Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.løgstørskole.dk 99 66 85 80"

Transkript

1

2 Til skolens elever og deres forældre Hensigten med dette hæfte er at give alle, der har tilknytning til skolen en idé om, hvad Løgstør Skole står for. Hæftets hensigt er desuden at give nogle praktiske oplysninger. Indholdet er udtryk for de principbeslutninger, skolebestyrelsen har foretaget. Hæftet er udarbejdet i et samarbejde med elever, lærere, SFO Bøgen samt skolebestyrelsen. Skolens telefonnumre: Løgstør Skole Skoleleder Viceskoleinspektør SFO leder Skolebiblioteket Skolens pedel / UU-vejleder Skolesundhedsplejersken AKT (Muldvarpen) Skolens mailadresser: Skolen: Skoleleder: Viceskoleinspektør: lcavesthimmerland.dk Folkeskolens formål 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

3 VÆRDIGRUNDLAG FOR LØGSTØR SKOLE Løgstør skole vil være en institution, hvor elever og personale vokser, og hvor TRYGHED og SIK- KERHED, ANERKENDELSE og RESPEKT, FORSKELLIGHED og SAMARBEJDE hver dag giver næring til læring og udvikling. Tryghed og sikkerhed Er grundlaget for udfoldelse. Når vi føler os sikre og trygge, kan vi søge viden, undersøge og opleve verden. Derfor vil vi være åbne overfor hinanden være nærværende og hjælpe andre være tolerante og vise tillid kræve arbejdsro Anerkendelse og respekt Er en nødvendig forudsætning for at vi alle kan opnå arbejdsglæde og fælles resultater. Derfor vil vi passe på vore fælles omgivelser i og omkring skolen sige vores mening uden at krænke andre anerkende og respektere andres arbejdsindsats og resultater Samarbejde Er en forudsætning for, at pædagoger, elever, lærere, ledelse og forældre kan nå fælles mål. Når vi samarbejder, kan vi overkomme mange flere og meget sværere opgaver, end hvis vi arbejder hver for sig. Derfor vil vi samarbejde og hjælpe hinanden engagerer os i skolens aktiviteter Forskellighed Er kilden til udvikling med forandring og nyskabelse. Derfor vil vi udvise tolerance bruge hinandens stærke sider acceptere hinanden,som vi er bruge mangfoldigheden til gavn for helheden TRYGHED og SIKKERHED, ANERKENDELSE og RESPEKT, FORSKELLIIGHED og SAMAR- BEJDE er nødvendige fundamenter for LÆRING og UDVIKLING. Derfor vil og tør vi sige, hvad vi mener Sætte mål og forsøge at nå dem Være udfordrende, initiativrige og udvise handlekraft Omstille os og hjælpe andre Udveksle erfaringer Vise interesse Være tolerante og tilgivende Tage kampen op mod mobning Den løbende evaluering af værdigrundlaget vil ske i forbindelse med den periodiske arbejdspladsvurdering og undervisningsmiljøundersøgelse Team-samtaler Møder i Med-udvalget, skolebestyrelsen og elevrådet Mus-samtaler Skole-hjemsamtaler

4 Skolens særlige indsatsområder i skoleåret 2013/2014 Som led i en planlagt kvalitetsudvikling af Løgstør Skole arbejdes der med følgende indsatsområder: Skolens værdigrundlag Målsætning: Løgstør Skole vil være en institution, hvor elever og personale vokser og hvor tryghed og sikkerhed, anerkendelse og respekt, forskellighed og samarbejde hver dag giver næring til læring og udvikling. Skolen evaluerer løbende på værdigrundlaget IT kompenserende undervisning Målet er: at de elever, der har et begrundet behov for at benytte IT som kompenserende undervisningsmiddel, benytter det i alle de fag, hvor behovet er At brug af IT som kompenserende undervisning dokumenterer et højere fagligt niveau Inklusionsundervisning Målet er: At det størst mulige antal elever kan forblive i deres normale undervisningsmiljø. Alle børn skal være fagligt, socialt og fysisk inkluderet i det fællesskab, de er en del af. Vesthimmerlands Kommunes inklusionspolitik implementeres med forældrene på banen. Den røde tråd Målet er: At give samtlige børn, der indskrives i skolen, en god skolestart. Vi ved, at et barn der møder tryghed, nærvær og omsorg får de bedste muligheder for læring. Løgstør Skole har i samarbejde med daginstitutionerne i Løgstør arbejdet med et årshjul, hvor det fremgår, hvem der tager initiativ til møder, fælles møder for personalet, møder med forældrene og aktiviteter med børnene.

5 Skolens ledelse Skoleleder Klaus Toft / Viceskoleinspektør Lise Winther Carlsen / Skolebestyrelsen Formand Jette Nielsen, Udsigten 2, Tlf mail: Lene Marie Andersen, Violvej 18 Tlf mail: Niels Kristian Grønborg, Lyngvej 9 Tlf mail: Niels Bach, Vestervang Allé 36 Tlf mail: Peter Frederiksen, Sønderport 58 Tlf mail: Marie Terese Seest Jensen, Lucernevej 16 Tlf mail: Peter Møller Christensen, Højbovej 11 Tlf mail: Medarbejderrepræsentant: lærer Gert Rohde Medarbejderrepræsentant: pædagog Tina Høgsted Kristensen 2 elevrådsrepræsentanter: vælges i august 2013 Sekretærfunktionen udøves af skoleleder Klaus Toft samt viceskoleinspektør Lise Carlsen ELEVRÅDETS BESTYRELSE Elevrådet konstituerer sig i august 2013.

6 Skolens lærerpersonale Klasselærer for Lærer og børnehaveklasseleder Annette Rasmussen (Aa)..o.a Lærer Anja Beltoft (Ab) Lærer Anne Marie Johansen (Aj).1.b og 8.a Lærer Anitta Marie Jensen (Amj).8.a Lærer Annette Skræp (As) Lærer Birgitte Mermolja (Bm) Lærer Claus Jensen (Cj)...3.a Lærer Camilla Kjær (Ck)...6.a Lærer Dorthe Adelsen (Da)..4.a Lærer Dorte Elkjær-Gregersen (De) Lærer Elsebeth Bandholm (El) Lærer Karen Flye (Fl)...3.b og 6.c Lærer Gitte Bach Nielsen (Gn)...2.a Lærer Gert Rohde (Gr).9.b Lærer Helle Møller Jacobsen (He).akt Lærer Henrik Madsen (Hm).5.a Lærer Hanne Rosendal Nielsen (Hn).2.b Lærer Hanne Risdal (Hr)..1.a Lærer Jimmi Skou-Sørensen (Ji) akt Lærer Jens Vad Pedersen (Jp) Lærer Lise Christiansen (Lc)...6.b og 9.a Lærer Louise Hyllested (Lh).7.a og 9.a Viceskoleinspektør Lise Winther Carlsen (Li) Lærer Lis Holm Christensen (Lhc) Lærer Louise Røgilds (Lr).8.c Børnehaveklasseleder Lotte Sørensen (Ls)..o.b Lærer Lillian Traberg (Lt)..5.b Lærer Mette Skou-Sørensen (Me) Lærer Marianne Hjorth Andersen (Mh)..7.b Lærer Peter Lundorf Rasmussen (Pl) 3.a Lærer Susan Brunsgaard (Sb) 5.a Lærer Sara Lindskov Holm (Sh).1.b og 4.b Lærer Susanne Imer (Si) Lærer Susanne Kristensen (Sk)...2.b Lærer Søren Trustrup (St) Lærer Thomas Møller (Tmø) Lærer Tom Vestergaard (Tv)..7.a Lærer Ulla Bæk (Ub) 8.b

7 Serviceleder Mikael H. Nielsen, Ålborgvej 38 Tlf (privat) / (arb. mobil) Servicemedarbejdere Jørn Jakob Gertsen, Fischersgade 42 Tlf (privat) / (arb. Mobil) Ludvig Davidsen Skolesekretær Michelle Baade Andersen Elevtransport - buskortregler Fribefordring gives, hvis afstanden til skolen overstiger følgende kilometertal: Bh.kl kl..2,5 km kl...6,0 km kl.7,0 km Skolepatrulje Skolen har placeret skolepatrulje ved Sønderport, Bøgevej og Frederik d. VII s Allé med overgang ved Skansen. Skolepatruljen består af elever fra skolens 7. og 8. årgang og udfører sit arbejde under tilsyn af lærer Claus Jensen. Det er et meget vigtigt arbejde, som skolepatruljen udfører hver dag uanset vejr. Det er derfor af største betydning, at samtlige elever retter sig efter patruljens anvisninger. Skolepatruljen er på Frederik d. VII Allé: og ved Sønderport: og ved Bøgevej: Bemærk: Det er forældrene, der har ansvaret for børnene på vej til og fra skole. Endelig gør skolen opmærksom på, at skolepatruljen kan svigte enkelte skoledage pga. prøver, ekskursioner, elevfravær m.m.

8 Elevmæglere Skolen har uddannet en række elevmæglere, som er synlige i skolens frikvarterer. Deres primære opgave er at medvirke til at sikre, at skolens elever oplever tryghed i frikvartererne. Opstår der uoverensstemmelser mellem enkelte elever, er det elevmæglernes opgave at medvirke til at disse uoverensstemmelser minimeres. Elevmæglerne arbejder under tilsyn af lærer Henrik Madsen. Elevrådet Skolen har et særdeles velfungerende elevråd. Rådet består af 2 repræsentanter fra hver klasse i årgang. Elevrådet konstituerer sig i august. Elevrådet finansierer skolens madautomat, hvor man bestræber sig på at sælge sunde drikkevarer, brød og frugt. Et evt. overskud donerer elevrådet til arrangementer for skolens elever, eller ting som eleverne kan få glæde af. Lærer Anja Beltoft er kontaktperson for elevrådet. Mælkeordning Skolen er tilsluttet Mejeriernes Skolemælksordning, som står for alt det administrative vedr. ordningen. Der bestilles mælk for et halvt år af gangen ved indbetaling på giro til Mejeriernes Skolemælksordning. Skoledistrikter/skoleskift Vesthimmerlands Kommune er opdelt i et antal skoledistrikter. Ét distrikt for hver kommunal skole. Ethvert barn har ret til at gå på den distriktsskole, som er beliggende i det skoledistrikt, hvor man bor. I Vesthimmerlands kommune er der frit skolevalg, hvilket betyder, at et barn har ret til at blive undervist på en skole beliggende i et andet skoledistrikt, end det man bor i, dog under forudsætning af, at det ikke betyder ekstra udgifter for skolevæsenet. Såfremt man vælger en anden skole end ens distriktsskole, er valget permanent, hvis ikke særlige forhold gør sig gældende. Såfremt et barn grundet familiens flytning til et andet skoledistrikt ønsker at skifte skole, er proceduren således: Elevens forældre henvender sig til skolens administration og meddeler hvilken skole, barnet skal flytte til. Barnet afleverer herefter samtlige skolebøger herunder også biblioteksbøger til skolen. Løgstør Skole fremsender herefter flyttepapirer til den modtagende skole. Der fremsende regning på ikke afleverede bøger.

9 Korsang Løgstør Skole tilbyder korsang for årgang. Skolens forventninger til forældrene Skolen vil give eleverne de absolut bedste muligheder for udvikling.. Dette kan skolen kun klare såfremt grundlaget er i orden. Skolen forventer bl.a.: at møde undervisningsparate elever, hvilket bl.a. vil sige, at eleverne er udhvilet, har spist morgenmad, har forberedt sig ved at læse deres lektier og have skolematerialerne klar. at forældrene møder op til forældremøderne samt til skole-hjem samtalerne. at forældrene tager ansvar for de fælles beslutninger på forældremøderne. at forældrene har et fælles ansvar overfor hele klassen. at forældrene tager omsorgsrollen alvorlig. at forældrene har forståelse for det nødvendige i, at elever spiser frokost. at forældrene indgår i en fælles drøftelse bl.a. om forhold som alkohol og kriminalitet. Skole-hjem samarbejdet Skolebestyrelsen vægter samarbejdet mellem skole og hjem meget højt. Samarbejdet bygger på en llid mellem skole og hjem, som er grundlæggende for, at skolen og hjemmene kan stå sammen om den fælles opgave at udvikle barnet op malt. Skole hjem samarbejdet gennemføres igennem forældremøder, forældresamtaler, skri lige kontakter herunder elevplaner, forældrearrangementer af enhver art, besøg i de enkelte klasser m.v. Klassens forældre og klasselæreren indgår a aler om den forældrekontakt, der ligger ud over gældende regler herunder også forældrebesøg i klassen bedsteforældredag m.v. Forældrebesøg i en klasse må aldrig få karakter af at være en kontrol af lærerens undervisning. Forældreintra En stor del af den daglige kommunika on mellem skole og hjem foregår via Forældreintra. Skolen appelerer l, at man dagligt orienterer sig om, der er informa on fra skolen. Koder l Forældreintra administreres af skolens sekretær Michelle Baade Andersen Forældresamarbejdets organisa on Der a oldes minimum ét forældremøde i hver klasse hvert skoleår. Der a oldes minimum 2 skole hjem samtaler i hver klasse hvert skoleår. Desuden fremsendes elevplaner l forældre én eller to gange årligt. Elevplanen udarbejdes én gang om året for hvert fag. Disse fremsendes i forbindelse med skole hjem samtalerne, således de kan danne grundlag for samtalerne. I årgang gives der standpunktskarakterer 2 gange om året (november + februar). Ved skoleårets afslutning udleveres årskaraktererne l eleverne i årgang. Den enkelte klasse opfordres l at etablere trivselsråd.

10 Lejrskole 6. årgang har mulighed for at arrangere lejrskole. Der må ikke foregå elevbetaling til undervisningsopgaver - herunder lejrskoleundervisning. Undervisningsministeriet vurderer at 70 kr. pr. døgn pr. elev til brug til fortæring i forbindelse med lejrskole, er rimelig. Skolerejser 1. årgang og 8. årgang kan arrangere skolerejse. Midler til gennemførelse af skolerejser skal skaffes ved, at elever of forældre yder en fælles indsats. Såfremt klassen ønsker at gennemføre en skolerejse, skal forældrene, senest 6 måneder før skolerejsen finder sted, underskrive en erklæring om, at man er villig til at betale de udgifter, der for deres barn er forbundet med skolerejsen. Er der bare én forælder i klassen, der ikke er villig til at betale, kan rejsen ikke gennemføres. Ekskursioner Skolen budgetterer med én ekskursion pr. klasse pr. år. Hertil kommer besøg på skraldeskolen. Pædagogisk Center På Pædagogisk Center har alle skolens elever mulighed for at låne materialer til brug i undervisningen samt til eget personlige udvikling. Bøger kan hjemlånes hver uge. Lånetiden er max. 1 måned. Alle skolens elever har hver uge en tid på deres skema, hvor de har mulighed for at komme på Pædagogisk Center. Der er ikke mulighed for at låne bøger i den første uge efter sommerferien, samt i den sidste uge af skoleåret. Skolebibliotekarerne er lærere Susanne Imer og Dorthe Adelsen. Taskebøger/lærebøger Alle ikke-engangsbøger, som eleverne får udleveret til undervisningsbrug, er registreret på den enkelte elev. Det betyder, at eleven ved skoleårets afslutning også skal aflevere netop den/de bøger, eleven er registreret for at have modtaget. Eleven er altså ansvarlig for at aflevere bøger, han/hun har modtaget. Såfremt en elev ikke afleverer sine bøger, vil der blive fremsendt en regning. Skolen benytter således samme princip som ved udlån fra Folkebiblioteket.

11 UU-vejleder Arbejdsområdet for UU-vejlederen består i at rådgive og vejlede skolens elever i valg af fag i klasse, samt i at orientere om uddannelsesmuligheder efter Folkeskolen. UU-vejlederen deltager i udarbejdelsen af uddannelsesplaner. UU-vejlederen er i besiddelse af et opdateret system, som kan give den enkelte elev viden om samtlige uddannelsesmuligheder i Danmark. Dette system indeholder også oplysninger om, hvilke kvalifikationer, der stilles krav om til de forskellige uddannelser. UU-vejlederen har sit eget rådgivningskontor på fløj 1, hvor han kan træffes indenfor den fastlagte kontortid (se opslag på døren). Inklusionsundervisning En del af skolens inklusionsundervisning - den supplerende undervisning - organiseres via skolens kompetencecenter. Til dette center er knyttet inklusionslærere, som har gennemgået en særlig uddannelse, der gør dem kvalificerede til denne særlige og meget krævende undervisning. En stor del af folkeskolens elever stifter på et eller andet tidspunkt bekendtskab med skolens inklusionsundervisning, herunder supplerende undervisning. Undervisningen iværksættes på grundlag af lærerteamets vurdering. Lærerne kan inddrag PPR personale til rådgivning og vejledning. Inden igangsætning af supplerende undervisning, orienteres forældrene. Inklusionslærerne arrangerer også i perioder særlige læsekurser og stavekurser for enkelte klasser, som vurderes at have et behov. Den supplerende undervisning foregår på hold uden for den egentlige undervisning. Motorikundervisningen organiseres også fra kompetencecenteret. Elevens beherskelse af krop, rum og bevægelse har stor betydning for barnets udvikling og læring. Glemte sager Skolens pedeller finder dagligt glemte beklædningsdele eller håndklæder på skolen. Disse placeres i kælderen under fløj 3. Glemte sager kan udleveres ved henvendelse til skolens pedel eller på kontoret. Fotografering Eleverne fotograferes 9/9 og 10/ Det er kun elever fra bh.kl. + 3.kl. +4. kl kl kl. + AKT, der får tilbud om fotografering i skoleåret

12 SSP-samarbejdet SSP er en forkortelse af Skole, Socialforvaltning og Politi. Formålet med dette arbejde er at forebygge børne- og ungdomskriminalitet, dels ved almindelige oplysningsvirksomhed og dels ved en særlig indsats overfor specielt truede børn og unge. Skolen har som opgave at forberede eleverne til medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. At forebygge børne- og ungdomskriminalitet er dermed én af skolens opgaver, en opgave som skolen har i et samarbejde med hjemmene. For at hindre ungdomskriminalitet er det derfor meget vigtigt, at forældrene giver skolen et praj om, at nu er tiden inde til, at vi bør arbejde med dette undervisningstema. Henvendelse kan ske til elevernes klasselærer eller SSP kontaktperson, lærer Henrik Madsen Dansk som andetsprog Af folkeskolens formålsparagraf fremgår det, at Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer. Løgstør Skole tilbyder elever med en basis i fremmede kulturer en særlig tilrettelagt undervisning kaldet Dansk som andetsprog. Hovedidéen er at gøre eleverne fortrolige med dansk kultur herunder også det danske sprog. På Løgstør Skole er alle elever, med en anden kulturel baggrund end dansk, integreret i skolens normale klasser. Begrundelsen for denne integration er, at denne gruppe af elever er fordelt over samtlige årgange i skoleforløbet. Hvis der sker optagelse af elever på Løgstør Skole, som ikke har tilstrækkeligt kendskab til dansk til at kunne deltage i den almindelige undervisning, henvises de til en basisundervisning i dansk som andetsprog uden for klassens rammer. Brug af skolen som lokalt kulturcenter Foreninger kan efter ansøgning opnå tilladelse til at benytte skolens lokaler til undervisningsbrug, foredrag og andre kulturelle aktiviteter. Weekendarrangementer skal minimeres grundet opvarmning af skolen. Henvendelse vedr. lån af skolens lokaler sker til skolens serviceleder Mikael H. Nielsen. Ønsker man Mikaels hjælp i forbindelse med et arrangement, skal dette aftales på forhånd.

13 Information vedr. Vesthimmerlands kommunale ungdomsskole Ungdomsskolen er din skole. Det er her, du kan møde dine venner eller få nye venner, der har samme interesser som dig selv. Ungdomsskolen er for alle fra 7. kl. til 18 år. Her finder du en masse spændende aktiviteter indenfor undervisning, oplevelser, knallertskole og studieture. Læs meget mere om de fantastiske tilbud for skolens unge på: Ungdomsskolen afvikler hvert år sommerskole og sommercamp den første uge af sommerferien, hvor 1000 unge får en fantastisk oplevelse. Ungdomsklubben i kælderen under Løgstør Skole har åbent tirsdag, onsdag og torsdag fra kl , se mere på hjemmesiden. Koordinator af klubben er Maiken Prindsholm, tlf eller mail: Ungdomsskolens adresse er: Knabergården 4, 9620 Aalestrup, tlf Mail: Hjemmeside: Ungdomsskoleleder: Michael Borg, tlf / Vesthimmerlands Kulturskole Kontaktperson her på skolen er Susanne Kollerup Nielsen. Skolesundhedstjenesten Information vil fremkomme på skolens hjemmeside. Lus Hvis I konstaterer lus eller luseæg på jeres barn, skal I starte en lusebehandling inden barnet kommer i skole. Vi anmoder om, at I kontakter skolen på tlf Information vedr. hvilke børn, der har lus, videreformidles naturligvis ikke. Derefter vil skolen orientere samtlige hjem i klassen med den hensigt at undgå spredning.

14 Principper vedr. elevers benyttelse af mobiltelefoner Mobilkommunikation må på ingen måde anvendes til chikanerende formål. Mobiltelefoner må aldrig være tændte i undervisningstiden, medmindre andet er aftalt med læreren. I forbindelse med særlige aktiviteter - lejrskoler, skolerejser, ekskursioner m.v. - fastlægger deltagende lærere regler for brugen af mobiltelefoner. Mobiltelefoner må aldrig medbringes i idrætslokalernes omklædningsrum. Skolen har intet ansvar for de på skolen medbragte mobiltelefoner. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning PPR i Vesthimmerlands kommune har tilknyttet følgende faglige medarbejdere: psykologer, talepædagog, specialundervisnings-konsulent og ergoterapeut. PPR-medarbejderne beskæftiger sig alle med rådgivning og vejledning til elever, forældre og personale vedrørende læring, udvikling og trivsel - undervisning og opdragelse. Forældre og børn samt skolens pædagogiske personale kan henvende sig gennem skolens kontor eller til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning på Rådhuset (tlf ) for at komme i kontakt med PPR-medarbejderne. Ved Løgstør Skole varetages PPR arbejdet af: Skolepsykolog Else Holck tlf Læsekonsulent Karen Kjeldal tlf Talepædagog Lis Rith Djørup tlf (træffes efter aftale) Socialrådgivere Vesthimmerlands Kommune har tilknyttet flere socialrådgivere. I enkeltsituationer arbejder skolen i tæt samarbejde med kommunens socialrådgivere. Hvis forældre har behov for at tale med en socialrådgiver, kan henvendelse ske direkte til kommunens socialrådgivere på tlf

15 Ordensregler Rammer, hvor forældre, elever og lærere tilstræber at skabe det bedst mulige arbejdsklima, således at skolen kan være i stand til at opfylde sit formål - samt være et rart sted at være for alle. A: Lovmæssige regler 1. Der må i skolen være arbejdsro og god orden, således at samværet på skolen bliver præget af tryghed og gensidig tillid. 2. Elever skal efter bedste evne udføre det arbejde, lærerne pålægger dem som led i undervisningen og i øvrigt følge de anvisninger, der gives. 3. Hvis elever har forsømt, skal have fri, eller kommer for sent, skal forældrene give besked til klasselæreren via Intra eller evt. give eleven en seddel med. B: Generelle regler 1. På skolen skal eleverne vise hensyn. 2. Gældende husregler for de enkelte fløje skal respekteres. 3. Eleverne skal udvise en respektabel adfærd overfor hinanden. Det gælder også indenfor de elektroniske medier. 4. Skolens materiale og inventar skal behandles på forsvarlig måde, og bevidst beskadigelse af skolens ejendele medfører erstatningsansvar. 5. Eleverne skal medvirke til, at der altid er rent og pænt i lokalerne, på gange, på toiletter og på legepladserne. Efter sidste time skal stolene sættes op. 6. Eleverne skal være på skolen i skoletiden, medmindre anden tilladelse foreligger årgang må forlade skolen i planlagte mellemtimer. 7. Cykler stilles på parkeringspladserne - dette gælder også udenfor skoletid. C: Skolens sanktionsmuligheder 1. Retter eleverne sig ikke efter de regler, der gælder på skolen, kan det få følgende konse kvenser: 2. Tilrettevisning og advarsel. 3. Eftersidning. 4. Overførsel til en parallelklasse. 5. Overførsel til en klasse på et tilsvarende klassetrin ved en anden skole i kommunen. D: Ved grovere forseelser 1. Udelukkelse fra almindelig undervisning i op til 1 uge. 2. Varig overflyttelse til en parallelklasse på skolen. 3. Overflyttelse til anden skole i kommunen. De involverede parter kontaktes altid. SSP (socialforvaltning - skole - politi) kan evt. inddrages. E: Inddragelse af private genstande Private genstande kan tilbageholdes, hvis en elev overtræder skolens principper for medbringelse og anvendelse af sådanne genstande i skoletiden. F: Procedure ved fravær 1. Klasselæreren fører dagligt forsømmelsesprotokol. 2. Faglærere registrerer fravær ved timens begyndelse i henhold til holdliste. 3. Fravær meddeles til klasselæreren. 4. Skolen meddeler ulovligt fravær til forældre. Forældre, elever og skolen har ansvaret for, at ordensreglerne overholdes.

16 Fritidsordningen Bøgen Ledelse Bøgens leder: Susanne Kollerup Nielsen Souschef: Susanne Sørensen Klasserepræsentanter i skolefritidsordningen På det første forældremøde i bh.kl klasse vælges en forældrerepræsentant til at indgå i skolefritidsordningens trivselsråd. Formål Hensigten med arbejdet i fritidsordningerne er med udgangspunkt i et tillidsforhold mellem børn, voksne samt personale at: skabe et tæt samarbejde med forældrene om barnet, således at SFO kan være et supplement til hjemmet. Bøgen indleder samarbejdet med forældrene med individuelle forældresamtaler. Desuden afholdes der skole-hjem samtaler i de enkelte klasser, hvor primærpædagogen deltager. Der er mulighed for daglige samtaler. Fremmødet er kontrolleret. samarbejde med skolens undervisningspersonale om barnet. Personalet i SFO og lærerne orienterer hinanden gensidigt om aktiviteterne i SFO og undervisningen (se hjemmesiden). skabe tryghed for barnet i skolefritidsordningerne. være opmærksomme på, at børn er individuelle personer, hvilket der skal være plads til. Personalet i SFO tager sig tid til en snak med det enkelte barn og tager hensyn til det enkelte barns ønsker og aktiviteter. Der bliver taget hensyn til barnets daglige behov for aktiviteter - herunder behov for leg - behov for sig selv - behov for at være sammen med jævnaldrende i fælles aktiviteter osv. Hele arbejdsformen tager udgangspunkt i det enkelte barns trivsel og fællesskab. barnet får mulighed for at udvikle sig motorisk og socialt. Det sker gennem leg - de daglige aktiviteter - i stillerummet - på legepladsen og i dagligt samvær med andre børn og voksne. stimulere barnets fantasi. Børnene bliver tilbudt et stort spektrum af aktivitetsmuligheder - leg med computer - spil - læsning - teater - samt andre krævende aktiviteter. lære barnet selvstændighed herunder at tage ansvar for egne handlinger give barnet oplevelser i naturen samt oplevelser indenfor det kulturelle i lokalområdet. styrke barnets positive sider, så der skabes glade børn. give barnet psykiske og fysiske udviklingsmuligheder gennem leg, sport og samvær med

17 Praktiske oplysninger Forældrene informeres om aktiviteter, praktiske ting m.v. blandt andet gennem fritidsordningens aviser samt ved opslag. Der afholdes 1-2 forældrearrangementer om året. Hvis I, som forældre, har behov for en snak om jeres barn/børn, er der altid mulighed for at lave en aftale med barnets primærpædagog. Ture ud af huset Alle spontane ture afsluttes, så alle børn er retur i Bøgen kl. 15. Sygdom/fravær Bøgen orienteres i perioden kl samt i perioden kl frirummet orienteres i perioden kl eller ved henvendelse til Bøgen. Mad og drikke Børnene medbringer selv madpakke og drikkevarer samt frugt eller lignende til mellemmåltider. Der er mulighed for at spise morgenmad i Bøgen indtil kl Legetøj Børnene må gerne have legetøj med - men på eget ansvar. Der kan forekomme nogle situationer, hvor pædagogiske årsager ændrer beslutningen. Beklædning Da vi af hensyn til børnenes sundhed og trivsel bestræber os på at være ude hver dag - uanset vejr - finder vi det hensigtsmæssigt at børnene altid har et sæt regntøj, et sæt skiftetøj, gummistøvler og et par indesko liggende i institutionen (husk navn på). Afhentning Når børnene hentes, bør man drage omsorg for at det legetøj m.v., som børnene beskæftiger sig med, ryddes op af børnene. Husk at sige farvel. Hvis et barn skal med at andet barn hjem efter opholdet i fritidsordningen, skal disse aftaler indgås mindst dagen før. Telefonnumre kan fås i fritidsordningen, hvis ikke der er hemmeligt nummer. Sygdomme I forbindelse med børnesygdomme, hudsygdomme, diarre m.v. vil firtidsordningen gerne orienteres. Personalet har den præcise viden om børnesygdoms inkubationstid og en viden om, hvorvidt et barn med en børnesygdom har tilladelse til at være i fritidsordningen. Skolesundhedsplejersken kan altid kontaktes. I forbindelse med behandling af næseblod, rifter osv. Bruges engangshandsker. Konstaterer vi, at barnet har det alment dårligt, kontaktes forældrene.

18 Medicingivning Børn, der opholder sig i institutionen, er raske og smittefrie, men det vil i visse situationer være nødvendigt, at et barn skal have udleveret medicin. Såfremt der er tale om kronisk sygdom, bør forældrene udlevere medicinen i doseringsæsker til personalet. Hvis SFO skal udlevere medicin, skal der indgås en skriftlig aftale. Optagelse af børn I fritidsordningerne kan der optages børn fra bh. kl. til 3. årgang. Bøgen er primært for elever i bh.kl. og 1. årgang. Frirummet er primært for elever i 2. og 3. årgang. Når der overføres børn fra Bøgen til Frirummet, sker det oftest i hele klasser. Anmodning om optagelse i fritidsordningen skal ske via Vesthimmerlands Kommunes pladsanvisning. Morgenmodul: Eftermiddagsmodul: (fredag dog kun til 15.30) Heldagsmodul: (fredag dog kun til 15.30) Udmeldelse kan ske med en måneds varsel enten d. 1. eller den 15. i måneden. Om Bøgen Åbningstider: På skoledage: samt (fredag lukkes kl ) På skolefridag: (fredag lukkes kl ) Bøgens hverdag: : børnene leger som regel ude : frokost, evt. synger eller læser vi klassevis med en fast voksen : medbragt frugt eller andet i caféform Den øvrige tid bruger vi til leg ude og inde, beskæftigelse såsom male, tegne, sy, træarbejde, lime, klippe, spille, fri leg - og hvad vi ellers kan finde på. Vi går i gymnastiksalen, besøger biblioteket, går ture i skoven og deltager ellers i det lokale kulturliv. I løbet af vinteren tager vi på udflugt m.v.

19 Bøgens personale Leder Susanne Kollerup Nielsen. Souschef Susanne Sørensen. Skolepædagoger: Tina H. Kristensen, Line Breum Larsen, Tanja Donhou, Jane Kjær Nielsen, Zita Pedersen, Maria Stouby og Konni S. Mortensen. Pædagogmedhjælpere: Sanni Vestergaard. Om Frirummet Åbningstider: På skoledage: (fredag lukkes kl ) På skolefridage og skoleferier er alle i Bøgen. Hverdagen i Frirummet Fra kl : børnene kommer fra skole, og vi går ud, hvis vejret tillader det. Børnene tilbydes aktiviteter, som kan være alt fra træværksted, computer, fri leg m.v. Fra kl opholder børnene sig i Bøgen. Mini Bøgen Det forventes, at der på Løgstør Skole etableres en førskolegruppe på max. 15 børn, som er et tilbud til børn, der er indmeldt i skolen og forventes at påbegynde undervisningen i bh.kl. i august Opstart forventes i begyndelsen af I forbindelse med indskrivning vil der fremkomme yderligere information.

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune:

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune: Sæby Skoles ordensregler: Vi ønsker en god skole for alle, og vi vil derfor hjælpe hinanden, så det er rart at være her. Vi vil passe på tingene både ude og inde. Vi ønsker, at forældrene medvirker hertil.

Læs mere

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Ullerup Bæk Skolen Skjoldborgsvej 25 DK-7000 Fredericia Tlf. 7210 5930 britta.madsen@fredericiakom.dk www.fredericiakommune.dk I denne folder kan du læse lidt

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc 1 Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf.79965610 2 Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen(SFO) er det kommunale tilbud om pasning af børn uden for skoletid. Ordningen omfatter elever

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holebyafdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50

Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holebyafdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50 Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holebyafdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50 0. og 1. klasse tlf.: 54 69 15 50 2. og 3. klasse tlf.: 41 62 27 28 4.- 6. klasse tlf.: 54 69 15 59 eller

Læs mere

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Kære forældre Velkommen til Silkeborg Kommune. Jeres barn skal nu til at gå i dansk folkeskole. I dette lille hæfte er beskrevet nogle af de områder, hvor I

Læs mere

Velkommen til Sfo Hulen.

Velkommen til Sfo Hulen. Velkommen til Sfo Hulen. Hulens målsætning: Hulen er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn har efter en skoledag brug for at skifte spor. I Hulen lægger vi

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT5 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 AKT-5 tlf. 40426381 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Mejdahl Stender Tlf: 99668802 E mail:hmst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Velkommen til. Bavnestræde 36, Dalby 4690 Haslev Tlf: 30 84 32 63 (0. og 1. årgang) Tlf: 30 70 51 40 (2. og 3. årgang)

Velkommen til. Bavnestræde 36, Dalby 4690 Haslev Tlf: 30 84 32 63 (0. og 1. årgang) Tlf: 30 70 51 40 (2. og 3. årgang) Velkommen til Bavnestræde 36, Dalby 4690 Haslev Tlf: 30 84 32 63 (0. og 1. årgang) Tlf: 30 70 51 40 (2. og 3. årgang) Skolefritidsordningen kaldes i daglig tale SFOdin og er for Bavneskolens skolebørn

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holeby afdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50

Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holeby afdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50 Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holeby afdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50 0. og 1. klasse tlf.: 40 35 62 73 2. og 3. klasse tlf.: 41 62 27 28 4.- 6. klasse tlf.: 40 79 78 60 Leder

Læs mere

Velkommen til forældremøde på Avedøre Skole

Velkommen til forældremøde på Avedøre Skole Velkommen til forældremøde på Avedøre Skole Hvorfor er vi her? Vi har en fælles interesse: Jeres børns dannelse og uddannelse. Grundlaget er folkeskoleloven 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene

Læs mere

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid!

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Skolefritidsordningen er for elever fra børnehaveklasse til 3. klasse. SFO en er en udvidelse af skolen og tilbyder: kreativitet, kunst & håndværk,

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden...

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden... SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole Når fundamentet og balancen er i orden... 1 Udvikling - helt fra start Den første del af skoledagen tilbringes i indskolingsbygningen på Randers Realskole - en

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Velkommen til Hylke SFO. Hylke skole blev i 1986 genåbnet og har siden fungeret som folkeskole med klasser fra 0-2 klasse.

Velkommen til Hylke SFO. Hylke skole blev i 1986 genåbnet og har siden fungeret som folkeskole med klasser fra 0-2 klasse. Velkommen til Hylke SFO Denne beskrivelse indeholder oplysninger om hvad vi tilbyder dit barn i løbet af sin SFO tid. Det er her du finder praktiske oplysninger, oplysninger om hvad barnet kan lave og

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf.: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf.: 99 66 88 02 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

velkommen til sfo børnebakken

velkommen til sfo børnebakken velkommen til sfo børnebakken Sakskøbing skoles sfo SFO Børnebakken Parkvej 31 B 4990 Sakskøbing 2 SFO Børnebakken byder velkommen til jer og jeres barn I denne folder vil vi give oplysninger om institutionens

Læs mere

Skolestart på Skovbakkeskolen

Skolestart på Skovbakkeskolen SKOLESTART Skolestart på Skovbakkeskolen Sag 727-2010-19130 Dok. nr. 727-2010-129163 Indskrivning Skoleindskrivningen nærmer sig. Indskrivningen finder sted på distriktsskolen i uge 49 2010. På Skovbakkeskolen

Læs mere

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 Velkommen til SFO ved Saksild-Nølev skole Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 VELKOMMEN TIL. Vi byder dig og dine forældre velkommen til skolefritidsordningen på Saksild Skole, hvor vi håber,

Læs mere

AUGUST 2012. Velkommen til Svebølle SFO

AUGUST 2012. Velkommen til Svebølle SFO AUGUST 2012 Velkommen til Svebølle SFO Forord Forord Med denne folder vil Svebølle SFO gerne byde nye børn og forældre VELKOMMEN. Formålet med folderen er samtidig at informere vore nye børn og forældre

Læs mere

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Velkommen til Bredebro SFO. Det er dejligt at kunne sende denne folder ud til jer, for nu nærmer vi os snart begyndelsen på den nye struktur. Vi glæder os meget

Læs mere

Vi er en flok glade, engagerede pædagoger og pædagogmedhjælpere, som har base i SFO ens lokale her på Øster Starup skole.

Vi er en flok glade, engagerede pædagoger og pædagogmedhjælpere, som har base i SFO ens lokale her på Øster Starup skole. Vi er en flok glade, engagerede pædagoger og pædagogmedhjælpere, som har base i SFO ens lokale her på Øster Starup skole. Vi tilbyder børnene en hverdag med voksne, som ser og hører det enkelte barn. Vi

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Viceskoleleder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf: 99668802 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Næsbjerg SFO. FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03

Næsbjerg SFO. FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03 Næsbjerg SFO FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03 Åbningstider: Mandag til torsdag: kl. 6.00 til 16.45 Fredag: kl. 6.00 til 15.30 Næsbjerg SFO har lukket i uge 29 og 30 i sommerferien.

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, SKOLE- OG FRITIDSPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, SKOLE- OG FRITIDSPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, SKOLE- OG FRITIDSPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

Værdiregelsæt på Holmebækskolen

Værdiregelsæt på Holmebækskolen Værdiregelsæt på Holmebækskolen Formål med værdiregelsæt Formelt set stilles der krav om, at alle folkeskoler skal udarbejde et værdiregelsæt jf. Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. Ifølge

Læs mere

Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14

Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14 Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14 1 RAMMER FOR SKOVKANTEN Skovkanten er en del af Kolding Friskole med skolelederen som den øverst ansvarlige. Skovkantens leder varetager i samarbejde med det

Læs mere

Skolestart På Abildgårdskolen

Skolestart På Abildgårdskolen Skolestart På Abildgårdskolen 2015/2016 Lidt om Abildgårdskolen Når I vælger Abildgårdskolen til jeres barn vælger I samtidig: En skole med ca. 650 elever med baggrund i mange forskellige kulturer. En

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk 2013 Vildbjerg Skoles SFO Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk Tlf.nr. Susanne 96 28 77 13 Pia 96 28 77 15 Afd. 1 96 28 77 11 Afd. 2 96 28 77 14 SFO leder: Susanne

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast)

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) Udkast 2016 Indhold National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik...2 Vision...3 Mål for Dragør skolevæsen...4 Prioriteter for skolevæsenet...5 Trivsel...5 Faglige

Læs mere

Kirkeløkke 15 Tlf.: 74582907 Mobil: 29449785

Kirkeløkke 15 Tlf.: 74582907 Mobil: 29449785 Kirkeløkke 15 Tlf.: 74582907 Mobil: 29449785 Nedenstående er udarbejdet i et forsøg på at afhjælpe nogle af de spørgsmål som forældre ofte stiller i forbindelse med en start i Vilstrup Skoles Fritidsordning.

Læs mere

Velkommen til Ramløse Fritidsordning

Velkommen til Ramløse Fritidsordning Velkommen til Ramløse Fritidsordning - Vi glæder os til at møde dig August 2010 1 Kære Forældre! Med denne folder vil vi gerne informere jer om Ramløse Fritidsordning (FO). Hvis I har spørgsmål, er I altid

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE Indledning: Kære forældre. Velkommen til Vemb Børnehave og til det kommende samarbejde omkring Jeres barn og dets hverdag i børnehaven.

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

Velkommen til SFO VADGÅRD

Velkommen til SFO VADGÅRD Velkommen til SFO VADGÅRD 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen Side 3 Åbningstider Side 3 Beskeder Side 3 Komme og gå Side 3 Ferier Side 4 Frugtordning Side 4 Børnegrupper Side 4 Lege og aktiviteter Side 4

Læs mere

Velkommen i Kahytten

Velkommen i Kahytten Velkommen i Kahytten SFO på Skjern Kristne Friskole Skoleåret 2015-16 - at lede til livet At lede til livet Når børnene træder ind i SFO, indgår de i relationer med andre børn og et personale, der har

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE Indledning: Kære forældre. Velkommen til Vemb Børnehave og til det kommende samarbejde omkring Jeres barn og dets hverdag i børnehaven.

Læs mere

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN VELKOMMEN Overskrift til bageste panel TIL ØSTER JØLBY SKOLE - En skole i bevægelse Velkomstfolder Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen til din nye skole. Vi håber på et godt samarbejde, hvor vi

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse 2012 2013 for SFO Marievang Holmstrupvej 3 4200 Slagelse Kommune 58500645 Sfomarievang@slagelse.dk Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Vi har samlet de praktiske oplysninger bl.a. SFO åbningstider, Morgen SFO, personale, telefonnummer m.m. på den sidste side.

Vi har samlet de praktiske oplysninger bl.a. SFO åbningstider, Morgen SFO, personale, telefonnummer m.m. på den sidste side. Velkommen til Højmeskolens fritidsordning. Højmeskolens SFO er opdelt i 2 afdelinger, Fristedet for 0-1 klasse & Pluto for 2-3 klasse. Der er et fast team omkring 0. årgang. Ved overgang til 1 klasse bliver

Læs mere

AKT-4 Aars Skole 2015/2016

AKT-4 Aars Skole 2015/2016 AKT-4 Aars Skole 2015/2016 S. 1 Kontaktinformationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf.: 99 66 88 00 Mobil tlf. AKT-4: 20 35 34 93 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen Helle Mejdahl Stender Tlf.:

Læs mere

Velkommen til Trollskoven

Velkommen til Trollskoven Velkommen til Trollskoven Information til nye børn og forældre TROLLESGAVE 5 A, Fensmark, 4684 Holmegaard, Tlf. 55884634 / 25450090. Mail-adresse: Frit Fensmark@naestved.dk Hjemmeside: www.holmegaard.dk/holmegaardskolen

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Børnegrotten 2016/17

Børnegrotten 2016/17 Børnegrotten 2016/17 Velkommen Hermed vil vi gerne byde jer velkommen i Børnegrotten, som er Sct. Mariæ Skoles fritidsordning. Børnegrotten er et fritidstilbud for elever i 0. 4. klasse. Her er lidt information

Læs mere

Uvelse SFO Information

Uvelse SFO Information Uvelse SFO Information Velkommen til Uvelse SFO. Vi er en skolefritidsordning, som har lokalefællessskab med indskolingen. Det giver os nogle pædagogiske muligheder og et tættere samarbejde omkring børnene,

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Velkommen til Højmeskolen 2016/17

Velkommen til Højmeskolen 2016/17 Velkommen til Højmeskolen 2016/17 Tirsdag den 1. marts 2016 Forårs SFO og SFO Tirsdag den 1. marts 2016 starter jeres barn i Forårs SFO på Højmeskolen. Højmeskolens SFO er opdelt i to afdelinger. En afdeling

Læs mere

Værd at vide, når dit barn går på: SFO Lovsøen Skælskør Skole

Værd at vide, når dit barn går på: SFO Lovsøen Skælskør Skole Værd at vide, når dit barn går på: SFO Lovsøen Skælskør Skole Forord Velkommen til SFO Lovsøen. I denne pjece finder I oplysninger, som er værd at vide, når jeres barn starter hos os. Tal også med jeres

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Give 2009-2010. Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole

Give 2009-2010. Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole Give 2009-2010 Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole Forord Folderen er tænkt som et styreredskab for det pædagogiske personale i henholdsvis børnehaverne, SFO og skole for derigennem bl.a.

Læs mere

På Skovboskolen har vi nogle principper og værdier der kendetegner skolen. Vi lægger vægt på åbenhed, dialog, ansvarlighed og fleksibilitet.

På Skovboskolen har vi nogle principper og værdier der kendetegner skolen. Vi lægger vægt på åbenhed, dialog, ansvarlighed og fleksibilitet. Mål- og indholdsplan for Skovboskolens SFO 1, 2 & ungdomsklub: Skovboskolen er beliggende i Bjæverskov. Vi er en del af Køge Kommune. Skolen består af en undervisnings-del og en SFO-del. SFO 1, Regnemark:

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Mosehuset Her er info omkring der vedrører institutionen. Hvis der opstår spørgsmål er alle selvfølgelig velkomne til at rette dem til os, så misforståelser

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

Fristedet. Holmeåskolen`s SFO Hovborgvej Brørup Tlf

Fristedet. Holmeåskolen`s SFO Hovborgvej Brørup Tlf Fristedet Holmeåskolen`s SFO Hovborgvej 1 6650 Brørup Tlf. 79 96 51 57 Revideret 20.8.2013 Indholdsfortegnelse Velkommen i Fristedet 3 Ansatte i Fristedet 3 Åbningstider 3 Lokaler 4 Udendørsfaciliteter

Læs mere

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende.

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende. Skolebestyrelsen ved Torslev Skole består af 7 forældrevalgte, skolens leder, souschef, afdelingsleder, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrådsrepræsentanter. Skolebestyrelsen holder møde ca. 1 gang

Læs mere

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B Hjemområde B Velkommen til hjemområde B I denne folder kan I læse lidt om hverdagen i hjemområde B, vores tanker om læring, vores struktur og organisering. Desuden kan I læse om vores forventninger til

Læs mere

Skolestart på Parkvejens Skole

Skolestart på Parkvejens Skole på Parkvejens Skole INDHOLD Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Parkvejens Skole Børnehaveklassen Indskolingen Skolefritidsordningen SFO Kridthuset General information Nu nærmer skoleindskrivningen

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN

VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!!

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!! HØJVANGSKOLEN Skolereform 2014 Højvangskolen 2014 Forældreudgave 1 HØJVANGSKOLEN Højvangskolen 2014 3 Folkeskolens formål & Højvangskolens vision 4 Nye begreber i reformen 6 Motion og bevægelse 9 Fra børnehave

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holeby afdeling Maribovej 3 A Tlf.:

Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holeby afdeling Maribovej 3 A Tlf.: Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holeby afdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50 0. og 1. klasse tlf.: 40 35 62 73 2. og 3. klasse tlf.: 41 62 27 28 4.- 6. klasse tlf.: 40 79 78 60 SFO-afdelingsleder

Læs mere

Velkommen til HAVBAKKESKOLENS FRITIDSORDNING

Velkommen til HAVBAKKESKOLENS FRITIDSORDNING Velkommen til HAVBAKKESKOLENS FRITIDSORDNING Indholdsfortegnelse: Skelund Hovedgade 20, 9560 Hadsund Tlf. 97 11 57 07/51 31 39 72 1 Velkommen til Havbakkeskolens fritidsordning (SFO). Vi er en kommunal

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

Vinding SFO MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE. August 2014 Børn og Unge

Vinding SFO MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE. August 2014 Børn og Unge Vinding SFO MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede virke. Skolefritidsordningerne

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Forbered dit barn. Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave. Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO

Forbered dit barn. Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave. Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO Forbered dit barn Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO Vi ønsker Glade, trygge børn der har selvtillid, og som er selvstændige

Læs mere