Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse"

Transkript

1 Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Torsdag den 14. marts 2013 kl på Usserød Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag: Forslag 1. Niels Matthiesen (nr. 104). Forslag om opsætning af nabohjælpskilte. Forslag 2. Bestyrelsen. Retningslinjer for etableringen af solcelleanlæg. 5. Fremlæggelse af budget 6. Fastlæggelse af kontingent 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af suppleanter. 9. Valg af revisor. 10. Valg af revisorsuppleant. 11. Eventuelt Referat 1. Valg af dirigent. Henning Kirkegaard, nr. 12 blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, at der var fremmødt 25 huse med 2 fuldmagter, således at der var i alt 27 stemmeberettigede. 2. Bestyrelsens beretning Formanden Mogens Ottosen, nr. 35, fremlagde bestyrelsens beretning for De grønne områder Bøgehækken ved nedre stamvej fik en dårlig start, da den i foråret ikke fik vand nok. Men gartneren fik rettet op herpå. De enkle planter, som er gået ud, vil gartneren søge for bliver reetableret ud fra indgået aftale. Arbejdet med den resterende del at bøgehækken, ved indkørselen til Øvre Stamvej, er planlagt til at begynde i marts Året har budt på en del træfældninger med efterfølgende rodfræsninger. Bestyrelsen sagde tak til de grundejere, som deltog i træfældningerne. Bestyrelsen er af den opfattelse, at budgettet for de grønne områder og særligt vedligehold bør revurderes, således at den standard, som bestyrelsen og mange beboere i kvarteret ønsker, kan opretholdes. Årets to havedage var godt besøgt af flittige beboere. Der blev blandt andet tyndet ud i hegnene, der flankerer legepladsen, som en af aktiviteterne på havedagen i efteråret. Bestyrelsen rettede en stor tak til de beboere, som bidrog med hjælp vedrørende mobilisering af menuen til frokosten på havedagen. 1

2 Kabel TV området På Kabel TV området har der i årets løb været enkelte problemer med modtagelse af radioog tv signal. I januar 2013 havde beboerne nedbrud på tv-signalet over to omgange. Her rettede bestyrelsen hurtigt henvendelse til YouSee, så de kunne udbedre fejlen. Bestyrelsen er fortsat i dialog med YouSee om mulighed for ændring af eksisterende kabeltv abonnement med sløjfeanlæg til stikledning. Hvorved de enkelte grundejere får mulighed for kun at betaler for de programmer, som de ønsker at modtage. Dialog med kommunen om 30km zone. På sidste års generalforsamling blev det vedtaget at rette henvendelse til kommunen, vedrørende at gøre Ved Højmosen til 30km zone. Bestyrelsen må konstatere, at det ikke er lykkedes. Kommunen lagde i første omgang op til, at grundejerforeningen selv skulle bekoste en trafiksanering af området som forudsætning for en 30km zone. Bestyrelsen har stillede sig uforstående heroverfor, da der er tale om på en offentlig vej. Efter en kontakt til politiet vendte kommunen tilbage med en tilkendegivelse om, at det lovmæssigt muligt at opsætte blå 40 km-tavler uden supplerende trafiksanerende foranstaltninger. Men at politi og kommune er enige om, at opsætning af disse tavler uden f.eks. bump erfaringsmæssigt er meningsløst. Kommunen ville dog ikke nægte at opsætte tavlerne, hvis bebyggelsen ønsker disse opsat. Bestyrelsen har i januar svaret kommunen, at grundejerforeningen ikke umiddelbart kan tilslutte sig en sådan løsning. Bestyrelsen frygter, at det tværtimod vil legitimere kørsel med for høj hastighed i bebyggelsen. Info om alternative energiformer Bestyrelsen har udsendt en nærmere orientering om etableringen af alternative energikilder. Den omfatter brændeovne, fjernvarme, solcelleanlæg og varmepumper. Vedrørende solcelleanlæg har det været bestyrelsens opfattelse, at etableringen af solceller i bebyggelsen er en så vidtrækkende sag, at generelle vilkår herfor må forelægges foreningens generalforsamling, således som det fremgår af dagsordenens pkt. 4. Omkring fjernvarme er bestyrelsen bekendt med, at erfaringerne med etablering af fjernvarme typisk er ganske positive i relation til både indeklimaet og økonomien. Bestyrelsen har også fået refereret de første positive erfaringer med en betydelig reduktion i elforbruget gennem opsætning af varmepumpe. Med hensyn til brændeovne, så har nye ovne en meget højere virkningsgrad og langt mindre partikelforurening. I den forbindelse har der i vinterperioden været perioder med væsentlige lugtgener I bebyggelsen. Bestyrelsen henstillede derfor at anvende kurant brænde. Vandskader i husene Bestyrelsen har udsendt advarsel til alle vedrørende potentielle vandskader I husene, efter at bestyrelsen blev informeret om tilfælde med vandskader. I nogle tilfælde er vandskaderne opstået I forbindelse med tæringer i vandrør I bryggersområdet. I andre i forbindelse med rotteangreb. 2

3 Det anbefales, at vandmåleren kontrolleres med jævne mellemrum, og at beboerne i øvrigt har en ordentlig husforsikring, som dækker skjulte rør. Foreningens hjemmeside Der har i det forløbne år været 14 daglige besøg på hjemmesiden i snit, hvor der hver gang er set på ca. 1,5 side. Etableringen af grupp har været til stor hjælp for bestyrelsen. Det har gjort det nemmere og hurtigere at kommunikere med alle grundejere. Såfremt der skiftes til ny mailadresse, bedes foreningen informeres herom på mail: Rabatter fra lokale farvehandlere Bestyrelsen har i januar udsendt nye tilbud om rabatter på maling mv. til alle. Der er nu tre lokale farvehandlere, som giver gode rabatter. Hegnsag Bestyrelsen har været involveret i en enkelt hegnsag. Den er nu løst. Erfaringerne fra denne sag er, at det er muligt at etablere nye eller ændre hegn, men at de skal have samme udformning og materialevalg som de oprindelige. Samt at det er et bærende princip i hegnsloven, at grundejere skal være enige om udformningen af fælleshegn. Formanden takkede til sidst bestyrelsen for et godt samarbejde i året, der er gået og gav følgende stafetten videre til den fremtidige bestyrelse. Dirigenten overgav herefter beretningen til godkendelse: Formandens beretning gav anledning til bemærkninger vedrørende etablering af 30 km zone, herunder hvad en trafiksanering omfatter. Herudover blev der spurgt til mulighederne for at vælge alternative løsninger til grundejerforeningens kabel-tv aftale med YouSee. Bestyrelsen oplyste, at trafiksaneringer som udgangspunkt indebærer etableringer af vejinstalleringer i form af typisk bump og indsnævringer mv., som koster i størrelsesorden af kr. pr. installering. For så vidt angår kabel-tv har YouSee givet udtryk for, at der ses på muligheden for at gøre valg af tv-kanaler individuelt hos beboere med sløjfeanlæg. Bestyrelsen følger udviklingen indenfor TV-området.. 3. Regnskab Kasserer Niels Nyborg gennemgik 2012-regnskabet, som var udsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen. Han konstaterede, at kontingentbetalingen var komplet, men at nogle husejere havde været sent med betalingen. Det har resulteret i flere gebyrer vedrørende manglende rettidig indbetaling. Kontingentbetalingen vil af samme årsag gå tilbage til at foregå i form af postkasse omdelte girokort (FIK kort). Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen. 3

4 4. Indkomne forslag Forslag 1: Niels Matthiesen, nr Opsætning af nabohjælp-skilte. Nr. 104 forslog, at der sættes et skilt op ved indkørslen ad stamvejene i lighed med Pas på legende børn -skiltene. Eventuelt suppleret af selvklæbende skilte ved indgangsdørene. Bestyrelsen var positiv overfor forslaget og fik af generalforsamlingen accept på indkøb af skiltning NABOHJÆLP ved begge indkørsler Ved Højmosen. Interesserede kan finde mere information hos såvel det kriminalpræventive råd og ved Bestyrelsen vil orientere mere om NABOHJÆLP og mulighederne for dette via foreningens hjemmeside. Generalforsamlingen godkendte herefter forslaget. Forslag 2: Bestyrelsen stillede forslag om retningslinjer for etableringen af solcelleanlæg. I henhold til den på bebyggelsen tinglyste deklaration må bygningernes udseende ikke ændres uden de påtaleberettigedes samtykke. Det er Hørsholm kommune og grundejerforeningen, som hver for sig har påtaleretten. Konkrete projekter om etablering af solcelleanlæg skal derfor forelægges grundejerforeningens bestyrelse til samtykke. Bestyrelsen foreslog følgende generelle vilkår til installation af solcelleanlæg: Solpanelerne skal placeres med en hældning på max. 15 grader og med max. 40 cm for panelets øverste kant inkl. monteringsstativ over eksisterende tag. Solpanelerne skal placeres med mindst 2 meters afstand fra alle tagkanter. Solpanelerne skal placeres med mindst 1 meters afstand til nabohuses skel. Solpanelerne skal fremstå sorte og må ikke kunne give genskinsproblemer for naboer. Anlæggets el-inverter skal placeres diskret og må ikke kunne give støjgener for naboer. Installationen må ikke have bygningsmæssige konsekvenser for nabohuse. Nr. 124 var grundlæggende enig i bestyrelsens foreslåede vilkår men foreslog følgende præciseringer: Hvert enkelt projekt skal godkendes af bestyrelsen. Det skal defineres hvilke materialer, som må anvendes med henblik på at modvirke genskinsproblemer. Der skal fastsættes et DB niveau i relation til støjgener. Der skal inden et projekts start deponeres 30 % af anlæggets pris på en konto hos bestyrelsen. Beløbet frigives, når bestyrelsen kan godkende det færdige anlæg. Bestyrelsen svarede, at bestyrelsen ikke har mulighed for at være kontrolindsats i forhold til de pågældende anlægsprojekter, og dermed ikke kan gå ind for en løsning med deponering af midler. Nr. 93 fandt at vilkårene bør suppleres af krav om, at alle projekter skal godkendes af bestyrelsen, samt at kommunen altid skal høres som part. Nr. 93 spurgte herefter til, hvorledes bestyrelsen vil fjerne et anlæg, som ikke følger bestyrelsens principper. 4

5 Bestyrelsen var enig i, at vilkårene som udgangspunkt kan suppleres med krav om, at alle projekter skal godkendes af bestyrelsen og kommunen. Bestyrelsen understregede imidlertid, at grundejerforeningen opererer inden for en fastlagt deklaration, som primært vedrører husenes udseende og ikke emner relateret til støjgener, nedrivninger, deponeringer mv. Bestyrelsen har generelt set forsøgt ikke at anlægge en teknisk tilgang til de generelle vilkår, men har derimod tilstræbt at arbejde inden for rammerne af relevante deklaration. Bestyrelsen vil imidlertid gerne drøfte vilkårene med kommunen vedrørende mulig DB grænse og materialevalg. Der er følgende bestyrelsens holdning, at det er kommunen, som må foretage de eventuelle juridiske skridt over for beboer, som opfører anlæg, der ikke følger de generelle vilkår. Nr. 133 spurgte, om der er mulighed for en vis fleksibilitet i forhold til vilkårene vedrørende anlæggets placering på taget. Bestyrelsen bemærkede, at såfremt anlægget skal være rentabelt, vil der ikke være mange muligheder i forhold til placeringen, idet det skal være i størrelsesorden af 40 kvadratmeter anlæg. Bestyrelsen tilkendegav, at bestyrelsen vil arbejde videre med de nuværende vilkår, som en ramme for det fremadrettede arbejde med at præcisere vilkårene. Herunder hører, at bestyrelsen vil drøfte vilkårene med kommunen og i muligt omfang også med relevante fagfolk. Bestyrelsens forslag blev sat til afstemning. Dirigenten konstaterede, at forslaget blev vedtaget med 19 stemmer for. 5. Fremlæggels af budget Kasseren Niels Nyborg gennemgik det udsendte budgetforslag. Generalforsamlingen godkendte herefter budgetforslaget for Det godkendte budget er vedhæftet referatet. 6. Fastlæggelse af kontingent Kasseren Niels Nyborg foreslog regulering af det ordinære kontingent til kr Kontingentet blev vedtaget. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer Mogens Ottosen nr. 35 modtog ikke genvalg. Niels C. Berg Nyborg nr. 131 og Torry Lindstrøm nr. 41 blev begge genvalgt.. Niels Matthiesen, nr. 104, blev nyvalgt. Maj Allin nr. 101 har trukket sig fra bestyrelsen. 5

6 8. Valg af suppleanter Birger Bøgeblad nr. 23 og Jacob Thomsen nr. 34 blev begge genvalgt. 9. Valg af revisor Niels Kureer nr. 86 blev genvalgt. 10. Valg af revisorsuppleant Ib Yde nr. 42 blev genvalgt. 11. Eventuelt Nr. 124 spurgte hvorledes bestyrelsen følger op på dårligt vedligeholdte gavle i bebyggelsen. Bestyrelsen svarede, at bestyrelsen ikke har hjemmel til selv at iværksætte istandsættelse overfor beboere, som ikke vedligeholder gavlen. Bestyrelsen vil dog genfremsende en opfordring til de relevante beboere. Nr. 123 ønskede oplyst, hvorledes hullerne i vejen udbedres. Bestyrelsen svarede, at det er kommunens opgave, hvorfor kommunen vil blive kontaktet. Endelig gjorde bestyrelsen opmærksom på, afholdelse næste havedag. [Sekretærbemærkninger: Havedagen afholdes den 5. maj 2013] Generalforsamlingen sluttede kl med, at formanden takkede dirigenten og de forsamlede huse for et godt møde. Herudover takkede bestyrelsen formanden for hans store indsats gennem en årrække. Hørsholm den 17. marts Henning Kirkegaard Mogens Ottosen Jimmy Jensen Dirigent Formand Sekretær 6

7 Konstituering Bestyrelsen har efter generelforsamlingen konstitueret sig på følgende måde: Formand: Jens Chr. Sørensen, nr Kasserer og næstformand Niels Chr. Berg Nyborg, nr Grønne områder Torry Lindstrøm, nr Kabel-TV og Web-redaktør Niels Matthiesen, nr Sekretær Jimmy Jensen, nr Tlf. 7

8 8

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg Grundejerforeningen Schoutgården Referat af ordinær generalforsamling 29. marts 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallens mødelokaler Referent: Bodil Tersbøl 11. april 2012 Dagsorden: 1.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen. Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 29/4 2008 i kantinen på Mørkhøj skole Formanden bød velkommen og derefter blev dirigent valgt. Dirigent blev Ulf Nordquist. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Forord til generalforsamlingen 2005

Forord til generalforsamlingen 2005 Nummer 3 Årgang 38 November 2005 Efterårsfarver på Hundiegårdsvej Forord til generalforsamlingen 2005 I 2005 har vi ikke kunnet præsentere nye legepladser eller skulpturer. Bestyrelsen har dog ikke ligget

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere