Administrationsgrundlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrationsgrundlag"

Transkript

1 Administrationsgrundlag for dækning af nødvendige merudgifter Godkendt i Udvalget for Voksne d. 2. april Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver kriterierne for, hvornår Holbæk Kommune bevilger dækning af nødvendige merudgifter til borgere over 18 år. 2. Lovgrundlag 100 i Serviceloven 3. Myndighedens rolle Socialcentret træffer på baggrund af ansøgning beslutning om bevilling af ydelsen. Den individuelle vurdering er et bærende princip, når borgeren visiteres til ydelser på det sociale område. Derfor skal der altid foretages en konkret individuel vurdering, inden den enkelte ydelse bevilges. 4. Sagsbehandling og serviceniveau Formål At sikre at borgeren kan få dækket de nødvendige merudgifter, som er en forudsætning for at få dagligdagen til at fungere. Merudgiften skal være en konsekvens af borgerens nedsatte funktionsevne og skal ikke kunne dækkes efter anden lovgivning. Målgruppe Borgeren skal opfylde alle nedenstående kriterier: Borgeren er mellem 18 år og folkepensionsalderen Borgeren har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Borgerens funktionsnedsættelse er af indgribende karakter i dagligdagen dvs. at borgeren f.eks. ikke selv kan klare personlig pleje, daglige gøremål såsom rengøring, madlavning mm., samt Der er iværksat væsentlige hjælpeforanstaltninger dvs. at borgeren f.eks. har hjemmehjælp, hjælpemidler eller en BPA-ordning Følgende borgere er i målgruppen, selv om ovenstående kriterier ikke er opfyldt: Borgere med misdannelser/mangler, der ikke medfører synlig eller umiddelbart konstaterbar nedsat funktionsevne når den foreskrevne diæt eller lignende følges. Eksempelvis borgere med diabetes eller cøliaki Borgere med PKU (Føllings syndrom) og borgere med Alcaptonuri, som har udgifter til særlige diætpræparater Borgere der på grund af deformiteter eller misdannelser har behov for særligt dyrt eller særligt udformet tøj, eller som af samme årsag har ekstraordinært slid på tøj/sko. (Borgere, der har behov for særligt dyrt eller særligt udformet tøj og sko pga. svær overvægt er ikke en del af målgruppen). Borgere, der er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003 er som udgangspunkt ikke berettiget til at få dækket merudgifter. Hvis borgeren samtidig har en BPA-ordning eller modtager invaliditetsydelse, er borgeren dog i målgruppen for dækning af merudgifter. Indhold i ydelsen For at Holbæk kommune dækker merudgiften, skal merudgiften være: 1

2 nødvendig en direkte eller indirekte følge af den nedsatte funktionsevne en følge af den daglige livsførelse, dvs. at udgiften skal udspringe af borgerens private liv og ikke af behandling, uddannelse, arbejde eller lign., samt at udgiften ikke kan dækkes efter anden lovgivning Ved en afgørelse lægges vægt på, at borgeren skal afholde udgifter på linje med, hvad andre på samme alder og i samme livssituation har. På den anden side skal borgeren ikke selv dække merudgifter, der er en følge af den nedsatte funktionsevne. Dækning af merudgifter kan ske uanset borgerens boform og indtægtsgrundlag. Holbæk kommune har i sit ydelseskatalog fastsat serviceniveauet for en række merudgifter (se bilag 1: Ydelseskatalog). Omfang Den månedlige ydelse, der udbetales til dækning af merudgift, er afhængig af de sandsynliggjorte nødvendige merudgifter. Tilskud ydes, når de nødvendige merudgifter udgør mindst kr. årligt (500 kr. pr. måned). Tilskuddet fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned og rundes op til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100. Ydelsen er skattefri og udbetales månedsvis forud til borgerens Nemkonto. Ydelsen fastlægges en gang om året, uanset om merudgifterne stiger i løbet af året eller ej. Hvis den årlige fastlæggelse betyder, at ydelsen skal stige, fordi merudgifterne er steget, skal det ske med tilbagevirkende kraft til det tidspunkt, hvor stigningen af merudgifter fandt sted. Varighed En bevilling til dækning af merudgifter gælder indtil, der træffes ny afgørelse. Borgeren har pligt til at orientere Holbæk kommune, hvis der sker ændringer i forhold, der har betydning for bevillingen af merudgiften. Hvis der opstår nye større og uforudsete merudgifter, kan den månedlige ydelse reguleres før opfølgning finder sted. Borgeren skal henvende sig til handicapafdelingen. Bevillingen gælder fra den første i måneden efter ansøgningstidspunktet. Merudgiftsydelsen stopper ved følgende hændelser: Når borgeren bliver folkepensionist Hvis borgeren dør Hvis borgeren fraflytter Holbæk kommune Hvis borgeren ikke længere opfylder betingelserne for at modtage merudgiftsydelsen. Ydelsen stopper ved udgangen af den måned, hvor hændelsen sker. 5. Opfølgning Opfølgning på bevillingen sker som minimum en gang årligt. 6. Klager Der kan klages over kommunens afgørelse. En klage skal være Socialcentret i hænde senest 4 uger efter, at borgeren har modtaget afgørelsen. 2

3 Når kommunen modtager en klage revurderes sagen. Hvis afgørelsen fastholdes, sendes klagen til Det Sociale Nævn sammen med sagens akter. 7. Ikrafttrædelse Dette administrationsgrundlag træder i kraft fra datoen for godkendelse i Udvalget for Voksne. 3

4 Bilag 1: Ydelseskatalog I ydelseskataloget præciseres retningslinjerne for de enkelte merudgifter. Kataloget er ikke udtømmende. Abonnement og lydbøger Der ydes ikke dækning af merudgifter til abonnementer til aviser, fagblade eller lydbøger. Befordring Se afsnittet omkring transport. Beklædning Der ydes som udgangspunkt ikke tilskud til beklædning. I særlige tilfælde kan der ydes dækning af merudgifter ved ekstraordinært slid på tøj. Det kan ske, hvis: borgerens udadreagerende adfærd betyder at borgeren ødelægger sit tøj borgeren pga. deformiteter eller misdannelser har behov for særligt dyrt eller særligt udformet tøj, eller hvis borgeren pga. deformiteter eller misdannelser har ekstraordinært slid på sit tøj. I disse tilfælde ydes max kr. i tilskud pr. år. Boligudgifter Der kan ydes dækning af merudgifter til flytning, hvis flytningen er betinget af nyopstået funktionsnedsættelse, eller der er sket en væsentlig forværring af funktionsevnen. Flytningen skal være nødvendig for den daglige livsførelse. Ansøgningen vil blive behandlet som en enkeltstående merudgift. Ved nødvendigt boligskift i lejebolig kan der ydes dækning af merudgifter til: Dobbelt husleje Flytteudgifter Indskud i ny lejlighed Istandsættelse af gammel lejlighed Ved nødvendigt skift i ejerbolig kan der ydes dækning af merudgifter til: Dobbelte terminer Flytteudgifter Salgsomkostninger Briller Udgifter til briller dækkes som udgangspunkt efter andre bestemmelser, herunder SEL 112 (vedr. kropsbårne hjælpemidler). Der ydes kun dækning af merudgifter til briller ved ekstraordinært behov for udskiftning, og hvis udgiften er relateret til den nedsatte funktionsevne. Ansøgningen vil blive behandlet som en enkeltstående merudgift. Diabetes, cøliaki og epilepsi Insulinkrævende diabetes type 1: Der ydes dækning af merudgifter til følgende: 4

5 Medicin (egenbetalingen) Diabeteskost (dog ikke specialvarer) Druesukker og juice dækkes afhængig af hvor godt borgeren er reguleret (behovet skal dokumenteres af læge): o Hvis borgeren er godt reguleret: dækkes udgifter til druesukker og juice ikke, da det skønnes at borger kun har et meget begrænset behov for disse varer. o Hvis borgeren er nogenlunde reguleret: dækkes merudgifter til to portioner pr uge o Hvis borgeren er svær at regulere: dækkes merudgifter til syv portioner pr uge Briller dækkes såfremt synsnedsættelsen alene skyldes diabetes. Behovet skal dokumenteres af læge. Transport til behandling/kontrol, herunder øjenlæge. Kørekortfornyelse, hvis der er påtegnelser i kørekortet om dette. Transport til tandlæge udover 2 gange årligt, hvis det dokumenteres af læge, at den ekstra tandbehandling skyldes diabetes. Der kan ydes merudgifter til Viagra ved lægeligt ordination som følge af diabetes og efter ekspeditionslisten. Transport til fodterapi. Hvis fodterapien er nødvendig som følge af diabetes og dokumenteret af læge. o Der ydes som udgangspunkt kun til transport 4 gange om året. Ydereligere behov skal dokumenteres af læge. o Der ydes kun dækning til nærmest beliggende fodterapeut. Der ydes ikke tilskud til: Diættilskud Specialvarer til diabeteskost Spritservietter Insulinpumpe Innovo Insulinsystem med hukommelse Kanylebokse Insulinkrævende diabetes type 2: Kan i visse tilfælde ydes som ovenfor, hvis der er tale om insulinkrævende diabetes. Cøliaki: Der ydes dækning af merudgifter til følgende: Medicin (egenbetaling) Diættilskud, taksterne findes på Cøliakiforeningens hjemmeside. Behovet for diæt skal dokumenteres af læge eller diætist Transport til behandling/kontrol (såfremt der ikke er andre muligheder i kommune og Region) Epilepsi: Der ydes dækning af merudgifter til følgende: Medicin (egenbetaling) Transport til behandling/kontrol (såfremt der ikke er andre muligheder i kommune og Region) Faldbeskyttelse Ekstra vask mv. Egenbetaling/ egen andel 5

6 Der ydes ikke dækning af egenbetaling, hvis egenbetalingen forekommer fra bevillinger efter den sociale lovgivning. F.eks. egenbetaling til mad og opholdsbetaling på institutioner. El Der ydes ikke dækning af merudgifter til ekstra strømforbrug som følge af opladning af elektriske hjælpemidler. Ferie Der ydes som udgangspunkt ikke dækning af merudgifter ved ferie i ind- og udland. Fodtøj Fodtøj skal som hovedregel ydes efter Servicelovens 112 om ortopædisk fodtøj, kun i helt særlige tilfælde kan der ydes til fodtøj udover dette. Egenbetaling til fodtøj bevilget efter SEL 112 kan ikke dækkes efter SEL 100. Ved ekstra slid på fodtøj pga. den nedsatte funktionsevne ydes dækning af merudgiften. Foreninger Der ydes ikke dækning af kontingent til fritidsforeninger eller lignede organisationer, herunder sygeforsikringen Danmark. Forsikringer Der ydes dækning af merudgifter til: Dyrere husforsikring som følge af flere kvadratmeter, når de ekstra kvadratmeter er nødvendige og det er efter boligændring efter SEL 116. Dyrere forsikring på kassebiler, der er bevilget som et hjælpemiddel efter SEL 114. Der ydes dækning af: Forsikring til bil, hvis borgeren før funktionsnedsættelsen indtraf ikke havde behov for bil og som har fået tilkendt en handicapbil efter SEL 114. Forsikringsselskabet skal dokumentere, at merudgiften skyldes borgerens funktionsnedsættelse eller den særlige handicapindretning. Fritidsaktiviteter Der ydes dækning af merudgifter til kontingent til en handicaprelateret fritidsaktivitet, hvis kontingentet til den handicaprelaterede fritidsaktivitet er dyrere, end en tilsvarende fritidsaktivitet for ikke-handicappede. Handicapbil SEL 114 Hvis borgeren ikke har bil i forvejen, ydes der dækning af merudgiften til: Forsikringer (se punktet forsikringer) Serviceeftersyn Nødvendige reparationer Dæk Hvis borgeren har bil i forvejen, ydes der som udgangspunkt ikke dækning af biludgifter. Dog kan der ydes dækning af merudgifter til: Vedligeholdelse, reparationer og forsikring til en kassebil, i de tilfælde, hvor borgerens funktionsnedsættelse betyder, at borgeren ikke kan benytte en almindelig bil. Der gives ikke tilskud til: 6

7 Afdrag på Hjælpemiddelbil, idet SEL 114 kompenserer for et billån, og det kan ikke suppleres. Falck abonnement og lignende abonnementer Selvrisiko på bilforsikringen Reparationer på bilens særlige indretning som følge af den nedsatte funktionsevne. Disse skal dækkes efter SEL 114. Der ydes tilskud til udligningsafgiften i forhold til dieselbiler. Håndsrækninger Hvis borgeren har en samlever, kan borgeren som hovedregel ikke få dækket udgifter til håndsrækning (praktisk hjælp i hjemmet), da det forventes at samleveren løfter disse opgaver. Hvis samleveren selv er syg eller har en nedsat funktionsevne, tages dette med i udmålingen af tilskuddet (det skal være lægeligt dokumenteret). Hvis borgeren har hjemmeboende børn, skal børnene indgå i de daglige gøremål, alt afhængig efter alder og en rimelighedsbetragtning (børnene skal ikke yde mere end jævnaldrende kammerater gør). Daglige håndsrækninger Ydes med gennemsnitlig ½ time om måneden, med mindre der er helt særlige forhold, som gør sig gældende. Der gives et tilskud, der svarer til lønnen for en Social- og Sundhedshjælper på løntrin 11. Håndsrækningen kan f.eks. bestå af: At skifte en el-pære At vaske gardiner (listen er ikke udtømmende). Nødvendige håndsrækninger Der ydes et tilskud, der svarer til lønnen for en Social- og Sundhedshjælper på løntrin 11. Håndsrækningen dækker følgende: Snerydning af fortov og flisegang 7 gange om året. Vinduespudsning 1 gang om året Slåning af græs 1 time om ugen i maj, juni, juli og august måned og 1 time hver anden uge i april og september måned, så der sammenlagt ydes græsslåning med hver uge i 5 måneder. Klipning af hæk ydes med 2 timer om året. Malerarbejde kun med arbejdslønnen og max. hver 5. år. Hvis der er ekstra slid pga. f.eks. kørestol, rollator mm. kan det ydes oftere. BPA-ordning: Der ydes ikke tilskud til daglige håndsrækninger til borgere med en BPA-ordning efter Servicelovens 96, idet det forudsættes, at hjælperen udfører disse funktioner. Der kan efter en individuel vurdering ydes støtte til nødvendige håndsrækninger. Der ydes ikke tilskud til daglige eller nødvendige håndsrækninger til borgere med en BPA-ordning efter Servicelovens 96 på 24 timer om dagen, idet det forudsættes, at hjælperen udfører disse funktioner. Internet og licens Der ydes ikke tilskud til dette. 7

8 Kosttilskud og sondemad Hvis borgeren spiser almindelig kost, men samtidig har behov for kosttilskud, ydes der dækning af merudgifter til proteindrik og energidrik. Det er en forudsætning, at der gives sygesikringstilskud til dette. Sondemad Hvis borgeren får sondemad kombineret med almindelig kost, ydes der dækning af borgerens udgifter til dette (det svarer til 40 % af den samlede udgift). Hvis borgeren udelukkende får sondemad ydes der ikke dækning af borgerens udgifter (da borgerens udgift til sondemad svarer til udgifter til almindelig kost). Der ydes dækning af merudgifter til ernæringspumpen i tilfælde, hvor dette ikke dækkes via sygehus eller hjemmesygeplejersken. Borgere, der får hjælp fra hjemmesygeplejersken, får tildelt udstyr til sondemad (overledningssæt, sonder og sprøjter) ved opstart. Herefter overgår udgiften til borgeren, som kan søge om dækning af merudgifter jf. ovenfor. Borgere, der ikke er i kontakt med hjemmesygeplejersken får dækket udgifter til udstyr gennem 100. Dækning af merudgifter til sondemad bortfalder i de tilfælde, hvor borgeren får terminal pleje (enten hjemme eller på sygehus). I disse tilfælde dækkes udgiften af sygehuset. Kursus Der ydes dækning af udgifter til handicaprelaterede kurser o.l. til borgere og deres pårørende. Ledsager og ledsagerudgifter Der ydes ikke dækning til ledsagerudgifter. Ledsagelse bevilges efter Servicelovens 97, og kan ikke suppleres. Medicin Der ydes dækning af merudgifter til den medicin, der er direkte relateret til den nedsatte funktionsevne. Det der konkret dækkes er: Borgerens egenbetaling til medicin, når sygesikringstilskud er fratrukket Borgerens egenbetaling til medicin ved kronikerbevilling Cremer Det er en forudsætning, at ovenstående er receptpligtigt eller lægeligt dokumenteret. Kommunens lægekonsulent kan blive inddraget i denne vurdering. Hvis borgeren får tilskud fra Sygesikring Danmark eller andre forsikringer, fratrækkes tilskuddet, før kommunen yder dækning af merudgifter til medicin. Der gives ikke tilskud til håndkøbsmedicin. Rengøring Skal som hovedregel ydes der ikke tilskud til rengøring. Rengøring bevilges efter SEL 83. I særlige tilfælde kan der ydes dækning af merudgifter til rengøring. Det kan ske, hvis borgerens funktionsnedsættelse medfører et øget behov for rengøring (bl.a. kørestol). I sådanne tilfælde tages der udgangspunkt i kvalitetsstandarden for SEL 83. Der kan desuden ydes tilskud til andre formål og mere tid. For at få dækket disse udgifter er det en forudsætning, at borgeren ikke har 8

9 samlever eller hjemmeborende børn, som kan varetage rengøringsopgaven. Sko Se fodtøj. Strøm Der kan ikke ydes tilskud til ekstra strømforbrug som følge af opladning af elektriske hjælpemidler. Styrthjelm Hvis borgeren har fået bevilget en knallert, som et hjælpemiddel, men ikke samtidig kan få bevilget styrthjelm som et hjælpemiddel, kan der ydes dækning til merudgifter til en styrthjelm. Telefon Der kan ikke ydes tilskud til nogen former for telefon. Transportudgifter Der ydes tilskud til transport på følgende områder: Den fulde udgift dækkes ved transport til og fra: Kontrol og behandling (dog dækkes transport til alternativ behandling og transport til behandling og kontrol, hvor der findes kørselsordning i kommune eller Region ikke) Vederlagsfri fysioterapi. Der ydes dækning af transportudgifter i 47 uger om året. Merudgift dækkes ved transport til og fra: Sports- og fritidsaktiviteter samt sociale arrangementer Arbejde, hvis borgeren hidtil har kørt med offentlige transportmidler, men ikke længere kan benytte offentlige transportmidler pga. den nedsatte funktionsevne. Merudgiften skal beregnes efter det særlige skattefradrag, som handicappede har efter skattelovgivningen. Uddannelse, hvis alle andre muligheder efter Aktivloven, Beskæftigelsesindsatsloven og Undervisningsministeriets regler er undersøgt. En eventuel egenbetaling efter disse regler kan der ikke ydes tilskud til. Hvis afstanden mellem borgerens bopæl og stedet, hvor borgeren skal transporteres hen er under 1 km dækkes udgiften til transport ikke. Der kan i særlige tilfælde ses bort fra denne regel (f.eks. kørestolsbrugere). Tøj Se beklædning. Tøjvask Hvis tøjet skal vaskes mere end normalt pga. funktionsnedsættelsen ydes der dækning af merudgifter til tøjvask. Varme og vand Der ydes dækning af merudgiften til: Ekstra varme i badeværelse og soveværelse, hvis behovet er lægeligt dokumenteret og begrundet i den nedsatte funktionsevne. Ekstra forbrug af varmt (eller varmere) vand, hvis behovet er lægeligt dokumenteret og begrundet i den nedsatte funktionsevne. Ekstra forbrug af vand, hvis behovet er lægeligt dokumenteret og begrundet i den nedsatte funktionsevne. 9

10 10

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Serviceniveau for dækning af nødvendige merudgifter

Serviceniveau for dækning af nødvendige merudgifter Serviceniveau for dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Frederikshavn Kommune Indhold 1 Beskrivelsens indhold... 2 1.1 Generelle forudsætninger for nødvendige merudgifter... 2 1.2 Generelt

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR CENTER FOR BØRN, UNGE

SERVICENIVEAU FOR CENTER FOR BØRN, UNGE 9-9-2014 SLAGELSE KOMMUNE SERVICENIVEAU FOR CENTER FOR BØRN, UNGE OG FAMILIE HANDICAPOMRÅDET SEPTEMBER 2014 Indhold Indledning... 3 Merudgifter 41... 3 Formålet (166)... 3 Målgruppe (168)... 3 Omfang og

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Hjælpemidler, boligindretninger og bilsager Gentofte Kommune 2015 Administrative revideret november 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608. 1. INDLEDNING... 3 1.2 BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER... 3

Læs mere

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Udgifter, der er forbundet med at have handicapbil, f.eks. forsikring, benzin, reparation mv., skal du som udgangspunkt selv afholde, idet personer med nedsat

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere

Serviceniveau for brugerbetaling

Serviceniveau for brugerbetaling Serviceniveau for brugerbetaling Gældende for borgere og brugere af Gentofte Kommunes tilbud til voksne med udviklingshæmning, psykisk sygdom og særlige sociale forhold Vedtaget 8.4.2015 Social & Sundhed

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Social- og Sundhedsforvaltningen Politisk Juridisk sekretariat 21. januar 2010 Birgitte Krohn Madsen Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på bilområdet Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 1043 af 7. september 2010 7 i lov om afgift efter brændstofforbrug. Man kan få bevilget støtte til bil på trivsels-, erhvervs

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Praktisk hjælp til 18-65- årige

Praktisk hjælp til 18-65- årige Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Praktisk hjælp til 18-65- årige Februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 3 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 3 2 Materiel vurdering af sagerne

Læs mere