Forslag til dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til dagsorden"

Transkript

1 B Pkt. 1 Bilag 1.1 Forslag til dagsorden Godkendelse af dagsorden - beslutning 2. Referat af bestyrelsens møde 17. april 2009 beslutning 3. CBS økonomi - beslutning a. Intern opsparing b. Risikostyring 4. Håndtering af sommerens optag - orientering 5. a. b. c. Evaluering af dele af universitetsloven Panelets besøg på CBS 27/8 - beslutning McKinsey-undersøgelsen - orientering VTUs høring vedr. frihedsgrader - orientering Behandles bag lukkede døre 6. Bestyrelsens strategiseminar drøftelse Behandles bag lukkede døre 7. Meddelelser fra formand og direktion - orientering 8. Øvrige meddelelser og eventuelt a. Administrationsprojektet b. Det studieadministrative område c. CBS Ledelsesinformation d. Opfølgning på nøgletal e. Årsrapport Stipendiefonden f. Årsrapport Boligfonden g. Årsrapport HHE h. Årsrapport CBS Press 9. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger Møde i CBS bestyrelsen 25. juni 2009

2 Bilagsoversigt B Pkt. 1 Bilag Forslag til dagsorden 1.2 Bilagsoversigt 2.1 Referat af bestyrelsens møde 17. april Note om opsparing og egenkapital 3.2 Notat vedrørende interne opsparing, Ernst & Young 3.3 Forslag til indførelse af risikovurdering på CBS 4.1 Bestyrelsesorientering: Studenteroptag Beredskabsplan for studiestart Handlingsplan lokaler E IT-beredskabsplan for studiestarten ved CBS Evalueringspanelets besøg på CBS 27. august Universities degrees of freedom (høringssvar fra CBS) 5.3 University Evaluation 2009 Universities Denmark on degrees on freedom 6 Intet bilag 7.1 Rektors beretning, juni Statusnotat administrationsprojekterne 8.2 CBS Ledelsesinformation - juni Opfølgning på nøgletal juni Årsrapport Stipendiefonden 8.5 Årsrapport Boligfonden 8.6 Årsrapport HHE 8.7 Årsrapport CBS Press 9 Intet bilag Møde i CBS bestyrelsen 25. juni 2009

3 B Pkt. 2 Bilag 2.1 Referat af bestyrelsens møde 17. april 2009 Til stede: Direktør Anders Knutsen, direktør Merete Eldrup, vice president Klaus Holse Andersen direktør Eva Berneke, studerende Uffe Gade, sekretariatsleder Patrick Gram, direktør Peter Gorm Hansen, professor Kristian Kreiner, professor Thomas Plenborg og studerende Henrik Thorn. Rektor Finn Junge-Jensen, dekan Jan Molin, dekan Alan Irwin, universitetsdirektør Peter Pietras og chefkonsulent Charlotte Aller. 11. maj 2009 CA Jnr Charlotte Aller Chefkonsulent Dir. tlf.: Mobil: Afbud: Peter Schütze (skriftlige kommentarer indleveret). Desuden deltog revisor Lone Haudrum, Ernst & Young, afdelingschef Bettina Jakobsen, Rigsrevisionen, og Charlotte Carvalho, Rigsrevision en, i punkt Godkendelse af dagsorden Punkt 3 om årsrapporten blev efter indstilling fra formanden lukket. Punkt 8 om governance blev flyttet til efter punkt 9: Øvrige meddelelser. Bestyrelsen godkendte dagsordenen med de nævnte justeringer. 2. Referat af bestyrelsenss møde 25. februar 2009 Bestyrelsen underskrev referatet. 3. Årsrapport 2008 (behandlet for lukkede døre) Formanden bød revisor og rigsrevisionen velkommen. Ledelsens regnskabserklæring Bestyrelsen tog den underskrevne erklæring til efterretning. Revisionsprotokol Lone Haudrum gennemgik revisionsprotokollatet, der i udkastform blev drøftet med formandskabet og dele af direktionen på et møde i marts. CBS er stadig ikke i mål i forhold til tidligere års bemærkninger om økonomistyringen. Der er sket fremskridt på flere områder, men især

4 2 vedrørende periodeafslutning 3-4 gange om året og controlling er der behov for yderligere fokus fra ledelsens side. Universitetsdirektøren bemærkede, at et nyt økonomisystem og nye procedurer på økonomiområdet var undervejs. Bestyrelsen hæftede sig ved behovet for øget ansvarsbevidsthed på det centrale niveau for konsekvent kvalitetssikring og opfølgning i forhold til de mange decentrale administrative enheder. De ofte utilstrækkelige kompetencer på økonomiområdet i de små decentrale administrationer peger på et behov for øget centralisering af en række administrative opgaver. Formanden konstaterede, at der generelt er godt styr på økonomien, og bad universitetsdirektøren om en handlingsplan for kvalitetssikring af økonomiadministrationen til formandskabets møde med revisionen i efteråret. Lone Haudrum konstaterede, at kvaliteten af administrationen af EU-projekter er forbedret meget, men påpegede at der stadig er behov for kvalitetsforbedringer for de øvrige eksternt finansierede projekter. Bestyrelsen underskrev herefter protokollatet. Rigsrevisionens revision Bettina Jakobsen indledte med at fremhæve det gode samarbejde med Ernst & Young, herunder aftaler om koordinering af revisionen. Rigsrevisionen har ingen forbehold i forhold til CBS årsrapport. Rigsrevisionens løbende revision af CBS har i 2008 haft fokus på opfølgning på målopfyldelsen i relation til udviklingskontrakten og deltagerbetaling på åben uddannelse. Den samlede vurdering er, at CBS lever op til kravene, men at der naturligvis er plads til forbedringer. Rigsrevisionen har noteret, at CBS egen vurdering af målopfyldelsen at 75% vurderes som opfyldt adskiller sig fra de øvrige universiteter, hvis undergrænse for vurdering som opfyldt er 90%, men finder, at det er op til CBS at fastlægge grænserne. Bestyrelsen tog Rigsrevisionens rapporter til efterretning. Årsrapport 2008 Formanden gennemgik kort de ændringer, der var foretaget i rapporten på baggrund af den skriftlige høring. Bestyrelsen fandt, at årsrapporten er væsentlig bedre og mere letlæst end tidligere år. Bestyrelsen underskrev herefter årsrapporten. 4. Evaluering af universitetsloven Bestyrelsen gennemgik udkast til høringssvar. Bestyrelsens ændringer og justeringer af formuleringer indarbejdes i en revideret version, der forelægges formanden før udsendelse til skriftlig høring i bestyrelsen. På grund af den korte frist før indsendelse af høringssvaret, accepterede bestyrelsen en høringsfrist på få timer.

5 3 Bestyrelsen drøftede kort VTUs notat om frihedsgrader. Bestyrelsen besluttede at nedsætte et underudvalg, der udarbejder høringssvar, bestående af formanden, Peter Gorm Hansen, Thomas Plenborg, Henrik Thorn samt et eller flere direktionsmedlemmer. Kommentarer fra bestyrelsens øvrige medlemmer sendes til bestyrelsens sekretær. 5. CBS campus Formanden indledte punktet med en konstatering af, at CBS har en fantastisk campus, men at der ikke desto mindre er en række behov, der må håndteres snarest. Den nuværende lokalemasse matcher ikke CBS behov på hverken kort eller mellemlangt sigt, hvilket arealunderskuddet i campusplanen klart illustrerer. Bestyrelsen har tidligere bl.a. drøftet behov for executive center og studenterhus, ligesom balancen mellem eje og leje har været vendt ved flere lejligheder. Før der kan træffes beslutning om de konkrete forslag om f.eks. executive center er der behov for at anlægge en mere helhedsorienteret vinkel på CBS samlede kapacitetsbehov herunder de forskellige typer af behov. Campusplanen Bestyrelsen fandt campusplanens vurdering af de kommende års pladsbehov, der viser et stadigt voksende kapacitetsunderskud, dybt bekymrende. Der er behov for en hurtig indsats på campusområdet, idet underskuddet ifølge prognosen er fordoblet i 2011, hvis de nuværende planer følges. Bestyrelsen besluttede efter indstilling fra formanden at nedsætte et campusudvalg. Med udgangspunkt i de beslutninger, bestyrelsen allerede har truffet på campusområdet, vil målet med udvalgets opgave være at analysere de forskellige typer af behov: små auditorier, grupperum, andre former for studenterfaciliteter, executive-faciliteter, kontorer til forskere osv. Den teknologiske udvikling skal indtænkes i gruppens arbejde, ligesom fleksibilitet i løsningerne skal prioriteres. Endvidere skal gruppen forholde sig til den samlede økonomi i forbindelse med forskellige løsningsmuligheder. Gruppen prioriterer et mindre antal scenarier, der forelægges den samlede bestyrelse med henblik på en grundig drøftelse, før bestyrelsen træffer beslutning. Rektor påpegede det meget akutte behov for faciliteter på executiveområdet, der har været drøftet siden projekteringen af Kilen. Ligeledes bemærkede rektor, at tendensen nationalt og internationalt går i retning af etablering af studenterhuse, hvorfor dette må anses for at være en stadigt mere væsentlig konkurrencefaktor. Uddannelsesdekanen orienterede om, at han har etableret en task force, der skal afdække mulighederne for at optimere udnyttelse af den eksisterende lokalemasse på undervisningsområdet. Formanden udsender forslag til sammensætning af udvalget samt kommissorium til skriftlig høring. Johan Roos bedes om at deltage i udvalgsarbejdet, der af hensyn til de presserende behov gennemføres hurtigst muligt.

6 4 Fasanpladsen Bestyrelsen tiltrådte indstillingen om at optage realitetsforhandlinger om køb af grund og byggeret. Formanden drøfter spørgsmålet om arkitektkonkurrencen nærmere med rektor snarest muligt, hvorefter han forelægger bestyrelsen en indstilling via skriftlig høring. 6. Egenkapital og selveje Rektor kommenterede de to rapporter, der ikke indeholder væsentlige overraskelser. Bestyrelsen tog rapporterne til efterretning. 7. Meddelelser fra formand og direktion Formanden meddelte, at der holdes fagligt seminar i forbindelse med rektors fratræden den 18. juni kl Johan Roos holder tiltrædelsesforelæsning i august. Datoen meldes ud snarest. Rektor meddelte, at Otto Mønsteds Fond har tildelt CBS 4 mio. kr. til gæsteprofessorlejligheder. Uddannelsesdekanen meddelte, at CBS har fået tilsagn fra VTU om 3 af de i alt 20 godkendte elitemoduler. CBS har indsendt ansøgning om Øvrige meddelelser og eventuelt Bestyrelsen drøftede kort det omdelte politikpapir fra Danske Universiteter om fordeling af basismidler. Bestyrelsen glædede sig over, at der nu var opnået enighed blandt universiteterne og tog papiret til efterretning. 8. Governance (behandlet bag lukkede døre) Direktionen og bestyrelsens sekretær forlod mødet under dette punkt. a. Bestyrelsens selvevaluering Bestyrelsen drøftede arbejdet i bestyrelsen det forgangne år samt samarbejdet med rektor og den øvrige direktion. Formanden videreformidler relevante hovedkonklusioner til rektor hhv bestyrelsens sekretær. Klaus Holse Andersens første funktionsperiode udløber 14. juni På formandens opfordring tilkendegav Klaus Holse Andersen, at han ønskede at fortsætte endnu en periode, hvilket den samlede bestyrelsen tilsluttede sig. b. University governance Der var intet til dette punkt.

7 5 c. Bestyrelsens forretningsorden Bestyrelsen fandt ikke anledning til at ændre i forretningsordenen. 10. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger (behandlet bag lukkede døre) Direktionen og bestyrelsens sekretær deltog ikke i mødet under dette punkt. Kommende møder: Torsdag den 25. juni kl. 9-13: Ordinært møde Mandag den 31. august kl : Strategiseminar (afholdes på CBS) Torsdag den 29. oktober kl : Ordinært møde Torsdag den 3. december kl : Ordinært møde

8 N O T A T B Pkt. 3 Bilag 3.1 Note om opsparing og egenkapital 15. juni 2009 PEP Direktionen er enig i revisionens betragtninger og den anbefalede løsning. Direktionen beder dog bestyrelsen være opmærksom på, at de decentrale enheder ikke har kunnet bruge af deres opsparing uden forudgående tilladelse. Hertil kommer at campus planens opsparing er fremkommet dels fordi, der har været tilført rentemidler over tid og dels fordi, campusplanenn har været billigere end den såkaldte SEA model ligger op til. Peter Pietras Universitetsdirektør Dir. tlf.: Fax: Mobil: Peter Pietras

9 B Pkt. 3 Bilag 3.3 Bestyrelsen Forslag til indførelse af risikovurdering på CBS I forlængelse af oplæg til bestyrelsen ("Status på overvejelser om indførelsee af risikostyring på CBS") af 30. januar 2009, fremsætter direktionen hermed forslag om en model for risikostyring på CBS, der kan implementeres i efteråret maj 2009 PEP/JK Med udgangspunkt i CBS strategi er der identificeret 5 væsentlige risikofaktorer, som alle kendetegnes ved, at de vil have stor negativ effekt på CBS og at de alle har en vis sandsynlighed for at blive udløst Ringere STÅ-produktion end prognosticeret Tab af topforskere til andre universiteter/andre stilling Ringere omsætning/indtjening på Executive-uddannelserne end forventet Tab af infrastruktur (bygninger, IT-infrastruktur) Brandrisiko ad. 1. Indtægten på daguddannelsernee udgør pt. 50% af CBS' samlede indtægter eller godt 500 mio. kr. Som illustration vil en mindreproduktion på f.eks. 5% vil koste 25 mio. og resultatet er først tilgængeligt når perioden er afsluttet, så der kan ikke gribes ind før i næste studieår. Det skal bemærkes, at afvigelserne fra vores prognoser normalt er små og uproblematiske. I PWC's undersøgelse af universiteternes egenkapital, indgik denne parameter som en væsentlig begrundelse til at sætte universiteternes egenkapital til 15% af indtægtsgrundlaget/omsætningen. ad. 2. CBS' forskningsmæssige og uddannelsesmæssige kvaliteter er for en stor del afhængig af et antal topforskere af international karat. Ud over at være krumtapper i forskning og uddannelse bidrager de i høj grad også til at gøre CBS attraktiv for både udenlandske forskere og studerende. Hvis CBS skulle miste en eller flere af disse forskere, vil det derfor gå ud over både forskning og uddannelse og CBS' internationale attraktivitet. ad. 3. Omsætningen på CBS' Executive-uddannelser og diplomområdet HD (fraregnet HHE's andel) udgør efterhånden over 10% af CBS' samlede indtægter (omsætning i 2008: ca. 108 mio.). Tab af omsætning vil derfor påvirke CBS-Executives muligheder til fortsat at finansiere deres programmer samt

10 CBS' fælles aktiviteter, svarende til deres bidrag. Den finansielle risiko på dette område påvirkes også af usikkerheden vedrørende svingninger i markedet. ad. 4. Der er mulighed for at der sker ulykker i CBS egne eller lejede bygninger med evt. personskade og skade på materiel og deraf følgende tab af kapaciteten i en periode, indtil skaderne kan repareres. Derudover er der visse centrale elementer i CBS' IT-infrastruktur, herunder specielt vores learning environment, som er afgørende for afvikling af vores uddannelser. Selv korte nedbrud af disse systemer, kan forstyrre driften af vores uddannelser alvorligt. Den almindelige sikkerhed som ikke mindst betjentfunktionen står for har indtil dato være medvirkende årsag til, at CBS ikke har været udsat for væsentlige tab på bygningsområdet. Til gengæld har der været udfald på IT infrastrukturen som f.eks. ved studiestart sidste år. ad. 5. CBS har i løbet af de sidste 15 år opbygget et godt brand-navn, som er stærkt medvirkende til vores attraktivitet for både studerende, forskere og medarbejdere i øvrigt. Evt. "dårlige historier" om CBS i pressen eller på internettet svækker dette gode brand med deraf negative konsekvenser for vores evne til at tiltrække de bedste forskere, studerende og medarbejdere og også til at få finansiering til vores aktiviteter. På baggrund af denne gennemgang af relevante risikofaktorer, har vi opstillet nedenstående tabel til beskrivelse af, hvordan vi foreslår, at risikofaktorerne inddæmmes, monitoreres og hvis de udløses, hvordan CBS' beredskab er for at håndtere den pågældende risiko: Risikofaktor Inddæmning Monitorering Beredskab STÅmindreproduk tion Konservativ prognose (sigter 2-3% under resultatet) Tab af topforskere Mindre omsætning på Executive Konkurrencedygtige ansættelsesvilkår Ambitiøse, men realistiske prognoser Periodisk opfølgning på STÅproduktion og korrekte registreringer af eksamensresultater Periodisk særlig opfølgning på udviklingen/tilfredsh ed af/hos disse medarbejdere i samarbejde med deres inst.ledere Månedsvis hos CBS-Executive, og tertialsvis hos direktion/bestyrelse Reservation af 30 mio. af den "disponible egenkapital" til at finansiere en mindreproduktion Dialog med pågældende medarbejder om evt. ændrede vilkår, igangsættelse af erstatningsansæt telse ud fra "ønskeliste" Reservation af andel af disponibel egenkapital, til finansiering af vækst i 2

11 Tab af infrastruktur Svækkelse af brand En veluddannet Sikkerhedsorganisat ion, opdaterede/kommun ikerede beredskabsplaner, IT-systemer: implementeret DS 484 Godkendt kommunikationsstrat egi, politik for håndtering af henvendelser fra pressen Løbende registrering og evaluering af "sikkerhedshændel ser" i CBS' bygninger, 24/7 overvågning af kritiske IT-systemer Løbende registrering og evaluering af presse-sager Executiveprogrammer Bygningsforsikrin ger mod brand og ulykke. Derudover reservation af egenkapitalandel til dækning af evt. erstatninger Godkendt presseberedskab med nøglepersoner til rådighed 24/7 Vi forestiller os, at vi kan indføre en første version af denne model for risikostyring i efteråret, således at den første afrapportering kan finde sted på bestyrelsens december møde. Vi har også til hensigt at inddrage nogle af vores forskeres ekspertise i det efterfølgende arbejde med risiko vurdering på CBS Indstilling Universitetsdirektøren indstiller, at bestyrelsen tager den foreslåede model for risikovurdering til efterretning, herunder at den første afrapportering finder sted på bestyrelsens møde d. 3. december Venlig hilsen Peter Pietras Universitetsdirektør Johannes Kristensen Økonomifunktionen 3

12 N O T A T Studenteroptag 2009 B Pkt. 4 Bilag 4.1 Bestyrelsesorientering Juni juni 2009 Jan Molin Dekan for uddannelse CBS står overfor en markant stigning i ansøgerantallet til studiepladser på kandidatuddannelserne. Der er primært tale om vækst i antallet af ansøgere fra ikke-betalende EU lande og søgningen retter sig især mod engelsksprogede cand. merc. linier. Det må forventes at studenteroptaget på cand. merc. nærmest fordobles i år. Det er i dag muligt at regulere antallet af udbudte pladser på bachelor niveau. Dette sker i universiteternes samarbejde om den koordinerede optagelse: KOT. Der er ikke tilsvarende central regulering på kandidatniveau. I henhold til optagelsesbekendtgørelsen har alle med en adgangsgivende bacheloreksamen (gælder også EU landene) krav på at blive optaget på en relevant kandidatuddannelse. Det enkelte universitet kan, med henvisning til ressourcemæssige forhold, annoncere en begrænsning i antallet af udbudte studiepladser hvis dette er varslet mindst ét år i forvejen. CBS har på denne baggrund ikke mulighed for at regulere i forhold til det ganske overraskende ansøgerantal vi står overfor i år. Det er positivt at CBS strategi vedrørende fokus på og styrkelse af kandidatuddannelserne synes at virke. Det kan tages som en mulig indikator for at CBS internationale brand er slået igennem. Hvis denne forklaring er blot delvis dækkende, så må vi forvente en fortsat stigning i antallet af udenlandske ansøgere i de kommende år. Det er mere truende at videnskabs- og undervisningsministerens embedsmænd arbejder på at skabe en lettere overgang mellem professionsbacheloruddannelserne (for eksempel lærer og sygeplejerske) og universiteternes kandidatuddannelser. I givet fald vil dette give en mærkbar ekstra søgning især på CBS og, må vi forvente, et pres på kvaliteten i vore uddannelser. Det rejser en række problemer som ikke let lader sig håndtere: CBS ressourcer på underviser- og lokaleområdet har i de senere år været hårdt belastet. Et forøget optag i den størrelsesorden vi nu står overfor gør situationen på begge områder kritisk. Med den forøgede søgning til engelsksprogede cand. merc. linier vil flere af disse nå en holdstørrelse der ligger over 200 studerende. Ikke alene er dette et pres

13 på kvaliteten i vore uddannelser, det er samtidig et pres på den type lokaler vi har færrest af. Som en konsekvens af at vi har for få akademisk ansatte medarbejdere til at løfte undervisningsopgaverne kan det ikke lade sig gøre at dele store hold op og undervise parallelt, selv om dette ville give en bedre lokaleressourceudnyttelse. Vi har forsøgt at håndtere disse udfordringer ved at inddrage både studieledere/nævn, institutledere og studenterorganisationen i udviklingen af tiltag, der kan løse lokalesituationen. Som det fremgår af vedlagte bilag: Handlingsplan lokaler E09; så håber vi at en blanding af frivillige decentrale løsninger (de fem soc-uddannelser for eksempel deler et lokale i Porcelænshaven og sikrer hermed en koordineret, optimal udnyttelse) og pålagte centrale regler (udnyttelse af periferitimer, flytning af eksaminer for at forlænge semesteret etc.) vil gøre det muligt at tilvejebringe de nødvendige undervisningslokaler. Trods de knappe lærerressourcer har alle kandidatuddannelser med store hold fået mulighed for i år at dublere undervisning på hele eller dele af forløb. I givet fald vil studierne, hvis økonomi ikke rækker til disse ekstra udgifter, blive kompenseret af uddannelsesdekanen centralt. En yderligere utilsigtet bi-effekt af den forøgede søgning bliver at færre studerende får opfyldt deres 1. prioritetsønske. Vi må derfor forvente flere skuffede og delvis demotiverede studerende og potentielt en større risiko for frafald. Studievejledningen vil i den forbindelse søsætte en opsøgende coaching-tjeneste på kandidatuddannelserne for at bistå nye studerende, der er kommet i tvivl om hvorvidt det studie, de nu er kommet ind på, er i stand til at tilgodese deres ambitioner og forventninger. Endelig betyder et stærkt forøget optag et yderligere pres på admission processer og studieadministrative systemer. Det vil være til stor skade for CBS image, hvis semesterstart i år blot tilnærmelsesvis bliver lige så kaotisk som det var tilfældet i På kort sigt (situationen til sommer) er der lavet risikoanalyser og udviklet beredskabsplaner. (vedlagt bilag fra både det studieadministrative område og fra IT afdelingen). På lang sigt er der (et samarbejde mellem universitetsdirektøren og uddannelsesdekanen) startet et LEAN projekt indenfor det studieadministrative område. Det er målet med dette at danne grundlag for udviklingen af sammenhængende digitaliserede løsninger, der øger mulighederne for selvbetjening. (Universitetsdirektøren redegør nærmere for dette på bestyrelsesmødet) 2

14 Beredskabsplan for studiestart 2009 Udarbejdet af: Admission Office, studiesekretariaterne, studie Vejledningen, CBS IT og Information Center B Pkt. 4 Bilag 4.2 UDKAST Generelle tiltag for juli og august måned: Admission Office s åbningstider kan ses på nettet. SU s åbningstider kan ses på nettet. Nedenstående skema giver et kort over risici og beredskab for håndtering af potentielle nedbrud. Plane er ikke færdig, men afventer blandt andet bidrag fra kommunikationsafdelingen. Vagtordning på telefonerne. I juli for dækning af kandidatoptag samt KOT besvarelser. Fra 1. juli til 17. juli sikrer klyngerne bemanding fra kl i studiesekretariaterne, fra kl oprettes vagtordning i Information Center (med 4 x tra telefoner). Disse telefoner bemandes med medarbejdere fra studiesekretariaterne + studentermedhjælpere. Fra 1. august til 25. august hvordan ser bemandingen ud her? Den første dag: Der udarbejdes en oversigt over introforløbene, hvor/hvornår de starter og med kontaktdata på introvejleder. Oversigten gives til Information Center, der lægger data på skærmene. Oversigten distribueres til klyngerne, der dermed kan hjælpe vildfarne nye studerende. Fremskudte skranker i DH, PH og SP. Fra intro forløbenes start bemandes betjentstuerne i DH og PH med medarbejdere fra studiesekretariaterne og studievejledningen (f.eks. gennem en etablering af parløb med studienævnssekretær og studievejleder). Klyngelederne udarbejder oversigt over bemandingen af skrankerne. I DH og PH er der metodefrihed dvs. at man ikke behøver stå inde bag betjentenes skranke. På SP er det Informations skranke.

15 Beredskabsplan for studiestart 2009 Udarbejdet af: Admission Office, studiesekretariaterne, studie Vejledningen, CBS IT og Information Center DATO/aktivitet HVAD kan gå galt HVEM kan tænkes at opdage fejlen eller problemet Kandidatoptag Posten bliver forsinket Studerende KOT tilmelding Information Center Admission Office HVORDAN kan/skal problemet afhjælpes X tra bemanding og vagtordning formodes at kunne afhjælpe lidt. Vi kan ikke gøre så meget andet end at beklage. HVEM skal orienteres: 1. juli sendes breve med besked om optagelse/afslag til kandidat. 5. juli frist for KOT. Visitering fejler (der er spørgsmål til KOT, kandidat, og HD optag). Studerende Information Center Berørte enheder Information Center udstyres med FAQ spørgsmål fra Admission Office (+ frister), øvrig information der tilgår de studerende skal også til Information Center. Information Center udstyres med kontaktliste for, hvor studerende skal stilles hen. 15. juli frist for JA tak kandidat Intet svar på cand.merc. linjerne (instituttet er lukket) De studerende Information Center Kandidatsekretariatet Vagtordning bistand. Etablering af back up ordning Birgit Christensen er i gang med at indsamle informationer. Materialer/informationer er ikke på plads (misvisende) Studerende Information Center Andre studiesekretariater Studiesekretariaterne sikrer informationer på e campus.

16 Beredskabsplan for studiestart 2009 Udarbejdet af: Admission Office, studiesekretariaterne, studie Vejledningen, CBS IT og Information Center JA tak knappen virker ikke Studerende kan ikke se deres indskrivning/den er ikke korrekt E campus kører ikke Studerende Information Center Studiesekretariater Studerende Information Center Studiesekretariater Studerende Information Center Studiesekretariater Kontakt Admission Office der kan afkode om det er en personlig fejl, en indskrivningsfejl eller en IT fejl. Hvis IT fejl send mail til IT helpdesk. Hvis indskrivningsfejl eller personlig fejl AO kan rette. Kontakt Admission Office, jf. ovenfor. Fejlen kan være en forkert oprettet studieordning i SPARC, kontakt Annette eller Judith. Meddeles straks til IT helpdesk, John og Anders er backup.

17 Beredskabsplan for studiestart 2009 Udarbejdet af: Admission Office, studiesekretariaterne, studie Vejledningen, CBS IT og Information Center DATO/aktivitet HVAD kan gå galt HVEM kan tænkes at opdage fejlen eller problemet Bacheloroptag Posten bliver forsinket Studerende Information Center Admission Office 29. juli sendes brev vedr. optag på bachelor. 8. august frist for JA tak Visitering fejler (der er spørgsmål til KOT, kandidat, og HD optag). Materialer/informationer er ikke på plads JA tak knappen virker ikke Studerende kan ikke se deres indskrivning/den er ikke korrekt Studerende Information Center Berørte enheder Studerende Information Center Andre studiesekretariater Studerende IT vejlederne Information Center Studiesekretariater Studerende Information Center Studiesekretariater HVORDAN kan/skal problemet afhjælpes X tra bemanding og vagtordning formodes at kunne afhjælpe lidt. Vi kan ikke gøre så meget i øvrigt andet end beklage. Information Center udstyres med FAQ spørgsmål fra Admission Office. + al information der tilgår de studerende. Vagtordning bistand. Studiesekretariaterne sikrer informationer på e campus. Jan/Johan udarbejder generelt optagelsesbrev. Kontakt Admission Office der kan afkode om det er en personlig fejl, en indskrivningsfejl eller en IT fejl. Send mail til IT help.desk Kontakt Admission Office, jf. ovenfor. Fejlen kan være en forkert oprettet studieordning i SPARC, kontakt HVEM skal orienteres:

18 Beredskabsplan for studiestart 2009 Udarbejdet af: Admission Office, studiesekretariaterne, studie Vejledningen, CBS IT og Information Center E campus kører ikke Studerende Information Center Studiesekretariater Annette eller Judith. Meddeles straks til IT helpdesk, John og Anders er backup.

19 Beredskabsplan for studiestart 2009 Udarbejdet af: Admission Office, studiesekretariaterne, studie Vejledningen, CBS IT og Information Center For nedenstående IT systemer forventes der i spidsbelastningsperioden hen mod pålogninger om dagen i de opgivne uger. DATO/aktivitet HVAD kan gå galt HVEM kan tænkes at opdage fejlen eller problemet Skema/ Alle forsøg på at få lokalesituationen Lokaleenheden, opdager det ca. 1. Syllabus til at gå op juli (slutningen af juni) fejler puslespillet er katastrofalt. Uge 33, 34, 35 Syllabus går ned medio august, hvor alle forsøger at få deres skema Studerende Information Center Studiesekretariaterne HVORDAN kan/skal problemet afhjælpes Tage kontakt til undervisere/ fagansvarlige på forkant, aftale plan B /kontakt i juli Udprint af skema (rutine der blev etableret i 2008) fortsætter. Information Center er tovholder. HVEM skal orienteres: E campus Uge 33, 34, 35 SiteScape Hele e campus går ned Dele af e campus går ned Misvisende informationer på studiehjemmesider Misvisende informationer på generelle sider Studerende kan ikke logge på Studerende Information Center Studiesekretariaterne Studerende Information Center Studiesekretariater Studerende Information Center Studiesekretariater Studerende Institutterne Kontakt IT via helpdesk John og Anders er backup Kontakt IT helpdesk John og Anders er bakcup Studiesekretariaterne er ansvarlige for opdateringer af studiernes egne hjemmesider Kontakt IT vejlederne, hvis det er et generelt problem meldes dette til

20 Beredskabsplan for studiestart 2009 Udarbejdet af: Admission Office, studiesekretariaterne, studie Vejledningen, CBS IT og Information Center Uge 33, 34, 35 SiteScape går ned Materialer (pensumlister mv.) er ikke på SiteScape (medio august) Studiesekretariaterne Studerende Institutterne Studiesekretariaterne Studerende Pernielle Kjærsgaard eller Morten. Kontakt Pernille Kjærsgaard eller Morten. Institutternes fagsekretærer er ansvarlige for upload af materialer og pensumlister, + bestilling af bøger (nogle steder er det dog studiesekretariaternes ansvar). Pernille Kjærsgaard udsender reminder til SiteScape administratorerne. E mail breve til nye studerende, 10. august Brevene kan ikke udskrives. Studerende kan ikke logge på/ændret password Studiesekretariaterne Information Center IT vejlederne Studiesekretariaterne Institutterne Kontakt Judith/Annette forkert indskrivning? Kontakt IT vejlederne (almindelig procedure skal følges) Vagtordning og fremskudte skranker.

Referat CBS bestyrelsesmøde d. 17. juni 2011

Referat CBS bestyrelsesmøde d. 17. juni 2011 Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Referat CBS bestyrelsesmøde d. 17. juni 2011 Til stede: landechef Peter Schütze, direktør Peter

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt.

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt. Bestyrelsens medlemmer Direktionen Direkte tlf.: 7218 50 72 E-mail: gigr@itu.dk Journalnr.: 2011-021-0018 6. april 2011 Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det

Læs mere

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsen M Ø D E R E F E R A T 10. FEBRUAR 2009 Forum Møde afholdt: 37. bestyrelsesmøde 27. januar 2009 kl.13.00 REKTORSEKRETARIATET NØRREGADE 10 Sted: CSS,

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 1. december kl. 14-16 i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4

Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 1. december kl. 14-16 i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4 Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 1. december kl. 14-16 i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4 23.november 2009 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning fra sidste møde vedr.

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 19. marts 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Lone

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 15. september 2014, kl. 15

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 15. september 2014, kl. 15 15. september 2014 J.nr. 043-1 JS/BF REFERAT Emne: Dato og tidspunkt: Sted: Referent: Møde i Syddansk Universitets bestyrelse Mandag den 15. september 2014, kl. 15 Bestyrelseslokalet, Odense Adelige Jomfrukloster,

Læs mere

Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger

Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Baggrund og valg af metode: TEK har valgt at gennemføre den internationale evaluering som en løbende,

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012 www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey Agenda Fakta og tal Udfordringer Tal med vores eksperter Mere information jagten på den rette medarbejder Slide 2 Fakta og tal

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Margareta

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 < 1 > Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Præsentationen omhandler udelukkende

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Rejseplanen status og udvikling Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Agenda Rejseplanen facts&figures Hvorfor kan Rejseplanen ikke bare vise, når bussen ikke kommer??!! Nye ting på Rejseplanen

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Denmark (and Rudersdal) a quick view

Denmark (and Rudersdal) a quick view Denmark (and Rudersdal) a quick view Population: 5.2 mio Public schools: 1750 (from less than a hundred students up to app. 1000) Teachers: 60.000 A decentralized school system (98 local communities responsible

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse Referat Møde: Bestyrelsesmøde 02-2015 Dato: Mandag den 9. marts kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Christina

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/

Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/ Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/ Referat af møde i Bestyrelsen den 23. april 2012 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand), Nille Juul-Sørensen (næstformand), Trine

Læs mere

KMD Continuous Improvement

KMD Continuous Improvement 6 December 2013 SLIDE 1 KMD Continuous Improvement Coninuous vs. Continual SLIDE 2 SLIDE 2 Coninuous Improvement Løbende forbedring uden pauser Continual Improvement Løbende forbedring med pauser Kilde:

Læs mere

Velkommen til PLUS Bolig strategi casen for foråret 2009

Velkommen til PLUS Bolig strategi casen for foråret 2009 Velkommen til PLUS Bolig strategi casen for foråret 2009 Hvor var vi da vi startede Hvordan gjorde vi.. Hvad var de første resultater Oplæg til sammenskrivning Hvad skal vi så nu. Eksempler på de næste

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Carsten Rohde E-mail cr.acc@cbs.dk SAS Institute 5. maj 2011 Agenda: 1. Økonomistyringsudfordringen i statens virksomheder? 2. Økonomistyringsopgaver

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Referat af møde i Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget

Referat af møde i Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget SAGSNOTAT 27. OKTOBER 2009 Vedr.: Referat af møde i Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget DATALOGISK INSTITUT Mødedato 20. oktober

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere