Studieordninger Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordninger Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse"

Transkript

1 Studieordninger Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse sfortegnelse Studieordning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse... 2 Studieordninger for valgmoduler under sundhedsformidling og klinisk uddannelse: Obligatorisk modul... 6 Valgmodul: Sundhedssektoren som lærested... 8 Valgmodul: Deltagerforudsætninger... 9 Valgmodul: Forandrings- og læreprocesser Valgmodul: Formidlings- og undervisningspraksis i sundhedssektoren Tværgående moduler: Valgmodul: Kommunikation Valgmodul: Etik i sundhedsprofessionernes praksis Valgmodul: Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis Klinisk vejlederuddannelse Afgangsprojekt Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse nov

2 Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse En sundhedsfaglig diplomuddannelse er kompetencegivende. Uddannelsen er en erhvervsrettet, erfaringsbaseret og forskningstilknyttet videreuddannelse for voksne med en videregående sundhedsuddannelse samt som minimum to års erhvervserfaring efter adgangsgivende grunduddannelse. En sundhedsfaglig diplomuddannelse udgør et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb. Bekendtgørelsesgrundlag Studieordningen for sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 307 af om de sundhedsfaglige diplomuddannelser med hjemmel i lov nr. 488 af 31. maj 2000 om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet for voksne). Diplomuddannelsen udbydes som åben uddannelse jævnfør "Bekendtgørelse om lov om åben uddannelse (erhvervsrettede voksenuddannelser) m.v., LBK nr. 956 af 28/11/2003". Uddannelsen udbydes af de institutioner, der er godkendt hertil af undervisningsministeriet. Adgangskrav Adgangskrav til uddannelsen er en kort eller mellemlang videregående sundhedsuddannelse eller tilsvarende. Ansøgeren skal endvidere dokumentere mindst to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse. Ansøgere, der ikke opfylder ovennævnte uddannelsesmæssige betingelser, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed, herunder ansøgere der har gennemført en relevant videregående voksenuddannelse som fleksibelt forløb, kan optages efter beslutning af den enkelte institution. et med den sundhedsfaglige diplomuddannelse er At forbedre voksnes erhvervskompetence og deres personlige og faglige kompetence At fremme det tværfaglige samarbejde i sundhedssektoren At give forudsætninger for videreuddannelse. Anvendelse Uddannelsen kvalificerer de studerende til at varetage højt kvalificerede sundhedsfaglige funktioner i såvel offentlige som private virksomheder og institutioner. Ligeledes giver uddannelsen forudsætninger for videreuddannelse på fx en Master- eller en Kandidatuddannelse. Det betyder, at uddannelsen gennemføres på et niveau, der svarer til niveauet for en mellemlang videregående uddannelse, herunder en professionsbacheloruddannelse eller en bacheloruddannelse. Det betyder ligeledes, at nationale og internationale forskningsresultater i videst muligt omfang vil blive inddraget i uddannelsen. Kompetencer ved uddannelsens afslutning Kompetencerne ved diplomuddannelsens afslutning retter sig i forhold til den adgangsgivende uddannelse mod enten specialistforståelse eller et bredere/udvidet perspektiv eller en ny faglig kompetence. Den færdiguddannede besidder således følgende slutkompetencer: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse nov

3 Kan beskrive, analyse, kritisk vurdere, dokumentere og formidle praksisnære problemstillinger samt begrunde valgte handlemuligheder inden for et specialiseret område, der relaterer sig til udvikling i sundhedsfaglig professionspraksis Kan anvende relevante teorier og metoder inden for sundhedsfaglig professionspraksis samt reflektere over professionens anvendelse af teori og metode Kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdssammenhænge Kan initiere og deltage i udviklingsarbejde i egen praksis og eller inden for et specialiseret område samt anvende forsknings- og udviklingsarbejde Kan selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik Kan fortsætte i teoretisk og klinisk kompetencegivende uddannelse. Uddannelsens struktur/tidsmæssig placering Den sundhedsfaglige diplomuddannelse i Sundhedsformidling og klinisk uddannelse er normeret til ét studenterårsværk og er på i alt 60 ECTS (European Credit Transfer System). Uddannelsen skal gennemføres indenfor en periode på seks år. Uddannelsen består af seks fagligt afgrænsede moduler, som kan tilrettelægges både som deltidsundervisning og som heltidsundervisning. Obligatorisk modul á 9 ECTS 4 valgmoduler á 9 ECTS Afgangsprojekt á 15 ECTS Det anbefales at indlede uddannelsen med det obligatoriske modul, men det er ingen betingelse. Uddannelsens indhold og profil Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse er den ene af tre sundhedsfaglige diplomuddannelser. Uddannelsen indeholder et obligatorisk modul og et afgangsprojekt, som er fælles for alle tre uddannelser. Ud over disse to obligatoriske moduler indeholder diplomuddannelsen i sundhedsformidling og klinisk uddannelse et antal specifikke valgmoduler. Endelig indeholder uddannelsen et antal valgmoduler, som tillige er fælles for alle tre sundhedsfaglige diplomuddannelser. Herunder den selvstændige uddannelse Klinisk vejlederuddannelse, som også kan indgå som et valgmodul i diplomuddannelsen. frit vælge sine fire valgmoduler, dels blandt valgmodulerne i sundhedsformidling og klinisk uddannelse, dels blandt de fælles valgmoduler. Den studerendes uddannelsesprofil: Vælges mindst to valgmoduler fra Sundhedsformidling og klinisk uddannelse og afgangsprojektet har sundhedsformidling og klinisk uddannelse som fokus, vil den studerende ved gennemført uddannelse opnå: Diplom i Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse. Diploma of Health. Dissimination of Health Knowledge and Clinical Training. Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse nov

4 Undervisnings- og arbejdsformer centrale problemstillinger, dilemmaer, konflikter samt interesse- og udviklingsfelter inden for For at understøtte undervisningen tilbydes deltagerne tilknytning til elektronisk Eksamen og censur Alle moduler i diplomuddannelsen afsluttes med eksamen/prøve med individuel bedømmelse, også hvor prøven baserer sig på et oplæg udarbejdet i gruppe. Regelgrundlaget for eksamen er: Bekendtgørelser: BEK Nr. 307 af om de sundhedsfaglige diplomuddannelser BEK Nr. 782 af om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser BEK Nr. 262 af om karakterskala og anden bedømmelse (7-trins skalaen) BEK Nr. 867 af om censorinstitution for visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet Mindst halvdelen af uddannelsen skal bestås ved eksterne prøver og højst 1/3 af modulerne kan bestås ved bedømmelse bestået/ikke bestået for at udgøre en hel diplomuddannelse. Det påhviler den studerende selv at være opmærksom på at opfylde disse krav. Det obligatoriske modul og afgangsprojektet afsluttes med en individuel bedømmelse med ekstern censur. Hvad angår andre valgmodulers bedømmelsesform se studieordning for pågældende valgmodul. sformerne er mundtlige eller skriftlige, eller en kombination af disse. For alle prøver foreligger der kriterier og vejledning fra udbudsinstitutionen. Ved eksterne prøver anvendes beskikkede censorer fra censorkorpset for de sundhedsfaglige diplomuddannelser. Hver prøve bestås for sig. Beståede prøver kan ikke tages om. Eksamensbevis udstedes af udbyderen til den studerende for det enkelte modul. Den udbyder hvor den studerende indstiller sig til afgangsprojektet, udsteder et samlet bevis for hele uddannelsen suppleret med et Diploma Supplement. Det obligatoriske modul og de 4 valgmoduler skal gennemføres og bestås før eksamen på afgangsprojektet. Sygdom under eksamen Ved sygdom og andre uforudsigelige hændelser kan den studerende ansøge om dispensation for den normale afleveringsfrist vedlagt lægeerklæring eller dokumentation. Muligheder for omprøve/sygeeksamen Ved omprøve: Den studerende skal ved ikke bestået prøve indstille sig til omprøve. Kriterier for omprøve er de samme, som for den ordinære prøve. Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse nov

5 Ved sygdom: Studerende skal indstille sig til sygeeksamen. Rammer og kriterier for sygeeksamen er de samme som for den ordinære prøve. Klage Klager vedrørende eksamensbedømmelser følger bestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 766 af 26/06/2007 Kap.10. Klage over forhold ved prøver indgives af eksaminanden til institutionen, senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort. Klagen skal være skriftlig og begrundet ( 44). Der kan klages over interne/eksterne prøver, når klagen vedrører ( 46): 1) Eksamensgrundlaget (eksamensspørgsmål, opgaver o.lign.) og dets forhold til uddannelsens mål og krav. 2) prøveforløbet 3) bedømmelsen Klagen forelægges herefter for oprindelige bedømmere. Frist for bedømmernes udtalelser er to uger. Klageren får lejlighed til at kommentere udtalelserne inden for en frist af 1 uge. Afgørelse af klager træffes af institutionen og meddeles klageren og bedømmerne. Afgørelsen træffes på grundlag af bedømmernes faglige udtalelse og klagerens kommentarer til udtalelsen ( 47). Afgørelsen, der er skriftlig og begrundet ( 48), kan gå ud på 1. en ny bedømmelse (ombedømmelse) 2. tilbud om ny prøve (omprøve) 3. at klageren ikke får medhold Kun når bedømmerne er enige om det, kan institutionens afgørelse gå ud på, at klageren ikke får medhold. Klageren kan anke afgørelsen vedrørende faglige spørgsmål for et af institutionen nedsat ankenævn inden for en frist af 2 uger efter at klageren er gjort bekendt med afgørelsen jf Merit Beståede uddannelseselementer fra anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse kan efter institutionens afgørelse i det enkelte tilfælde træde i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af Bekendtgørelsen om de sundhedsfaglige diplomuddannelser. Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelseselementer. Dispensation Institutionen kan dispensere fra de bestemmelser i studieordningen, der alene er fastsat af uddannelsesinstitution. Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse nov

6 Studieordning: Obligatorisk modul styrker og videreudvikler almene studiekompetencer får forståelse af videnskabsteori inden for sundhedsvidenskaberne videreudvikler kompetence inden for forskningsmetodologi med relevans for sundhedsprofessionerne videreudvikler kompetence til at reflektere over sundhedsvæsenets værdier/filosofi og organisation i relation til faglighed, tværfaglighed, sundhed, sygdom, etik, flerkulturel forståelse samt sundheds- og sygdomsbegreber. 9 ECTS. Læringsmål demonstrere grundlæggende viden om og indsigt i videnskabsteoretiske positioner og kunne relatere disse til en konkret faglig sammenhæng demonstrere indsigt i forskellige tilgange til forståelse af sundhed og sygdom demonstrere viden om og indsigt i tværfaglighed og egen professionsfaglighed i en konkret faglig sammenhæng. Færdigheder analysere og vurdere kvantitative og kvalitative forskningsartikler søge, udvælge, analysere, vurdere, argumentere og formidle viden anvende informationsteknologi. Kompetencer reflektere over sundheds- og sygdomsopfattelser og videnskabsteoretiske positioner og disses betydning i en konkret faglig sammenhæng identificere og organisere egen læreproces reflektere over, og udfordre egen professionsfaglighed. Studieintroduktion og udvikling af studiekompetence, herunder litteratursøgning, akademisk skrivning og tekstanalyse samt anvendelse af informationsteknologi former, videnskabsteori og forskningsmetodologi inden for udvalgte dele af humaniora, sundheds-, samfunds- og naturvidenskab Sundhedsvæsnets organisering og sundhedspolitik Sundheds- og sygdomsbegreber Professionsbegreber, professionsinteresser og tværfaglighed herunder professionernes rolle i sundhedsvæsnet. Undervisnings- og arbejdsformer Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse nov

7 centrale problemstillinger, dilemmaer, konflikter samt interesse- og udviklingsfelter inden for For at understøtte undervisningen tilbydes deltagere tilknytning til elektronisk Individuel bedømmelse med ekstern censur. Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse nov

8 Studieordning for valgmodul: Sundhedssektoren som lærested opnår indsigt i at analysere og vurdere, hvordan den aktuelle såvel som den historiske udvikling former og påvirker den pædagogiske praksis i sundhedssektoren analyserer og vurderer de samfundsmæssige, politiske, institutionelle og organisatoriske rammers betydning for handlemuligheder i forhold til tilrettelæggelse og afvikling af sundhedsformidling og klinisk uddannelse i forhold til sundhedsformidling og klinisk uddannelse i et tværfagligt, institutionelt og tværsektorielt perspektiv opnår kompetence til at analysere, vurdere og udvikle pædagogisk praksis. 9 ECTS. Læringsmål belyse de samfundsmæssige og organisatoriske rammers påvirkning af den pædagogiske praksis i konkrete situationer i sundhedssektoren reflektere over såvel nationale som internationale strategiers indflydelse på udvikling af klinisk uddannelse og sundhedsformidling i sundhedssektoren belyse hvordan de nationale, internationale, samfundsmæssige, politiske og organisatoriske rammer påvirker konteksten for de sundhedsfaglige indsatsområder. Færdigheder beskrive, analysere og vurdere patienters, borgeres, personales og uddannelsessøgendes behov for læring og uddannelse set i en politisk og samfundsmæssig kontekst, samt afdække muligheder og begrænsninger i forhold til sundhedssektorens rammer og vilkår for den pædagogiske praksis analysere og vurdere, hvordan den aktuelle såvel som den historiske udvikling former og påvirker den pædagogisk praksis i sundhedssektoren kunne søge, udvælge, analysere og vurdere litteratur og undersøgelses- og forskningsresultater med relevans for modulets faglige indhold. Kompetence analysere, vurdere og anvende pædagogiske tiltag i forhold til enkeltpersoners og gruppers kvalificering i et specifikt sundhedsfagligt indsatsområde. analysere og vurdere de samfundsmæssige, politiske, institutionelle og organisatoriske rammers betydning for handlemuligheder i forhold til tilrettelæggelse og afvikling af sundhedsformidling og klinisk uddannelse analysere, vurdere og udvikle pædagogisk praksis i forhold til sundhedsformidling og klinisk uddannelse i et tværfagligt, institutionelt og tværsektorielt perspektiv. Sundhedssektoren som lærested for patienter, borgere, uddannelsessøgende og personale set i et historisk, nutidigt og fremtidigt perspektiv Sundhedssektoren som lærested i et globaliseret, moderne, multietnisk samfund. Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse nov

9 Samfundsmæssige, politiske, lovgivningsmæssige, organisatoriske og økonomiske rammer og vilkår for et dynamisk sundhedssektor når fokus er læring og uddannelse Sundhedsstrategier og -programmer på internationalt, nationalt og lokalt niveau Udvalgte forskningsmetoder samt udvalgte udviklings- og forskningsprojekter med relevans for modulets faglige indhold. Undervisnings- og arbejdsformer centrale problemstillinger, dilemmaer, konflikter samt interesse- og udviklingsfelter inden for For at understøtte undervisningen tilbydes deltagerne tilknytning til elektronisk Individuel ekstern/intern bedømmelse med vurdering bestået/ikke bestået eller efter gældende karakterskala. Studieordning for valgmodul: Deltagerforudsætninger dokumenterer indsigt i professionsorienterede problemstillinger og vurderer handlemuligheder på baggrund af deltageres forudsætninger udvikler sine forudsætninger for at analysere og vurdere deltagerforudsætninger i sociologisk, pædagogisk og psykologisk perspektiv i sundhedsfaglig praksis erhverver dyberegående forudsætninger for at vurdere de betydninger og konsekvenser, som deltagerforudsætninger kan have for læringsforløb. 9 ECTS. Læringsmål demonstrere læringsteoretisk indsigt i og forståelse af inddragelse af deltagerforudsætniger reflektere over betydningen af inddragelse af patienters, borgeres, personales og/eller uddannelsessøgendes deltagerforudsætninger i relation til læringsforløb analysere og reflektere over deltagerforudsætninger, herunder de helbredsmæssige, psykosociale og kulturelle forholds betydning i relation til et læringsforløb. Færdigheder beskrive, analysere og vurdere deltagerforudsætningers betydning i forhold til praksis anvende teori og metode til at identificere sociologiske, pædagogiske og psykologiske deltagerforudsætninger for at inddrage disse i et sundhedsfagligt indsatsområde analysere og vurdere deltagerforudsætninger i sociologisk, pædagogisk og psykologisk perspektiv og tage stilling til de betydninger og konsekvenser, som deltagerforudsætninger kan have for læringsforløb Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse nov

10 søge, udvælger, analysere og vurdere litteratur og undersøgelses- og forskningsresultater med relevans for modulets faglige indhold. Kompetence identificere patienters, borgeres, personales og/eller uddannelsessøgendes forudsætninger, inddrage og formidle disse i planlægning af et læringsforløb. beskrive, formulere og formidle komplekse og udviklingsorienterede situationer og handlemuligheder på baggrund af deltageres forudsætninger selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde i tilrettelæggelsen af et læringsforløb hvor der tages højde for deltagerforudsætninger. Læringsforudsætninger Socialisering og modernitet herunder kultur, ungdomskultur og etnicitet Personlighedspsykologi set i et livshistorisk og udviklingspsykologisk perspektiv Identitet og identitetsudvikling Levevilkår, livsformer og livsstil Sundhedsstilstand, stress, krise mv. Udvalgte forskningsmetoder samt udvalgte udviklings- og forskningsprojekter med relevans for modulets faglige indhold. Undervisnings- og arbejdsformer centrale problemstillinger, dilemmaer, konflikter samt interesse- og udviklingsfelter inden for For at understøtte undervisningen tilbydes deltagerne tilknytning til elektronisk Individuel bedømmelse med intern/ekstern censur med vurdering bestået/ikke bestået eller efter gældende karakterskala. Studieordning for valgmodul: Forandrings- og læreprocesser opnår indsigt i forskellige læringsteoretiske tilgange til forandrings- og læreprocesser som patienter, borgere, personale og/eller uddannelsessøgende kan indgå i i forbindelse med sundhedsformidling og klinisk uddannelse kan afdække og analysere de forandrings- og læreprocesser en udvalgt målgruppe kan indgå i inden for det sundhedsfaglige område i relation til konkrete faglige sammenhænge kan vurdere betydningen af given valgt læringsteoretisk tilgang. 9 ECTS. Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse nov

11 Læringsmål demonstrere læringsteoretisk indsigt og forståelse af forandrings- og læreprocesser demonstrere forståelse og reflektere over betydning og konsekvenser, en læringsteoretisk tilgang kan have i en konkret faglig sammenhæng demonstrere forståelse af forudsætningers betydning for læring og forandring demonstrere forståelse af betydning og konsekvenser i valg af teori og metode med relevans for modulets faglige indhold. Færdigheder beskrive, analysere og vurdere mulige forandrings- og læreprocessers betydning i praksis begrunde og anvende sin viden og indsigt om forandring og læring i praksis søge, udvælge, analysere og vurdere litteratur og undersøgelses- og forskningsresultater med relevans for modulets faglige indhold. Kompetence i et samarbejde med målgruppen medvirke til at afklare mulige forandrings- og læreprocesser demonstrere anvendelse af forskellige læringsteorier og videnformer i relation til forandrings- og læreprocesser i konkrete faglige sammenhænge demonstrere refleksioner over kompleksiteten og udviklingsmuligheder i relation til forandrings- og læreprocesser. Læringsteori og hvilke aspekter der kan såvel fremme som hæmme læring former, herunder tavs viden, erfarings- og refleksionsbegrebet Sociale og samfundsmæssige forudsætninger for læring og forandring Kropslig læring, sundhed og livsform Udvalgte forskningsmetoder samt udvalgte udviklings- og forskningsprojekter med relevans for modulets faglige indhold. Undervisnings- og arbejdsformer centrale problemstillinger, dilemmaer, konflikter samt interesse- og udviklingsfelter inden for For at understøtte undervisningen tilbydes deltagerne tilknytning til elektronisk Individuel bedømmelse med intern/ekstern censur med vurdering bestået/ikke bestået eller efter gældende karakterskala. Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse nov

12 Studieordning for valgmodul: Formidlings- og undervisningspraksis i sundhedssektoren opnår pædagogisk indsigt i formidlings- og undervisningspraksis i forhold til sundhedsformidlende aktiviteter, patientundervisningsforløb og kliniske uddannelsesforløb videreudvikler kompetence til at afdække, analysere og formidle pædagogiske problemstillinger i forhold til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle formidlings- og undervisningspraksis. 9 ECTS. Læringsmål belyse og vurdere pædagogisk teori og metode i forhold til sundhedsformidlende aktiviteter, patientundervisnings-forløb og kliniske uddannelsesforløb beskrive, analysere og vurdere betydningen af formidlings- og undervisningspraksis i forhold til praksis træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger om formidlings- og undervisningspraksis i forhold til praksis. Færdighed udvikle forståelse af kompleksiteten i sundhedsformidlende aktivitet og undervisningspraksis i faglige og pædagogiske sammenhænge inddrage, beskrive, analysere og vurdere pædagogisk teori og metode i relation til formidlings- og undervisningspraksis analysere og vurdere de pædagogiske konsekvenser, som en valgt pædagogisk tilgang kan have og inddrager disse i konkrete faglige sammenhænge søge, udvælge, analysere og vurdere litteratur og undersøgelses- og forskningsresultater med relevans for modulets faglige indhold. Kompetencer anvende pædagogiske teorier og metoder i formidlings- og undervisningspraksis i forhold til sundhedsformidlende aktiviteter, patientundervisningsforløb og kliniske uddannelsesforløb videreudvikle kompetence til at beskrive, afdække, analysere og formidle pædagogiske problemstillinger selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar i planlægning, gennemførelse og evaluering af formidlings- og undervisningspraksis i forhold til praksissituationer. Læringsteori, læreprocesser og interventionsformer Undervisningstilrettelæggelse - didaktik Vejledning og refleksion som teori og metode. Evaluering som teori og metode. Udvalgte forskningsmetoder samt udvalgte udviklings- og forskningsprojekter med relevans Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse nov

13 for modulets faglige indhold. Undervisnings- og arbejdsformer centrale problemstillinger, dilemmaer, konflikter samt interesse- og udviklingsfelter inden for For at understøtte undervisningen tilbydes deltagerne tilknytning til elektronisk Individuel bedømmelse med intern/ekstern censur med vurdering bestået/ikke bestået eller efter gældende karakterskala. Tværgående moduler Studieordning for valgmodul: Kommunikation udvikler kompetence til at forholde sig fagligt til og reflektere over kommunikative problemstillinger i sundhedssektoren videreudvikler kommunikative forudsætninger for at igangsætte og indgå i forandringsprocesser i praksis. 9 ECTS. Læringsmål forstå og reflektere over sproglige elementers betydning for kommunikation, menings- og betydningssammenhænge i faglig formidling demonstrere viden om og forståelse af kommunikative problemstillinger og handlemuligheder inden for det sundhedsfaglige arbejde. Færdigheder beskrive, dokumentere og formidle kommunikative problemstillinger og handlemuligheder inden for det sundhedsfaglige arbejde reflektere og anvende teori og metode i relation til kommunikative problemstillinger i sundhedssektoren opstille og begrunde handlingsforslag til samt perspektivere kommunikation i praksis analysere og vurdere problemstillinger der angår mundtlig og skriftlig kommunikation søge, udvælge, analysere og vurdere litteratur og undersøgelses- og forsknings resultater med relevans for kommunikation. Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse nov

14 Kompetencer udvikle kommunikation og samarbejdsrelationer i og uden for eget fagområde indgå i implementering af kommunikative tiltag i forbindelse med professionsfaglige kontekster. Kommunikationsteori Mundtlig og skriftlig formidling Kommunikation i samarbejdsrelationer Kulturelle aspekter med betydning for kommunikation Kommunikationsanalyser. Undervisnings- og arbejdsformer centrale problemstillinger, dilemmaer, konflikter samt interesse- og udviklingsfelter inden for For at understøtte undervisningen tilbydes deltagere tilknytning til elektronisk Individuel bedømmelse med intern/ekstern censur med vurdering bestået/ikke bestået eller efter gældende karakterskala. Studieordning for valgmodul: Etik i sundhedsprofessionernes praksis opnår forudsætning for at analysere og vurdere processer i klinisk beslutningstagning gennem arbejdet med etisk teori og argumentation videreudvikler kompetence til at identificere og reflektere over etiske dilemmaer i professionspraksis. 9 ECTS. Læringsmål demonstrere viden om og forståelse af etisk teori demonstrere viden om og forståelse for etisk argumentation demonstrere viden om og refleksioner over formidling af patientens rettigheder og sundhedspersonalets pligter. Færdigheder identificere, analysere og vurdere etiske problemstillinger i praksis argumentere ud fra etisk analyse af professionsfaglige problemstillinger Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse nov

15 søge, udvælge, analysere og vurdere litteratur, samt undersøgelses- og forskningsresultater med relevans for modulets faglige indhold. Kompetencer vælge og begrunde etisk relaterede beslutninger på baggrund af etisk teori samt diskutere beslutningsgrundlag reflektere over mono- og tværfagligt udviklingsarbejde omkring etiske problemstillinger og værdier reflektere over prioriteringer i sundhedsvæsnet analysere og formulere refleksioner over etik i forskning og udvikling. Etisk teori Etisk argumentation Værdier og grundantagelser Argumentationsteori Patientens juridiske rettigheder og sundhedspersonalets pligter Prioritering og beslutningsprocesser i forhold til sundhedsprofessionens etiske dilemmaer Magtrelationer i etisk perspektiv. Undervisnings- og studiemetoder centrale problemstillinger, dilemmaer, konflikter samt interesse- og udviklingsfelter inden for For at understøtte undervisningen tilbydes deltagere tilknytning til elektronisk Individuel bedømmelse med intern/ekstern censur med vurdering bestået/ikke bestået eller efter gældende karakterskala. Studieordning for valgmodul: Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis videreudvikler sine kompetencer til fordybelse i og udvikling af sin faglige praksis bliver i stand til at planlægge, indgå i og gennemføre udviklingsprojekter bliver i stand til kritisk at analysere resultater fra egne og andres udviklingsprojekter. 9 ECTS. Læringsmål demonstrere viden om og indsigt i videnskabsteorier, udviklings- og forskningsmetodik, herunder kvalitative og kvantitative metoder i udviiklingsarbejde Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse nov

16 demonstrere viden om grundlag of samfundsmæssige rammer for praksis demonstrere viden om grundlaget for en udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis demonstrere viden om udviklingsbaseret praksis og implementeringsstrategier for anvendelsen af resultater. Færdigheder anvende udviklings- og forskningsresultater i praksis reflekteret og velbegrundet søge, udvælge, analysere og vurdere litteratur, undersøgelses- og forskningsresultater af relevans for praksis. Kompetencer reflektere over problemstillinger der knytter sig til en udviklingsbaseret praksis herunder etiske og juridiske aspekter planlægge og indgå i udviklingsarbejde i praksis. Udvikling af den professionelle praksis set i lyset af den samfundsmæssige og teknologiske udvikling Arbejdsprocessen i udviklingsarbejde, projektarbejdsformen, udarbejdelse af projektbeskrivelser Evaluering Kvantitative og kvalitative metoder i udviklingsarbejde Sundhedsstatistik Etiske og juridiske aspekter i udviklingsarbejde Formidling / præsentation af resultater Implementering og anvendelse af udviklings- og forskningsresultater i praksis. Undervisnings- og arbejdsformer centrale problemstillinger, dilemmaer, konflikter samt interesse- og udviklingsfelter inden for For at understøtte undervisningen tilbydes deltagere tilknytning til elektronisk Individuel bedømmelse med intern/ekstern censur med vurdering bestået/ikke bestået eller efter gældende karakterskala. Studieordning: Klinisk vejlederuddannelse Uddannelsen kan tages som et valgmodul i de sundhedsfaglige diplomuddannelser. Bekendtgørelse om uddannelse af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser bekendtgørelse nr. 497 af 20/06/2002 samt Vejledende studieordning for uddannelse af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser (Undervisningsministeriet, den 20. juni 2002). Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse nov

17 udvikler kompetence som vejleder, underviser og bedømmer inden for sundhedsuddannelsernes kliniske undervisning. 9 ECTS. Læringsmål At den studerende kan demonstrere forståelse for og indsigt i pædagogisk teori og metode i relation til klinisk vejledning og undervisning demonstrere forståelse for læringsmiljøets betydning for læreprocesser. Færdigheder At den studerende kan iagttage og vurdere kliniske undervisning og læreprocesser skabe læringsmiljøer, hvor praktiske kundskaber samt faglig og personlig dannelse kan udvikles evaluere og bedømme studerende i forhold til beskrevne mål, gældende love, bekendtgørelser og regler søge, udvælge, analysere og vurdere litteratur om pædagogik, didaktik og metodik i relation til klinisk vejledning og undervisning. Kompetence At den studerende kan videreudvikle, planlægge og gennemføre klinisk vejledning og undervisning analysere og vurdere deltagerforudsætninger i forhold til vejledning og undervisning ud fra et pædagogisk perspektiv reflektere over og udvikle egen vejlederpraksis og vejlederkompetence. Pædagogik og didaktik i relation til klinisk undervisning Underviser- og vejlederprofessionalitet Iagttagelse og vurdering af kliniske undervisnings- og læreprocesser Læringsmiljø i klinisk undervisning Vejledning og bedømmelse, herunder den studerendes egen vejlederpraksis. Undervisnings- og arbejdsformer centrale problemstillinger, dilemmaer, konflikter samt interesse- og udviklingsfelter inden for For at understøtte undervisningen tilbydes deltagere tilknytning til elektronisk Individuel bedømmelse med intern/ekstern censur med vurdering bestået/ikke bestået eller efter gældende karakterskala. Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse nov

18 Studieordning: Afgangsprojekt dokumenterer indsigt i kundskabsområder som er centrale for den sundhedsfaglige diplomuddannelses faglige indhold og formål kan dokumentere, analysere og kritisk vurdere professionsorienterede problemstillinger og handlemuligheder, der er relateret til sundhedsfaglig praksis, herunder inddrage og anvende relevante teorier, metoder og forskningsresultater. 15 ECTS. Læringsmål demonstrere udviklingsbaseret viden om og forståelse af praksis i relation til det valgte sundhedsfaglige emne demonstrere viden og forståelse af teori og videnskabelig metode i relation til det valgte sundhedsfaglige emne på baggrund af teoretisk og metodisk forståelse kritisk reflektere over anvendelsen af teori og videnskabelig metode inden for det valgte sundhedsfaglige emne. Færdigheder indsamle og analysere informationer inden for det valgte sundhedsfaglige emne med anvendelse af relevant/e metode/r dokumentere, analysere og kritisk vurdere teoretiske og praksisnære problemstillinger og handleløsninger og -muligheder, der er relateret til valgte sundhedsfaglige emne formidle faglige så vel som praktiske problemstillinger og handlemuligheder for relevante samarbejdspartnere og/eller brugere. Kompetencer håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdssammenhænge indgå i faglige som tværfaglige samarbejder udvikle egen praksis inden for valgte sundhedsfaglige emne. Afgangsprojektets emne skal godkendes af uddannelsesinstitutionen og afspejle uddannelsens samlede formål og indhold samt dokumentere, at uddannelsens niveau er opnået. I afgangsprojektet lægges der vægt på, at den studerende på selvstændig måde forholder sig analyserende, reflekterende og kritisk til problemstillinger og forskellige teoretiske og metodiske positioner relateret til sundhedsfaglig professionspraksis. Afgangsprojektet kan tage udgangspunkt i egne undersøgelser og analyser af relevante forskningsresultater. Undervisnings- og arbejdsformer Der tilbydes vejledning og i mindre omfang undervisning i tilknytning til projektarbejdet. et bestemmes af den enkelte uddannelsesinstitution. Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse nov

19 For at understøtte undervisningen og vejledningen tilbydes deltagerne tilknytning til elektronisk Individuel bedømmelse med ekstern censur med vurdering efter gældende karakterskala. Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse nov

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Fælles obligatoriske moduler 15 ECTS-point Praksis videnskabsteori og metode Undersøgelse af sundhedsfaglig

Læs mere

Studieordning Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsfremme og forebyggelse

Studieordning Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsfremme og forebyggelse Studieordning Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsfremme og forebyggelse sfortegnelse Studieordning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsfremme og forebyggelse... 2 Studieordninger for valgmoduler

Læs mere

4.5 Tilfredshedsundersøgelser af undervisningen... 106 4.5.1 Bilag 11: Evaluering 1 - kvantitativ... 106 4.5.2 Bilag 12: Evaluering 2 - kvalitativ...

4.5 Tilfredshedsundersøgelser af undervisningen... 106 4.5.1 Bilag 11: Evaluering 1 - kvantitativ... 106 4.5.2 Bilag 12: Evaluering 2 - kvalitativ... Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsen... 4 1.1 Bekendtgørelse om de Sundhedsfaglige Diplomuddannelser... 4 1.2 Studieordning Sundhedsformidling og Klinisk Uddannelse... 7 2. Vejledning... 25 2.1 Eksempel

Læs mere

Studieordning for den tværfaglige diplomuddannelse

Studieordning for den tværfaglige diplomuddannelse Studieordning for den tværfaglige diplomuddannelse Psykiatri i teori og praksis Revideret juni 2009 Studieordningen er udarbejdet af de institutioner, der udbyder den tværfaglige diplomuddannelse og godkendt

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Den sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelse, Vejle. Februar 2009 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013 STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri Revideret 1. juni 2013 sfortegnelse 1. indledning 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 4 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav... 4

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Efter- og videreuddannelsesafdelingen september 2002 Indledning Studieordningen er udarbejdet i henhold

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Efter- og videreuddannelsesenheden December 2007 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Modul Omfang

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i ældrearbejde

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i ældrearbejde STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i ældrearbejde 01.07. 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Uddannelsens formål... 1 3. Uddannelses varighed... 1 4. Uddannelsens titel... 2 5. Adgangskrav...

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS 2008 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. FORMÅL... 3 2.1 UDDANNELSENS MÅL... 4 3. STUDIETS OPBYGNING OG OMFANG... 4 3.1 DIMITTENDERNES TITEL... 6 3.2.1 Undervisnings

Læs mere

Studieordning Diplomuddannelse i tværfagligt ældrearbejde Gældende fra 26. juni 2007

Studieordning Diplomuddannelse i tværfagligt ældrearbejde Gældende fra 26. juni 2007 Side 1 af 18 Studieordning Diplomuddannelse i tværfagligt ældrearbejde Gældende fra 26. juni 2007 Diplomuddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen Diplom i tværfagligt ældrearbejde med den engelske

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Februar 2014 University

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- UNDERVISNING

AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- UNDERVISNING AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- uddannelse, der henvender sig til dig, der går med en underviser i maven, måske du allerede er kastet ud i undervisnings-, vejlednings- eller formidlingsopgaver.

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i kriminologi. Revideret

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i kriminologi. Revideret STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i kriminologi Revideret 08.04.11 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens titel... 3 5 Adgangskrav... 3 6 Uddannelsens

Læs mere

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog.

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog. AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Udbydende udd.retning samt kursuskode Ledelse, kommunikation og organisation Diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen er en 2-årig

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse (vvu) i Sundhedspraksis Kort videregående uddannelsesniveau Uddannelsen giver kompetencer til at varetage generelle og specialiserede funktioner og

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011 STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse 1. juli 2011 Moduloversigt revideret 1. januar 2013 sfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Uddannelsens formål... 5 3. Uddannelses varighed... 5 4. Uddannelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen Page 1 of 5 BEK nr 536 af 28/06/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-07-2002 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Uddannelsens formål

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

Uddannelse til klinisk vejleder i melemlange videregående sundhedsuddannelser

Uddannelse til klinisk vejleder i melemlange videregående sundhedsuddannelser Studieordning/M odulbeskrivelse Klinisk Vejlederuddannelse Uddannelse til klinisk vejleder i melemlange videregående sundhedsuddannelser Uddannelsen har et samlet omfang på 9 ECTS point (1/6 årsværk).

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011 STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse 1. juli 2011 Moduloversigt revideret 18. december 2014 sfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Uddannelsens formål... 5 3. Uddannelses varighed... 5 4. Uddannelsens

Læs mere

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Professionsbachelorprojektet er uddannelsens afsluttende projekt. Der er overordnet to mål med projektet. For det første skal den studerende demonstrere

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Notat vedr. videreuddannelse indenfor palliation til sundhedsprofessionelle med en mellemlang videregående uddannelse

Notat vedr. videreuddannelse indenfor palliation til sundhedsprofessionelle med en mellemlang videregående uddannelse Notat vedr. videreuddannelse indenfor palliation til sundhedsprofessionelle med en mellemlang videregående uddannelse Baggrund Fire af Danmarks syv professionshøjskoler / University College udbyder Sundhedsfaglig

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen) BEK nr 1187 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen og Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole STUDIEORDNING Teknisk

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Studieordning for uddannelsen. Master i Problem Baseret Læring og Ingeniørvidenskab (MPBL)

Studieordning for uddannelsen. Master i Problem Baseret Læring og Ingeniørvidenskab (MPBL) Studieordning for uddannelsen Master i Problem Baseret Læring og Ingeniørvidenskab (MPBL) Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag Studieordningen for uddannelsen er fastlagt i henhold

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik. august 2011

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik. august 2011 for Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik august 2011 1 Indhold Indhold 2 1. Indledning 4 2. Uddannelsens formål 4 3. Uddannelses varighed 5 4. Uddannelsens titel 5 5. Adgangskrav 5 6. Uddannelsens mål

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse BEK nr 652 af 29/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. j.nr. 159.924.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 2009- retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik STUDIEORDNING. Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik STUDIEORDNING. Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Januar 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 3 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav... 4 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modulet sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Det gennemføres på Campus Næstved i samarbejde mellem

Læs mere

Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro

Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Beskrivelse af DEN ERHVERVSPÆDAGOGISKE LÆRERUDDANNELSE PÅ UDDANNELSESCENTER HOLSTEBRO

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12

Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12 Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12 STUDIEORDNING Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

STUDIEORDNING For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01.07.12

STUDIEORDNING For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01.07.12 For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01. Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik BEK nr 506 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Forandringsledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14?

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

D. 15 06 2011. J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me. Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige

D. 15 06 2011. J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me. Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me D. 15 06 2011 Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Den 19. december 2016 Ref.: BGR Sagsnr.: 1611-0045 Dansk Sygeplejeråd Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje

Bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje BEK nr 1083 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 2-1012-97/1 Senere ændringer

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser -kriterier for den afsluttende prøve i form af en projektrapport Efter- og videreuddannelsesenheden Juli 2006 Kriterier

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 13 Valgmodul - Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 13 Valgmodul - Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 13 Valgmodul - Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 13 Sygepleje Praksis -, udviklings- og forskningsviden...

Læs mere

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens Modul 14 FN2010v-A+B svarprocent 24% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Individ og specialpædagogik

Individ og specialpædagogik Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik Februar 2011 1 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA- Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i familieterapi

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i familieterapi STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i familieterapi Revideret 27. Maj 2011/gældende pr.1. Januar 2014 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens titel...

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik BEK nr 500 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Viderergående Uddannelser,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier BEK nr 1231 af 21/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2014/000549 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere