FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling"

Transkript

1 FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 4. udgave 2014

2 Januar udgave Redaktion: Danske Malermestre Dansk Byggeri Malersektionen Fermacell Scandinavia Produktion: Adam Pade Tryk: Rosendahls Copyright: Danske Malermestre, Dansk Byggeri Malersektionen, Fermacell Scandinavia Eftertryk er kun tilladt med henvisning til FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling ISBN:

3 Forord Denne pjece omhandler Fermacells fibergipspladekonstruktioner med standard fibergipspla der monteret på stål- eller træunderlag. Konstruktioner med specialprodukter eller konstruktioner, hvor fibergipsplader kombineres med andre pladematerialer, er således ikke omfattet af denne pjece. Pjecen har blandt andet til formål at tydeliggøre og skabe større kendskab til grænsefla den mellem tømrer- og malearbejdet, hvilket generelt vil medføre en større forståelse for vigtigheden af, at eget arbejde udføres korrekt. Pjecen kan derfor være med til at højne kvaliteten af fibergipspladekonstruktioner. Ukorrekt montage og/eller ukorrekt spartelarbejde kan give vedvarende skavanker uanset udførelse af den afsluttende malebehandling. Pjecen kan med fordel anvendes af alle byggeriets parter, som har fået et samlet, værdifuldt materiale at arbejde ud fra. Ud over denne pjece henvises til Malerfagets Behandlingsanvisninger samt til Fermacells montagevejledning. Såfremt der måtte være spørgsmål eller kommentarer til pjecen, vil der altid være mulighed for at kontakte Danske Malermestre Tlf Dansk Byggeri Malersektionen Tlf Fermacell Scandinavia Tlf UDG

4 Indholdsfortegnelse Forudsætninger for et tilfredsstillende resultat...03 Planlægning af byggeprocessen Byggepladsens konditionering håndtering af fibergipsplader Skelet og underlag af træ Skelet og underlag stål Stål Planhed Enkelt lags fibergipspladebeklædning Spartling og overfladebehandling De 3 samlingsteknikker (spartelkantsamling, klæbefugesamling, spartelfugesamling) Afsætning og mål af tolerancer Montage af fibergipsplader...08 Montagearbejdets opfølgning, kontrol og aflevering Vægge...10 Montage af fibergipsplader, vægge Pladekanter Skruer Hjørnesamlinger Checkliste Lofter...18 Montage af fibergipsplader, lofter Checkliste montage af lofter placering af underlag Træ Stål Isolering Plademontage Fuger og afslutninger Spartling overfladebehandling...22 Indadgående hjørner samt overgang mellem fibergipsvæg og fibergipsloft Spartelarbejdet på fibergipsplader udføres efter følgende principper De 3 samlingsteknikker (spartelkantsamling, klæbefugesamling, spartelfugesamling) Fuger Fugning udført under malearbejde Udfaldskrav spartlede og malede overflader...27 Udfaldskrav spartlede overflader Udfaldskrav Færdigbehandlede overflader Reparationer af mindre skader...29 Proceskontrol for malebehandling...29 Bilag 1: Kvalitetsniveauer, Q1-Q4 oversigt...32 Bilag 2: Beskrivelse kvalitetsniveau Q1-Q Egne notater UDG

5 Forudsætninger for et tilfredsstillende resultat Planlægning af byggeprocessen En forudsætning for et korrekt udført fibergipspladearbejde omfattende underlag, plademontering og efterfølgende spartling og malearbejde er, at byggeprocessen er gennemtænkt og planlagt i alle faser. Det skal sikres, at der bygges tørt, ved hjælp af en omhyggelig afdækning, hurtig lukning af bygningen samt efterfølgende opvarmning og god ventilation (se BR10). Derudover skal der leveres og anvendes tørre materialer inden for normale leverancenormer og tolerancer. Fugtbelastning af især trækonstruktioner kan medføre, at det ikke er muligt at opnå de tolerancekrav, der stilles til det færdige arbejde, idet opfugtede konstruktioner, der udtørres, vil svinde og bevæge sig mere end normalt for tørre konstruktioner. Yderligere er der risiko for ved fugtige konstruktioner, at der kan opstå skimmelsvamp i konstruktionen. Fibergipsplader bør ikke anvendes i rum med længerevarende RF over 80 %. Byggepladsens konditionering Det skal sikres, at bygningen er tæt og tør. Det indebærer følgende: Der må ikke forekomme nedsivende vand gennem tag eller dækkonstruktioner. Der må ikke stå vand på gulvet. Det må ikke kunne regne ind gennem vinduesåbninger eller andre facadeåbninger. Der skal tages højde for temperatur og luftfugtighed på byggepladsen. Levering og opbevaring af fibergipsplader Transport skal, uanset vejret, udføres med overdækkede biler, så pladerne er tørre ef ter transporten. Hvis lastning og aflæsning udføres i regnvejr, skal dette foretages, så pladerne udsættes for et minimum af fugtpåvirkning. Eksempler på forholdsregler: Pakker med fipergipsplader bør ikke opbevares udendørs. Ved midlertidig placering udendørs skal der foreta ges den fornødne afdækning mod regn og fugt samt sørges for, at pallerne altid stilles på et jævnt og plant underlag. Afdæk pakker med fibergipsplader midlertidigt under truck- eller krantransport mellem bil og lager. Indstil lastning og aflæsning under kraf tige regnbyger. Plader, der er blevet fugtige, skal være udtørret igen, inden de monteres. Pla dernes ligevægtsfugtighed på 1,3 % indstilles automatisk efter ca. 48 timer ved en RF max. UDG

6 Forudsætninger for et tilfredsstillende resultat 70 % og en temperatur min. +15 C. Ved montage af fibergips må den relative luftfugtighed ikke overstige 70 %. Rumtemperaturen må ikke være mindre end +5 C. Fugt- og varmebelastning fra for eksempel støbte undergulve (slidlag/afretningslag etc.) skal være afsluttet inden, der fore tages spartling af pladesamlinger og flader. Er pladerne alligevel blevet opfugtet efter montage, skal der sørges for, at de bliver nedtørret til ligevægtsfugtighed, inden viderebehandling af dem påbegyndes. Ved samme lejlighed kontrolleres der, om pladerne som følge af opfugtningen er blevet beskadiget eller deformeret. I givet fald tages de fornødne forbehold for udfald, eller der foretages en udskiftning af plader i de berørte områder. Håndtering af fibergipsplader Det er vigtigt, at arbejdet tilrettelægges under hensyntagen til arbejdsmiljøet. Derfor skal regler for håndtering af fibergipsplader overholdes. Gældende regler for håndtering af gipsplader findes på BrancheArbejdsMiljørådets hjemmeside, Skelet og underlag af træ Træ til råhusets væg- og tagkonstruktioner leveres som almindelig handelsvare med et fugtindhold på ca. 18 %, hvilket betyder, at træet vil svinde under byggeperioden og ind i brugsperioden. Træ med et fugtindhold på ca. 12 % må anses for at være så stabilt, at risikoen for svigt i spartlede samlinger er minimal. Der skal benyttes træ af C18-kvalitet. Træets svind vil medføre en ændring af konstruktionens tolerancer, hvilket kan betyde, at en konstruktion udført i overensstemmelse med gældende regler og tolerancer efterfølgende ikke opfylder for eksempel malearbejdets indfaldskrav jvf. Q1-Q4. Bevægelser fra belastninger såvel statiske som dynamiske kan over tid medføre ændringer i planheden. Skelet og underlag af stål Stålprofiler har ingen fugtmæssige materialebevægelser og kun små temperaturmæssige materialebevægelser. Derimod vil loftprofiler af stål, som er monteret på eksempelvis en spærkonstruktion af træ, i en vis udstrækning følge spærtræets materialebevægelser, hvilket kan medføre synlige forandringer i overfladen. Stål Forudsætningerne for, at de beskrevne planheds- og stabilitetskrav, anført i denne pjece, kan opnås, er, at der anvendes Fermacell stålsystem eller tilsvarende DIN stål. Planhed Vær opmærksom på, at samlinger mellem stålprofilerne (for eksempel mellem stolper og skinner) giver en mindre fortykkelse, som vil være synlig på den færdige overflade. Afvigelse i planheden vil under påvirkning af strejflys i overfladens plan typisk forekomme som skyggevirkninger i områder omkring fodlister og omkring dør- og vinduesåbninger samt ved hjørner, hvor der er monteret hjørnespartelprofiler. 4 UDG

7 Forudsætninger for et tilfredsstillende resultat Kvalitetsniveauer: Q1, Q2, Q3 og Q4 Begreberne Q1, Q2, Q3 og Q4 dækker over forskellige æstetiske kvalitetsniveauer til den færdigbehandlede overflades udseende. Q1 beskriver det laveste kvalitetsniveau, og Q4 beskriver det højeste kvalitetsniveau. Formålet med begreberne er at sikre en vis overensstemmelse mellem bygherrens forventninger og de materialer, konstruktioner og metoder, som tilbydes i den udførende del af entreprisen. Der vil naturligvis her være en sammenhæng mellem krav, pris og slutresultat. Det er i denne pjece anbefalet, at der må forventes Kvalitetsniveau Q2, såfremt intet andet er aftalt mellem byggeprojektets involverede parter. Ved kvalitetskrav til den færdige overflade (Kvalitetsniveau Q3 og Q4) er det nødvendigt med spartelbehandling af hele overfladen (se bilag 1 side 28-31). Forudsætning for at opnå ovennævnte kvalitetsniveauer og stabilitet: Benyt Fermacell stålsystem eller tilsvarende DIN stål. Det anbefales, at det til et givent byggeprojekt fremgår af udbudsmaterialet, hvilket kvalitetsniveau der er aktuelt for de enkelte fibergipspladearbejder. I bilag 1 bagest i denne anvisning findes en samlet oversigt med eksempler på kvalitetsniveauer. Enkelt lags fibergipspladebeklædning De fleste fibergipspladekonstruktioner vil typisk være enkeltlagskonstruktioner, da disse i mange tilfælde vil kunne opfylde bygningsreglementets krav til både brand og lyd. Spartling og overfladebehandling Det er ikke muligt udelukkende med spartling hen over pladesamlinger og -stød at opnå en fuldstændig ensartet og jævn overflade, hvor der ikke vil være en vis skyggevirkning ved strejflys. OBS: Ekstra brede spartlinger ved samlinger, overfladebehandling med glasfilt og/eller anvendelsen af en malingstype med lav glansgrad vil nedsætte skyggevirkninger. Ved krav til den færdige overflade som ved kvalitetsniveau (Q1) og kvalitetsniveau (Q2) skal man være opmærksom på, at aftegninger/skyggevirkninger må forventes, især ved strejflys. Ved kvalitetskrav til den færdige overflade som ved kvalitetsniveau (Q3) og kvalitetsniveau (Q4) er det som minimum nødvendigt med skrabespartling (Q3) eller fuldspartling (min. 1.0 mm) (Q4). Skyggevirkninger ved strejflys eller specielle lysindfald kan ikke helt udelukkes. Se illustration side 7. UDG

8 Forudsætninger for et tilfredsstillende resultat Afsætning af mål og tolerancer Vær opmærksom på, hvorvidt de enkelte bygningsdele skal være i lod eller vage. Afsætning af lodrette og vandrette mål må ikke afvige med tolerancer på mere end +/- 3 mm. Kravene til planhedstolerancer for overflader på vægge og lofter: Lempet klasse Normal klasse Skærpet klasse Q1 Q2 Q3 Q4 Måling af planhed Måling af tolerancer på såvel halvfærdige som færdige overflader udføres med en 2 meter retholt med for eksempel 20 mm høje bolte i begge ender. Retholt skal kunne placeres hvorsomhelst på overfladen, men således at boltene ligger an på overfladen. Målemetode Hvis tolerancekravet eksempelvis er fastsat til maks. 3 mm for den færdigbehandlede overflade, kontrolleres overfladen med en 2 m langt retholt med 20 mm høje bolte i hver ende. Planhedsklasser Overflader på stålunderlag Overflader på træunderlag +/- 5 mm +/- 3 mm +/- 2 mm +/- 2 mm +/- 8 mm +/- 5 mm +/- 3 mm Afvigelserne måles fra retholt og ind på overfladen. Alle målene fra retholt og ind til overfladen skal ligge mellem 23 mm og 17 mm. Hvis ikke andet er nævnt i udbudsmaterialet, arbejdes der efter Q2. Planhedstolerance følger med i det færdige malearbejde. 6 UDG

9 De 3 samlingsteknikker Spartelkantsamling Fibergipsplader med spartelkanter spartlet med Fermacell fugespartel eller Fermacell Sk spartel Skru fast eller montér med klammepistol. Spartelkanten fyldes med Fermaell fugespartel eller fermacell Sk spartel og papir-båndet ilægges. Tørring. Efter tørring af 1. gang spartling samt brug af papirbånd spartles med Fermacell fugespartel eller fermacell Sk spartel. Spartl efter med f. eks. Fermacell finspartel. Klæbefugesamling Retkantede fibergipsplader stødt tæt sammen med klæbefuge Skru fast eller montér med klammepistol. Påfør klæbefuge. Skrab af efter afhærdning. Spartl efter med f. eks. Fermacell finspartel. Spartelfugesamling Retkantede fibergipsplader med en afstand på 5-7 mm helt udfyldt med Fermacel fugespartel Skru fast eller montér med klammepistol. Afstand på 5-7 mm. Spartl helt ud med Fermacell fugespartel. Tørring. Spartl efter med f. eks. Fermacell finspartel. UDG

10 Montage af fibergipsplader Maksimale centerafstande for underlag: Anvendelsesområde/ Konstruktionsart Pladetykkelsens multiplikator Maksimale centerafstande for underlag i mm afhængig af pladetykkelsen t t = 10 mm t = 12,5 mm t = 15 mm t = 18 mm Lodrette flader (300 mm i vådrum) 900 Vandrette flader Beklædning af skråvægge (10-50 hældning) UDG

11 Montagearbejdets opfølgning, kontrol og aflevering Opfølgning eller kontrol på arbejdets udførelse, hvor der indgår fibergipsplader, varierer alt efter hvilke funktioner, for eksempel brandog lydkrav eller bærende funktioner, der er tillagt bygningsdelen jvf. projektet. Kontrolmetode og -omfang af fibergipspladekonstruktioner med særlige funktioner vil fremgå af projektets udbudskontrolplan. Planhedsklasse (se også side 6) for arbejdets udførelse bør være fastlagt og fremgå af projektmaterialet. I denne publikation er der lagt vægt på almindelige fibergipspladekonstruktioner, hvor arbejdet udføres på en faglig korrekt måde, og hvor udfaldskrav, over for efterfølgende fag, sikres i overensstemmelse med efterfølgende checklister. Montageanvisning Arbejdet udføres i henhold leverandørens montageanvisning. Rengøring Overflader, der er tilsmudsede med for eksempel jord, støv, mørtel, fliselim og lign. skal rengøres, inden overfladen bliver meldt klar til malebehandling. Rengøringen udføres af den, som har forårsaget tilsmudsningen. I malerfagets ydelsesbeskrivelser er afstøvning før grunding inkluderet. Overskydende lim fjernes af tømrer. UDG

12 VÆGGE Montage af fibergipsplader, vægge Montage ved rumhøje plader: Pladerne monteres lodret og fastgøres på stål kun til de lodrette stolper i underkonstruktionen. På underskonstruktion af træ fastgøres også til top- og bundrem. Montage ved små plader (mindre end rumhøjde): Pladerne monteres lodret eller vandret i løbende forbandt. Forskydning min. 200 mm. Vandrette pladesamlinger (ét pladelag): Klæbede kantsamlinger understøttes ikke. Vedrørende kantsamlinger i øvrigt henvises til leverandørens anvisning. Montage ved to eller flere pladelag: 1. lag stødes stumpt sammen og fastgøres til underskonstruktionen. 2. pladelag forskydes én stolpe eller min. 200 mm. Fastgøres direkte til 1. lag med spre deklammer eller skruer. Alternativt fastgøres til underkonstruktionen. Vandrette samlinger understøttes ikke yderligere ved underliggende pladelag. A. Montage af ét lag lodret løbende forbandt. B. Montage af to lag lodret løbende forbandt forskudt én stolpe. Pladestørrelse skal fremgå af udbudsmaterialet. Fremgår pladestørrelse ikke, tages der udgangspunkt i 900x2500 mm plader! C. Montage af ét lag vandret løbende forbandt. 10 UDG

13 VÆGGE Pladekanter Fibergips produceres med 2 typer kantudformning: Spartelkant (forsænket kant) På 2 eller 4 sider, til spartling med armering Retkant (standard) Til limfuge (0-1mm) eller spartelfuge (5-7mm) Spartelkant til armering og spartling. Retkant til limfuge. Retkant til klæbefuge. Eksempel på montage af plader i småformat. UDG

14 VÆGGE Montage af fibergipsplader, vægge Fastgørelse af fibergipsplader, vægge Fibergips kan monteres på underkonstruktion af træ med klammer, søm eller fibergipskruer. Montage på stål foretges kun med fipergipsskruer. Fibergips monteres symmetrisk om underkonstruktionen. Ved to eller flere lag forsky des det/de yderste lag i forhold til det underliggende lag. Som udgangspunkt fastgøres 1. pladelag altid helt til underkonstruktionen med: Klammer/ søm indbyrdes afstand 200 mm eller skruer 250 mm. 2. lag fastgøres direkte til første lag med spredeklammer indbyrdes afstand 150 mm i rækker pr. 400 mm eller skruer med indbyrdes afstand 250 mm og rækker pr. 400 mm. 12 UDG

15 VÆGGE Montage af fibergipsplader, vægge Dørhuller/vindueshuller Dørhuller udføres så vidt muligt med pladesamlinger inde over døråbningen og ikke i flugt med døråbningens kanter (se ill. I og II). Dog skal samlingen placeres mindst 200 mm fra døråbningens kant. Skruer Skrueafstande Skruer skal placeres i en afstand af min. 10 mm fra langkanter og min. 50 mm fra et hjørne. Der skal typisk regnes med skruer pr. m 2. Ved underkonstruktion af stål skrues hverken i top- eller bundskinne. Undersænkning Skruehovederne skal være sænket under fiber- gipspladens overflade. Skruehovedet må ikke undersænkes mere end 2 mm. Grater (rosetter) fra skruehoveder fjernes inden videre behandling (maler). Bits Hvis en skrue får ødelagt sin overfladebehandling, er der risiko for rustgennemslag fra skruehovedet. Det er derfor vigtigt, at der ikke arbejdes med slidte bits i skruemaskinen. Skruer Skruer skal være specielt egnede til fibergips. Anvend kun skruer som foreskrevet af den enkelte fibergipspladeleverandør. I II III Må kun udføres med limfuge (klæbefuge). UDG

16 VÆGGE Hjørnesamlinger Indadgående hjørnesamlinger Hjørnesamling til fugning Stump hjørnesamling Udadgående hjørnesamlinger Udadgående hjørne til spartling Stump hjørnesamling (udføres med limfuge) Indadgående hjørner fuges af tømrer (Q1-Q4); Q3 og Q4 armeres efterfølgende med sparteltape. For opnåelse af Q2, Q3 og Q4 monteres spartelprofiler (maler) 14 UDG

17 VÆGGE Checkliste montage af vægge Det underlag, som fibergipsplader opsættes på, kan bestå af træ eller stål. Placering og underlag Placering at væggen er placeret korrekt i henhold til projekttegningerne. Dørplacering at dørhullerne er afsat korrekt i henhold til projekttegningerne. Underlag at underlaget for skinnerne er rent og tilstrækkeligt plant, således at der kan opnås tæt kontakt mellem skinne og underlag. Skeletopstilling Skinne- eller remmontage at skinner/remme er fastgjort til underlaget pr. maksimalt 700 mm eller efter leverandørens anvisninger, samt at fastgørelserne har fornøden styrke. at skinnernes tætningsdug eller gummi lister er intakte og ikke beskadigede. at skinnerne er samlet ende mod ende, og ende mod kant ved hjørner. at bund- og topskinner/remme er placeret korrekt, så skelettet står i lod. Lægtemontage at lægterne er placeret med korrekt afstand afhængig af vægtype c/c 300 (for eksempel vådrum 1 lag 15 mm) eller efter leverandørens anvisninger. at lægterne står i lod i begge retninger. at lægterne er fastholdt i begge retninger ved friktion eller hvis påkrævet, er fikseret med tang. at der er monteret og fastgjort lægte eller skinne mod tilstødende konstruktion med maksimal fastgørelsesafstand som top- eller bundskinner/remme. Fugtindhold at fugtindholdet i underlag af træ er kontrolleret og under den pågældende fugtgrænse, 12 %. UDG

18 VÆGGE Checkliste montage af vægge Forstærkninger at der er udført forstærkninger omkring døre med trælægter eller forstærkningslægter i henhold til leverandørens anvisninger. at der er udført udvekslingsskinne mv. over døråbninger. Montering af tilbehør at der er placeret forstærkninger, hvor der skal ophænges tunge genstande. Eller det kontrolleres, at styrken i fibergipsen er tilstrækkelig i forhold til den angivne last. Generelt at gennemføringer for el, ventilation mv. er korrekt udført og er tætte. at brand- og lydtilslutninger er korrekt udført. Isolering Tykkelse at isoleringstykkelse og type er korrekt. at isolering er korrekt tilskåret, således at den passer nøjagtigt ind mellem lægterne og fastholdes ved stram tilpasning mellem lægterne. Plademontage Pladesamlinger at der er anvendt korrekt pladetype, -tykkelse og korrekt antal lag. at pladesamlinger er forskudt min. 200 mm i forhold til første lag. at kantsamlinger er udført i henhold til leverandørens anvisning, samt at der ikke er unødigt mange pladesamlinger. Pladestøds placering at pladestød er placeret midt på underlag. Pladestøds tæthed Generelt det sikres: at kantsamlinger er forskudt i forhold til foregående række. at tværfuger er parallelle med det indfaldne lys, når det er teknisk muligt. Ved spartelkanter (forsænkede kanter) det sikres: at pladekanter stødes tæt sammen. At kantsamlinger udføres i henhold til leverandøranvisning. Ved spartelfuge (retkant) det sikres: at afstanden mellem pladekanterne er minimum 5-7 mm (eller 0,5 x pladetykkelsen). at udførelse sker i henhold til leverandørens anvisning. 16 UDG

19 VÆGGE Checkliste montage af vægge Ved klæbefuge (retkant) det sikres: at afstanden mellem pladerne er mindre end 1 mm og at fugen er helt udfyldt med klæbefuge. Pladesamlinger ved åbninger at spartlede pladesamlinger i yderste lag er forskudt over åbninger. Skrueplacering og indskruning at der er anvendt rigtig skruetype, søm eller klammer. at længder på befæstigelsesmidler er korrekte. at skruer er placeret maks. c/c 250 mm eller efter leverandørens anvisninger. at søm eller klammer er placeret maks. c/c 200 mm eller efter leverandørens anvisninger. at afstand til pladekant er korrekt. at skruer er undersænkede, uden at disse sidder for dybt (maks. 2 mm) Fuger og afslutninger Akustisk fugning at fugebredden er 7-10 mm. at fugeunderlaget er rengjort. at fuger er korrekt udført hele vejen rundt. I øvrigt henvises til fugeguiden.dk. Klargøring til spartling/planhed for brede fuger ved samlinger og tilstødende bygningsdele (over 4 mm) er udbedret ved spartling med egnet spartelmasse til fibergips inden aflevering. at montøren har udbedret skader mv. ved spartling med hærdende spartelmasse, inden aflevering til maleren. Ved skader, som ikke umiddelbart kan spartles, må der påregnes isætning af passtykke (udlusning), eller evt. udskiftning af hele plader. Fibergipspladens overflade Det efterses: om eventuelle skader eller oprifter på pladerne kan udbedres ved spartling, eller der skal foretages hel eller delvis udskiftning af plader. Fibergipspladens planhed at overfladen efter montage fremtræder plant i henhold til den valgte planhedsklasse. UDG

20 LOFTER: Montage af fibergipsplader, lofter Loftsmontage Pladerækker monteres i løbende forbandt med en forskydning på mindst 200 mm (krydssamlinger må ikke forekomme). Vedrørende kantsamlinger henvises til leverandørens anvisning. I tilfælde af 2 lag kan 2. lag monteres på tværs af første lag, eller som minimum forskydes én bærelægte. Pladesamlinger forskydes minimum 200 mm. Som udgangspunkt fastgøres 1. pladelag altid helt til underkonstruktionen med klammer/søm indbyrdes afstand 150 mm eller skruer 200 mm. 2. lag fastgøres direkte til første lag med spredeklammer med indbyrdes afstand 120 mm i rækker pr. 400 mm eller skruer med indbyrdes afstand 150 mm og rækker pr. 400 mm. Alternativt hæftes det inderste lag med en indbyrdes afstand på ca. 300 mm og 2. lag fastgøres helt til underkonstruktionen, som for ét pladelag. Visse producenter stiller krav om understøtning af kortkantsamlinger. A. Længdemontage af 1 pladelag B. Tværmontage af 1 pladelag Ved strejflys må forventes skyggevirkninger 18 UDG

21 LOFTER Checkliste montage af lofter Lofter på træ- eller stålforskalling anvendes typisk i to situationer: Direkte opsatte lofter under betondæk. Direkte opsatte lofter under tagspær, under træbjælkelag eller ståletagedæk. Montageprocessen er stort set identisk for de to situationer og er derfor udarbejdet som et fælles checklisteemne. Den forskalling, som fibergipsplader opsættes på, kan bestå af en træ- eller stålkonstruktion. Placering og underlag Højdeplacering af underlag at underlaget for loftet ligger i den projekterede kote. Afstand mellem spær/bjælker at den valgte lægte- eller profildimension svarer til den aktuelle spær/bjælkeafstand. Der henvises til leverandørens anvisninger. Underlag at underlaget til pladerne er plant i henhold til den valgte planhedsklasse, eller om der skal foretages opretninger. Dimension af lægte/profil Yderligere specifikationer for vejledende dimensioner indhentes hos leverandøren af fibergipspladerne. Træ Fugtindhold at fugtindholdet i underlag af træ er kontrolleret og under den pågældende fugtgrænse, max 12 % fugtindhold samt C18 mærker/kvalitet. Stål Fermacell stålsystem eller tilsvarende DIN stål. Montering af tilbehør at der er placeret forstærkning, hvor der skal ophænges tunge genstande. Eller det kontrolleres, at styrken i fibergipsen er tilstrækkelig i forhold til den angivne last. Gennemføringer at gennemføringer for el, ventilation mv. er korrekt udført og er tætte. Isolering Tykkelse at isoleringstykkelse og type er korrekt. at isolering er korrekt tilskåret, således at den passer nøjagtigt ind mellem lægterne og fastholdes ved stram tilpasning mellem forskallingerne. UDG

22 LOFTER Checkliste montage af lofter Plademontage Pladesamlinger at der er anvendt korrekt pladetype, -tykkelse og korrekt antal lag. at pladesamlinger er forskudt min. 200 mm. at ikke-understøttede samlinger til spartling er udført i henhold til leverandøranvisning, samt at der ikke er unødigt mange pladesamlinger. Pladestøds placering at pladestød er placeret midt på underlag. Pladestøds tæthed Generelt det sikres: at kantsamlinger er forskudt i forhold til foregående række. at tværsamlinger er parallelle med det indfaldne lys, når det er teknisk muligt. Ved spartelkanter (forsænkede kanter) det sikres: at pladekanten stødes tæt sammen. At kantsamlinger udføres i henhold til leverandøranvisning. Ved spartelfuge (retkant) det sikres: at afstanden mellem pladekanterne er minimum 5-7mm (eller 0,5 x pladetykkelsen). at udførelse sker i henhold til leverandøranvisning. Ved limfuge (retkant) det sikres: at afstanden mellem pladerne er mindre end 1mm og at fugen er helt udfyldt med klæbefuge. Skrueplacering og indskruning at der er anvendt rigtig skruetype, søm eller klammer. at længder på befæstigelsesmidler er korrekte. at skruer er placeret maks. c/c 200 mm eller efter leverandørens anvisninger. at søm eller klammer er placeret maks. c/c 150 mm eller efter leverandørens anvisninger. at afstand til pladekant er korrekt. at skruer er undersænkede, uden at disse sidder for dybt (maks. 2 mm). Fibergipspladens overflade Det efterses: om eventuelle skader eller oprifter på pladerne kan udbedres ved spartling, eller der skal foretages hel eller delvis udskiftning af plader. Fibergipspladens planhed at fladen efter montage fremtræder plan i henhold til den valgte Q- klasse UDG

23 LOFTER Checkliste montage af lofter Fuger og afslutninger Akustisk fugning at fugebredden er 7-10 mm. at fugegrundlaget er rengjort. at fuger er korrekt udført hele vejen rundt. I øvrigt henvises til fugeguiden.dk (FSO). Ved skader, som ikke umiddelbart kan spartles, må der påregnes isætning af passtykke (udlusning), eller evt. udskiftning af hele plader. Montage af fibergipslofter på træ- eller stålforskalling er beskrevet i fibergipsproducenternes informationsmateriale. Det underlag, som fibergipsplader opsættes på, kan bestå af træ eller stål. UDG

24 Spartling OVERFLADEBEHANDLING Indadgående hjørner samt overgang mellem fibergipsvæg og fibergipsloft For at opnå bedst mulig holdbarhed skal indadgående hjørner og overgang (ved Q3 og Q4) mellem fibergipsloft og fibergipsvæg armeres og spartles. Brug kun egnet/anbefalet spartelmasse fra leverandøren af fibergipspladerne, såfremt der armeres. Papirstrimlen skal lægges i den våde spartelmasse i alle pladesamlinger i overgange mellem loft og væg samt i indadgående hjørner ved Q3 og Q4. Spartelarbejdet på fibergipsplader udføres efter nedenstående principper: Spartling af plader med forsænkede kanter Plader med forsænkede kanter ska ber en rende med plads til spartelstrimmel og spartelmasse, når de er monteret kant mod kant. Spartlingen udføres over en bredde på op til 300 mm, for at resultatet skal blive tilfredsstillende (Q2, 3 og 4). Brug kun egnet/anbefalet spartelmasse fra leverandøren af fibergipspladerne. 1. Generelt fjernes toppe og grater inden videre behandling 2. Ilægning af spartelmasse 3. Ilægning af papirstrimmel 4. Tørring 5. Spartling 6. Tørring Hjørneskinne/spartelhjørneprofil at der er monteret hjørneskinner på udadgående hjørner (Q2, 3 og 4). at fibergipspladernes hjørner, større eller mindre end 90, er understøttet og omhyggeligt tilskåret før malerens opsætning af for eksempel Multiflex- eller Flex corner tape eller anden egnet spartelprofil. Alle forsænkede kanter til spartling skal spartles med en af Fermacell anbefalet spartelmasse. 22 UDG

25 Spartling Spartling af plader med retkant Pladerne monteres med en afstand på 5-7 mm (eller: 0,5 x pladetykkelsen). Fugen skal være fri for støv, snavs, fedt og lignende. Hele samlingen udfyldes helt med spartel efter leverandørens anvisning. Der spartles i minimum to omgange. Brug kun egnet/anbefalet spartelmasse fra leverandøren af fibergipspladerne. Afhængig af udfaldskravet afsluttes evt. med skrabespartling eller fuldspartling. 1. Generelt fjernes toppe og grater inden videre behandling (maler) 2. Spartling 3. Tørring 4. Spartling 5. Tørring 6. Færdigspartling afhængig af udfaldskrav Udføres med fugespartel (pulver, der oprøres med vand). Ved kraftigt lysindfald anbefales altid at udføre arbejdet i henhold til Q4. Spartling af plader med klæbefuge Selve limfugen er udført under montagen af pladerne, og det er en forudsætning, at denne er helt fyldt med klæbefuge, og at fugen er mindre eller lig med 1 mm. Der spartles 1-2 gange. Afhængig af udfaldskravet afsluttes med skrabespartling eller fuld spartling. Vedrørende de 3 samlingsmetoder, se næste side. Færdigoprørt spartelmasse. UDG

26 De 3 samlingsteknikker Spartelkantsamling Fibergipsplader med spartelkanter spartlet med Fermacell fugespartel eller Fermacell Sk spartel Skru fast eller montér med klammepistol. Spartelkanten fyldes med Fermaell fugespartel eller fermacell Sk spartel og papir-båndet ilægges. Tørring. Efter tørring af 1. gang spartling samt brug af papirbånd spartles med Fermacell fugespartel eller fermacell Sk spartel. Spartl efter med f. eks. Fermacell finspartel. Klæbefugesamling Retkantede fibergipsplader stødt tæt sammen med klæbefuge Skru fast eller montér med klammepistol. Påfør klæbefuge. Skrab af efter afhærdning. Spartl efter med f. eks. Fermacell finspartel. Spartelfugesamling Retkantede fibergipsplader med en afstand på 5-7 mm helt udfyldt med Fermacel fugespartel Skru fast eller montér med klammepistol. Afstand på 5-7 mm. Spartl helt ud med Fermacell fugespartel. Tørring. Spartl efter med f. eks. Fermacell finspartel. 24 UDG

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 4. udgave 2014 Januar 2014 4. udgave Redaktion: Danske Malermestre Dansk Byggeri Malersektionen Fermacell Scandinavia Produktion: Adam Pade

Læs mere

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2013 Sommeren 2013 3. udgave 1. oplag Redaktion: Danske Malermestre Fermacell Scandinavia Gyproc A/S Knauf Danogips Produktion:

Læs mere

Fibergipsplader Montage og overfladebehandling

Fibergipsplader Montage og overfladebehandling Fibergipsplader Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 2. udgave 2010 Marts 2010 2. udgave 2. oplag Redaktion: Danske Malermestre Fermacell Skandinavien Gyproc A/S Produktion: Adam Pade Tryk:

Læs mere

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel Gyproc Spartelsystem Når man bygger gipsvægge og -lofter vil der altid forekomme samlinger. Dels mellem de enkelte gipsplader og dels mellem de enkelte bygningsdele. Papirstrimmel af gipsplader har 2 formål:

Læs mere

Gipsmontage og overfladebehandling

Gipsmontage og overfladebehandling Gipsmontage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 4. udgave 2009 Marts 2009 4. udgave 1. oplag Redaktion: Niels Strange, Træsektionen, Dansk Byggeri Jørgen Heien, Malersektionen, Dansk Byggeri Lillian

Læs mere

fermacell Montageguide

fermacell Montageguide fermacell Montageguide 2 Hvorfor vælge fermacell fibergips Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner fermacell fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt lag er ofte nok til at opfylde kravene

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Gipsmontage og overfladebehandling

Gipsmontage og overfladebehandling Gipsmontage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2005 Juni 2005 3. udgave 1. oplag Redaktion: Niels Strange, Træsektionen, Dansk Byggeri Jørgen Heien, Malersektionen, Dansk Byggeri Lillian

Læs mere

fermacell Montageguide Februar 2016

fermacell Montageguide Februar 2016 fermacell Montageguide Februar 2016 2 Hvorfor vælge fermacell fibergips Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner fermacell Fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt lag er ofte nok til at

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

fermacell Overfladebehandling Juni 2015

fermacell Overfladebehandling Juni 2015 fermacell Juni 2015 106 Information VIA universitet, Randers, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Underentreprenører Ingeniør VIA University College Friis & Moltke 5E Byg A/S, WO Raasted COWI 107 5.

Læs mere

Danmarks stærkeste gipsplade *

Danmarks stærkeste gipsplade * Danmarks stærkeste gipsplade * Knauf Danogips Ydervægge 04/6 Knauf Danogips Ultra Board / Wet - GDS 03/2014 SKRUEFAST SLAGFAST MINIFORMAT * Sammenligningsgrundlaget er gipskartonplader Ultra Board samt

Læs mere

dfaldskrav Spartlede overflader Mål og tolerancer

dfaldskrav Spartlede overflader Mål og tolerancer U Aquapanel bolig og kontor Afsætning af mål og tolerancer Vær opmærksom på, hvorvidt de enkelte bygningsdele skal være i lod eller vage. Afsætning af lodrette og vandrette mål må ikke afvige med tolerancer

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ Tegnforklaring: Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Montageguide. FERMACELL fibergips

Montageguide. FERMACELL fibergips Montageguide FERMACELL fibergips Hvorfor vælge FERMACELL fibergips Stil krav til din gipsvæg! Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner FERMACELL fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG, Kant A1 er et akustikloft der fremstår som en fuldperforeret homogen flade uden synlige samlinger. De

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Gyproc Planum Helt plane lofter og vægge. Forsænkede spartelkanter. fire sider!

Gyproc Planum Helt plane lofter og vægge. Forsænkede spartelkanter. fire sider! Gyproc Planum Helt plane lofter og vægge Forsænkede spartelkanter på alle fire sider! Gyproc Planum Helt plane lofter og vægge Gyproc Planum er en gipsplade med egenskaber der gør det muligt, at opnå flotte

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

Gyptone BIG system Monteringsvejledning

Gyptone BIG system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone BIG er gipsakustiklofter med stor designværdi, da der ikke forekommer synlige samlinger. Gyptone BIG kan anvendes i mange forskellige

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

POWER-BOARD-M Montage vejledning Dato: Marts 2013

POWER-BOARD-M Montage vejledning Dato: Marts 2013 POWER-BOARD-M Montage vejledning Dato: Marts 2013 Power-Board M monteres til alu-stål understøtning med skruer eller til træ understøtning med skruer, U klaer eller søm jf nedenstående. Anvendt som Klasse

Læs mere

Gyptone akustikvægløsninger

Gyptone akustikvægløsninger Gyptone akustikvægløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutterekko og bedre taleforståelighed Akustisk regulering af nye og eksisterende rum. Gyptone akustikvægløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ MONTGEVEJLEDNING - FORSKLLING F TRÆ Tegnforklaring: Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

Spartling af gipsplader med Gyproc ProMix Den sikre vej til plane overflader

Spartling af gipsplader med Gyproc ProMix Den sikre vej til plane overflader Spartling af gipsplader med Gyproc ProMix Den sikre vej til plane overflader 2 Spartling af gipsplader med Gyproc ProMix Hemmeligheden bag den flotte overflade Når man bygger gipsvægge og -lofter vil der

Læs mere

Projektering / Gipslofter. 3.5 Gipslofter. Projektering 3.5. Gyproc Håndbog 9

Projektering / Gipslofter. 3.5 Gipslofter. Projektering 3.5. Gyproc Håndbog 9 Projektering / Gipslofter 3.5 Gipslofter Projektering 3.5 Gyproc Håndbog 9 37 Projektering / Gipslofter 3.5 Gipslofter Indhold 3.5. Direkte montage... 39... 323 Faste, nedhængte gipslofter monteret på

Læs mere

fermacell ACOUSTIC Informations- og montageguide Juni 2016

fermacell ACOUSTIC Informations- og montageguide Juni 2016 fermacell ACOUSTIC Informations- og montageguide Juni 2016 fermacell ACOUSTIC Designet af Lars Vejen Fermacell Scandinavia præsenterer sit første designprodukt nogensinde: fermacell ACOUSTIC kulminationen

Læs mere

FERMACELL. Produktoversigt. Vægge / Lofter / Gulve / Vådrum / Facader

FERMACELL. Produktoversigt. Vægge / Lofter / Gulve / Vådrum / Facader FERMACELL Produktoversigt Vægge / Lofter / Gulve / Vådrum / Facader Stil krav til din gipsvæg! Lydisolerende og brandhæende gips Unik lydreduktion allerede ved ét lag. Reducerer støj fra naborum allerede

Læs mere

Gyptone akustikvægsløsninger

Gyptone akustikvægsløsninger Gyptone akustikvægsløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutter ekko og forbedret taleforståelse Akustisk regulering af nye og eksisterende rum Gyptone akustikvægsløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ Tegnforklaring: B C Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ Tegnforklaring: B C Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Montage af Masterboard GZ

Montage af Masterboard GZ Montage af Masterboard GZ Masterboard Tykkelse 0 mm Bredde 900 00 mm Længde 00 mm Vægt m² 0,,, kg Beklædningsklasser, brand K 0 B-s,d0 K 0 B-s,d0 Reaktion på brand A Anvendelse: Masterboard er en uorganisk

Læs mere

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Justerbar i højden, uden tilskæring Ny gipsvæg. Enkelt, hurtigt og ligetil Gyproc Flexi er en helt ny måde at bygge gipsvægge på. Ideen er lige så

Læs mere

Montagevejledning for Purus Corner

Montagevejledning for Purus Corner Montagevejledning for Purus Corner Purus Corner er universal til montering i hjørne eller op mod væg. VIGTIGT Klinke/flisetykkelsen skal kendes før montage af Purus Corner. Læs hele denne anvisning før

Læs mere

Glasroc F FireCase Brandisolering af bærende stålkonstruktioner

Glasroc F FireCase Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Generelt omkring montering Bearbejdning af : plader tilpasses med f.eks håndsav eller maskinsav med sug. Ved 15 mm tykke plader, kan der anvendes kniv efterfulgt

Læs mere

Montage. Gipskartonplader Montage. Profiler til stålskelet De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade.

Montage. Gipskartonplader Montage. Profiler til stålskelet De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade. Montage Profiler til stålskelet De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade. MSKP og MSK Vægskinne udgør lofternes afgrænsning til andre bygningsdele. Type MSKP er

Læs mere

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende.

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Læggevejledning HØRNING Origin massive plankegulve For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Hørning

Læs mere

fermacell Produktoversigt

fermacell Produktoversigt fermacell Produktoversigt 2 Indhold fermacell Produkter n fermacell Fibergips retkant 3 n fermacell Fibergips spartelkant 4 n fermacell Gulvelementer 5 n fermacell Powerpanel H 2O 6 n fermacell Powerpanel

Læs mere

Veludført Træhåndværk

Veludført Træhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 3. udgave Juni 2008 Træsektionen i Dansk Byggeri Postboks 2125

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Oplæg til beskrivelsespositioner for: Rev. 02.12.04 Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Leverandør: Holbæk Byggemateriale Compagni A/S, tlf. 59 44 12 00 www.hbc-as.dk

Læs mere

Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril

Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril VIDSTE DU, AT perforerede gipsplader i tilfælde af brand fungerer som et naturligt brandslukningsapparat i bygningen? TECTOPANEL FASTMONTERET

Læs mere

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 5. udgave 2016 Januar 2016 5. udgave Redaktion: Danske Malermestre Dansk Byggeri Malersektionen Fermacell Scandinavia Produktion: Adam Pade

Læs mere

Indervægge. Vægsystemer. Indervægge / Vægsystemer

Indervægge. Vægsystemer. Indervægge / Vægsystemer Indervægge / Vægsystemer Indervægge Vægsystemer System Gyproc XR 450, GS 450 og DUROnomic 450 Der anvendes 900 mm brede gipsplader som monteres på lægter der er placeret lodret pr 450 mm 450 mm Vægtyper

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 2015

MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 2015 Marts 201 MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 201 Amroc cementspånplader er robuste multianvendelige beklædningsplader som kombinerer træets og cementens fordele - det vil sige træets elasticitet og

Læs mere

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Version 2.0 Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 1 Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 2 Indhold Formål og anvendelse... 3 Vigtigt/

Læs mere

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknik Produktbeskrivelse er en unik løsning som forener design og akustisk regulering. er et buet loft monteret på stål-skinnesystem, som derved ikke har nogle synlige samlinger.

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips.

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. De nærmere specifikationer på gulvpladerne fremgår af produktoversigter og datablade. MONTAGE GULVE

Læs mere

Læggevejledning FEB. 2004

Læggevejledning FEB. 2004 Læggevejledning P L A N K E R For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O

Læs mere

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Stikfals Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ stikfals side 4 Produktinformation/anbefalinger side 5 Paneler side 6 Tilbehør side 8 Fastgørelse/befæstigelse

Læs mere

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning Projektering / Specialvægge / Lovgivning Det fremgår af BR 200, kapitel 5.. at en bygning skal opdeles i enheder, så områder med forskellig personrisiko og/eller brandrisiko udgør selvstændige brandmæssige

Læs mere

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING Spånplader til gulve og vægge! SPAANDEX VÆG/GULV MONTERINGSANVISNING 1 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk TYPE BLAD 2 FAS Monteringsanvisning - NOVOPAN

Læs mere

HANDYBOARD.DK 21. januar 2013. Montagevejledning og Leverandørbrugsanvisning

HANDYBOARD.DK 21. januar 2013. Montagevejledning og Leverandørbrugsanvisning 1 Generelt om Handyboard Materiale Høj kvalitets facadeplade af gennemfarvet fibercement iht. EN 12467. Overflade Efterfølgende bliver Handyboard gjort vandafvisende på forsiden og bagsiden ved hjælp af

Læs mere

DS Facadekassetter og paneler

DS Facadekassetter og paneler DS Facadekassetter og paneler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Facadekassetter og paneler s.

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Let konstruktion med installationslag. Paralleltag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag Placering i væg, tag og loft. Dampspærren

Læs mere

Udfaldskrav. Trægulve. Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes:

Udfaldskrav. Trægulve. Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes: 02 Trægulve Udfaldskrav Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes: I byggesager med direkte henvisning til vejledningen Som udgangspunkt for egne

Læs mere

TECTOPANEL VÆGBEKLÆDNINGER TECTOPANEL VIDSTE DU, AT. Knauf Danolines akustiske lofter og vægge kan opfylde dine nationale krav med hensyn til akustik?

TECTOPANEL VÆGBEKLÆDNINGER TECTOPANEL VIDSTE DU, AT. Knauf Danolines akustiske lofter og vægge kan opfylde dine nationale krav med hensyn til akustik? VIDSTE DU, AT Knauf Danolines akustiske lofter og vægge kan opfylde dine nationale krav med hensyn til akustik? TECTOPANEL VÆGBEKLÆDNINGER Akustisk loft- og vægbeklædning med stor fl eksibilitet. Et tomt

Læs mere

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Denne anvisning gælder Gulvexperten Teak Marine Skibsplank i 9 mm tykkelse lagt fuldklæbet til vandtæt underlag, fuget med gummifugemasse. Anvendelse

Læs mere

Det pålægges således altanentreprenøren selv at foretage gennemgang og godkendelse af egne arbejder inden der foretages en egentlig aflevering.

Det pålægges således altanentreprenøren selv at foretage gennemgang og godkendelse af egne arbejder inden der foretages en egentlig aflevering. Nedenstående angiver udfaldskrav til altanernes finish. Afvigelser fra nedenstående udfaldskrav vil ikke blive godkendt og vil dermed blive kasseret ved aflevering. Det pålægges således altanentreprenøren

Læs mere

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin«

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin« Armeret højtydende fugtadaptiv dampspærre Montagevejledning Anvendelse RAW INTELLO systemet sikrer, i henhold til DIN 4108 og BR10, de damp- og lufttættelag i isolerede konstruktioner. Membranen skaber,

Læs mere

D DK. Montagevejledning PRO TEC Xframe. Montering vinduer og døre

D DK. Montagevejledning PRO TEC Xframe. Montering vinduer og døre Montagevejledning Montering vinduer og døre Montering af døre Dørkarm indsættes i dørhul så den flugter muren ens i begge sider og fastholdes ved hjælp af kiler. Dørkarm sættes i lod i alle retninger,

Læs mere

Gulve reparation af gulvbelægninger

Gulve reparation af gulvbelægninger Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Gulve reparation af gulvbelægninger Undervisningsministeriet. Januar 2012. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

Montagevejledning for Purus Line

Montagevejledning for Purus Line Montagevejledning for Purus Line Purus Line er universal til op mod væg-montage eller frit placeret i gulvet. Ved fri montage anbefaler vi, at du placerer afløbsrenden ved åbningen til brusenichen. Hermed

Læs mere

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7 Maler Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (00) Afrensning

Læs mere

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK Let konstruktion med installationslag. Parallel tag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag

Læs mere

fermacell Fibergips Montagevejledning Lette væg- og loftkonstruktioner Juni 2015

fermacell Fibergips Montagevejledning Lette væg- og loftkonstruktioner Juni 2015 fermacell Montagevejledning Lette væg og loftkonstruktioner Juni 2015 54 10 9 8 7 6 5 4 3 2 4. Montagevejledning Indhold 4.1. Om denne vejledning 4.2. Introduktion af de 3 samlingsteknikker 4.2.1 Spartelkantsamling

Læs mere

Klikvæg af gips - monteres uden brug af spartling eller skruer

Klikvæg af gips - monteres uden brug af spartling eller skruer Klikvæg af gips - monteres uden brug af spartling eller skruer Opsætning af klikvæg Så enkelt klikker du plader og stålprofiler sammen Når en plade er klikket sammen med den forrige plade, trykkes stålprofilen

Læs mere

Gyproc Brandsektionsvægge

Gyproc Brandsektionsvægge Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning I BR 95, kap. 6.4.1 stk. 2 står der: En brandsektionsvæg skal udføres mindst som BSvæg 60, og den skal under brand bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen

Læs mere

Læggevejledning PLANKER

Læggevejledning PLANKER Læggevejledning PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G P L

Læs mere

Tegnestuen Virumgården, Torstorp Plejecenter, Danmark, Danopanel, Globe VIDSTE DU, AT

Tegnestuen Virumgården, Torstorp Plejecenter, Danmark, Danopanel, Globe VIDSTE DU, AT Tegnestuen Virumgården, Torstorp Plejecenter, Danmark,, Globe VIDSTE DU, AT vores produktsortiment omfatter et specielt loft- og vægbeklædning, der opfylder de strengeste krav til slagfasthed og kan anvendes

Læs mere

Forskellen ses på resultatet. Spartelmasse tilpasset dine behov

Forskellen ses på resultatet. Spartelmasse tilpasset dine behov Forskellen ses på resultatet Spartelmasse tilpasset dine behov Enkle råd til et bedre resultat Vælg spartelmasse udfra metode og underlag. Tjek overfladerne inden du begynder arbejdet. Overfladerne skal

Læs mere

TCA-Etagedæk. TCA-Etagedæk har forskellig opbygning afhængigt af spændvidde og krav til bæreevne og lydisolation.

TCA-Etagedæk. TCA-Etagedæk har forskellig opbygning afhængigt af spændvidde og krav til bæreevne og lydisolation. TCA-Etagedæk Gyproc TCA-Etagedæk Gyproc TCA-Etagedæk er betegnelsen for et system til opbygning af lette etageadskillelser der er klassificeret som BS-etageadskillelse 60. Systemet består af et bærende

Læs mere

Vådrumsvægge. Vådrumsvægge

Vådrumsvægge. Vådrumsvægge 71 Vådrumsvægge Vådrumsvægge Væggens stålskelet opbygges med min. 70 mm brede stållægter og skinner. Lægterne opsættes typisk pr. 450 mm efter samme princip som for standardvægge. Stålskelet beklædes med

Læs mere

Læggeanvisning for Everfloor Marinegulve 14 mm side 1 Læs hele læggeanvisningen inden montering påbegyndes Bryd ikke emballagen før gulvet lægges. Pakken opbevares i rummet 48 timer før lægning. Egnede

Læs mere

Gyproc XRoc Monteringsanvisning

Gyproc XRoc Monteringsanvisning Gyproc XRoc Monteringsanvisning Gyproc XRoc Røntgenstrålebeskyttelses-system Gyproc XRoc er et system til opbygning af lette røntgenstrålebeskyttende indervægge. Systemet er opbygget af 600 mm brede strålebeskyttelsesplader

Læs mere

Kanter og montagesystemer Gyptone lofter Kant B1 og B1 Bend

Kanter og montagesystemer Gyptone lofter Kant B1 og B1 Bend Kanter og montagesystemer Gyptone lofter 3.3.4 Kant B1 og B1 Bend Reflecting everyday life Kant B1 Skjult skinnesystem, Nedhængt ikke demonterbart 4 3 7 Nedhængt montering på stålunderlag GK - system i

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Udnyt tagetagen. Knauf Danogips Gør det selv 4.0 07/2008

Udnyt tagetagen. Knauf Danogips Gør det selv 4.0 07/2008 Udnyt tagetagen Knauf Danogips Gør det selv 4.0 07/2008 Fordele med gips Generelt Gips er et byggemateriale med gode tekniske og miljømæssige egenskaber. Gipsplader er billige, nemme at bearbejde og kræver

Læs mere

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Afsætning Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Generel vejledning til afsætning af hjørner og vandret plan på grund Når du har sikret dig, at bygningens placering er i overensstemmelse med love,

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. Side 2 af 9 PLANTEGNING Side 3 af 9

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning Januar 2014 1 Fuldlimning med Stauf produkter på støbte underlag Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen?

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Rettelsesblad Revision nr. 1 / 2007 til Beton in situ, elementer og montage Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Murerfaget Tømrer / Træelementer

Læs mere

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant A er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T- eller T-). Skinnesystemets synlige

Læs mere

Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd

Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd ovenlysmoduler Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd med 5-40 hældning ovenlysmoduler, der vægmonteres som lysbånd, kan fastgøres på en underkonstruktion af

Læs mere

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips Indhold Indledning 2 En anderledes gipsplade, 6 stærke fordele 4 De 3 samlingsteknikker 6 Materialer 10 Nødvendigt

Læs mere

Produkter / Gyptone Akustiklofter / Monteringssystemer. Monteringssystemer

Produkter / Gyptone Akustiklofter / Monteringssystemer. Monteringssystemer Kant A - Synligt skinnesystem Gyptone plader med kant A monteres i et synligt skinnesystem T- eller T-, som består af galvaniserede stålprofiler. Stålprofilernes underside er lakeret i hvid farve (snow

Læs mere

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt FERMACELL fibergips Konstruktionsoversigt Fastgørelse af genstande af genstande på væg og loft på væg og loft Fastgørelse af af genstande på på væg og og loft Enkeltgenstande på væg Enkeltgenstande på

Læs mere

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Let facadebeklædning, HardiePlank Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram

Læs mere

Rigips. Rigidur H fibergips. Projektering og udførelse - træbaserede konstruktioner og byggesystemer

Rigips. Rigidur H fibergips. Projektering og udførelse - træbaserede konstruktioner og byggesystemer Rigips Rigidur H fibergips Projektering og udførelse - træbaserede konstruktioner og byggesystemer 2. Forarbejdning 2.1 Generelle arbejdsanvisninger Rigidurpladerne skal oplagres liggende vandret Rigidur

Læs mere

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Vådrumssystem LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Love og regler Bygningsreglementet: Bygningsreglementet skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet. På baggrund af BR-95 er indført

Læs mere

Montagevejledning. Tripplex Wall Design & Mosaik

Montagevejledning. Tripplex Wall Design & Mosaik 1 Montagevejledning Tripplex Wall Design & Mosaik 2 Tripplex Walldesign/Mosaik 40-100mm, kan både monteres med skjulte beslag og oplimet. NB: 20,30mm kan udelukkende monteres oplimet. Opmåling Feltet hvor

Læs mere