I n d h o l d. L e d e l s e. K o n c e rn o ve r s i g t. F e m å r s o versigt og ove r b l i k. Ledelsens bere t n i n g.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I n d h o l d. L e d e l s e. K o n c e rn o ve r s i g t. F e m å r s o versigt og ove r b l i k. Ledelsens bere t n i n g."

Transkript

1 I n d h o l d L e d e l s e K o n c e rn o ve r s i g t F e m å r s o versigt og ove r b l i k Ledelsens bere t n i n g Mål og strategi F re m t i d e n R e a s s u r a n c e L i v s f o r s i k r i n g S k a d e s f o r s i k r i n g Bank og finansiering M e d a r b e j d e re og org a n i s a t i o n I n f o r m a t i o n s t e k n o l o g i I n ve s t e r i n g s v i r k s o m h e d R i s i k o f a k t o re r A k t i o n æ r f o r h o l d Økonomisk re d e g ø re l s e R e g n s k a b s p r a k s i s R e g n s k a b s p å t e g n i n g e r R e v i s i o n s p å t e g n i n g e r R e s u l t a t o p g ø re l s e B a l a n c e N o t e r P e n g e s t r ø m s o p g ø re l s e N ø g l e t a l s d e f i n i t i o n e r Ledelsens ledelseshve r v S e l s k a b s o ve r s i g t A d re s s e l i s t e

2 L e d e l s e B e s t y r e l s e Godsejer Christian N.B. Ulrich, formand G å rdejer Jørgen H. Mikkelsen D i rektør C h r. G. Kjøller, næstformand D i rektør Jørgen Enggaard D i rektør Børge Madsen Personalekonsulent Else Marie Thorsen, selskabsre p r æ s e n t a n t Advokat Rolf Dane Fuldmægtig Lone Clausen, selskabsre p r æ s e n t a n t D i rektør H. Vang Jensen Salgschef Inge Marie Bramsen, selskabsre p r æ s e n t a n t S t a t s a u t o r i s e ret ejendomsmægler Sejr Jensen Assurandør Keld Støvring, selskabsre p r æ s e n t a n t P roprietær Flemming Fuglede Jørgensen Afdelingschef Jeanne Lind, selskabsre p r æ s e n t a n t P roprietær Jørgen Skovdal Larsen 2

3 D i r e k t i o n A d m i n i s t re rende direktør Bent Knie-Andersen Ansat i Alm. Brand siden 1977 N u v æ rende stilling siden 1980 Vi c e a d m i n i s t re rende direktør Søren Boe Mortensen Ansat i Alm. Brand siden 1987 Indtrådt i direktionen i 1998 D i rektør Jan Horn s b e r g Ansat i Alm. Brand siden 1995 Indtrådt i direktionen 1. januar 2000 ( D i rektør i Det Kjøbenhavnske Reassurance-Compagni) D i rektør Henrik Nord a m Ansat i Alm. Brand siden 1986 Indtrådt i direktionen 1. januar 2000 ( D i rektør i Finansieringsselskabet Gefion A/S og Alm. Brand Bank) Ledende m e d a r b e j d e r e Mikael Sundby, Dire k t ø r, Alm. Brand Liv og Pension Per Buchwaldt, IT- d i rektør Henrik Gundorph, Personaledire k t ø r Mark Thorsen, Vi c e d i re k t ø r, Dire k t i o n s s e k re t æ r S ø ren Dahlgaard, Finansdirektør B i rger Schønfeld, Marketingdirektør Finn Fabricius, Vi c e d i re k t ø r, Skadesforsikring Ole Joachim Jensen, Økonomidirektør (ansat 1. marts 2000) 3

4 K o n c e r n o ve r s i g t Alm. Brand A/S er en dansk finansiel koncern bestående af et børsn o t e ret holdningselskab, hvorunder der er en række datterselskab e r, der driver virksomhed inden for re a s s u- rance (genforsikring), livs- og pensionsforsikring, personskadesforsikring samt bankog finansieringsvirksomhed, ligesom der d r i ves inve s t e r i n g s v i r k- somhed som et naturligt led i den primære d r i f t s a k t i v i t e t. 4

5 F e m å r s o ve r s i g t K o n c e r n M o d e r s e l s k a b M i o. k r Samlede indtægter Forsikringsteknisk resultat af re a s s u r a n c e Forsikringsteknisk resultat af livsforsikring Forsikringsteknisk resultat af d i rekte skadesforsikring Resultat af bank og finansiering Resultat af forsikrings- og finansiel virksomhed Renter og udbytter mv Kursgevinster og tab Administrationsomkostninger i forbindelse med i n ve s t e r i n g s v i r k s o m h e d O verført forsikringsteknisk re n t e R e s u l t a ta fi n ve s t e r i n g s v i r k s o m h e d e f t e r re n t e f o rd e l i n g E k s t r a o rd i n æ re poster Resultat før skat S k a t M i n o r i t e t s a k t i o n æ re rnes andel af årets re s u l t a t Å rets re s u l t a t A f l ø b s resultat f.e.r Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r K o n c e rn e g e n k a p i t a l E g e n k a p i t a l f o r rentning før skat 8, 4 % 8, 9 % 14, 8 % 17, 8 % 16, 0 % E g e n k a p i t a l f o r rentning efter skat 9, 6 % 5, 0 % 11, 8 % 13, 7 % 6, 8 % A k t i ver i alt ekskl. finansiel virksomhed A k t i ver finansiel virksomhed Gennemsnitligt antal medarbejdere Egenkapital i % af aktiver ekskl. bankvirksomhed 19, 9 % 18, 6 % 18, 8 % 19, 6 % 22, 8 % Resultat før ekstraord i n æ re poster E k s t r a o rd i n æ re poster Resultat før skat S k a t Å rets re s u l t a t A k t i ve r I n ve s t e r i n g s a k t i ver i alt A k t i e k a p i t a l E g e n k a p i t a l G æ l d E g e n k a p i t a l f o r rentning før skat 0,2% 8, 8 % 14, 8 % 17, 8 % 16, 0 % E g e n k a p i t a l f o r rentning efter skat 1, 3 % 4, 8 % 11, 8 % 13, 7 % 6, 8 % Egenkapital i % af aktiver ekskl. bankvirksomhed 80, 2 % 96, 9 % 96, 8 % 97, 0 % 83, 2 % I n d re værdi pr. aktie U d b y t t e p ro c e n t 7 % 7 % 7 % 6 % 6 % Resultat pr. aktie (hele kr. ) Børskurs ultimo B ø r s k u r s / I n d re værd i 0, 46 0, 55 0, 90 0, 82 0, 76 5

6 O ve r b l i k Samlede indtægter K o n c e rn Å rets resultat før skat K o n c e rn E g e n k a p i t a l K o n c e rn E g e n k a p i t a l f o r rentning før skat Aktiekurs og indre værdi p r. aktie U d b y t t e p ro c e n t 6

7 Ledelsens beretning Oprindeligt var hjælp efter brande b e roende på lokal bistand. Efter Københavns brand i 1728 etableredes imidlertid Københavns Brandforsikring i 1731 og i 1761 oprettedes et særligt bygningsbrandforsikringsselskab for landets købstæder. Temaet for årsberetningen er Alm. Brand Koncernen i 100 år, fra I teksten er gengivet vigtige begivenheder fra såvel moderselskabet Alm. Brand af 1792 som de øvrige koncernselskabers historie. Slukning af brande på landet foregik oprindelig ved egen og naboers hjælp. Den 29. februar 1792 stiftedes ved kgl. ano rdning af Christian VII et brandforsikringsselskab, der fik til opgave at forsikre ejendomme i den øvrige del af landet. Alm. Brand starter virksomhed den 1. juli 1792 og fik kontor i Den røde Bygning på Slotsholmen ved Christiansborg. Den røde Bygning eller Kancellibygningen, opført i 1721 under Frederik IV af kgl. bygmester Johan Conrad Ernst. Det er Alm. Brand A/S s mål fortsat at udbygge sin position på det danske forsikrings- og bankmarked samt på det internationale re a s s u r a n c e- marked, og 1999 har været præget af en række a k t i v i t e t e r, der skal sikre realiseringen af dette mål. Aktiviteterne tager alle udgangspunkt i Alm. Brand A/S s mål om at placere kunden i centrum og omfatter bl.a.: en forbedring af forre t n i n g s p ro c e s s e rne således, at kunden sikres den mest enkle adgang til Alm. Brand A/S, og at der bruges mindre tid på administration og mere tid på kundebetjening og salg en række loyalitetsskabende tiltag ledermålinger med udgangspunkt i målsætningen om kvalitet i kundebetjeningen en gradvis implementering af den i 1998 fastlagte IT- s t r a t e g i. resultat. Det er ledelsens opfattelse, at de mange tiltag til forbedringer i 1999 herunder en kraftig stramning af den forretningsmæssige styring og de første tegn på en forbedring af markedsvilk å rene i slutningen af 1999 sikrer et solidt fundament for fre m g a n g. På livsforsikringsområdet viste det sig fortsat vanskeligt at opnå den ønskede porteføljetilgang som følge af de i 1998 gennemførte lovændringer. Resultatet udviklede sig dog positivt som følge af en gunstig udvikling i alle elementer i re s u l t a t d a n- nelsen. En øget indsats på salgssiden i 2000 forventes at medføre en stigning i livsforsikringsport e f ø l j e n. Skadesforsikringsområdet bød i 1999 på fortsat f remgang herunder såvel en fortsat porteføljevækst som et gunstigt skadesforløb, hvilket re s u l- t e rede i en særdeles tilfredsstillende re s u l t a t u d- vikling. Skadesdivisionen vurd e res at have en gunstig markedsposition. F l e re af disse aktiviteter vil blive videreført i 2000, ligesom en række nye tiltag vil blive iværksat blev et udford r i n g e rnes år for Kjøbenhavnske Re, som va retager Alm. Brand A/S s re a s- s u r a n c e a k t i v i t e t e r. Markedsvilkårene har være t meget vanskelige i Endvidere har selskabet i det forløbne år fået ny ledelse, og der er sket en re v u rdering af dets mål og strategi. Det usædvanligt høje antal naturkatastrofer samt en række andre storskader medførte en stigning i s k a d e s p rocenten på reassuranceområdet i 1999 og dermed en forringelse af Kjøbenhavnske Re s Alm. Brand Bank oplevede fremgang på alle forretningsområder i 1999 og styrkede sin profil som»danmarks opsparings- og inve s t e r i n g s b a n k «. Der er udsigt til, at fremgangen fortsætter i 2000, og kapitalgrundlaget for Alm. Brand Banks fortsatte vækst er sikret gennem Alm. Brand A/S s e r h ve r velse af aktiemajoriteten i Finansieringsselskabet Gefion A/S (Gefion). Alm. Brand A/S erhve r vede i foråret 1999 aktiemajoriteten i Gefion. Der blev lagt en ny strategi for Gefions fremtidige virke som en finansiel virksomhed med bankdrift som sin primære aktivitet. Som en del af denne strategi erhve r vede Gefion 7

8 Det Holsteinske Palæ i Stormgade i København som Alm. Brand flyttede ind i 1872 var opkaldt efter adelsslægten Holstein-Ledreborg, som ejede palæet fra 1726 til Ved århundredskiftet, i Christian IX s y v o g t redvte re g e r i n g s å r, havde Alm. Brand til huse i Det Holsteinske Palæ i Stormgade 10 i København, hvortil man var flyttet i 1872 efter at selskabet var blevet priva t i s e ret som et gensidigt forsikringsselskab, stadig med det formål at b r a n d f o r s i k re ejendomme uden for København og købstæderne. Formand for dire k- tionen var cand. polyt G. Tvermoes. Den samlede forsikringspræmie (kaldet brandkontingent) udgjorde 3 mio.kr. og forsikringssummen androg 2 mia.kr. Den danske befolkning var på 2 1 /2 million indbyggere. Falcks Redningskorps etableredes i 1906 af Sophus Falck F rederik VIII udråbes til konge. Sophus Falck etablerer et re d n i n g s k o r p s der skal bistå ved brandslukning. p r. 1. juli 1999 Alm. Brand Bank. Hermed har Gefion fået en del af sin kapital placeret aktivt. Bank- og finansieringsaktiviteterne, som va re t a- ges af Gefion og dets datterselskaber, udviklede sig gunstigt i Afviklingen af størstedelen af Gefions investeringer i Gibraltar, opskrivningen af v æ rdien på investeringer i Gibraltar og et fortsat positivt forløb på inve s t o r i n d b e t a l i n g e rne ve d- r ø rende udlån medførte et særdeles tilfre d s s t i l- lende resultat på Gefions hidtidige aktiviteter. Alm. Brand Bank opnåede endvidere sit hidtil bedste resultat. I n vesteringsvirksomheden, som er en integre re t del af Alm. Brand A/S s øvrige aktiviteter, udviste i 1999 en tilfredsstillende udvikling i forhold til den valgte risikoprofil og de opstillede benchmarks. I n vesteringsafkastet er dog påvirket af, at Alm. Brand A/S har en stor del af sine inve s t e r i n g s a k t i- ver placeret i re n t e b æ rende ford r i n g e r. På koncernbasis havde Alm. Brand A/S i 1999 samlede indtægter på mio.kr., et re s u l t a t før skat og minoritetsaktionærers andel på 279 m i o. k r. og et resultat efter skat og minoritetsaktion æ rers andel på 37 mio.kr. Koncern e g e n k a p i t a l e n u d g j o rde ultimo mio.kr., hvoraf minor i t e t s a k t i o n æ re rnes andel udgjorde 924 mio.kr. Resultatet er påvirket af, at der i 1999 er anve n d t 222 mio.kr. af udjævningshensættelserne i Kjøbenhavnske Re, mens der på livsforsikringsområdet er overført 377 mio.kr. til udjævningshens æ t t e l s e rne. Anvendelsen af udjævningshensætt e l s e rne i Kjøbenhavnske Re skal ses på baggrund af skadesforløbet. På livsforsikringsområdet skal overførslen til udjævningshensætt e l s e rne ses på baggrund af et godt finansre s u l- t a t. R e a s s u r a n c e Kjøbenhavnske Re har i løbet af 1999 definere t en forretningspolitik, som tager udgangspunkt i, at hver enkelt kunde har individuelle behov. Vi s i o- nen er at skabe et selskab, der er kendt for dets k valitet og professionalisme et selskab der bygger på langsigtede forre t n i n g s f o r b i n d e l s e r, som er til gavn for begge parter, og som er det fore t r u k n e a l t e rnativ til de største re a s s u r a n d ø re r. Det er selskabets mål i 2001 at opnå et tilfredsstillende indt j e n i n g s n i ve a u. Selskabets strategigennemgang i 1999 har være t ganske vidtrækkende. Den inkluderer alle selskabets aktiviteter og har involve ret mange medarb e j d e re i selskabet såvel som samråd med kunder og mæglere. Flere fokusgrupper på tværs af selskabets kontorer er blevet etableret og skal s i k re fremdrift i forandringsprocessen. Ændringen af selskabets strategi har allere d e medført en række konkrete ændringer, herunder implementering af nye og mere re s t r i k t i ve tegn i n g s regler på de forre t n i n g s o m r å d e r, hvor forre t- ningen er mindst profitable. Risikostyringen er e n d v i d e re blevet intensive ret, og der er i løbet af å ret arbejdet på at få en bedre balance i porteføljen ved at re d u c e re omfanget af forretning på visse områder. Som alle reassuranceselskaber har Kjøbenhavnske Re lidt under kombinationen af lave rater og 8

9 Alm. Brands Repræsentantskab samles ekstraordinært for at drøfte den konkurrence, der er opstået efter etablering af en række nye brandforsikringsselskaber. Repræsentantskabet, der i Alm. Brands første år også fastlægger tariffen, foretager forskellige tilpasninger for at imødegå konkurre n c e n. Samtidig besluttes det at udvide Repræsentantskabet, der siden privatiseringen har bestået af 49 medlemmer plus en tilforo rdnet fra Justitsministeriet, til 95 medlemmer. Tilsynsrådet (bestyrelsen) udvides til 11 medlemmer. Forsikringspolice fra århundredes begyndelse - Rigsvåbnet anvendes som logo Alm. Brand begynder at udgive»brandforsikringsbladet«som kontakt til selskabets tilknyttede og offentlige myndigheder gennem årene med flere kendte personligheder som re d a k t ø r. Repræsentantskabet nedsætter et Kontro l u d va l g ( f o r re t n i n g s u d valg) på tre medlemmer. J. N. Tronier bliver formand for dire k t i o n e n. Brandforsikringsbladet, hvor nr. 1 udkom den 30. september 1909, har gennem årene haft mange fremtrædende redaktører, bl. a. Viggo F. Møller, Tove Ditlevsens første mand. et meget stort antal skader, hvilket kulminerede i december med storme, der ramte det meste af Danmark, Frankrig, Tyskland og Schweiz. Som en k o n s e k vens heraf medførte 1999 en combined ratio på 135 og et utilfredsstillende resultat efter skat og udjævningshensættelser på 201 mio.kr var således et vanskeligt år for re a s s u r a n c e- s e l s k a b e rne. Raterne faldt fortsat i den første del af 1999 dog var faldet ikke af samme større l- s e s o rden som i 1998 og hermed kom ratern e ned på det laveste niveau siden Efter de mange naturkatastrofer og mellemstore skader i 1999 og de historisk store forsikringsmæssige tab har der dog kunnet konstateres klare tendenser til ratestigninger i slutningen af I forbindelse med 2000-fornyelsen er raterne på nogle områder steget med op til 100%, og stormene i december vil lægge et fortsat opadgående pres på raterne. tilgangen af nye kunder samt øget afgangen af k u n d e r. Det samlede resultat udgjorde før skat 76 mio.kr. og efter skat udgjorde resultatet 56 mio.kr. L i v k o n c e rnens resultat er sammensat af et omk o s t n i n g s resultat, et risikoresultat og et inve s t e- r i n g s resultat. For året 1999 har Livkoncernen haft o verskud på alle elementerne i re s u l t a t d a n n e l s e n. Distributionen af livs- og pensionsforsikringsprod u k t e rne er også i 1999 sket gennem Alm. Brands egne assurandøre r, en række samarbejdende skadesforsikringsselskaber og i begrænset omfang forsikringsmæglere. Derudover er den i 1998 indgåede samarbejdsaftale med Alm. Brand Bank blevet implementeret. Endvidere er opbygningen af et specialiseret korps af pensio n s k o n s u l e n t e r, som bl.a. skal medvirke til at øge det samlede antal aktiviteter på livs- og pensionsforsikringsområdet, påbegyndt i På baggrund af de mange interne tiltag til forbedringer i 1999 samt en forbedring af markedsvilk å rene er ledelsen overbevist om, at udviklingen vil være tilfredsstillende i L i v s f o r s i k r i n g I 1999 har resultatet og udviklingen på en række områder været tilfredsstillende. Porteføljeudviklingen har dog ikke været tilfredsstillende. I 1999 u d g j o rde bruttopræmieindtægterne 564 mio.kr. mod 570 mio.kr. i Pinsepakken og de ænd rede regler for efterløn mv. har gjort det va n s k e- l i g e re at opnå den ønskede porteføljevækst, idet disse indgreb har haft en negativ indflydelse på K o n k u r rencen på livs- og pensionsforsikringsområdet var i 1999 præget af de gennemførte lovi n d g reb i Problematikken omkring den æ n d rede beskatning af pensionsafkast og afgivne forsikringsgarantier betød, at der kun var marginale forskelle på de enkelte selskabers depotre n t e r. Alm. Brand Livkoncernen fastsatte depotrenten for 1999 til 4,5%, hvilket sva rede til mark e d s n i ve a u e t. Udviklingen på de finansielle markeder med stigende renter og stærkt stigende aktiekurser på de vigtigste markeder har betydet, at markedsd e l t a g e rnes finansielle resultater primært har v æ ret bestemt af allokeringen af inve s t e r i n g s a k t i- 9

10 Christian X bliver konge. Brygger Carl Jacobsen forærer København skulpt u ren Den lille Havfrue, der placeres ve d Langelinie i København, og Alm. Brand o ve rgår til metersystemet, der var bleve t indført i 1907, men anvendelsen først gjort obligatorisk fem år senere Den 1. ve rdenskrig bryder ud. Kjøbenhavnske Re stiftes. Året efter genn e m f ø res en ny grundlov, der giver kvind e rne va l g ret og ved valget fire år senere indvælges den første kvinde i Folketinget. Samme år sælges de vestindiske øer til U S A. Den lille Havfrue er kendt fra H. C. Andersens eventyr og skulpturen er udført af Edvard Eriksen. Kjøbenhavnske Re fik fra 1949 til huse i en nyopført ejendom i Amaliegade i København. ve r, herunder hvilke aktiemarkeder selskabern e har valgt. Uanset, at renten er steget, har der typisk været re a l i s e ret afkast over det forve n t e d e. Derfor har konkurrencen på depotre n t e rne for å ret 2000 været markant. Alm. Brand Livkoncernen har valgt at fastholde en depotrente på 4,5%, idet den grundlæggende p roblemstilling med indførelse af en beskatning på 26% uanset inflations- og re n t e n i veau, fortsat ikke er løst. Skadesforsikring 1999 har været præget af fortsat porteføljevækst og et særdeles tilfredsstillende skadesforløb på skadesforsikringsområdet, som omfatter personskadesforsikring med tegning af syge- og ulykkes- og arbejdsskadeforsikringer. Indtjeningen på begge områder blev i 1999 særdeles tilfredsstillende, og resultatet lå væsentligt o ver indtjeningsmålsætningen. Efter skat udgjorde resultatet 103 mio. sva rende til en egenkapit a l f o r rentning på 52%. Skadesforløbet har i 1999 været særdeles tilf redsstillende med en erstatningsprocent for egen regning på 48. Erstatningerne er påvirket positivt som følge af en ændring i hensættelsesprincipp e rne for ulykkesforsikringer. n i n g s regler), som har været gældende på arbejdsskadeforsikringsområdet, og arbejdsskadeforsikringsområdet har som følge heraf i 1999 v æ ret underlagt en fri prissætning, hvilket sammen med et fornuftigt skadesniveau har skærpet k o n k u r rencesituationen. Den skærpede konkurrencesituation vil stille stadig større krav om korrekt prisfastsættelse for de enkelte typer af risici. Alm. Brand Arbejdsskades position under den skærpede konkurrence vurd e res som særd e l e s god, blandt andet som følge af, at selskabet har en omkostningsprocent, der er blandt de lave s t e på markedet. I 1999 lå omkostningspro c e n t e n således under 10. Bank og finansiering Efter Alm. Brand A/S s erhve r velse af aktiemajoriteten i Gefion og Gefions efterfølgende køb af Alm. Brand Bank va retages Alm. Brand A/S s bank- og finansieringsvirksomhed af Gefion og dettes datterselskaber. I andet halvår af 1999 er der blevet arbejdet på at i n t e g re re Alm. Brand Bank og Finansieringsselskabet Gefion med henblik på i videst muligt omfang at udnytte synerg i e ff e k t e r. Denne pro c e s fortsætter i 2000, og som en del af pro c e s s e n flytter Gefions organisation fra sit hidtidige domicil i Hellerup til Alm. Brand Huset på Midtermolen i København. Fra og med 1. januar 1999 bortfaldt de ove r- g a n g s regler (bl.a. indeholdende ava n c e b e g r æ n s- Bank- og finansieringsvirksomheden opnåede i 1999 et resultat på 479 mio.kr., hvoraf Alm. Brand A / S s andel udgør 256 mio.kr. Resultatet er sær- 1 0

11 Alm. Brand fejrer 125 års jubilæum. Samtidig rundes tre milliarder kroner i forsikringssum. Den første milliard var rundet i 1877, den anden i I 1921 rundes all e rede 6 milliarder som følge af de prisstign i n g e r, der begyndte under krigen. Den samlede præmie udgjorde i året 5 mio.kr. og selskabets formue ligeledes 5 mio.kr Repræsentantskabet markerer at den 1. ve rdenskrig blev afsluttet den 11. n o vember Tilsynsrådet bemyndiges til at træffe de nødvendige foranstaltninger til udvidelse af brandforsikringens virksomhed som følge af Sønderjyllands forve n t e- de genforening med Danmark; denne finder sted året efter. Alm. Brand Tilsynsråd (bestyrelse) ved jubilæet Brandforsikring af ejendommene i Sønderjylland overdrages fra Schlesvig-Holsteinischen Landesbrandkasse i Kiel til Alm. Brand den 4. august deles tilfredsstillende. Overskuddet kan i al væsentlighed henføres til gevinster i forbindelse med salget af Parkens kontordel, salget af Euro t o w e r s i Gibraltar, gevinst i forbindelse med salg og æ n d ret værdiansættelse af forbrændingsanlægget og en del af Europort i Gibraltar, tilbageførte hensættelser på udlån samt Alm. Brand Banks o ve r s k u d. Alle forretningsområder i Alm. Brand Bank har fortsat deres vækst i 1999 og har dermed bidraget til bankens vækststrategi. Væksten har dog ikke fundet sted på bekostning af indtjeningen, idet såvel resultatet som egenkapitalforre n t n i n g e n har været stigende. Resultatet før skat blev på 61 m i o. k r. sva rende til en egenkapitalforrentning på 10%. Dermed overstiger egenkapitalforre n t n i n- gen det fastlagte afkastmål, og det samlede resultat betragtes som tilfre d s s t i l l e n d e. y d e l s e r. Det kan konstateres, at flere og flere kunder betjener sig selv via elektroniske løsninger. Når kunderne kommer i banken, ønsker de at få rådgivning om mere komplekse spørgsmål. Samtidig er der en tendens til, at flere og flere priva t- kunder ønsker at inve s t e re deres opsparing fre m for at placere den på en kontantkonto. Som en k o n s e k vens af disse ændringer i kundernes behov ansatte Alm. Brand Bank i 1999 flere rådgivere, lancerede sin første større satsning på internettet samt øgede udbuddet af serviceydelser i forbindelse med køb og salg af værd i p a p i re r. I Alm. Brand Banks detailområde er der i 1999 igangsat en række aktiviteter i relation til rådgivning og handel med værd i p a p i re r, og området har ultimo 1999 lanceret Danmarks største aktiespil. Samtidig viser analyser, at banken er godt på ve j til at opnå den ønskede position som»danmarks opsparings- og inve s t e r i n g s b a n k «. Alm. Brand Bank søger løbende at tilpasse sig æ n d r i n g e rne i kundernes behov for finansielle 1 1

12 Mål og strategi Flyvemaskiner måtte på grund af den strenge vinter overtage postruterne over Storebælt og Kattegat Der er gået 50 år siden Alm. Brand blev et selvstændigt gensidigt forsikringsselskab. På et ekstraordinært Repræsentantskabsmøde den 17. november 1922 udnævnes direktør H. Larsen til formand for direktionen. Forsikringssummerne viser for første gang tilbagegang som følge af k o n j u n k t u romslaget. Vinter med stre n g f rost rammer Danmark; havnene fryser til og dampskibsfarten indstilles. Året efter vedtages den første færd s e l s l o v. Repræsentantskabet samlet til møde i Den kgl. Skydebanes lokaler (nu Københavns bymuseum på Vesterbrogade i København) Repræsentantskabet udvides med 8 medlemmer valgt i Sønderjylland, så der i alt bliver 103 medlemmer forsikringer med en samlet forsikringssum på 7 mia.kr. rundes. Radiofonien, senere Danmarks Radio, stiftes. Året efter udpeges direktør Jens Christensen til formand for direktionen. Alm. Brand A/S s ove ro rdnede mål og strategier er uændrede i forhold til M å l Det er Alm. Brand A/S s mål: Ved investeringer i datterselskaber inden for den finansielle sektor at skabe en langsigtet v æ rditilvækst for aktionære rne. At udbygge selskabets position på de re s p e k- t i ve markeder og være et betydende finansielt selskab baseret på grundfilosofien»alm. sund f o rnuft«.»alm. sund fornuft«omfatter holdninger og adfærd, som medfører seriøsitet, langsigtet engagement, stabilitet, pro f e s s i o n a l i s m e og ve l o ve r vejet risikopåtagelse. vækst er en løbende udvikling af selskabets komp e t e n c e r, sikring af en høj grad af loyalitet blandt selskabets kunder, medarbejderudvikling og ITu d v i k l i n g. Udbygning af Alm. Brand A/S s position på det danske forsikringsmarked og det intern a t i o n a l e reassurancemarked skal ske via organisk vækst k o m b i n e ret med opkøb og samarbejde med and re selskaber eller org a n i s a t i o n e r. Der pågår et løbende arbejde med at identificere muligheder for samarbejde eller opkøb, og et af re s u l t a t e rn e af denne identifikationsproces var i 1999 Alm. Brand A/S s erhve r velse af aktiemajoriteten i Finansieringsselskabet Gefion A/S. Denne erhve r- velse sikrede kapitalgrundlaget for den fortsatte vækst i Alm. Brand Bank, som efter erhve r ve l s e n blev solgt til Finansieringsselskabet Gefion A/S. At være en attraktiv samarbejdspartner for k u n d e rne. At være en attraktiv og udviklende arbejdsplads for medarbejderne og at være i stand til at tiltrække og fastholde markedets bedste m e d a r b e j d e re. S t r a t e g i En langsigtet værditilvækst for aktionære rne skabes ved at etablere en god cirkel, der fore n e r hensynene til aktionære r, kunder, medarbejdere og det omkringliggende samfund. Alm. Brand A / S s styrke skabes således i et samspil mellem selskabets intere s s e n t e r. Blandt de væsentligste forudsætninger for at sikre en langsigtet værd i t i l- Selskabets fortsatte vækst skal sikres via en fortsat styrkelse af distributionskraften, hvilket omfatter en udbygning af eksisterende og udvikling af nye distributionskanaler og en fortsat forøgelse af medarbejdernes kompetence. Blandt andet er implementeringen af et kundeservicekoncept igangsat i Målet med dette koncept er at opnå en effektivisering og kundeorientering af f o r re t n i n g s p ro c e s s e rne med henblik på at frigøre f l e re re s s o u rcer til salgs- og rådgivningsopgave r samt udvide medarbejdernes kompetence. Alm. Brand A/S vil i de kommende år fortsat satse betydelige re s s s o u rcer på udviklingen af selskabets IT-platform. Dette vil på kortere sigt påvirke omkostningsudviklingen, men IT- u d v i k l i n g e n er en afgørende forudsætning for, at den enkelte 1 2

13 Indtil 1861 havde Alm. Brands branddirektører ansvaret for organisering af brandberedskabet på landet i Danmark Ny brandpolitilov træder i kraft hvor det pålægges landkommunerne at opre t t e egentlige brandvæsner. Alm. Brands b r a n d d i re k t ø rer havde fra starten haft en række tilsynsopgaver i forbindelse med at s i k re, at det fornødne brandberedskab va r til stede på landet; dette tilsyn var i 1861 o ve rgået til særlige brandfogeder. Alm. Brand deltager dog sammen med de øvrige bygningsbrandforsikringsselskaber i de følgende år fortsat aktivt i det brandforebyggende arbejde, f. eks. gennem Dansk B r a n d v æ rns-komité og Brandforsikringsnævnet. Arbejdet med opførelsen af Lillebæltsbroen startede i 1929 og den 825 m lange vej- og jernbanebro til en pris af 25 mio.kr. stod færdig den 14. maj Den økonomiske ve rdenskrise, der var startet på Wall Street med den sorte tirsdag, tirsdag den 29. oktober 1929, sætter sit præg på Alm. Brands økonomi, da s t o re kursfald underminerer brandforsikringens formue. Danmark går fra guldet den 29. september Under krisen igangsættes bl. a. en række store offentlige broarbejder for at skabe beskæftigelse. Første danske tonefilm er»præsten i Ve j l b y «. medarbejder fre m o ver kan yde kunden den bedst mulige og mest omkostningseff e k t i ve service. Det er vores forventning, at Alm. Brand inden for de kommende år vil være i front på IT- s i d e n. Samarbejde med Alm. Brand af 1792 G/S Alm. Brand A/S og hove d a k t i o n æ ren Alm. Brand af 1792 G/S arbejder på en række punkter sammen. Alm. Brand A/S søger aktivt at sætte kunden og det samlede kundeforhold i fokus. Tilgang af nye k u n d e r, vækst i forretningsomfanget med bestående kunder og opnåelsen af kundeloyalitet skal s i k res via en høj kvalitet i de ydelser, som Alm. Brand A/S leve rer til kunden. Alm. Brand A/S ønsker at optræde og blive opfattet som reel, trov æ rdig og professionel i relation til vores kunder. I 1999 er der igangsat en række loyalitetsskabende aktiviteter. M e d a r b e j d e rne i Alm. Brand A/S er en afgøre n d e forudsætning for opnåelsen af de fastlagte mål. Alm. Brand A/S lægger stor vægt på at delegere a n s var og kompetence til den enkelte medarbejder således, at den enkelte i sin kontakt med kunden kan skabe en så god serviceydelse som muligt. Alm. Brand A/S har arbejdet og arbejder fortsat med holdninger og adfærd hos medarbejd e re og ledere med henblik på, at de menneskelige re s s o u rcer yder et optimalt bidrag til selskabets fortsatte udvikling. Der er i 1999 sket en identifikation af, hvilke områder den enkelte leder skal fokusere på, og på basis af disse er der foretaget generelle ledermålinger samt opstillet personlige handlingsplaner. Samarbejdet omfatter forretningsmæssige tiltag, hvor parterne opnår strategiske og markedsmæssige fordele, samt administrative funktioner, hvor parterne opnår stord r i f t s f o rdele. På det forretningsmæssige område giver samarbejdet bl.a. Alm. Brand A/S mulighed for at tegne f o r retning baseret på hove d a k t i o n æ rens meget b rede kundebase, og anvendelse af fælles salgskanaler og fælles markedsføring øger distributionskraften for Alm. Brand A/S s aktiviteter på det danske marked betydeligt. Ligeledes styrkes aftaler med samarbejdspartnere ved, at såvel Alm. Brand A/S som Alm. Brand af 1792 G/S kan indgå i samarbejdet med disse p a r t n e re. Som eksempel herpå kan nævnes samarbejdet med FDM omkring bilforsikring og bilfinansiering, med EDC Mæglerne omkring husforsikring og pantebrevsfinansiering og med SMC omkring bilforsikring og bilfinansiering. 1 3

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse Indhold 2 3 4 5 8 9 10 14 15 16 20 21 22 23 24 39 41 43 Ledelse Koncernoversigt Hoved- og nøgletal Beretning Mål og strategier Fremtiden Koncernens forretningsaktiviteter Medarbejdere Aktionærforhold Regnskabspraksis

Læs mere

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter Årsrapport 2014 Menu ledelsesberetning LEDELSESBERETNING 3 Resultatoversigt 16 Erhverv 18 Industri 34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg Få mere ud af rapporten 4 Forord: Forsikring i verdensklasse

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KommuneForsikring A/S årsrapport 2007 Årsberetning og regnskab 2 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 Kommuneforsikring A/S KommuneForsikring - en del af Gjensidige-gruppen

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 6. marts 2003 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 48 Revisionspåtegning 49 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen

Læs mere

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2014

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2014 PFA PENSION ÅRSRAPPORT Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Ledelsesberetning Stærk værdiskabelse til kunderne 6 Investeringsvirksomhed de økonomiske vilkår 7 Investeringsafkast 11 PFA og markedet 16 Solid kapitalstyrke

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring.

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2014 RSRAPPORT 1 Foto 2015 Marie-Louise Baes Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2 INDHOLD /01/ Ledelsesberetning...6 Om LB Forsikring A/S... 6 Resultater... 11 Årets forsikringsforløb...

Læs mere

Årsrapport 2003 Kontaktpersoner:

Årsrapport 2003 Kontaktpersoner: Kontaktpersoner: Koncernchef og adm. direktør Stine Bosse, telefon +45 44 20 30 40 Koncerndirektør Erik Gjellestad, telefon +47 55 17 25 25 Koncernfinansdirektør Morten Hübbe, telefon +45 44 20 30 20 Kommunikationschef

Læs mere

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4 Indhold Ledelse 2 Realkredit Danmark 3 Hovedtal 4 Beretning 5 Regnskabsberetning 5 Årets resultat 6 Balance, solvens og egenkapital 7 Forventninger til 2004 7 Ejendomsmarkedet 9 Udlån 11 Funding 17 Ressourcer

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 30186028 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,9 pct. i 2013 Side

Læs mere

Årsrapport 2009. Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19

Årsrapport 2009. Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19 Årsrapport 2009 Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19 Ledelsesberetning Side 3: Femårsoversigt Side 4: Beretning for 2009 Side 8: Mission, vision og målsætning Side

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Hovedelementerne i årsrapporten 2012 Resultat efter skat på 1.823 mio. kr. mod 1.023 mio. kr. i 2011 en stigning på 78,2 % Resultatet er

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår INDHOLD Ti års hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 12 Profil SmallCap Danmark A/S 14 Aktien og investorene 16 IR-politik

Læs mere

Alka Forsikring Årsrapport 2013 1

Alka Forsikring Årsrapport 2013 1 Alka Forsikring Årsrapport 2013 1 ÅRSRAPPORT 2013 Koncernstruktur... 3 2013 - Året hvor vi nåede meget!... 4 Resultatudvikling... 7 Skadesforsikringsaktiviteter... 8 Livsforsikringsaktiviteter... 10 Investeringsvirksomhed...

Læs mere

Beretning og regnskab 1998. Realkredit Danmark Koncernen

Beretning og regnskab 1998. Realkredit Danmark Koncernen Beretning og regnskab 1998 Realkredit Danmark Koncernen Indhold Realkredit Danmarks ledelse 2 Koncernberetning 12 Anvendt regnskabspraksis 48 Demokratiet i Realkredit Danmark 72 Ledende medarbejdere 3

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 10 Profil SmallCap Danmark A/S 13 Aktien og investorerne

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014 SEB PENSIONSFORSIKRING A/S Årsrapport 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peter Dahlgren, formand Mogens Andersen, næstformand Ulf Grunnesjö (indtrådt i bestyrelsen den 12. januar 2015) Peter

Læs mere

Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår

Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Årsregnskab og nøgletal... 15 Oplysninger om bestyrelsens hverv i andre virksomheder

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KIM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 6. december 2012 U-2-11 Nykredit Realkredit A/S (Advokat Jens Rostock-Jensen) (Advokat Morten Kofmann) mod Konkurrencerådet (Advokat Jacob Pinborg)

Læs mere

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal... 20 Ledelsespåtegning... 21 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere