Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 ÅrSrapport

2

3 Shipping with pride

4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE 6 Forord 8 Fem års hovedtal i hovedtræk 10 Forventninger til Tankdivisionen 20 Tankdivisionen - Udbud og efterspørgsel 22 Tørlastdivisionen 24 Tørlastdivisionen - Udbud og efterspørgsel 26 Human Resources 28 TORMs strategi CSR Corporate Social Responsibility 34 Risikostyring 42 Corporate governance 48 Aktionærforhold 54 Regnskabsberetning 59 Resultatopgørelse for koncernen 60 Balance for koncernen 62 Egenkapitalopgørelse for koncernen 63 Pengestrømsopgørelse for koncernen 64 Noter 96 Bestyrelse og direktion 100 Påtegninger 102 Moderselskabsregnskab 109 Ordliste 110 Flådeoversigt 111 Nybygningsoversigt Basisoplysninger Navn og adresse: A/S Dampskibsselskabet TORM Tuborg Havnevej Hellerup Danmark Tlf.: Stiftet: 1889 CVR: Bestyrelse: N. E. Nielsen (formand) Christian Frigast (næstformand) Peter Abildgaard (medarbejdervalgt) Lennart Arrias (medarbejdervalgt) Margrethe Bligaard (medarbejdervalgt) Bo Jagd Gabriel Panayotides E. Michael Steimler Stefanos-Niko Zouvelos Direktion: Mikael Skov, CEO Roland M. Andersen, CFO

6 2008 blev endnu et godt år for TORM, hvor vi opnåede det bedste resultat fra driften i Selskabets historie. Forventningerne til 2009 er naturligvis påvirket af den globale recession og opbremsningen i verdensøkonomien, men Selskabets position og igangsatte aktiviteter giver god mulighed for at kunne agere under de vanskeligere markedsforhold i var endnu et yderst tilfredsstillende år for TORM, hvor resultatet før skat blev USD 360 mio. Resultatet er på niveau med de seneste udmeldte forventninger på USD mio. Indtjeningen for Selskabets produkttankskibe var positivt påvirket af bedre markedsvilkår end forventet. Samtidig havde vi øget fokus på optimering af vores kapacitetsudnyttelse, således at skibene ofte fik last om bord på returrejsen. Fragtraterne for Selskabets tørlastskibe var igen i 2008 meget svingende. I maj måned nåede fragtraterne et historisk højt niveau og toppede på ca. USD/dag for et Panamaxskib. Herefter kollapsede fragtraterne i fjerde kvartal og sluttede året på ca. USD/dag det laveste niveau i ti år. Indtjeningen fra TORMs tørlastskibe var i 2008 på niveau med forventningerne ved årets begyndelse. TORMs bestyrelse vedtog i begyndelsen af 2008 en ny og meget ambitiøs, men også realistisk strategi, Greater Earning Power 2.0, gældende for perioden Strategien fastholdes, men korrigeres naturligvis i forhold til de markant ændrede markedsforhold, som vi vurderer vil kunne give TORM andre, men meget positive muligheder. TORMs strategiske fokus på fortsat konsolidering af produkttanksegmentet er derfor uændret, og vi glæder os over, at denne strategi i 2008 viste sin styrke og berettigelse. TORM er et finansielt stærkt selskab og dermed også godt rustet til en periode med vanskeligere markedsforhold. For at udnytte synergierne i forlængelse af købet af OMI har vi ved udgangen af 2008 iværksat et omfattende effektiviseringsprogram. Programmet forventes, når det ved udgangen af 2009 er fuldt implementeret, at bidrage med årlige omkostningsbesparelser på USD mio. Som følge af den globale recession er minimering af modpartsrisiko blevet et stadigt vigtigere element i shippingindustrien, og TORM har kunnet konstatere, at Selskabets politik vedrørende modpartsrisici har været effektiv. Herudover har Selskabets politik for langsigtet finansiering betydet, at ordrebogen på 20 skibe er finansieret. I 2008 blev skibe fra hele verden udsat for et stigende antal angreb fra pirater i Adenbugten. Som et resultat heraf har TORM sammen med sine poolpartnere indført særlige sikkerhedsregler for sejlads i Adenbugten. I samarbejde med Danmarks Rederiforening, Intertanko og IMO har TORM forsøgt at gøre omverdenen opmærksom på situationens alvor. Selskabet har fokus på de sikkerhedsrisici, som besætninger og skibe udsættes for, og vil forsætte bestræbelserne på at opnå politisk opbakning til en løsning til søs samt en længerevarende indsats til lands. I forbindelse med købet af OMI i 2007 fik TORM bevilget en 1-årig mellemfinansiering. Lånet på USD 700 mio. blev tilbagebetalt i april 2008 i henhold til låneaftalen. Til finansiering af denne tilbagebetaling optog TORM et 5-årigt lån på USD 900 mio. Samtidig optog TORM Singapore et lån på USD 150 mio. for at øge selskabets finansielle beredskab. Mere end 60% af Selskabets samlede gæld forfalder efter

7 Bestyrelsen og direktionen betragter årets resultat som overordentligt tilfredsstillende og indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at der udbetales et ordinært udbytte på DKK 4,00 (USD 0,76) pr. aktie, hvilket udgør en samlet udbyttebetaling på DKK 291 mio. (USD 55 mio.). Det ordinære udbytte skal sammenholdes med, at Selskabet i december 2008 foreslog et ekstraordinært acontoudbytte på DKK 4,50 pr. aktie, som blev udbetalt ved udgangen af året. TORMs succes er rodfæstet i Selskabets grundlæggende værdier: Iværksætterånd Professionalisme Respekt Disse værdier er udgangspunktet for, at ansvarlighed er en integreret del af TORMs forretning. Selskabet har derfor i årets løb udarbejdet en CSR-strategi, der præciserer, hvordan vi i praksis sikrer, at forretningsresultaterne skabes i overensstemmelse med værdierne samt omverdenens og kundernes stigende fokus på kvalitet, sikkerhed, miljø og etik. Efter 32 års ansættelse forlod forhenværende CEO Klaus Kjærulff Selskabet i efteråret 2008 for at hellige sig andre opgaver i erhvervslivet. Selskabet har ansat en ny CEO bliver et helt anderledes år end de seneste år. TORMs fokuserede strategi, værdi grundlag og den stadig større fokus på CSR sammenholdt med et volatilt marked, nye risici og en markant effektivisering af TORMs organisation og arbejdsprocesser vil her skulle vise sin styrke og give grundlag for, at TORM kan udbygge sin position som et af verdens førende produkttankselskaber. Pr. 1. marts 2009 var ca. 50% af årets indtjening allerede kendt. Indtjeningen var i begyndelsen af 2009 på niveau med forventningerne. For 2009 forventes der et resultat før skat på USD mio. Bestyrelsen og direktionen vil gerne takke alle ansatte til lands og til vands for endnu et spændende og givtigt år. Vores gode resultater kan frem for alt tilskrives jeres indsats, opbakning til vores strategi og forankringen af Selskabets grundlæggende værdier. Også en tak til vores aktionærer for en stor opbakning og interesse for Sel skabets forhold gennem året. N. E. Nielsen Mikael Skov Bestyrelsesformand CEO 7

8 fem års HOVEDTAL USD mio. RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Indtjening (timecharterækvivalent, TCE) Dækningsbidrag EBITDA Resultat af primær drift Finansielle poster Resultat før skat Årets resultat BALANCE Langfristede aktiver Aktiver i alt Egenkapital Forpligtelser i alt Investeret kapital Netto rentebærende gæld Likvider og obligationer PENGESTRØMME Fra driftsaktiviteter Fra investeringsaktiviteter, deraf investering i materielle anlægsaktiver Fra finansieringsaktiviteter Pengestrømme i alt (netto) FINANSIELLE NØGLETAL *) Marginer (i forhold til nettoomsætning): Indtjening (TCE) 76,5% 78,0% 75,2% 79,2% 79,2% Dækningsbidrag 45,4% 43,2% 44,7% 53,8% 54,3% EBITDA 48,3% 37,2% 49,8% 59,9% 48,6% Resultat af primær drift 37,7% 25,7% 40,1% 51,7% 40,5% Egenkapitalforrentning (RoE) 30,6% 67,1% 21,5% 36,9% 33,1% Afkast af investeret kapital (RoIC) **) 16,4% 10,2% 19,5% 33,8% 31,0% Egenkapitalens andel af aktiver i alt 38,6% 36,5% 61,3% 50,0% 57,7% Valutakurs USD/DKK, ultimo 5,28 5,08 5,66 6,32 5,47 Valutakurs USD/DKK, gennemsnit 5,09 5,44 5,95 6,00 5,99 AKTIERELATEREDE NØGLETAL *) Resultat pr. aktie, EPS (USD) 5,2 11,4 3,4 4,3 2,7 Udvandet resultat pr. aktie, EPS (USD) 5,2 11,4 3,4 4,3 2,7 Cash flow pr. aktie, CFPS (USD) 5,6 2,7 3,3 3,7 3,3 Foreslået udbytte pr. aktie (USD) ***) 0,76 0,89 1,02 1,82 1,37 Foreslået udbytte pr. aktie (DKK) 4,00 4,50 5,75 11,50 7,50 Ekstraordinært udbytte pr. aktie (DKK) 4,50 27,50 0,00 0,00 0,00 Aktiepris i DKK, ultimo (pr. aktie à DKK 5) 55,5 178,2 186,0 152,6 112,9 Antal aktier, ultimo (mio.) 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 Antal aktier (ekskl. egne aktier), gns. (mio.) 69,2 69,2 69,4 69,7 69,6 *) Nøgletallene er udregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger. Sammenligningstallene er korrigeret for ændringen i stykstørrelsen af Selskabets aktier fra DKK 10 pr. aktie til DKK 5 pr. aktie i maj **) Afkast af investeret kapital defineres som: Resultat af primær drift divideret med gennemsnitlig Investeret kapital, defineret som gennemsnittet af primo- og ultimoværdien af (Egenkapital plus Netto rentebærende gæld minus ikke-operative aktiver). ***) Foreslået udbytte pr. aktie er omregnet til USD til DKK/USD kursen ved årets slutning for det pågældende år. 8

9 2008 i hovedtræk TORM opnåede i 2008 det bedste resultat fra driften i Selskabets historie. Et bedre marked for produkttankskibe end ventet og en mere effektiv udnyttelse af skibene bidrog til et yderst tilfredsstillende resultat. I sidste halvdel af 2008 har selskabet forberedt sig på at agere under de vanskeligere markedsvilkår som følge af opbremsningen i den globale økonomi. Årets resultat før skat blev USD 360 mio., hvilket er i overensstemmelse med de senest udmeldte forventninger på USD mio. Besty-relsen betragter resultatet som meget tilfredsstillende. De samlede pengestrømme udgjorde USD 63 mio., hvoraf pengestrømme fra driften udgjorde USD 385 mio., pengestrømme fra investeringsaktiviteter USD 262 mio. og pengestrømme fra finansieringsaktiviteter USD -59 mio. Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december 2008 USD mio. (DKK mio.) svarende til USD 18,5 pr. aktie (DKK 97,5) ekskl. egne aktier. Markedsværdien af Selskabets flåde oversteg pr. 31. december 2008 den regnskabsmæssige værdi med USD 367 mio. svarende til USD 5,3 pr. aktie (DKK 28,0) ekskl. egne aktier. Ved udgangen af 2008 ejede Selskabet 65 skibe fordelt på 59 produkttankskibe og seks tørlastskibe. Ved udgangen af 2008 havde TORM 20 skibe i ordre og udnyttet en købsoptionsaftale. Afkast af investeret kapital (RoIC) var 16,4%, mens egenkapitalforrentningen (RoE) udgjorde 30,6%. TORMs strategiplan Greater Earning Power 2.0, som blev godkendt i januar 2008, forventes at tilpasses den globale udvikling, uden at TORMs ambitioner og strategiske fokus ændres. I 2008 igangsatte TORM et CSR-projekt, hvor de væsentligste indsatsområder er klima, arbejdsmiljø, menneske- og arbejdstagerrettigheder. TORM har i februar 2009 forpligtet sig til at efterleve UN Global Compact. Pr. 31. december 2008 havde TORM uudnyttede kreditfaciliteter og likvide beholdninger på ca. USD 675 mio. Mere end 60% af Selskabets gæld forfalder efter Pr. 1. marts 2009 havde TORM afdækket ca. 38% af de resterende indtjeningsdage i For 2009 forventer TORM et resultat før skat på USD mio. Grundet den globale recession er forventningerne til resultatet behæftet betydelig usikkerhed. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at der udbetales et udbytte på DKK 4,00 (USD 0,76) pr. aktie, hvilket udgør en samlet udbyttebetaling på DKK 291 mio. (USD 55 mio.) svarende til et afkast på 7,2% i forhold til aktiekursen ultimo Sammen med det ekstraordinære udbytte på DKK 4,50 (USD 0,84) pr. aktie, der blev udbetalt i december 2008, giver dette et akkumuleret udbytte på 32% af årets resultat svarende til DKK 619 mio. (USD 117 mio.). I marts 2008 købte TORM 50% af rederiet FR8 for USD 125 mio. FR8 bidrog positivt til årets resultat med USD 27 mio. I forlængelse af integrationen af OMI iværksatte Selskabet ved udgangen af 2008 en omfattende effektiviseringsplan med fokus på standardisering af processer, bedre udnyttelse af IT-platformen, forbedret omkostningsniveau for driften af skibene samt en optimering af Selskabets globale landbaserede organisation. Programmet forventes at ville bidrage med årlige omkostningsbesparelser på USD mio. pr. år, hvilket svarer til 15-20%, når det ved udgangen af 2009 er fuldt implementeret. 9

10 Forventninger til 2009 For 2009 forventes et resultat før skat på USD mio. TORMs resultat er primært afhængigt af antallet af indtjeningsdage og udviklingen i fragtraterne. Pr. 1. marts 2009 var 42% af de resterende indtjeningsdage i Tankdivisionen for 2009 afdækket til USD/dag i gennemsnit mod 47% til USD/dag i gennemsnit på samme tidspunkt i Pr. 1. marts 2009 var 17% af de resterende indtjeningsdage i Tørlastdivisionen for 2009 afdækket til USD/dag i gennemsnit mod 74% til USD/dag i gennemsnit på samme tidspunkt i De finansielle omkostninger til Selskabets rentebærende gæld er afhængige af gældens størrelse og den tilhørende rente. Pr. 31. december 2008 udgjorde den rentebærende gæld USD mio., hvoraf 60% var afdækket til en gennemsnitlig rente på 4,1% inkl. margin. For at udnytte synergierne fra købet af OMI iværksatte TORM ved udgangen af 2008 et omfattende effektiviseringsprogram. Programmet vil fokusere på, at TORM er et globalt selskab, hvor standardisering af processer samt bedre udnyttelse af IT-værktøjer og menneskelige ressourcer både på kontorerne og på driften af skibene vil resultere i besparelser og gøre TORM bedre rustet til den vækst, som forventes i de kommende år. Programmet forventes at bidrage med årlige omkostningsbesparelser på ca. USD mio. pr. år, hvilket svarer til 15-20%, når det ved udgangen af 2009 er fuldt implementeret. Forventningerne til 2009 er i særdeleshed påvirket af den globale recession og opbremsningen i verdensøkonomien, og forventningerne er derfor behæftet med stor usikkerhed. De eksterne faktorer, der vurderes at få størst betydning for TORMs indtjening i 2009, er: Udviklingen i den globale økonomi. Et eventuelt økonomisk kollaps hos betydelige samarbejdspartnere. Det globale kapitalmarked. Aktiviteten hos oliehandlere og udviklingen i ton/mil. Forbruget af raffinerede olieprodukter. Transport af råvarer, især til Asien, herunder jernmalm, kul og korn. Den økonomiske udvikling i USA. Tilgang og skrotning af skibe. Enkeltfaktorer som strejker, politisk ustabilitet i de olieeksporterende lande, vejrforhold, nedbrud på raffinaderier m.v. 10

11 Eventuelle nationale eller internationale indgreb mod rederiers energiforbrug eller CO 2 -udslip. Pr. 31. december 2008 havde TORM afdækket ca. 12,5% af det forventede brændstofforbrug for Markedsværdien af denne afdækning udgjorde USD -44 mio., som var indregnet i egenkapitalen. Nedenstående graf viser ændringen i resultat før skat for 2009 ved ændringer i de forventede fragtrater for både produkttank og tørlast. Ændringen udgør USD 20,4 mio. ved en ændring i fragtraterne på USD/dag Opgørelsen er baseret på, at driftsdage i 2009 ikke allerede er chartret ud til faste rater. ÆNDRING I RESULTAT FØR SKAT VED ÆNDRING I FRAGTRATER Resultat før skat (USD mio.) Ændring i USD/dag FREMADRETTEDE UDSAGN Emner behandlet i denne rapport kan indeholde fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn reflekterer TORMs nuværende syn på fremtidige begivenheder og finansiel formåen og kan inkludere udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder eller formåen og underliggende forudsætninger og andre udsagn, der er andre end udsagn om historiske fakta. De fremadrettede udsagn i denne rapport er baseret på en række forudsætninger, hvoraf mange er baseret på yderligere forudsætninger, herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske driftsdata, data indeholdt i TORMs databaser samt data fra tredjeparter. Selv om TORM mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev udformet, kan TORM ikke sikre, at Koncernen vil opnå disse forventninger, idet forudsætningerne er udsat for væsentlige usikkerhedsmomenter, der er umulige at forudsige, og er uden for Koncernens kontrol. Vigtige faktorer, der efter TORMs mening kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra de, der er omtalt i de fremadrettede udsagn, omfatter verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, udsving i charterhyrerater og skibsværdier, ændringer i efterspørgslen efter tonmiles, effekten af OPECs produktionsniveau og verdens forbrug og oplagring af olie, ændringer i efterspørgslen, der kan påvirke time charterers holdning til planlagt og ikke-planlagt dokning, ændringer i TORMs driftsomkostninger, herunder bunkerpriser, doknings- og forsikringsomkostninger, ændringer i reguleringen af skibsdriften, herunder krav til dobbeltskrogede tankskibe, eller handlinger foretaget af regulerende myndigheder, muligt ansvar fra fremtidige søgsmål, generelle politiske forhold, såvel nationalt som internationalt, potentielle trafik- og driftsforstyrrelser i shippingruter grundet politiske begivenheder eller terrorhandlinger. Risici og andre usikkerheder er yderligere beskrevet i rapporter indsendt af TORM til US Securities and Exchange Commission (SEC), herunder Koncernens 20-F og 6-K dokumenter. Se side 34 i Årsrapporten. 11

12 Forventninger TANKDIVISIONEN TORM forventer, at raterne for SR-, MR- og LR1- produkttankskibe i gennemsnit bliver ca % lavere i 2009 end i Indtjeningen for LR2-produkttankskibe, som var meget høj i 2008, forventes at blive ca % lavere i Den lavere indtjening skyldes hovedsageligt faldende efterspørgsel som en konsekvens af den globale recession samt den rekordstore tilgang af produkttankskibe i TORM har i lighed med tidligere år valgt ikke at offentliggøre egne forventninger til de specifikke fragtrater, men angiver markedets forventninger pr. 1. marts Pr. 1. marts 2009 havde TORM afdækket ca. 42% af de resterende driftsdage i 2009 til en gennemsnitlig rate på USD/dag , hvilket er med til at sikre Tankdivisionen en fornuftig indtjening. Følgende faktorer vil have indflydelse på fragtraternes udvikling: Tonnageudbud Den globale flåde af produkttankskibe vil blive udvidet som følge af en rekordstor ordrebog af skibe til levering i Der forventes en tilgang på ca. 18%, svarende til 321 produkttankskibe, i de forretningsområder, hvor TORM opererer (kilde: Inge Steensland AS Shipbrokers). Udfasningen af skibe i 2009 forventes at være begrænset. Til gengæld forventes der en betydelig ophugning i 2010, når alle enkeltskrogede skibe skal udfases. Den globale recession har gjort finansieringen af nybyggede skibe vanskelig, hvorfor både værfter og rederier har annulleret nybygninger. Det er TORMs vurdering, at annulleringen af nybygninger vil reducere ordrebogen for produkttankskibe med ca % i perioden indtil Denne vurdering er dog forbundet med betydelig usikkerhed. Tonnageefterspørgsel Energy Information Administration (EIA) forventer, at verdens olieforbrug falder med 1,4% i 2009 mod en vækst på 0,1% i Transporten af raffinerede olieprodukter ad søvejen forventes at falde med 1,7% i 2009 (kilde: MSI). Til sammenligning steg transporten af disse produkter med 1,3% i Den samlede transport af olie ad søvejen (råolie og raffinerede produkter) steg med 4,4% i 2008, men forventes at falde med 2,7% i USAs benzinforbrug forventes at falde med ca. 1,0% i 2009 mod et fald på ca. 3,4% i 2008 (kilde: EIA). Udvidelsen af raffinaderikapaciteten i Indien og Mellemøsten frem til 2012 vil i betydeligt omfang overgå det umiddelbare forbrug i disse områder, og der forventes derfor en kraftig vækst i eksporten af raffinerede olieprodukter. Dette vil have en positiv effekt på markedet for produkttankskibe. Øget transport af forskellige kvaliteter af den samme type raffinerede olieprodukter, f.eks. import af raffinerede olieprodukter med lavt svovlindhold i Europa og eksport af raffinerede olieprodukter med højt svovlindhold fra Europa. 12

13 Afdækning i tankdivisionen pr. 1. marts 2009 Dage i alt Afdækkede dage LR LR MR SR I alt Afdækket i % Afdækket i USD/dag LR2 23% 10% 7% LR1 48% 15% 11% MR 41% 18% 4% SR 60% 29% I alt 42% 18% 5% TCE-rater på FORWARD KONTRAKTMARKEDET PÅ Produkttankmarkedet PR. 1. MARTS USD/dag Realiseret 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal LR LR MR SR Der er ikke et effektivt forward SWAP-marked for LR2- og SR-skibe. Kilde: IMAREX 13

14 Forventninger TØRLASTDIVISIONEN Fragtraterne for tørlastskibe var i 2008 meget volatile. I maj måned nåede markedet et historisk højt niveau, da fragtraterne toppede på ca. USD/dag for et Panamaxskib. Som en konsekvens af nedgangen i verdensøkonomien kollapsede fragtraterne herefter i fjerde kvartal og sluttede året på ca. USD/dag det laveste niveau i ti år. Pr. 1. marts 2009 var fragtraterne for Panamax tørlast skibe USD/dag TORM har i lighed med tidligere år valgt ikke at offentliggøre egne forventninger til de faktiske fragtrater, men angiver i stedet markedets forventninger pr. 1. marts TORM havde pr. 1. marts afdækket ca. 17% af de resterende driftsdage i 2009 for Selskabets Panamaxskibe til en gennemsnitlig rate på USD/dag Som en konsekvens af kollapset i fragtmarkedet har TORM for at minimere Selskabets modpartsrisici forhandlet om at få tilbageleveret fire Panamaxtørlastskibe før tid fra længerevarende time charter kontrakter. Som kompensation for tilbageleveringen har TORM modtaget USD 26 mio., som er indtægtsført i første kvartal Kollapset i fragtraterne for tørlastskibe har medført, at TORM har intensiveret risikovurderingen af potentielle kunders formåen til at opfylde deres kontrakter. Såfremt den konkrete vurdering, og fragtmarkedet i øvrigt, taler herfor, er det fortsat TORMs strategi at afdække en væsentlig del af Selskabets eksponering gennem udlejning af skibe på langtidscharter af typisk et til to års varighed. Tørlastmarkedet vil fortsat være afhængig af udviklingen i verdensøkonomien. Fragtraterne vil dog være særligt afhængige af væksten i den kinesiske økonomi og dermed forbruget af stål og kul i Kina. Som følge af den globale økonomiske opbremsning forventes der en negativ udvikling i transporten af tørlastprodukter på ca. 4% i 2009 sammenlignet med 2008 (kilde: MSI). Des uden vil fragtraterne være afhængige af nettotilvæksten i den globale flåde, hvor både nybygninger og ophugninger forventes at stige betydeligt i Der forventes en netto tilgang af tørlastskibe på 13% i 2009 sammenlignet med 2008 (kilde: Fearnleys). 14

15 Afdækning i Tørlastdivision pr. 1. marts 2009 Dage i alt Afdækkede dage Panamax Afdækket i % Afdækket i USD/dag Panamax Forventede TCE-rater PÅ FORWARD KONTRAKT- MARKEDET på tørlastmarkedet pr. 1. marts TCE-rater (USD/dag) Realiseret 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Panamax Kilde: IMAREX 15

16 Tankdivisionen Indtjeningen for Tankdivisionen blev i 2008 den bedste i Selskabets historie. Det på trods af, at markedet i 2008 bød på både op- og nedture og var præget af den negative udvikling i verdensøkonomien. På trods af nedgangen i verdensøkonomien var indtjeningen for Selskabets produkttankskibe i 2008 betydeligt bedre end forventet ved begyndelsen af året, og resultatet af primær drift på USD 215 mio. er meget tilfredsstillende. I første kvartal var indtjeningen lavere end ventet. Det skyldes hovedsageligt stigende brændstofudgifter samt vigende efterspørgsel på grund af en mild vinter på den amerikanske østkyst og deraf lavere brændselsforbrug til opvarmning. I andet kvartal steg tonnageefterspørgslen, hvilket øgede fragtraterne mere end forventet. Det bedre marked skyldtes primært et stærkt marked for transport af råolie og en øget efterspørgsel efter nafta i Fjernøsten til gavn for Selskabets LR2-skibe. I begyndelsen af tredje kvartal steg fragtraterne for de store LR1- og LR2-skibe yderligere, primært som følge af en øget efterspørgsel efter gasolie og diesel i Europa. Dette betød flere laster fra Japan og Sydkorea, hvilket har øget transportafstandene for de store LR1- og LR2-skibe. Raterne for de mindre MR- og SR-skibe forblev på det høje niveau fra andet kvartal. I årets sidste kvartal blev produkttankmarkedet påvirket af nedgangen i verdensøkonomien, idet efterspørgslen efter raffinerede olieprodukter faldt. Efterspørgslen efter nafta, et basisprodukt til fremstilling af plast, faldt betydeligt i andet halvår af Dette reducerede behovet for transport, hvilket fik raterne for produkttankskibe til at falde. 16

17 Indtjeningen har i 2008 været betydeligt bedre for de store LR1- og LR2-skibe sammenlignet med de mindre MR- og SR-skibe. I takt med, at olieprisen i andet og tredje kvartal steg til det rekordhøje niveau lige under USD/tønde 150, steg brændstofpriserne også. Det betød, at TORM og andre rederier reducerede skibenes hastighed for at reducere forbruget af brændstof og med den samtidige konsekvens, at det tilgængelige udbud af skibe på verdensmarkedet blev reduceret til gunst for raterne. I slutningen af 2008 faldt raterne som følge af den lavere efterspørgsel, men da brændstofpriserne samtidig faldt i takt med den faldende oliepris, blev den samlede effekt af ratefaldet på indtjeningen reduceret. OPKØB TORM købte i januar % af rederiet FR8 Holdings Pte. Ltd. af den internationale oliehandler Projector. FR8- Gruppen, der har kontorer i Singapore, London og Veracruz i Mexico, opnåede i 2008 et yderst tilfredsstillende resultat på USD 52 mio. Hensigten med købet var at skaffe TORM adgang til olielaster fra Projector og FR8. Derudover kunne TORM opnå større indsigt i de parametre, der regulerer efterspørgslen efter raffinerede olieprodukter. Projector gik konkurs i andet halvår af 2008, og TORM arbejder på at skabe en løsning, hvor TORM opnår de ønskede strategiske muligheder. FRAGTRATER I PRODUKTTANKMARKEDET I 2008 USD/dag jan apr jul okt Ras Tanura Chiba Clean 75K gennemsnit (LR2-marked) Ras Tanura Chiba Clean 55K gennemsnit (LR1-marked) MR SR Kilde: Clarksons ORGANISATION I 2008 har TORMs Tankdivision haft fokus på at implementere en ny organisationsstruktur, som skulle sikre, at kunderne altid kan træffe en TORM-medarbejder på et af kontorerne i Danmark, Indien, Singapore eller USA. Strukturen, der internt kaldes Rolling Authority, betyder, at en beslutning altid skal kunne træffes med det samme real time. Initiativet har fået positive tilbagemeldinger fra kunderne og har styrket Selskabets markedsposition. Den positive respons fra kunderne sammenholdt med det øgede ansvar har givet en større grad af tilfredshed blandt medarbejderne. PRISER PÅ BRUGTE PRODUKTTANKSKIBE I 2008 USD mio

18 FRAGTRATER I PRODUKTTANKMARKEDET I 2008 Tankdivisionen USD/dag KØB OG SALG AF SKIBE TORM fik i 2008 leveret fem produkttankskibe: Tre LR2- produkttankskibe fra Dalian Shipbuilding Industry samt to MR-produkttankskibe fra Guangzhou Shipyard International (GSI). Derudover har TORM afgivet ordre på fire MR-produkttankskibe hos GSI. I 2008 solgte TORM to MR-produkttankskibe for i alt USD 99 mio. med en fortjeneste på USD 31 mio. TORM indgik i 2008 aftale om indchartring af ti produkttankskibe for en samlet minimumsperiode på 43 år. 0 jan apr jul okt Ras Tanura Chiba Clean 75K gennemsnit (LR2-marked) Ras Tanura Chiba Clean 55K gennemsnit (LR1-marked) MR SR PRISER PÅ BRUGTE PRODUKTTANKSKIBE I 2008 USD mio. Kilde: Clarksons Priserne for brugte produkttankskibe steg 3-5% gennem først halvår af Mod slutningen af året stoppede handlen med brugte produkttankskibe, og det samlede aktivitetsniveau faldt med 25% i 2008 sammenlignet med Priserne på brugte produkttankskibe faldt i 2008 ca. 15% for moderne tonnage og ca. 30% for ældre tonnage sammenlignet med Ved årets udgang ejede TORM 59 produkttankskibe og havde indgået aftale om levering af 16 nybygninger frem til Derudover har Selskabet i 2009 indchartret 22,3 produkttankskibe til i gennemsnit USD/dag TORM har desuden købsoptioner på fire produkttankskibe, der kan udnyttes fra Markedet for skibsbygning var meget aktivt i første halvdel af 2008, og prisen på nybygninger steg ca. 5% i perioden. Der var meget få muligheder for levering tidligere end Mod slutningen af året ændrede markedet sig markant, og priserne på nybygninger endte10-20% lavere end ved årets begyndelse. jan apr juli LR2: tdw produkttankskib, 5 år gammelt LR1: tdw produkttankskib, 5 år gammelt MR: tdw produkttankskib, 5 år gammelt SR: tdw produkttankskib, 5 år gammelt okt Kilde: Clarksons og TORM PRODUKTTANKFLÅDEN FORDELT PÅ BYGGEÅR Antal skibe LR2 LR1 MR Kilde: Inge Steensland AS Shipsbroker UDBUD OG EFTERSPØRGSEL Antal skibe*)

19 Indchartrede skibe Dage LR LR MR SR Rater USD/dag LR LR MR SR Antal optioner LR LR1 0,5-0,5 - - MR SR Gennemsnitlig optionspris USD/mio. LR LR1 34,6-31,6 - - MR ,4 - SR For yderligere oplysninger, se note 20 og 21 på side 84 og 85. Poolpartnere pr. 31. december 2008 Pool manager LR2 LR1 mr LR2: A.P. Møller-Mærsk/TORM A.P. Møller-Mærsk Gotland Shipping (Bahamas) Ltd. Gotland Shipping (Bahamas) Ltd. LR1: TORM Gotland Shipping (Bahamas) Ltd. Nordan Tankers 4 Inc. Primorsk Shipping Corporation MR: TORM TORM Reederei NORD Klaus E. Oldendorff Sanmar Shipping Ltd. Skagerak Invest Ltd. TORM TORM USD mio. TANKDIVISIONEN Total 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Total RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning 639,3 200,8 215,0 263,3 244,1 923,2 Havneomkostninger, bunkers og kommissioner -165,9-51,8-56,9-74,0-69,5-252,2 Afledte finansielle instrumenter vedrørende fragt og bunkers 2,9-0,4 8,7-15,9-6,0-13,6 Timecharterækvivalent indtjening 476,3 148,6 166,8 173,4 168,6 657,4 Charterhyre -95,9-31,1-30,6-35,2-36,9-133,8 Driftsomkostninger -105,1-39,6-41,2-38,2-41,0-160,0 Dækningsbidrag (Indtjening ved skibsfart) 275,3 77,9 95,0 100,0 90,7 363,6 Resultat ved salg af skibe 0,0 0,0 0,0 10,8 19,8 30,6 Administrationsomkostninger -47,8-18,1-18,1-20,7-25,7-82,6 Andre driftsindtægter 15,2 3,6 3,1 4,3 3,4 14,4 Resultatandele i fællesledede virksomheder 3,4 1,2 1,6 3,0 2,2 8,0 EBITDA 246,1 64,6 81,6 97,4 90,4 334,0 Afskrivninger og tab ved værdiforringelse -82,6-28,9-29,1-29,6-31,1-118,7 Resultat af primær drift 163,5 35,7 52,5 67,8 59,3 215,3 19

20 TANKDIVISIONEN UDBUD OG EFTERSPØRGSEL I 2009 forventes det, at tilgangen af nybygninger bliver større end væksten i efterspørgslen efter skibe. Det er TORMs vurdering, at der vil være balance mellem udbud af tonnage og efterspørgsel efter transport på tankmarkedet ved udgangen af Denne vurdering er dog præget af stor usikkerhed, primært grundet den globale konjunkturnedgangs effekt på efterspørgslen efter raffinerede olieprodukter. Her følger en forklaring på de enkelte elementer, der forventes at påvirke udbud og efterspørgsel. UDBUD Skibsværfternes aktivitetsniveau er forøget væsentligt i de senere år som følge af den meget gunstige udvikling på shippingmarkedet. Efterspørgslen efter nybygninger har medført en stor vækst i antallet af værfter og udvidelse af kapaciteten på eksisterende værfter i de store skibsbygningsnationer - især i Kina og Korea. Alligevel vurderes det, at produkttankflåden ikke vil blive forøget i samme omfang, som kapacitetsudvidelsen umiddelbart indikerer. Det skyldes bl.a., at flere af de nye værfter i Asien på nuværende tidspunkt ikke er i stand til at bygge avanceret tonnage som for eksempel produkttankskibe. Derudover er perioden fra kontrahering til levering siden 2004 forøget fra tidligere halvandet til to år til tre år. Nedgangen i verdensøkonomien har desuden gjort finansieringen af nybyggede skibe vanskelig, hvorfor både værfter og rederier har annulleret nybygninger. Det er TORMs vurdering, at sådanne annulleringer vil reducere ordrebogen for produkttankskibe med ca % i perioden indtil Denne vurdering er dog forbundet med betydelig usikkerhed. Den eksisterende globale produkttankskibsflåde udgjorde ved udgangen af 2008 i alt skibe fordelt på 140 LR2-skibe, 257 LR1-skibe og 820 MR-skibe (kilde: Inge Steensland AS Shipbrokers). Ordrebogen for produkttankskibe til levering i udgjorde ved udgangen af 2008 i alt 617 skibe fordelt på 101 LR2-skibe, 102 LR1- skibe samt 414 MR-skibe. Ordrebogen udgør ca. 51% af den samlede flåde. For at sammenligne kapacitet i ordrebogen omregnes der til MR-enheder, hvorefter ordrebogen svarer til ca. 894 MR-enheder reguleret for størrelse og sejlmønster. De mindre SR-skibe har et anderledes sejlmønster end de større skibe og indgår derfor ikke i udbuds-/efterspørgselsanalysen. Ca. en tredjedel af de store LR2-produkttankskibe sejler med råolie, selvom de er bygget som produkttankskibe. Den egentlige effekt af ordrebogen på LR2-skibe vil blive reduceret med ca. en tredjedel, såfremt dette mønster også gør sig gældende i fremtiden. Dertil kommer, at ca. 37 LR1-produkttankskibe bliver bygget som erstatning for ældre råolie Panamaxtankskibe, som primært sejler med fuelolie. Til trods for annulleringer af nybyggede skibe og nedgangen i verdensøkonomien forventes 2009 at blive året for levering af flest nybyggede produkttankskibe. De lavere fragtrater og IMO-regelsættet om udfasning af enkeltskrogede tankskibe i 2010 vil imidlertid medføre en udfasning af den ældre del af flåden til fordel for den samlede flådeudvikling. Det vurderes, at ca. 10% af den eksisterende flåde af produkttankskibe vil blive udfaset frem til 2011 svarende til 118 MR-enheder. Hastigheden, hvormed de ældre skibe udfases, vil let kunne stige yderligere i de kommende år på grund af nationale aldersbegrænsninger kombineret med, at flere toneangivende olieselskaber fravælger tonnage, der er mere end 15 år gammel. En mindre gunstig udvikling i fragtmarkedet vil også kunne påvirke udfasningshastigheden. 20

ÅrSrapport 2008 1 Shipping with pride INDHOLDSFORTEGNELSE 6 Forord 8 Fem års hovedtal 9 2008 i hovedtræk 10 Forventninger til 2009 16 Tankdivisionen 20 Tankdivisionen - Udbud og efterspørgsel 22 Tørlastdivisionen

Læs mere

Resultatet før skat var i første kvartal på USD 39 mio. og USD 40 mio. efter skat. Pengestrømme fra driften udgjorde USD 61 mio. i første kvartal.

Resultatet før skat var i første kvartal på USD 39 mio. og USD 40 mio. efter skat. Pengestrømme fra driften udgjorde USD 61 mio. i første kvartal. Resultatet efter skat for årets første kvartal på USD 40 mio. er på niveau med forventningerne og tilfredsstillende i betragtning af det vanskelige marked. Vores Greater Efficiency Power projekt, der fremadrettet

Læs mere

Pr. 31. december 2011 udgjorde Selskabets likvide beholdninger USD 86 mio, og der var uudnyttede kreditfaciliteter på USD 53 mio.

Pr. 31. december 2011 udgjorde Selskabets likvide beholdninger USD 86 mio, og der var uudnyttede kreditfaciliteter på USD 53 mio. Årsrapport 2011 TORM A/S står i en meget vanskelig situation ved offentliggørelsen af årsrapporten for 2011, idet fragtraterne for produkttankskibe på tredje år er kraftigt påvirket af den svækkede globale

Læs mere

Pr. 30. juni 2008 udgjorde egenkapitalen USD 1.211 mio. (DKK 5.726 mio.) svarende til USD 17,5 pr. aktie (DKK 82,7 pr. aktie) ekskl. egne aktier.

Pr. 30. juni 2008 udgjorde egenkapitalen USD 1.211 mio. (DKK 5.726 mio.) svarende til USD 17,5 pr. aktie (DKK 82,7 pr. aktie) ekskl. egne aktier. Resultatet for årets første 6 måneder er det bedste i TORMs historie, når der ses bort fra salget af TORMs aktiebeholdning i rederiet Norden. Vi har været begunstiget af høje rater på tankmarkedet, og

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004 19. maj 2004 TORM Delårsrapport 1. kvartal 2004 Forventning om 2004 resultat før skat på egne aktiviteter på minimum DKK 750-800 mio. Resultatet af egne aktiviteter udgjorde

Læs mere

årsrapport 2007 1 Shipping with pride 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 6 Forord 10 Fem års hovedtal 11 2007 i hovedtræk 12 Forventninger til 2008 16 Tankdivisionen 20 Tørlastdivisionen 22 Det Nye TORM 32 TORM 2008-2010

Læs mere

indholdsfortegnelse Basisoplysninger

indholdsfortegnelse Basisoplysninger Årsrapport 2009 indholdsfortegnelse 4 Forord 6 Fem års hovedtal 7 2009 højdepunkter 8 Forventninger til 2010 13 Tankdivisionen 16 Tankdivisionen udbud og efterspørgsel 20 Tidslinje tankskibsdrift typiske

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. TORM er et rederi.

INDHOLDSFORTEGNELSE. TORM er et rederi. Årsrapport 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Introduktion 8 Hovedtal for Koncernen 9 2006 i hovedtræk 10 Forventninger til 2007 14 Tankdivisionen 16 Tørlastdivisionen 18 Tendenser 24 Greater Earning Power 26

Læs mere

Pengestrømmen fra driften udgjorde USD 63,7 mio. i første kvartal 2008.

Pengestrømmen fra driften udgjorde USD 63,7 mio. i første kvartal 2008. Forventningerne for 2008 som opjusteret den 25. april på USD 250 270 mio. før skat fastholdes. Resultatet før skat for årets første kvartal på USD 52 mio. er på niveau med forventningerne og repræsenterer

Læs mere

INDHOLD INDHOLDS- FORTEGNELSE BASIS- OPLYSNINGER

INDHOLD INDHOLDS- FORTEGNELSE BASIS- OPLYSNINGER ÅRSRAPPORT 2005 INDHOLDS- FORTEGNELSE 4 Kære aktionærer 6 Hovedtal for Koncernen 7 2005 i hovedtræk 8 Forventninger til 2006 10 Tankdivisionen 12 Tørlastdivisionen 14 Forretningsudvikling 15 Tendenser

Læs mere

Højdepunkter Divisioner Om torm Regnskabsberetning side 4-13 side 14-23 side 24-44 side 45-115

Højdepunkter Divisioner Om torm Regnskabsberetning side 4-13 side 14-23 side 24-44 side 45-115 Årsrapport 2010 INDHOLD Højdepunkter Divisioner Om torm Regnskabsberetning side 4-13 side 14-23 side 24-44 side 45-115 4 beretning fra bestyrelsesformand og ceo 6 Fem års hovedtal 7 2010 højdepunkter

Læs mere

Pengestrømme fra driften for første kvartal 2010 udgjorde USD 21 mio.

Pengestrømme fra driften for første kvartal 2010 udgjorde USD 21 mio. TORM fik i første kvartal 2010 et resultat før skat på USD 3 mio. under fortsat svære markedsforhold. Produkttankmarkedet var i første kvartal 2010 understøttet af den hårde vinter og den stigende industriproduktion

Læs mere

Kvartalets pengestrøm fra driften udgjorde USD 98 mio. (DKK 579 mio.)

Kvartalets pengestrøm fra driften udgjorde USD 98 mio. (DKK 579 mio.) DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2005 Resultat for andet kvartal af 2005 på USD 48 mio. (DKK 284 mio.) før skat, modtaget udbytte og gevinst ved skibssalg. Forventet resultat for 2005 fastholdes. Hovedpunkter

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2007

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 Resultat før skat for første kvartal 2007 blev USD 680,2 mio. inklusiv fortjeneste ved salg af Norden aktierne på USD 643,3 mio. Forventningerne for 2007 på USD 780 800 mio.

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

EBITDA udgør DKK 139 mio. for 1. kvartal 2003 (DKK 60 mio.). EBIT udgør DKK 95 mio. for 1. kvartal 2003 (DKK 21 mio.)

EBITDA udgør DKK 139 mio. for 1. kvartal 2003 (DKK 60 mio.). EBIT udgør DKK 95 mio. for 1. kvartal 2003 (DKK 21 mio.) FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 6-2003 22. maj 2003 TORM delårsrapport 1. kvartal 2003 - opjustering Resultat efter skat udgør DKK 101 mio. for 1. kvartal 2003, (DKK 3 mio. i 1. kvartal 2002). Resultatet indeholder

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002 Pr. 1. kvartal 2002 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære generalforsamling den 16. september 2014 I forbindelse med TORM A/S ekstraordinære generalforsamling, der afholdes i dag, offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen,

Læs mere

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal.

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 19 Nikolaj Plads 6 24. maj 2004 1067 København K Side 1 af 10 Delårsrapport 1. kvartal 2004 FØRSTE KVARTAL I HOVEDPUNKTER Første kvartals

Læs mere

Delårsrapport for første kvartal 2014

Delårsrapport for første kvartal 2014 Delårsrapport for første kvartal 2014 Første kvartal er som regel en stærk periode for produkttankmarkedet, men i år blev de højere fragtrater delvist udlignet af begrænset arbitragehandel og fortsat lav

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 15. december 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 15. december 2015 TORM A/S generalforsamling tirsdag den 15. december 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling, der afholdes tirsdag den 15. december 2015.

Læs mere

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

Delårsrapport for tredje kvartal 2014

Delårsrapport for tredje kvartal 2014 Delårsrapport for tredje kvartal 2014 I tredje kvartal var produkttankmarkedet relativt svagt i tråd med vores forventninger. TORMs flåde var alligevel i stand til at udnytte markedsudsvingene, og TCE-indtjeningen

Læs mere

Indhold. Beretning fra bestyrelsesformand og CEO 04 Fem års hoved- og nøgletal 06 Væsentlige forhold i 2011 07 Forventninger til 2012 08 Strategi 11

Indhold. Beretning fra bestyrelsesformand og CEO 04 Fem års hoved- og nøgletal 06 Væsentlige forhold i 2011 07 Forventninger til 2012 08 Strategi 11 Årsrapport 2011 3 Indhold HØJDEPUNKTER Beretning fra bestyrelsesformand og CEO 04 Fem års hoved- og nøgletal 06 Væsentlige forhold i 2011 07 Forventninger til 2012 08 Strategi 11 DIVISIONER Tankdivisionen

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære generalforsamling den 7. juli 2015

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære generalforsamling den 7. juli 2015 I forbindelse med TORM A/S ekstraordinære generalforsamling offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard, CEO, tlf.: +45 3917

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2004

Delårsrapport 3. kvartal 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 52 29. november 2004 Delårsrapport 3. kvartal 2004 De 3 første kvartaler i hovedpunkter Resultatet efter skat og minoritetsinteresser

Læs mere

TORMs fortsatte drift er afhængig af, at der indgås en restruktureringsaftale.

TORMs fortsatte drift er afhængig af, at der indgås en restruktureringsaftale. Delårsrapport for andet kvartal 2012 TORM fik et underskud før skat på USD 59 mio. i andet kvartal 2012 før særlige poster på USD -73 mio. Resultatet for andet kvartal 2012 var negativt påvirket af de

Læs mere

Præsentation af D/S NORDEN

Præsentation af D/S NORDEN Præsentation af D/S NORDEN ved adm. direktør Carsten Mortensen DDF s Virksomhedsdag den 3. maj 26 1 AGENDA Overblik Forretningsmodel Tørlast Tank Forventninger til 26 Q&A session Carsten Mortensen (f.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Nettorentebærende gæld steg i tredje kvartal 2011 til USD mio. fra USD mio. pr. 30. juni 2011.

Nettorentebærende gæld steg i tredje kvartal 2011 til USD mio. fra USD mio. pr. 30. juni 2011. Delårsrapport 3. kvartal 2011 TORM fik et underskud før skat på USD 70 mio. i tredje kvartal 2011. Tredje kvartal viste sig at være et særligt udfordrende kvartal, idet usikkerheden omkring den globale

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Den betingede principaftale er en forudsætning for TORMs fortsatte drift.

Den betingede principaftale er en forudsætning for TORMs fortsatte drift. Delårsrapport 1. kvartal 2012 TORMs driftsresultat for første kvartal 2012 var på niveau med sidste år og afspejler de fortsat vanskelige markedsforhold. Imidlertid er resultatet negativt påvirket af salg

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

TORM indgår restruktureringsaftale med dets banker og ejerne af den indchartrede tonnage

TORM indgår restruktureringsaftale med dets banker og ejerne af den indchartrede tonnage "Restruktureringsaftalen sikrer TORM en betydelig forlængelse af Selskabets bankgæld, ny likviditet og besparelser fra den restrukturerede flåde af indchartrede skibe. Dette gør det muligt for TORM at

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for første kvartal 2015

Delårsrapport for første kvartal 2015 Delårsrapport for første kvartal 2015 En kombination af lavere oliepriser og højere raffinaderimarginer medførte øget efterspørgsel efter transport af raffinerede olieprodukter i første kvartal 2015, udtaler

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 I forbindelse med TORM A/S' ordinære generalforsamling offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Bestyrelsesformand, tlf.: +45 3917 9200 Jacob Meldgaard, CEO, tlf.:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for tredje kvartal 2015

Delårsrapport for tredje kvartal 2015 Delårsrapport for tredje kvartal 2015 I tredje kvartal 2015 leverede TORMs stærke operationelle platform de højeste fragtrater i produkttank siden 2008 og et positivt EBITDA på USD 96 mio. TORM demonstrerede

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER 1. HALVÅR 2002

HOVEDBEGIVENHEDER 1. HALVÅR 2002 Pr. 2. kvartal 2002 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 torm A/S ÅRSRAPPORT 2 012

ÅRSRAPPORT 2012 torm A/S ÅRSRAPPORT 2 012 ÅRSRAPPORT 2012 3 Indhold Højdepunkter Introduktion 4 Fem års hoved- og nøgletal 6 Væsentlige forhold i 2012 7 Forventninger til 2013 8 Strategisk retning 11 Divisioner Tankdivisionen 12 Tankdivisionen

Læs mere

Nettorentebærende gæld udgjorde USD mio. i tredje kvartal 2012 sammenlignet med USD mio. pr. 30. juni 2012.

Nettorentebærende gæld udgjorde USD mio. i tredje kvartal 2012 sammenlignet med USD mio. pr. 30. juni 2012. Delårsrapport for tredje kvartal 2012 TORM fik i tredje kvartal 2012 et underskud før skat på USD 63 mio. før særlige poster på USD -15 mio. "Resultatet for tredje kvartal 2012 var fortsat negativt påvirket

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet den 26. august godkendt Koncernens delårsregnskab for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008. Koncernen har valgt,

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for andet kvartal 2015

Delårsrapport for andet kvartal 2015 Delårsrapport for andet kvartal 2015 TORM nød godt af et fortsat stærkt marked for produkttanksegmentet i 1. halvår 2015 og opnåede et EBITDA på USD 100 mio., udtaler CEO Jacob Meldgaard og tilføjer: Det

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2005

Delårsrapport 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 17 31. maj 2005 Delårsrapport 1. kvartal 2005 Første kvartal 2005 i hovedpunkter Periodens resultat blev i 1. kvartal USD 80 mio. inklusive

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet den 5. november godkendt Koncernens delårsregnskab for perioden 1. januar 2008-30. september 2008. Koncernen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Rekordår for D/S NORDEN A/S

Rekordår for D/S NORDEN A/S Dampskibsselskabet NORDEN A/S Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 29. marts 2005 1067 København K Side 1 af 79 Rekordår for D/S NORDEN A/S Bestyrelsen for D/S NORDEN A/S

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning 2015 i hovedtræk 2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 Indledning 2015 var et år præget af stor volatilitet i verdensøkonomien og en oliepris, der ved årets udgang var faldet til 36 dollars for første gang

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

2 0 0 2 D amp skib s s elsk abe t T ORM - Å rsrappor t 2002

2 0 0 2 D amp skib s s elsk abe t T ORM - Å rsrappor t 2002 Årsrapport 2002 Indholdsfortegnelse Finanskalender 2003 Til aktionærerne 2 5 års hovedtal 4 2002 i hovedtræk 6 Påtegninger 7 Strategi fokus på to segmenter 8 Tankdivisionen 10 Tørlastdivisionen 12 Øvrige

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2007

Delårsrapport 1. halvår 2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 28 23. august 2007 Delårsrapport 1. halvår 2007 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår blev USD 285 mio. Det

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S generalforsamling den 3. april 2014

Bestyrelsens beretning på TORM A/S generalforsamling den 3. april 2014 generalforsamling den 3. april 2014 I forbindelse med TORM A/S ordinære generalforsamling, der afholdes i dag, offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Chairman, tlf.:

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2010

Dansk Aktiemesse 2010 Dansk Aktiemesse 2010 Billede (Solnedgang?) Martin Badsted Senior Vice President & Chef for IR Hotel Crowne Plaza 30. september 2010 THE PREFERRED PARTNER IN GLOBAL TRAMP SHIPPING. UNIQUE PEOPLE. OPEN

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere