Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Beretning fra censorformandskabet for Ingeniøruddannelserne samt Diplomuddannelserne i IT og Teknik Første del... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2 Afviklingen af prøver og eksaminer... 2 Anbefalinger Indledning... 3 Censorkorpsets og formandskabets opgaver... 4 Statistiske data for censorkorpset Årets arbejde i Censorformandskabet... 5 Beskikkelser, mobilitet og allokering af censorer... 5 Møder mellem censorformændene... 6 Database og webside... 7 Høringssvar vedr. love, bekendtgørelser og studieordninger... 8 Kontakt til censorerne Samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og censorformandskabet Grundlaget for eksamen Fagligt niveau Udvalgte fagområder Prøveformer Ensartet og retfærdig behandling Klager og ankesager Årets temaer Evaluering af skabelonen Konklusion Anden del Udvalgte emner fra arbejdet i de enkelte retningsområder i ingeniørcensorformandskaberne 2012/ Formandskabet for ingeniøruddannelserne inden for bygningsområdet Formandskabet for ingeniøruddannelserne inden for kemiområdet Formandskabet for ingeniøruddannelserne inden for elektroområdet Formandskabet for ingeniøruddannelserne inden for grundfagsområdet (matematik, fysik og samfundsfag) Formandskabet for ingeniøruddannelserne inden for eksportområdet Formandskabet for ingeniøruddannelserne inden for maskinområdet Formandskabet for ingeniøruddannelserne inden for designområdet Navne og adresser på censorformændene og sekretariater

2 Beretning fra censorformandskabet for Ingeniøruddannelserne samt Diplomuddannelserne i IT og Teknik 2013 Første del Resume Uddannelsernes niveau Det kan overordnet for ingeniøruddannelserne siges, at niveauet vurderes som værende tilfredsstillende. Der sker en løbende udvikling i uddannelserne, hvor der i de senere år, jf. årets tema om tværfaglighed og internationalisering, kommer nye uddannelser, der både fokuserer på innovation mellem forskellige fagområder samt fokus på globalisering. Flere af uddannelserne har engelsk som basissprog fra 1. semester, hvilket helt klart styrker de studerendes sprogkundskaber samt gør det lettere for dem at tilegne sig den faglige viden, idet megen af den obligatoriske litteratur er på engelsk, uanset at uddannelsen foregår på dansk. Desværre er der dog fortsat en del, der ikke mestrer det engelske sprog på et niveau, der gør det rimeligt at affatte en rapport på engelsk. Afviklingen af prøver og eksaminer Prøver og eksaminer afvikles efter censorformandskabernes viden tilfredsstillende for alle ingeniør- og diplomuddannelser, der er omfattet af censorformandskabernes ansvarsområde. Indførelse af nye gruppeprøveformer, der er tilpasset de forskellige typer af gruppeprojekter, har skabt mulighed for en bedre dynamik i eksamensforløbet og en bedre bedømmelse af de fælles projekt. Det kan dog konstateres, at det ved projekteksamener af og til kan opleves, at den afsatte tid til hver studerende er for kort. Afhængigt af den studerende og af den pågældende underviser, kan udbyttet af eksaminationen i den afsatte tid være mindre god, hvilket betyder at eksaminationen må forlænges for at sikre, at den studerende får en fair oplevelse af eksaminationen. Anbefalinger Censorformandskaberne for ingeniøruddannelserne har to ønsker/anbefalinger: 1. Harmonisering af bekendtgørelser. Censorformandskaberne for ingeniøruddannelserne omfatter både kandidatuddannelser og bacheloruddannelser (civilingeniøruddannelser), professionsbacheloruddannelser (diplomingeniøruddannelser) samt diplomuddannelser inden for fagområdet it og teknik. Mange studerende oplever gennem deres studie at være omfattet af begge eksamensbekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr. 714 af 27/06/2012 samt Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) BEK nr. 666 af 24/06/2012. Det vil være ønskeligt, såfremt alle regler vedrørende eksaminer, censorkvalifikationer, censorhabilitet mm. blev harmoniserede (læs: identiske). 2

3 2. Digitalisering af eksaminer SDU er fuldt digitaliseret mht. deres skriftlige stedprøver, og DTU er i en proces, hvor flere og flere kurser, der evalueres ved en skriftlig stedprøve, gennemføres som elektronisk eksamen. Censorformandskaberne for ingeniøruddannelserne ser udfordringer ved elektroniske eksamensopgaver: Der findes ved skriftlige eksaminer ikke nogen anerkendt standard for håndtering af formler og figurer, herunder check af plagiat af disse. For så vidt angår afholdelse af eksamen i udlandet savner censorformandskaberne retningslinjer for afholdelse af eksamen via Skype/video. Censorformandskaberne for ingeniøruddannelserne samt diplomuddannelserne indenfor it og teknik ser det som naturligt i forhold til vores kvalitetssikringsopgave at være involveret i den proces, der foregår med henblik på digitalisering af eksaminer og forventer på baggrund af bl.a. ovennævnte eksempler på problemstillinger at blive kontaktet både af uddannelsesinstitutionerne samt af Uddannelsesministeriet. 1. Indledning Denne rapport er opbygget efter Uddannelsesministeriets skabelon for årsrapporter. En liste over censorformandskabets medlemmer findes efter selve rapporten. Rapporten omfatter de fælles aktiviteter og møder, som censorformandskaberne for samtlige ingeniøruddannelser samt diplomuddannelserne for it og teknik har været involveret i i perioden 1/ til 31/ Diplomuddannelserne inden for it og teknik har kun været en del af censorformandskabernes ansvarsområde i et års tid, hvorfor vi ikke har den samme dybe erfaring indenfor disse uddannelser. Censorerne til diplomuddannelserne vil i øvrigt fra næste beskikkelsesperiode, der starter d. 1. april 2014, blive beskikket efter de samme krav til uddannelse og erfaring, der gælder for de universitære uddannelser. Dermed fastholdes princippet om, at en censor kan bruges både på en kandidat- og bachelor uddannelse samt på en professionsbachelor- og diplomuddannelse. Censorerne til at dække diplomuddannelserne inden for it og teknik er fordelt inden for de enkelte retninger i censorkorpset. Ingeniøruddannelserne samt diplomuddannelserne inden for it og teknik dækker over et meget stort område mht. specialer og eksaminer og omfatter i alt censorer. Censorkorpset er derfor af administrative grunde delt op i syv retninger med et dertil hørende formandskab til at dække uddannelserne. Censorerne til diplomuddannelserne inden for it og teknik er primært tilknyttet kemi-, elektro- og maskinretningen. Nedenfor ses de syv retninger i censorkorpset: Censorformandskabet for ingeniøruddannelser inden for bygningsområdet Censorformandskabet for ingeniøruddannelser inden for designområdet Censorformandskabet for ingeniøruddannelser inden for kemiområdet Censorformandskabet for ingeniøruddannelser inden for elektroområdet 3

4 Censorformandskabet for matematik-, fysik- og samfundsfagområdet (grundfag) Censorformandskabet for ingeniøruddannelser inden for eksportområdet Censorformandskabet for ingeniøruddannelser inden for maskinområdet Hvert censorformandskab består af en censorformand samt en eller flere næstformænd, såfremt størrelse og struktur nødvendiggør det.. Strukturen med de syv censorformandskaber har været uændret siden den nuværende censorinstitutions oprettelse i 1993, hvilket betyder, at de hver især omfatter andre forskellige specialer og nye uddannelser, samt at der stadigt kommer nye uddannelser til. De syv censorformandskabers formænd mødes mindst to gange om året for at koordinere aktiviteter inden for ingeniørområdet, og denne rapport er en opsamling af de syv censorformandskabers arbejde med fokus på det fælles koordinerende samarbejde mellem de forskellige censorformandskaber. Medarbejderne på censorsekretariaterne på Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Aalborg Universitet (AAU) og Ingeniørhøjskolen i København (IHK fra 1. januar 2013 fusioneret med DTU) og censorformændene for alle syv retninger deltager i møderne. Der har været afholdt møder den 7. november 2012 på DTU og den 23. maj 2013 på AAU-København. Hovedemnerne på møderne har i det seneste år (2012/2013) været nye regler og bekendtgørelser og deres konsekvenser, herunder en speciel fokus på gruppeprøver, hvor de nye eksamensbekendtgørelser for henholdsvis de erhvervsrettede uddannelser samt de universitære uddannelser trådte i kraft i efteråret Desuden har emnerne været censorbenyttelsen, herunder praksis med hensyn til fordeling af censuropgaverne mellem de beskikkede censorer og erfaringer fra ankesager, samt kontaktmøder med censorer, der afholdes hvert andet år. Censorkorpsets og formandskabets opgaver Censorerne og censorformandskabet varetager opgaver ved ingeniør- og diplomuddannelserne, som henhører under ét ministerium. Både diplomingeniøruddannelsen (professionsbachelorgraden) og civilingeniøruddannelsen (bachelor- og kandidatgraden) hører under Uddannelsesministeriet (Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser). I stikordsform er censorformandskabets opgaver følgende: Indstilling af censorer til beskikkelse Medvirken ved og overvågning af fordelingen af censuropgaverne Medvirken ved evaluering af uddannelsens kvalitet på baggrund af indberetningerne fra censorerne Afholdelse af censormøder med censorkorpset Afholdelse af kontaktmøder med institutionerne Afgivelse af høringssvar 4

5 Udarbejdelse af en årlig beretning Medvirken ved behandling af ankesager Udpegning af ny ekstern censor ved ombedømmelse i forbindelse med klage-/ankesager Som tidligere år bemærkes det, at selvom nu både diplom- og civilingeniøruddannelserne henhører under det samme ministerium, gælder der stadig to eksamensbekendtgørelser, hvilket medfører et unødigt besvær for censorer, undervisere og institutioner at holde rede på, hvad der er ens, og hvad der er forskelligt, samt når behovet herfor opstår, at finde de relevante bestemmelser, at tolke deres ordlyd og vurdere om forskelligheder i ordvalget har en reel praktisk konsekvens. Det forekommer uhensigtsmæssigt at der for i princippet helt ens forhold i det samme ministerium anvendes forskellige formuleringer af bestemmelserne på en række områder, hvor der som udgangspunkt må antages tilsigtet ens retsvirkninger. Som nævnt ovenfor under indledningen er der for hver retning i censorkorpset (bygning, design, maskin, elektro, kemi, eksport og grundfag) valgt et censorformandskab. Formændene for de nævnte retninger koordinerer i størst muligt omfang synspunkter og administrativ praksis på tværs af fagopdelingen. Denne gruppe afgiver på ingeniørcensorernes vegne høringssvar m.v. til ministeriet m.fl. Statistiske data for censorkorpset Censorformands kab/ retning Antal censorer Antal Kvinder Antal Mænd Andel af censorer, der er kvinder Andel af censorer, der er aftagere Antallet af afholdte prøver med ekstern censur Bygning % 82% 988 Kemi % 54% 619 Elektro % 64% 1413 Grundfag % 41% 452 Design % 88% 230 Eksport % 71% 237 Maskin % 95% 1191 I alt % 68% Årets arbejde i Censorformandskabet Beskikkelser, mobilitet og allokering af censorer Det samlede ingeniørcensorkorps pr. 1. september 2013 består af censorer, hvilket gør censorkorpset til et af de største censorkorps i Danmark. Institutionerne skal fortsat have hjælp til at tænke på censorkorpset som et globalt korps, hvor censor ikke kun skal anvendes af den institution, der har indstillet censor til beskikkelse. Det er dog tydeligt, at instituti- 5

6 onerne er blevet mere bevidste om, at det ikke alene er censorer, der er indstillet til beskikkelse af den enkelte institution, der kan anvendes. I forbindelse med løbende beskikkelser (efterbeskikkelser) samt ad hoc beskikkelser dvs. anmodning om beskikkelser i den 4-årige beskikkelsesperiode er det meget vigtigt, at institutionerne er omhyggelige med at undersøge, om der allerede skulle findes en kvalificeret censor i censorkorpset. Censorformandskabet er tøvende med at beskikke disse censorer med den primære begrundelse, at alle beskikkede censorer ifølge eksamensbekendtgørelserne bør anvendes jævnligt og mindst to gange i den 4-årige beskikkelsesperiode. Dette mål er ikke opnåeligt, såfremt censorkorpset konstant udvides med nye censorer. Det skal hertil bemærkes, at efterbeskikkelser dog kan skyldes nye uddannelser, herunder samarbejdsuddannelser. Fx har DTU s samarbejdsuddannelser med KU givet anledning til et større antal efterbeskikkelser. I forbindelse med censorformandskabernes behandling af ansøgninger om beskikkelse følges principperne i det af censorformandskaberne udarbejdede dokument: Generelle retningslinjer for krav til kvalifikationer og habilitet for censorer, som ligger elektronisk på CensorNet (se afsnit 2.3). Der lægges vægt på, at censor er fagligt kvalificeret og endvidere er uafhængig af den indstillende institution. I dokumentet findes også formandskabernes fortolkning af censur af samarbejdsprojekter med virksomheder. Det er formandskabernes holdning, at censor godt kan være fra samme virksomhed som den, projektet skrives i samarbejde med, men under forudsætning af, at censor er placeret i en anden organisatorisk enhed i virksomheden og i øvrigt absolut intet har haft med projektet at gøre. Møder mellem censorformændene Der har som nævnt i indledningen været afholdt to møder mellem formændene for de syv retninger i censorkorpset (Design, Elektro, Bygning, Grundfag, Eksport, Kemi og Maskin) i perioden, som er omfattet af årsrapporten. Formandsmøderne medvirker til en god og aktiv koordinering mellem de forskellige fagområder. Temaerne på disse møder er eksempelvis: Kvalitet af kursusbeskrivelser Præsentation af studierne på den institution, hvor møder afholdes Orientering om ankesager Orientering om nye/ændrede studieordninger Efterbeskikkelser og ad hoc beskikkelser Gennemgang af høringssvar vedr. bekendtgørelser, der vedrører censorernes arbejde Gruppeprøver udfordringer og begrænsninger Formanden for maskinretningen har rollen som fælles koordinerende censorformand (talsmand) for de øvrige retninger og for censorkorpset som helhed. Opgaven indebærer initiativ til høringssvar, forslag til agenda for fælles formandsmøder og andre tværkoordinerende temaer. Censorformændene har i den forløbne periode også udarbejdet et notat, der beskriver talsmandens rolle. En af opgaverne er på vegne af de syv censorformandskaber at udarbejde en fælles årsrapport for ingeniøruddannelserne og diplomuddannelserne inden for it og teknik. 6

7 Database og webside Censordatabasen CensorNet, fungerer rigtig godt og har givet formandskaberne et rigtig godt værktøj i forbindelse med beskikkelser, censoranvendelser mm. Censordatabasen med oversigten over de beskikkede censorer, der indeholder de nødvendige oplysninger om censorernes erfaringsområder og registrering af den hidtidige brug af den pågældende censor, bliver løbende udbygget med nye funktioner. Databasen er et vigtigt værktøj i forbindelse med censorformandskabets opgaver samt for søgning af egnede censorer. CensorNet indeholder alle de oplysninger, henvisninger til gældende bekendtgørelser og eventuelle andre bestemmelser og informationer mv., som censorerne og institutionerne har behov for. Alle censortilbagemeldinger og beskikkelser af censorer gennemføres papirløst ved anvendelse af CensorNet. På DTU foregår censors godkendelse af karakterer via en kobling mellem DTU s elektroniske karakterindberetningssystem og CensorNet og efter udfyldelse af tilbagemeldingsskema kan censor udskrive DTU s censorhonorarblanket på CensorNet. De nye funktionaliteter på CensorNet har betydet, at der er flere censorer, der udfylder tilbagemeldingsskema og dermed opnås mere information om brugen af censorer. Det skal på dette sted bemærkes, at alle censorer jf. eksamensbekendtgørelserne har pligt til at afgive rapport/tilbagemelding fra eksaminationen. Det kan på CensorNet konstateres, at det er ca. 40 % af de afholdte eksaminer, der er tilbagemeldinger på. Censorformandskaberne overvejer p.t., om tilbagemeldingsskemaet skal ændres og vil også opfordre institutioner til at gøre censorerne opmærksomme på deres pligt til tilbagemelding på eksamen. Det er i begge parters interesse. Kun ganske få af de modtagne censortilbagemeldinger rummer kritiske bemærkninger til den aktuelle eksamen og de studerendes faglige niveau. Tilbagemeldingerne gennemgås i dialogen med det enkelte uddannelsessted. Censorformandskaberne forudsætter, at de konkrete kritiske tilbagemeldinger af såvel faglig som administrativ karakter forelægges for undervisere og kursusansvarlige og lægges til grund for eventuelle ændringer i kursusindhold, eksamensform m.v. Censorformandskaberne har også i år erfaret, at censorerne ikke i alle tilfælde får tilsendt læringsmålene for prøven. Censorformandskaberne finder derfor anledning til igen at bemærke, at det er institutionernes pligt at fremsende fyldestgørende information om læringsmålene til censorerne inden prøven, enten ved at fremsende kopi fra studieordningen eller et link til det aktuelle læringsmål på institutionens hjemmeside, så censor finder læringsmålet ved et klik. Tilbagemeldingerne giver som helhed ikke anledning til generel betænkelighed eller særlige bemærkninger med hensyn til uddannelsernes kvalitet og faglige niveau. Dog ses der gennemgående at være tilbagemeldinger om tidsforbruget, der er større end det normerede, hvorfor censorformandskabet finder, at det vil være ønskeligt med en harmonisering af normforbrug mellem de enkelte institutioner. 7

8 Høringssvar vedr. love, bekendtgørelser og studieordninger Censorformandskaberne har for første gang i mere end 10 år ikke været involveret i nye bekendtgørelser, der skulle afgives høringssvar på. Censorformandskaberne ser p.t. ikke det store behov for ændringer af eksamensbekendtgørelserne men kunne som nævnt i indledningen til denne rapport, da vi omfatter både, bachelor-, kandidat-, diplom- og professionsbacheloruddannelser, fortsat godt ønske os, at de to eksamensbekendtgørelser for hhv. de erhvervsrettede videregående uddannelser samt de universitære uddannelser blev fuldstændigt enslydende eller slået sammen til én. Censorformandskaberne er, som det også fremgår af de enkelte formandskabers delberetninger, involveret i høringer vedrørende studieordninger. EVA har endvidere i foråret 2013 gennemført en evaluering af censorinstitutionen, hvor censorformændene og flere censorer har bidraget med interview og udfyldelse af spørgeskemaer. Rapporten om evaluering af censorinstitutionen vil efter det oplyste fra EVA blive tilgængelig i oktober Rapporten er bestilt af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og er en opfølgning på tidligere evalueringer i 2005 og i Kontakt til censorerne Censorformandskaberne for censorerne er primært i kontakt med censorerne gennem tilbagemeldinger fra eksamen på Hvert andet år inviteres alle censorer til kontaktmøder, der afholdes fire steder i Danmark. Der deltog i år ca. 170 censorer i disse kontaktmøder. Set i lyset af, at korpset består af censorer er dette ikke et prangende tal, men de censorer, der deltog, var meget aktive og kom med flere ideer til forbedringer af CensorNet og andre ting, som censorformandskabet skulle tage med i den fortsatte udvikling af kvaliteten af censorarbejdet. Møderne blev afholdt på AAU (Aalborg), AU (Aarhus), SDU (Odense) og på DTU (Lyngby). Hovedemnerne var: Nyt fra det pågældende uddannelsessted Censorformandskabets arbejde, tilbagemeldinger etc. 7-trinsskalaen. Se EVA s rapport på Fremtidige elektroniske eksaminer. Se mere herom i indledningen under anbefalinger. Gruppeprøver, specielt om censorernes oplevelser indtil nu samt om de forskellige måder gruppeeksamen kan afholdes på Akkreditering 8

9 Censorformandskabernes overordnede konklusion af møderne er, at det var gode møder med en rigtig god dialog med de fremmødte censorer og undervisere. Det forholdsvis lave deltagerantal kunne muligvis forbedres ved at afholde møderne via videokonference eller lignende. Dette vil blive overvejet i Deltagerantallet svarer til tidligere års møder, og det er censorformandskabernes antagelse, at den store andel af aftagercensorer i korpset (68 %) alt andet lige betyder færre deltagere andelen af aftagercensorer i møderne er i hvert fald forholdsmæssigt lavere end andelen af aftagercensorer i hele korpset. Censorerne modtager heller ikke som det skulle være tilfældet i nogle andre censorkorps betaling for deltagelse i møderne, hverken i form af løn eller kørselsgodtgørelse. 3. Samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og censorformandskabet Samarbejdet mellem censorformandskaberne og institutionerne fungerer rigtig godt, og giver ikke anledning til generelle kritiske bemærkninger. Der er som ovenfor nævnt en god opdeling i opgavefordelingen mellem korpset og institutionerne. Institutionerne hjælper med allokeringen af censorerne, og formandskaberne godkender eller afviser disse allokeringer. Denne proces anvendes ud fra det forhold, at der er et utal (>500) af specialer og fagområder indenfor ingeniøruddannelserne, hvilket i praksis umuliggør opgaven for et censorkorps at varetage allokeringen uden et tæt samarbejde med institutionen. Det store samarbejde med institutionerne i det forløbne år har været dialog og sparring om udarbejdelse af de nye regler for afholdelse af gruppeprøver. Derudover kan nævnes følgende fra årets gang i censorformandskaberne: Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Ingeniørhøjskolen i København (IHK) fusionerede pr. 1. januar Fusionen betyder, at DTU nu er den største udbyder af diplomingeniøruddannelsen. Fremtidens diplomingeniøruddannelse på DTU vil blive mere praksisorienteret og erhvervsrettet. IHK i Ballerup, der nu er DTU s campus i Ballerup, hedder Center for diplomingeniøruddannelse (DTU Diplom) og er en organisatorisk enhed på linje med DTU s institutter. Det første fælles optag på DTU s diplomingeniøruddannelse og de 17 nye uddannelsesretninger er til september De studerende får hjemmecampus i enten Lyngby eller Ballerup. Visionen er, at alle studerende får studieaktivitet på begge campusser således at 2/3 af den samlede studietid for hele DTU s diplomingeniøruddannelse foregår i Ballerup og 1/3 i Lyngby. 4. Grundlaget for eksamen 4.1 Fagligt niveau Vedrørende grundlaget for eksamen jf. 26 og 50 i eksamensbekendtgørelserne, kan det entydigt besvares, at institutionerne og censorerne udfører et stort arbejde for at sikre, at prøverne er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger. 9

10 Der er ikke konstateret afvigelser, der giver anledning til særlige bemærkninger i rapportperioden. Der sker indenfor ingeniørområdet en løbende tilpasning og udvikling af uddannelserne, hvor aftagerne traditionelt har en stor indflydelse på tilpasningen af uddannelserne til arbejdsmarkedet. Det kan også konstateres, at kursus- og målbeskrivelserne er blevet bedre i de senere år. Mange klage- og ankesager kunne dog undgås, såfremt undervisere og studerende havde en god forventningsafstemning og fælles forståelse for kravene i målbeskrivelsen. 4.2 Udvalgte fagområder Indenfor eksportingeniøruddannelsernes område er der følgende at bemærke: I takt med at uddannelsesinstitutionerne beslutter at skære ned på fags omfang, således at antallet af ECTS reduceres, kan der opstå problemer, hvis også krav til eksamensrapporters sidemæssige antal sættes ned. Således har en censor udtrykt betænkelighed ved det realistiske i, at eksaminanderne kan redegøre for metode, afgrænsning, empiri og samfundsvidenskabeligt perspektiv og dernæst analysere, for til sidst at konkludere og perspektivere i en rapport som i omfang nærmest er afgrænset til et summarisk skrift. Tilsvarende er det fra en eksamen i et kombinationsfag på ny fremført, at der ikke er sammenhæng mellem de to fagdele. 4.3 Prøveformer Censorformandskaberne er i god dialog med institutionerne om prøveformerne. Gruppe- og projektarbejde fylder meget indenfor ingeniørområdet, hvor de nye regler for gruppeeksamen klart er medvirkende til, at der nu igen kan konstateres en kvalitetsmæssig sammenhæng mellem den studerendes samlede indsats og den endelige bedømmelse. Kemicensorformandskabet har afholdt et rigtigt godt møde med SDU i september Formålet var først og fremmest at diskutere nogle censortilbagemeldinger om elektroniske eksaminer på SDU. Dette emne er som nævnt i resumeet væsentligt for de samlede ingeniør- og diplomcensorformandskaber, hvorfor indholdet af mødet gengives nedenfor: Digitalisering SDU s målsætning med projektet har været, at pr. 1. februar 2012 skulle alle eksaminer i forbindelse med stedprøver være elektroniske. Ved sommereksamen 2012 har SDU alene fokuseret på selve eksamenen og at gøre denne elektronisk; der er således ikke kigget på procedurerne før og efter selve eksamenen den konkrete censorklage (se årsrapporten fra 2012), som er hovedårsagen til dette møde, vedrører netop en problematik efter afholdelse af den elektroniske eksamen. Disse problemstillinger vil der dog blive taget hånd om nu, da den anden del af projektet, som er skudt i gang her efter sommerferien, koncentrerer sig om, at gøre hele eksamensflowet elektronisk, herunder at der skal være digital retning af eksamensopgaver og elektronisk karaktergivning. Lige nu bruges der tid på at indhente erfaringer fra de forskellige fakulteter på deres elektroniske eksamener, således at disse erfaringer kan bruges konstruktivt i den videre proces. 10

11 Det har været en udfordring, at der ikke har været noget valg for de studerende de skulle gennemføre eksamenen elektronisk. I eksamenslokalet har der været et nødberedskab på ca. 3 bærbare og en stak usbnøgler. Afleveringsmodulet kan sættes op til, at den studerende kun kan aflevere en type filformat fx pdf. Eller word. Dette vil kunne imødekomme kritikken fra eksaminatorer og censorer om, at nogle studerende havde afleveret flere forskellige filer og ikke alle i samme format. Snydproblematikken forsøges imødegået ved inden en eksamen at oplyse de studerende om, at der bliver lavet en stikprøvekontrol, ligesom der er personovervågning i selve lokalet. Disse tiltag har formentlig en god præventiv effekt. SDU har også lavet et regelsæt til de studerende om snyd, og om hvad der betragtes som snyd, ligesom der er lavet et SDU-kodeks indeholdende syv punkter for god eksamensadfærd 1. Ved eksamener med alle hjælpemidler er der sandsynligvis ikke så stor en risiko for snyd som til eksamener med ingen hjælpemidler. De studerende fokuserer ofte på de medbragte noter, bøger m.m., hvorfor tiden bliver mere knap. Der er i forbindelse med implementering af de elektroniske eksamener udarbejdet en skriftlig vejledning til eksamenstilsynet. Tilsynet har taget godt imod de nye eksamensforhold og ser det som en spændende udfordring. I vejledningen står der bl.a. noget om, hvad der betragtes som snyd, hvad tilsynet særligt skal kigge efter, når de går rundt, og hvordan skærmbilledet skal se ud, når den studerende har afleveret elektronisk. SDU nævnte den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som bl.a. indeholder en målsætning om, at universiteterne skal være digitale fra optagelse til eksamensbevis. Det fastslås i den forbindelse, at den teknologiske infrastruktur skal opgraderes, så de skriftlige prøver senest i 2013 kan gennemføres uden brug af papir og blyant. Derudover er det målsætningen at fremme universiteternes arbejde med: at gøre det muligt for alle studerende at aflevere opgaver digitalt, herunder bachelorprojekter, specialer og afhandlinger at gøre det administrative arbejde med eksamensbesvarelser og opgaver så digitalt som muligt at gøre software tilgængelig for bedømmere (for eksempel noteværktøjer til at skrive direkte på skærmen). Der var enighed om, at censorformandskabet bør komme med en generel information til alle censorer i ingeniøruddannelsernes censorkorps om ovenstående digitaliseringsstrategi, herunder at der i nær fremtid forventes et stigende antal elektroniske eksamener. Emnet kan også tages op og drøftes på censorformandskabets kontaktmøder med censorerne i korpset. Disse møder holdes ca. hvert andet år. 4.4 Ensartet og retfærdig behandling Eksaminationerne indenfor ingeniøruddannelserne foregår tilfredsstillende i henseende til ensartet og retfærdig behandling, og censorformandskaberne har ikke materiale eller informationer, der tyder på det modsatte 1 Kodekset kan findes her: 11

12 5. Klager og ankesager Der er i løbet af den periode, som årsberetningen omhandler, været behandlet 11 ankesager i det samlede ingeniørcensorkorps. Antallet af ankesager er på et lavt (og rimeligt) niveau set ud fra et kvalitetssikringssynspunkt. Censorformandskaberne konstaterer derfor, at institutionerne udfører et godt og grundigt arbejde med behandling af eksamenklagesager, hvor de studerendes klage, ifølge det oplyste fra de enkelte institutioner, ofte også imødekommes. Det er normalt censornæstformændene inden for de enkelte formandskaber, der er formænd for ankenævnene med henblik på at sikre kontinuitet i ankenævnene, da sagerne ofte er af en kompleks karakter og kræver dybere indsigt i studierne på den enkelte institution. Censorformandskaberne er ikke involveret i eksamensklagesager men ved fra dialog med institutionerne, at der er meget få klagesager set i relation til det samlede antal eksaminationer, og det reflekteres også i det samlede antal af ankesager, der er på et meget lavt niveau set i lyset af alle de eksaminer, der afholdes. Klage- og ankesager vedrører jo ikke kun eksaminer med ekstern censur. For de enkelte retninger i censorkorpset kan det i forbindelse med ankesager nævnes: Eksport Der har på VIA University College (Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling) været en enkelt klage over bedømmelsen i forbindelse med mundtlig eksamen i kurset Kommunikation og teamrelationer (KOTAAR), der fandt sted den 29. maj Den studerende fik ikke medhold i sin klage. Afgørelsen er efter beretningsperiodens udløb blevet anket. Kemi Der har været en ankesag på AAU og en på DTU, men ingen på de øvrige uddannelsesinstitutioner. På AAU ankede en studerende over, at det ikke havde været klart, at eksaminationen var efter 7-trins skalaen og ikke efter bestået/ikke bestået, som var hans opfattelse. Ankenævnet accepterede anken, og tilbød den studerende en omeksamen med bedømmelse efter 7-trins skalaen. Samtidigt henstillede ankenævnet til, at underviserne skal sørge for, at informationer om eksamensformen er klare og tydelige for alle studerende, uanset om de følger de ordinære kurser eller dele af dem som en del af deres studieordning eller som fri studieaktivitet. DTU har haft en ankesag. Den studerende havde klaget over et uheldigt forløbet mundtlig forsvar i forbindelse med kandidatspecialet. Ankenævnet afgjorde, at den studerende blev tilbudt en reeksamination med ny censor og eksaminator. Den studerende tog imod reeksaminationen. Maskin Der har været følgende ankesager i beretningsperioden: AAU Der har været en ankesag i oktober 2012, hvor der var sket en procedurefejl. En studerende klagede over karakteren -3. Under sagsbehandlingen konstaterede ankenævnet en fejl ved, at der var afgivet en karakter, selvom opgaven var blevet afvist til bedømmelse på grund af manglende overholdelse af formkrav. Da der var konstateret en fejl, kunne ankenævnet ikke behandle klagen til endelig afgørelse. I henhold til 38 stk. 12

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen September 2011 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen 2010 Indledning Den følgende censorberetning omfatter uddannelsen til bygningsingeniør

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2007/08 Dækkende perioden 1. april 2007 til 31. august

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11 Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse Årsrapport 2010/11 Dækkende perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 September 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2011/12

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2011/12 Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse Årsrapport 2011/12 Dækkende perioden 1. september 2011 til 31. august 2012 September 2012 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE.

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S C I E N C E U D D A N N E L S E K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bilag 3: Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S A G S N O T A T 15. JULI 2014 Vedr.:

Læs mere

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Indledning Den samlede censorformandsrapport for Maskincensorområdet

Læs mere

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014.

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014. Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014. Censorkorps for de folkesundhedsvidenskabelige uddannelser

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til censorformandskaberne

Vejledning til censorformandskaberne Censorsekretariatet Vejledning til censorformandskaberne www.censorsekretariatet.dk Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg, kontakt@censorsekretariatet.dk, 7269 8700 Indhold Censorformandskabets

Læs mere

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk)

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) 26. januar 2013 Årsberetning, 2013 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til eksamensbekendtgørelsens 50 stk. 2 afgives hermed beretning fra censorformandskabet

Læs mere

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Klage over eksamen Fakultetssekretariatet Maj 2013 Indhold Regler om klage over eksamen 3 1.

Læs mere

Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg

Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg Censorsekretariatet Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg www.censorsekretariatet.dk Indhold Brug af hjemmesiden... 2 Log-in... 2 Rapporter og statistik... 2 Arbejdsopgaver... 2 Censorformandskabets

Læs mere

Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne 11

Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne 11 Beretning fra censorformandskabet for HD-censorkorpset 2013 3 Første del 3 Resumé 3 1. Indledning 4 1.1 Formandskabet for HD-censorkorpset 4 1.2 Censorkorpsets sammensætning 5 2. Årets arbejde i censorformandskabet

Læs mere

Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen fra marts 2013) afgivet i medfør af eksamensbekendtgørelsens 50, stk. 2, nr. 3.

Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen fra marts 2013) afgivet i medfør af eksamensbekendtgørelsens 50, stk. 2, nr. 3. Februar 2014 Censorformandskabets beretning om virksomheden i Censorkorpset for statskundskabs- og samfundsfagsuddannelserne ved Københavns -, Aarhus og Syddansk Universitet for 2012 2013. 1. Indledning

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013 Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1526. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr 1519 af 16/12/2013 Gældende (Eksamensbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 19-12-2013 M inisteriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ændrer i/ophæver BEK nr 714 af 27/06/2012

Læs mere

Vi følger med interesse overvejelserne vedrørende udvikling af en eksamensform, der kan teste de studerendes samarbejdsevner.

Vi følger med interesse overvejelserne vedrørende udvikling af en eksamensform, der kan teste de studerendes samarbejdsevner. Uddannelsesministeriet Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K Att.: Direktør Jens Peter Jacobsen Kontorchef Søren Nedergaard 20. februar 2012 Vedr.

Læs mere

Årsberetning, 2004-2005

Årsberetning, 2004-2005 Årsberetning, IIM, 2004-2005 11. maj 2005 Årsberetning, 2004-2005 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM) I henhold til censorbekendtgørelsens 6 stk. 2 afgives hermed beretning

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013.

Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013. Anders Rosdahl 20. marts 2013 Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013. Deltagere: Cecilie Sveistrup, Hanne Gillett, Ida Husby, Jette Benn, Karen Søndergaard, Mariane Furbo, Anders Rosdahl.

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) UDKAST Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1 og 2, 8 a, stk. 1, og 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven),

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Årsberetning, 2007-2009

Årsberetning, 2007-2009 Årsberetning, IIM, 2007-2009 1. april 2009 Årsberetning, 2007-2009 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM) I henhold til censorbekendtgørelsens 6 stk. 2 afgives hermed beretning

Læs mere

Evaluering af eksamen baseret på baggrund af et gruppefremstillet produkt

Evaluering af eksamen baseret på baggrund af et gruppefremstillet produkt Evaluering af eksamen baseret på baggrund af et gruppefremstillet produkt Undersøgelse fortaget blandt samtlige beskikkede censorer inden for ingeniørcensorkorpsene Ingeniørcensorformandskaberne December

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Censorkorpsets sammensætning og brug

Censorkorpsets sammensætning og brug BERETNING VEDRØRENDE CENSORVIRKSOMHEDEN I 2013VED KØBENHAVNS OG AALBORG UNIVERSITETS UDDANNELSER I SOCIOLOGI; VED SYDDANSK UNIVERSITETS UDDANNELSE I SOCIOLOGI OG KULTURANALYSE; VED AARHUS UNIVERSITETS

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del Bilag 168 Offentligt Poul Erik Mouritzen Studieleder for masterstudierne Institut for statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Tværgående censorårsberetning 2013

Tværgående censorårsberetning 2013 Tværgående censorårsberetning 2013 Konklusioner på baggrund af beretningerne fra censorformandskaberne for de erhvervsrettede videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser,

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business Efterårssemester 2014 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Design og

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2015 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I VEDLIGEHOLD... 1 Efterårssemestret

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Vejledning til censor

Vejledning til censor Censorsekretariatet Vejledning til censor www.censorsekretariatet.dk Indhold Beskikkelsesansøgning... 2 Oprettelse på www.censorsekretariatet.dk... 2 Efter indsendelse af ansøgning... 6 Glemt at indtaste

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Årsberetning fra censorformandskabet for HD uddannelserne for perioden fra den 1. oktober 2011 til den 30. september 2012

Årsberetning fra censorformandskabet for HD uddannelserne for perioden fra den 1. oktober 2011 til den 30. september 2012 Årsberetning fra censorformandskabet for HD uddannelserne for perioden fra den 1. oktober 2011 til den 30. september 2012 1 Indholdsoversigt Side Summary 3 Formandskabets sammensætning i beretningsåret

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

På sekretariatets Censor IT-side: censor-it.censorerne.dk tastes alle bestillinger.

På sekretariatets Censor IT-side: censor-it.censorerne.dk tastes alle bestillinger. Opdateret 13.3.2015 Censor IT vejledning til eksamensadministration... 1 Vejledning til menupunkterne... 1 Log ind... 1 Min profil... 2 Censorbestillinger... 2 Opret ny bestilling... 2 Eksaminatorer...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen EKSAMENSREGLEMENT Akademiuddannelsen 2012/2013 1. Akademiuddannelsen Uddannelsen, der er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, består af et antal linjer, der retter sig mod centrale funktioner

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk)

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) 21. december 2012 Årsberetning, 2012 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til eksamensbekendtgørelsens 50 stk. 2 afgives hermed beretning fra censorformandskabet

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2014 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Vedligehold

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

DeiC Digital eksamen 1. oktober 2014

DeiC Digital eksamen 1. oktober 2014 DeiC Digital eksamen 1. oktober 2014 v. Jan Danielsen Chef it-arkitekt Koncern-it Københavns Universitet Dias 1 Målrettet IT Koncern-it indhold Baggrund Samarbejdet Udbuddet Løsningen Implementering Dias

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

FOR KANDIDATUDDANNELSEN,

FOR KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN FOR KANDIDATUDDANNELSEN, CAND. SOC. I JURA Denne studieordning er fastsat med hjemmel i: 30 i bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere