Condair CP3. Dampbefugter. Teknisk Information DK 1109

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Condair CP3. Dampbefugter. Teknisk Information 2560987 DK 1109"

Transkript

1 Condair CP3 Dampbefugter Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning DK 1109

2

3 3 Indhold 1 Indledning Indledningsvis Vedrørende denne driftsvejledning 4 2 Sikkerhedsforanstaltninger 6 3 Produktoversigt Apparattyper Identifikation af apparat Dampbefugterens konstruktion Funktionsbeskrivelse Oversigt befugtersystem Oversigt ved sammensætning af flere apparater Ekstraudstyr Oversigt over ekstraudstyr Detaljer over ekstraudstyr Tilbehør Oversigt over Tilbehør Detaljer over ekstraudstyr Standardlevering Opbevaring/transport/emballage 18 4 Planlægning af befugtermodel Valg af apparatmodel Beregning af den nødvendige maksimale dampydelse Valg af apparattype Valg af tilbehør og ekstraudstyr Valg af styresystem 21 5 Montering og installation Sikkerhedsanvisninger ved montering og installation Montering af enhed Placering af dampbefugteren Montering af befugter Kontrol af den installerede enhed Dampinstallation Oversigt over dampinstallation Placering og montering af dampfordelere Montering af dampfordelere/dampdyser til systemet OptiSorp Placering og montering af rumventilator Montering af dampslange Montering af kondenslange Kontrol af dampinstallation Vandinstallation Oversigt over vandinstallation Bemærkninger til vandinstallation Kontrol af vandinstallation El installation El-diagram Condair CP3 Basic/Pro El-diagram CP3 Pro Link Up System Sikringer F4 for varmespænding Montering af CP3 kort Bemærkninger til El-installation Kontrol af el-installation 44 6 Drift Display og betjeningsknapper Idriftsætning Bemærkninger til drift Drift- og fejlvisning Forbehold i forhold til drift i omgivende temperaturer 0 C Kontrol under drift Manuel tømning Befugter tages ud af drift Oversigt og betjening af menu Forespørgselsfuntioner Forespørgsel om driftsinformationer på visningsniveau Forespørgsel på apparat information Forespørgsel i fejlmeddelelseslisten Apparatindstilling Åbning af apparatindstilling menu Valg af sprog Styringsindstilling Beholderindstilling Indstilling af kapacitetsbegrænsning Konfigurering af On/Off timer Aktivering/Deaktivering af drift med fejlstrømsrelæ (HFI-relæ) Indstilling af drift for flere enheder Indstilling af vandstyring Udførelse af relæ tests Indstilling af dato Indstilling af tid Indstilling af display kontrast Indstilling af Modbus 59 7 Vedligeholdelse Vigtigt omkring vedligeholdelse Vedligeholdelsesliste Udtagning og installering af reservedele ved vedligeholdelse Udskiftning af vandbehandlingsbeholder Adskillelse og samling af Rensbar vandbehandlingsbeholder type D Demontering og isætning af fyldetragt og vandslanger Demontering og installation af udskylningspumpe Demontering og installation af indløbsventil Vejledning til rengøring af befugterens dele Anvisninger for rengøringsmidler Tilbagestilling af vedligeholdelsessignal 69 8 Fejlfinding Fejlvisningsliste Systemfejl Apparatfejl Tilbagestilling af fejlvisning (rød LED lys) Anvisninger til fejlretning Udskiftning af backup batteriet i kontrolpanelet på Condiar CP3 Pro 74 9 Tages ud af drift/bortskaffelse Nedtagning Bortskaffelse/Genbrug Produkt specifikationer Tekniske data Apparat dimensioner 77

4 4 1 Indledning 1.1 Indledningsvis Det glæder os, at De har besluttet Dem for en dampbefugter Condair CP3. Dampbefugter Condair CP3 er fremstillet i overensstemmelse med anerkendte sikkerhedstekniske retningslinjer og med den mest moderne teknik indbygget. Til trods herfor kan ukyndig betjening af Condair CP3 forårsage fare for bruger, og/eller tredje person og/eller beskadigelser på værdier. For at opnå sikker, faglig korrekt og økonomisk drift af dampbefugter Condair CP3 bør De være opmærksom på og følge nærværende forskrifter og sikkerhedsanvisninger ligesom manualer for tilbehør der tilsluttes befugtningssystemet også skal følges. Såfremt De har spørgsmål, der ikke er tilstrækkeligt belyst og besvaret i denne driftsvejledning, bedes De henvende Dem til Deres Condair forhandler. 1.2 Vedrørende denne driftsvejledning Begrænsninger Denne driftsvejledning angår dampbefugter Condair CP3 i udgaverne Basic og Pro. Diverse tilbehør (som f.eks. dampfordeler, dampfordelersystem m.v.) bliver kun beskrevet i det omfang, det er nødvendigt for den respektive drift. Yderligere informationer om disse komponenter bør indhentes hos de pågældende leverandører. Denne driftsvejledning begrænser sig til installation, idriftsætning, drift, servicering og fejlfinding af befugtningssystem med dampbefugter Condair CP3 og er beregnet til uddannet personel der er kvalificeret til det pågældende arbejde. Driftsvejledningen suppleres af forskellige separate bilag (f.eks. reservedelsliste, vejledninger for tilbehør m.v.). Hvor det er påkrævet, finder De tilsvarende henvisninger i denne driftsvejledning.

5 5 Symboler der anvendes i denne vejledning FORSIGTIG! Ordet FORSIGTIG henviser i denne vejledning til, at hvis det ignoreres, kan det medføre beskadigelse og/eller fejl på apparatet eller andre værdier. ADVARSEL! Ordet ADVARSEL henviser i denne vejledning til, at hvis det ignoreres, kan det medføre beskadigelse og/eller fejl på apparatet eller andre værdier og/eller medføre skader på personer. FARE! Ordet FARE henviser i denne vejledning til sikkerheds- og faremomenter. Tilsidesættelse af disse henvisninger kan føre til alvorlig skade på personer. Opbevaring De bedes opbevare denne driftsvejledning på et sted, hvor den til enhver tid er til rådighed og den bør afleveres til en eventuel ny ansvarlig for dette produkt. Såfremt driftsvejledningen bortkommer, er De velkommen til at rekvirere en ny hos Deres Condair leverandør. Sprogvarianter Denne driftsvejledning findes på forskellige sprog. I givet fald bedes De rette henvendelse til Deres Condair forhandler. Copyright beskyttelse Denne tekniske vejledning er copyright beskyttet. Videregivelse og kopiering af vejledningen (eller dele heraf) så vel som udnyttelse og distribution af indholdet er forbudt uden skriftlig tilladelse fra Walter Meier Ltd. Brud på copyright reglerne vil kunne retsforfølges og være genstand for erstatningskrav. Walter Meier forbeholder sig ret til fuld udnyttelse af de patenterede rettigheder.

6 6 2 Sikkerhedsforanstaltninger Generelt Personer der arbejder med Condair CP3 skal have læst og forstået den tekniske vejledning inden arbejdet påbegyndes. Kendskab til og forståelse af indholdet i vejledningen er minimumskrav til beskyttelse af personer mod enhver risiko, for at undgå driftsfejl og for at opnå sikker og korrekt drift. Alle ideogrammer, symboler og markeringer skal iagttages og følges. Kvalificeret personale Alt arbejde der er beskrevet i denne tekniske vejledning (installation, drift, vedligeholdelse m.m.) må kun udføres af personer, der er fortrolige med produktet og er tilstrækkeligt kvalificerede. Af sikkerheds- og garantihensyn skal ethvert arbejde der ligger udenfor denne vejledning udføres af personale godkendt af Walter Meier Ltd. Det forudsættes, at personer der arbejder med Condair CP3 er bekendt med og overholder de generelle sikkerhedsregler for at undgå uheld. Hensigtsmæssig anvendelse Dampbefugter Condair CP3 er udelukkende bestemt for rumluftbefugtning via dampfordeler eller ventilationssystem godkendt af Walter Meier Ltd. indenfor de angivne driftsbetingelser (se kap. 10 produktspecifikationer ). Alle andre driftsbetingelser uden skriftlig godkendelse fra Walter Meier Ltd. betragtes som ikke hensigtsmæssige og kan føre til at Condair CP3 udgør en fare. Til hensigtsmæssig anvendelse hører også iagttagelse af alle informationer, der er nævnt i denne driftsvejledning (dette gælder især de angivne sikkerhedsanvisninger).

7 7 Fare der kan skyldes apparatet FARE! Fare for elektrisk stød! Condair CP3 er tilsluttet netspænding. Personer kan komme i berøring med strømførende dele når apparatet er åbent. Berøring af strømførende dele kan medføre alvorlig skade eller livsfare. Forebyggelse: Før påbegyndelse af arbejdet på Condair CP3 skal apparatet sættes ud af drift som beskrevet i kap. 6.3 (apparat udkobles, adskilles fra strømnettet og vandtilførsel lukkes) og sikres mod utilsigtet idriftsætning). ADVARSEL! Fare for forbrænding! Condair CP3 producerer damp. Under dampproduktion vil vandbehandlingsbeholderen inde i befugteren blive meget varm (op til 100 C). Hvis apparatet åbnes straks efter dampproduktion er der fare for forbrænding hvis vandbehandlingsbeholderen berøres. Forebyggelse: Førend der udføres arbejde skal Condair CP3 tages ud af drift som beskrevet i kap Vent herefter indtil fordampningsenheden er tilstrækkeligt afkølet for at undgå forbrænding. Ved mistanke om fare Såfremt det skønnes at uhensigtsmæssig drift ikke længere er mulig, skal Condair CP3 omgående tages ud af drift og sikres mod utilsigtet indkobling jf. kap Dette kan være tilfældet under følgende omstændigheder: Såfremt Condair CP3 eller strømforsyningen er beskadiget. Såfremt Condair CP3 ikke længere arbejder korrekt. Tilslutninger eller rør er utætte. Personer der udfører arbejder på Condair CP3 skal uden ophold meddele ejeren ethvert forhold der kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Ændring af apparatet er forbudt Der må ikke foretages modifikationer på Condair CP3 uden forudgående skriftlig aftale med Walter Meier Ltd. Anvend udelukkende originale reservedele og tilbehør leveret af Deres Condair leverandør.

8 8 3 Produktoversigt 3.1 Apparattyper Dampbefugter Condair CP3 kan leveres i 2 forskellige modelserier Basic og Pro med varierende tilslutningseffekt og dampydelser fra 5 kg/h til max. 180 kg/h. Varmespænding * 400V3 (400V/3~/ Hz) 230V3 (230V/3~/ Hz) 230V1 (230V/1~/ Hz) Max. Dampydelse i kg/h Graduering i kg/h Model Condair CP3 Basic... Pro... Enkeltapparat lille Apparatstørrelse/antal apparater Enkeltapparat stor Dobbeltapparat stor ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * Anden varmespænding efter ønske ** Link Up system Model identifikation Eksempel: Condair CP3 Pro V3 Type: Pro Basic Max. dampydelse i kg/h: Varmespænding: 400V/3~/ Hz: 400V3 230V/3~/ Hz: 230V3 230V/1~/ Hz: 230V1

9 9 3.2 Identifikation af apparat Identifikation af apparatet findes på typeskiltet (find placering af typeskiltet på apparatoversigten): Typebetegnelse Serial number (7 tegn) Måned/år Varmespænding Max. dampydelse i kg/h Anbefalet vandtryk Felt med certificerings symboler Strømforbrug Driftsoplysning Apparat modul Walter Meier (Climate International) Ltd Pfäffikon Type: CP3 Pro 45 Ser.Nr.: XXXXXXX Heating Voltage: 400V / 3~ / Hz Power: 33.8 kw Steam Capacity: 45.0 kg/h Ctrl.Voltage: 230V / 1~ / Hz Water Pressure: bar Model: Main Unit / Modul A Made in Switzerland

10 Dampbefugterens konstruktion Tegningen viser den store model 1 Apparatskab (lille, stor) 2 Kabelåbninger, toppen 3 Hovedkontaktor 4 Elektronikpanel 5 Styreprint med CP3-kort 6 Display og styreenhed 7 Relæ for fjerndrift og fejlvisning 8 Drift status indikator 9 Kabelåbninger, bunden 10 Udløbskontakt 11 Afbryder 12 Dampafgang 13 Fyldetragt 14 Påfyldningsslange 15 Vandtilførsel 16 Indløbsventil 17 Overløbsslange 18 Afløbstilslutning (ikke synlig) 19 Vandtilslutning 20 Afløbspumpe 21 Typeskilt 22 Dataskilt CP3 kort 23 Vandbehandlingsbeholder 24 Niveauføler 25 Hjælpeafløbsslange 26 Elektrodestik

11 Funktionsbeskrivelse Dampbefugter Condair CP3 er en trykløs dampgenerator der arbejder via elektrode-opvarmning. Condair CP3 er beregnet til luft befugtning via dampfordeler (enten via fordelerrør, ventilatorenhed eller med systemet OptiSorp). Dampproduktion Ved signal om dampproduktion tilsluttes spænding via hovedkontaktor til elektroderne. Samtidig åbnes indløbsventil og vand strømmer ind i vandbehandlingsbeholderen nedefra via vandtilslutningen. Når elektroderne er neddykket i vand, går der en strøm mellem elektroderne, og vandet bliver opvarmet og fordampet. Strømoptagelsen, og dermed varmeydelsen, stiger med forøgelsen af det neddykkede areal af elektroden. Når den ønskede dampydelse er nået lukkes indløbsventilen. Såfremt dampydelsen falder en bestemt procentdel under den ønskede ydelse, (f.eks. ved fordampningsprocessen eller ved udskylning), åbnes indløbsventilen indtil den ønskede ydelse igen er opnået. I tilfælde af krav om reduceret dampydelse lukkes indløbsventilen indtil en ny vandstand, svarende til den ønskede dampydelse, er etableret. Overvågning af vandstand i cylinder I dækslet på vandbehandlingsbeholderen er der indbygget en sensor, der aktiveres ved for høj vandstand i beholderen. Herved lukker indløbsventilen. Udskylning Ved fordampningen forøges mineralkoncentrationen i vandet i beholderen og ledningsevnen i vandet øges. Såfremt denne proces forløber uhindret, vil den resultere i for højt strømforbrug. Derfor er den indbyggede automatik indrettet således, at udløbsventilen periodisk åbnes. Efter en forud bestemt udskylningstid lukkes ventilen igen, og den nødvendige vandstand retableres med frisk vand. Styring Dampproduktionen kan reguleres trinløs (modulerende), enten med den interne regulator eller via en ekstern regulator eller som ON/OFF via en ekstern hygrostat.

12 Oversigt befugtersystem Basic FAN3 CP Basic M FAN3 CP Basic L Pro FAN3 CP Pro M FAN3 CP Pro L 14 DS60 DS KS DS22 DS60 DS Z µs/cm bar C 8 DS Dampbefugter 2 Damptilslutning 3 Afløbstilslutning 4 Vandtilslutning 5 Manometer (installation anbefales) 6 Filterventil (tilbehør Z261 ) 7 Afløbstragt med vandlås 8 Afløbsslange (tilbehør DS80 ) 9 Tilslutning styresignal 10 Strømforsyningstilslutning 11 Kabelåbning 12 Dampslange (tilbehør DS.. ) 13 Kondensslange (tilbehør KS10 ) 14 Dampfordeler (tilbehør / / ) 15 Ventilatorenhed (tilbehør FAN3... )

13 Oversigt ved sammensætning af flere apparater Enkeltapparat (CP3 5.45) Hoved enhed. Modul A (CP3 5 45) Strømpanel Kontrolpanel I/O Varme Spænding Kontrol Spænding Kontrolsignal Fjernbetjening Indikations RFI Dobbeltapparat (CP3 5.90) Hoved enhed. Modul B (CP ) Hoved enhed. Modul A (CP3 5 45) Strømpanel Strømpanel Kontrolpanel I/O Båndkabel Varme Spænding Varme Spænding Kontrol Spænding Kontrolsignal Fjernbetjening Indikations RFI Dobbeltapparat + enkeltapparat (CP3 Pro ) eller to dobbeltapparater (CP3 Pro ) ---> Link Up system, kun Pro-version Hoved enhed. Modul B (CP ) Hoved enhed. Modul A (CP3 5 45) Udvidelses enhed. Modul A (CP ) Strømpanel Strømpanel Kontrolpanel Strømpanel Kontrolpanel I/O I/O Båndkabel Bus kabel max. 50m Varme Spænding Varme Spænding Kontrol Spænding Kontrolsignal Varme Spænding Kontrol Spænding Fjernbetjening Indikations RFI

14 Ekstraudstyr Oversigt over ekstraudstyr D... RFI OPS THV e-links Condair CP3 Basic... / Condair CP3 Pro V V /60/70/80/90 105/120/ /160/ V /50/60 75/90 100/120 Rensbar vandbehandlingsbeholder P/B 1x D3.. 1x D4.. 1x D6.. 2x D6.. 3x D6.. 4x D6.. Rensbar beholder som alternative til den udskiftelige beholder indbygget som standard (se kapitel 3.7.2). Fjernbetjent drift- og fejlmelderelæ B * 1x RFI 1x RFI 1x RFI 1x RFI 1x RFI 1x RFI PCB med relækontakt for tilslutning af fjernvisning af drift, damp, fejl og service. Overtryksalarm P/B 1x OPS 1x OPS 1x OPS 2x OPS 3x OPS 4x OPS Vandalarm til montering på kabinettet når dampbefugteren er tilsluttet ventilationskanal med tryk på op til 10 kpa Til slutningsterminaler B * 1x M-THV 1x M-THV 1x L-THV 2x L-THV 3x L-THV 4x L-THV hovedstrømsforsyning Separate tilslutninger hvor direkte tilslutning til hovedkontaktor (standard) ikke er tilladt jvf. lokale regler. e-links CP3 Port til at forbinde Condair CP3 til et bygningsstyringssystem. To versioner til rådighed: BAC-net/IP eller LonWorks. P Konfiguration i overensstemmelse med de separate dokumenter PG Kabelforskruning P/B 1x PG 1x PG 1x PG 2x PG 3x PG 4x PG SC.. Dampslangetilslutning B * 1x SC22 1x SC60 1x SC80 2x SC80 3x SC80 4x SC80 SCCT.. Dampslangetilslutning med kondensfanger B 1x SCCT22 1x SCCT60 1x SCCT80 2x SCCT80 3x SCCT80 4x SCCT80 CT Kondensfang P/B 1x CT 1x CT 1x CT 2x CT 3x CT 4x CT MP Monteringsskabelon P/B 1x MP 1x MP 1x MP 2x MP 3x MP 4x MP CVI Intern spændingskontrol P/B 1x M-CVI 1x M-CVI 1x L-CVI 1x L-CVI ** 2x L-CVI 2x L-CVI TRAFO Transformer (400V/230V) P/B 1x M-Trafo 1x M-Trafo 1x L-Trafo 1x L-Trafo ** 2x L-Trafo 2x L-Trafo B Type Basic P Type Pro * Standard for type Pro ** Option for Basic model kræver et tillægsmodul THV for enhed B

15 Detaljer over ekstraudstyr Vandbehandlingsbeholder Dampbefugteren kan leveres med to typer af vandbehandlingsbeholder: Udskiftelig vandbehandlingsbeholder type A (standard) Rensbar vandbehandlingsbeholder type D (ekstraudstyr) Nedenstående skema viser hvilken type vandbehandlingsbeholder der anvendes i de enkelte modeller: Condair CP V /60/70/80/90 105/120/ /160/180 Til vand med ledningsevne fra 125 til 1250 µs/cm Udskiftelig vandbehandlingsbeholder 1xA363 1xA464 1xA674 1xA664 2xA664 3xA664 4xA664 Rensbar vandbehandlingsbeholder 1xD363 1xD464 1xD674 1xD664 2xD664 3xD664 4xD664 Til vand med lav ledningsevne <125 µs/cm Udskiftelig vandbehandlingsbeholder 1xA343 1xA444 1xA654 1xA644 2xA644 3xA644 4xA644 Rensbar vandbehandlingsbeholder 1xD343 1xD444 1xD654 1xD644 2xD644 3xD644 4xD644 Condair CP V /50/60 75/90 100/120 Til vand med ledningsevne fra 125 til 1250 µs/cm Udskiftelig vandbehandlingsbeholder 1xA343 1xA444 1xA654 1xA644 2xA644 3xA644 4xA644 Rensbar vandbehandlingsbeholder 1xD343 1xD444 1xD654 1xD644 2xD644 3xD644 4xD644 Condair CP V Til vand med ledningsevne fra 125 til 1250 µs/cm Udskiftelig vandbehandlingsbeholder Rensbar vandbehandlingsbeholder 1xA342 1xD342 Hvis der er spørgsmål vedrørende vandbehandlingsbeholdertype kontaktes Condair forhandleren.

16 Tilbehør Oversigt over Tilbehør Tilbehør vandinstallation Filterventil Condair CP3 Basic... / Condair CP3 Pro V V /60/70/80/90 105/120/ /160/ V /50/60 75/90 100/120 Z261 (1 pcs. per system) Tilbehør dampinstallation Dampfordeler (rør) (Se kap ) Dampfordeler system OptiSorp (Se kap ) Ventilatorenhed (Se kap ) Condair CP3 Basic... / Condair CP3 Pro V V /60/70/80/90 105/120/ /160/ V /50/60 75/90 100/120 Basic Pro 1x x x x x x System 1 System 2 System 3 System 4 1x FAN3 CP Basic M 1x FAN3 CP Pro M 1x FAN3 CP Basic L 1x FAN3 CP Pro L 2x FAN3 CP Basic L 2x FAN3 CP Pro L 3x FAN3 CP Basic L 3x FAN3 CP Pro L 4x FAN3 CP Basic L 4x FAN3 CP Pro L Dampslange / meter 1x DS22 1x DS60 1x DS80 2x DS80 3x DS80 4x DS80 Kondensslange / meter 1x KS10 2x KS10 3x KS10 4x KS10 Tilbehør fugtstyring Fugtføler til kanalinstallation Fugtføler til rum installation Kanal hygrostat Rum hygrostat Condair CP3 Basic... / Condair CP3 Pro V V /60/70/80/90 105/120/ /160/ V /50/60 75/90 100/120 EGH110 (1 pcs. per system) EGH130 (1 pcs. per system) HBC (1 pcs. per system) HSC (1 pcs. per system) Generelt tilbehør Condair CP3 Basic... / Condair CP3 Pro V V /60/70/80/90 105/120/ /160/ V /50/60 75/90 100/120 Beskyttelses boks til al slags vejr Layout i overensstemmelse til de separate datablade

17 Detaljer over ekstraudstyr Dampfordeler (rør) Valg af dampfordeler sker i henhold til kanalbredde (for vandret indbygning) henholdsvis efter kanalhøjde (for lodret indbygning) og i henhold til dampbefugterens kapacitet. Vigtigt! Vælg altid den længst mulige type dampfordeler (optimal befugtningsfordeling). Dampfordeler rør for Længde (L) Kanalbredde (B) Condair CP3 1) dampfordeler rør Type Type Type i mm. 2) i mm ) ) ) Materiale: CrNi stål 3) Op til max. 30 kg/h dampydelse 2) Speciel længde efter ønske Bemærk: Hvis befugterstrækningen (se kap ) reduceres af tekniske årsager, skal dampydelsen pr. basisenhed fordeles på 2 dampfordelere alternativt at dampfordelersystemet OptiSorp anvendes. Hvis dette er tilfældet kontaktes Condair forhandleren Dampfordelersystemet OptiSorp Dampfordelersystemet OptiSorp anvendes i ventilationskanaler med kort befugterstrækning (Ved beregning af befugterstrækning henvises til kap ). Ved bestilling af OptiSorp systemet skal kanaldimensionerne oplyses. Se nedenstående tabel. OptiSorp Antal af dampfordelere Max. dampydelse i kg/h 1) Kanaldimensioner Bredde i mm. Højde i mm. System (30) System (60) System (90) System (120) ) for kanalbredder <600 mm. gælder værdierne i parentes

18 Ventilatorenhed I forbindelse med dampbefugter Condair CP3 anvendes ventilatorenheden til direkte rumbefugtning. Den monteres direkte på væg over befugteren. Såvel type ventilatorenhed (FAN15 eller FAN45) som antal, bestemmes af dampydelsen af basisapparatet henholdsvis apparaterne og kan vælges i tabel NB! Yderligere oplysninger i særskilt dokumentation for dette produkt. 3.9 Standardlevering En standardlevering består af: Dampbefugter CP3 monteret med det bestilte tilbehør jvf. kap. 3.7, montagesæt og teknisk vejledning (dette dokument) pakket i transportkasse. Lille apparat (BxHxD): 450 x 620 x 280 mm., transportvægt: 26 kg stort apparat (BxHxD): 559 x 667 x 350 mm., transportvægt 31 kg Bestilt ekstraudstyr med driftsvejledning jvf. kap. 3.8, pakket separat. Reservedelsliste 3.10 Opbevaring/transport/emballage Opbevaring Opbevar apparatet i beskyttet miljø indenfor disse rammer: Rumtemperatur: 1 40 C Rumfugtighed: % RF Transport For optimal beskyttelse skal transport ske i original emballage. Vægten af både det lille og store apparat er over 20kg (nettovægt uden emballage: lille apparat 23kg, stort apparat 28kg). Derfor, vær altid 2 personer ved transport eller benyt en vogn eller truck. Placér altid apparatet med bagsiden nedad. Emballage Opbevar den originale emballage til senere brug. Såfremt emballagen ikke ønskes opbevaret, skal de lokale regler for bortskaffelse overholdes. Smid aldrig emballagen i naturen.

19 19 4 Planlægning af befugtermodel 4.1 Valg af apparatmodel Til valg af den rigtige apparattype foretages følgende: 1. Beregning af den nødvendige maksimale dampydelse jvf. kap Valg af apparattype jvf. kap Beregning af den nødvendige maksimale dampydelse Den nødvendige maksimale dampydelse skal beregnes på basis af én af følgende formler: V ρ m D = (x 2 - x 1 ) 1000 eller V m D = (x 2 - x 1 ) 1000 ε m d : Maximale dampydelse i kg/h V: Andel af udeluft i m 3 /h (ved indirekte rumbefugtning) henholdsvis rumvolumen ved simpelt luftskifte pr. time i m 3 /h (ved direkte rumbefugtning) ρ: Vægtfylde af luft i kg/m 3 ε: Luftvolumen pr. kg m 3 /kg x 2 Ønsket absolut fugtindhold i rumluft g/kg Min. absolut vandindhold i udeluft g/kg x 1 Værdierne for ρ, ε, x 2 og x 1 bestemmes i I-X diagram eller i Carrier-diagram for fugtig luft. Vigtige anvisninger: Den nødvendige maksimale dampydelse afhænger af de givne forudsætninger og installation. Den beregnede dampydelse ud fra ovenstående formler, IX-diagrammet og luften der skal befugtes, tager ikke højde for tab i dampydelsen (f.eks. ved kondensering i dampslange og dampfordeler), eller varmetab i apparatet såvel som fugtafgivelse eller fugtoptagelse i materialer der befinder sig i det befugtede rum. Endvidere tager beregningen af dampydelsen ikke hensyn til evt. tab som skyldes skyllefrekvens afhængig af vandkvaliteten eller tab der opstår ved drift hvis befugteren er tilsluttet HFI-relæ. Det samlede tab afhænger af hele systemet og skal tages med i beregningen af den nødvendige dampydelse. Hvis der er spørgsmål omkring beregning af dampydelse kontaktes Condair forhandleren. For anlæg med stærkt varierende maksimal dampydelse (f.eks. testrum, anlæg med varierende luftmængde etc.) kontaktes Condair forhandleren.

20 Valg af apparattype Condair CP3 Pro V3 Varmespænding * 400V3 (400V/3~/ Hz) 230V3 (230V/3~/ Hz) 230V1 (230V/1~/ Hz) Max. dampydelse i kg/h Graduering i kg/h Model Condair CP3 Basic... Pro... Enkeltapparat lille Apparat størrelse / Antal apparater Enkeltapparat stor Dobbeltapparat stor ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * Anden varmespænding efter ønske ** Link Up system 4.2 Valg af tilbehør og ekstraudstyr Til valg af tilbehør og ekstraudstyr se kap. 3.7 og 3.8.

21 Valg af styresystem De forskellige styresystemer System 1: Styring af rumbefugtning System 1 er beregnet for direkte rumbefugtning og for ventilationsanlæg med overvejende recirkulation. Fugtføler henholdsvis hygrostat er fortrinsvis monteret i udsugningskanal eller i selve rummet. A1 B1 B2 B3 B4 PI l PI E Y Fugtføler Afbryder for ventilator Flow-kontrol Max. Hygrostat Hygrostat Intern P/PI regulering Ekstern modulerende regulering Signal fra A1 System 2: Rumbefugtning med modulerende begrænsning af fugtigheden i tilgangsluften System 2 er beregnet for klimaanlæg med større friskluftandel, ved lave indblæsnings-temperaturer, ved efterbefugtning eller ved varierende luftmængde. I tilfælde af at fugtigheden i tilgangsluften overstiger den indstillede værdi, træder den modulerende styring i funktion før reguleringen af rumfugtigheden. Fugtføleren (A1) anbringes fortrinsvis i udsugningskanalen eller direkte i rummet. Fugtføleren (A2), for den modulerende begrænsning af fugtigheden i tilgangsluften, anbringes i kanalen efter dampfordeleren. For denne styreform er det påkrævet, at automatikcentralen har en ekstra tilslutningsmulighed for den ekstra fugtføler. Bemærk! Den modulerende styring af tilgangsfugtigheden er ikke erstatning for max. hygrostaten. A1/2 Fugtføler B1 Afbryder for ventilator B2 Flow-kontrol B3 Max. hygrostat PI l Intern P/PI regulering PI E Ekstern modulerende regulering Y Indgangssignal fra A1 Z Indgangssignal fra A2

22 22 System 3: Regulering af fugtigheden i indblæsningsluften med modulerende begrænsning af befugterens ydelse. Regulering af fugtigheden i indblæsningsluften (fugtføler installeret i indblæsnings-kanalen) med modulerende begrænsning af befugterens ydelse bør kun anvendes i tilfælde, hvor styring på basis af rumfugtigheden, ikke er mulig af tekniske årsager. Fugtstyringen skal altid ske ved hjælp af en PI-styring. Fugtføleren (A1) anbringes i indblæsningskanalen efter dampfordeleren. Fugtføleren (A2) for den modulerende styring af befugterens ydelse, anbringes i kanalen før dampfordeleren. Denne form for styring kræver en PI-styring med tilslutningsmulighed for 2 fugtfølere. A1/2 Fugtføler B1 Afbryder for ventilator B2 Flow-kontrol B3 Max. hygrostat PI l Intern P/PI regulering PI E Ekstern modulerende regulering Y Indgangssignal fra A1 Z Indgangssignal fra A2 Hvilket fugtstyresystem bør vælges? Anvendelse I rum eller udsugningskanal Placering af fugtføler I indblæsningskanal Klimaanlæg med: Indtil 33 % friskluftandel System 1 System 1 Indtil 66 % friskluftandel System 1 eller 2 System 2 eller 3 Indtil 100 % friskluftandel System 2 System 3 Fugtregulering i indblæst luft System 3 Direkte rumbefugtning System 1 I nedennævnte tilfælde bør De kontakte Deres Condair forhandler: Ved befugtning af mindre rum op til 200 m 3 Ved klimaanlæg med stort luftskifte Ved anlæg med varierende luftmængder Prøverum med ekstreme krav til nøjagtig regulering Rum med stærkt varierende maksimal dampbehov Anlæg med temperaturvariationer Kølerum og anlæg med affugtning

23 23 Styresignaler Ekstern modulerende styring Intern PI-styring Styresignal Signal fra fugtføler VDC (Potentiometer 135 Ω kω) VDC (Potentiometer 135 Ω kω) VDC VDC VDC VDC VDC VDC VDC VDC VDC VDC ma ma ma ma Hygrostat (24 V On/Off)

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH Brandsikringsautomatik til brandspjæld Anvendes til spjæld med 24 V motor Kontrollerer lukke-åbnefunktionen af spjæld i tilfælde af brand (baseret på brandtermostat, røgdetektor eller signal fra ekstern

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere