Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen"

Transkript

1 Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen Brandforebyggelse Vejledning nr. 16

2

3 Vejledning om midlertidige overnatningslokaler Vejledning om midlertidige overnatningslokaler Brandforebyggelse, vejledning nr. 16 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej Birkerød Telefon: Fax: Udgivet: xx. xx 2013 Sagsnr.: 2008/ Marts 2013

4

5 Vejledning om midlertidige overnatningslokaler Indholdsfortegnelse Forord Administrative forhold Formål Lovmæssigt grundlag Ansøgninger og tilladelser Sagsbehandling Risikovurdering af midlertidige overnatningslokaler Generelt Anvendelse af lokaler/rum til midlertidig overnatning... 7 Bilag 1: Eksempler på midlertidige overnatninger... 8 Marts

6 Vejledning nr. 16 Forord Med virkning fra den træder Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 00 af om ændring af 5 i bekendtgørelse nr. 174 af 25. februar 2008 om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker i kraft. Samtidig ændres pkt. 2.4 og pkt i bilag 1 til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 212 af 27. marts 2008 om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker, som ændret ved bekendtgørelse nr. 00 af Ændringsbekendtgørelserne findes på Med den ændrede affattelse af 5 tilsigtes en smidiggørelse af kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) behandling af sager om midlertidig overnatning i kortere tidsrum f.eks. på skoler, i daginstitutioner og i sportshaller i forbindelse med idrætsarrangementer, festivaler og lignende. Fremover er det kommunalbestyrelsen, der - på grundlag af en konkret vurdering af de brandsikkerhedsmæssige forhold ved bygningens anvendelse til midlertidig overnatning - kan meddele tilladelse hertil. Vejledningen til den arrangør, der er ansvarlig for det pågældende arrangement, om udformningen af ansøgningsmaterialet, herunder belægningsplan kan findes på Beredskabsstyrelsens hjemmeside: 2 Marts 2013

7 Vejledning om midlertidige overnatningslokaler 1 Administrative forhold 1.1 Formål Formålet med ændringerne er bl.a. at tilgodese foreningslivet således, at der fortsat kan afvikles store stævner og andre arrangementer, der involverer overnatning for deltagerne, og hvor brug af hoteller eller vandrehjem ikke er et alternativ. Samtidig skal brandsikkerheden ved sådanne arrangementer tilgodeses. 1.2 Lovmæssigt grundlag Midlertidige overnatninger af flere end 10 personer i bygninger, der ikke er tilladt indrettet med soverumsafsnit, skal godkendes af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet), og der skal meddeles tilladelse til midlertidige overnatninger i henhold til 5 i bekendtgørelse nr. 174 af 25. februar 2008 om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker, som ændret ved bekendtgørelse nr. 00 af Tilladelse til midlertidig overnatning kan alene meddeles for lokaliteter i bygningsafsnit omfattet af bekendtgørelsens 2, nr. 1 og nr. 4-6, dvs. hoteller m.v., hvor der er flere end 10 sovepladser, undervisningsafsnit til flere end 150 personer, daginstitutionsafsnit godkendt til hhv. flere end 50 personer eller flere end 10 sovende og butikker til flere end 150 personer samt forsamlingslokaler til flere end 150 personer. Som eksempler på forsamlingslokaler kan nævnes selskabslokaler, koncertsale, idrætshaller mv.. Disse lokaliteter er omfattet af Beredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter og er lokaliteter, hvor det kommunale redningsberedskab i forvejen foretager regelmæssige brandsyn, jf. brandsynsbekendtgørelsen. Redningsberedskabet har således i forvejen et indgående kendskab til disse lokaliteter, og samtidig er der et højere brandmæssigt sikkerhedsniveau end i andre lokaliteter, hvor de samme driftsmæssige krav ikke stilles. Der er ikke med de ændrede regler foretaget ændringer i anvendelsesområdet. Overnatning af indtil 10 personer i kommunalt ejede bygninger sker som hidtil på kommunalbestyrelsens ansvar og er ikke reguleret af beredskabslovgivningen. Det samme gælder for øvrige kommunalt ejede lokaler i bygninger, der ikke er omfattet af bekendtgørelsens anvendelsesområde. 1.3 Ansøgninger og tilladelser Midlertidige overnatninger af flere end 10 personer i bygninger, der ikke er tilladt indrettet med soverumsafsnit, må kun ske efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde og på de vilkår, der er fastsat i kapitel 11 i bilag 1 til bekendtgørelse nr. 212 af 27. marts 2008 om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker som ændret ved bekendtgørelse nr. 00 af Kommunalbestyrelsen skal endvidere i henhold til 3, stk. 2 i bekendtgørelsen om brandværnsforanstaltninger vurdere, om der skal Marts

8 Vejledning nr. 16 gives yderligere driftsmæssige pålæg i det enkelte tilfælde for at forebygge eller formindske brandfaren og for at sikre redning af personer, der befinder sig i lokalerne. Ved kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) sagsbehandling skal der foretages en konkret risikovurdering i hvert enkelt tilfælde på baggrund af ansøgningen, dog skal kravene i kapitel 11 i de driftsmæssige forskrifter være overholdt. En tilladelse til midlertidig overnatning i lokaler, som ikke er tilladt indrettet som soverumsafsnit, må kun gives, såfremt en risikovurdering af de brandsikkerhedsmæssige forhold viser, at de pågældende lokaler er forsvarlige. 1.4 Sagsbehandling Ansøgningens indhold En ansøgning med tilhørende tegningsmateriale og beskrivelse skal indsendes til kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet). Hvis ansøgningsmaterialet er i papirform, skal det indsendes i to eksemplarer. Al tekst skal være affattet på dansk, medmindre der vedlægges en dansk oversættelse. En vejledning om udformningen af ansøgningsmateriale, herunder belægningsplan, kan findes på Beredskabsstyrelsens hjemmeside: Sagsbehandling Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) skal gennemgå ansøgningen med henblik på at sikre, at de brandsikkerhedsmæssige forhold er forsvarlige. Ved forsvarlige brandsikkerhedsmæssige forhold skal forstås, at det ved vurderingen af de brandsikkerhedsmæssige forhold skal sikres, at bygningens nuværende udformning samt supplerende driftsmæssige foranstaltninger medfører, at overnatningen kan ske på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde. Ved modtagelsen af en ansøgning om tilladelse til midlertidig overnatning skal redningsberedskabet foretage en konkret vurdering af de brandsikkerhedsmæssige forhold. Såfremt det vurderes, at overnatning i bygningen alene vil ske i kortere tidsrum, og at overnatning i bygningen suppleret med driftsmæssige foranstaltninger ikke vil udgøre en brandsikkerhedsmæssig risiko, kan der meddeles tilladelse i henhold til 5 i bekendtgørelse nr. 174 ad 25. februar 2008 om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v. plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker som ændret ved bekendtgørelse nr. 00 af Hvis bygningens byggetekniske tilstand suppleret med driftsmæssige foranstaltninger derimod medfører, at der ikke kan sikres forsvarlige brandsikkerhedsmæssige forhold i forbindelse med overnatning i bygningen, kan dette alene tillades, såfremt der foretages bygningsmæssige arbejder. Dette medfører, at der er tale om en anvendelsesændring, der er væsentlig i forhold til byggelovgivningen, da anvendelsesændringen udløser krav om bygningsmæssige arbejder. En midlertidig overnatning vil i disse tilfælde kræve en byggetilladelse fra den kommunale bygningsmyndighed. I byggelovens 2, stk. 1, litra c, bestemmes, at byggeloven finder anvendelse ved ændringer i benyttelse af bebyggelse, som er væsentlige i forhold til bestemmelser i loven eller de i medfør heraf udfærdigede bestemmelser. Såfremt bygningsmyndigheden modtager en ansøgning om tilladelse til en midlertidig overnatning, skal bygningsmyndigheden således foretage en konkret vurdering af, hvorvidt 4 Marts 2013

9 Vejledning om midlertidige overnatningslokaler der vil være tale om en ændring i benyttelsen af bebyggelsen, som er væsentlig i forhold til bestemmelser i byggeloven eller de i medfør heraf udfærdigede regler, jf. byggelovens 2, stk. 1, litra c. Ved gentagen og tilbagevenden ændring i anvendelsen af en bebyggelse skal kommunalbestyrelsen (bygningsmyndigheden) konkret vurdere, om anvendelsesændringen er af en sådan karakter, at bebyggelsen permanent ændrer status til ligeledes at skulle fungere som overnatningslokale. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvor en bygning f.eks. hver eneste sommer gennem en længere årrække i en længere periode ad gangen anvendes til overnatning. Bebyggelsen vil efter gentagen brug til overnatning skifte karakter således, at bebyggelsen ligeledes anvendes til overnatning. Dette medfører, at anvendelsesændringen er omfattet af byggelovens 2, stk. 1, litra c. Såfremt der sker en gentagen og tilbagevendende ændring i anvendelsen, og denne vurderes at være væsentlig, vil anvendelsesændringen være omfattet af byggelovens 2, stk. 1, litra c, og vil som følge heraf kræve byggetilladelse. Kommunalbestyrelsen (bygningsmyndigheden) bør altså i tilfælde af gentagen anvendelse til overnatning vurdere, om anvendelsesændringen har fået en sådan karakter, at den er varig, således at forholdet skal byggesagsbehandles. 2 Risikovurdering af midlertidige overnatningslokaler 2.1 Generelt I det følgende beskrives de problemstillinger, som kommunerne skal være opmærksomme på i forbindelse med risikovurderingen af bygningsafsnit, som ønskes anvendt til midlertidig overnatning, med henblik på en fastlæggelse af de driftsmæssige vilkår for midlertidige overnatninger. De krav, der er fastsat i kapitel 11 i bilag 1 til bekendtgørelse nr. 212 af 27. marts 2008 om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker skal overholdes, jf. nedenfor: Fra lokaler, der er større end 75 m 2, skal der være mindst to af hinanden uafhængige udgange med flugtveje helt til terræn i det fri. Udgangene skal være placeret i eller umiddelbart ved lokalets modstående ender. Fra adgangsdør til lokaler på højst 75 m 2 skal der være flugtveje i to modstående retninger med en afstand af højst 25 meter til nærmeste udgang (dør til terræn i det fri eller til trapperum). Underkant af redningsåbninger i lokaler på højst 75 m 2 må ikke være beliggende mere end 2 meter over terræn, og lokaler uden dør til det fri skal være forsynet med redningsåbninger, der efter redningsberedskabets vurdering er egnet til personredning, idet der for hver påbegyndt 10 sovepladser i lokalet skal findes en sådan redningsåbning. I overnatningslokaler med tilhørende flugtveje skal der anbringes håndsprøjtebatterier eller trykvandslukkere efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) nærmere bestemmelse. Der skal i lokalerne opsættes tydelige opslag med forbud mod rygning, som skal være udført i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bestemmelser om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning. Marts

10 Vejledning nr. 16 Der skal i hvert soverum opsættes røgalarm. Overnatning i lokaler, der er større end 75 m 2 skal ske efter en belægningsplan godkendt af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet), således at det sikres, at de fornødne friarealer til flugtvejsdøre og redningsåbninger ikke spærres af sovepladser, inventar, bagage m.m. I bygninger, der indrettes med sovepladser til 150 personer eller flere, skal der være en fast, vågen vagt, som skal foretage runderinger efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) nærmere bestemmelse. I andre tilfælde kan kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kræve en vagtordning etableret, såfremt det skønnes nødvendigt ud fra en sikkerhedsmæssig vurdering. Som supplement hertil skal kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) i sin risikovurdering tage stilling til, om der skal fastsættes yderligere driftsmæssige krav for at forebygge eller formindske brandfaren og for at sikre redning af personer, der befinder sig i lokalerne. En risikovurdering skal ske ud fra en teknisk kvalificeret tilgang, hvor der tages udgangspunkt i bygningens sædvanlige anvendelse og indretning (herunder flugtvejsforholdene), lokalerne, der skal anvendes til overnatning, samt personkarakteristikken, antallet af personer, der skal overnatte i lokalerne, og hvor mange overnatninger der er tale om. Der skal endvidere tages stilling til udformning af evt. belægningsplaner og ordensregler. Intentionerne er, at følgende forhold skal tilgodeses: At der kan ske varsling af de overnattende personer i lokalerne. At de ansvarlige personer kan få iværksat en hurtig evakuering. At evakuering af lokalerne er mulig. At en evt. brand kan bekæmpes/begrænses. At brandvæsenet alarmeres og oplyses om, hvor det brænder. Risikovurderingen skal tage udgangspunkt i parametre som: Antallet af overnattende personer, herunder antallet af overnattende personer i de enkelte lokaler, og det samlede antal personer i bygningsafsnittet. Særlig opmærksomhed skal rettes ved anvendes af lokaler til flere end 150 personer. Flugtvejsforholdene. Lokalernes størrelse (areal), jf. særlig pkt i de driftsmæssige forskrifter vedrørende udarbejdelse af belægningsplan. De brandtekniske installationer i bygningen, herunder muligheden for varsling af de overnattende personer. Brandslukningsmateriel. 6 Marts 2013

11 Vejledning om midlertidige overnatningslokaler 2.2 Anvendelse af lokaler/rum til midlertidig overnatning Rum/bygningsafsnit, som ønskes anvendt til midlertidige overnatninger, skal have flugtveje og redningsåbninger i overensstemmelse med byggelovens bestemmelser. Lokaler/bygningsafsnit kan ikke, ved anvendelse til midlertidig overnatning, godkendes til flere personer, end lokalet/bygningsafsnittet oprindeligt er godkendt til efter byggelovgivningen. Marts

12 Vejledning nr. 16 Bilag 1: Eksempler på midlertidige overnatninger I dette bilag er der givet to eksempler på risikovurderinger af to forskellige typer af midlertidige overnatninger. Eksemplerne viser sikkerhedsniveauet for, hvornår Beredskabsstyrelsen anser de brandsikkerhedsmæssige forhold ved bygningens konkrete anvendelse for forsvarlige. Eksempel på et mindre arrangement. En børnehave med daginstitutionsafsnit til flere end 50 personer ønsker tilladelse til, at der overnattes (1 nat) i børnehaven. Det bliver oplyst, at det er den ene stue med max 20 børn og 2 ansatte, der ønsker at overnatte i børnehaven. Efter vejledningen skal redningsberedskabet i vurderingen af sagen være opmærksom på følgende forhold: 1. Personkarakteristikken: Det er børn i alderen fra 3-6 år. Det kan ikke forventes, at disse kan tage vare på sig selv i tilfælde af en brand. Det er 2 voksne ansatte, der er bekendt med forholdene på stedet, herunder flugtvejene. 2. Bygningens udformning: Børnehaven er i ét plan. Opholdsrummet, hvor overnatningen er påtænkt, har dør direkte til det fri. Opholdsrummet er på 60 m Brandtekniske installationer: Børnehaven har vandfyldte slangevinder. Børnehaven er opført, før kravet om ABA-anlæg til børnehaver blev indført. Der er dog opsat batteri røgalarmer i alle opholdsrum. Røgalarmerne er serieforbundne. Såfremt røgalarmerne er funktionsdygtige og placeret fornuftigt, vil der ske en tidlig detektering og varsling af det ansvarlige personale. Det er vigtigt, at det ansvarlige personale foretager en funktionskontrol af røgalarmerne umiddelbart inden overnatningen. Dette kan sikres ved, at personalet udfører en egenkontrol (et eksempel på driftsjournal kan ses på Beredskabsstyrelsens hjemmeside: ). Da der er serieforbundne røgalarmer, branddøre er lukkede, og der ikke overnatter flere end 150 personer, er der ikke behov for fast vågen vagt. Hvis det ansvarlige personale bliver varslet af røgalarmen, er det vigtigt, at de er bekendt med deres opgaver: At iværksætte en evakuering, at hjælpe børnene ud, at vurdere situationen, at begrænse/bekæmpe brand og at tilkalde redningsberedskabet. Dette kan beskrives i en brand- og evakueringsinstruks. Det skal vurderes, om det ansvarlige personale er tilstrækkeligt til at kunne løse opgaven. I dette tilfælde synes det passende. Det ansvarlige personale vurderes at kunne løse de 3 kerneopgaver i tilfælde af en brand (evakuering begrænsning/slukning af branden tilkaldelse af redningsberedskabet). 8 Marts 2013

13 Vejledning om midlertidige overnatningslokaler Eksempel på et større arrangement Der afholdes et sportsstævne i en weekend. I den forbindelse ansøger den lokale sportsklub om midlertidig overnatningstilladelse fra fredag til søndag (2 nætter) i en idrætshal godkendt til maks. 800 personer uden indretning i tilknytning til skolen. Det forventes, at der skal overnatte max 200 personer. I forbindelse med ansøgningen er nedenstående belægningsplan vedlagt. Arrangøren har oplyst, at vagtordningen vil bestå af 2 mand på skift, og at vagterne findes blandt de overnattende. Skitsetegning af belægningsplan for den midlertidige overnatning. Overnatningsfelt 50 Overnatningsfelt 50 Overnatningsfelt 50 V V Vagt Omkl. Depot Depot B - Belægningsplan - Røgalarm Flugtvej Slangevinde Overnatningsfelt 50 Omkl. Overnatning max. 200 personer Inventar B Efter vejledningen skal redningsberedskabet i vurderingen af sagen være opmærksom på følgende forhold: 1. Personkarakteristikken: Det er unge mennesker i alderen år. Fra tidligere arrangementer vides, at de unge mennesker kan være berusede, da der er tradition for at gå i byen efter sportsarrangementer, ligesom der lørdag aften i en anden idrætshal i byen afholdes diskotek. Det kan derfor ikke forventes, at de unge mennesker umiddelbart ved, hvordan de skal forholde sig i tilfælde af en brand. Det kan heller ikke forventes, at de umiddelbart vil sætte sig ind i og respektere den opsatte belægningsplan. 2. Bygningens udformning: Idrætshallen er i alt på 800 m 2 i ét plan med 4 udgange direkte til terræn i det fri. Lokalet, hvor der skal overnattes, er overskueligt. Dog er der 2 depotrum og 2 omklædningsrum i tilknytning til hallen. 3. Brandtekniske installationer. Det er oplyst, at de opsatte røgalarmer ikke er tilsluttet strømforsyningen, men alene får strøm fra batteri. Der er 2 vandfyldte slangevinder. En kombination af funktionsdygtige røgalarmer og vågne vagter vil sikre en tidlig detektering samt varsling af de overnattende personer i lokalerne. Det bør dog overvejes, om der tillige skal opsættes Marts

14 Vejledning nr. 16 røgalarmer i de 2 depotrum, og om de i givet fald skal være serieforbundne med de øvrige røgalarmer. Såfremt der som i dette eksempel alene er tale om røgalarmer med strømforsyning fra batteri, er det vigtigt, at det ansvarlige personale foretager en funktionskontrol af røgalarmerne umiddelbart inden overnatningen. Dette kan sikres ved, at personalet udfører en egenkontrol. For at sikre opretholdelse af de driftsmæssige tiltag, herunder sikre frie flugtveje og alarmering i tilfælde af brand, bør der etableres en vagtordning. Vagterne skal være instrueret i de opgaver, de skal løses i tilfælde af en brand: At iværksætte en evakuering, at hjælpe de unge ud, at vurdere situationen, at begrænse/bekæmpe brand, at alarmere brandvæsenet og oplyse om, hvor det brænder. Dette kan beskrives i en brand- og evakueringsinstruks. Det skal vurderes, om det ansvarlige personale er tilstrækkeligt til at kunne løse opgaven. I dette tilfælde synes det foreslåede ikke at være tilstrækkeligt. Set i relation til personkarakteristikken skal vagterne være myndige og kunne sætte sig i respekt over for de unge. Det kunne f.eks. være forældre. Det kan være svært præcist at vurdere, hvor mange der er behov for, men 4 faste vågne vagter synes at være passende til at kunne løse de 3 kerneopgaver i tilfælde af en brand (evakuering begrænsning/slukning af branden tilkaldelse af brandvæsenet). 10 Marts 2013

Østjyllands Brandvæsen, september 2017 Version 2.

Østjyllands Brandvæsen, september 2017 Version 2. Østjyllands Brandvæsen, september 2017 Version 2. Vejledning Anvendelse af lokaler til midlertidig overnatning Indhold Formål... 2 Lovhjemmel... 2 Anvendelsesområde... 2 Generelle regler... 2 Uddrag af

Læs mere

Midlertidig overnatning

Midlertidig overnatning Thisted Brandvæsen Midlertidig overnatning Retningslinier Midlertidig overnatning: Bygninger, som ikke er indrettet til hotel eller anden overnatningsvirksomhed, kan i kortere tidsrum anvendes til indkvartering.

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Midlertidig overnatning. Nyborg Kommune

Vejledning. Vejledning. Midlertidig overnatning. Nyborg Kommune Vejledning Midlertidig overnatning Nyborg Kommune Vejledning Beredskabsafdelingen Alsvej 11 5800 Nyborg Postadresse: Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 63 33 70 00 Fax. 63 33 70 01 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk

Læs mere

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN September 2014 MIDLERTIDIG OVERNATNING Mange foreninger, virksomheder og offentlige institutioner gennemfører i dag en

Læs mere

Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen

Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen Dato for hvornår overnatningen finder sted Fra dato: Kl.: Til dato: Kl.: Overnatning ønskes på Skolens/hallens navn og adresse Antal overnattende Antal overnattende

Læs mere

Retningslinier. Anvendelse af lokaler til midlertidig overnatning. for. Maj Side 1 af 5

Retningslinier. Anvendelse af lokaler til midlertidig overnatning. for. Maj Side 1 af 5 Retningslinier for Anvendelse af lokaler til midlertidig overnatning Maj 2008 Side 1 af 5 FORMÅL 1. Disse retningslinier er grundlag for administration af de gældende driftsmæssige forskrifter for Hoteller

Læs mere

VEJLEDNING OM REGLERNE FOR MIDLERTIDIG OVERNATNING

VEJLEDNING OM REGLERNE FOR MIDLERTIDIG OVERNATNING VEJLEDNING OM REGLERNE FOR MIDLERTIDIG OVERNATNING Midlertidige overnatningslokaler Virksomheder som er omfattet af Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler,

Læs mere

Vejledning om reglerne for midlertidig overnatning

Vejledning om reglerne for midlertidig overnatning Vejledning om reglerne for midlertidig overnatning Midlertidige overnatningslokaler Virksomheder som er omfattet af Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler,

Læs mere

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning. Februar 2017

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning. Februar 2017 Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning Februar 2017 MIDLERTIDIG OVERNATNING Mange foreninger, virksomheder og offentlige institutioner gennemfører i dag en lang række arrangementer,

Læs mere

Definitioner. SafeExIT a/s, Herstedøstervej 19, DK 2600 Glostrup. Tel Cvr-nr

Definitioner. SafeExIT a/s, Herstedøstervej 19, DK 2600 Glostrup. Tel Cvr-nr Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker I medfør af 33, stk. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven,

Læs mere

Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen

Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen IDA Brandteknik 6. december 2016 Allan Thomsen, Brandforebyggelse, bfo@brs.dk Beredskabsloven 33, stk. 6, nr. 2 Forsvarsministeren fastsætter

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

Midlertidige overnatninger

Midlertidige overnatninger Midlertidige overnatninger Sikkerhedsbestemmelser for midlertidige overnatninger. Beredskabsafdelingen - Viborg Kommune 1. udgave Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Ansøgning 3 Flugtveje / redningsåbninger

Læs mere

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v.

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. Vejledning Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. 23. september 1999 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Ændret anmeldelsespligt....2 3. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere

Læs mere

Dato: Brandsynsrapport

Dato: Brandsynsrapport BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER Journalnr.: Dato: Strandvejen 2, - I henhold til 1 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 25. februar 2008 om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget

Læs mere

HORESTA. Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Dias 1

HORESTA. Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Dias 1 HORESTA Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 Hvilke regler gælder? Lovbundne regler Bygningsreglementet Driftsmæssige forskrifter Ikke lovbundne

Læs mere

(Opfølgning på Beredskabsstyrelsens Meddelelse nr. 20 fra december 2017)

(Opfølgning på Beredskabsstyrelsens Meddelelse nr. 20 fra december 2017) Meddelelse nr. 21 (Opfølgning på Beredskabsstyrelsens Meddelelse nr. 20 fra december 2017) Orientering om brandsyn for så vidt angår driftsmæssige forhold pr. 1. januar 2019. Beredskabsstyrelsen kan oplyse,

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 OMTRYK Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 25. februar 2008. Nr. 175. Bekendtgørelse om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler I medfør af 4, stk.

Læs mere

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces Har du styr på brand...? Hvem er jeg? Hans Bang Munkholt Bygningskonstruktør 2006 Fire Protection Manager CFPA Ansættelser: KPF Arkitekter, WITRAZ & Rambøll Arbejdsområder: Brandteknisk rådgiver Projektering

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser Retsinfo: Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

Læs mere

9. Der skal i hvert soverum opsættes en røgalarm. Ved evt. spørgsmål kan Redningsberedskabet kontaktes direkte på tlf. 65 15 14 95 eller 65 15 14 96

9. Der skal i hvert soverum opsættes en røgalarm. Ved evt. spørgsmål kan Redningsberedskabet kontaktes direkte på tlf. 65 15 14 95 eller 65 15 14 96 Regler for oprettelse af midlertidig overnatning i undervisningslokaler, forsamlingslokaler, gymnastiksale og lignende, som normalt anvendes til andre formål end overnatning. I forbindelse med skoleudveksling,

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Hvad er driftsmæssige forskrifter? De driftsmæssige forskrifter fastsætter

Læs mere

Brand & Redning Sønderjylland

Brand & Redning Sønderjylland Brand & Redning Sønderjylland Kloster Mærken c/o Vera Jesine Warncke Vibevej 13 6240 Løgumkloster Mail: verawarncke@hotmail.com Myndighed og Forebyggelse Højskolevej 1 6360 Tinglev Tlf.: 73 76 76 76 Dato:

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Indholdsfortegnelse Hvad er driftsmæssige forskrifter 3 1. Anvendelsesområde

Læs mere

Grænsen for, hvornår en lagerbygning betragtes som et højlager, flyttes fra stabling højere end 6 m til nu 8 m.

Grænsen for, hvornår en lagerbygning betragtes som et højlager, flyttes fra stabling højere end 6 m til nu 8 m. Center for Forebyggelse MEDDELELSE NR. 10 Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre. Indledning Beredskabsstyrelsen har udarbejdet bekendtgørelse nr. 1204 af 13. december 2012 om tekniske forskrifter

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 82 Protokol Mødedato: 9. februar 2011 Mødetidspunkt: 14:30 Sluttidspunkt: 15:45 Mødelokale: Fraværende: Rådhuset Else Højsager, Henrik Nørgaard GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendtes

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008 27. marts 2008. Nr. 212. Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008 OMTRYK Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008 27. marts 2008. Nr. 212. Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler,

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1.

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning om Vejledning om afholdelse af midlertidige arrangementer Indhold Formål... 2 Lovhjemmel... 2 Anvendelsesområde... 2 Generelle regler... 2 Specifikke regler...

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, daginstitutioner og butikker Indhold 1. Anvendelsesområde og definitioner... 3 2. Generelt... 4 3. Instruktion af personale...

Læs mere

DRIFTSMÆSSIGE FORSKRIFTER

DRIFTSMÆSSIGE FORSKRIFTER DRIFTSMÆSSIGE FORSKRIFTER for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Disse driftsmæssige forskrifter er udstedt af Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for. hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for. hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige Forskrifter for Hoteller m.v., plejeinstitutioner,

Læs mere

Beredskab. Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal

Beredskab. Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Beredskab Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Vejledning om Brug af forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Furesø Kommune 1. udgave 1/2013 2 Furesø Kommune

Læs mere

Driftsmæssige Forskrifter

Driftsmæssige Forskrifter Driftsmæssige Forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, Undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Ballerup Brandvæsen 02 Driftsmæssige forskrifter Denne forskrift

Læs mere

Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m.

Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m. Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m. NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner m.m. udgør

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for

Driftsmæssige forskrifter for Høje-Taastrup Høje-Taastrup Brandvæsen Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf.: 43 59 10 00 TMC@htk.dk Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner

Læs mere

VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN INDLEDNING Pladsfordelingsplaner, inventaropstillingsplaner, belægningsplaner,

Læs mere

Forord. Beredskabsstyrelsen, den 27. marts 2008 Frederik Chr. Schydt

Forord. Beredskabsstyrelsen, den 27. marts 2008 Frederik Chr. Schydt Beredskabscenter Hjørring Forebyggende Afdeling Oktober 2010 Forord I medfør af 33, stk. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004, samt efter bemyndigelse,

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner og butikker Disse driftsmæssige forskrifter er udstedt af Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om brandsyn

Bekendtgørelse om brandsyn BEK nr 1000 af 9/06/016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., Beredskabsstyrelsen, j.nr. 014/034638 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Bilag 1. Anvendelsesområde 1.1. Forskrifterne er uanset ibrugtagningstidspunktet,

Læs mere

Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og

Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og Beredskabsstyrelsen den 1. juni 2007 Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring

Læs mere

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 2. udgave sep. 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner og butikker NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v.,

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.

Driftsmæssige forskrifter. for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker. Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker. Hvad er driftsmæssige forskrifter? De driftsmæssige forskrifter

Læs mere

Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer

Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Lovhjemmel: Telt til over 150 personer Forsamlingstelte og selskabshuse på over

Læs mere

Retningslinjer for Brand- og Evakueringsøvelser

Retningslinjer for Brand- og Evakueringsøvelser Retningslinjer for Brand- og Evakueringsøvelser Baggrund For visse bygninger fastlægger byrådene én gang om året, hvorvidt der skal gennemføres en brand- og evakueringsøvelse. Formål Disse retningslinjer

Læs mere

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 1. udgave april 2010 Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner,

Læs mere

Vejledning. til udarbejdelse af pladsfordelingsplaner i forbindelse med arrangementer indendørs!

Vejledning. til udarbejdelse af pladsfordelingsplaner i forbindelse med arrangementer indendørs! Vejledning til udarbejdelse af pladsfordelingsplaner i forbindelse med arrangementer indendørs! 1 Indhold: Lovgivningen og hvorfor?... 3 Generelt... 3 Målforhold... 3 Tegningen... 3 Funktionsbeskrivelse...

Læs mere

Vejledning om. pladsfordelingsplaner, inventaropstillingsplaner, belægningsplaner, etageplaner og oversigtsplaner

Vejledning om. pladsfordelingsplaner, inventaropstillingsplaner, belægningsplaner, etageplaner og oversigtsplaner Vejledning om pladsfordelingsplaner, inventaropstillingsplaner, belægningsplaner, etageplaner og oversigtsplaner INDLEDNING Pladsfordelingsplaner, inventaropstillingsplaner, belægningsplaner, etageplaner

Læs mere

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Aarhus Brandvæsen 2013 Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Tilsyn og Myndighed FORMÅL I butikker beregnet til flere end 150 personer skal inventaropstilling m.m., jfr. Bekendtgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 001/CFO af 28. november 2008 om klassifikation og afmærkning af eksplosionsfarlige områder på salgs- og forbrugstankanlæg

Meddelelse nr. 001/CFO af 28. november 2008 om klassifikation og afmærkning af eksplosionsfarlige områder på salgs- og forbrugstankanlæg Meddelelse nr. 001/CFO af 28. november 2008 om klassifikation og afmærkning af eksplosionsfarlige områder på salgs- og forbrugstankanlæg Indledning Virksomheder, hvor der er eksplosionsfarlige områder,

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker. Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker. BEREDSKAB JAMMERBUGT BEREDSKAB JAMMERBUGT Beredskab Jammerbugt Lundbakvej

Læs mere

Vejledning om pladsfordelingsplaner og inventaropstillingsplaner

Vejledning om pladsfordelingsplaner og inventaropstillingsplaner Vejledning om pladsfordelingsplaner og inventaropstillingsplaner Med til at skabe tryghed i hverdagen VEJLEDNING om pladsfordelingsplaner og inventaropstilling Pladsfordelingsplaner og inventarplaner udgør

Læs mere

Østjyllands brandvæsen 2017 Version 1.

Østjyllands brandvæsen 2017 Version 1. Østjyllands brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning om Udførelse af inventarplaner for butikker Indhold Formål... 2 Lovhjemmel... 2 Generelle regler... 2 Specifikke regler... 2 Tegningsmateriale... 3 1.

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Skoler

Driftsmæssige forskrifter. for. Skoler Driftsmæssige forskrifter for Skoler STATENS BRANDINSPEKTION 1. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976

Læs mere

Brandklasse. BR18 vejledning om indplacering i. Udarbejdet i samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner

Brandklasse. BR18 vejledning om indplacering i. Udarbejdet i samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner BR18 vejledning om indplacering i Brandklasse Udarbejdet i samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner Til såvel intern som ekstern anvendelse (efter den enkelte kommunes ønske og skøn) Version 1.0, versionsdato

Læs mere

Indhold. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Brandsikkerhed i plejeboliger mv. Spørgeskemaundersøgelse, resultater

Indhold. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Brandsikkerhed i plejeboliger mv. Spørgeskemaundersøgelse, resultater 18. marts 2019 Notat Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Brandsikkerhed i plejeboliger mv. Spørgeskemaundersøgelse, resultater Projekt nr.: 10403180 Indhold Udarbejdet af FBS Kontrolleret af KDTH/CHA Godkendt

Læs mere

Anvendelsesområde og formål. 1. Hermed offentliggøres i bilaget driftsmæssige forskrifter for forsamlingstelte,

Anvendelsesområde og formål. 1. Hermed offentliggøres i bilaget driftsmæssige forskrifter for forsamlingstelte, Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet I medfør af 33, stk. 6, nr. 2, og 70, stk. 4

Læs mere

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3.1 Generelt 3.1.1 Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af flere end 150 personer, må kun opstilles med kommunalbestyrelsens

Læs mere

Driftsmæssige Forskrifter for

Driftsmæssige Forskrifter for for Hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker 39 57 58 14 E-post: beredskab@gladsaxe.dk Side 24 April 2008 Denne forskrift er i overensstemmelse

Læs mere

Driftsmæssige Forskrifter for

Driftsmæssige Forskrifter for Denne forskrift er i overensstemmelse med bilag 1 til bekendtgørelse af 27.marts 2008 om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner

Læs mere

Om brandforhold på skoler. en vejledning

Om brandforhold på skoler. en vejledning Om brandforhold på skoler en vejledning Indhold Derfor denne vejledning Årsager, sikkerhed og forebyggelse Spørgsmål om skolens forebyggelse af brand Spørgsmål om skolens beredskab Administration og ansvar

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for. hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for. hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner og butikker Bilag 1 Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner,

Læs mere

Bilag. 1. Driftsmæssige forskrifter for: hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.

Bilag. 1. Driftsmæssige forskrifter for: hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker. Driftsmæssige forskrifter for: hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker. Redningsberedskabet Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65

Læs mere

DRIFTSMÆSSIGE FORSKRIFTER

DRIFTSMÆSSIGE FORSKRIFTER DRIFTSMÆSSIGE FORSKRIFTER for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Disse driftsmæssige forskrifter er udstedt af Beredskabsstyrelsen

Læs mere

DRIFTSMÆSSIGE FORSKRIFTER. for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker

DRIFTSMÆSSIGE FORSKRIFTER. for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker DRIFTSMÆSSIGE FORSKRIFTER for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Indholdsfortegnelse: 1. Anvendelsesområde og definitioner. 2. Generelt.

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 212 af om Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv.

Bekendtgørelse nr. 212 af om Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv. Bekendtgørelse nr. 212 af 27-03-2008 om Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv. Greve Brandvæsen Forebyggende Afdeling Lunikvej 6-8 2670 Greve Telefon: 43 95 01 00 www.grevebrandvaesen.dk Email: gb@greve.dk

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse 1382 af 15 dec for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder (der ikke er omfattet af campingreglementet)

Vejledning. til bekendtgørelse 1382 af 15 dec for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder (der ikke er omfattet af campingreglementet) Vejledning til bekendtgørelse 1382 af 15 dec. 2014 for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder (der ikke er omfattet af campingreglementet) 1 Indhold: Hvornår skal du ansøge om et arrangement?...

Læs mere

Anvisninger for brug af Brandvagter

Anvisninger for brug af Brandvagter Anvisninger for brug af Brandvagter Baggrund Når Brand & Redning Sønderjylland giver tilladelse til et arrangement, kan der, som vilkår for tilladelsen stilles krav om, at der under arrangementet skal

Læs mere

Retningslinjer for brandvagter

Retningslinjer for brandvagter Retningslinjer for brandvagter Baggrund Når Haderslev Brand og Redning giver tilladelse til et arrangement, kan der, som vilkår for tilladelsen stilles krav om, at der under arrangementet skal være en

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for hoteller med videre, plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for hoteller med videre, plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller med videre, plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Forord Du har fået denne folder fordi du er ejer af, eller

Læs mere

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008 Vejledning om - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner 8. udgave januar 2008 2 Beredskabscenter Aalborg Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner?

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Daginstitutioner

Driftsmæssige forskrifter. for. Daginstitutioner Driftsmæssige forskrifter for Daginstitutioner STATENS BRANDINSPEKTION 1. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december

Læs mere

Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m.

Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Generelle vilkår for benyttelse af Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Beredskabsafdelingen - Viborg Kommune 2. udgave Indholdsfortegnelse

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter

Driftsmæssige forskrifter Thisted Brandvæsen Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Thisted Brandvæsen Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Tlf:

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter

Driftsmæssige forskrifter Thisted Brandvæsen Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Hvad er driftsmæssige forskrifter? De driftsmæssige

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter

Driftsmæssige forskrifter LM ESBJERG Driftsmæssige forskrifter for missionshuset, LM Esbjerg LM Esbjerg 01 04 2009 Stenhuggervej 28, 6710 Esbjerg V Indhold 1. Grundlaget for de driftsmæssige forskrifter... 3 2. De driftsmæssige

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser 1) BEK nr 844 af 30/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. oktober 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. BLS-100-00133 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om. Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner

Vejledning om. Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner Vejledning om Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner 1 Indhold HVORFOR SKAL DER LAVES FLUGTVEJSPLANER M.V.? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner, inventarplaner og belægningsplaner udgør

Læs mere

Vejledning om Pladsfordelingspladser, Flugtvejsplaner, Etageplaner, Inventaropstillingsplaner, Belægningsplaner, i Jammerbugt Kommune

Vejledning om Pladsfordelingspladser, Flugtvejsplaner, Etageplaner, Inventaropstillingsplaner, Belægningsplaner, i Jammerbugt Kommune Hvor kan man finde flere informationer? På tryk: Driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler. Beredskabsstyrelsens vejledning for forsamlingstelte og selskabshuse samt for større arrangementer på

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1 I bekendtgørelse nr. 1601 af 14. december 2015 om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15), som

Læs mere

Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10)

Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10) Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10) Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene i arbejdsmiljølovgivningen til flugtveje og

Læs mere

Ud over kapitel 5, så indeholder følgende kapitler krav, der vedrører brandsikringsforhold:

Ud over kapitel 5, så indeholder følgende kapitler krav, der vedrører brandsikringsforhold: Version: 11.12.2018 Bygningsreglements vejledning til kap 5 - Brand INTRODUKTION 0.1.0. Regulering af brandsikkerhed i byggeri Den overordnede ramme for reguleringen af byggeri er byggeloven. Byggeloven

Læs mere

Pladsfordelingsplaner. Vejledning om udformning af pladsfordelingsplaner til forsamlingslokaler og telte

Pladsfordelingsplaner. Vejledning om udformning af pladsfordelingsplaner til forsamlingslokaler og telte Pladsfordelingsplaner Vejledning om udformning af pladsfordelingsplaner til forsamlingslokaler og telte Oktober 2017 Indhold 1. Regelgrundlaget... 2 2. Indholdet af en pladsfordelingsplan... 2 3. Udseende

Læs mere

Vejledning om oplag af halm eller lignende omfattet af beredskabslovgivningen

Vejledning om oplag af halm eller lignende omfattet af beredskabslovgivningen Vejledning om oplag af halm eller lignende omfattet af beredskabslovgivningen Beredskabsstyrelsen 11. juli 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2

Læs mere

Vejledning om. - Pladsfordelingsplaner - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner i Norddjurs og Syddjurs Kommune

Vejledning om. - Pladsfordelingsplaner - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner i Norddjurs og Syddjurs Kommune Vejledning om - Pladsfordelingsplaner - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner i Norddjurs og Syddjurs Kommune Brand og Redning Brand og Redning Djursland informerer

Læs mere

BR18 - BRANDKRAV OG VEJLEDNINGER. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Ersün Züfer

BR18 - BRANDKRAV OG VEJLEDNINGER. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Ersün Züfer BR18 - BRANDKRAV OG VEJLEDNINGER Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Ersün Züfer BR18 OG VEJLEDNINGER SIDEN 1. JULI 2018 GÆLDER KUN BR18 OVERGANG MED TEKNISK BYGGESAGSBEHANDLING OG CERTIFICERINGSORDNING

Læs mere

Tillæg til. Driftsmæssige forskrifter. Hoteller m.v. for. (1. februar 1983)

Tillæg til. Driftsmæssige forskrifter. Hoteller m.v. for. (1. februar 1983) Tillæg til Driftsmæssige forskrifter for Hoteller m.v. (1. februar 1983) STATENS BRANDINSPEKTION 1. NOVEMBER 1991 I»Driftsmæssige forskrifter for Hoteller m.v.«af 1. februar 1983 foretages følgende ændringer

Læs mere

Vejledning om - Pladsfordelingsplaner - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner

Vejledning om - Pladsfordelingsplaner - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner Vejledning om - Pladsfordelingsplaner - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER M.M. Kerteminde Kommune 1. udgave 6/2011 Denne folders

Læs mere

Brandsikkerhed ved større arrangementer, der er omfattet af:

Brandsikkerhed ved større arrangementer, der er omfattet af: Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Vejledning om Brandsikkerhed ved større arrangementer, der er omfattet af: Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder,

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

Vejledning om Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 Personer.

Vejledning om Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 Personer. Vejledning om Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 Personer. Haderslev Brand og Redning Formål I forsamlingslokaler godkendt til mere end 150 personer

Læs mere

I medfør af 33, stk. 6, nr. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. xx, fastsættes følgende: Anvendelsesområde og formål

I medfør af 33, stk. 6, nr. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. xx, fastsættes følgende: Anvendelsesområde og formål Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet I medfør af 33, stk. 6, nr. 2, og 70, stk. 4

Læs mere

Tillæg 1 Byggesagsbehandling til Samarbejdsaftale mellem Brand & Redning Sønderjylland og Haderslev, Aabenraa og Tønder Kommuner.

Tillæg 1 Byggesagsbehandling til Samarbejdsaftale mellem Brand & Redning Sønderjylland og Haderslev, Aabenraa og Tønder Kommuner. Tillæg 1 Byggesagsbehandling til Samarbejdsaftale mellem Brand & Redning Sønderjylland og Haderslev, Aabenraa og Tønder Kommuner. 1.1 Parter og myndighedsforhold Denne aftale omhandler samarbejdet mellem

Læs mere

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet.

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet. BEK nr 1382 af 15/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., Beredskabsstyrelsen, j.nr. 2014/033252 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Pladsfordelingsplaner VEJLEDNING OM UDFORMNING AF PLADSFORDELINGSPLANER TIL FORSAMLINGSLOKALER OG TELTE

Pladsfordelingsplaner VEJLEDNING OM UDFORMNING AF PLADSFORDELINGSPLANER TIL FORSAMLINGSLOKALER OG TELTE Pladsfordelingsplaner VEJLEDNING OM UDFORMNING AF PLADSFORDELINGSPLANER TIL FORSAMLINGSLOKALER OG TELTE Københavns Brandvæsen Forebyggelse og Indsats Bag Rådhuset 3 1550 København V Tlf.: 33 66 33 66 www.brand.kk.dk

Læs mere

Brandsikkerhed ved større arrangementer, der er omfattet af:

Brandsikkerhed ved større arrangementer, der er omfattet af: NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Forebyggende afdeling Vejledning om Brandsikkerhed ved større arrangementer, der er omfattet af: Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder,

Læs mere