Økonomi og ledelse: Udvikling af økonomistyringen Efteråret 2015 Foreløbig plan med forbehold for ændringer Sted: AUB, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomi og ledelse: Udvikling af økonomistyringen Efteråret 2015 Foreløbig plan med forbehold for ændringer Sted: AUB, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst"

Transkript

1 Lektionsplan og fagbeskrivelse Økonomi og ledelse: Udvikling af økonomistyringen Efteråret 2015 Foreløbig plan med forbehold for ændringer Sted: AUB, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst Baggrund Fra tidligere at være orienteret mod overholdelse af regnskabsregler, kontrol af bevillinger, rammestyring, overholdelse af budgetter og dokumentation af forbrug samt realisering af politiske mål er der sket en be- vægelse mod øgede decentrale krav til brug og forståelse for økonomistyring, mere fokus på aktivitetsbase- ret økonomisk styring samt en sammenknytning af effekter og resultater med den økonomiske indsats. Dette blot for at nævne nogle af de ændringer, der kendetegner udviklingen. Det stiller krav om nye økonomistyringsmodeller og nye måder at arbejde med økonomistyring. Den klassi- ske regel- og budgetbaserede styring suppleres af nye styringselementer som for eksempel resultatstyring, effektstyring, målstyring, ratinger, evaluering, kontraktstyring, pay- for- performance, styring ved nye former for bevillingsmodeller og takstbaserede budgetmodeller. Der er ikke blot tale om et pres drevet af en række moderniseringsprogrammer og reformer. Men også uafhængigt af disse styringspres tager den offentlige sektors organisationer de nye modeller til sig Det stiller også krav til den måde ledere skal kunne arbejde med økonomistyring, og de kompetencer der er nødvendige. Faglige ledere skal i øget omfang kunne indgå i samarbejdsrelationer med andre specialister i strategi, økonomistyring og planlægning, og økonomistyringen skal være ledelsesmæssig relevant. Økono- mistyring er ikke længere alene konsekvensen af de ledelsesmæssige beslutninger, men er integreret med alle ledelsesprocesser, og ledere på alle niveauer skal kunne bruge økonomistyring som en naturlig del af deres daglige ledelsesarbejde. De offentlige virksomheders økonomiske struktur både på indtægts- og omkostningssiden vil i fremti- den i langt højere grad blive aktivitetsafhængige, ligesom en række af de opgaver, som offentlige institutio- ner traditionelt har varetaget, udsættes for konkurrence og opgaveomlægninger. Det er en udvikling, der skaber behov for nye styringsredskaber. Samtidig er de traditionelle styringsmodeller ikke tilstrækkelige til at give information om mål og strategier på en helheds- og fremtidsorienteret måde. Derfor supplerer mange offentlige virksomheder den traditionelle styring med indførelsen af andre typer styringsmodeller. Men der er brug for at udvikle en helhedsorienteret og sammenhængende økonomisk styringsmodel.

2 De nye styringsmodeller har potentialet til at skabe fokus på de rigtige aktiviteter og sikre både omkost- ningsbevidsthed og gode effekter i et konkurrencepræget styringsmiljø. Modellerne er imidlertid kun effek- tive under forudsætning af, at de tilrettelægges hensigtsmæssigt og med bevidsthed om deres indbyggede logikker samt mulige fordele og faldgruber. Uhensigtsmæssigt designede modeller kan medføre væsentlige ledelsesmæssige problemer, uhensigtsmæssige organisatoriske og personlige resultater, demotiverede medarbejdere og utilfredse brugere for slet ikke at tale om de omdømmemæssige og politiske konse- kvenser. Men det kræver specialistviden at kunne tilrettelægge den rigtige økonomistyringsmodel. De sidste 3-4 år har den markante trend været, at der er blevet sat fokus på evidens og effektbaseret sty- ring. De knappe ressourcer i både regioner og kommuner har øget behovet for at skabe mest mulig nytte af de offentlige aktiviteter både på kort og langt sigt. Komplicerede samspil mellem mange aktørers indsats på f.eks. sundheds- og socialområderne introducerer nye styringsmekanismer og styringsbehov. Derfor sætter vi særligt fokus på styringen af de svært styrbare områder, hvor eksempelvis udviklingen på det specialise- rede socialområde har betydet introduktionen af nye styringsprincipper. Det samme gør sig gældende på sundhedsområdet, hvor kommunerne i de kommende år får et stigende budgetansvar for borgernes sund- hed, hvad enten det drejer sig om behandlinger udført på sygehusene eller kommunernes egne aktiviteter i form af forebyggelse, genoptræning etc. Undervisningens formål I dette undervisningsforløb vil vi spænde fra præsentationer af helt konkrete teknikker til udvikling af god og effektiv økonomistyring i forskellige typer offentlige organisationer til diskussion af, hvilken rolle øko- nomistyringen har i den moderne offentlige sektor, hvilke konsekvenser forskellige økonomistyringsmodel- ler har, samt af hvordan vi skal designe og udvikle økonomistyring ved anvendelse af state- of- art teknikker. Økonomistyring omfatter mange teknikker og perspektiver, lige fra regnskab og konteringspraksis til resul- tatkontrakter og ledelsesrapportering. Dette fag har fokus på nogle af de mest centrale komponenter af økonomistyringsmodellen i den offentlige sektor. Undervisningen er struktureret omkring tre temaer, såle- des at det første seminar giver rammerne for at designe og udvikle en offentlige virksomhedens økonomi- styringsmodel. Desuden diskuteres omkostningsbegreber, driftsøkonomiske beslutninger offentlige virk- somheder samt principperne for design af en omkostningsmodel. På det andet seminar lærer deltagerne konkret at foretage omkostningsberegninger og udvikle en omkostningsmodel. Desuden tager vi fat på principperne for design af budget- og bevillingsmodeller. Dette vender vi tilbage til i det tredje seminar, hvor der er fokus på, hvordan den decentrale ledelsesmodel understøttes af den økonomiske styringsmo- del. Desuden diskuteres anvendelsen af benchmarking i en styringsmodel. Det er formålet, at undervisningen skal give inspiration og viden til at kunne deltage i udviklingen og indfø- relsen af nye økonomistyringsmetoder i alle former for offentlige og regulerede virksomheder. Der opnås indsigt i de nyeste metoder og teknikker vedrørende arbejdsmetoder og modeller. Endelig opnås et grund- lag for at kunne vurdere, hvad der kan forventes af økonomistyringsmodeller og tekniker i en moderne offentlig virksomhed. Den studerende skal i henhold til fagbeskrivelsen gennem dette fag tilegne sig og dokumentere opnåelse af: viden om og overblik over teoridannelser om økonomistyring, design og udvikling af økonomisty- ringsmodeller samt om omkostningsmodeller, budgetmodeller og benchmarking,

3 færdigheder til at udvikle nye økonomistyringsmodeller og - koncepter til forslag til konkret økono- mistyringspraksis i en specifik kontekst, så der tages hensyn til de konkrete strukturer og politikker. kompetence til at implementere aktivitetsbaserede omkostningsmodeller, taksbaserede bevil- lingsmodeller, benchmarking, bevillingsstyring og effektbaseret styring i offentlige virksomheder. Deltagernes forudsætninger i relation til fagets formål Dette fag er i princippet et økonomistyringsfag, men den primære målgruppe er offentlige ledere og altså ikke økonomimedarbejdere, der til dagligt arbejder med opfølgning, regnskabsaflæggelse og økonomiske analyser. Som leder vil man oftest have ansvar for en økonomisk budget og have behov for at træffe be- slutninger, hvori der også indgår økonomiske hensyn. Faget vil på den ene side styrke kompetencerne til at forstå driftsøkonomiske ræsonnementer i relation til omkostninger og budgettildeling, og på den anden side ruste lederne til at være i dialog med fagøkonomier, når nye økonomimodeller udvikles. Vi fokuserer i faget på to vigtige dele af økonomistyringen: Omkostningsmodeller samt budget- og tildelingsmodeller. Økonomi og ledelse: Udvikling af økonomistyringen (herefter benævnt Offentlig Økonomistyring= OØ) byg- ger videre på faget Offentlige Styring: Design af en ledelsesmodel (herefter benævnt Offentlig Styring=OS), som også udbydes som en del af MPG- uddannelsen ved Aalborg Universitet. Tilsammen giver de to fag grundlaget for at kunne arbejde med udvikling af fremtidens styrings- og ledelsesmodeller til imødekom- melse af nutidens behov for at skabe resultater og kvalitetsudvikling under stramme økonomiske rammer. Offentlig Styring har været udbudt med varierende fagindhold i foråret 2010 (F10), foråret 2011 (F11), ef- teråret 2012 (F12), foråret 2014 (F14) samt foråret 2015 (F15). I denne periode har styringsudfordringer og - praksis i de offentlige virksomheder udviklet sig ganske hastigt og faget indhold er blevet tilpasses i takt hermed. Derfor er det vigtigt, at være opmærksom på, at faget Offentlig Økonomistyring er udviklet som en overbygning til den udgave af Offentlig Styring, som blev udbudt i F14 og F15. Hvis man har fulgt Offentlig Styring i F12 vil der være en smule overlap mellem fagenes emnekredse, hvor- for deltagerne med denne baggrund anbefales at kontakte PNB omkring dette. Hvis man har fulgt Offentlig Styring i F10 eller F11 og nu ønsker at følge Offentlig Økonomistyring vil der være enkelte centrale emne- kredse, som man ikke har haft i undervisningen, hvilket indebærer at der vil være nødvendigt på egen hånd sætte sig ind i disse. PNB vil inden undervisningen give nærmere retningslinjer for dette i fald studerede fra de tidligere hold (F10 og F11) ønsker at følge Offentlig Økonomistyring. Undervisningens tilrettelæggelse Programmet er orienteret mod at give deltagerne nye kompetencer til at forstå og udvikle økonomisty- ringsmodeller, så økonomistyringen kan anvendes som et ledelsesredskab i alle typer offentlige og regule- rede virksomheder. Deltagernes erfaringer med økonomistyring og anvendelse af økonomistyringsmodeller vil løbende blive inddraget; og de praktiske erfaringer vil danne grundlag for diskussion af metoder, teknik- ker og teorier. Kursusprogrammet består af 3 intensive seminarer, der hver består af 1½ - 2 dags undervisning. Dette sva- rer til ca. 40 timers undervisning. Herudover udarbejder deltagerne en skriftlig opgave med udgangspunkt i kursets litteratur og undervisning og/eller egen ledelsespraksis. Samlet set vægter dette fag 6 ECTS svaren- de til 160 arbejdstimer fordelt på undervisning (ca. 40 timer), forberedelse i forbindelse med undervisnin- gen (ca. 70 timer), opgaveskrivning (ca. 40 timer) og eksamensforberedelse (ca. 10 timer).

4 Undervisningen er fleksibelt tilrettelagt og vil bestå af oplæg og præsentationer af metoder og teknikker samt teoretiske perspektiver og diskussioner. Der vil være enkelte indlæg og præsentationer fra eksperter og praktikere, ligesom mange konkrete eksempler vil blive inddraget, således at diskussionen undervejs i kurset kan bringes i anvendelse i forhold til en fælles praktisk referenceramme. Undervisningen er tilrettelagt således, at man vil kunne varetage sit sædvanlige arbejde på fleksibel vis. Det betyder, at de fleste moduler vil være bygget op således, at det ikke forudsættes, at et stort pensum er læst på forhånd, idet det med lige så stort udbytte kan læses efterfølgende. Men man skal dog også være indstil- let på, at det i forbindelse med nogle af modulerne kan være nødvendigt, at enkelte artikler eller andet materiale er læst inden undervisningen. Som grundlag for undervisningen uploades den angivne litteratur på First Class. Det drejer sig dels om en række praktisk orienterede artikler mv. om de teknikker og metoder, der undervises i, og dels omfatter materialet artikler mv. af mere teoretisk karakter. Herudover vil enkelte artikler, der indgår i pensum først bliver udleveret i forbindelse med undervisningen, idet disse specifikt skal læses efter bestemte dele af undervisningen er afviklet. Økonomistyring er et praksisfelt, og undervisningen vil være tilrettelagt, så den danner bindeled mellem de teoretiske funderede metoder og den praktiske udformning i konkrete offentlige virksomheder. Som ud- gangspunkt vil litteraturen ikke blive gennemgået i en traditionel forstand. En del af litteraturen indeholder metoder, teknikker og eksempler, som vil danne udgangspunkt for undervisningen, mens andre dele af forventes studeret på egen hånd. Dog vil nogle få artikler blive gennemgået mere detaljeret for at sikre den bedst mulige forståelse af de perspektiver, de bidrager med. Det supplerende materiale studeres efter behov i forbindelse med undervisningen eller efterfølgende i det daglige arbejde med udviklingen af nye styringsrutiner og - metoder (nærmere retningslinjer vil blive givet i forbindelse med undervisningen). Der vil inden afviklingen af de enkelte seminarer blive givet specifikke retningslinjer for, hvorledes deltagerne forventes at være forberedte. Desuden vil der blive givet vejledning i, hvordan materialet bedst studeres, herunder i hvilken rækkefølge artiklerne bedst læses. Undervisningen vil blive baseret på en fortløbende serie slides, som integrerer præsentationen af metoder og teknikker med en række konkrete praksisnære eksempler, øvelser og diskussionsspørgsmål samt uddyb- ninger af dele af litteraturen. Disse slides gøres ikke elektronisk tilgængelige, men udleveres fortløbende i forbindelse med undervisningen. Eksamen er individuel mundtlig prøve på baggrund af en skriftlig opgave på maksimalt 15 sider. Opgaven skal tage udgangspunkt i modulets begreber og kan være case- baseret. Ved bedømmelsen anvendes 7- trins- skalaen med ekstern censur. Der afsættes 30 minutter til prøven, inkl. votering. Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af den mundtlige og den skriftlige præstation. Kursusledelse & undervisere Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af dialogbaseret gennemgang af de faglige områder, oplæg og præsentationer samt øvelser og mini- cases. Det faglige ansvar varetages af Professor Per Nikolaj Bukh, som vil være til stede i løbet af hele forløbet og sørge for koordinering og udfoldelse af et lærende fagligt forløb:

5 Per Nikolaj Bukh (www.pnbukh.com) er professor ved Aalborg Universitet, hvor han beskæftiger sig med mål- og resultatstyring, benchmarking samt økonomistyring og strategi i både offentlige og private virk- somheder. Per Nikolaj har særlig ekspertise i design af økonomistyringsmodeller og har medvirket ved ud- vikling af nye økonomistyrings- og ledelsesmodeller i et stort antal virksomheder. Herudover har han udgi- vet omkring 20 bøger og mere end 300 artikler. Herudover vil der også være indlæg fra udvalgte eksperter og praktikere, idet du vil møde: Sune Asrild (SA) arbejder i Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet, hvor han koordinerer de indsatser om god økonomistyring i kommunerne, som regeringen og KL har aftalt i forbindelse med de seneste års økonomiaftaler. Sune har samtidig ansvaret for, at der løbende udarbejdes afrapporteringer fra arbejdet, som blandt andet kan indgå i forårets økonomiforhandlinger. Per Holm (PH) er udannet uddannet ingeniør og MBA. Han er administrerende direktør, Kolding Spildevand A/S og Christiansfeld Vand A/S har tidligere været ansat i den kommunale sektor, som rådgivende ingeniør og i entreprenørbranchen. Fokusområder i Pers beskæftigelse er ledelse, udvikling og implementering af strategier samt optimering af forretningsenheders performance. Han har ligeledes haft ansvaret for udar- bejdelse af aktivitetsbaserede omkostningsmodeller. Mette Jensen (MJ) er souschef i Koncernøkonomi, Region Midtjylland. Mette er uddannet cand. merc. og har indgående kendskab til økonomistyring på sygehuse og i regioner. Mette har tidligere været ansat som økonomichef på Regionshospitalet Randers. Hun arbejder bl.a. med styring som fremmer kvalitet, effektive patientforløb, budgetoverholdelse, incitamenter og brugerinddragelse. Mette har en central rolle i udvik- lingen af projekt Ny styring i et patientperspektiv, et projekt der har til formål at introducere en helt ny måde at styre sygehuse på. Brian Johansen (BJ) er økonomichef i Lolland Kommune og har en mangeårig erfaring med økonomisk sty- ring i den kommunale sektor. Han er uddannet cand. polit. suppleret med en projektlederuddannelse. Han har netop afsluttet en CBA ved Ålborg Universitet og afslutter MBA- uddannelsen i efteråret Brian har igennem de sidste par år arbejdet målrettet mod at reorganisere kommunens økonomiske styringsmodel. Undervisningsprogram Undervisningen består af tre intensive seminarer, der hvert afvikles over to dage. Planen for indhold, tids- plan og litteratur til de enkelte seminarer er nedenfor beskrevet mere detaljeret. Der tages forbehold for ændringer i planen. Seminar 1: Styring, budgetter og omkostninger Det første seminar præsenterer rammerne for af designe og udvikle en økonomisk styringsmodel i offentli- ge virksomheder. Vi diskuterer økonomistyringsbegrebet, hvordan det har udviklet sig i både private og offentlige virksomheder, samt den rolle økonomistyringen har i den offentlige sektor som del af den samle- de ledelsesmodel.

6 Ligeledes gives der en aktuel status på den økonomistyring og de udfordringer, som den styringsbaseret ledelse står overfor i offentlige organisationer. Endelig diskuteres baggrunden for sanktionsstyringen og den nye budgetlov, samt de konsekvenser denne har på kort og langt sigt for den offentlige lederrolle og indretningen af styringsmodellerne. Som den næste del af seminaret sættes fokus på omkostninger, omkostningsmodeller og driftsøkonomiske beslutninger i offentlige virksomheder. Der vil blive givet en kort gennemgang af en række centrale begre- ber relateret til en virksomheds økonomiske styring. Det drejer sig ikke blot om forskellen på omkostninger, udgifter og betalinger, men også om, hvordan alternativomkostninger, sambestemte og særbestemte om- kostninger mv. indgår i en beslutningsmodel. Med afsæt i driftsøkonomisk betragtning ser vi desuden på principperne for det erhvervsøkonomiske marginalræsonnement, idet dette kan danne grundlag for analy- ser og kalkulationer også i den offentlige sektor. For at få ledelsesmæssig effekt af et omkostningsregnskab kræves i særdeleshed en integration med prin- cipper og metoder til omkostningsfordelingen. Dette er nøglen til blandt andet beregning af omkostnings- bestemte takster og beslutninger om strukturtilpasninger, og til fastlæggelse af takster i budget- og bevil- lingsmodeller. Ligeledes er omkostningsmodellen omdrejningspunktet ved afregning af fællesomkostninger til driftsenheder, f.eks. i forbindelse med driften af administrative servicefællesskaber. Som den sidste del af dette modul introduceres, hvorledes en omkostningsfordeling baseret på Activity Based Costing (ABC) er opbygget, og hvorledes dette adskiller sig fra andre fordelingsprincipper. Vi ser des- uden på et konkret eksempel, hvor en omkostningsmodel baseret på ABC er udviklet i en offentlig virksom- hed. Seminar 1, første dag (torsdag den 13. august 2015) Velkomst, præsentation af programmet og deltagerne (PNB) Design af en økonomistyringsmodel: Begreber og metoder (PNB) Økonomistyring og ledelse i den offentlige sektor: Opsummering (PNB) Pause Grundbegreber i offentlige virksomheders økonomistyring (PNB) Frokost Erfaringer og perspektiver for god økonomistyring (SA) Kaffepause Omkostninger og omkostningsbegreber (PNB) Afslutning på 1. dag (PNB) Seminar 1, anden dag (fredag den 14. august 2015) Opsamling på gårsdagens emner (PNB) Kapacitet og driftsøkonomiske beslutninger (PNB) Introduktion til aktivitetsbaseret omkostningsstyring (PNB) Frokost Implementering af en Activity Based Costing- model (PH) Afslutning (PNB)

7 Litteratur Andersen, M. & C. Rohde Virksomhedens økonomistyring, 3. Udgave. København: Jurist- og Økono- miforbundets Forlag. (kapitel 1, side 9-24 = 13 sider, uddrag af kapitel 2 og 3: side 25-39, 47-55, = 30 sider) Bukh, Per Nikolaj Kan god økonomistyring sikre budgetoverholdelse? Tidsskrift for Dansk Sundheds- væsen, Vol. 89, No. 3, pp (5 sider) Bukh, Per Nikolaj & Lars G. Dietrichson Omkostningsregnskabets rolle i økonomistyringen. I Økono- mistyring, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum (32 sider) Bukh, Per Nikolaj & Poul Israelsen Activity Based Costing. I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). Kø- benhavn: Børsen Forum. (11 sider) Bukh, Per Nikolaj & Flemming Storgaard Kan budgetoverskridelser undgås? Danske Kommuner, No. 27, pp (2 sider) Bukh, Per Nikolaj Controller i den offentlige virksomhed: Særlige udfordringer? I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum. (8 sider) Bukh, Per Nikolaj Design af økonomistyring: Principper og modeller. I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum (24 sider) Bukh, Per Nikolaj & Klaus Akselsen Fremtidens økonomistyring - nutidens krav. Danske Kommuner, No. 1, pp (2 sider) Devoteam, BDO & Kora God økonomistyring i kommunerne - Kortlægning af økonomistyringen i 10 danske kommuner: Tværgående opsamling. Moderniseringsstyrelsen, maj (21 sider) Foged, Søren Kjær En effektevaluering af sanktionerne på danske kommuners regnskaber, Økonomi & Politik, Vol. 88, No. 1, pp Kaplan, Robert S Activity Based Costing and capacity. Teaching note no , Harvard Business School (10 sider) Supplerende litteratur Bjerre, Karsten S.; Eskil Heinesen & Christophe Kolodziejczyk Mere fair fordeling af midler til udsatte børn. Danske Kommuner, no. 13, pp (2 sider) Deloitte Kortlægning af økonomi- og virksomhedsstyring i udvalgte statslige institutioner. Samlet rapport, 24. oktober 2011, Deloitte Business Consulting. (21 sider) [Det kan vælges at læse denne rapport i stedet for de tilsvarende kortlægninger af økonomistyring i kommunerne] Kruse, Marie & Eskild Klausen Fredslund Beregning af interne takster og skyggepriser: Epilepsihospitalet Filadelfia. KORA, januar 2013 PWC Analyse af økonomistyring på 8 sygehuse. Samlet rapport, PWC, 19. februar [Det kan vælges at læse denne rapport i stedet for de tilsvarende kortlægninger af økonomistyring i kommu- nerne] (65 sider) Sandalgaard, Niels & Per Nikolaj Bukh Budgettets rolle: Skal vi ændre vores syn på budgetter og mo- tivation. Økonomistyring & Informatik 23:(5): (30 sider) Seminar 2: Aktivitetsbaseret styring og design af budgetmodeller

8 Der er begyndende erfaringer med Activity Based Costing (ABC) i flere offentlige virksomheder, men der er i alle offentlige organisationer en række områder, hvor der er behov for at udvikle en præcis viden om om- kostningsstrukturen. Ofte bliver ABC- modeller komplicerede og stiller store krav til både implementering og opdatering. Men sådan behøver det ikke være, da ABC er nogle simple og fleksible principper. I dette semi- nar vises principperne for, hvordan aktivitetsomkostninger og cost drivere fastlægges og vi ser på en kon- kret case, hvor deltagerne får mulighed for at beregne cost drivere og aktivitetsomkostninger. Herefter vises et eksempel på, hvordan aktivitetsbaseret omkostningsinformation kan anvendes i en budgetmodel. På seminaret anden dag vil vi se på principperne for designet af takstbaserede bevillings- og finansierings- modeller. Ofte taler man om takststyring, som et bestemt princip, hvilket er meget misvisende, da der er tale om en meget bred gruppe af modeller, der spænder fra case- baserede bevillingsmodeller (som det kendes i sundhedsvæsenets DRG- model) til kapitabaserede bevillingsmodeller (f.eks. bloktilskuddet), hvor det specifikke design af modeller bliver afgørende for, hvordan den fungerer i praksis. Vi vil starte med at gennemgå principperne og diskuterer, hvordan principperne kan anvendes i konkrete styringsmodeller, f.eks. uddannelsesområdet, ældreområdet, det specialiserede socialområde, folkeskolen eller indenfor sundhedsvæsenet. På det følgende seminar vender vi mere tilbage til principperne og deres anvendelse i forskellige situationer. Seminar 2, første dag (torsdag den 26. august 2015) Velkomst og introduktion til seminaret (PNB) Beregning af aktivitetsomkostninger: Introduktion til casen (PNB) Gruppearbejde med case (PNB) Frokost Plenumdiskussion af case, enhedspriser og omkostninger (PNB) Pause Enhedsprisbegrebet, aktivitetsbaseret styring og budgettering (PNB) pause Projektrapporten: Sparring i grupper (PNB) Afslutning på 1. dag (PNB) Seminar 2, anden dag (fredag den 27. august 2015) Opsamling på gårsdagens emner (PNB) Design af budgetmodeller (PNB) Budgetter og budgetstyring (BJ) Frokost Formelbaserede bevillingsmodeller (PNB) Afslutning (PNB) Litteratur Bjerre, Karsten S.; Eskil Heinesen & Christophe Kolodziejczyk Mere fair fordeling af midler til udsatte børn. Danske Kommuner, no. 13, pp (2 sider) Bukh, Per Nikolaj Kuglepennekompaniet: Den nye ABC- model. Undervisningscase. (10 sider)

9 Bukh, Per Nikolaj Time- Driven ABC: Nemmere og mere effektive ABC- modeller. I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum (38 sider) Cooper, Robin & Robert S. Kaplan Cost and Effect: Using integrated Cost Systems to drive profitabil- ity and performance, Boston: Harvard Business School Press. [Kapitel 12, ABC in Service Industries, pp ] (23 sider) Cokins, Gary Activity- Based Cost Management: An Executive s Guide. New York: Wiley. [Kapitel 3 + 9, side ] (75 sider) Heinesen, Eskil Midler til udsatte børn kan fordeles mere fair. AKF Nyt, nr. 1/marts 2011, side (2 sider) Kaplan, Robert S Time- Driven Activity- Based Costing. Teaching Note # , Harvard Business School. (10 sider) Kaplan, Robert S. & Michael E. Porter How to solve the cost crisis in health care. Harvard Business Re- view, Vol 89, No. 9, pp (17 sider) Mayston, D.J Devolved budgeting, formula funding and equity. Management Accounting Re- search. Vol. 9, pp (17 sider) Smith, Peter. C Formula funding of public services. Oxon: Routledge. (kapitel 1-3, side 1-59 = 59 si- der). Supplerende litteratur Argyris, C. & R. S. Kaplan Implementing new knowledge: the case of activity- based costing. Accoun- ting Horizons 8(3): Porter, Michael E What is value in health care. The New England Journal of Medicine, Vol. 363, No. 26, pp Milgrom, P. & J. Roberts Economics, Organizations and Management. Englewood Cliffs: Prentice- Hall Smith, Peter. C Formula funding of public services. Oxon: Routledge Seminar 3: Benchmarking og resultatstyring Vi forsætter i dette seminar temaet fra den sidste del af andet seminar, idet vi går mere i detaljer med mo- deller for fastlæggelse af bevillinger og budgetter til decentrale enheder, f.eks. skoler, hospitalsafdelinger eller sociale institutioner. Fokus er at udvikle en decentral ledelsesrum, som giver økonomiske frihedsgra- der til beslutninger og omkostningsbevidste handlinger. Dette giver anledning til at overvejelser omkring adgang til resultatudjævning mellem årene og overførsel af resultater (underskud såvel som overskud) mellem årene. Derfor ser vi specifik på, hvorledes sådanne principper kan struktureres. Med dette udgangspunkt gives en kort introduktion til betydningen af tillid i forbindelse med motivation og styring og det vises, hvordan budget- og regnskabsmodeller kan designes, så de fremmer retvisende forbrugsestimater.

10 Herefter er temaet benchmarking- baseret styring. Benchmarking betyder grundlæggende at sammenligne men bag dette simple princip gemmer der sig mange forskellige teknikker, metoder. Benchmarking an- vendes derfor på mange forskellige områder i den offentlige sektor både som grundlag for erfaringsudveks- ling og identifikation af forbedringspotentiale og som en del af styringen af de decentrale enheder. Lige- ledes er benchmarking ofte et element i den overordnede styring af ressourceforbrug og kvalitet i ydelser mellem f.eks. kommunerne eller sygehuse. De forskellige facetter af benchmarking vil blive illustreret med udgangspunkt i folkeskolen, hvor bench- marking af karaktergennemsnit, ungdomsuddannelsesfrekvenser og omkostningsdata er udbredte både i de enkelte kommuners diskussion af skolepolitik og struktur og i medier og folketingspolitikeres debat af folkeskolen. Vi ser desuden på principperne for, hvordan opnåede resultater kan justeres for socioøkono- miske faktorer, hvordan specialundervisningsområdet kan styres, og hvordan der kan opbygges nye bevil- lings- og resultatmodeller på området. Med udgangspunkt i et koordinerende arbejde i Danske Regioner, er der sat en række projekter i gang på sygehusene for at udvikle nye økonomistyringsmodeller, som indeholder økonomiske incitamenter til at forbedre resultaterne. De erfaringer, der vil blive opbygget ved disse projekter vil være meget centrale i relation til muligheden for at udvikle effektbaserede tildelingsmodeller på en række serviceområder. Souchef Mette Jensen, Region Midtjylland, vil i sit indlæg skitsere baggrunden for det paradigmeskifte, der er undervejs i sundhedsvæsenet. Mette vil præsentere rammerne for projekterne i de enkelte regioner samt de overordnede tanker, hvor der blandt andet trækkes på erfaringer fra svenske hospitaler samt fra Harvard Business School. Som afslutning på undervisningen er det afsat tid til et åbent tema. Hvis der er områder vi ikke har været tilstrækkeligt i dybden med eller, hvor tidsplanen var for stram kan vi vende tilbage hertil. Alternativt kan vi se på erfaringer med effektbaserede styringsmodeller. Seminar 3, første dag (torsdag den 10. september 2015) Velkomst og introduktion til seminaret (PNB) Mere om bevillinger, tildelingsmodeller og budgetter (PNB) Budgetoverførsel og bevillingsstyring (PNB) Frokost Benchmarking og resultatstyring (PNB) Kaffepause Anvendelser af benchmarking (PNB) Afslutning på 1. dag (PNB) Seminar 3, anden dag (fredag den 11. september 2015) Opsamling på gårsdagens emner (PNB) Styring i sundhedsvæsenet med udgangspunkt i Triple Aim- målsætningen (MJ) Erfaringer med effektbaserede styringsmodeller (PNB) Frokost Projektrapporter: Sparring i grupper Afslutning (PNB)!" /PNB

11 Litteratur Brødsgaard, Marie- Louise & Mathias Gjørling Hvorfor benchmarker kommunerne? Politik, Vol. 18, No. 1, pp Bukh, Per Nikolaj; Lars G. Dietrichson & Niels Sandalgaard Benchmarking i den offentlige sektor: Fra metoder og teknikker til regulering og styring. I Offentlig Økonomistyring, Per Nikolaj Bukh (ed.). Kø- benhavn: Børsen Forum. (31 sider) Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christesen Kan benchmarking fremme læring og videndeling? I Knowledge Management, Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen (eds.). København: Børsen Forum. (7 sider) Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet. I Knowledge Management, Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Chris- tensen (eds.). København: Børsen Forum. (4 sider) Bukh, Per Nikolaj; Niels Sandalgaard & Lars G. Dietrichson Benchmarking for controllere: Metoder, teknikker og muligheder. I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum. (12 sider) Locke, Edwin & Gary P. Latham Building a Practically Useful Theory of Goal Setting and Task Motiva- tion: A 35- Year Odyssey. American Psychologist, Vol. 57, No. 9, (12 sider) Thygesen, Niels Thyge & Emil Kampmann Tillid handler om benhård ledelse. Her kommer et bud på den ledelse, vi skal have meget mere af. Kronik i Kommunen. Side 13. (1 side) Weitzman M.L The New Soviet Incentive Model. Bell Journal of Economics. 1976, Spring, pp (7 sider) Supplerende litteratur Pedersen, Kjeld Møller; Mickael Bech & Mette Bork Hansen Incitamentsstyring i sundhedsvæsenet: Virkninger af øget takststyring og tilhørende incitamenter. Odense: Syddansk Universitetsforlag Smith, Peter C Formula Funding of Public Services. Oxon: Routledge Latham, G.P. (2007), Work motivation: history, theory, research and practice, Sage Publications, Thousand Oaks Gneezy, Uri & Aldo Rutstichini A fine is a price. Journal of Legal Studies, vol xxix, side 1-17 (17 sider) Heinesen, Eskil & C. Kolodziejczyck Statistisk model for udgifter vedrørende børn og unge med sær- lige behov. AKF Working Paper Milgrom, P. & J. Roberts Economics, Organizations and Management. Englewood Cliffs: Prentice- Hall [Kapitel 6, Moral Hazard and Performance Incentives, side = 24 sider] Overgaard, J. B. & K. E. Borau Økonomistyring i Danske Bank. I Økonomistyring, P.N. Bukh & S. Hilde- brandt (eds.). København: Børsen Forum Thygesen, N.T. & N.E. Kampmann Tillid på bundlinjen: Offentlige ledere går nye veje. København: Gyldendal Business!

Økonomi og ledelse: Udvikling af økonomistyringen Efteråret 2015

Økonomi og ledelse: Udvikling af økonomistyringen Efteråret 2015 Lektionsplan og fagbeskrivelse Økonomi og ledelse: Udvikling af økonomistyringen Efteråret 2015 Sted: AUB, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst Baggrund Fra tidligere at være orienteret mod overholdelse af

Læs mere

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING M ere end 400 kommunale økonom im edarbejdere og ledere har indtil videre deltaget på uddannelsen. Tilm eld dig efterårsholdet nu! FREMTIDENS ØKONOMISTYRING - Design og udvikling af kommunens økonomiske

Læs mere

REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Hotel Koldingfjord, torsdag d. 9. juni og fredag d. 10. juni 2016 COK afholder reunion og follow-up seminar for alle nuværende og tidligere deltagere

Læs mere

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Målgruppe for seminaret: Alle, der beskæftiger sig med virksomhedens budgetlægning. Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Et unikt og efterspurgt seminar,

Læs mere

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Mere end 400 kommunale økonomimedarbejdere og ledere har indtil videre deltaget på uddannelsen. Tilmeld dig efterårsholdet nu! FREMTIDENS ØKONOMISTYRING - Design og udvikling af kommunens styringsmodel

Læs mere

Offentlig Styring: Design af en ledelsesmodel

Offentlig Styring: Design af en ledelsesmodel Lektionsplan og fagbeskrivelse Offentlig Styring: Design af en ledelsesmodel Efteråret 2012 Sted: AUB, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst Per Nikolaj Bukh Baggrund Efter den økonomiske krise satte ind i 2008

Læs mere

Læseplan. Økonomistyring, ledelsesinformation og regnskabssystemer

Læseplan. Økonomistyring, ledelsesinformation og regnskabssystemer SDU, Samfundsvidenskab MPM/årgang 2013 3. semester 24. juni 2014 Læseplan Økonomistyring, ledelsesinformation og regnskabssystemer Underviser: Professor Terkel Christiansen Målgruppe: Valgfag til studerende

Læs mere

FORÅR 2015 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

FORÅR 2015 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING FORÅR 2015 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under

Læs mere

Session 1: marts 2010 (internat) Økonomistyringens udfordringer og muligheder Budget-, regnskabs- og bevillingsreformer

Session 1: marts 2010 (internat) Økonomistyringens udfordringer og muligheder Budget-, regnskabs- og bevillingsreformer Session 1: 11.-12. marts 2010 (internat) Modul 1 Modul 2 Økonomistyringens udfordringer og muligheder Budget-, regnskabs- og bevillingsreformer Session 2: 25.-26. marts 2010 Modul 3 Modul 4 Aktivitetsbaseret

Læs mere

State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under ledelse af professor Per Nikolaj Bukh.

State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under ledelse af professor Per Nikolaj Bukh. EFTERÅR 2014 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Virker økonomistyring?

Virker økonomistyring? Virker økonomistyring? Virker økonomistyring? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Med jævne mellemrum dukker nye økonomistyringsbegreber og metoder op.

Læs mere

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Design og udvikling af kommunens styringsmodel med fokus på effekt- og resultatbaseret styring State-of-the-art viden om økonomistyring i kommunerne. Et kursusforløb i foråret

Læs mere

Værdibaseret styring i det danske sundhedsvæsen muligheder og udfordringer. Mickael Bech Direktør, professor

Værdibaseret styring i det danske sundhedsvæsen muligheder og udfordringer. Mickael Bech Direktør, professor Værdibaseret styring i det danske sundhedsvæsen muligheder og udfordringer Mickael Bech Direktør, professor Gammel vin på nye flasker? 2 Hvad er værdibaseret styring? Måling af og opfølgning på outcome

Læs mere

ØKONOMISTYRING ANNO 2009

ØKONOMISTYRING ANNO 2009 Kursus i København d. 10. & 11. juni 2009 Kursus i Århus d. 15. & 16. juni 2009 Early bird rabat tilmeld dig inden 24. april og få 15% i rabat ØKONOMISTYRING ANNO 2009 de nye teknikker og metoder Økonomistyringens

Læs mere

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING EFTERÅR 2013 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under

Læs mere

ØKONOMISK STYRING I KOMMUNERNE

ØKONOMISK STYRING I KOMMUNERNE RENÉ ANSBØL ØKONOMISK STYRING I KOMMUNERNE introduktion til mål- og kontraktstyring, økonomistyringsværktøjer samt udfordringer i kommunerne 2. udgave KAPITEL 1 1 2 KAPITEL 1 KAPITEL 1 3 RENÉ ANSBØL Økonomisk

Læs mere

Master of Business Administration (MBA) på Aalborg Universitet

Master of Business Administration (MBA) på Aalborg Universitet Master of Business Administration (MBA) på Aalborg Universitet Baggrund for uddannelsen MBA-uddannelsen på AAU er udviklet på baggrund af et klart behov for erhvervsøkonomisk opkvalificering af professionelle

Læs mere

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Nu som et intensivt kursus på 8 dage FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Design og udvikling af kommunens styringsmodel med fokus på effekt- og resultatbaseret styring State-of-the-art viden om økonomistyring i

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Nu som et intensivt kursus på 8 dage FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Design og udvikling af kommunens styringsmodel med fokus på effekt- og resultatbaseret styring State-of-the-art viden om økonomistyring i

Læs mere

REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Hotel Koldingfjord, torsdag d. 8. juni og fredag d. 9. juni 2017 COK afholder reunion og follow-up seminar for alle nuværende og tidligere deltagere

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter 1 Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter Professor Aalborg Universitet, Danmark 2 Baggrund: Udvalgte artikler Mouritsen,

Læs mere

Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master of Public Management December 2011 Forårssemesteret LEDELSE Læseplan

Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master of Public Management December 2011 Forårssemesteret LEDELSE Læseplan Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master of Public Management December 2011 Forårssemesteret 2012 LEDELSE Læseplan Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen,

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Effektbaseret økonomistyring: Deltag i udviklingen af fremtidens økonomistyring i din kommune. Efteråret 2017 Et kursusforløb med professor Per Nikolaj Bukh FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

Læs mere

Organisationsteori Aarhus

Organisationsteori Aarhus Organisationsteori Aarhus Læseplan Underviser: Adjunkt Poul Aaes Nielsen Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne organisationsteori. Det teoretiske afsæt vil være generel organisationsteori,

Læs mere

Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet. Semesterbeskrivelse for 6. semester på HDR

Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet. Semesterbeskrivelse for 6. semester på HDR Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 6. semester på HDR Oplysninger om semesteret Skole: Økonomi og Ledelse Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning:

Læs mere

Organisationsteori. Læseplan

Organisationsteori. Læseplan Master i Offentlig Ledelse Efteråret 2011 Aarhus 23. juni 2011 Organisationsteori Læseplan Lokale: Bartholins Allé 7, Bygning 1330, lokale 038, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Underviser:

Læs mere

ØKONOMISTYRING OG CONTROLLING I PRAKSIS

ØKONOMISTYRING OG CONTROLLING I PRAKSIS Fra foråret 2016 præsenterer vi i samarbejde med reflexio P/S en nyudviklet version af vores populære kursus Den kommunale Controller. Med dette nye praksisorienterede kursus sætter vi fokus på økonomistyring

Læs mere

Logistik og Økonomistyring Læseplan

Logistik og Økonomistyring Læseplan Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Master i Redaktionel Ledelse, Efterårssemestret 2007 Logistik og Økonomistyring Læseplan 25. juni 2007 Direktør Carit Andersen Professor Hans Frimor Professor Steffen

Læs mere

FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015

FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015 Maj 2015 Managerial Accounting 1 Primær underviser: Thomas Borup Kristensen - borup@business.aau.dk Omfang: 5 ECTS undervisning i henhold til skema FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015 Kort beskrivelse af fag:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

METODE OG KILDER 5 76

METODE OG KILDER 5 76 5 METODE OG KILDER 76 UDVÆLGELSE AF CASEKOMMUNER Kriterier for caseudvælgelsen Casekommunerne er udvalgt på baggrund af Interviews med nøglepersoner Interviews med andre casekommuner Desk research Kontakt

Læs mere

SUCCES. med Balanced scorecard. Per Nikolaj Bukh Karina Skovvang Christensen. Gyldendal Business

SUCCES. med Balanced scorecard. Per Nikolaj Bukh Karina Skovvang Christensen. Gyldendal Business Per Nikolaj Bukh Karina Skovvang Christensen SUCCES med Balanced scorecard Gyldendal Business Indhold Forord 9 Tak 15 1. Indledning 17 1.1 Fra vision til handling 19 1.2 Hvad er balanced scorecard? 21

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

CENTER FOR PUBLIC LEADERSHIP // CENTER FOR PUBLIC LEADERSHIP EFFEKTBASERET LEDELSE OG STYRING I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

CENTER FOR PUBLIC LEADERSHIP // CENTER FOR PUBLIC LEADERSHIP EFFEKTBASERET LEDELSE OG STYRING I DEN OFFENTLIGE SEKTOR CENTER FOR PUBLIC LEADERSHIP // CENTER FOR PUBLIC LEADERSHIP EFFEKTBASERET LEDELSE OG STYRING I DEN OFFENTLIGE SEKTOR 2 // CENTER FOR PUBLIC LEADERSHIP VI VIL UDFORDRE OG OVERRASKE CPL udvikler ny viden

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

NEW PUBLIC LEADERSHIP // NEW PUBLIC LEADERSHIP VIDENSBASERET UDDANNELSE I LEDELSE OG EFFEKTSTYRING

NEW PUBLIC LEADERSHIP // NEW PUBLIC LEADERSHIP VIDENSBASERET UDDANNELSE I LEDELSE OG EFFEKTSTYRING NEW PUBLIC LEADERSHIP // NEW PUBLIC LEADERSHIP VIDENSBASERET UDDANNELSE I LEDELSE OG EFFEKTSTYRING 2 // NEW PUBLIC LEADERSHIP VIL DU VÆRE MED TIL AT SÆTTE EN NY DAGSORDEN FOR OFFENTLIG LEDELSE OG STYRING?

Læs mere

Virker knowledge management?

Virker knowledge management? Virker knowledge management? Virker knowledge management? Januar 2006 af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning Gammel vin på nye flasker? Med jævne mellemrum dukker

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Den makroøkonomiske udfordring

Den makroøkonomiske udfordring Den makroøkonomiske udfordring Den makroøkonomiske udfordring af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning Globaliseringen som fællesnævner Nogle gange betyder det nye

Læs mere

Når controllere benchmarker

Når controllere benchmarker Når controllere benchmarker Når controllere benchmarker af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet og adjunkt Karina Skovvang Christensen, kschristensen@econ.au.dk, Aarhus Universitet

Læs mere

Fremtidens Økonomistyring

Fremtidens Økonomistyring Fremtidens Økonomistyring Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel State of the art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et kursusforløb på masterniveau under ledelse af Professor

Læs mere

Forudsætninger Se 7 i Studieordning for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del ved Aalborg Universitet gældende fra 1. september 2016.

Forudsætninger Se 7 i Studieordning for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del ved Aalborg Universitet gældende fra 1. september 2016. Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 3. semester på HD 1. del Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning:

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2012, 2. semester 17. december 2012.

Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2012, 2. semester 17. december 2012. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2012, 2. semester 17. december 2012 Læseplan LEDELSE Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen,

Læs mere

Controlleren. Uddrag af artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Controlleren. Uddrag af artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Uddrag af artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Offentlig Styring: Design af en ledelsesmodel Foråret 2015 Sted: AUB, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst

Offentlig Styring: Design af en ledelsesmodel Foråret 2015 Sted: AUB, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst Lektionsplan og fagbeskrivelse Offentlig Styring: Design af en ledelsesmodel Foråret 2015 Sted: AUB, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst Baggrund Efter den økonomiske krise satte ind i 2008 har velstanden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 9

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 9 Kapitel 1. Økonomistyringens idé og formål... 11 Kapitlets læringsmål... 11 1.1. Hvad er økonomistyring?... 12 1.2. Beslutningsprocessens

Læs mere

State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et kursusforløb på masterniveau under ledelse af Professor Per Nikolaj Bukh.

State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et kursusforløb på masterniveau under ledelse af Professor Per Nikolaj Bukh. Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et kursusforløb på masterniveau under ledelse af Professor Per Nikolaj Bukh.

Læs mere

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE COK præsenterer i foråret 2016 et fire-dages kursusforløb i kommunal økonomi og decentral økonomistyring for decentrale ledere ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE FORÅR 2016 2 ØKONOMI

Læs mere

Baggrundsnotat, Nyt styringskoncept i Vejen Kommune 2016

Baggrundsnotat, Nyt styringskoncept i Vejen Kommune 2016 Baggrundsnotat, Nyt styringskoncept i Vejen Kommune 2016 Version 4, den 18-04 -16 Indledning Styring i Vejen Kommuner er en del af i direktionens strategiplan 2016-2017. Et nyt styringskoncept er en del

Læs mere

Lean i Administration og service

Lean i Administration og service Lean i Administration og service Akademiuddannelse med certificering Forstå Lean Bliv klædt på som Lean forandringsagent At implementere Lean Vedvarende succes Udbytterig uddannelse med sideløbende forbedringsprojekt

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE OPLÆGSHOLDERE Andreas Østergaard Poulsen, Senior Manager i BDO o o o Omfattende erfaring med indførsel af effektbaseret styring i offentlige organisationer Har bistået kommuner

Læs mere

Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til)

Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til) DANSK INSTITUT FOR UDDANNELSE KURSUSBESKRIVELSE: Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til) Efter kurset kan du føre en kompetent og konstruktiv dialog med ledelsen omkring de underliggende

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 3. semester.

Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Market Access: Aktører og Stakeholders

Market Access: Aktører og Stakeholders Market Access: Aktører og Stakeholders Dato: 11.- 13. marts 2014 Sted: Lif Uddannelse, Lersø Parkalle 101, 2100 København Ø Dag 1 tirsdag 11. marts 2014 Kaffe og morgenbrød 09.00 09.30 Velkomst, Introduktion

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Yderst relevant i forhold til den fokus der er på styring af

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard Preben Melander ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard

Læs mere

Læseplan Organisationsteori

Læseplan Organisationsteori SDU - Samfundsvidenskab MPM/årgang 2015 1. semester 3. august 2015 Læseplan Organisationsteori Undervisere: Ekstern lektor Poul Skov Dahl Lektor Niels Ejersbo Dette fag beskæftiger sig med centrale træk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere.

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere. Semesterbeskrivelse OID 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 5. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Fremtidens Økonomistyring

Fremtidens Økonomistyring Fremtidens Økonomistyring Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et kursusforløb på masterniveau under ledelse af Professor

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Aarhus Universitet Forårssemesteret 2011 Master i offentlig ledelse INNOVATIONSLEDELSE Undervisere: Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Professor Christian

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel November 2004 FORFATTERE Udviklingschef

Læs mere

Ph.d. projekt Økonomistyring på det specialiserede socialområde

Ph.d. projekt Økonomistyring på det specialiserede socialområde Ph.d. projekt Økonomistyring på det specialiserede socialområde Anne Kirstine Svanholt, Randers Kommune, ØDF, AAU, COK & KMD Randers Kommune Disposition Formål med projektet og organisering Tilgang og

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISTYRING I STATEN OG STYRELSER - UDVALGTE OG FORELØBIGE UNDERSØGELSESRESULTATER

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISTYRING I STATEN OG STYRELSER - UDVALGTE OG FORELØBIGE UNDERSØGELSESRESULTATER UNDERSØGELSE AF ØKONOMISTYRING I STATEN OG STYRELSER - UDVALGTE OG FORELØBIGE UNDERSØGELSESRESULTATER ET SAMARBEJDE MED HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS OG SAS INSTITUTE A/S, DANMARK STEEN NIELSEN, PALL RIKHARDSSON

Læs mere

Forløbskoordination i kommunalt regi

Forløbskoordination i kommunalt regi 21. april 2009 Forløbskoordination i kommunalt regi Martin Sandberg Buch cand.scient.adm. msb@dsi.dk Hvordan kommer man i gang? 1. Hvor er koordinationsproblemerne? 2. Hvad skal koordineres? 3. Hvilken

Læs mere

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE COK præsenterer i efteråret 2015 for første gang et fire-dages kursusforløb i kommunal økonomi og decentral økonomistyring for decentrale ledere ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

Læs mere

CSR Master Class. CSR Master Class er et samarbejde mellem FIU, CBS og Konventum

CSR Master Class. CSR Master Class er et samarbejde mellem FIU, CBS og Konventum CSR Master Class CSR Master Class er et samarbejde mellem FIU, CBS og Konventum ANSVARLIGHED. STRATEGI. VÆKST Hvordan kan CSR skabe værdi for mit faglige arbejde? CSR omfatter virksomheders indflydelse

Læs mere

Evaluering 6. semester foråret 2012

Evaluering 6. semester foråret 2012 Evaluering 6. semester foråret 2012 Afkryds hvilke kurser, du har fulgt på 6. semester: Evaluering af Valgfag: Finansielle markeder Hvordan vurderer du dine forudsætninger for at deltage i kurset? Dette

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Udfordringer for styringen på sundhedsområdet. DRG-konference 2017

Udfordringer for styringen på sundhedsområdet. DRG-konference 2017 Udfordringer for styringen på sundhedsområdet DRG-konference 2017 Politisk pres for fjernelse risiko for at regering kunne komme i mindretal 2 Aftale om suspension af produktivitetskravet i 2018 Konkret

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Evaluering, Offentlig styring, F15

Evaluering, Offentlig styring, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

RENE ANSB0L. 0konomisk styring i. - Introduktion til mal- og kontraktstyring, okonomistyringsvaerktojer samt udfordringer i kommunerne 1.

RENE ANSB0L. 0konomisk styring i. - Introduktion til mal- og kontraktstyring, okonomistyringsvaerktojer samt udfordringer i kommunerne 1. RENE ANSB0L 0konomisk styring i kommunerne - Introduktion til mal- og kontraktstyring, okonomistyringsvaerktojer samt udfordringer i kommunerne 1. U DG AVE Samfunds Litte ratur INDHOLD Forord 9 KAPITEL

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

DIPLOMCLASS DIGITALISERING

DIPLOMCLASS DIGITALISERING Fra strategi til handling DIPLOMCLASS DIGITALISERING - nye begreber at begribe med og værktøjer at handle med Diplomclass i Digitalisering Diplomclass i Digitalisering er en uddannelse på diplomniveau

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Implementering af afdelingsbaserede strategikort

Implementering af afdelingsbaserede strategikort Karnov HR (artikel 2) / udkast, august 2013 Implementering af afdelingsbaserede strategikort Af lektor Karina Skovvang Christensen, kschristensen@econ.au.dk, Aarhus Universitet & professor Per Nikolaj

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Service eller rentabilitet?

Service eller rentabilitet? Service eller rentabilitet? Adjunkt, cand. oecon. Per Nikolaj D. Bukh, Ph.D. Servicestyringsgruppen (Service businesses research unit) Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Bygning 350, DK-8000

Læs mere

Balanced scorecard på dansk

Balanced scorecard på dansk e-bog Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders erfaringer PER NIKOLAJ D. BUKH JENS FREDERIKSEN MIKAEL W. HEGAARD www.borsensforlag.dk BALANCED SCORECARD PÅ DANSK 3 Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber 2013 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer og værktøjer

Læs mere

DIPLOMCLASS DIGITALISERING. - fra strategi til eksekvering

DIPLOMCLASS DIGITALISERING. - fra strategi til eksekvering DIPLOMCLASS DIGITALISERING - fra strategi til eksekvering Diplomclass i Digitalisering Diplomclass i Digitalisering er en uddannelse på diplomniveau med teoretisk og praktisk indhold, samtidig med at der

Læs mere

Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring)

Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring) November 2012 Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring) Professor Per Nikolaj Bukh & Lektor Christian Nielsen Dette notat har til formål at give nogle generelle retningslinjer for, hvorledes

Læs mere

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy Positive Devicance Academy Træning og kurser Indholdsfortegnelse 1 Overblik... 1 2 Introduktion til PD som metode... 2 3 Træning i PD praksis... 4 4 Praktiske oplysninger... 7 1 Overblik PD Academy tilbyder

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

DIPLOMCLASS DIGITALISERING. - fra strategi til eksekvering

DIPLOMCLASS DIGITALISERING. - fra strategi til eksekvering DIPLOMCLASS DIGITALISERING - fra strategi til eksekvering Diplomclass i Digitalisering Diplomclass i Digitalisering er en uddannelse på diplomniveau med teoretisk og praktisk indhold, samtidig med at der

Læs mere