Økonomi og ledelse: Udvikling af økonomistyringen Efteråret 2015 Foreløbig plan med forbehold for ændringer Sted: AUB, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomi og ledelse: Udvikling af økonomistyringen Efteråret 2015 Foreløbig plan med forbehold for ændringer Sted: AUB, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst"

Transkript

1 Lektionsplan og fagbeskrivelse Økonomi og ledelse: Udvikling af økonomistyringen Efteråret 2015 Foreløbig plan med forbehold for ændringer Sted: AUB, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst Baggrund Fra tidligere at være orienteret mod overholdelse af regnskabsregler, kontrol af bevillinger, rammestyring, overholdelse af budgetter og dokumentation af forbrug samt realisering af politiske mål er der sket en be- vægelse mod øgede decentrale krav til brug og forståelse for økonomistyring, mere fokus på aktivitetsbase- ret økonomisk styring samt en sammenknytning af effekter og resultater med den økonomiske indsats. Dette blot for at nævne nogle af de ændringer, der kendetegner udviklingen. Det stiller krav om nye økonomistyringsmodeller og nye måder at arbejde med økonomistyring. Den klassi- ske regel- og budgetbaserede styring suppleres af nye styringselementer som for eksempel resultatstyring, effektstyring, målstyring, ratinger, evaluering, kontraktstyring, pay- for- performance, styring ved nye former for bevillingsmodeller og takstbaserede budgetmodeller. Der er ikke blot tale om et pres drevet af en række moderniseringsprogrammer og reformer. Men også uafhængigt af disse styringspres tager den offentlige sektors organisationer de nye modeller til sig Det stiller også krav til den måde ledere skal kunne arbejde med økonomistyring, og de kompetencer der er nødvendige. Faglige ledere skal i øget omfang kunne indgå i samarbejdsrelationer med andre specialister i strategi, økonomistyring og planlægning, og økonomistyringen skal være ledelsesmæssig relevant. Økono- mistyring er ikke længere alene konsekvensen af de ledelsesmæssige beslutninger, men er integreret med alle ledelsesprocesser, og ledere på alle niveauer skal kunne bruge økonomistyring som en naturlig del af deres daglige ledelsesarbejde. De offentlige virksomheders økonomiske struktur både på indtægts- og omkostningssiden vil i fremti- den i langt højere grad blive aktivitetsafhængige, ligesom en række af de opgaver, som offentlige institutio- ner traditionelt har varetaget, udsættes for konkurrence og opgaveomlægninger. Det er en udvikling, der skaber behov for nye styringsredskaber. Samtidig er de traditionelle styringsmodeller ikke tilstrækkelige til at give information om mål og strategier på en helheds- og fremtidsorienteret måde. Derfor supplerer mange offentlige virksomheder den traditionelle styring med indførelsen af andre typer styringsmodeller. Men der er brug for at udvikle en helhedsorienteret og sammenhængende økonomisk styringsmodel.

2 De nye styringsmodeller har potentialet til at skabe fokus på de rigtige aktiviteter og sikre både omkost- ningsbevidsthed og gode effekter i et konkurrencepræget styringsmiljø. Modellerne er imidlertid kun effek- tive under forudsætning af, at de tilrettelægges hensigtsmæssigt og med bevidsthed om deres indbyggede logikker samt mulige fordele og faldgruber. Uhensigtsmæssigt designede modeller kan medføre væsentlige ledelsesmæssige problemer, uhensigtsmæssige organisatoriske og personlige resultater, demotiverede medarbejdere og utilfredse brugere for slet ikke at tale om de omdømmemæssige og politiske konse- kvenser. Men det kræver specialistviden at kunne tilrettelægge den rigtige økonomistyringsmodel. De sidste 3-4 år har den markante trend været, at der er blevet sat fokus på evidens og effektbaseret sty- ring. De knappe ressourcer i både regioner og kommuner har øget behovet for at skabe mest mulig nytte af de offentlige aktiviteter både på kort og langt sigt. Komplicerede samspil mellem mange aktørers indsats på f.eks. sundheds- og socialområderne introducerer nye styringsmekanismer og styringsbehov. Derfor sætter vi særligt fokus på styringen af de svært styrbare områder, hvor eksempelvis udviklingen på det specialise- rede socialområde har betydet introduktionen af nye styringsprincipper. Det samme gør sig gældende på sundhedsområdet, hvor kommunerne i de kommende år får et stigende budgetansvar for borgernes sund- hed, hvad enten det drejer sig om behandlinger udført på sygehusene eller kommunernes egne aktiviteter i form af forebyggelse, genoptræning etc. Undervisningens formål I dette undervisningsforløb vil vi spænde fra præsentationer af helt konkrete teknikker til udvikling af god og effektiv økonomistyring i forskellige typer offentlige organisationer til diskussion af, hvilken rolle øko- nomistyringen har i den moderne offentlige sektor, hvilke konsekvenser forskellige økonomistyringsmodel- ler har, samt af hvordan vi skal designe og udvikle økonomistyring ved anvendelse af state- of- art teknikker. Økonomistyring omfatter mange teknikker og perspektiver, lige fra regnskab og konteringspraksis til resul- tatkontrakter og ledelsesrapportering. Dette fag har fokus på nogle af de mest centrale komponenter af økonomistyringsmodellen i den offentlige sektor. Undervisningen er struktureret omkring tre temaer, såle- des at det første seminar giver rammerne for at designe og udvikle en offentlige virksomhedens økonomi- styringsmodel. Desuden diskuteres omkostningsbegreber, driftsøkonomiske beslutninger offentlige virk- somheder samt principperne for design af en omkostningsmodel. På det andet seminar lærer deltagerne konkret at foretage omkostningsberegninger og udvikle en omkostningsmodel. Desuden tager vi fat på principperne for design af budget- og bevillingsmodeller. Dette vender vi tilbage til i det tredje seminar, hvor der er fokus på, hvordan den decentrale ledelsesmodel understøttes af den økonomiske styringsmo- del. Desuden diskuteres anvendelsen af benchmarking i en styringsmodel. Det er formålet, at undervisningen skal give inspiration og viden til at kunne deltage i udviklingen og indfø- relsen af nye økonomistyringsmetoder i alle former for offentlige og regulerede virksomheder. Der opnås indsigt i de nyeste metoder og teknikker vedrørende arbejdsmetoder og modeller. Endelig opnås et grund- lag for at kunne vurdere, hvad der kan forventes af økonomistyringsmodeller og tekniker i en moderne offentlig virksomhed. Den studerende skal i henhold til fagbeskrivelsen gennem dette fag tilegne sig og dokumentere opnåelse af: viden om og overblik over teoridannelser om økonomistyring, design og udvikling af økonomisty- ringsmodeller samt om omkostningsmodeller, budgetmodeller og benchmarking,

3 færdigheder til at udvikle nye økonomistyringsmodeller og - koncepter til forslag til konkret økono- mistyringspraksis i en specifik kontekst, så der tages hensyn til de konkrete strukturer og politikker. kompetence til at implementere aktivitetsbaserede omkostningsmodeller, taksbaserede bevil- lingsmodeller, benchmarking, bevillingsstyring og effektbaseret styring i offentlige virksomheder. Deltagernes forudsætninger i relation til fagets formål Dette fag er i princippet et økonomistyringsfag, men den primære målgruppe er offentlige ledere og altså ikke økonomimedarbejdere, der til dagligt arbejder med opfølgning, regnskabsaflæggelse og økonomiske analyser. Som leder vil man oftest have ansvar for en økonomisk budget og have behov for at træffe be- slutninger, hvori der også indgår økonomiske hensyn. Faget vil på den ene side styrke kompetencerne til at forstå driftsøkonomiske ræsonnementer i relation til omkostninger og budgettildeling, og på den anden side ruste lederne til at være i dialog med fagøkonomier, når nye økonomimodeller udvikles. Vi fokuserer i faget på to vigtige dele af økonomistyringen: Omkostningsmodeller samt budget- og tildelingsmodeller. Økonomi og ledelse: Udvikling af økonomistyringen (herefter benævnt Offentlig Økonomistyring= OØ) byg- ger videre på faget Offentlige Styring: Design af en ledelsesmodel (herefter benævnt Offentlig Styring=OS), som også udbydes som en del af MPG- uddannelsen ved Aalborg Universitet. Tilsammen giver de to fag grundlaget for at kunne arbejde med udvikling af fremtidens styrings- og ledelsesmodeller til imødekom- melse af nutidens behov for at skabe resultater og kvalitetsudvikling under stramme økonomiske rammer. Offentlig Styring har været udbudt med varierende fagindhold i foråret 2010 (F10), foråret 2011 (F11), ef- teråret 2012 (F12), foråret 2014 (F14) samt foråret 2015 (F15). I denne periode har styringsudfordringer og - praksis i de offentlige virksomheder udviklet sig ganske hastigt og faget indhold er blevet tilpasses i takt hermed. Derfor er det vigtigt, at være opmærksom på, at faget Offentlig Økonomistyring er udviklet som en overbygning til den udgave af Offentlig Styring, som blev udbudt i F14 og F15. Hvis man har fulgt Offentlig Styring i F12 vil der være en smule overlap mellem fagenes emnekredse, hvor- for deltagerne med denne baggrund anbefales at kontakte PNB omkring dette. Hvis man har fulgt Offentlig Styring i F10 eller F11 og nu ønsker at følge Offentlig Økonomistyring vil der være enkelte centrale emne- kredse, som man ikke har haft i undervisningen, hvilket indebærer at der vil være nødvendigt på egen hånd sætte sig ind i disse. PNB vil inden undervisningen give nærmere retningslinjer for dette i fald studerede fra de tidligere hold (F10 og F11) ønsker at følge Offentlig Økonomistyring. Undervisningens tilrettelæggelse Programmet er orienteret mod at give deltagerne nye kompetencer til at forstå og udvikle økonomisty- ringsmodeller, så økonomistyringen kan anvendes som et ledelsesredskab i alle typer offentlige og regule- rede virksomheder. Deltagernes erfaringer med økonomistyring og anvendelse af økonomistyringsmodeller vil løbende blive inddraget; og de praktiske erfaringer vil danne grundlag for diskussion af metoder, teknik- ker og teorier. Kursusprogrammet består af 3 intensive seminarer, der hver består af 1½ - 2 dags undervisning. Dette sva- rer til ca. 40 timers undervisning. Herudover udarbejder deltagerne en skriftlig opgave med udgangspunkt i kursets litteratur og undervisning og/eller egen ledelsespraksis. Samlet set vægter dette fag 6 ECTS svaren- de til 160 arbejdstimer fordelt på undervisning (ca. 40 timer), forberedelse i forbindelse med undervisnin- gen (ca. 70 timer), opgaveskrivning (ca. 40 timer) og eksamensforberedelse (ca. 10 timer).

4 Undervisningen er fleksibelt tilrettelagt og vil bestå af oplæg og præsentationer af metoder og teknikker samt teoretiske perspektiver og diskussioner. Der vil være enkelte indlæg og præsentationer fra eksperter og praktikere, ligesom mange konkrete eksempler vil blive inddraget, således at diskussionen undervejs i kurset kan bringes i anvendelse i forhold til en fælles praktisk referenceramme. Undervisningen er tilrettelagt således, at man vil kunne varetage sit sædvanlige arbejde på fleksibel vis. Det betyder, at de fleste moduler vil være bygget op således, at det ikke forudsættes, at et stort pensum er læst på forhånd, idet det med lige så stort udbytte kan læses efterfølgende. Men man skal dog også være indstil- let på, at det i forbindelse med nogle af modulerne kan være nødvendigt, at enkelte artikler eller andet materiale er læst inden undervisningen. Som grundlag for undervisningen uploades den angivne litteratur på First Class. Det drejer sig dels om en række praktisk orienterede artikler mv. om de teknikker og metoder, der undervises i, og dels omfatter materialet artikler mv. af mere teoretisk karakter. Herudover vil enkelte artikler, der indgår i pensum først bliver udleveret i forbindelse med undervisningen, idet disse specifikt skal læses efter bestemte dele af undervisningen er afviklet. Økonomistyring er et praksisfelt, og undervisningen vil være tilrettelagt, så den danner bindeled mellem de teoretiske funderede metoder og den praktiske udformning i konkrete offentlige virksomheder. Som ud- gangspunkt vil litteraturen ikke blive gennemgået i en traditionel forstand. En del af litteraturen indeholder metoder, teknikker og eksempler, som vil danne udgangspunkt for undervisningen, mens andre dele af forventes studeret på egen hånd. Dog vil nogle få artikler blive gennemgået mere detaljeret for at sikre den bedst mulige forståelse af de perspektiver, de bidrager med. Det supplerende materiale studeres efter behov i forbindelse med undervisningen eller efterfølgende i det daglige arbejde med udviklingen af nye styringsrutiner og - metoder (nærmere retningslinjer vil blive givet i forbindelse med undervisningen). Der vil inden afviklingen af de enkelte seminarer blive givet specifikke retningslinjer for, hvorledes deltagerne forventes at være forberedte. Desuden vil der blive givet vejledning i, hvordan materialet bedst studeres, herunder i hvilken rækkefølge artiklerne bedst læses. Undervisningen vil blive baseret på en fortløbende serie slides, som integrerer præsentationen af metoder og teknikker med en række konkrete praksisnære eksempler, øvelser og diskussionsspørgsmål samt uddyb- ninger af dele af litteraturen. Disse slides gøres ikke elektronisk tilgængelige, men udleveres fortløbende i forbindelse med undervisningen. Eksamen er individuel mundtlig prøve på baggrund af en skriftlig opgave på maksimalt 15 sider. Opgaven skal tage udgangspunkt i modulets begreber og kan være case- baseret. Ved bedømmelsen anvendes 7- trins- skalaen med ekstern censur. Der afsættes 30 minutter til prøven, inkl. votering. Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af den mundtlige og den skriftlige præstation. Kursusledelse & undervisere Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af dialogbaseret gennemgang af de faglige områder, oplæg og præsentationer samt øvelser og mini- cases. Det faglige ansvar varetages af Professor Per Nikolaj Bukh, som vil være til stede i løbet af hele forløbet og sørge for koordinering og udfoldelse af et lærende fagligt forløb:

5 Per Nikolaj Bukh (www.pnbukh.com) er professor ved Aalborg Universitet, hvor han beskæftiger sig med mål- og resultatstyring, benchmarking samt økonomistyring og strategi i både offentlige og private virk- somheder. Per Nikolaj har særlig ekspertise i design af økonomistyringsmodeller og har medvirket ved ud- vikling af nye økonomistyrings- og ledelsesmodeller i et stort antal virksomheder. Herudover har han udgi- vet omkring 20 bøger og mere end 300 artikler. Herudover vil der også være indlæg fra udvalgte eksperter og praktikere, idet du vil møde: Sune Asrild (SA) arbejder i Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet, hvor han koordinerer de indsatser om god økonomistyring i kommunerne, som regeringen og KL har aftalt i forbindelse med de seneste års økonomiaftaler. Sune har samtidig ansvaret for, at der løbende udarbejdes afrapporteringer fra arbejdet, som blandt andet kan indgå i forårets økonomiforhandlinger. Per Holm (PH) er udannet uddannet ingeniør og MBA. Han er administrerende direktør, Kolding Spildevand A/S og Christiansfeld Vand A/S har tidligere været ansat i den kommunale sektor, som rådgivende ingeniør og i entreprenørbranchen. Fokusområder i Pers beskæftigelse er ledelse, udvikling og implementering af strategier samt optimering af forretningsenheders performance. Han har ligeledes haft ansvaret for udar- bejdelse af aktivitetsbaserede omkostningsmodeller. Mette Jensen (MJ) er souschef i Koncernøkonomi, Region Midtjylland. Mette er uddannet cand. merc. og har indgående kendskab til økonomistyring på sygehuse og i regioner. Mette har tidligere været ansat som økonomichef på Regionshospitalet Randers. Hun arbejder bl.a. med styring som fremmer kvalitet, effektive patientforløb, budgetoverholdelse, incitamenter og brugerinddragelse. Mette har en central rolle i udvik- lingen af projekt Ny styring i et patientperspektiv, et projekt der har til formål at introducere en helt ny måde at styre sygehuse på. Brian Johansen (BJ) er økonomichef i Lolland Kommune og har en mangeårig erfaring med økonomisk sty- ring i den kommunale sektor. Han er uddannet cand. polit. suppleret med en projektlederuddannelse. Han har netop afsluttet en CBA ved Ålborg Universitet og afslutter MBA- uddannelsen i efteråret Brian har igennem de sidste par år arbejdet målrettet mod at reorganisere kommunens økonomiske styringsmodel. Undervisningsprogram Undervisningen består af tre intensive seminarer, der hvert afvikles over to dage. Planen for indhold, tids- plan og litteratur til de enkelte seminarer er nedenfor beskrevet mere detaljeret. Der tages forbehold for ændringer i planen. Seminar 1: Styring, budgetter og omkostninger Det første seminar præsenterer rammerne for af designe og udvikle en økonomisk styringsmodel i offentli- ge virksomheder. Vi diskuterer økonomistyringsbegrebet, hvordan det har udviklet sig i både private og offentlige virksomheder, samt den rolle økonomistyringen har i den offentlige sektor som del af den samle- de ledelsesmodel.

6 Ligeledes gives der en aktuel status på den økonomistyring og de udfordringer, som den styringsbaseret ledelse står overfor i offentlige organisationer. Endelig diskuteres baggrunden for sanktionsstyringen og den nye budgetlov, samt de konsekvenser denne har på kort og langt sigt for den offentlige lederrolle og indretningen af styringsmodellerne. Som den næste del af seminaret sættes fokus på omkostninger, omkostningsmodeller og driftsøkonomiske beslutninger i offentlige virksomheder. Der vil blive givet en kort gennemgang af en række centrale begre- ber relateret til en virksomheds økonomiske styring. Det drejer sig ikke blot om forskellen på omkostninger, udgifter og betalinger, men også om, hvordan alternativomkostninger, sambestemte og særbestemte om- kostninger mv. indgår i en beslutningsmodel. Med afsæt i driftsøkonomisk betragtning ser vi desuden på principperne for det erhvervsøkonomiske marginalræsonnement, idet dette kan danne grundlag for analy- ser og kalkulationer også i den offentlige sektor. For at få ledelsesmæssig effekt af et omkostningsregnskab kræves i særdeleshed en integration med prin- cipper og metoder til omkostningsfordelingen. Dette er nøglen til blandt andet beregning af omkostnings- bestemte takster og beslutninger om strukturtilpasninger, og til fastlæggelse af takster i budget- og bevil- lingsmodeller. Ligeledes er omkostningsmodellen omdrejningspunktet ved afregning af fællesomkostninger til driftsenheder, f.eks. i forbindelse med driften af administrative servicefællesskaber. Som den sidste del af dette modul introduceres, hvorledes en omkostningsfordeling baseret på Activity Based Costing (ABC) er opbygget, og hvorledes dette adskiller sig fra andre fordelingsprincipper. Vi ser des- uden på et konkret eksempel, hvor en omkostningsmodel baseret på ABC er udviklet i en offentlig virksom- hed. Seminar 1, første dag (torsdag den 13. august 2015) Velkomst, præsentation af programmet og deltagerne (PNB) Design af en økonomistyringsmodel: Begreber og metoder (PNB) Økonomistyring og ledelse i den offentlige sektor: Opsummering (PNB) Pause Grundbegreber i offentlige virksomheders økonomistyring (PNB) Frokost Erfaringer og perspektiver for god økonomistyring (SA) Kaffepause Omkostninger og omkostningsbegreber (PNB) Afslutning på 1. dag (PNB) Seminar 1, anden dag (fredag den 14. august 2015) Opsamling på gårsdagens emner (PNB) Kapacitet og driftsøkonomiske beslutninger (PNB) Introduktion til aktivitetsbaseret omkostningsstyring (PNB) Frokost Implementering af en Activity Based Costing- model (PH) Afslutning (PNB)

7 Litteratur Andersen, M. & C. Rohde Virksomhedens økonomistyring, 3. Udgave. København: Jurist- og Økono- miforbundets Forlag. (kapitel 1, side 9-24 = 13 sider, uddrag af kapitel 2 og 3: side 25-39, 47-55, = 30 sider) Bukh, Per Nikolaj Kan god økonomistyring sikre budgetoverholdelse? Tidsskrift for Dansk Sundheds- væsen, Vol. 89, No. 3, pp (5 sider) Bukh, Per Nikolaj & Lars G. Dietrichson Omkostningsregnskabets rolle i økonomistyringen. I Økono- mistyring, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum (32 sider) Bukh, Per Nikolaj & Poul Israelsen Activity Based Costing. I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). Kø- benhavn: Børsen Forum. (11 sider) Bukh, Per Nikolaj & Flemming Storgaard Kan budgetoverskridelser undgås? Danske Kommuner, No. 27, pp (2 sider) Bukh, Per Nikolaj Controller i den offentlige virksomhed: Særlige udfordringer? I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum. (8 sider) Bukh, Per Nikolaj Design af økonomistyring: Principper og modeller. I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum (24 sider) Bukh, Per Nikolaj & Klaus Akselsen Fremtidens økonomistyring - nutidens krav. Danske Kommuner, No. 1, pp (2 sider) Devoteam, BDO & Kora God økonomistyring i kommunerne - Kortlægning af økonomistyringen i 10 danske kommuner: Tværgående opsamling. Moderniseringsstyrelsen, maj (21 sider) Foged, Søren Kjær En effektevaluering af sanktionerne på danske kommuners regnskaber, Økonomi & Politik, Vol. 88, No. 1, pp Kaplan, Robert S Activity Based Costing and capacity. Teaching note no , Harvard Business School (10 sider) Supplerende litteratur Bjerre, Karsten S.; Eskil Heinesen & Christophe Kolodziejczyk Mere fair fordeling af midler til udsatte børn. Danske Kommuner, no. 13, pp (2 sider) Deloitte Kortlægning af økonomi- og virksomhedsstyring i udvalgte statslige institutioner. Samlet rapport, 24. oktober 2011, Deloitte Business Consulting. (21 sider) [Det kan vælges at læse denne rapport i stedet for de tilsvarende kortlægninger af økonomistyring i kommunerne] Kruse, Marie & Eskild Klausen Fredslund Beregning af interne takster og skyggepriser: Epilepsihospitalet Filadelfia. KORA, januar 2013 PWC Analyse af økonomistyring på 8 sygehuse. Samlet rapport, PWC, 19. februar [Det kan vælges at læse denne rapport i stedet for de tilsvarende kortlægninger af økonomistyring i kommu- nerne] (65 sider) Sandalgaard, Niels & Per Nikolaj Bukh Budgettets rolle: Skal vi ændre vores syn på budgetter og mo- tivation. Økonomistyring & Informatik 23:(5): (30 sider) Seminar 2: Aktivitetsbaseret styring og design af budgetmodeller

8 Der er begyndende erfaringer med Activity Based Costing (ABC) i flere offentlige virksomheder, men der er i alle offentlige organisationer en række områder, hvor der er behov for at udvikle en præcis viden om om- kostningsstrukturen. Ofte bliver ABC- modeller komplicerede og stiller store krav til både implementering og opdatering. Men sådan behøver det ikke være, da ABC er nogle simple og fleksible principper. I dette semi- nar vises principperne for, hvordan aktivitetsomkostninger og cost drivere fastlægges og vi ser på en kon- kret case, hvor deltagerne får mulighed for at beregne cost drivere og aktivitetsomkostninger. Herefter vises et eksempel på, hvordan aktivitetsbaseret omkostningsinformation kan anvendes i en budgetmodel. På seminaret anden dag vil vi se på principperne for designet af takstbaserede bevillings- og finansierings- modeller. Ofte taler man om takststyring, som et bestemt princip, hvilket er meget misvisende, da der er tale om en meget bred gruppe af modeller, der spænder fra case- baserede bevillingsmodeller (som det kendes i sundhedsvæsenets DRG- model) til kapitabaserede bevillingsmodeller (f.eks. bloktilskuddet), hvor det specifikke design af modeller bliver afgørende for, hvordan den fungerer i praksis. Vi vil starte med at gennemgå principperne og diskuterer, hvordan principperne kan anvendes i konkrete styringsmodeller, f.eks. uddannelsesområdet, ældreområdet, det specialiserede socialområde, folkeskolen eller indenfor sundhedsvæsenet. På det følgende seminar vender vi mere tilbage til principperne og deres anvendelse i forskellige situationer. Seminar 2, første dag (torsdag den 26. august 2015) Velkomst og introduktion til seminaret (PNB) Beregning af aktivitetsomkostninger: Introduktion til casen (PNB) Gruppearbejde med case (PNB) Frokost Plenumdiskussion af case, enhedspriser og omkostninger (PNB) Pause Enhedsprisbegrebet, aktivitetsbaseret styring og budgettering (PNB) pause Projektrapporten: Sparring i grupper (PNB) Afslutning på 1. dag (PNB) Seminar 2, anden dag (fredag den 27. august 2015) Opsamling på gårsdagens emner (PNB) Design af budgetmodeller (PNB) Budgetter og budgetstyring (BJ) Frokost Formelbaserede bevillingsmodeller (PNB) Afslutning (PNB) Litteratur Bjerre, Karsten S.; Eskil Heinesen & Christophe Kolodziejczyk Mere fair fordeling af midler til udsatte børn. Danske Kommuner, no. 13, pp (2 sider) Bukh, Per Nikolaj Kuglepennekompaniet: Den nye ABC- model. Undervisningscase. (10 sider)

9 Bukh, Per Nikolaj Time- Driven ABC: Nemmere og mere effektive ABC- modeller. I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum (38 sider) Cooper, Robin & Robert S. Kaplan Cost and Effect: Using integrated Cost Systems to drive profitabil- ity and performance, Boston: Harvard Business School Press. [Kapitel 12, ABC in Service Industries, pp ] (23 sider) Cokins, Gary Activity- Based Cost Management: An Executive s Guide. New York: Wiley. [Kapitel 3 + 9, side ] (75 sider) Heinesen, Eskil Midler til udsatte børn kan fordeles mere fair. AKF Nyt, nr. 1/marts 2011, side (2 sider) Kaplan, Robert S Time- Driven Activity- Based Costing. Teaching Note # , Harvard Business School. (10 sider) Kaplan, Robert S. & Michael E. Porter How to solve the cost crisis in health care. Harvard Business Re- view, Vol 89, No. 9, pp (17 sider) Mayston, D.J Devolved budgeting, formula funding and equity. Management Accounting Re- search. Vol. 9, pp (17 sider) Smith, Peter. C Formula funding of public services. Oxon: Routledge. (kapitel 1-3, side 1-59 = 59 si- der). Supplerende litteratur Argyris, C. & R. S. Kaplan Implementing new knowledge: the case of activity- based costing. Accoun- ting Horizons 8(3): Porter, Michael E What is value in health care. The New England Journal of Medicine, Vol. 363, No. 26, pp Milgrom, P. & J. Roberts Economics, Organizations and Management. Englewood Cliffs: Prentice- Hall Smith, Peter. C Formula funding of public services. Oxon: Routledge Seminar 3: Benchmarking og resultatstyring Vi forsætter i dette seminar temaet fra den sidste del af andet seminar, idet vi går mere i detaljer med mo- deller for fastlæggelse af bevillinger og budgetter til decentrale enheder, f.eks. skoler, hospitalsafdelinger eller sociale institutioner. Fokus er at udvikle en decentral ledelsesrum, som giver økonomiske frihedsgra- der til beslutninger og omkostningsbevidste handlinger. Dette giver anledning til at overvejelser omkring adgang til resultatudjævning mellem årene og overførsel af resultater (underskud såvel som overskud) mellem årene. Derfor ser vi specifik på, hvorledes sådanne principper kan struktureres. Med dette udgangspunkt gives en kort introduktion til betydningen af tillid i forbindelse med motivation og styring og det vises, hvordan budget- og regnskabsmodeller kan designes, så de fremmer retvisende forbrugsestimater.

10 Herefter er temaet benchmarking- baseret styring. Benchmarking betyder grundlæggende at sammenligne men bag dette simple princip gemmer der sig mange forskellige teknikker, metoder. Benchmarking an- vendes derfor på mange forskellige områder i den offentlige sektor både som grundlag for erfaringsudveks- ling og identifikation af forbedringspotentiale og som en del af styringen af de decentrale enheder. Lige- ledes er benchmarking ofte et element i den overordnede styring af ressourceforbrug og kvalitet i ydelser mellem f.eks. kommunerne eller sygehuse. De forskellige facetter af benchmarking vil blive illustreret med udgangspunkt i folkeskolen, hvor bench- marking af karaktergennemsnit, ungdomsuddannelsesfrekvenser og omkostningsdata er udbredte både i de enkelte kommuners diskussion af skolepolitik og struktur og i medier og folketingspolitikeres debat af folkeskolen. Vi ser desuden på principperne for, hvordan opnåede resultater kan justeres for socioøkono- miske faktorer, hvordan specialundervisningsområdet kan styres, og hvordan der kan opbygges nye bevil- lings- og resultatmodeller på området. Med udgangspunkt i et koordinerende arbejde i Danske Regioner, er der sat en række projekter i gang på sygehusene for at udvikle nye økonomistyringsmodeller, som indeholder økonomiske incitamenter til at forbedre resultaterne. De erfaringer, der vil blive opbygget ved disse projekter vil være meget centrale i relation til muligheden for at udvikle effektbaserede tildelingsmodeller på en række serviceområder. Souchef Mette Jensen, Region Midtjylland, vil i sit indlæg skitsere baggrunden for det paradigmeskifte, der er undervejs i sundhedsvæsenet. Mette vil præsentere rammerne for projekterne i de enkelte regioner samt de overordnede tanker, hvor der blandt andet trækkes på erfaringer fra svenske hospitaler samt fra Harvard Business School. Som afslutning på undervisningen er det afsat tid til et åbent tema. Hvis der er områder vi ikke har været tilstrækkeligt i dybden med eller, hvor tidsplanen var for stram kan vi vende tilbage hertil. Alternativt kan vi se på erfaringer med effektbaserede styringsmodeller. Seminar 3, første dag (torsdag den 10. september 2015) Velkomst og introduktion til seminaret (PNB) Mere om bevillinger, tildelingsmodeller og budgetter (PNB) Budgetoverførsel og bevillingsstyring (PNB) Frokost Benchmarking og resultatstyring (PNB) Kaffepause Anvendelser af benchmarking (PNB) Afslutning på 1. dag (PNB) Seminar 3, anden dag (fredag den 11. september 2015) Opsamling på gårsdagens emner (PNB) Styring i sundhedsvæsenet med udgangspunkt i Triple Aim- målsætningen (MJ) Erfaringer med effektbaserede styringsmodeller (PNB) Frokost Projektrapporter: Sparring i grupper Afslutning (PNB)!" /PNB

11 Litteratur Brødsgaard, Marie- Louise & Mathias Gjørling Hvorfor benchmarker kommunerne? Politik, Vol. 18, No. 1, pp Bukh, Per Nikolaj; Lars G. Dietrichson & Niels Sandalgaard Benchmarking i den offentlige sektor: Fra metoder og teknikker til regulering og styring. I Offentlig Økonomistyring, Per Nikolaj Bukh (ed.). Kø- benhavn: Børsen Forum. (31 sider) Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christesen Kan benchmarking fremme læring og videndeling? I Knowledge Management, Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen (eds.). København: Børsen Forum. (7 sider) Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet. I Knowledge Management, Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Chris- tensen (eds.). København: Børsen Forum. (4 sider) Bukh, Per Nikolaj; Niels Sandalgaard & Lars G. Dietrichson Benchmarking for controllere: Metoder, teknikker og muligheder. I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum. (12 sider) Locke, Edwin & Gary P. Latham Building a Practically Useful Theory of Goal Setting and Task Motiva- tion: A 35- Year Odyssey. American Psychologist, Vol. 57, No. 9, (12 sider) Thygesen, Niels Thyge & Emil Kampmann Tillid handler om benhård ledelse. Her kommer et bud på den ledelse, vi skal have meget mere af. Kronik i Kommunen. Side 13. (1 side) Weitzman M.L The New Soviet Incentive Model. Bell Journal of Economics. 1976, Spring, pp (7 sider) Supplerende litteratur Pedersen, Kjeld Møller; Mickael Bech & Mette Bork Hansen Incitamentsstyring i sundhedsvæsenet: Virkninger af øget takststyring og tilhørende incitamenter. Odense: Syddansk Universitetsforlag Smith, Peter C Formula Funding of Public Services. Oxon: Routledge Latham, G.P. (2007), Work motivation: history, theory, research and practice, Sage Publications, Thousand Oaks Gneezy, Uri & Aldo Rutstichini A fine is a price. Journal of Legal Studies, vol xxix, side 1-17 (17 sider) Heinesen, Eskil & C. Kolodziejczyck Statistisk model for udgifter vedrørende børn og unge med sær- lige behov. AKF Working Paper Milgrom, P. & J. Roberts Economics, Organizations and Management. Englewood Cliffs: Prentice- Hall [Kapitel 6, Moral Hazard and Performance Incentives, side = 24 sider] Overgaard, J. B. & K. E. Borau Økonomistyring i Danske Bank. I Økonomistyring, P.N. Bukh & S. Hilde- brandt (eds.). København: Børsen Forum Thygesen, N.T. & N.E. Kampmann Tillid på bundlinjen: Offentlige ledere går nye veje. København: Gyldendal Business!

Økonomi og ledelse: Udvikling af økonomistyringen Efteråret 2015

Økonomi og ledelse: Udvikling af økonomistyringen Efteråret 2015 Lektionsplan og fagbeskrivelse Økonomi og ledelse: Udvikling af økonomistyringen Efteråret 2015 Sted: AUB, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst Baggrund Fra tidligere at være orienteret mod overholdelse af

Læs mere

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Målgruppe for seminaret: Alle, der beskæftiger sig med virksomhedens budgetlægning. Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Et unikt og efterspurgt seminar,

Læs mere

Offentlig Styring: Design af en ledelsesmodel

Offentlig Styring: Design af en ledelsesmodel Lektionsplan og fagbeskrivelse Offentlig Styring: Design af en ledelsesmodel Efteråret 2012 Sted: AUB, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst Per Nikolaj Bukh Baggrund Efter den økonomiske krise satte ind i 2008

Læs mere

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Mere end 400 kommunale økonomimedarbejdere og ledere har indtil videre deltaget på uddannelsen. Tilmeld dig efterårsholdet nu! FREMTIDENS ØKONOMISTYRING - Design og udvikling af kommunens styringsmodel

Læs mere

FORÅR 2015 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

FORÅR 2015 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING FORÅR 2015 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under

Læs mere

State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under ledelse af professor Per Nikolaj Bukh.

State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under ledelse af professor Per Nikolaj Bukh. EFTERÅR 2014 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under

Læs mere

ØKONOMISTYRING ANNO 2009

ØKONOMISTYRING ANNO 2009 Kursus i København d. 10. & 11. juni 2009 Kursus i Århus d. 15. & 16. juni 2009 Early bird rabat tilmeld dig inden 24. april og få 15% i rabat ØKONOMISTYRING ANNO 2009 de nye teknikker og metoder Økonomistyringens

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015

FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015 Maj 2015 Managerial Accounting 1 Primær underviser: Thomas Borup Kristensen - borup@business.aau.dk Omfang: 5 ECTS undervisning i henhold til skema FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015 Kort beskrivelse af fag:

Læs mere

ØKONOMISK STYRING I KOMMUNERNE

ØKONOMISK STYRING I KOMMUNERNE RENÉ ANSBØL ØKONOMISK STYRING I KOMMUNERNE introduktion til mål- og kontraktstyring, økonomistyringsværktøjer samt udfordringer i kommunerne 2. udgave KAPITEL 1 1 2 KAPITEL 1 KAPITEL 1 3 RENÉ ANSBØL Økonomisk

Læs mere

Fremtidens Økonomistyring

Fremtidens Økonomistyring Fremtidens Økonomistyring Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel State of the art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et kursusforløb på masterniveau under ledelse af Professor

Læs mere

METODE OG KILDER 5 76

METODE OG KILDER 5 76 5 METODE OG KILDER 76 UDVÆLGELSE AF CASEKOMMUNER Kriterier for caseudvælgelsen Casekommunerne er udvalgt på baggrund af Interviews med nøglepersoner Interviews med andre casekommuner Desk research Kontakt

Læs mere

Controlleren. Uddrag af artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Controlleren. Uddrag af artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Uddrag af artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Fremtidens Økonomistyring

Fremtidens Økonomistyring Fremtidens Økonomistyring Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et kursusforløb på masterniveau under ledelse af Professor

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR

ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR Seminar på SAS Falconér, Frederiksberg, den 14. og 15. april 2008 Opnå resultatforbedringer ved ny økonomisk indsigt og brugbar viden ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR Nye ABC-modeller

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE OPLÆGSHOLDERE Andreas Østergaard Poulsen, Senior Manager i BDO o o o Omfattende erfaring med indførsel af effektbaseret styring i offentlige organisationer Har bistået kommuner

Læs mere

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer?

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? Controller i den offentlige sektor: særlige Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Håndbogens udgangspunkt

Læs mere

MBCE seminar d. 22. 23. september 2008 på Hotel Scandic Copenhagen. et seminar om nye teknikker og metoder

MBCE seminar d. 22. 23. september 2008 på Hotel Scandic Copenhagen. et seminar om nye teknikker og metoder MBCE seminar d. 22. 23. september 2008 på Hotel Scandic Copenhagen BEYOND BUDGETING et seminar om nye teknikker og metoder HOVEDUNDERVISER Fra Beyond Budgeting til effektiv budgettering Per Nikolaj Bukh,

Læs mere

Service eller rentabilitet?

Service eller rentabilitet? Service eller rentabilitet? Adjunkt, cand. oecon. Per Nikolaj D. Bukh, Ph.D. Servicestyringsgruppen (Service businesses research unit) Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Bygning 350, DK-8000

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Ph.d. projekt Økonomistyring på det specialiserede socialområde

Ph.d. projekt Økonomistyring på det specialiserede socialområde Ph.d. projekt Økonomistyring på det specialiserede socialområde Anne Kirstine Svanholt, Randers Kommune, ØDF, AAU, COK & KMD Randers Kommune Disposition Formål med projektet og organisering Tilgang og

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

Styringsmodeller på skole- og dagtilbudsområdet

Styringsmodeller på skole- og dagtilbudsområdet Styringsmodeller på skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsområdet er under forandring og oplever stadig stigende pres fra det politiske og administrative niveau i forhold til budgetoverholdelse

Læs mere

ØKONOMISTYRING I PRAKSIS

ØKONOMISTYRING I PRAKSIS KOMMUNAL EFTERÅR 2015 ØKONOMISTYRING I PRAKSIS COK og KL præsenterer i efteråret 2015 en praksisnær og anvendelsesorienteret uddannelse i kommunal økonomistyring Dyk helt ned i det kommunaløkonomiske maskinrum,

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Agenda Økonomifunktionen skal understøtte den strategiske økonomistyring som grundlag for effektive kommuner Vi mener, at økonomifunktionen skal

Læs mere

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Hanne Petersen StyringsAgenda 2014 18. september 1 DAGSORDEN 1. Styringsmæssige udfordringer 2. Den samlede styringsdagsorden

Læs mere

MMT3000 Efterårskonference 2015. MBA brush-up

MMT3000 Efterårskonference 2015. MBA brush-up MMT3000 Efterårskonference 2015 Fredag 30. oktober 2015 Comwell Kongebrogaarden, Middelfart MBA brush-up Bliv opdateret på de seneste trends i MBA verdenen Charles Møller Professor Poul Israelsen Professor

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Kan benchmarking fremme læring og videndeling?

Kan benchmarking fremme læring og videndeling? Kan benchmarking fremme læring og Kan benchmarking fremme læring og videndeling? af adjunkt Karina Skovvang Christensen, kschristensen@econ.au.dk, Aarhus Universitet og professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Økonomi- og omkostningsstyring

Økonomi- og omkostningsstyring Økonomi- og omkostningsstyring Nye vinde i økonomistyringen Et intensivt og målrettet kompetencegivende kursus for økonomimedarbejdere i de nye regioner Kursus i Århus forår 2007 52629_AAU_nye vinde.indd

Læs mere

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE COK præsenterer i efteråret 2015 for første gang et fire-dages kursusforløb i kommunal økonomi og decentral økonomistyring for decentrale ledere ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Yderst relevant i forhold til den fokus der er på styring af

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon Regeringens sundhedsstrategi Jo før jo bedre Tidlig

Læs mere

Vejledning for undervisere og studerende til. Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge

Vejledning for undervisere og studerende til. Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge Vejledning for undervisere og studerende til Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge Hermed fremsendes en vejledning til rapporten Myndighed og leverandør

Læs mere

MBCE seminar d. 10. 11. marts 2009 på Hotel Scandic Copenhagen. et seminar om nye teknikker og metoder

MBCE seminar d. 10. 11. marts 2009 på Hotel Scandic Copenhagen. et seminar om nye teknikker og metoder MBCE seminar d. 10. 11. marts 2009 på Hotel Scandic Copenhagen BEYOND BUDGETING et seminar om nye teknikker og metoder HOVEDUNDERVISER Fra Beyond Budgeting til effektiv budgettering Per Nikolaj Bukh, professor

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

ONSDAG DEN 22. APRIL 2015 (DAG 1)

ONSDAG DEN 22. APRIL 2015 (DAG 1) TCO/LCC KONFERENCE ONSDAG DEN 22. APRIL 2015 (DAG 1) 08:30-09:00 Ankomst, registrering og morgenmad 09:00-09:15 09:15-09:45 Åbning af konferencen JUC og Kammeradvokaten Forventninger til TCO Claudio Romanini

Læs mere

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard Preben Melander ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

DEN KOMMUNALE CONTROLLER

DEN KOMMUNALE CONTROLLER I foråret 2014 præsenterede vi en nyudviklet version af Den kommunale Controller i samarbejde med reflexio P/S. Evalueringerne efter første forløb viser meget tilfredse deltagere. Tilmeld dig efterårsholdet

Læs mere

Case undervisning et personligt syn og erfaringer. Jan Bartholdy Torsdag den 6/10-2005

Case undervisning et personligt syn og erfaringer. Jan Bartholdy Torsdag den 6/10-2005 Case undervisning et personligt syn og erfaringer Jan Bartholdy Torsdag den 6/10-2005 Dias 2 Min baggrund: MA i økonomi (Dalhousie University), ph.d. i økonomi (Queens University) (fields/comprehensives

Læs mere

Læringsspillet. R bust. gamemasteruddannelsen

Læringsspillet. R bust. gamemasteruddannelsen Læringsspillet R bust gamemasteruddannelsen Indledning På Gamemasteruddannelsen introduceres læringsspillets grundlæggende ele menter samt hvordan Gamemasteren faciliterer processen omkring læringsspillet

Læs mere

Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne

Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne Redigeret af: Lotte Bøgh Andersen Peter Bogetoft Jørgen Grønnegård Christensen Torben Tranæs Bidragydere: Lotte Bøgh Andersen - Peter Bogetoft - Jørgen

Læs mere

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Oktober 2002 Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Per Nikolaj Bukh & Mette Rosenkrands Johansen pndb@asb.dk & mrj@asb.dk www.pnbukh.com Handelshøjskolen i Århus Fuglesangs

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Læringsspillet. R bust. Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust

Læringsspillet. R bust. Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust Læringsspillet R bust Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust Sikkerheds- og beredskabskultur er ikke kun inde i vores hoveder. Den består og skabes hele tiden

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel November 2004 FORFATTERE Udviklingschef

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference tirsdag d. 17. til torsdag d. 19. august 2010 Lederudviklingsforløb

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Produktionsrådgiver planteavl

Produktionsrådgiver planteavl 1 / 9 PROGRAM for: Produktionsrådgiver planteavl Bliv bedre til at udfordre dine kunder, finde forbedringspunkter på den enkelte bedrift og bruge sammenligningstal aktivt i din rådgivning. På kurset får

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Udgifter til det specialiserede socialområde er stigende. Derfor er det vigtigere end

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Ansøgningsskema for nye studerende

Ansøgningsskema for nye studerende Ansøgningsskema for nye studerende Ansøgningsfrist 1. maj 2015 København, efterår 2015 Med forbehold for ændringer 1 Vejledning til ansøgningsskemaet for nye studerende Ansøgningsskemaet til MPG er præget

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

Sustainable Business Change Manager

Sustainable Business Change Manager Infomateriale Sustainable Business Change Manager Et meritgivende 6- ugers kursus i forandringsledelse og CSR ver. 2.0 Introduktion Hvad er CSR ver. 2.0? Fra velgørenhed 6l forretning At arbejde med samfundsansvar

Læs mere

EFTERÅR 2015 ØKONOMIKONSULENTEN

EFTERÅR 2015 ØKONOMIKONSULENTEN EFTERÅR 2015 ØKONOMIKONSULENTEN Få trænet din konsulentfaglighed og styrket dine processuelle og organisatoriske kompetencer inden for kommunikation, rådgivning og vejledning ØKONOMIKONSULENTEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sustainable Business Change Manager

Sustainable Business Change Manager Infomateriale Sustainable Business Change Manager En 5- måneders meritgivende uddannelse i forandringsledelse og CSR ver. 2.0 Introduktion Hvad er CSR ver. 2.0? Fra velgørenhed 6l forretning At arbejde

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune Maj 2013 Dagens Program Indledning og præsentation Kort introduktion til kortlægning og vurderinger De 6 temaer kortlægning og vurdering Afslutning Kortlægningen

Læs mere

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Folkeskolereformen: Nationale mål øget faglighed: - Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder:

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder: Kursus i Marketing, økonomistyring og rapportering (5 ECTS) Marketing, Management Accounting and Reporting Alle kursets elementer er samlæst mellem GBE3 og BAIT3 Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk

Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk 2 Effektiviseringsgevinsterne, kort fortalt 1. Forbedret økonomisk styringskapacitet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care 1 Professionshøjskolen Metropol Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care Omfang 10 ECTS point, 5 uger. Periode for afvikling af valgfaget Uge 31-35, 2012, begge uger inkl. Det vil sige,

Læs mere

Facilitering af innovative læreprocesser. FSUS den 4. november 2014

Facilitering af innovative læreprocesser. FSUS den 4. november 2014 Vi er Her indsættes videoklip, hvor er Anne Marie Hvor er Hanne Vores erfaringer Tværprofessionelle innovative forløb 2008 - : Robot, leg og læring Leg, læring og velfærdsteknologi (LLV) Innovation,

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere