R0NNE HAVN A/S. Ronne Havn A/S CVR-nr Arsrapport 2014 COMMERCIAL PORT OF BORNHOLM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R0NNE HAVN A/S. Ronne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50. Arsrapport 2014 COMMERCIAL PORT OF BORNHOLM"

Transkript

1 Ronne Havn A/S CVR-nr Arsrapport 2014

2 1 RONNE HAVN A/S Indhold Side Aret kort fortalt ved den adm. direktor 2 Hoved- og nogletal Pategninger Ledelse spa tegning Revisionspategning Ledelsesberetning Ronne Havn A/S' bestyrelse, direktion og ledelse Bestyrelsesarbej det Selskabsoplysninger Beretning og udvuding i regnskabsaret Ledelsens forventninger til selskabets udvikling Corporate Social Responsibility God selskabsledelse Arsregnskab 1. januar til 31. december 2014 Anvendt regnskabspraksis Re sulta topgor else Balance Pengestramsopgorelse Noter Arsrapport for Ronne Havn A/S 2014 Side 1

3 Aret kort fortalt ved den adm. direkt0r Det at have en velfungerende, tidssvarende og fleksibel havneinfrastruktur er en gevinst for et lokalsamfund, og isaer for et 0-samfund er det en vaesentlig forudsaetning for vaekst og udvikling. Det er derfor vigtigt, at Ftanne Havn A/S bliver drevet pa en made, der g0r selskabet i stand til at foretage de langsigtede investeringer, der er n0dvendige for at udvikle en infrastruktur, som ikke alene opfylder samfundets aktuelle behov, men ogsa fremtidens nye behov og udfordringer. Malet er kort sagt, at Ronne Havn A/S til enhver tid skal kunne sikre Bornholm en forsyningshavn, som lever op til de krav, en moderne havn skal kunne levere. I forlaengelse af det ligger ogsa, at selskabet ved lobende at udvikle nye forretningsomrader skal spille en aktiv rolle i bestrsebelserne for at skabe vaekst pa Bornholm. Det er et stort ansvar, selskabets bestyrelse, ledelse og medarbejdere har pataget sig, da forudsaetningen for at na malet er, at Ftanne Havn A/S' indtjeningsevne skal 0ges betydeligt de kommende ar. Det er derfor med stor tilfredshed, at jeg kan konstatere, at R0nne Havn A/S allerede i ar har indfriet tre af de fire malsaetninger, der ellers f0rst skulle vaere opnaet ved udgangen af At vi allerede i 2014 har indfriet disse malsaetninger er 1 saerliggrad tilfredsstillende, fordi opfyldelsen af dem er opnaet sidel0bende med, at selskabet har vaeret igennem store organisatoriske aendringer samtidig med, at der er investeret i et 10ft af selskabets kompetenceniveau gennem malrettet efteruddannelse af medarbejderne. Et kompetencel0ft pa alle niveauer 1 organisationen erforudsaetningen for, at R0nne Havn A/S vil kunne levere tidssvarende service samt planlaegge og gennemf0re de fremtidige investeringer. R0nne Havn A/S har i 2014 haft en tilfredsstillende udvikling og kan praesentere en markant forbedring af driftsresultatet (EBITDA) pa godt 1,4 mio. kr. fra 26,1 mio kr. i 2013 til nu 27,5 mio. kr. Den positive udvikling er bl.a. resultatet af den fokusering, der er formuleret i R0nne Havn A/S' forretnings- og strategiplan om dels at udvikle selskabets kerneforretninger og dels at laegge stor vaegt pa at reducere driftsomkostningerne. Det betyder rent faktisk, at det i 2012 opsatte resultatmal for 2016 pa 7,5 mio. kr. allerede er mere end naet i 2014 med et driftsresultat pa 7,8 mio. kr. Jeg ma konstatere, at de organisatoriske procesforandringer, der er beskrevet i "Strategi- og Forretningsplan " virker efter hensigten. Det har vist sig, at den enkelte medarbejder i R0nne Havn A/S har evnet at handtere de meget store forandringer, der er sket de sidste ar. Medarbejdere, der kan agere smidigt og hurtigt tilpasse sig omverdenens krav, er en af de vigtigste konkurrenceparametre i forhold til de markeder, hvor R0nne Havn A/S fors0ger at saelge sine ydelser. Forandringsvillighed og evnen til at omstille sig er en af de heit afg0rende organisatoriske styrker, nar nye forretningsomrader skal tiltraekkes til R0nne Havn. Arsrapport for Rounc Havn A/S 2014 Side 2

4 2014 var et godt, men ogsa arbejdsomt ar for selskabet, hvor der pa en raekke 0konomiske parametre blev sat nye rekorder i selskabets historie. Det drejer sig bl.a. om f0lgende: H0jeste omsaetning Bedste driftsresultat H0jeste soliditet H0jeste EBITDA H0jeste egenkapital Laveste langfristede gaeld (exd. reserve for pengestr0msafdaekning) Aret har ligeledes budt pa gennemf0relsen af en raekke vigtige strategiske initiativer som: Pabegyndelsen af flere kvalitetscertificeringer, der forventes afsluttet med, at R0nne Havn A/S i foraret 2015, som den f0rste i verden, bliver certificeret inden for de fire kvalitetsstandarder Forunders0gelser og opstart pa udarbejdelsen af en langsigtet Masterplan for havnen Opstart pa en l0bende implementering af "Anbefalingertil god selskabsledelse" De omtalte tiltag skal ses som delelementer i den overordnede "Strategi- og Forretningsplan , der sikrer en kontinuerlig udvikling af selskabet med saerlig fokus pa optimering og effektivisering af de enkelte processer. Der skal ogsa sasttes fokus pa udvikling og uddannelse af bestyrelse, direktion og medarbejdere. Det vil i sig selv styrke selskabets konkurrenceevne og investeringsevne i de kommende ar. Arets resultat overgar alt i alt ledelsens generelle forventninger. Investeringsevnen skal 0ges Det at udbygge havneinfrastruktur pa Bornholm er langt dyrere end de fleste andre steder i Danmark. For Reinne Havns vedkommende skyldes det, at havnen med sin vestvendte placering er udsat for vejrpavirkninger, der kan sammenlignes med dem, de jyske vestkysthavne er udsat for. R0nne Havn A/S skal styrke sin 0konomiske stilling, sa selskabet vil vaere i stand til at udbygge havnen med henblik pa at kunne servicere Bornholms indbyggere og 0ens erhvervsliv pa tilfredsstillende vis. Et Bornholm uden en tidssvarende og konkurrencedygtig forsyningshavn vil svaekke udviklingen af det bornholmske samfund. Det vil vi ikke tillade! I 2015 vil Bornholm fa reduceret indtaegten fra krydstogtsturismen, idet kun ca. 20 krydstogtsskibe kommer til R0nne. Det skyldes, at de fleste krydstogtsskibe nu er blevet sa store, at R0nne Havn A/S ikke laengere kan tilbyde den n0dvendige havneinfrastruktur. Udviklingen i st0rrelsen af skibe begrsenser sig ikke kun til krydstogtssegmentet, men gaelder ogsa for de 0vrige skibe, der besejler havnen. R0nne Havn A/S handterer ca. 1 million tons gods over kaj udover det gods, der fragtes med faergerne. Mange bornholmske virksomheders produktion og konkurrenceevne er afhsengig af, at Ronne Havn Arsrapport for Rcmnc Havn A/S 2014 Side 3

5 A/S formar at levere en infrastruktur, der kan handtere konkurrencedygtig tonnage. For at klare dette er det malsaetningen, at ftanne Havn A/S i f0rste omgang opnar en indtjeningsevne, der ligger pa niveau med gennemsnittet i branchen - vel og maerke uden at haeve priserne med mere end pristallet. Malet er, at indtjeningsevnen skal l0ftes til et niveau pa h0jde med de bedste i den danske havnebranche, saledes at R0nne Havn A/S vil kunne gennemf0re de omfattende infrastrukturinvesteringer, der er n0dvendige for at servicere Bomhoim pa forsvarlig vis og dermed vaere med til at skabe den n0dvendige vaekst pa 0en i arene fremover. Vi har i 2014 taget et stort skridt i den rigtige retning, og vi har leveret et tilfredsstillende resultat, men vi er samtidig fuldt bevidste om, at fremtidssikringen af havnen, som en vital del af "Den bornholmske motorvej", kraeveryderligere resultater. Og dem ervi klartil at levere! AThomas Bendtsen Adm. direktor Arsrapport for Remie Havn A/S 2014 Side 4

6 Hoved- og nogletal Udvikling i 2014 i forhold til 2013 Skibsanlob (antal) Tons gods (mio.) Antal passagerer (mio.) Antal biler (mio.) Omsaetning(mio.) Primaer driftsomkostning (mio.) Arsresultat(mio.) Langfristet gaeld (mio.) (excl. pengestromsafdaekning) Udvikling ,9 % 1,35 1,39 + 2,3 % 1,40 1,50 + 7,0 % 0,32 0,34 + 8,2 % 54,3 55,4 + 2,1 % 28,2 27,9-0,9 % 6,5 7,8 + 19% 98,0 80,5-17,7% «r >' -IM: Side 5

7 i R0NNE HAVN A/S C0MM6RCIAL PORT OF BCRhHCl-W Fem ars hovedtalsoversigt 2014 tkr tki' tkr tkr tkr. Re sultatopgerelse: Nettoomsaetning Primaert resultatf0r afskrivninger (EBITDA) Primsert resultat'febit) ;4f lgi (1.693) Finansielle poster (netto) Arets resultat i^ (8.518) Balance: Balancesum Investeringer i materielle aktiver Egenkapitai Pengestromme: Driftaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Pengestrpmme i alt (624) (20.029) (816) (8.791) (40.206) (39.583) Medarbejdere: Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere Nngletal i % *): Overskudsgrad Afkastningsgrad Egenkapitalandel Forrentningaf egenkapitai Finansiel Gearing Driftsgeanng ,2 (3,1) 10,3 19,2 5,7 (0,8) 2,0 4,0 42,5 35,9 34,6 41,0 7,6 (10,2) 0,3 4,9 1,2 1, ,0 4,2 5,5 7,9 4,5 *) N0gletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & N0gletal 2010". For definitioner se i afsnit om anvendt regnskabspraksis. Arsrapport for Ronne Havn A/S 2014 Side 6

8 COMMERCIAL POFLTOF Pategninger Le del s e spate gning tr 7okm:rtn^r;shandiet oe 8odkendt srsra^otte" ^,. ianoa, Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med arsregnskabsloven. finansielle stllll^s'decerllb^^ aktiver' Passiver og forregnskabsaret1. januar december2014. resu ^ af selskabets aktiviteter og pengestr0mme rk sssn'ss hd:ho'der en retvisende redeg0reise stilling. 0g 0konomiske forhold, arets resultat og af selskabets finansielle Arsrapporten mdstilles til generalforsamlingens godkendelse. R0nne, den 25. februar 2015 Direktion: lomas Bendtsen ^Adm. direktor Max Hansen 0konomidirekt0r Bestyrelse: I. I Thomas Thors Formand Ernst JerJs^n Naestformand Kirstine van Sabben m. f ^ Lars Karlsson Side 7

9 R0NNE HAVN MS COMMERCIAL PORT Of BOSUHOLW, Den uafhaengige revisors pategning Til aktionsererne i R0nne Havn A/S Vi har revideret arsregnskabet for R0nne Havn A/S for regnskabsaret 1. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopg0reise, balance, egenkapitalopg0relse, pengestr0msopg0relse og noter. Arsregnskabet udarbejdes efter arsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for arsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et arsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med arsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser n0dvendig for at udarbejde et arsregnskab uden vassentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser elier fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om arsregnskabet pa grundlag af vores revision. Vi har udf0rt revisionen i overensstemmelse med intemationale standarder om revision og yderligere krav if0lge dansk revisorlovgivning. Dette kraever, at vi overholder etiske krav samt planlaegger og udf0rer revisionen for at opna h0j grad af sikkerhed for, om arsregnskabet er uden vaesentlig fejlinformation. En revision omfatter udf0relse af revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for bel0b og oplysninger i arsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhaenger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for vaesentlig fejlinformation i arsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et arsregnskab, der giver et retvisende billede. Formalet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstaendighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmaessige sk0n er rimelige samt den samlede praesentation af arsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstraekkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestr0mme for regnskabsaret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med arsregnskabsloven. Arsrapport for Rfjnne Havn A/S 2014 Side 8

10 COMMERCIAL PORT OF ECRKHOLr,!, Udtalelse om Ipdplsesbprpfnincrpn at oplysningeme i ledelsesberetningen er i ovarensstemmelsa med lrtegnskab«^ ' R0nne, den 26. februar 2015 Bornholms Revision, Statsautoriserede revisorer Jens^Otto A. Sonne Stafeautoriseret revisor Henrik Westh Thorsen Statsautoriseret revisor Side 9

11 R0nne Havn A/S' bestyrelse, direktion og ledelse Bestyrelse Thomas Thors Alder: 65 ar Laege Formand for bestyrelsen i 2012 Indtradti bestyrelsen i 2012, Uafhaengig. Valgperiode udlober i Ledelseserhverv: Praktiserende Laege Fhv. borgmester, Bornholms Regionskommune Saerlige kompetencer: Politisk erfaring Ledelseserfaring Ernst Jensen Alder: 60 ar Bager Naestformand for bestyrelsen Indtradt i bestyrelsen i 2010, Uafhaengig. Valgperiode udl0ber i Ledelseserhverv: Formand for LO Bornholms bestyrelse Formand for BornPro's bestyrelse (Bornholms Produktionsskole) Bestyrelsesmedlem i AOF Bornholm Bestyrelsesmedlem i Bornholms Efterskole Winni Grosboll Alder: 38 ar Cand.mag. - historie og samfund Bestyrelsesmedlem Indtradt i bestyrelsen i 2014, Afhaengig. Valgperiode udlober i Ledelseserhverv: Borgmester, Bornholms Regionskommune Saerlige kompetencer: Politisk erfaring Ledelseserfaring Sserlige kompetencer: Samarbejde - forhandlings- og losningsonenteret. Arbejdsmilj0. Arsrapport for Rflrme Havn A/S 2014 Side 10

12 Steen Colberg Jensen Alder: 57 ar T0mmermester Indtradt i bestyrelsen i 2011, Afhaengig. Valgperiode udl0ber i Ledelseserhverv: Selvstaendig erhvervsdrivende Viceborgmester Bornholms Regionskommune Sserlige kompetencer: Politisk erfaring Ledelseserfaring Kirstine van Sabben Alder: 38 ar Malermester Indtradt i bestyrelsen i 2014, Afhaengig. Valgperiode udl0ber i Ledelseserhverv: Selvstendig erhvervsdrivende Kommunalbestyrelsesmedlem Bornholms Regionskommune Saerlige kompetencer: Politisk erfaring Ledelseserfaring Jess C. Persson Alder: 39 ar Skibsf0rer Indtradt i bestyrelsen i 2014, Uafhaengig. Valgperiode udl0ber i Ledelseserhverv: Styrmand Sserlige kompetencer: Navigat0r Politisk erfaring 1 Side 11

13 Lejf Pedersen Alder: 62 ar Skibsmaegler Indtradt i bestyrelsen i 2008, Afhaengig. Valgperiode udlaber i Ledelseserhverv: Ingen eksterne ledelses-erhverv. Sserlige Kompetencer: Ledelseserfaring som selvstsendig erhvervsdrivende Erhvervserfaring som skibsmaegler, befragter. S0ret. Lars Karlsson Alder: 66 ar Ingeni0r i skibsbyggeri Forretningsudvikling v/linkoping Universitet Indtradt 1 bestyrelsen , Uafhaengig. Valgperiode udl0ber i Ledelseserhverv: Malm0 Lastbilcentral, Formand PortSide Pension, Formand Sikuki Nuuk Harbour A/S, Formand Oskarshamns Hamn AB, naestformand Frederikshavns Havn A/S, naestformand Sserlige kompetencer: Ledelses- og bestyrelseserfaring fra en lang raekke svenske og danske selskaber. Saerligviden om havnedrift. Strategiudvikling og organisationsopbygning. Erhvervspolitisk erfaring som tidligere adm. Direkt0r for CMP. Arsrapport for Ronnc Havn A/S 2014 Side 12

14 Direktion Adm. direkter Thomas Bendtsen Alder: 44 ar. Tiltradt som adm. direkt0r nov Ledelseserhverv: Nordea, lokalbankrad Danske Havnes bestyrelse Offshore Center Bornholm Uddannelse: Skibsf0rer Merkonom i ledelse HD-0kononni- og procesledelse Executive MBA (shipping & logistic) Chefgruppe Chef for krydstogt og sikkerhed Niels Lundberg Alder: 58 ar Udnaevnt 2012 Teknisk chef Jorn Nygaard Alder: 48 ar Tiltradt Chef for Maritim Service Ulla Kiersgaard Alder: 47 ar Tiltradt i konomidirekt0r Max Hansen Alder: 55 ar Tiltradt som 0konomidirekt0r i 2014 Ledelseserhverv: Ingen eksterne ledelseserhverv Uddannelse: HD i Regnskab og 0konomistyring Mini-MBA (Diplomledelse) Side 13

15 Bestyrelsesarbejdet Bestyrelsen paser, at direktionen overholder de af bestyrelsen besluttede malsaetninger, strategier, politikker m.v. Orientering fra direktionen til bestyrelsen sker ved hvert bestyrelsesm0de samt ved skriftlige manedsrapporteringer. Rapporteringen omfatter forhold vedrorende den 0konomiske stilling, l0nsomhed, udvikling og af andre forhold af relevans for selskabet. Bestyrelsen m0des mindst fire gange om aret samt efter behov. I 2014 blev der afholdt seks bestyrelsesm0der, og der er planlagt fire ordinsere bestyrelsesm0der i Afholdte bestyrelsesimder i 2014 Planlagte bestyrelsesmeder i februar april juni September november december februar juni September december 2015 Bestyrelsen modtager som anf0rt en gang manedligt en skriftlig orientering om selskabets drift og 0konomi samt vaesentlige identificerede risici. Bestyrelsen traeffer ud over beslutninger vedr0rende betydende driftsforhold blandt andet beslutninger om kapitalgrundlagets st0rrelse og sammensaetning, langsigtede forpligtelser, vaesentlige politikker og revisionsforhold. Bestyrelsen gennemgar, tilpasser og godkender arligt forretningsordenen og fastlaegger herunder de krav, der skal stilles til den rapportering, der skal ske til bestyrelsen samt til de krav, der skal opfyldes til den 0vrige kommunikation mellem de to ledelsesorganer. Bestyrelsens formand og naestformand udg0r formandskabet, der sammen med direktionen blandt andet tilrettelaegger bestyrelsens m0der. Formandens og i dennes fravaer naestformandens specifikke opgaver erfastlagt i forretningsordenen. Bestyrelsen evaluerer arligt bade bestyrelsens og direktionens arbejde, resultater og sammensaetning. Samtidig evalueres samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen. Bestyrelsen vurderer arligt, hvorvidt der er anledning til at ajourf0re eller styrke medlemmernes kompetencer i forhold til opgaverne. Desuden fastlaegger bestyrelsen arligt sine vaesentligste opgaver i relation til den l0bende vurdering af direktionens arbejde samt af, hvorledes den finansielle og ledelsesmaessige kontrol med selskabet skal forega. Arsrapport for Runne Havn A/S 2014 Side 14

16 COMMERCIAL PORT OF BOflNHOlM Selskabsoplysninger Selskabet R0nne Havn A/S Sydhavnsvej Ronne Telefon: Telefax: Hjemmeside: rlk CVR. Nr Stiftet: 25. juni 2004 Hjemsted: R0nne Regnskabsar: 1. januar december Revision Bornholms Revision, Statsautoriserede revisorer Tornegade 4, 1. sal R0nne Generalforsamling Ordinaer generalforsamling afholdes 7. april 2015 kl pa selskabets adresse. Arsrapport for Raime Havn A/S 2014 Side 15

17 Beretning Hovedaktivitet ftonne Havn A/S forestar anlaeg og drift af havneinfrastrukturen herunder daekkende vaerker, kajer, havnebassiner og tilst0dende landarealer. Selskabet kan stille kraner, pakhuse og andre faciliteter til radighed med henblik pa at betjene skibe, stevedorer, areallejere m.fl. Udvikling i regnskabsaret Generelt Ftemne Havn A/S resultat for ar 2014 udviser et overskud pa 7,8 mio. kr. mod et forventet resultat pa 6,0 mio. kr. ved arets indgang. Bestyrelsen for R0nne Havn A/S fastlagde i 2012 retningslinjerne for selskabets udvikling ved udarbejdelsen af "Strategi- og Forretningsplan ". Som et led i dette arbejde blev der i 2012 igangsat et st0rre arbejde med at gennemga driftsprocesserne for at identificere og gennemf0re effektivitetstiltag. Dette arbejde har pavirket arsresultatet positivt. Der vil i arene fremover l0bende blive arbejdet med procesforbedringer, saledes at de opstillede malsaetninger i "Strategi- og Forretningsplan " nas. Selskabets kapitalejere udarbejdede i 2012 en "Ejerstrategi", der angiver kapitalejemes forventninger til udviklingen i R0nne Havn A/S. Kapitalejerne har i "Ejerstrategien" ligeledes tilkendegivet, at kapitalejerne vil geninvestere det udbytte, kapitalejerne i givetfald har ret til at kraeve af selskabet. Bestyrelsen er tilfreds med beslutningen, da den har givet selskabet en 0get mulighed for at samle noget af den kapital, der er n0dvendig for at fremtidssikre havnen. Arets resultat er, set i forhold til selskabets fremtidige investeringsbehov, ikke tilstraekkeligt stort. For at kunne foresta den n0dvendige fremtidssikring af havneinfrastrukturen vil selskabet, selv med en optimal indtjening, have behovfor atopbygge den likvide kapital i artier. Bestyrelsen anser selskabets arsresultat for tilfredsstillende set i lyset af selskabets udvikling de seneste ar. Arsrapport for Roiinc Havn A/S 2014 Side 16

18 Omsaetning Den samlede omsaetning for R0nne Havn A/S udgjorde i ,4 mio. kr., hvilket er 1,1 mio. kr. mere end i Den stigende omsaetning er opnaet gennem vaekst i enkelte forretningsomrader og pa trods af fald i omsaetningen pa andre omrader. Nedenstaende fig. viser omsaetningens fordeling og udvikling pa kerneforretningsomraderne i Ronne Havn A/S. Omsaetnings fordeling 3% Udvikling i omsaetning Skibs- og vareafgifter Bil- og pax afgifter ISPS-afgrft Area!-ogbyg. Lejer Serviceindtaegter Andre indtaegter Skibs- og vareindtaegter Skibsindtsegter Skibs- og vareindtaegterne i R0nne Havn A/S udgjorde 35 % af den samlede omsaetning. Skibs- og vareindtaegterne blev i 2014 i alt pa 19,7 mio. kr. Det bet0d, at R0nne Havn A/S dermed fik en nedgang i skibs- og vareindtaegterne fra 2013 til 2014 pa 0,2 mio. kr. (1,3 %). Forklaringen er primaert en forandring i varegruppesammensaetningen. Antal skibsanl0b steg i perioden fra 2013 til R0nne Havn A/S fik saledes 27 flere skibsanl0b i Vaeksten i antal anl0b skyldes primaert en stigning pa 39 (5,2 %) anl0b af bulkskibe, mens der var et fald i antal anlab af skole-, milj0- og militaerfart0jer.

19 Nedenstaende fig. viser udviklingen i antal skibsanl0b og antal krydstogtsanl0b. Antal skibsanl0b Anta I krydstogtsanl0b Krydstogtssaesonen 2014 blev en middelsaeson, hvor der anl0b i alt 26 krydstogtsskibe langs kaj, hvilket er 3 mere end i Vareindtsegter Godsmaengden, der passerede gennem havnen, blev i 2014 pa 1,4 mio. tons og er dermed pa niveau med 2013 og Den totale tonsmaengde steg dog med 0,03 mio. tons fra 2013 til Vaeksten i tonsmaengden fordeler sig med et fald pa 0,9 % i indgaende og en vaekst pa 6,3 % i udgaende godsmaengde. Denne vaekst kan forst og fremmest relateres til en positiv udvikling i faergegods. Nedenstaende fig. viser fordelingen af godsmasngderne og udviklingen i den totale godsmaengde i tons. Godsmaengder 1000 tons Udvlkilng I tonsmaengde (nolo) /Endr. I /Endring Indgaet og udgiet tons i % IndgSet gods ,9% Udg&et gods ,3% 1 alt ,3% ^Endr. I /Endring Ladningsarter tons i % Faergegods Bulkgods Flvdende bulk ,4% 0,6% -7,5% ,3% Bil- og passagerindtegter Bil- og passagerindtaegterne blev i alt pa 13,3 mio. kr. og udgjorde dermed 24 % af omsaetning i 2014 for R0nne Havn A/S. Det resulterede i en omsaetningsvaekst pa 0,4 mio. kr. Antal biler, der passerede igennem havnen, blev pa stk., hvilket svarertil en fremgang pa stk. (2,9 %) I forhold til Arsrapport for Rsrme Havn A/S 2014 Side 18

20 AntaNet af passagerer, der passerede gennem havnen i 2014, viste ligeledes en fremgang i forhold til 1 alt Passerede 1-5 mio. passagerer havnen i 2014, hvilketsvarertil en fremgang pa (2 0 %) passagerer i forhold til M ( ' ' Herunder ses udviklingen i antal biler og passagerer. Antal biler Antal passagerer Areal- og bygningsleje Udlejning af arealer og bygninger er en vigtig indtaegtskilde for R0nne Havn A/S. I 2014 udgiorde udlejnmg af arealer og bygninger 11 % af den totale omssetning, som blev pa 1 alt 6,3 mio. kr. tonne Havn A/S rader over et areal pa ca m2, og ved udgangen af aret var godt m2 udlejet, hvorved arealudlejningsprocenten for det udlejningsareal, der er til radighed, naermer sig 90 % P-p'ladser 0VriSe areal ^ brusttil Veje 08 Pladser< herunder 0P rcharealertil fsergerne og tonne Havn A/S er taet pa at have brugt sine ledige kvalitetsarealer. Selskabet kan dog stadigvaek tilbyde mmdre arealer til virksomheder, der har behov for at vaere placeret taet pa havnen. Vi fmudserm at der' fremtiden vil vaere mangel Pa areal' R^nne Havn til forretningsudvikling. Det er en problemst'llmg, som selskabet arbejder fokuseret og malrettet pa at l0se og fastlaegge i sin Masterplan. Arbejdet med Masterplanen forventes faerdiggjort i Serviceydelser Omsslnmgen af serviceydelser ved udlejning af kraner, lods-, bugser- og offshore-service mm, der I Sr 2014 Udgiorde 23 % af den samlede omsatning, blev pa 12,7 mio. kr. mod 12,3 mio. kr. I Omsaetnmgen blev dermed lidt st0rre end forventet. Omkostninger Primaere driftsomkostninger Aret har i h0j grad vaeret prasget af forskellige tiltag, der har medf0rt - og fortsat vil medf0re - vaesentiige reduktioner i omkostningerne gennem bl.a. effektiviseringer af diverse processer i hele orgamsationen. De gennemf0rte organisationsaendringer i 2013 har medf0rt, at arbejdsstyrken i R0nne Side 19

21 Havn A/S nu er pa 22 arsvaerk. Organisationsaendringerne vil i 2015 sla helt igennem og vise sig ved et yderligere fald i antallet af arsvaerk. De primaere driftsudgifter for Ftonne Havn A/S udgjorde i ,9 mio. kr., hvilket er ca. 0,6 mio. kr. mere end forventet. Arsagen til merforbruget er bla. fratraedelsesgodtgarelser til fratradte medarbejdere samt vaekst i marginalomkostninger drevet af en for0get aktivitetsportefolje. Det forventes, at der i de kommende ar vil ske en forogelse af driftsomkostningerne til sikring af de yd re vaerker, da ledelsen forventer, at de globale klimaforandringer vil kraeve ekstraordinaere tiltag for at sikre havnens funktion. Gager, Ion og pensioner Udgifter til vederlag til bestyrelsen for Ftenne Havn A/S samt l0nninger og pensioner til ansatte har i alt bel0bet sig til 13,7 mio. kr. R0nne Havn A/S har i alt i 2014 beskaeftiget 24 personer, omregnet til heltidsansatte. Derer i aret udbetaltf0lgende vederlag til bestyrelsen*: Thomas Thors, Bestyrelsesformand ( ) kr Ernst Jensen, Naestformand for bestyrelsen ( ) kr Winni Grosb0ll, bestyrelsesmedlem ( ) kr Steen Colbergjensen, bestyrelsesmedlem ( ) kr Kirstine van Sabben, bestyrelsesmedlem ( ) kr Lejf Pedersen, bestyrelsesmedlem ( ) kr Jess C. Persson, bestyrelsesmedlem ( ) kr Lars Karlsson, bestyrelsesmedlem ( ) kr Lars Kj0ller, bestyrelsesmedlem ( ) kr Leif Olsen, bestyrelsesmedlem ( ) kr Rene Nordin Bloch, bestyrelsesmedlem ( ) kr *Der er periodiserede poster pa bestyrelseshonorarer pa kr., der vil blive reguleret i Der er i aret udbetalt 1,87 mio. kr. i vederlag og pension til direktionen. Der er ikke indgaet incitamentsordningerfor direktionen i 2014 og Afskrivninger Arets afskrivninger inkl. fortjeneste/tab pa afhasndede anlaegsaktiver blev pa 14,1 mio. kr., hvilket er som budgetteret. Finansielle poster De finansielle poster blev netto pa 5,6 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. mere end forventet ved arets start. Omkostningsfor0gelsen til de finansielle poster skyldes, at R0nne Havn A/S i 2014 ekstraordinaert indfriede 3 langfristede Ian pa i alt 9,0 mio. kr. med tillwende fast-renteswap. Arsrapport for Ramie Havn A/S 2014 Side 20

22 Investeringer R0nne Havn A/S har i arets lab foretaget mindre anlaegsinvesteringer i forbindelse med en sikring af de ydre daekvasrker og udskiftning af aeldre pullerter. Anlaegsinvesteringerne har bel0bet sig til 0 7 mio kr der erfinansieretaf den l0bende drift. ' ' Sserlige risici Finansielle risici For Ftanne Havn A/S gaelder det, at omsaetning og varek0b primaert handles i danske kroner. Derfor er selskabet ikke udsat for valutarisici af saerlig betydning. Den rentebaerende gaeld for R0nne Havn A/S er optaget som enten fastforrentede Ian eller variabelt forrentede Ian med en tillwende fastrente-swap-aftale. Moderate aendringer i renteniveauet vil derfor ikke have nogen vaesentlig effekt pa havnens omkostningertil servicering af gaelden. R0nne Havn A/S er ikke udsat for saerlige driftsmaessige risici ud over, hvad der er normalt for branchen. Videnressourcer I R0nne Havn A/S' forretningsgrundlag indgar etablering af anlaeg til og drift af havnens infrastruktur som en vaesentlig aktivitet. Udgangspunktet er, at selskabet skal kunne levere h0jteknologiske, driftssikre og tidssvarende infrastrukturanlaeg til seiskabets kunder. Den service, selskabet skal yde, skal vaere af h0jeste kvalitet, hvilket stiller saerlige og store krav til seiskabets videnressourcer. For til stadighed at kunne levere hensigtsmaessige og tidssvarende kvalitetsl0sninger er det afg0rende at R0nne Havn A/S kan rekruttere og fasthoide medarbejdere med et h0jt videns- og uddannelsesniveau. Det er R0nne Havn A/S' malsaetning, at selskabet har den nyeste viden og hurtig organisatorisk omstillmgsevne. Derfor investeres der l0bende i uddannelse af medarbejdere pa alle organisatoriske mveauer, ligesom der l0bende investeres i proces- og kvalitetsforbedrende vaerkt0jer. Ledelsens forventning til seiskabets udvikling En del af grundlaget for den fortsatte udvikling af R0nne Havn A/S er st0rrelsen af de godsmaengder der importeres og eksporteres over havnens bolvaerker samt af transporten af biler og passagererl Derudover er vaeksten i den omsaetning, der ikke drives af lokalt forbrug pa Bornholm, en vigtig del af havnens aktiviteter. Det gaslder eksempelvis anl0b af krydstogtskibe. Dertil kommer, at udlejning af arealer og bygninger bidrager markant til omsaetningen. Det er derfor vigtigt, at lejemal fastholdes, og at R0nne Havn A/S fortsat kan tilbyde velbeliggende arealer til virksomheder, der har behov for at vaere placeret pa havnen. Forel0bige unders0gelser viser, at en udbygning af havnen, der dels vil kunne l0fte de fremtidige krav til havnens forsyningsrolle, dels vil kunne l0fte handteringen af eksterne markeder som f.eks krydstogt, vil bel0be sig til omkring 700 mio. kr. Seiskabets ledelse arbejder med en "Masterplan", der indeholder mulighed for etablering af den n0dvendige infrastruktur inden for de nuvaerende rammer, og desuden indeholder mulighed for en sovaerts udvidelse, saledes at selskabet i fremtiden vil kunne l0fte opgaven Arsrapport for Ronne Havn A/S 2014 Side 21

for 2013 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordigeneralforsamling Dirigent

for 2013 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordigeneralforsamling Dirigent Nordborg Golfbane for 2013 16 50 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordigeneralforsamling den / 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Pategninger Ledelsespategning 1 Den revisors pategning

Læs mere

Rønne Vand A/S. CVR nr. 32 94 33 57. Årsrapport 2011-12. 3. regnskabsår

Rønne Vand A/S. CVR nr. 32 94 33 57. Årsrapport 2011-12. 3. regnskabsår Rønne Vand A/S Sandemandsvej 1A 3700 Rønne Tlf: 5691 0404 E-mail: rvv@rvv.dk www: www.rvv.dk CVR: 32 94 33 57 Danske Bank: 4720-4720 052 520 Rønne Vand A/S CVR nr. 32 94 33 57 Årsrapport 2011-12 3. regnskabsår

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12.

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

LÆSØ VARME ÅRSRAPPORT

LÆSØ VARME ÅRSRAPPORT Tlf: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk BODStatsautoriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300Sæby CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab LÆSØ VARME A/S ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten e fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax P/S Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 22 00 Årsrapporten

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

AABYBRO GULD & SØLV A/S

AABYBRO GULD & SØLV A/S AABYBRO GULD & SØLV A/S Østergade 7 9440 Aabybro Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11/2015 An Phuoc Tram Dirigent

Læs mere

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836 Årsrapport

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /5 2013 Henning Tønder Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 71 52 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/6 2015 Karsten Kjærulff Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62749814 ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2015 med følgende dagsorden

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Inter-Graphics.dk A/S Bytorvet 14, 8722 Hedensted Årsrapport for 2014 CVR-nr. 25 06 89 47 Årsrapporten

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2015

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2015 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2015 Rønne Havn 2015 Indhold 1 Bestyrelsesformandens beretning... 2 2 Direktørens beretning... 3 3 Fem-års hovedtalsoversigt... 5 4 Påtegninger... 6 4.1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Skovslund Holding ApS

Skovslund Holding ApS Skovslund Holding ApS CVR: 27928102 2014 01.01.2014 31.12.2014 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 1. juni 2015 Jacob Lykke Eriksen side 2 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekaempelse af. Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 3141. Arsrapport for 2012

Danmarks Lungeforenings Fond til bekaempelse af. Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 3141. Arsrapport for 2012 Danmarks Lungeforenings Fond til bekaempelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 3141 Arsrapport for 2012 Arsrapportens godkendelse Ledelsens pategning Bestyrelse og direkt0r har dags dato behandlet og godkendt

Læs mere

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

pwc Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99

pwc Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99 Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p5 selskabets ordi nwre generalforsamling den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Pategninger LedelsespAtegning

Læs mere

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 30 61 52 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2013 Lars

Læs mere

NærHeden P/S. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 35 23 48 96 Årsrapporten indeholder 20 sider

NærHeden P/S. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 35 23 48 96 Årsrapporten indeholder 20 sider CVR-nr. 35 23 48 96 Årsrapporten indeholder 20 sider Indhold Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 Selskabsoplysninger... 5 Hoved og nøgletal... 6 Ledelsesberetning...

Læs mere

Fitness Classic ApS CVR-nr. 33 38 53 31

Fitness Classic ApS CVR-nr. 33 38 53 31 Fitness Classic ApS CVR-nr. 33 38 53 31 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2015. Poul Pinstrup Rausc Dirigent

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/3 2015 Britta Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715 Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 77847715 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28 /11 2012 Bent Støttrup Dirigent TimeVision

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Cobra Computer Technology A/S Årsrapport for 2014

Cobra Computer Technology A/S Årsrapport for 2014 Cobra Computer Technology A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 09 08 39 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2015 Leif Nielsen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Baby ApS CVR-nr. 30605616 Årsrapport

Læs mere

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5000 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984 Årsrapport

Læs mere

Rønne Varme A/S. CVR nr. 32 94 58 80. Årsrapport 2012-13. 4. regnskabsår

Rønne Varme A/S. CVR nr. 32 94 58 80. Årsrapport 2012-13. 4. regnskabsår Rønne Varme A/S Sandemandsvej 1A 3700 Rønne Tlf: 5691 0404 E-mail: rvv@rvv.dk www: www.rvv.dk CVR: 32 94 58 80 Bank: Nordea 0658-4384 282 925 Rønne Varme A/S CVR nr. 32 94 58 80 Årsrapport 2012-13 4. regnskabsår

Læs mere

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 30 69 04 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5 /11 2015 Søren Ladefoged

Læs mere

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837

Læs mere

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014 Vilhelmsborgvej 5 7700 Thisted CVR-nr. 27606555 Årsrapport for 2014 11. regnskabsår Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. februar 2015

Læs mere

IBDO LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT. Årsrapporten på selskabets den CVR-NR. 33 06 3741. Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk

IBDO LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT. Årsrapporten på selskabets den CVR-NR. 33 06 3741. Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk IBDO Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten på selskabets den CVR-NR.

Læs mere

BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 65 81 05 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2 /6 2015 Bjarne Vestergaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Space Copenhagen Design ApS CVR-nr. 25 70 84 15

Space Copenhagen Design ApS CVR-nr. 25 70 84 15 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Space Copenhagen Design ApS CVR-nr.

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS CVR-nr. 28 70 33 25 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordinaere generalforsamling den 2 /s 2013 Peder Holm Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652 Falstervej 9 st. th. 2000 Frederiksberg. Årsrapport 2014/15. Dirigent

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652 Falstervej 9 st. th. 2000 Frederiksberg. Årsrapport 2014/15. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Nordic Tankers Freight ApS

Nordic Tankers Freight ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt selskabets ordinære generalforsamling CVR-nr. 34 69 63 73 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Beretning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2010/11 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS VIBORG CYKELSPECIALIST ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

FC Roskilde A/S CVR-nr. 21 85 60 88

FC Roskilde A/S CVR-nr. 21 85 60 88 FC Roskilde A/S CVR-nr. 21 85 60 88 Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2012 Thomas Fogt Dirigent Himmelev

Læs mere

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78 Grafisk Arbejde ApS Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg CVR-nr. 29 20 87 78 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 14. april 2015 Som dirigent:... Bastian Dreier Jessen

Læs mere

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015 Core Bolig III Investoraktieselskab II Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 20 64 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57 CVR-nr. 28 86 80 57 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Torben Høholt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING ÅRSRAPPORT

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND CVR-nr. 28 89 38 25 Arsrapport 33 B DK - 1256 K0BENHAVN K TLF.: +45 77 40 16 E-mail: info@dendanskemaritimefond.dk Indholdsfortegnelse Side Fondsoplysninger 1 Ledelsesberetning

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/2014. Tange Sø Golf A/S Tange Søvej 68 8840 Rødkærsbro

ÅRSRAPPORT 2013/2014. Tange Sø Golf A/S Tange Søvej 68 8840 Rødkærsbro ÅRSRAPPORT 2013/2014 Tange Sø Golf A/S Tange Søvej 68 8840 Rødkærsbro CVR nr. 15273941 Indsender: Revisionsfirmaet HVASS A/S Godkendt Revisionsselskab Storegade 25 8850 Bjerringbro Fremlagt og godkendt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2009 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79 CVR-nr. 27 68 34 79 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.05.15 Lisbeth Degn Bladt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

AUBO KØKKEN OG BAD LØGSTØR P/S CVR-nr. 34085145. Årsrapport 2014

AUBO KØKKEN OG BAD LØGSTØR P/S CVR-nr. 34085145. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Løgstørvej 14 Postboks 46 9600 Aars Telefon 96 98 23 00 Telefax 96 98 23 23 www.deloitte.dk AUBO KØKKEN OG BAD LØGSTØR P/S CVR-nr. 34085145

Læs mere

Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663. Årsrapport 2014

Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663

Læs mere

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 ÅRSRAPPORT 1. juli 2013 til 30. juni 2014 (31. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 17. november 2014 Flemming Nørgaard

Læs mere

Lemvig Kraftvarme A/S CVR-nr. 15 10 20 04. Intern årsrapport

Lemvig Kraftvarme A/S CVR-nr. 15 10 20 04. Intern årsrapport Lemvig Kraftvarme A/S CVR-nr. 15 10 20 04 Intern årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JOB INWEST VIKAR ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015 Johnny West Hansen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Invest Brazil A/S CVR-nr. 30901479. Årsrapport 2012

Invest Brazil A/S CVR-nr. 30901479. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Invest Brazil A/S CVR-nr. 30901479 Årsrapport 2012

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AKSEL SØRENSEN MØBLER/CURT FRIBO, ODENSE A/S

AKSEL SØRENSEN MØBLER/CURT FRIBO, ODENSE A/S Tlf.: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 AKSEL SØRENSEN MØBLER/CURT FRIBO, ODENSE A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

NJL Vikar og Flex Montage ApS. Nørregade 63, 7200 Grindsted. Årsrapport for 2013/14

NJL Vikar og Flex Montage ApS. Nørregade 63, 7200 Grindsted. Årsrapport for 2013/14 Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 NJL Vikar og Flex Montage ApS Nørregade 63, 7200 Grindsted Årsrapport for 2013/14 CVR-nr. 31 27 50

Læs mere

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015 iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts - 31. december 2015 CVR-nr. 36 70 46 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Sydvest Kloakservice ApS

Sydvest Kloakservice ApS Gasse Høje 25, Ullerup 6780 Skærbæk CVR-nr. 33262175 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2015 Jørn Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Bojesen Chokolade A/S Vesterbrogade 4 A, 1620 København V

Bojesen Chokolade A/S Vesterbrogade 4 A, 1620 København V Bojesen Chokolade A/S Vesterbrogade 4 A, 1620 København V CVR-nr. 30 71 70 82 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Dansk Dental Design ApS

Dansk Dental Design ApS Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Cvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Dansk Dental Design ApS Helenelyst 105 8220 Brabrand CVR-nr.:

Læs mere

A. Boesenbæk A/S CVR-nr. 51 11 66 15

A. Boesenbæk A/S CVR-nr. 51 11 66 15 A. Boesenbæk A/S CVR-nr. 51 11 66 15 Årsrapport 2011/12 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. december 2012. Grethe Boesenbæk dirigent Hostrupsvej 4 7500

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Baunehoj CVR. NR. 30 14 07 88. Baunehoj 1-25 3250 Gilleleje ARSRAP PORT FOR ARET 2012

Andelsboligforeningen Baunehoj CVR. NR. 30 14 07 88. Baunehoj 1-25 3250 Gilleleje ARSRAP PORT FOR ARET 2012 Andelsboligforeningen Baunehoj CVR. NR. 3 14 7 88 Baunehoj 1-25 325 Gilleleje ARSRAP PORT FOR ARET 212 Godkendt pa foreningens ordinaere pene.ralforsamling den / 213 DSSING & PARTNERE Revisionsinteressentskab

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Bil-Forum import og eksport A/S CVR-nr. 31 08 69 06

Bil-Forum import og eksport A/S CVR-nr. 31 08 69 06 CVR-nr. 31 08 69 06 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.05.13 Niels Jørgen Kristensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS CVR 29 69 00 22 Å R S R A P P O R T 2 0 1 2 6. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 12. februar 2013. Dirigent: S. E. Kracht c/o Svendborg

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT Tlf: 96 56 17 00 hirtshals@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Havnegade 18, Box 78 OK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten

Læs mere

Interpart Middelfart ApS Skærbæksmøllevej 22 5500 Middelfart. CVR-nummer: 14725636

Interpart Middelfart ApS Skærbæksmøllevej 22 5500 Middelfart. CVR-nummer: 14725636 Skærbæksmøllevej 22 5500 Middelfart CVR-nummer: 14725636 ÅRSRAPPORT 1. maj 2012 til 30. april 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/10 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Erhvervsskolen af 2011 ApS CVR-nr. 33 96 45 79

Erhvervsskolen af 2011 ApS CVR-nr. 33 96 45 79 Erhvervsskolen af 2011 ApS CVR-nr. 33 96 45 79 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. juni 2015. Thomas Vørnle Dirigent

Læs mere