R0NNE HAVN A/S. Ronne Havn A/S CVR-nr Arsrapport 2014 COMMERCIAL PORT OF BORNHOLM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R0NNE HAVN A/S. Ronne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50. Arsrapport 2014 COMMERCIAL PORT OF BORNHOLM"

Transkript

1 Ronne Havn A/S CVR-nr Arsrapport 2014

2 1 RONNE HAVN A/S Indhold Side Aret kort fortalt ved den adm. direktor 2 Hoved- og nogletal Pategninger Ledelse spa tegning Revisionspategning Ledelsesberetning Ronne Havn A/S' bestyrelse, direktion og ledelse Bestyrelsesarbej det Selskabsoplysninger Beretning og udvuding i regnskabsaret Ledelsens forventninger til selskabets udvikling Corporate Social Responsibility God selskabsledelse Arsregnskab 1. januar til 31. december 2014 Anvendt regnskabspraksis Re sulta topgor else Balance Pengestramsopgorelse Noter Arsrapport for Ronne Havn A/S 2014 Side 1

3 Aret kort fortalt ved den adm. direkt0r Det at have en velfungerende, tidssvarende og fleksibel havneinfrastruktur er en gevinst for et lokalsamfund, og isaer for et 0-samfund er det en vaesentlig forudsaetning for vaekst og udvikling. Det er derfor vigtigt, at Ftanne Havn A/S bliver drevet pa en made, der g0r selskabet i stand til at foretage de langsigtede investeringer, der er n0dvendige for at udvikle en infrastruktur, som ikke alene opfylder samfundets aktuelle behov, men ogsa fremtidens nye behov og udfordringer. Malet er kort sagt, at Ronne Havn A/S til enhver tid skal kunne sikre Bornholm en forsyningshavn, som lever op til de krav, en moderne havn skal kunne levere. I forlaengelse af det ligger ogsa, at selskabet ved lobende at udvikle nye forretningsomrader skal spille en aktiv rolle i bestrsebelserne for at skabe vaekst pa Bornholm. Det er et stort ansvar, selskabets bestyrelse, ledelse og medarbejdere har pataget sig, da forudsaetningen for at na malet er, at Ftanne Havn A/S' indtjeningsevne skal 0ges betydeligt de kommende ar. Det er derfor med stor tilfredshed, at jeg kan konstatere, at R0nne Havn A/S allerede i ar har indfriet tre af de fire malsaetninger, der ellers f0rst skulle vaere opnaet ved udgangen af At vi allerede i 2014 har indfriet disse malsaetninger er 1 saerliggrad tilfredsstillende, fordi opfyldelsen af dem er opnaet sidel0bende med, at selskabet har vaeret igennem store organisatoriske aendringer samtidig med, at der er investeret i et 10ft af selskabets kompetenceniveau gennem malrettet efteruddannelse af medarbejderne. Et kompetencel0ft pa alle niveauer 1 organisationen erforudsaetningen for, at R0nne Havn A/S vil kunne levere tidssvarende service samt planlaegge og gennemf0re de fremtidige investeringer. R0nne Havn A/S har i 2014 haft en tilfredsstillende udvikling og kan praesentere en markant forbedring af driftsresultatet (EBITDA) pa godt 1,4 mio. kr. fra 26,1 mio kr. i 2013 til nu 27,5 mio. kr. Den positive udvikling er bl.a. resultatet af den fokusering, der er formuleret i R0nne Havn A/S' forretnings- og strategiplan om dels at udvikle selskabets kerneforretninger og dels at laegge stor vaegt pa at reducere driftsomkostningerne. Det betyder rent faktisk, at det i 2012 opsatte resultatmal for 2016 pa 7,5 mio. kr. allerede er mere end naet i 2014 med et driftsresultat pa 7,8 mio. kr. Jeg ma konstatere, at de organisatoriske procesforandringer, der er beskrevet i "Strategi- og Forretningsplan " virker efter hensigten. Det har vist sig, at den enkelte medarbejder i R0nne Havn A/S har evnet at handtere de meget store forandringer, der er sket de sidste ar. Medarbejdere, der kan agere smidigt og hurtigt tilpasse sig omverdenens krav, er en af de vigtigste konkurrenceparametre i forhold til de markeder, hvor R0nne Havn A/S fors0ger at saelge sine ydelser. Forandringsvillighed og evnen til at omstille sig er en af de heit afg0rende organisatoriske styrker, nar nye forretningsomrader skal tiltraekkes til R0nne Havn. Arsrapport for Rounc Havn A/S 2014 Side 2

4 2014 var et godt, men ogsa arbejdsomt ar for selskabet, hvor der pa en raekke 0konomiske parametre blev sat nye rekorder i selskabets historie. Det drejer sig bl.a. om f0lgende: H0jeste omsaetning Bedste driftsresultat H0jeste soliditet H0jeste EBITDA H0jeste egenkapital Laveste langfristede gaeld (exd. reserve for pengestr0msafdaekning) Aret har ligeledes budt pa gennemf0relsen af en raekke vigtige strategiske initiativer som: Pabegyndelsen af flere kvalitetscertificeringer, der forventes afsluttet med, at R0nne Havn A/S i foraret 2015, som den f0rste i verden, bliver certificeret inden for de fire kvalitetsstandarder Forunders0gelser og opstart pa udarbejdelsen af en langsigtet Masterplan for havnen Opstart pa en l0bende implementering af "Anbefalingertil god selskabsledelse" De omtalte tiltag skal ses som delelementer i den overordnede "Strategi- og Forretningsplan , der sikrer en kontinuerlig udvikling af selskabet med saerlig fokus pa optimering og effektivisering af de enkelte processer. Der skal ogsa sasttes fokus pa udvikling og uddannelse af bestyrelse, direktion og medarbejdere. Det vil i sig selv styrke selskabets konkurrenceevne og investeringsevne i de kommende ar. Arets resultat overgar alt i alt ledelsens generelle forventninger. Investeringsevnen skal 0ges Det at udbygge havneinfrastruktur pa Bornholm er langt dyrere end de fleste andre steder i Danmark. For Reinne Havns vedkommende skyldes det, at havnen med sin vestvendte placering er udsat for vejrpavirkninger, der kan sammenlignes med dem, de jyske vestkysthavne er udsat for. R0nne Havn A/S skal styrke sin 0konomiske stilling, sa selskabet vil vaere i stand til at udbygge havnen med henblik pa at kunne servicere Bornholms indbyggere og 0ens erhvervsliv pa tilfredsstillende vis. Et Bornholm uden en tidssvarende og konkurrencedygtig forsyningshavn vil svaekke udviklingen af det bornholmske samfund. Det vil vi ikke tillade! I 2015 vil Bornholm fa reduceret indtaegten fra krydstogtsturismen, idet kun ca. 20 krydstogtsskibe kommer til R0nne. Det skyldes, at de fleste krydstogtsskibe nu er blevet sa store, at R0nne Havn A/S ikke laengere kan tilbyde den n0dvendige havneinfrastruktur. Udviklingen i st0rrelsen af skibe begrsenser sig ikke kun til krydstogtssegmentet, men gaelder ogsa for de 0vrige skibe, der besejler havnen. R0nne Havn A/S handterer ca. 1 million tons gods over kaj udover det gods, der fragtes med faergerne. Mange bornholmske virksomheders produktion og konkurrenceevne er afhsengig af, at Ronne Havn Arsrapport for Rcmnc Havn A/S 2014 Side 3

5 A/S formar at levere en infrastruktur, der kan handtere konkurrencedygtig tonnage. For at klare dette er det malsaetningen, at ftanne Havn A/S i f0rste omgang opnar en indtjeningsevne, der ligger pa niveau med gennemsnittet i branchen - vel og maerke uden at haeve priserne med mere end pristallet. Malet er, at indtjeningsevnen skal l0ftes til et niveau pa h0jde med de bedste i den danske havnebranche, saledes at R0nne Havn A/S vil kunne gennemf0re de omfattende infrastrukturinvesteringer, der er n0dvendige for at servicere Bomhoim pa forsvarlig vis og dermed vaere med til at skabe den n0dvendige vaekst pa 0en i arene fremover. Vi har i 2014 taget et stort skridt i den rigtige retning, og vi har leveret et tilfredsstillende resultat, men vi er samtidig fuldt bevidste om, at fremtidssikringen af havnen, som en vital del af "Den bornholmske motorvej", kraeveryderligere resultater. Og dem ervi klartil at levere! AThomas Bendtsen Adm. direktor Arsrapport for Remie Havn A/S 2014 Side 4

6 Hoved- og nogletal Udvikling i 2014 i forhold til 2013 Skibsanlob (antal) Tons gods (mio.) Antal passagerer (mio.) Antal biler (mio.) Omsaetning(mio.) Primaer driftsomkostning (mio.) Arsresultat(mio.) Langfristet gaeld (mio.) (excl. pengestromsafdaekning) Udvikling ,9 % 1,35 1,39 + 2,3 % 1,40 1,50 + 7,0 % 0,32 0,34 + 8,2 % 54,3 55,4 + 2,1 % 28,2 27,9-0,9 % 6,5 7,8 + 19% 98,0 80,5-17,7% «r >' -IM: Side 5

7 i R0NNE HAVN A/S C0MM6RCIAL PORT OF BCRhHCl-W Fem ars hovedtalsoversigt 2014 tkr tki' tkr tkr tkr. Re sultatopgerelse: Nettoomsaetning Primaert resultatf0r afskrivninger (EBITDA) Primsert resultat'febit) ;4f lgi (1.693) Finansielle poster (netto) Arets resultat i^ (8.518) Balance: Balancesum Investeringer i materielle aktiver Egenkapitai Pengestromme: Driftaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Pengestrpmme i alt (624) (20.029) (816) (8.791) (40.206) (39.583) Medarbejdere: Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere Nngletal i % *): Overskudsgrad Afkastningsgrad Egenkapitalandel Forrentningaf egenkapitai Finansiel Gearing Driftsgeanng ,2 (3,1) 10,3 19,2 5,7 (0,8) 2,0 4,0 42,5 35,9 34,6 41,0 7,6 (10,2) 0,3 4,9 1,2 1, ,0 4,2 5,5 7,9 4,5 *) N0gletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & N0gletal 2010". For definitioner se i afsnit om anvendt regnskabspraksis. Arsrapport for Ronne Havn A/S 2014 Side 6

8 COMMERCIAL POFLTOF Pategninger Le del s e spate gning tr 7okm:rtn^r;shandiet oe 8odkendt srsra^otte" ^,. ianoa, Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med arsregnskabsloven. finansielle stllll^s'decerllb^^ aktiver' Passiver og forregnskabsaret1. januar december2014. resu ^ af selskabets aktiviteter og pengestr0mme rk sssn'ss hd:ho'der en retvisende redeg0reise stilling. 0g 0konomiske forhold, arets resultat og af selskabets finansielle Arsrapporten mdstilles til generalforsamlingens godkendelse. R0nne, den 25. februar 2015 Direktion: lomas Bendtsen ^Adm. direktor Max Hansen 0konomidirekt0r Bestyrelse: I. I Thomas Thors Formand Ernst JerJs^n Naestformand Kirstine van Sabben m. f ^ Lars Karlsson Side 7

9 R0NNE HAVN MS COMMERCIAL PORT Of BOSUHOLW, Den uafhaengige revisors pategning Til aktionsererne i R0nne Havn A/S Vi har revideret arsregnskabet for R0nne Havn A/S for regnskabsaret 1. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopg0reise, balance, egenkapitalopg0relse, pengestr0msopg0relse og noter. Arsregnskabet udarbejdes efter arsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for arsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et arsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med arsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser n0dvendig for at udarbejde et arsregnskab uden vassentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser elier fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om arsregnskabet pa grundlag af vores revision. Vi har udf0rt revisionen i overensstemmelse med intemationale standarder om revision og yderligere krav if0lge dansk revisorlovgivning. Dette kraever, at vi overholder etiske krav samt planlaegger og udf0rer revisionen for at opna h0j grad af sikkerhed for, om arsregnskabet er uden vaesentlig fejlinformation. En revision omfatter udf0relse af revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for bel0b og oplysninger i arsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhaenger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for vaesentlig fejlinformation i arsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et arsregnskab, der giver et retvisende billede. Formalet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstaendighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmaessige sk0n er rimelige samt den samlede praesentation af arsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstraekkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestr0mme for regnskabsaret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med arsregnskabsloven. Arsrapport for Rfjnne Havn A/S 2014 Side 8

10 COMMERCIAL PORT OF ECRKHOLr,!, Udtalelse om Ipdplsesbprpfnincrpn at oplysningeme i ledelsesberetningen er i ovarensstemmelsa med lrtegnskab«^ ' R0nne, den 26. februar 2015 Bornholms Revision, Statsautoriserede revisorer Jens^Otto A. Sonne Stafeautoriseret revisor Henrik Westh Thorsen Statsautoriseret revisor Side 9

11 R0nne Havn A/S' bestyrelse, direktion og ledelse Bestyrelse Thomas Thors Alder: 65 ar Laege Formand for bestyrelsen i 2012 Indtradti bestyrelsen i 2012, Uafhaengig. Valgperiode udlober i Ledelseserhverv: Praktiserende Laege Fhv. borgmester, Bornholms Regionskommune Saerlige kompetencer: Politisk erfaring Ledelseserfaring Ernst Jensen Alder: 60 ar Bager Naestformand for bestyrelsen Indtradt i bestyrelsen i 2010, Uafhaengig. Valgperiode udl0ber i Ledelseserhverv: Formand for LO Bornholms bestyrelse Formand for BornPro's bestyrelse (Bornholms Produktionsskole) Bestyrelsesmedlem i AOF Bornholm Bestyrelsesmedlem i Bornholms Efterskole Winni Grosboll Alder: 38 ar Cand.mag. - historie og samfund Bestyrelsesmedlem Indtradt i bestyrelsen i 2014, Afhaengig. Valgperiode udlober i Ledelseserhverv: Borgmester, Bornholms Regionskommune Saerlige kompetencer: Politisk erfaring Ledelseserfaring Sserlige kompetencer: Samarbejde - forhandlings- og losningsonenteret. Arbejdsmilj0. Arsrapport for Rflrme Havn A/S 2014 Side 10

12 Steen Colberg Jensen Alder: 57 ar T0mmermester Indtradt i bestyrelsen i 2011, Afhaengig. Valgperiode udl0ber i Ledelseserhverv: Selvstaendig erhvervsdrivende Viceborgmester Bornholms Regionskommune Sserlige kompetencer: Politisk erfaring Ledelseserfaring Kirstine van Sabben Alder: 38 ar Malermester Indtradt i bestyrelsen i 2014, Afhaengig. Valgperiode udl0ber i Ledelseserhverv: Selvstendig erhvervsdrivende Kommunalbestyrelsesmedlem Bornholms Regionskommune Saerlige kompetencer: Politisk erfaring Ledelseserfaring Jess C. Persson Alder: 39 ar Skibsf0rer Indtradt i bestyrelsen i 2014, Uafhaengig. Valgperiode udl0ber i Ledelseserhverv: Styrmand Sserlige kompetencer: Navigat0r Politisk erfaring 1 Side 11

13 Lejf Pedersen Alder: 62 ar Skibsmaegler Indtradt i bestyrelsen i 2008, Afhaengig. Valgperiode udlaber i Ledelseserhverv: Ingen eksterne ledelses-erhverv. Sserlige Kompetencer: Ledelseserfaring som selvstsendig erhvervsdrivende Erhvervserfaring som skibsmaegler, befragter. S0ret. Lars Karlsson Alder: 66 ar Ingeni0r i skibsbyggeri Forretningsudvikling v/linkoping Universitet Indtradt 1 bestyrelsen , Uafhaengig. Valgperiode udl0ber i Ledelseserhverv: Malm0 Lastbilcentral, Formand PortSide Pension, Formand Sikuki Nuuk Harbour A/S, Formand Oskarshamns Hamn AB, naestformand Frederikshavns Havn A/S, naestformand Sserlige kompetencer: Ledelses- og bestyrelseserfaring fra en lang raekke svenske og danske selskaber. Saerligviden om havnedrift. Strategiudvikling og organisationsopbygning. Erhvervspolitisk erfaring som tidligere adm. Direkt0r for CMP. Arsrapport for Ronnc Havn A/S 2014 Side 12

14 Direktion Adm. direkter Thomas Bendtsen Alder: 44 ar. Tiltradt som adm. direkt0r nov Ledelseserhverv: Nordea, lokalbankrad Danske Havnes bestyrelse Offshore Center Bornholm Uddannelse: Skibsf0rer Merkonom i ledelse HD-0kononni- og procesledelse Executive MBA (shipping & logistic) Chefgruppe Chef for krydstogt og sikkerhed Niels Lundberg Alder: 58 ar Udnaevnt 2012 Teknisk chef Jorn Nygaard Alder: 48 ar Tiltradt Chef for Maritim Service Ulla Kiersgaard Alder: 47 ar Tiltradt i konomidirekt0r Max Hansen Alder: 55 ar Tiltradt som 0konomidirekt0r i 2014 Ledelseserhverv: Ingen eksterne ledelseserhverv Uddannelse: HD i Regnskab og 0konomistyring Mini-MBA (Diplomledelse) Side 13

15 Bestyrelsesarbejdet Bestyrelsen paser, at direktionen overholder de af bestyrelsen besluttede malsaetninger, strategier, politikker m.v. Orientering fra direktionen til bestyrelsen sker ved hvert bestyrelsesm0de samt ved skriftlige manedsrapporteringer. Rapporteringen omfatter forhold vedrorende den 0konomiske stilling, l0nsomhed, udvikling og af andre forhold af relevans for selskabet. Bestyrelsen m0des mindst fire gange om aret samt efter behov. I 2014 blev der afholdt seks bestyrelsesm0der, og der er planlagt fire ordinsere bestyrelsesm0der i Afholdte bestyrelsesimder i 2014 Planlagte bestyrelsesmeder i februar april juni September november december februar juni September december 2015 Bestyrelsen modtager som anf0rt en gang manedligt en skriftlig orientering om selskabets drift og 0konomi samt vaesentlige identificerede risici. Bestyrelsen traeffer ud over beslutninger vedr0rende betydende driftsforhold blandt andet beslutninger om kapitalgrundlagets st0rrelse og sammensaetning, langsigtede forpligtelser, vaesentlige politikker og revisionsforhold. Bestyrelsen gennemgar, tilpasser og godkender arligt forretningsordenen og fastlaegger herunder de krav, der skal stilles til den rapportering, der skal ske til bestyrelsen samt til de krav, der skal opfyldes til den 0vrige kommunikation mellem de to ledelsesorganer. Bestyrelsens formand og naestformand udg0r formandskabet, der sammen med direktionen blandt andet tilrettelaegger bestyrelsens m0der. Formandens og i dennes fravaer naestformandens specifikke opgaver erfastlagt i forretningsordenen. Bestyrelsen evaluerer arligt bade bestyrelsens og direktionens arbejde, resultater og sammensaetning. Samtidig evalueres samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen. Bestyrelsen vurderer arligt, hvorvidt der er anledning til at ajourf0re eller styrke medlemmernes kompetencer i forhold til opgaverne. Desuden fastlaegger bestyrelsen arligt sine vaesentligste opgaver i relation til den l0bende vurdering af direktionens arbejde samt af, hvorledes den finansielle og ledelsesmaessige kontrol med selskabet skal forega. Arsrapport for Runne Havn A/S 2014 Side 14

16 COMMERCIAL PORT OF BOflNHOlM Selskabsoplysninger Selskabet R0nne Havn A/S Sydhavnsvej Ronne Telefon: Telefax: Hjemmeside: rlk CVR. Nr Stiftet: 25. juni 2004 Hjemsted: R0nne Regnskabsar: 1. januar december Revision Bornholms Revision, Statsautoriserede revisorer Tornegade 4, 1. sal R0nne Generalforsamling Ordinaer generalforsamling afholdes 7. april 2015 kl pa selskabets adresse. Arsrapport for Raime Havn A/S 2014 Side 15

17 Beretning Hovedaktivitet ftonne Havn A/S forestar anlaeg og drift af havneinfrastrukturen herunder daekkende vaerker, kajer, havnebassiner og tilst0dende landarealer. Selskabet kan stille kraner, pakhuse og andre faciliteter til radighed med henblik pa at betjene skibe, stevedorer, areallejere m.fl. Udvikling i regnskabsaret Generelt Ftemne Havn A/S resultat for ar 2014 udviser et overskud pa 7,8 mio. kr. mod et forventet resultat pa 6,0 mio. kr. ved arets indgang. Bestyrelsen for R0nne Havn A/S fastlagde i 2012 retningslinjerne for selskabets udvikling ved udarbejdelsen af "Strategi- og Forretningsplan ". Som et led i dette arbejde blev der i 2012 igangsat et st0rre arbejde med at gennemga driftsprocesserne for at identificere og gennemf0re effektivitetstiltag. Dette arbejde har pavirket arsresultatet positivt. Der vil i arene fremover l0bende blive arbejdet med procesforbedringer, saledes at de opstillede malsaetninger i "Strategi- og Forretningsplan " nas. Selskabets kapitalejere udarbejdede i 2012 en "Ejerstrategi", der angiver kapitalejemes forventninger til udviklingen i R0nne Havn A/S. Kapitalejerne har i "Ejerstrategien" ligeledes tilkendegivet, at kapitalejerne vil geninvestere det udbytte, kapitalejerne i givetfald har ret til at kraeve af selskabet. Bestyrelsen er tilfreds med beslutningen, da den har givet selskabet en 0get mulighed for at samle noget af den kapital, der er n0dvendig for at fremtidssikre havnen. Arets resultat er, set i forhold til selskabets fremtidige investeringsbehov, ikke tilstraekkeligt stort. For at kunne foresta den n0dvendige fremtidssikring af havneinfrastrukturen vil selskabet, selv med en optimal indtjening, have behovfor atopbygge den likvide kapital i artier. Bestyrelsen anser selskabets arsresultat for tilfredsstillende set i lyset af selskabets udvikling de seneste ar. Arsrapport for Roiinc Havn A/S 2014 Side 16

18 Omsaetning Den samlede omsaetning for R0nne Havn A/S udgjorde i ,4 mio. kr., hvilket er 1,1 mio. kr. mere end i Den stigende omsaetning er opnaet gennem vaekst i enkelte forretningsomrader og pa trods af fald i omsaetningen pa andre omrader. Nedenstaende fig. viser omsaetningens fordeling og udvikling pa kerneforretningsomraderne i Ronne Havn A/S. Omsaetnings fordeling 3% Udvikling i omsaetning Skibs- og vareafgifter Bil- og pax afgifter ISPS-afgrft Area!-ogbyg. Lejer Serviceindtaegter Andre indtaegter Skibs- og vareindtaegter Skibsindtsegter Skibs- og vareindtaegterne i R0nne Havn A/S udgjorde 35 % af den samlede omsaetning. Skibs- og vareindtaegterne blev i 2014 i alt pa 19,7 mio. kr. Det bet0d, at R0nne Havn A/S dermed fik en nedgang i skibs- og vareindtaegterne fra 2013 til 2014 pa 0,2 mio. kr. (1,3 %). Forklaringen er primaert en forandring i varegruppesammensaetningen. Antal skibsanl0b steg i perioden fra 2013 til R0nne Havn A/S fik saledes 27 flere skibsanl0b i Vaeksten i antal anl0b skyldes primaert en stigning pa 39 (5,2 %) anl0b af bulkskibe, mens der var et fald i antal anlab af skole-, milj0- og militaerfart0jer.

19 Nedenstaende fig. viser udviklingen i antal skibsanl0b og antal krydstogtsanl0b. Antal skibsanl0b Anta I krydstogtsanl0b Krydstogtssaesonen 2014 blev en middelsaeson, hvor der anl0b i alt 26 krydstogtsskibe langs kaj, hvilket er 3 mere end i Vareindtsegter Godsmaengden, der passerede gennem havnen, blev i 2014 pa 1,4 mio. tons og er dermed pa niveau med 2013 og Den totale tonsmaengde steg dog med 0,03 mio. tons fra 2013 til Vaeksten i tonsmaengden fordeler sig med et fald pa 0,9 % i indgaende og en vaekst pa 6,3 % i udgaende godsmaengde. Denne vaekst kan forst og fremmest relateres til en positiv udvikling i faergegods. Nedenstaende fig. viser fordelingen af godsmasngderne og udviklingen i den totale godsmaengde i tons. Godsmaengder 1000 tons Udvlkilng I tonsmaengde (nolo) /Endr. I /Endring Indgaet og udgiet tons i % IndgSet gods ,9% Udg&et gods ,3% 1 alt ,3% ^Endr. I /Endring Ladningsarter tons i % Faergegods Bulkgods Flvdende bulk ,4% 0,6% -7,5% ,3% Bil- og passagerindtegter Bil- og passagerindtaegterne blev i alt pa 13,3 mio. kr. og udgjorde dermed 24 % af omsaetning i 2014 for R0nne Havn A/S. Det resulterede i en omsaetningsvaekst pa 0,4 mio. kr. Antal biler, der passerede igennem havnen, blev pa stk., hvilket svarertil en fremgang pa stk. (2,9 %) I forhold til Arsrapport for Rsrme Havn A/S 2014 Side 18

20 AntaNet af passagerer, der passerede gennem havnen i 2014, viste ligeledes en fremgang i forhold til 1 alt Passerede 1-5 mio. passagerer havnen i 2014, hvilketsvarertil en fremgang pa (2 0 %) passagerer i forhold til M ( ' ' Herunder ses udviklingen i antal biler og passagerer. Antal biler Antal passagerer Areal- og bygningsleje Udlejning af arealer og bygninger er en vigtig indtaegtskilde for R0nne Havn A/S. I 2014 udgiorde udlejnmg af arealer og bygninger 11 % af den totale omssetning, som blev pa 1 alt 6,3 mio. kr. tonne Havn A/S rader over et areal pa ca m2, og ved udgangen af aret var godt m2 udlejet, hvorved arealudlejningsprocenten for det udlejningsareal, der er til radighed, naermer sig 90 % P-p'ladser 0VriSe areal ^ brusttil Veje 08 Pladser< herunder 0P rcharealertil fsergerne og tonne Havn A/S er taet pa at have brugt sine ledige kvalitetsarealer. Selskabet kan dog stadigvaek tilbyde mmdre arealer til virksomheder, der har behov for at vaere placeret taet pa havnen. Vi fmudserm at der' fremtiden vil vaere mangel Pa areal' R^nne Havn til forretningsudvikling. Det er en problemst'llmg, som selskabet arbejder fokuseret og malrettet pa at l0se og fastlaegge i sin Masterplan. Arbejdet med Masterplanen forventes faerdiggjort i Serviceydelser Omsslnmgen af serviceydelser ved udlejning af kraner, lods-, bugser- og offshore-service mm, der I Sr 2014 Udgiorde 23 % af den samlede omsatning, blev pa 12,7 mio. kr. mod 12,3 mio. kr. I Omsaetnmgen blev dermed lidt st0rre end forventet. Omkostninger Primaere driftsomkostninger Aret har i h0j grad vaeret prasget af forskellige tiltag, der har medf0rt - og fortsat vil medf0re - vaesentiige reduktioner i omkostningerne gennem bl.a. effektiviseringer af diverse processer i hele orgamsationen. De gennemf0rte organisationsaendringer i 2013 har medf0rt, at arbejdsstyrken i R0nne Side 19

21 Havn A/S nu er pa 22 arsvaerk. Organisationsaendringerne vil i 2015 sla helt igennem og vise sig ved et yderligere fald i antallet af arsvaerk. De primaere driftsudgifter for Ftonne Havn A/S udgjorde i ,9 mio. kr., hvilket er ca. 0,6 mio. kr. mere end forventet. Arsagen til merforbruget er bla. fratraedelsesgodtgarelser til fratradte medarbejdere samt vaekst i marginalomkostninger drevet af en for0get aktivitetsportefolje. Det forventes, at der i de kommende ar vil ske en forogelse af driftsomkostningerne til sikring af de yd re vaerker, da ledelsen forventer, at de globale klimaforandringer vil kraeve ekstraordinaere tiltag for at sikre havnens funktion. Gager, Ion og pensioner Udgifter til vederlag til bestyrelsen for Ftenne Havn A/S samt l0nninger og pensioner til ansatte har i alt bel0bet sig til 13,7 mio. kr. R0nne Havn A/S har i alt i 2014 beskaeftiget 24 personer, omregnet til heltidsansatte. Derer i aret udbetaltf0lgende vederlag til bestyrelsen*: Thomas Thors, Bestyrelsesformand ( ) kr Ernst Jensen, Naestformand for bestyrelsen ( ) kr Winni Grosb0ll, bestyrelsesmedlem ( ) kr Steen Colbergjensen, bestyrelsesmedlem ( ) kr Kirstine van Sabben, bestyrelsesmedlem ( ) kr Lejf Pedersen, bestyrelsesmedlem ( ) kr Jess C. Persson, bestyrelsesmedlem ( ) kr Lars Karlsson, bestyrelsesmedlem ( ) kr Lars Kj0ller, bestyrelsesmedlem ( ) kr Leif Olsen, bestyrelsesmedlem ( ) kr Rene Nordin Bloch, bestyrelsesmedlem ( ) kr *Der er periodiserede poster pa bestyrelseshonorarer pa kr., der vil blive reguleret i Der er i aret udbetalt 1,87 mio. kr. i vederlag og pension til direktionen. Der er ikke indgaet incitamentsordningerfor direktionen i 2014 og Afskrivninger Arets afskrivninger inkl. fortjeneste/tab pa afhasndede anlaegsaktiver blev pa 14,1 mio. kr., hvilket er som budgetteret. Finansielle poster De finansielle poster blev netto pa 5,6 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. mere end forventet ved arets start. Omkostningsfor0gelsen til de finansielle poster skyldes, at R0nne Havn A/S i 2014 ekstraordinaert indfriede 3 langfristede Ian pa i alt 9,0 mio. kr. med tillwende fast-renteswap. Arsrapport for Ramie Havn A/S 2014 Side 20

22 Investeringer R0nne Havn A/S har i arets lab foretaget mindre anlaegsinvesteringer i forbindelse med en sikring af de ydre daekvasrker og udskiftning af aeldre pullerter. Anlaegsinvesteringerne har bel0bet sig til 0 7 mio kr der erfinansieretaf den l0bende drift. ' ' Sserlige risici Finansielle risici For Ftanne Havn A/S gaelder det, at omsaetning og varek0b primaert handles i danske kroner. Derfor er selskabet ikke udsat for valutarisici af saerlig betydning. Den rentebaerende gaeld for R0nne Havn A/S er optaget som enten fastforrentede Ian eller variabelt forrentede Ian med en tillwende fastrente-swap-aftale. Moderate aendringer i renteniveauet vil derfor ikke have nogen vaesentlig effekt pa havnens omkostningertil servicering af gaelden. R0nne Havn A/S er ikke udsat for saerlige driftsmaessige risici ud over, hvad der er normalt for branchen. Videnressourcer I R0nne Havn A/S' forretningsgrundlag indgar etablering af anlaeg til og drift af havnens infrastruktur som en vaesentlig aktivitet. Udgangspunktet er, at selskabet skal kunne levere h0jteknologiske, driftssikre og tidssvarende infrastrukturanlaeg til seiskabets kunder. Den service, selskabet skal yde, skal vaere af h0jeste kvalitet, hvilket stiller saerlige og store krav til seiskabets videnressourcer. For til stadighed at kunne levere hensigtsmaessige og tidssvarende kvalitetsl0sninger er det afg0rende at R0nne Havn A/S kan rekruttere og fasthoide medarbejdere med et h0jt videns- og uddannelsesniveau. Det er R0nne Havn A/S' malsaetning, at selskabet har den nyeste viden og hurtig organisatorisk omstillmgsevne. Derfor investeres der l0bende i uddannelse af medarbejdere pa alle organisatoriske mveauer, ligesom der l0bende investeres i proces- og kvalitetsforbedrende vaerkt0jer. Ledelsens forventning til seiskabets udvikling En del af grundlaget for den fortsatte udvikling af R0nne Havn A/S er st0rrelsen af de godsmaengder der importeres og eksporteres over havnens bolvaerker samt af transporten af biler og passagererl Derudover er vaeksten i den omsaetning, der ikke drives af lokalt forbrug pa Bornholm, en vigtig del af havnens aktiviteter. Det gaslder eksempelvis anl0b af krydstogtskibe. Dertil kommer, at udlejning af arealer og bygninger bidrager markant til omsaetningen. Det er derfor vigtigt, at lejemal fastholdes, og at R0nne Havn A/S fortsat kan tilbyde velbeliggende arealer til virksomheder, der har behov for at vaere placeret pa havnen. Forel0bige unders0gelser viser, at en udbygning af havnen, der dels vil kunne l0fte de fremtidige krav til havnens forsyningsrolle, dels vil kunne l0fte handteringen af eksterne markeder som f.eks krydstogt, vil bel0be sig til omkring 700 mio. kr. Seiskabets ledelse arbejder med en "Masterplan", der indeholder mulighed for etablering af den n0dvendige infrastruktur inden for de nuvaerende rammer, og desuden indeholder mulighed for en sovaerts udvidelse, saledes at selskabet i fremtiden vil kunne l0fte opgaven Arsrapport for Ronne Havn A/S 2014 Side 21

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse C Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport // 2014. Chosen by 120 Nordic banks

Årsrapport // 2014. Chosen by 120 Nordic banks Årsrapport // 2014 Chosen by 120 Nordic banks 2 // SDC Årsrapport 2014 // Indhold Indhold Om SDC 3 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Koncernstruktur 6 Ledelsesberetning 7 Ledelsespåtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 1 Selskab Gyldendal A/S Klareboderne 3 1001 København K CVR-nr. 58 20 01 15 Hjemstedskommune: København Land: Danmark Telefon: 33 75 55 55 Telefax: 33 75 55 56 Internet: www.gyldendal.dk

Læs mere

FORORD ÅRSRAPPORT 2012 HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB

FORORD ÅRSRAPPORT 2012 HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB ÅRSRAPPORT 212 SIDE 2 SFORTEGNELSE 5 SELSKABSOPLYSNINGER 7 9 4 24 LEDELSESPÅTEGNING 25 DE UAFHÆNGIGE REVISORERS ERKLÆRINGER 28 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 34 REGNSKAB 53 ORGANISATION 54 DIREKTION 55 BESTYRELSE

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse...

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse... Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v... 4 Koncernoversigt....................................................................... 5 Koncernens hoved- og nøgletal........................................................

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Årsrapport 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand (indtrådt den 5. januar 2015) Thomas Dyhrberg Nielsen, næstformand Steen Winther Poulsen Alice Lykke

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere