Administrationsgrundlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrationsgrundlag"

Transkript

1 Administrationsgrundlag for dækning af nødvendige merudgifter Godkendt i Udvalget for Voksne d. 2. april Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver kriterierne for, hvornår Holbæk Kommune bevilger dækning af nødvendige merudgifter til borgere over 18 år. 2. Lovgrundlag 100 i Serviceloven 3. Myndighedens rolle Socialcentret træffer på baggrund af ansøgning beslutning om bevilling af ydelsen. Den individuelle vurdering er et bærende princip, når borgeren visiteres til ydelser på det sociale område. Derfor skal der altid foretages en konkret individuel vurdering, inden den enkelte ydelse bevilges. 4. Sagsbehandling og serviceniveau Formål At sikre at borgeren kan få dækket de nødvendige merudgifter, som er en forudsætning for at få dagligdagen til at fungere. Merudgiften skal være en konsekvens af borgerens nedsatte funktionsevne og skal ikke kunne dækkes efter anden lovgivning. Målgruppe Borgeren skal opfylde alle nedenstående kriterier: Borgeren er mellem 18 år og folkepensionsalderen Borgeren har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Borgerens funktionsnedsættelse er af indgribende karakter i dagligdagen dvs. at borgeren f.eks. ikke selv kan klare personlig pleje, daglige gøremål såsom rengøring, madlavning mm., samt Der er iværksat væsentlige hjælpeforanstaltninger dvs. at borgeren f.eks. har hjemmehjælp, hjælpemidler eller en BPA-ordning Følgende borgere er i målgruppen, selv om ovenstående kriterier ikke er opfyldt: Borgere med misdannelser/mangler, der ikke medfører synlig eller umiddelbart konstaterbar nedsat funktionsevne når den foreskrevne diæt eller lignende følges. Eksempelvis borgere med diabetes eller cøliaki Borgere med PKU (Føllings syndrom) og borgere med Alcaptonuri, som har udgifter til særlige diætpræparater Borgere der på grund af deformiteter eller misdannelser har behov for særligt dyrt eller særligt udformet tøj, eller som af samme årsag har ekstraordinært slid på tøj/sko. (Borgere, der har behov for særligt dyrt eller særligt udformet tøj og sko pga. svær overvægt er ikke en del af målgruppen). Borgere, der er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003 er som udgangspunkt ikke berettiget til at få dækket merudgifter. Hvis borgeren samtidig har en BPA-ordning eller modtager invaliditetsydelse, er borgeren dog i målgruppen for dækning af merudgifter. Indhold i ydelsen For at Holbæk kommune dækker merudgiften, skal merudgiften være: 1

2 nødvendig en direkte eller indirekte følge af den nedsatte funktionsevne en følge af den daglige livsførelse, dvs. at udgiften skal udspringe af borgerens private liv og ikke af behandling, uddannelse, arbejde eller lign., samt at udgiften ikke kan dækkes efter anden lovgivning Ved en afgørelse lægges vægt på, at borgeren skal afholde udgifter på linje med, hvad andre på samme alder og i samme livssituation har. På den anden side skal borgeren ikke selv dække merudgifter, der er en følge af den nedsatte funktionsevne. Dækning af merudgifter kan ske uanset borgerens boform og indtægtsgrundlag. Holbæk kommune har i sit ydelseskatalog fastsat serviceniveauet for en række merudgifter (se bilag 1: Ydelseskatalog). Omfang Den månedlige ydelse, der udbetales til dækning af merudgift, er afhængig af de sandsynliggjorte nødvendige merudgifter. Tilskud ydes, når de nødvendige merudgifter udgør mindst kr. årligt (500 kr. pr. måned). Tilskuddet fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned og rundes op til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100. Ydelsen er skattefri og udbetales månedsvis forud til borgerens Nemkonto. Ydelsen fastlægges en gang om året, uanset om merudgifterne stiger i løbet af året eller ej. Hvis den årlige fastlæggelse betyder, at ydelsen skal stige, fordi merudgifterne er steget, skal det ske med tilbagevirkende kraft til det tidspunkt, hvor stigningen af merudgifter fandt sted. Varighed En bevilling til dækning af merudgifter gælder indtil, der træffes ny afgørelse. Borgeren har pligt til at orientere Holbæk kommune, hvis der sker ændringer i forhold, der har betydning for bevillingen af merudgiften. Hvis der opstår nye større og uforudsete merudgifter, kan den månedlige ydelse reguleres før opfølgning finder sted. Borgeren skal henvende sig til handicapafdelingen. Bevillingen gælder fra den første i måneden efter ansøgningstidspunktet. Merudgiftsydelsen stopper ved følgende hændelser: Når borgeren bliver folkepensionist Hvis borgeren dør Hvis borgeren fraflytter Holbæk kommune Hvis borgeren ikke længere opfylder betingelserne for at modtage merudgiftsydelsen. Ydelsen stopper ved udgangen af den måned, hvor hændelsen sker. 5. Opfølgning Opfølgning på bevillingen sker som minimum en gang årligt. 6. Klager Der kan klages over kommunens afgørelse. En klage skal være Socialcentret i hænde senest 4 uger efter, at borgeren har modtaget afgørelsen. 2

3 Når kommunen modtager en klage revurderes sagen. Hvis afgørelsen fastholdes, sendes klagen til Det Sociale Nævn sammen med sagens akter. 7. Ikrafttrædelse Dette administrationsgrundlag træder i kraft fra datoen for godkendelse i Udvalget for Voksne. 3

4 Bilag 1: Ydelseskatalog I ydelseskataloget præciseres retningslinjerne for de enkelte merudgifter. Kataloget er ikke udtømmende. Abonnement og lydbøger Der ydes ikke dækning af merudgifter til abonnementer til aviser, fagblade eller lydbøger. Befordring Se afsnittet omkring transport. Beklædning Der ydes som udgangspunkt ikke tilskud til beklædning. I særlige tilfælde kan der ydes dækning af merudgifter ved ekstraordinært slid på tøj. Det kan ske, hvis: borgerens udadreagerende adfærd betyder at borgeren ødelægger sit tøj borgeren pga. deformiteter eller misdannelser har behov for særligt dyrt eller særligt udformet tøj, eller hvis borgeren pga. deformiteter eller misdannelser har ekstraordinært slid på sit tøj. I disse tilfælde ydes max kr. i tilskud pr. år. Boligudgifter Der kan ydes dækning af merudgifter til flytning, hvis flytningen er betinget af nyopstået funktionsnedsættelse, eller der er sket en væsentlig forværring af funktionsevnen. Flytningen skal være nødvendig for den daglige livsførelse. Ansøgningen vil blive behandlet som en enkeltstående merudgift. Ved nødvendigt boligskift i lejebolig kan der ydes dækning af merudgifter til: Dobbelt husleje Flytteudgifter Indskud i ny lejlighed Istandsættelse af gammel lejlighed Ved nødvendigt skift i ejerbolig kan der ydes dækning af merudgifter til: Dobbelte terminer Flytteudgifter Salgsomkostninger Briller Udgifter til briller dækkes som udgangspunkt efter andre bestemmelser, herunder SEL 112 (vedr. kropsbårne hjælpemidler). Der ydes kun dækning af merudgifter til briller ved ekstraordinært behov for udskiftning, og hvis udgiften er relateret til den nedsatte funktionsevne. Ansøgningen vil blive behandlet som en enkeltstående merudgift. Diabetes, cøliaki og epilepsi Insulinkrævende diabetes type 1: Der ydes dækning af merudgifter til følgende: 4

5 Medicin (egenbetalingen) Diabeteskost (dog ikke specialvarer) Druesukker og juice dækkes afhængig af hvor godt borgeren er reguleret (behovet skal dokumenteres af læge): o Hvis borgeren er godt reguleret: dækkes udgifter til druesukker og juice ikke, da det skønnes at borger kun har et meget begrænset behov for disse varer. o Hvis borgeren er nogenlunde reguleret: dækkes merudgifter til to portioner pr uge o Hvis borgeren er svær at regulere: dækkes merudgifter til syv portioner pr uge Briller dækkes såfremt synsnedsættelsen alene skyldes diabetes. Behovet skal dokumenteres af læge. Transport til behandling/kontrol, herunder øjenlæge. Kørekortfornyelse, hvis der er påtegnelser i kørekortet om dette. Transport til tandlæge udover 2 gange årligt, hvis det dokumenteres af læge, at den ekstra tandbehandling skyldes diabetes. Der kan ydes merudgifter til Viagra ved lægeligt ordination som følge af diabetes og efter ekspeditionslisten. Transport til fodterapi. Hvis fodterapien er nødvendig som følge af diabetes og dokumenteret af læge. o Der ydes som udgangspunkt kun til transport 4 gange om året. Ydereligere behov skal dokumenteres af læge. o Der ydes kun dækning til nærmest beliggende fodterapeut. Der ydes ikke tilskud til: Diættilskud Specialvarer til diabeteskost Spritservietter Insulinpumpe Innovo Insulinsystem med hukommelse Kanylebokse Insulinkrævende diabetes type 2: Kan i visse tilfælde ydes som ovenfor, hvis der er tale om insulinkrævende diabetes. Cøliaki: Der ydes dækning af merudgifter til følgende: Medicin (egenbetaling) Diættilskud, taksterne findes på Cøliakiforeningens hjemmeside. Behovet for diæt skal dokumenteres af læge eller diætist Transport til behandling/kontrol (såfremt der ikke er andre muligheder i kommune og Region) Epilepsi: Der ydes dækning af merudgifter til følgende: Medicin (egenbetaling) Transport til behandling/kontrol (såfremt der ikke er andre muligheder i kommune og Region) Faldbeskyttelse Ekstra vask mv. Egenbetaling/ egen andel 5

6 Der ydes ikke dækning af egenbetaling, hvis egenbetalingen forekommer fra bevillinger efter den sociale lovgivning. F.eks. egenbetaling til mad og opholdsbetaling på institutioner. El Der ydes ikke dækning af merudgifter til ekstra strømforbrug som følge af opladning af elektriske hjælpemidler. Ferie Der ydes som udgangspunkt ikke dækning af merudgifter ved ferie i ind- og udland. Fodtøj Fodtøj skal som hovedregel ydes efter Servicelovens 112 om ortopædisk fodtøj, kun i helt særlige tilfælde kan der ydes til fodtøj udover dette. Egenbetaling til fodtøj bevilget efter SEL 112 kan ikke dækkes efter SEL 100. Ved ekstra slid på fodtøj pga. den nedsatte funktionsevne ydes dækning af merudgiften. Foreninger Der ydes ikke dækning af kontingent til fritidsforeninger eller lignede organisationer, herunder sygeforsikringen Danmark. Forsikringer Der ydes dækning af merudgifter til: Dyrere husforsikring som følge af flere kvadratmeter, når de ekstra kvadratmeter er nødvendige og det er efter boligændring efter SEL 116. Dyrere forsikring på kassebiler, der er bevilget som et hjælpemiddel efter SEL 114. Der ydes dækning af: Forsikring til bil, hvis borgeren før funktionsnedsættelsen indtraf ikke havde behov for bil og som har fået tilkendt en handicapbil efter SEL 114. Forsikringsselskabet skal dokumentere, at merudgiften skyldes borgerens funktionsnedsættelse eller den særlige handicapindretning. Fritidsaktiviteter Der ydes dækning af merudgifter til kontingent til en handicaprelateret fritidsaktivitet, hvis kontingentet til den handicaprelaterede fritidsaktivitet er dyrere, end en tilsvarende fritidsaktivitet for ikke-handicappede. Handicapbil SEL 114 Hvis borgeren ikke har bil i forvejen, ydes der dækning af merudgiften til: Forsikringer (se punktet forsikringer) Serviceeftersyn Nødvendige reparationer Dæk Hvis borgeren har bil i forvejen, ydes der som udgangspunkt ikke dækning af biludgifter. Dog kan der ydes dækning af merudgifter til: Vedligeholdelse, reparationer og forsikring til en kassebil, i de tilfælde, hvor borgerens funktionsnedsættelse betyder, at borgeren ikke kan benytte en almindelig bil. Der gives ikke tilskud til: 6

7 Afdrag på Hjælpemiddelbil, idet SEL 114 kompenserer for et billån, og det kan ikke suppleres. Falck abonnement og lignende abonnementer Selvrisiko på bilforsikringen Reparationer på bilens særlige indretning som følge af den nedsatte funktionsevne. Disse skal dækkes efter SEL 114. Der ydes tilskud til udligningsafgiften i forhold til dieselbiler. Håndsrækninger Hvis borgeren har en samlever, kan borgeren som hovedregel ikke få dækket udgifter til håndsrækning (praktisk hjælp i hjemmet), da det forventes at samleveren løfter disse opgaver. Hvis samleveren selv er syg eller har en nedsat funktionsevne, tages dette med i udmålingen af tilskuddet (det skal være lægeligt dokumenteret). Hvis borgeren har hjemmeboende børn, skal børnene indgå i de daglige gøremål, alt afhængig efter alder og en rimelighedsbetragtning (børnene skal ikke yde mere end jævnaldrende kammerater gør). Daglige håndsrækninger Ydes med gennemsnitlig ½ time om måneden, med mindre der er helt særlige forhold, som gør sig gældende. Der gives et tilskud, der svarer til lønnen for en Social- og Sundhedshjælper på løntrin 11. Håndsrækningen kan f.eks. bestå af: At skifte en el-pære At vaske gardiner (listen er ikke udtømmende). Nødvendige håndsrækninger Der ydes et tilskud, der svarer til lønnen for en Social- og Sundhedshjælper på løntrin 11. Håndsrækningen dækker følgende: Snerydning af fortov og flisegang 7 gange om året. Vinduespudsning 1 gang om året Slåning af græs 1 time om ugen i maj, juni, juli og august måned og 1 time hver anden uge i april og september måned, så der sammenlagt ydes græsslåning med hver uge i 5 måneder. Klipning af hæk ydes med 2 timer om året. Malerarbejde kun med arbejdslønnen og max. hver 5. år. Hvis der er ekstra slid pga. f.eks. kørestol, rollator mm. kan det ydes oftere. BPA-ordning: Der ydes ikke tilskud til daglige håndsrækninger til borgere med en BPA-ordning efter Servicelovens 96, idet det forudsættes, at hjælperen udfører disse funktioner. Der kan efter en individuel vurdering ydes støtte til nødvendige håndsrækninger. Der ydes ikke tilskud til daglige eller nødvendige håndsrækninger til borgere med en BPA-ordning efter Servicelovens 96 på 24 timer om dagen, idet det forudsættes, at hjælperen udfører disse funktioner. Internet og licens Der ydes ikke tilskud til dette. 7

8 Kosttilskud og sondemad Hvis borgeren spiser almindelig kost, men samtidig har behov for kosttilskud, ydes der dækning af merudgifter til proteindrik og energidrik. Det er en forudsætning, at der gives sygesikringstilskud til dette. Sondemad Hvis borgeren får sondemad kombineret med almindelig kost, ydes der dækning af borgerens udgifter til dette (det svarer til 40 % af den samlede udgift). Hvis borgeren udelukkende får sondemad ydes der ikke dækning af borgerens udgifter (da borgerens udgift til sondemad svarer til udgifter til almindelig kost). Der ydes dækning af merudgifter til ernæringspumpen i tilfælde, hvor dette ikke dækkes via sygehus eller hjemmesygeplejersken. Borgere, der får hjælp fra hjemmesygeplejersken, får tildelt udstyr til sondemad (overledningssæt, sonder og sprøjter) ved opstart. Herefter overgår udgiften til borgeren, som kan søge om dækning af merudgifter jf. ovenfor. Borgere, der ikke er i kontakt med hjemmesygeplejersken får dækket udgifter til udstyr gennem 100. Dækning af merudgifter til sondemad bortfalder i de tilfælde, hvor borgeren får terminal pleje (enten hjemme eller på sygehus). I disse tilfælde dækkes udgiften af sygehuset. Kursus Der ydes dækning af udgifter til handicaprelaterede kurser o.l. til borgere og deres pårørende. Ledsager og ledsagerudgifter Der ydes ikke dækning til ledsagerudgifter. Ledsagelse bevilges efter Servicelovens 97, og kan ikke suppleres. Medicin Der ydes dækning af merudgifter til den medicin, der er direkte relateret til den nedsatte funktionsevne. Det der konkret dækkes er: Borgerens egenbetaling til medicin, når sygesikringstilskud er fratrukket Borgerens egenbetaling til medicin ved kronikerbevilling Cremer Det er en forudsætning, at ovenstående er receptpligtigt eller lægeligt dokumenteret. Kommunens lægekonsulent kan blive inddraget i denne vurdering. Hvis borgeren får tilskud fra Sygesikring Danmark eller andre forsikringer, fratrækkes tilskuddet, før kommunen yder dækning af merudgifter til medicin. Der gives ikke tilskud til håndkøbsmedicin. Rengøring Skal som hovedregel ydes der ikke tilskud til rengøring. Rengøring bevilges efter SEL 83. I særlige tilfælde kan der ydes dækning af merudgifter til rengøring. Det kan ske, hvis borgerens funktionsnedsættelse medfører et øget behov for rengøring (bl.a. kørestol). I sådanne tilfælde tages der udgangspunkt i kvalitetsstandarden for SEL 83. Der kan desuden ydes tilskud til andre formål og mere tid. For at få dækket disse udgifter er det en forudsætning, at borgeren ikke har 8

9 samlever eller hjemmeborende børn, som kan varetage rengøringsopgaven. Sko Se fodtøj. Strøm Der kan ikke ydes tilskud til ekstra strømforbrug som følge af opladning af elektriske hjælpemidler. Styrthjelm Hvis borgeren har fået bevilget en knallert, som et hjælpemiddel, men ikke samtidig kan få bevilget styrthjelm som et hjælpemiddel, kan der ydes dækning til merudgifter til en styrthjelm. Telefon Der kan ikke ydes tilskud til nogen former for telefon. Transportudgifter Der ydes tilskud til transport på følgende områder: Den fulde udgift dækkes ved transport til og fra: Kontrol og behandling (dog dækkes transport til alternativ behandling og transport til behandling og kontrol, hvor der findes kørselsordning i kommune eller Region ikke) Vederlagsfri fysioterapi. Der ydes dækning af transportudgifter i 47 uger om året. Merudgift dækkes ved transport til og fra: Sports- og fritidsaktiviteter samt sociale arrangementer Arbejde, hvis borgeren hidtil har kørt med offentlige transportmidler, men ikke længere kan benytte offentlige transportmidler pga. den nedsatte funktionsevne. Merudgiften skal beregnes efter det særlige skattefradrag, som handicappede har efter skattelovgivningen. Uddannelse, hvis alle andre muligheder efter Aktivloven, Beskæftigelsesindsatsloven og Undervisningsministeriets regler er undersøgt. En eventuel egenbetaling efter disse regler kan der ikke ydes tilskud til. Hvis afstanden mellem borgerens bopæl og stedet, hvor borgeren skal transporteres hen er under 1 km dækkes udgiften til transport ikke. Der kan i særlige tilfælde ses bort fra denne regel (f.eks. kørestolsbrugere). Tøj Se beklædning. Tøjvask Hvis tøjet skal vaskes mere end normalt pga. funktionsnedsættelsen ydes der dækning af merudgifter til tøjvask. Varme og vand Der ydes dækning af merudgiften til: Ekstra varme i badeværelse og soveværelse, hvis behovet er lægeligt dokumenteret og begrundet i den nedsatte funktionsevne. Ekstra forbrug af varmt (eller varmere) vand, hvis behovet er lægeligt dokumenteret og begrundet i den nedsatte funktionsevne. Ekstra forbrug af vand, hvis behovet er lægeligt dokumenteret og begrundet i den nedsatte funktionsevne. 9

10 10

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Nødvendige merudgifter Serviceloven 100 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Ydelsens formål er, at yde kompensation til borgere

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014

Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014 Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag? Servicelovens 100 Dækning af nødvendige merudgifter til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 2. Hvilket

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100 Omsorg og Sundhed Introduktion Baggrunden for at indføre kvalitetsstandarder på merudgiftsområdet, er et ønske om at kunne tilbyde borgere i

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100 Omsorg og Sundhed Godkendt af social- og forebyggelsesudvalget den 2. september 2014 Introduktion Baggrunden for at indføre kvalitetsstandarder

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Udgifter, der er forbundet med at have handicapbil, f.eks. forsikring, benzin, reparation mv., skal du som udgangspunkt selv afholde, idet personer med nedsat

Læs mere

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Esbjerg d. 22. oktober 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Samarbejdet med kommunen 2 10 gode råd 1. Få det på skrift søg skriftligt, og

Læs mere

Oplæg Merudgifter Lov om social service 100 og sagsbehandlingsregler Brugerklubben Århus 10. Marts 2015

Oplæg Merudgifter Lov om social service 100 og sagsbehandlingsregler Brugerklubben Århus 10. Marts 2015 Oplæg Merudgifter Lov om social service 100 og sagsbehandlingsregler Brugerklubben Århus 10. Marts 2015 Socialfaglig konsulent Lotte Egebak Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet DUKH er oprettet

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

Serviceniveau for dækning af nødvendige merudgifter

Serviceniveau for dækning af nødvendige merudgifter Serviceniveau for dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Frederikshavn Kommune Indhold 1 Beskrivelsens indhold... 2 1.1 Generelle forudsætninger for nødvendige merudgifter... 2 1.2 Generelt

Læs mere

Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse. Indholdsfortegnelse

Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse. Indholdsfortegnelse Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning Kapitel 2 Generelt om merudgifter og formål med bestemmelsen Kapitel 3 Betingelser, herunder personkreds

Læs mere

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Severin d. 14. marts 2015 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Boformer Nogle botilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt

Læs mere

Støttemuligheder når du har diabetes

Støttemuligheder når du har diabetes Støttemuligheder når du har diabetes Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Program Voksne 18-65 Voksne over 65 og voksne med førtidspension efter gamle regler Støtte der gælder for alle aldre

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Praksisundersøgelse om bevilling af merudgiftsydelse efter servicelovens 100

Praksisundersøgelse om bevilling af merudgiftsydelse efter servicelovens 100 Praksisundersøgelse om bevilling af merudgiftsydelse efter servicelovens 100 særlig fokus på anvendelsen af funktionsevnemetoden Det Sociale Nævn 2007 Indhold 1. Indledning...1 2. Sammenfatning....1 3.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Mie Birkebæk Socialrådgiver Studerer cand.jur v. Syddansk Universitet Rådgivningskonsulent i Diabetesforeningen

Mie Birkebæk Socialrådgiver Studerer cand.jur v. Syddansk Universitet Rådgivningskonsulent i Diabetesforeningen Mie Birkebæk Socialrådgiver Studerer cand.jur v. Syddansk Universitet Rådgivningskonsulent i Diabetesforeningen Kontaktoplysninger: mbl@diabetes.dk, social@diabetes.dk Rådgivningens telefontider: Mandage

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - diabetiker - juice - druesukker

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Haderslev Kommune. Indhold. 1. Hvilke børn og unge kan få støtte efter de handicapkompenserende bestemmelser i serviceloven?... 1

Haderslev Kommune. Indhold. 1. Hvilke børn og unge kan få støtte efter de handicapkompenserende bestemmelser i serviceloven?... 1 Vejledende serviceniveauer børn og unge med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og børn unge med indgribende kroniske eller langvarige lidelser Haderslev Kommune Indhold 1. Hvilke børn og unge

Læs mere

Takster for merudgifter jf. Servicelovens. Rebild Kommune

Takster for merudgifter jf. Servicelovens. Rebild Kommune Takster for merudgifter jf. Servicelovens 41 Rebild Kommune 1 Målgruppe Efter Servicelovens 41 kan der bevilges økonomisk tilskud til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til voksne

Vejledning om særlig støtte til voksne Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. X til serviceloven) x. Vejledning nr. X til serviceloven indgår som del af en mere samlet

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Støtte under servicelovens 100 til medicin og fødevarer til særlige medicinske formål til patienter med colitis ulcerosa eller irritabel tyktarm

Støtte under servicelovens 100 til medicin og fødevarer til særlige medicinske formål til patienter med colitis ulcerosa eller irritabel tyktarm Nordisk Rebalance Støtte under servicelovens 100 til medicin og fødevarer til særlige medicinske formål til patienter med colitis ulcerosa eller irritabel tyktarm 10-07-2013 Spørgsmål til dette notat kan

Læs mere

Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom.

Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom. Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom. Socialrådgiver Marianne Vinther Kardiologisk afdeling Roskilde Sygehus Sygedagpenge Lov

Læs mere

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Sagsbehandling og afprøvning af biler Hjælpemiddelafsnittet, Vesterballevej 4-6 Økonomi og beregning af lån og gældsbreve

Læs mere

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 Omhandler Gruppe Afgørelse Begrundelse Økonomisk hjælp til medicin Hjælp til voksne Det vurderes, at borger selv har mulighed for at afholde udgiften Afslag på dækning

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Møde i Dansk Sklerodermi og Raynaud Foreningen 07-10-2012

Møde i Dansk Sklerodermi og Raynaud Foreningen 07-10-2012 Møde i Dansk Sklerodermi og Raynaud Foreningen 07-10-2012 Tilknytning til arbejdsmarkedet og forskellige tilskudsmuligheder V/ Socialrådgiver Aarhus Universitetshospital, Dermatologisk Afdeling Disposition

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance Lyngby-Taarbæk Kommune El-kørestol med manuel styring Iso-type 12 21 24 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen Hvad er formålet med ydelsen 112/ 113 i lov om social service Borgere med varigt

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud Behandlende CF-center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til

Læs mere

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Hvem har ansvaret forældre har ansvar for deres

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Støttemuligheder når du har em blødersygdom

Støttemuligheder når du har em blødersygdom Støttemuligheder når du har em blødersygdom Svendborg, d. 21. september 2013 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Serviceloven 83, praktisk bistand og personlig pleje 86 træning 100 merudgifter

Læs mere

Børne- og familierådgivningen Handicapteamet

Børne- og familierådgivningen Handicapteamet Udfærdiget d. 18-06-2015 Børne- og familierådgivningen Handicapteamet Rådgivning, vejledning og støtte til familier med handicappede børn Kommunen informerer om Servicelovens 41, 42, 45, 84 og 50 samt

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose

Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer på tale

Læs mere

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 Indhold 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Formålet med at yde støtte til bil og/eller

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96.

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) Servicelovens 96. Acadre dok.: 68673-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service Ansøgning om støtte til køb af bil efter lov om social service 114 Ansøgning om støtte til køb af bil og særlig indretning Hvem kan søge Personer med et varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96.

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Den tidligere kvalitetsstandard er godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.02.11

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 1043 af 7. september 2010 7 i lov om afgift efter brændstofforbrug. Man kan få bevilget støtte til bil på trivsels-, erhvervs

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune.

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune. 5.1 Boligindretning: Fjernelse af dørtrin Hvad indgår i ydelsen? Hvad indgår ikke i ydelsen? Hvem bevilger ydelsen? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hvordan følges op på ydelsen? Er der afledte forhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Serviceniveau for brugerbetaling

Serviceniveau for brugerbetaling Serviceniveau for brugerbetaling Gældende for borgere og brugere af Gentofte Kommunes tilbud til voksne med udviklingshæmning, psykisk sygdom og særlige sociale forhold Vedtaget 8.4.2015 Social & Sundhed

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere

Spørgeskema til ansøger

Spørgeskema til ansøger Spørgeskema til ansøger Formålet med at udfylde dette skema er at sikre, at din ansøgning om støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 kan behandles hurtigt, og at udfaldet af din sag bliver så korrekt

Læs mere