KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN"

Transkript

1 KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN Del 1. KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Kontrakter om bådpladser og skråningshuse skal indgås på vilkår, der er godkendt af Ishøj Kommune. Kontrakter kan ikke indgås på vilkår der gælder udover 31. december 2020 og må ikke indeholde bestemmelser om kontant betaling udover betaling af de af Ishøj Havns repræsentantskab til enhver tid godkendte købesummer for brugsretten til de respektive bådpladser og de af Ishøj Havn godkendte anskaffelsespriser for skråningshuse og andele heraf. Brugsretskontrakt af 3. maj 2005 om bådplads i Ishøj Fritidshavn og Brugsret kontrakt af 3. maj 2005 om andel af skråningshus i Ishøj Fritidshavn skal benyttes. 1. Tildeling og benyttelse af fast bådplads. Berettiget til fast bådplads er bådejere, der er tilmeldt folkeregistret. Det pålægges kontrakthaver/årsgæstelejer at meddele S/I Ishøj Havn enhver ændring, der vedrører kontrakt-/lejeforholdet. Der betinges medlemskab af en af de i Ishøj Havn hjemmehørende godkendte sejlklubber/bådelaug. Gyldigt medlemsbevis kan forlanges forevist S/I Ishøj Havn. Hver bådpladsberettiget person kan kun oprette kontrakt/årslejeaftale på én bådplads, se dog Del Bådpladsen. Den tildelte bådplads er personlig og kan ikke med de i 8 nævnte undtagelser overdrages eller fremlejes til andre af bådejeren. Det kan på ethvert tidspunkt pålægges bådejeren at dokumentere at være ejer/medejer af den på kontrakt-/lejeformularen opførte båd. Kontrakten/lejeaftalen omfatter såvel liggeplads i havnebassin samt ret til vinteroplægningsplads på land. Sejlperioden, dvs. liggeplads i havnebassinet, regnes fra 15. april til 15. november, og vinterperioden, dvs. liggeplads på land regnes fra 15. november til 15. april. Den tildelte plads kan for en kortere periode forlanges fraflytter, hvis reparation, udbygning og lignende kræver dette. Hvis forholdene gør det nødvendigt, forbeholder S/I Ishøj Havn sig ret til at anvise en anden plads end først tildelte, og bådejeren er da pligtig til, inden for den angivne tid at flytte sin båd. hvis dette ikke sker efter en påtale, kan S/I Ishøj Havn flytte båden uden ansvar for eventuelle skader, der måtte opstå under flytningen. Bådejeren kan ikke i de afsnit 2 og 3 nævnte situationer forlange reduktion i nogen ydelser. Ligeledes kan der heller ikke forlanges reduktion af nogen ydelse, hvis vinteropbevaringspladsen ikke benyttes. Båden, som anvendes til den tildelte bådplads, skal være 40 cm smallere, regnet fra bådens største bredde, end den tildelte bådpladsbredde. Bådens totale længde plus 100 cm må ikke overstige længden af den tildelte bådplads, se i øvrigt Del 3 2. Bredden mellem fortøjningspælene kan afvige op til 15 cm i forhold til den i kontrakten opgivne bådpladsbredde. Benyttelse af bådpladsen, helt eller delvis til erhverv eller reklamering, plancheudstilling eller lignende må ikke finde sted uden godkendelse fra S/I Ishøj Havn.

2 S/I Ishøj Havn forbeholder sig ret til at anvende bådpladsen til gæsteplads, når bådejeren ikke benytter pladsen. 3. Ibrugtagning af bådpladsen. Bådejeren skal, senest tre dage før bådens ankomst til havnen, henvende sig til S/I Ishøj havn for at få anvist sin plads og få udleveret en kontraktnummermærkat/årsmærkat. Alle både med fast liggeplads i Ishøj Havn skal være forsynet med denne mærkat, som skal placeres i henhold til gældende bestemmelser. Skulle mærkaten bortkomme, skal en ny straks rekvireres hos S/I Ishøj havn mod betaling af de derved bundne udgifter. Inden den tildelte bådplads tages i brug, skal båden ligeledes være forsynet med bådnavn og hjemstadshavn, svarende til det i kontrakten/lejeaftalen anførte. Hjemstadshavn benævnes i dette tilfælde som Ishøj eller Ishøj Havn. 4. Kontraktindgåelser og ydelser. Kontrakter indgået som kontantkøb. For at kunne blive kontrakthaver i S/I Ishøj Havn og dermed opnå brugsretten til en bådplads, skal de i del 1, 1 stk. 1 nævnte betingelser være opfyldt og betalingsterminerne er som følger: Ved kontraktens indgåelse indbetales et kontant indskud, svarende til købesummen. Der indbetales kvartårligt et havnekontingent. Kontrakter indgået som afbetalingskøb over 10 år. For at kunne blive kontrakthaver i I/S Ishøj Havn og dermed opnå brugsretten til en bådplads på afbetaling, skal de i del 1, 1 stk.? nævnte betingelser være opfyldt og betalingsterminerne er som følger: Ved kontraktens indgåelse betales et kontant indskud svarende til 1/10 af købssum, samt et års afdrag. Der indbetales kvartårligt et havnekontingent. Indskuddet er afhængigt af bådpladsens størrelse og skal dække udgifter i forbindelse med havnens anlæg. Indskuddets størrelse fastsættes årligt af havnens repræsentantskab i forbindelse med fastsættelsen af Ishøj Havns budget for det kommende år. Havnekontingentet fastsættes årligt af havnens repræsentantskab i forbindelse med fastsættelsen af S/I Ishøj Havns budget for det kommende år. Havnekontingentet skal dække havnens udgifter til drift og vedligeholdelse. Repræsentantskabet for S/I Ishøj Havn kan pålægge kontrakthaverne ekstraordinært havnekontingent, hvis dette er påkrævet for S/I Ishøj Havns videre eksistens. Kontraktshaveren har ved sin underskrift forpligtet sig til at betale alle ydelser i h.t. den indgående kontrakt, samt havnekontingent. 5. Ophævelse af kontraktforholdet fra kontraktgivers side. Kontrakter indgået som kontantkøb og afbetalingskontrakt. Kontrakten kan opsiges af S/I Ishøj Havn. hvis Ishøj Kommune opsiger S/I Ishøj Havns brugsret til havnearealerne jf. vedtægterne for S/I Ishøj Havn, 7. hvis den selvejende institution opløses jfr. vedtægter for S/I Ishøj Havn, 35. hvis kontrakthaver misligholder kontrakten, hvilket er sket:

3 hvis de kvartårlige indbetalinger af havnekontingent og ydelser udebliver i 2 på hinanden følgende kvartaler. hvis kontrakthaver ikke overholder nærværende kontraktmæssige forhold og ordensreglement. hvis kontraktshaveren ikke er medlem af en godkendt sejlklub/bådelaug i Ishøj Havn. Ved misligholdelse kan S/I Ishøj Havn fjerne kontrakthavers båd fra havnen for kontrakthavers regning. 6. Opsigelse af kontraktforholdet fra kontrakthavers side. Såfremt en kontrakthaver ønsker at afstå fra sin brugsret til bådpladsen, skal dette skriftligt meddeles S/I Ishøj Havn ved formanden fra havnestyrelsen. Opsigelse kan kun ske til den første i en måned og S/I Ishøj Havn vil herefter forsøge at afsætte bådpladsen til anden side. Er dette imidlertid ikke lykkedes inden for tre måneder fra opsigelsesdatoen, er det tilladt kontraktshaveren at anvise en ny kontrakthaver til sin bådplads. Den opsigende kontrakthaver er dog pligtig til at betale ydelser og havnekontingent i tre måneder efter gældende opsigelsesregler. Er bådejers båd ikke fjernet fra havnens område efter udløbet af de tre måneder, opkræver S/I Ishøj Havn gæsteleje i.h.t. gældende prisliste. Afregning foretages, når og i det omfang efterfølgeren i lejemålet har betalt indskud, jf. vedtægternes 32, stk. 4. Afregningsforløbet sker til den på frigørelsestidspunktet gældende prislistepris med fradrag af restgæld på medlemslån, skyldige ydelser og havnekontingent samt udgifter opstået som følge af misligholdelse af kontraktforholdet. 7. Indgåelse af årsgæstelejeaftale på bådplads. Ovennævnte aftale indgås på følgende betingelser: Årsgæstelejen, der inkluderer havnekontingent, omfatter også vinterplads på land. Årslejen betales ved underskrift af aftalen. Der vil ikke kunne kræves tilbagebetaling af en del af den indbetalte leje i forbindelse med fravær fra pladsen. Der kræves medlemskab af en godkendt sejlklub/bådlaug i S/I Ishøj Havn. Lejer må efter udløb af det første år kunne tåle at blive anvist anden bådplads, såfremt havnen har potentiel kontrakthaver til netop denne bådplads. Opsigelse af årsgæstelejeaftale. Hvis en lejer ønsker at opsige en indgået årsaftale, skal dette skriftligt meddeles S/I Ishøj Havn ved formanden for havnebestyrelsen. Opsigelsen skal ske senest 1 måned før udløb af aftale. Selvom opsigelsen sker tidligere i forløbet, vil der ikke kunne godtgøres lejer reduktion for den resterende lejeperiode. 8. Overdragelse af bådpladsen. Bådpladsen kan ikke overdrages til andre eller på anden måde overføres til andre. Dog kan bådpladsen overgå til ægtefælle ved separation eller skilsmisse, og til ægtefælle eller livsarvinger ved død. I tilfælde af ændring i medejerforholdet af en båd, vil kontrakten kunne ændres til det nye ejerforhold, såfremt den nye kontrakthaver oprindeligt er påført kontraktformularen. Betingelser for at opnå bådplads i Ishøj Havn skal dog være opfyldt jf. 1. Enhver overdragelse og ændring af enhver art i kontrakt eller lejeaftale kan kun foretages af S/I Ishøj Havn. 9. Ansvarsforhold. S/I Ishøj Havn påtager sig intet ansvar over for bådejere eller andre i tilfælde af brud på fortøjninger, fortøjningspæle, broer eller havneanlægget i det hele taget.

4 Bådejer, som påfører skader på havnens anlæg eller som ved uagtsomhed forårsager forurening ved oliespild eller lignende, kan pålægges erstatningspligt for forvoldt skade. Det pålægges enhver bådejer med bådplads i S/I Ishøj Havn at have den i kontrakt/lejeaftale anførte båd ansvarsforsikret. Havnepersonalet kan ved stikprøver foretage kontrol af pålæg. 10 Skråningshuse i S/I Ishøj Havn. Tildeling. En forudsætning for at opnå brugsret til et skråningshus er, at vedkommende samtidig har indgået bådpladskontrakt med S/I Ishøj Havn og som sådan er medlem af en godkendt sejlklub/bådlaug i Ishøj Havn. Hver kontrakthaver kan max. tildeles 6/6 og min 1/6 af et hus og hver kontrakthaver kan kun have andel (e) i et hus. Den tildelte brugsret er personlig og kan ikke overdrages eller fremlejes til andre, dog bortset fra de i afsnit 5 nævnte undtagelser. Kontrakten omfatter kun tilladelse til opbevaring af sådant udstyr, som relaterer til kontrakthavers bådplads og båd. Der må ikke drives erhverv fra skråningshuset og huset må ikke gøres til genstand for handel (spekulation). Køb og salg foregår med S/I Ishøj Havn som formidler. Placering og konstruktion af skråningshuse. Husene skal konstrueres og bygges jfr. tegninger udleveret fra S/I Ishøj Havn. Der skal minimum bygges 3 huse og maksimum 5 huse pr. række. Hvert hus har en størrelse på 4,5 m x 2,45 m og skal males svenskrøde. S/I Ishøj Havn anviser placeringen, som skal godkendes af havnebestyrelsen for S/I Ishøj Havn. Hver sektion skal være adskilt med hele skillevægge til de øvrige sektioner, bortset fra huse der benyttes til klubformål af godkendte sejlklubber eller andre godkendte foreninger/klubber. Huse, der benyttes til klubformål af sejlklubber eller andre godkendte foreninger/klubber, må etableres med strøm, vand, afløb og isolering. Almindelige skråningshuse må etableres med strøm og isolering. Udgifter hertil erlægges af de implicerede foreninger/klubber/kontrakthaver (e), og disse indestår hver især som garant for færdiggørelse af påbegyndt byggeri. Overtages skråningshuse fra en sejlklub eller anden godkendt forening/klub af kontrakthaver (e), skal husene bringes i en tilstand svarende til normale skråningshuse. Ibrugtagning af skråningshuset. Først når alle huse i et samlet projekt er færdigbygget og godkendt af S/I Ishøj Havn, og efter at kontrakthaverne har underskrevet kontrakterne og indbetalt depositum, kan husene tages i brug. Skråningshuskontraktens beløbsdele. Depositum angivet på kontrakten dækker de faktiske udgifter til materialer i f.m. byggeri af del/dele af skråningshuset. Årlig arealleje: Ingen. Ophævelse af kontraktforholdet. Ved opsigelse bådpladskontrakten opsiges samtidig brugsretten til skråningshuset, hvorimod brugsretten til skråningshuset kan opsiges uden samtidig at opsige bådpladsen. Opsigelse skal ske skriftligt til den første i en måned. Depositum tilbagebetales til gældende husprisindeks, reguleret med eventuelle mangler og afregnes, når ny kontrakthaver har indbetalt depositum til S/I Ishøj Havn.

5 Kontrakten er bortset fra misligholdelsestilfælde uopsigeligt fra S/I Ishøj Havns side, så længe kontrakthaver opfylder betingelserne for tildeling og benyttelse af både og skråningshus og bådplads, jf. 1 afsnit 1 og 8 afsnit 1. Ved afregning kan S/I Ishøj Havn gøre udlæg i afregningsbeløbet for misligholdelse eller manglende indbetaling af forsikringspræmie. S/I Ishøj Havn kan for kontrakthavers regning udbedre skader der skyldes misligholdelse. Kontrakten betragtes som misligholdt, såfremt: der drives erhvervsvirksomhed fra huset ren- og vedligeholdelse er mangelfuld, den årlige husforsikringspræmie ikke er betalt rettidigt eller udsendt rykkerskrivelse, kontrakthaver ikke har tegnet ansvarsforsikring, der er installeret elinstallation uden om bimåler, kontrakthaver ikke overholder Kontraktmæssige forhold og ordensreglement for S/I Ishøj Havn, kontrakthaver ekskluderes af en af de i Ishøj Havn hjemmehørende klubber, der foregår overnatning i huset, ophold i huset eller på verandaen ud for huset giver anledning til ulempe for andre. Overdragelse af skråningshuse. Brugsretten kan ikke overdrages til andre eller på anden måde overføres til andre. Dog kan brugsretten overgå til ægtefælle ved separation eller skilsmisse, og til ægtefælle eller livsarvinger ved død. I tilfælde af ændring af medejerforholdet af kontrakthavers båd, vil kontrakten på brugsretten til skråningshuset kunne ændres til det nye ejerforhold, såfremt den nye kontrakthaver oprindeligt er påført kontraktformularen. Alle medejere skal opfylde betingelserne for at opnår brugsret til bådplads, jf. 1 og 8. Enhver overdragelse og ændring af enhver art kan kun foretages af S/I Ishøj Havn. Ledige husdele. I tilfælde af ledige husdele skal allerede etablerede ejere tilbydes disse, indtil den (de) har erhvervet det højeste tilladte, hvilket er 6/6 dele af et hus. Venteliste. I tilfælde af efterspørgsel opretter S/I Ishøj Havn en venteliste, hvor interesserede kan anføres efter skriftlig henvendelse. Andele tildeles i den rækkefølge de er noteret. Ansvarsforhold. S/I Ishøj Havn påtager sig intet ansvar over for kontrakthaverne eller andre i tilfælde af skader på husene eller opbevaret grej. Kontrakthaverne, som påfører skader på husene eller indboet kan pålægges erstatningspligt for forvoldt skade. Det pålægges enhver kontrakthaver at tegne ansvarsforsikring. Husforsikring tegnes af S/I Ishøj Havn og opkræves en gang årligt. Let antændelige, eksplosive og ildelugtende stoffer, må ikke opbevares i husene.

6 Ren- og vedligeholdelse af husene, såvel ud som indvendig påhviler kontrakthaverne. Alle ændringer af skråningshusene, herunder etablering af el- og vandinstallationer, skal forud godkendes af S/I Ishøj Havn. Ønskes elinstallationer opsat, skal der etableres bimåler for kontrakthavers regning. Elforbrug aflæses og opkræves hvert kvartal. Tvistigheder. Opstår der tvistigheder kontrakthaverne imellem, vil S/I Ishøj Havn optræde som mægler og forsøge at forene parterne. DEL 2. ORDENSREGELEMENT FOR S/I ISHØJ HAVN Ishøj Havn er en kommunal marina med en erhvervsdel og en fritidshavn. Erhvervsdelen omfatter erhverv som er havnerelateret og fritidshavnen består af to tanger Søhesten og Hummeren. Havnen omfatter havnebassin med anlægsbroer og fortøjningspæle, landarealer med tilkørselsvej, parkeringspladser, vinteropbevaringspladser for sejl og motorbåde og ligge pladser for joller. Herudover er der bygninger på havnen til brug for havnefogeden samt klubhuse, service og reparationsbygninger samt toiletfaciliteter. Ishøj Havns område afgrænses som vist på vedhæftet kortbilag. Brugerne af Ishøj Havn er omfattet af de til enhver tid gældende bestemmelser i: 1. Ordensreglement for Ishøj Havn 2. Takstblad for Ishøj Havn 3. Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne og skal rette sig efter disse anvisninger, der gives af havnebestyrelsen, havnefogeden eller dennes hjælpere. 1. Søsætning og ophaling. Søsætning og ophaling af både er havnen uvedkommende og sker på bådejers egen foranstaltning. Havnekranernes benyttelse skal ske efter S/I Ishøj Havs Bestemmelser. Både må kun placeres på jolleslæbestederne i forbindelse med ophaling og søsætning og skal umiddelbart herefter placeres på liggestederne på land eller i vand. Både som henligger ved mastekran eller proviantkaj efter kl på søsætningsdagen, vil blive opkrævet et af repræsentantskabet fastlagt gebyr pr. døgn jfr. takstblad. Umiddelbart dog senest 14 dage efter søsætning skal det benyttede landareal afleveres ryddet og rengjort.

7 Bådstativer, bukke og klodser mv. skal samles på den dertil beregnede plads efter S/I Ishøj Havns anvisning. Efter udløbet af denne tidsfrist vil efterladt materiel uden særligt varsel blive fjernet for ejerens regning og uden økonomisk ansvar fra havnens side. 2. Fortøjning. Bådejeren skal sørge for og er ansvarlig for nødvendig fortøjning og affendring, og kan således afkræves at give erstatning for skader som følge af forkert og mangelfuld fortøjning eller affendring. Der må ikke efterlades flydende fortøjninger i vandet. 3. Slæbejoller. Slæbejoller må benytte bådpladsen sammen med den på kontraktformularen påførte båd, såfremt: Jollen ikke er større end, at den kan være inden for bådpladsen sammen med den egentlige kontraktbåd. Jollen, hvis pladsen forlades af kontraktbåden i mere end et døgn, medtages, således at havnen kan disponere over pladsen. Jollen skal forsynes med samme kontraktnummer som kontraktbåden. Ligeledes må slæbejoller vinteropbevares sammen med kontraktbåden, når dette kan ske inden for den anviste vinteropbevaringsplads. 4. Elstik og ferskvandsstik. Bådejeren kan frit bruge de stik, der er opsat på havnens område, til almindeligt håndværktøj og opladning af batterier, samt vanspuling og påfyldning. Det er ikke tilladt at foretage tilslutning til fx varmeovn og lignende. Kabler og slanger skal fjernes hver dag ved arbejdets ophør. Disse påbud vil stikprøvevis blive kontrolleret. I forbindelse med et konstateret elforbrug, ud over det tilladt, opkræves et gebyr samt afgift for et skønnet elforbrug. Har bådejeren behov for eltilslutning i forbindelse med f.eks. varme i båden, kan der i samråd med S/I Ishøj Havn installeres bimåler for bådejers regning. Elforbruget vil blive aflæst og opkrævet hvert kvartal. Kabler fra bimåler på land føres i rør under stien til kystsikring. Udgifter til materiale og arbejdets udførelse er for bådejers regning. 5. Bådtoiletter Bådtoiletter, som ikke er forsynet med indenbords holdingtank, må ikke benyttes, så længe båden befinder sig inden for havnens område. Tømning af holdingtank skal ske i spildevandsanlægget, beliggende ved benzinbroen. 6. Affald. Affald fra båden må ikke kastes i havnebassinet eller på havnens område, men skal lægges i de på havnen opstillede affaldsposer. 7. Oliespild. Oliespild i havnen eller på havnens område må ikke finde sted.. I tilfælde af, at oliespild alligevel forekommer, skal dette straks meddeles til havnekontoret. Alt kemikalieaffald skal afleveres i havnens kemikalierum, der er placeret ved havnens materielgård. 8. Sunkne både. Synker båden i havnebassinet eller i indsejlingen, skal stedet straks afmærkes og hævning skal foretages snarest muligt, dvs. inden for 48 timer efter uheldet. Sker dette ikke, vil båden uden yderligere varsel blive fjernet af S/I Ishøj Havn for ejerens regning og risiko.

8 9. Tilsyn. Det er bådejerens pligt at føre fornødent tilsyn med sin båd, enten selv eller ved fravær af en bemyndiget person. 10. Sejlads i havnen. Al sejlads i havnen skal foregå med forsigtighed og hensynstagen til de både, som ligger i havnen, og hastigheden må ikke overstige 3 knob. Ved passage af havnemundingen skal udgående både respektere og vige for indgående både. I øvrigt skal de internationale søvejsregler overholdes. 11. Fravær fra pladsen. Ved bådens planlagte fravær fra pladsen i mere end et døgn, skal pladsen forsynes med et fra S/I Ishøj Havn udleveret grønt skilt, så pladsen kan benyttes af gæstesejlere. Hjemkomsttidspunktet skal oplyses til havnekontoret. 12. Vinterplads. Inden en båd placeres på havnens vinteropbevaringsplads, skal bådejeren henvende sig til havnekontoret for at få anvist sin plads. Ingen både må hensættes på havnes areal uden en forud indhentet tilladelse fra havnekontoret. Både, der ønskes hensat på Ishøj Havn, men det formål at færdiggøre en igangværende renovering, skal indgå en skriftlig aftale med S/I Ishøj Havn omkring betingelserne for arbejdets færdiggørelse. Bådejeren er ansvarlig for korrekt afstivning af båden, og såfremt der ikke benyttes specielt fremstillede stativer, vil S/I Ishøj Havn være berettiget til at påtale dette forhold og evt. kræve, at de benyttede konstruktioner ændres. Opsætning af telthuse må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra S/I Ishøj Havn. Såfremt en båd har stået på land i 2 år kan S/I Ishøj Havn begære den flyttet til anden anvist plads på havnen. Såfremt ejeren ikke inden 1 måned efter begæringen har flyttet båden, vil S/I Ishøj Havn flytte båden for ejerens regning og risiko. Master må under afrigning ikke være til gene for den kørende trafik og skal placeres i havnens mastehus og afmærket med betalingsskilt udstedt af havnekontoret En bådejer har ret til at lade sin båd forblive i vandet i vinterperioden. Dog skal båden fortøjes forsvarligt. Det vil sige at antal fortøjninger skal fordobles og det ene sæt skal forsynes med fjedre. S/I Ishøj Havn påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, opstået som følge af is og lignende, idet fortøjningen sker for bådejerens egen regning og risiko. 13. Zone-parkering. Havnens brugere skal respektere zone-parkering i I/S Ishøj Havn, der er etableret for at kunne friholde brandveje og plads til trafik med bådtransporter. 14. Faste borde og bænke. Ud over havnens etablerede borde og bænke, må der ikke uden S/I Ishøj havns tilladelse permanent opstilles andre borde/bænke/stole. Ved enkeltarrangementer må havnens faste borde og bænke samles, men skal efter brugen stilles tilbage på rette plads. 15. Landarealerne. Efter enhver brug af landarealerne har bådejeren pligt til at rydde op efter sig. Bådejeren har pligt til at efterkomme de henstillinger Havnefogeden eller dennes hjælpere udstikker for orden på landarealerne.

9 Bådstativer m.v. må ikke efterlades såfremt dette kan være til gene for trafikken på havnen eller øvrige brugere af havnen. Bådstativer m.v. må kun efterlades med markering af ejerskabet. Såfremt bådejeren ikke retter sig efter Havnefogeden eller dennes hjælpere henstillinger vil bådejerens efterladenskaber blive fjernet for bådejerens regning og risiko. 16. Håndhævelse af ordensreglerne. S/I Ishøj Havn står for den daglige håndhævelse af ordensregler og søger for at ordensreglerne efterleves. Såfremt S/I Ishøj Havn ikke håndhæver ordensreglerne og søger for orden, herunder oprydning kan Ishøj Kommune efter mundligt eller skriftligt påkrav til Ishøj Havn iværksætte de tiltag der måtte være relevante for at bringe orden på havnen alt for S/I Ishøj Havns regning. DEL 3. SÆRLIGE BESTEMMELSER. 1. Ændring. Ændring af nærværende kontraktmæssige forhold og ordensreglement for S/I Ishøj Havn kan foretages af et beslutningsdygtigt repræsentantskab. Ændringerne skal godkendes af Ishøj Kommune inden ikrafttræden. 2. Dispensation. Havnebestyrelsen kan dispensere fra reglen om en kontrakt pr. person, hvor særlige forhold gør sig gældende. Havnebestyrelsen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, dispensere fra længde og breddeangivelsen i Del 1, 2. afsnit 5 Dette reglement, der er udfærdiget i medfør af 15 og 18, stk.2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne med senere ændring er i henhold til 7, stk. 1, nr. 6 i bekendtgørelse nr. 427 af 9. maj 2007 godkendt af Kystdirektoratet ved brev af 18. september 2008 til ikrafttræden straks. Nærværende ordensregler er godkendt den 25. september 2008 af Ishøj Kommune.

10 Kortbilag.

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a.

Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Ordensreglement for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. 10.10..2012 1/11 Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Forord Bestyrelsen lægger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Ejd. nr. 0510 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Side 2 af 15 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tibirkegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN NORDRE FRIHAVNSGADE 95-99. (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER for BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.m.b.a.

VEDTÆGTER for BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.m.b.a. VEDTÆGTER for BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.m.b.a. Juni 2009 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Boligejerforeningen Rentegården a.m.b.a. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog.

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. AB Nysprog Nyelandsvej 37 2000 Frederiksberg 18-05-2010 Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted: 3 2. Formål: 3 3. Medlemmer: 3 4. Indskud: 3 5. Hæftelse:

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Senest revideret den 13. december 2011 (se revisionsoversigt) Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Brynhilde stiftet 1.

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sing Sing 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Helsingør kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj VEDTÆGTER Andelsboligforeningen Henrikshøj Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Henrikshøj. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er at eje og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Syven. Dens hjemsted er Københavns Kommune.

VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Syven. Dens hjemsted er Københavns Kommune. VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 1 1. NAVN/HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Syven Dens hjemsted er Københavns Kommune. 2. FORMÅL: Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr.

Læs mere

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter for BoligSelskabet Isafjord a.m.b.a. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan VEDTÆGTER For Andelsboligforeningen Halfdan 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halfdan. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976. Åboulevard 41, 41 A, 43, 43 A, B; 1960 Frederiksberg C Svanemosegårdsvej 2A, B og C; 1967 Frederiksberg C Gældende fra

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN VEDTÆGTER FOR AB SKYDEBANEN Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skydebanen. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune 2. Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Broparken af 1986. Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986.

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Broparken af 1986. Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986. VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Broparken af 1986 Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986. 1.2 Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. Formål 2. 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev Vedtægter A/B Carl Nielsens Plads Herlev Navn og hjemsted 1.1 Andelsboligforeningens navn er A/B Carl Nielsens Plads Herlev (herefter kaldet "Foreningen"). 1.2 Foreningens hjemsted er Herlev kommune. Formål

Læs mere