Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 8. maj 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0036178 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 8. maj 2014"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 8. maj 2014 K E N D E L S E Abena A/S (advokat Martin Stæhr, Hellerup) mod Slagelse Kommune (advokat Povl Nick Bronstein, København) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S af 3. oktober 2013 udbød indklagede, Slagelse Kommune, på vegne af Fællesudbud Sjælland som offentligt udbud efter direktiv 2004/18/EF (udbudsdirektivet) to delaftaler om levering af henholdsvis stomihjælpemidler (delaftale 1) og kateterhjælpemidler (delaftale 2) til borgere i 16 kommuner i Region Sjælland. Denne kendelse vedrører delaftale 2. Udbudsbetingelserne blev udsendt i oktober 2013, og ved udløbet af fristen for afgivelse af tilbud den 18. november 2013 havde indklagede modtaget tre tilbud på delaftale 2, herunder fra Abena A/S og OneMed A/S. Den 2. december 2013 besluttede indklagede at indgå kontrakt med OneMed A/S. Den 12. december 2013 indgav klageren, Abena A/S, klage til Klagenævnet for Udbud over indklagede. Klageren fremsatte ved klagens indgivelse anmodning om, at klagenævnet i medfør af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 12, stk. 2, skulle beslutte, at klagen skulle have opsættende virkning. Den 6. januar 2014 besluttede klagenævnet ikke at tillægge klagen opsættende virkning. Klageren havde erkendt at have afgivet et ukonditionsmæssigt tilbud og risikerede således ikke at lide et uopretteligt tab, der-

2 2. som klagen ikke blev tillagt opsættende virkning. Betingelsen om uopsættelighed var derfor ikke opfyldt. Klagen har været behandlet på skriftligt grundlag. Klageren har nedlagt følgende påstande: Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 ved under udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.3) at anføre, at»bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt«, uanset at den aftale, der indgik i indklagedes udbudsmateriale, har karakter af en rammeaftale som defineret i udbudsdirektivets artikel 1, stk. 5. Påstand 2 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 ved ikke at afvise tilbuddet fra OneMed A/S i relation til rammeaftalens delaftale 2, uanset at tilbuddet ikke opfyldte mindstekravet i udbudsbetingelserne om, at der skulle tilbydes 70 % af produktsortimentet svarende til 127 produktserier. Påstand 2a (subsidiær i forhold til påstand 2) Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 ved ikke at afvise tilbuddet fra OneMed A/S i relation til kontraktens delaftale 2, uanset at tilbuddet ikke opfyldte mindstekravet i udbudsbetingelserne om, at der skulle tilbydes 70 % af produktsortimentet svarende til 127 produktserier. Påstand 3 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 2, stk. 1, ved ikke i sit brev af 2. december 2013 at oplyse, hvilken beslutning der var truffet med hensyn til tildeling af rammeaftalens delaftale 2. Påstand 3a (subsidiær i forhold til påstand 3)

3 3. Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 2, stk. 1, ved ikke i sit brev af 2. december 2013 at oplyse, hvilken beslutning der var truffet med hensyn til tildeling af kontraktens delaftale 2. Påstand 4 Klagenævnet skal annullere indklagedes beslutning af 2. december 2013 om at tildele rammeaftalens delaftale 2 til OneMed A/S. Påstand 4a (subsidiær i forhold til påstand 4) Klagenævnet skal annullere indklagedes beslutning af 2. december 2013 om at tildele kontraktens delaftale 2 til OneMed A/S. Indklagede har vedrørende påstand 1, 2 og 4 nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge. Indklagede har erkendt overtrædelsen ad påstand 3. Sagens nærmere omstændigheder I udbudsbekendtgørelsen står der blandt andet:» II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt. II.1.4) Oplysninger om rammeaftale II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene Udbud vedrørende leverancer af stomi- og kateterhjælpemidler til borgere i 16 kommuner i Region Sjælland. II.1.8) Delaftaler Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja Der kan afgives bud på en eller flere delaftaler II.2) Kontraktens mængde eller omfang II.2.1) Samlet mængde eller omfang 2-årig kontrakt på direkte leverancer af stomi- og kateterhjælpemidler til ca bevillingshavere i 16 kommuner på Sjælland. «

4 4. I udbudsbetingelserne af oktober 2013 er blandt andet anført:»1 Indledning FUS er en indkøbscentral, der består af 16 kommuner, der i samarbejde gennemfører fællesudbud og skaber fælles rammer for indkøb Ordregivende myndighed Efter udbuddets afslutning handler de deltagende kommuner med de(n) valgte kontrakthaver(e) som individuelle juridiske parter, og forhold knyttet til implementering og brug af aftalen i den enkelte kommune vil ligeledes være forankret her. Det gælder således også, at spørgsmål om eventuel misligholdelse som udgangspunkt håndteres i forhold til den enkelte kommune. Med mindre der er tale om en generel problemstilling, har dette således ikke betydning for de øvrige deltagende kommuners kontraktlige forhold med aftaleleverandøren. 4 Udbuddets omfang Det anførte forbrug inden for de enkelte forbrugstyper er skønnede mængder, udregnet på baggrund af tidligere aktivitet og forventede aktivitetsændringer. Det forventede årlige forbrug er således alene et estimat, som ikke er bindende for ordregiver, ligesom antallet af bevillinger vil variere fra år til år. 12 Aftalegrundlag Aftale om levering af de af udbuddet omfattede produkter indgås på grundlag af vedlagte udkast til rammekontrakt. Kontrakten fastlægger de forpligtelser og rettigheder, der vil være gældende mellem parterne i forbindelse med opfyldelse af kontrakten. Valg af leverandør er ikke afsluttet før rammekontrakten er underskrevet af begge parter. 15 Forbehold De i bilag A og B anførte volumener er cirkatal, der har baggrund i statistiske oplysninger fra en historisk periode og forventede aktivitetsændringer på kort sigt. Der gøres opmærksom på, at bevillingshavere har frit leverandørvalg inden for Servicelovens 112. Dette betyder, at bevillingshaver frit kan vælge at handle hos en anden leverandør, end den af kommunerne valgte, dog refunderes maksimalt det beløb, kommunerne har indgået indkøbsaftale om for det pågældende, bevilgede produkt. Der kan således

5 5. ikke gives garanti for at alle borgere med en bevilling, vil benytte nærværende aftale. Tilbudsgiver er derfor ikke garanteret nogen mindsteomsætning. 19 Tildelingskriterier For at afgive et konditionsmæssigt tilbud, skal der tilbydes 80% af produktsortiment på bilag A [delaftale 1] svarende til minimum 261 produktserier, og 70% af produktsortimentet på bilag B [delaftale 2] svarende til 127 produktserier. Tildelingskriteriet for tildeling af en kontrakt er lavest pris pr. delaftale. I beregningen af laveste pris indgår en tilbudt vares pris ved 1 stk. på en varelinje i en kolonne, hvor alle tilbudsgivere har afgivet et tilbud. De på bilagene A og B anførte forbrugsoplysninger vil indgå i udregningen af laveste pris.«i kravspecifikationen af oktober 2013 er blandt andet anført:»3 Nye produkter Hvis tilbudsgiver ved produktudvikling eller på anden vis udvider sit sortiment med nye produkter, som kvalitetsmæssigt svarer til produkterne i kontraktens sortiment, kan tilbudsgiver efter aftale med den bevilgende kommune, tilbyde bevillingshaverne disse produkter. Produkter i nye emballager, længder, diametre, tykkelser m.m. vil af kommunerne blive betragtet som supplerende produkter og vil ikke være at opfatte som nye produkter, hvorfor tilbudsgiver skal tilbyde dem til samme pris, som er afgivet i produktserien på pris- og produktliste bilag A og B. 16 Pris- og produktliste Pris og produktlisten er opbygget således, at tilbudsgivere i varelinje 1, 2 osv. kan tilbyde 4 produkter. Varens egenskaber er beskrevet i varelinjen. Der er en rubrik til at udfylde vare nr. 1, vare nr. 2, vare nr. 3 og vare nr. 4. Den tilbudte vareserie på en varelinje kan kun tilbydes 1 gang, og skal være forskellig fra de tilbudte vareserier i rubrik 2, 3 og 4. Bilag B: Tilbudsgiver skal udfylde mindst 70% af varelisten, svarende til 127 produkter. Princippet for opbygning af pris- og produktlisten (bilag A og B): Forbrug Varenummer Serie (beskrivelse) E- katalog Pris pr. pakke Stk. pakke pr. Pris pr. stk. ved 1

6 6. Serie: Produktseriens fulde størrelser fra mindste str. til største str. oplyses, samt varens handelsnavn.«af indklagedes kontraktudkast, der var»en integreret del af det samlede udbudsmateriale«, fremgår, at kontrakten skulle indgås mellem»slagelse Kommune på vegne af Fællesudbud Sjælland«og den valgte tilbudsgiver. Af kontraktens 2 fremgår, at»de i udbudsmaterialet anførte oplysninger om historisk og forventet forbrug på aftalen er estimater, og oplysningerne om art og mængde er vejledende og uden bindende virkning for udbyder«. Af 23 fremgår om»konkurs m.v.«, at såfremt boet har ret til at indtræde i rammeaftalen i medfør af konkurslovens bestemmelser, skal boet efter forespørgsel inden 5 arbejdsdage give skriftlig meddelelse om, hvorvidt boet indtræder. Af tilbudslisten fremgår blandt andet følgende [idet CH angiver diameter]: [Varelinje nr.] Produkt Specifikation 3 Alle længder / alle CH 7 Alle CH 12 Sterile katetre til intermitterende katerisation, der sikrer fuldstændig blæretømning 13 Sterile katetre til intermitterende katerisation, der sikrer fuldstændig blæretømning 14 Sterile katetre til intermitterende katerisation, der sikrer fuldstændig blæretømning 17 Alle længder / alle CH 18 Sterile katetre til intermitterende katerisation, der sikrer fuldstændig blæretømning 20 Alle længder / alle CH Hydrofil coatede, med sterilt pakket vand Frigøres fra emballagen uden at selve katetret kontamineres Hydrofil coatede, med sterilt pakket vand Frigøres fra emballagen uden at selve katetret kontamineres Hydrofil coatede, med sterilt pakket vand Frigøres fra emballagen uden at selve katetret kontamineres Hydrofil coatede, med sterilt pakket vand Frigøres fra emballagen uden at selve katetret kontamineres

7 7. 27 Alle længder / alle CH 36 Hydrokollorid Skal kunne åbnes og lukkes flere gange uden tab af klæbeevne 37 Semipermeablet non-wowen OneMed A/S angav i følgebrevet til sit tilbud:»onemed bekræfter at leve op til kravene, jf. udbudsbetingelserne, kravspecifikationen samt kontraktudkastet«. Af OneMed A/S besvarelser til tilbudslisten fremgår blandt andet følgende: Varelinje nr. Varenummer Serie (beskrivelse) E-katalog 3 (vare 1) Cure kvindekateter ch8 7 (vare 1) Cure Tiemannkateter 40 cm ch Cure Tiemannkateter 40 cm ch14 12 (vare 1) Curan Advantage Plus hydrofilcoated kateter er klar til brug vha. den vedlagte pose med sterilt vand. Curan Advantage Plus katetre til mænd har et unikt blå greb, som sikrer en hygiejnisk indføring og kontrol af katetret uden at berøre det. 13 (vare 1) Curan Advantage Plus hydrofilcoated kateter er klar til brug vha. den vedlagte pose med sterilt vand. Curan Advantage Plus katetre til mænd har et unikt blå greb, som sikrer en hygiejnisk indføring og kontrol af katetret uden at berøre det. 14 (vare 1) Curan Advantage Plus hydrofilcoated kateter er klar til brug vha. den vedlagte pose med sterilt vand. Curan Advantage Plus katetre til mænd har et unikt blå greb, som sikrer en hygiejnisk indføring og kontrol af katetret uden at berøre det. 17 (vare 1) Lofric primo kvinde kateter

8 ch06 Lofric primo kvinde kateter ch08 18 (vare 1) Curan Advantage Plus hydrofilcoated kateter er klar til brug vha. den vedlagte pose med sterilt vand. Curan Advantage Plus katetre til mænd har et unikt blå greb, som sikrer en hygiejnisk indføring og kontrol af katetret uden at berøre det. 20 (vare 1) Lofric hydro-kit nelaton,ch Lofric hydro-kit nelaton,ch Lofric hydro-kit nelaton,ch Lofric hydro-kit nelaton,ch Lofric hydro-kit nelaton,ch Lofric hydro-kit nelaton,ch (vare 1) Folysil silikonekat kvindekateter barn, ch 6 Folysil silikonekat kvindekateter barn, ch 8 Folysil silikonekat kvindekateter barn, ch (vare 1) Secu-tape strips Secu-tape strips er beregnet til fiksering af til sonde o.a nr 2 katetre, sonder o.l. Strippen har velcro så Secu-tape strips slangen kan reguleres eller udskiftes uden at til sonde o.a nr 3 Secu-tapen skal skiftes. Har en meget hudvenlig klæbemasse og er hurtigt, sikkert og enkelt at anvende. Fremstillet af polypropylenefilm belagt med acrylatklæber. Latex og PVC-fri. Nr. 2 er 2,5 cm bred. Nr. 3 er 3,8 cm bred. 36 (vare 2) Transafix, kateterfix tape nr. 1 Transafix, kateterfix tape nr. 2 Transafix, kateterfix tape nr. 3 Transafix fikseringsplaster anvendes til fiksering af sonder, katetre m.v. Har genlukkelig velcro. Transafix tilpasser sig let til alle kroppens kurver og rundinger. Plasteret holdes sikkert på plads af en hypoallergisk vandafvisende acrylklæber. Latex- og pvcfri. 37 (vare 1) Flexi trak 3.8 cm x 10 cm usteril Flexi-Trak anvendes til fiksering af dræn, sonder og katetre. Den er fremstillet af polyurethanskum belagt med hudvenlig acrylat

9 9. klæber. Kan åbnes og lukkes mange gange. «I en produktbeskrivelse af de katetre, som OneMed A/S tilbød, anføres:»de Curan Advantage hydrofile overfladebehandlede katetre er klar til brug takket være den ekstra element: Den integrerede vand lomme. Denne lækage-frit vand lomme fyldt med sterilt vand, kan aktiveres med et let tryk«. Ved breve af 2. december 2013 underrettede indklagede tilbudsgiverne om resultatet af tilbudsevalueringen. I brevet til klageren, der havde tilbudt 129 produktserier, er blandt andet anført:»i forbindelse med gennemgangen af tilbudslisten på kateterhjælpemidler er det blandt fagrepræsentanterne konstateret, at nedenstående varer er tilbudt mere end en gang og derfor udgår. Desuden vurderer fagrepræsentanterne, at enkelte produkter ikke modsvarer de specifikationer, der er opstillet i tilbudslisten. Det drejer sig om følgende varelinjer - Varelinje 2 - vare 3 udgår, da den er tilbudt dobbelt. Alle Ch+længder i en serie udgør én vareserie jf. varebeskrivelsen og beskrivelsen i kravspecifikationens pkt. 16. (alle størrelser i en serie) - Varelinje 3 - vare 2 [ditto] - Varelinje5 - vare 2 [ditto] - Varelinje 6 - vare 2[ditto] - Varelinje 13 - vare 2 [ditto] - Varelinje 36 - vare 1 og 2 udgår, da produktet ikke kan anvendes til fiksering KAD - Varelinje 37 - vare 1 kan ikke accepteres, da den ikke kan åbnes og lukkes flere gange uden at tabe klæbeevne.... Ved optællingen af tilbudslisten og fratrukket de produkter, som fagrepræsentanterne ikke har accepteret, er tilbuddet vurderet til at indeholde 121 produktserier, hvilket er 7 produktserier under det niveau, der fremgår af kravspecifikationens afsnit 16 pris- og produktliste. Det er dermed med meget stor beklagelse, at vi er nødsaget til at se bort fra tilbuddet på kateterhjælpemidler, idet det ikke opfylder betingelserne for en tilbudsvurdering, da det afgivne tilbud ikke opfylder kravet om minimum 127 tilbudte vareserier.«

10 10. Indklagede oplyste i sin underretning til OneMed A/S bl.a. følgende:»tilbuddet fra OneMed levede op til kravet om minimum 127 produktserier, dog med nedenstående bemærkninger fra fagrepræsentanter i henhold til kravspecifikationens afsnit Varelinje 22 - vare 2 udgår, da alle slangelængder udgør en serie (alle ch og alle længder) -Varelinje 41 - vare 2 og 3 udgår, da alle slangelængder i en serie udgør én tilbudt vareserie, jf. produktbeskrivelsen. -Varelinje 48 - vare 2 udgår, da den er tilbudt dobbelt, jf. kravspecifikationens pkt. 16 (alle str. i en serie) -Varelinje 49 - vare 2 udgår [ditto]...«efter at have fået aktindsigt i tilbudslisten fra OneMed A/S gjorde klageren den 11. december 2013 indklagede opmærksom på, at heller ikke tilbuddet fra OneMed A/S efter klagerens opfattelse opfyldte mindstekravet om, at der skulle tilbydes 127 produktserier svarende til 70 % af produktsortimentet. Indklagede havde i forbindelse med evalueringen fastslået, at 5 af de 135 produktserier, som OneMed A/S havde tilbudt, ikke var konditionsmæssige. Klageren var imidlertid af den opfattelse, at yderligere 12 varelinjer ikke opfyldte de krav, der var fastsat. Den 12. december 2013 sendte klageren en supplerende vedrørende tilbuddet fra OneMed A/S. Heraf fremgår følgende:»fus OneMED tilbudsliste dokumentation for ikkekonditionsmæssige varepositioner 1. Varelinje 3 vare 1: jf. kravspecifikation pkt. 16, er der ikke budt en fuld vareserie fra mindste til største størrelse. - Ifølge Udbudslisten skal byder tilbyde»alle længder/alle CH«, ligesom det af Kravspecifikationen pkt. 16 fremgår»serie: Produktseriens fulde størrelser fra mindste str. til største str. oplyses, samt varens handelsnavn«. - OneMED har tilbudt»cure kvindekateter ch8 15/18cm hydrofilcoated«, men af producenten curan s eget markedsføringsmateriale der vedlægges som bilag 1, fremgår at produktet tilbydes i CH (diameter) 8, 10, 12, 14 og 16 og ikke kun CH Varelinje 7 - vare 1: jf. kravspecifikation pkt. 16, er der ikke budt en fuld vareserie fra mindste til største størrelse.

11 11. - Abena er i færd med at indhente dokumentation. Dette vil blive eftersendt. 3. Varelinje 12 vare 1: varen lever ikke op til kravspecifikationerne, hvor posen skal være sterilt pakket i kassen. - Ifølge Udbudslisten skal de tilbudte produkter være»med sterilt pakket vand«- Abena er i færd med at indhente vareprøver der vil dokumentere at de krævede poser ikke ligger i et sterilt miljø. 4. Varelinje 13 vare 1: varen lever ikke op til kravspecifikationerne, hvor posen skal være sterilt pakket i kassen. - Ifølge Udbudslisten skal de tilbudte produkter være»med sterilt pakket vand«- Abena er i færd med at indhente vareprøver der vil dokumentere at de krævede poser ikke ligger i et sterilt miljø. 5. Varelinje 14 - vare 1: varen lever ikke op til kravspecifikationerne, hvor posen skal være sterilt pakket i kassen. - Ifølge Udbudslisten skal de tilbudte produkter være»med sterilt pakket vand«- Abena er i færd med at indhente vareprøver der vil dokumentere at de krævede poser ikke ligger i et sterilt miljø. 6. Varelinje 17 vare 1: jf. kravspecifikation pkt. 16, er der ikke budt en fuld vareserie fra mindste til største størrelse. - Ifølge Udbudslisten skal byder tilbyde»alle længder/alle CH«, ligesom det af Kravspecifikationen pkt. 16 fremgår»serie: Produktseriens fulde størrelser fra mindste str. til største str. oplyses, samt varens handelsnavn«. - OneMED har tilbudt»lofric primo kvinde kateter ch06 20cm pvc fri«i CH 6 og 8 men af producenten Wellspects s eget markedsføringsmateriale der vedlægges som bilag 2 fremgår at produktet også tilbydes i CH Varelinje 18 vare 1: varen lever ikke op til kravspecifikationerne, hvor posen skal være sterilt pakket i kassen. - Ifølge Udbudslisten skal de tilbudte produkter være»med sterilt pakket vand«- Abena er i færd med at indhente vareprøver der vil dokumentere at de krævede poser ikke ligger i et sterilt miljø. 8. Varelinje 20 vare 1: jf. kravspecifikation pkt. 16, er der ikke budt en fuld vareserie fra mindste til største størrelse. - Ifølge Udbudslisten skal byder tilbyde»alle længder/alle CH«, ligesom det af Kravspecifikationen pkt. 16 fremgår»serie: Produktseriens fulde størrelser fra mindste str. til største str. oplyses, samt varens handelsnavn«. Det er desuden et krav vedrørende denne position at der skal tilbydes:»nelaton til mænd, kvinder og børn«- OneMED har tilbudt «Lofric hydra-kit nelaton,1000ml, 40 cm, pvc fri«i CH 8, 10, 12, 14, 16 g 18, men af producenten Well-

12 12. «spects s eget markedsføringsmateriale der er vedlagt som bilag 2 fremgår at det samme produkt også findes i længden 20 cm som henvender sig til kvinder. Den tilbudte længde 40 cm er til mænd. Der er ikke tilbudt produkter til børn. 9. Varelinje 27 vare 4: jf. kravspecifikation pkt. 16, er der ikke budt en fuld vareserie fra mindste til største størrelse. - Ifølge Udbudslisten skal byder tilbyde»alle længder/alle CH«, ligesom det af Kravspecifikationen pkt. 16 fremgår»serie: Produktseriens fulde størrelser fra mindste str. til største str. oplyses, samt varens handelsnavn«. - OneMED har tilbudt»rochester silikonekateter ch10,3/5ml,25cm,m/intgr.bollon«, men af hjemmesiden fra forhandleren Mediq der vedlægges som bilag 3 fremgår at produktet også tilbydes i CH 6 og CH Varelinje 36 vare 1: varen lever ikke op til kravspecifikationerne, hvor varen skal være med hydrokolloid klæber. - Af Kravspecifikationen fremgår bl.a. at produktet skal have en»hydrokollorid«klæber - OneMED hari varelinje 1 tilbudt»secu-tape strips til sonde«, men det fremgår af OneMED s egen hjemmeside, der vedlægges som bilag 4, at produktet er»belagt med akrylatklæber«. 11. Varelinje 36 vare 2: varen lever ikke op til kravspecifikationerne, hvor varen skal være med hydrokolloid klæber. - Af Kravspecifikationen fremgår bl.a. at produktet skal have en»hydrokollorid«klæber - [Klageren har efterfølgende ændret sine bemærkninger til varelinje 36 vare 2 til følgende: OneMED har i varelinje 2 tilbudt Transafix fikseringsplaster, men det fremgår af distributørens Apudan Nordics eget markedsføringsmateriale der er vedlagt som bilag 5 at»plastret holdes på plads af en hypoallergisk olieafvisende acrylklæber«] 12. Varelinje 37 vare 1: varen lever ikke op til kravspecifikationerne, hvor varen skal være af semipermeabel NonWoven. - Af Kravspecifikationen fremgår bl.a. at produktet skal være af et»semipermeablet non-wowen«materiale. - OneMed har i varelinje 1 tilbudt produktet»flexi trak 3,8cmx10cm usteril«, men angiver selv herom i tilbudsarket at dette»er fremstillet af polyurethanskum belagt med hudvenlig acrylat klæber«, og det samme fremgår af OneMeds egen hjemmeside: I erklæring af 28. januar 2014 fra produktchef, sygeplejerske Stine Fenger Grondin, der er ansat hos klageren, står der blandt andet:

13 13.»4) I den tilbudsliste, som OneMed fremsendte som en del af sit tilbud, fremgik det i relation til beskrivelsen af det tilbudte produkt på position 36, vare 1, at produktet er»fremstillet af polypropylenefilm belagt med acrylatklæber«. Tilsvarende fremgik det af beskrivelsen af det tilbudte produkt på position 36, vare 2, at»plasteret holdes sikkert på plads af en hypoallergisk vandafvisende acrylklæber«. Opfylder de to produkter hermed kravet om»hydrokollorid«, som anført af Slagelse Kommune i tilbudslistens specifikation? Svar: Nej, det gør de ikke. Et plaster har enten»hydrokollorid«eller»akryl/akrylat«klæber. FUS har for så vidt angår fikseringsplastrene under position 36 angivet, at klæberen skal være»hydrokollorid«. Dette krav opfyldes ikke af OneMed, der direkte anfører i tilbudslisten, at man tilbyder acrylatklæber i relation til de to tilbudte varer under position 36. 5) Har det efter din opfattelse været nødvendigt at foretage en kemisk/teknisk undersøgelse af de produkter, OneMed tilbød på position 36, for at fastslå, om kravet om hydrokollorid klæber var opfyldt? Svar: Nej, det har ikke været nødvendigt at foretage nærmere undersøgelser. Med OneMed s angivelse i tilbudslisten af, at man anvendte akryl/akrylatklæber har Slagelse Kommune blot kunne slutte modsætningsvist, at produkterne ikke var med hydrokollorid klæber. 6) På position 37 tilbød OneMed et produkt, der ifølge OneMeds beskrivelse er»fremstillet af polyurethanskum belagt med hudvenlig acrylat klæber«. Opfyldte OneMed hermed kravet i Slagelse Kommune specifikation om, at produktet skulle være i et»semipermeablet nonwowen«materiale? Svar: Nej, det gør det ikke. Det produkt, OneMed tilbød på position 37, er ikke fremstillet af et semipermeablet non-wowen materiale. 7) Har det efter din opfattelse været nødvendigt at foretage en kemisk/teknisk undersøgelse af det produkt, OneMed tilbød på position 37, for at fastslå, om kravet om»semipermeablet non-wowen materiale«var opfyldt? Svar: Nej, det har ikke været nødvendigt at foretage nærmere undersøgelser. Slagelse Kommunes sygeplejefaglige personale har på baggrund af OneMed s egen produktbeskrivelse, hvor det var angivet, at plastrene er»fremstillet af polyurethanskum belagt med hudvenlig acrylat klæber«uden videre kunnet fastslå, at kravet ikke var opfyldt.«

14 14. Parternes anbringender Ad påstand 1 Klageren har gjort gældende, at den udbudte aftale efter sit indhold har karakter af en rammeaftale som defineret i udbudsdirektivets artikel 1, stk. 5. Indklagede har selv anvendt betegnelsen rammeaftale/rammekontrakt, og det følger klart af udbudsbetingelserne, at der på baggrund af udbuddet ikke indgås bindende leveranceaftaler, men at der alene etableres en ramme for efterfølgende aftaler om konkrete leverancer. Indklagede har gjort gældende, at den udbudte kontrakt er en offentlig kontrakt i henhold til udbudsdirektivets artikel 1, stk. 2, litra a, idet det udtrykkeligt er anført i udbudsbekendtgørelsen, og da kontrakten fastlægger retligt bindende vilkår for levering af katetre til de enkelte kommuner. Bestillingerne foretages på grundlag af de vilkår, der er anført i kontrakten, og der indgås ikke underliggende kontrakter. Kontrakten regulerer alle dele af ydelsesudvekslingen med undtagelse af volumen, og kommunen vil uomtvisteligt foretage indkøb i henhold til kontrakten. Ad påstand 2 og 2a Klageren har gjort gældende, at indklagede ikke i alle tilfælde er forpligtet til at foretage en nærmere undersøgelse af, om de tilbudte produkter opfylder de krav, der er fastsat i udbudsbetingelserne. Dersom indklagede har foretaget nærmere undersøgelser af, om ét tilbud er i overensstemmelse med et fastsat krav, følger det imidlertid af ligebehandlingsprincippet, at indklagede skal foretage tilsvarende undersøgelser af de andre tilbud. Indklagede kan ikke med rette henvise til, at OneMed A/S har erklæret at opfylde udbudsbetingelserne, allerede fordi indklagede for 5 varelinjers vedkommende har fastslået, at tilbuddet fra OneMed A/S ikke opfyldte kravene. For så vidt angår de tilbudte produkter i varelinje 3 (vare 1), varelinje 7 (vare 1), varelinje 17 (vare 1), varelinje 20 (vare 1) og varelinje 27 (vare 4) tilbød OneMed A/S ikke alle længder og diametre i relation til den givne produktserie, uanset at dette var et krav. De tilbudte produkter i varelinje 12 (vare 1), varelinje 13 (vare 1), varelinje 14 (vare 1) og varelinje 18 (vare 1) opfylder ikke kravet om at være»hy-

15 15. drofil coatede, med sterilt pakket vand«, samt at katetret skal kunne»frigøres fra emballagen uden at selve katetret kontamineres«. Det følger direkte af de oplysninger, som OneMed A/S gav om de tilbudte produkter i varelinje 36 (vare 1 og 2), at de ikke var med hydrokollorid klæber, men med akrylatklæber. For så vidt angår det tilbudte produkt i varelinje 37 (vare 1) kunne det tilsvarende udledes direkte af OneMed A/S beskrivelse, at det ikke opfyldte kravet om»semipermeablet non-wowen«. OneMed A/S opfyldte derfor ikke mindstekravet om, at der skulle afgives tilbud på mindst 70 % af produktsortimentet svarende til 127 produktserier. Indklagede har gjort gældende, at indklagede ikke var forpligtet til at afvise tilbuddet fra OneMed A/S. En ordregiver er nemlig som hovedregel ikke forpligtet til at kontrollere rigtigheden af tilbudsgivernes oplysninger, men er berettiget til at lægge oplysningerne til grund ved tilbudsbedømmelsen, medmindre de fremstår åbenbart urigtige, hvilket ikke var tilfældet for OneMed A/S, der oplyste, at selskabet opfyldte alle krav i udbudsbetingelserne. Indklagede har prøvet tilbuddet fra OneMed A/S i samme omfang som tilbuddet fra klageren. Indklagede har ikke haft praktisk mulighed for at undersøge, om hele produktserien var angivet i varelinje 3 (vare 1), varelinje 7 (vare 1), varelinje 17 (vare 1), varelinje 20 (vare 1) og varelinje 27 (vare 4) i tilbuddene. Kravet om, at produktseriens fulde størrelse fra mindste til største størrelse skal oplyses, er begrundet i, at indklagede har ønsket at foretage en samlet prissætning af alle produkter i en tilbudt serie. Tilbudsgiverne vil således ikke kunne undlade at tilbyde specifikke produkter i en produktserie og derefter sælge dem uden for tilbudslistens sortiment og til mindre fordelagtige priser end det tilbudte under udbuddet. Den blotte angivelse af enkelte produkter inden for en produktserie fører derfor, som udbuddet er tilrettelagt, til, at hele produktserien omfattes af prissætningen for den enkelte vare. Kravet hænger ligeledes sammen med bestemmelsen i kravspecifikationens pkt. 3 om nye produkter. Kravet til de tilbudte produkter i i varelinje 12 (vare 1), varelinje 13 (vare 1), varelinje 14 (vare 1) og varelinje 18 (vare 1) om»sterilt pakket vand«vedrører ikke steriliteten af den ydre emballering. Ved»sterilt pakket vand«forstås, at vandet er sterilt pakket.

16 16. Kravet om»hydrokollorid«klæber og kravet om, at fikseringsplastre skal»kunne åbnes og lukkes flere gange uden tab af klæbeevne«til produkter i varelinje 36 udgør separate krav. Plastrenes klæbeevne blev kontrolleret ved en simpel praktisk prøve, som indklagede foretog i forhold til alle tilbud. Indklagede har således været berettiget til at kontrollere, om klagerens tilbud vedrørende denne varelinje opfyldte det nemt kontrollerbare krav om åbning uden tab af klæbeevne, uden samtidig at kontrollere, om tilbuddet fra OneMed A/S opfyldte kravet om»hydrokollorid-klæber«.»hypoallergisk vandafvisende acrylklæber«er en teknisk betegnelse, der ikke gav indklagede anledning til at betvivle, at kravet var opfyldt. Erklæringen fra indklagedes medarbejder har ingen selvstændig bevismæssig værdi. Formuleringen i varelinje 37 (vare 1) fremstod ikke åbenbart i strid med det kravspecificerede og gav derfor ikke indklagede anledning til at betvivle, at kravet var opfyldt. Ad påstand 3 og 3a Klageren har gjort gældende, at indklagedes underretning af 2. december 2013 ikke indeholdt oplysninger om, hvorvidt indklagede havde besluttet at tildele delaftale 2, og i givet fald til hvilken tilbudsgiver. Indklagede har erkendt, at underretningen ikke var i overensstemmelse med lov om håndhævelse af udbudsreglerne 2, stk. 1. Ad påstand 4 og 4 a Klageren har gjort gældende, at indklagedes tildelingsbeslutning af 2. december 2013 om at tildele rammeaftalens delaftale 2 til OneMed A/S skal annulleres som følge af overtrædelserne ad påstand 1 3. Indklagede har gjort gældende, at der ikke er grundlag for at annullere indklagedes tildelingsbeslutning, herunder da den erkendte overtrædelse ad påstand 3 ikke har haft betydning for tilbudsgivernes udformning af tilbud, udbuddets forløb eller udfaldet af tilbudsbedømmelsen. Klagenævnet udtaler:

17 17. Ad påstand 1 Udbudsdirektivets artikel 1, stk. 2, litra a, definerer»offentlige kontrakter«som»gensidigt bebyrdende aftalerog som vedrører...levering af varer...«. Ved en»rammeaftale«forstås i henhold til artikel 1, stk. 5, en»aftale med det formål at fastsætte vilkårene for de kontrakter, der skal indgås i løbet af en given periode, især med hensyn til pris og i givet fald påtænkte mængder«. I udbudsbetingelsernes punkt 12,»Aftalegrundlaget«, anføres direkte, at aftale om levering indgåes på grundlag af det vedlagte udkast til rammekontrakt, og at valg af leverandør ikke er afsluttet, før rammekontrakten er underskrevet af begge parter. Af udbudsbetingelsernes punkt 15 fremgår, at tilbudsgiveren ikke er garanteret nogen mindsteomsætning. Af kontraktudkastets 2 fremgår, at»de i udbudsmaterialet anførte oplysninger om historisk og forventet forbrug på aftalen er estimater, og oplysningerne om art og mængde er vejledende og uden bindende virkning for udbyder«. Den udbudte aftale er derfor ikke en aftale om køb af varer som anført i udbudsdirektivets artikel 1, stk. 2, litra a, men fastsætter alene vilkårene for de aftaler, som senere skal indgås, jf. artikel 1, stk. 5. Påstanden tages derfor til følge. Ad påstand 2 En ordregiver er efter fast praksis på den ene side ikke uden nærmere anledning forpligtet til at undersøge, om et tilbudt produkt lever op til mindstekrav i udbudsbetingelserne. Ordregiveren kan på den anden side ikke uden at handle i strid med ligebehandlingsprincippet underkaste tilbuddene en forskellig prøvelse i henseende til, om det tilbudte er konditionsmæssigt, medmindre der er særlig anledning til en sådan undersøgelse.

18 18. Den prøvelse af tilbuddene fra OneMed A/S og klageren, som er beskrevet i brevene af 2. december 2013, og som har resulteret i, at klageren ansås for at have tilbudt 121 (og ikke 129) produktserier, og at OneMed A/S ansås for at have tilbudt 130 (og ikke 135) produktserier, har alene bestået i en udelukkelse af dobbelttilbud o.l. samt vedrørende varelinje 36 - en enkel prøvelse af det tilbudte fikseringsplasters klæbeevne, som har kunnet foretages uden videre, og som efter det oplyste også rent faktisk blev foretaget af alle tilbudte plastre. Indklagede har således ikke allerede med henvisning til ligebehandlingsprincippet handlet i strid med udbudsreglerne ved ikke at foretage den prøvelse af tilbuddet fra OneMed A/S, som klageren efterfølgende har foretaget. Hvor der i tilbudslistens kolonne»produkt«var angivet»alle længder«og/eller»alle CH«, skulle tilbudsgiverne tilbyde alle produkter (længder og/eller diametre (CH)) i den pågældende produktserie. Som anført af indklagede må dette forstås i sammenhæng med prisfastsættelsen, hvorefter alle produkter i en given produktserie ansås for tilbudt til samme pris, idet indklagede ønskede at imødegå, at enkelte produkter i en produktserie blev holdt uden for udbuddet. OneMed A/S oplyste i sit tilbud, at selskabet opfyldte alle krav i udbudsbetingelserne, og selskabet havde i varelinje 3 (vare 1), varelinje 7 (vare 1), varelinje 17 (vare 1), varelinje 20 (vare 1) og varelinje 27 (vare 4) angivet produkter med en række længder og diametre (CH). Indklagede var herefter berettiget til ved tilbudsevalueringen at gå ud fra, at OneMed A/S havde tilbudt de fulde produktserier, mens indklagede ikke havde anledning til - og derfor heller ikke var berettiget til - at foretage en nærmere undersøgelser af oplysningerne i tilbudslisten, som ikke også blev foretaget i forhold til de øvrige tilbud, herunder klagerens. Da OneMed A/S efter det anførte heller ikke efterfølgende ville kunne tilbyde produkter i de omhandlede produktserier uden for prissætningen under udbuddet, tages påstanden om, at OneMed A/S tilbud for så vidt angår disse varelinjer var ukonditionsmæssigt, ikke til følge. I henhold til indklagedes tilbudsliste skulle produkterne i varelinje 12, 13, 14 og 17 have»sterilt pakket vand«. Dette krav må forstås således, at vandet skulle være sterilt pakket, hvorimod der ikke heraf følger et krav om, at ikke blot vandet, men også indpakningen til det»sterilt pakke[de] vand«

19 19. skulle være sterilt pakket. OneMed A/S opfyldte herefter kravene vedrørende disse varelinjer. Da indklagede i relation til delaftale 2 havde stillet krav om, at»tilbudsgiver skal udfylde mindst 70% af varelisten, svarende til 127 produkter«, har det følgelig ikke betydning for pådømmelsen af klagerens påstand 2, hvorvidt de af OneMed A/S i varelinje 36 (vare 1 og 2) og varelinje 37 (vare 1) tilbudte produkter opfyldte udbudsbetingelserne. Påstanden tages derfor ikke til følge. Ad påstand 3 Indklagede har erkendt at have handlet i strid med lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 2, stk. 1, ved ikke i sit brev af 2. december 2013 til klageren at oplyse, hvilken beslutning der var truffet med hensyn til tildeling af rammeaftalens delaftale 2. Påstanden tages til følge. Ad påstand 4 Efter karakteren af overtrædelserne ad påstand 1 og 3 er der ikke grundlag for at tage påstanden om annullation af indklagedes tildelingsbeslutning til følge. Herefter bestemmes: Ad påstand 1 Indklagede har handlet i strid med gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 ved under udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.3) at anføre, at»bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt«, uanset at den aftale, der indgik i indklagedes udbudsmateriale, har karakter af en rammeaftale som defineret i udbudsdirektivets artikel 1, stk. 5. Ad påstand 3 Indklagede har handlet i strid med lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 2, stk. 1, ved ikke i sit brev af 2. december 2013 til klageren at oply-

20 20. se, hvilken beslutning der var truffet med hensyn til tildeling af rammeaftalens delaftale 2. Indklagede, Slagelse Kommune, skal i sagsomkostninger til klageren, Abena A/S, betale kr., der betales inden 14 dage efter modtagelsen af denne kendelse. Klagegebyret tilbagebetales. Klagen tages ikke til følge vedrørende påstand 2 og 4. Kirsten Thorup Genpartens rigtighed bekræftes. Christina Kønig Mejl fuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 K E N D E L S E Hounisens Laboratorieudstyr A/S (advokat Niels Lomborg, Århus) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 K E N D E L S E Isoplus Fjernvarmeteknik A/S (advokat Michael Baruah, Kolding) mod Guldborgsund Varme A/S (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Dansk Scanning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 131-217701 af 7. juli 2011 udbød indklagede,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 K E N D E L S E Konsortiet Rosendahls, Schultz Grafisk A/S og Rosendahls A/S print-design-media

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Kalundborg Kommune (advokat Michael Lund Nørgaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 K E N D E L S E Køge Boglade v/ Erik Nielsen (advokat Kåre Wanscher, København) mod Køge Kommune (advokat Povl Nick

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 K E N D E L S E Joca A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Rødovre Kommune (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 K E N D E L S E Rengoering.com A/S (advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge) mod Ringsted Kommune (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017 K E N D E L S E MultiLine A/S (advokat Thomas Thorup Larsen, København) mod Furesø Kommune (advokat Sune Troels

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (advokat Emil Baumann Geist, Roskilde) mod Universitets- og Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Skive Kommune (advokat Henrik Holtse, København) Klagenævnet har

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 K E N D E L S E Axiell Bibliotek A/S (advokat Rikke Søgaard Berth, Hellerup) mod Aalborg kommune,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (advokat Martin Stæhr, Hellerup) mod Aarhus Kommune (cand.merc.jur. Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 K E N D E L S E OSK Konsortiet: OSK-SHIPTECH A/S, BK Engineering A/S og Logimatic Engineering A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026291 (Kirsten Thorup) 16. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026291 (Kirsten Thorup) 16. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026291 (Kirsten Thorup) 16. marts 2012 K E N D E L S E Oticon A/S (advokat Jeppe Lefevre Olsen, København) mod Kommunernes Landsforening (advokat Vibeke Fabricius Nordlander,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod 12-by Gruppens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009 K E N D E L S E Løgten Murer- og Entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik Steffensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 K E N D E L S E Skandinavisk Parykcenter ApS (advokat David Frølich, København) mod 1. Hillerød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2008-0016463 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 17. september 2008 K E N D E L S E Bien-Air Dental SA (advokat Lars Cort Hansen, København) mod 1. Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 K E N D E L S E Vognmandsforretningen Ordrupgaard af 2009 SMBA (selv) mod Vejdirektoratet. (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011 K E N D E L S E Køge Taxa mod Køge Kommune (advokat Povl Nick Bronstein, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010 K E N D E L S E KEN Storkøkken A/S (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S. (cand.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015 K E N D E L S E Mathis Værft A/S (advokat Emil Sepstrup Reventlow, København) mod Forsvarsministeriets Materiel- og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 K E N D E L S E Simonsen & Weel A/S (cand.jur. Martin Stæhr, Kgs. Lyngby) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 K E N D E L S E Clear Channel Danmark A/S (advokat Dan Terkildsen, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 K E N D E L S E ISS Facility Services A/S (advokat Mette Willemoe Wang, København) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011 K E N D E L S E Kongsvang Rengøringsservice A/S (advokat Per Q. Ovesen, Aarhus) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 2. november 2012 K E N D E L S E Nykøbing Dag- og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 7. maj 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 7. maj 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 7. maj 2014 K E N D E L S E DUBA-B8 A/S (advokat Henrik Holtse, København) mod DONG Energy Oil & Gas (selv) Den 25. november 2013

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 K E N D E L S E Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Skive Kommune (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9778 (Poul Holm) 3. oktober 2016 K E N D E L S E (sagsomkostninger) Henrik Tofteng A/S (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) mod Københavns Universitet (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 K E N D E L S E Krüger A/S (advokat John Adamsen, Surrey, England) mod Sorø Vand A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012 K E N D E L S E Kardex Danmark AB (advokat Jens Peter Henriksen, Odense) mod Region Syddanmark, (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 K E N D E L S E Atea A/S (selv) mod Ballerup Kommune (advokat Majse Jarlov, København) Den 15. oktober

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 K E N D E L S E XO Care A/S (advokat Simon Hauch, København) mod 1. Århus Universitet,

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 25. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 25. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 25. november 2013 K E N D E L S E DUBA-B8 A/S (advokat Henrik Holtse, København) mod DONG Energy Oil & Gas A/S (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025471 (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 K E N D E L S E Noe Net A/S (selv) mod Sikkerhedsstyrelsen (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 157-261409 af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 K E N D E L S E Murerfirmaet Bent Klausen ApS (advokat Peter Zacher Sørensen, Grenaa) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010 K E N D E L S E Coloplast Danmark A/S (advokat Malene Lystoft Zabel, København) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 K E N D E L S E Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jesper Svenning,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 2. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 2. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020248 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 2. december 2009 K E N D E L S E Løgten Murer- og Entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik Steffensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035513 (Nikolaj Aarø-Hansen, Birgitte Dam Kræmmergaard) 19. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035513 (Nikolaj Aarø-Hansen, Birgitte Dam Kræmmergaard) 19. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035513 (Nikolaj Aarø-Hansen, Birgitte Dam Kræmmergaard) 19. juni 2014 K E N D E L S E Phonak Danmark A/S (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod Amgros I/S (advokat Vibeke

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-11137 (Poul Holm) 9. oktober 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-11137 (Poul Holm) 9. oktober 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-11137 (Poul Holm) 9. oktober 2015 K E N D E L S E Rubæk & Co. A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod Københavns Kommune (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021424 (Erik P. Bentzen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 5. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021424 (Erik P. Bentzen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 5. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021424 (Erik P. Bentzen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 5. november 2010 K E N D E L S E Hospitech A/S (selv) mod Region Syddanmark (advokat Laila Barslund Pedersen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025190 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen) 14. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025190 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen) 14. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025190 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen) 14. september 2012 K E N D E L S E Merrild Coffee Systems A/S (advokat Steen Hellmann, København) mod Forsvarets Bygnings-

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 K E N D E L S E Balle Blik & VVS ApS (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Boligselskabet Sct. Jørgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) 14. februar 2008 K E N D E L S E Jysk Erhvervsbeklædning ApS (advokat Mogens Pahl Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 K E N D E L S E xml-tekst ApS (advokat Gitte Løvgren Larsen, København) mod Uddannelsesstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg, Christina Kønig Mejl) 10. januar 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg, Christina Kønig Mejl) 10. januar 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-10953 (Mette Langborg, Christina Kønig Mejl) 10. januar 2017 K E N D E L S E Kirstine Hardam A/S (selv) mod Køge Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 195-336027

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018712 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Annette Jacobsen) 16. juni 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018712 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Annette Jacobsen) 16. juni 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018712 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Annette Jacobsen) 16. juni 2009 K E N D E L S E Tødin A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Tønder Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021953 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011 K E N D E L S E Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet (selv) mod By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-213.807 (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) 22. marts 2002 K E N D E L S E Johs. Sørensen & Sønner Århus A/S (advokat Lars Grøngaard, Århus) mod Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Grith Skovgaard Ølykke) 23. november 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Grith Skovgaard Ølykke) 23. november 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-11721 (Kirsten Thorup, Grith Skovgaard Ølykke) 23. november 2016 K E N D E L S E Dominus A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Herning) mod Region Midtjylland Regionshospitalet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009 K E N D E L S E Konsortiet Damm Cellular A/S og Pallas Informatik A/S (advokat Niels Christian Ellegaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 K E N D E L S E Smart Home ApS (advokat Brian Sørensen, Aarhus) mod Københavns Kommune (advokat Martin Stæhr, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 K E N D E L S E Danstruct A/S (advokat Mikala Berg Dueholm, København) mod Aarhus Universitet (advokat Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023217 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Mogens Hansen) 15. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023217 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Mogens Hansen) 15. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023217 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Mogens Hansen) 15. september 2011 K E N D E L S E GC Rieber Salt A/S (advokat Jesper Altamirano, Odense) mod Aalborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019364 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 8. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019364 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 8. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019364 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 8. december 2009 K E N D E L S E Ricoh Danmark A/S (advokat Troels Wenzel Østergaard, Lyngby) mod Statens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-2722 (Mette Langborg, Pernille Hollerup) 9. juli 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-2722 (Mette Langborg, Pernille Hollerup) 9. juli 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-2722 (Mette Langborg, Pernille Hollerup) 9. juli 2015 K E N D E L S E Lely Turfcare DK A/S (advokat Jens Peter Henriksen, Odense) mod Københavns Kommune (advokat Anders

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 K E N D E L S E Athene Healthcare A/S (selv) mod Region Hovedstaden. (advokat Henning Biil,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020290 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 24. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020290 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 24. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020290 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 24. februar 2010 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Økonomistyrelsen. (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035456 (Mette Langborg, Birgitte Dam Kræmmergaard) 21. maj 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035456 (Mette Langborg, Birgitte Dam Kræmmergaard) 21. maj 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035456 (Mette Langborg, Birgitte Dam Kræmmergaard) 21. maj 2014 K E N D E L S E Svenningsens Maskinforretning A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Forsvarets

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 K E N D E L S E Totalrådgivergruppen bestående af 1. Cubo Arkitekter A/S 2. Søren Jensen Rådgivende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024306 (Kirsten Thorup) 6. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024306 (Kirsten Thorup) 6. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024306 (Kirsten Thorup) 6. maj 2011 K E N D E L S E FællesBo (selv) mod Herning Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2010/S 026-037252 af 6. februar 2010 udbød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012 K E N D E L S E Dubex A/S (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen, København) mod Danske Spil A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032713 (N. Feilberg Jørgensen) 31. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032713 (N. Feilberg Jørgensen) 31. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032713 (N. Feilberg Jørgensen) 31. januar 2013 K E N D E L S E Easy-Climb ApS (advokat Niels Thestrup, København) mod Trafikselskabet Movia (advokat Lotte Hummelshøj,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025097

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025097 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025097 (Nikolaj Aarø-Hansen, Michael Jacobsen) 30. marts 2012 K E N D E L S E Gypsum Recycling Danmark A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod I/S Vestforbrænding,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022034 (Kirsten Thorup, Vibeke Steenberg, Melitta Keldebæk) 13. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022034 (Kirsten Thorup, Vibeke Steenberg, Melitta Keldebæk) 13. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022034 (Kirsten Thorup, Vibeke Steenberg, Melitta Keldebæk) 13. september 2010 K E N D E L S E Roslev Turist ved John Madsen (selv) mod Skive Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere