Ordinær generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling"

Transkript

1 Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S Danske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 27. marts 2012, kl , i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, København. Adgangen til generalforsamlingen i Tivoli Congress Center åbner klokken 13.00, hvor der også er mulighed for at få en kop kaffe eller te indtil klokken Der er ingen servering efter generalforsamlingen. Bestil adgangskort og stemmesedler For at kunne deltage i generalforsamlingen skal du have adgangskort, som kan bestilles på eller hos VP Investor Services A/S på telefon eller fax Du kan også bestille adgangskort til en rådgiver. Sidste frist for bestilling af adgangskort er fredag den 23. marts Adgangskort bliver sendt med posten. Adgangskort, der er bestilt senere end torsdag den 22. marts kl , bliver udleveret ved indgangen til generalforsamlingen. Dagsorden a) Forelæggelse af årsrapport til godkendelse og forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport b) Valg af medlemmer til bestyrelsen c) Valg af ekstern revision d) Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer e) Bestyrelsens forslag om at forlænge bemyndigelsen, så Danske Bank kan fortsætte med at handle med Danske Bank aktier, have beholdninger af og modtage Danske Bank aktier som pant m.v. i de næste 5 år f) Bestyrelsens honorar og forslag til aflønningspolitik g) Eventuelt Ad punkt a Årsrapport 2011 Bestyrelsens forslag om, at generalforsamlingen godkender: 1) Årsrapport ) Forslag om anvendelse af årets resultat på millioner kr. i Danske Bank A/S som følger: o Overførsel af millioner kr. fra Reserve efter indre værdis metode og o Overførsel af millioner kr. til Overført overskud Ad punkt b Valg af medlemmer til bestyrelsen Bestyrelsen foreslår: A. genvalg af Ole Andersen, B. genvalg af Niels B. Christiansen, C. genvalg af Michael Fairey, D. genvalg af Mats Jansson, E. genvalg af Majken Schultz, F. valg af Urban Bäckström, G. valg af Jørn P. Jensen og H. valg af Trond Ø. Westlie Peter Højland og Claus Vastrup stiller ikke op til genvalg. Bilag 1 indeholder nærmere information om bestyrelsens kandidater, ligesom man kan læse mere om de nuværende medlemmer på Danske Banks hjemmeside

2 Ad punkt c Valg af revisor Bestyrelsens forslag om genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. PricewaterhouseCoopers Danmark, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, fratræder. Ad punkt d Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Bestyrelsens forslag om følgende vedtægtsændringer: 1) 6, IV, stk. 9, punkt h) og 9 stk. 1: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ændres til Erhvervsstyrelsen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Erhvervs- og Byggestyrelsen samt opgaver fra den tidligere ITog Telestyrelse er den 1. januar 2012 sammenlagt i en ny styrelse med navnet Erhvervsstyrelsen. 2) 11, stk. 1: Fristen for bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt reduceres til 2 dage før generalforsamlingens afholdelse, og 3) 11, stk. 1: Fristen for afgivelse af brevstemme ændres til senest dagen før generalforsamlingen. 11, stk. 1 vil herefter få følgende formulering: Enhver kapitalejer (aktionær) er berettiget til at deltage i en generalforsamling, når vedkommende senest 2 dage før generalforsamlingens afholdelse har anmodet om adgangskort eller har afgivet en fuldmagt, som er modtaget af VP Investor Services A/S senest 2 dage før generalforsamlingen. En kapitalejer (aktionær), der ikke kan deltage i en generalforsamling, kan afgive en brevstemme. En brevstemme skal være modtaget af VP Investor Services A/S senest kl dagen før generalforsamlingen. Forslag om forkortelse af fristen for adgangskort er af hensyn til internationale standarder for generalforsamlinger. Brevstemmer kan håndteres af VP Investor Services betryggende, når de er modtaget senest kl dagen før generalforsamlingen. Ad punkt e Bestyrelsens forslag om forlængelse af bemyndigelsen til handel mv. med Danske Bank kapitalandele Bestyrelsens forslag om, at bemyndigelsen bliver godkendt med følgende ordlyd: Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til indtil den 1. marts at lade banken og koncernen erhverve egne aktier - til eje eller pant dog må den samlede pålydende værdi ikke overstige 10% af bankens aktiekapital, jf. selskabslovens 198 og lov om finansiel virksomhed 13, stk. 3. Ved køb må prisen ikke afvige mere end 10% fra den kurs, der var gældende på erhvervelsestidspunktet. En forlængelse af bemyndigelsen indtil den 1. marts 2017 er nødvendig for, at Danske Bank koncernen fortsat kan handle med Danske Bank aktier, have beholdninger af og modtage Danske Bank aktier som pant m.v. i de næste fem år. Ad punkt f - Bestyrelsens honorar og forslag til aflønningspolitik Bestyrelsens forslag om godkendelse af: 1) Honorar til bestyrelsens medlemmer i overensstemmelse med Danske Banks aflønningspolitik, marts ) Danske Banks aflønningspolitik, marts 2012 Forslag til bestyrelsens honoreringsstruktur for 2012 er: Basishonorar kr. Formand oppebærer 3 x basishonorar Næstformand oppebærer 2 x basishonorar Udvalgshonorar kr. Udvalgsformandshonorar kr. Honoreringsstrukturen er uændret i forhold til 2011 Danske Banks aflønningspolitik, marts 2012 er vedhæftet som bilag 2 til denne dagsorden.

3 Den nuværende aflønningspolitik blev senest godkendt af generalforsamlingen den 29. marts Forslaget til ny aflønningspolitik er primært for at efterleve Finanstilsynets retningslinjer i bekendtgørelse og vejledning, som træder i kraft den 1. marts Godkendelsesprocessen er beskrevet mere detaljeret, og der er en tydeliggørelse i afsnit om sammensætning og udbetaling samt tilbagetaling af resultatafhængig løn. Anvendelse af nyansættelsesgodtgørelse (sign-on bonus) er beskrevet. Aflønningspolitikken vil hurtigst muligt, efter den er godkendt af generalforsamlingen, blive offentliggjort på bankens hjemmeside med en oplysning om, at generalforsamlingen har godkendt politikken den 27. marts Ad punkt g Eventuelt

4 Øvrige oplysninger Aktiekapital og stemmeret Danske Banks aktiekapital udgør nominelt kr. Hver aktie a 10 kr. giver én stemme. Oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen af generalforsamlingen kan findes på com. Der finder man også dagsorden for generalforsamlingen sammen med de fuldstændige forslag og dokumenter, som skal fremlægges samt formularer, som kan anvendes til brevstemme eller fuldmagt. Brevstemme Brevstemmen kan enten afgives elektronisk på InvestorPortalen, eller printes fra og sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S. Bemærk, at brevstemmen skal være modtaget af VP Investor Services A/S senest fredag den 23. marts Elektronisk afstemning Også i år anvender vi en elektronisk afstemning e-voter når der skal stemmes på generalforsamlingen. Den bliver udleveret ved indgangen i Tivoli Congress Center. Deltagerne på generalforsamlingen modtager stadig stemmesedler og adgangskort fra VP Investor Services A/S. Der kan være situationer, hvor stemmesedlerne skal bruges i stedet for den elektroniske afstemning. Husk derfor at medbringe både stemmesedler og adgangskort. Fuldmagt Alle aktionærer har ret til at give fuldmagt og til at tage en rådgiver med. Fuldmagten skal være skriftlig og dateret. Fuldmagtsblanketten kan printes fra Hvis du ønsker at give en fuldmagt til tredjemand, skal du huske at bestille adgangskort senest 3 dage før eller sende fuldmagten i så god tid, at fuldmagten er modtaget af VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København, senest fredag den 23. marts En fuldmagt til Danske Banks bestyrelse eller formand kan i givet fald gælde maksimalt i 12 måneder og skal gives til en bestemt generalforsamling med en dagsorden, der er kendt på det tidspunkt, hvor fuldmagten afgives. Danske Banks bestyrelse opfordrer aktionærerne til at afgive en elektronisk brevstemme frem for at give en fuldmagt til bestyrelsen eller bestyrelsens formand. Krav til vedtagelse af vedtægtsændringer Forslagene om ændringer i bankens vedtægter punkt d) skal godkendes af mindst to tredjedele både af de afgivne stemmer og af den stemmeberettigede selskabskapital (aktiekapital), som er repræsenteret på generalforsamlingen. Registreringsdato er tirsdag den 20. marts 2012 Den 20. marts 2012 opgøres hver aktionærs stemmeret på baggrund af, hvad VP Securities A/S har noteret i Danske Banks ejerbog. Det er kun aktionærer, der er registreret på denne dato, som har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Aktionæren skal endvidere tilmelde sig senest 3 dage før generalforsamlingen, hvilket vil sige senest fredag den 23. marts 2012, for at have stemmeret. Spørgeret Aktionærer er velkomne til at sende spørgsmål til Danske Banks bestyrelse om Danske Banks årsrapport for 2011, Danske Banks stilling i øvrigt eller

5 om dagsordenens punkter før generalforsamlingen. De skal sendes til Danske Bank A/S, att. Bestyrelsessekretariatet, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K eller på mail til Vi vil så vidt, det er muligt, besvare spørgsmål skriftligt inden generalforsamlingen. med de fuldstændige forslag er lagt frem i bankens hovedsæde, Holmens Kanal 2-12, København. Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen. Danske Bank A/S Bestyrelsen Spørgsmål og svar er tilgængelige på generalforsamlingen og bliver publiceret på Investorportalen. Spørgsmål og svar, som indeholder oplysninger, der er omfattet af bankhemmelighed og/eller personbeskyttelsen i anden lovgivning, vil kun blive gjort tilgængelige i det omfang, det er muligt at svare meningsfuldt uden at overtræde lovgivningen. Der er naturligvis stadig mulighed for at stille spørgsmål på generalforsamlingen. Transport til Tivoli Congress Center Bus 11A har stoppested ud for Tivoli Congress Center og ud for Hovedbanegårdens hovedindgang på Bernstorffsgade. Fra Dybbølsbro station er afstanden ca. 0,6 km. Det vil tage ca. 8 minutter at gå fra Dybbølsbro station til Tivoli Congress Center. Der er et begrænset antal parkeringspladser i Tivoli Congress Center, og der skal betales en p-afgift. P-billetten kan ombyttes med en betalt billet ved udgangen fra generalforsamlingen. Årsrapport 2011 En trykt udgave af bankens Årsrapport 2011 sammen med dagsordenen for generalforsamlingen

6 Kandidater til Bestyrelsen Følgende er indstillet til valg som bestyrelsesmedlemmer på Danske Banks generalforsamling 27. marts Ole Andersen Formand for bestyrelsen Indtrådt i bestyrelsen den 23. marts 2010 Niels B. Christiansen Næstformand for bestyrelsen Indtrådt i bestyrelsen den 29. marts 2011 Professionel erfaring vedrørende ledelse og udvikling af betydelige finansielle og internationale virksomheder, finansielle og økonomiske kompetencer. Statsautoriseret revisor, 1989 Cand.merc.aud., 1988 HD, 1985 Bang & Olufsen A/S og et datterselskab, formand for bestyrelsen Chr. Hansen Holding A/S, formand for bestyrelsen EQT Partners, Senior Advisor ISS A/S og et datterselskab, formand for bestyrelsen NASDAQ OMX Nordic Nomination Committee, medlem OGA Holding ApS og to datterselskaber, direktør Senior Partner, EQT Partners, Global chef, SEB Corporate Finance, Adm. direktør, SEB Corporate Finance, Danmark, Direktør, Alfred Berg Corporate Finance, Partner, Trap & Kornum, Partner, Capex, 1990 Skandinavisk Holding, Arthur Andersen, Professionel erfaring inden for ledelse af en stor danskbaseret international koncern. Indsigt og kompetence inden for store industrivirksomheder og international ledelse. MBA, INSEAD, 1993 Civilingeniør DTU, 1991 Danfoss A/S, koncernchef, Danfoss A/S, medlem af bestyrelsen i 6 datterselskaber Axcel II A/S og to datterselskaber, formand for bestyrelsen DI, medlem af Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget Provinsindustriens Arbejdsgiverforening (PA), medlem Sauer-Danfoss Inc, næstformand for bestyrelsen William Demant Holding A/S, medlem af bestyrelsen Viceadm. direktør, Danfoss A/S, Executive Vice President, Danfoss A/S, Koncerndirektør, GN Store Nord A/S, Adm. direktør, GN Netcom A/S, GN Netcom A/S, Vice President, Hilti Corp., Management Consultant, McKinsey & Co.,

7 Michael Fairey Mats Jansson Indtrådt i bestyrelsen den 23. marts 2010 Indtrådt i bestyrelsen den 4. marts 2008 Professionel erfaring vedrørende ledelse af store internationale finansielle virksomheder. Økonomisk viden. Indsigt i og forståelse for service- og markedsforhold. AIB - Associate, Chartered Institute of Bankers APR Energy PLC, formand for bestyrelsen Energy Saving Trust Foundation, Trustee Legal & General Group PLC, medlem af bestyrelsen Lloyds TSB Pension Funds, formand for bestyrelsen Consumer Credit Counselling Service, Trustee Vertex Group Limited, formand for bestyrelsen Lloyds TSB Group PLC, Barclays, Professionel erfaring vedrørende ledelse af betydelige virksomheder, økonomisk ekspertise og indsigt i nordisk og europæisk konsument- og dagligvaresektor. Nationaløkonomi og sociologi, Örebro Universitet Delhaize Group SA, medlem af bestyrelsen Permira, Senior Advisor President & CEO, SAS, VD & koncern chef, Axel Johnson AB, Styrelseordförande, Axfood, 2005 VD & koncern chef, Axfood, VD & koncern chef, Fazer Group, VD & koncern chef, Catena/Bilia, Forskellige senior ledelsespositioner i ICA

8 Majken Schultz Urban Bäckström Indtrådt i bestyrelsen den 30. november 2000 Født 1954 Ekspertise i organisationskultur og identitet, strategi og forandringsledelse, branding og omdømme. Indsigt i og forståelse for service- og markedsforhold. Ph.D. Management & Organization, CBS, 1988 Master of Political Science, Københavns Universitet, 1984 Visiting scholar, Stanford University Efteruddannelse, High Performance Board, IMD Professor på Institut for Organisation, Copenhagen Business School Academy of Management, medlem af bestyrelsen Danske Spil, medlem af bestyrelsen Realdania, medlem af bestyrelsen Reputation Institute, Partner Said Business School, Oxford University, International Research Fellow Vci Holding ApS, ledelsesmedlem Leder af en lang række internationale forskningsprojekter siden Senest om globalisering & corporate branding Dean, Full time MBA, Copenhagen Business School Lektor, Adjunkt, Copenhagen Business School Betydelig økonomisk og finansiel indsigt fra flere fremtrædende finansielle virksomheder og institutioner samt indblik i svensk erhvervsliv. Civilekonom, Stockholms Universitet, 1979 Svenskt Näringsliv, Verkställande direktör, AMF Pension, medlem af bestyrelsen NASDAQ OMX, næstformand for bestyrelsen Institutet för Näringslivs Forskning, medlem af bestyrelsen Verkställende direktör, Skandia Liv, Sverige, Riksbankschef, Sveriges Riksbank, Sverige, Statssekreterare, Finansdepartementet, Sverige, Verkställande direktör, Consensus Fondkommission, Sverige, Chefekonom, Moderata Samlingspartiet, Sverige, Chefekonom, Aktiespararna, Sverige, Hotel Mollberg (familjeföretag), Sverige, Chefekonom, Moderata Samlingspartiet, Sverige, Finansdepartementet, Sverige, Forskningsassistent og lærer, Stockholms Universitet,

9 Jørn P. Jensen Trond Ø. Westlie Født 1964 Født 1961 Stor erfaring med international virksomhedsdrift og god forståelse for dansk og international regnskabspraksis. Kendskab til de kulturer og markedsforhold, hvor Danske Bank opererer. M.Sc. in Economics and Business Administration, Copenhagen Business School Carlsberg Breweries & Carlsberg A/S, Deputy CEO & Chief Financial Officer, Carlsberg Group, formand eller medlem af bestyrelsen for en række dattervirksomheder DONG Energy A/S, medlem af bestyrelsen Komitéen for god Selskabsledelse, medlem Chief Financial Officer, Carlsberg Breweries & Carlsberg A/S, Chief Executive Officer, Carlsberg A/S, Chief Financial Officer, Carlsberg A/S, Executive Vice President & Chief Financial Officer, Nilfisk Advance A/S, Chief Financial Officer, Foss Electric A/S, Professionel erfaring med internationale investeringstunge virksomheder. Kompetencer inden for forretningsudvikling og betydelig erfaring med international ledelse. Statsautoriseret revisor, Norges Handelshøyskole, 1987 A.P. Møller-Mærsk A/S, Group Chief Financial Officer og medlem af Executive Board, A.P. Møller-Mærsk A/S, formand eller medlem af bestyrelsen for en række dattervirksomheder Danmarks Skibskredit, medlem af bestyrelsen og revisionskomitéen Subsea 7. S.A., medlem af bestyrelsen og formand for revisionskomitéen Executive Vice President & CFO, Telenor Group, Norge, Group Executive Vice President & CFO, Aker Kværner ASA, Norge, Executive Vice President & CFO, Aker Maritime ASA, Norge, Executive Vice President, Business Development, Aker Asa, Norge, Assistant CFO, Resource Group International, Norge/USA, Public Accountant, Norge/USA,

10 Aflønningspolitik, marts 2012 Formål Danske Bank koncernens aflønningspolitik, som gælder for alle ansatte i koncernen, er vedtaget af bestyrelsen efter indstilling fra aflønningsudvalget og erstatter vederlagspolitikken. Politikken skal godkendes af generalforsamlingen i Politikken afspejler målsætningen om en ordentlig governance proces samt en vedvarende og langsigtet værdiskabelse for koncernens aktionærer og sikrer, at - koncernen kan tiltrække, udvikle og fastholde højt motiverede og performanceorienterede medarbejdere i et konkurrencepræget og internationalt marked - medarbejderne aflønnes med en konkurrencedygtig men ikke markedsledende kompensationspakke - medarbejderne tilskyndes til at skabe bæredygtige resultater, og at der skabes sammenhæng mellem aktionær- og medarbejderinteresser - koncernens fokusområder understøttes Politikken sigter særligt mod at sikre en sund og effektiv risikostyring. Det sker ved at - fastholde en stringent governancestruktur for at sætte mål og kommunikere disse til ansatte - både finansielle og ikke-finansielle mål indgår i vurderingen af performance og resultater - størstedelen af kompensationen udbetales som fast løn Governance Bestyrelsen fører én gang om året kontrol med, at lønpolitikken overholdes og tilpasninger til politikken indstilles via aflønningsudvalget og bestyrelsen til fornyet godkendelse på generalforsamlingen. Aflønningsudvalget orienterer den samlede bestyrelse og forbereder dennes behandling af aflønningsspørgsmål. Det gældende kommissorium for aflønningsudvalget, som beskriver udvalgets sammensætning, opgaver og mandat, findes på koncernens hjemmeside under Corporate Governance. Ændringer i aflønningen af direktionens medlemmer forelægges af aflønningsudvalget til bestyrelsens godkendelse. På baggrund af anbefalinger fra aflønningsudvalget forelægger bestyrelsen ændringer i honoreringen af bestyrelsens medlemmer og underudvalg til generalforsamlingens godkendelse. Ved en årlig performance- og udviklingssamtale mellem medarbejder og leder evalueres og dokumenteres performance samtidig med, at nye mål fastsættes og dokumenteres. Beslutning om justering i den faste løn og tildeling af resultatafhængig løn sker på baggrund af dette møde. Ændringer i risikotageres faste løn og tildeling af resultatafhængig løn baseres på samme proces. Bonuspuljen godkendes en gang om året af bestyrelsen på baggrund af anbefaling fra aflønningsudvalget. Kompensationselementer Kompensationsstrukturens forskellige elementer sammensættes, så det medfører en hensigtsmæssig og balanceret kompensationspakke. Sammensætningen vil variere på tværs af områder, hierarkisk placering i koncernen, karakteren af arbejdet og markedspraksis. Kompensationsstrukturen er sammensat af 5 elementer: - Fast løn (inkl. faste tillæg) - Resultatafhængig løn (variabel løn) - Pension - Øvrige benefits - Fratrædelsesgodtgørelser Den faste løn fastsættes på baggrund af den enkelte medarbejders rolle, herunder ansvar og kompleksitet i jobbet, performance og de lokale markedsbetingelser.

11 Resultatafhængig løn fremmer og belønner den gode performance, der understøtter den langsigtede kunderelation og skaber indtjening til koncernen og værdi for aktionærerne. Bestyrelsen har fastsat en øvre grænse for resultatafhængig løn i forhold til den faste løn, som varierer for forskellige typer af stillinger. Resultatafhængig løn kan udbetales i form af kontant bonus, aktier og aktiebaserede instrumenter, herunder betingede aktier samt andre markedskonforme instrumenter. Pensionsordningerne sikrer, at medarbejderne har en basisdækning i tilfælde af sygdom og død, samt at der er en passende pensionsudbetaling ved alderspensionering. For ledere anvendes som hovedregel bidragsbaserede ordninger i et pensionsforsikringsselskab, hvor koncernen typisk betaler 2/3 af pensionsbidraget. For overenskomstansatte medarbejdere er pensionsbidragene reguleret via overenskomsten. Øvrige benefits tildeles på baggrund af den ansattes ansættelsesaftale og lokal markedspraksis. Fratrædelsesgodtgørelser udløses efter den relevante lovgivning. For ansatte på individuel kontrakt udgør fratrædelsesgodtgørelsen ved opsigelse foranlediget af koncernen normalt maksimalt 12 måneders løn, enkelte aftaler kan dog udløse op til 24 måneders løn. Resultatafhængig løn Resultatafhængig løn tildeles, så det fremmer en sund risikostyring og ikke tilskynder til overdreven risikotagning, f.eks. ved tildeling af en væsentlig del af den resultatafhængige løn i udskudte aktier og for væsentlige risikotagere desuden muligheden for udskudt kontantbonus. Ikke-udbetalt resultatafhængig løn er gentand for backtesting (som minimum for medarbejdere der er identificerede som risikotagere) og vil blive reduceret eller helt bortfalde, såfremt resultaterne i de efterfølgende år ikke udvikler sig tilfredsstillende. Både udbetalt og ikke- udbetalt resultatafhængig løn er genstand for claw back, hvis den er udbetalt på et fejlagtigt grundlag. Resultatafhængig løn tildeles, idet det sikres, at: - der er en passende balance mellem fast løn og resultatafhængig løn - den faste løn er så høj, at udbetaling af resultatafhængig løn kan bortfalde - der ved fastsættelse af resultatafhængig løn tages højde for den risiko, som ligger bag det opnåede resultat - en væsentlig del af en større resultatafhængig løn tildeles i aktier, som udskydes - der ikke må afdækkes risiko på udskudte aktier (gælder kun medarbejdere identificeret som risikotager) - tildelt resultatafhængig løn helt eller delvist kan fortabes, hvis den tildeles på baggrund af resultater, der viser sig ikke at være holdbare (backtestning som minimum for medarbejdere der er identificerede som risikotagere) - tildelt resultatafhængig løn kan fortabes fuldt, hvis den er tildelt på et fejlagtigt grundlag (claw back for risikotagere såvel som andre medarbejdere der modtager aktiebaseret bonus) Puljer til resultatafhængig løn fastlægges med udgangspunkt i en vurdering af koncernens budgetopnåelse samt en række målepunkter, som afspejler udviklingen i forhold til koncernens fokusområder. Ved fastlæggelse af målepunkterne indgår: Overskud før skat relativt til budget Forbedring af risikojusteret afkast Udviklingen i omkostningerne Udviklingen i kundetilfredsheden Overholdelse af interne forretningsgange Bestyrelsen træffer beslutning om størrelsen af puljer til resultatafhængig løn. Koncernens kontrolfunktioner inddrages for at sikre, at målsætninger for risiko, kapital og likviditet ikke har været overskredet.

12 Den resultatafhængige løn anvendes til ansatte, der i særlig grad kan drive det forretningsmæssige resultat og skabe værdi for aktionærer. I de kapitalmarkedsvendte funktioner udgør den resultatafhængige løn til udvalgte medarbejdere en væsentlig del af den samlede kompensation for at tiltrække og fastholde de bedste talenter til disse områder. Resultatafhængig løn til den enkelte medarbejder tildeles efter vurdering af medarbejderens performance såvel som afdelingens og koncernens samlede resultat. Ved tildeling foretages altid en diskretionær vurdering for at sikre, at andre også ikke direkte målbare forhold tages i betragtning. Sign-on bonus, fastholdelsesbonus og garanteret variabel løn anvendes kun i exceptionelle tilfælde for at tiltrække højt specialiserede medarbejdere. Sådanne udbetalinger må ikke overstige et års løn. Den samlede øvre grænse i et enkelt år for resultatafhængig løn til direktion og andre væsentlige risikotagere i procent af koncernens resultat er fastsat til 3%. Koncernens resultat defineres som indtjening minus driftsomkostninger. Risikotagere og kontrolfunktioner Væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner aflønnes efter skærpede betingelser. Bestyrelsen udpeger én gang om året de ansatte, som på koncernens vegne kan tage væsentlige risici, herunder - ansatte som foretager handel med eller godkendelse af finansielle instrumenter - ansatte som investerer koncernens egne midler - ansatte i aktuarfunktioner eller reassurance - ansatte som foretager kontrol af overholdelse af grænser for risikotagning - ansatte som kan bevilge væsentlige kreditter Andre ansatte med væsentlig indflydelse på koncernens risikoprofil omfattes ligeledes af de skærpede aflønningsbetingelser. Ansatte i kontrolområder, herunder Intern Revision, Compliance, Økonomi og Risikostyringsområdet modtager ikke resultatafhængig løn. Kompensationen til ansatte i kredit- og kontrolområder fastsættes alene som fast løn. Det sikres, at ansatte i disse områder aflønnes konkurrencedygtigt. Honorar til bestyrelsen Danske Banks bestyrelse aflønnes med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen former for incitaments- eller performanceafhængig løn. Bestyrelsens basishonorar fastsættes på et niveau, som er markedskonformt, og som afspejler kravene til bestyrelsesmedlemmernes kompetencer og indsats i lyset af koncernens kompleksitet, arbejdets omfang og antallet af bestyrelsesmøder. Der betales ikke pensionsbidrag af bestyrelseshonorar. Det konkrete honorar til medlemmerne af Danske Banks bestyrelse fremgår af årsregnskabet, og den individuelle honorering kan ses under medlemmernes CV på Corporate Governance sitet. Honoreringsstruktur: Basishonorar Formand oppebærer Næstformand oppebærer Udvalgshonorar Udvalgsformandshonorar kr. 3 x basishonorar 2 x basishonorar kr kr. Kompensation til direktionen Direktionens honorering skal sikre koncernens fortsatte mulighed for at tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede direktionsmedlemmer og tilstedeværelsen af et godt grundlag for succession. I forbindelse med vurderingen af direktionsmedlemmernes honorering foretages en systematisk vurdering af udviklingen i markedspraksis. Direktionens honorering består af fast løn, incitamentsaflønning samt pension, som er ydelses- eller bidragsbaserede pensionsordninger. Herudover op

13 pebærer direktionsmedlemmer fri bil, fri telefon og andre goder. Fratrædelsesgodtgørelser kan maksimalt udgøre 2 års løn. Direktionsmedlemmernes virke evalueres årligt med understøttelse i en skriftlig performance aftale, som indeholder såvel finansielle som ikke-finansielle mål. Aftalens målsætninger afspejler ønsket om at opnå værdiskabelse både på kort og langt sigt. Den konkrete kompensation til direktionen følger af årsregnskabet. Generelt Bestyrelsen har mulighed for at afvige fra politikken, såfremt der i behandlingen af enkeltsager måtte opstå ekstraordinære forhold, der kan begrunde dette. Information om tildelt performanceafhængig løn til bestyrelse, direktion og risikotagere offentliggøres én gang om året på koncernens hjemmeside, jf. Finanstilsynets regelsæt.

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Til aktionærerne i Vestas Wind Systems A/S I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vestas

Læs mere

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie genvælges.

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie genvælges. INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling torsdag 26. marts 2015, kl. 16.00 i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER GENERAL- FORSAMLING PRAKTISKE INFORMATIONER AKTIEKAPITAL Selskabets nuværende aktiekapital udgør nominelt DKK 1.505.515 fordelt i aktier á DKK 0,1. Hver aktie på DKK 0,1 giver én stemme (samlet antal stemmer

Læs mere

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Til aktionærerne i Vestas Wind Systems A/S I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vestas

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 11-10 / København, 7. april 2010 Topo Target A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø Danmark Tlf: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

God selskabsledelse 2013/14 November 2014

God selskabsledelse 2013/14 November 2014 God selskabsledelse 2013/14 November 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107 b. Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Forsikring A/S der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelse

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3 Coloplasts bestyrelse og direktion forholder sig mindst en gang årligt til principperne for selskabsledelse, som bla. stammer fra lovgivning, praksis og anbefalinger. Bestyrelse og direktion vurderer selskabets

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Årsrapport 2004 ISS A/S

Årsrapport 2004 ISS A/S Årsrapport 2004 Årsrapport 2004 ISS A/S Indhold TIL VORE INTERESSENTER LEDELSESBERETNING SELSKABSINFORMATION 6 Hoved- og nøgletal 130 ISS kort fortalt 7 Årsberetning 132 Virksomhedsopkøb og -salg 14 Corporate

Læs mere