Condair CP3. Dampbefugter. Teknisk Information DK 1109

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Condair CP3. Dampbefugter. Teknisk Information 2560987 DK 1109"

Transkript

1 Condair CP3 Dampbefugter Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning DK 1109

2

3 3 Indhold 1 Indledning Indledningsvis Vedrørende denne driftsvejledning 4 2 Sikkerhedsforanstaltninger 6 3 Produktoversigt Apparattyper Identifikation af apparat Dampbefugterens konstruktion Funktionsbeskrivelse Oversigt befugtersystem Oversigt ved sammensætning af flere apparater Ekstraudstyr Oversigt over ekstraudstyr Detaljer over ekstraudstyr Tilbehør Oversigt over Tilbehør Detaljer over ekstraudstyr Standardlevering Opbevaring/transport/emballage 18 4 Planlægning af befugtermodel Valg af apparatmodel Beregning af den nødvendige maksimale dampydelse Valg af apparattype Valg af tilbehør og ekstraudstyr Valg af styresystem 21 5 Montering og installation Sikkerhedsanvisninger ved montering og installation Montering af enhed Placering af dampbefugteren Montering af befugter Kontrol af den installerede enhed Dampinstallation Oversigt over dampinstallation Placering og montering af dampfordelere Montering af dampfordelere/dampdyser til systemet OptiSorp Placering og montering af rumventilator Montering af dampslange Montering af kondenslange Kontrol af dampinstallation Vandinstallation Oversigt over vandinstallation Bemærkninger til vandinstallation Kontrol af vandinstallation El installation El-diagram Condair CP3 Basic/Pro El-diagram CP3 Pro Link Up System Sikringer F4 for varmespænding Montering af CP3 kort Bemærkninger til El-installation Kontrol af el-installation 44 6 Drift Display og betjeningsknapper Idriftsætning Bemærkninger til drift Drift- og fejlvisning Forbehold i forhold til drift i omgivende temperaturer 0 C Kontrol under drift Manuel tømning Befugter tages ud af drift Oversigt og betjening af menu Forespørgselsfuntioner Forespørgsel om driftsinformationer på visningsniveau Forespørgsel på apparat information Forespørgsel i fejlmeddelelseslisten Apparatindstilling Åbning af apparatindstilling menu Valg af sprog Styringsindstilling Beholderindstilling Indstilling af kapacitetsbegrænsning Konfigurering af On/Off timer Aktivering/Deaktivering af drift med fejlstrømsrelæ (HFI-relæ) Indstilling af drift for flere enheder Indstilling af vandstyring Udførelse af relæ tests Indstilling af dato Indstilling af tid Indstilling af display kontrast Indstilling af Modbus 59 7 Vedligeholdelse Vigtigt omkring vedligeholdelse Vedligeholdelsesliste Udtagning og installering af reservedele ved vedligeholdelse Udskiftning af vandbehandlingsbeholder Adskillelse og samling af Rensbar vandbehandlingsbeholder type D Demontering og isætning af fyldetragt og vandslanger Demontering og installation af udskylningspumpe Demontering og installation af indløbsventil Vejledning til rengøring af befugterens dele Anvisninger for rengøringsmidler Tilbagestilling af vedligeholdelsessignal 69 8 Fejlfinding Fejlvisningsliste Systemfejl Apparatfejl Tilbagestilling af fejlvisning (rød LED lys) Anvisninger til fejlretning Udskiftning af backup batteriet i kontrolpanelet på Condiar CP3 Pro 74 9 Tages ud af drift/bortskaffelse Nedtagning Bortskaffelse/Genbrug Produkt specifikationer Tekniske data Apparat dimensioner 77

4 4 1 Indledning 1.1 Indledningsvis Det glæder os, at De har besluttet Dem for en dampbefugter Condair CP3. Dampbefugter Condair CP3 er fremstillet i overensstemmelse med anerkendte sikkerhedstekniske retningslinjer og med den mest moderne teknik indbygget. Til trods herfor kan ukyndig betjening af Condair CP3 forårsage fare for bruger, og/eller tredje person og/eller beskadigelser på værdier. For at opnå sikker, faglig korrekt og økonomisk drift af dampbefugter Condair CP3 bør De være opmærksom på og følge nærværende forskrifter og sikkerhedsanvisninger ligesom manualer for tilbehør der tilsluttes befugtningssystemet også skal følges. Såfremt De har spørgsmål, der ikke er tilstrækkeligt belyst og besvaret i denne driftsvejledning, bedes De henvende Dem til Deres Condair forhandler. 1.2 Vedrørende denne driftsvejledning Begrænsninger Denne driftsvejledning angår dampbefugter Condair CP3 i udgaverne Basic og Pro. Diverse tilbehør (som f.eks. dampfordeler, dampfordelersystem m.v.) bliver kun beskrevet i det omfang, det er nødvendigt for den respektive drift. Yderligere informationer om disse komponenter bør indhentes hos de pågældende leverandører. Denne driftsvejledning begrænser sig til installation, idriftsætning, drift, servicering og fejlfinding af befugtningssystem med dampbefugter Condair CP3 og er beregnet til uddannet personel der er kvalificeret til det pågældende arbejde. Driftsvejledningen suppleres af forskellige separate bilag (f.eks. reservedelsliste, vejledninger for tilbehør m.v.). Hvor det er påkrævet, finder De tilsvarende henvisninger i denne driftsvejledning.

5 5 Symboler der anvendes i denne vejledning FORSIGTIG! Ordet FORSIGTIG henviser i denne vejledning til, at hvis det ignoreres, kan det medføre beskadigelse og/eller fejl på apparatet eller andre værdier. ADVARSEL! Ordet ADVARSEL henviser i denne vejledning til, at hvis det ignoreres, kan det medføre beskadigelse og/eller fejl på apparatet eller andre værdier og/eller medføre skader på personer. FARE! Ordet FARE henviser i denne vejledning til sikkerheds- og faremomenter. Tilsidesættelse af disse henvisninger kan føre til alvorlig skade på personer. Opbevaring De bedes opbevare denne driftsvejledning på et sted, hvor den til enhver tid er til rådighed og den bør afleveres til en eventuel ny ansvarlig for dette produkt. Såfremt driftsvejledningen bortkommer, er De velkommen til at rekvirere en ny hos Deres Condair leverandør. Sprogvarianter Denne driftsvejledning findes på forskellige sprog. I givet fald bedes De rette henvendelse til Deres Condair forhandler. Copyright beskyttelse Denne tekniske vejledning er copyright beskyttet. Videregivelse og kopiering af vejledningen (eller dele heraf) så vel som udnyttelse og distribution af indholdet er forbudt uden skriftlig tilladelse fra Walter Meier Ltd. Brud på copyright reglerne vil kunne retsforfølges og være genstand for erstatningskrav. Walter Meier forbeholder sig ret til fuld udnyttelse af de patenterede rettigheder.

6 6 2 Sikkerhedsforanstaltninger Generelt Personer der arbejder med Condair CP3 skal have læst og forstået den tekniske vejledning inden arbejdet påbegyndes. Kendskab til og forståelse af indholdet i vejledningen er minimumskrav til beskyttelse af personer mod enhver risiko, for at undgå driftsfejl og for at opnå sikker og korrekt drift. Alle ideogrammer, symboler og markeringer skal iagttages og følges. Kvalificeret personale Alt arbejde der er beskrevet i denne tekniske vejledning (installation, drift, vedligeholdelse m.m.) må kun udføres af personer, der er fortrolige med produktet og er tilstrækkeligt kvalificerede. Af sikkerheds- og garantihensyn skal ethvert arbejde der ligger udenfor denne vejledning udføres af personale godkendt af Walter Meier Ltd. Det forudsættes, at personer der arbejder med Condair CP3 er bekendt med og overholder de generelle sikkerhedsregler for at undgå uheld. Hensigtsmæssig anvendelse Dampbefugter Condair CP3 er udelukkende bestemt for rumluftbefugtning via dampfordeler eller ventilationssystem godkendt af Walter Meier Ltd. indenfor de angivne driftsbetingelser (se kap. 10 produktspecifikationer ). Alle andre driftsbetingelser uden skriftlig godkendelse fra Walter Meier Ltd. betragtes som ikke hensigtsmæssige og kan føre til at Condair CP3 udgør en fare. Til hensigtsmæssig anvendelse hører også iagttagelse af alle informationer, der er nævnt i denne driftsvejledning (dette gælder især de angivne sikkerhedsanvisninger).

7 7 Fare der kan skyldes apparatet FARE! Fare for elektrisk stød! Condair CP3 er tilsluttet netspænding. Personer kan komme i berøring med strømførende dele når apparatet er åbent. Berøring af strømførende dele kan medføre alvorlig skade eller livsfare. Forebyggelse: Før påbegyndelse af arbejdet på Condair CP3 skal apparatet sættes ud af drift som beskrevet i kap. 6.3 (apparat udkobles, adskilles fra strømnettet og vandtilførsel lukkes) og sikres mod utilsigtet idriftsætning). ADVARSEL! Fare for forbrænding! Condair CP3 producerer damp. Under dampproduktion vil vandbehandlingsbeholderen inde i befugteren blive meget varm (op til 100 C). Hvis apparatet åbnes straks efter dampproduktion er der fare for forbrænding hvis vandbehandlingsbeholderen berøres. Forebyggelse: Førend der udføres arbejde skal Condair CP3 tages ud af drift som beskrevet i kap Vent herefter indtil fordampningsenheden er tilstrækkeligt afkølet for at undgå forbrænding. Ved mistanke om fare Såfremt det skønnes at uhensigtsmæssig drift ikke længere er mulig, skal Condair CP3 omgående tages ud af drift og sikres mod utilsigtet indkobling jf. kap Dette kan være tilfældet under følgende omstændigheder: Såfremt Condair CP3 eller strømforsyningen er beskadiget. Såfremt Condair CP3 ikke længere arbejder korrekt. Tilslutninger eller rør er utætte. Personer der udfører arbejder på Condair CP3 skal uden ophold meddele ejeren ethvert forhold der kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Ændring af apparatet er forbudt Der må ikke foretages modifikationer på Condair CP3 uden forudgående skriftlig aftale med Walter Meier Ltd. Anvend udelukkende originale reservedele og tilbehør leveret af Deres Condair leverandør.

8 8 3 Produktoversigt 3.1 Apparattyper Dampbefugter Condair CP3 kan leveres i 2 forskellige modelserier Basic og Pro med varierende tilslutningseffekt og dampydelser fra 5 kg/h til max. 180 kg/h. Varmespænding * 400V3 (400V/3~/ Hz) 230V3 (230V/3~/ Hz) 230V1 (230V/1~/ Hz) Max. Dampydelse i kg/h Graduering i kg/h Model Condair CP3 Basic... Pro... Enkeltapparat lille Apparatstørrelse/antal apparater Enkeltapparat stor Dobbeltapparat stor ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * Anden varmespænding efter ønske ** Link Up system Model identifikation Eksempel: Condair CP3 Pro V3 Type: Pro Basic Max. dampydelse i kg/h: Varmespænding: 400V/3~/ Hz: 400V3 230V/3~/ Hz: 230V3 230V/1~/ Hz: 230V1

9 9 3.2 Identifikation af apparat Identifikation af apparatet findes på typeskiltet (find placering af typeskiltet på apparatoversigten): Typebetegnelse Serial number (7 tegn) Måned/år Varmespænding Max. dampydelse i kg/h Anbefalet vandtryk Felt med certificerings symboler Strømforbrug Driftsoplysning Apparat modul Walter Meier (Climate International) Ltd Pfäffikon Type: CP3 Pro 45 Ser.Nr.: XXXXXXX Heating Voltage: 400V / 3~ / Hz Power: 33.8 kw Steam Capacity: 45.0 kg/h Ctrl.Voltage: 230V / 1~ / Hz Water Pressure: bar Model: Main Unit / Modul A Made in Switzerland

10 Dampbefugterens konstruktion Tegningen viser den store model 1 Apparatskab (lille, stor) 2 Kabelåbninger, toppen 3 Hovedkontaktor 4 Elektronikpanel 5 Styreprint med CP3-kort 6 Display og styreenhed 7 Relæ for fjerndrift og fejlvisning 8 Drift status indikator 9 Kabelåbninger, bunden 10 Udløbskontakt 11 Afbryder 12 Dampafgang 13 Fyldetragt 14 Påfyldningsslange 15 Vandtilførsel 16 Indløbsventil 17 Overløbsslange 18 Afløbstilslutning (ikke synlig) 19 Vandtilslutning 20 Afløbspumpe 21 Typeskilt 22 Dataskilt CP3 kort 23 Vandbehandlingsbeholder 24 Niveauføler 25 Hjælpeafløbsslange 26 Elektrodestik

11 Funktionsbeskrivelse Dampbefugter Condair CP3 er en trykløs dampgenerator der arbejder via elektrode-opvarmning. Condair CP3 er beregnet til luft befugtning via dampfordeler (enten via fordelerrør, ventilatorenhed eller med systemet OptiSorp). Dampproduktion Ved signal om dampproduktion tilsluttes spænding via hovedkontaktor til elektroderne. Samtidig åbnes indløbsventil og vand strømmer ind i vandbehandlingsbeholderen nedefra via vandtilslutningen. Når elektroderne er neddykket i vand, går der en strøm mellem elektroderne, og vandet bliver opvarmet og fordampet. Strømoptagelsen, og dermed varmeydelsen, stiger med forøgelsen af det neddykkede areal af elektroden. Når den ønskede dampydelse er nået lukkes indløbsventilen. Såfremt dampydelsen falder en bestemt procentdel under den ønskede ydelse, (f.eks. ved fordampningsprocessen eller ved udskylning), åbnes indløbsventilen indtil den ønskede ydelse igen er opnået. I tilfælde af krav om reduceret dampydelse lukkes indløbsventilen indtil en ny vandstand, svarende til den ønskede dampydelse, er etableret. Overvågning af vandstand i cylinder I dækslet på vandbehandlingsbeholderen er der indbygget en sensor, der aktiveres ved for høj vandstand i beholderen. Herved lukker indløbsventilen. Udskylning Ved fordampningen forøges mineralkoncentrationen i vandet i beholderen og ledningsevnen i vandet øges. Såfremt denne proces forløber uhindret, vil den resultere i for højt strømforbrug. Derfor er den indbyggede automatik indrettet således, at udløbsventilen periodisk åbnes. Efter en forud bestemt udskylningstid lukkes ventilen igen, og den nødvendige vandstand retableres med frisk vand. Styring Dampproduktionen kan reguleres trinløs (modulerende), enten med den interne regulator eller via en ekstern regulator eller som ON/OFF via en ekstern hygrostat.

12 Oversigt befugtersystem Basic FAN3 CP Basic M FAN3 CP Basic L Pro FAN3 CP Pro M FAN3 CP Pro L 14 DS60 DS KS DS22 DS60 DS Z µs/cm bar C 8 DS Dampbefugter 2 Damptilslutning 3 Afløbstilslutning 4 Vandtilslutning 5 Manometer (installation anbefales) 6 Filterventil (tilbehør Z261 ) 7 Afløbstragt med vandlås 8 Afløbsslange (tilbehør DS80 ) 9 Tilslutning styresignal 10 Strømforsyningstilslutning 11 Kabelåbning 12 Dampslange (tilbehør DS.. ) 13 Kondensslange (tilbehør KS10 ) 14 Dampfordeler (tilbehør / / ) 15 Ventilatorenhed (tilbehør FAN3... )

13 Oversigt ved sammensætning af flere apparater Enkeltapparat (CP3 5.45) Hoved enhed. Modul A (CP3 5 45) Strømpanel Kontrolpanel I/O Varme Spænding Kontrol Spænding Kontrolsignal Fjernbetjening Indikations RFI Dobbeltapparat (CP3 5.90) Hoved enhed. Modul B (CP ) Hoved enhed. Modul A (CP3 5 45) Strømpanel Strømpanel Kontrolpanel I/O Båndkabel Varme Spænding Varme Spænding Kontrol Spænding Kontrolsignal Fjernbetjening Indikations RFI Dobbeltapparat + enkeltapparat (CP3 Pro ) eller to dobbeltapparater (CP3 Pro ) ---> Link Up system, kun Pro-version Hoved enhed. Modul B (CP ) Hoved enhed. Modul A (CP3 5 45) Udvidelses enhed. Modul A (CP ) Strømpanel Strømpanel Kontrolpanel Strømpanel Kontrolpanel I/O I/O Båndkabel Bus kabel max. 50m Varme Spænding Varme Spænding Kontrol Spænding Kontrolsignal Varme Spænding Kontrol Spænding Fjernbetjening Indikations RFI

14 Ekstraudstyr Oversigt over ekstraudstyr D... RFI OPS THV e-links Condair CP3 Basic... / Condair CP3 Pro V V /60/70/80/90 105/120/ /160/ V /50/60 75/90 100/120 Rensbar vandbehandlingsbeholder P/B 1x D3.. 1x D4.. 1x D6.. 2x D6.. 3x D6.. 4x D6.. Rensbar beholder som alternative til den udskiftelige beholder indbygget som standard (se kapitel 3.7.2). Fjernbetjent drift- og fejlmelderelæ B * 1x RFI 1x RFI 1x RFI 1x RFI 1x RFI 1x RFI PCB med relækontakt for tilslutning af fjernvisning af drift, damp, fejl og service. Overtryksalarm P/B 1x OPS 1x OPS 1x OPS 2x OPS 3x OPS 4x OPS Vandalarm til montering på kabinettet når dampbefugteren er tilsluttet ventilationskanal med tryk på op til 10 kpa Til slutningsterminaler B * 1x M-THV 1x M-THV 1x L-THV 2x L-THV 3x L-THV 4x L-THV hovedstrømsforsyning Separate tilslutninger hvor direkte tilslutning til hovedkontaktor (standard) ikke er tilladt jvf. lokale regler. e-links CP3 Port til at forbinde Condair CP3 til et bygningsstyringssystem. To versioner til rådighed: BAC-net/IP eller LonWorks. P Konfiguration i overensstemmelse med de separate dokumenter PG Kabelforskruning P/B 1x PG 1x PG 1x PG 2x PG 3x PG 4x PG SC.. Dampslangetilslutning B * 1x SC22 1x SC60 1x SC80 2x SC80 3x SC80 4x SC80 SCCT.. Dampslangetilslutning med kondensfanger B 1x SCCT22 1x SCCT60 1x SCCT80 2x SCCT80 3x SCCT80 4x SCCT80 CT Kondensfang P/B 1x CT 1x CT 1x CT 2x CT 3x CT 4x CT MP Monteringsskabelon P/B 1x MP 1x MP 1x MP 2x MP 3x MP 4x MP CVI Intern spændingskontrol P/B 1x M-CVI 1x M-CVI 1x L-CVI 1x L-CVI ** 2x L-CVI 2x L-CVI TRAFO Transformer (400V/230V) P/B 1x M-Trafo 1x M-Trafo 1x L-Trafo 1x L-Trafo ** 2x L-Trafo 2x L-Trafo B Type Basic P Type Pro * Standard for type Pro ** Option for Basic model kræver et tillægsmodul THV for enhed B

15 Detaljer over ekstraudstyr Vandbehandlingsbeholder Dampbefugteren kan leveres med to typer af vandbehandlingsbeholder: Udskiftelig vandbehandlingsbeholder type A (standard) Rensbar vandbehandlingsbeholder type D (ekstraudstyr) Nedenstående skema viser hvilken type vandbehandlingsbeholder der anvendes i de enkelte modeller: Condair CP V /60/70/80/90 105/120/ /160/180 Til vand med ledningsevne fra 125 til 1250 µs/cm Udskiftelig vandbehandlingsbeholder 1xA363 1xA464 1xA674 1xA664 2xA664 3xA664 4xA664 Rensbar vandbehandlingsbeholder 1xD363 1xD464 1xD674 1xD664 2xD664 3xD664 4xD664 Til vand med lav ledningsevne <125 µs/cm Udskiftelig vandbehandlingsbeholder 1xA343 1xA444 1xA654 1xA644 2xA644 3xA644 4xA644 Rensbar vandbehandlingsbeholder 1xD343 1xD444 1xD654 1xD644 2xD644 3xD644 4xD644 Condair CP V /50/60 75/90 100/120 Til vand med ledningsevne fra 125 til 1250 µs/cm Udskiftelig vandbehandlingsbeholder 1xA343 1xA444 1xA654 1xA644 2xA644 3xA644 4xA644 Rensbar vandbehandlingsbeholder 1xD343 1xD444 1xD654 1xD644 2xD644 3xD644 4xD644 Condair CP V Til vand med ledningsevne fra 125 til 1250 µs/cm Udskiftelig vandbehandlingsbeholder Rensbar vandbehandlingsbeholder 1xA342 1xD342 Hvis der er spørgsmål vedrørende vandbehandlingsbeholdertype kontaktes Condair forhandleren.

16 Tilbehør Oversigt over Tilbehør Tilbehør vandinstallation Filterventil Condair CP3 Basic... / Condair CP3 Pro V V /60/70/80/90 105/120/ /160/ V /50/60 75/90 100/120 Z261 (1 pcs. per system) Tilbehør dampinstallation Dampfordeler (rør) (Se kap ) Dampfordeler system OptiSorp (Se kap ) Ventilatorenhed (Se kap ) Condair CP3 Basic... / Condair CP3 Pro V V /60/70/80/90 105/120/ /160/ V /50/60 75/90 100/120 Basic Pro 1x x x x x x System 1 System 2 System 3 System 4 1x FAN3 CP Basic M 1x FAN3 CP Pro M 1x FAN3 CP Basic L 1x FAN3 CP Pro L 2x FAN3 CP Basic L 2x FAN3 CP Pro L 3x FAN3 CP Basic L 3x FAN3 CP Pro L 4x FAN3 CP Basic L 4x FAN3 CP Pro L Dampslange / meter 1x DS22 1x DS60 1x DS80 2x DS80 3x DS80 4x DS80 Kondensslange / meter 1x KS10 2x KS10 3x KS10 4x KS10 Tilbehør fugtstyring Fugtføler til kanalinstallation Fugtføler til rum installation Kanal hygrostat Rum hygrostat Condair CP3 Basic... / Condair CP3 Pro V V /60/70/80/90 105/120/ /160/ V /50/60 75/90 100/120 EGH110 (1 pcs. per system) EGH130 (1 pcs. per system) HBC (1 pcs. per system) HSC (1 pcs. per system) Generelt tilbehør Condair CP3 Basic... / Condair CP3 Pro V V /60/70/80/90 105/120/ /160/ V /50/60 75/90 100/120 Beskyttelses boks til al slags vejr Layout i overensstemmelse til de separate datablade

17 Detaljer over ekstraudstyr Dampfordeler (rør) Valg af dampfordeler sker i henhold til kanalbredde (for vandret indbygning) henholdsvis efter kanalhøjde (for lodret indbygning) og i henhold til dampbefugterens kapacitet. Vigtigt! Vælg altid den længst mulige type dampfordeler (optimal befugtningsfordeling). Dampfordeler rør for Længde (L) Kanalbredde (B) Condair CP3 1) dampfordeler rør Type Type Type i mm. 2) i mm ) ) ) Materiale: CrNi stål 3) Op til max. 30 kg/h dampydelse 2) Speciel længde efter ønske Bemærk: Hvis befugterstrækningen (se kap ) reduceres af tekniske årsager, skal dampydelsen pr. basisenhed fordeles på 2 dampfordelere alternativt at dampfordelersystemet OptiSorp anvendes. Hvis dette er tilfældet kontaktes Condair forhandleren Dampfordelersystemet OptiSorp Dampfordelersystemet OptiSorp anvendes i ventilationskanaler med kort befugterstrækning (Ved beregning af befugterstrækning henvises til kap ). Ved bestilling af OptiSorp systemet skal kanaldimensionerne oplyses. Se nedenstående tabel. OptiSorp Antal af dampfordelere Max. dampydelse i kg/h 1) Kanaldimensioner Bredde i mm. Højde i mm. System (30) System (60) System (90) System (120) ) for kanalbredder <600 mm. gælder værdierne i parentes

18 Ventilatorenhed I forbindelse med dampbefugter Condair CP3 anvendes ventilatorenheden til direkte rumbefugtning. Den monteres direkte på væg over befugteren. Såvel type ventilatorenhed (FAN15 eller FAN45) som antal, bestemmes af dampydelsen af basisapparatet henholdsvis apparaterne og kan vælges i tabel NB! Yderligere oplysninger i særskilt dokumentation for dette produkt. 3.9 Standardlevering En standardlevering består af: Dampbefugter CP3 monteret med det bestilte tilbehør jvf. kap. 3.7, montagesæt og teknisk vejledning (dette dokument) pakket i transportkasse. Lille apparat (BxHxD): 450 x 620 x 280 mm., transportvægt: 26 kg stort apparat (BxHxD): 559 x 667 x 350 mm., transportvægt 31 kg Bestilt ekstraudstyr med driftsvejledning jvf. kap. 3.8, pakket separat. Reservedelsliste 3.10 Opbevaring/transport/emballage Opbevaring Opbevar apparatet i beskyttet miljø indenfor disse rammer: Rumtemperatur: 1 40 C Rumfugtighed: % RF Transport For optimal beskyttelse skal transport ske i original emballage. Vægten af både det lille og store apparat er over 20kg (nettovægt uden emballage: lille apparat 23kg, stort apparat 28kg). Derfor, vær altid 2 personer ved transport eller benyt en vogn eller truck. Placér altid apparatet med bagsiden nedad. Emballage Opbevar den originale emballage til senere brug. Såfremt emballagen ikke ønskes opbevaret, skal de lokale regler for bortskaffelse overholdes. Smid aldrig emballagen i naturen.

19 19 4 Planlægning af befugtermodel 4.1 Valg af apparatmodel Til valg af den rigtige apparattype foretages følgende: 1. Beregning af den nødvendige maksimale dampydelse jvf. kap Valg af apparattype jvf. kap Beregning af den nødvendige maksimale dampydelse Den nødvendige maksimale dampydelse skal beregnes på basis af én af følgende formler: V ρ m D = (x 2 - x 1 ) 1000 eller V m D = (x 2 - x 1 ) 1000 ε m d : Maximale dampydelse i kg/h V: Andel af udeluft i m 3 /h (ved indirekte rumbefugtning) henholdsvis rumvolumen ved simpelt luftskifte pr. time i m 3 /h (ved direkte rumbefugtning) ρ: Vægtfylde af luft i kg/m 3 ε: Luftvolumen pr. kg m 3 /kg x 2 Ønsket absolut fugtindhold i rumluft g/kg Min. absolut vandindhold i udeluft g/kg x 1 Værdierne for ρ, ε, x 2 og x 1 bestemmes i I-X diagram eller i Carrier-diagram for fugtig luft. Vigtige anvisninger: Den nødvendige maksimale dampydelse afhænger af de givne forudsætninger og installation. Den beregnede dampydelse ud fra ovenstående formler, IX-diagrammet og luften der skal befugtes, tager ikke højde for tab i dampydelsen (f.eks. ved kondensering i dampslange og dampfordeler), eller varmetab i apparatet såvel som fugtafgivelse eller fugtoptagelse i materialer der befinder sig i det befugtede rum. Endvidere tager beregningen af dampydelsen ikke hensyn til evt. tab som skyldes skyllefrekvens afhængig af vandkvaliteten eller tab der opstår ved drift hvis befugteren er tilsluttet HFI-relæ. Det samlede tab afhænger af hele systemet og skal tages med i beregningen af den nødvendige dampydelse. Hvis der er spørgsmål omkring beregning af dampydelse kontaktes Condair forhandleren. For anlæg med stærkt varierende maksimal dampydelse (f.eks. testrum, anlæg med varierende luftmængde etc.) kontaktes Condair forhandleren.

20 Valg af apparattype Condair CP3 Pro V3 Varmespænding * 400V3 (400V/3~/ Hz) 230V3 (230V/3~/ Hz) 230V1 (230V/1~/ Hz) Max. dampydelse i kg/h Graduering i kg/h Model Condair CP3 Basic... Pro... Enkeltapparat lille Apparat størrelse / Antal apparater Enkeltapparat stor Dobbeltapparat stor ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * Anden varmespænding efter ønske ** Link Up system 4.2 Valg af tilbehør og ekstraudstyr Til valg af tilbehør og ekstraudstyr se kap. 3.7 og 3.8.

21 Valg af styresystem De forskellige styresystemer System 1: Styring af rumbefugtning System 1 er beregnet for direkte rumbefugtning og for ventilationsanlæg med overvejende recirkulation. Fugtføler henholdsvis hygrostat er fortrinsvis monteret i udsugningskanal eller i selve rummet. A1 B1 B2 B3 B4 PI l PI E Y Fugtføler Afbryder for ventilator Flow-kontrol Max. Hygrostat Hygrostat Intern P/PI regulering Ekstern modulerende regulering Signal fra A1 System 2: Rumbefugtning med modulerende begrænsning af fugtigheden i tilgangsluften System 2 er beregnet for klimaanlæg med større friskluftandel, ved lave indblæsnings-temperaturer, ved efterbefugtning eller ved varierende luftmængde. I tilfælde af at fugtigheden i tilgangsluften overstiger den indstillede værdi, træder den modulerende styring i funktion før reguleringen af rumfugtigheden. Fugtføleren (A1) anbringes fortrinsvis i udsugningskanalen eller direkte i rummet. Fugtføleren (A2), for den modulerende begrænsning af fugtigheden i tilgangsluften, anbringes i kanalen efter dampfordeleren. For denne styreform er det påkrævet, at automatikcentralen har en ekstra tilslutningsmulighed for den ekstra fugtføler. Bemærk! Den modulerende styring af tilgangsfugtigheden er ikke erstatning for max. hygrostaten. A1/2 Fugtføler B1 Afbryder for ventilator B2 Flow-kontrol B3 Max. hygrostat PI l Intern P/PI regulering PI E Ekstern modulerende regulering Y Indgangssignal fra A1 Z Indgangssignal fra A2

22 22 System 3: Regulering af fugtigheden i indblæsningsluften med modulerende begrænsning af befugterens ydelse. Regulering af fugtigheden i indblæsningsluften (fugtføler installeret i indblæsnings-kanalen) med modulerende begrænsning af befugterens ydelse bør kun anvendes i tilfælde, hvor styring på basis af rumfugtigheden, ikke er mulig af tekniske årsager. Fugtstyringen skal altid ske ved hjælp af en PI-styring. Fugtføleren (A1) anbringes i indblæsningskanalen efter dampfordeleren. Fugtføleren (A2) for den modulerende styring af befugterens ydelse, anbringes i kanalen før dampfordeleren. Denne form for styring kræver en PI-styring med tilslutningsmulighed for 2 fugtfølere. A1/2 Fugtføler B1 Afbryder for ventilator B2 Flow-kontrol B3 Max. hygrostat PI l Intern P/PI regulering PI E Ekstern modulerende regulering Y Indgangssignal fra A1 Z Indgangssignal fra A2 Hvilket fugtstyresystem bør vælges? Anvendelse I rum eller udsugningskanal Placering af fugtføler I indblæsningskanal Klimaanlæg med: Indtil 33 % friskluftandel System 1 System 1 Indtil 66 % friskluftandel System 1 eller 2 System 2 eller 3 Indtil 100 % friskluftandel System 2 System 3 Fugtregulering i indblæst luft System 3 Direkte rumbefugtning System 1 I nedennævnte tilfælde bør De kontakte Deres Condair forhandler: Ved befugtning af mindre rum op til 200 m 3 Ved klimaanlæg med stort luftskifte Ved anlæg med varierende luftmængder Prøverum med ekstreme krav til nøjagtig regulering Rum med stærkt varierende maksimal dampbehov Anlæg med temperaturvariationer Kølerum og anlæg med affugtning

23 23 Styresignaler Ekstern modulerende styring Intern PI-styring Styresignal Signal fra fugtføler VDC (Potentiometer 135 Ω kω) VDC (Potentiometer 135 Ω kω) VDC VDC VDC VDC VDC VDC VDC VDC VDC VDC ma ma ma ma Hygrostat (24 V On/Off)

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning til installatører og operatører Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding

Læs mere

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS KVALITET SUNDHED TRIVSEL VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING FEB 2015 2 VENT PLUS INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side 4 Introduktion

Læs mere

Type 411. Instruktionsbog KEN A/S. Brobyværk, DK 5672 Broby - Tel.: (+45) 62 63 10 91, Fax: (+45) 62 63 16 07 www.ken.dk, e-mail: ken@ken.

Type 411. Instruktionsbog KEN A/S. Brobyværk, DK 5672 Broby - Tel.: (+45) 62 63 10 91, Fax: (+45) 62 63 16 07 www.ken.dk, e-mail: ken@ken. Instruktionsbog Type 411 Indhold: Opstartsinstruktion 00.03-04 Teknisk beskrivelse. 10.01-0 Brugsanvisning. 0.01-05 Programopbygning. 30.01-0 Fejlsøgning. 40.01-05 Afprøvning og justering. 50.01-04 Konsulent

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning for NILAN Comfort 300 15.12.04 NILAN A/S, Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, Tlf. 76752500, Fax 76752525, www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 2. Opstilling...3

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere