FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling"

Transkript

1 FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2013

2 Sommeren udgave 1. oplag Redaktion: Danske Malermestre Fermacell Scandinavia Gyproc A/S Knauf Danogips Produktion: Adam Pade Tryk: Rosendahls Copyright: Danske Malermestre, Danske Byggeri, Fermacell Scandinavia, Gyproc A/S, Knauf Danogips Eftertryk er kun tilladt med henvisning til FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling ISBN:

3 Forord Denne pjece omhandler udelukkende fibergipspladekonstruktioner med standard fibergipspla der monteret på stål- eller træunderlag. Konstruktioner med specialprodukter eller konstruktioner, hvor fibergipsplader kombineres med andre pladematerialer, er således ikke omfattet af denne pjece. Pjecen har blandt andet til formål at tydeliggøre og skabe større kendskab til grænsefla den mellem tømrer- og malearbejdet, hvilket generelt vil medføre en større forståelse for vigtigheden af, at eget arbejde udføres korrekt. Pjecen kan derfor være med til at højne kvaliteten af fibergipspladekonstruktioner. Ukorrekt montage og/eller ukorrekt spartelarbejde kan give vedvarende skavanker uanset udførelse af den afsluttende malebehandling. Pjecen kan med fordel anvendes af alle byggeriets parter, som har fået et samlet, værdifuldt materiale, uanset leverandør. Ud over denne pjece har hver leverandør fortsat detaljeret informationsmateriale om fibergipsplader, hvilket man er velkommen til at rekvirere. Såfremt der måtte være spørgsmål eller kommentarer til pjecen, vil der altid være mulighed for at kontakte Danske Malermestre Tlf Dansk Byggeri Tlf Fermacell Scandinavia Tlf Gyproc A/S Tlf Knauf Danogips Tlf

4 Indholdsfortegnelse Forudsætninger for et tilfredsstillende resultat Pladekanter Montage af fibergipsplader, lofter Montage af fibergipsplader, vægge Montage af fibergipsplader Hjørnesamlinger Montagearbejdets opfølgning, kontrol og aflevering Checkliste montage af lofter Checkliste montage af vægge Spartling Fuger udført under malearbejde Udfaldskrav spartlede og malede overflader Reparation af mindre skader Proceskontrol for malebehandling Bilag 1: Kvalitetsniveauer, Q1-Q4 oversigt

5 Forudsætninger for et tilfredsstillende resultat Planlægning af byggeprocessen En forudsætning for et korrekt udført fibergipspladearbejde omfattende underlag, plademontering og efterfølgende spartling og malearbejde er, at byggeprocessen er gennemtænkt og planlagt i alle faser. Det skal sikres, at der bygges tørt, ved hjælp af en omhyggelig afdækning, hurtig lukning af bygningen samt efterfølgende opvarmning og god ventilation (se BR10). Derudover skal der leveres og anvendes tørre materialer inden for normale leverancenormer og tolerancer. Fugtbelastning af især trækonstruktioner kan medføre, at det ikke er muligt at opnå de tolerancekrav, der stilles til det færdige arbejde, idet opfugtede konstruktioner, der udtørres, vil svinde og bevæge sig mere end normalt for tørre konstruktioner. Yderligere er der risiko for ved fugtige konstruktioner, at der kan opstå skimmelsvamp i konstruktionen. Fibergipsplader bør ikke anvendes i rum med længerevarende RF over 80 %. Byggepladsens konditionering Det skal sikres, at bygningen er tæt og tør. Det indebærer følgende: Der må ikke forekomme nedsivende vand gennem tag eller dækkonstruktioner. Der må ikke stå vand på gulvet. Det må ikke kunne regne ind gennem vinduesåbninger eller andre facadeåbninger. Der skal tages højde for temperatur og luftfugtighed på byggepladsen. Levering og opbevaring af fibergipsplader Transport skal, uanset vejret, udføres med overdækkede biler, så pladerne er tørre ef ter transporten. Hvis lastning og aflæsning udføres i regnvejr, skal dette foretages, så pladerne udsættes for et minimum af fugtpåvirkning. Eksempler på forholdsregler: Pakker med fipergipsplader bør ikke opbevares udendørs. Ved midlertidig placering udendørs skal der foreta ges den fornødne afdækning mod regn og fugt samt sørges for, at pallerne altid stilles på et jævnt og plant underlag. Afdæk pakker med fibergipsplader midlertidigt under truck- eller krantransport mellem bil og lager. Indstil lastning og aflæsning under kraf tige regnbyger. Plader, der er blevet fugtige, skal være udtørret igen, inden de monteres. Pla dernes ligevægtsfugtighed på 1,3 % indstilles automatisk efter ca. 48 timer ved en RF max. 70 % og en 3

6 Forudsætninger for et tilfredsstillende resultat temperatur min. +15 C. Ved montage af fibergips må den relative luftfugtighed ikke overstige 70 %. Rumtemperaturen må ikke være mindre end +5 C. Fugt- og varmebelastning fra for eksempel støbte undergulve (pudslag, støbeasfalt etc.) skal være afsluttet inden, der fore tages spartling af pladesamlinger og flader. Er pladerne alligevel blevet opfugtet efter montage, skal der sørges for, at de bliver nedtørret til ligevægtfugtighed, inden viderebehandling af dem påbegyndes. Ved samme lejlighed kontrolleres der, om pladerne som følge af opfugtningen er blevet beskadiget eller deformeret. I givet fald tages de fornødne forbehold for udfald, eller der foretages en udskiftning af plader i de berørte områder. Håndtering af fibergipsplader Det er vigtigt, at arbejdet tilrettelægges under hensyntagen til arbejdsmiljøet. Derfor skal regler for håndtering af fibergipsplader overholdes. Gældende regler for håndtering af gipsplader findes på BrancheArbejdsMiljørådets hjemmeside, Skelet og underlag af stål Træ til råhusets væg- og tagkonstruktioner leveres som almindelig handelsvare med et fugtindhold på ca. 18 %, hvilket betyder, at træet vil svinde under byggeperioden og ind i brugsperioden. Træets svind vil medføre en ændring af konstruktionens tolerancer, hvilket kan betyde, at en konstruktion udført i overensstemmelse med gældende regler og tolerancer efterfølgende ikke opfylder for eksempel malearbejdets indfaldskrav jvf. Q1-Q4. Bevægelser fra belastninger såvel statiske som dynamiske kan over tid medføre ændringer i planheden. Skelet og underlag af stål Stålprofiler har ingen fugtmæssige materialebevægelser og kun små temperaturmæssige materialebevægelser. Derimod vil loftprofiler af stål, som er monteret på eksempelvis en spærkonstruktion af træ, i en vis udstrækning følge spærtræets materialebevægelser, hvilket kan medføre synlige forandringer i overfladen. Planhed Vær opmærksom på, at samlinger mellem stålprofilerne (for eksempel mellem stolper og skinner) giver en mindre fortykkelse, som vil kunne registreres på den færdige overflade. Afvigelse i planheden vil under påvirkning af strejflys i overfladens plan typisk forekomme som skyggevirkninger i områder omkring fodlister og omkring dør- og vinduesåbninger samt ved hjørner, hvor der er monteret hjørnespartelprofiler. Træ med et fugtindhold på ca. 12 % må anses for at være så stabilt, at risikoen for svigt i spartlede samlinger er minimal. 4

7 Forudsætninger for et tilfredsstillende resultat Kvalitetsniveauer: Q1, Q2, Q3 og Q4 Begreberne Q1, Q2, Q3 og Q4 dækker over forskellige æstetiske kvalitetsniveauer til den færdigbehandlede overflades udseende. Q1 beskriver det laveste kvalitetsniveau, og Q4 beskriver det højeste kvalitetsniveau. Formålet med begreberne er at sikre en vis overensstemmelse mellem bygherrens forventninger og de materialer, konstruktioner og metoder, som tilbydes i den udførende del af entreprisen. Der vil naturligvis her være en sammenhæng mellem krav, pris og slutresultat. Det er i denne pjece anbefalet, at der må forventes Kvalitetsniveau Q3, såfremt intet andet er aftalt mellem byggeprojektets involverede parter. Ved kvalitetskrav til den færdige overflade (Kvalitetsniveau Q3 og Q4) er det nødvendigt med spartelbehandling af hele overfladen (se bilag 1 side 28-31). Det er tilrådeligt, at det til et givent byggeprojekt fremgår af udbudsmaterialet, hvilket kvalitetsniveau der er aktuelt for de enkelte fibergipspladearbejder. Såfremt det ikke fremgår af udbudsmaterialet, vil det omvendt være hensigtsmæssigt, at den udførende i sit tilbud gør opmærksom på, hvilket kvalitetsniveau der tilbydes. I bilag 1 bagest i denne anvisning findes en samlet oversigt med eksempler på kvalitetsniveauer. Enkelt lags fibergipspladebeklædning De fleste fibergipspladekonstruktioner vil typisk være enkeltlagskonstruktioner, da disse i mange tilfælde vil kunne opfylde bygningsreglementets krav til både brand og lyd. Spartling og overfladebehandling Det er ikke muligt udelukkende med spartling hen over pladesamlinger og -stød at opnå en fuldstændig ensartet og plan overflade, hvor der ikke vil være en vis skyggevirkning ved strejflys. Ekstra brede spartlinger ved samlinger, overfladebehandling med glasfilt og/eller anvendelsen af en malingstype med lav glansgrad vil nedsætte skyggevirkninger. Ved krav til den færdige overflade som ved kvalitetsniveau (Q1) og kvalitetsniveau (Q2) skal man være opmærksom på, at aftegninger/skyggevirkninger må forventes, især ved strejflys. Ved kvalitetskrav til den færdige overflade som ved kvalitetsniveau (Q3) og kvalitetsniveau (Q4) er det som minimum nødvendigt med skrabespartling (Q3) eller fuldspartling (min. 1.0 mm) (Q4). Skyggevirkninger ved strejflys eller specielle lysindfald kan ikke helt udelukkes. Se illustration side 8. 5

8 Forudsætninger for et tilfredsstillende resultat Afsætning af mål og tolerancer Vær opmærksom på, hvorvidt de enkelte bygningsdele skal være i lod eller vage. Afsætning af lodrette og vandrette mål må ikke afvige med tolerancer på mere end +/- 3 mm. Kravene til planhedstolerancer for overflader på vægge og lofter: Q1 Q2 Q3 Q4 Måling af planhed Måling af tolerancer på såvel halvfærdige som færdige overflader udføres med en 2 meter retholt med for eksempel 20 mm høje bolte i begge ender. Retholt skal kunne placeres hvorsomhelst på overfladen, men således at boltene ligger an på overfladen. Målemetode Hvis tolerancekravet eksempelvis er fastsat til maks. 3 mm for den færdigbehandlede overflade, kontrolleres overfladen med en 2 m langt retholt med 20 mm høje bolte i hver ende. Planhedsklasser Overflader på stålunderlag Overflader på træunderlag +/- 5 mm +/- 3 mm +/- 2 mm +/- 2 mm +/- 8 mm +/- 5 mm +/- 3 mm Afvigelserne måles fra retholt og ind på overfladen. Alle målene fra retholt og ind til overfladen skal ligge mellem 23 mm og 17 mm. Hvis ikke andet er nævnt i udbudsmaterialet, arbejdes der efter Q3. Planhedstolerance følger med i det færdige malearbejde. 6

9 Pladekanter Fibergips produceres med 2 typer kantudformning: Spartelkant (forsænket kant) På 2 eller 4 sider, til spartling med armering Retkant (standard) Til limfuge (0-1mm) eller spartelfuge (5-7mm) Spartelkant til armering og spartling. Retkant til limfuge. Retkant til spartelfuge. Eksempel på montage af plader i småformat. 7

10 Montage af fibergipsplader, lofter Loftsmontage Pladerækker monteres i løbende forbandt med en forskydning på mindst 200 mm (krydssamlinger må ikke forekomme). Vedrørende kantsamlinger henvises til leverandørens anvisning. I tilfælde af 2 lag kan 2. lag monteres på tværs af første lag, eller som minimum forskydes én bærelægte. Pladesamlinger forskydes minimum 200 mm. Som udgangspunkt fastgøres 1. pladelag altid helt til underkonstruktionen med klammer/søm indbyrdes afstand 150 mm eller skruer 200 mm. 2. lag fastgøres direkte til første lag med spredeklammer med indbyrdes afstand 120 mm i rækker pr. 400 mm eller skruer med indbyrdes afstand 150 mm og rækker pr. 400 mm. Alternativt hæftes det inderste lag med en indbyrdes afstand på ca. 300 mm og 2. lag fastgøres helt til underkonstruktionen, som for ét pladelag. Visse producenter stiller krav om understøtning af kortkantsamlinger. A. Længdemontage af 1 pladelag B. Tværmontage af 1 pladelag Ved strejflys må forventes skyggevirkninger. 8

11 Montage af fibergipsplader, vægge Montage ved rumhøje plader: Pladerne monteres lodret og fastgøres på stål kun til de lodrette stolper i underkonstruktionen. På underskonstruktion af træ fastgøres også til top- og bundrem. Montage ved små plader (mindre end rumhøjde): Pladerne monteres lodret eller vandret i løbende forbandt. Forskydning min. 200 mm. Vandrette pladesamlinger (ét pladelag): Klæbede kantsamlinger understøttes ikke. Vedrørende kantsamlinger i øvrigt henvises til leverandørens anvisning. To eller flere pladelag: 1. lag stødes stumpt sammen og fastgøres til underskonstruktionen. 2. pladelag forskydes én stolpe eller min. 200 mm. Fastgøres direkte til 1. lag med spre deklammer eller skruer. Alternativt fastgøres til underkonstruktionen. Vandrette samlinger understøttes ikke yderligere ved underliggende pladelag. A. Montage af ét lag lodret løbende forbandt. B. Montage af to lag lodret løbende forbandt forskudt én stolpe. Pladestørrelse skal fremgå af udbudsmaterialet. Fremgår pladestørrelse ikke, tages der udgangspunkt i 900x2500 mm plader! C. Montage af ét lag vandret løbende forbandt. 9

12 Montage af fibergipsplader, vægge Fastgørelse af fibergipsplader, vægge Fibergips kan monteres på underkonstruktion af træ med klammer, søm eller fibergipskruer. Montage på stål foretges kun med fipergipsskruer. Fibergips monteres symmetrisk om underkonstruktionen. Ved to eller flere lag forsky des det/de yderste lag i forhold til det underliggende lag. Som udgangspunkt fastgøres 1. pladelag altid helt til underkonstruktionen med: Klammer/ søm indbyrdes afstand 200 mm eller skruer 250 mm. 2. lag fastgøres direkte til første lag med spredeklammer indbyrdes afstand 150 mm i rækker pr. 400 mm eller skruer med indbyrdes afstand 250 mm og rækker pr. 400 mm. 10

13 Montage af fibergipsplader, vægge Dørhuller/vindueshuller Dørhuller udføres så vidt muligt med pladesamlinger inde over døråbningen og ikke i flugt med døråbningens kanter (se ill. I og II). Dog skal samlingen placeres mindst 200 mm fra døråbningens kant. Skruer Skrueafstande Skruer skal placeres i en afstand af min. 10 mm fra langkanter og min. 50 mm fra et hjørne. Der skal typisk regnes med skruer pr. m 2. Ved underkonstruktion af stål skrues hverken i top- eller bundskinne. Undersænkning Skruehovederne skal være sænket under fiber- gipspladens overflade. Skruehovedet må ikke undersænkes mere end 2 mm. Grater (rosetter) fra skruehoveder fjernes inden videre behandling (maler). Bits Hvis en skrue får ødelagt sin overfladebehandling, er der risiko for rustgennemslag fra skruehovedet. Det er derfor vigtigt, at der ikke arbejdes med slidte bits i skruemaskinen. Skruer Skruer skal være specielt egnede til fibergips. Anvend kun skruer som foreskrevet af den enkelte fibegipspladeleverandør. I II III Må kun udføres med limfuge (klæbefuge). 11

14 Montage af fibergipsplader Maksimale centerafstande for underlag: Anvendelsesområde/ Konstruktionsart Pladetykkelsens multiplikator Maksimale centerafstande for underlag i mm afhængig af pladetykkelsen t t = 10 mm t = 12,5 mm t = 15 mm t = 18 mm Lodrette flader (300 mm i vådrum) 900 Vandrette flader Beklædning af skråvægge (10-50 hældning)

15 Hjørnesamlinger Indadgående hjørnesamlinger Hjørnesamling til fugning Stump hjørnesamling Udadgående hjørnesamlinger Udadgående hjørne til spartling Stump hjørnesamling (udføres med limfuge) Indadgående hjørner fuges af tømrer (Q1-Q4); Q3 og Q4 armeres efterfølgende med sparteltape. For opnåelse af Q2, Q3 og Q4 monteres spartelprofiler (maler) 13

16 Montagearbejdets opfølgning, kontrol og aflevering Opfølgning eller kontrol på arbejdets udførelse, hvor der indgår fibergipsplader, varierer alt efter hvilke funktioner, for eksempel brandog lydkrav eller bærende funktioner, der er tillagt bygningsdelen jvf. projektet. Kontrolmetode og -omfang af fibergipspladekonstruktioner med særlige funktioner vil fremgå af projektets udbudskontrolplan. Planhedsklasse (se også side 6) for arbejdets udførelse bør være fastlagt og fremgå af projektmaterialet. I denne publikation er der lagt vægt på almindelige fibergipspladekonstruktioner, hvor arbejdet udføres på en faglig korrekt måde, og hvor udfaldskrav, over for efterfølgende fag, sikres i overensstemmelse med efterfølgende checklister. Montageanvisning Arbejdet udføres i henhold leverandørens montageanvisning. Rengøring Overflader, der er tilsmudsede med for eksempel jord, støv, mørtel, fliselim og lign. skal rengøres, inden overfladen bliver meldt klar til malebehandling. Rengøringen udføres af den, som har forårsaget tilsmudsningen. I malerfagets ydelsesbeskrivelser er afstøvning før grunding inkluderet. Overskydende lim fjernes af tømrer. 14

17 Checkliste montage af lofter Lofter på træ- eller stålforskalling anvendes typisk i to situationer: Direkte opsatte lofter under betondæk. Direkte opsatte lofter under tagspær, under træbjælkelag eller ståletagedæk. Montageprocessen er stort set identisk for de to situationer og er derfor udarbejdet som et fælles checklisteemne. Den forskalling, som fibergipsplader opsættes på, kan bestå af en træ- eller stålkonstruktion. Placering og underlag Højdeplacering af underlag at underlaget for loftet ligger i den projekterede kote. Afstand mellem spær/bjælker at den valgte lægte- eller profildimension svarer til den aktuelle spær/bjælkeafstand. Der henvises til leverandørens anvisninger. Underlag at underlaget til pladerne er plant i henhold til den valgte planhedsklasse, eller om der skal foretages opretninger. Dimension af lægte/profil Yderligere specifikationer for vejledende dimensioner indhentes hos leverandøren af fibergipspladerne. Fugtindhold at fugtindholdet i underlag af træ er kontrolleret og under den pågældende fugtgrænse, 12 %. Montering af tilbehør at der er placeret forstærkning, hvor der skal ophænges tunge genstande. Eller det kontrolleres, at styrken i fibergipsen er tilstrækkelig i forhold til den angivne last. Gennemføringer at gennemføringer for el, ventilation mv. er korrekt udført og er tætte. Isolering Tykkelse at isoleringstykkelse og type er korrekt. at isolering er korrekt tilskåret, således at den passer nøjagtigt ind mellem lægterne og fastholdes ved stram tilpasning mellem forskallingerne. Plademontage Pladesamlinger at der er anvendt korrekt pladetype, -tykkelse og korrekt antal lag. at pladesamlinger er forskudt min. 200 mm. 15

18 Checkliste montage af lofter at ikke-understøttede samlinger til spartling er udført i henhold til leverandøranvisning, samt at der ikke er unødigt mange pladesamlinger. Pladestøds placering at pladestød er placeret midt på underlag. Pladestøds tæthed Generelt det sikres: at kantsamlinger er forskudt i forhold til foregående række. at tværsamlinger er parallelle med det indfaldne lys, når det er teknisk muligt. Ved spartelkanter (forsænkede kanter) det sikres: at pladekanten stødes tæt sammen. At kantsamlinger udføres i henhold til leverandøranvisning. Ved spartelfuge (retkant) det sikres: at afstanden mellem pladekanterne er minimum 5-7mm (eller 0,5 x pladetykkelsen). at udførelse sker i henhold til leverandøranvisning. Ved limfuge (retkant) det sikres: at afstanden mellem pladerne er mindre end 1mm og at fugen er helt udfyldt med limfuge. Skrueplacering og indskruning at der er anvendt rigtig skruetype, søm eller klammer. at længder på befæstigelsesmidler er korrekte. at skruer er placeret maks. c/c 200 mm eller efter leverandørens anvisninger. at søm eller klammer er placeret maks. c/c 150 mm eller efter leverandørens anvisninger. at afstand til pladekant er korrekt. at skruer er undersænkede, uden at disse sidder for dybt (maks. 2 mm). Fibergipspladens overflade Det efterses: om eventuelle skader eller oprifter på pladerne kan udbedres ved spartling, eller der skal foretages hel eller delvis udskiftning af plader. Fibergipspladens planhed at fladen efter montage fremtræder plan i henhold til den valgte Q- klasse 1-4. Fuger og afslutninger Akustisk fugning at fugebredden er 7-10 mm. at fugegrundlaget er rengjort. at fuger er korrekt udført hele vejen rundt. I øvrigt henvises til fugeguiden.dk (FSO). Ved skader, som ikke umiddelbart kan spartles, må der påregnes isætning af passtykke (udlusning), eller evt. udskiftning af hele plader. Montage af fibergipslofter på træ- eller stålforskalling er beskrevet i fibergipsproducenternes informationsmateriale. 16

19 Checkliste montage af vægge Det underlag, som fibergipsplader opsættes på, kan bestå af træ eller stål. Placering og underlag Placering at væggen er placeret korrekt i henhold til projekttegningerne. Dørplacering at dørhullerne er afsat korrekt i henhold til projekttegningerne. Underlag at underlaget for skinnerne er rent og tilstrækkeligt plant, således at der kan opnås tæt kontakt mellem skinne og underlag. Skeletopstilling Skinne- eller remmontage at skinner/remme er fastgjort til underlaget pr. maksimalt 700 mm eller efter leverandørens anvisninger, samt at fastgørelserne har fornøden styrke. at skinnernes tætningsdug eller gummi lister er intakte og ikke beskadigede. at skinnerne er samlet ende mod ende, og ende mod kant ved hjørner. at bund- og topskinner/remme er placeret korrekt, så skelettet står i lod. Lægtemontage at lægterne er placeret med korrekt afstand afhængig af vægtype c/c 300 (for eksempel vådrum 1 lag 15 mm) eller efter leverandørens anvisninger. at lægterne står i lod i begge retninger. at lægterne er fastholdt i begge retninger ved friktion eller hvis påkrævet, er fikseret med tang. at der er monteret og fastgjort lægte eller skinne mod tilstødende konstruktion med maksimal fastgørelsesafstand som top- eller bundskinner/remme. Fugtindhold at fugtindholdet i underlag af træ er kontrolleret og under den pågældende fugtgrænse, 12 %. 17

20 Checkliste montage af vægge Forstærkninger at der er udført forstærkninger omkring døre med trælægter eller forstærkningslægter i henhold til leverandørens anvisninger. at der er udført udvekslingsskinne mv. over døråbninger. Montering af tilbehør at der er placeret forstærkninger, hvor der skal ophænges tunge genstande. Eller det kontrolleres, at styrken i fibergipsen er tilstrækkelig i forhold til den angivne last. Generelt at gennemføringer for el, ventilation mv. er korrekt udført og er tætte. at brand- og lydtilslutninger er korrekt udført. Isolering Tykkelse at isoleringstykkelse og type er korrekt. at isolering er korrekt tilskåret, således at den passer nøjagtigt ind mellem lægterne og fastholdes ved stram tilpasning mellem lægterne. Plademontage Pladesamlinger at der er anvendt korrekt pladetype, -tykkelse og korrekt antal lag. at pladesamlinger er forskudt min. 200 mm i forhold til første lag. at kantsamlinger er udført i henhold til leverandørens anvisning, samt at der ikke er unødigt mange pladesamlinger. Pladestøds placering at pladestød er placeret midt på underlag. Pladestøds tæthed Generelt det sikres: at kantsamlinger er forskudt i forhold til foregående række. at tværfuger er parallelle med det indfaldne lys, når det er teknisk muligt. Ved spartelkanter (forsænkede kanter) det sikres: at pladekanter stødes tæt sammen. At kantsamlinger udføres i henhold til leverandøranvisning. Ved spartelfuge (retkant) det sikres: at afstanden mellem pladekanterne er minimum 5-7 mm (eller 0,5 x pladetykkelsen). at udførelse sker i henhold til leverandørens anvisning. Ved limfuge (retkant) det sikres: at afstanden mellem pladerne er mindre end 1 mm og at fugen er helt udfyldt med limfuge. 18

21 Checkliste montage af vægge Pladesamlinger ved åbninger at spartlede pladesamlinger i yderste lag er forskudt over åbninger. Skrueplacering og indskruning at der er anvendt rigtig skruetype, søm eller klammer. at længder på befæstigelsesmidler er korrekte. at skruer er placeret maks. c/c 250 mm eller efter leverandørens anvisninger. at søm eller klammer er placeret maks. c/c 200 mm eller efter leverandørens anvisninger. at afstand til pladekant er korrekt. at skruer er undersænkede, uden at disse sidder for dybt (maks. 2 mm) Fibergipspladens overflade Det efterses: om eventuelle skader eller oprifter på pladerne kan udbedres ved spartling, eller der skal foretages hel eller delvis udskiftning af plader. Fuger og afslutninger Akustisk fugning at fugebredden er 7-10 mm. at fugeunderlaget er rengjort. at fuger er korrekt udført hele vejen rundt. I øvrigt henvises til fugeguiden.dk. Klargøring til spartling/planhed for brede fuger ved samlinger og tilstødende bygningsdele (over 4 mm) er udbedret ved spartling med egnet spartelmasse til fibergips inden aflevering. at montøren har udbedret skader mv. ved spartling med hærdende spartelmasse, inden aflevering til maleren. Ved skader, som ikke umiddelbart kan spartles, må der påregnes isætning af passtykke (udlusning), eller evt. udskiftning af hele plader. Fibergipspladens planhed at overfladen efter montage fremtræder plant i henhold til den valgte planhedsklasse. 19

22 Spartling Indadgående hjørner samt overgang mellem fibergipsvæg og fibergipsloft For at opnå bedst mulig holdbarhed skal indadgående hjørner og overgang (ved Q3 og Q4) mellem fibergipsloft og fibergipsvæg armeres og spartles. Brug kun egnet/anbefalet spartelmasse fra leverandøren af fibergipspladerne, såfremt der armeres. Papirstrimlen skal lægges i den våde spartelmasse i alle pladesamlinger i overgange mellem loft og væg samt i indadgående hjørner. Spartelarbejdet på fibergipsplader udføres efter nedenstående principper: Spartling af plader med forsænkede kanter Plader med forsænkede kanter ska ber en rende med plads til spartelstrimmel og spartelmasse, når de er monteret kant mod kant. Spartlingen udføres over en bredde på op til 300 mm, for at resultatet skal blive tilfredsstillende (Q2, 3 og 4). Små bevægelser optages i hjørner Hjørnespartel 1. Generelt fjernes toppe og grater inden videre behandling 2. Ilægning af spartelmasse 3. Ilægning af papirstrimmel 4. Tørring 5. Spartling 6. Tørring Hjørneskinne/spartelhjørneprofil at der er monteret hjørneskinner på udadgående hjørner (Q2, 3 og 4). at fibergipspladernes hjørner, større eller mindre end 90, er understøttet og omhyggeligt tilskåret før malerens opsætning af for eksempel Multiflex- eller Flex corner tape eller anden egnet spartelprofil. 20

23 Spartling Spartling af plader med retkant Pladerne monteres med en afstand på 5-7 mm (eller: 0,5 x pladetykkelsen). Fugen skal være fri for støv, snavs, fedt og lignende. Hele samlingen udfyldes helt med spartel efter leverandørens anvisning. Der spartles i minimum to omgange. Afhængig af udfaldskravet afsluttes evt. med skrabespartling eller fuldspartling. 1. Generelt fjernes toppe og grater inden videre behandling (maler) 2. Spartling 3. Tørring 4. Spartling 5. Tørring 6. Færdigspartling afhængig af udfaldskrav Udføres med fugespartel (pulver, der oprøres med vand). Ved kraftigt lysindfald anbefales altid at udføre arbejdet i henhold til Q4. Spartling af plader med limfuge Selve limfugen er udført under montagen af pladerne, og det er en forudsætning, at denne er helt fyldt med klæbefuge, og at fugen er mindre eller lig med 1 mm. Der spartles 1-2 gange. Afhængig af udfaldskravet afsluttes med skrabespartling eller fuld spartling. Færdigoprørt spartelmasse. 21

24 Spartling Tilsmudsninger I malerfagets ydelsesbeskrivelse er afstøv ning før grunding inkluderet. Tilsmudsning af gipsoverflader for eksempel mørtel, jord, fliselim, støv, fugemasse og lignende skal fjernes af den, der forårsager tilsmudsning, inden overfladen bliver meldt klar til malebehandling. Hjørner Forsænkede fibergipspladekanter bør ikke forekomme i udadgående- og indadgående hjørner, vindueslysninger, overgange mellem loft/væg og lignende. Fuger Spartling og ilægning af papirameringsbånd ind mod beton eller murværk Papirstrimlen stødes ind mod den tilstødende bygningsdel og minimerer revnens synlighed i overgangen mellem papirstrimmel og den tilstødende bygningsdel. Eksempel på afslutning ved væg/andre byggematerialer. 22

25 Fuger udført under malearbejde Fugning Der skelnes mellem malerfuger og aku stikfuger. Malerfuger udføres af malerentreprenøren og skal kun ses som en æstetisk behandling og beskrives særskilt. Akustik fugen udføres af anden entreprenør og skal sikre den pågældende konstruktions ydeevne med hensyn til lydisolation. Akustikfugen udføres med en malbar fugemasse. Ligeledes skal fugen udføres, således at den er plan med fibergipspladen. Fugning vil ikke kunne erstatte papirstrimmel i hjørner og overgange mellem loft og væg. Fugning kan anvendes, hvor fibergipsoverflader støder op til andre typer af byggematerialer. 23

26 Udfaldskrav spartlede og malede overflader Udfaldskrav spartlede overflader Spartlinger i forsænkede kanter skal være i niveau med øvrige flader. Pla der med retkant har samme tykkelse over hele pladen; det bevirker, at spartelsamlingen kan give en lille forhøjning på overfladen. Forhøjningen sløres ved at foretage en bredere efterspartling på op til 450 mm eller ved fuldspartling. Bemærkning: Bredspartling anvendes for at give en jævn struktur og ikke for at udjævne ind- og udadgående bløde buler. En mindre blød forhøjning må forventes set i sidelys. Spart linger af søm og skruehuller skal være i niveau med fibergipspladens overflade (se side proceskontrol). Fugninger skal være malbare og i niveau med øvrige flader. Slibningen skal være foretaget uden oprivninger og grove ridser i fibergipsen. Fladerne skal efter endt spartling fremstå med en glat, udfyldt flade eller med en glat, jævn flade afhængig af det foreskrevne udfald. Udfaldskrav færdigbehandlede overflader Grunding Der findes flere egnede typer grundingsprodukter. De to mest benyttede grundere er plastgrunder (microdispers) og vandig alkydgrunder. De fleste malevareleverandører anbefaler i dag plastgrunder (microdispers) til grunding af spartelmasse og fibergips. Det anbefales at følge et gennemprøvet system og sikre, at grunder og efterfølgende malebehandling fungerer sammen. Såfremt man kombinerer produkter fra forskellige leverandører, vil der i tilfælde af problemer med dele af overfladebehandlingen være risiko for garanti- og ansvarsfraskrivelse fra den enkelte leverandør. Malede overflader Da udfaldskrav til malede overflader svinger kraftigt mellem malebehandlingens funktion, henvises til Malerfagets Behandlingsanvisninger (MBA) på web-adressen malermestre.dk. Paradigmaet forventet udfald er et fælles værktøj, som byggeriets parter bør gøre brug af. Det præciseres, hvilke forventninger der stilles til det færdige resultat. Det forventede udfaldskrav vil altid kunne opfyldes, såfremt de forudsætninger, der danner grundlag for behandlingen i henhold til Q1-4, er til stede. 24

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 4. udgave 2014 Januar 2014 4. udgave Redaktion: Danske Malermestre Dansk Byggeri Malersektionen Fermacell Scandinavia Produktion: Adam Pade

Læs mere

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 4. udgave 2014 Januar 2014 4. udgave Redaktion: Danske Malermestre Dansk Byggeri Malersektionen Fermacell Scandinavia Produktion: Adam Pade

Læs mere

Fibergipsplader Montage og overfladebehandling

Fibergipsplader Montage og overfladebehandling Fibergipsplader Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 2. udgave 2010 Marts 2010 2. udgave 2. oplag Redaktion: Danske Malermestre Fermacell Skandinavien Gyproc A/S Produktion: Adam Pade Tryk:

Læs mere

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel Gyproc Spartelsystem Når man bygger gipsvægge og -lofter vil der altid forekomme samlinger. Dels mellem de enkelte gipsplader og dels mellem de enkelte bygningsdele. Papirstrimmel af gipsplader har 2 formål:

Læs mere

Gipsmontage og overfladebehandling

Gipsmontage og overfladebehandling Gipsmontage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 4. udgave 2009 Marts 2009 4. udgave 1. oplag Redaktion: Niels Strange, Træsektionen, Dansk Byggeri Jørgen Heien, Malersektionen, Dansk Byggeri Lillian

Læs mere

Gipsmontage og overfladebehandling

Gipsmontage og overfladebehandling Gipsmontage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2005 Juni 2005 3. udgave 1. oplag Redaktion: Niels Strange, Træsektionen, Dansk Byggeri Jørgen Heien, Malersektionen, Dansk Byggeri Lillian

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Justerbar i højden, uden tilskæring Ny gipsvæg. Enkelt, hurtigt og ligetil Gyproc Flexi er en helt ny måde at bygge gipsvægge på. Ideen er lige så

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Veludført Træhåndværk

Veludført Træhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 3. udgave Juni 2008 Træsektionen i Dansk Byggeri Postboks 2125

Læs mere

DS Facadekassetter og paneler

DS Facadekassetter og paneler DS Facadekassetter og paneler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Facadekassetter og paneler s.

Læs mere

Forskellen ses på resultatet. Spartelmasse tilpasset dine behov

Forskellen ses på resultatet. Spartelmasse tilpasset dine behov Forskellen ses på resultatet Spartelmasse tilpasset dine behov Enkle råd til et bedre resultat Vælg spartelmasse udfra metode og underlag. Tjek overfladerne inden du begynder arbejdet. Overfladerne skal

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

Vådrumsvægge. Vådrumsvægge

Vådrumsvægge. Vådrumsvægge 71 Vådrumsvægge Vådrumsvægge Væggens stålskelet opbygges med min. 70 mm brede stållægter og skinner. Lægterne opsættes typisk pr. 450 mm efter samme princip som for standardvægge. Stålskelet beklædes med

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum DK Temainfo 09-2014 Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum Generelt Gulvopbygning på træbjælkelag med spånplade og gulvgips. Systemet er velegnet til boliger, hvor der ønskes et

Læs mere

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen?

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Rettelsesblad Revision nr. 1 / 2007 til Beton in situ, elementer og montage Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Murerfaget Tømrer / Træelementer

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Veludført Træhåndværk - kundepjece

Veludført Træhåndværk - kundepjece 1 Udvendige beklædninger Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk - kundepjece - Om træ og andre byggematerialers tolerancer 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 1. udgave

Læs mere

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt FERMACELL fibergips Konstruktionsoversigt Fastgørelse af genstande af genstande på væg og loft på væg og loft Fastgørelse af af genstande på på væg og og loft Enkeltgenstande på væg Enkeltgenstande på

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

TCA-Etagedæk. TCA-Etagedæk har forskellig opbygning afhængigt af spændvidde og krav til bæreevne og lydisolation.

TCA-Etagedæk. TCA-Etagedæk har forskellig opbygning afhængigt af spændvidde og krav til bæreevne og lydisolation. TCA-Etagedæk Gyproc TCA-Etagedæk Gyproc TCA-Etagedæk er betegnelsen for et system til opbygning af lette etageadskillelser der er klassificeret som BS-etageadskillelse 60. Systemet består af et bærende

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion.

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion. 16.1.2014 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Malebehandling af vægge i vådrum

Malebehandling af vægge i vådrum Malebehandling af vægge i vådrum Baggrund I 1995 blev der i forbindelse med udgivelsen af bygningsreglement BR 95 foretaget en række stramninger på området vådrumskonstruktioner. Disse ændringer angik

Læs mere

Malerfagets Behandlingsanvisning Renovering. SB flyttelejlighed. Transparant behandling. Ensartet og Lukket flade. Ensartet og Lukket flade

Malerfagets Behandlingsanvisning Renovering. SB flyttelejlighed. Transparant behandling. Ensartet og Lukket flade. Ensartet og Lukket flade Renovering Blad nr. R7012C1G GULVE Transparant behandling Ensartet og Lukket flade Ensartet og Lukket flade Kommentar IKKE Hverken fastsiddende eller bæredygtig Foruden huller, revner og skrammer forekommer

Læs mere

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse Drift og vedligeholdelse Sandwichelementer Vedligehold Vedligeholdelse af facadeelementers overflader kan mange gange begrænses til simpel rengøring i tilfælde af utilsigtet tilsmudsning eller med nogle

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06 Mere fritid med... Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Her er mere fritid Minimal vedligeholdelse ivarplank kræver ikke den

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne.

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne. 01.10.2012 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2 PRODUKT TEKST 402 B&J Loftmaling 2 Lugtsvag maling til lofter og overvægge der skal fremstå med helmat finish. Produktet er også velegnet til airless. B&J 402 opfylder kravene til EU Miljømærket Blomsten.

Læs mere

Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering

Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering Lette skillevægge 2.0 08/2012 FORDELE VED GIPS NY SPÆNDENDE INDRETNING Generelt Gips er et byggemateriale med gode tekniske og miljømæssige egenskaber.

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør det

Læs mere

Levallois Perret Sportscenter, Frankrig, Contrapanel, Globe VIDSTE DU, AT

Levallois Perret Sportscenter, Frankrig, Contrapanel, Globe VIDSTE DU, AT Levallois Perret Sportscenter, Frankrig, Contrapanel, Globe VIDSTE DU, AT perforerede gipsplader takket være deres robusthed kan fuldt integreres med vægkonstruktionen og derved skabe en ensartet akustisk

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

VIDSTE DU, AT. Henrik Jais-Nielsen & Mats White Arkitekter AB, Hus N, Sverige, Solopanel, G10/23

VIDSTE DU, AT. Henrik Jais-Nielsen & Mats White Arkitekter AB, Hus N, Sverige, Solopanel, G10/23 VIDSTE DU, AT Knauf Danolines produktsortiment omfatter et hygiejneloft, som er renrumscertificeret og kan bruges i laboratorier og andre steder, hvor der stilles store krav til rengøringen? Henrik Jais-Nielsen

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Veludført Murerhåndværk

Veludført Murerhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Murerhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Murersektionen i Dansk Byggeri 1. udgave Juni 2008 Murersektionen i Dansk Byggeri Postboks

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR

MONTERINGSVEJLEDNING FOR MONTERINGSVEJLEDNING FOR Stenfacade StenfacadeQuader 1200 og stenfacadecross er udført i calsiumfri pvcplast. Under produktionen tilsættes naturlige stengranulater til kunststoffet og forener sig med dette.

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 2137 2170 2400 1900 3200 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder 01 DK Læggevejledning Douglas hele længder Dinesen læggevejledning for Douglas gulve i hele længder Februar 2011 Gulve med løs fer og gulve med fast fer Indhold Generelt 4 Lægning af Dinesen gulve med

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

UD-Q11 protect den energi- og omkostningsbesparende underdækningsplade

UD-Q11 protect den energi- og omkostningsbesparende underdækningsplade UD-Q11 protect den energi- og omkostningsbesparende underdækningsplade Træfiberisoleringsplade WF-EN-T4-CS(10/Y)200-TR7,5-WS1,0-MU3-AF100 Hovedanvendelsesområder Isolering i taget oven over spær eller

Læs mere

http://expan.dk/page2425.aspx

http://expan.dk/page2425.aspx Drift og vedligehold - EXPAN A/S http://expan.dk/page2425.aspx Side 1 af 1 Forside Efterbehandling Drift og vedligehold Drift og vedligehold Vejledningen omkring drift og vedligeholdelse af EXPAN Vægge

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

Juni 2008 3.630 DK. Monteringsvejledning. Modstår vand, ild, stød og støj. www.hydropanel.dk

Juni 2008 3.630 DK. Monteringsvejledning. Modstår vand, ild, stød og støj. www.hydropanel.dk Juni 2008 3.630 DK Monteringsvejledning Modstår vand, ild, stød og støj www.hydropanel.dk udgave JUNI 2008 1400 2 1400 Indholdsfortegnelse 1 Produkt 1.1 Materialesammensætning 4 1.2 Anvendelse 5 1.3 Fordele

Læs mere

~ Arbejdsbeskrivelse for indvendig efterisolering af murede gavle og facader samt indvendige vægge mod trapperum.

~ Arbejdsbeskrivelse for indvendig efterisolering af murede gavle og facader samt indvendige vægge mod trapperum. Til beboere i Bistrup Park 3460 Birkerød Omdeles Bistrup Park, 12. december 1999 ~ Arbejdsbeskrivelse for indvendig efterisolering af murede gavle og facader samt indvendige vægge mod trapperum. I forbindelse

Læs mere

fermacell Fibergips Montagevejledning Lette væg- og loftkonstruktioner Juni 2015

fermacell Fibergips Montagevejledning Lette væg- og loftkonstruktioner Juni 2015 fermacell Montagevejledning Lette væg og loftkonstruktioner Juni 2015 54 10 9 8 7 6 5 4 3 2 4. Montagevejledning Indhold 4.1. Om denne vejledning 4.2. Introduktion af de 3 samlingsteknikker 4.2.1 Spartelkantsamling

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Visuel bedømmelse af malerarbejde

Visuel bedømmelse af malerarbejde Danske Malermestre Visuel bedømmelse af malerarbejde En anvisning på hvordan man bedømmer malerarbejde udført på et givent underlag Malersektion Maleteknisk Rådgivning forord Denne anvisning er udgivet

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser.

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser. AB Stubmøllegård Rubinsteinsvej 39, kælderen 2450 København SV Den 30. januar 2015, Sag nr. 00.1464.24 HAK, HAK/ip AB Stubmøllegården Istandsættelse af badeværelser Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste

Læs mere

Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk

Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949 www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Modtagelse og opbevaring 1. Overdragelse af døre og vinduer sker ved vognkant

Læs mere

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips Indhold Indledning 2 En anderledes gipsplade, 6 stærke fordele 4 De 3 samlingsteknikker 6 Materialer 10 Nødvendigt

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Montagevejledning wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Fordele med wedi gulvløsninger wedi produkter er 100 % vandtætte og du opnår dermed ingen former for fugt og ingen skimmelsvamp

Læs mere

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV Lægningsvejledning Läggningsanvisning Safetred Universal og Safetred Spectrum December 2012 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter efter

Læs mere

Komplettering. Inspektionslemme Hila standard. Komplettering / Inspektionslemme Hila Standard

Komplettering. Inspektionslemme Hila standard. Komplettering / Inspektionslemme Hila Standard Komplettering / Inspektionslemme Hila Standard Komplettering Inspektionslemme Hila standard Placer den lukkede inspektionslem med bagsiden mod væggens overflade og foretag opmærkning efter rammens yderside.

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001 By og Byg Anvisning 200 Vådrum 1. udgave, 2001 Vådrum Erik Brandt By og Byg Anvisning 200 Statens Byggeforskningsinstitut 2001 Titel Vådrum Serietitel By og Byg Anvisning 200 Udgave 1. udgave, 2. oplag

Læs mere

April 2003. Gør- det- selv. Gør - det - selv. - med Gyproc gipsplader

April 2003. Gør- det- selv. Gør - det - selv. - med Gyproc gipsplader April 2003 Gør- det- selv Gør - det - selv - med Gyproc gipsplader Indhold Skillevæg på træ eller stål side 3 Gips på trælægter side 4 Gips på stållægter side 5 Glatte, hvide lofter side 6 Woodroc loftpaneler

Læs mere

Montagevejledning, vægge og lofter. Lette konstruktioner med FERMACELL fibergips

Montagevejledning, vægge og lofter. Lette konstruktioner med FERMACELL fibergips Montagevejledning, vægge og lofter Lette konstruktioner med FERMACELL fibergips Om denne vejledning Indhold Indledning En anderledes plade, 6 stærke fordele 2 De 3 samlingsteknikker 4 Materialer 8 Nødvendigt

Læs mere

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag Væg og loftmaling Loft/Væg 3 En maling til vægge og lofter, som er nem at arbejde med og som ikke giver dryp eller stænk. Fremstår med en helmat overflade uden reflektering. Anvendes på lofter, beklædningsplader

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

NETTOSKRUER.DK. Skrueguide

NETTOSKRUER.DK. Skrueguide NETTOSKRUER.DK Skrueguide www.nettoskruer.dk info@nettoskruer.dk I denne skrueguide findes forskellige skruetyper med trægevind. De mest almindelige træskruer kaldes også spånpladeskruer. Skruernes skarpe,

Læs mere

Monteringsvejledning 1

Monteringsvejledning 1 Monteringsvejledning 1 Indhold: Introduktion... Huskeliste... Modtagelse og opbevaring... Inden lægning af gulvet... Luftfugtighed og temperatur... Generelt... Opslagstabeller...... 7 Montering på bjælkelag/strøer...

Læs mere

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering Multipor Systemet Montagevejledning Indvendig efterisolering 1 Ytong Multipor Systemet Ytong tilbehør og værktøj Sortiment tykkelser er fra 50-300 mm (B 390 x L 600 mm), se formaterne på side 7. Ytong

Læs mere

Vedligehold. af dine vinduer og døre

Vedligehold. af dine vinduer og døre Vedligehold af dine vinduer og døre Generelle informationer Vi ønsker dig tillykke med dine nye Vrøgum vinduer/døre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vore elementer

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage

fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage Opbygning. Powerpanel H 2 O er en cementbundet letbetonplade med sandwichstruktur og armering på begge sider under dæklagene i form

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 Monteringsvejledning Klodsegulve Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 2 HØRNING klodsegulve er massive firkantede klodser, hvor træets årringe ses

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere