Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 ÅrSrapport

2

3 Shipping with pride

4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE 6 Forord 8 Fem års hovedtal i hovedtræk 10 Forventninger til Tankdivisionen 20 Tankdivisionen - Udbud og efterspørgsel 22 Tørlastdivisionen 24 Tørlastdivisionen - Udbud og efterspørgsel 26 Human Resources 28 TORMs strategi CSR Corporate Social Responsibility 34 Risikostyring 42 Corporate governance 48 Aktionærforhold 54 Regnskabsberetning 59 Resultatopgørelse for koncernen 60 Balance for koncernen 62 Egenkapitalopgørelse for koncernen 63 Pengestrømsopgørelse for koncernen 64 Noter 96 Bestyrelse og direktion 100 Påtegninger 102 Moderselskabsregnskab 109 Ordliste 110 Flådeoversigt 111 Nybygningsoversigt Basisoplysninger Navn og adresse: A/S Dampskibsselskabet TORM Tuborg Havnevej Hellerup Danmark Tlf.: Stiftet: 1889 CVR: Bestyrelse: N. E. Nielsen (formand) Christian Frigast (næstformand) Peter Abildgaard (medarbejdervalgt) Lennart Arrias (medarbejdervalgt) Margrethe Bligaard (medarbejdervalgt) Bo Jagd Gabriel Panayotides E. Michael Steimler Stefanos-Niko Zouvelos Direktion: Mikael Skov, CEO Roland M. Andersen, CFO

6 2008 blev endnu et godt år for TORM, hvor vi opnåede det bedste resultat fra driften i Selskabets historie. Forventningerne til 2009 er naturligvis påvirket af den globale recession og opbremsningen i verdensøkonomien, men Selskabets position og igangsatte aktiviteter giver god mulighed for at kunne agere under de vanskeligere markedsforhold i var endnu et yderst tilfredsstillende år for TORM, hvor resultatet før skat blev USD 360 mio. Resultatet er på niveau med de seneste udmeldte forventninger på USD mio. Indtjeningen for Selskabets produkttankskibe var positivt påvirket af bedre markedsvilkår end forventet. Samtidig havde vi øget fokus på optimering af vores kapacitetsudnyttelse, således at skibene ofte fik last om bord på returrejsen. Fragtraterne for Selskabets tørlastskibe var igen i 2008 meget svingende. I maj måned nåede fragtraterne et historisk højt niveau og toppede på ca. USD/dag for et Panamaxskib. Herefter kollapsede fragtraterne i fjerde kvartal og sluttede året på ca. USD/dag det laveste niveau i ti år. Indtjeningen fra TORMs tørlastskibe var i 2008 på niveau med forventningerne ved årets begyndelse. TORMs bestyrelse vedtog i begyndelsen af 2008 en ny og meget ambitiøs, men også realistisk strategi, Greater Earning Power 2.0, gældende for perioden Strategien fastholdes, men korrigeres naturligvis i forhold til de markant ændrede markedsforhold, som vi vurderer vil kunne give TORM andre, men meget positive muligheder. TORMs strategiske fokus på fortsat konsolidering af produkttanksegmentet er derfor uændret, og vi glæder os over, at denne strategi i 2008 viste sin styrke og berettigelse. TORM er et finansielt stærkt selskab og dermed også godt rustet til en periode med vanskeligere markedsforhold. For at udnytte synergierne i forlængelse af købet af OMI har vi ved udgangen af 2008 iværksat et omfattende effektiviseringsprogram. Programmet forventes, når det ved udgangen af 2009 er fuldt implementeret, at bidrage med årlige omkostningsbesparelser på USD mio. Som følge af den globale recession er minimering af modpartsrisiko blevet et stadigt vigtigere element i shippingindustrien, og TORM har kunnet konstatere, at Selskabets politik vedrørende modpartsrisici har været effektiv. Herudover har Selskabets politik for langsigtet finansiering betydet, at ordrebogen på 20 skibe er finansieret. I 2008 blev skibe fra hele verden udsat for et stigende antal angreb fra pirater i Adenbugten. Som et resultat heraf har TORM sammen med sine poolpartnere indført særlige sikkerhedsregler for sejlads i Adenbugten. I samarbejde med Danmarks Rederiforening, Intertanko og IMO har TORM forsøgt at gøre omverdenen opmærksom på situationens alvor. Selskabet har fokus på de sikkerhedsrisici, som besætninger og skibe udsættes for, og vil forsætte bestræbelserne på at opnå politisk opbakning til en løsning til søs samt en længerevarende indsats til lands. I forbindelse med købet af OMI i 2007 fik TORM bevilget en 1-årig mellemfinansiering. Lånet på USD 700 mio. blev tilbagebetalt i april 2008 i henhold til låneaftalen. Til finansiering af denne tilbagebetaling optog TORM et 5-årigt lån på USD 900 mio. Samtidig optog TORM Singapore et lån på USD 150 mio. for at øge selskabets finansielle beredskab. Mere end 60% af Selskabets samlede gæld forfalder efter

7 Bestyrelsen og direktionen betragter årets resultat som overordentligt tilfredsstillende og indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at der udbetales et ordinært udbytte på DKK 4,00 (USD 0,76) pr. aktie, hvilket udgør en samlet udbyttebetaling på DKK 291 mio. (USD 55 mio.). Det ordinære udbytte skal sammenholdes med, at Selskabet i december 2008 foreslog et ekstraordinært acontoudbytte på DKK 4,50 pr. aktie, som blev udbetalt ved udgangen af året. TORMs succes er rodfæstet i Selskabets grundlæggende værdier: Iværksætterånd Professionalisme Respekt Disse værdier er udgangspunktet for, at ansvarlighed er en integreret del af TORMs forretning. Selskabet har derfor i årets løb udarbejdet en CSR-strategi, der præciserer, hvordan vi i praksis sikrer, at forretningsresultaterne skabes i overensstemmelse med værdierne samt omverdenens og kundernes stigende fokus på kvalitet, sikkerhed, miljø og etik. Efter 32 års ansættelse forlod forhenværende CEO Klaus Kjærulff Selskabet i efteråret 2008 for at hellige sig andre opgaver i erhvervslivet. Selskabet har ansat en ny CEO bliver et helt anderledes år end de seneste år. TORMs fokuserede strategi, værdi grundlag og den stadig større fokus på CSR sammenholdt med et volatilt marked, nye risici og en markant effektivisering af TORMs organisation og arbejdsprocesser vil her skulle vise sin styrke og give grundlag for, at TORM kan udbygge sin position som et af verdens førende produkttankselskaber. Pr. 1. marts 2009 var ca. 50% af årets indtjening allerede kendt. Indtjeningen var i begyndelsen af 2009 på niveau med forventningerne. For 2009 forventes der et resultat før skat på USD mio. Bestyrelsen og direktionen vil gerne takke alle ansatte til lands og til vands for endnu et spændende og givtigt år. Vores gode resultater kan frem for alt tilskrives jeres indsats, opbakning til vores strategi og forankringen af Selskabets grundlæggende værdier. Også en tak til vores aktionærer for en stor opbakning og interesse for Sel skabets forhold gennem året. N. E. Nielsen Mikael Skov Bestyrelsesformand CEO 7

8 fem års HOVEDTAL USD mio. RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Indtjening (timecharterækvivalent, TCE) Dækningsbidrag EBITDA Resultat af primær drift Finansielle poster Resultat før skat Årets resultat BALANCE Langfristede aktiver Aktiver i alt Egenkapital Forpligtelser i alt Investeret kapital Netto rentebærende gæld Likvider og obligationer PENGESTRØMME Fra driftsaktiviteter Fra investeringsaktiviteter, deraf investering i materielle anlægsaktiver Fra finansieringsaktiviteter Pengestrømme i alt (netto) FINANSIELLE NØGLETAL *) Marginer (i forhold til nettoomsætning): Indtjening (TCE) 76,5% 78,0% 75,2% 79,2% 79,2% Dækningsbidrag 45,4% 43,2% 44,7% 53,8% 54,3% EBITDA 48,3% 37,2% 49,8% 59,9% 48,6% Resultat af primær drift 37,7% 25,7% 40,1% 51,7% 40,5% Egenkapitalforrentning (RoE) 30,6% 67,1% 21,5% 36,9% 33,1% Afkast af investeret kapital (RoIC) **) 16,4% 10,2% 19,5% 33,8% 31,0% Egenkapitalens andel af aktiver i alt 38,6% 36,5% 61,3% 50,0% 57,7% Valutakurs USD/DKK, ultimo 5,28 5,08 5,66 6,32 5,47 Valutakurs USD/DKK, gennemsnit 5,09 5,44 5,95 6,00 5,99 AKTIERELATEREDE NØGLETAL *) Resultat pr. aktie, EPS (USD) 5,2 11,4 3,4 4,3 2,7 Udvandet resultat pr. aktie, EPS (USD) 5,2 11,4 3,4 4,3 2,7 Cash flow pr. aktie, CFPS (USD) 5,6 2,7 3,3 3,7 3,3 Foreslået udbytte pr. aktie (USD) ***) 0,76 0,89 1,02 1,82 1,37 Foreslået udbytte pr. aktie (DKK) 4,00 4,50 5,75 11,50 7,50 Ekstraordinært udbytte pr. aktie (DKK) 4,50 27,50 0,00 0,00 0,00 Aktiepris i DKK, ultimo (pr. aktie à DKK 5) 55,5 178,2 186,0 152,6 112,9 Antal aktier, ultimo (mio.) 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 Antal aktier (ekskl. egne aktier), gns. (mio.) 69,2 69,2 69,4 69,7 69,6 *) Nøgletallene er udregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger. Sammenligningstallene er korrigeret for ændringen i stykstørrelsen af Selskabets aktier fra DKK 10 pr. aktie til DKK 5 pr. aktie i maj **) Afkast af investeret kapital defineres som: Resultat af primær drift divideret med gennemsnitlig Investeret kapital, defineret som gennemsnittet af primo- og ultimoværdien af (Egenkapital plus Netto rentebærende gæld minus ikke-operative aktiver). ***) Foreslået udbytte pr. aktie er omregnet til USD til DKK/USD kursen ved årets slutning for det pågældende år. 8

9 2008 i hovedtræk TORM opnåede i 2008 det bedste resultat fra driften i Selskabets historie. Et bedre marked for produkttankskibe end ventet og en mere effektiv udnyttelse af skibene bidrog til et yderst tilfredsstillende resultat. I sidste halvdel af 2008 har selskabet forberedt sig på at agere under de vanskeligere markedsvilkår som følge af opbremsningen i den globale økonomi. Årets resultat før skat blev USD 360 mio., hvilket er i overensstemmelse med de senest udmeldte forventninger på USD mio. Besty-relsen betragter resultatet som meget tilfredsstillende. De samlede pengestrømme udgjorde USD 63 mio., hvoraf pengestrømme fra driften udgjorde USD 385 mio., pengestrømme fra investeringsaktiviteter USD 262 mio. og pengestrømme fra finansieringsaktiviteter USD -59 mio. Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december 2008 USD mio. (DKK mio.) svarende til USD 18,5 pr. aktie (DKK 97,5) ekskl. egne aktier. Markedsværdien af Selskabets flåde oversteg pr. 31. december 2008 den regnskabsmæssige værdi med USD 367 mio. svarende til USD 5,3 pr. aktie (DKK 28,0) ekskl. egne aktier. Ved udgangen af 2008 ejede Selskabet 65 skibe fordelt på 59 produkttankskibe og seks tørlastskibe. Ved udgangen af 2008 havde TORM 20 skibe i ordre og udnyttet en købsoptionsaftale. Afkast af investeret kapital (RoIC) var 16,4%, mens egenkapitalforrentningen (RoE) udgjorde 30,6%. TORMs strategiplan Greater Earning Power 2.0, som blev godkendt i januar 2008, forventes at tilpasses den globale udvikling, uden at TORMs ambitioner og strategiske fokus ændres. I 2008 igangsatte TORM et CSR-projekt, hvor de væsentligste indsatsområder er klima, arbejdsmiljø, menneske- og arbejdstagerrettigheder. TORM har i februar 2009 forpligtet sig til at efterleve UN Global Compact. Pr. 31. december 2008 havde TORM uudnyttede kreditfaciliteter og likvide beholdninger på ca. USD 675 mio. Mere end 60% af Selskabets gæld forfalder efter Pr. 1. marts 2009 havde TORM afdækket ca. 38% af de resterende indtjeningsdage i For 2009 forventer TORM et resultat før skat på USD mio. Grundet den globale recession er forventningerne til resultatet behæftet betydelig usikkerhed. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at der udbetales et udbytte på DKK 4,00 (USD 0,76) pr. aktie, hvilket udgør en samlet udbyttebetaling på DKK 291 mio. (USD 55 mio.) svarende til et afkast på 7,2% i forhold til aktiekursen ultimo Sammen med det ekstraordinære udbytte på DKK 4,50 (USD 0,84) pr. aktie, der blev udbetalt i december 2008, giver dette et akkumuleret udbytte på 32% af årets resultat svarende til DKK 619 mio. (USD 117 mio.). I marts 2008 købte TORM 50% af rederiet FR8 for USD 125 mio. FR8 bidrog positivt til årets resultat med USD 27 mio. I forlængelse af integrationen af OMI iværksatte Selskabet ved udgangen af 2008 en omfattende effektiviseringsplan med fokus på standardisering af processer, bedre udnyttelse af IT-platformen, forbedret omkostningsniveau for driften af skibene samt en optimering af Selskabets globale landbaserede organisation. Programmet forventes at ville bidrage med årlige omkostningsbesparelser på USD mio. pr. år, hvilket svarer til 15-20%, når det ved udgangen af 2009 er fuldt implementeret. 9

10 Forventninger til 2009 For 2009 forventes et resultat før skat på USD mio. TORMs resultat er primært afhængigt af antallet af indtjeningsdage og udviklingen i fragtraterne. Pr. 1. marts 2009 var 42% af de resterende indtjeningsdage i Tankdivisionen for 2009 afdækket til USD/dag i gennemsnit mod 47% til USD/dag i gennemsnit på samme tidspunkt i Pr. 1. marts 2009 var 17% af de resterende indtjeningsdage i Tørlastdivisionen for 2009 afdækket til USD/dag i gennemsnit mod 74% til USD/dag i gennemsnit på samme tidspunkt i De finansielle omkostninger til Selskabets rentebærende gæld er afhængige af gældens størrelse og den tilhørende rente. Pr. 31. december 2008 udgjorde den rentebærende gæld USD mio., hvoraf 60% var afdækket til en gennemsnitlig rente på 4,1% inkl. margin. For at udnytte synergierne fra købet af OMI iværksatte TORM ved udgangen af 2008 et omfattende effektiviseringsprogram. Programmet vil fokusere på, at TORM er et globalt selskab, hvor standardisering af processer samt bedre udnyttelse af IT-værktøjer og menneskelige ressourcer både på kontorerne og på driften af skibene vil resultere i besparelser og gøre TORM bedre rustet til den vækst, som forventes i de kommende år. Programmet forventes at bidrage med årlige omkostningsbesparelser på ca. USD mio. pr. år, hvilket svarer til 15-20%, når det ved udgangen af 2009 er fuldt implementeret. Forventningerne til 2009 er i særdeleshed påvirket af den globale recession og opbremsningen i verdensøkonomien, og forventningerne er derfor behæftet med stor usikkerhed. De eksterne faktorer, der vurderes at få størst betydning for TORMs indtjening i 2009, er: Udviklingen i den globale økonomi. Et eventuelt økonomisk kollaps hos betydelige samarbejdspartnere. Det globale kapitalmarked. Aktiviteten hos oliehandlere og udviklingen i ton/mil. Forbruget af raffinerede olieprodukter. Transport af råvarer, især til Asien, herunder jernmalm, kul og korn. Den økonomiske udvikling i USA. Tilgang og skrotning af skibe. Enkeltfaktorer som strejker, politisk ustabilitet i de olieeksporterende lande, vejrforhold, nedbrud på raffinaderier m.v. 10

11 Eventuelle nationale eller internationale indgreb mod rederiers energiforbrug eller CO 2 -udslip. Pr. 31. december 2008 havde TORM afdækket ca. 12,5% af det forventede brændstofforbrug for Markedsværdien af denne afdækning udgjorde USD -44 mio., som var indregnet i egenkapitalen. Nedenstående graf viser ændringen i resultat før skat for 2009 ved ændringer i de forventede fragtrater for både produkttank og tørlast. Ændringen udgør USD 20,4 mio. ved en ændring i fragtraterne på USD/dag Opgørelsen er baseret på, at driftsdage i 2009 ikke allerede er chartret ud til faste rater. ÆNDRING I RESULTAT FØR SKAT VED ÆNDRING I FRAGTRATER Resultat før skat (USD mio.) Ændring i USD/dag FREMADRETTEDE UDSAGN Emner behandlet i denne rapport kan indeholde fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn reflekterer TORMs nuværende syn på fremtidige begivenheder og finansiel formåen og kan inkludere udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder eller formåen og underliggende forudsætninger og andre udsagn, der er andre end udsagn om historiske fakta. De fremadrettede udsagn i denne rapport er baseret på en række forudsætninger, hvoraf mange er baseret på yderligere forudsætninger, herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske driftsdata, data indeholdt i TORMs databaser samt data fra tredjeparter. Selv om TORM mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev udformet, kan TORM ikke sikre, at Koncernen vil opnå disse forventninger, idet forudsætningerne er udsat for væsentlige usikkerhedsmomenter, der er umulige at forudsige, og er uden for Koncernens kontrol. Vigtige faktorer, der efter TORMs mening kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra de, der er omtalt i de fremadrettede udsagn, omfatter verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, udsving i charterhyrerater og skibsværdier, ændringer i efterspørgslen efter tonmiles, effekten af OPECs produktionsniveau og verdens forbrug og oplagring af olie, ændringer i efterspørgslen, der kan påvirke time charterers holdning til planlagt og ikke-planlagt dokning, ændringer i TORMs driftsomkostninger, herunder bunkerpriser, doknings- og forsikringsomkostninger, ændringer i reguleringen af skibsdriften, herunder krav til dobbeltskrogede tankskibe, eller handlinger foretaget af regulerende myndigheder, muligt ansvar fra fremtidige søgsmål, generelle politiske forhold, såvel nationalt som internationalt, potentielle trafik- og driftsforstyrrelser i shippingruter grundet politiske begivenheder eller terrorhandlinger. Risici og andre usikkerheder er yderligere beskrevet i rapporter indsendt af TORM til US Securities and Exchange Commission (SEC), herunder Koncernens 20-F og 6-K dokumenter. Se side 34 i Årsrapporten. 11

12 Forventninger TANKDIVISIONEN TORM forventer, at raterne for SR-, MR- og LR1- produkttankskibe i gennemsnit bliver ca % lavere i 2009 end i Indtjeningen for LR2-produkttankskibe, som var meget høj i 2008, forventes at blive ca % lavere i Den lavere indtjening skyldes hovedsageligt faldende efterspørgsel som en konsekvens af den globale recession samt den rekordstore tilgang af produkttankskibe i TORM har i lighed med tidligere år valgt ikke at offentliggøre egne forventninger til de specifikke fragtrater, men angiver markedets forventninger pr. 1. marts Pr. 1. marts 2009 havde TORM afdækket ca. 42% af de resterende driftsdage i 2009 til en gennemsnitlig rate på USD/dag , hvilket er med til at sikre Tankdivisionen en fornuftig indtjening. Følgende faktorer vil have indflydelse på fragtraternes udvikling: Tonnageudbud Den globale flåde af produkttankskibe vil blive udvidet som følge af en rekordstor ordrebog af skibe til levering i Der forventes en tilgang på ca. 18%, svarende til 321 produkttankskibe, i de forretningsområder, hvor TORM opererer (kilde: Inge Steensland AS Shipbrokers). Udfasningen af skibe i 2009 forventes at være begrænset. Til gengæld forventes der en betydelig ophugning i 2010, når alle enkeltskrogede skibe skal udfases. Den globale recession har gjort finansieringen af nybyggede skibe vanskelig, hvorfor både værfter og rederier har annulleret nybygninger. Det er TORMs vurdering, at annulleringen af nybygninger vil reducere ordrebogen for produkttankskibe med ca % i perioden indtil Denne vurdering er dog forbundet med betydelig usikkerhed. Tonnageefterspørgsel Energy Information Administration (EIA) forventer, at verdens olieforbrug falder med 1,4% i 2009 mod en vækst på 0,1% i Transporten af raffinerede olieprodukter ad søvejen forventes at falde med 1,7% i 2009 (kilde: MSI). Til sammenligning steg transporten af disse produkter med 1,3% i Den samlede transport af olie ad søvejen (råolie og raffinerede produkter) steg med 4,4% i 2008, men forventes at falde med 2,7% i USAs benzinforbrug forventes at falde med ca. 1,0% i 2009 mod et fald på ca. 3,4% i 2008 (kilde: EIA). Udvidelsen af raffinaderikapaciteten i Indien og Mellemøsten frem til 2012 vil i betydeligt omfang overgå det umiddelbare forbrug i disse områder, og der forventes derfor en kraftig vækst i eksporten af raffinerede olieprodukter. Dette vil have en positiv effekt på markedet for produkttankskibe. Øget transport af forskellige kvaliteter af den samme type raffinerede olieprodukter, f.eks. import af raffinerede olieprodukter med lavt svovlindhold i Europa og eksport af raffinerede olieprodukter med højt svovlindhold fra Europa. 12

13 Afdækning i tankdivisionen pr. 1. marts 2009 Dage i alt Afdækkede dage LR LR MR SR I alt Afdækket i % Afdækket i USD/dag LR2 23% 10% 7% LR1 48% 15% 11% MR 41% 18% 4% SR 60% 29% I alt 42% 18% 5% TCE-rater på FORWARD KONTRAKTMARKEDET PÅ Produkttankmarkedet PR. 1. MARTS USD/dag Realiseret 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal LR LR MR SR Der er ikke et effektivt forward SWAP-marked for LR2- og SR-skibe. Kilde: IMAREX 13

14 Forventninger TØRLASTDIVISIONEN Fragtraterne for tørlastskibe var i 2008 meget volatile. I maj måned nåede markedet et historisk højt niveau, da fragtraterne toppede på ca. USD/dag for et Panamaxskib. Som en konsekvens af nedgangen i verdensøkonomien kollapsede fragtraterne herefter i fjerde kvartal og sluttede året på ca. USD/dag det laveste niveau i ti år. Pr. 1. marts 2009 var fragtraterne for Panamax tørlast skibe USD/dag TORM har i lighed med tidligere år valgt ikke at offentliggøre egne forventninger til de faktiske fragtrater, men angiver i stedet markedets forventninger pr. 1. marts TORM havde pr. 1. marts afdækket ca. 17% af de resterende driftsdage i 2009 for Selskabets Panamaxskibe til en gennemsnitlig rate på USD/dag Som en konsekvens af kollapset i fragtmarkedet har TORM for at minimere Selskabets modpartsrisici forhandlet om at få tilbageleveret fire Panamaxtørlastskibe før tid fra længerevarende time charter kontrakter. Som kompensation for tilbageleveringen har TORM modtaget USD 26 mio., som er indtægtsført i første kvartal Kollapset i fragtraterne for tørlastskibe har medført, at TORM har intensiveret risikovurderingen af potentielle kunders formåen til at opfylde deres kontrakter. Såfremt den konkrete vurdering, og fragtmarkedet i øvrigt, taler herfor, er det fortsat TORMs strategi at afdække en væsentlig del af Selskabets eksponering gennem udlejning af skibe på langtidscharter af typisk et til to års varighed. Tørlastmarkedet vil fortsat være afhængig af udviklingen i verdensøkonomien. Fragtraterne vil dog være særligt afhængige af væksten i den kinesiske økonomi og dermed forbruget af stål og kul i Kina. Som følge af den globale økonomiske opbremsning forventes der en negativ udvikling i transporten af tørlastprodukter på ca. 4% i 2009 sammenlignet med 2008 (kilde: MSI). Des uden vil fragtraterne være afhængige af nettotilvæksten i den globale flåde, hvor både nybygninger og ophugninger forventes at stige betydeligt i Der forventes en netto tilgang af tørlastskibe på 13% i 2009 sammenlignet med 2008 (kilde: Fearnleys). 14

15 Afdækning i Tørlastdivision pr. 1. marts 2009 Dage i alt Afdækkede dage Panamax Afdækket i % Afdækket i USD/dag Panamax Forventede TCE-rater PÅ FORWARD KONTRAKT- MARKEDET på tørlastmarkedet pr. 1. marts TCE-rater (USD/dag) Realiseret 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Panamax Kilde: IMAREX 15

16 Tankdivisionen Indtjeningen for Tankdivisionen blev i 2008 den bedste i Selskabets historie. Det på trods af, at markedet i 2008 bød på både op- og nedture og var præget af den negative udvikling i verdensøkonomien. På trods af nedgangen i verdensøkonomien var indtjeningen for Selskabets produkttankskibe i 2008 betydeligt bedre end forventet ved begyndelsen af året, og resultatet af primær drift på USD 215 mio. er meget tilfredsstillende. I første kvartal var indtjeningen lavere end ventet. Det skyldes hovedsageligt stigende brændstofudgifter samt vigende efterspørgsel på grund af en mild vinter på den amerikanske østkyst og deraf lavere brændselsforbrug til opvarmning. I andet kvartal steg tonnageefterspørgslen, hvilket øgede fragtraterne mere end forventet. Det bedre marked skyldtes primært et stærkt marked for transport af råolie og en øget efterspørgsel efter nafta i Fjernøsten til gavn for Selskabets LR2-skibe. I begyndelsen af tredje kvartal steg fragtraterne for de store LR1- og LR2-skibe yderligere, primært som følge af en øget efterspørgsel efter gasolie og diesel i Europa. Dette betød flere laster fra Japan og Sydkorea, hvilket har øget transportafstandene for de store LR1- og LR2-skibe. Raterne for de mindre MR- og SR-skibe forblev på det høje niveau fra andet kvartal. I årets sidste kvartal blev produkttankmarkedet påvirket af nedgangen i verdensøkonomien, idet efterspørgslen efter raffinerede olieprodukter faldt. Efterspørgslen efter nafta, et basisprodukt til fremstilling af plast, faldt betydeligt i andet halvår af Dette reducerede behovet for transport, hvilket fik raterne for produkttankskibe til at falde. 16

17 Indtjeningen har i 2008 været betydeligt bedre for de store LR1- og LR2-skibe sammenlignet med de mindre MR- og SR-skibe. I takt med, at olieprisen i andet og tredje kvartal steg til det rekordhøje niveau lige under USD/tønde 150, steg brændstofpriserne også. Det betød, at TORM og andre rederier reducerede skibenes hastighed for at reducere forbruget af brændstof og med den samtidige konsekvens, at det tilgængelige udbud af skibe på verdensmarkedet blev reduceret til gunst for raterne. I slutningen af 2008 faldt raterne som følge af den lavere efterspørgsel, men da brændstofpriserne samtidig faldt i takt med den faldende oliepris, blev den samlede effekt af ratefaldet på indtjeningen reduceret. OPKØB TORM købte i januar % af rederiet FR8 Holdings Pte. Ltd. af den internationale oliehandler Projector. FR8- Gruppen, der har kontorer i Singapore, London og Veracruz i Mexico, opnåede i 2008 et yderst tilfredsstillende resultat på USD 52 mio. Hensigten med købet var at skaffe TORM adgang til olielaster fra Projector og FR8. Derudover kunne TORM opnå større indsigt i de parametre, der regulerer efterspørgslen efter raffinerede olieprodukter. Projector gik konkurs i andet halvår af 2008, og TORM arbejder på at skabe en løsning, hvor TORM opnår de ønskede strategiske muligheder. FRAGTRATER I PRODUKTTANKMARKEDET I 2008 USD/dag jan apr jul okt Ras Tanura Chiba Clean 75K gennemsnit (LR2-marked) Ras Tanura Chiba Clean 55K gennemsnit (LR1-marked) MR SR Kilde: Clarksons ORGANISATION I 2008 har TORMs Tankdivision haft fokus på at implementere en ny organisationsstruktur, som skulle sikre, at kunderne altid kan træffe en TORM-medarbejder på et af kontorerne i Danmark, Indien, Singapore eller USA. Strukturen, der internt kaldes Rolling Authority, betyder, at en beslutning altid skal kunne træffes med det samme real time. Initiativet har fået positive tilbagemeldinger fra kunderne og har styrket Selskabets markedsposition. Den positive respons fra kunderne sammenholdt med det øgede ansvar har givet en større grad af tilfredshed blandt medarbejderne. PRISER PÅ BRUGTE PRODUKTTANKSKIBE I 2008 USD mio

18 FRAGTRATER I PRODUKTTANKMARKEDET I 2008 Tankdivisionen USD/dag KØB OG SALG AF SKIBE TORM fik i 2008 leveret fem produkttankskibe: Tre LR2- produkttankskibe fra Dalian Shipbuilding Industry samt to MR-produkttankskibe fra Guangzhou Shipyard International (GSI). Derudover har TORM afgivet ordre på fire MR-produkttankskibe hos GSI. I 2008 solgte TORM to MR-produkttankskibe for i alt USD 99 mio. med en fortjeneste på USD 31 mio. TORM indgik i 2008 aftale om indchartring af ti produkttankskibe for en samlet minimumsperiode på 43 år. 0 jan apr jul okt Ras Tanura Chiba Clean 75K gennemsnit (LR2-marked) Ras Tanura Chiba Clean 55K gennemsnit (LR1-marked) MR SR PRISER PÅ BRUGTE PRODUKTTANKSKIBE I 2008 USD mio. Kilde: Clarksons Priserne for brugte produkttankskibe steg 3-5% gennem først halvår af Mod slutningen af året stoppede handlen med brugte produkttankskibe, og det samlede aktivitetsniveau faldt med 25% i 2008 sammenlignet med Priserne på brugte produkttankskibe faldt i 2008 ca. 15% for moderne tonnage og ca. 30% for ældre tonnage sammenlignet med Ved årets udgang ejede TORM 59 produkttankskibe og havde indgået aftale om levering af 16 nybygninger frem til Derudover har Selskabet i 2009 indchartret 22,3 produkttankskibe til i gennemsnit USD/dag TORM har desuden købsoptioner på fire produkttankskibe, der kan udnyttes fra Markedet for skibsbygning var meget aktivt i første halvdel af 2008, og prisen på nybygninger steg ca. 5% i perioden. Der var meget få muligheder for levering tidligere end Mod slutningen af året ændrede markedet sig markant, og priserne på nybygninger endte10-20% lavere end ved årets begyndelse. jan apr juli LR2: tdw produkttankskib, 5 år gammelt LR1: tdw produkttankskib, 5 år gammelt MR: tdw produkttankskib, 5 år gammelt SR: tdw produkttankskib, 5 år gammelt okt Kilde: Clarksons og TORM PRODUKTTANKFLÅDEN FORDELT PÅ BYGGEÅR Antal skibe LR2 LR1 MR Kilde: Inge Steensland AS Shipsbroker UDBUD OG EFTERSPØRGSEL Antal skibe*)

19 Indchartrede skibe Dage LR LR MR SR Rater USD/dag LR LR MR SR Antal optioner LR LR1 0,5-0,5 - - MR SR Gennemsnitlig optionspris USD/mio. LR LR1 34,6-31,6 - - MR ,4 - SR For yderligere oplysninger, se note 20 og 21 på side 84 og 85. Poolpartnere pr. 31. december 2008 Pool manager LR2 LR1 mr LR2: A.P. Møller-Mærsk/TORM A.P. Møller-Mærsk Gotland Shipping (Bahamas) Ltd. Gotland Shipping (Bahamas) Ltd. LR1: TORM Gotland Shipping (Bahamas) Ltd. Nordan Tankers 4 Inc. Primorsk Shipping Corporation MR: TORM TORM Reederei NORD Klaus E. Oldendorff Sanmar Shipping Ltd. Skagerak Invest Ltd. TORM TORM USD mio. TANKDIVISIONEN Total 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Total RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning 639,3 200,8 215,0 263,3 244,1 923,2 Havneomkostninger, bunkers og kommissioner -165,9-51,8-56,9-74,0-69,5-252,2 Afledte finansielle instrumenter vedrørende fragt og bunkers 2,9-0,4 8,7-15,9-6,0-13,6 Timecharterækvivalent indtjening 476,3 148,6 166,8 173,4 168,6 657,4 Charterhyre -95,9-31,1-30,6-35,2-36,9-133,8 Driftsomkostninger -105,1-39,6-41,2-38,2-41,0-160,0 Dækningsbidrag (Indtjening ved skibsfart) 275,3 77,9 95,0 100,0 90,7 363,6 Resultat ved salg af skibe 0,0 0,0 0,0 10,8 19,8 30,6 Administrationsomkostninger -47,8-18,1-18,1-20,7-25,7-82,6 Andre driftsindtægter 15,2 3,6 3,1 4,3 3,4 14,4 Resultatandele i fællesledede virksomheder 3,4 1,2 1,6 3,0 2,2 8,0 EBITDA 246,1 64,6 81,6 97,4 90,4 334,0 Afskrivninger og tab ved værdiforringelse -82,6-28,9-29,1-29,6-31,1-118,7 Resultat af primær drift 163,5 35,7 52,5 67,8 59,3 215,3 19

20 TANKDIVISIONEN UDBUD OG EFTERSPØRGSEL I 2009 forventes det, at tilgangen af nybygninger bliver større end væksten i efterspørgslen efter skibe. Det er TORMs vurdering, at der vil være balance mellem udbud af tonnage og efterspørgsel efter transport på tankmarkedet ved udgangen af Denne vurdering er dog præget af stor usikkerhed, primært grundet den globale konjunkturnedgangs effekt på efterspørgslen efter raffinerede olieprodukter. Her følger en forklaring på de enkelte elementer, der forventes at påvirke udbud og efterspørgsel. UDBUD Skibsværfternes aktivitetsniveau er forøget væsentligt i de senere år som følge af den meget gunstige udvikling på shippingmarkedet. Efterspørgslen efter nybygninger har medført en stor vækst i antallet af værfter og udvidelse af kapaciteten på eksisterende værfter i de store skibsbygningsnationer - især i Kina og Korea. Alligevel vurderes det, at produkttankflåden ikke vil blive forøget i samme omfang, som kapacitetsudvidelsen umiddelbart indikerer. Det skyldes bl.a., at flere af de nye værfter i Asien på nuværende tidspunkt ikke er i stand til at bygge avanceret tonnage som for eksempel produkttankskibe. Derudover er perioden fra kontrahering til levering siden 2004 forøget fra tidligere halvandet til to år til tre år. Nedgangen i verdensøkonomien har desuden gjort finansieringen af nybyggede skibe vanskelig, hvorfor både værfter og rederier har annulleret nybygninger. Det er TORMs vurdering, at sådanne annulleringer vil reducere ordrebogen for produkttankskibe med ca % i perioden indtil Denne vurdering er dog forbundet med betydelig usikkerhed. Den eksisterende globale produkttankskibsflåde udgjorde ved udgangen af 2008 i alt skibe fordelt på 140 LR2-skibe, 257 LR1-skibe og 820 MR-skibe (kilde: Inge Steensland AS Shipbrokers). Ordrebogen for produkttankskibe til levering i udgjorde ved udgangen af 2008 i alt 617 skibe fordelt på 101 LR2-skibe, 102 LR1- skibe samt 414 MR-skibe. Ordrebogen udgør ca. 51% af den samlede flåde. For at sammenligne kapacitet i ordrebogen omregnes der til MR-enheder, hvorefter ordrebogen svarer til ca. 894 MR-enheder reguleret for størrelse og sejlmønster. De mindre SR-skibe har et anderledes sejlmønster end de større skibe og indgår derfor ikke i udbuds-/efterspørgselsanalysen. Ca. en tredjedel af de store LR2-produkttankskibe sejler med råolie, selvom de er bygget som produkttankskibe. Den egentlige effekt af ordrebogen på LR2-skibe vil blive reduceret med ca. en tredjedel, såfremt dette mønster også gør sig gældende i fremtiden. Dertil kommer, at ca. 37 LR1-produkttankskibe bliver bygget som erstatning for ældre råolie Panamaxtankskibe, som primært sejler med fuelolie. Til trods for annulleringer af nybyggede skibe og nedgangen i verdensøkonomien forventes 2009 at blive året for levering af flest nybyggede produkttankskibe. De lavere fragtrater og IMO-regelsættet om udfasning af enkeltskrogede tankskibe i 2010 vil imidlertid medføre en udfasning af den ældre del af flåden til fordel for den samlede flådeudvikling. Det vurderes, at ca. 10% af den eksisterende flåde af produkttankskibe vil blive udfaset frem til 2011 svarende til 118 MR-enheder. Hastigheden, hvormed de ældre skibe udfases, vil let kunne stige yderligere i de kommende år på grund af nationale aldersbegrænsninger kombineret med, at flere toneangivende olieselskaber fravælger tonnage, der er mere end 15 år gammel. En mindre gunstig udvikling i fragtmarkedet vil også kunne påvirke udfasningshastigheden. 20

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004 19. maj 2004 TORM Delårsrapport 1. kvartal 2004 Forventning om 2004 resultat før skat på egne aktiviteter på minimum DKK 750-800 mio. Resultatet af egne aktiviteter udgjorde

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002 Pr. 1. kvartal 2002 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære generalforsamling den 16. september 2014 I forbindelse med TORM A/S ekstraordinære generalforsamling, der afholdes i dag, offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen,

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære generalforsamling den 7. juli 2015

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære generalforsamling den 7. juli 2015 I forbindelse med TORM A/S ekstraordinære generalforsamling offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard, CEO, tlf.: +45 3917

Læs mere

Indhold. Beretning fra bestyrelsesformand og CEO 04 Fem års hoved- og nøgletal 06 Væsentlige forhold i 2011 07 Forventninger til 2012 08 Strategi 11

Indhold. Beretning fra bestyrelsesformand og CEO 04 Fem års hoved- og nøgletal 06 Væsentlige forhold i 2011 07 Forventninger til 2012 08 Strategi 11 Årsrapport 2011 3 Indhold HØJDEPUNKTER Beretning fra bestyrelsesformand og CEO 04 Fem års hoved- og nøgletal 06 Væsentlige forhold i 2011 07 Forventninger til 2012 08 Strategi 11 DIVISIONER Tankdivisionen

Læs mere

Delårsrapport for første kvartal 2015

Delårsrapport for første kvartal 2015 Delårsrapport for første kvartal 2015 En kombination af lavere oliepriser og højere raffinaderimarginer medførte øget efterspørgsel efter transport af raffinerede olieprodukter i første kvartal 2015, udtaler

Læs mere

Præsentation af D/S NORDEN

Præsentation af D/S NORDEN Præsentation af D/S NORDEN ved adm. direktør Carsten Mortensen DDF s Virksomhedsdag den 3. maj 26 1 AGENDA Overblik Forretningsmodel Tørlast Tank Forventninger til 26 Q&A session Carsten Mortensen (f.

Læs mere

TORM indgår restruktureringsaftale med dets banker og ejerne af den indchartrede tonnage

TORM indgår restruktureringsaftale med dets banker og ejerne af den indchartrede tonnage "Restruktureringsaftalen sikrer TORM en betydelig forlængelse af Selskabets bankgæld, ny likviditet og besparelser fra den restrukturerede flåde af indchartrede skibe. Dette gør det muligt for TORM at

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 I forbindelse med TORM A/S' ordinære generalforsamling offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Bestyrelsesformand, tlf.: +45 3917 9200 Jacob Meldgaard, CEO, tlf.:

Læs mere

Delårsrapport for andet kvartal 2015

Delårsrapport for andet kvartal 2015 Delårsrapport for andet kvartal 2015 TORM nød godt af et fortsat stærkt marked for produkttanksegmentet i 1. halvår 2015 og opnåede et EBITDA på USD 100 mio., udtaler CEO Jacob Meldgaard og tilføjer: Det

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2005

Delårsrapport 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 17 31. maj 2005 Delårsrapport 1. kvartal 2005 Første kvartal 2005 i hovedpunkter Periodens resultat blev i 1. kvartal USD 80 mio. inklusive

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S generalforsamling den 3. april 2014

Bestyrelsens beretning på TORM A/S generalforsamling den 3. april 2014 generalforsamling den 3. april 2014 I forbindelse med TORM A/S ordinære generalforsamling, der afholdes i dag, offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Chairman, tlf.:

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 torm A/S ÅRSRAPPORT 2 012

ÅRSRAPPORT 2012 torm A/S ÅRSRAPPORT 2 012 ÅRSRAPPORT 2012 3 Indhold Højdepunkter Introduktion 4 Fem års hoved- og nøgletal 6 Væsentlige forhold i 2012 7 Forventninger til 2013 8 Strategisk retning 11 Divisioner Tankdivisionen 12 Tankdivisionen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2007

Delårsrapport 1. halvår 2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 28 23. august 2007 Delårsrapport 1. halvår 2007 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår blev USD 285 mio. Det

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup, Danmark Tlf.: +45 3917 9200 / Fax: +45 3917 9393 www.torm.com. Side 1 af 6. generalforsamling 7.

Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup, Danmark Tlf.: +45 3917 9200 / Fax: +45 3917 9393 www.torm.com. Side 1 af 6. generalforsamling 7. TORM A/S generalforsamling den 7. juli 2015, som erstatter den ekstraordinære generalforsamling den 29. juni 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING 2015 Radisson Blu Falconer 23. april 2015 NORDEN Generalforsamling 2015 1 VELKOMST OG VALG AF DIRIGENT v. bestyrelsesformand Mogens Hugo NORDEN Generalforsamling 2015

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2015 TORM A/S generalforsamling den 29. juni 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling den 29. juni 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Bestyrelsesformand,

Læs mere

- Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af

- Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af v/ Jan Mayland - Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af projektet - Sammenligningen - Den attraktive

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

TORM gennemfører Restrukturering og foretager ændringer i aktiekapitalen

TORM gennemfører Restrukturering og foretager ændringer i aktiekapitalen foretager ændringer i aktiekapitalen "Jeg er stolt af, at TORM, Selskabets långivere og Oaktree har forhandlet og gennemført implementeringen af denne omfattende Restrukturering. Vi har hermed skabt et

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2009

Delårsrapport 1. halvår 2009 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 26 19. august 2009 Delårsrapport 1. halvår 2009 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår af 2009 blev USD 133 mio.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people

Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people skabet NORDEN A/S Indhold Hovedpunkter 1 Hoved- og nøgletalsoversigt for

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Bestyrelsens redegørelse for Aktieselskabet Dampskibsselskabet Torms købstilbud. Torms købstilbud er ikke fremsat i forståelse med NORDEN s ledelse.

Bestyrelsens redegørelse for Aktieselskabet Dampskibsselskabet Torms købstilbud. Torms købstilbud er ikke fremsat i forståelse med NORDEN s ledelse. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 9 14. juli 2002 Side 1 af 11 Aktionærerne i Dampskibsselskabet NORDEN A/S, Københavns Fondsbørs og pressen Bestyrelsens redegørelse for Aktieselskabet

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s indhold ledelsens beretning 2014-15 overblik 3 Hovedpunkter 2014-15 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2015 6 strategisk opdatering 10

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Valutarisiko eksempel 1

Valutarisiko eksempel 1 MARTS 2010 Bank og FINANS derivater Et risikost yringsredskab Finanskrisen har sat fokus på pengeinstitutters og virksomheders behov for at fjerne finansielle risici. Særligt ses en interesse for justering

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2014

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2014 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2014 Da vi mødtes for et år siden, sagde jeg, at når vi mødes igen, vil NORDEN være endnu stærkere.

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Årsrapport 2010. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Årsrapport 2010. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2010 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Indhold Ledelsens beretning Hovedpunkter 2010-11 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Strategisk opdatering 5 Finansielle forhold 7 Flådens udvikling 8 Flådens

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S KOncernårsrAPPOrt 2011 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LedeLsens beretning Hovedpunkter 2011-12 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 strategisk opdatering 5 Forventninger til 2012 8 Flådens udvikling

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people

Dampskibsselskabet NORDEN A/S. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Dampskibsselskabet NORDEN A/S We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Årsrapport 2009 Indhold Hovedpunkter 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

ÅRSRAPPORT 2012. Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT 2012 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning Hovedpunkter 2012-13 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Strategisk opdatering 5 Forventninger til 2013 8 Flådens udvikling 12

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group NYHEDSBREV #1 FEBRUAR 2015 Nyheder fra TripleNine Group» Et forrygende resultat 2014» Lota Protein S.A. opnår Pro Pyme Seal» God ide at investere i fiskeriet i Mauretanien» Sydafrika ser vækstmuligheder»

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

KONcERNÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

KONcERNÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S KONcERNÅRSRAPPORT 2013 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning 2013-14 Overblik 3 Hovedpunkter 2013-14 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2014 6 Strategisk opdatering

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere