Condair CP3. Dampbefugter. Teknisk Information DK 1109

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Condair CP3. Dampbefugter. Teknisk Information 2560987 DK 1109"

Transkript

1 Condair CP3 Dampbefugter Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning DK 1109

2

3 3 Indhold 1 Indledning Indledningsvis Vedrørende denne driftsvejledning 4 2 Sikkerhedsforanstaltninger 6 3 Produktoversigt Apparattyper Identifikation af apparat Dampbefugterens konstruktion Funktionsbeskrivelse Oversigt befugtersystem Oversigt ved sammensætning af flere apparater Ekstraudstyr Oversigt over ekstraudstyr Detaljer over ekstraudstyr Tilbehør Oversigt over Tilbehør Detaljer over ekstraudstyr Standardlevering Opbevaring/transport/emballage 18 4 Planlægning af befugtermodel Valg af apparatmodel Beregning af den nødvendige maksimale dampydelse Valg af apparattype Valg af tilbehør og ekstraudstyr Valg af styresystem 21 5 Montering og installation Sikkerhedsanvisninger ved montering og installation Montering af enhed Placering af dampbefugteren Montering af befugter Kontrol af den installerede enhed Dampinstallation Oversigt over dampinstallation Placering og montering af dampfordelere Montering af dampfordelere/dampdyser til systemet OptiSorp Placering og montering af rumventilator Montering af dampslange Montering af kondenslange Kontrol af dampinstallation Vandinstallation Oversigt over vandinstallation Bemærkninger til vandinstallation Kontrol af vandinstallation El installation El-diagram Condair CP3 Basic/Pro El-diagram CP3 Pro Link Up System Sikringer F4 for varmespænding Montering af CP3 kort Bemærkninger til El-installation Kontrol af el-installation 44 6 Drift Display og betjeningsknapper Idriftsætning Bemærkninger til drift Drift- og fejlvisning Forbehold i forhold til drift i omgivende temperaturer 0 C Kontrol under drift Manuel tømning Befugter tages ud af drift Oversigt og betjening af menu Forespørgselsfuntioner Forespørgsel om driftsinformationer på visningsniveau Forespørgsel på apparat information Forespørgsel i fejlmeddelelseslisten Apparatindstilling Åbning af apparatindstilling menu Valg af sprog Styringsindstilling Beholderindstilling Indstilling af kapacitetsbegrænsning Konfigurering af On/Off timer Aktivering/Deaktivering af drift med fejlstrømsrelæ (HFI-relæ) Indstilling af drift for flere enheder Indstilling af vandstyring Udførelse af relæ tests Indstilling af dato Indstilling af tid Indstilling af display kontrast Indstilling af Modbus 59 7 Vedligeholdelse Vigtigt omkring vedligeholdelse Vedligeholdelsesliste Udtagning og installering af reservedele ved vedligeholdelse Udskiftning af vandbehandlingsbeholder Adskillelse og samling af Rensbar vandbehandlingsbeholder type D Demontering og isætning af fyldetragt og vandslanger Demontering og installation af udskylningspumpe Demontering og installation af indløbsventil Vejledning til rengøring af befugterens dele Anvisninger for rengøringsmidler Tilbagestilling af vedligeholdelsessignal 69 8 Fejlfinding Fejlvisningsliste Systemfejl Apparatfejl Tilbagestilling af fejlvisning (rød LED lys) Anvisninger til fejlretning Udskiftning af backup batteriet i kontrolpanelet på Condiar CP3 Pro 74 9 Tages ud af drift/bortskaffelse Nedtagning Bortskaffelse/Genbrug Produkt specifikationer Tekniske data Apparat dimensioner 77

4 4 1 Indledning 1.1 Indledningsvis Det glæder os, at De har besluttet Dem for en dampbefugter Condair CP3. Dampbefugter Condair CP3 er fremstillet i overensstemmelse med anerkendte sikkerhedstekniske retningslinjer og med den mest moderne teknik indbygget. Til trods herfor kan ukyndig betjening af Condair CP3 forårsage fare for bruger, og/eller tredje person og/eller beskadigelser på værdier. For at opnå sikker, faglig korrekt og økonomisk drift af dampbefugter Condair CP3 bør De være opmærksom på og følge nærværende forskrifter og sikkerhedsanvisninger ligesom manualer for tilbehør der tilsluttes befugtningssystemet også skal følges. Såfremt De har spørgsmål, der ikke er tilstrækkeligt belyst og besvaret i denne driftsvejledning, bedes De henvende Dem til Deres Condair forhandler. 1.2 Vedrørende denne driftsvejledning Begrænsninger Denne driftsvejledning angår dampbefugter Condair CP3 i udgaverne Basic og Pro. Diverse tilbehør (som f.eks. dampfordeler, dampfordelersystem m.v.) bliver kun beskrevet i det omfang, det er nødvendigt for den respektive drift. Yderligere informationer om disse komponenter bør indhentes hos de pågældende leverandører. Denne driftsvejledning begrænser sig til installation, idriftsætning, drift, servicering og fejlfinding af befugtningssystem med dampbefugter Condair CP3 og er beregnet til uddannet personel der er kvalificeret til det pågældende arbejde. Driftsvejledningen suppleres af forskellige separate bilag (f.eks. reservedelsliste, vejledninger for tilbehør m.v.). Hvor det er påkrævet, finder De tilsvarende henvisninger i denne driftsvejledning.

5 5 Symboler der anvendes i denne vejledning FORSIGTIG! Ordet FORSIGTIG henviser i denne vejledning til, at hvis det ignoreres, kan det medføre beskadigelse og/eller fejl på apparatet eller andre værdier. ADVARSEL! Ordet ADVARSEL henviser i denne vejledning til, at hvis det ignoreres, kan det medføre beskadigelse og/eller fejl på apparatet eller andre værdier og/eller medføre skader på personer. FARE! Ordet FARE henviser i denne vejledning til sikkerheds- og faremomenter. Tilsidesættelse af disse henvisninger kan føre til alvorlig skade på personer. Opbevaring De bedes opbevare denne driftsvejledning på et sted, hvor den til enhver tid er til rådighed og den bør afleveres til en eventuel ny ansvarlig for dette produkt. Såfremt driftsvejledningen bortkommer, er De velkommen til at rekvirere en ny hos Deres Condair leverandør. Sprogvarianter Denne driftsvejledning findes på forskellige sprog. I givet fald bedes De rette henvendelse til Deres Condair forhandler. Copyright beskyttelse Denne tekniske vejledning er copyright beskyttet. Videregivelse og kopiering af vejledningen (eller dele heraf) så vel som udnyttelse og distribution af indholdet er forbudt uden skriftlig tilladelse fra Walter Meier Ltd. Brud på copyright reglerne vil kunne retsforfølges og være genstand for erstatningskrav. Walter Meier forbeholder sig ret til fuld udnyttelse af de patenterede rettigheder.

6 6 2 Sikkerhedsforanstaltninger Generelt Personer der arbejder med Condair CP3 skal have læst og forstået den tekniske vejledning inden arbejdet påbegyndes. Kendskab til og forståelse af indholdet i vejledningen er minimumskrav til beskyttelse af personer mod enhver risiko, for at undgå driftsfejl og for at opnå sikker og korrekt drift. Alle ideogrammer, symboler og markeringer skal iagttages og følges. Kvalificeret personale Alt arbejde der er beskrevet i denne tekniske vejledning (installation, drift, vedligeholdelse m.m.) må kun udføres af personer, der er fortrolige med produktet og er tilstrækkeligt kvalificerede. Af sikkerheds- og garantihensyn skal ethvert arbejde der ligger udenfor denne vejledning udføres af personale godkendt af Walter Meier Ltd. Det forudsættes, at personer der arbejder med Condair CP3 er bekendt med og overholder de generelle sikkerhedsregler for at undgå uheld. Hensigtsmæssig anvendelse Dampbefugter Condair CP3 er udelukkende bestemt for rumluftbefugtning via dampfordeler eller ventilationssystem godkendt af Walter Meier Ltd. indenfor de angivne driftsbetingelser (se kap. 10 produktspecifikationer ). Alle andre driftsbetingelser uden skriftlig godkendelse fra Walter Meier Ltd. betragtes som ikke hensigtsmæssige og kan føre til at Condair CP3 udgør en fare. Til hensigtsmæssig anvendelse hører også iagttagelse af alle informationer, der er nævnt i denne driftsvejledning (dette gælder især de angivne sikkerhedsanvisninger).

7 7 Fare der kan skyldes apparatet FARE! Fare for elektrisk stød! Condair CP3 er tilsluttet netspænding. Personer kan komme i berøring med strømførende dele når apparatet er åbent. Berøring af strømførende dele kan medføre alvorlig skade eller livsfare. Forebyggelse: Før påbegyndelse af arbejdet på Condair CP3 skal apparatet sættes ud af drift som beskrevet i kap. 6.3 (apparat udkobles, adskilles fra strømnettet og vandtilførsel lukkes) og sikres mod utilsigtet idriftsætning). ADVARSEL! Fare for forbrænding! Condair CP3 producerer damp. Under dampproduktion vil vandbehandlingsbeholderen inde i befugteren blive meget varm (op til 100 C). Hvis apparatet åbnes straks efter dampproduktion er der fare for forbrænding hvis vandbehandlingsbeholderen berøres. Forebyggelse: Førend der udføres arbejde skal Condair CP3 tages ud af drift som beskrevet i kap Vent herefter indtil fordampningsenheden er tilstrækkeligt afkølet for at undgå forbrænding. Ved mistanke om fare Såfremt det skønnes at uhensigtsmæssig drift ikke længere er mulig, skal Condair CP3 omgående tages ud af drift og sikres mod utilsigtet indkobling jf. kap Dette kan være tilfældet under følgende omstændigheder: Såfremt Condair CP3 eller strømforsyningen er beskadiget. Såfremt Condair CP3 ikke længere arbejder korrekt. Tilslutninger eller rør er utætte. Personer der udfører arbejder på Condair CP3 skal uden ophold meddele ejeren ethvert forhold der kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Ændring af apparatet er forbudt Der må ikke foretages modifikationer på Condair CP3 uden forudgående skriftlig aftale med Walter Meier Ltd. Anvend udelukkende originale reservedele og tilbehør leveret af Deres Condair leverandør.

8 8 3 Produktoversigt 3.1 Apparattyper Dampbefugter Condair CP3 kan leveres i 2 forskellige modelserier Basic og Pro med varierende tilslutningseffekt og dampydelser fra 5 kg/h til max. 180 kg/h. Varmespænding * 400V3 (400V/3~/ Hz) 230V3 (230V/3~/ Hz) 230V1 (230V/1~/ Hz) Max. Dampydelse i kg/h Graduering i kg/h Model Condair CP3 Basic... Pro... Enkeltapparat lille Apparatstørrelse/antal apparater Enkeltapparat stor Dobbeltapparat stor ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * Anden varmespænding efter ønske ** Link Up system Model identifikation Eksempel: Condair CP3 Pro V3 Type: Pro Basic Max. dampydelse i kg/h: Varmespænding: 400V/3~/ Hz: 400V3 230V/3~/ Hz: 230V3 230V/1~/ Hz: 230V1

9 9 3.2 Identifikation af apparat Identifikation af apparatet findes på typeskiltet (find placering af typeskiltet på apparatoversigten): Typebetegnelse Serial number (7 tegn) Måned/år Varmespænding Max. dampydelse i kg/h Anbefalet vandtryk Felt med certificerings symboler Strømforbrug Driftsoplysning Apparat modul Walter Meier (Climate International) Ltd Pfäffikon Type: CP3 Pro 45 Ser.Nr.: XXXXXXX Heating Voltage: 400V / 3~ / Hz Power: 33.8 kw Steam Capacity: 45.0 kg/h Ctrl.Voltage: 230V / 1~ / Hz Water Pressure: bar Model: Main Unit / Modul A Made in Switzerland

10 Dampbefugterens konstruktion Tegningen viser den store model 1 Apparatskab (lille, stor) 2 Kabelåbninger, toppen 3 Hovedkontaktor 4 Elektronikpanel 5 Styreprint med CP3-kort 6 Display og styreenhed 7 Relæ for fjerndrift og fejlvisning 8 Drift status indikator 9 Kabelåbninger, bunden 10 Udløbskontakt 11 Afbryder 12 Dampafgang 13 Fyldetragt 14 Påfyldningsslange 15 Vandtilførsel 16 Indløbsventil 17 Overløbsslange 18 Afløbstilslutning (ikke synlig) 19 Vandtilslutning 20 Afløbspumpe 21 Typeskilt 22 Dataskilt CP3 kort 23 Vandbehandlingsbeholder 24 Niveauføler 25 Hjælpeafløbsslange 26 Elektrodestik

11 Funktionsbeskrivelse Dampbefugter Condair CP3 er en trykløs dampgenerator der arbejder via elektrode-opvarmning. Condair CP3 er beregnet til luft befugtning via dampfordeler (enten via fordelerrør, ventilatorenhed eller med systemet OptiSorp). Dampproduktion Ved signal om dampproduktion tilsluttes spænding via hovedkontaktor til elektroderne. Samtidig åbnes indløbsventil og vand strømmer ind i vandbehandlingsbeholderen nedefra via vandtilslutningen. Når elektroderne er neddykket i vand, går der en strøm mellem elektroderne, og vandet bliver opvarmet og fordampet. Strømoptagelsen, og dermed varmeydelsen, stiger med forøgelsen af det neddykkede areal af elektroden. Når den ønskede dampydelse er nået lukkes indløbsventilen. Såfremt dampydelsen falder en bestemt procentdel under den ønskede ydelse, (f.eks. ved fordampningsprocessen eller ved udskylning), åbnes indløbsventilen indtil den ønskede ydelse igen er opnået. I tilfælde af krav om reduceret dampydelse lukkes indløbsventilen indtil en ny vandstand, svarende til den ønskede dampydelse, er etableret. Overvågning af vandstand i cylinder I dækslet på vandbehandlingsbeholderen er der indbygget en sensor, der aktiveres ved for høj vandstand i beholderen. Herved lukker indløbsventilen. Udskylning Ved fordampningen forøges mineralkoncentrationen i vandet i beholderen og ledningsevnen i vandet øges. Såfremt denne proces forløber uhindret, vil den resultere i for højt strømforbrug. Derfor er den indbyggede automatik indrettet således, at udløbsventilen periodisk åbnes. Efter en forud bestemt udskylningstid lukkes ventilen igen, og den nødvendige vandstand retableres med frisk vand. Styring Dampproduktionen kan reguleres trinløs (modulerende), enten med den interne regulator eller via en ekstern regulator eller som ON/OFF via en ekstern hygrostat.

12 Oversigt befugtersystem Basic FAN3 CP Basic M FAN3 CP Basic L Pro FAN3 CP Pro M FAN3 CP Pro L 14 DS60 DS KS DS22 DS60 DS Z µs/cm bar C 8 DS Dampbefugter 2 Damptilslutning 3 Afløbstilslutning 4 Vandtilslutning 5 Manometer (installation anbefales) 6 Filterventil (tilbehør Z261 ) 7 Afløbstragt med vandlås 8 Afløbsslange (tilbehør DS80 ) 9 Tilslutning styresignal 10 Strømforsyningstilslutning 11 Kabelåbning 12 Dampslange (tilbehør DS.. ) 13 Kondensslange (tilbehør KS10 ) 14 Dampfordeler (tilbehør / / ) 15 Ventilatorenhed (tilbehør FAN3... )

13 Oversigt ved sammensætning af flere apparater Enkeltapparat (CP3 5.45) Hoved enhed. Modul A (CP3 5 45) Strømpanel Kontrolpanel I/O Varme Spænding Kontrol Spænding Kontrolsignal Fjernbetjening Indikations RFI Dobbeltapparat (CP3 5.90) Hoved enhed. Modul B (CP ) Hoved enhed. Modul A (CP3 5 45) Strømpanel Strømpanel Kontrolpanel I/O Båndkabel Varme Spænding Varme Spænding Kontrol Spænding Kontrolsignal Fjernbetjening Indikations RFI Dobbeltapparat + enkeltapparat (CP3 Pro ) eller to dobbeltapparater (CP3 Pro ) ---> Link Up system, kun Pro-version Hoved enhed. Modul B (CP ) Hoved enhed. Modul A (CP3 5 45) Udvidelses enhed. Modul A (CP ) Strømpanel Strømpanel Kontrolpanel Strømpanel Kontrolpanel I/O I/O Båndkabel Bus kabel max. 50m Varme Spænding Varme Spænding Kontrol Spænding Kontrolsignal Varme Spænding Kontrol Spænding Fjernbetjening Indikations RFI

14 Ekstraudstyr Oversigt over ekstraudstyr D... RFI OPS THV e-links Condair CP3 Basic... / Condair CP3 Pro V V /60/70/80/90 105/120/ /160/ V /50/60 75/90 100/120 Rensbar vandbehandlingsbeholder P/B 1x D3.. 1x D4.. 1x D6.. 2x D6.. 3x D6.. 4x D6.. Rensbar beholder som alternative til den udskiftelige beholder indbygget som standard (se kapitel 3.7.2). Fjernbetjent drift- og fejlmelderelæ B * 1x RFI 1x RFI 1x RFI 1x RFI 1x RFI 1x RFI PCB med relækontakt for tilslutning af fjernvisning af drift, damp, fejl og service. Overtryksalarm P/B 1x OPS 1x OPS 1x OPS 2x OPS 3x OPS 4x OPS Vandalarm til montering på kabinettet når dampbefugteren er tilsluttet ventilationskanal med tryk på op til 10 kpa Til slutningsterminaler B * 1x M-THV 1x M-THV 1x L-THV 2x L-THV 3x L-THV 4x L-THV hovedstrømsforsyning Separate tilslutninger hvor direkte tilslutning til hovedkontaktor (standard) ikke er tilladt jvf. lokale regler. e-links CP3 Port til at forbinde Condair CP3 til et bygningsstyringssystem. To versioner til rådighed: BAC-net/IP eller LonWorks. P Konfiguration i overensstemmelse med de separate dokumenter PG Kabelforskruning P/B 1x PG 1x PG 1x PG 2x PG 3x PG 4x PG SC.. Dampslangetilslutning B * 1x SC22 1x SC60 1x SC80 2x SC80 3x SC80 4x SC80 SCCT.. Dampslangetilslutning med kondensfanger B 1x SCCT22 1x SCCT60 1x SCCT80 2x SCCT80 3x SCCT80 4x SCCT80 CT Kondensfang P/B 1x CT 1x CT 1x CT 2x CT 3x CT 4x CT MP Monteringsskabelon P/B 1x MP 1x MP 1x MP 2x MP 3x MP 4x MP CVI Intern spændingskontrol P/B 1x M-CVI 1x M-CVI 1x L-CVI 1x L-CVI ** 2x L-CVI 2x L-CVI TRAFO Transformer (400V/230V) P/B 1x M-Trafo 1x M-Trafo 1x L-Trafo 1x L-Trafo ** 2x L-Trafo 2x L-Trafo B Type Basic P Type Pro * Standard for type Pro ** Option for Basic model kræver et tillægsmodul THV for enhed B

15 Detaljer over ekstraudstyr Vandbehandlingsbeholder Dampbefugteren kan leveres med to typer af vandbehandlingsbeholder: Udskiftelig vandbehandlingsbeholder type A (standard) Rensbar vandbehandlingsbeholder type D (ekstraudstyr) Nedenstående skema viser hvilken type vandbehandlingsbeholder der anvendes i de enkelte modeller: Condair CP V /60/70/80/90 105/120/ /160/180 Til vand med ledningsevne fra 125 til 1250 µs/cm Udskiftelig vandbehandlingsbeholder 1xA363 1xA464 1xA674 1xA664 2xA664 3xA664 4xA664 Rensbar vandbehandlingsbeholder 1xD363 1xD464 1xD674 1xD664 2xD664 3xD664 4xD664 Til vand med lav ledningsevne <125 µs/cm Udskiftelig vandbehandlingsbeholder 1xA343 1xA444 1xA654 1xA644 2xA644 3xA644 4xA644 Rensbar vandbehandlingsbeholder 1xD343 1xD444 1xD654 1xD644 2xD644 3xD644 4xD644 Condair CP V /50/60 75/90 100/120 Til vand med ledningsevne fra 125 til 1250 µs/cm Udskiftelig vandbehandlingsbeholder 1xA343 1xA444 1xA654 1xA644 2xA644 3xA644 4xA644 Rensbar vandbehandlingsbeholder 1xD343 1xD444 1xD654 1xD644 2xD644 3xD644 4xD644 Condair CP V Til vand med ledningsevne fra 125 til 1250 µs/cm Udskiftelig vandbehandlingsbeholder Rensbar vandbehandlingsbeholder 1xA342 1xD342 Hvis der er spørgsmål vedrørende vandbehandlingsbeholdertype kontaktes Condair forhandleren.

16 Tilbehør Oversigt over Tilbehør Tilbehør vandinstallation Filterventil Condair CP3 Basic... / Condair CP3 Pro V V /60/70/80/90 105/120/ /160/ V /50/60 75/90 100/120 Z261 (1 pcs. per system) Tilbehør dampinstallation Dampfordeler (rør) (Se kap ) Dampfordeler system OptiSorp (Se kap ) Ventilatorenhed (Se kap ) Condair CP3 Basic... / Condair CP3 Pro V V /60/70/80/90 105/120/ /160/ V /50/60 75/90 100/120 Basic Pro 1x x x x x x System 1 System 2 System 3 System 4 1x FAN3 CP Basic M 1x FAN3 CP Pro M 1x FAN3 CP Basic L 1x FAN3 CP Pro L 2x FAN3 CP Basic L 2x FAN3 CP Pro L 3x FAN3 CP Basic L 3x FAN3 CP Pro L 4x FAN3 CP Basic L 4x FAN3 CP Pro L Dampslange / meter 1x DS22 1x DS60 1x DS80 2x DS80 3x DS80 4x DS80 Kondensslange / meter 1x KS10 2x KS10 3x KS10 4x KS10 Tilbehør fugtstyring Fugtføler til kanalinstallation Fugtføler til rum installation Kanal hygrostat Rum hygrostat Condair CP3 Basic... / Condair CP3 Pro V V /60/70/80/90 105/120/ /160/ V /50/60 75/90 100/120 EGH110 (1 pcs. per system) EGH130 (1 pcs. per system) HBC (1 pcs. per system) HSC (1 pcs. per system) Generelt tilbehør Condair CP3 Basic... / Condair CP3 Pro V V /60/70/80/90 105/120/ /160/ V /50/60 75/90 100/120 Beskyttelses boks til al slags vejr Layout i overensstemmelse til de separate datablade

17 Detaljer over ekstraudstyr Dampfordeler (rør) Valg af dampfordeler sker i henhold til kanalbredde (for vandret indbygning) henholdsvis efter kanalhøjde (for lodret indbygning) og i henhold til dampbefugterens kapacitet. Vigtigt! Vælg altid den længst mulige type dampfordeler (optimal befugtningsfordeling). Dampfordeler rør for Længde (L) Kanalbredde (B) Condair CP3 1) dampfordeler rør Type Type Type i mm. 2) i mm ) ) ) Materiale: CrNi stål 3) Op til max. 30 kg/h dampydelse 2) Speciel længde efter ønske Bemærk: Hvis befugterstrækningen (se kap ) reduceres af tekniske årsager, skal dampydelsen pr. basisenhed fordeles på 2 dampfordelere alternativt at dampfordelersystemet OptiSorp anvendes. Hvis dette er tilfældet kontaktes Condair forhandleren Dampfordelersystemet OptiSorp Dampfordelersystemet OptiSorp anvendes i ventilationskanaler med kort befugterstrækning (Ved beregning af befugterstrækning henvises til kap ). Ved bestilling af OptiSorp systemet skal kanaldimensionerne oplyses. Se nedenstående tabel. OptiSorp Antal af dampfordelere Max. dampydelse i kg/h 1) Kanaldimensioner Bredde i mm. Højde i mm. System (30) System (60) System (90) System (120) ) for kanalbredder <600 mm. gælder værdierne i parentes

18 Ventilatorenhed I forbindelse med dampbefugter Condair CP3 anvendes ventilatorenheden til direkte rumbefugtning. Den monteres direkte på væg over befugteren. Såvel type ventilatorenhed (FAN15 eller FAN45) som antal, bestemmes af dampydelsen af basisapparatet henholdsvis apparaterne og kan vælges i tabel NB! Yderligere oplysninger i særskilt dokumentation for dette produkt. 3.9 Standardlevering En standardlevering består af: Dampbefugter CP3 monteret med det bestilte tilbehør jvf. kap. 3.7, montagesæt og teknisk vejledning (dette dokument) pakket i transportkasse. Lille apparat (BxHxD): 450 x 620 x 280 mm., transportvægt: 26 kg stort apparat (BxHxD): 559 x 667 x 350 mm., transportvægt 31 kg Bestilt ekstraudstyr med driftsvejledning jvf. kap. 3.8, pakket separat. Reservedelsliste 3.10 Opbevaring/transport/emballage Opbevaring Opbevar apparatet i beskyttet miljø indenfor disse rammer: Rumtemperatur: 1 40 C Rumfugtighed: % RF Transport For optimal beskyttelse skal transport ske i original emballage. Vægten af både det lille og store apparat er over 20kg (nettovægt uden emballage: lille apparat 23kg, stort apparat 28kg). Derfor, vær altid 2 personer ved transport eller benyt en vogn eller truck. Placér altid apparatet med bagsiden nedad. Emballage Opbevar den originale emballage til senere brug. Såfremt emballagen ikke ønskes opbevaret, skal de lokale regler for bortskaffelse overholdes. Smid aldrig emballagen i naturen.

19 19 4 Planlægning af befugtermodel 4.1 Valg af apparatmodel Til valg af den rigtige apparattype foretages følgende: 1. Beregning af den nødvendige maksimale dampydelse jvf. kap Valg af apparattype jvf. kap Beregning af den nødvendige maksimale dampydelse Den nødvendige maksimale dampydelse skal beregnes på basis af én af følgende formler: V ρ m D = (x 2 - x 1 ) 1000 eller V m D = (x 2 - x 1 ) 1000 ε m d : Maximale dampydelse i kg/h V: Andel af udeluft i m 3 /h (ved indirekte rumbefugtning) henholdsvis rumvolumen ved simpelt luftskifte pr. time i m 3 /h (ved direkte rumbefugtning) ρ: Vægtfylde af luft i kg/m 3 ε: Luftvolumen pr. kg m 3 /kg x 2 Ønsket absolut fugtindhold i rumluft g/kg Min. absolut vandindhold i udeluft g/kg x 1 Værdierne for ρ, ε, x 2 og x 1 bestemmes i I-X diagram eller i Carrier-diagram for fugtig luft. Vigtige anvisninger: Den nødvendige maksimale dampydelse afhænger af de givne forudsætninger og installation. Den beregnede dampydelse ud fra ovenstående formler, IX-diagrammet og luften der skal befugtes, tager ikke højde for tab i dampydelsen (f.eks. ved kondensering i dampslange og dampfordeler), eller varmetab i apparatet såvel som fugtafgivelse eller fugtoptagelse i materialer der befinder sig i det befugtede rum. Endvidere tager beregningen af dampydelsen ikke hensyn til evt. tab som skyldes skyllefrekvens afhængig af vandkvaliteten eller tab der opstår ved drift hvis befugteren er tilsluttet HFI-relæ. Det samlede tab afhænger af hele systemet og skal tages med i beregningen af den nødvendige dampydelse. Hvis der er spørgsmål omkring beregning af dampydelse kontaktes Condair forhandleren. For anlæg med stærkt varierende maksimal dampydelse (f.eks. testrum, anlæg med varierende luftmængde etc.) kontaktes Condair forhandleren.

20 Valg af apparattype Condair CP3 Pro V3 Varmespænding * 400V3 (400V/3~/ Hz) 230V3 (230V/3~/ Hz) 230V1 (230V/1~/ Hz) Max. dampydelse i kg/h Graduering i kg/h Model Condair CP3 Basic... Pro... Enkeltapparat lille Apparat størrelse / Antal apparater Enkeltapparat stor Dobbeltapparat stor ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * Anden varmespænding efter ønske ** Link Up system 4.2 Valg af tilbehør og ekstraudstyr Til valg af tilbehør og ekstraudstyr se kap. 3.7 og 3.8.

21 Valg af styresystem De forskellige styresystemer System 1: Styring af rumbefugtning System 1 er beregnet for direkte rumbefugtning og for ventilationsanlæg med overvejende recirkulation. Fugtføler henholdsvis hygrostat er fortrinsvis monteret i udsugningskanal eller i selve rummet. A1 B1 B2 B3 B4 PI l PI E Y Fugtføler Afbryder for ventilator Flow-kontrol Max. Hygrostat Hygrostat Intern P/PI regulering Ekstern modulerende regulering Signal fra A1 System 2: Rumbefugtning med modulerende begrænsning af fugtigheden i tilgangsluften System 2 er beregnet for klimaanlæg med større friskluftandel, ved lave indblæsnings-temperaturer, ved efterbefugtning eller ved varierende luftmængde. I tilfælde af at fugtigheden i tilgangsluften overstiger den indstillede værdi, træder den modulerende styring i funktion før reguleringen af rumfugtigheden. Fugtføleren (A1) anbringes fortrinsvis i udsugningskanalen eller direkte i rummet. Fugtføleren (A2), for den modulerende begrænsning af fugtigheden i tilgangsluften, anbringes i kanalen efter dampfordeleren. For denne styreform er det påkrævet, at automatikcentralen har en ekstra tilslutningsmulighed for den ekstra fugtføler. Bemærk! Den modulerende styring af tilgangsfugtigheden er ikke erstatning for max. hygrostaten. A1/2 Fugtføler B1 Afbryder for ventilator B2 Flow-kontrol B3 Max. hygrostat PI l Intern P/PI regulering PI E Ekstern modulerende regulering Y Indgangssignal fra A1 Z Indgangssignal fra A2

22 22 System 3: Regulering af fugtigheden i indblæsningsluften med modulerende begrænsning af befugterens ydelse. Regulering af fugtigheden i indblæsningsluften (fugtføler installeret i indblæsnings-kanalen) med modulerende begrænsning af befugterens ydelse bør kun anvendes i tilfælde, hvor styring på basis af rumfugtigheden, ikke er mulig af tekniske årsager. Fugtstyringen skal altid ske ved hjælp af en PI-styring. Fugtføleren (A1) anbringes i indblæsningskanalen efter dampfordeleren. Fugtføleren (A2) for den modulerende styring af befugterens ydelse, anbringes i kanalen før dampfordeleren. Denne form for styring kræver en PI-styring med tilslutningsmulighed for 2 fugtfølere. A1/2 Fugtføler B1 Afbryder for ventilator B2 Flow-kontrol B3 Max. hygrostat PI l Intern P/PI regulering PI E Ekstern modulerende regulering Y Indgangssignal fra A1 Z Indgangssignal fra A2 Hvilket fugtstyresystem bør vælges? Anvendelse I rum eller udsugningskanal Placering af fugtføler I indblæsningskanal Klimaanlæg med: Indtil 33 % friskluftandel System 1 System 1 Indtil 66 % friskluftandel System 1 eller 2 System 2 eller 3 Indtil 100 % friskluftandel System 2 System 3 Fugtregulering i indblæst luft System 3 Direkte rumbefugtning System 1 I nedennævnte tilfælde bør De kontakte Deres Condair forhandler: Ved befugtning af mindre rum op til 200 m 3 Ved klimaanlæg med stort luftskifte Ved anlæg med varierende luftmængder Prøverum med ekstreme krav til nøjagtig regulering Rum med stærkt varierende maksimal dampbehov Anlæg med temperaturvariationer Kølerum og anlæg med affugtning

23 23 Styresignaler Ekstern modulerende styring Intern PI-styring Styresignal Signal fra fugtføler VDC (Potentiometer 135 Ω kω) VDC (Potentiometer 135 Ω kω) VDC VDC VDC VDC VDC VDC VDC VDC VDC VDC ma ma ma ma Hygrostat (24 V On/Off)

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø Brug af dampgenerator Når alt er installeret og opsat, er man kommet der til hvor man skal til at betjene dampgeneratoren. 1) Start: Start generatoren med ON/OFF knappen på siden af generatoren. 2) Alternativ

Læs mere

Defensor Mk5 Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning

Defensor Mk5 Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning Dampbefugter Defensor Mk5 Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning 1116963 Anderberg DK 0407 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Indledningsvis 4 1.2 Vedrørende denne driftsvejledning 4 2 Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien PXB 0005 65597.12 Den elektroniske PXB termostat med begrænsede funktioner er et kontrolpanel for fjernbetjeningen

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Condair CP3mini. Elektrodebefugter. Driftsvejledning 2554175 DK 1005

Condair CP3mini. Elektrodebefugter. Driftsvejledning 2554175 DK 1005 Condair CP3mini Elektrodebefugter Driftsvejledning 2554175 DK 1005 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Til en begyndelse 4 1.2 Bemærkninger til driftsvejledningerne 4 2 For sikkerhedens skyld 6 3 Produktoversigt

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

BEFUGTNING DEN KOMPAKTE DAMPBEFUGTER MED ELEKTRODEOPVARMNING. MODERNE. SIKKER. OG BRUGERVENLIG.

BEFUGTNING DEN KOMPAKTE DAMPBEFUGTER MED ELEKTRODEOPVARMNING. MODERNE. SIKKER. OG BRUGERVENLIG. Condair Cp3mini Haupttitel BEFUGTNING Segmentspezifikation DEN KOMPAKTE DAMPBEFUGTER MED ELEKTRODEOPVARMNING. MODERNE. SIKKER. OG BRUGERVENLIG. Condair CP3mini Technische Produktspezifikation Hvorfor Condair

Læs mere

EL varmeflade med. temperaturregulator

EL varmeflade med. temperaturregulator 1 EL varmeflade ELVF serie ELVFT serie EL varmeflade EL varmeflade med temperaturregulator Typer: ELVF 100 ELVF 125 ELVF 160 ELVF 200 ELVF 250 ELVF 315 Typer: ELVFT 100 ELVFT 125 ELVFT 160 ELVFT 200 ELVFT

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.)

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-V-EC / DVG-H-EC F200, F300, F400 EN 12101-3 (400 C 120 min.) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf.

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

ES 999. Co2+ NTC Sensor Basic for montage på kanal. Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges

ES 999. Co2+ NTC Sensor Basic for montage på kanal. Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Co Sensor Basic for montage på kanal Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Egenskaber: har en 0- proportional udgang, på baggrund af det aktuelle CO niveau, beregnet som input til en

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type 64-102050-1. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. International Marketing A/S Udgave: 1.0 01 2005. Sprog: Dansk Tillykke

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Anvendelse Skadeservice Byggetørring Rumaffugtning Tørlagring Vandværker Pumpestationer EGENSKABER

Anvendelse Skadeservice Byggetørring Rumaffugtning Tørlagring Vandværker Pumpestationer EGENSKABER AD 1 B BÆRBAR ADSORPTIONSAFFUGTER Funktionsprincip AD 1 B er en robust og kompakt adsorptionsaffugter med en silikagel rotor som standard. Procesluften suges ind i affugteren og gennem rotoren, der langsomt

Læs mere

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02)

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02) Drifts- og installationsvejledning Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 7 719 003 363 7 719 003 364 6 720 617 369 (2009/02) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN110B, Nr. B107DKF Bernard el-aktuator Type SQ4 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 2 Komplet leverance... 2 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 - drejende (fig. 1)... 3 2. Indstilling

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING TeeJet No. 010-219-DK Version 1.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual

Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual Udgave 1 August 2011 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

Elios 2 Solvarmestyring

Elios 2 Solvarmestyring Elios 2 Solvarmestyring Kontrolenhed til solvarmestyring 230 V strømforsyning Valgbar drifts- og varmeintegration Vælger for manuel drift af solvarme cirkulation Indikatorer for drift af solvarme cirkulation

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering skal vejledningen

Læs mere

Anvendelse: Private swimming pools Terapibade Spabade Omklædningsrum EGENSKABER

Anvendelse: Private swimming pools Terapibade Spabade Omklædningsrum EGENSKABER CDP 35 SVØMMEBADSAFFUGTER Funktionsprincip CDP 35 er en energibesparende og lydsvag svømmebadsaffugter. Den fungerer efter kondensationsprincippet, hvor en ventilator suger den fugtige rumluft ind i affugteren

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere