1. Generelle bestemmelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Generelle bestemmelser"

Transkript

1 INDHOLD 1. Generelle bestemmelser Leveringsomfang og ejerforhold Leveringsomfang Leveringsgrænsen Leveringsgrænsen i forbindelse med opkrævning af tilslutningsbidrag Forsyningsanlæg Arbejder på eller nær ved lavspændingsforsyningsanlæg under spænding (L-AUS) Stikledningssikringer Installationer til og med 3 x 63A Installationer på 3 x 80A Installationer på 3 x 100A til og med 3 x 1200A Tilslutning, ændring og udvidelse Tilslutningsbidrag Supplerende bestemmelser til tilslutningsbidrag Særlige bestemmelser Udstykningsområder Betaling Ikrafttræden, ændringer BILAG Bilag 1 Leverings- og vedligeholdelsesgrænse Bilag 2A Boligbebyggelse Bilag 2B Blandet etagebyggeri Bilag 2C Erhvervsbyggeri Bilag 3 Etablering af forsyningsanlæg i udstykningsområder

2 1. Generelle bestemmelser 1.1. Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser og forretningsgang er gældende i Østjysk Energi s netvirksomhed Netbenyttelsesaftale Enhver, der tilsluttes netvirksomhedens forsyningsanlæg, er forpligtet til at overholde netvirksomhedens netbenyttelsesaftale. Disse udleveres ved henvendelse til netvirksomheden Tilmelding Ved nytilslutning eller udvidelse/ændring af en bestående installation, indsendes en tilmelding jf. Fællesregulativet, del A Tilslutningsbidrag For nytilslutning eller udvidelse af bestående tilslutning betaler rekvirenten (netkunden) tilslutningsbidrag til netvirksomheden i henhold til 4 og Tilslutning af energiproducerende anlæg Ved tilslutning af energiproducerende anlæg til forsyningsnettet gælder særlige bestemmelser, som fås ved henvendelse til netvirksomheden Tvivlsspørgsmål Hvor nærværende bestemmelser ikke er udtømmende, oplyser netvirksomheden betingelserne for tilslutning. 2. Leveringsomfang og ejerforhold 2.1. Leveringsomfang Ved leveringsomfang forstås den i A, rekvirerede tilslutningsværdi, der er betalt tilslutningsbidrag for. 2

3 2.2. Leveringsgrænsen Leveringsgrænsen er det punkt i netvirksomhedens forsyningsanlæg, hvor stikledningen tilsluttes i luftledning, kabelskab eller transformerstation, og hvortil netvirksomheden etablerer og vedligeholder anlægget. Jf. bilag 1 eller særlig aftale Leveringsgrænsen i forbindelse med opkrævning af tilslutningsbidrag Leveringsgrænsen i forbindelse med opkrævning af tilslutningsbidrag er normalt følgende: Byzone: Leveringsgrænsen er højst 30 meter fra grundskel, målt langs naturlig linietracé. Landzone: Leveringsgrænsen er højst 30 meter fra grundskel, målt langs naturlig linietracé. Ved byzone forstås bebyggelse i byer, bysamfund samt sommerhusområder. Ved landzone forstås områder, som falder uden for definitionen af byzone Forsyningsanlæg Ved netvirksomhedens forsyningsanlæg forstås eksempelvis højspændingsnettet, transformerstationer, forsyningsledninger (lavspændingsnettet), hovedsikring (hovedbly m. sikringer) og kabelskabe Arbejder på eller nær ved lavspændingsforsyningsanlæg under spænding (L-AUS) Driftlederen ved Østjysk Energi kan i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 5, kapitel 4, stk give autoriserende elinstallatører en generel tilladelse til at udføre visse opgaver på lavspændingsforsyningsnettet på eget initiativ i Østjysk Energi s driftsledelsesområde. Tilladelsen skal gives skriftlig med angivelse af, hvilke opgaver den gælder for. 3

4 2.6. Stikledningssikringer Udskiftningen af stikledningssikringer i kabelskabe og master må, såfremt der foreligger en skriftlig ansvarsoverdragelse mellem Østjysk Energi og elinstallatøren, foretages af elinstallatøren. Den nyisatte sikring må normalt ikke være større end den overbrændte sikring. Skyldes årsagen til sikringsoverbrænding ikke en fejl eller overbelastning ved netkundens egen installation eller brugsgenstand, betales sikringsudskiftningen af netvirksomheden på grundlag af en rapport, som elinstallatøren udfylder med oplysning om fejlens årsag samt angivelse af medgået tid, materialer, kørsel og størrelse af den isatte sikring. Fejlrapporterne med evt. regningskrav skal indsendes månedsvis til netvirksomheden. Stikledningssikringerne skal altid kontrolleres for selektivitetsforhold Installationer til og med 3 x 63A I alle nye installationer og ved ændring/udvidelse af bestående installationer skal der umiddelbart efter måler installeres for-sikringer (tarifsikringer), som er tilgængelige for netkunden og kan udskiftes af denne. Ved flere eksisterende boliginstallationer i etagebyggeri på samme stikledning kræves der ved ændring/udvidelse af den enkelte installation ikke installeret for-sikring. For-sikringerne skal mærkes med et tydeligt skilt: Forsikringer Installationer på 3 x 80A Kan valgfrit etableres efter 2.7 eller

5 2.9. Installationer på 3 x 100A til og med 3 x 1200A Tavlens (målesektionens) indgangsafbryder skal enten være forsynet med knivsikringer eller være en maksimalafbryder. Maksimalafbryderen kan anvendes som tarifgrundlag, og indstilles af leverandøren/elinstallatøren. Den indstillede værdi fastsættes til en størrelse delelig med 10. Maksimalafbryderen plomberes af netvirksomheden. Hvor måling sker over strømtransformere fra og med 600/ 5A, skal måling foretages over 2 sæt strømtransformere. Spændingsledningerne skal fremføres separat til hver tilslutningsenhed og skal være fastspændt under hver sin skrue. Hvor måling sker over 2 sæt strømtransformere, skal målerfeltet have 2 målerpladser med tilhørende tilslutningsenheder. Undtagelse: I byggepladstavler kræves ikke dobbelt målerfelt. Af hensyn til fjernaflæsning af måler etableres en føringsvej for impulsledning. Se nedenstående tegning. 5

6 Herudover kan der stilles krav om etablering af et passivt telefonstik i målerfeltet ved nye installationer. Tavler over 3 x 1200A skal udføres efter aftale med netvirksomheden i hvert enkelt tilfælde. Sprinkleranlæg tillades tilsluttet før indgangsafbryder. Anlæggets elforbrug skal registreres over særskilt måler. Tilslutningsbidrag samt abonnements- og effektbetaling beregnes efter sprinkleranlæggets påstemplede effekt omregnet til A. Minimum dog 25A. 3. Tilslutning, ændring og udvidelse 3.1. Tilslutningssted Tilslutningsstedet kan, efter netvirksomhedens anvisning, være mast, kabelskab eller transformerstation Forholdet mellem netkunde og ejer Hvor en netkunde af en installation ikke samtidig er ejer af ejendommen, hvortil installationen hører, kan netvirksomheden kræve, at netkunden dokumenterer, at ejeren har accepteret nyinstallation eller ændring af leveringsomfanget Anvendelse af luftstikledning Nyetablering og udvidelse af luftstikledninger vil normalt ikke kunne tillades Ændring af stikledning på netvirksomhedens foranledning Hvor luftledningsnet ændres til kabelnet, yder netvirksomheden et tilskud til kabellægning af luftstikledninger. 6

7 3.5. Ændring af stikledning på netkundens foranledning Hvor netkunden ønsker ændringer af stikledningen, betaler netkunden de med ændringen forbundne omkostninger. Ved kabellægning til luftstikledning gælder særlige bestemmelser, som fås ved henvendelse til netvirksomheden Tilslutning til transformerstation på egen grund For netkunder, hvis behov nødvendiggør etablering af transformerstation på egen grund, fastsættes tilslutningsbidraget i henhold til netvirksomhedens tarifblad. Netvirksomheden er berettiget til at etablere forsyning til andre netkunder fra en sådan transformerstation. Netvirksomheden fastsætter regler for driftsledelse og vedligeholdelse af transformerstationen. 4. Tilslutningsbidrag 4.1. Definitioner Standard Standardtilslutningsbidrag dækker et leveringsomfang på 25A, beregnet efter Dansk Energis model svarende til tilslutningsbidrag for et parcelhus/fritidshus Parcelhuse/fritidshuse Fritliggende bolig for en familie Tæt/lav bebyggelse, rækkehuse Sammenbyggede boliger i bygninger med en eller to etager Lejligheder Boliger i bygninger med mere end to etager. 7

8 4.1.5.Mindre elforbrugende anlæg Installationer for mindre elforbrugende anlæg, for eksempel de i 5.3. nævnte Øvrige installationer til og med 25A Installationer der ikke er nævnt i Installationer større end 25A Alle installationer med et leveringsomfang på mere end 25A Særligt tilslutningsbidrag Særligt tilslutningsbidrag opkræves, når der stilles særlige krav til forsyningsnettet. Ved særlige krav forstås: - Afsides beliggende ejendomme. Se Tilslutning hvor netkunden stiller særlige krav til forsyningsnettets fysiske udformning eller placering. Se 4.2. og Belastninger der stiller særlige krav til forsyningsnettets elektriske styrke. Se Tilslutningsbidragets størrelse For hver installation, der ønskes tilsluttet netvirksomhedens forsyningsanlæg, betales et tilslutningsbidrag jf. bilag 2 og netvirksomhedens tarifblad. Ved afsides beliggende installationer beregnes tilslutningsbidraget efter DE s vejledende retningslinier for beregning af tilslutningsbidrag af 28. juni 1984 jf

9 4.3 Beregning af tilslutningsbidrag Generelt I tilslutningsbidraget indgår alle omkostninger til etablering af forsyningsanlæg Byzone Tilslutningsbidraget omfatter etablering af forsyningsanlæg Byfornyelse I byfornyelsessituationer, hvor en tidligere ejendom udstykkes i flere parceller, eller hvor fx en industriejendom og lignende udlægges til boligbebyggelse, må det eksisterende leveringsomfang - for hvilket der allerede er betalt tilslutningsbidrag - stilles til rådighed uden supplerende betaling. Faktiske omkostninger i forbindelse med flytning af tilslutningspunkt eller ændringer af teknisk karakter kan dog opkræves inden for rammerne af anmeldte tilslutningsbidrag Forøgelse af leveringsomfanget i byzone Ved belastningsforøgelse, der kræver udvidelse af det eksisterende leveringsomfang, betales et tilslutningsbidrag, der svarer til differencen mellem det nye leveringsomfang og det eksisterende Landzone Tilslutningsbidraget omfatter normalt etablering af forsyningsanlæg som for byzone. I tilfælde hvor der etableres elforsyning til ejendomme/- anlæg, der er afsides beliggende i forhold til eksisterende forsyningsnet, som har nødvendig kapacitet til at forsyne den pågældende netkunde, og hvor omkostningerne til forsyningsanlæg frem til leveringsgrænsen udgør et beløb, der er mere end tre gange større end standardtilslutnings- 9

10 bidraget, betaler netkunden de faktiske anlægsomkostninger med fradrag for summen af tre gange standardtilslutningsbidrag - dog minimum standardtilslutningsbidraget herfor. I tilfælde, hvor der i landzone findes et mindre antal ejendomme beliggende afsides fra det offentlige forsyningsnet, kan omkostningerne til etablering af nødvendige forsyningsanlæg fordeles ligeligt på hver af de forventede tilslutninger. Fra hver tilslutningsmulighed skal fratrækkes tre gange standardtilslutningsbidrag. Den/de tilsluttede installationer betaler det derved fremkomne beløb i tilslutningsbidrag, og netvirksomheden finansierer restbeløbet (ventepris). Hvis standardtilslutningsbidraget er ændret, inden efterfølgende tilslutning finder sted, reguleres venteprisen med samme procentiske regulering som standardtilslutningsbidraget Forøgelse af leveringsomfanget i landzone Ønskes forsyningen til en ejendom/et anlæg beliggende i landzone udvidet indtil 5 år fra etableringsåret at regne, og der ikke er tilstrækkelig kapacitet i det etablerede forsyningsanlæg, betragtes en sådan udvidelse som en helt ny tilslutning Reduktion i belastning Hvis der ønskes en reduktion i leveringsomfanget, ydes der ingen tilbagebetaling for tidligere indbetalt tilslutningsbidrag. Retten til leveringsomfanget bevares i henhold til

11 4.4. Ændring af tilslutningssted Tilslutningsstedet kan flyttes, såfremt netkunden betaler de hermed forbundne udgifter Flytning af belastningsrettigheden Under forudsætning af at forsyningsforholdene kan klare det, kan belastningsrettigheden, ud over grundrettigheden (25A), flyttes fra en installation til en anden inden for netvirksomhedens forsyningsområde, såfremt installationerne har samme ejer eller matrikel. Grundrettigheden (25A) hører til den adresse, hvortil den er tilmeldt og kan ikke flyttes Fremtidssikker stikledning En stikledning kan, af hensyn til fremtidige udvidelser, udføres med et større kabeltværsnit end nødvendigt for den aktuelle belastning Tilslutninger hvor netkunden stiller særlige krav til forsyningsanlæggets udformning eller placering Hvis netkunden stiller særlige krav til forsyningsanlæggets fysiske udformning eller placering, betaler netkunden de omkostninger, der er forbundet med at opfylde de særlige krav Tilslutninger hvor netkunden stiller særlige krav til forsyningsanlæggets elektriske styrke Hvis der tilsluttes belastning, der stiller særlige krav til forsyningsnettets elektriske styrke, betaler netkunden et særligt tilslutningsbidrag. 5. Supplerende bestemmelser til tilslutningsbidrag 5.1. Midlertidige forsyninger Midlertidige forsyninger til byggepladser, forlystelsesparker, vejarbejder m.v. kan etableres uden betaling af tilslutningsbidrag. Rekvirenten betaler alle udgifter til nødvendig for- 11

12 stærkning og udbygning af elnettet i forbindelse med den midlertidige forsyning Elhegn og luftværnssirener Elhegn og luftværnssirener kan, efter forudgående godkendelse, tilsluttes forsyningsanlægget, mod betaling af de faktiske omkostninger til etablering af forsyningsanlæg og uden betaling for elforbrug og abonnement. Elhegnet anbringes på en stolpe i mindst 1 m afstand fra nærmeste forsyningssted (lavspændingsmast eller kabelskab). Fra forsyningsstedet føres et kabel (mindst 2 x 2,5 mm 2 ) ned i jorden frem til en på stolpen anbragt 2-pol afbryder. Kablet sikres med en 10A stikledningssikring. Netkunden har selv vedligeholdelsespligten af installation og stikledningssikring. Elhegn skal tydeligt mærkes med ejerens navn, adresse og telefonnummer. Netkunden er forpligtet til at fjerne eller flytte elhegn med tilhørende installation, såfremt en ændring af forsyningsanlægget nødvendiggør dette. Omkostningerne hertil er netvirksomheden uvedkommende Mindre elforbrugende anlæg uden måler Mindre elforbrugende anlæg, hørende til offentlige eller halvoffentlige foretagender såsom underforstærkere til fællesantenneanlæg, vejtekniske anlæg, katodisk beskyttelse, målepunkter ved gas-/fjernvarmeledninger, motorvejstelefon- og signalanlæg og lignende, kan tilsluttes uden måler under forudsætning af: - Der må i installationen ikke være mulighed for tilslut- 12

13 ning af andre elforbrugende apparater, med mindre der foran denne installeres en transformer som effektbegrænser. - Der skal foran installationen anbringes en gruppeafbryder med maks. 1 x 10A sikring, forsynet gennem en min. 2,5 mm 2 stikledning. - Afregning af elforbrug og abonnementsbetaling sker efter tarif C. Elforbruget for den tilsluttede brugsgenstand eller transformer beregnes til 100% af den påstemplede effekt ganget med indkoblingstiden. Hvor der ikke træffes anden aftale afregnes med timer pr. år Julebelysning Julebelysningsanlæg skal til- og færdigmeldes, før anlægget må sættes i drift. På tilmeldingen anføres belastningens størrelse i kw. Evt. timetællers aflæsning påføres ved idriftsættelsen. Ved demontering indsendes en afmelding på en installationsblanket med timetællers slutaflæsning Overskridelse af belastningsrettighed Såfremt netvirksomheden konstaterer, at den aftalte belastningsrettighed overskrides, er netvirksomheden berettiget til at forlange belastningsrettigheden udvidet. For udvidelsen betaler netkunden tilslutningsbidrag i henhold til bestemmelserne i Bygningsændringer hvor forsyningsanlæg skal ændres Såfremt forsyningsanlæg skal ændres/flyttes på netkundens foranledning, som følge af bygningsændringer, opstilling af skilte eller lignende, skal samtlige udgifter afholdes af netkunden. 13

14 5.7. Deling af leveringsomfang Et eksisterende leveringsomfang over 25A kan deles på flere installationer, såfremt disse er placeret på samme matrikel/ejendom, og der foretages reduktion af det bestående leveringsomfang svarende til det fraskilte. Netvirksomhedens omkostninger i forbindelse med ændring eller etablering af forsyningsanlæg - nødvendiggjort af denne deling - betales af netkunden. Der betales dog maksimalt svarende til et nyt tilslutningsbidrag for den/de fraskilte installationer Nedlæggelse og genetablering af en installation Hvor en installation nedlægges, fjernes tilslutningen. Det oprindelige leveringsomfang bevares og kan genetableres uden betaling af tilslutningsbidrag. Netvirksomhedens udgifter ved genetablering betales af netkunden, dog maksimalt en udgift svarende til tilslutningsbidrag, beregnet efter reglerne i 4.3. Netkunden skal dokumentere det tidligere leveringsomfang. 6. Særlige bestemmelser 6.1. Fasekompensering Alle installationer skal fasekompenseres efter reglerne i Fællesregulativet. 7. Udstykningsområder 7.1. Etablering af forsyningsanlæg i udstykningsområder Udstykkeren af et areal anmodes om, så tidligt som muligt, at henvende sig til netvirksomheden. Netvirksomhedens vilkår for etablering af forsyning til udstykningsområder fremgår af bilag 3. 14

15 8. Betaling 8.1. Betaling af tilslutningsbidrag og/eller særligt tilslutningsbidrag Før nytilslutning eller udvidelse af bestående tilslutning, inden måleropsætning kan finde sted, skal tilslutningsbidraget og/eller evt. særligt tilslutningsbidrag normalt være indbetalt. Enhver regning skal dog betales inden for den på regningen angivne tidsfrist Gyldighed af tilbud Ethvert tilbud, afgivet af netvirksomheden, er kun gyldigt til den på tilbuddet angivne frist. Tilbuddet er betinget af, at anlægget udføres som projekteret og uden yderligere erstatning for anlæggets anbringelse Garantiordning ved anlægsarbejde Netvirksomheden kan inden et arbejde sættes i gang kræve, at netkunden stiller bankgaranti eller depositum for anlægsbeløbet, ligesom netvirksomheden er berettiget til at opkræve acontobeløb under arbejdet. 9. Ikrafttræden, ændringer 9.1. Tilslutningsbestemmelserne og Forretningsgang er vedtaget med gyldighed fra 7. maj

16 Bilag 1 Leverings- og vedligeholdelsesgrænse netkunden netvirksomheden netvirksomheden) Leveringsgrænse: Det punkt i forsyningsanlægget, hvortil netselskabet etablerer anlægget nærmere betegnet ved: Luftledning: Jordkabler: Transformerstation: Sikringsholdere/nulklemmer på forsyningsnet. Sikringsholdere/nulklemmer i kabelskab. Sikringsholdere/nulklemmer i fordelingsarrangement i transformerstation eller lavspændingsklemmer på transformer. Efter særlig aftale er leveringsgrænsen på højspændingssiden. 16

17 Boligbebyggelse Bilag 2 A Ved boligbyggeri i 1 plan skal den enkelte bolig forsynes gennem sin egen stikledning. Den enkelte bolig kan godt udgøre flere etager, men må kun være en lejlighed. Pensionistboliger, kollegier og lignende kan dog forsynes gennem fælles stikledning. Eksempler: 1) Parcelhuse og fritidshuse, 1 boliginstallation 1 stikledning Der betales: 1 tilslutningsbidrag i henhold til ) Parcelhuse med udnyttet tagetage, 1 boliginstallation 1 stikledning Der betales: 1 tilslutningsbidrag i henhold til

18 3) Hus med udnyttet tagetage (tæt/lav bebyggelse), kan forsynes gennem 1 stikledning, 2 boliginstallationer 1 stikledning Der betales: 2 gange tilslutningsbidrag i henhold til ) Dobbelthuse (tæt/lav bebyggelse, 2 boliginstallationer) 2 stikledninger Der betales: 2 gange tilslutningsbidrag i henhold til

19 5) Rækkehuse (tæt/lav bebyggelse), 4 boliginstallationer 4 stikledninger Der betales: 4 gange tilslutningsbidrag i henhold til ) Blandet bebyggelse, 3 boliginstallationer Parcelhus Tæt/lav bebyggelse 2 stikledninger Der betales: 1 tilslutningsbidrag i henhold til og 2 gange tilslutningsbidrag i henhold til

20 7) Blandet bebyggelse (tæt/lav bebyggelse), 5 boliginstallationer 3 stikledninger Der betales: 5 gange tilslutningsbidrag i henhold til ) Etagebyggeri over 2 etager, 15 boliginstallationer + 3 fællesinstallationer 2 eller 3 stikledninger Der betales: 15 gange tilslutningsbidrag i henhold til og 3 gange investeringsbidrag i henhold til

21 9) Pensionist- og ungdomsboliger med kogemuligheder (køkkenvask med selvstændigt afløb), 9 boliginstallationer 5 boliginstallationer Lejligheder 4 boliginstallationer 3 stikledninger Der betales: Tilslutningsbidrag svarende til den aktuelle boligog installationstype i henhold til 4.1.2, 4.1.3, og ) Pensionist- og ungdomsboliger uden kogemuligheder (plejehjem og kollegium) 1 installation 1 installation 1 installation 3 stikledninger Der betales: Tilslutningsbidrag i henhold til

22 Bilag 2 B Blandet etagebyggeri Ved etagebyggeri kan installationerne forsynes gennem fælles stikledning. Eksempel: 1) Etagebyggeri a) 6 bolig- + 2 erhvervs- + 1 fællesinstallation b) 2 bolig- + 1 erhvervs- + 1 fællesinstallation a b Lejligheder Erhverv Boliger Erhverv Erhverv 1: 25A Erhverv 2: 35A Erhverv 3: 63A 2 eller 3 stikledninger Der betales: a Lejligheder: 6 gange tilslutningsbidrag i henhold til Erhverv 1: 1 tilslutningsbidrag i henhold til Erhverv 2: 1 tilslutningsbidrag i henhold til Fællesinstallation: 1 tilslutningsbidrag i henhold til b Boliger: 2 gange tilslutningsbidrag i henhold til Erhverv 3: 1 tilslutningsbidrag i henhold til Fællesinstallation: 1 tilslutningsbidrag i henhold til

23 Bilag 2 C Erhvervsbyggeri Eksempel 1: Erhvervsbyggeri med flere erhvervslejemål på samme matrikel, i en eller flere etager, forsynes gennem fælles stikledning, dog mindst en pr. bygning. 2 stikledninger Der betales: Tilslutningsbidrag i henhold til Eksempel 2: Erhvervsbyggeri med en ejer/erhvervslejemål med flere bygninger kan forsynes gennem fælles stikledning. 1 stikledning Der betales: Tilslutningsbidrag i henhold til

24 Etablering af forsyningsanlæg i udstykningsområder Bilag 3 1. Anbringelse I udstykningsområder er netvirksomheden berettiget til vederlagsfrit, at anbringe de nødvendige forsyningsanlæg. 2. Placering Anlæggene anbringes normalt langs veje og stier, men hvor det findes hensigtsmæssigt, er netvirksomheden berettiget til at fremføre forsyningsanlæggene langs grundskel. Hvor det efter netvirksomhedens skøn er nødvendigt at etablere en transformerstation i området, skal et egnet areal stilles til rådighed. Netvirksomheden er på privat ejendom berettiget til at sikre anlæggets forbliven ved tinglyst deklaration. 3. Koordinering og arbejdsdeling Såfremt etablering af elforsyningsanlæg ønskes indpasset i en byggemodning, skal netvirksomheden kunne acceptere tidsplanen for byggemodning samt ændring i denne. Hvor der etableres fast vej, nedlægger vejentreprenøren rør for stik- og forsyningsledninger efter netvirksomhedens anvisning. Udstykkeren er ansvarlig for, at rørene er nedlagt efter givne anvisninger. Inden fortov etableres eller anlægges, skal netvirksomheden have lejlighed til på et for den passende tidspunkt at nedlægge forsyningskabler m.v. Netvirksomheden er så vidt muligt indforstået med en koordineret nedlægning af forsyningskabler, gadebelysning samt telefon- og antenneanlæg m.v. 4. Ekstraordinære krav Hvis udstykkeren eller andre stiller ekstraordinære krav, fx i form af opfyldning med sand, hvor dette normalt ikke er nødvendigt, skal udstykkeren betale merudgifterne herved. Ekstra betaling vil også kunne forekomme, hvis udstykkeren tilrettelægger arbejdet, så det giver ekstra omkostninger for netvirksomheden. 24

1.3 Tilmelding Ved nytilslutning eller udvidelse/ændring af en bestående installation, indsendes en tilmelding jf. Fællesregulativet, del A.

1.3 Tilmelding Ved nytilslutning eller udvidelse/ændring af en bestående installation, indsendes en tilmelding jf. Fællesregulativet, del A. Tilslutningsbestemmelser. Indhold 1. Generelle bestemmelser 2. Leveringsomfang og ejerforhold 3. Tilslutning, ændring og udvidelse 4. Tilslutningsbidrag 5. Supplerende bestemmelser til tilslutningsbidrag

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser MES Net A/S

Tilslutningsbestemmelser MES Net A/S Tilslutningsbestemmelser MES Net A/S Gældende fra 1. august 2009 Indhold. 1 Generelle bestemmelser. 2 Leveringsomfang og ejerforhold. 3 Tilslutning, ændring og udvidelse. 4 Tilslutningsbidrag. 5 Supplerende

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser Tarm Elværk Net A/S

Tilslutningsbestemmelser Tarm Elværk Net A/S Tilslutningsbestemmelser Tarm Elværk Net A/S Gældende fra den 21. februar 2011 og er anmeldt til Energitilsynet. Indhold. 1 Generelle bestemmelser. 2 Leveringsomfang og ejerforhold. 3 Tilslutning, ændring

Læs mere

Galten Elværk Net A/S

Galten Elværk Net A/S Tilslutningsbestemmelser Galten Elværk Net A/S 1. oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Generelle bestemmelser.... 1 2. Definitioner... 1 3. Forsyningsanlæg... 3 4. Tilslutning, ændring og udvidelse...

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser

Tilslutningsbestemmelser Tilslutningsbestemmelser For AURA El-net 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 2. Definitioner... 3 3. Forsyningsanlæg... 4 4. Tilslutning, ændring og udvidelse... 4 5. Tilslutningsbidrag...

Læs mere

1. Generelle bestemmelser

1. Generelle bestemmelser 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i EnergiMidt Net A/S og EnergiMidt Net Vest A/S forsyningsområde, i det følgende kaldet netselskaberne. 1.2

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser. AURA El-net VE A/S

Tilslutningsbestemmelser. AURA El-net VE A/S Tilslutningsbestemmelser AURA El-net VE A/S 9. januar 2012 1 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i AURA El-net VE A/S forsyningsområde, i det

Læs mere

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER. 1 Generelle bestemmelser

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER. 1 Generelle bestemmelser TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 1 Generelle bestemmelser Gyldighedsområde 1.1 Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i Nibe Elforsyning Net A/S forsyningsområde, i det følgende kaldet Netselskabet. Netbestemmelser

Læs mere

Ikast Værkerne Net A/S

Ikast Værkerne Net A/S Tilslutningsbestemmelser Ikast Værkerne Net A/S 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i Ikast Værkerne Net A/S, i det følgende kaldet netselskabet.

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser for Sammenslutningen af Netselskaber i Vestjylland

Tilslutningsbestemmelser for Sammenslutningen af Netselskaber i Vestjylland for Borris Elforsyning Sunds Elforsyning Sdr. Felding Elforsyning Studsgård Elforsyning Vildbjerg Elværk Kibæk Elværk 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser

Læs mere

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 1. Generelle bestemmelser Gyldighedsområde 1.1 Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i HEF Net A/S forsyningsområde, i det følgende kaldet Netselskabet. Netbestemmelser 1.2 Enhver, der tilsluttes

Læs mere

Frederikshavn Elnet A/S

Frederikshavn Elnet A/S Frederikshavn Elnet A/S Tilslutningsbestemmelser 23. august 2007 Tilslutningsbestemmelser Indledning Tilslutningsbestemmelserne er et supplement til netbenyttelsesaftalen og beskriver mere specifikt FN

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser for EL

Tilslutningsbestemmelser for EL NRGi Net A/S 1. Januar 2005 Tilslutningsbestemmelser for EL NRGi Net A/S 1 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i NRGi Net A/S forsyningsområde.

Læs mere

NOE. Skivevej Holstebro. Tilslutningsbestemmelser Side 1 af 14

NOE. Skivevej Holstebro. Tilslutningsbestemmelser Side 1 af 14 tilslutningsbestemmelser 2012 Side 1 af 14 generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i NOE NET A/S forsyningsområde, i det følgende kaldet NOE. 1.2 Netbenyttelsesaftale

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser. for. Aal El Net a.m.b.a.

Tilslutningsbestemmelser. for. Aal El Net a.m.b.a. Tilslutningsbestemmelser for Aal El Net a.m.b.a. Tilslutningsbestemmelserne er et supplement til reglerne for tilslutning til og adgang til at benytte Aal El Net a.m.b.a. s ledningsnet. Netbenyttelsesaftalen.

Læs mere

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER TILSLUTNINGSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR LEF NET A/S FORSYNINGSOMRÅDE Gældende fra 21. september 2009. Side 1 af 16 Ikrafttræden og ændringer mv. Ikrafttræden Nærværende tilslutningsbestemmelser er et supplement

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser 2008

Tilslutningsbestemmelser 2008 Tilslutningsbestemmelser 2008 NOE NET A/S Skivevej 120, DK-7500 Holstebro www.noe.dk Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i NOE NET A/S forsyningsområde,

Læs mere

Fyraftensmøde hos TRE-FOR. den 29. marts 2011

Fyraftensmøde hos TRE-FOR. den 29. marts 2011 Fyraftensmøde hos y TRE-FOR den 29. marts 2011 Fyraftensmøde program 16.30: Velkomst og gennemgang af, hvordan du bruger TRE-FORs kundeservice og udnytter de selvbetjeningsmuligheder, som ligger på trefor.dk

Læs mere

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 20

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 20 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Forretningsgang... 3 3. Gennerelle bestemmelser... 3 3.1. Leveringsbestemmelser... 3 3.2. Tilslutningspris... 3 3.3. Tilslutning af energiproducerende anlæg... 3 3.4.

Læs mere

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 21

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 21 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Forretningsgang... 3 3. Gennerelle bestemmelser... 3 3.1. Leveringsbestemmelser... 3 3.2. Tilslutningspris... 3 3.3. Tilslutning af energiproducerende anlæg... 3 3.4.

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser - Net (Bilag til Leveringsbestemmelser - Net)

Tilslutningsbestemmelser - Net (Bilag til Leveringsbestemmelser - Net) Tilslutningsbestemmelser - Net (Bilag til Leveringsbestemmelser - Net) Vedtaget af Helsingør Byråd den 26. marts 2007. 1 Supplerende bestemmelser til fællesregulativet Betjening og 1.1 arbejde på Det er

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser 2012

Tilslutningsbestemmelser 2012 Tilslutningsbestemmelser 2012 NOE NET A/S Skivevej 120, DK-7500 Holstebro www.noe.dk Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i NOE NET A/S forsyningsområde,

Læs mere

Forsyning Helsingør Elnet A/S Tilslutningsbestemmelser Net

Forsyning Helsingør Elnet A/S Tilslutningsbestemmelser Net Tilslutningsbestemmelser Net (Bilag til Leveringbestemmelser Net) Indhold 1. Supplerende bestemmelser til fællesregulativet... 3 2. Tilslutningspunkt... 3 3. Stikledning... 4 4. Tilslutningsbidrag... 4

Læs mere

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nukissiorfiit Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nr. 2 gældende fra 1. maj 2011 Indledning Nukissiorfiits almindelige leveringsbetingelser med tilhørende bilag er et væsentlig

Læs mere

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 28. marts 2012

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 28. marts 2012 TRE-FOR Fyraftensmøde hos den 28. marts 2012 Fyraftensmøde 2012 Program: 16.30: Velkomst og gennemgang af de udfordringer som elforsyningen står overfor ved etablering af et stigende antal VE-anlæg (solcelleanlæg

Læs mere

TILSLUTNINGSBIDRAG EL

TILSLUTNINGSBIDRAG EL Pr. Boligenhed/Erhverv TILSLUTNINGSBIDRAG EL 1. januar 2016 Erhverv og Parcelhuse (ikke over 25A) Jf. 4.1.1 i Tilslutningsbestemmelser for ellevering Tæt/lav bebyggelse, rækkehuse, boliger og erhverv i

Læs mere

DONG Energy Eldistribution A/S 1. januar 2015. Tilslutningsbidrag for elforsyning i DONG Energy Eldistribution s elnet

DONG Energy Eldistribution A/S 1. januar 2015. Tilslutningsbidrag for elforsyning i DONG Energy Eldistribution s elnet DONG Energy Eldistribution A/S Gældende fra 1. januar 2015 Tilslutningsbidrag for elforsyning i DONG Energy Eldistribution s elnet Tilslutningsbidrag for elforsyning opkræves ved etablering af enhver ny

Læs mere

Forretningsgang. ØSTKRAFT Net A/S. de autoriserede elinstallatører

Forretningsgang. ØSTKRAFT Net A/S. de autoriserede elinstallatører Forretningsgang mellem ØSTKRAFT Net A/S og de autoriserede elinstallatører ØSTKRAFT Net A/S Side 1 af 14 Følgende reglementariske og ordensmæssige bestemmelser er gældende ved udførelse af elektriske installationer

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

1. udgave 1. januar 2016 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk

1. udgave 1. januar 2016 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Gældende pr. 1. januar 2016 Tilslutningsbidrag Under normale forsyningsforhold betales efter følgende kategoriopdelte bidrag ved tilslutning af en ny installation

Læs mere

1. udgave 1. juli 2015 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk

1. udgave 1. juli 2015 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Gældende pr. 1. juli 2015 Tilslutningsbidrag Under normale forsyningsforhold betales efter følgende kategoriopdelte bidrag ved tilslutning af en ny installation

Læs mere

Forretningsgang. Bornholms El-Net A/S. de autoriserede elinstallatører

Forretningsgang. Bornholms El-Net A/S. de autoriserede elinstallatører Forretningsgang mellem Bornholms El-Net A/S og de autoriserede elinstallatører Bornholms El-Net A/S Side 1 af 14 Følgende reglementariske og ordensmæssige bestemmelser er gældende ved udførelse af elektriske

Læs mere

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 25. marts 2010

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 25. marts 2010 TRE-FOR Fyraftensmøde hos den 25. marts 2010 Fyraftensmøde program 16.30: Velkomst v/ Per Sørensen, elforsyningschef 16:40: Gennemgang af, hvordan du udfylder installationsblanketten korrekt, hvordan du

Læs mere

Prisblad. Pr. 1. januar Thy-Mors Energi Elnet A/S

Prisblad. Pr. 1. januar Thy-Mors Energi Elnet A/S Prisblad Pr. 1. januar 2017 Thy-Mors Energi Elnet A/S Note: Engrosmodellen indførtes pr. 1. april 2016 og er fastlagt i Lov om elforsyning samt Lov om afgift af elektricitet og momsloven. Sekretariatet

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4 kv målt... 5 B-kunder

Læs mere

Stikledning er indeholdt i tilslutningsbidraget for område Nord og etableres af NRGi Net A/S frem til leverin

Stikledning er indeholdt i tilslutningsbidraget for område Nord og etableres af NRGi Net A/S frem til leverin Tilslutningsbidrag Priser gældende fra 1. januar 2012 NRGi Net område Nord (tidligere NRGi Net) Prisen er pr. installation eller Ampere. Stikledning er indeholdt i tilslutningsbidraget for område Nord

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S . Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4 kv målt... 5 B-kunder

Læs mere

Investeringsbidrag m.v.

Investeringsbidrag m.v. Tarifblad til Tilslutningsbestemmelser/ stikledningsregulativ vedrørende Investeringsbidrag m.v. Pr. 1. januar 2017 BORNHOLMS EL-NET A/S Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse... 2 1. Investeringsbidrag..

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

Prisblad. Pr. 1. april 2016. Thy-Mors Energi Elnet A/S

Prisblad. Pr. 1. april 2016. Thy-Mors Energi Elnet A/S Prisblad Pr. 1. april 2016 Thy-Mors Energi Elnet A/S Engrosmodellen indføres pr. 1. april 2016 og er fastlagt i Lov om elforsyning samt Lov om afgift af elektricitet og momsloven. Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Vejledning for elinstallatører. om tilslutning mv. gældende for. DONG Energy Eldistribution A/S

Vejledning for elinstallatører. om tilslutning mv. gældende for. DONG Energy Eldistribution A/S Vejledning for elinstallatører om tilslutning mv. gældende for DONG Energy Eldistribution A/S Ændret den 25.08.2015 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Gyldighedsområde... 3 Definitioner og ejerforhold...

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011 Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. april 2016

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. april 2016 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. april 2016 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder ikke timemålt transformerstation

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2015

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2015 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder ikke timemålt transformerstation

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. april 2016

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. april 2016 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. april 2016 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder ikke timemålt transformerstation

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser oktober 2012

PRIVATKUNDER Priser oktober 2012 PRIVATKUNDER Priser oktober 2012 INDHOLD Elpriser 4 Varmepriser 5 Vandpriser 6 Spildevandspriser 7 El - tilslutningsbidrag 8 Varme - tilslutningsbidrag 9 Vand - tilslutningsbidrag 10 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

NETSELSKABETS BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1

NETSELSKABETS BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1 MES Net A/S Dørslundvej 44 7330 Brande CVR nr. 25 52 58 25 NETSELSKABETS BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1 Disse vilkår er

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

SEAS-NVE Side 1 af 6. Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. SEAS-NVE Net. Tariffer 2015 Gældende fra den 4. kvartal - per 15.

SEAS-NVE Side 1 af 6. Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. SEAS-NVE Net. Tariffer 2015 Gældende fra den 4. kvartal - per 15. SEAS-NVE Side 1 af 6 Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby SEAS-NVE Net Tariffer 2015 Gældende fra den 4. kvartal - per 15. oktober 2015 SEAS-NVE Side 2 af 6 SEAS-NVE Net A/S: Transportbetaling

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser

Tilslutningsbestemmelser Tilslutningsbestemmelser 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 4 1 Forretningsgang 4 2 Generelle bestemmelser 4 2.1 Leveringsbestemmelser 4 2.2 Tilslutningspris 4 2.3 Tilslutning af energiproducerende anlæg

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2013

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2013 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. april 2016. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. april 2016. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Generelle vilkår... 3 Afgrænsning mellem kundetyper... 4 Priser for forbrugskunder... 5 Priser for producenter... 6 Priser og vilkår for tilslutningsbidrag... 7 Øvrige

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere

ØSTKRAFT Net A/S s BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1

ØSTKRAFT Net A/S s BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1 Nærværende tilslutningsbestemmelser er omarbejdet i forhold til vejledning anmeldt til Energitilsynet den 20. oktober 2014 efter elforsyningslovens 73b. Vejledningen er taget til efterretning af Sekretariatet

Læs mere

LÆSØ ELNET A/S' BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET

LÆSØ ELNET A/S' BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET LÆSØ ELNET A/S' BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET hg LÆSØ ELNET A/S' bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet November 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver.

Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver. Betalingsregler - Anlægsbidrag og øvrige bidrag 1. Anlægsbidrag 2. Øvrige bidrag 3. Betaling 4. Øvrige bestemmelser 5. Udregning af anlægsbidrag 6. Definitioner Nærværende Betalingsregler er godkendt af

Læs mere

2015 Version

2015 Version 2015 Version 2015-02 Indhold 1. Indledning... 3 2. Forretningsgang... 3 3. Generelle bestemmelser... 3 3.1. Leveringsbestemmelser... 3 3.2. Tilslutningspris... 3 3.3. Tilslutning af energiproducerende

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser januar 2014

PRIVATKUNDER Priser januar 2014 PRIVATKUNDER Priser januar 2014 INDHOLD Elpriser 3 Varmepriser 4 Vandpriser 5 Spildevandspriser 6 El - tilslutningsbidrag 7 Varme - tilslutningsbidrag 8 Vand - tilslutningsbidrag 10 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af elvarme

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af elvarme Nukissiorfiit Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af elvarme Nr. 2 gældende fra 1. maj 2011 NUKISSIORFIITS ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR OFFENTLIG LEVERING AF EL- VARME NR. 1.

Læs mere

PRISBLAD FOR EL PR. 1. APRIL 2016

PRISBLAD FOR EL PR. 1. APRIL 2016 C-kunder i Frederikshavn og Sæby er tilkoblet nettet ved 0,4 kv spændingsniveau. Privatkunder og mindre virksomheder er C-kunder. Transportbetaling, eget net 16,87 16,87 Transportbetaling, 4,30 4,30 Systemtarif,

Læs mere

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: SLS Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-697-4.0 24-01-2013 Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet Baggrund I november 2012 udarbejdede

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME fra Frederiksberg Fjernvarme A/S 1 Indhold 1. Grundlag for bestemmelserne... 3 2. Information... 3 3. Ordforklaring... 3 4. Etablering af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. januar 2012. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 64, 5700 Svendborg

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. januar 2012. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 64, 5700 Svendborg Prisblade gældende fra 1. januar 2012 for SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 64, 5700 Svendborg C-tarif anvendes til kunder, som aftager el fra det almindelige lavspændingsnet

Læs mere

Model til beregning af tilslutningsbidrag

Model til beregning af tilslutningsbidrag Version 2.1 Sag: 02/363 Doknr. 41 Vor ref/jvk Email: jvk@danskenergi.dk November 2011 Vejledning Model til beregning af tilslutningsbidrag INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Hvorfor en ny beregningsmodel?...3

Læs mere

Priser og vilkår for N1

Priser og vilkår for N1 Priser og vilkår for N1 Version 3. Gældende pr. 1. januar 2018 Eventuelle ændringer fremgår af n1.dk 1 Generelt Abonnement: Abonnementsbetaling dækker omkostninger til måling, afregning, aflæsning og fælles

Læs mere

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. april 2015. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. april 2015. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg Prisblade gældende fra 1. april 2015 for SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg C-tarif anvendes til kunder, som aftager el fra det almindelige lavspændingsnet

Læs mere

Priser og vilkår for N1

Priser og vilkår for N1 Priser og vilkår for N1 (Tidligere EnergiMidt Net A/S og HEF Net A/S) Gældende pr. 1. oktober 2017 Eventuelle ændringer fremgår af n1.dk 1 Generelt Abonnement: Abonnementsbetaling dækker omkostninger til

Læs mere

Vandet leveres i henhold til leveringsbestemmelser for TREFOR Vand A/S. Vand kr./m³ 6,00 15,66*) kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr.

Vandet leveres i henhold til leveringsbestemmelser for TREFOR Vand A/S. Vand kr./m³ 6,00 15,66*) kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr. Tariffer Vand Alle tariffer er gældende fra 1. januar 2015 Vandet leveres i henhold til leveringsbestemmelser for TREFOR Vand A/S Driftsbidrag ( 13) Vand kr./m³ 6,00 15,66*) Abonnement ( 13 fast årligt

Læs mere

Inkl. moms og afgift Vand kr./m³ 5,85 13,56*) *) Heraf vandafgift til Staten 6,25 kr./m 3 inkl. moms.

Inkl. moms og afgift Vand kr./m³ 5,85 13,56*) *) Heraf vandafgift til Staten 6,25 kr./m 3 inkl. moms. Tariffer Vand Alle tariffer er gældende fra 1. januar 2011 Vandet leveres i henhold til regulativ for vandforsyningen. Driftsbidrag ( 13) og Vand kr./m³ 5,85 13,56*) *) Heraf vand til Staten 6,25 kr./m

Læs mere

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Københavns Lufthavne A/S Energiadministrationen Tlf.: 32 31 32 31 E-mail: energi@cph.dk 20. maj 2015

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser april 2015

PRIVATKUNDER Priser april 2015 PRIVATKUNDER Priser april 2015 INDHOLD Elpriser 3 Varmepriser 4 Vandpriser 5 Spildevandspriser 6 El - tilslutningsbidrag 8 Varme - tilslutningsbidrag 9 Vand - tilslutningsbidrag 11 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse:

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: Odense, den 25. august 2015 KØBSTILBUD Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: Tilbyder herved, for det anført bud, at købe èn af nedenstående parcelhusgrunde, i den prioriteringsorden De anfører. 1 er 1.

Læs mere

Betalingsregler Verdo Vand A/S

Betalingsregler Verdo Vand A/S Betalingsregler Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Tilslutningsbidrag... 3 1.1 Indledende bestemmelser... 3 1.2

Læs mere

Takstblad for Gentofte Fjernvarme (GFj). Ikrafttræden 1. januar 2017

Takstblad for Gentofte Fjernvarme (GFj). Ikrafttræden 1. januar 2017 Takstblad for (GFj). Ikrafttræden 1. januar 2017 Opbygning af fjernvarmetakst 1. Variabelt bidrag 2. Fast bidrag 3. Abonnement for GFj tilslutningsanlæg 4. Bidrag til GFj tilslutningsanlæg 5. Administrationsbidrag

Læs mere

Fællesregulativet 2014. Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande

Fællesregulativet 2014. Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Fællesregulativet 2014 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Stk. Fællesregulativet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Generelt 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL A ADMINISTRATIVE

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0129 /LAA Klager: Indklaget energiselskab: NN 4100 Ringsted SEAS-NVE A.m.b.A. CVR 6851 5211 & SEAS-NVE Holding A/S CVR 2578 4413 v / SEAS-NVE A.m.b.A. Hovedgaden 36 4520

Læs mere

Der skal sendes målerværdier med timeopløsning til Energinet.dk. 8.600 kr./år ekskl. moms. (Afregningsart: B kunde)

Der skal sendes målerværdier med timeopløsning til Energinet.dk. 8.600 kr./år ekskl. moms. (Afregningsart: B kunde) A2 Forbrugstarif data: Kunden er tilsluttet og målt på kv station. Der måles på 10 kv niveau. Kunden ejer selv 10 kv kabel, transformere mm. efter måleren. Stikledning er tilsluttet på 10 kv niveau på

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Prisblad pr. 1. januar 2018

Prisblad pr. 1. januar 2018 Prisblad pr. 1. januar 2018 I vedhæftede bilag 1 fremgår nettariffer, abonnements priser samt rådighedsbetaling for installationer med produktionsmåler 1. I vedhæftede bilag 2 fremgår gebyrer og tilslutningspriser.

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2017

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2017 Tariffer pr. 1. januar 2017 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder ikke timemålt transformerstation 0,4 kv målt...

Læs mere

PRISBLAD FOR EL PR. 1. OKTOBER 2017

PRISBLAD FOR EL PR. 1. OKTOBER 2017 C-kunder i Frederikshavn og Sæby er tilkoblet nettet ved 0,4 kv spændingsniveau. Privatkunder og mindre virksomheder er C-kunder. Transportbetaling, eget net 16,21 16,21 Energiafgift * 91,00 91,00 I alt

Læs mere

Vejledning til Regulativ for håndtering af drikkevand. Aarhus Vand A/S

Vejledning til Regulativ for håndtering af drikkevand. Aarhus Vand A/S Vejledning til Regulativ for håndtering af drikkevand Aarhus Vand A/S Aarhus Vand A/S Side 2 Indhold Forord 1. Generelt om anlægsbidrag 4 2. Udregning af anlægsbidrag 4 3. Øvrige bidrag 6 4. Øvrige bestemmelser

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV).

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Vandet leveres i henhold til regulativ for vandforsyningen. Inkl. moms og afgift Vand kr./m³ 6,00 14,88*)

Vandet leveres i henhold til regulativ for vandforsyningen. Inkl. moms og afgift Vand kr./m³ 6,00 14,88*) Tariffer Vand Alle tariffer er gældende fra 1. januar 2012 Vandet leveres i henhold til regulativ for vandforsyningen. Driftsbidrag ( 13) og Vand kr./m³ 6,00 14,88*) *) Heraf vand til Staten 5,90 kr./m

Læs mere

NETSELSKABETS BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1

NETSELSKABETS BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1 Denne vejledning er anmeldt til Energitilsynet den 20. oktober 2014 efter elforsyningslovens 73b. Vejledningen er taget til efterretning af Sekretariatet for Energitilsynet den 27. april 2015. Tilslutningsbestemmelserne

Læs mere

SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten

SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten maj 2012 sag 07/17066 SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten Salgsvilkår 1. Oplysninger om grundene Parcellerne er beliggende i Erhvervsparken Klank ved Århusvej/

Læs mere

NETSELSKABETS RETNINGSLINJER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET* PR. 1. april 2016

NETSELSKABETS RETNINGSLINJER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET* PR. 1. april 2016 NETSELSKABETS RETNINGSLINJER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET* SYD ENERGI Net A/S PR. 1. april 2016 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse DEL 1... 5 1. Generelle bestemmelser... 5 1.1 Indledning...

Læs mere

SEAS-NVE Side 1 af 6. Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. SEAS-NVE Net. Tariffer 2014 Gældende fra den 1. juli 2014

SEAS-NVE Side 1 af 6. Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. SEAS-NVE Net. Tariffer 2014 Gældende fra den 1. juli 2014 SEAS-NVE Side 1 af 6 Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby SEAS-NVE Net Tariffer 2014 Gældende fra den 1. juli 2014 SEAS-NVE Side 2 af 6 SEAS-NVE Net A/S: Transportbetaling (indeholder net og

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser Netselskabets bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet For Dinel 1. december 2016

Tilslutningsbestemmelser Netselskabets bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet For Dinel 1. december 2016 Disse bestemmelser er i overensstemmelse med Dansk Energis branchestandard Tilslutningsbestemmelser Netselskabets bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet For Dinel 1. december 2016

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. KUBIKMETER: Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til 100.000 m³ / år: 3,72 kr. 4,65 kr. Vandpris for forbrug over

Læs mere

Struer Forsyning Elnet A/S JYLLANDSGADE 1 1. april december STRUER Telefon

Struer Forsyning Elnet A/S JYLLANDSGADE 1 1. april december STRUER Telefon B høj kunde - 10 kv Tilslutningspunkt i transformerstation på 10 kv-niveau Investeringsbidrag ekskl. moms inkl. moms Nyetablering, 25 Amp. kr 13.700,00 kr 17.125,00 Pr. Amp. - udover 25 Amp. kr 1.020,00

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 24. februar 2016 Ret & Administration 15/09333 OTS Metodeanmeldelse af nye Tilslutningsbestemmelser for SEAS-NVE Net A/S SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29.

Læs mere

Priser Vand og afløb 2012

Priser Vand og afløb 2012 Priser Vand og afløb 2012 Indhold Forbrugerpriser vand...3 Forbrugerpriser afløb...4 Tømning af bundfældningstank...5 Tilslutning Vand...6 Ændring af vandtilslutning...7 Afbrydelse Vand...7 Tilslutning

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 4 3. Forsyning og tilslutning...

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. KUBIKMETER: Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til 100.000 m³ / år: 3,72 kr. 4,65 kr. Vandpris for forbrug over

Læs mere

Struer Forsyning Elnet A/S JYLLANDSGADE 1 1. april december STRUER Telefon

Struer Forsyning Elnet A/S JYLLANDSGADE 1 1. april december STRUER Telefon Struer Forsyning Elnet A/S TARIFFER JYLLANDSGADE 1 1. april - 31. december 2016 7600 STRUER Telefon 96 84 22 30 B høj kunde - 10 kv Tilslutningspunkt i transformerstation på 10 kv-niveau Investeringsbidrag

Læs mere