Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.løgstørskole.dk 99 66 85 80"

Transkript

1

2 Til skolens elever og deres forældre Hensigten med dette hæfte er at give alle, der har tilknytning til skolen en idé om, hvad Løgstør Skole står for. Hæftets hensigt er desuden at give nogle praktiske oplysninger. Indholdet er udtryk for de principbeslutninger, skolebestyrelsen har foretaget. Hæftet er udarbejdet i et samarbejde med elever, lærere, SFO Bøgen samt skolebestyrelsen. Skolens telefonnumre: Løgstør Skole Skoleleder Viceskoleinspektør SFO leder Skolebiblioteket Skolens pedel / UU-vejleder Skolesundhedsplejersken AKT (Muldvarpen) Skolens mailadresser: Skolen: Skoleleder: Viceskoleinspektør: lcavesthimmerland.dk Folkeskolens formål 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

3 VÆRDIGRUNDLAG FOR LØGSTØR SKOLE Løgstør skole vil være en institution, hvor elever og personale vokser, og hvor TRYGHED og SIK- KERHED, ANERKENDELSE og RESPEKT, FORSKELLIGHED og SAMARBEJDE hver dag giver næring til læring og udvikling. Tryghed og sikkerhed Er grundlaget for udfoldelse. Når vi føler os sikre og trygge, kan vi søge viden, undersøge og opleve verden. Derfor vil vi være åbne overfor hinanden være nærværende og hjælpe andre være tolerante og vise tillid kræve arbejdsro Anerkendelse og respekt Er en nødvendig forudsætning for at vi alle kan opnå arbejdsglæde og fælles resultater. Derfor vil vi passe på vore fælles omgivelser i og omkring skolen sige vores mening uden at krænke andre anerkende og respektere andres arbejdsindsats og resultater Samarbejde Er en forudsætning for, at pædagoger, elever, lærere, ledelse og forældre kan nå fælles mål. Når vi samarbejder, kan vi overkomme mange flere og meget sværere opgaver, end hvis vi arbejder hver for sig. Derfor vil vi samarbejde og hjælpe hinanden engagerer os i skolens aktiviteter Forskellighed Er kilden til udvikling med forandring og nyskabelse. Derfor vil vi udvise tolerance bruge hinandens stærke sider acceptere hinanden,som vi er bruge mangfoldigheden til gavn for helheden TRYGHED og SIKKERHED, ANERKENDELSE og RESPEKT, FORSKELLIIGHED og SAMAR- BEJDE er nødvendige fundamenter for LÆRING og UDVIKLING. Derfor vil og tør vi sige, hvad vi mener Sætte mål og forsøge at nå dem Være udfordrende, initiativrige og udvise handlekraft Omstille os og hjælpe andre Udveksle erfaringer Vise interesse Være tolerante og tilgivende Tage kampen op mod mobning Den løbende evaluering af værdigrundlaget vil ske i forbindelse med den periodiske arbejdspladsvurdering og undervisningsmiljøundersøgelse Team-samtaler Møder i Med-udvalget, skolebestyrelsen og elevrådet Mus-samtaler Skole-hjemsamtaler

4 Skolens særlige indsatsområder i skoleåret 2013/2014 Som led i en planlagt kvalitetsudvikling af Løgstør Skole arbejdes der med følgende indsatsområder: Skolens værdigrundlag Målsætning: Løgstør Skole vil være en institution, hvor elever og personale vokser og hvor tryghed og sikkerhed, anerkendelse og respekt, forskellighed og samarbejde hver dag giver næring til læring og udvikling. Skolen evaluerer løbende på værdigrundlaget IT kompenserende undervisning Målet er: at de elever, der har et begrundet behov for at benytte IT som kompenserende undervisningsmiddel, benytter det i alle de fag, hvor behovet er At brug af IT som kompenserende undervisning dokumenterer et højere fagligt niveau Inklusionsundervisning Målet er: At det størst mulige antal elever kan forblive i deres normale undervisningsmiljø. Alle børn skal være fagligt, socialt og fysisk inkluderet i det fællesskab, de er en del af. Vesthimmerlands Kommunes inklusionspolitik implementeres med forældrene på banen. Den røde tråd Målet er: At give samtlige børn, der indskrives i skolen, en god skolestart. Vi ved, at et barn der møder tryghed, nærvær og omsorg får de bedste muligheder for læring. Løgstør Skole har i samarbejde med daginstitutionerne i Løgstør arbejdet med et årshjul, hvor det fremgår, hvem der tager initiativ til møder, fælles møder for personalet, møder med forældrene og aktiviteter med børnene.

5 Skolens ledelse Skoleleder Klaus Toft / Viceskoleinspektør Lise Winther Carlsen / Skolebestyrelsen Formand Jette Nielsen, Udsigten 2, Tlf mail: Lene Marie Andersen, Violvej 18 Tlf mail: Niels Kristian Grønborg, Lyngvej 9 Tlf mail: Niels Bach, Vestervang Allé 36 Tlf mail: Peter Frederiksen, Sønderport 58 Tlf mail: Marie Terese Seest Jensen, Lucernevej 16 Tlf mail: Peter Møller Christensen, Højbovej 11 Tlf mail: Medarbejderrepræsentant: lærer Gert Rohde Medarbejderrepræsentant: pædagog Tina Høgsted Kristensen 2 elevrådsrepræsentanter: vælges i august 2013 Sekretærfunktionen udøves af skoleleder Klaus Toft samt viceskoleinspektør Lise Carlsen ELEVRÅDETS BESTYRELSE Elevrådet konstituerer sig i august 2013.

6 Skolens lærerpersonale Klasselærer for Lærer og børnehaveklasseleder Annette Rasmussen (Aa)..o.a Lærer Anja Beltoft (Ab) Lærer Anne Marie Johansen (Aj).1.b og 8.a Lærer Anitta Marie Jensen (Amj).8.a Lærer Annette Skræp (As) Lærer Birgitte Mermolja (Bm) Lærer Claus Jensen (Cj)...3.a Lærer Camilla Kjær (Ck)...6.a Lærer Dorthe Adelsen (Da)..4.a Lærer Dorte Elkjær-Gregersen (De) Lærer Elsebeth Bandholm (El) Lærer Karen Flye (Fl)...3.b og 6.c Lærer Gitte Bach Nielsen (Gn)...2.a Lærer Gert Rohde (Gr).9.b Lærer Helle Møller Jacobsen (He).akt Lærer Henrik Madsen (Hm).5.a Lærer Hanne Rosendal Nielsen (Hn).2.b Lærer Hanne Risdal (Hr)..1.a Lærer Jimmi Skou-Sørensen (Ji) akt Lærer Jens Vad Pedersen (Jp) Lærer Lise Christiansen (Lc)...6.b og 9.a Lærer Louise Hyllested (Lh).7.a og 9.a Viceskoleinspektør Lise Winther Carlsen (Li) Lærer Lis Holm Christensen (Lhc) Lærer Louise Røgilds (Lr).8.c Børnehaveklasseleder Lotte Sørensen (Ls)..o.b Lærer Lillian Traberg (Lt)..5.b Lærer Mette Skou-Sørensen (Me) Lærer Marianne Hjorth Andersen (Mh)..7.b Lærer Peter Lundorf Rasmussen (Pl) 3.a Lærer Susan Brunsgaard (Sb) 5.a Lærer Sara Lindskov Holm (Sh).1.b og 4.b Lærer Susanne Imer (Si) Lærer Susanne Kristensen (Sk)...2.b Lærer Søren Trustrup (St) Lærer Thomas Møller (Tmø) Lærer Tom Vestergaard (Tv)..7.a Lærer Ulla Bæk (Ub) 8.b

7 Serviceleder Mikael H. Nielsen, Ålborgvej 38 Tlf (privat) / (arb. mobil) Servicemedarbejdere Jørn Jakob Gertsen, Fischersgade 42 Tlf (privat) / (arb. Mobil) Ludvig Davidsen Skolesekretær Michelle Baade Andersen Elevtransport - buskortregler Fribefordring gives, hvis afstanden til skolen overstiger følgende kilometertal: Bh.kl kl..2,5 km kl...6,0 km kl.7,0 km Skolepatrulje Skolen har placeret skolepatrulje ved Sønderport, Bøgevej og Frederik d. VII s Allé med overgang ved Skansen. Skolepatruljen består af elever fra skolens 7. og 8. årgang og udfører sit arbejde under tilsyn af lærer Claus Jensen. Det er et meget vigtigt arbejde, som skolepatruljen udfører hver dag uanset vejr. Det er derfor af største betydning, at samtlige elever retter sig efter patruljens anvisninger. Skolepatruljen er på Frederik d. VII Allé: og ved Sønderport: og ved Bøgevej: Bemærk: Det er forældrene, der har ansvaret for børnene på vej til og fra skole. Endelig gør skolen opmærksom på, at skolepatruljen kan svigte enkelte skoledage pga. prøver, ekskursioner, elevfravær m.m.

8 Elevmæglere Skolen har uddannet en række elevmæglere, som er synlige i skolens frikvarterer. Deres primære opgave er at medvirke til at sikre, at skolens elever oplever tryghed i frikvartererne. Opstår der uoverensstemmelser mellem enkelte elever, er det elevmæglernes opgave at medvirke til at disse uoverensstemmelser minimeres. Elevmæglerne arbejder under tilsyn af lærer Henrik Madsen. Elevrådet Skolen har et særdeles velfungerende elevråd. Rådet består af 2 repræsentanter fra hver klasse i årgang. Elevrådet konstituerer sig i august. Elevrådet finansierer skolens madautomat, hvor man bestræber sig på at sælge sunde drikkevarer, brød og frugt. Et evt. overskud donerer elevrådet til arrangementer for skolens elever, eller ting som eleverne kan få glæde af. Lærer Anja Beltoft er kontaktperson for elevrådet. Mælkeordning Skolen er tilsluttet Mejeriernes Skolemælksordning, som står for alt det administrative vedr. ordningen. Der bestilles mælk for et halvt år af gangen ved indbetaling på giro til Mejeriernes Skolemælksordning. Skoledistrikter/skoleskift Vesthimmerlands Kommune er opdelt i et antal skoledistrikter. Ét distrikt for hver kommunal skole. Ethvert barn har ret til at gå på den distriktsskole, som er beliggende i det skoledistrikt, hvor man bor. I Vesthimmerlands kommune er der frit skolevalg, hvilket betyder, at et barn har ret til at blive undervist på en skole beliggende i et andet skoledistrikt, end det man bor i, dog under forudsætning af, at det ikke betyder ekstra udgifter for skolevæsenet. Såfremt man vælger en anden skole end ens distriktsskole, er valget permanent, hvis ikke særlige forhold gør sig gældende. Såfremt et barn grundet familiens flytning til et andet skoledistrikt ønsker at skifte skole, er proceduren således: Elevens forældre henvender sig til skolens administration og meddeler hvilken skole, barnet skal flytte til. Barnet afleverer herefter samtlige skolebøger herunder også biblioteksbøger til skolen. Løgstør Skole fremsender herefter flyttepapirer til den modtagende skole. Der fremsende regning på ikke afleverede bøger.

9 Korsang Løgstør Skole tilbyder korsang for årgang. Skolens forventninger til forældrene Skolen vil give eleverne de absolut bedste muligheder for udvikling.. Dette kan skolen kun klare såfremt grundlaget er i orden. Skolen forventer bl.a.: at møde undervisningsparate elever, hvilket bl.a. vil sige, at eleverne er udhvilet, har spist morgenmad, har forberedt sig ved at læse deres lektier og have skolematerialerne klar. at forældrene møder op til forældremøderne samt til skole-hjem samtalerne. at forældrene tager ansvar for de fælles beslutninger på forældremøderne. at forældrene har et fælles ansvar overfor hele klassen. at forældrene tager omsorgsrollen alvorlig. at forældrene har forståelse for det nødvendige i, at elever spiser frokost. at forældrene indgår i en fælles drøftelse bl.a. om forhold som alkohol og kriminalitet. Skole-hjem samarbejdet Skolebestyrelsen vægter samarbejdet mellem skole og hjem meget højt. Samarbejdet bygger på en llid mellem skole og hjem, som er grundlæggende for, at skolen og hjemmene kan stå sammen om den fælles opgave at udvikle barnet op malt. Skole hjem samarbejdet gennemføres igennem forældremøder, forældresamtaler, skri lige kontakter herunder elevplaner, forældrearrangementer af enhver art, besøg i de enkelte klasser m.v. Klassens forældre og klasselæreren indgår a aler om den forældrekontakt, der ligger ud over gældende regler herunder også forældrebesøg i klassen bedsteforældredag m.v. Forældrebesøg i en klasse må aldrig få karakter af at være en kontrol af lærerens undervisning. Forældreintra En stor del af den daglige kommunika on mellem skole og hjem foregår via Forældreintra. Skolen appelerer l, at man dagligt orienterer sig om, der er informa on fra skolen. Koder l Forældreintra administreres af skolens sekretær Michelle Baade Andersen Forældresamarbejdets organisa on Der a oldes minimum ét forældremøde i hver klasse hvert skoleår. Der a oldes minimum 2 skole hjem samtaler i hver klasse hvert skoleår. Desuden fremsendes elevplaner l forældre én eller to gange årligt. Elevplanen udarbejdes én gang om året for hvert fag. Disse fremsendes i forbindelse med skole hjem samtalerne, således de kan danne grundlag for samtalerne. I årgang gives der standpunktskarakterer 2 gange om året (november + februar). Ved skoleårets afslutning udleveres årskaraktererne l eleverne i årgang. Den enkelte klasse opfordres l at etablere trivselsråd.

10 Lejrskole 6. årgang har mulighed for at arrangere lejrskole. Der må ikke foregå elevbetaling til undervisningsopgaver - herunder lejrskoleundervisning. Undervisningsministeriet vurderer at 70 kr. pr. døgn pr. elev til brug til fortæring i forbindelse med lejrskole, er rimelig. Skolerejser 1. årgang og 8. årgang kan arrangere skolerejse. Midler til gennemførelse af skolerejser skal skaffes ved, at elever of forældre yder en fælles indsats. Såfremt klassen ønsker at gennemføre en skolerejse, skal forældrene, senest 6 måneder før skolerejsen finder sted, underskrive en erklæring om, at man er villig til at betale de udgifter, der for deres barn er forbundet med skolerejsen. Er der bare én forælder i klassen, der ikke er villig til at betale, kan rejsen ikke gennemføres. Ekskursioner Skolen budgetterer med én ekskursion pr. klasse pr. år. Hertil kommer besøg på skraldeskolen. Pædagogisk Center På Pædagogisk Center har alle skolens elever mulighed for at låne materialer til brug i undervisningen samt til eget personlige udvikling. Bøger kan hjemlånes hver uge. Lånetiden er max. 1 måned. Alle skolens elever har hver uge en tid på deres skema, hvor de har mulighed for at komme på Pædagogisk Center. Der er ikke mulighed for at låne bøger i den første uge efter sommerferien, samt i den sidste uge af skoleåret. Skolebibliotekarerne er lærere Susanne Imer og Dorthe Adelsen. Taskebøger/lærebøger Alle ikke-engangsbøger, som eleverne får udleveret til undervisningsbrug, er registreret på den enkelte elev. Det betyder, at eleven ved skoleårets afslutning også skal aflevere netop den/de bøger, eleven er registreret for at have modtaget. Eleven er altså ansvarlig for at aflevere bøger, han/hun har modtaget. Såfremt en elev ikke afleverer sine bøger, vil der blive fremsendt en regning. Skolen benytter således samme princip som ved udlån fra Folkebiblioteket.

11 UU-vejleder Arbejdsområdet for UU-vejlederen består i at rådgive og vejlede skolens elever i valg af fag i klasse, samt i at orientere om uddannelsesmuligheder efter Folkeskolen. UU-vejlederen deltager i udarbejdelsen af uddannelsesplaner. UU-vejlederen er i besiddelse af et opdateret system, som kan give den enkelte elev viden om samtlige uddannelsesmuligheder i Danmark. Dette system indeholder også oplysninger om, hvilke kvalifikationer, der stilles krav om til de forskellige uddannelser. UU-vejlederen har sit eget rådgivningskontor på fløj 1, hvor han kan træffes indenfor den fastlagte kontortid (se opslag på døren). Inklusionsundervisning En del af skolens inklusionsundervisning - den supplerende undervisning - organiseres via skolens kompetencecenter. Til dette center er knyttet inklusionslærere, som har gennemgået en særlig uddannelse, der gør dem kvalificerede til denne særlige og meget krævende undervisning. En stor del af folkeskolens elever stifter på et eller andet tidspunkt bekendtskab med skolens inklusionsundervisning, herunder supplerende undervisning. Undervisningen iværksættes på grundlag af lærerteamets vurdering. Lærerne kan inddrag PPR personale til rådgivning og vejledning. Inden igangsætning af supplerende undervisning, orienteres forældrene. Inklusionslærerne arrangerer også i perioder særlige læsekurser og stavekurser for enkelte klasser, som vurderes at have et behov. Den supplerende undervisning foregår på hold uden for den egentlige undervisning. Motorikundervisningen organiseres også fra kompetencecenteret. Elevens beherskelse af krop, rum og bevægelse har stor betydning for barnets udvikling og læring. Glemte sager Skolens pedeller finder dagligt glemte beklædningsdele eller håndklæder på skolen. Disse placeres i kælderen under fløj 3. Glemte sager kan udleveres ved henvendelse til skolens pedel eller på kontoret. Fotografering Eleverne fotograferes 9/9 og 10/ Det er kun elever fra bh.kl. + 3.kl. +4. kl kl kl. + AKT, der får tilbud om fotografering i skoleåret

12 SSP-samarbejdet SSP er en forkortelse af Skole, Socialforvaltning og Politi. Formålet med dette arbejde er at forebygge børne- og ungdomskriminalitet, dels ved almindelige oplysningsvirksomhed og dels ved en særlig indsats overfor specielt truede børn og unge. Skolen har som opgave at forberede eleverne til medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. At forebygge børne- og ungdomskriminalitet er dermed én af skolens opgaver, en opgave som skolen har i et samarbejde med hjemmene. For at hindre ungdomskriminalitet er det derfor meget vigtigt, at forældrene giver skolen et praj om, at nu er tiden inde til, at vi bør arbejde med dette undervisningstema. Henvendelse kan ske til elevernes klasselærer eller SSP kontaktperson, lærer Henrik Madsen Dansk som andetsprog Af folkeskolens formålsparagraf fremgår det, at Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer. Løgstør Skole tilbyder elever med en basis i fremmede kulturer en særlig tilrettelagt undervisning kaldet Dansk som andetsprog. Hovedidéen er at gøre eleverne fortrolige med dansk kultur herunder også det danske sprog. På Løgstør Skole er alle elever, med en anden kulturel baggrund end dansk, integreret i skolens normale klasser. Begrundelsen for denne integration er, at denne gruppe af elever er fordelt over samtlige årgange i skoleforløbet. Hvis der sker optagelse af elever på Løgstør Skole, som ikke har tilstrækkeligt kendskab til dansk til at kunne deltage i den almindelige undervisning, henvises de til en basisundervisning i dansk som andetsprog uden for klassens rammer. Brug af skolen som lokalt kulturcenter Foreninger kan efter ansøgning opnå tilladelse til at benytte skolens lokaler til undervisningsbrug, foredrag og andre kulturelle aktiviteter. Weekendarrangementer skal minimeres grundet opvarmning af skolen. Henvendelse vedr. lån af skolens lokaler sker til skolens serviceleder Mikael H. Nielsen. Ønsker man Mikaels hjælp i forbindelse med et arrangement, skal dette aftales på forhånd.

13 Information vedr. Vesthimmerlands kommunale ungdomsskole Ungdomsskolen er din skole. Det er her, du kan møde dine venner eller få nye venner, der har samme interesser som dig selv. Ungdomsskolen er for alle fra 7. kl. til 18 år. Her finder du en masse spændende aktiviteter indenfor undervisning, oplevelser, knallertskole og studieture. Læs meget mere om de fantastiske tilbud for skolens unge på: Ungdomsskolen afvikler hvert år sommerskole og sommercamp den første uge af sommerferien, hvor 1000 unge får en fantastisk oplevelse. Ungdomsklubben i kælderen under Løgstør Skole har åbent tirsdag, onsdag og torsdag fra kl , se mere på hjemmesiden. Koordinator af klubben er Maiken Prindsholm, tlf eller mail: Ungdomsskolens adresse er: Knabergården 4, 9620 Aalestrup, tlf Mail: Hjemmeside: Ungdomsskoleleder: Michael Borg, tlf / Vesthimmerlands Kulturskole Kontaktperson her på skolen er Susanne Kollerup Nielsen. Skolesundhedstjenesten Information vil fremkomme på skolens hjemmeside. Lus Hvis I konstaterer lus eller luseæg på jeres barn, skal I starte en lusebehandling inden barnet kommer i skole. Vi anmoder om, at I kontakter skolen på tlf Information vedr. hvilke børn, der har lus, videreformidles naturligvis ikke. Derefter vil skolen orientere samtlige hjem i klassen med den hensigt at undgå spredning.

14 Principper vedr. elevers benyttelse af mobiltelefoner Mobilkommunikation må på ingen måde anvendes til chikanerende formål. Mobiltelefoner må aldrig være tændte i undervisningstiden, medmindre andet er aftalt med læreren. I forbindelse med særlige aktiviteter - lejrskoler, skolerejser, ekskursioner m.v. - fastlægger deltagende lærere regler for brugen af mobiltelefoner. Mobiltelefoner må aldrig medbringes i idrætslokalernes omklædningsrum. Skolen har intet ansvar for de på skolen medbragte mobiltelefoner. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning PPR i Vesthimmerlands kommune har tilknyttet følgende faglige medarbejdere: psykologer, talepædagog, specialundervisnings-konsulent og ergoterapeut. PPR-medarbejderne beskæftiger sig alle med rådgivning og vejledning til elever, forældre og personale vedrørende læring, udvikling og trivsel - undervisning og opdragelse. Forældre og børn samt skolens pædagogiske personale kan henvende sig gennem skolens kontor eller til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning på Rådhuset (tlf ) for at komme i kontakt med PPR-medarbejderne. Ved Løgstør Skole varetages PPR arbejdet af: Skolepsykolog Else Holck tlf Læsekonsulent Karen Kjeldal tlf Talepædagog Lis Rith Djørup tlf (træffes efter aftale) Socialrådgivere Vesthimmerlands Kommune har tilknyttet flere socialrådgivere. I enkeltsituationer arbejder skolen i tæt samarbejde med kommunens socialrådgivere. Hvis forældre har behov for at tale med en socialrådgiver, kan henvendelse ske direkte til kommunens socialrådgivere på tlf

15 Ordensregler Rammer, hvor forældre, elever og lærere tilstræber at skabe det bedst mulige arbejdsklima, således at skolen kan være i stand til at opfylde sit formål - samt være et rart sted at være for alle. A: Lovmæssige regler 1. Der må i skolen være arbejdsro og god orden, således at samværet på skolen bliver præget af tryghed og gensidig tillid. 2. Elever skal efter bedste evne udføre det arbejde, lærerne pålægger dem som led i undervisningen og i øvrigt følge de anvisninger, der gives. 3. Hvis elever har forsømt, skal have fri, eller kommer for sent, skal forældrene give besked til klasselæreren via Intra eller evt. give eleven en seddel med. B: Generelle regler 1. På skolen skal eleverne vise hensyn. 2. Gældende husregler for de enkelte fløje skal respekteres. 3. Eleverne skal udvise en respektabel adfærd overfor hinanden. Det gælder også indenfor de elektroniske medier. 4. Skolens materiale og inventar skal behandles på forsvarlig måde, og bevidst beskadigelse af skolens ejendele medfører erstatningsansvar. 5. Eleverne skal medvirke til, at der altid er rent og pænt i lokalerne, på gange, på toiletter og på legepladserne. Efter sidste time skal stolene sættes op. 6. Eleverne skal være på skolen i skoletiden, medmindre anden tilladelse foreligger årgang må forlade skolen i planlagte mellemtimer. 7. Cykler stilles på parkeringspladserne - dette gælder også udenfor skoletid. C: Skolens sanktionsmuligheder 1. Retter eleverne sig ikke efter de regler, der gælder på skolen, kan det få følgende konse kvenser: 2. Tilrettevisning og advarsel. 3. Eftersidning. 4. Overførsel til en parallelklasse. 5. Overførsel til en klasse på et tilsvarende klassetrin ved en anden skole i kommunen. D: Ved grovere forseelser 1. Udelukkelse fra almindelig undervisning i op til 1 uge. 2. Varig overflyttelse til en parallelklasse på skolen. 3. Overflyttelse til anden skole i kommunen. De involverede parter kontaktes altid. SSP (socialforvaltning - skole - politi) kan evt. inddrages. E: Inddragelse af private genstande Private genstande kan tilbageholdes, hvis en elev overtræder skolens principper for medbringelse og anvendelse af sådanne genstande i skoletiden. F: Procedure ved fravær 1. Klasselæreren fører dagligt forsømmelsesprotokol. 2. Faglærere registrerer fravær ved timens begyndelse i henhold til holdliste. 3. Fravær meddeles til klasselæreren. 4. Skolen meddeler ulovligt fravær til forældre. Forældre, elever og skolen har ansvaret for, at ordensreglerne overholdes.

16 Fritidsordningen Bøgen Ledelse Bøgens leder: Susanne Kollerup Nielsen Souschef: Susanne Sørensen Klasserepræsentanter i skolefritidsordningen På det første forældremøde i bh.kl klasse vælges en forældrerepræsentant til at indgå i skolefritidsordningens trivselsråd. Formål Hensigten med arbejdet i fritidsordningerne er med udgangspunkt i et tillidsforhold mellem børn, voksne samt personale at: skabe et tæt samarbejde med forældrene om barnet, således at SFO kan være et supplement til hjemmet. Bøgen indleder samarbejdet med forældrene med individuelle forældresamtaler. Desuden afholdes der skole-hjem samtaler i de enkelte klasser, hvor primærpædagogen deltager. Der er mulighed for daglige samtaler. Fremmødet er kontrolleret. samarbejde med skolens undervisningspersonale om barnet. Personalet i SFO og lærerne orienterer hinanden gensidigt om aktiviteterne i SFO og undervisningen (se hjemmesiden). skabe tryghed for barnet i skolefritidsordningerne. være opmærksomme på, at børn er individuelle personer, hvilket der skal være plads til. Personalet i SFO tager sig tid til en snak med det enkelte barn og tager hensyn til det enkelte barns ønsker og aktiviteter. Der bliver taget hensyn til barnets daglige behov for aktiviteter - herunder behov for leg - behov for sig selv - behov for at være sammen med jævnaldrende i fælles aktiviteter osv. Hele arbejdsformen tager udgangspunkt i det enkelte barns trivsel og fællesskab. barnet får mulighed for at udvikle sig motorisk og socialt. Det sker gennem leg - de daglige aktiviteter - i stillerummet - på legepladsen og i dagligt samvær med andre børn og voksne. stimulere barnets fantasi. Børnene bliver tilbudt et stort spektrum af aktivitetsmuligheder - leg med computer - spil - læsning - teater - samt andre krævende aktiviteter. lære barnet selvstændighed herunder at tage ansvar for egne handlinger give barnet oplevelser i naturen samt oplevelser indenfor det kulturelle i lokalområdet. styrke barnets positive sider, så der skabes glade børn. give barnet psykiske og fysiske udviklingsmuligheder gennem leg, sport og samvær med

17 Praktiske oplysninger Forældrene informeres om aktiviteter, praktiske ting m.v. blandt andet gennem fritidsordningens aviser samt ved opslag. Der afholdes 1-2 forældrearrangementer om året. Hvis I, som forældre, har behov for en snak om jeres barn/børn, er der altid mulighed for at lave en aftale med barnets primærpædagog. Ture ud af huset Alle spontane ture afsluttes, så alle børn er retur i Bøgen kl. 15. Sygdom/fravær Bøgen orienteres i perioden kl samt i perioden kl frirummet orienteres i perioden kl eller ved henvendelse til Bøgen. Mad og drikke Børnene medbringer selv madpakke og drikkevarer samt frugt eller lignende til mellemmåltider. Der er mulighed for at spise morgenmad i Bøgen indtil kl Legetøj Børnene må gerne have legetøj med - men på eget ansvar. Der kan forekomme nogle situationer, hvor pædagogiske årsager ændrer beslutningen. Beklædning Da vi af hensyn til børnenes sundhed og trivsel bestræber os på at være ude hver dag - uanset vejr - finder vi det hensigtsmæssigt at børnene altid har et sæt regntøj, et sæt skiftetøj, gummistøvler og et par indesko liggende i institutionen (husk navn på). Afhentning Når børnene hentes, bør man drage omsorg for at det legetøj m.v., som børnene beskæftiger sig med, ryddes op af børnene. Husk at sige farvel. Hvis et barn skal med at andet barn hjem efter opholdet i fritidsordningen, skal disse aftaler indgås mindst dagen før. Telefonnumre kan fås i fritidsordningen, hvis ikke der er hemmeligt nummer. Sygdomme I forbindelse med børnesygdomme, hudsygdomme, diarre m.v. vil firtidsordningen gerne orienteres. Personalet har den præcise viden om børnesygdoms inkubationstid og en viden om, hvorvidt et barn med en børnesygdom har tilladelse til at være i fritidsordningen. Skolesundhedsplejersken kan altid kontaktes. I forbindelse med behandling af næseblod, rifter osv. Bruges engangshandsker. Konstaterer vi, at barnet har det alment dårligt, kontaktes forældrene.

18 Medicingivning Børn, der opholder sig i institutionen, er raske og smittefrie, men det vil i visse situationer være nødvendigt, at et barn skal have udleveret medicin. Såfremt der er tale om kronisk sygdom, bør forældrene udlevere medicinen i doseringsæsker til personalet. Hvis SFO skal udlevere medicin, skal der indgås en skriftlig aftale. Optagelse af børn I fritidsordningerne kan der optages børn fra bh. kl. til 3. årgang. Bøgen er primært for elever i bh.kl. og 1. årgang. Frirummet er primært for elever i 2. og 3. årgang. Når der overføres børn fra Bøgen til Frirummet, sker det oftest i hele klasser. Anmodning om optagelse i fritidsordningen skal ske via Vesthimmerlands Kommunes pladsanvisning. Morgenmodul: Eftermiddagsmodul: (fredag dog kun til 15.30) Heldagsmodul: (fredag dog kun til 15.30) Udmeldelse kan ske med en måneds varsel enten d. 1. eller den 15. i måneden. Om Bøgen Åbningstider: På skoledage: samt (fredag lukkes kl ) På skolefridag: (fredag lukkes kl ) Bøgens hverdag: : børnene leger som regel ude : frokost, evt. synger eller læser vi klassevis med en fast voksen : medbragt frugt eller andet i caféform Den øvrige tid bruger vi til leg ude og inde, beskæftigelse såsom male, tegne, sy, træarbejde, lime, klippe, spille, fri leg - og hvad vi ellers kan finde på. Vi går i gymnastiksalen, besøger biblioteket, går ture i skoven og deltager ellers i det lokale kulturliv. I løbet af vinteren tager vi på udflugt m.v.

19 Bøgens personale Leder Susanne Kollerup Nielsen. Souschef Susanne Sørensen. Skolepædagoger: Tina H. Kristensen, Line Breum Larsen, Tanja Donhou, Jane Kjær Nielsen, Zita Pedersen, Maria Stouby og Konni S. Mortensen. Pædagogmedhjælpere: Sanni Vestergaard. Om Frirummet Åbningstider: På skoledage: (fredag lukkes kl ) På skolefridage og skoleferier er alle i Bøgen. Hverdagen i Frirummet Fra kl : børnene kommer fra skole, og vi går ud, hvis vejret tillader det. Børnene tilbydes aktiviteter, som kan være alt fra træværksted, computer, fri leg m.v. Fra kl opholder børnene sig i Bøgen. Mini Bøgen Det forventes, at der på Løgstør Skole etableres en førskolegruppe på max. 15 børn, som er et tilbud til børn, der er indmeldt i skolen og forventes at påbegynde undervisningen i bh.kl. i august Opstart forventes i begyndelsen af I forbindelse med indskrivning vil der fremkomme yderligere information.

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE Udgivet af Carolineskolen oktober 2008 1 Kære forældre på Carolineskolen Her i folderen har vi samlet en række praktiske informationer om

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Lokal udviklingsplan 2011/12

Lokal udviklingsplan 2011/12 Lokal udviklingsplan 2011/12 1 Indhold: Præsentation og grundlag s. 3 Magnetskole Hverdagsetik Værdigrundlag Status, opgaver og mål s. 7 Særlige indsatsområder på Skjoldhøjskolen i 2011/12 Børn og unges

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 DAGTILBUD GISTRUP Indholdsfortegnelse Hjertelig velkommen til Dagtilbud Gistrups perspektivplan 2014... 3 Dagtilbud Gistrups organisation.... 3 Vippemodel... 4 Feriesamarbejde...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2007 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 EN NY KOMMUNE ET NYT SKOLESYN...3 1. SKOLESYN FOR VEJLE KOMMUNE... 4 1.1. LÆRINGSSYN...5 1.2.

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Virksomhedsplan 2001 2003

Virksomhedsplan 2001 2003 Virksomhedsplan 2001 2003 Februar 2002 Indholdsfortegnelse 1 SKOLENS PROFIL 3 2 SKOLENS MÅLSÆTNING 4 2.1 MÅLSÆTNING FOR UNDERVISNINGSDELEN 4 2.2 MÅLSÆTNING FOR SFO EN 5 3 INDSATSOMRÅDER FÆLLES 6 3.1 SELVSTYRENDE

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere