A.S.s bådpladser Bådpladserne er en væsentlig del af sejlklubbens liv. Den er derudover et godt og billigt tilbud til medlemmerne - endda med ekstra faciliteter som toilet, Oasen (frokostlokale), værksteder mv. Bådpladsudvalget

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen LEJEKONTRAKT mellem By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K og Husbådelauget Sluseholmen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede... 2 2. Det lejedes anvendelse... 3 3. Lejemålets ikrafttræden og opsigelse...

Læs mere

Retningslinjer for den daglige drift.

Retningslinjer for den daglige drift. Retningslinjer for den daglige drift. Rev. marts 2015 - EP 1. FORMÅL. Disse retningslinjer skal tjene til orientering om hvad der på basis af kutyme og praktiske overvejelser skal betragtes som gældende

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M.

VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. De følgende vilkår og takstbestemmelser udgives årligt, og der henvises i øvrigt til Ordensreglement

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M.

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. De følgende vilkår og takstbestemmelser er et supplement til - og præcisering af Ordensreglement

Læs mere

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Lejekontrakt Mellem Holbæk Kommune Kanalstræde 2, 4300 Holbæk CVR.nr.: 2918 9447 (herefter kaldet udlejer) Fonden Sidesporet Ahlgade 1B, 4300 Holbæk (herefter kaldet lejer) Er der

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Ordensreglement for Middelfart Lystbådehavne

Ordensreglement for Middelfart Lystbådehavne for Middelfart Lystbådehavne Forslag Forord Middelfart Lystbådehavne ejes af Middelfart Kommune og drives af Byrådet ved Teknisk Udvalg som fungerende Havneudvalg og omfatter havnene: 1. Middelfart Marina

Læs mere

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE Marts 2005 Januar 2012 Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE NAVN: 1. Foreningens navn er Bådelauget Kignæs Mole. Foreningen er stiftet den 3. Juni 1964. Foreningen har hjemsted i Jægerspris (kommune slettes).

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren)

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Forpagtningsaftale Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Og SBV 09 SBK 75/VSK Bymuren 151 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN

REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN Havnens område: Det til havnen hørende søområde, jfr. bilag 1, begrænses af havnens ydre dækkende værker. Samt af følgende linier: a) Mod nord : en linie i retning 270 fra nordmolens

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren.

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. VEDTÆGTER for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. 1.2 Foreningen dækker område 43 (tidligere område 12) i henhold til opdelingskort

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Vedtægter & Havnereglement. samt. Regler for Medlemshuse. for. Egense Sejlklub & Lystbådehavn

Vedtægter & Havnereglement. samt. Regler for Medlemshuse. for. Egense Sejlklub & Lystbådehavn Vedtægter & Havnereglement samt Regler for Medlemshuse for Egense Sejlklub & Lystbådehavn 1 Vedtægter 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er EGENSE SEJLKLUB. Dens hjemsted er Egense i Sejlflod

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

REGLEMENT FOR NYBORG

REGLEMENT FOR NYBORG REGLEMENT FOR NYBORG - Lystbådehavn, Fiskerihavn, Vester- og Østerhavn samt Kanalen og Tyrmolen. 2 1. Formål Nyborg Havn består af lystbådehavnen, fiskerihavnen, Vesterhavnen, Østerhavnen, Kanalen og Tyrmolen.

Læs mere

Sejlklubben Sundet. Ordensreglement og Information. for. Landpladsen

Sejlklubben Sundet. Ordensreglement og Information. for. Landpladsen Sejlklubben Sundet Ordensreglement og Information for Landpladsen Version 1.1 1. juli 2008 Indhold 1. Indledning.... 4 2. Generelt... 4 Vedligeholdelse af din båd.... 4 2.1. Slibning og skrabning.... 4

Læs mere

Fredericia Kommune udbyder buejagt i Nyskov

Fredericia Kommune udbyder buejagt i Nyskov Fredericia Kommune udbyder buejagt i Nyskov Såfremt du ønsker at byde på jagten skal du kontakte undertegnede. Venlig hilsen Carsten Pedersen Natur & Miljø Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem Køber Cvr.: (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Vej & Park Skovvej 2a 6400 Sønderborg er indgået følgende lejekontrakt: Cvr.: 29189773 (i det følgende

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Finmarken, Chr. 4 vej 44, 6000 Kolding

LEJEKONTRAKT. Finmarken, Chr. 4 vej 44, 6000 Kolding HAVEFORENINGEN FINMARKEN Revideret 20/2-14 LEJEKONTRAKT 50.- Depositum andrager: Betalt tidligere ejer 800.- 0.- Kontingent Vand 300.- 125.- Havens areal udgør 350 m² a 1.00 kr. pr m² 350.- Forsikring

Læs mere

Ordensreglement for Bork, Ringkøbing og Stauning Havne

Ordensreglement for Bork, Ringkøbing og Stauning Havne Ordensreglement for Bork, Ringkøbing og Stauning Havne Ringkøbing-Skjern Kommune 0 Ordensreglement for Bork, Ringkøbing og Stauning Havne INDHOLDSFORTEGNELSE: side 1 FÆLLES BESTEMMELSER: Ejer og administration

Læs mere

Ordensreglement. for. Horsens Lystbådehavn

Ordensreglement. for. Horsens Lystbådehavn Ordensreglement for Horsens Lystbådehavn 1 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Orden De enkelte klubbestyrelser skal være havnefogeden behjælpelige med at opretholde ro og orden indenfor havnens område, ligesom

Læs mere

Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a.

Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a. Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a. Vedtaget af bestyrelsen for Assens Marina A.m.b.a. den 1. november 2011 1. Generelle bestemmelser 1.1 Assens Marina ejes af Assens Marina a.m.b.a, som også står

Læs mere

Hovedaftale - EnergiLeasing

Hovedaftale - EnergiLeasing RUBAK Energy ApS DK-9670 Løgstør Mobil: +45 61 67 40 91 E-mail: rubak@rubakenergy.dk Web: www.rubakenergy.dk Hovedaftale - EnergiLeasing Projektnummer: 2015E000 MELLEM Rubak Energy ApS 9670 Løgstør CVR-Nr:

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Kongsdal Baadelaug

Vedtægter. Vedtægter for Kongsdal Baadelaug 1 Vedtægter Vedtægter for Kongsdal Baadelaug 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Den selvejende institution Kongsdal Baadelaug", og dens hjemsted er Kongsdal Havn 8, Assens, 9550 Mariager.

Læs mere

OPSTALDNINGSKONTRAKT

OPSTALDNINGSKONTRAKT Side 1 af 5 OPSTALDNINGSKONTRAKT 1. Denne aftale om opstaldning af hesten (hvor begrebet hesten omfatter såvel heste som ponyer) : Hestens navn er indgået mellem AFTALENS PARTER 1.1. Udlejers navn: Adresse:

Læs mere

Regulativ for Glyngøre Lystbådehavn

Regulativ for Glyngøre Lystbådehavn Lystbådehavnen og arealerne omkring denne ejes af Sallingsund Kommune, og er stillet til rådighed for Sallingsund Sejlklub. Lystbådehavnens søområde, der omfatter et havnebassin, er mod nord og øst begrænset

Læs mere

VEDTÆGTER ORDENSREGLER FOR ESPERGÆRDE HAVN

VEDTÆGTER ORDENSREGLER FOR ESPERGÆRDE HAVN VEDTÆGTER OG ORDENSREGLER FOR ESPERGÆRDE HAVN 2011 Side 1 Den selvejende Institution Espergærde Havn Ved Havnen 3 3060 Espergærde. Post sendes til: Den selvejende Institution Espergærde Havn Postboks 127

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Havnereglement. For Hou Lystbådehavn AmbA. 2015. Indhold

Havnereglement. For Hou Lystbådehavn AmbA. 2015. Indhold Havnereglement For Hou Lystbådehavn AmbA. 2015 Indhold 1. Formål 2. Havnens sø og landområde 3. Myndighed 4. Generelt 5. Forbrug af El og Vand 6. Bådpladser 7. Fortøjning 8. Sejlads i havnen 9. Ordens

Læs mere

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt "Udlejer")

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt Udlejer) 14. januar 2009 Mellem og Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej 30 8700 Horsens CVR-nr. 29 19 09 25 (i det følgende benævnt "Udlejer") Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR-nr.: 32

Læs mere

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014.

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Maj 2014 13. reviderede udgave 1 Foreningens navn er : Haveforeningen Hjortespring. Foreningens hjemsted er: Hjortespring by, Herlev Sogn. 2 Foreningens formål

Læs mere

Lejekontrakt Typeformular B 1998

Lejekontrakt Typeformular B 1998 Lejekontrakt Typeformular B 1998 Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Vejle Lystbådehavn I/S Vilkår for pladslejere

Vejle Lystbådehavn I/S Vilkår for pladslejere Vejle Lystbådehavn I/S Vilkår for pladslejere Vejle Lystbådehavn tilbyder bådpladser i en helt ny moderne lystbådehavn med stabile beton flydebroer med Y- bomme Version 1.3 af 01-12-2016 Indhold 1. Bådpladser...

Læs mere