Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.løgstørskole.dk 99 66 85 80"

Transkript

1

2 Til skolens elever og deres forældre Hensigten med dette hæfte er at give alle, der har tilknytning til skolen en idé om, hvad Løgstør Skole står for. Hæftets hensigt er desuden at give nogle praktiske oplysninger. Indholdet er udtryk for de principbeslutninger, skolebestyrelsen har foretaget. Hæftet er udarbejdet i et samarbejde med elever, lærere, SFO Bøgen samt skolebestyrelsen. Skolens telefonnumre: Løgstør Skole Skoleleder Viceskoleinspektør SFO leder Skolebiblioteket Skolens pedel / UU-vejleder Skolesundhedsplejersken AKT (Muldvarpen) Skolens mailadresser: Skolen: Skoleleder: Viceskoleinspektør: lcavesthimmerland.dk Folkeskolens formål 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

3 VÆRDIGRUNDLAG FOR LØGSTØR SKOLE Løgstør skole vil være en institution, hvor elever og personale vokser, og hvor TRYGHED og SIK- KERHED, ANERKENDELSE og RESPEKT, FORSKELLIGHED og SAMARBEJDE hver dag giver næring til læring og udvikling. Tryghed og sikkerhed Er grundlaget for udfoldelse. Når vi føler os sikre og trygge, kan vi søge viden, undersøge og opleve verden. Derfor vil vi være åbne overfor hinanden være nærværende og hjælpe andre være tolerante og vise tillid kræve arbejdsro Anerkendelse og respekt Er en nødvendig forudsætning for at vi alle kan opnå arbejdsglæde og fælles resultater. Derfor vil vi passe på vore fælles omgivelser i og omkring skolen sige vores mening uden at krænke andre anerkende og respektere andres arbejdsindsats og resultater Samarbejde Er en forudsætning for, at pædagoger, elever, lærere, ledelse og forældre kan nå fælles mål. Når vi samarbejder, kan vi overkomme mange flere og meget sværere opgaver, end hvis vi arbejder hver for sig. Derfor vil vi samarbejde og hjælpe hinanden engagerer os i skolens aktiviteter Forskellighed Er kilden til udvikling med forandring og nyskabelse. Derfor vil vi udvise tolerance bruge hinandens stærke sider acceptere hinanden,som vi er bruge mangfoldigheden til gavn for helheden TRYGHED og SIKKERHED, ANERKENDELSE og RESPEKT, FORSKELLIIGHED og SAMAR- BEJDE er nødvendige fundamenter for LÆRING og UDVIKLING. Derfor vil og tør vi sige, hvad vi mener Sætte mål og forsøge at nå dem Være udfordrende, initiativrige og udvise handlekraft Omstille os og hjælpe andre Udveksle erfaringer Vise interesse Være tolerante og tilgivende Tage kampen op mod mobning Den løbende evaluering af værdigrundlaget vil ske i forbindelse med den periodiske arbejdspladsvurdering og undervisningsmiljøundersøgelse Team-samtaler Møder i Med-udvalget, skolebestyrelsen og elevrådet Mus-samtaler Skole-hjemsamtaler

4 Skolens særlige indsatsområder i skoleåret 2013/2014 Som led i en planlagt kvalitetsudvikling af Løgstør Skole arbejdes der med følgende indsatsområder: Skolens værdigrundlag Målsætning: Løgstør Skole vil være en institution, hvor elever og personale vokser og hvor tryghed og sikkerhed, anerkendelse og respekt, forskellighed og samarbejde hver dag giver næring til læring og udvikling. Skolen evaluerer løbende på værdigrundlaget IT kompenserende undervisning Målet er: at de elever, der har et begrundet behov for at benytte IT som kompenserende undervisningsmiddel, benytter det i alle de fag, hvor behovet er At brug af IT som kompenserende undervisning dokumenterer et højere fagligt niveau Inklusionsundervisning Målet er: At det størst mulige antal elever kan forblive i deres normale undervisningsmiljø. Alle børn skal være fagligt, socialt og fysisk inkluderet i det fællesskab, de er en del af. Vesthimmerlands Kommunes inklusionspolitik implementeres med forældrene på banen. Den røde tråd Målet er: At give samtlige børn, der indskrives i skolen, en god skolestart. Vi ved, at et barn der møder tryghed, nærvær og omsorg får de bedste muligheder for læring. Løgstør Skole har i samarbejde med daginstitutionerne i Løgstør arbejdet med et årshjul, hvor det fremgår, hvem der tager initiativ til møder, fælles møder for personalet, møder med forældrene og aktiviteter med børnene.

5 Skolens ledelse Skoleleder Klaus Toft / Viceskoleinspektør Lise Winther Carlsen / Skolebestyrelsen Formand Jette Nielsen, Udsigten 2, Tlf mail: Lene Marie Andersen, Violvej 18 Tlf mail: Niels Kristian Grønborg, Lyngvej 9 Tlf mail: Niels Bach, Vestervang Allé 36 Tlf mail: Peter Frederiksen, Sønderport 58 Tlf mail: Marie Terese Seest Jensen, Lucernevej 16 Tlf mail: Peter Møller Christensen, Højbovej 11 Tlf mail: Medarbejderrepræsentant: lærer Gert Rohde Medarbejderrepræsentant: pædagog Tina Høgsted Kristensen 2 elevrådsrepræsentanter: vælges i august 2013 Sekretærfunktionen udøves af skoleleder Klaus Toft samt viceskoleinspektør Lise Carlsen ELEVRÅDETS BESTYRELSE Elevrådet konstituerer sig i august 2013.

6 Skolens lærerpersonale Klasselærer for Lærer og børnehaveklasseleder Annette Rasmussen (Aa)..o.a Lærer Anja Beltoft (Ab) Lærer Anne Marie Johansen (Aj).1.b og 8.a Lærer Anitta Marie Jensen (Amj).8.a Lærer Annette Skræp (As) Lærer Birgitte Mermolja (Bm) Lærer Claus Jensen (Cj)...3.a Lærer Camilla Kjær (Ck)...6.a Lærer Dorthe Adelsen (Da)..4.a Lærer Dorte Elkjær-Gregersen (De) Lærer Elsebeth Bandholm (El) Lærer Karen Flye (Fl)...3.b og 6.c Lærer Gitte Bach Nielsen (Gn)...2.a Lærer Gert Rohde (Gr).9.b Lærer Helle Møller Jacobsen (He).akt Lærer Henrik Madsen (Hm).5.a Lærer Hanne Rosendal Nielsen (Hn).2.b Lærer Hanne Risdal (Hr)..1.a Lærer Jimmi Skou-Sørensen (Ji) akt Lærer Jens Vad Pedersen (Jp) Lærer Lise Christiansen (Lc)...6.b og 9.a Lærer Louise Hyllested (Lh).7.a og 9.a Viceskoleinspektør Lise Winther Carlsen (Li) Lærer Lis Holm Christensen (Lhc) Lærer Louise Røgilds (Lr).8.c Børnehaveklasseleder Lotte Sørensen (Ls)..o.b Lærer Lillian Traberg (Lt)..5.b Lærer Mette Skou-Sørensen (Me) Lærer Marianne Hjorth Andersen (Mh)..7.b Lærer Peter Lundorf Rasmussen (Pl) 3.a Lærer Susan Brunsgaard (Sb) 5.a Lærer Sara Lindskov Holm (Sh).1.b og 4.b Lærer Susanne Imer (Si) Lærer Susanne Kristensen (Sk)...2.b Lærer Søren Trustrup (St) Lærer Thomas Møller (Tmø) Lærer Tom Vestergaard (Tv)..7.a Lærer Ulla Bæk (Ub) 8.b

7 Serviceleder Mikael H. Nielsen, Ålborgvej 38 Tlf (privat) / (arb. mobil) Servicemedarbejdere Jørn Jakob Gertsen, Fischersgade 42 Tlf (privat) / (arb. Mobil) Ludvig Davidsen Skolesekretær Michelle Baade Andersen Elevtransport - buskortregler Fribefordring gives, hvis afstanden til skolen overstiger følgende kilometertal: Bh.kl kl..2,5 km kl...6,0 km kl.7,0 km Skolepatrulje Skolen har placeret skolepatrulje ved Sønderport, Bøgevej og Frederik d. VII s Allé med overgang ved Skansen. Skolepatruljen består af elever fra skolens 7. og 8. årgang og udfører sit arbejde under tilsyn af lærer Claus Jensen. Det er et meget vigtigt arbejde, som skolepatruljen udfører hver dag uanset vejr. Det er derfor af største betydning, at samtlige elever retter sig efter patruljens anvisninger. Skolepatruljen er på Frederik d. VII Allé: og ved Sønderport: og ved Bøgevej: Bemærk: Det er forældrene, der har ansvaret for børnene på vej til og fra skole. Endelig gør skolen opmærksom på, at skolepatruljen kan svigte enkelte skoledage pga. prøver, ekskursioner, elevfravær m.m.

8 Elevmæglere Skolen har uddannet en række elevmæglere, som er synlige i skolens frikvarterer. Deres primære opgave er at medvirke til at sikre, at skolens elever oplever tryghed i frikvartererne. Opstår der uoverensstemmelser mellem enkelte elever, er det elevmæglernes opgave at medvirke til at disse uoverensstemmelser minimeres. Elevmæglerne arbejder under tilsyn af lærer Henrik Madsen. Elevrådet Skolen har et særdeles velfungerende elevråd. Rådet består af 2 repræsentanter fra hver klasse i årgang. Elevrådet konstituerer sig i august. Elevrådet finansierer skolens madautomat, hvor man bestræber sig på at sælge sunde drikkevarer, brød og frugt. Et evt. overskud donerer elevrådet til arrangementer for skolens elever, eller ting som eleverne kan få glæde af. Lærer Anja Beltoft er kontaktperson for elevrådet. Mælkeordning Skolen er tilsluttet Mejeriernes Skolemælksordning, som står for alt det administrative vedr. ordningen. Der bestilles mælk for et halvt år af gangen ved indbetaling på giro til Mejeriernes Skolemælksordning. Skoledistrikter/skoleskift Vesthimmerlands Kommune er opdelt i et antal skoledistrikter. Ét distrikt for hver kommunal skole. Ethvert barn har ret til at gå på den distriktsskole, som er beliggende i det skoledistrikt, hvor man bor. I Vesthimmerlands kommune er der frit skolevalg, hvilket betyder, at et barn har ret til at blive undervist på en skole beliggende i et andet skoledistrikt, end det man bor i, dog under forudsætning af, at det ikke betyder ekstra udgifter for skolevæsenet. Såfremt man vælger en anden skole end ens distriktsskole, er valget permanent, hvis ikke særlige forhold gør sig gældende. Såfremt et barn grundet familiens flytning til et andet skoledistrikt ønsker at skifte skole, er proceduren således: Elevens forældre henvender sig til skolens administration og meddeler hvilken skole, barnet skal flytte til. Barnet afleverer herefter samtlige skolebøger herunder også biblioteksbøger til skolen. Løgstør Skole fremsender herefter flyttepapirer til den modtagende skole. Der fremsende regning på ikke afleverede bøger.

9 Korsang Løgstør Skole tilbyder korsang for årgang. Skolens forventninger til forældrene Skolen vil give eleverne de absolut bedste muligheder for udvikling.. Dette kan skolen kun klare såfremt grundlaget er i orden. Skolen forventer bl.a.: at møde undervisningsparate elever, hvilket bl.a. vil sige, at eleverne er udhvilet, har spist morgenmad, har forberedt sig ved at læse deres lektier og have skolematerialerne klar. at forældrene møder op til forældremøderne samt til skole-hjem samtalerne. at forældrene tager ansvar for de fælles beslutninger på forældremøderne. at forældrene har et fælles ansvar overfor hele klassen. at forældrene tager omsorgsrollen alvorlig. at forældrene har forståelse for det nødvendige i, at elever spiser frokost. at forældrene indgår i en fælles drøftelse bl.a. om forhold som alkohol og kriminalitet. Skole-hjem samarbejdet Skolebestyrelsen vægter samarbejdet mellem skole og hjem meget højt. Samarbejdet bygger på en llid mellem skole og hjem, som er grundlæggende for, at skolen og hjemmene kan stå sammen om den fælles opgave at udvikle barnet op malt. Skole hjem samarbejdet gennemføres igennem forældremøder, forældresamtaler, skri lige kontakter herunder elevplaner, forældrearrangementer af enhver art, besøg i de enkelte klasser m.v. Klassens forældre og klasselæreren indgår a aler om den forældrekontakt, der ligger ud over gældende regler herunder også forældrebesøg i klassen bedsteforældredag m.v. Forældrebesøg i en klasse må aldrig få karakter af at være en kontrol af lærerens undervisning. Forældreintra En stor del af den daglige kommunika on mellem skole og hjem foregår via Forældreintra. Skolen appelerer l, at man dagligt orienterer sig om, der er informa on fra skolen. Koder l Forældreintra administreres af skolens sekretær Michelle Baade Andersen Forældresamarbejdets organisa on Der a oldes minimum ét forældremøde i hver klasse hvert skoleår. Der a oldes minimum 2 skole hjem samtaler i hver klasse hvert skoleår. Desuden fremsendes elevplaner l forældre én eller to gange årligt. Elevplanen udarbejdes én gang om året for hvert fag. Disse fremsendes i forbindelse med skole hjem samtalerne, således de kan danne grundlag for samtalerne. I årgang gives der standpunktskarakterer 2 gange om året (november + februar). Ved skoleårets afslutning udleveres årskaraktererne l eleverne i årgang. Den enkelte klasse opfordres l at etablere trivselsråd.

10 Lejrskole 6. årgang har mulighed for at arrangere lejrskole. Der må ikke foregå elevbetaling til undervisningsopgaver - herunder lejrskoleundervisning. Undervisningsministeriet vurderer at 70 kr. pr. døgn pr. elev til brug til fortæring i forbindelse med lejrskole, er rimelig. Skolerejser 1. årgang og 8. årgang kan arrangere skolerejse. Midler til gennemførelse af skolerejser skal skaffes ved, at elever of forældre yder en fælles indsats. Såfremt klassen ønsker at gennemføre en skolerejse, skal forældrene, senest 6 måneder før skolerejsen finder sted, underskrive en erklæring om, at man er villig til at betale de udgifter, der for deres barn er forbundet med skolerejsen. Er der bare én forælder i klassen, der ikke er villig til at betale, kan rejsen ikke gennemføres. Ekskursioner Skolen budgetterer med én ekskursion pr. klasse pr. år. Hertil kommer besøg på skraldeskolen. Pædagogisk Center På Pædagogisk Center har alle skolens elever mulighed for at låne materialer til brug i undervisningen samt til eget personlige udvikling. Bøger kan hjemlånes hver uge. Lånetiden er max. 1 måned. Alle skolens elever har hver uge en tid på deres skema, hvor de har mulighed for at komme på Pædagogisk Center. Der er ikke mulighed for at låne bøger i den første uge efter sommerferien, samt i den sidste uge af skoleåret. Skolebibliotekarerne er lærere Susanne Imer og Dorthe Adelsen. Taskebøger/lærebøger Alle ikke-engangsbøger, som eleverne får udleveret til undervisningsbrug, er registreret på den enkelte elev. Det betyder, at eleven ved skoleårets afslutning også skal aflevere netop den/de bøger, eleven er registreret for at have modtaget. Eleven er altså ansvarlig for at aflevere bøger, han/hun har modtaget. Såfremt en elev ikke afleverer sine bøger, vil der blive fremsendt en regning. Skolen benytter således samme princip som ved udlån fra Folkebiblioteket.

11 UU-vejleder Arbejdsområdet for UU-vejlederen består i at rådgive og vejlede skolens elever i valg af fag i klasse, samt i at orientere om uddannelsesmuligheder efter Folkeskolen. UU-vejlederen deltager i udarbejdelsen af uddannelsesplaner. UU-vejlederen er i besiddelse af et opdateret system, som kan give den enkelte elev viden om samtlige uddannelsesmuligheder i Danmark. Dette system indeholder også oplysninger om, hvilke kvalifikationer, der stilles krav om til de forskellige uddannelser. UU-vejlederen har sit eget rådgivningskontor på fløj 1, hvor han kan træffes indenfor den fastlagte kontortid (se opslag på døren). Inklusionsundervisning En del af skolens inklusionsundervisning - den supplerende undervisning - organiseres via skolens kompetencecenter. Til dette center er knyttet inklusionslærere, som har gennemgået en særlig uddannelse, der gør dem kvalificerede til denne særlige og meget krævende undervisning. En stor del af folkeskolens elever stifter på et eller andet tidspunkt bekendtskab med skolens inklusionsundervisning, herunder supplerende undervisning. Undervisningen iværksættes på grundlag af lærerteamets vurdering. Lærerne kan inddrag PPR personale til rådgivning og vejledning. Inden igangsætning af supplerende undervisning, orienteres forældrene. Inklusionslærerne arrangerer også i perioder særlige læsekurser og stavekurser for enkelte klasser, som vurderes at have et behov. Den supplerende undervisning foregår på hold uden for den egentlige undervisning. Motorikundervisningen organiseres også fra kompetencecenteret. Elevens beherskelse af krop, rum og bevægelse har stor betydning for barnets udvikling og læring. Glemte sager Skolens pedeller finder dagligt glemte beklædningsdele eller håndklæder på skolen. Disse placeres i kælderen under fløj 3. Glemte sager kan udleveres ved henvendelse til skolens pedel eller på kontoret. Fotografering Eleverne fotograferes 9/9 og 10/ Det er kun elever fra bh.kl. + 3.kl. +4. kl kl kl. + AKT, der får tilbud om fotografering i skoleåret

12 SSP-samarbejdet SSP er en forkortelse af Skole, Socialforvaltning og Politi. Formålet med dette arbejde er at forebygge børne- og ungdomskriminalitet, dels ved almindelige oplysningsvirksomhed og dels ved en særlig indsats overfor specielt truede børn og unge. Skolen har som opgave at forberede eleverne til medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. At forebygge børne- og ungdomskriminalitet er dermed én af skolens opgaver, en opgave som skolen har i et samarbejde med hjemmene. For at hindre ungdomskriminalitet er det derfor meget vigtigt, at forældrene giver skolen et praj om, at nu er tiden inde til, at vi bør arbejde med dette undervisningstema. Henvendelse kan ske til elevernes klasselærer eller SSP kontaktperson, lærer Henrik Madsen Dansk som andetsprog Af folkeskolens formålsparagraf fremgår det, at Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer. Løgstør Skole tilbyder elever med en basis i fremmede kulturer en særlig tilrettelagt undervisning kaldet Dansk som andetsprog. Hovedidéen er at gøre eleverne fortrolige med dansk kultur herunder også det danske sprog. På Løgstør Skole er alle elever, med en anden kulturel baggrund end dansk, integreret i skolens normale klasser. Begrundelsen for denne integration er, at denne gruppe af elever er fordelt over samtlige årgange i skoleforløbet. Hvis der sker optagelse af elever på Løgstør Skole, som ikke har tilstrækkeligt kendskab til dansk til at kunne deltage i den almindelige undervisning, henvises de til en basisundervisning i dansk som andetsprog uden for klassens rammer. Brug af skolen som lokalt kulturcenter Foreninger kan efter ansøgning opnå tilladelse til at benytte skolens lokaler til undervisningsbrug, foredrag og andre kulturelle aktiviteter. Weekendarrangementer skal minimeres grundet opvarmning af skolen. Henvendelse vedr. lån af skolens lokaler sker til skolens serviceleder Mikael H. Nielsen. Ønsker man Mikaels hjælp i forbindelse med et arrangement, skal dette aftales på forhånd.

13 Information vedr. Vesthimmerlands kommunale ungdomsskole Ungdomsskolen er din skole. Det er her, du kan møde dine venner eller få nye venner, der har samme interesser som dig selv. Ungdomsskolen er for alle fra 7. kl. til 18 år. Her finder du en masse spændende aktiviteter indenfor undervisning, oplevelser, knallertskole og studieture. Læs meget mere om de fantastiske tilbud for skolens unge på: Ungdomsskolen afvikler hvert år sommerskole og sommercamp den første uge af sommerferien, hvor 1000 unge får en fantastisk oplevelse. Ungdomsklubben i kælderen under Løgstør Skole har åbent tirsdag, onsdag og torsdag fra kl , se mere på hjemmesiden. Koordinator af klubben er Maiken Prindsholm, tlf eller mail: Ungdomsskolens adresse er: Knabergården 4, 9620 Aalestrup, tlf Mail: Hjemmeside: Ungdomsskoleleder: Michael Borg, tlf / Vesthimmerlands Kulturskole Kontaktperson her på skolen er Susanne Kollerup Nielsen. Skolesundhedstjenesten Information vil fremkomme på skolens hjemmeside. Lus Hvis I konstaterer lus eller luseæg på jeres barn, skal I starte en lusebehandling inden barnet kommer i skole. Vi anmoder om, at I kontakter skolen på tlf Information vedr. hvilke børn, der har lus, videreformidles naturligvis ikke. Derefter vil skolen orientere samtlige hjem i klassen med den hensigt at undgå spredning.

14 Principper vedr. elevers benyttelse af mobiltelefoner Mobilkommunikation må på ingen måde anvendes til chikanerende formål. Mobiltelefoner må aldrig være tændte i undervisningstiden, medmindre andet er aftalt med læreren. I forbindelse med særlige aktiviteter - lejrskoler, skolerejser, ekskursioner m.v. - fastlægger deltagende lærere regler for brugen af mobiltelefoner. Mobiltelefoner må aldrig medbringes i idrætslokalernes omklædningsrum. Skolen har intet ansvar for de på skolen medbragte mobiltelefoner. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning PPR i Vesthimmerlands kommune har tilknyttet følgende faglige medarbejdere: psykologer, talepædagog, specialundervisnings-konsulent og ergoterapeut. PPR-medarbejderne beskæftiger sig alle med rådgivning og vejledning til elever, forældre og personale vedrørende læring, udvikling og trivsel - undervisning og opdragelse. Forældre og børn samt skolens pædagogiske personale kan henvende sig gennem skolens kontor eller til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning på Rådhuset (tlf ) for at komme i kontakt med PPR-medarbejderne. Ved Løgstør Skole varetages PPR arbejdet af: Skolepsykolog Else Holck tlf Læsekonsulent Karen Kjeldal tlf Talepædagog Lis Rith Djørup tlf (træffes efter aftale) Socialrådgivere Vesthimmerlands Kommune har tilknyttet flere socialrådgivere. I enkeltsituationer arbejder skolen i tæt samarbejde med kommunens socialrådgivere. Hvis forældre har behov for at tale med en socialrådgiver, kan henvendelse ske direkte til kommunens socialrådgivere på tlf

15 Ordensregler Rammer, hvor forældre, elever og lærere tilstræber at skabe det bedst mulige arbejdsklima, således at skolen kan være i stand til at opfylde sit formål - samt være et rart sted at være for alle. A: Lovmæssige regler 1. Der må i skolen være arbejdsro og god orden, således at samværet på skolen bliver præget af tryghed og gensidig tillid. 2. Elever skal efter bedste evne udføre det arbejde, lærerne pålægger dem som led i undervisningen og i øvrigt følge de anvisninger, der gives. 3. Hvis elever har forsømt, skal have fri, eller kommer for sent, skal forældrene give besked til klasselæreren via Intra eller evt. give eleven en seddel med. B: Generelle regler 1. På skolen skal eleverne vise hensyn. 2. Gældende husregler for de enkelte fløje skal respekteres. 3. Eleverne skal udvise en respektabel adfærd overfor hinanden. Det gælder også indenfor de elektroniske medier. 4. Skolens materiale og inventar skal behandles på forsvarlig måde, og bevidst beskadigelse af skolens ejendele medfører erstatningsansvar. 5. Eleverne skal medvirke til, at der altid er rent og pænt i lokalerne, på gange, på toiletter og på legepladserne. Efter sidste time skal stolene sættes op. 6. Eleverne skal være på skolen i skoletiden, medmindre anden tilladelse foreligger årgang må forlade skolen i planlagte mellemtimer. 7. Cykler stilles på parkeringspladserne - dette gælder også udenfor skoletid. C: Skolens sanktionsmuligheder 1. Retter eleverne sig ikke efter de regler, der gælder på skolen, kan det få følgende konse kvenser: 2. Tilrettevisning og advarsel. 3. Eftersidning. 4. Overførsel til en parallelklasse. 5. Overførsel til en klasse på et tilsvarende klassetrin ved en anden skole i kommunen. D: Ved grovere forseelser 1. Udelukkelse fra almindelig undervisning i op til 1 uge. 2. Varig overflyttelse til en parallelklasse på skolen. 3. Overflyttelse til anden skole i kommunen. De involverede parter kontaktes altid. SSP (socialforvaltning - skole - politi) kan evt. inddrages. E: Inddragelse af private genstande Private genstande kan tilbageholdes, hvis en elev overtræder skolens principper for medbringelse og anvendelse af sådanne genstande i skoletiden. F: Procedure ved fravær 1. Klasselæreren fører dagligt forsømmelsesprotokol. 2. Faglærere registrerer fravær ved timens begyndelse i henhold til holdliste. 3. Fravær meddeles til klasselæreren. 4. Skolen meddeler ulovligt fravær til forældre. Forældre, elever og skolen har ansvaret for, at ordensreglerne overholdes.

16 Fritidsordningen Bøgen Ledelse Bøgens leder: Susanne Kollerup Nielsen Souschef: Susanne Sørensen Klasserepræsentanter i skolefritidsordningen På det første forældremøde i bh.kl klasse vælges en forældrerepræsentant til at indgå i skolefritidsordningens trivselsråd. Formål Hensigten med arbejdet i fritidsordningerne er med udgangspunkt i et tillidsforhold mellem børn, voksne samt personale at: skabe et tæt samarbejde med forældrene om barnet, således at SFO kan være et supplement til hjemmet. Bøgen indleder samarbejdet med forældrene med individuelle forældresamtaler. Desuden afholdes der skole-hjem samtaler i de enkelte klasser, hvor primærpædagogen deltager. Der er mulighed for daglige samtaler. Fremmødet er kontrolleret. samarbejde med skolens undervisningspersonale om barnet. Personalet i SFO og lærerne orienterer hinanden gensidigt om aktiviteterne i SFO og undervisningen (se hjemmesiden). skabe tryghed for barnet i skolefritidsordningerne. være opmærksomme på, at børn er individuelle personer, hvilket der skal være plads til. Personalet i SFO tager sig tid til en snak med det enkelte barn og tager hensyn til det enkelte barns ønsker og aktiviteter. Der bliver taget hensyn til barnets daglige behov for aktiviteter - herunder behov for leg - behov for sig selv - behov for at være sammen med jævnaldrende i fælles aktiviteter osv. Hele arbejdsformen tager udgangspunkt i det enkelte barns trivsel og fællesskab. barnet får mulighed for at udvikle sig motorisk og socialt. Det sker gennem leg - de daglige aktiviteter - i stillerummet - på legepladsen og i dagligt samvær med andre børn og voksne. stimulere barnets fantasi. Børnene bliver tilbudt et stort spektrum af aktivitetsmuligheder - leg med computer - spil - læsning - teater - samt andre krævende aktiviteter. lære barnet selvstændighed herunder at tage ansvar for egne handlinger give barnet oplevelser i naturen samt oplevelser indenfor det kulturelle i lokalområdet. styrke barnets positive sider, så der skabes glade børn. give barnet psykiske og fysiske udviklingsmuligheder gennem leg, sport og samvær med

17 Praktiske oplysninger Forældrene informeres om aktiviteter, praktiske ting m.v. blandt andet gennem fritidsordningens aviser samt ved opslag. Der afholdes 1-2 forældrearrangementer om året. Hvis I, som forældre, har behov for en snak om jeres barn/børn, er der altid mulighed for at lave en aftale med barnets primærpædagog. Ture ud af huset Alle spontane ture afsluttes, så alle børn er retur i Bøgen kl. 15. Sygdom/fravær Bøgen orienteres i perioden kl samt i perioden kl frirummet orienteres i perioden kl eller ved henvendelse til Bøgen. Mad og drikke Børnene medbringer selv madpakke og drikkevarer samt frugt eller lignende til mellemmåltider. Der er mulighed for at spise morgenmad i Bøgen indtil kl Legetøj Børnene må gerne have legetøj med - men på eget ansvar. Der kan forekomme nogle situationer, hvor pædagogiske årsager ændrer beslutningen. Beklædning Da vi af hensyn til børnenes sundhed og trivsel bestræber os på at være ude hver dag - uanset vejr - finder vi det hensigtsmæssigt at børnene altid har et sæt regntøj, et sæt skiftetøj, gummistøvler og et par indesko liggende i institutionen (husk navn på). Afhentning Når børnene hentes, bør man drage omsorg for at det legetøj m.v., som børnene beskæftiger sig med, ryddes op af børnene. Husk at sige farvel. Hvis et barn skal med at andet barn hjem efter opholdet i fritidsordningen, skal disse aftaler indgås mindst dagen før. Telefonnumre kan fås i fritidsordningen, hvis ikke der er hemmeligt nummer. Sygdomme I forbindelse med børnesygdomme, hudsygdomme, diarre m.v. vil firtidsordningen gerne orienteres. Personalet har den præcise viden om børnesygdoms inkubationstid og en viden om, hvorvidt et barn med en børnesygdom har tilladelse til at være i fritidsordningen. Skolesundhedsplejersken kan altid kontaktes. I forbindelse med behandling af næseblod, rifter osv. Bruges engangshandsker. Konstaterer vi, at barnet har det alment dårligt, kontaktes forældrene.

18 Medicingivning Børn, der opholder sig i institutionen, er raske og smittefrie, men det vil i visse situationer være nødvendigt, at et barn skal have udleveret medicin. Såfremt der er tale om kronisk sygdom, bør forældrene udlevere medicinen i doseringsæsker til personalet. Hvis SFO skal udlevere medicin, skal der indgås en skriftlig aftale. Optagelse af børn I fritidsordningerne kan der optages børn fra bh. kl. til 3. årgang. Bøgen er primært for elever i bh.kl. og 1. årgang. Frirummet er primært for elever i 2. og 3. årgang. Når der overføres børn fra Bøgen til Frirummet, sker det oftest i hele klasser. Anmodning om optagelse i fritidsordningen skal ske via Vesthimmerlands Kommunes pladsanvisning. Morgenmodul: Eftermiddagsmodul: (fredag dog kun til 15.30) Heldagsmodul: (fredag dog kun til 15.30) Udmeldelse kan ske med en måneds varsel enten d. 1. eller den 15. i måneden. Om Bøgen Åbningstider: På skoledage: samt (fredag lukkes kl ) På skolefridag: (fredag lukkes kl ) Bøgens hverdag: : børnene leger som regel ude : frokost, evt. synger eller læser vi klassevis med en fast voksen : medbragt frugt eller andet i caféform Den øvrige tid bruger vi til leg ude og inde, beskæftigelse såsom male, tegne, sy, træarbejde, lime, klippe, spille, fri leg - og hvad vi ellers kan finde på. Vi går i gymnastiksalen, besøger biblioteket, går ture i skoven og deltager ellers i det lokale kulturliv. I løbet af vinteren tager vi på udflugt m.v.

19 Bøgens personale Leder Susanne Kollerup Nielsen. Souschef Susanne Sørensen. Skolepædagoger: Tina H. Kristensen, Line Breum Larsen, Tanja Donhou, Jane Kjær Nielsen, Zita Pedersen, Maria Stouby og Konni S. Mortensen. Pædagogmedhjælpere: Sanni Vestergaard. Om Frirummet Åbningstider: På skoledage: (fredag lukkes kl ) På skolefridage og skoleferier er alle i Bøgen. Hverdagen i Frirummet Fra kl : børnene kommer fra skole, og vi går ud, hvis vejret tillader det. Børnene tilbydes aktiviteter, som kan være alt fra træværksted, computer, fri leg m.v. Fra kl opholder børnene sig i Bøgen. Mini Bøgen Det forventes, at der på Løgstør Skole etableres en førskolegruppe på max. 15 børn, som er et tilbud til børn, der er indmeldt i skolen og forventes at påbegynde undervisningen i bh.kl. i august Opstart forventes i begyndelsen af I forbindelse med indskrivning vil der fremkomme yderligere information.

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Mosehuset Her er info omkring der vedrører institutionen. Hvis der opstår spørgsmål er alle selvfølgelig velkomne til at rette dem til os, så misforståelser

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Velkomstfolder. Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121

Velkomstfolder. Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121 Velkomstfolder Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121 Legen er en livsvigtig proces for det enkelte menneske. Barndommen er ikke noget, der skal overstås hurtigst

Læs mere

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk 2013 Vildbjerg Skoles SFO Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk Tlf.nr. Susanne 96 28 77 13 Pia 96 28 77 15 Afd. 1 96 28 77 11 Afd. 2 96 28 77 14 SFO leder: Susanne

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Folderen er senest redigeret i august 2010, og det bliver den i takt med at nye tiltag og andre måder udvikles.

Folderen er senest redigeret i august 2010, og det bliver den i takt med at nye tiltag og andre måder udvikles. PARKSKOLENS SFO ØnskeØen Park Allé 2, 7600 Struer Telefon: 97 85 11 52 Velkommen til Parkskolens SFO, ØnskeØen Denne folder er en orientering til børn, forældre, samarbejdsparter og andre interesserede,

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

FAVRSKOV. Principper

FAVRSKOV. Principper FAVRSKOV Principper 01-06-2014 Indhold Faglig fordybelse/lektiecafé... 3 Understøttende undervisning (UU)... 4 Holddannelse.... 5 Elevers brug af mobiltelefon og tablets på Lilleåskolen.... 6 Trivselspolitik

Læs mere

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 2010 1 Velkommen til Virum Skoles SFO Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til skolefritidsordningen. Vi håber, at den må være med til at besvare nogle

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Hvad siger loven? Formelle bestemmelser om skole-hjemsamarbejdet Af lektor Jens Peter Christiansen, Læreruddannelsen i Odense, UC Lillebælt

Hvad siger loven? Formelle bestemmelser om skole-hjemsamarbejdet Af lektor Jens Peter Christiansen, Læreruddannelsen i Odense, UC Lillebælt Hvad siger loven? Formelle bestemmelser om skole-hjemsamarbejdet Af lektor Jens Peter Christiansen, Læreruddannelsen i Odense, UC Lillebælt Artiklen gennemgår i kort form, hvordan samarbejdet mellem skole

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams SFO-leder: Søren Toft Jepsen Lærer i indskolingen: Lene Juul Kejser Mortensen Souschef:

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

7.X på Aars Skole 2013/2014

7.X på Aars Skole 2013/2014 7.X på Aars Skole 2013/2014 Skolens kontakt informationer Aars skole Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf: 99 66 88 05 Skoleleder: Søren Toft Mølgaard Tlf:

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B Hjemområde B Velkommen til hjemområde B I denne folder kan I læse lidt om hverdagen i hjemområde B, vores tanker om læring, vores struktur og organisering. Desuden kan I læse om vores forventninger til

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse 2010 2011 for. SFH Guldminen Eggeslevmagle skole Skolevej 8 4230 Skælskør

Mål- og indholdsbeskrivelse 2010 2011 for. SFH Guldminen Eggeslevmagle skole Skolevej 8 4230 Skælskør Mål- og indholdsbeskrivelse 2010 2011 for Eggeslevmagle skole Skolevej 8 4230 Skælskør Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og en fritidsdel. Såvel undervisning som fritid

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger.

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. Velkomstfolder VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. ÅBNINGSTIDER Mandag torsdag kl. 6.15 16.45 Fredag lukker

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

Førskolegruppe. Hammerum Friskole

Førskolegruppe. Hammerum Friskole Førskolegruppe Hammerum Friskole Opstart 4. maj 2015 1 Førskolegruppe på Hammerum Friskole Vi ønsker at give børnene en god overgang fra børnehavebarn til skolebarn på Hammerum Friskole. Derfor vil vi

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE Indhold: - Efterskolens værdigrundlag - Efterskolens formål - Efterskolens historie - Ansøgning om optagelse - Anmodning om skoleudtalelse - Oplysningsseddel ang. medbragt

Læs mere

9.x Aars Skole 2013/14

9.x Aars Skole 2013/14 9.x Aars Skole 2013/14 Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender (HST) Tlf: 99 66 88 05 E mail: hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

. Revideret juni 2010

. Revideret juni 2010 . Revideret juni 2010 Mobiltelefoner: For bh.kl. - 4.kl.: Mobiltelefonen skal være slukket og gemt væk i skoletiden med mindre den indgår som et led i undervisningen efter personalets anvisninger. Inden

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Personale: Fysiske rammer: Åbningstider: Vigtige telefonnumre:

Personale: Fysiske rammer: Åbningstider: Vigtige telefonnumre: Dus-folder 2014/15 Byplanvejens Skole, Byplanvej 2, 9210 Aalborg SØ Skole 99 82 47 70 DUS 99 82 47 80 www.byplanvejensskole.dk byplanvejensskole@aalborg.dk VELKOMMEN I DUS på Byplanvejens Skole 2014 /

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27 Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen,

Læs mere

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagervej 99 8700 Horsens Tlf. 76 29 33 50 Velkommen SFO Delfinen er en funktionsopdelt skolefritidsordning, der er en del af Bankagerskolen.

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

Hvordan er det nu med...

Hvordan er det nu med... Hvordan er det nu med... Ansvar og erstatning Hvis en elev ødelægger ting på skolen bøger, ruder m.v. - sender skolen en regning over det ødelagte til hjemmet, hvis det skønnes, at eleven er ansvarlig,

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring.

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet - Et undervisningstilbud på Broskolen afd. Bøgehøj. - Formål Hvis en elev i en periode har brug for særlig opmærksomhed og støtte, er der mulighed

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER Det tilstræbes, at klasserne bliver så velfungerende som muligt til gavn for det enkelte barn og klassen. Der er indgået samarbejdsaftale mellem dagsinstitutioner

Læs mere

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution - sådan samarbejder børnehuse, BFO og skole om kontinuitet og sammenhæng ved barnets overgange mellem hjem, institutioner og skole FORMÅLET

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skolens navn: Gjern Skole. Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning:

Kvalitetsrapport. Skolens navn: Gjern Skole. Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens navn: Gjern Skole Kvalitetsrapport Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Gjern skoles mål: at skolen udvikler sig i et demokratisk forum af elever, lærere og forældre. at eleverne

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Skolens målsætning: Årsrapport 2011

Skolens målsætning: Årsrapport 2011 Præsentation af Løkkemarkskolen Skolestart På indskrivningsdagen er skolelederen, SFO-lederen og BH.-klasselederen tilstede. Indskrivningsdagen afholdes som et arrangement, hvor skolen præsenteres. Børnene

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

BØRNEHAVEN KRIDTHUSET 2011....en tryg hverdag for dit barn

BØRNEHAVEN KRIDTHUSET 2011....en tryg hverdag for dit barn BØRNEHAVEN KRIDTHUSET 2011...en tryg hverdag for dit barn Limfjordsvej 2 9670 Løgstør T: 99 66 90 70 E: bh@kridt-huset.dk W: www.kridt-huset.dk Velkommen i Børnehaven Kridthuset Børnehaven Kridthuset er

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Evakueringsplan. for Lindegårdsskolen. ved stærk storm eller orkan

Evakueringsplan. for Lindegårdsskolen. ved stærk storm eller orkan Evakueringsplan for Lindegårdsskolen ved stærk storm eller orkan Senest revideret 20. februar 2007/CH 1 Baggrund Denne plan er udarbejdet som følge af risikoen for, at der opstår konstruktionssvigt på

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14 Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14 SFO s tlf. 44 57 94 96 - bedst mellem kl. 11.00-12.00 Hold øje med informationer fra SFO på intranettets opslagstavle. 1 Indholdsfortegnelse Personalet

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

AFDELINGEN FOR BØRN MED HØRETAB, TALE OG SPROGLIGE VANSKELIGHEDER

AFDELINGEN FOR BØRN MED HØRETAB, TALE OG SPROGLIGE VANSKELIGHEDER januar 2011 AFDELINGEN FOR BØRN MED HØRETAB, TALE OG SPROGLIGE VANSKELIGHEDER RUGVÆNGETS SKOLE 2750 Ballerup januar 2011 VÆRDIER FOR SKOLE-HJEMSAMARBEJDET I høreafdelingen pa vægter vi værdier som tillid,

Læs mere