Ordinær generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling"

Transkript

1 Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S Danske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 27. marts 2012, kl , i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, København. Adgangen til generalforsamlingen i Tivoli Congress Center åbner klokken 13.00, hvor der også er mulighed for at få en kop kaffe eller te indtil klokken Der er ingen servering efter generalforsamlingen. Bestil adgangskort og stemmesedler For at kunne deltage i generalforsamlingen skal du have adgangskort, som kan bestilles på eller hos VP Investor Services A/S på telefon eller fax Du kan også bestille adgangskort til en rådgiver. Sidste frist for bestilling af adgangskort er fredag den 23. marts Adgangskort bliver sendt med posten. Adgangskort, der er bestilt senere end torsdag den 22. marts kl , bliver udleveret ved indgangen til generalforsamlingen. Dagsorden a) Forelæggelse af årsrapport til godkendelse og forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport b) Valg af medlemmer til bestyrelsen c) Valg af ekstern revision d) Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer e) Bestyrelsens forslag om at forlænge bemyndigelsen, så Danske Bank kan fortsætte med at handle med Danske Bank aktier, have beholdninger af og modtage Danske Bank aktier som pant m.v. i de næste 5 år f) Bestyrelsens honorar og forslag til aflønningspolitik g) Eventuelt Ad punkt a Årsrapport 2011 Bestyrelsens forslag om, at generalforsamlingen godkender: 1) Årsrapport ) Forslag om anvendelse af årets resultat på millioner kr. i Danske Bank A/S som følger: o Overførsel af millioner kr. fra Reserve efter indre værdis metode og o Overførsel af millioner kr. til Overført overskud Ad punkt b Valg af medlemmer til bestyrelsen Bestyrelsen foreslår: A. genvalg af Ole Andersen, B. genvalg af Niels B. Christiansen, C. genvalg af Michael Fairey, D. genvalg af Mats Jansson, E. genvalg af Majken Schultz, F. valg af Urban Bäckström, G. valg af Jørn P. Jensen og H. valg af Trond Ø. Westlie Peter Højland og Claus Vastrup stiller ikke op til genvalg. Bilag 1 indeholder nærmere information om bestyrelsens kandidater, ligesom man kan læse mere om de nuværende medlemmer på Danske Banks hjemmeside

2 Ad punkt c Valg af revisor Bestyrelsens forslag om genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. PricewaterhouseCoopers Danmark, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, fratræder. Ad punkt d Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Bestyrelsens forslag om følgende vedtægtsændringer: 1) 6, IV, stk. 9, punkt h) og 9 stk. 1: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ændres til Erhvervsstyrelsen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Erhvervs- og Byggestyrelsen samt opgaver fra den tidligere ITog Telestyrelse er den 1. januar 2012 sammenlagt i en ny styrelse med navnet Erhvervsstyrelsen. 2) 11, stk. 1: Fristen for bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt reduceres til 2 dage før generalforsamlingens afholdelse, og 3) 11, stk. 1: Fristen for afgivelse af brevstemme ændres til senest dagen før generalforsamlingen. 11, stk. 1 vil herefter få følgende formulering: Enhver kapitalejer (aktionær) er berettiget til at deltage i en generalforsamling, når vedkommende senest 2 dage før generalforsamlingens afholdelse har anmodet om adgangskort eller har afgivet en fuldmagt, som er modtaget af VP Investor Services A/S senest 2 dage før generalforsamlingen. En kapitalejer (aktionær), der ikke kan deltage i en generalforsamling, kan afgive en brevstemme. En brevstemme skal være modtaget af VP Investor Services A/S senest kl dagen før generalforsamlingen. Forslag om forkortelse af fristen for adgangskort er af hensyn til internationale standarder for generalforsamlinger. Brevstemmer kan håndteres af VP Investor Services betryggende, når de er modtaget senest kl dagen før generalforsamlingen. Ad punkt e Bestyrelsens forslag om forlængelse af bemyndigelsen til handel mv. med Danske Bank kapitalandele Bestyrelsens forslag om, at bemyndigelsen bliver godkendt med følgende ordlyd: Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til indtil den 1. marts at lade banken og koncernen erhverve egne aktier - til eje eller pant dog må den samlede pålydende værdi ikke overstige 10% af bankens aktiekapital, jf. selskabslovens 198 og lov om finansiel virksomhed 13, stk. 3. Ved køb må prisen ikke afvige mere end 10% fra den kurs, der var gældende på erhvervelsestidspunktet. En forlængelse af bemyndigelsen indtil den 1. marts 2017 er nødvendig for, at Danske Bank koncernen fortsat kan handle med Danske Bank aktier, have beholdninger af og modtage Danske Bank aktier som pant m.v. i de næste fem år. Ad punkt f - Bestyrelsens honorar og forslag til aflønningspolitik Bestyrelsens forslag om godkendelse af: 1) Honorar til bestyrelsens medlemmer i overensstemmelse med Danske Banks aflønningspolitik, marts ) Danske Banks aflønningspolitik, marts 2012 Forslag til bestyrelsens honoreringsstruktur for 2012 er: Basishonorar kr. Formand oppebærer 3 x basishonorar Næstformand oppebærer 2 x basishonorar Udvalgshonorar kr. Udvalgsformandshonorar kr. Honoreringsstrukturen er uændret i forhold til 2011 Danske Banks aflønningspolitik, marts 2012 er vedhæftet som bilag 2 til denne dagsorden.

3 Den nuværende aflønningspolitik blev senest godkendt af generalforsamlingen den 29. marts Forslaget til ny aflønningspolitik er primært for at efterleve Finanstilsynets retningslinjer i bekendtgørelse og vejledning, som træder i kraft den 1. marts Godkendelsesprocessen er beskrevet mere detaljeret, og der er en tydeliggørelse i afsnit om sammensætning og udbetaling samt tilbagetaling af resultatafhængig løn. Anvendelse af nyansættelsesgodtgørelse (sign-on bonus) er beskrevet. Aflønningspolitikken vil hurtigst muligt, efter den er godkendt af generalforsamlingen, blive offentliggjort på bankens hjemmeside med en oplysning om, at generalforsamlingen har godkendt politikken den 27. marts Ad punkt g Eventuelt

4 Øvrige oplysninger Aktiekapital og stemmeret Danske Banks aktiekapital udgør nominelt kr. Hver aktie a 10 kr. giver én stemme. Oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen af generalforsamlingen kan findes på com. Der finder man også dagsorden for generalforsamlingen sammen med de fuldstændige forslag og dokumenter, som skal fremlægges samt formularer, som kan anvendes til brevstemme eller fuldmagt. Brevstemme Brevstemmen kan enten afgives elektronisk på InvestorPortalen, eller printes fra og sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S. Bemærk, at brevstemmen skal være modtaget af VP Investor Services A/S senest fredag den 23. marts Elektronisk afstemning Også i år anvender vi en elektronisk afstemning e-voter når der skal stemmes på generalforsamlingen. Den bliver udleveret ved indgangen i Tivoli Congress Center. Deltagerne på generalforsamlingen modtager stadig stemmesedler og adgangskort fra VP Investor Services A/S. Der kan være situationer, hvor stemmesedlerne skal bruges i stedet for den elektroniske afstemning. Husk derfor at medbringe både stemmesedler og adgangskort. Fuldmagt Alle aktionærer har ret til at give fuldmagt og til at tage en rådgiver med. Fuldmagten skal være skriftlig og dateret. Fuldmagtsblanketten kan printes fra Hvis du ønsker at give en fuldmagt til tredjemand, skal du huske at bestille adgangskort senest 3 dage før eller sende fuldmagten i så god tid, at fuldmagten er modtaget af VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København, senest fredag den 23. marts En fuldmagt til Danske Banks bestyrelse eller formand kan i givet fald gælde maksimalt i 12 måneder og skal gives til en bestemt generalforsamling med en dagsorden, der er kendt på det tidspunkt, hvor fuldmagten afgives. Danske Banks bestyrelse opfordrer aktionærerne til at afgive en elektronisk brevstemme frem for at give en fuldmagt til bestyrelsen eller bestyrelsens formand. Krav til vedtagelse af vedtægtsændringer Forslagene om ændringer i bankens vedtægter punkt d) skal godkendes af mindst to tredjedele både af de afgivne stemmer og af den stemmeberettigede selskabskapital (aktiekapital), som er repræsenteret på generalforsamlingen. Registreringsdato er tirsdag den 20. marts 2012 Den 20. marts 2012 opgøres hver aktionærs stemmeret på baggrund af, hvad VP Securities A/S har noteret i Danske Banks ejerbog. Det er kun aktionærer, der er registreret på denne dato, som har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Aktionæren skal endvidere tilmelde sig senest 3 dage før generalforsamlingen, hvilket vil sige senest fredag den 23. marts 2012, for at have stemmeret. Spørgeret Aktionærer er velkomne til at sende spørgsmål til Danske Banks bestyrelse om Danske Banks årsrapport for 2011, Danske Banks stilling i øvrigt eller

5 om dagsordenens punkter før generalforsamlingen. De skal sendes til Danske Bank A/S, att. Bestyrelsessekretariatet, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K eller på mail til Vi vil så vidt, det er muligt, besvare spørgsmål skriftligt inden generalforsamlingen. med de fuldstændige forslag er lagt frem i bankens hovedsæde, Holmens Kanal 2-12, København. Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen. Danske Bank A/S Bestyrelsen Spørgsmål og svar er tilgængelige på generalforsamlingen og bliver publiceret på Investorportalen. Spørgsmål og svar, som indeholder oplysninger, der er omfattet af bankhemmelighed og/eller personbeskyttelsen i anden lovgivning, vil kun blive gjort tilgængelige i det omfang, det er muligt at svare meningsfuldt uden at overtræde lovgivningen. Der er naturligvis stadig mulighed for at stille spørgsmål på generalforsamlingen. Transport til Tivoli Congress Center Bus 11A har stoppested ud for Tivoli Congress Center og ud for Hovedbanegårdens hovedindgang på Bernstorffsgade. Fra Dybbølsbro station er afstanden ca. 0,6 km. Det vil tage ca. 8 minutter at gå fra Dybbølsbro station til Tivoli Congress Center. Der er et begrænset antal parkeringspladser i Tivoli Congress Center, og der skal betales en p-afgift. P-billetten kan ombyttes med en betalt billet ved udgangen fra generalforsamlingen. Årsrapport 2011 En trykt udgave af bankens Årsrapport 2011 sammen med dagsordenen for generalforsamlingen

6 Kandidater til Bestyrelsen Følgende er indstillet til valg som bestyrelsesmedlemmer på Danske Banks generalforsamling 27. marts Ole Andersen Formand for bestyrelsen Indtrådt i bestyrelsen den 23. marts 2010 Niels B. Christiansen Næstformand for bestyrelsen Indtrådt i bestyrelsen den 29. marts 2011 Professionel erfaring vedrørende ledelse og udvikling af betydelige finansielle og internationale virksomheder, finansielle og økonomiske kompetencer. Statsautoriseret revisor, 1989 Cand.merc.aud., 1988 HD, 1985 Bang & Olufsen A/S og et datterselskab, formand for bestyrelsen Chr. Hansen Holding A/S, formand for bestyrelsen EQT Partners, Senior Advisor ISS A/S og et datterselskab, formand for bestyrelsen NASDAQ OMX Nordic Nomination Committee, medlem OGA Holding ApS og to datterselskaber, direktør Senior Partner, EQT Partners, Global chef, SEB Corporate Finance, Adm. direktør, SEB Corporate Finance, Danmark, Direktør, Alfred Berg Corporate Finance, Partner, Trap & Kornum, Partner, Capex, 1990 Skandinavisk Holding, Arthur Andersen, Professionel erfaring inden for ledelse af en stor danskbaseret international koncern. Indsigt og kompetence inden for store industrivirksomheder og international ledelse. MBA, INSEAD, 1993 Civilingeniør DTU, 1991 Danfoss A/S, koncernchef, Danfoss A/S, medlem af bestyrelsen i 6 datterselskaber Axcel II A/S og to datterselskaber, formand for bestyrelsen DI, medlem af Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget Provinsindustriens Arbejdsgiverforening (PA), medlem Sauer-Danfoss Inc, næstformand for bestyrelsen William Demant Holding A/S, medlem af bestyrelsen Viceadm. direktør, Danfoss A/S, Executive Vice President, Danfoss A/S, Koncerndirektør, GN Store Nord A/S, Adm. direktør, GN Netcom A/S, GN Netcom A/S, Vice President, Hilti Corp., Management Consultant, McKinsey & Co.,

7 Michael Fairey Mats Jansson Indtrådt i bestyrelsen den 23. marts 2010 Indtrådt i bestyrelsen den 4. marts 2008 Professionel erfaring vedrørende ledelse af store internationale finansielle virksomheder. Økonomisk viden. Indsigt i og forståelse for service- og markedsforhold. AIB - Associate, Chartered Institute of Bankers APR Energy PLC, formand for bestyrelsen Energy Saving Trust Foundation, Trustee Legal & General Group PLC, medlem af bestyrelsen Lloyds TSB Pension Funds, formand for bestyrelsen Consumer Credit Counselling Service, Trustee Vertex Group Limited, formand for bestyrelsen Lloyds TSB Group PLC, Barclays, Professionel erfaring vedrørende ledelse af betydelige virksomheder, økonomisk ekspertise og indsigt i nordisk og europæisk konsument- og dagligvaresektor. Nationaløkonomi og sociologi, Örebro Universitet Delhaize Group SA, medlem af bestyrelsen Permira, Senior Advisor President & CEO, SAS, VD & koncern chef, Axel Johnson AB, Styrelseordförande, Axfood, 2005 VD & koncern chef, Axfood, VD & koncern chef, Fazer Group, VD & koncern chef, Catena/Bilia, Forskellige senior ledelsespositioner i ICA

8 Majken Schultz Urban Bäckström Indtrådt i bestyrelsen den 30. november 2000 Født 1954 Ekspertise i organisationskultur og identitet, strategi og forandringsledelse, branding og omdømme. Indsigt i og forståelse for service- og markedsforhold. Ph.D. Management & Organization, CBS, 1988 Master of Political Science, Københavns Universitet, 1984 Visiting scholar, Stanford University Efteruddannelse, High Performance Board, IMD Professor på Institut for Organisation, Copenhagen Business School Academy of Management, medlem af bestyrelsen Danske Spil, medlem af bestyrelsen Realdania, medlem af bestyrelsen Reputation Institute, Partner Said Business School, Oxford University, International Research Fellow Vci Holding ApS, ledelsesmedlem Leder af en lang række internationale forskningsprojekter siden Senest om globalisering & corporate branding Dean, Full time MBA, Copenhagen Business School Lektor, Adjunkt, Copenhagen Business School Betydelig økonomisk og finansiel indsigt fra flere fremtrædende finansielle virksomheder og institutioner samt indblik i svensk erhvervsliv. Civilekonom, Stockholms Universitet, 1979 Svenskt Näringsliv, Verkställande direktör, AMF Pension, medlem af bestyrelsen NASDAQ OMX, næstformand for bestyrelsen Institutet för Näringslivs Forskning, medlem af bestyrelsen Verkställende direktör, Skandia Liv, Sverige, Riksbankschef, Sveriges Riksbank, Sverige, Statssekreterare, Finansdepartementet, Sverige, Verkställande direktör, Consensus Fondkommission, Sverige, Chefekonom, Moderata Samlingspartiet, Sverige, Chefekonom, Aktiespararna, Sverige, Hotel Mollberg (familjeföretag), Sverige, Chefekonom, Moderata Samlingspartiet, Sverige, Finansdepartementet, Sverige, Forskningsassistent og lærer, Stockholms Universitet,

9 Jørn P. Jensen Trond Ø. Westlie Født 1964 Født 1961 Stor erfaring med international virksomhedsdrift og god forståelse for dansk og international regnskabspraksis. Kendskab til de kulturer og markedsforhold, hvor Danske Bank opererer. M.Sc. in Economics and Business Administration, Copenhagen Business School Carlsberg Breweries & Carlsberg A/S, Deputy CEO & Chief Financial Officer, Carlsberg Group, formand eller medlem af bestyrelsen for en række dattervirksomheder DONG Energy A/S, medlem af bestyrelsen Komitéen for god Selskabsledelse, medlem Chief Financial Officer, Carlsberg Breweries & Carlsberg A/S, Chief Executive Officer, Carlsberg A/S, Chief Financial Officer, Carlsberg A/S, Executive Vice President & Chief Financial Officer, Nilfisk Advance A/S, Chief Financial Officer, Foss Electric A/S, Professionel erfaring med internationale investeringstunge virksomheder. Kompetencer inden for forretningsudvikling og betydelig erfaring med international ledelse. Statsautoriseret revisor, Norges Handelshøyskole, 1987 A.P. Møller-Mærsk A/S, Group Chief Financial Officer og medlem af Executive Board, A.P. Møller-Mærsk A/S, formand eller medlem af bestyrelsen for en række dattervirksomheder Danmarks Skibskredit, medlem af bestyrelsen og revisionskomitéen Subsea 7. S.A., medlem af bestyrelsen og formand for revisionskomitéen Executive Vice President & CFO, Telenor Group, Norge, Group Executive Vice President & CFO, Aker Kværner ASA, Norge, Executive Vice President & CFO, Aker Maritime ASA, Norge, Executive Vice President, Business Development, Aker Asa, Norge, Assistant CFO, Resource Group International, Norge/USA, Public Accountant, Norge/USA,

10 Aflønningspolitik, marts 2012 Formål Danske Bank koncernens aflønningspolitik, som gælder for alle ansatte i koncernen, er vedtaget af bestyrelsen efter indstilling fra aflønningsudvalget og erstatter vederlagspolitikken. Politikken skal godkendes af generalforsamlingen i Politikken afspejler målsætningen om en ordentlig governance proces samt en vedvarende og langsigtet værdiskabelse for koncernens aktionærer og sikrer, at - koncernen kan tiltrække, udvikle og fastholde højt motiverede og performanceorienterede medarbejdere i et konkurrencepræget og internationalt marked - medarbejderne aflønnes med en konkurrencedygtig men ikke markedsledende kompensationspakke - medarbejderne tilskyndes til at skabe bæredygtige resultater, og at der skabes sammenhæng mellem aktionær- og medarbejderinteresser - koncernens fokusområder understøttes Politikken sigter særligt mod at sikre en sund og effektiv risikostyring. Det sker ved at - fastholde en stringent governancestruktur for at sætte mål og kommunikere disse til ansatte - både finansielle og ikke-finansielle mål indgår i vurderingen af performance og resultater - størstedelen af kompensationen udbetales som fast løn Governance Bestyrelsen fører én gang om året kontrol med, at lønpolitikken overholdes og tilpasninger til politikken indstilles via aflønningsudvalget og bestyrelsen til fornyet godkendelse på generalforsamlingen. Aflønningsudvalget orienterer den samlede bestyrelse og forbereder dennes behandling af aflønningsspørgsmål. Det gældende kommissorium for aflønningsudvalget, som beskriver udvalgets sammensætning, opgaver og mandat, findes på koncernens hjemmeside under Corporate Governance. Ændringer i aflønningen af direktionens medlemmer forelægges af aflønningsudvalget til bestyrelsens godkendelse. På baggrund af anbefalinger fra aflønningsudvalget forelægger bestyrelsen ændringer i honoreringen af bestyrelsens medlemmer og underudvalg til generalforsamlingens godkendelse. Ved en årlig performance- og udviklingssamtale mellem medarbejder og leder evalueres og dokumenteres performance samtidig med, at nye mål fastsættes og dokumenteres. Beslutning om justering i den faste løn og tildeling af resultatafhængig løn sker på baggrund af dette møde. Ændringer i risikotageres faste løn og tildeling af resultatafhængig løn baseres på samme proces. Bonuspuljen godkendes en gang om året af bestyrelsen på baggrund af anbefaling fra aflønningsudvalget. Kompensationselementer Kompensationsstrukturens forskellige elementer sammensættes, så det medfører en hensigtsmæssig og balanceret kompensationspakke. Sammensætningen vil variere på tværs af områder, hierarkisk placering i koncernen, karakteren af arbejdet og markedspraksis. Kompensationsstrukturen er sammensat af 5 elementer: - Fast løn (inkl. faste tillæg) - Resultatafhængig løn (variabel løn) - Pension - Øvrige benefits - Fratrædelsesgodtgørelser Den faste løn fastsættes på baggrund af den enkelte medarbejders rolle, herunder ansvar og kompleksitet i jobbet, performance og de lokale markedsbetingelser.

11 Resultatafhængig løn fremmer og belønner den gode performance, der understøtter den langsigtede kunderelation og skaber indtjening til koncernen og værdi for aktionærerne. Bestyrelsen har fastsat en øvre grænse for resultatafhængig løn i forhold til den faste løn, som varierer for forskellige typer af stillinger. Resultatafhængig løn kan udbetales i form af kontant bonus, aktier og aktiebaserede instrumenter, herunder betingede aktier samt andre markedskonforme instrumenter. Pensionsordningerne sikrer, at medarbejderne har en basisdækning i tilfælde af sygdom og død, samt at der er en passende pensionsudbetaling ved alderspensionering. For ledere anvendes som hovedregel bidragsbaserede ordninger i et pensionsforsikringsselskab, hvor koncernen typisk betaler 2/3 af pensionsbidraget. For overenskomstansatte medarbejdere er pensionsbidragene reguleret via overenskomsten. Øvrige benefits tildeles på baggrund af den ansattes ansættelsesaftale og lokal markedspraksis. Fratrædelsesgodtgørelser udløses efter den relevante lovgivning. For ansatte på individuel kontrakt udgør fratrædelsesgodtgørelsen ved opsigelse foranlediget af koncernen normalt maksimalt 12 måneders løn, enkelte aftaler kan dog udløse op til 24 måneders løn. Resultatafhængig løn Resultatafhængig løn tildeles, så det fremmer en sund risikostyring og ikke tilskynder til overdreven risikotagning, f.eks. ved tildeling af en væsentlig del af den resultatafhængige løn i udskudte aktier og for væsentlige risikotagere desuden muligheden for udskudt kontantbonus. Ikke-udbetalt resultatafhængig løn er gentand for backtesting (som minimum for medarbejdere der er identificerede som risikotagere) og vil blive reduceret eller helt bortfalde, såfremt resultaterne i de efterfølgende år ikke udvikler sig tilfredsstillende. Både udbetalt og ikke- udbetalt resultatafhængig løn er genstand for claw back, hvis den er udbetalt på et fejlagtigt grundlag. Resultatafhængig løn tildeles, idet det sikres, at: - der er en passende balance mellem fast løn og resultatafhængig løn - den faste løn er så høj, at udbetaling af resultatafhængig løn kan bortfalde - der ved fastsættelse af resultatafhængig løn tages højde for den risiko, som ligger bag det opnåede resultat - en væsentlig del af en større resultatafhængig løn tildeles i aktier, som udskydes - der ikke må afdækkes risiko på udskudte aktier (gælder kun medarbejdere identificeret som risikotager) - tildelt resultatafhængig løn helt eller delvist kan fortabes, hvis den tildeles på baggrund af resultater, der viser sig ikke at være holdbare (backtestning som minimum for medarbejdere der er identificerede som risikotagere) - tildelt resultatafhængig løn kan fortabes fuldt, hvis den er tildelt på et fejlagtigt grundlag (claw back for risikotagere såvel som andre medarbejdere der modtager aktiebaseret bonus) Puljer til resultatafhængig løn fastlægges med udgangspunkt i en vurdering af koncernens budgetopnåelse samt en række målepunkter, som afspejler udviklingen i forhold til koncernens fokusområder. Ved fastlæggelse af målepunkterne indgår: Overskud før skat relativt til budget Forbedring af risikojusteret afkast Udviklingen i omkostningerne Udviklingen i kundetilfredsheden Overholdelse af interne forretningsgange Bestyrelsen træffer beslutning om størrelsen af puljer til resultatafhængig løn. Koncernens kontrolfunktioner inddrages for at sikre, at målsætninger for risiko, kapital og likviditet ikke har været overskredet.

12 Den resultatafhængige løn anvendes til ansatte, der i særlig grad kan drive det forretningsmæssige resultat og skabe værdi for aktionærer. I de kapitalmarkedsvendte funktioner udgør den resultatafhængige løn til udvalgte medarbejdere en væsentlig del af den samlede kompensation for at tiltrække og fastholde de bedste talenter til disse områder. Resultatafhængig løn til den enkelte medarbejder tildeles efter vurdering af medarbejderens performance såvel som afdelingens og koncernens samlede resultat. Ved tildeling foretages altid en diskretionær vurdering for at sikre, at andre også ikke direkte målbare forhold tages i betragtning. Sign-on bonus, fastholdelsesbonus og garanteret variabel løn anvendes kun i exceptionelle tilfælde for at tiltrække højt specialiserede medarbejdere. Sådanne udbetalinger må ikke overstige et års løn. Den samlede øvre grænse i et enkelt år for resultatafhængig løn til direktion og andre væsentlige risikotagere i procent af koncernens resultat er fastsat til 3%. Koncernens resultat defineres som indtjening minus driftsomkostninger. Risikotagere og kontrolfunktioner Væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner aflønnes efter skærpede betingelser. Bestyrelsen udpeger én gang om året de ansatte, som på koncernens vegne kan tage væsentlige risici, herunder - ansatte som foretager handel med eller godkendelse af finansielle instrumenter - ansatte som investerer koncernens egne midler - ansatte i aktuarfunktioner eller reassurance - ansatte som foretager kontrol af overholdelse af grænser for risikotagning - ansatte som kan bevilge væsentlige kreditter Andre ansatte med væsentlig indflydelse på koncernens risikoprofil omfattes ligeledes af de skærpede aflønningsbetingelser. Ansatte i kontrolområder, herunder Intern Revision, Compliance, Økonomi og Risikostyringsområdet modtager ikke resultatafhængig løn. Kompensationen til ansatte i kredit- og kontrolområder fastsættes alene som fast løn. Det sikres, at ansatte i disse områder aflønnes konkurrencedygtigt. Honorar til bestyrelsen Danske Banks bestyrelse aflønnes med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen former for incitaments- eller performanceafhængig løn. Bestyrelsens basishonorar fastsættes på et niveau, som er markedskonformt, og som afspejler kravene til bestyrelsesmedlemmernes kompetencer og indsats i lyset af koncernens kompleksitet, arbejdets omfang og antallet af bestyrelsesmøder. Der betales ikke pensionsbidrag af bestyrelseshonorar. Det konkrete honorar til medlemmerne af Danske Banks bestyrelse fremgår af årsregnskabet, og den individuelle honorering kan ses under medlemmernes CV på Corporate Governance sitet. Honoreringsstruktur: Basishonorar Formand oppebærer Næstformand oppebærer Udvalgshonorar Udvalgsformandshonorar kr. 3 x basishonorar 2 x basishonorar kr kr. Kompensation til direktionen Direktionens honorering skal sikre koncernens fortsatte mulighed for at tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede direktionsmedlemmer og tilstedeværelsen af et godt grundlag for succession. I forbindelse med vurderingen af direktionsmedlemmernes honorering foretages en systematisk vurdering af udviklingen i markedspraksis. Direktionens honorering består af fast løn, incitamentsaflønning samt pension, som er ydelses- eller bidragsbaserede pensionsordninger. Herudover op

13 pebærer direktionsmedlemmer fri bil, fri telefon og andre goder. Fratrædelsesgodtgørelser kan maksimalt udgøre 2 års løn. Direktionsmedlemmernes virke evalueres årligt med understøttelse i en skriftlig performance aftale, som indeholder såvel finansielle som ikke-finansielle mål. Aftalens målsætninger afspejler ønsket om at opnå værdiskabelse både på kort og langt sigt. Den konkrete kompensation til direktionen følger af årsregnskabet. Generelt Bestyrelsen har mulighed for at afvige fra politikken, såfremt der i behandlingen af enkeltsager måtte opstå ekstraordinære forhold, der kan begrunde dette. Information om tildelt performanceafhængig løn til bestyrelse, direktion og risikotagere offentliggøres én gang om året på koncernens hjemmeside, jf. Finanstilsynets regelsæt.

Aflønningspolitik i Danica Pension

Aflønningspolitik i Danica Pension Aflønningspolitik i Danica Pension 1. Formål Formålet med denne politik er at fastlægge rammerne for aflønning i Danica Pension. Politikken tager udgangspunkt i aflønningspolitikken for Danske Bank-koncernen,

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Realkredit Danmarks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionæren. Aflønningsprincipperne

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark A/S for 2012

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark A/S for 2012 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark A/S for 2012 Realkredit Danmark A/S er et datterselskab i Danske Bank koncernen. Danske Bank koncernens aflønningsprincipper afspejler målsætningen om god selskabsledelse

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2014 Danske Banks aflønningspolitik og praksis afspejler Danske Bank-koncernens målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende

Læs mere

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato:

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato: 1af 5 LØNPOLITIK Lovhjemmel Lønpolitikken er fastsat til opfyldelse af lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9 og 77a -77d samt bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Anvendelsesområde Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone no. [45] 96 84 11 22, Fax [45] 96 84 53 33, CVR-no. 41257911 www.bang-olufsen.dk Til aktionærerne i Bang & Olufsen a/s Struer,

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Lønpolitik Opdateret pr. 27. marts 2015 MS/MAS med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone No. [45] 9684 1122, CVR-NR 4125 7911, www.bang-olufsen.com Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse FREDAG DEN 21. MARTS 2014,

Læs mere

Genmab A/S Bredgade 34 Postboks 9068 1260 København K Tlf. +45 7020 2728 Fax +45 7020 2729 www.genmab.com CVR nr. 2102 3884

Genmab A/S Bredgade 34 Postboks 9068 1260 København K Tlf. +45 7020 2728 Fax +45 7020 2729 www.genmab.com CVR nr. 2102 3884 Til Genmab A/S aktionærer Genmab A/S Bredgade 34 Postboks 9068 1260 København K Tlf. +45 7020 2728 Fax +45 7020 2729 www.genmab.com CVR nr. 2102 3884 27. marts 2012 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Genmab A/S

Læs mere

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Honorar- og lønpolitik for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Lønpolitik for bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S, inkl. retningslinjer for incitamentsaflønning

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Forsikring A/S der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelse

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Formål Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") har til formål at: 1) være i overensstemmelse med og fremme en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Langebrogade 1 Postboks 17 1001 København K Tlf. 3266 2000 Fax 3266 2175 www.danisco.com info@danisco.com 19. maj 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Vedlagt fremsendes

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i H+H International A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i H+H International A/S Til aktionærerne i H+H International A/S H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon info@hplush.com www.hplush.com CVR No. 49 61 98 12 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Aktionærerne i

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse FREDAG DEN 20. MARTS 2015,

Læs mere

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag)

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse 4 2014/15 Allerød den 4. juni 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Bestyrelsen for Matas A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling mandag den 30. juni 2014 kl.

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen Jeudan A/S, CVR nr. 14 24 60 45 Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen den 16. april 2015 Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Indledning. 1 Bestyrelsen. a) Fremgangsmåde

Indledning. 1 Bestyrelsen. a) Fremgangsmåde Principper for vederlag til Bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S (principperne kan ses og downloades fra Affitechs hjemmeside www.affitech.com) Indledning I henhold til 139 i selskabsloven

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

Herning, den 8. august 2011. Indkaldelse til generalforsamling i BoConcept Holding A/S. Vedlagt fremsendes

Herning, den 8. august 2011. Indkaldelse til generalforsamling i BoConcept Holding A/S. Vedlagt fremsendes Herning, den 8. august 2011 Indkaldelse til generalforsamling i BoConcept Holding A/S Vedlagt fremsendes Indkaldelse til generalforsamling Formular til bestilling af adgangskort Generel fuldmagt Formular

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Exiqon A/S ("Selskabet") Fuldstændige forslag til den ordinære generalforsamling den 4. april 2013. 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Bestyrelsens beretning foreslås

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 203 8. april 2015 1 af 6 TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S I henhold til vedtægternes pkt. 7.4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Victoria Properties A/S

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2010

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2010 24. februar 2010 MEDDELELSE Nr.: 3 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2010 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2010 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen

Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen TORM A/S, CVR-nr. 22 46 02 18 Vederlagspolitik, herunder Overordnede

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 28. marts 2014 27. marts 2014. Nr. 283. Bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK Vejledning om vederlagspolitik, version 2.0, - 1. september 2015 Anbefalinger for god Selskabsledelse, maj 2013, opdateret november 2014 INDHOLD 1. FORM OG INDHOLD... 3 2.

Læs mere

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Skadekoncernen Udvikling i lønomkostninger (Mio. kr.) Skadekoncernen Lønomkostninger i procent af præmieindtægten

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse 08 2015/16 Allerød den 28. maj 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Bestyrelsen for Matas A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling onsdag den 24. juni 2015 kl.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i Arbejdsmarkedets Tillægspension

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i Arbejdsmarkedets Tillægspension Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i Arbejdsmarkedets Tillægspension Vedtaget af ATP s bestyrelsen den 16. december 2014 J.nr. ATP-02-02-29680 Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

Bestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S ("Selskabet") fredag den 25. oktober 2013 kl. 15.

Bestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S (Selskabet) fredag den 25. oktober 2013 kl. 15. Skovlunde 9. oktober 2013. INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S Bestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i SSBV-Rovsing

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 4 6. januar 2014 Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

Ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s 29. AUGUST 2012 Ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Der afholdes ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s fredag den 21. september 2012 kl. 16.30 på Struer Statsgymnasium, Jyllandsgade

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Vi har hermed fornøjelsen at invitere Dem til Coloplasts ordinære generalforsamling

Vi har hermed fornøjelsen at invitere Dem til Coloplasts ordinære generalforsamling Til aktionærerne i Coloplast A/S 5. december 2007 Vi har hermed fornøjelsen at invitere Dem til Coloplasts ordinære generalforsamling tirsdag den 18. december 2007 kl. 16.00 på selskabets adresse Holtedam

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Danske Bank A/S 20 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING. Danske Bank A/S

Ordinær generalforsamling i. Danske Bank A/S 20 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING. Danske Bank A/S 20 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 1 Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S 2014 Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 DK-1092 København K TLF. 33 44 00 00 Cvr-nr. 611262

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen. KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES BERLIN IV A/S, CVR-NUMMER 29 14 98 60 Den 10. oktober 2014, klokken 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Berlin IV A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 321

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 321 15. april 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 321 Indbydelse til generalforsamling De indbydes herved til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes torsdag, den 30. april 2009, kl. 13.00 på RADISSON

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Meddelelse nr. 4-2010 til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 2010.03.03 BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58210617, indkalder herved til ordinær

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen:

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen: Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 18-09-2003 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 10. oktober 2003, kl. 16.30

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Bestyrelsen foreslår valg af følgende to kandidater til bestyrelsen:

Bestyrelsen foreslår valg af følgende to kandidater til bestyrelsen: Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone no. [45] 96 84 11 22, Fax [45] 97 84 17 41, CVR-no. 41257911 www.bang-olufsen.dk Til aktionærerne i Bang & Olufsen a/s Struer,

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228 Serendex Pharmaceuticals A/S // www.serendex.com // info@serendex.com // Slotsmarken 12, 1.th, DK-2970 Hørsholm

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling GN Store Nord A/S Ordinær generalforsamling Fredag den 21. marts 2014, kl. 10.00 CVR-nr. 24257843 2 / ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Med henvisning til vedtægternes pkt. 11 indkalder GN Store Nord A/S

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling Marts 2013 N y t Generalforsamling i børsnoterede selskaber Selskabslovgivningen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier ( Udstederreglerne ) og Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S, CVR-NR.: 15 10 77 07 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S Bestyrelsen for PARKEN Sport & Entertainment A/S indkalder herved i henhold

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 1. Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S 2015. Fondskode DK0010274414

DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 1. Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S 2015. Fondskode DK0010274414 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 1 Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S 2015 Fondskode DK0010274414 2 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING Danske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 Fondsbørsmeddelse nr. 6/2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LIFECYCLE PHARMA A/S LifeCycle Pharma A/S (OMX: LCP) ( Selskabet ) afholder

Læs mere

onsdag, den 30. april 2008, kl. 13.00

onsdag, den 30. april 2008, kl. 13.00 DSV A/S Kornmarksvej 1 P.O. Box 318 DK-2605 Brøndby Telefon +45 43 20 30 40 Fax +45 43 20 30 41 CVR/VAT No.: DK-58233528 www.dsv.com Indbydelse til generalforsamling De indbydes herved til selskabets ordinære

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S Onsdag den 12. marts 2014 2 Indkaldelse til generalforsamling 2014 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Danske Bank koncernen. ordinær GeneralForsamlInG I Danske Bank a/s 2013

Danske Bank koncernen. ordinær GeneralForsamlInG I Danske Bank a/s 2013 Danske Bank koncernen ordinær GeneralForsamlInG I Danske Bank a/s 2013 2 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSKE BANK A/S DANSKE BANK A/S AFHOLDER ORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG

Læs mere

ALM. BRAND A/S DAGSORDEN OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG DAGSORDEN

ALM. BRAND A/S DAGSORDEN OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG DAGSORDEN ALM. BRAND A/S DAGSORDEN OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG DAGSORDEN På den ordinære generalforsamling mandag den 27. april 2015 kl. 11.00 på Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København

Læs mere

Head Office 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Head Office 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. Side 1 af 8 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brødrene Hartmann A/S (CVR-nr.: 63049611) onsdag den 8. april 2015 kl. 13.00 hos Plesner advokatfirma, Amerika Plads 37, DK-2100 København Ø 1 Dagsorden

Læs mere