Teknisk Afdeling. Genplantningsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk Afdeling. Genplantningsplan"

Transkript

1 Teknisk Afdeling Genplantningsplan Drift og pleje af bytræer - Ærø Kommune

2 Forord Ærø har ikke de store parker eller kilometerlange alléer som det ses andre steder i landet. Til gengæld har øen et smukt og varieret udtryk i by og landskab. Stynede poppeltræer ses langs marker og landeveje og er et stykke kulturhistorie, der ikke ses mange andre steder. Træer og buske ses også i bybilledet i flere af øens byer, og de udgør smukke grønne elementer. Træer kan man ikke bevare til evig tid, men man kan sørge for at de har optimale vækstvilkår, så vi mennesker og dyr kan nyde godt af deres tilstedeværelse i mange år. Denne plan er en redegørelse og en vejledning for drift og pleje af Ærø Kommunes bytræer. Godkendelsespåtegning: Planen er godkendt af Erhvervs-, teknik- og havneudvalget d. 20. november Red. Skov- & Landskabsingeniør, Karl Johan Elmsgaard Ærø Kommune Rådhuset Statene Ærøskøbing 1

3 Indhold Forord... 1 Indledning... 3 Baggrund... 3 Formål med planen... 4 Status for nuværende træer i Ærøskøbing... 5 Tiltag Kirkegårdsalléen... 7 Pilebækken... 8 Bøssehage... 8 Molestien... 9 Stiklinger i forbindelse med nyplantning...10 Torvet...11 Anlægget...12 Havnen i Ærøskøbing...13 Vestre Allé...14 Rådhusstien...15 Kildehaven...16 Status for nuværende træer i Marstal...18 Tiltag Idrætspladsen...20 Børnehaven Lilletoften...21 Marstal Gl. Rådhus...22 Torvet, Det grønne hjørne og Pladsen ved bageren...23 Taget og trærække ved den gamle campingplads...25 Ved Sønderrenden, Havnegade...26 Anlægget ved Havnegade Havnepladsen...31 Kirkestræde ved præstegården...32 Knasterbjergvej og Møllevejen...33 Kilder...35 Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag

4 Indledning Baggrund Ærø kommune har ønske om at sikre kommunens bytræer, således at træerne fremstår med et sundt og harmonisk udtryk. Planen redegør således for bytræer i Ærøskøbing og Marstal. Søby er i denne forbindelse også blevet gennemgået for bytræer. Søby har et flot og harmonisk, grønt udtryk i bybilledet. Der er dog ikke en større mængde af kommunale bytræer, hvorfor de grønne områder i Søby vil indgå i den samlede driftsplan for grønne områder ved Park- og Vej, Ærø Kommune. En vurdering af en gruppe af kommunens træer blev foretaget i efteråret 2013 efter orkanen d. 28. oktober Orkanen ramte hårdt på landsplan og stormfaldet var enormt i skovene. Ærø gik heller ikke fri af orkanen. Det gik hårdt ud over bygninger, strømforsyning, træer m.m. Vurderingen af træerne koncentreredes omkring Molestien, Kirkegårdsalléen og Pilebækken i Ærøskøbing, hvor store grene knækkede af og flere store træer væltede. Ud fra vurderingen samt Ærø Kommunes ønsker redegøres i det følgende for formål, status og tiltag for Kirkegårdsalléen, Pilebækken, Bøssehage, Molestien, Torvet, Anlægget, Ærøskøbing Havn, Vestre Allé, Rådhusstien og Kildehaven i Ærøskøbing. Herefter følger en tilsvarende redegørelse for lokaliteter i Marstal: Børnehaven Lilletoften, Marstal Gl. Rådhus, Torvet, Det grønne hjørne, Pladsen ved bageren, Taget, trærække ved den gamle campingplads, træer ved Havnegade, anlægget ved Havnegade 3, Kirkestræde ved Præstegården, Knasterbjergvej og Møllevejen. Planen redegør for træernes tilstand nu og her, og skal ses som et øjebliksbillede på træernes status. Træernes status er udgangspunktet for den fremtidige drift og pleje, hvilket der vil blive redegjort for i det følgende. 3

5 Formål med planen Formålet med denne plan er at redegøre for de tiltag, der skal til for at bevare og forbedre vækstvilkårene for de kommunale træer nu og i fremtiden. I planen opstilles konkrete tiltag for Herudover er der i bilag 1 vedlagt en driftsteknisk plan med generelle retningslinjer for træartsvalg, anlæg, drift og pleje af kommunale træer. Retningslinjerne kan benyttes i forbindelse med det praktiske arbejde med træerne samt i forbindelse med fremtidig planlægning. Træer i bybilledet skaber rum og dynamik (foto: Ærø Kommune). 4

6 Status for nuværende træer i Ærøskøbing Overordnet set har Ærø Kommune en række grønne områder, alléer, trærækker og solitærtræer, hvor der er mere eller mindre brug for konkrete tiltag og generelle retningslinjer. Som eksempel kan nævnes en af øens flotte, gamle alléer, der ligger i Ærøskøbing, hvor Kirkegårdsalléen forbinder den gamle bydel med kirkegården. Denne allé består af lindetræer og er et markant, grønt element i bybilledet. To af lindetræerne væltede under de kraftige efterårsstorme i 2013 og blev efterfølgende fjernet. Molestien i Ærøskøbing med dennes karakteristiske popler har, siden den blev tilplantet for over 100 år siden, haft et særligt udtryk både fra land- og søsiden. Enkelte af disse træer måtte lade livet under sidste års stormvejr. Lindetræerne langs Pilebækken i Ærøskøbing ser generelt sunde og raske ud, men kronerne er skæve, og der er risiko for at enkelte grene knækker af. I afsnittet omkring tiltagene for beskrives status for de enkelte lokaliteter nærmere. Ærøskøbing 1910 Molestiens daværende træer ses i baggrunden til venstre (kilde: Nationalmuseet). 5

7 Tiltag I nedenstående skema ses tiltagene for Efter skemaet uddybes de enkelte tiltag. Lokalitet Art Tiltag Kirkegårdsalléen Lind Beskæring, årlig gennemgang Pilebækken Lind Beskæring, årlig gennemgang Bøssehage Hestekastanje Årlig gennemgang Molestien Pyramidepoppel Stiklinger/plantning Torvet Lind Beskæring Anlægget Kastanje, el Fældning, plantning Ærøskøbing Havn Ær/ahorn, platan Genplantning, fældning Vestre Allé Ær/ahorn, eg Opstamning, årlig gennemgang Rådhusstien Alm. røn Fældning, plantning Kildehaven Seljerøn, alm. røn Plantepæle fjernes (Oversigtskort over Ærøskøbing By. De grønne markeringer symboliserer lokaliteterne for de enkelte tiltag. Kilde: Geo Fyn). 6

8 Kirkegårdsalléen Kirkegårdsalléens lindetræer (foto: Ærø Kommune) Kirkegårdsalléen er beliggende i Ærøskøbing og består af lindetræer i en to-rækket allé. Omfartsvejen Vestre Allé gennemskærer Kirkegårdsalléen i nord-syd-gående retning. Siden de blev plantet, har lindetræerne forbundet den gamle bydel med kirkegården. Alléen blev beskåret i Ifølge vurderingen af træerne i efteråret 2013 efter orkanen Bodil, ser træerne generelt sunde ud, men samtidig nævnes risikoen for råd, og en fjernelse af størstedelen af kronerne anbefales i vurderingen. Ved en gennemgang af Kirkegårdsalléen i maj måned 2014 var indtrykket mere positivt. Træerne står med fylde og frodighed, og kronerne har et tæt løvdække. Døde grene ses hist og her, men de udgør kun en lille del af helhedsindtrykket. Der er ingen nævneværdige svampeangreb, fra f.eks. tøndersvamp eller kulsvamp. Tiltag: En skånsom beskæring af Kirkegårdsalléen bør overvejes. Man skal dog tage udgangspunkt i træernes tilstand. På nuværende tidspunkt er tilstanden generelt sund. Når man foretager beskæring af et træ, vil der altid være en øget risiko for varige skader og sygdomsangreb. Foretages beskæringen skal det foregå i sensommeren 2014 inden eventuelle stormvejr, således at risikoen for stormfald og at store grene knækker af mindskes. Beskæringen foretages af Ærø Kommune samt eksterne, professionelle fagfolk. Når beskæringen er tilendebragt kan det se ret voldsomt ud, men i løbet af få år, vil alléen igen stå med fylde og frodighed. Alléen bør gennemgås for skader, sygdomme og risici hvert år. Ved stormvejr bør alléen afspærres. 7

9 Pilebækken Pilebækkens lindetræer 2014 (foto: Ærø Kommune) Pilebækken er beliggende i den sydlige del af Ærøskøbing. Lind er plantet på begge sider af vejen. Her knækkede grene af træerne under stormene i Tiltag: Træerne beskæres individuelt af hensyn til formen og helheden i bybilledet. Beskæringen skal samtidig mindske risikoen for at større grene knækker af. Bøssehage Vejen Bøssehage med hestekastanje (foto: Ærø Kommune). Vejen Bøssehage ligger i forlængelse af Pilebækkens østlige ende. Her står træer af hestekastanje plantet i en række. Tilstanden er sund, med undtagelse af et enkelt træ med råd. Tiltag: Træerne bør gennemgås hvert år. 8

10 Molestien Udsnit af luftfoto fra 1953 af Molestien set fra syd-øst (kilde: Det Kongelige Bibliotek). Molestien 2014 (foto: Ærø Kommune). Molestien ligger ud til havet langs nordenden af Ærøskøbing. Den er anlagt efter stormfloden i 1872 som et dige, der skal beskytte de bagvedliggende huse og haver. Den er beplantet med pyramidepopler. 9

11 Fire af træerne væltede med roden under orkanen i Generelt er poplerne sunde og raske, men når de vælter med rodnettet, kan det skyldes, at de har dårligt rodfæste i den jord, hvori de er plantet. Ærø Kommune ønsker dog at bevare Molestiens popler, som de er nuværende, hvorfor der ikke foretages tiltag i forbindelse med fældning. Tiltag: Stiklinger i forbindelse med nyplantning I stedet er der behov for at tage stiklinger fra poplerne, når det bliver nødvendigt at suppleringsplante nye træer mellem de stående. Poppel (Populus) er en art, der vokser hurtigt og har nemt ved at etablere sig også som stikling. Mulighederne for en kulturmark ( træbørnehave ) er blevet inddraget i denne forbindelse. Formålet er, at man anlægger et areal til nedsætning af stiklinger. Stiklingerne står på arealet indtil de skal benyttes til udplantning. Fordelen er, at man løbende har træer til udplantning. Ulempen er, at stiklingerne når at vokse sig så store, at de er uhåndterlige. På nuværende tidspunkt er der tale om, at enkelte popler på Molestien er blevet erstattet med stiklinger. Et større areal med hundredevis af stiklinger, der når at etablere sig i krone og rodnet, vil blive for voldsomt i forhold til, at det kun vil være små mængder træer, der skal plantes ad gangen. Derfor vil en kulturmark ikke blive etableret i forbindelse med denne plan. Molestiens popler er gennem flere trægenerationer blevet fornyet ved at nedsætte stiklinger fra de stående træer. Dvs. det er kloner fra de oprindelige træer. Stiklinger tages fra træerne, når et træ skal erstattes. Stiklinger sættes i et plantebed, der indgår i rækken af de øvrige træer. Jordbunden i plantebedet skal være egnet til unge planter/stiklinger, der har behov for gode vækstbetingelser. Om nødvendigt nedsættes, plantepæle til opbinding af de unge planter. Vanding kan blive nødvendig de første par somre efter plantning. Yderligere information om stiklinger ses i Bilag 1. 10

12 Torvet Torvet i Ærøskøbing (foto: Ærø Kommune). Midt på torvet i Ærøskøbing står en lind, der står som solitærtræ. Træet er omkranset af en rundbænk og mindesten. Torvet er belagt med brosten, og der kan parkeres umiddelbart op til træet. Solitærtræet er hæmmet i væksten, og i hele kronen ses døde grene. Ved torvet, foran den gamle skole Visdommens kilde, står også fire lindetræer, der er beskåret som stammehæk. Disse træer er hule og angrebet af råd. Kronerne er flot beskåret. Trods deres begrænsede størrelser, har kronerne et frodigt udtryk. Tiltag: Stammehækken beskæres som hidtil. Solitærtræets døde grene fjernes samtidig med beskæringen af stammehækken. 11

13 Anlægget Anlægget i Ærøskøbing. Øverst ses en kastanje, der bør fældes. Bagerst i billedet til venstre ses et elletræ, som også bør fjernes. På nederste billede ses en ung, sund kastanje, der kan flyttes og erstatte det gamle kastanjetræ. (Foto: Ærø Kommune). Anlægget i Ærøskøbing er et mindre parkområde med forskellige træarter samt en sø. En af de største solitærtræer er en stor kastanje. Den er i en ringe forfatning. Kronen er kun en tredjedel løvdækket og resten er døde grene. Træet er angrebet af svamp ved roden, og der er en vis risiko for at det vælter ved næste kraftige storm. Et større elletræ med to stammer står også ved Anlægget ud til fortovet. Tilstanden er ringe. Tiltag: Det store kastanjetræ samt elletræet fældes. Der står en sund, ung kastanje i hjørnet af Anlægget. Denne graves op med så meget af rodklumpen som muligt. Den unge kastanje placeres, hvor den ældre kastanje stod. Den unge kastanje fæstnes med jordanker eller barduner i op til 5 år. Fordelen ved et jordanker er, at det ikke er synligt og der er ingen slitage på træets bark i fht. opbinding. 12

14 Havnen i Ærøskøbing Den ene af de to ær ved turistkontoret. Dette træ vil næppe overleve og skæmmer bybilledet (foto: Ærø Kommune). To ær er placeret ved turistkontoret. Den ene er næsten gået ud. Den anden er, efter omstændighederne, i god vækst. Tiltag: Den døende ær fjernes ved fældning og opgravning. Den anden bliver stående som solitærtræ. Herudover skal der genplantes et platantræ ved det nye færgeleje, så snart byggearbejdet er tilendebragt. For at sikre gode vækstvilkår for træet, skal der etableres et plantebed på minimum 10 m 2. Jordbunden undersøges samtidig. Hvis jordbunden består af sten- og byggemateriale skal den udskiftes med en jordtype, der egner sig til plantning. Det kan være en ekstra omkostning, men man sikrer herved, at træet får optimale vækstbetingelser, og chancerne for at træet fremstår med fylde og frodighed er større, end hvis det bliver plantet i en jordbund bestående primært af stenmateriale. Plantepæle nedsættes eventuelt ved siden af det nyplantede træ og opbindes til plantepælene som støtte og beskyttelse. Det nyplantede træ bør vandes jævnligt i sommerhalvåret de første par år. 13

15 Vestre Allé Vestre Allé (foto: Ærø Kommune) Vestre Allé går i nord-sydgående retning og danner en skellinje mellem den gamle og nye bydel. Den er beplantet på den vestlige side med en enkelt række af Ær. En række egetræer afslutter Vestre Allé mod nord. Egetræerne er mere eller mindre hæmmet i væksten. Ærtræernes tilstand er som helhed sund. Enkelte er dog hæmmede i væksten. Der har været problemer med ærtræernes rødder, der løfter fortovsfliserne. Fortovet er enkelte steder lagt om, hvor rødder i den forbindelse er blevet kappet. Det kan være årsagen til træernes væksthæmning. Tiltag: Eg: 2 af dem fjernes eventuelt. De øvrige trænger til en opstamning, så man kan se horisonten under træernes kroner. Ær: opstamning og gennemgang foretages løbende. 14

16 Rådhusstien Rådhusstien med alm. røn. Til venstre ses en død røn, der skal udskiftes (foto: Ærø Kommune). Den døde røn langs rådhusstien fældes og genplantes (rød cirkel). Langs med rådhusstien er der flere huller i rækken med rønnetræer. Her bør der også genplantes røn. Luftfoto: Geo Fyn. Rådhusstien løber langs den nordlige ende af rådhusets plæne. Stien er beplantet med en enkelt række af alm. røn. Generelt er træerne hæmmede i væksten. Adskillige af dem er fældet. I den vestlige ende ligger Ærøskøbing sportsplads. Rådhusstiens rønnetræer er her plantet klods op af sportshegnet. Det er tydeligt, at træerne ikke trives langs sportspladsen, pga. deres placering op og ned af hegnet. Tiltag: De fældede træer erstattes bortset fra dem ved sportspladsen. 1 død røn fjernes og erstattes langs stien. Alle rønnetræernes langs sportspladsens hegn bør fjernes ved fældning. 15

17 Kildehaven Kildehaven. Seljerøn til venstre og alm. røn til højre (foto: Ærø Kommune). Kildehavens kommunale træer består af seljerøn og alm. røn. Her er det tydeligt, at seljerønnenes tilstand er god og sund, og træerne står med et frodigt udtryk. De almindelige rønnetræer er tydeligt hæmmede i væksten. Enkelte står med opbinding og planterør. Tiltag: Plantepælene og planterørene bør fjernes, såfremt disse er til gene for træernes vækst. 16

18 17

19 Status for nuværende træer i Marstal Overordnet set har Ærø Kommune en hel palet af forskellige træer, hvor der er mere eller mindre brug for konkrete tiltag for pleje af disse træer. Marstal by har således smukke alléer, trærækker og solitærtræer samt adskillige grønne områder med en variation af spændende træer. Samlet set er tilstanden god for bytræerne i Marstal. Der er dog enkelte træer, hvor tilstanden er mindre god og dermed er der et behov for konkrete tiltag, for at forbedre træernes sundhedstilstand og helhedsindtrykket i bybilledet. I september 2014 er træerne i Marstal by blevet gennemgået og vurderet af trækyndige personer ved Ærø Kommune. I det følgende opstilles konkrete tiltag for Af hensyn til overskueligheden benævnes de enkelte træarter med deres danske navne. De latinske betegnelser er opstillet i et skema i Bilag 4. Søfartsbyen Marstal har altid haft træer med i bybilledet, som det også ses her på dette foto fra Ud mod kajen ses det smukke parkanlæg foran søfartsmuseet og det gamle posthus (Kilde: Det Kongelige Bibliotek). 18

20 Tiltag I nedenstående skema ses tiltagene for Efter skemaet uddybes de enkelte tiltag. Lokalitet Type Tiltag Idrætspladsen Trærækker, solitærtræer, trægruppe Fældning, plantning, årlig gennemgang Børnehaven Lilletoften Trærække, solitærtræer Beskæring, fældning, plantning, årlig gennemgang Marstal Gl. Rådhus Solitærtræer, trærække Gennemgang hvert 2. år Torvet, Det grønne hjørne og Pladsen ved bageren Trærække, solitærtræer Fældning, gennemgang hvert 2. år. Taget og trærække ved Allé, trærække Gennemgang hvert 2. år. den gamle campingplads Ved Sønderrenden, Havnegade Trærække Fældning, plantning, årlig gennemgang Anlægget ved Havnegade 3 Trærækker, solitærtræer Fældning, Plantning, årlig gennemgang Havnepladsen Trærækker Gennemgang hvert 2. år Kirkestræde ved Trærække Gennemgang hvert 2. år Præstegården Knasterbjergvej og Møllevejen Trærække Gennemgang hvert 2. år. (Oversigtskort over Marstal by. De grønne markeringer symboliserer lokaliteterne for de enkelte tiltag. Kilde: Geo Fyn). 19

21 Idrætspladsen Sportspladsen i Marstal er flot indrammet af smukke løvtræer (foto: Ærø Kommune) Idrætspladsens træer danner en flot, grøn indramning af banerne, og bidrager samtidig til at idrætspladsen fungerer som et parkanlæg. Der er flere typer af beplantning: Trærækker: parklind, manna ask, almindelig røn og prydæble. Solitærtræer: stilkeg, avnbøg, skyrækker, platan, parklind, rødtjørn, pagodetræ, almindelig guldregn, almindelig valnød, ær/ahorn, almindelig hestekastanje. Trægruppe: almindelig røn, almindelig hestekastanje Generelt set har træerne en god tilstand. Tiltag: Manaask: trærækken mod syd: som trærækken står nu, ser den fin ud, men i løbet af en årrække vil træerne begynde at presse hinanden, efterhånden som de vokser sig større. Her skal der evt. fjernes hvert 2. træ i løbet af en årrække, for at give plads. Rødtjørn mod vest: her står tre rødtjørn, hvor to bænke er placeret imellem træerne. Tilstanden på to af træerne er fin, men den ene rødtjørn er døende og bør fjernes. En ny rødtjørn genplantes i foråret Idrætspladsens træer bør gennemgås hvert år. 20

22 Børnehaven Lilletoften Lilletoften, Peder Skramsgade 6: Lærk øverst til venstre. Død kastanje øverst til højre. Birk nederst til venstre. Tretorn nederst til højre (ved siden af en hængebøg) (foto: Ærø Kommune) Haven til denne institution er en meget spændende have, fordi den rummer flere specielle træarter. Beplantningen består af solitærtræer og en enkelt trærække: Solitærtræer: hønsebenstræ, japansk lærk, kaukasisk vingevalnød, magnolie, hængebøg, tretorn, almindelig hestekastanje, platan, navr, eg Trærække: birk Træernes tilstand varierer fra god til ringe. 21

23 Tiltag: Almindelig hestekastanje: midt i haven står et stort kastanjetræ, der blev konstateret død ved gennemgangen i september Træet kan dog stadig have et tjeneligt formål som skulptur, hvis kronen vel og mærke fjernes. Træets store grene fjernes således at det tilbageværende af træet kan stå som en massiv skulptur uden mange grene. Udskårne træskulpturer (kilde: Et dødt træ behøver ikke blive fældet ved roden. Man kan bevare træets stamme, som kan udgøre en skulptur i sig selv, eller man kan få udarbejdet et smukt kunstværk til gavn og glæde i mange år. Lærk: grene mod huset beskæres for at begrænse nålefald i tagrende. Birk: 1 birk fjernes eventuelt, da dette træ har en alder, højde og volumen, der øger risikoen for skader på omgivelserne ved et eventuelt stormfald. 1 nyt birketræ plantes i foråret Tretorn: Træet har flere skader fra større, afknækkede grene. Træets krone udgør nu kun en femtedel af træets højde. Det bør overvejes at fjerne træet. 1 nyt tretorntræ plantes eventuelt i foråret Lilletoftens træer bør gennemgås hvert år (se oversigtskort i Bilag 2). Marstal Gl. Rådhus Marstal Gl. Rådhus med bl.a. lind og eg (foto: Ærø Kommune). Det gamle rådhus i Marstal har en større lind stående som solitærtræ. Den blev beskåret i 2013 og har efterfølgende en god vækst. Foran bygningen står en trærække med eg. En japansk kirsebær står også som solitærtræ. Træernes tilstand er forholdsvis god. Tiltag: Egetræerne bør gennemgås for sidegrene hvert 2. år. 22

24 Torvet, Det grønne hjørne og Pladsen ved bageren Det grønne hjørne ved Vestergade og Pladsen ved bageren (foto: Ærø kommune). Torvet i Marstal (foto: Ærø Kommune). Det grønne hjørne : 1 blodbøg, 2 japansk kirsebær. Pladsen ved bageren : 1 lind. Torvet: 2 lind, 5 rødtjørn (trærække langs en bygning). Træerne har generelt set en god tilstand, bortset fra rækken med rødtjørn, som er hæmmet i væksten pga. asfaltering og brolægning helt op til stammen. 23

25 Tiltag: Torvet i Marstal. Rækken med rødtjørn fjernes (rød markering). De to lindetræer bliver stående (grøn markering). Kilde: Geo Fyn. Rækken med rødtjørn: træerne står klods op og ned af husmuren. En beskæring af træerne vil ikke kunne rette op på tilstanden og vil kun forværre træernes tilstand og udtryk. Træerne bør fjernes, da de ikke har optimale vækstvilkår, og aldrig vil få det med den placering. Lindetræerne midt på torvet står til gengæld flot, og de vil komme bedre til sin ret, hvis rækken med rødtjørn bliver fjernet. De øvrige træer på Det grønne hjørne og Pladsen ved bageren står flotte som de er. Træerne bør gennemgås hvert 2. år. 24

26 Taget og trærække ved den gamle campingplads Taget, til venstre, og trærække af lind ved den gamle campingplads til højre (foto: Ærø Kommune). Som en promenadesti ned til vandet ser man en rønneallé på vejen Taget ud til bådehavnen i Marstal. Det er en smuk allé, der passer godt ind i omgivelserne. Træerne er plantet for ca. 35 år siden. Træerne har en meget flot form og vækst, og tilstanden er meget god. Træerne har god plads til rodnettet, da der er god afstand til stien og ingen befæstelse omkring træerne. Går man fra Taget og nordpå langs Havnegade, støder man på en række af lindetræer ved den gamle campingplads. Trærækken er plantet i Lindetræerne har generelt en forholdsvis god tilstand, men de er hæmmet i væksten bl.a. pga. kystpåvirkningen. Træerne har en god afstand til vejen. Tiltag: Rønnealléen bør gennemgås hvert 2. år. På et senere tidpunkt vil en beskæring af træerne blive nødvendig. Som tilstanden er på nuværende tidpunkt, skal der dog ikke foretages yderlige tiltag. Rækken med lindetræer bør gennemgås hvert 2. år. Hvis der konstateres døde grene, skal de fjernes. Beskæring vil også her blive nødvendig på et senere tidpunkt. 25

27 Ved Sønderrenden, Havnegade Langs Havnegade ses en række af gamle kastanjetræer (Foto: Ærø Kommune). På den østlige side af Havnegade ses en række af gamle kastanjetræer. Om der er tale om en trærække kan diskuteres, da der er mange huller i rækken, og de tilbageværende træer står således mere eller mindre som solitærtræer. Enkelte steder i rækken ser man unge elmetræer. Disse træer er skudt op fra de gamle stød, hvor store elmetræer stod, indtil de blev fældet pga. elmesyge. Disse unge skud er dog raske. Kastanjetræernes tilstand er blandet. Tilstanden hos mange af træerne er meget ringe. En del af træerne har råd eller begyndende råd. Flere af træerne er døende. Se oversigtskort i Bilag 5. 26

28 Tiltag: Når råd begynder at tage sit indtog i kastanjetræer, så stagnerer træerne meget hurtigt, og de vil falde sammen i løbet af få år. En af grundene er, at kastanjetræer ikke har hårdt kerneved. Der skal søges om dispensation fra Lokalplan s bestemmelser vedrørende fældning af træerne. Dispensation meddeles af Erhvervs-, teknik- og havneudvalget. 2-3 af kastanjetræerne bør fældes i efteråret/vinteren 2014 og genplantes i foråret Alternativt kan man lade træerne stå til de vælter af sig selv eller er døde. Herefter skal der plantes nye kastanjetræer, men det betyder at trærækken vil få et uharmonisk udtryk i og med at træerne ikke vil være ensaldrende, og døde eller døende træer udgør en sikkerhedsrisiko langs vejen. Flere af kastanjetræerne vil sandsynligvis stagnere de kommende år. Efterhånden som træerne får begyndende råd, bør de fældes. Nye træer skal genplantes i deres sted, så trærækken fortsat kan pryde Havnegade. Det bør overvejes at vælge en anden type af kastanje, da hestekastanjetræerne er angrebet af kastanjeminérmøl. Kastanjeminérmøl angriber især hestekastanje. De unge elmetræer skal bevares, da raske elmetræer efterhånden er et sjældent syn. Elmetræerne børe være bevaringsværdige. Trærækken bør gennemgås hvert år. 27

29 Anlægget ved Havnegade 3. Parkanlægget ved havnen i Marstal rummer bl.a. historisk værdi (foto: Ærø Kommune). Parkanlægget skaber et grønt rum mellem by og havn (foto: Ærø kommune). Mellem Havnegade og Hollænderbroen ligger et smukt parkanlæg (se oversigtskort i Bilag 3). Anlægget ligger bl.a. overfor Marstal Søfartsmuseum. Anlægget har stor værdi både historie- og oplevelsesmæssigt, da der bl.a. er mindesten over faldne søfolk i de to verdenskrige. Det er også her at man finder et stort flot egetræ kaldet Fredsegen, der er plantet i anledning af freden efter 1. verdenskrig. Herudover findes der mange forskellige solitærtræer samt adskillige trærækker: Trærækker: eg, ær/ahorn, parklind 28

30 Solitærtræer: hvid-pil, ær/ahorn, almindelig hestekastanje, almindelig røn, tretorn, tjørn, japansk kirsebær, eg, blodblomme. Træernes tilstand er god, bortset fra 2 træer: 1 kastanje har råd. 1 røn er døende. Tiltag: Forslag til placering af egetræ, for at markere historiske begivenheder (kilde: Geo Fyn). 29

31 Et egetræ skal plantes i efteråret 2014 i nærheden af Fredsegen, for at markere Marstals 500- års jubilæum samt besøget af hendes majestæt Dronning Margrethe d. 2. af Danmark d. 20. juni er et særlig historisk år, da der knytter sig mange historiske begivenheder til dette år. Historiske begivenheder, der har haft betydning for Ærø. Det er især Marstals jubilæum, Dronningens besøg, 150-året for krigen i 1864 samt 1. Verdenskrigs begyndelse, der er markante historiske begivenheder. Ifølge Lokalplan for Marstal Havn må træerne indenfor lokalplanområdet ikke fjernes uden dispensation. Parkanlægget skal gennemgås hvert år. Nyplantede træer skal dog tilses og vandes flere gange årligt de første 3 år. Når råd begynder at tage sit indtog i et kastanjetræ, så stagnerer træet meget hurtigt, og det vil falde sammen i løbet af få år. Der skal søges om dispensation fra bestemmelserne i Lokalplan vedrørende fældning af træerne. Dispensation meddeles af Erhvervs-, teknik- og havneudvalget. Kastanjetræet med råd bør fældes i efteråret/vinteren 2014 og genplantes i foråret Den døende røn bør ligeledes fældes i efteråret/vinteren 2014 og genplantes i foråret Med rød cirkel er markeret hhv. en døende røn og en kastanje med råd (kilde: Geo Fyn). 30

32 Havnepladsen Havnepladsen: række med bøgetræer og række med oktoberkirsebær (foto: til venstre: Ærø kommune; til højre: Google). Langs Havnegade bag havnekiosken står en række bestående af oktoberkirsebær. På selve havnepladsen står ligeledes en række med bøg foran parkeringspladserne. Træernes tilstand er god. Tiltag: Træerne bør gennemgås hvert 2. år. 31

33 Kirkestræde ved præstegården Præstegården midt i Marstal med kirsebærtræer ud til gågaden (foto: Ærø Kommune). Midt i Marstal finder man gaden: Kirkestræde. Foran præstegården står en række af oktoberkirsebær. Tilstanden er, efter omstændighederne, fin. Træerne er hæmmet i væksten. Træerne har ikke meget plads mht. rodnettet. Fliser er lagt helt op til træernes stammer. Stativer er sat rundt om træerne, for at beskytte dem. Tiltag: Træerne bør gennemgås hvert 2. år. Beskæring af træerne kan blive nødvendig i løbet af en årrække. 32

34 Knasterbjergvej og Møllevejen Rækken af ær, der løber langs Knasterbjergvej og Møllevejen (foto: Ærø Kommune). I udkanten af Marstal mod vest finder man en trærække på ca. 1 km. Trærækken består af ær. Tilstanden er god. Tiltag: Træerne bør gennemgås hvert 2. år. Beskæring af træerne kan blive nødvendigt i løbet af en årrække. 33

35 34

36 Kilder - Historiske Huse I Ærøskøbing (1975) Nationalmuseet Internet: - (2014) Det Kongelige Bibliotek - (2014) - (2014) - (2014) - (2014) Københavns Universitet Øvrigt kildemateriale: - Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde (2005) Danske Anlægsgartnere - Danmarks træer og buske, Peter Friis Møller, Henrik Staun (2001), Politikens forlag. - Skoven og dens dyrkning, H. A. Henriksen (1988), Dansk Skovforening, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. - Invasive plantearter i Danmark J. Kollmann, J. S. Roelsgaard, M. Fischer, C. D. Nielsen (2010), Biofolia - Politikens bog om beskæring Maren Korsgaard (2010) Politikens Forlagshus A/S - Billedhavebogen Havekonsulent J. Sander Nielsen (1971), Lademann Forlagsaktieselskab Internet: - (2014) Naturstyrelsen, Miljøministeriet (MIM) - (2014) Naturstyrelsen, Miljøministeriet (MIM) - (2014) 35

37 Bilag 1 36

38 37

39 38

40 39

41 40

42 41

43 42

44 43

45 44

46 45

47 46

48 47

49 48

50 49

51 50

52 51

53 52

54 53

55 54

56 55

57 56

58 57

59 Bilag 2 58

60 Bilag 3 59

61 Bilag 4 Oversigt over træarter, der benævnes i Genplantningsplanen for Marstal by. Dansk navn navr ær/ahorn almindelig hestekastanje skyrækker dunbirk avnbøg rødtjørn bøg hængebøg blodbøg manna ask almindelig tretorn almindelig valnød almindelig guldregn japansk lærk prydæble magnolie platan blodblomme japansk kirsebær oktoberkirsebær kaukasisk vingevalnød stilkeg hvid-pil almindelig røn pagodetræ parklind hønsebenstræ småbladet elm Latinsk navn (Acer campestre) (Acer pseodoplatanus) (Aesculus hippocastanum L.) (Ailanthus altissima) (betula pupescens) (Carpinus betulus) (Crataegus laevigata Pauls Scarlet Hamlet Dafo) (Fagus sylvatica) (Fagus sylvatica, pendula) (Fagus sylvatica purpurea atropurpurea) (Fraxinus ornus) (Gleditsia triacanthos) (Juglans regia) (Laburnum anagyroïdes) (Larix kaempferi) (Malus baccata akso dafo) (Magnolia x soulangeana) (Platanus acerifolia) (Prunus cerasifera nigra) (Prunus serrulata amanogawa) (Prunus subhirtella Autumnalis ) (Pterocarya fraxinifolia) (Querqus robur) (Salix alba) (Sorbus aucuparia) (Sophora japonica) (Tilia platyphyllos) (Thujopsis dolabrata) (Ulmus minor) 60

62 Bilag 5 61

Tilbud på store træer Ellengaard d. 19. august 2015 Tilbud omfatter planter vi har i planteskolen i angivne antal. Ønsker du flere eller andre end vi

Tilbud på store træer Ellengaard d. 19. august 2015 Tilbud omfatter planter vi har i planteskolen i angivne antal. Ønsker du flere eller andre end vi Tilbud på store træer Ellengaard d. 19. august 2015 Tilbud omfatter planter vi har i planteskolen i angivne antal. Ønsker du flere eller andre end vi har på lager nu beregner vi gerne et tilbud på dette,

Læs mere

Blidahpark Træregistrant opdateret pr ( efter træbeskæring i januar 2017 )

Blidahpark Træregistrant opdateret pr ( efter træbeskæring i januar 2017 ) Blidahpark Træregistrant opdateret pr. 01-05-2017 ( efter træbeskæring i januar 2017 ) Blok 7 S 221A, Ma 1 Nuv.alder/højde Max.alder/højde Bem. Vedr. dette træ Blidah plan Robinie S 150år 15m 200år 20m

Læs mere

Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover

Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover Udarbejdet på baggrund af vurderingsrapporten; Dambakken, 3 og 6. aug. 2009 ved Marianne Lyhne.

Læs mere

INDHOLD. Forord Introduktion Træer

INDHOLD. Forord Introduktion Træer INDHOLD Forord Introduktion Træer Nuværende forhold Vedligeholdelse Fremtidige forhold Ny beplantning Udearealer i dag Typiske træer Særlige træer Område 1 - Alarmpladsen Område 2 - ved Gammel Byvej Område

Læs mere

Gladsaxe kommune, Nordvand. Renovering af Værebro Bassin RYDNINGSPLAN

Gladsaxe kommune, Nordvand. Renovering af Værebro Bassin RYDNINGSPLAN Gladsaxe kommune, Nordvand Renovering af Værebro Bassin RYDNINGSPLAN Gladsaxe kommune, Nordvand Renovering af Værebro Bassin RYDNINGSPLAN Rekvirent Rådgiver Anja Friis-Christensen Orbicon A/S Ringstedvej

Læs mere

TRÆPOLITIK STEVNS KOMMUNE

TRÆPOLITIK STEVNS KOMMUNE TRÆPOLITIK STEVNS KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 De overordnede mål... 3 2.3 Afgrænsning... 4 3. TRÆETS FYSIOLOGI... 4 3.1 Introduktion til træets fysiologi...

Læs mere

Retningslinjer for arbejder ved træer

Retningslinjer for arbejder ved træer Retningslinjer for arbejder ved træer Avnbøgetræer er lav allergene træer. Gravning - plantning www.kk.dk/vejpladspark Indhold Gravning ved træer 3 Rødder 3 Beskyttelse 3 Erstatning 3 Plantning af træer

Læs mere

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Træerne kan ses på hjemmesiden dn.dk/evighed - klik på Danmarkskortet og zoom ind på kortet, så de enkelte træer kan klikkes frem. Træer i naturområdet Gjæven Gjæven

Læs mere

Johansens Planteskole Damhusvej 103 7080 Børkop Tlf.: 75 86 62 22

Johansens Planteskole Damhusvej 103 7080 Børkop Tlf.: 75 86 62 22 Stammede træer Johansens Planteskole Sortimentet af stammede træer har en vækstform som muliggør opstamning til 3,0 m og udvikling af en hensigtsmæssig krone over denne højde. Det stiller krav om en forventet

Læs mere

Bevaringsværdige træer og karaktergivende beplantning

Bevaringsværdige træer og karaktergivende beplantning Bevaringsværdige træer og karaktergivende beplantning Bispebjerg Hospital August 2011 Hospitalet i parken. Vurdering af bevaringsværdige træer og karaktergivende beplantning på Bispebjerg Hospital Bispebjerg

Læs mere

Beskæring af vejens træer. - en vejledning

Beskæring af vejens træer. - en vejledning Beskæring af vejens træer - en vejledning FORORD I 2009 besluttede Vejlauget, at gøre en ekstra indsats for, at vi kan få en endnu flottere og harmonisk Håbets Allé og Karlstads Allé med fine nauer vejtræer.

Læs mere

Værdisætning af træer

Værdisætning af træer Værdisætning af træer Navn oplægsholder Navn KUenhed Temadag d. 16. april 2015 Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Dansk Træplejeforening Oliver Bühler Simon Skov Iben M. Thomsen Dagens program

Læs mere

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven Noter fra havevandring på Terrasserne 14. september 2015.09.15 Vi havde en rigtig fin vandring sammen med Allan. 10 12 medlemmer trodsede udsigten til regn og deltog nogle stødte til, andre faldt fra.

Læs mere

Faktaark. Solitærtræer og remisser i produktionslandskabet. Solitærtræer. Store naturværdier i de gamle træer. Understøtter og forstærker landskabet

Faktaark. Solitærtræer og remisser i produktionslandskabet. Solitærtræer. Store naturværdier i de gamle træer. Understøtter og forstærker landskabet Faktaark Januar 2013 Solitærtræer og remisser i produktionslandskabet Solitærtræer Dette faktaark sætter fokus på bevarelsen og nyskabelse af solitærtræer (enkeltstående træer) i landskabet. Mange landmænd

Læs mere

Teknik- og Miljøcenteret har den 12. september modtaget en ansøgning om dispensation fra kommuneplanramme 1B10 til at fælde gadens Allétræer.

Teknik- og Miljøcenteret har den 12. september modtaget en ansøgning om dispensation fra kommuneplanramme 1B10 til at fælde gadens Allétræer. Byplan og Vej Teknik og Miljøcenteret Rønnedeven 9 4100 Ringste Dato: 28. november 2016 Tilladelse til fældning og genplantning af Allétræerne på Sct. Knudsgade Teknik- og Miljøcenteret har den 12. september

Læs mere

Bytræseminar Hvem er vi?

Bytræseminar Hvem er vi? Bytræseminar 2014 Stormskader i De Kongelige Slotshaver En opgørelse af skader og skadesmønstre efter stormene i 2013. Hvem er vi? Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme - Kulturministeriet Forvalter godt

Læs mere

Inspirationsdag Danske Planteskoler

Inspirationsdag Danske Planteskoler Inspirationsdag Danske Planteskoler Palle Kristoffersen Seniorrådgiver Landskabsarkitekt Ph.d. Onsdag den 31. oktober 2012 Kvalitetsstandard for planteskoletræer PartnerLandskab projekt Partnere: Danske

Læs mere

Elementbeskrivelser - Beplantning

Elementbeskrivelser - Beplantning Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 18 Elementbeskrivelser - Beplantning Overstregede elementer indgår ikke i denne entreprise. Beplantning: Element PRYDBUSKE BUNDDÆKKENDE BUSKE BUSKET KRAT KLIPPET

Læs mere

Erfaringer med rådmåling i træer

Erfaringer med rådmåling i træer Erfaringer med rådmåling i træer En god hjælp når man vil bevare et træ trods synlige skader eller dokumentere fældningsbehov Af Iben M. Thomsen og Ole Sejr Jakobsen Siden Skov & Landskab første gang præsenterede

Læs mere

BUSKELUNDHØJEN/BUSKELUNDVÆNGET Beplantningsentreprise

BUSKELUNDHØJEN/BUSKELUNDVÆNGET Beplantningsentreprise Teknik og Miljøafdelingen 26. oktober 2007 BUSKELUNDHØJEN/BUSKELUNDVÆNGET Beplantningsentreprise 1 3. Arbejdsbeskrivelser 3.1 Jordarbejder Forud for plantning fræses alle plantefelterne i 30 cm s dybde.

Læs mere

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet 07819.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00 Fredningen vedrører: Sølyst Domme Taksations kom miss io nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 29-07-1956 DEKLARATIONER>

Læs mere

HVORFOR GØRE NOGET VED DET GRØNNE OG HVORFOR EN DRIFT- OG PLEJEPLAN

HVORFOR GØRE NOGET VED DET GRØNNE OG HVORFOR EN DRIFT- OG PLEJEPLAN ERIKSMINDEKVARTERET HVORFOR GØRE NOGET VED DET GRØNNE OG HVORFOR EN DRIFT- OG PLEJEPLAN DRIFT- OG PLEJEPLANEN Indhold/gennemgang af elementer og tilbudsliste, kvalitetssikring mv. Hvad er det I skal bruge

Læs mere

PLANTEPLAN - Hjerting Strandpark Vest

PLANTEPLAN - Hjerting Strandpark Vest PLANTEPLAN - Hjerting Strandpark Vest 1/11 På sydsiden af eksisterende 2 beplantningsbælte etableres et ca.16 m bredt læbælte bestående af 10 rækker med 1,50 m mellem rækkerne og 1,25 m mellem planterne.

Læs mere

Tillæg Retningslinjer for Træer Uddybning og vejledning Plantning og pleje

Tillæg Retningslinjer for Træer Uddybning og vejledning Plantning og pleje Tillæg Retningslinjer for Træer Uddybning og vejledning Plantning og pleje Tillæg til Retningslinjer for Træer. Udarbejdet af: Afdeling for Trafik, Park og Havne Fotos: Trafik, Park og Havne Vordingborg

Læs mere

Ekskursion til Langeland 20. august 2005

Ekskursion til Langeland 20. august 2005 Ekskursion til Langeland 20. august 2005 Program: Mødested: Apotekerhaven i Rudkøbing, Brogade 15, 5900 Rudkøbing Mødetid: Kl. 10.00 Dagens program: Kl. 10.00-11.00 Apotekerhaven i Rudkøbing Kl. 11.15-12.30

Læs mere

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi Eksempel på Naturfagsprøven Biologi Indledning Baggrund Der er en plan for, at vi i Danmark skal have fordoblet vores areal med skov. Om 100 år skal 25 % af Danmarks areal være dækket af skov. Der er flere

Læs mere

Registreringsopgørelser, forventninger og faglige problemstillinger:

Registreringsopgørelser, forventninger og faglige problemstillinger: Viborg Kommune Teknik & Miljø, Trafik og Veje Prinsens Alle 5 8800 Viborg Vurdering af rønneallé ved Møldrup Undertegnede har d. 4. juli 2012 foretaget registreringer i alleen vedrørende dens sammensætning

Læs mere

Formål med dokumentet Grundlag for fastlæggelse af bestemmelser for beplantningsbælte/hegn med hensyn til bredde, arter og højde.

Formål med dokumentet Grundlag for fastlæggelse af bestemmelser for beplantningsbælte/hegn med hensyn til bredde, arter og højde. Notat Vurdering af beplantningsbælte/hegn omkring Helnæs Campingplads Formål med dokumentet Grundlag for fastlæggelse af bestemmelser for beplantningsbælte/hegn med hensyn til bredde, arter og højde. Revideret

Læs mere

Lokalplan HL10 for et nyt boligområde i Hvissinge Øst. Glostrup Kommune OXBJERGVEJ SORTEVEJ SKOVSLETTEN SORTEVEJ R DOVRE MOTORRING 3 BYSTIEN

Lokalplan HL10 for et nyt boligområde i Hvissinge Øst. Glostrup Kommune OXBJERGVEJ SORTEVEJ SKOVSLETTEN SORTEVEJ R DOVRE MOTORRING 3 BYSTIEN Glostrup Kommune OXBJERGVEJ SORTEVEJ SKOVSLETTEN SORTEVEJ BYSTIEN MOTORRING 3 R DOVRE BIRKESKOVEN BYSTIEN FRALIGSVEJ PAUL BERGS ES VEJ MOTORRING 3 Lokalplan HL10 for et nyt boligområde i Hvissinge Øst

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 67 af 8 SAB Beplantning 10 Nov 2010 Entreprise VSD-06 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 67 af 8 SAB Beplantning 10 Nov 2010 Entreprise VSD-06 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 67 af 8 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) VSD Entreprise 06 Beplantning På Strækninger og sideanlæg PILOT FYN 2010 - vejdrift side 68 af 8 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Fremtidens 18 bytræer?!

Fremtidens 18 bytræer?! Fremtidens 18 bytræer?! FAGUS vinterkonferanse 2013 Palle Kristoffersen, Oliver Bühler Torsdag den 14. februar 2013 Indhold Overvejelser: Hvorfor definere et sortiment? Processen: Hvordan definere et sortiment?

Læs mere

Jens Ole Juul, Helle Hagelund, Lars Christensen og Anja Hartvig Spork

Jens Ole Juul, Helle Hagelund, Lars Christensen og Anja Hartvig Spork 100.000 træer København slår rødder Jens Ole Juul, Helle Hagelund, Lars Christensen og Anja Hartvig Spork Krinsen inden opgravningen af gartnermacadammen, som ligger i to parallelle bånd i længderetningen.

Læs mere

Politik for Buske & Træer i Aabenraa Kommune

Politik for Buske & Træer i Aabenraa Kommune Politik for Buske & Træer i Aabenraa Kommune Afgrænsning Politikken er målrettet de kommunaltejet arealer som ligger indenfor Teknik- og Miljøudvalgets området samt byggemodnet arealer som endnu ikke er

Læs mere

BILAG. 1 Strategi for Træer. Strategi for Træer 1

BILAG. 1 Strategi for Træer. Strategi for Træer 1 BILAG 1 Strategi for Træer Strategi for Træer 1 INDHOLDSFORTEGNELSE - BILAG 4 INDLEDNING 5 INDSATSOMRÅDER - VEJE 10 ROSKILDEVEJ 15 INDSATSOMRÅDER - GRØNNE OMRÅDER 18 INDSATSOMRÅDER - LANDSBYER 19 BEVARELSE

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 1220.500. Beplantning. 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N. September 2015

Tegningsbilag. Entreprise 1220.500. Beplantning. 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N. September 2015 Tegningsbilag Entreprise 1220.500 Beplantning 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N September 2015 12 København Frederikssund 1220.500 Motorring 4 Tværvej N DATO 11.09.2015 Projekt til

Læs mere

Område 1. (Rød 1) Område 2. (Rød 1) Område 3. (Rød 1)

Område 1. (Rød 1) Område 2. (Rød 1) Område 3. (Rød 1) Område 1. (Rød 1) Et område bestående af eg, skovfyr i uklippet rough. Sidste del ved rød tee hul Rød 1, bestående af fyr med god afstand så der kan klippes imellem dem. Den første del af området fra Rød

Læs mere

Når der er truffet nogle principbeslutninger, kan Ludmila færdiggøre planteskitserne.

Når der er truffet nogle principbeslutninger, kan Ludmila færdiggøre planteskitserne. Dato: 09.08.15 Mini-frugtplantage, gennemgang af grønne arealer A, B og C samt Tre-kanten. Deltagere: Hanne, Gitte, Susanne og anlægsgartner Ludmila Liljensøe med medhjælper Anders. Vi foreslår at vi koncentrerer

Læs mere

Plantetyper og plantevalg

Plantetyper og plantevalg Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 529 Århus, den 14. Sep. 2011 Plantearbejder, Ny motorvej mellem Brande og Give Beplantningen langs den nye motorvej spiller en stor rolle for trafikanterne.

Læs mere

Retningslinjer og mål for træer. Forvaltning af træer

Retningslinjer og mål for træer. Forvaltning af træer Retningslinjer og mål for træer Forvaltning af træer Træplan Udarbejdet af: Afdeling for Trafik, Park og Havne Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde:

Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde: Damhusengen: Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde: 2010-580340 Damhusengen er beliggende i kommunens nordlige del, mellem Damhussøen og Krogebjergparken. Vestsiden af engen løber i skellet til

Læs mere

Retningslinjer for træer. Forvaltning af træer

Retningslinjer for træer. Forvaltning af træer Retningslinjer for træer Forvaltning af træer Træplan Udarbejdet af: Afdeling for Trafik, Park og Havne Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indledning

Læs mere

ØRSTEDSPARKEN OG ØSTRE ANLÆG af PETER WAGNER Botanisk Centralbibliotek, Sølvgade 83, 1307 København K.

ØRSTEDSPARKEN OG ØSTRE ANLÆG af PETER WAGNER Botanisk Centralbibliotek, Sølvgade 83, 1307 København K. ØRSTEDSPARKEN OG ØSTRE ANLÆG af PETER WAGNER Botanisk Centralbibliotek, Sølvgade 83, 1307 København K. I midten af forrige århundrede var det - navnlig efter cholera epidemien - tydeligt, at voldene måtte

Læs mere

Notat om vejtræer på Hvidovrevej, strækningen mellem Præstemosen og Allingvej

Notat om vejtræer på Hvidovrevej, strækningen mellem Præstemosen og Allingvej Notat om vejtræer på Hvidovrevej, strækningen mellem Præstemosen og Allingvej Midterhellen på Hvidovrevej mellem Baunebakkevej og Toft Sørensens Vænge. Udarbejdet af Teknisk Forvaltning Juni 2012 Indhold

Læs mere

Kløverstier Brøndbyøster

Kløverstier Brøndbyøster Kløverstier Brøndbyøster Blå rute Forår Brøndby kommune Naturbeskrivelse Når kulden slipper sit tag, og dagene bliver længere, springer skoven ud. Foråret er en skøn tid, hvor dyrene kommer ud af deres

Læs mere

1. Beskrivelse. 2. Mål og planer. Vestjylland, Stråsøkomplekset Plan efter stormfald 2013

1. Beskrivelse. 2. Mål og planer. Vestjylland, Stråsøkomplekset Plan efter stormfald 2013 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Dette er stormfaldsplanen for Stråsøkomplekset i Vestjylland. Stråsøkomplekset er et stort sammenhængende naturområde på ca. 5.200 ha. Udover Stråsø Plantage består området

Læs mere

FREMTIDIG VEDLIGEHOLDELSE AF FERIEBYENS GRØNNE OMRÅDER BEBOERMØDE 27. SEPTEMBER 2014

FREMTIDIG VEDLIGEHOLDELSE AF FERIEBYENS GRØNNE OMRÅDER BEBOERMØDE 27. SEPTEMBER 2014 FREMTIDIG VEDLIGEHOLDELSE AF FERIEBYENS GRØNNE OMRÅDER BEBOERMØDE 27. SEPTEMBER 2014 INDSTILLING GRØNT UDVALG INDGÅELSE AF AFTALE MED EKSTERN KONSULENT IFM. UDARBEJDELSE AF PLEJEPLAN SAMT TILSYN VED UDFØRELSE

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

PAS PÅ TRÆERNE. VILKÅR OG VEJLEDNING ved anlægsarbejder i Gentofte Kommune

PAS PÅ TRÆERNE. VILKÅR OG VEJLEDNING ved anlægsarbejder i Gentofte Kommune PAS PÅ TRÆERNE VILKÅR OG VEJLEDNING ved anlægsarbejder i Gentofte Kommune November 2016 0. Generelt 0.1 Gravetilladelsen er det juridiske grundlag, der sætter rammen for grave- og anlægsarbejder på offentlige

Læs mere

Naturplan Granhøjgaard marts 2012

Naturplan Granhøjgaard marts 2012 1 Naturplan Granhøjgaard marts 2012 Jørgen & Kirsten Andersen Udarbejdet af skovrider Søren Paludan, Paludan Skov og Naturkonsulent Landbrug Landskab Natur Jagt Park 2 Indhold Sammendrag... 3 Rydning af

Læs mere

PLANLÆGNING TRÆPOLITIK FOR VEJTRÆER TRÆPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNES VEJTRÆER. Teknik og Miljø

PLANLÆGNING TRÆPOLITIK FOR VEJTRÆER TRÆPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNES VEJTRÆER. Teknik og Miljø PLANLÆGNING TRÆPOLITIK FOR VEJTRÆER TRÆPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNES VEJTRÆER. Teknik og Miljø TRÆPOLITIK STEVNS KOMMUNE Adressen er: Stevns Kommune Postboks 83 4660 Store Heddinge eller e-mail: plan@stevns.dk

Læs mere

Ny beplantnings- & driftsplan for Grundejerforeningen Skovbakkens randbeplantning

Ny beplantnings- & driftsplan for Grundejerforeningen Skovbakkens randbeplantning Ny beplantnings- & driftsplan for Grundejerforeningen Skovbakkens randbeplantning Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Problemformulering:... 2 Løsningsforslag overordnet:... 3 Områdedefinitioner

Læs mere

Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde:

Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde: Grøndalsparken Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde: 2010-580333 Grøndalsparken er beliggende i kommunens nordlige distrikt. Parken løber som et langt bånd mellem jernbanestrækninger og veje fra

Læs mere

Pleje og beplantningsplan for Hyldespjældet.

Pleje og beplantningsplan for Hyldespjældet. 1 September 2012 Pleje og beplantningsplan for Hyldespjældet. Friarealerne i Hyldespjældet er planlagt med idé og omhu. De gennemgående stræder og torve er beplantet med ahorn (spidsløn) for stræderne

Læs mere

Kløverstier Brøndbyøster

Kløverstier Brøndbyøster Kløverstier Brøndbyøster Blå rute Efterår Brøndby kommune Naturbeskrivelse I løbet af efteråret skifter skoven karakter. Grønne blade skifter farve og gule, orange, røde og brune nuancer giver et fantastisk

Læs mere

Tinglysningsafgiften er for tiden kr. 1.400, der i medfør af planlovens 55 vil blive opkrævet hos ejendommens ejer.

Tinglysningsafgiften er for tiden kr. 1.400, der i medfør af planlovens 55 vil blive opkrævet hos ejendommens ejer. Klaus Christian Specht Olsen Longen 10, Sneslev 4100 Ringsted Dato: 16. marts 2015 Dispensation fra Lokalplan 174 til fjernelse og genetablering af bevaringsværdige træer Ringsted Kommune har modtaget

Læs mere

10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMEN T SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI BEPLANTNINGER BILAG 7.12 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk 5798000893450

Læs mere

På kanten mellem by og land. Beplantning

På kanten mellem by og land. Beplantning På kanten mellem by og land Beplantning Indhold Fonden Ryslinge Skulpturpark Vision og mål 3 Projektbeskrivelse Åben og lukket Skoven Skov og krat 6 Fremtidssyn Træer som skulpturer Markering af skulpturer

Læs mere

Bytræers økonomi forbindes

Bytræers økonomi forbindes Bytræet er en stærk økonomisk investering Bytræers økonomi er ikke kun at sammenholde udgifter til plantning og pleje med bløde, æstetiske og rekreative fordele. Tal fra New York og Malmø viser et helt

Læs mere

Græs klippet. MATERIELGÅRDEN Innovative, effektive, gode til at lytte

Græs klippet. MATERIELGÅRDEN Innovative, effektive, gode til at lytte Græs klippet 2016 - plejeniveau 3 Græsset er i god vækst og ikke højere end 8 cm med 3,5 cm klippehøjde, dog 15 cm tæt ved genstande og øvrige elementer. Plænen fremstår som en overordnet jævn flade. Der

Læs mere

Fremtidens bytræer. Bytræseminar Palle Kristoffersen Seniorrådgiver Landskabsarkitekt - Ph.d. Torsdag den 15.

Fremtidens bytræer. Bytræseminar Palle Kristoffersen Seniorrådgiver Landskabsarkitekt - Ph.d. Torsdag den 15. Fremtidens bytræer Bytræseminar 2012 Palle Kristoffersen Seniorrådgiver Landskabsarkitekt - Ph.d. Torsdag den 15. november 2012 1 Specielle vilkår for træproduktion Gartnerierhvervet karakteriseret ved

Læs mere

Tilstede: Jeppe: formand, Flemming: afd. 1, Ingelise: afd. 3, Anette: afd.4, Bro: afd. 5 og Anker: afd. 6

Tilstede: Jeppe: formand, Flemming: afd. 1, Ingelise: afd. 3, Anette: afd.4, Bro: afd. 5 og Anker: afd. 6 Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Christianslund den 29.10.2013 Tilstede: Jeppe: formand, Flemming: afd. 1, Ingelise: afd. 3, Anette: afd.4, Bro: afd. 5 og Anker: afd. 6 1. Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

Beslutningen gælder for genplantning af gadetræer i større antal, nyplantning af gadetræer og ved nyanlæg generelt.

Beslutningen gælder for genplantning af gadetræer i større antal, nyplantning af gadetræer og ved nyanlæg generelt. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur NOTAT Til chefgruppen i Center for Park og Natur Indstilling om at anvende et bredt trævalg indenfor slægter og arter for Københavns

Læs mere

Drift af grønne områder ved skoler

Drift af grønne områder ved skoler Drift af grønne områder ved skoler Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

Elementbeskrivelser: Beplantninger Beplantnings--faggruppen UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Beplantninger Beplantnings--faggruppen UDBUD 2012 B01 Prydbuske. Prydbuske bruges solitært (= enkeltstående) eller i grupper. Oplevelsen sker primært i kraft af buskenes blomstring, løv, høstfarve, frugter eller anden særlig karakter. Den enkelte plantes

Læs mere

Grøn strategi i Næstved Kommune

Grøn strategi i Næstved Kommune Grøn strategi i Næstved Kommune 1 Indhold 1. Formål:... 3 2. Vision:... 4 2.1. Bevarelse:... 4 2.2. Strategisk planlægning.... 5 2.3. Variation, oplevelser og sundhed:... 5 2.4. Samarbejde og information...

Læs mere

Nordborg Golfklub. Perspektiv plan for Nordborg Golfklub 2014 2018.

Nordborg Golfklub. Perspektiv plan for Nordborg Golfklub 2014 2018. Perspektiv plan for Nordborg Golfklub 2014 2018. Denne plan er udarbejdet af baneudvalget med input og ideer fra personer rundt om baneudvalget. Denne udviklingsplan vil beskrive banepleje og målsætning

Læs mere

Kløverstier Brøndbyøster

Kløverstier Brøndbyøster Kløverstier Brøndbyøster Sort rute Efterår Brøndby kommune Naturbeskrivelse Når dagene bliver kortere og de kolde nætter sætter ind, begynder skoven at skifte karakter. Bladene farves i fantastiske nuancer

Læs mere

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne HØRSHOLM KIRKEGÅRD Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne KISTEGRAVSTEDER Servitutter på kistegravsteder Til én jordbegravelse købes et gravsted

Læs mere

Fyn J.nr. NST Ref. eea Den 11. december Svendborg Kommune. att. Peter Møller, sendt som mail til

Fyn J.nr. NST Ref. eea Den 11. december Svendborg Kommune. att. Peter Møller, sendt som mail til Svendborg Kommune att. Peter Møller, sendt som mail til Peter.Moller@Svendborg.dk Fyn J.nr. NST-321-05150 Ref. eea Den 11. december 2014 Udtalelse om drift Svendborg Kommunes skov ved Christiansminde Svendborg

Læs mere

PESTICIDHANDLINGSPLAN AFVIKLING AF BRUG AF PESTICIDER PÅ KOMMUNALT EJEDE AREALER I FAXE KOMMUNE

PESTICIDHANDLINGSPLAN AFVIKLING AF BRUG AF PESTICIDER PÅ KOMMUNALT EJEDE AREALER I FAXE KOMMUNE PESTICIDHANDLINGSPLAN AFVIKLING AF BRUG AF PESTICIDER PÅ KOMMUNALT EJEDE AREALER I FAXE KOMMUNE VEDTAGET AF FAXE BYRÅD 30. MAJ 2013 Side 1 Indledning De tidligere kommuner, der nu udgør Faxe Kommune, har

Læs mere

Natur - H.C. Andersen Haven

Natur - H.C. Andersen Haven Natur - H.C. Andersen Haven Park med ådal og bymæssigt præg Eventyrhaven er på 2,8 ha (28.000 kvm) og hovedindtrykket af en stille og frodig park er bevaret fra parkens tidligste år. En stor kvalitet ved

Læs mere

Skovskolens træpleje kompendie

Skovskolens træpleje kompendie Skovskolens træpleje kompendie Registreringsblad Materialet er udviklet til deltagere i AMU kurserne i Træpleje. Copyright: December 2015. Undervisningsministeriet. 1. udgave 2015 Undervisningsmaterialet

Læs mere

Naturnær skovdrift i statsskovene

Naturnær skovdrift i statsskovene Naturnær skovdrift i statsskovene Hvad, Hvordan og Hvornår 2005 Titel: Naturnær skovdrift i statsskovene Hvad, Hvordan og Hvornår Udgivet af: Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Fotos: Lars Gejl/Scanpix,

Læs mere

Københavns Kommunes. Træpolitik udkast

Københavns Kommunes. Træpolitik udkast Københavns Kommunes Træpolitik 2016-2025 udkast Mål og visioner Overordnet mål for 2025: 75 % af københavnerne oplever København som en grøn by. Kilde: Fællesskab København Overordnet målsætning for træer

Læs mere

Materiale til fondsøgning

Materiale til fondsøgning Materiale til fondsøgning Indhold Vision/Mål 3 Oversigtskort 4 Beplantning 5 Skoven Hegnet mod nord Hvidtjørnssavanne Mod Ellehavevej Skulpturerne 10 Stierne 11 Belægning på hovedstierne Indgang 13 Belægning

Læs mere

Drift og Teknik. Udskiftningsplan for kommunale vejtræer Furesø Kommune 2013

Drift og Teknik. Udskiftningsplan for kommunale vejtræer Furesø Kommune 2013 Drift og Teknik Udskiftningsplan for kommunale vejtræer Furesø Kommune 2013 1 Velkommen Furesø Kommune har omkring 2500 vejtræer. Der er i budgetåret 2013 og overslagsårene 2014-2017 afsat 350.000 kr.

Læs mere

ACER PLAT. 'FARLAKE'S GREEN' SHO ompl 1011 ACER PLAT. 'FARLAKE'S GREEN' SHOK ompl 2143 ACER PLAT. 'FARLAKE'S GREEN' SHOK ompl 2412

ACER PLAT. 'FARLAKE'S GREEN' SHO ompl 1011 ACER PLAT. 'FARLAKE'S GREEN' SHOK ompl 2143 ACER PLAT. 'FARLAKE'S GREEN' SHOK ompl 2412 Pris liste på større træer. Kontakt Christian på tlf. 86451905, eller lav en aftale om besøg i planteskolen. Udvalget er næsten ubegrænset så har du ønsker udover det på listen send da en mail eller ring

Læs mere

Mødet startede kl. 18.00 med havevandring, mødested kæmpehøjen ved blok 3

Mødet startede kl. 18.00 med havevandring, mødested kæmpehøjen ved blok 3 19.08.2011 Referat af FU-møde 3/2011 Mødet startede kl. 18.00 med havevandring, mødested kæmpehøjen ved blok 3 Dagsorden: Pkt.1: Bemærkninger til ref. fra FU-møde 2/11 Pkt.2: Godkendelse af ref. fra FU-møde

Læs mere

Puljemidler fra Rebild Kommunes byzonemidler 65.000 kr.

Puljemidler fra Rebild Kommunes byzonemidler 65.000 kr. Øster Hornum Borgerforening, 1 April 2014. Forskønnelse af Nibevej gennem Øster Hornum. Puljemidler fra Rebild Kommunes byzonemidler 65.000 kr. Beskrivelse af projekt Overordnet ide: At byens eksisterende

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

Bytræseminar Kvalitetsstandard for planteskoletræer. Palle Kristoffersen Seniorrådgiver Landskabsarkitekt - Ph.d

Bytræseminar Kvalitetsstandard for planteskoletræer. Palle Kristoffersen Seniorrådgiver Landskabsarkitekt - Ph.d Bytræseminar 2012 Palle Kristoffersen Seniorrådgiver Landskabsarkitekt - Ph.d. Torsdag den 15. november 2012 Kvalitetsstandard for planteskoletræer PartnerLandskab projekt Partnere: Danske Planteskoler

Læs mere

Håndtering af overgreb på kommunale træer og bevoksninger Hvordan tackler vi det?

Håndtering af overgreb på kommunale træer og bevoksninger Hvordan tackler vi det? Håndtering af overgreb på kommunale træer og bevoksninger Hvordan tackler vi det? EKSEMPLER FRA HORSENS KOMMUNE NATURAFDELINGEN PARKER, SKOVE, GRØNNE OMRÅDER, VEJBEPLANTNING Eksempel 1 2013 Virksomhed

Læs mere

Drift og pleje grøn del uden bygninger

Drift og pleje grøn del uden bygninger 2015 Ærø Kommune Park & Vej Godkendt den XXXX Drift og pleje grøn del uden bygninger Marstal Indhold Forord... 2 Definition af grønne områder... 2 Oversigtskort... 3 Oversigtsskema... 3 Drift og pleje

Læs mere

RHODOSPECIALISTEN.dk --- Foto: Træer og Buske sygdomme v4.0

RHODOSPECIALISTEN.dk --- Foto: Træer og Buske sygdomme v4.0 DSC00058.JPG fejagtigt beskåret. Hele den højre side burde været skåret af med skråsnit ved den levende hovedgren Modified: 18-10-2004 12:05:44 File Size: 2355 K DSC00059.JPG Vanskelig beskæring ved to

Læs mere

Læbælter. Dybdepløjet / reolpløjet. Antal Rækker. Alm. pløjet Renhold Ingen renhold. 1a 3 x x. 1c 3 x x. 1d 3 x x. 1f 6 x x x.

Læbælter. Dybdepløjet / reolpløjet. Antal Rækker. Alm. pløjet Renhold Ingen renhold. 1a 3 x x. 1c 3 x x. 1d 3 x x. 1f 6 x x x. Læbælter Læbælter - nr. 1 på demonstrationsarealet Der er en meget lang tradition for at plante læbælter i Danmark. Rundt omkring står der stadig rester af de første enkeltrækkede læbælter af sitka- eller

Læs mere

Bilag 5. Sagsnr

Bilag 5. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik og Miljøforvaltningen NOTAT Bilag 5 Notat vedrørende træpolitikkens økonomiske konsekvenser Nærværende notat indeholder en vurdering af de økonomiske konsekvenser af forslaget

Læs mere

I. Domme 02348.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02348.00. Fredningen vedrører: Asum Alleer. Naturklagenævnet. Overfred nings nævnet

I. Domme 02348.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02348.00. Fredningen vedrører: Asum Alleer. Naturklagenævnet. Overfred nings nævnet ., 02348.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02348.00 I. Domme Fredningen vedrører: Asum Alleer Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet I Fredningsnævnet 03-04-1957 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Hellerup Kirkegård. Referat af borgermøde den 30. oktober 2014

Hellerup Kirkegård. Referat af borgermøde den 30. oktober 2014 Referat af borgermøde den 30. oktober 2014 Gentofte Kommune har udarbejdet et forslag til en ny plan for Hellerup Kirkegård. Den nye plan skal imødekomme tidens ønsker til gravsteder og skal sikre, at

Læs mere

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling 01-10- 2012 Frederikshavn Kommune/Natur Sagsbehandler: sili Administrative

Læs mere

Indsatsområder i prioriteret rækkefølge tidsmæssigt

Indsatsområder i prioriteret rækkefølge tidsmæssigt FREDENSBJERGPARKEN GENEREL PLEJE Klipning af pur mellem boligblokke. Beskæring af beplantninger frem til renovering eller udskiftning. Vedligeholdelse af nyplantninger efter 3 års etableringspleje. 11.

Læs mere

BÅRING EGE GRUNDEJERFORENING TILSTANDSVURDERING AF LANDSKABSARKITEKTONSIKE FORHOLD

BÅRING EGE GRUNDEJERFORENING TILSTANDSVURDERING AF LANDSKABSARKITEKTONSIKE FORHOLD BÅRING EGE GRUNDEJERFORENING TILSTANDSVURDERING AF LANDSKABSARKITEKTONSIKE FORHOLD Eksisterende forhold Eksisterende forh old Eksisterende forhold 3 Indledning Da udstykningen af Båring Sommerland blev

Læs mere

Beskrivelse af kulturmijø

Beskrivelse af kulturmijø Beskrivelse af kulturmijø 339-4 Landsbyen Hjembæk Beskrivelse Byen har kun 6-7 gårde liggende i byen (26 gårde i 1682), men mange gode eksempler på gadehuse langs gaden i en karakteristisk bebyggelse omkring

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 FOR DEN OFFENTLIGE VEJ SDR. BOULEVARD, DEL AF MATR. NR. 703, ODENSE BYGRUNDE, DEL AF MATR. N R. 1 CC, ODENSE VESTERMARK, SAMT MATR. N R. 742 A, ODENSE BYGRUNDE. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Anlægsrapport - F399/FP276 lind (Tilia cordata) østpulje - fremavl af træer og buske til landskabsformål Jensen, Viggo

Anlægsrapport - F399/FP276 lind (Tilia cordata) østpulje - fremavl af træer og buske til landskabsformål Jensen, Viggo university of copenhagen Anlægsrapport - F399/FP276 lind (Tilia cordata) østpulje - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 Jensen, Viggo Publication date: 2009 Document Version Også kaldet

Læs mere

Strategi for Vejtræer

Strategi for Vejtræer Strategi for Vejtræer 2013 Formateret: Mellemrum Før: 24 pkt., Flere niveauer + Niveau: 1 + Nummereringstypografi: 1, 2, 3, + Begynd med: 1 + Justering: Venstre + Justeret: 0 cm + Tabulator efter: 0,76

Læs mere

Plejeplan 72-74: Vridsløsevej.

Plejeplan 72-74: Vridsløsevej. Plejeplan 72-74: Vridsløsevej. Arealet indeholder følgende elementer: Fast belægning (beton-belægningssten), (parklamper, trådhegn, borde-bænke, havepejs, flagstang, gynger, legebåd ), Brugsplæne, Fritvoksende

Læs mere

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Notat vedrørende søområdet Side 1 Baggrund Grundejerforeningen Smidstup Strandpark ønsker at få set på deres lille søområde med nye øjne samt fokus på de rekreative

Læs mere

HØJAGERPARKEN 1 - FRIAREALER Registrering, områdeinddeling og pleje-start

HØJAGERPARKEN 1 - FRIAREALER Registrering, områdeinddeling og pleje-start PLANTER og RUMKatrine Thuesen landskabsarkitekt MDL Sandbjergvej 3, 2970 Hørsholm Tlf. 4542 0204-2679 2850 www.planterogrum.dk HØJAGERPARKEN 1 - FRIAREALER Registrering, områdeinddeling og pleje-start

Læs mere

Anlægsrapport - F390/FP406 skovæble (Malus sylvestris) østanlæg - fremavl af træer og buske til landskabsformål

Anlægsrapport - F390/FP406 skovæble (Malus sylvestris) østanlæg - fremavl af træer og buske til landskabsformål university of copenhagen Anlægsrapport - F390/FP406 skovæble (Malus sylvestris) østanlæg - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 Jacobsen, Birgitte; Jensen, Viggo Publication date: 2009

Læs mere

LANDSKABSGRUPPEN. Indholdsfortegnelse. Indledning 2. Volde Overordnet beskrivelse 3 Områdeinddelt 5. Kilen Overordnet beskrivelse 8 Områdeinddelt 10

LANDSKABSGRUPPEN. Indholdsfortegnelse. Indledning 2. Volde Overordnet beskrivelse 3 Områdeinddelt 5. Kilen Overordnet beskrivelse 8 Områdeinddelt 10 LANDSKABSGRUPPEN DAB mrk. 8504-12-288 PKB Direkte tlf. 77 32 05 04 Dato 17.06.08 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Volde Overordnet beskrivelse 3 Områdeinddelt 5 Kilen Overordnet beskrivelse 8 Områdeinddelt

Læs mere