kandi- Sendt pr. februar juni 2013 Sprog: Udbudssted: Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme: og mak- Dansk titel:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kandi- Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme: og mak- Dansk titel:"

Transkript

1 Copenhagenn Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse i erhvervsøkonomi og politik. Akkrediteringsrådet har akkrediteret kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi og politik positivt. Rådet har truffet afgørelsen påå baggrund af den vedlagte akkrerelevans r diteringsrapport, som ACE Denmark har udarbejdet. Det er rådets faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens og kvalitet er opfyldt tilfredsstillende. Rådet har vurderet uddannelsen ud fra f de kriterier for relevans og kvalitet, som fremgår af akkrediteringsbekendtgørelsen 1 og Vejledning til ansøgning om akkre- 1. ditering og godkendelsee af eksisterende universitetsuddannelser, 2. udgave, februar Dato for rådsmøde: Akkrediteringsperioden gælder til: 19. juni julii 2019 Sprog: Censorkorps: Uddannelsen udbydes på engelsk Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for erhvervsøkonomi Udbudssted: Uddannelsen udbydes: Københavnn (Frederiksberg) Uddannelsen udbydes ikke på andre universiteter. Akkrediteringsrådet 5. juli 2013 Danmarks Akkrediteringsinstitution Bredgade København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Malene Hyldekrog Telefon E-post Ref.-nr. 12/ Dansk titel: Cand.merc. (pol.) Normeret studietid: 120 ECTS Styrelsen for Universiteter og Internationalisering har 4. juli 2013 truffet afgørel- og mak- se (vedlagt) om uddannelsens titel, takstindplacering, normeret studietidd simumramme: Engelsk titel: Master of Sciencee (MSc) in International Business and Politics Takst: Heltidstakst 1 Aktivitetsgruppekoden er Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om o kriterier for universitetsuddannelsers relevans og o kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen). Side 1/ /2

2 Maksimumramme: Universitetet har fastsatt en maksi- mumramme på 120 studerende. Danmarks Statistik: UDD 5653 AUDDD 5653 Andre oplysninger såsom adgangskrav, udvælgelseskriterier og tekst till uddan- jf. nelsesguiden fremgår af akkrediteringsrapporten. Rådet har på baggrund af styrelsenss afgørelse godkendt jeres uddannelse, universitetslovens 3, stk I er velkomne til at kontakte direktør Anette Dørge Jessen på hvis I har spørgsmål eller behovv for mere information. Med venlig hilsen Danmarks Akkrediteringsinstitution Christian Thune Næstformand Akkrediteringsrådet Anette Dørge Jessen Direktør Danmarks akkrediteringsinstitution Bilag: Kopi af styrelsens afgørelse Kopi af akkrediteringsrapport Dette brev er også sendt til: Børne- og Undervisningsministeriet Danmarks Statistik Styrelsen for Universiteter og Internationalisering 2 Lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni (universitetsloven). Side 2/ 2

3 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Copenhagen Business School Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings afgørelse vedrørende eksisterende kandidatuddannelse i international erhvervsøkonomi og politik ved Copenhagen Business School Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 19. juni 2013 behandlet Copenhagen Business Schools ansøgning om akkreditering og godkendelse af en eksisterende kandidatuddannelse i international erhvervsøkonomi og politik. Akkrediteringsrådet har akkrediteret uddannelsen positivt. ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen sendte ved brev af 21. juni 2013 Rådets indstillinger om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel, normeret studietid og eventuelle maksimumsrammer for tilgangen m.v. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering har truffet følgende afgørelse i sagen: Kandidatuddannelsen i international erhvervsøkonomi og politik skal godkendes efter reglerne i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), som ændret ved bekendtgørelse nr. 429 af 10. maj 2012, herunder juli 2013 Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Bredgade København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Anders Bau Truelsen Telefon E-post Ref.-nr. 13/ Ad titel: Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens 18, stk. 1 og nr i bilag 1, fastlægges uddannelsens titel til: Dansk: Engelsk: Cand.merc.(pol.) Master of Science (MSc) in International Business and Politics Ad normeret studietid: Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens 17, fastlægges uddannelsens normering til 120 ECTS-point. Ad tilskudsmæssig indplacering: Kandidatuddannelsen indplaceres til heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er Styrelsen kan endvidere oplyse, at der til brug for indberetning til Danmarks Statistik er fastsat følgende koder: Side 1/2

4 Danmarks Statistik: UDD 5653 AUDD 5653 Ad eventuel maksimumramme for tilgang: Styrelsen ønsker ikke at fastsætte en maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen. Universitetet bestemmer derfor selv efter reglerne om frit optag, hvor mange studerende der optages på uddannelsen, jf. 8, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 241 af 11. marts 2013 om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen). Styrelsen har noteret sig, at universitetet har fastsat en maksimumramme for tilgangen til uddannelsen på 120 studerende. Herudover kan vi meddele følgende: Ad sprog: Vi har noteret os, at uddannelsen udbydes på engelsk. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Vi bemærker hertil, at det fremgår af kandidatadgangsbekendtgørelsens 6, stk. 1, at hvis en uddannelse eller væsentlige dele heraf udbydes på engelsk, skal ansøgeren senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, dokumentere kundskaber i engelsk svarende til mindst engelsk B-niveau. Ad tilknytning til censorkorps: Vi har noteret os, at uddannelsen tilknyttes censorkorpset for erhvervsøkonomi. Med venlig hilsen Anders Bau Truelsen Fuldmægtig Side 2/2

5 Kandidatuddannelse i international erhvervsøkonomi og politik Copenhagen Business School Turnusakkreditering

6 Turnusakkreditering, Publikationen er udgivet elektronisk på 2

7 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling... 7 Grundoplysninger for kandidatuddannelsen... 8 Kandidatuddannelsens kompetenceprofil... 9 Kandidatuddannelsens struktur Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet. 13 Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 5: Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen Indstilling til UI for kandidatuddannelsen i international erhvervsøkonomi og politik Oplysninger til UI om kandidatuddannelsen i international erhvervsøkonomi og politik

8 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af uddannelsen. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af ACE Denmark. Den faglige vurdering, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af et akkrediteringspanel. Akkrediteringspanelet har læst universitetets dokumentationsrapport og har haft møder med repræsentanter for uddannelsen. ACE Denmark har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af panelets faglige vurderinger. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Akkrediteringspanelet har vurderet uddannelsen ud fra de kriterier som fremgår af akkrediteringsbekendtgørelsen 1 og Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (UI) træffer afgørelse om uddannelsens juridiske forhold 2 på baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling. Akkrediteringsrapporten består af fire dele: - ACE Denmarks indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger om uddannelsen, uddannelsens kompetenceprofil og struktur - Den faglige vurdering af uddannelsen - Indstilling og oplysninger til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering 1 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (Akkrediteringsbekendtgørelsen) 2 Uddannelsens tilskudsmæssige placering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UI-forhold) 4

9 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Der er nedsat et akkrediteringspanel som del af sagsbehandlingen. Akkrediteringspanelet er sammensat af personer, som har en indgående forståelse for undervisning og forskning inden for fagområdet, uddannelsestilrettelæggelse og forholdene på arbejdsmarkedet. Akkrediteringspanelet for kandidatuddannelsen i international erhvervsøkonomi og politik består af en kernefaglig ekspert, en aftagerrepræsentant og en studerende. Kernefaglig ekspert Professor Ole Gunnar Austvik, Høgskolen i Lillehammer. Ole Gunnar Austvik er professor i politisk økonomi og vicerektor for forskning ved Høgskolen i Lillehammer, Norge. Han er dr.philos i statsvitenskap og cand.oecon (samfundsøkonomi) fra Universitetet i Oslo. Han har desuden graden MPA i politisk økonomi fra Harvard Kennedy School (John F. Kennedy School of Government), Harvard University, USA. Austvik er også professor II i petroleumsøkonomi ved Handelshøyskolen BI og forsker II ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), begge i Oslo. Austvik har tidligere arbejdet blandt andet ved Statistisk Sentralbyrå. Austvik har skrevet en række artikler og bøger inden for international politisk økonomi, petroleumsøkonomi og politik og europæisk integration. Han underviser i mikroøkonomi, makroøkonomi, international økonomi, international politisk økonomi, europæisk integration, petroleumsøkonomi og politik. Aftagerrepræsentant Christian Michel Trappaud Saugman, Salgsdirektør Netdesign, A/S. Christian Saugman er i dag Salgsdirektør i NetDesign, der er et datterselskab i TDC gruppen. Christian Saugman har tidligere bestredet en lang række stillinger indenfor IT & telebranchen alle med fokus på salg, strategi og forretningsudvikling. Christian Saugman er HD i international business fra CBS, og har senere suppleret denne med en ICT Mini-MBA med speciale i managing ICT Software & Services Strategically fra CBS SIMI Executive. Studerende Katrine Leth Svendsen, studerende på kandidatuddannelsen i økonomi, Aarhus Universitet. Katrine Leth Svendsen er kandidatstuderende på økonomi (cand.oecon.), Aarhus Universitet. Hun har i 2 år været ansat på Institut for Økonomi, AU, som studievejleder. Hun har desuden været studenterpolitisk aktiv gennem studenterforeningen Frit Forum og var i 2011 foreningens spidskandidat til universitetsvalget på Aarhus Universitet. Ydermere har hun været studenterrepræsentant i Socialdemokraternes nationale videnskabs- og forskningsudvalg. Katrine Leth Svendsen har haft et udlandsophold i Europa-Parlamentet i Bruxelles og et projektorienteret forløb hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. 5

10 Datoer i sagsbehandlingen Dokumentationsrapport modtaget 14. december 2012 Eventuel indhentning af supplerende dokumentation 17. april 2013 vedr. uddybning af udvælgelseskriterier ved maksimumramme. Akkrediteringspanelets besøg på universitetet 19. marts 2013 Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 2. maj

11 Indstilling Indstilling Kriterievurderinger Positiv akkreditering Tilfredsstillende Betinget positiv akkreditering Delvist tilfredsstillende Afslag på akkreditering Ikke tilfredsstillende Begrundelse Kandidatuddannelsen i international erhvervsøkonomi og politik på CBS indstilles til positiv akkreditering. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen på tilfredsstillende vis opfylder kriterierne for: - Behov for uddannelsen (kriterium 1) - Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte (kriterium 3) - Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse (kriterium 4) Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen på delvist tilfredsstillende vis opfylder: - Forskningsbaseret uddannelse (kriterium 2), da der ikke i tilstrækkelig grad er sikret en tæt kontakt mellem studerende og forskere. - Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 5), fordi ledelsen ikke analyserer og anvender relevant information om gennemførselstider i den løbende interne kvalitetssikring af uddannelsen. Indstillingen sker på baggrund af en samlet vurdering af uddannelsens kvalitet og relevans. Der er foretaget en analyse af antallet problemer og deres karakter, herunder om problemerne er forbundne, og i hvilken grad universitetet har igangsat initiativer til at løse problemerne. Kandidatuddannelsen i international erhvervsøkonomi og politik er en relativt ny uddannelse, der optog de første studerende i september Uddannelsen er fagligt velfungerende, og studiemiljøet bærer præg af et højt fagligt engagement blandt både studerende og undervisere. Der findes en uformel kontakt til dimittenderne gennem to alumneforeninger, og CBS har gennemført en systematisk dimittendundersøgelse, hvor resultaterne forventes at være klar i foråret Kompetenceprofilen afspejler kvalifikationsrammens niveau for kandidatuddannelser, og der er sammenhæng mellem kompetenceprofilen og fagelementernes læringsmål. Der er en god faglig progression i uddannelsen som helhed. Uddannelsen er baseret på forskning af høj kvalitet og knyttet til et bredt og solidt forskningsmiljø. Universitetet har dog ikke i tilstrækkelig grad sikret, at de studerende har en tæt kontakt til forskerne. Den nuværende STUD/VIP ratio er forholdsvist høj og flere af de studerende på uddannelsen oplever, at det er vanskeligt at etablere en tæt kontakt. Samtidig har universitetet planer om at øge optaget af udenlandske studerende. Universitetet har et velfungerende kvalitetssikringssystem, som medvirker til at sikre kvaliteten og relevansen af uddannelsen, dog kan anvendelsen af nøgletal forbedres: De studerende er længere om at gennemføre uddannelsen end gennemsnittet for CBS kandidatuddannelser, men ledelsen har ikke foretaget en analyse, som kan identificere de bagvedliggende årsager eller planer om en sådan. Den interne kvalitetssikring er iøvrigt velfungerende, og kandidatuddannelsen har gennemført en evalueringsproces, som har resulteret i en revideret studieordning. 7

12 Grundoplysninger for kandidatuddannelsen Udbudssted København (Frederiksberg) Sprog Engelsk Hovedområde Uddannelsen hører under det samfundsvidenskabelige hovedområde Grundoplysninger pr. 1/10 i de seneste tre år Optagne Indskrevne Fuldførte Tilvalgsstuderende

13 Kandidatuddannelsens kompetenceprofil The Master of Science in International Business and Politics is a research based full time graduate level programme that builds upon competencies acquired in the Bachelor of Science in International Business and Politics or equivalent programmes. It focuses on international interactions between businesses, national and international political institutions, and NGOs with the objective of giving students the qualifications to independently analyze such interactions in an action-oriented perspective, based on a deeper understanding of all actors. The objective is to qualify students for careers in all three types of organizations, and to prepare students for further education including research education (PhD) programmes. A graduate from the MSc programme in International Business and Politics has the following competencies and qualifications: Academic competencies: 1. Has knowledge and understanding of specialized and advanced problems and results in international business and management studies, political science, and international political economy, focussing on interactions between businesses, national and international political institutions, and non-governmental organisations. 2. Can independently identify, retrieve and critically use relevant research based knowledge within these areas. Intellectual competencies: 1. Can argue analytically, reflectively, and critically at a high academic level. 2. Can pose and develop relevant questions for analysis in the fields of international business and management studies, political science, and international political economy, and can carry out the analysis in accordance with normal academic standards. 3. Can utilize these skills to identify problems and develop solutions for private and public enterprises and organisations. Practical competencies: 1. Can communicate research results clearly and precisely, orally and in writing, to a variety of audiences. 2. Can collaborate with people having the same or other academic backgrounds in working with and solving problems that involve a variety of fields. 3. Can maintain and develop his/her academic and intellectual competencies. (Studieordning, s.11-12) 9

14 Kandidatuddannelsens struktur Studieordning, s

15 Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 1 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Dialog med aftagerpanel og aftagere Dialogen med aftagerpaneler sker både centralt og decentralt. På det centrale niveau bliver uddannelsen taget op på møder i dekanens Advisory Board. Panelet har til formål at diskutere CBS s strategiske ageren på uddannelsesområdet. På uddannelsesniveau nedsatte CBS i foråret 2012 et nyt rådgivende panel. Kandidatuddannelsen blev tilrettelagt i forlængelse af udviklingen af bachelor i international erhvervsøkonomi og politik, og det nedsatte panel er fælles for bachelor og kandidatstudiet. Ved panelets sammensætning lagde CBS især vægt på at få repræsentation fra forskellige typer af aftagere: Internationalt orienterede offentlige og private organisationer, profit og non-profit organisationer og virksomheder. Panelet indeholder på nuværende tidspunkt repræsentanter for IBM Denmark, World Food Program (Rom), DONG Energy, Boston Consulting Group, Udenrigsministeriet, Dansk Industri og Dansk Røde Kors (dokumentationsrapport, s.4). Aftagerpanelet har indtil videre afholdt to møder d. 11. juni og 15. november Det er besluttet, at der skal afholdes mindst et møde om året. Konkret har panelet bidraget med et forslag om, at refleksion over analyseresultaters praksisimplikationer skal være et eksplicit krav i alle fagelementer, der rummer selvstændig analyse. Forslaget blev efterfølgende taget op i studienævnet, som har besluttet at arbejde videre dermed (dokumentationsrapport, s.4). Akkrediteringspanelet bemærker, at det rådgivende panel med fordel kan inddrage flere internationale repræsentanter. Kandidatuddannelsen er en internationalt orienteret uddannelse, og CBS har derudover ambitioner om at øge internationaliseringen af uddannelsen i de kommende år. På besøget orienterede studieleder om, at der allerede findes international repræsentation, og at det er vanskeligt at skabe en god mødekadence og fremmøde, hvis en stor del af aftagerpanelet består af internationale repræsentanter. Akkrediteringspanelet har forståelse for udfordringen ved international deltagelse, men lægger stadig vægt på, at der kan arbejdes videre med sammensætningen af medlemmer i aftagerpanelet for at styrke det internationale perspektiv på uddannelsen. F.eks. kan universitetet i højere grad anvende udenlandske repræsentanter, som er bosat i Danmark. Samlet set vurderer panelet, at universitetet er i løbende dialog med aftagere om uddannelsens relevans og kvalitet. Dialog med dimittender CBS har i efteråret 2012 udsendt en survey-baseret dimittendundersøgelse for kandidatuddannelsen og resultaterne forventes at være klar i april Uddannelsen blev oprettet i 2008 og har indtil videre kun produceret omkring 60 kandidater. Det har derfor først nu været muligt at skabe et grundlag for en formaliseret dimittendkontakt. På besøget orienterede studieledelsen om, at der findes en uformel kontakt til alumni gennem studenterforeningerne IBP Union og IBP Alumni Association. Derudover har studiet kontakt til dimittenderne via uformelle møder og deltagelse i særlige arrangementer. 11

16 Beskæftigelse CBS har på nuværende tidspunkt ingen systematisk information om kandidaternes beskæftigelsessituation. Det begrundes med, at uddannelsen er en forholdsvist ny uddannelse og kun omkring 60 studerende har dimitteret. Studieledelsen har dog en uformel kontakt til dimittenderne, som peger på, at de finder relevant beskæftigelse. CBS har vedlagt en opgørelse for dimittender fra cand.merc. uddannelserne på CBS, som viser at ledigheden i 2010 her ligger på 4 pct. (dokumentationsrapport, s.6) Relevant beskæftigelse Som eksempler på dimittendernes jobfunktioner nævner CBS: Kommunikationskonsulent, rådgiver for arktiske forhold i miljøorganisation, Outsourcing manager i industrivirksomhed, fuldmægtig i centraladministrationen, konsulent i privat virksomhed m.m. (dokumentationsrapport s.5). De nævnte eksempler dækker bredt og giver ikke panelet et klart billede af beskæftigelsessituationen. Panelet konstaterer, at en forholdsvist lille studenterbestand har afsluttet uddannelsen, og vurderer, at det endnu er for tidligt at konkludere på tendenserne for dimittendernes beskæftigelse. Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s

17 Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet Kriterium 2 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Sammenhæng mellem forskningsområder og uddannelsens fagelementer Kandidatuddannelsen er en kombinationsuddannelse, der kombinerer erhvervsøkonomiske og politologiske fag, samt jura. Uddannelsen trækker på flere fagområder, hvilket især involverer fire institutter på CBS. Det drejer sig om Department of Business and Politics (DBP), Institut for Strategi og Globalisering (SMG), Juridisk institut (JUR) og Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF). Det fremgår af ansøgningen, at der er mere end 25 aktive forskere fra adjunkt til professorniveau på de forskningsområder, der er knyttet til uddannelsen og dens fagelementer. Oversigten nedenfor viser centrale aktive forskere, der er koblet til uddannelsens fag (bilag, kriterium 2). Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem forskningsområder tilknyttet uddannelsen og dens fagelementer. 13

18 Forskningens samvirke med praksis Ifølge CBS kan samarbejdet med praksisfeltet være mere eller mindre udtalt på de enkelte fag: Det gælder for alle fag på uddannelsen, at VIPernes forskning er praksisnær i den forstand, at den i stor udstrækning baserer sig på interviews med og/eller informationer indhentet fra aktive praktikere. Forskningens genstand er i mange tilfælde praksis, hvad enten det er virksomhedspraksis eller praksis i nationale eller internationale politiske institutioner (dokumentationsrapport s.8). Akkrediteringspanelet vurderer, at forskningen samvirker med praksis. Uddannelsens tilrettelæggere De videnskabelige medarbejdere, der tilrettelægger undervisningen, består dels af medlemmerne af studienævnet, hvoraf nogle også er fagkoordinatorer, og dels af fagkoordinatorer, der ikke er studienævnsmedlemmer. Det er de fagansvarlige som udarbejder forslag til pensa, fagbeskrivelser og læseplaner for de enkelte fag, hvorefter studienævnet træffer den endelige beslutning om indholdet. Studienævnets medlemmer er på nuværende tidspunkt: Lektor Jeppe Strandsbjerg, studieleder, DBP (Department of Business and Politics) Lektor Lars Heide, LPF (Institut for Ledelse, Politik og Filosofi) Adjunkt Jaspar Hotho, SMG (Institut for Strategi og Globalisering) Professor mso Anna Leander, LPF Professor Morten Ougaard, DBP Fagkoordinatorer der ikke er i studienævnet: Lektor Andrej Savin, JUR Professor Lynn Roseberry, JUR Lektor Henrik Andersen, JUR Professor Dana Minbaeva, SMG Lektor Christian Geisler Asmussen, SMG Professor Leonard Seabrooke, DBP Adjunkt James Perry, DBP. Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af de vedlagte cv er og publikationslister, at uddannelsen i udstrakt grad tilrettelægges af VIP er, der forsker inden for et forskningsområde, der er relevant for uddannelsen. VIP/DVIP-ratio Universitetet oplyser følgende tal for de seneste 3 år (dokumentationsrapport s.9). Panelet noterer sig, at ratioen ligger over landsgennemsnittet: 14

19 Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende på kandidatuddannelsen i udstrakt grad undervises af VIP er. Antal studerende pr. VIP Tabellen nedenfor illustrerer stud/vip ratio på uddannelsen fra Variationerne skyldes ifølge CBS, at optaget er steget hen over årene, og at det er blevet økonomisk muligt at øge mængden af undervisning. CBS skriver, at de forventer, at ratioen stabiliseres omkring dette niveau i de kommende år (dokumentationsrapport, s.10). Studienævnet faciliterer de studerendes individuelle kontakt med forskere ved at publicere og løbende opdatere et vejlederkatalog med oversigt over relevante og tilgængelige vejledere og deres kompetencer (dokumentationsrapport s.11). Det bruges i vid udstrækning af de studerende i forbindelse med selvstændige skriftlige opgaver og specialeskrivning. Panelet finder tiltaget positivt. På besøget gav flere af de studerende udtryk for, at det er vanskeligt at få kontakt til deres undervisere. Det kommer særligt til udtryk i kurser med undervisning i store hold, hvorimod problemet er mindre udtalt i specialiseringskurserne, hvor undervisningsholdene er mindre. De studerendes oplevelse af en manglende dialog viser sig for eksempel ved behovet for feedback eller spørgsmål i forbindelse med faglige opgaver. Derud- 15

20 over var en del af de udenlandske studerende ikke klar over, hvor eller hvornår de har mulighed for at træffe deres undervisere udenfor den planlagte undervisningstid. CBS har en ambition om at øge optaget af udenlandske studerende (jf. bilag til kriterium 4, Enhancing Internationalization of the IBP Program ). Der er sat en øvre grænse for optaget på 120 studerende per årgang, hvilket er 25 studerende mere, end der blev optaget i Akkrediteringspanelet bemærker, at den gennemsnitlige STUD/VIP-ratio (målt i årsværk) er forholdsvist høj. Panelet anerkender, at ratioen er forbedret fra , men finder ikke at tallene fra de tre opgjorte år kan siges at udtrykke en entydig tendens. Panelet må også forholde sig til, at CBS ønsker at øge optaget, og at flere studerende på uddannelsen fortæller, at kontakten til VIP er ikke er tæt nok. Universitetet oplyser ikke, hvordan en tæt kontakt mellem VIP og studerende vil blive sikret fremover med det nuværende eller et større optag. Akkrediteringspanelet vurderer samlet set, at de studerende ikke i tilstrækkelig grad sikres en tæt kontakt til VIP. Forskningsmiljøets kvalitet Følgende tabel viser antal publikationer fordelt på institutter knyttet til uddannelsen Herefter findes tabel som viser institutternes resultater målt med Forsknings- og Innovationsstyrelsens bibliometriske forskningsindikator (dokumentationsrapport, s.12-13) 16

21 Akkrediteringspanelet bemærker, at der er tale om opgørelser, der dækker alle VIP er ved de fire institutter, og således omfatter en større gruppe end de omkring 25 forskere, som CBS har angivet, udgør uddannelsens forskningsbase. Panelet vurderer på baggrund af de vedlagte cv er for de centrale VIP er på uddannelsen og de overordnede opgørelser over publikationer, at forskningsmiljøet, som er knyttet til uddannelsen, er af høj kvalitet. Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 er delvist tilfredsstillende opfyldt, da der ikke i tilstrækkelig grad er sikret en tæt kontakt mellem studerende og forskere. Panelet vurderer, at der er sammenhæng mellem forskningsmiljøerne tilknyttet uddannelsen og fagelementerne og tilsidst at forskningsmiljøet tilknyttet uddannelsen har en høj kvalitet. Dokumentation Dokumentationsrapport, s.7-13 Bilag (kriterium 2): Oversigt over forskningsområder og fag, cv er og publikationslister. Bilag (kriterium 4): Development Project 2, Enhancing Internationalization of the IBP Program 17

22 Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Kriterium 3 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Titel Kandidatuddannelsen er en erhvervsøkonomisk kombinationsuddannelse, som giver ret til titlen Cand.merc.(pol.) og på engelsk Master of Science in International Business and Politics. Kandidatuddannelsen kombinerer erhvervsøkonomiske og politologiske fag. Uddannelsen har et element af jura, som fokuserer på problemstillinger, der vedrører det internationale samspil mellem virksomheder, offentlige institutioner og NGO er. Uddannelsen er tilrettelagt som en overbygning til bacheloruddannelsen i international erhvervsøkonomi og politik. Panelet vurderer, at kandidatuddannelsens kompetenceprofil svarer til uddannelsens titel og navn. Niveau CBS har redegjort for uddannelsens kompetenceprofil og sammenholdt med kvalifikationsrammen. Nedenfor ses et uddrag: Akkrediteringspanelet vurderer, at kandidatuddannelsens kompetenceprofil lever op til den relevante typebeskrivelse i kvalifikationsrammen. Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport s.7-13 Bilag (kriterium 3): IBP og kvalifikationsrammen 18

23 Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 4 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Sammenhæng mellem adgangsgrundlag og fagligt niveau Der er følgende adgangskrav til uddannelsen: Direkte adgangsgivende bacheloruddannelser: - BSc in International Business and Politics - BSc in Business Administration and Sociology Adgangskrav for øvrige ansøgere: - Engelsk niveau A - 30 ECTS økonomiske og erhvervsøkonomiske fag - 30 ECTS politologiske fag CBS oplyser, at omkring halvdelen af de studerende er IBP bachelorer, og en stor del af de studerende kommer fra udlandet eller har anden samfundsvidenskabelig baggrund. Det betyder, at de studerendes forudsætninger inden for uddannelsens kerneområder er forskellige. Typisk er studerende, som ikke er IBP bachelorer, svagere i enten de erhvervsøkonomiske eller de politologiske komponenter (dokumentationsrapport, s.15). Studienævnet har taget højde for de studerendes forskellige forudsætninger i tilrettelæggelsen af uddannelsen. For at sikre et fælles udgangspunkt indeholder de første kurser en grundlæggende introduktion til fagområdet, dog uden at bære præg af repetition i forhold til BSc in International Business and Politics (IBP). Underviserne anvender samundervisning og casebaseret undervisning til at støtte studerende, som ikke er IBP bachelorer, til at opnå det rette niveau. De to indledende kurser har af hensyn til indføringen af ikke-ibp bachelorer et generelt fokus, men samtidig anvendes nye forskningsbaserede perspektiver. På besøget bekræftede de studerende, at de indledende kurser giver en dybere faglig viden i forhold til IBP bacheloruddannelsen, og at der ikke findes større overlap mellem IBP bachelor og kandidat. Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem adgangskravene og uddannelsens faglige niveau. Faglig progression fra første til sidste semester CBS har vedlagt en gennemgang af den faglige progression i uddannelsen. Som nævnt ovenfor, anvender underviserne de indledende kurser til dels at sikre et fælles udgangspunkt for studerende med forskellige baggrunde, og dels at give de studerende en dybere viden om ny forskning. Kandidatuddannelsen adskiller sig især fra IBP bacheloruddannelsen ved at indeholde et element af jura, og der findes derfor også et introducerende kursus inden for International Economic Law på første semester. Anden semester indledes med et metodefag, som bygger ovenpå de studerendes viden fra uddannelsens fire første kurser. Formålet med metodefaget er at udvikle de studerendes evner til at udvælge, kombinere og anvende metoder fra forskellige discipliner i fler- og tværfaglige sammenhænge (bilag, kriterium 2, Scienti- 19

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i byggeledelse Kandidatuddannelsen

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Læs mere

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET

MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2015 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2015 Publikationen er

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning).

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning). Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Anni Søborg Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk asbe@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab,

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness. Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.dk Betinget positiv akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET Kandidatuddannelse i immunologi og inflammation Københavns Universitet Side 2 Kandidatuddannelse

Læs mere

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

Sendt pr. e-mail:.dk. Afslag på akkreditering. Akkrediteringsrådet. kreditering. Aalborg Universitet. ring. for at. opfylder. ven).

Sendt pr. e-mail:.dk. Afslag på akkreditering. Akkrediteringsrådet. kreditering. Aalborg Universitet. ring. for at. opfylder. ven). Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Lisbeth Videbæk Thomsen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, lvt@adm.aau..dk Afslag på akkreditering Akkrediteringsrådet har 15. november 2013 truffet

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I INNOVATIV KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI OG ENTREPRENEURSKAB - ICTE

KANDIDATUDDANNELSE I INNOVATIV KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI OG ENTREPRENEURSKAB - ICTE Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I INNOVATIV KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI OG ENTREPRENEURSKAB - ICTE AALBORG UNIVERSITET Kandidatuddannelsen i innovativ

Læs mere

Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle. Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk

Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle. Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk Akkreditering af eksisterende bacheloruddannelse i biblioteks- og informationsvidenskab Akkrediteringsrådet har

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere