Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co."

Transkript

1 Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co.

2 Koncernberetning 1 Forord 2 Hoved- og nøgletal 3 Hovedpunkter 4 Vores virksomheder 6 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse 9 Pengestrømme 10 Balance 11 Forventninger 12 Bestyrelse og direktion 14 Investorinformation 16 Ledelsesorganer 18 Corporate Governance 19 Regnskabsudarbejdelsen Virksomhederne 20 BioMar 22 Fibertex Personal Care 24 Fibertex Nonwovens 26 Grene 28 Hydra-Grene 30 Martin 32 Xergi 33 Andre investeringer Regnskab KONCERNEN 34 Resultatopgørelse 35 Balance 36 Pengestrømsopgørelse 37 Egenkapitalopgørelse 38 Noter MODERSELSKABET 59 Resultatopgørelse 60 Balance 61 Pengestrømsopgørelse 62 Egenkapitalopgørelse 63 Noter 72 Anvendt regnskabspraksis Påtegninger 78 Ledelsespåtegning 79 Den uafhængige revisors påtegning

3 Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen Markant operationel fremgang 2011 var et godt år, hvor Schouw & Co. leverede en solid fremgang. Vi oplevede en god udvikling i porteføljevirksomhedernes drift og skabte for første gang i virksomhedens historie et operationelt resultat (EBITDA) på over en milliard kroner. Det er en udvikling, vi er meget tilfredse med. Igennem de seneste år er der i alle vores virksomheder arbejdet målrettet på at skabe fremgang og at styrke markedspositionerne. Det er positivt at se resultatet af de store investeringer og det hårde arbejde, som både ledelser og vores mange medarbejdere har lagt for dagen. I Schouw & Co. fokuserer vi på tre nøgleelementer, nemlig at sikre en lønsom vækst, en effektiv anvendelse af kapitalen, samt løbende at investere i fremtidssikring af virksomhedernes strategiske fundament. Uden fokus på alle tre elementer skaber man ikke en langsigtet lønsom virksomhed. En af vores kerneværdier er at holde konstant fokus på aldrig at glemme vigtigheden af enøren hverken i salgsprisen, i indkøbet eller i samtlige forretningsprocesser, og det har i 2011 været med til at sikre en markant fremgang i profitabiliteten. Vores virksomheder har styrket det strategiske fundament og samtidig tilpasset omkostningsniveauet, og de står godt rustet til fortsat fremgang. Den globale økonomiske situation giver dog anledning til nøje opmærksomhed, og vi er klar til at agere konsekvent og hurtigt, hvis situationen ikke udvikler sig som forventet. Schouw & Co. forventer at skabe et betydeligt cash flow de kommende år. Derfor står vi stærkt til at kunne udnytte de muligheder, der fremover måtte opstå på vores markeder. Vi forventer, at 2012 bliver endnu et år, hvor Schouw & Co. fortsætter den gode udvikling og øger indtjeningen. Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen Som økonomisk bevidst og miljømæssig ansvarlig virksomhed har Schouw & Co. valgt ikke at trykke og udsende en traditionel årsrapport i Vi har i år suppleret den egentlige årsrapport med et aktionærmagasin, og denne års rapport kan derfor med fordel ses i sammenhæng med aktionærmagasinet, som udkommer for første gang i 2012 samtidig med årsrapporten. Årsrapporten indeholder fuldstændige regnskabsmæssige informationer og en komplet ledelsesberetning, mens artiklerne i aktionærmagasinet uddyber med beskrivelser af de muligheder og udfordringer, som virksomhederne står overfor. Aktionærmagasinet er tilgængeligt såvel på tryk som i elektronisk form på 1

4 Hoved- og nøgletal koncernoversigt (mio. kr.) Nettoomsætning , , , , ,3 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 1.049,3 752,8 587,9 756,5 764,3 EBIT før nedskrivning af goodwill 653,1 368,6 192,4 337,6 438,8 Resultat af primær drift (EBIT) 646,3 368,6 190,0 124,4 438,8 Resultat efter skat fra associerede virksomheder (26,0) (0,6) (11,4) 4,0 (3,0) Resultat ved afhændelse af virksomhedsandele 1,9 1,1 0,0 21,4 0,0 Værdiregulering af finansielle investeringer 1) (556,2) (518,1) 40,6 (871,5) 1.466,8 Nettofinansiering ex. værdiregulering af fin. investeringer (107,2) (92,2) (117,7) (143,5) (136,5) Resultat før skat (41,2) (241,2) 101,5 (865,2) 1.766,1 Skat af årets resultat (30,8) 114,6 (28,5) (38,3) (102,4) Resultat af fortsættende aktiviteter (72,0) (126,6) 73,0 (903,5) 1.663,7 Resultat af ophørende aktiviteter 0,0 166,8 77,9 0,1 19,5 Årets resultat (72,0) 40,2 150,9 (903,4) 1.683,2 Aktionærer i Schouw & Co.'s andel af egenkapitalen 4.196, , , , ,4 Minoritetsinteresser 33,9 3,5 298,9 220,2 669,1 Egenkapital i alt 4.230, , , , ,5 Balancesum 9.900, , , , ,4 Netto rentebærende gæld (NIBD) 2.744, , , , ,3 Arbejdskapital 2.146, , , , ,4 Regnskabsrelaterede nøgletal Gennemsnitligt antal medarbejdere Pengestrøm fra drift 418,8 444, ,2 273,0 281,4 Investeringer i materielle aktiver 564,4 472,3 208,4 335,2 308,8 Afskrivninger på materielle aktiver 324,6 318,3 322,2 328,0 300,5 Egenkapitalforrentning (%) (1,7) (0,5) 2,5 (19,1) 39,2 Forrentning af investeret kapital (ROIC %) 13,8 9,8 5,8 7,3 10,4 Egenkapitalandel (%) 42,7 49,4 49,2 45,6 54,7 EBITDA-margin (%) 8,8 8,0 7,0 7,7 9,4 EBIT-margin (%) 5,4 3,9 2,3 1,3 5,4 NIBD/EBITDA 2,6 2,9 3,9 4,0 3,5 Aktierelaterede nøgletal 2) Resultat i kr. pr. aktie (a 10 kr.) (3,07) (0,97) 4,43 (35,34) 70,74 Udbytte i kr. pr. aktie (a 10 kr.) 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Indre værdi i kr. pr. aktie (a 10 kr.) 178,62 183,93 177,15 168,25 215,42 Ultimokurs pr. aktie (a 10 kr.) 92,50 133,50 94,45 76,21 220,70 Kurs/indre værdi 0,52 0,73 0,53 0,45 1,02 Markedsværdi 3) 2.173, , , , ,3 Nøgletal er beregnet i henhold til Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og nøgletal ) Værdiregulering omfatter kursregulering og udbytter af beholdningen af aktier i Vestas og Lerøy. 2) Aktierelaterede nøgletal er tilrettet den i 2008 gennemførte fondsaktieemission. 3) Markedsværdien er opgjort ekskl. beholdningen af egne aktier. 2

5 Vækst i omsætning og driftsindtjening 2011 blev et godt år 2011 n 2011 blev et år med stor fremgang i omsætningen og endnu større fremgang i driftsindtjeningen. n I maj måned overtog Fibertex Nonwovens den franske virksomhed Tharreau Industries og løftede dermed omsætningen betydeligt. n Som følge af den øgede aktivitet og køb af Tharreau Industries steg bindingen i arbejdskapital med 33%. n Finansielle investeringer i Vestas og Lerøy påvirkede negativt med samlet 556 mio. kr. n Den netto rentebærende gæld steg med 578 mio. kr., men forholdet til EBITDA blev forbedret til 2,6x n Fremgangen i både omsætning og indtjening forventes at fortsætte i 2012 på trods af den generelle uro omkring den globale økonomi. n Samlet forventer Schouw & Co. i 2012 en omsætning på 12,5-13,0 mia. kr. (mod 11,9 mia. kr. i 2011) og et EBIT i intervallet mio. kr. (mod 646 mio. kr. i 2011). BioMar n De solgte mængder steg med 26%, omsætningen med 34% og EBIT med 81%. Fremgangen skyldes primært Norge og Chile. Fibertex Personal Care n Omsætningen steg grundet højere råvarepriser, men indtjeningen faldt bl.a. grundet lavere afsætning i Europa i 1. halvår. Fibertex Nonwovens n Opkøbet af Tharreau Industries løftede omsætningen, men stigende råvarepriser og lav aktivitet i bilindustrien medførte negativ EBIT. Grene n Omsætningen steg med 6% og EBIT med 80% efter fremgang og effektiviseringer i Danmark, Polen og Norge. Hydra-Grene n 19% omsætningsvækst grundet øget salg til OEM og eftermarkedet. EBIT-marginen øget til 15%. Martin n Høj vækst i USA og Europa øgede omsætningen med 20%. Stor EBIT-forbedring, men fortsat betydeligt forbedringspotentiale. Vækst i omsætningen Vækst i EBIT Netto rentebærende gæld/ EBITDA 1 kr. i øget udbytte pr. aktie 26% 75% 2,6x 4 kr. 3

6 Vores virksomheder BioMar Fibertex Personal Care Fibertex Nonwovens Grene FAKTA BioMar er verdens tredjestørste producent af kvalitetsfoder til industrialiseret fiskeopdræt. Hovedområderne er foder til laks og ørred samt til guldbars (havaborre) og havbars. GEOGRAFI BioMar har hovedkontor i Aarhus og produktion i Norge, Skotland, Danmark, Frankrig, Spanien, Grækenland og Chile. MARKEDER Primære markeder i Europa og Sydamerika. EJERSKAB Delvist overtaget i 2005, da Schouw & Co. købte 68,8% af aktierne i det dengang børsnoterede BioMar. I 2008 blev Bio- Mar en 100% ejet dattervirksomhed gennem en fusionsproces. FAKTA Fibertex Personal Care er blandt verdens fem største producenter af spunbond/spunmelt nonwovens til hygiejneindustrien, primært babybleer, hygiejnebind og inkontinensprodukter. GEOGRAFI Hovedkontor i Aalborg. Produktion i Danmark og Malaysia samt printfaciliteter i Tyskland. MARKEDER Primære markeder i Europa og Sydøstasien. EJERSKAB Fibertex blev etableret i 1968 og overtaget af Schouw & Co. i marts Personal Care aktiviteterne har siden 1998 været en del af Fibertex, men blev primo 2011 spaltet ud som en selvstændig porteføljevirksomhed direkte under Schouw & Co. FAKTA Fibertex Nonwovens er blandt Europas førende producenter af nonwovens, dvs. ikkevævede tekstiler, der anvendes inden for en lang række industrielle produktområder. GEOGRAFI Hovedkontor i Aalborg. Produktion i Danmark, Frankrig, Tjekkiet og Sydafrika. MARKEDER Primære markeder i Europa, sekundære i Afrika og Nordamerika. EJERSKAB Fibertex blev etableret i 1968 og overtaget af Schouw & Co. i marts FAKTA Grene er en logistik- og handelsvirksomhed, der opererer inden for salg af reservedele og tilbehør til landbruget samt salg, service og projekter til industrien. GEOGRAFI Hovedkontor i Skjern. Centrallagre i Danmark, Polen og Rusland. MARKEDER Primære markeder i Danmark og det øvrige Norden samt Polen, Rusland og Baltikum. EJERSKAB Grene blev grundlagt i 1915 og overtaget af Schouw & Co. i personalcare.com Omsætning i mio. kr

7 Øvrige investeringer Hydra-Grene FAKTA Hydra-Grene er en specialiseret handels- og ingeniørvirksomhed med kerneområderne handel, produktion og knowhow inden for hydrauliske komponenter og systemer til industrien. GEOGRAFI Hovedkontor i Skjern. Produktion i Danmark og Kina. MARKEDER Primære markeder i Danmark og det øvrige Europa samt Asien. EJERSKAB Hydra- Grene har siden 1974 været et selvstændigt selskab under Grene, og i 2009 blev Hydra-Grene spaltet ud fra Grene som en selvstændig porteføljevirksomhed direkte under Schouw & Co. Martin FAKTA Martin er verdens førende producent af computerstyret effektlys, der afsættes til underholdnings- og oplevelsesindustrien over det meste af verden. Martin er endvidere en betydende producent af røgmaskiner. GEOGRAFI Hovedkontor i Aarhus og produktion i Danmark, England og Kina. MARKEDER Primære markeder i Europa, Nordamerika og Asien. EJERSKAB Schouw & Co. har været hovedaktionær i Martin siden 1999 og har siden 2001 ejet virksomheden 100%. Xergi FAKTA Xergi er en førende leverandør af nøglefærdige biogasanlæg. Kerneforretningen omfatter teknologiudvikling, design, installation samt drift og vedligeholdelse af de nøglefærdige anlæg. GEOGRAFI Hovedkontor i Støvring ved Aalborg. MARKEDER Primære markeder i Europa og USA. EJERSKAB Xergi har siden 2004 været fifty/ fifty ejet af Schouw & Co. og Dalgasgroup (Hedeselskabet). Finansielle investeringer Schouw & Co. ejer en beholdning af aktier, der ikke betragtes som en langsigtet strategisk post. Beholdningen består af 4 mio. stk. aktier i Vestas Wind Systems og 1 mio. stk. aktier i den norske fiskeopdrætsvirksomhed Lerøy Seafood Group. De finansielle investeringer indgår i regnskabet under værdipapirer og havde ultimo 2011 en regnskabsmæssig værdi på 329 mio. kr. Incuba Schouw & Co. ejer 49% af Incuba A/S, som er et udviklings- og ventureselskab, der understøtter iværksættermiljøer og medvirker til aktive investeringer i nye virksomheder. Incuba indgår som en associeret virksomhed og havde ultimo 2011 en regnskabsmæssig værdi på 31 mio. kr. Ejendomme Ud over porteføljevirksomhedernes egne driftsrelaterede ejendomme ejer moderselskabet Schouw & Co. direkte to ejendomme. Ejendommene er bogført under materielle anlægsaktiver og havde ultimo 2011 en regnskabsmæssig værdi på 85 mio. kr Sammenhængen til koncern omsætningen fremgår af note 1. 5

8 Ledelsesberetning De vigtigste begivenheder 2011 blev samlet set et godt år for Schouw & Co. koncernens virksomheder. Året bød ganske vist på en række udfordringer, men gennemgående blev de håndteret tilfredsstillende, så koncernen kunne øge den samlede omsætning med 26%, mens resultatet af primær drift (EBIT) blev øget med hele 75%. Den store omsætningsfremgang viser, at den overvejende del af koncernens aktiviteter ikke umiddelbart har været så følsomme over for den generelle økonomiske afmatning. Koncernens virksomheder har kunnet tilpasse omkostninger, kapacitet og indsatsområder, så de svarer til markedets efterspørgsel, og virksomhederne har derved skabt en stærk platform for lønsom vækst. BioMar var isoleret set den største bidragyder til årets fremgang i både omsætning og indtjening. Omsætningen steg betydeligt, primært som følge af øgede mængder i Norge og Chile, og sammen med bl.a. en stram omkostningsstyring gav det anledning til endnu større resultatfremgang. Årets EBIT blev således betydeligt bedre end det senest meddelte forventningsinterval, der blev givet i forbindelse med delårsrapporten for 3. kvartal Fibertex Personal Care havde i 2011 en omsætningsmæssig fremgang, der var drevet af højere salgspriser som følge af øgede råvarepriser, mens de afsatte mængder blev reduceret. Årets EBIT faldt i forhold til året før, primært forårsaget af lavere afsatte mængder i Europa i 1. halvår af 2011, men resultatet er trods tilbagegangen stadig på et højt niveau og ligger i den øverste del af det senest udmeldte forventningsinterval. Fibertex Nonwovens øgede omsætningen væsentligt i 2011 gennem købet af den franske nonwovensproducent Tharreau Industries. Årets EBIT blev imidlertid påvirket negativt af råvarepriserne, som gennem årets første halvdel blev stærkt forøget, og af reduceret efterspørgsel i årets sidste halvdel fra de kundesegmenter, som er følsomme over for den aktuelle økonomiske afmatning i Europa. Årets EBIT ligger inden for rammerne af det senest udmeldte forventningsinterval, men resultatet levede ikke op til de oprindelige forventninger, og det vurderes ikke at afspejle indtjeningspotentialet i Fibertex Nonwovens. Grene har i 2011 haft en omsætningsfremgang, som er bredt funderet med en positiv udvikling i alle de lande, hvor virksomheden opererer. Ud over den direkte effekt af den øgede omsætning blev indtjeningen yderligere styrket gennem stram omkostningsstyring og en række gennemførte effektiviseringer. Årets EBIT blev derved væsentligt bedre end de oprindelige forventninger fra årets start, og samtidigt bedre end den senest udmeldte forventning. Hydra-Grene havde i 2011 en væsentlig omsætningsfremgang som følge af øget afsætning til OEM og eftermarkedet, mens afsætningen til vindmølleindustrien var nogenlunde på niveau med året før. Årets indtjening fulgte den positive omsætningsudvikling, og EBIT blev lidt bedre end det senest udmeldte forventningsinterval. Martin er den virksomhed i koncernen, som har været hårdest ramt af den økonomiske afmatning, men 2011 blev resultatmæssigt kendetegnet ved kvartalsvise kontinuerlige forbedringer, og årets sidste to kvartaler var overskudsgivende på den primære drift. Martin havde i 2011 en væsentlig omsætningsfremgang, som var geografisk bredt funderet med øget forretningsvolumen i såvel USA som i Europa. Den positive omsætningsudvikling blev støttet af en øget dækningsgrad, samtidig med at de faste omkostninger blev holdt på samme niveau som i Årets EBIT blev derved et beskedent overskud, hvilket var lidt bedre end toppen af det senest udmeldte forventningsinterval, og en markant fremgang i forhold til året før. Den 50% ejede virksomhed Xergi kunne i 2011 ikke helt leve op til de forventninger, der var ved årets start, primært grundet forsinkede og udskudte projekter, ligesom resultatet i den associerede virksomhed Incuba blev negativt grundet tab på ventureaktiviteterne. Endelig har de betydelige urealiserede kursreguleringer på koncernens finansielle investeringer påvirket de finansielle poster negativt. Koncernens udvikling I 2010 begyndte Fibertex at forberede en spaltning af virksomhedens to overordnede forretningsområder, og med virkning fra 1. januar 2011 blev adskillelsen af Fibertex Personal Care og Fibertex Nonwovens gennemført med henblik på at sikre en fortsat optimal udvikling af begge virksomheder. I marts 2011 indgik Fibertex Nonwovens aftale med hovedaktionæren i Tharreau Industries om køb af 85,27% af aktierne i virksomheden. Købet blev endeligt gennemført i maj Efterfølgende er ejerandelen øget til 89,64%, og virksomheden har 6

9 fra starten af 2012 skiftet navn til Fibertex Nonwovens. I 2009 identificerede koncernen nogle tydelige vækstmuligheder inden for udvalgte områder, og koncernen igangsatte derfor betydelige udbygninger af produktionskapaciteten hos BioMar i Norge og hos Fibertex Personal Care i Malaysia. Begge udvidelser blev gennemført som planlagt, således at udbygningen hos BioMar, der også omfatter et udbygget logistiksystem, kunne ibrugtages inden højsæsonens start i eftersommeren 2011, mens udbygningen hos Fibertex Personal Care kunne ibrugtages ved udgangen af Efter udgangen af 2011 har Grene gennemført en spaltning af Grene i Polen til to enheder med ansvar for henholdsvis engros- og detailhandel, og det er forventningen, at spaltningen vil styrke indsatsen på begge områder. Herudover er der i 2011 i alle virksomhederne igangsat initiativer i mindre skala med henblik på at skabe lønsom vækst. Det gælder eksempelvis udbygning og automatisering af lagerfaciliteter hos Grene, systemudvikling og geografisk ekspansion hos Hydra-Grene samt strukturoptimering og teknologiudvikling hos Martin. Særlige risici Schouw & Co. er et industrikonglomerat, som har sine aktiviteter fordelt på en række forskellige forretningsområder og en beholdning af værdipapirer. Koncernen opnår gennem diversificeringen en spredning af den sædvanlige forretningsmæssige risiko, der knytter sig til de enkelte forretningsområder. Flere af koncernens forretningsområder er dog afhængige af bestemte råvarer og dermed følsomme over for større udsving i råvarepriser. Det gælder specielt BioMar og de to Fibertex-virksomheder. For alle virksomheder i koncernen gælder det endvidere, at den økonomiske afmatning fortsat giver en generelt øget usikkerhed omkring debitorer. Alle koncernens virksomheder tillægger opfølgning på debitorer stor opmærksomhed. Koncernens debitortilgodehavender er kun i begrænset omfang forsikret mod tab. Moderselskabet og de enkelte virksomheder i koncernen har en rentebærende gæld, hvoraf en del er af kortere løbetid og en del med variabel rente, med deraf følgende sædvanlig risiko. Schouw & Co. lægger vægt på, at koncernens aktiver er forsvarligt værdiansat, og at ingen enkeltvirksomhed må kunne bringe den samlede koncern i fare. Koncernen har den største del af sine aktiver placeret i Danmark og det øvrige Europa. Koncernen har dog også betydelige aktiver placeret uden for Europa, først og fremmest i Malaysia og Chile. Koncernens aktiver vurderes i øvrigt at være forsikrede i sædvanligt omfang. Efterfølgende begivenheder Schouw & Co. er ikke bekendt med hændelser, indtruffet efter den 31. december 2011, som forventes at have væsentlig betydning for koncernens finansielle stilling eller fremtidsudsigter ud over det, som fremgår af nærværende årsrapport. 7

10 Resultatopgørelse og pengestrømme Omsætning Koncernomsætningen steg med mio. kr. fra mio. kr. i 2010 til mio. kr. i Koncernens køb af virksomheder bidrager til koncernomsætningen med 280 mio. kr. Korrigeret for tilkøbt omsætning har den organiske vækst udgjort mio. kr., svarende til en stigning på 23%. Fremgangen er bredt funderet i alle koncernens forretningsområder, men især BioMar har bidraget positivt med en vækst i omsætningen på 34% og står dermed for 84% af den organiske vækst. Ved indregning af udenlandske enheder i koncernomsætningen har ændringer i valutakurser ikke haft nævneværdig påvirkning i Herudover har salgspriser, der er tæt eller kontraktligt forbundet med råvarepriser, påvirket omsætningen positivt på grund af højere råvarepriser i BioMar og i Fibertex-virksomhederne. Resultat af primær drift Resultat af primær drift (EBIT) udgør 646 mio. kr. i 2011 mod 369 mio. kr. i 2010 og steg således med 277 mio. kr., svarende til en vækst på 75%. Fremgangen hidrører væsentligst fra BioMar, som bidrager med en vækst i indtjeningen på 162 mio. kr. samt fra Martin og Grene, som har opnået en fremgang på henholdsvis 71 mio. kr. og 39 mio. kr. Fibertex Personal Care har realiseret et mindre fald på 12 mio. kr. Resultatandele fra associerede virksomheder Resultatandel fra associerede virksomheder efter skat udgør samlet et underskud på 26 mio. kr. mod et underskud på knap 1 mio. kr. i Den største andel af underskuddet hidrører fra Incuba med 21 mio. kr. forårsaget af tab på ventureaktiviteterne. Fra de øvrige associerede virksomheder er der netto et samlet underskud på 5 mio. kr. bestående af et tab på 6 mio. kr. fra ejerandelen i det associerede selskab Fibertex South Africa og overskud på knap 1 mio. kr. i øvrige. Finansielle poster Koncernens finansielle poster udgør en nettoudgift på 663 mio. kr. mod en nettoudgift på 610 mio. kr. i Finansielle poster er væsentligt påvirket af urealiseret kursregulering af finansielle investeringer i Vestas og Lerøy på i alt 556 mio. kr. mod 518 mio. kr. i Kursreguleringen er i 2011 fordelt med 456 mio. kr. fra Vestas og med 100 mio. kr. fra Lerøy. Opgjort uden kurspåvirkningen fra finansielle investeringer er de finansielle nettoomkostninger i forhold til 2010 øget med 15 mio. kr. til 107 mio. kr. De øgede finansielle nettoomkostninger skyldes primært, at koncernens gennemsnitlige netto rentebærende gæld er øget i forhold til Køb og salg af virksomheder Schouw & Co. koncernen erhvervede primo marts ,27% af aktierne i den børsnoterede franske nonwovensproducent Tharreau Industries for 30 euro pr. aktie, svarende til i alt 253 mio. kr. I forlængelse af dette køb blev der afgivet et pligtmæssigt købstilbud på de resterende aktier på 31,50 euro pr. aktie, hvorefter ejerandelen blev øget til 89,64%. Virksomheden indgik i koncernens regnskab fra primo maj 2011, hvor alle myndighedsgodkendelser faldt på plads. Herudover har koncernen i foråret 2011 gennem Grene købt en mindre virksomhed for 8 mio. kr. Købet omfatter tre butikker i Polen, der er blevet integreret i Grenes polske aktiviteter. Anvendt regnskabspraksis Schouw & Co. har i 2011 implementeret ændringer til eksisterende regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag, herunder IAS 24 og IAS 32. Herudover er der alene foretaget enkelte reklassifika tioner, der kun påvirker præsentationen af enkelte forhold. Ændringerne har ikke påvirket årets resultat eller egenkapital. Anvendt regnskabspraksis er bortset fra ovenstående uændret i forhold til sidste år. 8

11 Selskabsskat Årets resultat før skat udgør et underskud på 41 mio. kr. Skatten af årets resultat udgør en udgift på 31 mio. kr., primært forårsaget af ikke fradragsberettigede omkostninger, hvoraf alene kursregulering af aktierne i Lerøy påvirker med ca. 30 mio. kr. Resultat af ophørende aktiviteter I 2011 har der ikke været ophørende aktiviteter. Den i 2010 indregnede andel hidrørte fra de solgte aktiviteter i den norske opdrætsvirksomhed Sjøtroll Havbruk. Pengestrømsopgørelse Årets pengestrøm fra drift udgør 419 mio. kr. mod 444 mio. kr. i Årets pengestrøm fra drift før ændring i driftskapital er forbedret med 319 mio. kr. til mio. kr. Driftskapitalen er i 2011 forøget med 428 mio. kr., svarende til en stigning på 27%, hvilket er på niveau med væksten i om sætningen. Årets samlede netto pengestrøm anvendt til investeringer er øget fra 484 mio. kr. i 2010 til 803 mio. kr. i Af stigningen på 319 mio. kr. kan 215 mio. kr. henføres til køb af Tharreau Industries, og resten kan primært henføres til investering i materielle aktiver i BioMar og Fibertex Personal Care, der begge færdiggjorde større kapacitetsudvidende anlæg i Investeringer i immaterielle aktiver, der i stort omfang vedrører udviklingsomkostninger i Martin, udgør 56 mio. kr. mod 42 mio. kr. i Da årets pengestrøm fra driften på 419 mio. kr. er 384 mio. kr. mindre end årets samlede investeringer på 803 mio. kr., forklarer det en stor del af stigningen på 612 mio. kr. i den rentebærende gæld. Herudover er der udbetalt udbytte til aktionærerne med 71 mio. kr. samt erhvervet egne aktier for 69 mio. kr. Likvider ultimo, der omfatter bankindeståender, er i 2011 blevet forøget med 90 mio. kr. til i alt 541 mio. kr. En stor del af de likvide midler er af midlertidig karakter ved årets udgang og vil umiddelbart herefter bliver anvendt til betaling af kreditorer. Koncernens kapitalberedskab Den globale økonomiske afmatning har generelt øget opmærksomheden på virksomheders soliditet og kapitalberedskab. I den sammenhæng er det betryggende, at Schouw & Co. koncernen samlet set har en relativ høj soliditet og dermed en afdæmpet finansiel gearing. Investeringer og realiseret vækst har i 2011 medført øget pengebinding i arbejdskapital og forøget den netto rentebærende gæld, men har samtidig resulteret i en væsentlig forøgelse i indtjeningen (EBITDA). Den forøgede indtjening forbedrer koncernens mulighed for at foretage investeringer og evne til at nedbringe gæld samtidig med evne til at udbetale et stabilt udbytte. Koncernens samlede netto rentebærende gæld udgjorde mio. kr. ved udgangen af Den samlede rentebærende gæld udgjorde mio. kr. og er fordelt på 31% med lang løbetid og 69% med kort løbetid. Af den samlede gæld er 81% variabelt forrentet. Valutamæssigt er 27% af gælden optaget i danske kroner, mens 41% er optaget i euro. Den resterende del er optaget i lokale valutaer, der hvor koncernen har væsentlige aktiviteter. Ud over den grundlæggende gode soliditet og et veletableret forhold til koncernens finansielle partnere råder Schouw & Co. yderligere over en særlig likviditetsreserve i form af beholdningen på stk. aktier i Vestas og stk. aktier i Lerøy. 9

12 Balance Udbytte Bestyrelsen i Schouw & Co. indstiller til generalforsamlingen, at selskabet for 2011 udbetaler et udbytte på 4 kr. pr. aktie a nom. 10 kr., svarende til et samlet udbytte på 102 mio. kr. Aktiver Schouw & Co. koncernens samlede balance udgør mio. kr. ved årets udgang mod mio. kr. året før. Stigningen i balancesummen på mio. kr. dækker over flere væsentlige og modsatrettede forhold. Immaterielle aktiver udgør mio. kr., hvilket er 67 mio. højere end året før. Forskellen skyldes primært tilgang af goodwill og andre immaterielle aktiver i forbindelse med købet af Tharreau Industries. Materielle aktiver er i 2011 netto øget med 366 mio. kr., hvor en væsentlig del repræsenterer produktionsanlæg m.v. fra køb af Tharreau Industries. Resten af tilgangen udgøres af produktionsanlæg i BioMar og Fibertex Personal Care. Inden for de øvrige forretningsområder har der netto været afgang på 41 mio. kr., idet afskrivningerne har været større end investeringerne. Under andre langfristede aktiver er investeringer i associerede virksomheder reduceret med 31 mio. kr. fra 94 mio. kr. til 63 mio. kr. primært som følge af underskud. Værdipapirer er reduceret med 571 mio. kr., primært som følge af urealiserede kurstab på aktier i Vestas og Lerøy. Koncernens beholdning af aktier i Vestas faldt med 456 mio. kr., hvorefter værdien ved årets udgang udgør 248 mio. kr. Herudover faldt beholdningen af aktier i Lerøy med 109 mio. kr. Aktierne i Lerøy er indregnet under kortfristede aktiver med en værdi på 81 mio. kr. Langfristede tilgodehavender og udskudte skatteaktiver er øget med 130 mio. kr. til 377 mio. kr. Af langfristede tilgodehavender udgør 126 mio. kr. et investeringsfremmetilskud vedrørende Fibertex Personal Care i Malaysia. Kortfristede aktiver er samlet forøget med 931 mio. kr. Heraf udgør forøgelse af varebeholdninger og tilgodehavender fra salg henholdsvis 351 mio. kr. og 566 mio. kr. De forøgede varebeholdninger og tilgodehavender skal naturligvis ses i lyset af en vækst i koncernomsætningen på 26% samt effekt fra køb af Tharreau Industries. Kortfristede værdipapirer er i 2011 faldet med 109 mio. kr. og omfatter som nævnt aktier i Lerøy. Koncernens likvide beholdninger udgør ved udgangen af 2011 i alt 541 mio. kr., svarende til en stigning på 90 mio. kr. Egenkapital Koncernens egenkapital inklusive minoriteter er i 2011 reduceret netto med 165 mio. kr. Udviklingen i egenkapitalen dækker over flere modsatrettede forhold. Valutakursregulering af udenlandske enheder og tilgang af minoritetsinteresser ved købet af Tharreau Industries har påvirket egenkapitalen positivt med henholdsvis 14 mio. kr. og 30 mio. kr. Herudover har udbetaling af udbytte til aktionærerne samt køb af egne aktier påvirket egenkapitalen negativt med i alt 140 mio. kr. Efter årets underskud på 72 mio. kr. udgør koncernens egenkapital inklusive minoriteter mio. kr. ved udgangen af 2011 mod mio. kr. året før, svarende til en soliditet på henholdsvis 42,7% og 49,4%. Egne aktier Ved udgangen af 2010 ejede Schouw & Co stk. egne aktier, svarende til 6,37% af aktiekapitalen. I 2011 blev der erhvervet yderligere stk. egne aktier til en samlet pris på 76 mio. kr., mens der til brug for koncernens medarbejderaktieordning og optionsprogram blev afhændet stk. egne aktier. Beholdningen af egne aktier udgør herefter stk. ved årets udgang, svarende til 7,88% af aktiekapitalen. Beholdningen er i balancen optaget til 0 kr. Gældsforpligtelser Koncernens samlede forpligtelser er forøget med mio. kr. til mio. kr. ved årets udgang. Heraf udgør rentebærende gæld mio. kr., hvilket er en stigning på 699 mio. kr. i forhold til året før. Leverandørgælden og andre gældsforpligtelser er øget med 365 mio. kr. til mio. kr. ved udgangen af

13 Forventninger Forventninger til fremtiden Schouw & Co. koncernens virksomheder kom samlet set godt igennem 2011 med væsentlig fremgang i både omsætning og resultat af primær drift. Koncernens virksomheder har fastholdt en god konkurrenceevne. Der er foretaget tilpasninger til de forventede markedsforhold, og der er taget mange forretningsmæssige initiativer, som kan danne grundlag for lønsom vækst. Schouw & Co. har stor opmærksomhed rettet mod den uro, der fortsat er omkring økonomien på en lang række markeder, specielt i Europa. Nogle af koncernens virksomheder er meget følsomme over for denne uro, andre er mere robuste. Koncernen fastholder fokus på at optimere de eksisterende aktiviteter og afvikle ikke-strategiske aktiviteter uden tilstrækkelig lønsomhed. Under indtryk af den økonomiske uro er opmærksomheden omkring optimal kapitalanvendelse naturligt skærpet. BioMar forventer i 2012 fortsat vækst på markederne i North Sea regionen (Norge og Skotland) og i Chile, men dog noget mere afdæmpet end i 2011, ligesom der tages forbehold for, at de klimatiske forhold i 2012 ikke kan forudsættes at blive så gunstige, som tilfældet var i I Continental Europe forventes der et nogenlunde stabilt marked, og samlet forventer BioMar således moderat fremgang i omsætning og resultat efter den markante fremgang i Fibertex Personal Care ser i Europa et marked med begrænset vækst og deraf følgende stærk priskonkurrence. I Asien ses et voksende marked, hvor der også er priskonkurrence, men hvor den stigende efterspørgsel løbende absorberer det kraftigt øgede udbud i regionen. Den aktuelle udfordring er at sikre udnyttelse af den forøgede produktionskapacitet på fabrikken i Malaysia i løbet af Fibertex Personal Care forventer at realisere en øget omsætning med et EBIT på niveau med Fibertex Nonwovens forventer et 2012, som fortsat vil være præget af lavkonjunk- tur og udfordrende markedsforhold, men virksomheden vil i 2012 drage fordel af de gennemførte effektiviseringstiltag og øget afsætning af de nye produkter, der er lanceret gennem de seneste år. Fibertex Nonwovens forventer i 2012 en øget omsætning, primært som følge af, at den tilkøbte franske virksomhed i 2012 indgår i hele året, og et EBIT som er væsentligt forbedret i forhold til Grene ser fortsat gode udviklingsmuligheder inden for virksomhedens forretningsområder, således at omsætningen i 2012 kan udvikle sig positivt. Grene står godt rustet til at møde den internationale konkurrence, og forventer derfor at kunne fastholde den gode indtjening med et EBIT på niveau med Hydra-Grene forventer i 2012 at kunne fastholde den gode afsætning til OEMindustrien og til kunderne på eftermarkedet, mens afsætningen til vindmølleindustrien forventes øget. Markedet forventes generelt præget af hård priskonkurrence, samtidigt med at store udsving i efterspørgslen hen over året vil vanskeliggøre omkostningsoptimering. Hydra-Grene forventer derfor i 2012 et EBIT lidt under niveauet i Martin forventer i de kommende år en fortsættelse af den gradvise markedsnormalisering, som viste sig i 2011, men i Europa ventes den aktuelle økonomiske uro umiddelbart at begrænse væksten i Det forventes, at Martin kan øge den i 2011 opnåede omsætning, samtidigt med at indtjeningsevnen fortsat styrkes. Resultatforventningen for øvrige virksomheder omfatter bl.a. Xergi, som i 2012 forventer fremgang i både omsætning og EBIT. Sammenfattende forventer Schouw & Co. at realisere en konsolideret omsætning i 2012 i intervallet 12,5-13,0 mia. kr. Omsætningen kan dog bevæge sig ganske meget som følge af ændringer i råvarepriser uden nødvendigvis at medføre nogen større resultateffekt. Schouw & Co. opererer med et interval for resultatforventningerne i de enkelte virksomheder. Sammenlægning af de enkelte virksomheders resultatforventninger medfører, at den samlede koncern i 2012 forventer et EBIT i intervallet mio. kr., hvilket er en fortsat forbedring efter den væsentlige fremgang i I lighed med tidligere år vil indtjeningen være skævt fordelt hen over året, med den mindste indtjening i 1. kvartal og den højeste indtjening i årets 3. kvartal. Koncernens samlede finansielle poster forventes i 2012 at udgøre en omkostning i størrelsesordenen 120 mio. kr., opgjort uden påvirkninger fra de finansielle investeringer. EBIT EBIT Omsætning Omsætning forventet realiseret forventet realiseret Mio. kr BioMar ca Fibertex Personal Care Fibertex Nonwovens (7) ca Grene ca Hydra-Grene ca Martin ca Øvrige (inkl. elimineringer) (10-20) (15) ca. 25 (7) I ALT Associerede virksomheder m.v. (10) (24) Finansielle investeringer - (556) Øvrige finansielle poster (120) (107) Resultat før skat (41) 11

14 Bestyrelse Formand Jørn Ankær Thomsen Født i 1945, indtrådt i besty relsen i 1982 og på valg i Cand. jur. fra Københavns Universitet, Advokat (H) og partner i advokatfirmaet Gorrissen Federspiel. Medlem af selskabets revisionsudvalg. Ledelseshverv Formand: Aida A/S, Carlsen Byggecenter Løgten A/S, Th. C. Carlsen Løgten A/S, Carlsen Supermarked Løgten A/S, Danish Industrial Equipment A/S, DB 2001 A/S, Den Professionelle Forening Danske Invest Institutioinal, Fibertex Nonwovens A/S, Fibertex Personal Care A/S, F.M.J. A/S, Fåmandsforeningen Danske Invest Institutional, GAM Holding A/S, GAM Wood A/S, Givesco A/S, Investeringsforeningen Danske Invest, Investeringsforeningen Danske Invest Almen Bolig, Investeringsforeningen Danske Invest Select, Kildebjerg Ry A/S, Løgten Midt A/S, Martin Professional A/S, Placeringsforeningen Profil Invest, Schouw & Co. Finans A/S, Specialforeningen Danske Invest, Søndergaard Give A/S. Næstformand: Carletti A/S, P. Grene A/S, Jens Eskildsen og Hustru Mary Antonie Eskildsens Mindefond. Bestyrelsesmedlem: ASM Foods AB (Sverige), BioMar Group A/S, Dan Cake A/S, Danske Invest Management A/S, Develco Products A/S, Ejendomsselskabet Blomstervej 16 A/S, Givesco Bakery A/S, Hydra-Grene A/S, Vestas Wind Systems A/S, Købmand Th. C. Carlsens Mindefond. Direktion: Advokatanpartsselskabet Jørn Ankær Thomsen, Perlusus ApS Aktiebeholdning Beholdningen af aktier i Schouw & Co. udgør stk. Næstformand Erling Eskildsen Født i 1941, indtrådt i bestyrelsen i 1988 og på valg i Direktør i Givesco A/S, der er hovedaktionær i Schouw & Co. Ledelseshverv Formand: Carletti A/S, Dan Cake A/S, Dan Cake Services ApS, Givesco Bakery A/S, Leighton Foods A/S. Bestyrelsesmedlem: Danish Industrial Equipment A/S, Givesco A/S, P. Grene A/S, Hydra-Grene A/S, OK Snacks A/S, Struer Brød A/S, Søndergaard Give A/S. Direktion: Danish Industrial Equipment A/S, Givesco A/S, Søndergaard Give A/S. Aktiebeholdning Beholdningen af aktier i Schouw & Co. udgør stk. Uafhængighed Betragtes ikke som uafhængig grundet tilknytning til hovedaktionæren Givesco A/S og mere end 12 års medlemskab af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlem Niels Kristian Agner Født i 1943, indtrådt i bestyrelsen i 1998 og på valg i Civiløkonom, HA fra Handelshøjskolen i København og professionelt bestyrelsesmedlem. Formand for selskabets revisionsudvalg. Ledelseshverv Formand: G.E.C. Gad A/S, SP Group A/S, SP Moulding A/S. Bestyrelsesmedlem: Dantherm A/S, D.F. Holding, Skive A/S, G.E.C. Gads Forlag A/S. Direktion: Pigro Management ApS Aktiebeholdning Beholdningen af aktier i Schouw & Co. udgør stk. Uafhængighed Betragtes ikke som uafhængig grundet mere end 12 års medlemskab af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlem Erling Lindahl Født i 1945, indtrådt i bestyrelsen i 2000 og på valg i Maskiningeniør fra Sønderborg Teknikum og direktør i Momenta ApS. Medlem af selskabets revisionsudvalg. Ledelseshverv Formand: Incuba Science Park A/S, Kontorhuset Svendborg A/S, Lindl Group A/S, Venti A/S. Bestyrelsesmedlem: Incuba A/S, Incuba Venture I K/S, Lindahl & Co. ApS, Lübker Square K/S, Momenta Invest A/S, Moprre A/S Skandinavisk Båndkompagni A/S. Direktion: BLM Foods ApS, Lindahl & Co. ApS, Lübker Square K/S, Momenta ApS, Momenta Invest A/S, Moprre A/S. Aktiebeholdning Beholdningen af aktier i Schouw & Co. udgør stk. Uafhængighed Betragtes som uafhængig. Uafhængighed Betragtes ikke som uafhængig grundet tilknytning til hovedaktionæren Givesco A/S og tilknytning til en advokatvirksomhed, der er rådgiver for selskabet, samt mere end 12 års medlemskab af bestyrelsen. Oversigten omfatter ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder samt andre væsentlige ledelseshverv. Aktiebeholdning omfatter egne og nærtståendes beholdning af aktier i selskabet. 12

15 Direktion Bestyrelsesmedlem Kjeld Johannesen Født i 1953, indtrådt i bestyrelsen i 2003 og på valg i HD i afsætningsøkonomi fra Handelshøjskolen i København og adm. direktør i Danish Crown. Ledelseshverv Formand: DAT-Schaub A/S, DC France SA, pork division, DC UK Ltd., DC USA Inc., DI s udvalg for erhvervspolitik, KLS Ugglarps AB, Tulip Food Company A/S. Næstformand: Saturn Nordic Holding AB, Slagteriernes Arbejdsgiverforening, Sokolow SA. Bestyrelsesmedlem: DC Trading Japan Ltd., Plumrose USA Inc., Tulip Ltd. Direktion: Danish Crown a.m.b.a., Danish Crown A/S. Aktiebeholdning Beholdningen af aktier i Schouw & Co. udgør stk. Uafhængighed Betragtes som uafhængig. Bestyrelsesmedlem Jørgen Wisborg Født i 1962, indtrådt i bestyrelsen i 2009 og på valg i Cand. merc. fra Handelshøjskolen i Aarhus og adm. direktør i OK a.m.b.a. Ledelseshverv Formand: Danoil Exploration A/S, DK-Benzin A/S, Energidata ApS, Kamstrup A/S, OK Plus A/S og Samfinans A/S. Næstformand: Energi- og olieforum. Bestyrelsesmedlem: Miljøforeningen af Direktion: OK a.m.b.a., Rotensia ApS. Aktiebeholdning Beholdningen af aktier i Schouw & Co. udgør stk. Uafhængighed Betragtes som uafhængig. Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen Født i 1957, tiltrådt i Akademiøkonom fra Niels Brocks Handelsakademi, HD i afsætningsøkonomi fra Handelshøjskolen i København og IEP Insead Executive Programme fra Insead i Frankrig. Ledelseshverv Formand: BioMar Group A/S, Dovista A/S, P. Grene A/S, Hydra-Grene A/S. Næstformand: Fibertex Nonwovens A/S, Fibertex Personal Care A/S, Martin Professional A/S, Xergi A/S. Bestyrelsesmedlem: Aida A/S, DB 2001 A/S, F.M.J. A/S, Incuba A/S, Incuba Komplementar ApS, Købmand Herman Sallings Fond, Schouw & Co. Finans A/S, Tryg A/S, Tryg Forsikring A/S, Tryghedsgruppen SMBA. Direktion: Jens Bjerg Sørensen Datterholding 1 ApS, Jens Bjerg Sørensen Holding ApS, Schouw & Co. Finans A/S. Aktiebeholdning Beholdningen af aktier i Schouw & Co. udgør stk. Direktør Peter Kjær Født i 1956, tiltrådt i Svagstrømsingeniør fra Aarhus Teknikum, HD i afsætningsøkonomi fra Handelshøjskolen i Aarhus og MBA fra IMD i Schweiz. Ledelseshverv Formand: Erhverv Aarhus, Helsingforsgade 25 Aarhus A/S, Østjysk Innovation A/S. Næstformand: Den Gamle By. Bestyrelsesmedlem: DB 2001 A/S, P. Grene A/S, Grene Danmark A/S, Grene Dustrybucja Sp. z o.o. Grene Industri-service A/S, Grene Sp. z o.o., Hydra-Grene A/S, Xergi A/S. Direktion: DB 2001 A/S, Incuba A/S, Incuba Komplementar ApS, Udlejningsselskabet Nordhavnsgade 2-3 st. th. ApS. Aktiebeholdning Beholdningen af aktier i Schouw & Co. udgør stk. 13

16 Investorinformation Kapital- og aktiestruktur Aktieselskabet Schouw & Co. s aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen under fondskode/isin kode DK Selskabets aktiekapital udgør nom kr. fordelt på stk. aktier a nom. 10 kr. Hver aktie har én stemme, således at det samlede antal stemmerettigheder udgør stemmer. Selskabets bestyrelse forholder sig med passende mellemrum til selskabets kapital- og aktiestruktur. Selskabets bestyrelse lægger vægt på at opretholde en god soliditet, som sikrer den nødvendige økonomiske handlefrihed. Ejerbog Selskabets ejerbog føres af: Computershare A/S Kongevejen 418 DK-2840 Holte Aktionærsammensætning Schouw & Co. har ca navnenoterede aktionærer. Heraf er følgende aktionærer optaget i selskabets fortegnelse i henhold til selskabslovens 56. Givesco A/S 28,09% Direktør Svend Hornsylds Legat 14,82% Aktieselskabet Schouw & Co. 7,88% De tre aktionærer Givesco A/S, Direktør Svend Hornsylds Legat og direktør Erling Eskildsen, som ejer 3,94%, betragtes i relation til værdipapirhandelslovens 31 som én aktionær i Schouw & Co. De tre aktionærer besidder tilsammen 46,85% af aktierne i selskabet. Bestyrelsen og direktionen i Schouw & Co. og disses nærtstående havde ved udgangen af 2011 henholdsvis stk. og stk. aktier i selskabet. Egne aktier Ved udgangen af 2011 udgjorde selskabets beholdning af egne aktier stk., svarende til 7,88% af aktiekapitalen. Markedsværdien af egne aktier svarede ved udgangen af 2011 til 186 mio. kr. Egne aktier er i balancen optaget til 0 kr. Kursudvikling Schouw & Co. aktien sluttede året i en pris på 92,50 kr. pr. aktie (ultimo kurs) mod en pris på 133,50 kr. pr. aktie ved udgangen af 2010, svarende til et fald på 30,7%. Den samlede markedsværdi af selskabets noterede aktiekapital udgjorde således ved regnskabsårets udløb mio. kr. mod mio. kr. ved udgangen af Korrigeret for egne aktier udgjorde markedsværdien mio. kr. ved udgangen af Incitamentsprogrammer Schouw & Co. har siden 2003 haft et aktiebaseret incitamentsprogram, omfattende direktionen i Schouw & Co. og ledende medarbejdere i koncernen, herunder direktører i datterselskaber. Under det aktiebaserede incitamentsprogram tildelte Schouw & Co. i marts 2011 direktionen i Schouw & Co., omfattende to personer, i alt stk. optioner samt øvrige ledende medarbejdere, herunder direktører i datterselskaber, omfattende 13 personer, i alt stk. optioner. Optionerne kan udnyttes i en periode på 24 måneder efter offentliggørelsen af Schouw & Co. s årsregnskabsmeddelelse for 2012 til en strike-kurs på 129,60 kr. med tillæg af 4% p.a. fra tildelingstidspunktet til udnyttelsestidspunktet. De overordnede retningslinjer for incitamentsprogrammer, som er godkendt på selskabets generalforsamling, forefindes på selskabets hjemmeside IR-politik Schouw & Co. ønsker at skabe værdi og resultater på niveau med de bedste sammenlignelige virksomheder. Det er selskabets IR-politik løbende at levere troværdig information og at opretholde en professionel dialog med aktionærer og marked, så der skabes grundlag for, at investorer til enhver tid har den nødvendige information til at vurdere koncernens reelle værdier. Schouw & Co. følger de af NASDAQ OMX Copenhagen fastlagte regler for oplysningspligt. Selskabets årsrapporter, delårsrapporter og fondsbørsmeddelelser for de seneste tre år findes på selskabets hjemmeside hvor man også kan tilmelde sig selskabets nyhedsservice. 14

17 Schouw & Co. afholder præsentationer i forbindelse med offentliggørelsen af selskabets årsrapport og halvårsrapport. Disse præsentationer transmitteres som webcast for at sikre, at alle investorer har samme adgang til præsentationerne. Efterfølgende kan webcast-præsentationerne findes på selskabets hjemmeside. Schouw & Co. afholder med mellemrum andre møder for investorer m.fl. Præsentationer fra sådanne møder kan ligeledes findes på selskabets hjemmeside. Schouw & Co. har en tre ugers lukket periode forud for hver enkelt regnskabsmeddelelse. I disse perioder er den finansielle kommunikation underlagt særlige restriktioner. Spørgsmål til selskabets ledelse kan sendes på til Hjemmeside Schouw & Co. s hjemmeside rummer presse- og selskabsmeddelelser samt uddybende information om koncernen og giver mulighed for tilmelding til selskabets nyhedsservice. Selskabsmeddelelser fra Aktieselskabet Schouw & Co. til Finanstilsynet og NASDAQ OMX i 2011/2012. Meddelelserne er tilgængelige på sel skabets hjemmeside Nr. 1. Fibertex Nonwovens forhandler om køb af 85% af Tharreau Industries Nr. 2. Fibertex Nonwovens køber 85% af Tharreau Industries Nr. 3. Årsrapport Nr. 4. Fortsættelse af incitamentsprogram Nr. 5. Storaktionærmeddelelse og oplysning om egne aktier Nr. 6. Ordinær generalforsamling i Schouw & Co Nr. 7. Delårsrapport for 1. kvartal Nr. 8. Købet af 85,27% aktier i Tharreau Industries er nu gennemført Nr. 9. Tharreau Industries Købstilbud afsluttet Nr. 10. Delårsrapport for 1. halvår Nr. 11. Delårsrapport for 3. kvartal Nr. 12. Schouw & Co. s finanskalender Nr. 1. Schouw & Co. øger forventningen til EBIT i 2011 til ca. 640 mio. kr. 150 kr. 145 kr. 140 kr. 135 kr. 130 kr. 125 kr. 120 kr. 115 kr. Kursudvikling på NASDAQ OMX Copenhagen n Schouw & Co. aktien n OMXC20 indekset i forhold til Schouw & Co. aktien n MidCap indekset i forhold til Schouw & Co. aktien 110 kr. 105 kr. 100 kr. 95 kr. jan 11 feb 11 mar 11 apr 11 maj 11 jun 11 jul 11 aug 11 sep 11 okt 11 nov 11 dec 11 jan 12 feb kr. 15

18 Ledelsesorganer Bestyrelsen i Schouw & Co. Bestyrelsen i Schouw & Co. består af seks generalforsamlingsvalgte medlemmer, som konstituerer sig med en formand og en næstformand. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for perioder af fire år, og de enkelte medlemmer er på valg i forskellige år, således at kontinuiteten sikres. Ved indstilling til nyvalg af et bestyrelsesmedlem lægges der bl.a. vægt på, at det nye medlem besidder faglig viden og erfaring, som kan bidrage til at sikre den nødvendige kompetencebredde i bestyrelsen, og at det nye medlem kan handle uafhængigt af særinteresser. Bestyrelsen gennemfører årligt en selvevaluering efter en struktureret skemamodel. Evalueringen forestås af bestyrelsens formand, og resultatet af evalueringen drøftes af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af selskabet, herunder ansættelse af direktionen, fastlæggelse af retningslinjer for og udøvelse af kontrol med direktionens arbejde, sikring af en forsvarlig organisering af selskabets virksomhed, fastlæggelse af selskabets idégrundlag og strategi, samt vurdering af forsvarligheden af selskabets kapitalberedskab. Bestyrelsens opgaver er beskrevet i selskabets forretningsorden, og selskabets bestyrelsesmøder afvikles efter en fast skabelon, som på årsplan sikrer, at forretningsordenens anvisninger efterleves. Bestyrelsen afholdt i 2011 seks bestyrelsesmøder, en telefonkonference og et to-dages bestyrelsesseminar, hvilket svarer til det sædvanlige aktivitetsniveau. Bestyrelsens ordinære møder er planlagt minimum seks måneder frem, og normalt deltager den samlede bestyrelse og direktion i alle møder. Af principielle årsager deltager bestyrelsesformand Jørn Ankær Thomsen ikke i behandling af forhold vedrørende beholdningen af aktier i Vestas Wind Systems A/S. Revisionsudvalget i Schouw & Co. Bestyrelsen i Schouw & Co. har nedsat et revisionsudvalg bestående af Niels Kristian Agner (formand), Jørn Ankær Thomsen og Erling Lindahl. Af udvalgets medlemmer betragtes Erling Lindahl som uafhængig. Niels Kristian Agner betragtes ikke som uafhængig, grundet mere end 12 års medlemskab af bestyrelsen, og Jørn Ankær Thomsen betragtes ikke som uafhængig, grundet tilknytning til hovedaktionæren Givesco A/S og tilknytning til en advokatvirksomhed, der er rådgiver for selskabet samt mere end 12 års medlemskab af bestyrelsen. Alle tre medlemmer vurderes at opfylde lovgivningens krav om kvalifikationer inden for regnskabsvæsen. Revisionsudvalgets opgave består primært i at overvåge arbejde og processer i relation til regnskabsaflæggelsen. Udvalget støtter bestyrelsen med vurderinger og kontrol vedrørende revision, regnskabspraksis, interne kontrolsystemer og økonomisk rapportering m.v. Revisionsudvalget afholdt fire møder i Direktionen i Schouw & Co. Direktionen i Schouw & Co. omfatter administrerende direktør Jens Bjerg Sørensen og direktør Peter Kjær. Direktionens medlemmer er anmeldt til Erhvervsstyrelsen. Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet såvel på moderselskabsniveau som på koncernniveau og følger de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan direktionen kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for selskabets virksomhed. Finanskalender 11. april 2012 Afholdelse af ordinær generalforsamling 3. maj 2012 Udsendelse af delårsrapport for 1. kvartal august 2012 Udsendelse af delårsrapport for 1. halvår november 2012 Udsendelse af delårsrapport for 3. kvartal

19 Ledelse i porteføljevirksomheder Schouw & Co. koncernen bygger på en decentral struktur, hvor de enkelte porteføljevirksomheder opererer med en høj grad af selvstændighed, og hvor de enkelte porteføljevirksomheder har deres egen organisation og ledelse med ansvar for virksomhedens drift. De enkelte porteføljevirksomheder er opbygget som fokuserede delkoncerner med egne datterselskaber. Bestyrelsen i det øverste selskab i de enkelte porteføljevirksomheder er som hovedregel sammensat af repræsentanter for bestyrelsen og direktionen i Schouw & Co. samt af eksterne bestyrelsesmedlemmer med særlig interesse og indsigt i porteføljevirksomhedens forretningsområde. Bestyrelserne i porteføljevirksomhedens underliggende datterselskaber er som hovedregel sammensat af relevante ledere og medarbejdere fra porteføljevirksomheden, eventuelt suppleret med repræsentanter fra direktionen i Schouw & Co. eller eksterne bestyrelsesmedlemmer. Som støtte til ledelsen i de enkelte porteføljevirksomheder har Schouw & Co. givet en række overordnede anvisninger i form af guidelines for datterselskaber. Vederlagspolitik Vederlagspolitikken i Schouw & Co. har til formål at sikre et stærkt sammenfald af bestyrelsens og direktionens interesser med aktionærernes og selskabets interesser. Med vederlagspolitikken tilstræbes det, at vederlag til enhver tid står i rimeligt forhold til de opnåede resultater og til selskabets situation, ligesom det tilstræbes at fremme de langsigtede mål i varetagelsen af selskabets interesser. Vederlagspolitikken og de overordnede retningslinjer for incitamentsprogrammer findes på selskabets hjemmeside 17

20 Corporate Governance Kodeks for virksomhedsledelse Schouw & Co. følger de regler, der gælder for selskaber noteret på NASDAQ OMX Copenhagen, som bl.a. indeholder et kodeks for virksomhedsledelse i form af Anbefalinger for god selskabsledelse. Bestyrelsen og direktionen i Schouw & Co. betragter god selskabsledelse, eller Corporate Governance, som et naturligt element i det at drive ansvarlig virksomhed. Der arbejdes løbende med god selskabsledelse og samspillet med selskabets interessenter, og stillingtagen til selskabets Corporate Governance politik indgår som et fast punkt i årsplanen for bestyrelsesmøderne. Det er opfattelsen, at Schouw & Co. i al væsentlighed lever op til intentionerne i Anbefalinger for god selskabsledelse fra NASDAQ OMX Copenhagen, men der er dog enkelte områder, hvor Schouw & Co. har valgt at forholde sig anderledes, end anbefalingerne for god selskabsledelse foreskriver. På Schouw & Co. s hjemmeside dk/cg2011 findes en detaljeret redegørelse for selskabets stillingtagen til hvert enkelt punkt i Anbefalinger for god selskabsledelse fra NASDAQ OMX Copenhagen. Samfundsansvar Schouw & Co. har den overordnede politik, at alle koncernens virksomheder som minimum skal leve op til de relevante love og regler i de lande, hvor virksomhederne opererer. Schouw & Co. respekterer endvidere overordnet de ti principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption som udtrykt i FN s Global Compact. De ti principper kan findes i deres fulde ordlyd på Schouw & Co. s hjemmeside Schouw & Co. lægger vægt på, at koncernens egne virksomheder tilstræber at overholde principperne om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og anti-korruption samtidig med, at de ved valg af samarbejdspartnere og leverandører søger vished om rimelige forhold. Principperne om miljø kan være en balance mellem omkostninger og effekt, men Schouw & Co. lægger vægt på, at koncernen holder en høj standard, når det gælder sikring af fornuftige miljøforhold og begrænsning af miljørisici. Herudover adresserer koncernen miljøforhold ud fra driftsøkonomiske kriterier, men med behørigt hensyn til både et langsigtet perspektiv og koncernens gode omdømme. Schouw & Co. har indarbejdet politik for samfundsansvar i koncernens guidelines for datterselskaber med henblik på at sikre, at ledelserne i koncernens virksomheder er bekendt med koncernens overordnede politik. Schouw & Co. har imidlertid ikke igangsat strukturerede tiltag for omsætning af koncernens politik til konkrete handlinger. Som følge heraf kan der for regnskabsåret 2011 ikke rapporteres om opnåede resultater. 18

Årsrapport 2013. www.schouw.dk

Årsrapport 2013. www.schouw.dk Årsrapport 2013 www.schouw.dk Koncernberetning 1 Forord 2 Hoved- og nøgletal 3 Hovedpunkter 4 Vores virksomheder 6 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse og pengestrømme 10 Balance 11 Forventninger 12 Bestyrelse

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Årsrapport 2014 Schouw & Co. 1

Årsrapport 2014 Schouw & Co. 1 Årsrapport 2014 Schouw & Co. 1 Indhold Beretning Virksomhederne Koncernregnskab Moderselskabsregnskab 03 Forord 04 Hovedpunkter 05 Hoved- og nøgletal 06 Vores virksomheder 07 Direktionens beretning 10

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

Corporate Governance-anbefalinger

Corporate Governance-anbefalinger Corporate Governance-anbefalinger Logo 09.03.2011. - CMYK 22. maj 2014 Anbefaling Selskabets holdning Argumentation 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk CVR-NR 62 67 02 15 År 2013, den 18. april kl. 15.00

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere