Administrationsgrundlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrationsgrundlag"

Transkript

1 Administrationsgrundlag for dækning af nødvendige merudgifter Godkendt i Udvalget for Voksne d. 2. april Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver kriterierne for, hvornår Holbæk Kommune bevilger dækning af nødvendige merudgifter til borgere over 18 år. 2. Lovgrundlag 100 i Serviceloven 3. Myndighedens rolle Socialcentret træffer på baggrund af ansøgning beslutning om bevilling af ydelsen. Den individuelle vurdering er et bærende princip, når borgeren visiteres til ydelser på det sociale område. Derfor skal der altid foretages en konkret individuel vurdering, inden den enkelte ydelse bevilges. 4. Sagsbehandling og serviceniveau Formål At sikre at borgeren kan få dækket de nødvendige merudgifter, som er en forudsætning for at få dagligdagen til at fungere. Merudgiften skal være en konsekvens af borgerens nedsatte funktionsevne og skal ikke kunne dækkes efter anden lovgivning. Målgruppe Borgeren skal opfylde alle nedenstående kriterier: Borgeren er mellem 18 år og folkepensionsalderen Borgeren har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Borgerens funktionsnedsættelse er af indgribende karakter i dagligdagen dvs. at borgeren f.eks. ikke selv kan klare personlig pleje, daglige gøremål såsom rengøring, madlavning mm., samt Der er iværksat væsentlige hjælpeforanstaltninger dvs. at borgeren f.eks. har hjemmehjælp, hjælpemidler eller en BPA-ordning Følgende borgere er i målgruppen, selv om ovenstående kriterier ikke er opfyldt: Borgere med misdannelser/mangler, der ikke medfører synlig eller umiddelbart konstaterbar nedsat funktionsevne når den foreskrevne diæt eller lignende følges. Eksempelvis borgere med diabetes eller cøliaki Borgere med PKU (Føllings syndrom) og borgere med Alcaptonuri, som har udgifter til særlige diætpræparater Borgere der på grund af deformiteter eller misdannelser har behov for særligt dyrt eller særligt udformet tøj, eller som af samme årsag har ekstraordinært slid på tøj/sko. (Borgere, der har behov for særligt dyrt eller særligt udformet tøj og sko pga. svær overvægt er ikke en del af målgruppen). Borgere, der er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003 er som udgangspunkt ikke berettiget til at få dækket merudgifter. Hvis borgeren samtidig har en BPA-ordning eller modtager invaliditetsydelse, er borgeren dog i målgruppen for dækning af merudgifter. Indhold i ydelsen For at Holbæk kommune dækker merudgiften, skal merudgiften være: 1

2 nødvendig en direkte eller indirekte følge af den nedsatte funktionsevne en følge af den daglige livsførelse, dvs. at udgiften skal udspringe af borgerens private liv og ikke af behandling, uddannelse, arbejde eller lign., samt at udgiften ikke kan dækkes efter anden lovgivning Ved en afgørelse lægges vægt på, at borgeren skal afholde udgifter på linje med, hvad andre på samme alder og i samme livssituation har. På den anden side skal borgeren ikke selv dække merudgifter, der er en følge af den nedsatte funktionsevne. Dækning af merudgifter kan ske uanset borgerens boform og indtægtsgrundlag. Holbæk kommune har i sit ydelseskatalog fastsat serviceniveauet for en række merudgifter (se bilag 1: Ydelseskatalog). Omfang Den månedlige ydelse, der udbetales til dækning af merudgift, er afhængig af de sandsynliggjorte nødvendige merudgifter. Tilskud ydes, når de nødvendige merudgifter udgør mindst kr. årligt (500 kr. pr. måned). Tilskuddet fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned og rundes op til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100. Ydelsen er skattefri og udbetales månedsvis forud til borgerens Nemkonto. Ydelsen fastlægges en gang om året, uanset om merudgifterne stiger i løbet af året eller ej. Hvis den årlige fastlæggelse betyder, at ydelsen skal stige, fordi merudgifterne er steget, skal det ske med tilbagevirkende kraft til det tidspunkt, hvor stigningen af merudgifter fandt sted. Varighed En bevilling til dækning af merudgifter gælder indtil, der træffes ny afgørelse. Borgeren har pligt til at orientere Holbæk kommune, hvis der sker ændringer i forhold, der har betydning for bevillingen af merudgiften. Hvis der opstår nye større og uforudsete merudgifter, kan den månedlige ydelse reguleres før opfølgning finder sted. Borgeren skal henvende sig til handicapafdelingen. Bevillingen gælder fra den første i måneden efter ansøgningstidspunktet. Merudgiftsydelsen stopper ved følgende hændelser: Når borgeren bliver folkepensionist Hvis borgeren dør Hvis borgeren fraflytter Holbæk kommune Hvis borgeren ikke længere opfylder betingelserne for at modtage merudgiftsydelsen. Ydelsen stopper ved udgangen af den måned, hvor hændelsen sker. 5. Opfølgning Opfølgning på bevillingen sker som minimum en gang årligt. 6. Klager Der kan klages over kommunens afgørelse. En klage skal være Socialcentret i hænde senest 4 uger efter, at borgeren har modtaget afgørelsen. 2

3 Når kommunen modtager en klage revurderes sagen. Hvis afgørelsen fastholdes, sendes klagen til Det Sociale Nævn sammen med sagens akter. 7. Ikrafttrædelse Dette administrationsgrundlag træder i kraft fra datoen for godkendelse i Udvalget for Voksne. 3

4 Bilag 1: Ydelseskatalog I ydelseskataloget præciseres retningslinjerne for de enkelte merudgifter. Kataloget er ikke udtømmende. Abonnement og lydbøger Der ydes ikke dækning af merudgifter til abonnementer til aviser, fagblade eller lydbøger. Befordring Se afsnittet omkring transport. Beklædning Der ydes som udgangspunkt ikke tilskud til beklædning. I særlige tilfælde kan der ydes dækning af merudgifter ved ekstraordinært slid på tøj. Det kan ske, hvis: borgerens udadreagerende adfærd betyder at borgeren ødelægger sit tøj borgeren pga. deformiteter eller misdannelser har behov for særligt dyrt eller særligt udformet tøj, eller hvis borgeren pga. deformiteter eller misdannelser har ekstraordinært slid på sit tøj. I disse tilfælde ydes max kr. i tilskud pr. år. Boligudgifter Der kan ydes dækning af merudgifter til flytning, hvis flytningen er betinget af nyopstået funktionsnedsættelse, eller der er sket en væsentlig forværring af funktionsevnen. Flytningen skal være nødvendig for den daglige livsførelse. Ansøgningen vil blive behandlet som en enkeltstående merudgift. Ved nødvendigt boligskift i lejebolig kan der ydes dækning af merudgifter til: Dobbelt husleje Flytteudgifter Indskud i ny lejlighed Istandsættelse af gammel lejlighed Ved nødvendigt skift i ejerbolig kan der ydes dækning af merudgifter til: Dobbelte terminer Flytteudgifter Salgsomkostninger Briller Udgifter til briller dækkes som udgangspunkt efter andre bestemmelser, herunder SEL 112 (vedr. kropsbårne hjælpemidler). Der ydes kun dækning af merudgifter til briller ved ekstraordinært behov for udskiftning, og hvis udgiften er relateret til den nedsatte funktionsevne. Ansøgningen vil blive behandlet som en enkeltstående merudgift. Diabetes, cøliaki og epilepsi Insulinkrævende diabetes type 1: Der ydes dækning af merudgifter til følgende: 4

5 Medicin (egenbetalingen) Diabeteskost (dog ikke specialvarer) Druesukker og juice dækkes afhængig af hvor godt borgeren er reguleret (behovet skal dokumenteres af læge): o Hvis borgeren er godt reguleret: dækkes udgifter til druesukker og juice ikke, da det skønnes at borger kun har et meget begrænset behov for disse varer. o Hvis borgeren er nogenlunde reguleret: dækkes merudgifter til to portioner pr uge o Hvis borgeren er svær at regulere: dækkes merudgifter til syv portioner pr uge Briller dækkes såfremt synsnedsættelsen alene skyldes diabetes. Behovet skal dokumenteres af læge. Transport til behandling/kontrol, herunder øjenlæge. Kørekortfornyelse, hvis der er påtegnelser i kørekortet om dette. Transport til tandlæge udover 2 gange årligt, hvis det dokumenteres af læge, at den ekstra tandbehandling skyldes diabetes. Der kan ydes merudgifter til Viagra ved lægeligt ordination som følge af diabetes og efter ekspeditionslisten. Transport til fodterapi. Hvis fodterapien er nødvendig som følge af diabetes og dokumenteret af læge. o Der ydes som udgangspunkt kun til transport 4 gange om året. Ydereligere behov skal dokumenteres af læge. o Der ydes kun dækning til nærmest beliggende fodterapeut. Der ydes ikke tilskud til: Diættilskud Specialvarer til diabeteskost Spritservietter Insulinpumpe Innovo Insulinsystem med hukommelse Kanylebokse Insulinkrævende diabetes type 2: Kan i visse tilfælde ydes som ovenfor, hvis der er tale om insulinkrævende diabetes. Cøliaki: Der ydes dækning af merudgifter til følgende: Medicin (egenbetaling) Diættilskud, taksterne findes på Cøliakiforeningens hjemmeside. Behovet for diæt skal dokumenteres af læge eller diætist Transport til behandling/kontrol (såfremt der ikke er andre muligheder i kommune og Region) Epilepsi: Der ydes dækning af merudgifter til følgende: Medicin (egenbetaling) Transport til behandling/kontrol (såfremt der ikke er andre muligheder i kommune og Region) Faldbeskyttelse Ekstra vask mv. Egenbetaling/ egen andel 5

6 Der ydes ikke dækning af egenbetaling, hvis egenbetalingen forekommer fra bevillinger efter den sociale lovgivning. F.eks. egenbetaling til mad og opholdsbetaling på institutioner. El Der ydes ikke dækning af merudgifter til ekstra strømforbrug som følge af opladning af elektriske hjælpemidler. Ferie Der ydes som udgangspunkt ikke dækning af merudgifter ved ferie i ind- og udland. Fodtøj Fodtøj skal som hovedregel ydes efter Servicelovens 112 om ortopædisk fodtøj, kun i helt særlige tilfælde kan der ydes til fodtøj udover dette. Egenbetaling til fodtøj bevilget efter SEL 112 kan ikke dækkes efter SEL 100. Ved ekstra slid på fodtøj pga. den nedsatte funktionsevne ydes dækning af merudgiften. Foreninger Der ydes ikke dækning af kontingent til fritidsforeninger eller lignede organisationer, herunder sygeforsikringen Danmark. Forsikringer Der ydes dækning af merudgifter til: Dyrere husforsikring som følge af flere kvadratmeter, når de ekstra kvadratmeter er nødvendige og det er efter boligændring efter SEL 116. Dyrere forsikring på kassebiler, der er bevilget som et hjælpemiddel efter SEL 114. Der ydes dækning af: Forsikring til bil, hvis borgeren før funktionsnedsættelsen indtraf ikke havde behov for bil og som har fået tilkendt en handicapbil efter SEL 114. Forsikringsselskabet skal dokumentere, at merudgiften skyldes borgerens funktionsnedsættelse eller den særlige handicapindretning. Fritidsaktiviteter Der ydes dækning af merudgifter til kontingent til en handicaprelateret fritidsaktivitet, hvis kontingentet til den handicaprelaterede fritidsaktivitet er dyrere, end en tilsvarende fritidsaktivitet for ikke-handicappede. Handicapbil SEL 114 Hvis borgeren ikke har bil i forvejen, ydes der dækning af merudgiften til: Forsikringer (se punktet forsikringer) Serviceeftersyn Nødvendige reparationer Dæk Hvis borgeren har bil i forvejen, ydes der som udgangspunkt ikke dækning af biludgifter. Dog kan der ydes dækning af merudgifter til: Vedligeholdelse, reparationer og forsikring til en kassebil, i de tilfælde, hvor borgerens funktionsnedsættelse betyder, at borgeren ikke kan benytte en almindelig bil. Der gives ikke tilskud til: 6

7 Afdrag på Hjælpemiddelbil, idet SEL 114 kompenserer for et billån, og det kan ikke suppleres. Falck abonnement og lignende abonnementer Selvrisiko på bilforsikringen Reparationer på bilens særlige indretning som følge af den nedsatte funktionsevne. Disse skal dækkes efter SEL 114. Der ydes tilskud til udligningsafgiften i forhold til dieselbiler. Håndsrækninger Hvis borgeren har en samlever, kan borgeren som hovedregel ikke få dækket udgifter til håndsrækning (praktisk hjælp i hjemmet), da det forventes at samleveren løfter disse opgaver. Hvis samleveren selv er syg eller har en nedsat funktionsevne, tages dette med i udmålingen af tilskuddet (det skal være lægeligt dokumenteret). Hvis borgeren har hjemmeboende børn, skal børnene indgå i de daglige gøremål, alt afhængig efter alder og en rimelighedsbetragtning (børnene skal ikke yde mere end jævnaldrende kammerater gør). Daglige håndsrækninger Ydes med gennemsnitlig ½ time om måneden, med mindre der er helt særlige forhold, som gør sig gældende. Der gives et tilskud, der svarer til lønnen for en Social- og Sundhedshjælper på løntrin 11. Håndsrækningen kan f.eks. bestå af: At skifte en el-pære At vaske gardiner (listen er ikke udtømmende). Nødvendige håndsrækninger Der ydes et tilskud, der svarer til lønnen for en Social- og Sundhedshjælper på løntrin 11. Håndsrækningen dækker følgende: Snerydning af fortov og flisegang 7 gange om året. Vinduespudsning 1 gang om året Slåning af græs 1 time om ugen i maj, juni, juli og august måned og 1 time hver anden uge i april og september måned, så der sammenlagt ydes græsslåning med hver uge i 5 måneder. Klipning af hæk ydes med 2 timer om året. Malerarbejde kun med arbejdslønnen og max. hver 5. år. Hvis der er ekstra slid pga. f.eks. kørestol, rollator mm. kan det ydes oftere. BPA-ordning: Der ydes ikke tilskud til daglige håndsrækninger til borgere med en BPA-ordning efter Servicelovens 96, idet det forudsættes, at hjælperen udfører disse funktioner. Der kan efter en individuel vurdering ydes støtte til nødvendige håndsrækninger. Der ydes ikke tilskud til daglige eller nødvendige håndsrækninger til borgere med en BPA-ordning efter Servicelovens 96 på 24 timer om dagen, idet det forudsættes, at hjælperen udfører disse funktioner. Internet og licens Der ydes ikke tilskud til dette. 7

8 Kosttilskud og sondemad Hvis borgeren spiser almindelig kost, men samtidig har behov for kosttilskud, ydes der dækning af merudgifter til proteindrik og energidrik. Det er en forudsætning, at der gives sygesikringstilskud til dette. Sondemad Hvis borgeren får sondemad kombineret med almindelig kost, ydes der dækning af borgerens udgifter til dette (det svarer til 40 % af den samlede udgift). Hvis borgeren udelukkende får sondemad ydes der ikke dækning af borgerens udgifter (da borgerens udgift til sondemad svarer til udgifter til almindelig kost). Der ydes dækning af merudgifter til ernæringspumpen i tilfælde, hvor dette ikke dækkes via sygehus eller hjemmesygeplejersken. Borgere, der får hjælp fra hjemmesygeplejersken, får tildelt udstyr til sondemad (overledningssæt, sonder og sprøjter) ved opstart. Herefter overgår udgiften til borgeren, som kan søge om dækning af merudgifter jf. ovenfor. Borgere, der ikke er i kontakt med hjemmesygeplejersken får dækket udgifter til udstyr gennem 100. Dækning af merudgifter til sondemad bortfalder i de tilfælde, hvor borgeren får terminal pleje (enten hjemme eller på sygehus). I disse tilfælde dækkes udgiften af sygehuset. Kursus Der ydes dækning af udgifter til handicaprelaterede kurser o.l. til borgere og deres pårørende. Ledsager og ledsagerudgifter Der ydes ikke dækning til ledsagerudgifter. Ledsagelse bevilges efter Servicelovens 97, og kan ikke suppleres. Medicin Der ydes dækning af merudgifter til den medicin, der er direkte relateret til den nedsatte funktionsevne. Det der konkret dækkes er: Borgerens egenbetaling til medicin, når sygesikringstilskud er fratrukket Borgerens egenbetaling til medicin ved kronikerbevilling Cremer Det er en forudsætning, at ovenstående er receptpligtigt eller lægeligt dokumenteret. Kommunens lægekonsulent kan blive inddraget i denne vurdering. Hvis borgeren får tilskud fra Sygesikring Danmark eller andre forsikringer, fratrækkes tilskuddet, før kommunen yder dækning af merudgifter til medicin. Der gives ikke tilskud til håndkøbsmedicin. Rengøring Skal som hovedregel ydes der ikke tilskud til rengøring. Rengøring bevilges efter SEL 83. I særlige tilfælde kan der ydes dækning af merudgifter til rengøring. Det kan ske, hvis borgerens funktionsnedsættelse medfører et øget behov for rengøring (bl.a. kørestol). I sådanne tilfælde tages der udgangspunkt i kvalitetsstandarden for SEL 83. Der kan desuden ydes tilskud til andre formål og mere tid. For at få dækket disse udgifter er det en forudsætning, at borgeren ikke har 8

9 samlever eller hjemmeborende børn, som kan varetage rengøringsopgaven. Sko Se fodtøj. Strøm Der kan ikke ydes tilskud til ekstra strømforbrug som følge af opladning af elektriske hjælpemidler. Styrthjelm Hvis borgeren har fået bevilget en knallert, som et hjælpemiddel, men ikke samtidig kan få bevilget styrthjelm som et hjælpemiddel, kan der ydes dækning til merudgifter til en styrthjelm. Telefon Der kan ikke ydes tilskud til nogen former for telefon. Transportudgifter Der ydes tilskud til transport på følgende områder: Den fulde udgift dækkes ved transport til og fra: Kontrol og behandling (dog dækkes transport til alternativ behandling og transport til behandling og kontrol, hvor der findes kørselsordning i kommune eller Region ikke) Vederlagsfri fysioterapi. Der ydes dækning af transportudgifter i 47 uger om året. Merudgift dækkes ved transport til og fra: Sports- og fritidsaktiviteter samt sociale arrangementer Arbejde, hvis borgeren hidtil har kørt med offentlige transportmidler, men ikke længere kan benytte offentlige transportmidler pga. den nedsatte funktionsevne. Merudgiften skal beregnes efter det særlige skattefradrag, som handicappede har efter skattelovgivningen. Uddannelse, hvis alle andre muligheder efter Aktivloven, Beskæftigelsesindsatsloven og Undervisningsministeriets regler er undersøgt. En eventuel egenbetaling efter disse regler kan der ikke ydes tilskud til. Hvis afstanden mellem borgerens bopæl og stedet, hvor borgeren skal transporteres hen er under 1 km dækkes udgiften til transport ikke. Der kan i særlige tilfælde ses bort fra denne regel (f.eks. kørestolsbrugere). Tøj Se beklædning. Tøjvask Hvis tøjet skal vaskes mere end normalt pga. funktionsnedsættelsen ydes der dækning af merudgifter til tøjvask. Varme og vand Der ydes dækning af merudgiften til: Ekstra varme i badeværelse og soveværelse, hvis behovet er lægeligt dokumenteret og begrundet i den nedsatte funktionsevne. Ekstra forbrug af varmt (eller varmere) vand, hvis behovet er lægeligt dokumenteret og begrundet i den nedsatte funktionsevne. Ekstra forbrug af vand, hvis behovet er lægeligt dokumenteret og begrundet i den nedsatte funktionsevne. 9

10 10

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Serviceloven 100: Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte

Læs mere

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Tilskud til nødvendige merudgifter for voksne, jf. Servicelovens 100

Tilskud til nødvendige merudgifter for voksne, jf. Servicelovens 100 Tilskud til nødvendige merudgifter for voksne, jf. Servicelovens 100 Formål At yde kompensation til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for de merudgifter, som er en konsekvens

Læs mere

Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100

Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100 Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Ændret fra at punktet hed Service Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 100 yde dækning af nødvendige

Læs mere

100 merudgifter. Hvem kan få hjælp til merudgifter?

100 merudgifter. Hvem kan få hjælp til merudgifter? 100 merudgifter Hvem kan få hjælp til merudgifter? Der kan ydes hjælp til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen og til personer, der efter 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100.

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. 1. udgave er: godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 09.12.2010 godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Nødvendige merudgifter Serviceloven 100 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Ydelsens formål er, at yde kompensation til borgere

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014

Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014 Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag? Servicelovens 100 Dækning af nødvendige merudgifter til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 2. Hvilket

Læs mere

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100.

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100. Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter Lov om Social Service 100. Lovgrundlag 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100 Omsorg og Sundhed Introduktion Baggrunden for at indføre kvalitetsstandarder på merudgiftsområdet, er et ønske om at kunne tilbyde borgere i

Læs mere

Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 VÆRDIGRUNDLAG... 2 SERVICEMÅL... 3 VISITATION/ANSØGNING... 3 LOVGIVNING...

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Serviceloven 100: Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte

Læs mere

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100 Omsorg og Sundhed Godkendt af social- og forebyggelsesudvalget den 2. september 2014 Introduktion Baggrunden for at indføre kvalitetsstandarder

Læs mere

Serviceniveau for dækning af nødvendige merudgifter

Serviceniveau for dækning af nødvendige merudgifter Serviceniveau for dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Thisted Kommune Beskrivelsens indhold Denne beskrivelse af serviceniveauet for dækning af nødvendige merudgifter knytter sig til kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter

Kvalitetsstandard for merudgifter MERUDGIFTER 100 Kvalitetsstandard for merudgifter Lovgrundlag Lov om social service 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 18 Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den

Læs mere

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100.

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. Udkast Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. Acadre dok. 173662-10 04.11.10 mtm 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovgivning og personkreds 3. Formålet med

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Udgifter, der er forbundet med at have handicapbil, f.eks. forsikring, benzin, reparation mv., skal du som udgangspunkt selv afholde, idet personer med nedsat

Læs mere

At borgeren med sin familie kan leve et almindeligt liv som andre ikke handicappede på samme alder, og i samme livssituation.

At borgeren med sin familie kan leve et almindeligt liv som andre ikke handicappede på samme alder, og i samme livssituation. Serviceniveau for ydelser på handicap- og udsatte voksenområdet Merudgifter SEL 100 FORMÅL Formålet med bestemmelsen er, at tilgodese voksne borgere med betydelig, væsentlig og varig nedsat fysisk eller

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 6 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for

Læs mere

Dækning af merudgifter

Dækning af merudgifter Dækning af merudgifter Medlemmet Tanja Lambach Rasmussen er socialrådgiver og fortæller her om reglerne for dækning af merudgifter i forbindelse med vores hudlidelse. Mange oplever, at det er blevet vanskeligere

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Principafgørelse om: merudgifter - voksne - forhøjet husleje - boligskift - boligstøtteloven - almen ældrebolig

Principafgørelse om: merudgifter - voksne - forhøjet husleje - boligskift - boligstøtteloven - almen ældrebolig Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-09-2013 01-11-2013113-13 5200247-13 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - voksne - forhøjet husleje - boligskift

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Esbjerg d. 22. oktober 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Samarbejdet med kommunen 2 10 gode råd 1. Få det på skrift søg skriftligt, og

Læs mere

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Side 7 afsnit under punktet Ophold i udlandet Bemærk, at der som udgangspunkt ikke kan ydes hjælp til rejse- og opholdsudgifter

Læs mere

Serviceniveau for dækning af nødvendige merudgifter

Serviceniveau for dækning af nødvendige merudgifter Serviceniveau for dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 December 2015 MERUDGIFT BEMÆRKNINGER GENELLE FORHOLD Generelt gælder det for udmålingen af nødvendige merudgiftsydelser, at det er

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 27 Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Oplæg Merudgifter Lov om social service 100 og sagsbehandlingsregler Brugerklubben Århus 10. Marts 2015

Oplæg Merudgifter Lov om social service 100 og sagsbehandlingsregler Brugerklubben Århus 10. Marts 2015 Oplæg Merudgifter Lov om social service 100 og sagsbehandlingsregler Brugerklubben Århus 10. Marts 2015 Socialfaglig konsulent Lotte Egebak Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet DUKH er oprettet

Læs mere

Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse. Indholdsfortegnelse

Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse. Indholdsfortegnelse Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning Kapitel 2 Generelt om merudgifter og formål med bestemmelsen Kapitel 3 Betingelser, herunder personkreds

Læs mere

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning Click here to enter text. Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning 23. november 2012 Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning I det følgende beskrives

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om serviceeftersyn - lift - hjælperudgifter - merudgifter

Ankestyrelsens principafgørelse om serviceeftersyn - lift - hjælperudgifter - merudgifter KEN nr 9959 af 23/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2123-53261 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Landsforeningen Autisme

Landsforeningen Autisme Landsforeningen Autisme Autisme- og Aspergerforeningen for voksne Fyn 6.4.2017 Aftenens indhold Generelle regler Lov om social service 100- merudgiftsydelse Lov om social service 85 bostøtte/hjemmevejleder

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Bilag 1-41 merudgifter

Bilag 1-41 merudgifter Bilag 1-41 merudgifter En af hensigterne med Lov om Social Services regler om børn og unge med funktionsnedsættelse er så vidt muligt, at ligestille familier til et barn med en betydelig og varigt nedsat

Læs mere

Kørselsordninger for pensionister i Esbjerg kommune

Kørselsordninger for pensionister i Esbjerg kommune Kørselsordninger for pensionister i Esbjerg kommune Kørselsordninger til: Indkøb, familiebesøg og lignende kommunal ordning side 2 Indkøb, familiebesøg og lignende handicapordningen side 2 Læge/speciallæge

Læs mere

Serviceniveau for dækning af nødvendige merudgifter

Serviceniveau for dækning af nødvendige merudgifter Serviceniveau for dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Frederikshavn Kommune Indhold 1 Beskrivelsens indhold... 2 1.1 Generelle forudsætninger for nødvendige merudgifter... 2 1.2 Generelt

Læs mere

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet Sociale rettigheder Lisjan Andersen Rigshospitalet Dagens indhold Hvor går jeg hen? Gode råd i kontakt til kommunen Arbejdsmarkedet Hjælpemidler Medicin og behandling Opsamling og evt. Hvor går jeg hen?

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 100 Nødvendige merudgifter Vedtaget af Byrådet, d. 16.5.2013 1 Lovgrundlag for Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med Lov om social

Læs mere

Støttemuligheder når du har diabetes

Støttemuligheder når du har diabetes Støttemuligheder når du har diabetes Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Program Voksne 18-65 Voksne over 65 og voksne med førtidspension efter gamle regler Støtte der gælder for alle aldre

Læs mere

SOCIALE YDELSER OG HJÆLPEMIDLER Annemarie Mikkelsen Socialrådgiver, anmi@rcfm.dk Helle Munkholm Ergoterapeut, hemu@rcfm.dk

SOCIALE YDELSER OG HJÆLPEMIDLER Annemarie Mikkelsen Socialrådgiver, anmi@rcfm.dk Helle Munkholm Ergoterapeut, hemu@rcfm.dk SOCIALE YDELSER OG HJÆLPEMIDLER Annemarie Mikkelsen Socialrådgiver, anmi@rcfm.dk Helle Munkholm Ergoterapeut, hemu@rcfm.dk INTENTIONER MED SOCIALPOLITIKKEN I DANMARK At skabe lovgivningsmæssige rammer

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Kørsel Lov om Social Service 41

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Kørsel Lov om Social Service 41 Forslag til serviceniveau Merudgifter - Kørsel Lov om Social Service 41 I dette forslag fremgår ændringer i forhold til nuværende serviceniveau med rød skrifttype. Reglerne om dækning af merudgifter betyder,

Læs mere

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Severin d. 14. marts 2015 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Boformer Nogle botilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt

Læs mere

Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på kr.

Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på kr. KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114-115 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, BEK nr. 1252 af 20/11-2017 LOVGRUNDLAG Af servicelovens 114 fremgår det, at

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Mie Birkebæk Socialrådgiver Studerer cand.jur v. Syddansk Universitet Rådgivningskonsulent i Diabetesforeningen

Mie Birkebæk Socialrådgiver Studerer cand.jur v. Syddansk Universitet Rådgivningskonsulent i Diabetesforeningen Mie Birkebæk Socialrådgiver Studerer cand.jur v. Syddansk Universitet Rådgivningskonsulent i Diabetesforeningen Kontaktoplysninger: mbl@diabetes.dk, social@diabetes.dk Rådgivningens telefontider: Mandage

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41

Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41 Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes serviceniveau for merudgifter efter Servicelovens 41

Høje-Taastrup Kommunes serviceniveau for merudgifter efter Servicelovens 41 Høje-Taastrup Kommunes serviceniveau for merudgifter efter Servicelovens 41 Serviceniveau I hver enkelt sag vil blive foretaget en konkret og individuel vurdering af merudgiftens nødvendighed og eventuelle

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 April 2011 Indholdsfortegnelse. Lovgrundlag 3 Tilskud jfr. Servicelovens 96 stk. 3 3 Hvordan ansøges om BPA 3 Hvordan

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Individuel transport. Lov om social service 117. 1. Lovgrundlag og vejledning 2. Kvalitetsstandard

Individuel transport. Lov om social service 117. 1. Lovgrundlag og vejledning 2. Kvalitetsstandard Individuel transport Lov om social service 117 1. Lovgrundlag og vejledning 2. Kvalitetsstandard 04 3. november 2010 1. Støtte til individuel befordring - Lovgrundlag og vejledning Serviceloven 117. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forældre til børn med diabetes

Forældre til børn med diabetes Forældre til børn med diabetes Samarbejdet med kommunen offentlige støttemuligheder - når barnet har diabetes d.6.februar 2012 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk Forventninger

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven,

KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, BEK nr. 719 af 19/06-2013 LOVGRUNDLAG Af servicelovens 114 fremgår det, at Brønderslev

Læs mere

Forslag til serviceniveau Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Lov om Social Service 42

Forslag til serviceniveau Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Lov om Social Service 42 Forslag til serviceniveau Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Lov om Social Service 42 Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste er dækning af indtægtstab for forældre, der ikke kan passe deres arbejde

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Revideret: 12. september 2010 1 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER 2 Kvalitetsstandard. Ikke

Læs mere

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene serviceydelser,

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

Kvalitetsstandard Handicapkørsel

Kvalitetsstandard Handicapkørsel Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard Handicapkørsel 2012 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 KVALITETSSTANDARD Indhold KVALITETSSTANDARD... 3 1. Hvad er ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

SSL 41. Emne Tekst Serviceniveau/beløb. Behovet vurderes sammen med familien. Der er forskellige former for aflastning Selvvalgt aflastning

SSL 41. Emne Tekst Serviceniveau/beløb. Behovet vurderes sammen med familien. Der er forskellige former for aflastning Selvvalgt aflastning SSL 41 Emne Tekst Serviceniveau/beløb Aflastning Behovet vurderes sammen med familien. Der er forskellige former for aflastning Selvvalgt aflastning aflønnes med 117,-kr pr. time (hjemmehjælpernes Selvvalgt

Læs mere

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed 25. nov. 2010 Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Kvalitetsstandard Individuel Flexhandicapkørsel Lov om trafikselskaber 11

Kvalitetsstandard Individuel Flexhandicapkørsel Lov om trafikselskaber 11 Kvalitetsstandard Individuel Flexhandicapkørsel Lov om trafikselskaber 11 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag 2. Hvad er formålet med ydelsen 3. Hvem kan bevilges handicapkørsel Lov om trafikselskaber nr.

Læs mere

Merudgifter til handicappede

Merudgifter til handicappede Kvalitetsstandard for Merudgifter til handicappede Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for merudgifter til handicappede.kvalitetsstandarden beskriver

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

Dækning af merudgifter

Dækning af merudgifter Sommerarrangement 9. juni 2012, DGI huset Iktyosisforeningen holdt i år sommerarrangement i DGI-huset med fokus på et fagligt indhold. Der var mødt 12 medlemmer op for at deltage. Programmet var Dækning

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - diabetiker - juice - druesukker

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

Takster for merudgifter jf. Servicelovens. Rebild Kommune

Takster for merudgifter jf. Servicelovens. Rebild Kommune Takster for merudgifter jf. Servicelovens 41 Rebild Kommune 1 Målgruppe Efter Servicelovens 41 kan der bevilges økonomisk tilskud til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn

Læs mere

Når du bor hos os. En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108

Når du bor hos os. En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108 Når du bor hos os En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108 1. Indledning I denne pjece finder du en oversigt over det, du som borger skal være opmærksom

Læs mere

I dette hæfte findes de samlede kvalitetsstandarder og serviceniveauer 2017 for myndighedssektionen i Handicap- & psykiatriafdelingen

I dette hæfte findes de samlede kvalitetsstandarder og serviceniveauer 2017 for myndighedssektionen i Handicap- & psykiatriafdelingen I dette hæfte findes de samlede kvalitetsstandarder og serviceniveauer 2017 for myndighedssektionen i Handicap- & psykiatriafdelingen Indhold Indledning... 3 Principper for den gode sagsbehandling... 3

Læs mere

Forslag til serviceniveau Merudgifter Lov om Social Service 41

Forslag til serviceniveau Merudgifter Lov om Social Service 41 Forslag til serviceniveau Merudgifter Lov om Social Service 41 Reglerne om dækning af merudgifter betyder, at familier kan få dækket nødvendige merudgifter, der opstår som følge af barnets funktionsnedsættelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) (Hjælp til dækning af merudgiftsydelser til børn med handicap) 1. I vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2016 Skanderborg Kommune Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Udkast til kvalitetsstandarder. Boligændringer. 116 i lov om social service

Udkast til kvalitetsstandarder. Boligændringer. 116 i lov om social service Udkast til kvalitetsstandarder Boligændringer 116 i lov om social service Boligændringer... 3 Ombygning... 4 Tilbygning... 5 Boligskift fra lejebolig til ejerbolig... 7 Boligskift fra ejerbolig til ejerbolig...

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96.

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Titel Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om Social Service 96 Formål At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et

Læs mere

Praksisundersøgelse om bevilling af merudgiftsydelse efter servicelovens 100

Praksisundersøgelse om bevilling af merudgiftsydelse efter servicelovens 100 Praksisundersøgelse om bevilling af merudgiftsydelse efter servicelovens 100 særlig fokus på anvendelsen af funktionsevnemetoden Det Sociale Nævn 2007 Indhold 1. Indledning...1 2. Sammenfatning....1 3.

Læs mere

Praksisundersøgelse om bevilling af merudgiftsydelse efter servicelovens 100. særlig fokus på anvendelsen af funktionsevnemetoden

Praksisundersøgelse om bevilling af merudgiftsydelse efter servicelovens 100. særlig fokus på anvendelsen af funktionsevnemetoden Praksisundersøgelse om bevilling af merudgiftsydelse efter servicelovens 100 særlig fokus på anvendelsen af funktionsevnemetoden Det Sociale Nævn 2007 Indhold 1. Indledning...1 2. Sammenfatning....1 3.

Læs mere

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil.

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. Forord Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. I Furesø Kommune stræber vi efter at yde borgerne en

Læs mere