Forslag til dagsorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til dagsorden"

Transkript

1 B Pkt. 1 Bilag 1.1 Forslag til dagsorden Godkendelse af dagsorden - beslutning 2. Referat af bestyrelsens møde 17. april 2009 beslutning 3. CBS økonomi - beslutning a. Intern opsparing b. Risikostyring 4. Håndtering af sommerens optag - orientering 5. a. b. c. Evaluering af dele af universitetsloven Panelets besøg på CBS 27/8 - beslutning McKinsey-undersøgelsen - orientering VTUs høring vedr. frihedsgrader - orientering Behandles bag lukkede døre 6. Bestyrelsens strategiseminar drøftelse Behandles bag lukkede døre 7. Meddelelser fra formand og direktion - orientering 8. Øvrige meddelelser og eventuelt a. Administrationsprojektet b. Det studieadministrative område c. CBS Ledelsesinformation d. Opfølgning på nøgletal e. Årsrapport Stipendiefonden f. Årsrapport Boligfonden g. Årsrapport HHE h. Årsrapport CBS Press 9. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger Møde i CBS bestyrelsen 25. juni 2009

2 Bilagsoversigt B Pkt. 1 Bilag Forslag til dagsorden 1.2 Bilagsoversigt 2.1 Referat af bestyrelsens møde 17. april Note om opsparing og egenkapital 3.2 Notat vedrørende interne opsparing, Ernst & Young 3.3 Forslag til indførelse af risikovurdering på CBS 4.1 Bestyrelsesorientering: Studenteroptag Beredskabsplan for studiestart Handlingsplan lokaler E IT-beredskabsplan for studiestarten ved CBS Evalueringspanelets besøg på CBS 27. august Universities degrees of freedom (høringssvar fra CBS) 5.3 University Evaluation 2009 Universities Denmark on degrees on freedom 6 Intet bilag 7.1 Rektors beretning, juni Statusnotat administrationsprojekterne 8.2 CBS Ledelsesinformation - juni Opfølgning på nøgletal juni Årsrapport Stipendiefonden 8.5 Årsrapport Boligfonden 8.6 Årsrapport HHE 8.7 Årsrapport CBS Press 9 Intet bilag Møde i CBS bestyrelsen 25. juni 2009

3 B Pkt. 2 Bilag 2.1 Referat af bestyrelsens møde 17. april 2009 Til stede: Direktør Anders Knutsen, direktør Merete Eldrup, vice president Klaus Holse Andersen direktør Eva Berneke, studerende Uffe Gade, sekretariatsleder Patrick Gram, direktør Peter Gorm Hansen, professor Kristian Kreiner, professor Thomas Plenborg og studerende Henrik Thorn. Rektor Finn Junge-Jensen, dekan Jan Molin, dekan Alan Irwin, universitetsdirektør Peter Pietras og chefkonsulent Charlotte Aller. 11. maj 2009 CA Jnr Charlotte Aller Chefkonsulent Dir. tlf.: Mobil: Afbud: Peter Schütze (skriftlige kommentarer indleveret). Desuden deltog revisor Lone Haudrum, Ernst & Young, afdelingschef Bettina Jakobsen, Rigsrevisionen, og Charlotte Carvalho, Rigsrevision en, i punkt Godkendelse af dagsorden Punkt 3 om årsrapporten blev efter indstilling fra formanden lukket. Punkt 8 om governance blev flyttet til efter punkt 9: Øvrige meddelelser. Bestyrelsen godkendte dagsordenen med de nævnte justeringer. 2. Referat af bestyrelsenss møde 25. februar 2009 Bestyrelsen underskrev referatet. 3. Årsrapport 2008 (behandlet for lukkede døre) Formanden bød revisor og rigsrevisionen velkommen. Ledelsens regnskabserklæring Bestyrelsen tog den underskrevne erklæring til efterretning. Revisionsprotokol Lone Haudrum gennemgik revisionsprotokollatet, der i udkastform blev drøftet med formandskabet og dele af direktionen på et møde i marts. CBS er stadig ikke i mål i forhold til tidligere års bemærkninger om økonomistyringen. Der er sket fremskridt på flere områder, men især

4 2 vedrørende periodeafslutning 3-4 gange om året og controlling er der behov for yderligere fokus fra ledelsens side. Universitetsdirektøren bemærkede, at et nyt økonomisystem og nye procedurer på økonomiområdet var undervejs. Bestyrelsen hæftede sig ved behovet for øget ansvarsbevidsthed på det centrale niveau for konsekvent kvalitetssikring og opfølgning i forhold til de mange decentrale administrative enheder. De ofte utilstrækkelige kompetencer på økonomiområdet i de små decentrale administrationer peger på et behov for øget centralisering af en række administrative opgaver. Formanden konstaterede, at der generelt er godt styr på økonomien, og bad universitetsdirektøren om en handlingsplan for kvalitetssikring af økonomiadministrationen til formandskabets møde med revisionen i efteråret. Lone Haudrum konstaterede, at kvaliteten af administrationen af EU-projekter er forbedret meget, men påpegede at der stadig er behov for kvalitetsforbedringer for de øvrige eksternt finansierede projekter. Bestyrelsen underskrev herefter protokollatet. Rigsrevisionens revision Bettina Jakobsen indledte med at fremhæve det gode samarbejde med Ernst & Young, herunder aftaler om koordinering af revisionen. Rigsrevisionen har ingen forbehold i forhold til CBS årsrapport. Rigsrevisionens løbende revision af CBS har i 2008 haft fokus på opfølgning på målopfyldelsen i relation til udviklingskontrakten og deltagerbetaling på åben uddannelse. Den samlede vurdering er, at CBS lever op til kravene, men at der naturligvis er plads til forbedringer. Rigsrevisionen har noteret, at CBS egen vurdering af målopfyldelsen at 75% vurderes som opfyldt adskiller sig fra de øvrige universiteter, hvis undergrænse for vurdering som opfyldt er 90%, men finder, at det er op til CBS at fastlægge grænserne. Bestyrelsen tog Rigsrevisionens rapporter til efterretning. Årsrapport 2008 Formanden gennemgik kort de ændringer, der var foretaget i rapporten på baggrund af den skriftlige høring. Bestyrelsen fandt, at årsrapporten er væsentlig bedre og mere letlæst end tidligere år. Bestyrelsen underskrev herefter årsrapporten. 4. Evaluering af universitetsloven Bestyrelsen gennemgik udkast til høringssvar. Bestyrelsens ændringer og justeringer af formuleringer indarbejdes i en revideret version, der forelægges formanden før udsendelse til skriftlig høring i bestyrelsen. På grund af den korte frist før indsendelse af høringssvaret, accepterede bestyrelsen en høringsfrist på få timer.

5 3 Bestyrelsen drøftede kort VTUs notat om frihedsgrader. Bestyrelsen besluttede at nedsætte et underudvalg, der udarbejder høringssvar, bestående af formanden, Peter Gorm Hansen, Thomas Plenborg, Henrik Thorn samt et eller flere direktionsmedlemmer. Kommentarer fra bestyrelsens øvrige medlemmer sendes til bestyrelsens sekretær. 5. CBS campus Formanden indledte punktet med en konstatering af, at CBS har en fantastisk campus, men at der ikke desto mindre er en række behov, der må håndteres snarest. Den nuværende lokalemasse matcher ikke CBS behov på hverken kort eller mellemlangt sigt, hvilket arealunderskuddet i campusplanen klart illustrerer. Bestyrelsen har tidligere bl.a. drøftet behov for executive center og studenterhus, ligesom balancen mellem eje og leje har været vendt ved flere lejligheder. Før der kan træffes beslutning om de konkrete forslag om f.eks. executive center er der behov for at anlægge en mere helhedsorienteret vinkel på CBS samlede kapacitetsbehov herunder de forskellige typer af behov. Campusplanen Bestyrelsen fandt campusplanens vurdering af de kommende års pladsbehov, der viser et stadigt voksende kapacitetsunderskud, dybt bekymrende. Der er behov for en hurtig indsats på campusområdet, idet underskuddet ifølge prognosen er fordoblet i 2011, hvis de nuværende planer følges. Bestyrelsen besluttede efter indstilling fra formanden at nedsætte et campusudvalg. Med udgangspunkt i de beslutninger, bestyrelsen allerede har truffet på campusområdet, vil målet med udvalgets opgave være at analysere de forskellige typer af behov: små auditorier, grupperum, andre former for studenterfaciliteter, executive-faciliteter, kontorer til forskere osv. Den teknologiske udvikling skal indtænkes i gruppens arbejde, ligesom fleksibilitet i løsningerne skal prioriteres. Endvidere skal gruppen forholde sig til den samlede økonomi i forbindelse med forskellige løsningsmuligheder. Gruppen prioriterer et mindre antal scenarier, der forelægges den samlede bestyrelse med henblik på en grundig drøftelse, før bestyrelsen træffer beslutning. Rektor påpegede det meget akutte behov for faciliteter på executiveområdet, der har været drøftet siden projekteringen af Kilen. Ligeledes bemærkede rektor, at tendensen nationalt og internationalt går i retning af etablering af studenterhuse, hvorfor dette må anses for at være en stadigt mere væsentlig konkurrencefaktor. Uddannelsesdekanen orienterede om, at han har etableret en task force, der skal afdække mulighederne for at optimere udnyttelse af den eksisterende lokalemasse på undervisningsområdet. Formanden udsender forslag til sammensætning af udvalget samt kommissorium til skriftlig høring. Johan Roos bedes om at deltage i udvalgsarbejdet, der af hensyn til de presserende behov gennemføres hurtigst muligt.

6 4 Fasanpladsen Bestyrelsen tiltrådte indstillingen om at optage realitetsforhandlinger om køb af grund og byggeret. Formanden drøfter spørgsmålet om arkitektkonkurrencen nærmere med rektor snarest muligt, hvorefter han forelægger bestyrelsen en indstilling via skriftlig høring. 6. Egenkapital og selveje Rektor kommenterede de to rapporter, der ikke indeholder væsentlige overraskelser. Bestyrelsen tog rapporterne til efterretning. 7. Meddelelser fra formand og direktion Formanden meddelte, at der holdes fagligt seminar i forbindelse med rektors fratræden den 18. juni kl Johan Roos holder tiltrædelsesforelæsning i august. Datoen meldes ud snarest. Rektor meddelte, at Otto Mønsteds Fond har tildelt CBS 4 mio. kr. til gæsteprofessorlejligheder. Uddannelsesdekanen meddelte, at CBS har fået tilsagn fra VTU om 3 af de i alt 20 godkendte elitemoduler. CBS har indsendt ansøgning om Øvrige meddelelser og eventuelt Bestyrelsen drøftede kort det omdelte politikpapir fra Danske Universiteter om fordeling af basismidler. Bestyrelsen glædede sig over, at der nu var opnået enighed blandt universiteterne og tog papiret til efterretning. 8. Governance (behandlet bag lukkede døre) Direktionen og bestyrelsens sekretær forlod mødet under dette punkt. a. Bestyrelsens selvevaluering Bestyrelsen drøftede arbejdet i bestyrelsen det forgangne år samt samarbejdet med rektor og den øvrige direktion. Formanden videreformidler relevante hovedkonklusioner til rektor hhv bestyrelsens sekretær. Klaus Holse Andersens første funktionsperiode udløber 14. juni På formandens opfordring tilkendegav Klaus Holse Andersen, at han ønskede at fortsætte endnu en periode, hvilket den samlede bestyrelsen tilsluttede sig. b. University governance Der var intet til dette punkt.

7 5 c. Bestyrelsens forretningsorden Bestyrelsen fandt ikke anledning til at ændre i forretningsordenen. 10. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger (behandlet bag lukkede døre) Direktionen og bestyrelsens sekretær deltog ikke i mødet under dette punkt. Kommende møder: Torsdag den 25. juni kl. 9-13: Ordinært møde Mandag den 31. august kl : Strategiseminar (afholdes på CBS) Torsdag den 29. oktober kl : Ordinært møde Torsdag den 3. december kl : Ordinært møde

8 N O T A T B Pkt. 3 Bilag 3.1 Note om opsparing og egenkapital 15. juni 2009 PEP Direktionen er enig i revisionens betragtninger og den anbefalede løsning. Direktionen beder dog bestyrelsen være opmærksom på, at de decentrale enheder ikke har kunnet bruge af deres opsparing uden forudgående tilladelse. Hertil kommer at campus planens opsparing er fremkommet dels fordi, der har været tilført rentemidler over tid og dels fordi, campusplanenn har været billigere end den såkaldte SEA model ligger op til. Peter Pietras Universitetsdirektør Dir. tlf.: Fax: Mobil: Peter Pietras

9 B Pkt. 3 Bilag 3.3 Bestyrelsen Forslag til indførelse af risikovurdering på CBS I forlængelse af oplæg til bestyrelsen ("Status på overvejelser om indførelsee af risikostyring på CBS") af 30. januar 2009, fremsætter direktionen hermed forslag om en model for risikostyring på CBS, der kan implementeres i efteråret maj 2009 PEP/JK Med udgangspunkt i CBS strategi er der identificeret 5 væsentlige risikofaktorer, som alle kendetegnes ved, at de vil have stor negativ effekt på CBS og at de alle har en vis sandsynlighed for at blive udløst Ringere STÅ-produktion end prognosticeret Tab af topforskere til andre universiteter/andre stilling Ringere omsætning/indtjening på Executive-uddannelserne end forventet Tab af infrastruktur (bygninger, IT-infrastruktur) Brandrisiko ad. 1. Indtægten på daguddannelsernee udgør pt. 50% af CBS' samlede indtægter eller godt 500 mio. kr. Som illustration vil en mindreproduktion på f.eks. 5% vil koste 25 mio. og resultatet er først tilgængeligt når perioden er afsluttet, så der kan ikke gribes ind før i næste studieår. Det skal bemærkes, at afvigelserne fra vores prognoser normalt er små og uproblematiske. I PWC's undersøgelse af universiteternes egenkapital, indgik denne parameter som en væsentlig begrundelse til at sætte universiteternes egenkapital til 15% af indtægtsgrundlaget/omsætningen. ad. 2. CBS' forskningsmæssige og uddannelsesmæssige kvaliteter er for en stor del afhængig af et antal topforskere af international karat. Ud over at være krumtapper i forskning og uddannelse bidrager de i høj grad også til at gøre CBS attraktiv for både udenlandske forskere og studerende. Hvis CBS skulle miste en eller flere af disse forskere, vil det derfor gå ud over både forskning og uddannelse og CBS' internationale attraktivitet. ad. 3. Omsætningen på CBS' Executive-uddannelser og diplomområdet HD (fraregnet HHE's andel) udgør efterhånden over 10% af CBS' samlede indtægter (omsætning i 2008: ca. 108 mio.). Tab af omsætning vil derfor påvirke CBS-Executives muligheder til fortsat at finansiere deres programmer samt

10 CBS' fælles aktiviteter, svarende til deres bidrag. Den finansielle risiko på dette område påvirkes også af usikkerheden vedrørende svingninger i markedet. ad. 4. Der er mulighed for at der sker ulykker i CBS egne eller lejede bygninger med evt. personskade og skade på materiel og deraf følgende tab af kapaciteten i en periode, indtil skaderne kan repareres. Derudover er der visse centrale elementer i CBS' IT-infrastruktur, herunder specielt vores learning environment, som er afgørende for afvikling af vores uddannelser. Selv korte nedbrud af disse systemer, kan forstyrre driften af vores uddannelser alvorligt. Den almindelige sikkerhed som ikke mindst betjentfunktionen står for har indtil dato være medvirkende årsag til, at CBS ikke har været udsat for væsentlige tab på bygningsområdet. Til gengæld har der været udfald på IT infrastrukturen som f.eks. ved studiestart sidste år. ad. 5. CBS har i løbet af de sidste 15 år opbygget et godt brand-navn, som er stærkt medvirkende til vores attraktivitet for både studerende, forskere og medarbejdere i øvrigt. Evt. "dårlige historier" om CBS i pressen eller på internettet svækker dette gode brand med deraf negative konsekvenser for vores evne til at tiltrække de bedste forskere, studerende og medarbejdere og også til at få finansiering til vores aktiviteter. På baggrund af denne gennemgang af relevante risikofaktorer, har vi opstillet nedenstående tabel til beskrivelse af, hvordan vi foreslår, at risikofaktorerne inddæmmes, monitoreres og hvis de udløses, hvordan CBS' beredskab er for at håndtere den pågældende risiko: Risikofaktor Inddæmning Monitorering Beredskab STÅmindreproduk tion Konservativ prognose (sigter 2-3% under resultatet) Tab af topforskere Mindre omsætning på Executive Konkurrencedygtige ansættelsesvilkår Ambitiøse, men realistiske prognoser Periodisk opfølgning på STÅproduktion og korrekte registreringer af eksamensresultater Periodisk særlig opfølgning på udviklingen/tilfredsh ed af/hos disse medarbejdere i samarbejde med deres inst.ledere Månedsvis hos CBS-Executive, og tertialsvis hos direktion/bestyrelse Reservation af 30 mio. af den "disponible egenkapital" til at finansiere en mindreproduktion Dialog med pågældende medarbejder om evt. ændrede vilkår, igangsættelse af erstatningsansæt telse ud fra "ønskeliste" Reservation af andel af disponibel egenkapital, til finansiering af vækst i 2

11 Tab af infrastruktur Svækkelse af brand En veluddannet Sikkerhedsorganisat ion, opdaterede/kommun ikerede beredskabsplaner, IT-systemer: implementeret DS 484 Godkendt kommunikationsstrat egi, politik for håndtering af henvendelser fra pressen Løbende registrering og evaluering af "sikkerhedshændel ser" i CBS' bygninger, 24/7 overvågning af kritiske IT-systemer Løbende registrering og evaluering af presse-sager Executiveprogrammer Bygningsforsikrin ger mod brand og ulykke. Derudover reservation af egenkapitalandel til dækning af evt. erstatninger Godkendt presseberedskab med nøglepersoner til rådighed 24/7 Vi forestiller os, at vi kan indføre en første version af denne model for risikostyring i efteråret, således at den første afrapportering kan finde sted på bestyrelsens december møde. Vi har også til hensigt at inddrage nogle af vores forskeres ekspertise i det efterfølgende arbejde med risiko vurdering på CBS Indstilling Universitetsdirektøren indstiller, at bestyrelsen tager den foreslåede model for risikovurdering til efterretning, herunder at den første afrapportering finder sted på bestyrelsens møde d. 3. december Venlig hilsen Peter Pietras Universitetsdirektør Johannes Kristensen Økonomifunktionen 3

12 N O T A T Studenteroptag 2009 B Pkt. 4 Bilag 4.1 Bestyrelsesorientering Juni juni 2009 Jan Molin Dekan for uddannelse CBS står overfor en markant stigning i ansøgerantallet til studiepladser på kandidatuddannelserne. Der er primært tale om vækst i antallet af ansøgere fra ikke-betalende EU lande og søgningen retter sig især mod engelsksprogede cand. merc. linier. Det må forventes at studenteroptaget på cand. merc. nærmest fordobles i år. Det er i dag muligt at regulere antallet af udbudte pladser på bachelor niveau. Dette sker i universiteternes samarbejde om den koordinerede optagelse: KOT. Der er ikke tilsvarende central regulering på kandidatniveau. I henhold til optagelsesbekendtgørelsen har alle med en adgangsgivende bacheloreksamen (gælder også EU landene) krav på at blive optaget på en relevant kandidatuddannelse. Det enkelte universitet kan, med henvisning til ressourcemæssige forhold, annoncere en begrænsning i antallet af udbudte studiepladser hvis dette er varslet mindst ét år i forvejen. CBS har på denne baggrund ikke mulighed for at regulere i forhold til det ganske overraskende ansøgerantal vi står overfor i år. Det er positivt at CBS strategi vedrørende fokus på og styrkelse af kandidatuddannelserne synes at virke. Det kan tages som en mulig indikator for at CBS internationale brand er slået igennem. Hvis denne forklaring er blot delvis dækkende, så må vi forvente en fortsat stigning i antallet af udenlandske ansøgere i de kommende år. Det er mere truende at videnskabs- og undervisningsministerens embedsmænd arbejder på at skabe en lettere overgang mellem professionsbacheloruddannelserne (for eksempel lærer og sygeplejerske) og universiteternes kandidatuddannelser. I givet fald vil dette give en mærkbar ekstra søgning især på CBS og, må vi forvente, et pres på kvaliteten i vore uddannelser. Det rejser en række problemer som ikke let lader sig håndtere: CBS ressourcer på underviser- og lokaleområdet har i de senere år været hårdt belastet. Et forøget optag i den størrelsesorden vi nu står overfor gør situationen på begge områder kritisk. Med den forøgede søgning til engelsksprogede cand. merc. linier vil flere af disse nå en holdstørrelse der ligger over 200 studerende. Ikke alene er dette et pres

13 på kvaliteten i vore uddannelser, det er samtidig et pres på den type lokaler vi har færrest af. Som en konsekvens af at vi har for få akademisk ansatte medarbejdere til at løfte undervisningsopgaverne kan det ikke lade sig gøre at dele store hold op og undervise parallelt, selv om dette ville give en bedre lokaleressourceudnyttelse. Vi har forsøgt at håndtere disse udfordringer ved at inddrage både studieledere/nævn, institutledere og studenterorganisationen i udviklingen af tiltag, der kan løse lokalesituationen. Som det fremgår af vedlagte bilag: Handlingsplan lokaler E09; så håber vi at en blanding af frivillige decentrale løsninger (de fem soc-uddannelser for eksempel deler et lokale i Porcelænshaven og sikrer hermed en koordineret, optimal udnyttelse) og pålagte centrale regler (udnyttelse af periferitimer, flytning af eksaminer for at forlænge semesteret etc.) vil gøre det muligt at tilvejebringe de nødvendige undervisningslokaler. Trods de knappe lærerressourcer har alle kandidatuddannelser med store hold fået mulighed for i år at dublere undervisning på hele eller dele af forløb. I givet fald vil studierne, hvis økonomi ikke rækker til disse ekstra udgifter, blive kompenseret af uddannelsesdekanen centralt. En yderligere utilsigtet bi-effekt af den forøgede søgning bliver at færre studerende får opfyldt deres 1. prioritetsønske. Vi må derfor forvente flere skuffede og delvis demotiverede studerende og potentielt en større risiko for frafald. Studievejledningen vil i den forbindelse søsætte en opsøgende coaching-tjeneste på kandidatuddannelserne for at bistå nye studerende, der er kommet i tvivl om hvorvidt det studie, de nu er kommet ind på, er i stand til at tilgodese deres ambitioner og forventninger. Endelig betyder et stærkt forøget optag et yderligere pres på admission processer og studieadministrative systemer. Det vil være til stor skade for CBS image, hvis semesterstart i år blot tilnærmelsesvis bliver lige så kaotisk som det var tilfældet i På kort sigt (situationen til sommer) er der lavet risikoanalyser og udviklet beredskabsplaner. (vedlagt bilag fra både det studieadministrative område og fra IT afdelingen). På lang sigt er der (et samarbejde mellem universitetsdirektøren og uddannelsesdekanen) startet et LEAN projekt indenfor det studieadministrative område. Det er målet med dette at danne grundlag for udviklingen af sammenhængende digitaliserede løsninger, der øger mulighederne for selvbetjening. (Universitetsdirektøren redegør nærmere for dette på bestyrelsesmødet) 2

14 Beredskabsplan for studiestart 2009 Udarbejdet af: Admission Office, studiesekretariaterne, studie Vejledningen, CBS IT og Information Center B Pkt. 4 Bilag 4.2 UDKAST Generelle tiltag for juli og august måned: Admission Office s åbningstider kan ses på nettet. SU s åbningstider kan ses på nettet. Nedenstående skema giver et kort over risici og beredskab for håndtering af potentielle nedbrud. Plane er ikke færdig, men afventer blandt andet bidrag fra kommunikationsafdelingen. Vagtordning på telefonerne. I juli for dækning af kandidatoptag samt KOT besvarelser. Fra 1. juli til 17. juli sikrer klyngerne bemanding fra kl i studiesekretariaterne, fra kl oprettes vagtordning i Information Center (med 4 x tra telefoner). Disse telefoner bemandes med medarbejdere fra studiesekretariaterne + studentermedhjælpere. Fra 1. august til 25. august hvordan ser bemandingen ud her? Den første dag: Der udarbejdes en oversigt over introforløbene, hvor/hvornår de starter og med kontaktdata på introvejleder. Oversigten gives til Information Center, der lægger data på skærmene. Oversigten distribueres til klyngerne, der dermed kan hjælpe vildfarne nye studerende. Fremskudte skranker i DH, PH og SP. Fra intro forløbenes start bemandes betjentstuerne i DH og PH med medarbejdere fra studiesekretariaterne og studievejledningen (f.eks. gennem en etablering af parløb med studienævnssekretær og studievejleder). Klyngelederne udarbejder oversigt over bemandingen af skrankerne. I DH og PH er der metodefrihed dvs. at man ikke behøver stå inde bag betjentenes skranke. På SP er det Informations skranke.

15 Beredskabsplan for studiestart 2009 Udarbejdet af: Admission Office, studiesekretariaterne, studie Vejledningen, CBS IT og Information Center DATO/aktivitet HVAD kan gå galt HVEM kan tænkes at opdage fejlen eller problemet Kandidatoptag Posten bliver forsinket Studerende KOT tilmelding Information Center Admission Office HVORDAN kan/skal problemet afhjælpes X tra bemanding og vagtordning formodes at kunne afhjælpe lidt. Vi kan ikke gøre så meget andet end at beklage. HVEM skal orienteres: 1. juli sendes breve med besked om optagelse/afslag til kandidat. 5. juli frist for KOT. Visitering fejler (der er spørgsmål til KOT, kandidat, og HD optag). Studerende Information Center Berørte enheder Information Center udstyres med FAQ spørgsmål fra Admission Office (+ frister), øvrig information der tilgår de studerende skal også til Information Center. Information Center udstyres med kontaktliste for, hvor studerende skal stilles hen. 15. juli frist for JA tak kandidat Intet svar på cand.merc. linjerne (instituttet er lukket) De studerende Information Center Kandidatsekretariatet Vagtordning bistand. Etablering af back up ordning Birgit Christensen er i gang med at indsamle informationer. Materialer/informationer er ikke på plads (misvisende) Studerende Information Center Andre studiesekretariater Studiesekretariaterne sikrer informationer på e campus.

16 Beredskabsplan for studiestart 2009 Udarbejdet af: Admission Office, studiesekretariaterne, studie Vejledningen, CBS IT og Information Center JA tak knappen virker ikke Studerende kan ikke se deres indskrivning/den er ikke korrekt E campus kører ikke Studerende Information Center Studiesekretariater Studerende Information Center Studiesekretariater Studerende Information Center Studiesekretariater Kontakt Admission Office der kan afkode om det er en personlig fejl, en indskrivningsfejl eller en IT fejl. Hvis IT fejl send mail til IT helpdesk. Hvis indskrivningsfejl eller personlig fejl AO kan rette. Kontakt Admission Office, jf. ovenfor. Fejlen kan være en forkert oprettet studieordning i SPARC, kontakt Annette eller Judith. Meddeles straks til IT helpdesk, John og Anders er backup.

17 Beredskabsplan for studiestart 2009 Udarbejdet af: Admission Office, studiesekretariaterne, studie Vejledningen, CBS IT og Information Center DATO/aktivitet HVAD kan gå galt HVEM kan tænkes at opdage fejlen eller problemet Bacheloroptag Posten bliver forsinket Studerende Information Center Admission Office 29. juli sendes brev vedr. optag på bachelor. 8. august frist for JA tak Visitering fejler (der er spørgsmål til KOT, kandidat, og HD optag). Materialer/informationer er ikke på plads JA tak knappen virker ikke Studerende kan ikke se deres indskrivning/den er ikke korrekt Studerende Information Center Berørte enheder Studerende Information Center Andre studiesekretariater Studerende IT vejlederne Information Center Studiesekretariater Studerende Information Center Studiesekretariater HVORDAN kan/skal problemet afhjælpes X tra bemanding og vagtordning formodes at kunne afhjælpe lidt. Vi kan ikke gøre så meget i øvrigt andet end beklage. Information Center udstyres med FAQ spørgsmål fra Admission Office. + al information der tilgår de studerende. Vagtordning bistand. Studiesekretariaterne sikrer informationer på e campus. Jan/Johan udarbejder generelt optagelsesbrev. Kontakt Admission Office der kan afkode om det er en personlig fejl, en indskrivningsfejl eller en IT fejl. Send mail til IT help.desk Kontakt Admission Office, jf. ovenfor. Fejlen kan være en forkert oprettet studieordning i SPARC, kontakt HVEM skal orienteres:

18 Beredskabsplan for studiestart 2009 Udarbejdet af: Admission Office, studiesekretariaterne, studie Vejledningen, CBS IT og Information Center E campus kører ikke Studerende Information Center Studiesekretariater Annette eller Judith. Meddeles straks til IT helpdesk, John og Anders er backup.

19 Beredskabsplan for studiestart 2009 Udarbejdet af: Admission Office, studiesekretariaterne, studie Vejledningen, CBS IT og Information Center For nedenstående IT systemer forventes der i spidsbelastningsperioden hen mod pålogninger om dagen i de opgivne uger. DATO/aktivitet HVAD kan gå galt HVEM kan tænkes at opdage fejlen eller problemet Skema/ Alle forsøg på at få lokalesituationen Lokaleenheden, opdager det ca. 1. Syllabus til at gå op juli (slutningen af juni) fejler puslespillet er katastrofalt. Uge 33, 34, 35 Syllabus går ned medio august, hvor alle forsøger at få deres skema Studerende Information Center Studiesekretariaterne HVORDAN kan/skal problemet afhjælpes Tage kontakt til undervisere/ fagansvarlige på forkant, aftale plan B /kontakt i juli Udprint af skema (rutine der blev etableret i 2008) fortsætter. Information Center er tovholder. HVEM skal orienteres: E campus Uge 33, 34, 35 SiteScape Hele e campus går ned Dele af e campus går ned Misvisende informationer på studiehjemmesider Misvisende informationer på generelle sider Studerende kan ikke logge på Studerende Information Center Studiesekretariaterne Studerende Information Center Studiesekretariater Studerende Information Center Studiesekretariater Studerende Institutterne Kontakt IT via helpdesk John og Anders er backup Kontakt IT helpdesk John og Anders er bakcup Studiesekretariaterne er ansvarlige for opdateringer af studiernes egne hjemmesider Kontakt IT vejlederne, hvis det er et generelt problem meldes dette til

20 Beredskabsplan for studiestart 2009 Udarbejdet af: Admission Office, studiesekretariaterne, studie Vejledningen, CBS IT og Information Center Uge 33, 34, 35 SiteScape går ned Materialer (pensumlister mv.) er ikke på SiteScape (medio august) Studiesekretariaterne Studerende Institutterne Studiesekretariaterne Studerende Pernielle Kjærsgaard eller Morten. Kontakt Pernille Kjærsgaard eller Morten. Institutternes fagsekretærer er ansvarlige for upload af materialer og pensumlister, + bestilling af bøger (nogle steder er det dog studiesekretariaternes ansvar). Pernille Kjærsgaard udsender reminder til SiteScape administratorerne. E mail breve til nye studerende, 10. august Brevene kan ikke udskrives. Studerende kan ikke logge på/ændret password Studiesekretariaterne Information Center IT vejlederne Studiesekretariaterne Institutterne Kontakt Judith/Annette forkert indskrivning? Kontakt IT vejlederne (almindelig procedure skal følges) Vagtordning og fremskudte skranker.

Business in Society Strategy Reinterpretation

Business in Society Strategy Reinterpretation B3-011 Pkt. 3 Bilag 3.1 Strategy Reinterpretation June 011 Strategy Roadmap Milestones 17/6 /9 Board meeting Board seminar Phase 1: Tki Taking stock Phase : Strategy t reinterpretation t ti Phase 3: Strategy

Læs mere

2. Referat af tidligere møder Bestyrelsen underskrev referatet fra det ordinære møde d. 3. december 2009, samt strategiseminaret d. 4. februar 2010.

2. Referat af tidligere møder Bestyrelsen underskrev referatet fra det ordinære møde d. 3. december 2009, samt strategiseminaret d. 4. februar 2010. Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Referat bestyrelsesmøde d. 15. marts 2010 Til stede: Direktør Anders Knutsen, direktør Merete

Læs mere

Direktionen: Rektor Per Holten-Andersen, forskningsdekan Alan Irwin, uddannelsesdekan Jan Molin og universitetsdirektør Peter Jonasson Pedersen.

Direktionen: Rektor Per Holten-Andersen, forskningsdekan Alan Irwin, uddannelsesdekan Jan Molin og universitetsdirektør Peter Jonasson Pedersen. Bestyrelsen Kilevej 14A DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 www.cbs.dk Referat CBS bestyrelsesmøde d. 11. april 2013 Til stede: Formand Peter Schütze, næstformand Eva Berneke, Karsten Dybvad, Lisbet

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt.

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt. Til medlemmerne af IT- Universitetets bestyrelse Direktionen Direkte tlf.: 7218 5074 E-mail: johanne@itu.dk Journalnr.: - 14. april 2009 Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens

Læs mere

Referat CBS bestyrelsesmøde d. 17. juni 2011

Referat CBS bestyrelsesmøde d. 17. juni 2011 Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Referat CBS bestyrelsesmøde d. 17. juni 2011 Til stede: landechef Peter Schütze, direktør Peter

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Gæster: Direktør Lisbet Thyge Frandsen (pkt. 0), kommende universitetsdirektør Hakon Iversen, økonomichef Johs Kristensen (pkt. 3 og 4).

Gæster: Direktør Lisbet Thyge Frandsen (pkt. 0), kommende universitetsdirektør Hakon Iversen, økonomichef Johs Kristensen (pkt. 3 og 4). Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Referat CBS bestyrelsesmøde d. 18. juni 2010 Til stede: Direktør Anders Knutsen, direktør Merete

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET 22. NOVEMBER 2012 CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET JENS BENNEDSEN INGENIØRDOCENT, LEDER CDL CDL cdio Dev lab HVORFOR? Personlige og sociale kompetencer

Læs mere

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S Vedr. Ordinær generalforsamling 2013 Re. Annual General Meeting 2013 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Azanta A/S ( Selskabet

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Information Meeting, Department of Management. Last meeting 27 May 2011

Information Meeting, Department of Management. Last meeting 27 May 2011 Information Meeting Department of Management Last meeting Agenda News/Announcements The Ph.D.-school: new Ph.D.-students? New Head of Department, Department of Business Administration New Administrative

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Alternativ Finansiering til Vækst og Ejerskifte. Revisor som sparringspartner ved finansieringsløsninger

Alternativ Finansiering til Vækst og Ejerskifte. Revisor som sparringspartner ved finansieringsløsninger www.pwc.dk Alternativ Finansiering til Vækst og Ejerskifte Revisor som sparringspartner ved finansieringsløsninger Agenda Revisors rolle ved valg af finansieringsformer Hvilke finansieringsformer er relevante

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Intern regnskabsrapportering april 2012

Intern regnskabsrapportering april 2012 www.pwc.com Kursus for forstandere og sekretærer Intern regnskabsrapportering april 2012 Gruppearbejde Gruppe A: Ledelsens spørgsmål til regnskabschefen Gennemgå perioderegnskabet med henblik på at identificere

Læs mere

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt.

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt. Bestyrelsens medlemmer Direktionen Direkte tlf.: 7218 50 72 E-mail: gigr@itu.dk Journalnr.: 2011-021-0018 6. april 2011 Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical Engineering and ICT Who are we? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ASE, Leading the group in Signal Processing and Control@ASE/EICT

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Overview of education statistics in Denmark

Overview of education statistics in Denmark Overview of education statistics in Denmark Christian Vittrup Peter Bohnstedt Anan Hansen Education Statistics Statistics Denmark A simple model Basic information on the students Who Where What When Okt.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Aarhus i vækst - Internationalisering. Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016

Aarhus i vækst - Internationalisering. Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016 Aarhus i vækst - Internationalisering Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016 1 Program for temadrøftelsen Temaet Internationalisering har afsæt i drøftelserne i Internationaliseringsudvalget samt endvidere

Læs mere

Ansøgning til Studienævn for Farmaci om godkendelse af SPECIALEKONTRAKT for FARMACEUTUDDANNELSEN

Ansøgning til Studienævn for Farmaci om godkendelse af SPECIALEKONTRAKT for FARMACEUTUDDANNELSEN Ansøgning til Studienævn for Farmaci om godkendelse af SPECIALEKONTRAKT for FARMACEUTUDDANNELSEN Læs vejledningen først 1. Personoplysninger / personal information Navn / name: Gade, husnummer, postnummer

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S

Ekstraordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S Ekstraordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S afholdes mandag den 20. juli 2015, kl. 14.00 på

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 1. december kl. 14-16 i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4

Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 1. december kl. 14-16 i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4 Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 1. december kl. 14-16 i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4 23.november 2009 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning fra sidste møde vedr.

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

DIS ISO Status Maj 2017

DIS ISO Status Maj 2017 DIS ISO 17025 Status Maj 2017 1 Plan for udvikling/revision af ISO 17025 WD June 2015 CD1 August 2015 CD2 February 2016 DIS November 2016 (December 2016) FDIS draft July 2017 FDIS/Publication Autumn 2017

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN I LAND & LEISURE A/S 1 Indledning 1.1 Nærværende

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Beskrivelse af monitorering af uddannelserne Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Årlig uddannelsesredegørelse

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt.

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt. Til medlemmer af IT-Universitetets bestyrelse Direktionen Direkte tlf.: 7218 50 72 E-mail: gigr@itu.dk Journalnr.: 2009-021-0018 9. september 2009 Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU EKSEMPLER PÅ LEDELSESPÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORTER. 1) Klasse B og C. Årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven 2) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION

GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION Centre for Facilities Management, DTU DFM Netværk GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION Kgs. Lyngby, 21. Mai 2015 PROGRAM Kl. 14.00-14.10: Velkomst - Per Anker Jensen, CFM Kl. 14.10-14.45: Sony og Innovation

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99 Vedtægter Articles of Association ISS A/S ISS A/S CVR-nr. 28 50 47 99 CVR no. 28 50 47 99 1. Navn, formål og koncernsprog 1. Name, objects and official group language 1.1 Selskabets navn er ISS A/S. 1.1

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015.

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015. English resume The English resume is a short version of the minutes from the board meeting in order to give our international members an insight to the meetings. The English resume is not as detailed as

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere