FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling"

Transkript

1 FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2013

2 Sommeren udgave 1. oplag Redaktion: Danske Malermestre Fermacell Scandinavia Gyproc A/S Knauf Danogips Produktion: Adam Pade Tryk: Rosendahls Copyright: Danske Malermestre, Danske Byggeri, Fermacell Scandinavia, Gyproc A/S, Knauf Danogips Eftertryk er kun tilladt med henvisning til FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling ISBN:

3 Forord Denne pjece omhandler udelukkende fibergipspladekonstruktioner med standard fibergipspla der monteret på stål- eller træunderlag. Konstruktioner med specialprodukter eller konstruktioner, hvor fibergipsplader kombineres med andre pladematerialer, er således ikke omfattet af denne pjece. Pjecen har blandt andet til formål at tydeliggøre og skabe større kendskab til grænsefla den mellem tømrer- og malearbejdet, hvilket generelt vil medføre en større forståelse for vigtigheden af, at eget arbejde udføres korrekt. Pjecen kan derfor være med til at højne kvaliteten af fibergipspladekonstruktioner. Ukorrekt montage og/eller ukorrekt spartelarbejde kan give vedvarende skavanker uanset udførelse af den afsluttende malebehandling. Pjecen kan med fordel anvendes af alle byggeriets parter, som har fået et samlet, værdifuldt materiale, uanset leverandør. Ud over denne pjece har hver leverandør fortsat detaljeret informationsmateriale om fibergipsplader, hvilket man er velkommen til at rekvirere. Såfremt der måtte være spørgsmål eller kommentarer til pjecen, vil der altid være mulighed for at kontakte Danske Malermestre Tlf Dansk Byggeri Tlf Fermacell Scandinavia Tlf Gyproc A/S Tlf Knauf Danogips Tlf

4 Indholdsfortegnelse Forudsætninger for et tilfredsstillende resultat Pladekanter Montage af fibergipsplader, lofter Montage af fibergipsplader, vægge Montage af fibergipsplader Hjørnesamlinger Montagearbejdets opfølgning, kontrol og aflevering Checkliste montage af lofter Checkliste montage af vægge Spartling Fuger udført under malearbejde Udfaldskrav spartlede og malede overflader Reparation af mindre skader Proceskontrol for malebehandling Bilag 1: Kvalitetsniveauer, Q1-Q4 oversigt

5 Forudsætninger for et tilfredsstillende resultat Planlægning af byggeprocessen En forudsætning for et korrekt udført fibergipspladearbejde omfattende underlag, plademontering og efterfølgende spartling og malearbejde er, at byggeprocessen er gennemtænkt og planlagt i alle faser. Det skal sikres, at der bygges tørt, ved hjælp af en omhyggelig afdækning, hurtig lukning af bygningen samt efterfølgende opvarmning og god ventilation (se BR10). Derudover skal der leveres og anvendes tørre materialer inden for normale leverancenormer og tolerancer. Fugtbelastning af især trækonstruktioner kan medføre, at det ikke er muligt at opnå de tolerancekrav, der stilles til det færdige arbejde, idet opfugtede konstruktioner, der udtørres, vil svinde og bevæge sig mere end normalt for tørre konstruktioner. Yderligere er der risiko for ved fugtige konstruktioner, at der kan opstå skimmelsvamp i konstruktionen. Fibergipsplader bør ikke anvendes i rum med længerevarende RF over 80 %. Byggepladsens konditionering Det skal sikres, at bygningen er tæt og tør. Det indebærer følgende: Der må ikke forekomme nedsivende vand gennem tag eller dækkonstruktioner. Der må ikke stå vand på gulvet. Det må ikke kunne regne ind gennem vinduesåbninger eller andre facadeåbninger. Der skal tages højde for temperatur og luftfugtighed på byggepladsen. Levering og opbevaring af fibergipsplader Transport skal, uanset vejret, udføres med overdækkede biler, så pladerne er tørre ef ter transporten. Hvis lastning og aflæsning udføres i regnvejr, skal dette foretages, så pladerne udsættes for et minimum af fugtpåvirkning. Eksempler på forholdsregler: Pakker med fipergipsplader bør ikke opbevares udendørs. Ved midlertidig placering udendørs skal der foreta ges den fornødne afdækning mod regn og fugt samt sørges for, at pallerne altid stilles på et jævnt og plant underlag. Afdæk pakker med fibergipsplader midlertidigt under truck- eller krantransport mellem bil og lager. Indstil lastning og aflæsning under kraf tige regnbyger. Plader, der er blevet fugtige, skal være udtørret igen, inden de monteres. Pla dernes ligevægtsfugtighed på 1,3 % indstilles automatisk efter ca. 48 timer ved en RF max. 70 % og en 3

6 Forudsætninger for et tilfredsstillende resultat temperatur min. +15 C. Ved montage af fibergips må den relative luftfugtighed ikke overstige 70 %. Rumtemperaturen må ikke være mindre end +5 C. Fugt- og varmebelastning fra for eksempel støbte undergulve (pudslag, støbeasfalt etc.) skal være afsluttet inden, der fore tages spartling af pladesamlinger og flader. Er pladerne alligevel blevet opfugtet efter montage, skal der sørges for, at de bliver nedtørret til ligevægtfugtighed, inden viderebehandling af dem påbegyndes. Ved samme lejlighed kontrolleres der, om pladerne som følge af opfugtningen er blevet beskadiget eller deformeret. I givet fald tages de fornødne forbehold for udfald, eller der foretages en udskiftning af plader i de berørte områder. Håndtering af fibergipsplader Det er vigtigt, at arbejdet tilrettelægges under hensyntagen til arbejdsmiljøet. Derfor skal regler for håndtering af fibergipsplader overholdes. Gældende regler for håndtering af gipsplader findes på BrancheArbejdsMiljørådets hjemmeside, Skelet og underlag af stål Træ til råhusets væg- og tagkonstruktioner leveres som almindelig handelsvare med et fugtindhold på ca. 18 %, hvilket betyder, at træet vil svinde under byggeperioden og ind i brugsperioden. Træets svind vil medføre en ændring af konstruktionens tolerancer, hvilket kan betyde, at en konstruktion udført i overensstemmelse med gældende regler og tolerancer efterfølgende ikke opfylder for eksempel malearbejdets indfaldskrav jvf. Q1-Q4. Bevægelser fra belastninger såvel statiske som dynamiske kan over tid medføre ændringer i planheden. Skelet og underlag af stål Stålprofiler har ingen fugtmæssige materialebevægelser og kun små temperaturmæssige materialebevægelser. Derimod vil loftprofiler af stål, som er monteret på eksempelvis en spærkonstruktion af træ, i en vis udstrækning følge spærtræets materialebevægelser, hvilket kan medføre synlige forandringer i overfladen. Planhed Vær opmærksom på, at samlinger mellem stålprofilerne (for eksempel mellem stolper og skinner) giver en mindre fortykkelse, som vil kunne registreres på den færdige overflade. Afvigelse i planheden vil under påvirkning af strejflys i overfladens plan typisk forekomme som skyggevirkninger i områder omkring fodlister og omkring dør- og vinduesåbninger samt ved hjørner, hvor der er monteret hjørnespartelprofiler. Træ med et fugtindhold på ca. 12 % må anses for at være så stabilt, at risikoen for svigt i spartlede samlinger er minimal. 4

7 Forudsætninger for et tilfredsstillende resultat Kvalitetsniveauer: Q1, Q2, Q3 og Q4 Begreberne Q1, Q2, Q3 og Q4 dækker over forskellige æstetiske kvalitetsniveauer til den færdigbehandlede overflades udseende. Q1 beskriver det laveste kvalitetsniveau, og Q4 beskriver det højeste kvalitetsniveau. Formålet med begreberne er at sikre en vis overensstemmelse mellem bygherrens forventninger og de materialer, konstruktioner og metoder, som tilbydes i den udførende del af entreprisen. Der vil naturligvis her være en sammenhæng mellem krav, pris og slutresultat. Det er i denne pjece anbefalet, at der må forventes Kvalitetsniveau Q3, såfremt intet andet er aftalt mellem byggeprojektets involverede parter. Ved kvalitetskrav til den færdige overflade (Kvalitetsniveau Q3 og Q4) er det nødvendigt med spartelbehandling af hele overfladen (se bilag 1 side 28-31). Det er tilrådeligt, at det til et givent byggeprojekt fremgår af udbudsmaterialet, hvilket kvalitetsniveau der er aktuelt for de enkelte fibergipspladearbejder. Såfremt det ikke fremgår af udbudsmaterialet, vil det omvendt være hensigtsmæssigt, at den udførende i sit tilbud gør opmærksom på, hvilket kvalitetsniveau der tilbydes. I bilag 1 bagest i denne anvisning findes en samlet oversigt med eksempler på kvalitetsniveauer. Enkelt lags fibergipspladebeklædning De fleste fibergipspladekonstruktioner vil typisk være enkeltlagskonstruktioner, da disse i mange tilfælde vil kunne opfylde bygningsreglementets krav til både brand og lyd. Spartling og overfladebehandling Det er ikke muligt udelukkende med spartling hen over pladesamlinger og -stød at opnå en fuldstændig ensartet og plan overflade, hvor der ikke vil være en vis skyggevirkning ved strejflys. Ekstra brede spartlinger ved samlinger, overfladebehandling med glasfilt og/eller anvendelsen af en malingstype med lav glansgrad vil nedsætte skyggevirkninger. Ved krav til den færdige overflade som ved kvalitetsniveau (Q1) og kvalitetsniveau (Q2) skal man være opmærksom på, at aftegninger/skyggevirkninger må forventes, især ved strejflys. Ved kvalitetskrav til den færdige overflade som ved kvalitetsniveau (Q3) og kvalitetsniveau (Q4) er det som minimum nødvendigt med skrabespartling (Q3) eller fuldspartling (min. 1.0 mm) (Q4). Skyggevirkninger ved strejflys eller specielle lysindfald kan ikke helt udelukkes. Se illustration side 8. 5

8 Forudsætninger for et tilfredsstillende resultat Afsætning af mål og tolerancer Vær opmærksom på, hvorvidt de enkelte bygningsdele skal være i lod eller vage. Afsætning af lodrette og vandrette mål må ikke afvige med tolerancer på mere end +/- 3 mm. Kravene til planhedstolerancer for overflader på vægge og lofter: Q1 Q2 Q3 Q4 Måling af planhed Måling af tolerancer på såvel halvfærdige som færdige overflader udføres med en 2 meter retholt med for eksempel 20 mm høje bolte i begge ender. Retholt skal kunne placeres hvorsomhelst på overfladen, men således at boltene ligger an på overfladen. Målemetode Hvis tolerancekravet eksempelvis er fastsat til maks. 3 mm for den færdigbehandlede overflade, kontrolleres overfladen med en 2 m langt retholt med 20 mm høje bolte i hver ende. Planhedsklasser Overflader på stålunderlag Overflader på træunderlag +/- 5 mm +/- 3 mm +/- 2 mm +/- 2 mm +/- 8 mm +/- 5 mm +/- 3 mm Afvigelserne måles fra retholt og ind på overfladen. Alle målene fra retholt og ind til overfladen skal ligge mellem 23 mm og 17 mm. Hvis ikke andet er nævnt i udbudsmaterialet, arbejdes der efter Q3. Planhedstolerance følger med i det færdige malearbejde. 6

9 Pladekanter Fibergips produceres med 2 typer kantudformning: Spartelkant (forsænket kant) På 2 eller 4 sider, til spartling med armering Retkant (standard) Til limfuge (0-1mm) eller spartelfuge (5-7mm) Spartelkant til armering og spartling. Retkant til limfuge. Retkant til spartelfuge. Eksempel på montage af plader i småformat. 7

10 Montage af fibergipsplader, lofter Loftsmontage Pladerækker monteres i løbende forbandt med en forskydning på mindst 200 mm (krydssamlinger må ikke forekomme). Vedrørende kantsamlinger henvises til leverandørens anvisning. I tilfælde af 2 lag kan 2. lag monteres på tværs af første lag, eller som minimum forskydes én bærelægte. Pladesamlinger forskydes minimum 200 mm. Som udgangspunkt fastgøres 1. pladelag altid helt til underkonstruktionen med klammer/søm indbyrdes afstand 150 mm eller skruer 200 mm. 2. lag fastgøres direkte til første lag med spredeklammer med indbyrdes afstand 120 mm i rækker pr. 400 mm eller skruer med indbyrdes afstand 150 mm og rækker pr. 400 mm. Alternativt hæftes det inderste lag med en indbyrdes afstand på ca. 300 mm og 2. lag fastgøres helt til underkonstruktionen, som for ét pladelag. Visse producenter stiller krav om understøtning af kortkantsamlinger. A. Længdemontage af 1 pladelag B. Tværmontage af 1 pladelag Ved strejflys må forventes skyggevirkninger. 8

11 Montage af fibergipsplader, vægge Montage ved rumhøje plader: Pladerne monteres lodret og fastgøres på stål kun til de lodrette stolper i underkonstruktionen. På underskonstruktion af træ fastgøres også til top- og bundrem. Montage ved små plader (mindre end rumhøjde): Pladerne monteres lodret eller vandret i løbende forbandt. Forskydning min. 200 mm. Vandrette pladesamlinger (ét pladelag): Klæbede kantsamlinger understøttes ikke. Vedrørende kantsamlinger i øvrigt henvises til leverandørens anvisning. To eller flere pladelag: 1. lag stødes stumpt sammen og fastgøres til underskonstruktionen. 2. pladelag forskydes én stolpe eller min. 200 mm. Fastgøres direkte til 1. lag med spre deklammer eller skruer. Alternativt fastgøres til underkonstruktionen. Vandrette samlinger understøttes ikke yderligere ved underliggende pladelag. A. Montage af ét lag lodret løbende forbandt. B. Montage af to lag lodret løbende forbandt forskudt én stolpe. Pladestørrelse skal fremgå af udbudsmaterialet. Fremgår pladestørrelse ikke, tages der udgangspunkt i 900x2500 mm plader! C. Montage af ét lag vandret løbende forbandt. 9

12 Montage af fibergipsplader, vægge Fastgørelse af fibergipsplader, vægge Fibergips kan monteres på underkonstruktion af træ med klammer, søm eller fibergipskruer. Montage på stål foretges kun med fipergipsskruer. Fibergips monteres symmetrisk om underkonstruktionen. Ved to eller flere lag forsky des det/de yderste lag i forhold til det underliggende lag. Som udgangspunkt fastgøres 1. pladelag altid helt til underkonstruktionen med: Klammer/ søm indbyrdes afstand 200 mm eller skruer 250 mm. 2. lag fastgøres direkte til første lag med spredeklammer indbyrdes afstand 150 mm i rækker pr. 400 mm eller skruer med indbyrdes afstand 250 mm og rækker pr. 400 mm. 10

13 Montage af fibergipsplader, vægge Dørhuller/vindueshuller Dørhuller udføres så vidt muligt med pladesamlinger inde over døråbningen og ikke i flugt med døråbningens kanter (se ill. I og II). Dog skal samlingen placeres mindst 200 mm fra døråbningens kant. Skruer Skrueafstande Skruer skal placeres i en afstand af min. 10 mm fra langkanter og min. 50 mm fra et hjørne. Der skal typisk regnes med skruer pr. m 2. Ved underkonstruktion af stål skrues hverken i top- eller bundskinne. Undersænkning Skruehovederne skal være sænket under fiber- gipspladens overflade. Skruehovedet må ikke undersænkes mere end 2 mm. Grater (rosetter) fra skruehoveder fjernes inden videre behandling (maler). Bits Hvis en skrue får ødelagt sin overfladebehandling, er der risiko for rustgennemslag fra skruehovedet. Det er derfor vigtigt, at der ikke arbejdes med slidte bits i skruemaskinen. Skruer Skruer skal være specielt egnede til fibergips. Anvend kun skruer som foreskrevet af den enkelte fibegipspladeleverandør. I II III Må kun udføres med limfuge (klæbefuge). 11

14 Montage af fibergipsplader Maksimale centerafstande for underlag: Anvendelsesområde/ Konstruktionsart Pladetykkelsens multiplikator Maksimale centerafstande for underlag i mm afhængig af pladetykkelsen t t = 10 mm t = 12,5 mm t = 15 mm t = 18 mm Lodrette flader (300 mm i vådrum) 900 Vandrette flader Beklædning af skråvægge (10-50 hældning)

15 Hjørnesamlinger Indadgående hjørnesamlinger Hjørnesamling til fugning Stump hjørnesamling Udadgående hjørnesamlinger Udadgående hjørne til spartling Stump hjørnesamling (udføres med limfuge) Indadgående hjørner fuges af tømrer (Q1-Q4); Q3 og Q4 armeres efterfølgende med sparteltape. For opnåelse af Q2, Q3 og Q4 monteres spartelprofiler (maler) 13

16 Montagearbejdets opfølgning, kontrol og aflevering Opfølgning eller kontrol på arbejdets udførelse, hvor der indgår fibergipsplader, varierer alt efter hvilke funktioner, for eksempel brandog lydkrav eller bærende funktioner, der er tillagt bygningsdelen jvf. projektet. Kontrolmetode og -omfang af fibergipspladekonstruktioner med særlige funktioner vil fremgå af projektets udbudskontrolplan. Planhedsklasse (se også side 6) for arbejdets udførelse bør være fastlagt og fremgå af projektmaterialet. I denne publikation er der lagt vægt på almindelige fibergipspladekonstruktioner, hvor arbejdet udføres på en faglig korrekt måde, og hvor udfaldskrav, over for efterfølgende fag, sikres i overensstemmelse med efterfølgende checklister. Montageanvisning Arbejdet udføres i henhold leverandørens montageanvisning. Rengøring Overflader, der er tilsmudsede med for eksempel jord, støv, mørtel, fliselim og lign. skal rengøres, inden overfladen bliver meldt klar til malebehandling. Rengøringen udføres af den, som har forårsaget tilsmudsningen. I malerfagets ydelsesbeskrivelser er afstøvning før grunding inkluderet. Overskydende lim fjernes af tømrer. 14

17 Checkliste montage af lofter Lofter på træ- eller stålforskalling anvendes typisk i to situationer: Direkte opsatte lofter under betondæk. Direkte opsatte lofter under tagspær, under træbjælkelag eller ståletagedæk. Montageprocessen er stort set identisk for de to situationer og er derfor udarbejdet som et fælles checklisteemne. Den forskalling, som fibergipsplader opsættes på, kan bestå af en træ- eller stålkonstruktion. Placering og underlag Højdeplacering af underlag at underlaget for loftet ligger i den projekterede kote. Afstand mellem spær/bjælker at den valgte lægte- eller profildimension svarer til den aktuelle spær/bjælkeafstand. Der henvises til leverandørens anvisninger. Underlag at underlaget til pladerne er plant i henhold til den valgte planhedsklasse, eller om der skal foretages opretninger. Dimension af lægte/profil Yderligere specifikationer for vejledende dimensioner indhentes hos leverandøren af fibergipspladerne. Fugtindhold at fugtindholdet i underlag af træ er kontrolleret og under den pågældende fugtgrænse, 12 %. Montering af tilbehør at der er placeret forstærkning, hvor der skal ophænges tunge genstande. Eller det kontrolleres, at styrken i fibergipsen er tilstrækkelig i forhold til den angivne last. Gennemføringer at gennemføringer for el, ventilation mv. er korrekt udført og er tætte. Isolering Tykkelse at isoleringstykkelse og type er korrekt. at isolering er korrekt tilskåret, således at den passer nøjagtigt ind mellem lægterne og fastholdes ved stram tilpasning mellem forskallingerne. Plademontage Pladesamlinger at der er anvendt korrekt pladetype, -tykkelse og korrekt antal lag. at pladesamlinger er forskudt min. 200 mm. 15

18 Checkliste montage af lofter at ikke-understøttede samlinger til spartling er udført i henhold til leverandøranvisning, samt at der ikke er unødigt mange pladesamlinger. Pladestøds placering at pladestød er placeret midt på underlag. Pladestøds tæthed Generelt det sikres: at kantsamlinger er forskudt i forhold til foregående række. at tværsamlinger er parallelle med det indfaldne lys, når det er teknisk muligt. Ved spartelkanter (forsænkede kanter) det sikres: at pladekanten stødes tæt sammen. At kantsamlinger udføres i henhold til leverandøranvisning. Ved spartelfuge (retkant) det sikres: at afstanden mellem pladekanterne er minimum 5-7mm (eller 0,5 x pladetykkelsen). at udførelse sker i henhold til leverandøranvisning. Ved limfuge (retkant) det sikres: at afstanden mellem pladerne er mindre end 1mm og at fugen er helt udfyldt med limfuge. Skrueplacering og indskruning at der er anvendt rigtig skruetype, søm eller klammer. at længder på befæstigelsesmidler er korrekte. at skruer er placeret maks. c/c 200 mm eller efter leverandørens anvisninger. at søm eller klammer er placeret maks. c/c 150 mm eller efter leverandørens anvisninger. at afstand til pladekant er korrekt. at skruer er undersænkede, uden at disse sidder for dybt (maks. 2 mm). Fibergipspladens overflade Det efterses: om eventuelle skader eller oprifter på pladerne kan udbedres ved spartling, eller der skal foretages hel eller delvis udskiftning af plader. Fibergipspladens planhed at fladen efter montage fremtræder plan i henhold til den valgte Q- klasse 1-4. Fuger og afslutninger Akustisk fugning at fugebredden er 7-10 mm. at fugegrundlaget er rengjort. at fuger er korrekt udført hele vejen rundt. I øvrigt henvises til fugeguiden.dk (FSO). Ved skader, som ikke umiddelbart kan spartles, må der påregnes isætning af passtykke (udlusning), eller evt. udskiftning af hele plader. Montage af fibergipslofter på træ- eller stålforskalling er beskrevet i fibergipsproducenternes informationsmateriale. 16

19 Checkliste montage af vægge Det underlag, som fibergipsplader opsættes på, kan bestå af træ eller stål. Placering og underlag Placering at væggen er placeret korrekt i henhold til projekttegningerne. Dørplacering at dørhullerne er afsat korrekt i henhold til projekttegningerne. Underlag at underlaget for skinnerne er rent og tilstrækkeligt plant, således at der kan opnås tæt kontakt mellem skinne og underlag. Skeletopstilling Skinne- eller remmontage at skinner/remme er fastgjort til underlaget pr. maksimalt 700 mm eller efter leverandørens anvisninger, samt at fastgørelserne har fornøden styrke. at skinnernes tætningsdug eller gummi lister er intakte og ikke beskadigede. at skinnerne er samlet ende mod ende, og ende mod kant ved hjørner. at bund- og topskinner/remme er placeret korrekt, så skelettet står i lod. Lægtemontage at lægterne er placeret med korrekt afstand afhængig af vægtype c/c 300 (for eksempel vådrum 1 lag 15 mm) eller efter leverandørens anvisninger. at lægterne står i lod i begge retninger. at lægterne er fastholdt i begge retninger ved friktion eller hvis påkrævet, er fikseret med tang. at der er monteret og fastgjort lægte eller skinne mod tilstødende konstruktion med maksimal fastgørelsesafstand som top- eller bundskinner/remme. Fugtindhold at fugtindholdet i underlag af træ er kontrolleret og under den pågældende fugtgrænse, 12 %. 17

20 Checkliste montage af vægge Forstærkninger at der er udført forstærkninger omkring døre med trælægter eller forstærkningslægter i henhold til leverandørens anvisninger. at der er udført udvekslingsskinne mv. over døråbninger. Montering af tilbehør at der er placeret forstærkninger, hvor der skal ophænges tunge genstande. Eller det kontrolleres, at styrken i fibergipsen er tilstrækkelig i forhold til den angivne last. Generelt at gennemføringer for el, ventilation mv. er korrekt udført og er tætte. at brand- og lydtilslutninger er korrekt udført. Isolering Tykkelse at isoleringstykkelse og type er korrekt. at isolering er korrekt tilskåret, således at den passer nøjagtigt ind mellem lægterne og fastholdes ved stram tilpasning mellem lægterne. Plademontage Pladesamlinger at der er anvendt korrekt pladetype, -tykkelse og korrekt antal lag. at pladesamlinger er forskudt min. 200 mm i forhold til første lag. at kantsamlinger er udført i henhold til leverandørens anvisning, samt at der ikke er unødigt mange pladesamlinger. Pladestøds placering at pladestød er placeret midt på underlag. Pladestøds tæthed Generelt det sikres: at kantsamlinger er forskudt i forhold til foregående række. at tværfuger er parallelle med det indfaldne lys, når det er teknisk muligt. Ved spartelkanter (forsænkede kanter) det sikres: at pladekanter stødes tæt sammen. At kantsamlinger udføres i henhold til leverandøranvisning. Ved spartelfuge (retkant) det sikres: at afstanden mellem pladekanterne er minimum 5-7 mm (eller 0,5 x pladetykkelsen). at udførelse sker i henhold til leverandørens anvisning. Ved limfuge (retkant) det sikres: at afstanden mellem pladerne er mindre end 1 mm og at fugen er helt udfyldt med limfuge. 18

21 Checkliste montage af vægge Pladesamlinger ved åbninger at spartlede pladesamlinger i yderste lag er forskudt over åbninger. Skrueplacering og indskruning at der er anvendt rigtig skruetype, søm eller klammer. at længder på befæstigelsesmidler er korrekte. at skruer er placeret maks. c/c 250 mm eller efter leverandørens anvisninger. at søm eller klammer er placeret maks. c/c 200 mm eller efter leverandørens anvisninger. at afstand til pladekant er korrekt. at skruer er undersænkede, uden at disse sidder for dybt (maks. 2 mm) Fibergipspladens overflade Det efterses: om eventuelle skader eller oprifter på pladerne kan udbedres ved spartling, eller der skal foretages hel eller delvis udskiftning af plader. Fuger og afslutninger Akustisk fugning at fugebredden er 7-10 mm. at fugeunderlaget er rengjort. at fuger er korrekt udført hele vejen rundt. I øvrigt henvises til fugeguiden.dk. Klargøring til spartling/planhed for brede fuger ved samlinger og tilstødende bygningsdele (over 4 mm) er udbedret ved spartling med egnet spartelmasse til fibergips inden aflevering. at montøren har udbedret skader mv. ved spartling med hærdende spartelmasse, inden aflevering til maleren. Ved skader, som ikke umiddelbart kan spartles, må der påregnes isætning af passtykke (udlusning), eller evt. udskiftning af hele plader. Fibergipspladens planhed at overfladen efter montage fremtræder plant i henhold til den valgte planhedsklasse. 19

22 Spartling Indadgående hjørner samt overgang mellem fibergipsvæg og fibergipsloft For at opnå bedst mulig holdbarhed skal indadgående hjørner og overgang (ved Q3 og Q4) mellem fibergipsloft og fibergipsvæg armeres og spartles. Brug kun egnet/anbefalet spartelmasse fra leverandøren af fibergipspladerne, såfremt der armeres. Papirstrimlen skal lægges i den våde spartelmasse i alle pladesamlinger i overgange mellem loft og væg samt i indadgående hjørner. Spartelarbejdet på fibergipsplader udføres efter nedenstående principper: Spartling af plader med forsænkede kanter Plader med forsænkede kanter ska ber en rende med plads til spartelstrimmel og spartelmasse, når de er monteret kant mod kant. Spartlingen udføres over en bredde på op til 300 mm, for at resultatet skal blive tilfredsstillende (Q2, 3 og 4). Små bevægelser optages i hjørner Hjørnespartel 1. Generelt fjernes toppe og grater inden videre behandling 2. Ilægning af spartelmasse 3. Ilægning af papirstrimmel 4. Tørring 5. Spartling 6. Tørring Hjørneskinne/spartelhjørneprofil at der er monteret hjørneskinner på udadgående hjørner (Q2, 3 og 4). at fibergipspladernes hjørner, større eller mindre end 90, er understøttet og omhyggeligt tilskåret før malerens opsætning af for eksempel Multiflex- eller Flex corner tape eller anden egnet spartelprofil. 20

23 Spartling Spartling af plader med retkant Pladerne monteres med en afstand på 5-7 mm (eller: 0,5 x pladetykkelsen). Fugen skal være fri for støv, snavs, fedt og lignende. Hele samlingen udfyldes helt med spartel efter leverandørens anvisning. Der spartles i minimum to omgange. Afhængig af udfaldskravet afsluttes evt. med skrabespartling eller fuldspartling. 1. Generelt fjernes toppe og grater inden videre behandling (maler) 2. Spartling 3. Tørring 4. Spartling 5. Tørring 6. Færdigspartling afhængig af udfaldskrav Udføres med fugespartel (pulver, der oprøres med vand). Ved kraftigt lysindfald anbefales altid at udføre arbejdet i henhold til Q4. Spartling af plader med limfuge Selve limfugen er udført under montagen af pladerne, og det er en forudsætning, at denne er helt fyldt med klæbefuge, og at fugen er mindre eller lig med 1 mm. Der spartles 1-2 gange. Afhængig af udfaldskravet afsluttes med skrabespartling eller fuld spartling. Færdigoprørt spartelmasse. 21

24 Spartling Tilsmudsninger I malerfagets ydelsesbeskrivelse er afstøv ning før grunding inkluderet. Tilsmudsning af gipsoverflader for eksempel mørtel, jord, fliselim, støv, fugemasse og lignende skal fjernes af den, der forårsager tilsmudsning, inden overfladen bliver meldt klar til malebehandling. Hjørner Forsænkede fibergipspladekanter bør ikke forekomme i udadgående- og indadgående hjørner, vindueslysninger, overgange mellem loft/væg og lignende. Fuger Spartling og ilægning af papirameringsbånd ind mod beton eller murværk Papirstrimlen stødes ind mod den tilstødende bygningsdel og minimerer revnens synlighed i overgangen mellem papirstrimmel og den tilstødende bygningsdel. Eksempel på afslutning ved væg/andre byggematerialer. 22

25 Fuger udført under malearbejde Fugning Der skelnes mellem malerfuger og aku stikfuger. Malerfuger udføres af malerentreprenøren og skal kun ses som en æstetisk behandling og beskrives særskilt. Akustik fugen udføres af anden entreprenør og skal sikre den pågældende konstruktions ydeevne med hensyn til lydisolation. Akustikfugen udføres med en malbar fugemasse. Ligeledes skal fugen udføres, således at den er plan med fibergipspladen. Fugning vil ikke kunne erstatte papirstrimmel i hjørner og overgange mellem loft og væg. Fugning kan anvendes, hvor fibergipsoverflader støder op til andre typer af byggematerialer. 23

26 Udfaldskrav spartlede og malede overflader Udfaldskrav spartlede overflader Spartlinger i forsænkede kanter skal være i niveau med øvrige flader. Pla der med retkant har samme tykkelse over hele pladen; det bevirker, at spartelsamlingen kan give en lille forhøjning på overfladen. Forhøjningen sløres ved at foretage en bredere efterspartling på op til 450 mm eller ved fuldspartling. Bemærkning: Bredspartling anvendes for at give en jævn struktur og ikke for at udjævne ind- og udadgående bløde buler. En mindre blød forhøjning må forventes set i sidelys. Spart linger af søm og skruehuller skal være i niveau med fibergipspladens overflade (se side proceskontrol). Fugninger skal være malbare og i niveau med øvrige flader. Slibningen skal være foretaget uden oprivninger og grove ridser i fibergipsen. Fladerne skal efter endt spartling fremstå med en glat, udfyldt flade eller med en glat, jævn flade afhængig af det foreskrevne udfald. Udfaldskrav færdigbehandlede overflader Grunding Der findes flere egnede typer grundingsprodukter. De to mest benyttede grundere er plastgrunder (microdispers) og vandig alkydgrunder. De fleste malevareleverandører anbefaler i dag plastgrunder (microdispers) til grunding af spartelmasse og fibergips. Det anbefales at følge et gennemprøvet system og sikre, at grunder og efterfølgende malebehandling fungerer sammen. Såfremt man kombinerer produkter fra forskellige leverandører, vil der i tilfælde af problemer med dele af overfladebehandlingen være risiko for garanti- og ansvarsfraskrivelse fra den enkelte leverandør. Malede overflader Da udfaldskrav til malede overflader svinger kraftigt mellem malebehandlingens funktion, henvises til Malerfagets Behandlingsanvisninger (MBA) på web-adressen malermestre.dk. Paradigmaet forventet udfald er et fælles værktøj, som byggeriets parter bør gøre brug af. Det præciseres, hvilke forventninger der stilles til det færdige resultat. Det forventede udfaldskrav vil altid kunne opfyldes, såfremt de forudsætninger, der danner grundlag for behandlingen i henhold til Q1-4, er til stede. 24

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 4. udgave 2014 Januar 2014 4. udgave Redaktion: Danske Malermestre Dansk Byggeri Malersektionen Fermacell Scandinavia Produktion: Adam Pade

Læs mere

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 4. udgave 2014 Januar 2014 4. udgave Redaktion: Danske Malermestre Dansk Byggeri Malersektionen Fermacell Scandinavia Produktion: Adam Pade

Læs mere

Fibergipsplader Montage og overfladebehandling

Fibergipsplader Montage og overfladebehandling Fibergipsplader Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 2. udgave 2010 Marts 2010 2. udgave 2. oplag Redaktion: Danske Malermestre Fermacell Skandinavien Gyproc A/S Produktion: Adam Pade Tryk:

Læs mere

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel Gyproc Spartelsystem Når man bygger gipsvægge og -lofter vil der altid forekomme samlinger. Dels mellem de enkelte gipsplader og dels mellem de enkelte bygningsdele. Papirstrimmel af gipsplader har 2 formål:

Læs mere

Gipsmontage og overfladebehandling

Gipsmontage og overfladebehandling Gipsmontage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 4. udgave 2009 Marts 2009 4. udgave 1. oplag Redaktion: Niels Strange, Træsektionen, Dansk Byggeri Jørgen Heien, Malersektionen, Dansk Byggeri Lillian

Læs mere

Gipsmontage og overfladebehandling

Gipsmontage og overfladebehandling Gipsmontage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2005 Juni 2005 3. udgave 1. oplag Redaktion: Niels Strange, Træsektionen, Dansk Byggeri Jørgen Heien, Malersektionen, Dansk Byggeri Lillian

Læs mere

dfaldskrav Spartlede overflader Mål og tolerancer

dfaldskrav Spartlede overflader Mål og tolerancer U Aquapanel bolig og kontor Afsætning af mål og tolerancer Vær opmærksom på, hvorvidt de enkelte bygningsdele skal være i lod eller vage. Afsætning af lodrette og vandrette mål må ikke afvige med tolerancer

Læs mere

Danmarks stærkeste gipsplade *

Danmarks stærkeste gipsplade * Danmarks stærkeste gipsplade * Knauf Danogips Ydervægge 04/6 Knauf Danogips Ultra Board / Wet - GDS 03/2014 SKRUEFAST SLAGFAST MINIFORMAT * Sammenligningsgrundlaget er gipskartonplader Ultra Board samt

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ Tegnforklaring: Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

fermacell Montageguide

fermacell Montageguide fermacell Montageguide 2 Hvorfor vælge fermacell fibergips Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner fermacell fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt lag er ofte nok til at opfylde kravene

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Gyproc Planum Helt plane lofter og vægge. Forsænkede spartelkanter. fire sider!

Gyproc Planum Helt plane lofter og vægge. Forsænkede spartelkanter. fire sider! Gyproc Planum Helt plane lofter og vægge Forsænkede spartelkanter på alle fire sider! Gyproc Planum Helt plane lofter og vægge Gyproc Planum er en gipsplade med egenskaber der gør det muligt, at opnå flotte

Læs mere

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG, Kant A1 er et akustikloft der fremstår som en fuldperforeret homogen flade uden synlige samlinger. De

Læs mere

fermacell Montageguide Februar 2016

fermacell Montageguide Februar 2016 fermacell Montageguide Februar 2016 2 Hvorfor vælge fermacell fibergips Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner fermacell Fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt lag er ofte nok til at

Læs mere

fermacell Overfladebehandling Juni 2015

fermacell Overfladebehandling Juni 2015 fermacell Juni 2015 106 Information VIA universitet, Randers, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Underentreprenører Ingeniør VIA University College Friis & Moltke 5E Byg A/S, WO Raasted COWI 107 5.

Læs mere

Montageguide. FERMACELL fibergips

Montageguide. FERMACELL fibergips Montageguide FERMACELL fibergips Hvorfor vælge FERMACELL fibergips Stil krav til din gipsvæg! Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner FERMACELL fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt

Læs mere

Gyptone BIG system Monteringsvejledning

Gyptone BIG system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone BIG er gipsakustiklofter med stor designværdi, da der ikke forekommer synlige samlinger. Gyptone BIG kan anvendes i mange forskellige

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

Gyptone akustikvægløsninger

Gyptone akustikvægløsninger Gyptone akustikvægløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutterekko og bedre taleforståelighed Akustisk regulering af nye og eksisterende rum. Gyptone akustikvægløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

Gyptone akustikvægsløsninger

Gyptone akustikvægsløsninger Gyptone akustikvægsløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutter ekko og forbedret taleforståelse Akustisk regulering af nye og eksisterende rum Gyptone akustikvægsløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ MONTGEVEJLEDNING - FORSKLLING F TRÆ Tegnforklaring: Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ Tegnforklaring: B C Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Justerbar i højden, uden tilskæring Ny gipsvæg. Enkelt, hurtigt og ligetil Gyproc Flexi er en helt ny måde at bygge gipsvægge på. Ideen er lige så

Læs mere

Projektering / Gipslofter. 3.5 Gipslofter. Projektering 3.5. Gyproc Håndbog 9

Projektering / Gipslofter. 3.5 Gipslofter. Projektering 3.5. Gyproc Håndbog 9 Projektering / Gipslofter 3.5 Gipslofter Projektering 3.5 Gyproc Håndbog 9 37 Projektering / Gipslofter 3.5 Gipslofter Indhold 3.5. Direkte montage... 39... 323 Faste, nedhængte gipslofter monteret på

Læs mere

Spartling af gipsplader med Gyproc ProMix Den sikre vej til plane overflader

Spartling af gipsplader med Gyproc ProMix Den sikre vej til plane overflader Spartling af gipsplader med Gyproc ProMix Den sikre vej til plane overflader 2 Spartling af gipsplader med Gyproc ProMix Hemmeligheden bag den flotte overflade Når man bygger gipsvægge og -lofter vil der

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ Tegnforklaring: B C Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

fermacell ACOUSTIC Informations- og montageguide Juni 2016

fermacell ACOUSTIC Informations- og montageguide Juni 2016 fermacell ACOUSTIC Informations- og montageguide Juni 2016 fermacell ACOUSTIC Designet af Lars Vejen Fermacell Scandinavia præsenterer sit første designprodukt nogensinde: fermacell ACOUSTIC kulminationen

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

POWER-BOARD-M Montage vejledning Dato: Marts 2013

POWER-BOARD-M Montage vejledning Dato: Marts 2013 POWER-BOARD-M Montage vejledning Dato: Marts 2013 Power-Board M monteres til alu-stål understøtning med skruer eller til træ understøtning med skruer, U klaer eller søm jf nedenstående. Anvendt som Klasse

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Glasroc F FireCase Brandisolering af bærende stålkonstruktioner

Glasroc F FireCase Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Generelt omkring montering Bearbejdning af : plader tilpasses med f.eks håndsav eller maskinsav med sug. Ved 15 mm tykke plader, kan der anvendes kniv efterfulgt

Læs mere

Montage af Masterboard GZ

Montage af Masterboard GZ Montage af Masterboard GZ Masterboard Tykkelse 0 mm Bredde 900 00 mm Længde 00 mm Vægt m² 0,,, kg Beklædningsklasser, brand K 0 B-s,d0 K 0 B-s,d0 Reaktion på brand A Anvendelse: Masterboard er en uorganisk

Læs mere

Montage. Gipskartonplader Montage. Profiler til stålskelet De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade.

Montage. Gipskartonplader Montage. Profiler til stålskelet De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade. Montage Profiler til stålskelet De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade. MSKP og MSK Vægskinne udgør lofternes afgrænsning til andre bygningsdele. Type MSKP er

Læs mere

Montagevejledning for Purus Corner

Montagevejledning for Purus Corner Montagevejledning for Purus Corner Purus Corner er universal til montering i hjørne eller op mod væg. VIGTIGT Klinke/flisetykkelsen skal kendes før montage af Purus Corner. Læs hele denne anvisning før

Læs mere

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknik Produktbeskrivelse er en unik løsning som forener design og akustisk regulering. er et buet loft monteret på stål-skinnesystem, som derved ikke har nogle synlige samlinger.

Læs mere

Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril

Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril VIDSTE DU, AT perforerede gipsplader i tilfælde af brand fungerer som et naturligt brandslukningsapparat i bygningen? TECTOPANEL FASTMONTERET

Læs mere

Indervægge. Vægsystemer. Indervægge / Vægsystemer

Indervægge. Vægsystemer. Indervægge / Vægsystemer Indervægge / Vægsystemer Indervægge Vægsystemer System Gyproc XR 450, GS 450 og DUROnomic 450 Der anvendes 900 mm brede gipsplader som monteres på lægter der er placeret lodret pr 450 mm 450 mm Vægtyper

Læs mere

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende.

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Læggevejledning HØRNING Origin massive plankegulve For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Hørning

Læs mere

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Oplæg til beskrivelsespositioner for: Rev. 02.12.04 Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Leverandør: Holbæk Byggemateriale Compagni A/S, tlf. 59 44 12 00 www.hbc-as.dk

Læs mere

FERMACELL. Produktoversigt. Vægge / Lofter / Gulve / Vådrum / Facader

FERMACELL. Produktoversigt. Vægge / Lofter / Gulve / Vådrum / Facader FERMACELL Produktoversigt Vægge / Lofter / Gulve / Vådrum / Facader Stil krav til din gipsvæg! Lydisolerende og brandhæende gips Unik lydreduktion allerede ved ét lag. Reducerer støj fra naborum allerede

Læs mere

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips.

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. De nærmere specifikationer på gulvpladerne fremgår af produktoversigter og datablade. MONTAGE GULVE

Læs mere

Veludført Træhåndværk

Veludført Træhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 3. udgave Juni 2008 Træsektionen i Dansk Byggeri Postboks 2125

Læs mere

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Version 2.0 Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 1 Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 2 Indhold Formål og anvendelse... 3 Vigtigt/

Læs mere

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Stikfals Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ stikfals side 4 Produktinformation/anbefalinger side 5 Paneler side 6 Tilbehør side 8 Fastgørelse/befæstigelse

Læs mere

DS Facadekassetter og paneler

DS Facadekassetter og paneler DS Facadekassetter og paneler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Facadekassetter og paneler s.

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 2015

MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 2015 Marts 201 MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 201 Amroc cementspånplader er robuste multianvendelige beklædningsplader som kombinerer træets og cementens fordele - det vil sige træets elasticitet og

Læs mere

Gyproc XRoc Monteringsanvisning

Gyproc XRoc Monteringsanvisning Gyproc XRoc Monteringsanvisning Gyproc XRoc Røntgenstrålebeskyttelses-system Gyproc XRoc er et system til opbygning af lette røntgenstrålebeskyttende indervægge. Systemet er opbygget af 600 mm brede strålebeskyttelsesplader

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Læggevejledning FEB. 2004

Læggevejledning FEB. 2004 Læggevejledning P L A N K E R For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O

Læs mere

HANDYBOARD.DK 21. januar 2013. Montagevejledning og Leverandørbrugsanvisning

HANDYBOARD.DK 21. januar 2013. Montagevejledning og Leverandørbrugsanvisning 1 Generelt om Handyboard Materiale Høj kvalitets facadeplade af gennemfarvet fibercement iht. EN 12467. Overflade Efterfølgende bliver Handyboard gjort vandafvisende på forsiden og bagsiden ved hjælp af

Læs mere

TECTOPANEL VÆGBEKLÆDNINGER TECTOPANEL VIDSTE DU, AT. Knauf Danolines akustiske lofter og vægge kan opfylde dine nationale krav med hensyn til akustik?

TECTOPANEL VÆGBEKLÆDNINGER TECTOPANEL VIDSTE DU, AT. Knauf Danolines akustiske lofter og vægge kan opfylde dine nationale krav med hensyn til akustik? VIDSTE DU, AT Knauf Danolines akustiske lofter og vægge kan opfylde dine nationale krav med hensyn til akustik? TECTOPANEL VÆGBEKLÆDNINGER Akustisk loft- og vægbeklædning med stor fl eksibilitet. Et tomt

Læs mere

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant A er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T- eller T-). Skinnesystemets synlige

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

Kanter og montagesystemer Gyptone lofter Kant B1 og B1 Bend

Kanter og montagesystemer Gyptone lofter Kant B1 og B1 Bend Kanter og montagesystemer Gyptone lofter 3.3.4 Kant B1 og B1 Bend Reflecting everyday life Kant B1 Skjult skinnesystem, Nedhængt ikke demonterbart 4 3 7 Nedhængt montering på stålunderlag GK - system i

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

Udfaldskrav. Trægulve. Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes:

Udfaldskrav. Trægulve. Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes: 02 Trægulve Udfaldskrav Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes: I byggesager med direkte henvisning til vejledningen Som udgangspunkt for egne

Læs mere

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning Projektering / Specialvægge / Lovgivning Det fremgår af BR 200, kapitel 5.. at en bygning skal opdeles i enheder, så områder med forskellig personrisiko og/eller brandrisiko udgør selvstændige brandmæssige

Læs mere

Det pålægges således altanentreprenøren selv at foretage gennemgang og godkendelse af egne arbejder inden der foretages en egentlig aflevering.

Det pålægges således altanentreprenøren selv at foretage gennemgang og godkendelse af egne arbejder inden der foretages en egentlig aflevering. Nedenstående angiver udfaldskrav til altanernes finish. Afvigelser fra nedenstående udfaldskrav vil ikke blive godkendt og vil dermed blive kasseret ved aflevering. Det pålægges således altanentreprenøren

Læs mere

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING Spånplader til gulve og vægge! SPAANDEX VÆG/GULV MONTERINGSANVISNING 1 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk TYPE BLAD 2 FAS Monteringsanvisning - NOVOPAN

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

klik klik Klik loftet på plads! Gyproc GK-systemet gør loftmontage til en leg Nemt, hurtigt...og præcist

klik klik Klik loftet på plads! Gyproc GK-systemet gør loftmontage til en leg Nemt, hurtigt...og præcist klik klik Klik loftet på plads! Gyproc GK-systemet gør loftmontage til en leg Nemt, hurtigt...og præcist Monter loftet i en fart med Gyproc GK systemet Gyproc GK er et bæresystem af stål til nedhængte

Læs mere

Tegnestuen Virumgården, Torstorp Plejecenter, Danmark, Danopanel, Globe VIDSTE DU, AT

Tegnestuen Virumgården, Torstorp Plejecenter, Danmark, Danopanel, Globe VIDSTE DU, AT Tegnestuen Virumgården, Torstorp Plejecenter, Danmark,, Globe VIDSTE DU, AT vores produktsortiment omfatter et specielt loft- og vægbeklædning, der opfylder de strengeste krav til slagfasthed og kan anvendes

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Let konstruktion med installationslag. Paralleltag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag Placering i væg, tag og loft. Dampspærren

Læs mere

Montagevejledning for Purus Line

Montagevejledning for Purus Line Montagevejledning for Purus Line Purus Line er universal til op mod væg-montage eller frit placeret i gulvet. Ved fri montage anbefaler vi, at du placerer afløbsrenden ved åbningen til brusenichen. Hermed

Læs mere

Udnyt tagetagen. Knauf Danogips Gør det selv 4.0 07/2008

Udnyt tagetagen. Knauf Danogips Gør det selv 4.0 07/2008 Udnyt tagetagen Knauf Danogips Gør det selv 4.0 07/2008 Fordele med gips Generelt Gips er et byggemateriale med gode tekniske og miljømæssige egenskaber. Gipsplader er billige, nemme at bearbejde og kræver

Læs mere

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin«

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin« Armeret højtydende fugtadaptiv dampspærre Montagevejledning Anvendelse RAW INTELLO systemet sikrer, i henhold til DIN 4108 og BR10, de damp- og lufttættelag i isolerede konstruktioner. Membranen skaber,

Læs mere

Vådrumsvægge. Vådrumsvægge

Vådrumsvægge. Vådrumsvægge 71 Vådrumsvægge Vådrumsvægge Væggens stålskelet opbygges med min. 70 mm brede stållægter og skinner. Lægterne opsættes typisk pr. 450 mm efter samme princip som for standardvægge. Stålskelet beklædes med

Læs mere

D DK. Montagevejledning PRO TEC Xframe. Montering vinduer og døre

D DK. Montagevejledning PRO TEC Xframe. Montering vinduer og døre Montagevejledning Montering vinduer og døre Montering af døre Dørkarm indsættes i dørhul så den flugter muren ens i begge sider og fastholdes ved hjælp af kiler. Dørkarm sættes i lod i alle retninger,

Læs mere

Læggevejledning PLANKER

Læggevejledning PLANKER Læggevejledning PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G P L

Læs mere

Gulve reparation af gulvbelægninger

Gulve reparation af gulvbelægninger Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Gulve reparation af gulvbelægninger Undervisningsministeriet. Januar 2012. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum DK Temainfo 09-2014 Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum Generelt Gulvopbygning på træbjælkelag med spånplade og gulvgips. Systemet er velegnet til boliger, hvor der ønskes et

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

Rigips. Rigidur H fibergips. Projektering og udførelse - træbaserede konstruktioner og byggesystemer

Rigips. Rigidur H fibergips. Projektering og udførelse - træbaserede konstruktioner og byggesystemer Rigips Rigidur H fibergips Projektering og udførelse - træbaserede konstruktioner og byggesystemer 2. Forarbejdning 2.1 Generelle arbejdsanvisninger Rigidurpladerne skal oplagres liggende vandret Rigidur

Læs mere

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK Let konstruktion med installationslag. Parallel tag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag

Læs mere

Produkter / Gyptone Akustiklofter / Monteringssystemer. Monteringssystemer

Produkter / Gyptone Akustiklofter / Monteringssystemer. Monteringssystemer Kant A - Synligt skinnesystem Gyptone plader med kant A monteres i et synligt skinnesystem T- eller T-, som består af galvaniserede stålprofiler. Stålprofilernes underside er lakeret i hvid farve (snow

Læs mere

Læggeanvisning for Everfloor Marinegulve 14 mm side 1 Læs hele læggeanvisningen inden montering påbegyndes Bryd ikke emballagen før gulvet lægges. Pakken opbevares i rummet 48 timer før lægning. Egnede

Læs mere

Forskellen ses på resultatet. Spartelmasse tilpasset dine behov

Forskellen ses på resultatet. Spartelmasse tilpasset dine behov Forskellen ses på resultatet Spartelmasse tilpasset dine behov Enkle råd til et bedre resultat Vælg spartelmasse udfra metode og underlag. Tjek overfladerne inden du begynder arbejdet. Overfladerne skal

Læs mere

Nye glatte lofter. Knauf Danogips Gør det selv 3.0 03/2008

Nye glatte lofter. Knauf Danogips Gør det selv 3.0 03/2008 Nye glatte lofter Knauf Danogips Gør det selv 3.0 03/2008 Fordele med gips Generelt Gips er et byggemateriale med gode tekniske og miljømæssige egenskaber. Gipsplader er billige, nemme at bearbejde og

Læs mere

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Denne anvisning gælder Gulvexperten Teak Marine Skibsplank i 9 mm tykkelse lagt fuldklæbet til vandtæt underlag, fuget med gummifugemasse. Anvendelse

Læs mere

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7 Maler Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (00) Afrensning

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd

Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd ovenlysmoduler Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd med 5-40 hældning ovenlysmoduler, der vægmonteres som lysbånd, kan fastgøres på en underkonstruktion af

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Gyptone Kant D1 system Monteringsvejledning

Gyptone Kant D1 system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone akustikloft med Kant D er et færdigmalet, demonterbart loft, monteret i skjult skinnesystem (T-). Lofter med Kant D er altid

Læs mere

fermacell Produktoversigt

fermacell Produktoversigt fermacell Produktoversigt 2 Indhold fermacell Produkter n fermacell Fibergips retkant 3 n fermacell Fibergips spartelkant 4 n fermacell Gulvelementer 5 n fermacell Powerpanel H 2O 6 n fermacell Powerpanel

Læs mere

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Let facadebeklædning, HardiePlank Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram

Læs mere

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer gipsplader på stålskelet. indervægge

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer gipsplader på stålskelet. indervægge Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer gipsplader på stålskelet. MONTAGE LETTE INDERVÆGGE / GIPSPLADER PROFILER OG TILBEHØR Se også produktoversigt bagerst

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. Side 2 af 9 PLANTEGNING Side 3 af 9

Læs mere

Gyproc Habito Ekstra stærke gipsvægge med høj bæreevne

Gyproc Habito Ekstra stærke gipsvægge med høj bæreevne Gyproc Habito Ekstra stærke gipsvægge med høj bæreevne Gipsvægge med høj bæreevne Takket være en ny patenteret teknologi, har vi hos Gyproc udviklet Gyproc Habito gipsplader med revolutionerende styrke

Læs mere

Veludført Træhåndværk - kundepjece

Veludført Træhåndværk - kundepjece 1 Udvendige beklædninger Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk - kundepjece - Om træ og andre byggematerialers tolerancer 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 1. udgave

Læs mere

3.6.1. Projektering / Brandisolering af bærende stålkonstruktioner / Konstruktionseksempler. Glasroc F FireCase. Konstruktionseksempler - Søjler

3.6.1. Projektering / Brandisolering af bærende stålkonstruktioner / Konstruktionseksempler. Glasroc F FireCase. Konstruktionseksempler - Søjler Konstruktionseksempler - Søjler -sidet beklædt søjle med lag som er samlet med skruer alt. klammer. -sidet beklædt søjle med lag som er samlet med skruer alt. klammer samt stålvinkler. Figur A Figur B

Læs mere

Gyproc Håndbog 9. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Indervægge / System Gyproc XR 450. System Gyproc XR TM 450

Gyproc Håndbog 9. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Indervægge / System Gyproc XR 450. System Gyproc XR TM 450 System Gyproc XR TM 450 Systembeskrivelse System Gyproc XR 450 er et system til opbygning af lette indervægge. Systemet er opbygget af 900 mm brede gipsplader på et stålskelet bestående af Gyproc XR-lægter

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning.

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. 1 Dimensioner Tykkelse: Bredde: Længde: 21 mm 260 mm 1200 + 2400 mm Opbygning Hørning Slotsplanke leveres lamineret af 6 mm europæisk eg,

Læs mere

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C.

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C. Vi anbefaler at læse følgende lægningsvejledning for ikke at glemme noget og for at drage fuld nytte af dit gulv i mange år. ANVENDELSE LÆGNINGSVEJLEDNING BRUG Gulvbelægning som udelukkende er beregnet

Læs mere