Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 ÅrSrapport

2

3 Shipping with pride

4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE 6 Forord 8 Fem års hovedtal i hovedtræk 10 Forventninger til Tankdivisionen 20 Tankdivisionen - Udbud og efterspørgsel 22 Tørlastdivisionen 24 Tørlastdivisionen - Udbud og efterspørgsel 26 Human Resources 28 TORMs strategi CSR Corporate Social Responsibility 34 Risikostyring 42 Corporate governance 48 Aktionærforhold 54 Regnskabsberetning 59 Resultatopgørelse for koncernen 60 Balance for koncernen 62 Egenkapitalopgørelse for koncernen 63 Pengestrømsopgørelse for koncernen 64 Noter 96 Bestyrelse og direktion 100 Påtegninger 102 Moderselskabsregnskab 109 Ordliste 110 Flådeoversigt 111 Nybygningsoversigt Basisoplysninger Navn og adresse: A/S Dampskibsselskabet TORM Tuborg Havnevej Hellerup Danmark Tlf.: Stiftet: 1889 CVR: Bestyrelse: N. E. Nielsen (formand) Christian Frigast (næstformand) Peter Abildgaard (medarbejdervalgt) Lennart Arrias (medarbejdervalgt) Margrethe Bligaard (medarbejdervalgt) Bo Jagd Gabriel Panayotides E. Michael Steimler Stefanos-Niko Zouvelos Direktion: Mikael Skov, CEO Roland M. Andersen, CFO

6 2008 blev endnu et godt år for TORM, hvor vi opnåede det bedste resultat fra driften i Selskabets historie. Forventningerne til 2009 er naturligvis påvirket af den globale recession og opbremsningen i verdensøkonomien, men Selskabets position og igangsatte aktiviteter giver god mulighed for at kunne agere under de vanskeligere markedsforhold i var endnu et yderst tilfredsstillende år for TORM, hvor resultatet før skat blev USD 360 mio. Resultatet er på niveau med de seneste udmeldte forventninger på USD mio. Indtjeningen for Selskabets produkttankskibe var positivt påvirket af bedre markedsvilkår end forventet. Samtidig havde vi øget fokus på optimering af vores kapacitetsudnyttelse, således at skibene ofte fik last om bord på returrejsen. Fragtraterne for Selskabets tørlastskibe var igen i 2008 meget svingende. I maj måned nåede fragtraterne et historisk højt niveau og toppede på ca. USD/dag for et Panamaxskib. Herefter kollapsede fragtraterne i fjerde kvartal og sluttede året på ca. USD/dag det laveste niveau i ti år. Indtjeningen fra TORMs tørlastskibe var i 2008 på niveau med forventningerne ved årets begyndelse. TORMs bestyrelse vedtog i begyndelsen af 2008 en ny og meget ambitiøs, men også realistisk strategi, Greater Earning Power 2.0, gældende for perioden Strategien fastholdes, men korrigeres naturligvis i forhold til de markant ændrede markedsforhold, som vi vurderer vil kunne give TORM andre, men meget positive muligheder. TORMs strategiske fokus på fortsat konsolidering af produkttanksegmentet er derfor uændret, og vi glæder os over, at denne strategi i 2008 viste sin styrke og berettigelse. TORM er et finansielt stærkt selskab og dermed også godt rustet til en periode med vanskeligere markedsforhold. For at udnytte synergierne i forlængelse af købet af OMI har vi ved udgangen af 2008 iværksat et omfattende effektiviseringsprogram. Programmet forventes, når det ved udgangen af 2009 er fuldt implementeret, at bidrage med årlige omkostningsbesparelser på USD mio. Som følge af den globale recession er minimering af modpartsrisiko blevet et stadigt vigtigere element i shippingindustrien, og TORM har kunnet konstatere, at Selskabets politik vedrørende modpartsrisici har været effektiv. Herudover har Selskabets politik for langsigtet finansiering betydet, at ordrebogen på 20 skibe er finansieret. I 2008 blev skibe fra hele verden udsat for et stigende antal angreb fra pirater i Adenbugten. Som et resultat heraf har TORM sammen med sine poolpartnere indført særlige sikkerhedsregler for sejlads i Adenbugten. I samarbejde med Danmarks Rederiforening, Intertanko og IMO har TORM forsøgt at gøre omverdenen opmærksom på situationens alvor. Selskabet har fokus på de sikkerhedsrisici, som besætninger og skibe udsættes for, og vil forsætte bestræbelserne på at opnå politisk opbakning til en løsning til søs samt en længerevarende indsats til lands. I forbindelse med købet af OMI i 2007 fik TORM bevilget en 1-årig mellemfinansiering. Lånet på USD 700 mio. blev tilbagebetalt i april 2008 i henhold til låneaftalen. Til finansiering af denne tilbagebetaling optog TORM et 5-årigt lån på USD 900 mio. Samtidig optog TORM Singapore et lån på USD 150 mio. for at øge selskabets finansielle beredskab. Mere end 60% af Selskabets samlede gæld forfalder efter

7 Bestyrelsen og direktionen betragter årets resultat som overordentligt tilfredsstillende og indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at der udbetales et ordinært udbytte på DKK 4,00 (USD 0,76) pr. aktie, hvilket udgør en samlet udbyttebetaling på DKK 291 mio. (USD 55 mio.). Det ordinære udbytte skal sammenholdes med, at Selskabet i december 2008 foreslog et ekstraordinært acontoudbytte på DKK 4,50 pr. aktie, som blev udbetalt ved udgangen af året. TORMs succes er rodfæstet i Selskabets grundlæggende værdier: Iværksætterånd Professionalisme Respekt Disse værdier er udgangspunktet for, at ansvarlighed er en integreret del af TORMs forretning. Selskabet har derfor i årets løb udarbejdet en CSR-strategi, der præciserer, hvordan vi i praksis sikrer, at forretningsresultaterne skabes i overensstemmelse med værdierne samt omverdenens og kundernes stigende fokus på kvalitet, sikkerhed, miljø og etik. Efter 32 års ansættelse forlod forhenværende CEO Klaus Kjærulff Selskabet i efteråret 2008 for at hellige sig andre opgaver i erhvervslivet. Selskabet har ansat en ny CEO bliver et helt anderledes år end de seneste år. TORMs fokuserede strategi, værdi grundlag og den stadig større fokus på CSR sammenholdt med et volatilt marked, nye risici og en markant effektivisering af TORMs organisation og arbejdsprocesser vil her skulle vise sin styrke og give grundlag for, at TORM kan udbygge sin position som et af verdens førende produkttankselskaber. Pr. 1. marts 2009 var ca. 50% af årets indtjening allerede kendt. Indtjeningen var i begyndelsen af 2009 på niveau med forventningerne. For 2009 forventes der et resultat før skat på USD mio. Bestyrelsen og direktionen vil gerne takke alle ansatte til lands og til vands for endnu et spændende og givtigt år. Vores gode resultater kan frem for alt tilskrives jeres indsats, opbakning til vores strategi og forankringen af Selskabets grundlæggende værdier. Også en tak til vores aktionærer for en stor opbakning og interesse for Sel skabets forhold gennem året. N. E. Nielsen Mikael Skov Bestyrelsesformand CEO 7

8 fem års HOVEDTAL USD mio. RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Indtjening (timecharterækvivalent, TCE) Dækningsbidrag EBITDA Resultat af primær drift Finansielle poster Resultat før skat Årets resultat BALANCE Langfristede aktiver Aktiver i alt Egenkapital Forpligtelser i alt Investeret kapital Netto rentebærende gæld Likvider og obligationer PENGESTRØMME Fra driftsaktiviteter Fra investeringsaktiviteter, deraf investering i materielle anlægsaktiver Fra finansieringsaktiviteter Pengestrømme i alt (netto) FINANSIELLE NØGLETAL *) Marginer (i forhold til nettoomsætning): Indtjening (TCE) 76,5% 78,0% 75,2% 79,2% 79,2% Dækningsbidrag 45,4% 43,2% 44,7% 53,8% 54,3% EBITDA 48,3% 37,2% 49,8% 59,9% 48,6% Resultat af primær drift 37,7% 25,7% 40,1% 51,7% 40,5% Egenkapitalforrentning (RoE) 30,6% 67,1% 21,5% 36,9% 33,1% Afkast af investeret kapital (RoIC) **) 16,4% 10,2% 19,5% 33,8% 31,0% Egenkapitalens andel af aktiver i alt 38,6% 36,5% 61,3% 50,0% 57,7% Valutakurs USD/DKK, ultimo 5,28 5,08 5,66 6,32 5,47 Valutakurs USD/DKK, gennemsnit 5,09 5,44 5,95 6,00 5,99 AKTIERELATEREDE NØGLETAL *) Resultat pr. aktie, EPS (USD) 5,2 11,4 3,4 4,3 2,7 Udvandet resultat pr. aktie, EPS (USD) 5,2 11,4 3,4 4,3 2,7 Cash flow pr. aktie, CFPS (USD) 5,6 2,7 3,3 3,7 3,3 Foreslået udbytte pr. aktie (USD) ***) 0,76 0,89 1,02 1,82 1,37 Foreslået udbytte pr. aktie (DKK) 4,00 4,50 5,75 11,50 7,50 Ekstraordinært udbytte pr. aktie (DKK) 4,50 27,50 0,00 0,00 0,00 Aktiepris i DKK, ultimo (pr. aktie à DKK 5) 55,5 178,2 186,0 152,6 112,9 Antal aktier, ultimo (mio.) 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 Antal aktier (ekskl. egne aktier), gns. (mio.) 69,2 69,2 69,4 69,7 69,6 *) Nøgletallene er udregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger. Sammenligningstallene er korrigeret for ændringen i stykstørrelsen af Selskabets aktier fra DKK 10 pr. aktie til DKK 5 pr. aktie i maj **) Afkast af investeret kapital defineres som: Resultat af primær drift divideret med gennemsnitlig Investeret kapital, defineret som gennemsnittet af primo- og ultimoværdien af (Egenkapital plus Netto rentebærende gæld minus ikke-operative aktiver). ***) Foreslået udbytte pr. aktie er omregnet til USD til DKK/USD kursen ved årets slutning for det pågældende år. 8

9 2008 i hovedtræk TORM opnåede i 2008 det bedste resultat fra driften i Selskabets historie. Et bedre marked for produkttankskibe end ventet og en mere effektiv udnyttelse af skibene bidrog til et yderst tilfredsstillende resultat. I sidste halvdel af 2008 har selskabet forberedt sig på at agere under de vanskeligere markedsvilkår som følge af opbremsningen i den globale økonomi. Årets resultat før skat blev USD 360 mio., hvilket er i overensstemmelse med de senest udmeldte forventninger på USD mio. Besty-relsen betragter resultatet som meget tilfredsstillende. De samlede pengestrømme udgjorde USD 63 mio., hvoraf pengestrømme fra driften udgjorde USD 385 mio., pengestrømme fra investeringsaktiviteter USD 262 mio. og pengestrømme fra finansieringsaktiviteter USD -59 mio. Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december 2008 USD mio. (DKK mio.) svarende til USD 18,5 pr. aktie (DKK 97,5) ekskl. egne aktier. Markedsværdien af Selskabets flåde oversteg pr. 31. december 2008 den regnskabsmæssige værdi med USD 367 mio. svarende til USD 5,3 pr. aktie (DKK 28,0) ekskl. egne aktier. Ved udgangen af 2008 ejede Selskabet 65 skibe fordelt på 59 produkttankskibe og seks tørlastskibe. Ved udgangen af 2008 havde TORM 20 skibe i ordre og udnyttet en købsoptionsaftale. Afkast af investeret kapital (RoIC) var 16,4%, mens egenkapitalforrentningen (RoE) udgjorde 30,6%. TORMs strategiplan Greater Earning Power 2.0, som blev godkendt i januar 2008, forventes at tilpasses den globale udvikling, uden at TORMs ambitioner og strategiske fokus ændres. I 2008 igangsatte TORM et CSR-projekt, hvor de væsentligste indsatsområder er klima, arbejdsmiljø, menneske- og arbejdstagerrettigheder. TORM har i februar 2009 forpligtet sig til at efterleve UN Global Compact. Pr. 31. december 2008 havde TORM uudnyttede kreditfaciliteter og likvide beholdninger på ca. USD 675 mio. Mere end 60% af Selskabets gæld forfalder efter Pr. 1. marts 2009 havde TORM afdækket ca. 38% af de resterende indtjeningsdage i For 2009 forventer TORM et resultat før skat på USD mio. Grundet den globale recession er forventningerne til resultatet behæftet betydelig usikkerhed. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at der udbetales et udbytte på DKK 4,00 (USD 0,76) pr. aktie, hvilket udgør en samlet udbyttebetaling på DKK 291 mio. (USD 55 mio.) svarende til et afkast på 7,2% i forhold til aktiekursen ultimo Sammen med det ekstraordinære udbytte på DKK 4,50 (USD 0,84) pr. aktie, der blev udbetalt i december 2008, giver dette et akkumuleret udbytte på 32% af årets resultat svarende til DKK 619 mio. (USD 117 mio.). I marts 2008 købte TORM 50% af rederiet FR8 for USD 125 mio. FR8 bidrog positivt til årets resultat med USD 27 mio. I forlængelse af integrationen af OMI iværksatte Selskabet ved udgangen af 2008 en omfattende effektiviseringsplan med fokus på standardisering af processer, bedre udnyttelse af IT-platformen, forbedret omkostningsniveau for driften af skibene samt en optimering af Selskabets globale landbaserede organisation. Programmet forventes at ville bidrage med årlige omkostningsbesparelser på USD mio. pr. år, hvilket svarer til 15-20%, når det ved udgangen af 2009 er fuldt implementeret. 9

10 Forventninger til 2009 For 2009 forventes et resultat før skat på USD mio. TORMs resultat er primært afhængigt af antallet af indtjeningsdage og udviklingen i fragtraterne. Pr. 1. marts 2009 var 42% af de resterende indtjeningsdage i Tankdivisionen for 2009 afdækket til USD/dag i gennemsnit mod 47% til USD/dag i gennemsnit på samme tidspunkt i Pr. 1. marts 2009 var 17% af de resterende indtjeningsdage i Tørlastdivisionen for 2009 afdækket til USD/dag i gennemsnit mod 74% til USD/dag i gennemsnit på samme tidspunkt i De finansielle omkostninger til Selskabets rentebærende gæld er afhængige af gældens størrelse og den tilhørende rente. Pr. 31. december 2008 udgjorde den rentebærende gæld USD mio., hvoraf 60% var afdækket til en gennemsnitlig rente på 4,1% inkl. margin. For at udnytte synergierne fra købet af OMI iværksatte TORM ved udgangen af 2008 et omfattende effektiviseringsprogram. Programmet vil fokusere på, at TORM er et globalt selskab, hvor standardisering af processer samt bedre udnyttelse af IT-værktøjer og menneskelige ressourcer både på kontorerne og på driften af skibene vil resultere i besparelser og gøre TORM bedre rustet til den vækst, som forventes i de kommende år. Programmet forventes at bidrage med årlige omkostningsbesparelser på ca. USD mio. pr. år, hvilket svarer til 15-20%, når det ved udgangen af 2009 er fuldt implementeret. Forventningerne til 2009 er i særdeleshed påvirket af den globale recession og opbremsningen i verdensøkonomien, og forventningerne er derfor behæftet med stor usikkerhed. De eksterne faktorer, der vurderes at få størst betydning for TORMs indtjening i 2009, er: Udviklingen i den globale økonomi. Et eventuelt økonomisk kollaps hos betydelige samarbejdspartnere. Det globale kapitalmarked. Aktiviteten hos oliehandlere og udviklingen i ton/mil. Forbruget af raffinerede olieprodukter. Transport af råvarer, især til Asien, herunder jernmalm, kul og korn. Den økonomiske udvikling i USA. Tilgang og skrotning af skibe. Enkeltfaktorer som strejker, politisk ustabilitet i de olieeksporterende lande, vejrforhold, nedbrud på raffinaderier m.v. 10

11 Eventuelle nationale eller internationale indgreb mod rederiers energiforbrug eller CO 2 -udslip. Pr. 31. december 2008 havde TORM afdækket ca. 12,5% af det forventede brændstofforbrug for Markedsværdien af denne afdækning udgjorde USD -44 mio., som var indregnet i egenkapitalen. Nedenstående graf viser ændringen i resultat før skat for 2009 ved ændringer i de forventede fragtrater for både produkttank og tørlast. Ændringen udgør USD 20,4 mio. ved en ændring i fragtraterne på USD/dag Opgørelsen er baseret på, at driftsdage i 2009 ikke allerede er chartret ud til faste rater. ÆNDRING I RESULTAT FØR SKAT VED ÆNDRING I FRAGTRATER Resultat før skat (USD mio.) Ændring i USD/dag FREMADRETTEDE UDSAGN Emner behandlet i denne rapport kan indeholde fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn reflekterer TORMs nuværende syn på fremtidige begivenheder og finansiel formåen og kan inkludere udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder eller formåen og underliggende forudsætninger og andre udsagn, der er andre end udsagn om historiske fakta. De fremadrettede udsagn i denne rapport er baseret på en række forudsætninger, hvoraf mange er baseret på yderligere forudsætninger, herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske driftsdata, data indeholdt i TORMs databaser samt data fra tredjeparter. Selv om TORM mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev udformet, kan TORM ikke sikre, at Koncernen vil opnå disse forventninger, idet forudsætningerne er udsat for væsentlige usikkerhedsmomenter, der er umulige at forudsige, og er uden for Koncernens kontrol. Vigtige faktorer, der efter TORMs mening kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra de, der er omtalt i de fremadrettede udsagn, omfatter verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, udsving i charterhyrerater og skibsværdier, ændringer i efterspørgslen efter tonmiles, effekten af OPECs produktionsniveau og verdens forbrug og oplagring af olie, ændringer i efterspørgslen, der kan påvirke time charterers holdning til planlagt og ikke-planlagt dokning, ændringer i TORMs driftsomkostninger, herunder bunkerpriser, doknings- og forsikringsomkostninger, ændringer i reguleringen af skibsdriften, herunder krav til dobbeltskrogede tankskibe, eller handlinger foretaget af regulerende myndigheder, muligt ansvar fra fremtidige søgsmål, generelle politiske forhold, såvel nationalt som internationalt, potentielle trafik- og driftsforstyrrelser i shippingruter grundet politiske begivenheder eller terrorhandlinger. Risici og andre usikkerheder er yderligere beskrevet i rapporter indsendt af TORM til US Securities and Exchange Commission (SEC), herunder Koncernens 20-F og 6-K dokumenter. Se side 34 i Årsrapporten. 11

12 Forventninger TANKDIVISIONEN TORM forventer, at raterne for SR-, MR- og LR1- produkttankskibe i gennemsnit bliver ca % lavere i 2009 end i Indtjeningen for LR2-produkttankskibe, som var meget høj i 2008, forventes at blive ca % lavere i Den lavere indtjening skyldes hovedsageligt faldende efterspørgsel som en konsekvens af den globale recession samt den rekordstore tilgang af produkttankskibe i TORM har i lighed med tidligere år valgt ikke at offentliggøre egne forventninger til de specifikke fragtrater, men angiver markedets forventninger pr. 1. marts Pr. 1. marts 2009 havde TORM afdækket ca. 42% af de resterende driftsdage i 2009 til en gennemsnitlig rate på USD/dag , hvilket er med til at sikre Tankdivisionen en fornuftig indtjening. Følgende faktorer vil have indflydelse på fragtraternes udvikling: Tonnageudbud Den globale flåde af produkttankskibe vil blive udvidet som følge af en rekordstor ordrebog af skibe til levering i Der forventes en tilgang på ca. 18%, svarende til 321 produkttankskibe, i de forretningsområder, hvor TORM opererer (kilde: Inge Steensland AS Shipbrokers). Udfasningen af skibe i 2009 forventes at være begrænset. Til gengæld forventes der en betydelig ophugning i 2010, når alle enkeltskrogede skibe skal udfases. Den globale recession har gjort finansieringen af nybyggede skibe vanskelig, hvorfor både værfter og rederier har annulleret nybygninger. Det er TORMs vurdering, at annulleringen af nybygninger vil reducere ordrebogen for produkttankskibe med ca % i perioden indtil Denne vurdering er dog forbundet med betydelig usikkerhed. Tonnageefterspørgsel Energy Information Administration (EIA) forventer, at verdens olieforbrug falder med 1,4% i 2009 mod en vækst på 0,1% i Transporten af raffinerede olieprodukter ad søvejen forventes at falde med 1,7% i 2009 (kilde: MSI). Til sammenligning steg transporten af disse produkter med 1,3% i Den samlede transport af olie ad søvejen (råolie og raffinerede produkter) steg med 4,4% i 2008, men forventes at falde med 2,7% i USAs benzinforbrug forventes at falde med ca. 1,0% i 2009 mod et fald på ca. 3,4% i 2008 (kilde: EIA). Udvidelsen af raffinaderikapaciteten i Indien og Mellemøsten frem til 2012 vil i betydeligt omfang overgå det umiddelbare forbrug i disse områder, og der forventes derfor en kraftig vækst i eksporten af raffinerede olieprodukter. Dette vil have en positiv effekt på markedet for produkttankskibe. Øget transport af forskellige kvaliteter af den samme type raffinerede olieprodukter, f.eks. import af raffinerede olieprodukter med lavt svovlindhold i Europa og eksport af raffinerede olieprodukter med højt svovlindhold fra Europa. 12

13 Afdækning i tankdivisionen pr. 1. marts 2009 Dage i alt Afdækkede dage LR LR MR SR I alt Afdækket i % Afdækket i USD/dag LR2 23% 10% 7% LR1 48% 15% 11% MR 41% 18% 4% SR 60% 29% I alt 42% 18% 5% TCE-rater på FORWARD KONTRAKTMARKEDET PÅ Produkttankmarkedet PR. 1. MARTS USD/dag Realiseret 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal LR LR MR SR Der er ikke et effektivt forward SWAP-marked for LR2- og SR-skibe. Kilde: IMAREX 13

14 Forventninger TØRLASTDIVISIONEN Fragtraterne for tørlastskibe var i 2008 meget volatile. I maj måned nåede markedet et historisk højt niveau, da fragtraterne toppede på ca. USD/dag for et Panamaxskib. Som en konsekvens af nedgangen i verdensøkonomien kollapsede fragtraterne herefter i fjerde kvartal og sluttede året på ca. USD/dag det laveste niveau i ti år. Pr. 1. marts 2009 var fragtraterne for Panamax tørlast skibe USD/dag TORM har i lighed med tidligere år valgt ikke at offentliggøre egne forventninger til de faktiske fragtrater, men angiver i stedet markedets forventninger pr. 1. marts TORM havde pr. 1. marts afdækket ca. 17% af de resterende driftsdage i 2009 for Selskabets Panamaxskibe til en gennemsnitlig rate på USD/dag Som en konsekvens af kollapset i fragtmarkedet har TORM for at minimere Selskabets modpartsrisici forhandlet om at få tilbageleveret fire Panamaxtørlastskibe før tid fra længerevarende time charter kontrakter. Som kompensation for tilbageleveringen har TORM modtaget USD 26 mio., som er indtægtsført i første kvartal Kollapset i fragtraterne for tørlastskibe har medført, at TORM har intensiveret risikovurderingen af potentielle kunders formåen til at opfylde deres kontrakter. Såfremt den konkrete vurdering, og fragtmarkedet i øvrigt, taler herfor, er det fortsat TORMs strategi at afdække en væsentlig del af Selskabets eksponering gennem udlejning af skibe på langtidscharter af typisk et til to års varighed. Tørlastmarkedet vil fortsat være afhængig af udviklingen i verdensøkonomien. Fragtraterne vil dog være særligt afhængige af væksten i den kinesiske økonomi og dermed forbruget af stål og kul i Kina. Som følge af den globale økonomiske opbremsning forventes der en negativ udvikling i transporten af tørlastprodukter på ca. 4% i 2009 sammenlignet med 2008 (kilde: MSI). Des uden vil fragtraterne være afhængige af nettotilvæksten i den globale flåde, hvor både nybygninger og ophugninger forventes at stige betydeligt i Der forventes en netto tilgang af tørlastskibe på 13% i 2009 sammenlignet med 2008 (kilde: Fearnleys). 14

15 Afdækning i Tørlastdivision pr. 1. marts 2009 Dage i alt Afdækkede dage Panamax Afdækket i % Afdækket i USD/dag Panamax Forventede TCE-rater PÅ FORWARD KONTRAKT- MARKEDET på tørlastmarkedet pr. 1. marts TCE-rater (USD/dag) Realiseret 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Panamax Kilde: IMAREX 15

16 Tankdivisionen Indtjeningen for Tankdivisionen blev i 2008 den bedste i Selskabets historie. Det på trods af, at markedet i 2008 bød på både op- og nedture og var præget af den negative udvikling i verdensøkonomien. På trods af nedgangen i verdensøkonomien var indtjeningen for Selskabets produkttankskibe i 2008 betydeligt bedre end forventet ved begyndelsen af året, og resultatet af primær drift på USD 215 mio. er meget tilfredsstillende. I første kvartal var indtjeningen lavere end ventet. Det skyldes hovedsageligt stigende brændstofudgifter samt vigende efterspørgsel på grund af en mild vinter på den amerikanske østkyst og deraf lavere brændselsforbrug til opvarmning. I andet kvartal steg tonnageefterspørgslen, hvilket øgede fragtraterne mere end forventet. Det bedre marked skyldtes primært et stærkt marked for transport af råolie og en øget efterspørgsel efter nafta i Fjernøsten til gavn for Selskabets LR2-skibe. I begyndelsen af tredje kvartal steg fragtraterne for de store LR1- og LR2-skibe yderligere, primært som følge af en øget efterspørgsel efter gasolie og diesel i Europa. Dette betød flere laster fra Japan og Sydkorea, hvilket har øget transportafstandene for de store LR1- og LR2-skibe. Raterne for de mindre MR- og SR-skibe forblev på det høje niveau fra andet kvartal. I årets sidste kvartal blev produkttankmarkedet påvirket af nedgangen i verdensøkonomien, idet efterspørgslen efter raffinerede olieprodukter faldt. Efterspørgslen efter nafta, et basisprodukt til fremstilling af plast, faldt betydeligt i andet halvår af Dette reducerede behovet for transport, hvilket fik raterne for produkttankskibe til at falde. 16

17 Indtjeningen har i 2008 været betydeligt bedre for de store LR1- og LR2-skibe sammenlignet med de mindre MR- og SR-skibe. I takt med, at olieprisen i andet og tredje kvartal steg til det rekordhøje niveau lige under USD/tønde 150, steg brændstofpriserne også. Det betød, at TORM og andre rederier reducerede skibenes hastighed for at reducere forbruget af brændstof og med den samtidige konsekvens, at det tilgængelige udbud af skibe på verdensmarkedet blev reduceret til gunst for raterne. I slutningen af 2008 faldt raterne som følge af den lavere efterspørgsel, men da brændstofpriserne samtidig faldt i takt med den faldende oliepris, blev den samlede effekt af ratefaldet på indtjeningen reduceret. OPKØB TORM købte i januar % af rederiet FR8 Holdings Pte. Ltd. af den internationale oliehandler Projector. FR8- Gruppen, der har kontorer i Singapore, London og Veracruz i Mexico, opnåede i 2008 et yderst tilfredsstillende resultat på USD 52 mio. Hensigten med købet var at skaffe TORM adgang til olielaster fra Projector og FR8. Derudover kunne TORM opnå større indsigt i de parametre, der regulerer efterspørgslen efter raffinerede olieprodukter. Projector gik konkurs i andet halvår af 2008, og TORM arbejder på at skabe en løsning, hvor TORM opnår de ønskede strategiske muligheder. FRAGTRATER I PRODUKTTANKMARKEDET I 2008 USD/dag jan apr jul okt Ras Tanura Chiba Clean 75K gennemsnit (LR2-marked) Ras Tanura Chiba Clean 55K gennemsnit (LR1-marked) MR SR Kilde: Clarksons ORGANISATION I 2008 har TORMs Tankdivision haft fokus på at implementere en ny organisationsstruktur, som skulle sikre, at kunderne altid kan træffe en TORM-medarbejder på et af kontorerne i Danmark, Indien, Singapore eller USA. Strukturen, der internt kaldes Rolling Authority, betyder, at en beslutning altid skal kunne træffes med det samme real time. Initiativet har fået positive tilbagemeldinger fra kunderne og har styrket Selskabets markedsposition. Den positive respons fra kunderne sammenholdt med det øgede ansvar har givet en større grad af tilfredshed blandt medarbejderne. PRISER PÅ BRUGTE PRODUKTTANKSKIBE I 2008 USD mio

18 FRAGTRATER I PRODUKTTANKMARKEDET I 2008 Tankdivisionen USD/dag KØB OG SALG AF SKIBE TORM fik i 2008 leveret fem produkttankskibe: Tre LR2- produkttankskibe fra Dalian Shipbuilding Industry samt to MR-produkttankskibe fra Guangzhou Shipyard International (GSI). Derudover har TORM afgivet ordre på fire MR-produkttankskibe hos GSI. I 2008 solgte TORM to MR-produkttankskibe for i alt USD 99 mio. med en fortjeneste på USD 31 mio. TORM indgik i 2008 aftale om indchartring af ti produkttankskibe for en samlet minimumsperiode på 43 år. 0 jan apr jul okt Ras Tanura Chiba Clean 75K gennemsnit (LR2-marked) Ras Tanura Chiba Clean 55K gennemsnit (LR1-marked) MR SR PRISER PÅ BRUGTE PRODUKTTANKSKIBE I 2008 USD mio. Kilde: Clarksons Priserne for brugte produkttankskibe steg 3-5% gennem først halvår af Mod slutningen af året stoppede handlen med brugte produkttankskibe, og det samlede aktivitetsniveau faldt med 25% i 2008 sammenlignet med Priserne på brugte produkttankskibe faldt i 2008 ca. 15% for moderne tonnage og ca. 30% for ældre tonnage sammenlignet med Ved årets udgang ejede TORM 59 produkttankskibe og havde indgået aftale om levering af 16 nybygninger frem til Derudover har Selskabet i 2009 indchartret 22,3 produkttankskibe til i gennemsnit USD/dag TORM har desuden købsoptioner på fire produkttankskibe, der kan udnyttes fra Markedet for skibsbygning var meget aktivt i første halvdel af 2008, og prisen på nybygninger steg ca. 5% i perioden. Der var meget få muligheder for levering tidligere end Mod slutningen af året ændrede markedet sig markant, og priserne på nybygninger endte10-20% lavere end ved årets begyndelse. jan apr juli LR2: tdw produkttankskib, 5 år gammelt LR1: tdw produkttankskib, 5 år gammelt MR: tdw produkttankskib, 5 år gammelt SR: tdw produkttankskib, 5 år gammelt okt Kilde: Clarksons og TORM PRODUKTTANKFLÅDEN FORDELT PÅ BYGGEÅR Antal skibe LR2 LR1 MR Kilde: Inge Steensland AS Shipsbroker UDBUD OG EFTERSPØRGSEL Antal skibe*)

19 Indchartrede skibe Dage LR LR MR SR Rater USD/dag LR LR MR SR Antal optioner LR LR1 0,5-0,5 - - MR SR Gennemsnitlig optionspris USD/mio. LR LR1 34,6-31,6 - - MR ,4 - SR For yderligere oplysninger, se note 20 og 21 på side 84 og 85. Poolpartnere pr. 31. december 2008 Pool manager LR2 LR1 mr LR2: A.P. Møller-Mærsk/TORM A.P. Møller-Mærsk Gotland Shipping (Bahamas) Ltd. Gotland Shipping (Bahamas) Ltd. LR1: TORM Gotland Shipping (Bahamas) Ltd. Nordan Tankers 4 Inc. Primorsk Shipping Corporation MR: TORM TORM Reederei NORD Klaus E. Oldendorff Sanmar Shipping Ltd. Skagerak Invest Ltd. TORM TORM USD mio. TANKDIVISIONEN Total 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Total RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning 639,3 200,8 215,0 263,3 244,1 923,2 Havneomkostninger, bunkers og kommissioner -165,9-51,8-56,9-74,0-69,5-252,2 Afledte finansielle instrumenter vedrørende fragt og bunkers 2,9-0,4 8,7-15,9-6,0-13,6 Timecharterækvivalent indtjening 476,3 148,6 166,8 173,4 168,6 657,4 Charterhyre -95,9-31,1-30,6-35,2-36,9-133,8 Driftsomkostninger -105,1-39,6-41,2-38,2-41,0-160,0 Dækningsbidrag (Indtjening ved skibsfart) 275,3 77,9 95,0 100,0 90,7 363,6 Resultat ved salg af skibe 0,0 0,0 0,0 10,8 19,8 30,6 Administrationsomkostninger -47,8-18,1-18,1-20,7-25,7-82,6 Andre driftsindtægter 15,2 3,6 3,1 4,3 3,4 14,4 Resultatandele i fællesledede virksomheder 3,4 1,2 1,6 3,0 2,2 8,0 EBITDA 246,1 64,6 81,6 97,4 90,4 334,0 Afskrivninger og tab ved værdiforringelse -82,6-28,9-29,1-29,6-31,1-118,7 Resultat af primær drift 163,5 35,7 52,5 67,8 59,3 215,3 19

ÅRSRAPPORT 2012 torm A/S ÅRSRAPPORT 2 012

ÅRSRAPPORT 2012 torm A/S ÅRSRAPPORT 2 012 ÅRSRAPPORT 2012 3 Indhold Højdepunkter Introduktion 4 Fem års hoved- og nøgletal 6 Væsentlige forhold i 2012 7 Forventninger til 2013 8 Strategisk retning 11 Divisioner Tankdivisionen 12 Tankdivisionen

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Indhold 3 Til aktionærerne 4 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen 5 2003 i hovedtræk 6 Påtegninger Ledelsesberetning 9 Året 2003 12 Tørlast 18 Tank 24

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 I forbindelse med TORM A/S' ordinære generalforsamling offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Bestyrelsesformand, tlf.: +45 3917 9200 Jacob Meldgaard, CEO, tlf.:

Læs mere

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s indhold ledelsens beretning 2014-15 overblik 3 Hovedpunkter 2014-15 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2015 6 strategisk opdatering 10

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Amaliegade 49 Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2002 1256 København K side 1/94 Telefon: 33 15 04 51 22. marts 2002 Telefax: 33 15 61 99 www.ds-norden.com KONTAKTPERSON: Adm. direktør Steen Krabbe - telefon: 33

Læs mere

Delårsrapport for første kvartal 2015

Delårsrapport for første kvartal 2015 Delårsrapport for første kvartal 2015 En kombination af lavere oliepriser og højere raffinaderimarginer medførte øget efterspørgsel efter transport af raffinerede olieprodukter i første kvartal 2015, udtaler

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2013

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2013 A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2013 Maersk Line Majestic Mærsk Langelinie, København Majestic Mærsk ligger stolt bag Gruppens hovedsæde på Esplanaden. Verdens største skib besøgte København i dagene

Læs mere

NEWS. Tørlast mere fleksibel og effektiv. NPP fylder 10 år. Formanden gennem 20 år afmønstrer. Eco-skibe vinder frem i Tørlast

NEWS. Tørlast mere fleksibel og effektiv. NPP fylder 10 år. Formanden gennem 20 år afmønstrer. Eco-skibe vinder frem i Tørlast NEWS Forår 2015 Tørlast mere fleksibel og effektiv 5 afdelinger bliver til 2 en for skibe med kraner, en for skibe uden kraner Side 4, 5 og 6 NPP fylder 10 år Side 10 og 11 Formanden gennem 20 år afmønstrer

Læs mere

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Årsrapport 2013 Helping you grow Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport I 2003 2003 2004

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 Flere muligheder via internettet Novozymes har igen i år samlet al rapporteringsmateriale i vores online-rapporteringsunivers på www.rapport2007.novozymes.com. Rapportering og

Læs mere

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 Novozymes Årsrapport 2012 indeholder tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet Novozymes A/S. Den fuldt designede rapport på engelsk kan opleves

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse Side Om Mærsk 4 Ledelsesberetning Sammenfatning 5 Forventninger til 2012 8 Hoved og nøgletal 10 Meddelelse

Læs mere

Fokus på effektiv flådeledelse

Fokus på effektiv flådeledelse Sommer 2009 Fokus på effektiv flådeledelse Mindre spild, færre indkøb og lavere omkostninger til f.eks. overtid er de første resultater af indsatsen for at optimere driften af flåden yderligere Side 3-4

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

VINTER 2011 TØRLAST- TEAM. nyt team skal skaffe flere kontrakter. Side 3. Side 11. Målet er 65-75% flere slutninger i år end i 2010. Side 4-5.

VINTER 2011 TØRLAST- TEAM. nyt team skal skaffe flere kontrakter. Side 3. Side 11. Målet er 65-75% flere slutninger i år end i 2010. Side 4-5. VINTER 2011 TØRLAST- TEAM I USA STORMER FREM Målet er 65-75% flere slutninger i år end i 2010 Side 4-5 nyt team skal skaffe flere kontrakter Side 3 DELING AF VIDEN SKAL GØRE NORDEN MERE EFFEKTIV Side 11

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

2010 Årsrapport. Carlsberg A/S

2010 Årsrapport. Carlsberg A/S 2010 Årsrapport Carlsberg A/S Great people. Great brands. Great moments. Founded on the motto, Semper Ardens Always Burning we never settle, but always thirst for the better. We are stronger together because

Læs mere

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Udvalgte hovedog nøgletal 2010 2010 2009 Ændring Finansielle resultater Nettoomsætning Mio. kr. 60.776 51.078 19,0% Diabetesbehandling Mio. kr. 45.710 37.502

Læs mere

Moving Forward, looking up

Moving Forward, looking up Moving Forward, looking up Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 NETOP Solutions A/S in a flash Netop Solutions kort fortalt Netop udvikler og sælger softwareløsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og stabil

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab

NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab NNIT går på børsen Bliv medejer af et førende it-selskab 2 førende leverandør af IT-services NNIT er en af Danmarks førende leverandører af it-services og hjælper kunderne med at drive deres forretning

Læs mere

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas. Årsrapport 2008 vestas.com Vind er konkurrencedygtig Vestas har nedbragt Omkostningerne ved vindkraft væsentligt, og har gjort det økonomisk forsvarligt at øge moderne energis andel af verdens energimiks.

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere