Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv"

Transkript

1 Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv Nøglen til Revisionsudvalgs værdiskabelse er at få systemet til at virke i praksis Af Anni Haraszuk, E-MBA Statsautoriseret revisor. Se Interview med Finn L. Meyer, Chairman for KPMG s Audit Committee Institute, Denmark og Global koordinator for KPMG`s Audit Committee Institutes REVISIONSUDVALG I PRAKSIS Dette er den 6. artikel i serien: Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv Hvordan revisionsudvalg fungerer og skaber værdi i praksis. Figur 1 indeholder et overblik over de tidligere artikler i serien. Figur 2 viser artikelseriens design, der bygger på principperne: Global, praktik og værdiskabelse. Finn L. Meyer startede som revisor i 1978 og blev statsautoriseret revisor i Finn L. Meyer er en mand af få ord. Han ønsker ikke at tale om sig selv og sin egen indsats. Det må andre vurdere! Bag de få velvalgte ord ligger mange års erfaring, tankevirksomhed og refleksioner. Finn L. Meyers hovedbudskab i artiklen tager udgangspunkt i et citat fra The American Assembly. Citatet er et svar på, hvad der skal til for fremover at undgå blandt andet Enron og Worldcom skandalerne i starten af dette årtusinde: 1 : The final piece of this puzzle is ensuring that independent and financially literate audit committees take the role they should in making the system work. The support of the audit committees all too often missing in the past must be an integral part of any future system. 2 3 Audit committees must reassert the pre-eminence in the audit process, and ensure they provide full backing and support to independent external auditors as well as to internal auditors in the event of clashes with management. Citatet kan principielt stå alene: Kort, konkret og præcist. Men da artikelserien netop søger at gå i dybden med praktikken omkring revisionsudvalg i globalt perspektiv og ud fra en værdiskabelsesvinkel, vil det i interviewet blive udfordret, hvad der mere konkret ligger bag ordene. 14 Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv

2 Faktaboks 1 Finn L. Meyer Professionel baggrund et overblik Partner og tidligere seniorpartner i KPMG (Landechef for Danmark). Indgår i KPMG s globale ledelse med særligt ansvar for udrulning af globale systemer (IBS) I mange år medlem af KPMG`s regionale (EMA: Europe, Middle East, Africa) og globale bestyrelser. Tidligere CFO for KPMG EMA. Global koordinator for KPMG ACI`s og Chairman for KPMG s Audit Committee Institute Denmark. Beskikket som statsautoriseret revisor (1984) Revisor for en række af de største danske virksomheder, herunder erhvervsdrivende fonde. Tillidshverv og andre aktiviteter udvalgte poster Medlem af Erhvervsankenævnet Medlem af Advokatnævnet ( ) Formand for Erhvervsfondsudvalget (2012) Medlem af komiteen for god selskabsledelse ( ). Medlem af det af Kulturministeren nedsatte udvalg til udarbejdelse af Anbefalinger for god ledelse i selvejende kulturinstitutioner (2011) Medlem af Udvalget om god ledelse af større kulturprojekter i fondsregi under Kulturministeriet ( ) Medlem af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer s Regnskabstekniske Udvalg ( ) Medlem af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer s Revisionstekniske Udvalg ( ) Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv 15

3 Faktaboks 2 Artikelseriens design bygger på principperne: Global, praktik og værdiskabelse. Global gælder både ift., hvad vi kan lære af hinanden ved benchmark af revisionsudvalg i internationalt forgrenede koncerner med dansk modervirksomhed; men også hvad danske koncerner kan hente af inspiration globalt, eksempelvis når koncernen er kinesisk eller amerikansk ejet? Praktik betyder, at artikelserien primært er henvendt til praktikerens univers med en enkel, overskuelig formidling inden for dette komplekse problemfelt. En case-baseret tilgang, suppleret med interviews, survey m.v. Praktikken understøttes endvidere af, at læserne løbende kan kommenterer på artiklerne og byde ind selv, bl.a. på mailen rr.management. ligesom anden relevant teknologi løbende vil blive søgt taget i anvendelse. Artiklerne har ikke til hensigt at finde frem til én bedste løsning. Arbejdet med dataindsamling, analyse mv. indtil nu har vist, at der er mange hensyn, interesser og perspektiver også når det gælder revisionsudvalg. Det tilstræbes at trække på den seneste forskning i tæt samspil med toneangivende business schools o.lign. i ind- og udland; men det vil altid være i krydsfeltet med praktikkens verden. Værdiskabelse udfordres, analyseres og sættes bl.a. i forhold til investerede ressourcer. Der anlægges en 360 graders tilgang for revisionsudvalget, i krydsfeltet med nøgleinteressenterne det omgiver sig med. Artiklerne vil ud fra et ledelsesmæssigt perspektiv gå i dybden med spørgsmålet hvordan, bl.a. ift. følgende problemstillinger, praktiske udfordringer og dilemmaer, med afsæt i revisionsudvalget: 1. Snitfladen mellem bestyrelsen og revisionsudvalget 2. Strategiplaner og forretningsmodellens sammenhæng med de økonomiske realiteter og forventninger 3. Den strategiske anvendelse af regnskab samt skat og afgifter 4. Det effektive interne kontrolsystem, også i strategisk perspektiv 5. Overvågning af, at virksomhedens risikostyringssystem i praksis fungerer effektivt 6. Organisatoriske aspekter, herunder samspillet mellem de enkelte ledelsesudvalg og den samlede bestyrelse 7. Ansvarsperspektivet, bestyrelse versus revisionsudvalg samt særlige forhold når koncerner er globale Forfatterne til de enkelte artikler tilstræbes at variere afhængig af temaet. Som følge af den globale tilgang, må nogle af artiklerne i serien forventes at blive på engelsk. Forfatteres og kilders baggrund, forudsætninger m.v. tilstræbes at fremgå direkte af artiklerne, for at fremme transparens og så læserne har grundlag for at foretage egen fortolkning af indholdet. Revision & Regnskabsvæsen, og dermed Forlaget Karnov, er formidlingsplatform. Artikelserie om revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv I Danmark har bestyrelsen en dobbeltrolle, der dels omfatter kontrolelementer og dels den overordnede målsætning og styring, herunder strategi. Tilsvarende må revisionsudvalgets primære ansvarsområder også formodes at have strategiske dimensioner, eksempelvis risikostyring og den strategiske betydning af anvendt regnskabspraksis og skat. Det understøttes af, at der internationalt i en periode har været tegn på, at revisionsudvalg er på vej til at fokusere stadig mere på den strategiske dimension af deres ansvarsområder(*) ; men set ud fra en dansk vinkel, hvordan fungerer revisionsudvalg egentlig i praksis i dag og hvor stor en vægt dedikerer revisionsudvalg til problemstillinger af strategisk og risikostyringsmæssig karakter indenfor udvalgets naturlige ansvarsområder? Kan vi fra dansk side hente inspiration fra internationale udviklingstendenser på feltet, herunder i vækstøkonomier som BRIK landene? Dette vil blive søgt belyst i en række artikler i Revision & Regnskabsvæsen. Dels ved dialog med fungerende revisionsudvalgsmedlemmer i Danmark og internationalt; men også med en række af de parter, som revisionsudvalgene - både direkte og indirekte har berøring med. (*) Se blandt andet: Harvard Business Review, June 2009, by H. David Sherman, Dennis Carey, and Robert Brust: The Audit Committee s New Agenda, page 1: It s not all about compliance anymore. Board audit teams are refocusing on risk, supporting strategy, and restoring public confidence. Revision & Regnskabsvæsen er interaktivt: Lancering af Revision & Regnskabsvæsen er blevet digitalt. Det betyder, at du som abonnent nu kan læse bladet via en APP; men det åbner også for en række nye muligheder til forbedring af læserens udbytte af bladet og miljøet omkring det. Eksempelvis større direkte interaktion mellem læserne indbyrdes og med redaktionen af Revision & Regnskabsvæsen. Der er oprettet følgende mail til brug for artikler med ledelsestemaer: rr.management. Skriv til os, eksempelvis hvis du har forslag til vinkler og særlige problemstillinger, du ønsker belyst, dine holdninger m.v. 16 Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv

4 Kan det gøres bedre? Det spørgsmål stillede C. Jespersen, grundlæggeren af KPMG i Danmark, som en ledetråd for firmaets krav om kvalitet. C. Jespersen var ambitiøs. Hans ånd og stræben har præget KPMG gennem næsten et århundrede. Figur 1: Overblik over udgivelser i 2013 i artikelserien: Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv- hvordan revisionsudvalg fungerer og skaber værdi i praksis Forudgående Revision & Regnskabsvæsen artikler i serien er følgende: 1. Marts 2013: Interview med Jakob Stengel, Managing Partner i Case Rose International. Artiklen fokuserer på internationale hovedtendenser sammenholdt med dansk praksis inden for revisionsudvalg, med særligt fokus på det ledelsesmæssige og strategiske perspektiv. Herudover hvilke kompetencekrav, der i praksis i dag stilles til det enkelte revisionsudvalgsmedlem ved rekruttering og udøvelse af hvervet, samt kvalitetskriterier ved udvalgets personsammensætning. 2. April 2013: Interview med Torben Nielsen, tidligere direktør i Danmarks Nationalbank. Han er i dag professionelt bestyrelsesmedlem og formand for flere revisionsudvalg. Interviewets primære fokus er: Revisionsudvalget i organisatorisk perspektiv med særlig fokus på risikostyring. 3. Maj 2013: Interview med Jesper Jarlbæk. Interviewets primære fokus er: Er kvalitet i basisopgaver indenfor revision og regnskab stadig revisionsudvalgets hovedudfordring i praksis? Eller er revisionsudvalg i Danmark modne til version 2.00 med nøglepunkter på dagsordenen ud over compliance og bagudrettede forhold? 4. August 2013: Interview med Finanstilsynet med temaet: Når revisionsudvalg er under tilsyn. I artiklen udfordres det endvidere, hvordan revisionsudvalg i den finansielle sektor på udvalgte områder i praksis adskiller sig fra revisionsudvalg uden for den finansielle sektor set fra Finanstilsynets perspektiv. 5. September 2013: Interview med Luka Lu, kinesisk advokat og forretningskvinde, med temaet: Revisionsudvalg i kinesisk-dansk kontekst fra et juridisk perspektiv Ledelse på tværs af forskellige retssystemer og juridiske miljøer set fra en kinesers synsvinkel. Artiklen udfordrer nøgleforhold, opgaver og ansvar i revisionsudvalget i dansk kontrollerede virksomheder, der opererer i Kina og vice versa. Fokus er på krydsfeltet mellem revisionsudvalget og den uafhængige, generalforsamlingsvalgte revisor, Finn L. Meyers profession. Finns interesse for revisionsudvalg startede længe inden begrebet blev kendt og udbredt i Danmark. Han var i KPMG`s globale bestyrelse med til at beslutte etableringen af KPMG s Audit Committee Institute (ACI) i Det første land var USA. I dag er ACI repræsenteret i knapt 40 lande med mere end medlemmer. Som praktiserende statsautoriseret revisor har Finn L. Meyer ikke selv siddet i et revisionsudvalg. Det forbyder lovgivningen. Men som revisor for en række af landets største og børsnoterede virksomheder, som Chairman for KPMG s Audit Committee Institute 4, Denmark og Global koordinator for ACI`s samt som foredragsholder og forfatter til et utal af artikler, opslagsværker, analyser og bøger om revisionsudvalg har han dyb og indgående erfaring med revisionsudvalg i teori og praksis. Kan det gøres bedre? 5 Det spørgsmål stillede C. Jespersen, grundlæggeren af KPMG i Danmark, som en ledetråd for firmaets krav om kvalitet. C. Jespersen var ambitiøs. Hans ånd og stræben har præget KPMG gennem næsten et århundrede. I forhold til Finn L. Meyer er ønsket om hele tiden at stræbe efter at gøre tingene bedre et element til at forstå den kontinuerlige dedikation, der har været drivkraften bag hans mangeårige virke som revisor for de største danske virksomheder, suppleret med et omfattende antal andre hverv i ind- og udland. Som medlem af Erhvervsankenævnet, Advokatnævnet, Komiteen for god selskabsledelse ( ) og som Medlem af det af Kulturministeren nedsatte udvalg til udarbejdelse af Anbefalinger for god ledelse i selvejende kulturinstitutioner (2011). Endvidere har Finn i mange år undervist på CBS og et utal af andre steder samt været dybt involveret i lovgivningsarbejdet omkring årsregnskabsloven mv., samt senest som formand for Erhvervsfondsudvalget. Se faktaboks 1. Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv 17

5 Revisionsudvalget skal også overvåge, at revisionsfirmaet og revisor har de rigtige menneskelige og faglige ressourcer og kompetencer i forhold til revisionsopgaven. Revisionsudvalget skal således medvirke til, at revisor står så stærkt som muligt og med et stærkt hold, der er kompetent og professionelt på alle poster. 1. NØGLEN TIL REVISIONSUDVALGS VÆRDISKABELSE ER AT FÅ SYSTEMET TIL AT VIRKE I PRAKSIS Værdiskabelse ift. revisionsudvalg, hvad er det for dig? Hvornår og hvordan giver et revisionsudvalg værdi? Revisionsudvalg skaber værdi, ved at det fundament, den finansielle rapportering står på, bliver stærkere. I virksomheder med velfungerende revisionsudvalg styrkes kvaliteten af regnskabsaflæggelsen, den interne og eksterne rapportering, forretningsgange og interne kontroller samt revisionen. En styrkelse af regnskabsaflæggelsen og revisionen styrker tilliden til virksomheden og virksomhedens troværdighed. Det betyder, at virksomheden og dets interessegrupper kan tage beslutninger på et solidt grundlag samtidig med at risikoen for pludselige negative overraskelser reduceres. Samlet reduceres investorernes risikopræmie alt andet lige. Det betyder bedre betingelser for samhandel og finansiering. I velfungerende revisionsudvalg er der drøftelser på et dybere og mere professionelt niveau, end det typisk er muligt i en bestyrelse. At området professionaliseres, og at der gives tid til en mere omhyggelig behandling af en række emner, er væsentligt. I Danmark var mange indtil for ikke så mange år siden imod udvalg og revisionsudvalg. Det var i strid med den danske tradition. I dag møder jeg mange bestyrelsesmedlemmer og direktioner, som siger: Jeg var egentlig imod at etablere revisionsudvalg. Men nu kan jeg se, at det er det rigtige. Det er betryggende at vide, at der er nogle uafhængige kompetente bestyrelsesmedlemmer, der har været materialet omhyggeligt igennem forud for behandlingen i bestyrelsen. Så kan vi i bestyrelsen fortsat have en grundig drøftelse og behandling, men nu på et mere oplyst grundlag og fokuseret på de absolut væsentligste forhold. I dag er der stort set ingen, der stiller spørgsmål ved, om revisionsudvalg har værdi. Faktisk ser vi, at bestyrelser etablerer revisionsudvalg også i virksomheder, hvor der ikke er krav herom. Også private equity ejede virksomheder etablerer ind imellem revisionsudvalg i deres virksomheder. Det gør de kun, fordi det er uomtvistet, at revisionsudvalg skaber værdi. Enkelte siger lidt kritisk, at det er vanskeligt at måle værdien af et revisionsudvalg. Det er måske rigtigt. I ordentlige og veldrevne virksomheder kan det være vanskeligt at måle, hvilken værdi der tilføres ved at etablere et revisionsudvalg. Men i selv de fineste og mest veldrevne virksomheder i verden sættes der i dag ikke spørgsmål om værdien af et revisionsudvalg. Og hvis etableringen af revisionsudvalg medfører, at vi undgår bare én Enron/Worldcom skandale, én Nordisk Fjer sag, ét pludseligt sammenbrud af en finansiel virksomhed om året, så er meget vundet. Også samfundsmæssigt. Hvordan bliver samspillet mellem valgt revision og revisionsudvalget værdiskabende for virksomheden? Hvad kan parterne hver især bidrage med og hvordan gør de det bedst muligt sammen? Revisor er den uafhængige kontrollant, som skal påtegne årsregnskabet. For at kunne udføre revisionen er det afgørende, at det sikres, at betingelserne for at fungere som uafhængig revisor er til stede. Revisionsudvalget må sammen med bestyrelsen sikre, at der er ordentlige betingelser for, at revisor kan udføre sit arbejde uafhængigt, professionelt og omhyggeligt. Revisors uafhængighed er afgørende vigtig. De større revisionsfirmaer har omfattende processer, der sikrer uafhængighed. Men det er ikke nok. Revisionsudvalget skal overvåge, at revisor til stadighed er uafhængig og objektiv. Som firma og i relation til de personer, der er på opgaven. Revisor må f. eks. ikke være for tæt knyttet til den daglige ledelse, bestyrelsesmedlemmer eller ejere. Men også i relation til hvilke opgaver, revisor kan eller ikke kan udføre ud over den lovpligtige revision. Sikring af at der ikke er tvivl om revisors uafhængighed, skaber værdi. Revisionsudvalget skal også overvåge, at revisionsfirmaet og revisor har de rigtige menneskelige og faglige ressourcer og kompetencer i forhold til revisionsopgaven. Revisionsudvalget skal således medvirke til, at revisor står så stærkt som muligt og med et stærkt hold, der er kompetent og professionelt på alle poster. Revisionsudvalget må i fællesskab med revisor overvåge, at revisionen planlægges, scopes og udføres, så der gennemføres en omhyggelig og kritisk revision af de væsentlige områder. Endelig må revisionsudvalget medvirke til, at revisor reelt får mulighed for at udføre sit arbejde bedst muligt. Revisor skal levere en effektiv, solid og omhyggelig revision, der fokuserer på det væsentlige. Revisor skal rapportere rettidigt og i et klart og forståeligt sprog til revisionsudvalget og bestyrelsen. En veltilrettelagt og udført revision, udført af en uafhængig revisor, skaber værdi. Kapitalmarkederne kunne ikke eksistere uden! Det mest afgørende for værdiskabelsen er måske, at der er en dyb gensidig tillid og en passende dialog mellem revisionsudvalget, dets formand og revisor. Formelt og uformelt. Nogle formænd for revisionsudvalg (særlig i udlandet) lægger vægt på (også) at have uformelle drøftelser med revisor udenfor de egen- 18 Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv

6 Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv 19

7 Selv det mest velfungerende system står først sin prøve, den dag der (måske pludseligt og uforudset) opstår en reel og væsentlig udfordring eller et væsentligt problem: Er der så nogen, der står fast? Bliver der så sagt fra? tlige revisionsudvalgs- og bestyrelsesmøder. Nogle har for vane at kontakte revisor forud for udarbejdelsen af dagsordenen til revisionsudvalgsmøder og/ eller forud for revisionsudvalgsmøderne. Det skal revisor være parat til. Men det må ikke betyde, at der slækkes på revisors formelle forpligtelser til at være skeptisk og til at rapportere rettidigt og fuldstændigt til bestyrelse og revisionsudvalg. Revisor skal hele tiden sikre sig, at kommandovejen følges. Typisk rapporterer revisor først til den, der er ansvarlig for det område, der er revideret eller på anden måde berørt, dernæst til direktionen og først herefter til revisionsudvalg og bestyrelse. Det er det samarbejde, der skal være mellem revisionsudvalget og revisor. Og efter min opfattelse skaber det stor værdi, hvis hver af parterne reelt påtager sig sit ansvar. Du taler for, at revisionsudvalget skal tage ansvar for og give fuld opbakning og støtte til den uafhængige revisor i tilfælde af uenighed med ledelsen. Kan du uddybe det? Formelt ønsker revisionsudvalgene som absolut hovedregel at systemet skal fungere. Det er, når der opstår problemer eller uenighed, at systemet skal stå sin prøve! F.eks. i situationer hvor revisor undtagelsesvis er uenig med direktionen om et givet forhold. Eksempelvis en væsentlig nedskrivning, going concern forudsætningen mv. I sådanne tilfælde skal revisionsudvalget som udgangspunkt stille sig på revisors side! Bakke revisor op. Være skeptisk og stille de kritiske spørgsmål. Ikke det modsatte. Ikke tryne eller true revisor. Desværre er det ikke altid sådan, det er. Som bestyrelses- og revisionsudvalgsmedlem er man (naturligvis) som udgangspunkt loyal over for den daglige ledelse, som man selv har været med til at ansætte. Og i nogle tilfælde har man som bestyrelsesmedlem også sit eget gode navn og rygte at tage hensyn til. Ikke desto mindre er det præcist i disse situationer, hvert enkelt medlem af revisionsudvalget må påtage sig et ansvar for at få systemet til at fungere. Man bør ikke lade det blive ved skåltaler om de gode intentioner! Udviklingen peger i retning af øget professionalisering af bestyrelser og revisionsudvalg. Hvordan matcher de valgte revisorer det og hvad betyder det for valgt revisors samspil med revisionsudvalgene i praksis? Jeg tror, at revisorerne gradvist bliver bedre til at samarbejde med revisionsudvalg. I de første år har det ikke altid været lige let. Det var noget nyt. Og der skulle lige forventningsafstemmes. Vi har været vandt til at præsentere en revisionsprotokol, som havde et bestemt format. Nu skal vi til at drøfte mere bredt og pludselig er der nogen, der stiller spørgsmål til det, der er vores kernekompetence: revisionen. Det er ikke alle revisorer der i det daglige arbejder med revisionsudvalg. I de største danske virksomheder er det i et vist omfang de samme revisionsfirmaer og revisorer, der bliver valgt. Disse revisorer får typisk god erfaring med at samarbejde med revisionsudvalg, med best praksis og med udviklingen heri. Den øgede professionalisering af bestyrelser og revisionsudvalg giver naturligt et større og mere krævende modspil til revisor. Jeg foretrækker imidlertid, at der er nogle kompetente professionelle mennesker i revisionsudvalgene, der overvåger det arbejde, vi udfører, de udsagn, vi kommer med mv. Og som stiller de kritiske spørgsmål. Herved bliver vores opgave som revisor en smule sværere. Men sådan skal det være! Hvis vi som revisorer skal tillade os engang i mellem at kritisere vores klienter og komme med anbefalinger, så skal direktion, bestyrelse og revisionsudvalg også have ret til at kritisere og komme med anbefalinger til vores arbejde. Det ændrer ikke på, at vi som revisorer formelt alene, fuldt og helt er ansvarlige for revisionen. Vi skal som valgte revisorer være parate til hele tiden at forbedre os. Men vi skal samtidig være parate til at tage slåskampene og stå fast. Vi er kontrollører (samfundets tillidsrepræsentant) først og fremmest. Ikke slyng-veninder. Det glemmer nogen en gang imellem. Tidligere var der en tendens til, at det der opstod i USA, med nogen forsinkelse kom til Danmark. I dag er vi måske tillige påvirket af andre lande og verdensdele, som eksempelvis Asien. Kan vi lære noget fra udlandet i aksen mellem revisionsudvalg, bestyrelse og valgt revisor? Det er mit indtryk, at der i dag ikke er så stor forskel, i hvert tilfælde ikke i det vi normalt kalder de vestlige lande. Vores globale analyser viser, at praksis over tid bliver mere ensartet globalt. Naturligvis kan vi lære fra udlandet. I en dansk kontekst tror jeg, det primært er fra UK og USA. Næppe fra Asien bortset fra eventuelt fra Australien, Hong Kong og Singapore. Men også her suger de til sig fra USA og UK. Danske virksomheder, bestyrelser og revisionsudvalg bliver inspireret af de internationale strømninger 6 7. Der er visse gennemgående features 8. Eksempelvis har risikosiden fået større vægt rundt om i verden og kommer højere op på dagsordenen også i Danske revisionsudvalg. Når revisionsudvalgene ind imellem bliver pålagt at overvåge risikostyring ud over for regnskabsaflæggelsesprocessen, så bliver det pludselig en relativt stor og bred opgave. Så må bestyrelsen og revisionsudvalget sikre sig, at revisionsudvalget har tid og kompetencer til det arbejde. Fundamentet, i form af de krav der er til revisionsudvalgene i loven og anbefalingerne, skal være solidt, før revisionsudvalget bør påtage sig andre opgaver. Min erfaring er, at det kræver nogle år, før revisionsudvalg har de krævede minimumsopgaver så meget på plads, at de kan påtage sig yderligere opgaver. Sådan er det i Danmark, men også i resten af verden. Revisionsudvalg må ikke blive en skrællespand, hvor bestyrelsen lægger alle de svære opgaver. 20 Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv

8 2. REVISIONSUDVALG OG REVISIONSUDSALG DILEM- MAER I PRAKSIS Der er 3 dilemmaer, der påvirker revisionsudvalgets værdiskabelse i krydsfeltet med valgt revision: 1. Revisionsudvalg må reelt tage ansvar for at få systemet til at virke 2. Få revisionsudvalgsmedlemmer med egentlig revisionsmæssig kompetence 3. Risiko for at revisionsudvalg ikke fokuserer tilstrækkeligt på kerneopgaverne Kan du uddybe dem nærmere? Dilemma 1: Revisionsudvalg må reelt tage ansvar for at få systemet til at virke Der er vigtigt at revisionsudvalgene påtager sig det reelle ansvar for at få systemet til at virke. Det er en forudsætning herfor, at der er de nødvendige kompetencer i revisionsudvalget. Kompetencerne må afpasses den enkelte virksomhed og de udfordringer, den står overfor. Det er vigtigt, at der afholdes det nødvendige antal møder (typisk mindst 5) og at der sættes den fornødne tid af til, at udvalget kan sikre den nødvendige behandlingsdybde på de væsentlige områder. Det er vigtigt at undgå en tick the box tilgang. Det er afgørende, at der udføres et reelt og omhyggeligt stykke arbejde. Medlemmerne må stille de helt grundlæggede spørgsmål: Hvad er problemerne? Hvordan sikrer vi, vi får en solid og omhyggelig uafhængig revision? Hvordan sikrer vi, at vores regnskabsaflæggelse har den fornødne kvalitet og at vi overholder alle bestemmelser ( compliance )? Hvordan sikrer vi, at forretningsgange og interne kontroller er så solide, som vi gerne vil have det? I relation til at sikre en omhyggelig og kritisk revision er det nødvendigt, at revisionsudvalget sikrer, at der vælges de rigtige revisorer, med de rigtige kompetencer. Endvidere, at revisor sikres de nødvendige betingelser (specialister på forskellige niveauer og timer) for at udføre sin revision og kontrol med den fornødne dybde og kvalitet. Nogle revisionsudvalg bruger megen tid på revisionsudbud (alene eller primært) med det formål at reducere honorar. Det kan undre, at honoraret er blevet så væsentlig en faktor, når man ved, at der er direkte sammenhæng mellem timer, kompetence og honorar. Revisor er og bliver en uafhængig kontrollant, som skal påtegne et regnskab. Kontrollantrollen passer dårligt med en proposal situation, hvor primært prisen er afgørende. Hvordan skal en revisor kunne vinde en revision ved at sige: Jeg er krævende at arbejde sammen med, skeptisk og kritisk, som krævet i lovgivningen og standarderne. Jeg er omhyggelig og bruger den fornødne tid til at komme til bunds i tingene. Og jeg står fast, når der er behov for det Det er ikke det, de fleste virksomheder efterspørger! Her har supersælgeren, der er bøjelig, føjelig og fleksibel og som lover det hele for det halve, bedre chancer. Ikke desto mindre er det vores opgave at være omhyggelige og kritiske samt at stå fast. Det er det, revisionsudvalget bør støtte for at sikre at systemet virker. Dilemma 2: Få revisionsudvalgsmedlemmer med egentlig revisionsmæssig kompetence I dag er der kun få medlemmer af danske revisionsudvalg med egentlig revisionsmæssig baggrund. Der er også relativt få CFO s eller tidligere CFO s i revisionsudvalgene. Skal man overvåge revisor og revisionen, er det imidlertid hensigtsmæssigt, at have indsigt i og erfaring også med revision. Det er et fag og et håndværk. At blive statsautoriseret revisor er en af de længste uddannelser, der er. Revisionsudvalget skal ikke gå ned i de enkelte revisioner og detaljer. Men revisionsudvalget må sætte sig ind i og stille spørgsmål og eventuelt krav til en revisionsstrategi og plan, revisionen af et særlig vanskeligt område mv. Jeg forventer, at der over de nærmeste år vil komme flere revisionsudvalgsmedlemmer med dyb indsigt i og erfaring med revision, herunder planlægning og udførelse af revision, scoping af revisionen, anvendelse af revisionsmetoder mv. Uden disse kompetencer er der risiko for, at drøftelserne om revisionen bliver en ensidig drøftelse med fokus på honorar og besparelser snarere end en reel ambitiøs drøftelse om, hvordan vi i fællesskab sikrer en effektiv, og omhyggelig revision. Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv 21

9 Det kan godt være, at det for os revisorer bliver lidt mere krævende, fordi vi vil få flere spørgsmål til revisionen og til vores konklusioner og anbefalinger. Men det vil forhåbentlig også styrke kvaliteten af revisionen. Og det er jo hele ideen. Dilemma 3: Risiko for at revisionsudvalg ikke fokuserer tilstrækkeligt på kerneopgaven I starten, da jeg talte om revisionsudvalg, var der ikke mange, der syntes, det var en god ide. I de anbefalinger for god selskabsledelse 9, som kom i , hvor jeg sad i komiteen, var der et bilag om revisionsudvalg, som komiteen havde bedt mig være pennefører på. Det bilag var der stort set ingen, der rigtig brugte. Mange var end ikke klar over, at det eksisterede. Spørgsmålet om revisionsudvalg kom først rigtig i gang, da der kom et lovkrav 11 baseret på et EU direktiv 12. Og selv i betænkningen hertil blev der argumenteret for, at det i en dansk kontekst kunne være en god ide, at hele bestyrelsen kunne udgøre revisionsudvalget! Glædelig nok viser udviklingen, at der i dag i større virksomheder etableres egentlige revisionsudvalg. Der er endog nogle steder en tendens til, at succesen har betydet, at der sættes stadig flere opgaver på revisionsudvalgets dagsorden, ud over de kerneopgaver, som fremgår af lovgivning og Anbefalingerne 13. Ansvarsmæssigt er det afgørende, at revisionsudvalget opfylder de minimumskrav, der er i lovgivning og anbefalinger. Kun hvis man er helt sikker på at opfylde disse krav, bør revisionsudvalget påtage sig flere opgaver. I så fald skal udvalget kun påtage sig opgaver, som de er sikre på at have kompetencer og kræfter til at løse. Ansvarsmæssigt er det ikke godt at have et kommissorium, som indeholder opgaver, som revisionsudvalget ikke opfylder. Skal revisionsudvalgets opgaver udvides, ud over lovgivningens og Anbefalingernes minimumskrav, skal det sikres, at der dedikeres den nødvendige tid, kompetencer og ressourcer dertil. Det afgørende er, at revisionsudvalget i hvert tilfælde opfylder minimumskravene. Det må revisionsudvalgene aldrig gå på kompromis med. 3. OPSUMMERING OG DET STØRRE PERSPEKTIV Der er gået cirka 10 år, siden revisionsudvalgsdebatten tog fart i USA i kølvandet på store skandaler. Er revisionsudvalg og det system de indgår i blevet mere professionaliseret over den periode? Det er mange steder blevet mere professionelt. Også i sammenligning med udlandet. Men man kan spørge sig selv, om det nogen sinde bliver perfekt? Det tror jeg ikke, det gør. Der sker stadig ulykker rundt omkring. Flere af de virksomheder inden for den finansielle sektor i ind og udland, der har haft problemer, har haft revisionsudvalg i mange år. Lehmann Brothers og AIG havde revisionsudvalg. Jeg er og bliver dog optimistisk og tror på, at der hele tiden sker en udvikling og en professionalisering, som går i den rigtige retning. Kan du nævne et par faktorer, som efter din vurdering vil fremme professionaliseringen? I starten brugte mange bestyrelser i et vist omfang de for hånden værende søm», når der skulle findes uafhængige kompetente medlemmer til revisionsudvalg. Mange bestyrelser fandt, at den nye lovgivning om revisionsudvalg ikke i sig selv skulle betyde ændringer i bestyrelserne. Nu og i fremtiden er det en opgave for nomineringsudvalgene at sikre, at de krævede personlige og faglige kompetencer er til stede. Det, at etablere en bestyrelse og et revisionsudvalg, er ligesom at stille 22 Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv

10 Der er rigeligt at arbejde med i en stadig mere global og foranderlig verden med masser af udfordringer. Det er derfor også vigtigt, at virksomhederne har stærke bestyrelser, revisionsudvalg og direktioner, der kan arbejde med disse udfordringer, samt at der gennemføres solid og omhyggelig revision, godt støttet af kompetente uafhængige revisionsudvalg. et fodboldhold: Du skal have lidt forskellige kompetencer som angribere, midtbanespillere, forsvarsspillere, målmand osv. Revisionsudvalgets medlemmer er en slags målmænd, der bl.a. skal medvirke til, at der ikke ryger bolde ind. I Danmark og i udlandet sker der en stadig udvikling og professionalisering af revisionsudvalgene for at fremme muligheden for ikke blot at undgå, at der går bolde ind men i stadig højere grad for, at holdet (virksomheden) kan få flere sejre. Revisionsudvalgene har behov for dygtige personer med rykrad og med dyb indsigt i finansielle forhold, regnskabsaflæggelse og revision mv. for børsnoterede (og evt. finansielle) virksomheder, Professionaliseringen vil også styrkes ved, at der kommer flere udlændinge i danske bestyrelser og flere danske bestyrelsesmedlemmer i udenlandske selskabers bestyrelser. Herved sker der en nyttig erfaringsudveksling, der vil medvirke til at sikre, at danske bestyrelser og revisionsudvalg fremdeles vil følge den internationale udvikling og best practice. Vil presset for hele tiden at gøre tingene bedre komme fra aktionærerne, eller internt fra? Jeg tror ikke, presset i første omgang vil komme fra aktionærerne. Der kunne være nogle undtagelsestilfælde, hvor noget er gået helt galt, hvor en hovedaktionær eller en institutionel investor eventuelt vil stille krav til en bestyrelse om at bemande et revisionsudvalg med en bestemt formand eller lignende. Men det vil være en absolut undtagelse. Presset vil således primært komme fra bestyrelserne i et ønske om hele tiden at forbedre bestyrelsesarbejdet til gavn for virksomheden, men også for at beskytte sig selv i relation til et eventuelt ansvar. Kan du nævne et sted, hvor alt det du taler om, fungerer? Jeg tror, der er masser af steder, hvor der bliver udført et rigtig godt og solidt stykke arbejde. Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv 23

11 I dag er det ikke sædvanligt, at revisionsudvalgsformanden tager ordet på en generalforsamling. Det vil det blive. Og om 5 år, vil det formentlig være mere sædvanligt, at der i ledelsesberetningen eller på hjemmesiden skrives mere uddybende om revisionsudvalgets arbejde og de problemstillinger, de har arbejdet med. Men jeg vil undlade at trække enkelte frem her. Bl.a. fordi enhver virksomhed er en levende mekanisme, der hele tiden er i bevægelse. Solide systemer, der er bygget op gennem mange år, kan på relativt kort tid korrumperes og dermed ødelægges. Det er det, man bl.a. kalder tone at the top, som er helt afgørende i en virksomhed. Men selv det mest velfungerende system står først sin prøve, den dag der (måske pludseligt og uforudset) opstår en reel og væsentlig udfordring eller et væsentligt problem: Er der så nogen, der står fast? Bliver der så sagt fra? Det er først der, det virkelig viser sig, om systemet fungerer! Det er der bestyrelse, revisionsudvalg, direktion og revisor skal vise, om de har de rigtige kvaliteter og det fornødne mandsmod. Hvor hurtigt går udviklingen? Udviklingen vil ske roligt og stille. I hvert tilfælde hvis der ikke i morgen opstår endnu en stor uforudset skandale. De revisionsudvalg der er i dag, er typisk bedre end dem, der var for blot få år siden. Og de revisionsudvalg, der vil komme de næste år, vil være endnu bedre. Ikke som en revolution. Men som en evolution. Hvor er vi henne om 5 år med revisionsudvalg i dansk kontekst? Jeg tror ikke, praksis har ændret sig radikalt om 5 år. Nogle emner vil få en mere fremtrædende plads i arbejdet: IT sikkerhed, cloud computing, brugen af nettet generelt, tax governance mv. Der vil naturligt ske en vis professionalisering og best practice vil udvikle sig. Der vil komme flere revisionskompetencer ind i udvalgene mv. Og flere kvinder med en revisor eller CFO baggrund. I dag er det ikke sædvanligt, at revisionsudvalgsformanden tager ordet på en generalforsamling. Det vil det blive. Og om 5 år, vil det formentlig være mere sædvanligt, at der i ledelsesberetningen eller på hjemmesiden skrives mere uddybende om revisionsudvalgets arbejde og de problemstillinger, de har arbejdet med. Samtidig tror jeg, det vil blive ikke helt usædvanligt, at der på generalforsamlingerne kan blive stillet spørgsmål, der ligger indenfor revisionsudvalgets kommissorium og arbejdsområde, som ikke alene besvares af bestyrelsesformanden og den administrerende direktør, men også af revisionsudvalgsformanden. Om 5 år tror jeg stadig, det er de basale ting, der primært arbejdes med i revisionsudvalgene. Regnskab, revision, finansielle forhold, risici, whistle-blowing mv. Der er rigeligt at arbejde med i en stadig mere global og foranderlig verden med masser af udfordringer. Det er derfor også vigtigt, at virksomhederne har stærke bestyrelser, revisionsudvalg og direktioner, der kan arbejde med disse udfordringer, samt at der gennemføres solid og omhyggelig uafhængig revision, godt støttet af kompetente uafhængige revisionsudvalg. Noter 1 Citaterne er fra 2003 og stammer fra USA, hvor en række myndigheder, toneangivende personer m.v. i kølvandet på betydelige erhvervsskandaler som eksempelvis Enron satte sig for at evaluere og diskutere, hvordan lignende sager kunne forebygges og undgås fremadrettet. 2 American Assembly 2003: The future of the accounting profession. 3 American Assembly er startet 1950 af Præsident Eisenhower. Affiliated with Columbia University møde november KPMG s Audit Committee Institute (ACI) er et forum, hvor bestyrelsesmedlemmer, revisionsudvalgsmedlemmer og direktører blandt toneangivende peers udenfor offentlighedens søgelys kan drøfte centrale emner vedrørende god selskabsledelse og udvalg, herunder særligt revisionsudvalg. Som led heri udgiver ACI løbende en lang række publikationer, værktøjer, surveys m.v. KPMG lancerede internationalt KPMG s Audit Committee Institute (ACI) i 1999 og har i dag knapt 40 internationale Audit Committee Institutes, med mere end medlemmer. Se mere på KPMG.dk/ACI Se eksempelvis: ACI News, januar 2013 nr. 02/13, Side 13: What would most improve your audit committee s composition and effectiveness? 7 Se eksempelvis: ACI Global Boardroom insights, March 2013: Top Challenges for 2013 The Audit Committee perspective. Global views from United Kingdom, Brazil, Germany and United States. 8 Se eksempelvis: ACI News, januar 2013 nr. 02/13, Side 15: From your perspective as an audit committee member, which of the following risks (aside from financial reporting risk) pose the greatest challenges for your company (select three) De seneste anbefalinger for god selskabsledelse fra Komitéen for selskabsledelse er udstedt den , jf. KPMG s Audit Committee Institute, Denmark, har i publikationen: Nye anbefalinger for selskabsledelse, maj 2013, fortolket de nye anbefalinger. 11 I lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), lov nr. 468 af 17/06/2008 med senere ændringer, 31, har der siden 2009 været et krav om, at børsnoterede virksomheder etablerer et revisionsudvalg i det øverste ledelsesorgan, typisk bestyrelsen. 12 Kommissionens direktiv nr. 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF (EUT L 157 af , s. 87). 13 Se blandt andet revisionsudvalgsartikel i Revision & Regnskabsvæsen, august 2013 med Finanstilsynet: Når revisionsudvalg er under tilsyn. 24 Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv

12 Så sikker, at vi tør sende den til revision. HP Color LaserJet Enterprise M800 HP s første MFP-printer med sikker peer-to-peer forbindelse for professionel beskyttelse af følsomme data. Simpel og sikker direkte mobil print Password-beskyttelse til miljøer med flere brugere Udvidet sikkerhed med krypteret harddisk Og mange andre funktioner til revision HP Officejet Pro X Verdens hurtigste desktopprinter 1 - kåret af Guinness World Records Perfekt til forkontoret og mindre arbejdsgrupper med op til 10 brugere: Op til 70 sider i minuttet Første side ud på under 10 sek. Deltag i spændende mini-seminar hos HP den 21. november. Læs mere, tilmeld dig mini-seminar om print og find din forhandler på hpdanmark.dk/revision 1 Guinness World Records record set on HP X551dw and X576dw models for fastest time to print 500 sheets by an office colour desktop printer, 6 Apr 2012; supervised and verified by wirthconsulting.org. Test documents ISO from sample four-page category test file printed in fastest colour mode for all products. Competitive set includes laser and inkjet colour desktop MFPs < 800 and printers < 650, Mar Details at guinnessworldrecords.com Hewlett-Packard Development Company, L.P. Forbehold for trykfejl og mangler. HP oktober 2013.

Årets seminar om revisionsudvalg

Årets seminar om revisionsudvalg Årets seminar om revisionsudvalg Revisionsudvalg i danske selskaber praktik, muligheder og udfordringer. Audit Committee Institute Sponsored by KPMG Revisionsudvalg i danske selskaber praktik, muligheder

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv. Hvordan revisionsudvalg fungerer og skaber værdi i praksis

Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv. Hvordan revisionsudvalg fungerer og skaber værdi i praksis Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv I Revision & Regnskabsvæsen har der i de senere år været bragt en række artikler om revisionsudvalg. De har primært fokuseret på det organisatoriske element

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 Bestyrelsesarbejdet Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 2 PROGRAM A. Indhold af bestyrelsesarbejde i bestyrelser B. Bestyrelsens 10 væsentligste fejl C. Retlige rammer for bestyrelsesarbejdet

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse. om samfundsansvar 2013

Den lovpligtige redegørelse. om samfundsansvar 2013 2014 Den lovpligtige redegørelse Finansrådets ledelseskodeks om samfundsansvar 2013 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen for Danske Andelskassers Bank A/S 1. Finansrådet ledelseskodeks i Danske

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller

Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller Side 1 af 5 Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapport 2014 med følgende regnskabsperiode: 1. januar 2014-31. december 2014 for

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger Alm. Brand Bank A/S Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 1 Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014 Alm. Brand Bank er landsdækkende med godt 50.000

Læs mere

Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed?

Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed? Risikostyring og interne kontroller oplysningskrav i EU s 4. og 7. direktiv Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed? Marts 2009 2009 PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers betegner det

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Indledning Vores garanter, kunder og andre interesserede kan i det følgende læse mere om, hvorledes Dronninglund Sparekasse forholder

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom Bestyrelsesarbejde Bestyrelsesarbejde Bliv et værdiskabende, kompetent og ansvarligt bestyrelsesmedlem Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet Bestyrelsen er virksomhedens øverste ledelse. Derfor er

Læs mere

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget.

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget. DFDS A/S Bestyrelsesudvalg 1. Revisionsudvalg Formålet med Revisionsudvalget ( Udvalget ) er at bistå bestyrelsen med at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med kontrol af kvaliteten og rigtigheden

Læs mere

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE Oversigt over forhold, som Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler adresseres

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b (Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Dantax A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

EY Center for Board Matters. Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014

EY Center for Board Matters. Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 EY Center for Board Matters Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 EY Center for Board Matters Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 2 Analyse

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Sparekassen Fyn Redegørelse vedrørende Finansrådets Ledelseskodeks 2014

Sparekassen Fyn Redegørelse vedrørende Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Sparekassen Fyn Redegørelse vedrørende Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Redegørelse vedrørende Ledelseskodeks 2014 Side 1 Medlemsvirksomhederne skal forholde sig til samtlige anbefalinger fra Komitéen

Læs mere

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. November 2013

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. November 2013 Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks November 2013 Indledning: Fynske Bank har en positiv indstilling til Finansrådets ledelseskodeks, som følges på så godt som alle områder, hvor dette

Læs mere

Derudover skal pengeinstitutter forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Derudover skal pengeinstitutter forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Selskabsledelse i GrønlandsBANKEN God selskabsledelse er et naturligt og væsentligt element i GrønlandsBANKENs arbejde med bankens målsætninger. Vi mener at god selskabsledelse naturligt handler om hele

Læs mere

CORPORATE GOVERNANCE. Skema til redegørelse - Opdateret den 20. februar 2012 1

CORPORATE GOVERNANCE. Skema til redegørelse - Opdateret den 20. februar 2012 1 CORPORATE GOVERNANCE Komiteen for god selskabsledelse har siden 2001 udarbejdet og ajourført best practice anbefalinger for god selskabsledelse i børsnoterede danske selskaber. Anbefalingerne, de senest

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Sparekassen Sjællands Ledelseskodeks 2014

Sparekassen Sjællands Ledelseskodeks 2014 Sparekassen Sjællands Ledelseskodeks 2014 1 Finansrådets anbefaling Sparekassen følger/følger ikke Kommentarer Medlemsvirksomhederne skal forholde sig til samtlige anbefalinger fra Komitéen for god selskabsledelse.

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE OFFENTLIGGJORT MAJ 2013, SENEST OPDATERET NOVEMBER 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE OFFENTLIGGJORT MAJ 2013, SENEST OPDATERET NOVEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE OFFENTLIGGJORT MAJ 2013, SENEST OPDATERET NOVEMBER 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Jævnfør årsregnskabslovens 107b og "regler for udstedere af aktier - NASDAQ OMX Copenhagen"

Læs mere

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: Logo 09.03.2011. - CMYK Corporate Governance-anbefalinger Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne,

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER UDBYTTE Omdrejningspunktet for uddannelsen er professionelt og værdiskabende bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder.

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

Revisionsudvalgets årlige selvevaluering.

Revisionsudvalgets årlige selvevaluering. Revisionsudvalgets årlige selvevaluering. Arbejdsplan for revisionsudvalget 2007 Introduktion Nærværende skema kan anvendes som hjælp til selvevaluering af revisionsudvalget. Skemaet bygger på information,

Læs mere

Fra: Waldemar Schmidt. Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør. Dato: 29. juli 2008

Fra: Waldemar Schmidt. Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør. Dato: 29. juli 2008 Fra: Waldemar Schmidt Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør Dato: 29. juli 2008 Tiltrædelsesbrev i forbindelse med etablering af uafhængig bestyrelse for SCE A/S Jeg er meget imponeret over udviklingen

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b (Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Dantax A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Skema rapportering maj 2013 anbefalingerne Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde nye anbefalinger for god selskabsledelse den 6. maj 2013.

Skema rapportering maj 2013 anbefalingerne Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde nye anbefalinger for god selskabsledelse den 6. maj 2013. Skema rapportering maj 2013 anbefalingerne Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde nye anbefalinger for god selskabsledelse den 6. maj 2013. Ved revisionen af anbefalingerne er der især lagt vægt

Læs mere

BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014. side 1

BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014. side 1 BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014 side 1 Intro samt fokusområder Fokus på bestyrelsens arbejds- og ansvarsområder (regelsæt m.v.) samt god selskabsledelse side 2 Generelle regelsæt - kapitalselskaber Selskabsloven

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

Ledelseskodeks for god selskabsledelse

Ledelseskodeks for god selskabsledelse Ledelseskodeks for god selskabsledelse Denne redegørelse er udarbejdet med udgangspunkt i Finansrådets anbefalinger, som anført i direktionsskrivelse af 22. november 2013. Denne redegørelse er en bestanddel

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse. Peter Düring Jensen KPMG

Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse. Peter Düring Jensen KPMG Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse Peter Düring Jensen KPMG Revisors opgaver Revision Anden assistance Arbejder med henblik på afgivelse af revisionspåtegning på årsrapporten Bogføring Regnskabsudarbejdelse

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Redegørelse for virksomhedsledelse

Redegørelse for virksomhedsledelse Redegørelse for virksomhedsledelse PARKEN Sport & Entertainment A/S har udarbejdet denne lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b, for regnskabsåret 2014 og offentliggjort

Læs mere

Corporate Governance-anbefalinger

Corporate Governance-anbefalinger Corporate Governance-anbefalinger Logo 09.03.2011. - CMYK 22. maj 2014 Anbefaling Selskabets holdning Argumentation 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Læs mere

Modernisering af velfærdsstaten gennem bestyrelsen

Modernisering af velfærdsstaten gennem bestyrelsen 10 sæt anbefalinger vedr. God Selskabsledelse i Offentlige Virksomheder Årets konference for Offentlige Bestyrelser 2. Oktober 2014 Radisson Blue Scandinavia Waldemar Schmidt International businessman

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni 2012.

Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni 2012. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b. Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Anbefalinger fra maj 2013

Anbefalinger fra maj 2013 Anbefalingerne fra august 20 Anbefalinger fra maj 2013 Kommentarer 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 1.1. Dialog mellem selskabet og aktionærerne 1.1.1. Det anbefales, at det centrale

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse 2013

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse 2013 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse 2013 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b, er en del af ledelsesberetningen i årsrapporten for 2013 og dækker

Læs mere

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Kredit- og risikoudvalgs opgaver og beføjelser.

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA FAKTA Erhvervsfondsudvalgets udkast til anbefalinger for god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde (oversigtsskema) 1. Bestyrelsens opgaver og ansvar 1.1. Overordnende opgaver og ansvar 1.1.1. Det anbefales,

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1 STYLEPIT A/S Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) er omfattet af anbefalingerne for god

Læs mere

Strategidag 08 Bestyrelser

Strategidag 08 Bestyrelser Strategidag 08 Bestyrelser Fredag den 25. april 2008 Bente Zinck b.zinck@terranavtica.com www.terranavtica.com Tel: +45 30 13 51 00 Bestyrelse i Terra Navtica A/S Program: Kort præsentation af Terra Navtica

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

P/F Atlantic Airways. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b

P/F Atlantic Airways. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b P/F Atlantic Airways Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b 1 Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i Atlantic Airways P/F

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Corporate Governance i Roblon A/S

Corporate Governance i Roblon A/S Corporate Governance i Roblon A/S Maj 2012 Dato: 23/05-12 / V4.1 1 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 1.1. Dialog mellem selskabet og aktionærerne 1.1.1. Det anbefales, at det centrale

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 1 Indledning: Denne redegørelse for Finansrådets ledelseskodeks vedrører regnskabsperioden 1. januar 2014-31. december 2014.

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) FAIF-reglerne og fortolkningen af dem 14. maj 2014 Johanne Daugaard Risbjerg, Vicekontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Implementeringen

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som Danmarks 7. største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Forretningsorienteret it-governance

Forretningsorienteret it-governance Forretningsorienteret it-governance Midlet til forretningsorienteret it-anvendelse af chefkonsulent Bo Lind, BLI@a-2.dk og chefkonsulent Steen Bruno Hansen, STBH@a-2.dk, A-2 A/S Der hviler i dag et meget

Læs mere