I n d h o l d. L e d e l s e. K o n c e rn o ve r s i g t. F e m å r s o versigt og ove r b l i k. Ledelsens bere t n i n g.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I n d h o l d. L e d e l s e. K o n c e rn o ve r s i g t. F e m å r s o versigt og ove r b l i k. Ledelsens bere t n i n g."

Transkript

1 I n d h o l d L e d e l s e K o n c e rn o ve r s i g t F e m å r s o versigt og ove r b l i k Ledelsens bere t n i n g Mål og strategi F re m t i d e n R e a s s u r a n c e L i v s f o r s i k r i n g S k a d e s f o r s i k r i n g Bank og finansiering M e d a r b e j d e re og org a n i s a t i o n I n f o r m a t i o n s t e k n o l o g i I n ve s t e r i n g s v i r k s o m h e d R i s i k o f a k t o re r A k t i o n æ r f o r h o l d Økonomisk re d e g ø re l s e R e g n s k a b s p r a k s i s R e g n s k a b s p å t e g n i n g e r R e v i s i o n s p å t e g n i n g e r R e s u l t a t o p g ø re l s e B a l a n c e N o t e r P e n g e s t r ø m s o p g ø re l s e N ø g l e t a l s d e f i n i t i o n e r Ledelsens ledelseshve r v S e l s k a b s o ve r s i g t A d re s s e l i s t e

2 L e d e l s e B e s t y r e l s e Godsejer Christian N.B. Ulrich, formand G å rdejer Jørgen H. Mikkelsen D i rektør C h r. G. Kjøller, næstformand D i rektør Jørgen Enggaard D i rektør Børge Madsen Personalekonsulent Else Marie Thorsen, selskabsre p r æ s e n t a n t Advokat Rolf Dane Fuldmægtig Lone Clausen, selskabsre p r æ s e n t a n t D i rektør H. Vang Jensen Salgschef Inge Marie Bramsen, selskabsre p r æ s e n t a n t S t a t s a u t o r i s e ret ejendomsmægler Sejr Jensen Assurandør Keld Støvring, selskabsre p r æ s e n t a n t P roprietær Flemming Fuglede Jørgensen Afdelingschef Jeanne Lind, selskabsre p r æ s e n t a n t P roprietær Jørgen Skovdal Larsen 2

3 D i r e k t i o n A d m i n i s t re rende direktør Bent Knie-Andersen Ansat i Alm. Brand siden 1977 N u v æ rende stilling siden 1980 Vi c e a d m i n i s t re rende direktør Søren Boe Mortensen Ansat i Alm. Brand siden 1987 Indtrådt i direktionen i 1998 D i rektør Jan Horn s b e r g Ansat i Alm. Brand siden 1995 Indtrådt i direktionen 1. januar 2000 ( D i rektør i Det Kjøbenhavnske Reassurance-Compagni) D i rektør Henrik Nord a m Ansat i Alm. Brand siden 1986 Indtrådt i direktionen 1. januar 2000 ( D i rektør i Finansieringsselskabet Gefion A/S og Alm. Brand Bank) Ledende m e d a r b e j d e r e Mikael Sundby, Dire k t ø r, Alm. Brand Liv og Pension Per Buchwaldt, IT- d i rektør Henrik Gundorph, Personaledire k t ø r Mark Thorsen, Vi c e d i re k t ø r, Dire k t i o n s s e k re t æ r S ø ren Dahlgaard, Finansdirektør B i rger Schønfeld, Marketingdirektør Finn Fabricius, Vi c e d i re k t ø r, Skadesforsikring Ole Joachim Jensen, Økonomidirektør (ansat 1. marts 2000) 3

4 K o n c e r n o ve r s i g t Alm. Brand A/S er en dansk finansiel koncern bestående af et børsn o t e ret holdningselskab, hvorunder der er en række datterselskab e r, der driver virksomhed inden for re a s s u- rance (genforsikring), livs- og pensionsforsikring, personskadesforsikring samt bankog finansieringsvirksomhed, ligesom der d r i ves inve s t e r i n g s v i r k- somhed som et naturligt led i den primære d r i f t s a k t i v i t e t. 4

5 F e m å r s o ve r s i g t K o n c e r n M o d e r s e l s k a b M i o. k r Samlede indtægter Forsikringsteknisk resultat af re a s s u r a n c e Forsikringsteknisk resultat af livsforsikring Forsikringsteknisk resultat af d i rekte skadesforsikring Resultat af bank og finansiering Resultat af forsikrings- og finansiel virksomhed Renter og udbytter mv Kursgevinster og tab Administrationsomkostninger i forbindelse med i n ve s t e r i n g s v i r k s o m h e d O verført forsikringsteknisk re n t e R e s u l t a ta fi n ve s t e r i n g s v i r k s o m h e d e f t e r re n t e f o rd e l i n g E k s t r a o rd i n æ re poster Resultat før skat S k a t M i n o r i t e t s a k t i o n æ re rnes andel af årets re s u l t a t Å rets re s u l t a t A f l ø b s resultat f.e.r Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r K o n c e rn e g e n k a p i t a l E g e n k a p i t a l f o r rentning før skat 8, 4 % 8, 9 % 14, 8 % 17, 8 % 16, 0 % E g e n k a p i t a l f o r rentning efter skat 9, 6 % 5, 0 % 11, 8 % 13, 7 % 6, 8 % A k t i ver i alt ekskl. finansiel virksomhed A k t i ver finansiel virksomhed Gennemsnitligt antal medarbejdere Egenkapital i % af aktiver ekskl. bankvirksomhed 19, 9 % 18, 6 % 18, 8 % 19, 6 % 22, 8 % Resultat før ekstraord i n æ re poster E k s t r a o rd i n æ re poster Resultat før skat S k a t Å rets re s u l t a t A k t i ve r I n ve s t e r i n g s a k t i ver i alt A k t i e k a p i t a l E g e n k a p i t a l G æ l d E g e n k a p i t a l f o r rentning før skat 0,2% 8, 8 % 14, 8 % 17, 8 % 16, 0 % E g e n k a p i t a l f o r rentning efter skat 1, 3 % 4, 8 % 11, 8 % 13, 7 % 6, 8 % Egenkapital i % af aktiver ekskl. bankvirksomhed 80, 2 % 96, 9 % 96, 8 % 97, 0 % 83, 2 % I n d re værdi pr. aktie U d b y t t e p ro c e n t 7 % 7 % 7 % 6 % 6 % Resultat pr. aktie (hele kr. ) Børskurs ultimo B ø r s k u r s / I n d re værd i 0, 46 0, 55 0, 90 0, 82 0, 76 5

6 O ve r b l i k Samlede indtægter K o n c e rn Å rets resultat før skat K o n c e rn E g e n k a p i t a l K o n c e rn E g e n k a p i t a l f o r rentning før skat Aktiekurs og indre værdi p r. aktie U d b y t t e p ro c e n t 6

7 Ledelsens beretning Oprindeligt var hjælp efter brande b e roende på lokal bistand. Efter Københavns brand i 1728 etableredes imidlertid Københavns Brandforsikring i 1731 og i 1761 oprettedes et særligt bygningsbrandforsikringsselskab for landets købstæder. Temaet for årsberetningen er Alm. Brand Koncernen i 100 år, fra I teksten er gengivet vigtige begivenheder fra såvel moderselskabet Alm. Brand af 1792 som de øvrige koncernselskabers historie. Slukning af brande på landet foregik oprindelig ved egen og naboers hjælp. Den 29. februar 1792 stiftedes ved kgl. ano rdning af Christian VII et brandforsikringsselskab, der fik til opgave at forsikre ejendomme i den øvrige del af landet. Alm. Brand starter virksomhed den 1. juli 1792 og fik kontor i Den røde Bygning på Slotsholmen ved Christiansborg. Den røde Bygning eller Kancellibygningen, opført i 1721 under Frederik IV af kgl. bygmester Johan Conrad Ernst. Det er Alm. Brand A/S s mål fortsat at udbygge sin position på det danske forsikrings- og bankmarked samt på det internationale re a s s u r a n c e- marked, og 1999 har været præget af en række a k t i v i t e t e r, der skal sikre realiseringen af dette mål. Aktiviteterne tager alle udgangspunkt i Alm. Brand A/S s mål om at placere kunden i centrum og omfatter bl.a.: en forbedring af forre t n i n g s p ro c e s s e rne således, at kunden sikres den mest enkle adgang til Alm. Brand A/S, og at der bruges mindre tid på administration og mere tid på kundebetjening og salg en række loyalitetsskabende tiltag ledermålinger med udgangspunkt i målsætningen om kvalitet i kundebetjeningen en gradvis implementering af den i 1998 fastlagte IT- s t r a t e g i. resultat. Det er ledelsens opfattelse, at de mange tiltag til forbedringer i 1999 herunder en kraftig stramning af den forretningsmæssige styring og de første tegn på en forbedring af markedsvilk å rene i slutningen af 1999 sikrer et solidt fundament for fre m g a n g. På livsforsikringsområdet viste det sig fortsat vanskeligt at opnå den ønskede porteføljetilgang som følge af de i 1998 gennemførte lovændringer. Resultatet udviklede sig dog positivt som følge af en gunstig udvikling i alle elementer i re s u l t a t d a n- nelsen. En øget indsats på salgssiden i 2000 forventes at medføre en stigning i livsforsikringsport e f ø l j e n. Skadesforsikringsområdet bød i 1999 på fortsat f remgang herunder såvel en fortsat porteføljevækst som et gunstigt skadesforløb, hvilket re s u l- t e rede i en særdeles tilfredsstillende re s u l t a t u d- vikling. Skadesdivisionen vurd e res at have en gunstig markedsposition. F l e re af disse aktiviteter vil blive videreført i 2000, ligesom en række nye tiltag vil blive iværksat blev et udford r i n g e rnes år for Kjøbenhavnske Re, som va retager Alm. Brand A/S s re a s- s u r a n c e a k t i v i t e t e r. Markedsvilkårene har være t meget vanskelige i Endvidere har selskabet i det forløbne år fået ny ledelse, og der er sket en re v u rdering af dets mål og strategi. Det usædvanligt høje antal naturkatastrofer samt en række andre storskader medførte en stigning i s k a d e s p rocenten på reassuranceområdet i 1999 og dermed en forringelse af Kjøbenhavnske Re s Alm. Brand Bank oplevede fremgang på alle forretningsområder i 1999 og styrkede sin profil som»danmarks opsparings- og inve s t e r i n g s b a n k «. Der er udsigt til, at fremgangen fortsætter i 2000, og kapitalgrundlaget for Alm. Brand Banks fortsatte vækst er sikret gennem Alm. Brand A/S s e r h ve r velse af aktiemajoriteten i Finansieringsselskabet Gefion A/S (Gefion). Alm. Brand A/S erhve r vede i foråret 1999 aktiemajoriteten i Gefion. Der blev lagt en ny strategi for Gefions fremtidige virke som en finansiel virksomhed med bankdrift som sin primære aktivitet. Som en del af denne strategi erhve r vede Gefion 7

8 Det Holsteinske Palæ i Stormgade i København som Alm. Brand flyttede ind i 1872 var opkaldt efter adelsslægten Holstein-Ledreborg, som ejede palæet fra 1726 til Ved århundredskiftet, i Christian IX s y v o g t redvte re g e r i n g s å r, havde Alm. Brand til huse i Det Holsteinske Palæ i Stormgade 10 i København, hvortil man var flyttet i 1872 efter at selskabet var blevet priva t i s e ret som et gensidigt forsikringsselskab, stadig med det formål at b r a n d f o r s i k re ejendomme uden for København og købstæderne. Formand for dire k- tionen var cand. polyt G. Tvermoes. Den samlede forsikringspræmie (kaldet brandkontingent) udgjorde 3 mio.kr. og forsikringssummen androg 2 mia.kr. Den danske befolkning var på 2 1 /2 million indbyggere. Falcks Redningskorps etableredes i 1906 af Sophus Falck F rederik VIII udråbes til konge. Sophus Falck etablerer et re d n i n g s k o r p s der skal bistå ved brandslukning. p r. 1. juli 1999 Alm. Brand Bank. Hermed har Gefion fået en del af sin kapital placeret aktivt. Bank- og finansieringsaktiviteterne, som va re t a- ges af Gefion og dets datterselskaber, udviklede sig gunstigt i Afviklingen af størstedelen af Gefions investeringer i Gibraltar, opskrivningen af v æ rdien på investeringer i Gibraltar og et fortsat positivt forløb på inve s t o r i n d b e t a l i n g e rne ve d- r ø rende udlån medførte et særdeles tilfre d s s t i l- lende resultat på Gefions hidtidige aktiviteter. Alm. Brand Bank opnåede endvidere sit hidtil bedste resultat. I n vesteringsvirksomheden, som er en integre re t del af Alm. Brand A/S s øvrige aktiviteter, udviste i 1999 en tilfredsstillende udvikling i forhold til den valgte risikoprofil og de opstillede benchmarks. I n vesteringsafkastet er dog påvirket af, at Alm. Brand A/S har en stor del af sine inve s t e r i n g s a k t i- ver placeret i re n t e b æ rende ford r i n g e r. På koncernbasis havde Alm. Brand A/S i 1999 samlede indtægter på mio.kr., et re s u l t a t før skat og minoritetsaktionærers andel på 279 m i o. k r. og et resultat efter skat og minoritetsaktion æ rers andel på 37 mio.kr. Koncern e g e n k a p i t a l e n u d g j o rde ultimo mio.kr., hvoraf minor i t e t s a k t i o n æ re rnes andel udgjorde 924 mio.kr. Resultatet er påvirket af, at der i 1999 er anve n d t 222 mio.kr. af udjævningshensættelserne i Kjøbenhavnske Re, mens der på livsforsikringsområdet er overført 377 mio.kr. til udjævningshens æ t t e l s e rne. Anvendelsen af udjævningshensætt e l s e rne i Kjøbenhavnske Re skal ses på baggrund af skadesforløbet. På livsforsikringsområdet skal overførslen til udjævningshensætt e l s e rne ses på baggrund af et godt finansre s u l- t a t. R e a s s u r a n c e Kjøbenhavnske Re har i løbet af 1999 definere t en forretningspolitik, som tager udgangspunkt i, at hver enkelt kunde har individuelle behov. Vi s i o- nen er at skabe et selskab, der er kendt for dets k valitet og professionalisme et selskab der bygger på langsigtede forre t n i n g s f o r b i n d e l s e r, som er til gavn for begge parter, og som er det fore t r u k n e a l t e rnativ til de største re a s s u r a n d ø re r. Det er selskabets mål i 2001 at opnå et tilfredsstillende indt j e n i n g s n i ve a u. Selskabets strategigennemgang i 1999 har være t ganske vidtrækkende. Den inkluderer alle selskabets aktiviteter og har involve ret mange medarb e j d e re i selskabet såvel som samråd med kunder og mæglere. Flere fokusgrupper på tværs af selskabets kontorer er blevet etableret og skal s i k re fremdrift i forandringsprocessen. Ændringen af selskabets strategi har allere d e medført en række konkrete ændringer, herunder implementering af nye og mere re s t r i k t i ve tegn i n g s regler på de forre t n i n g s o m r å d e r, hvor forre t- ningen er mindst profitable. Risikostyringen er e n d v i d e re blevet intensive ret, og der er i løbet af å ret arbejdet på at få en bedre balance i porteføljen ved at re d u c e re omfanget af forretning på visse områder. Som alle reassuranceselskaber har Kjøbenhavnske Re lidt under kombinationen af lave rater og 8

9 Alm. Brands Repræsentantskab samles ekstraordinært for at drøfte den konkurrence, der er opstået efter etablering af en række nye brandforsikringsselskaber. Repræsentantskabet, der i Alm. Brands første år også fastlægger tariffen, foretager forskellige tilpasninger for at imødegå konkurre n c e n. Samtidig besluttes det at udvide Repræsentantskabet, der siden privatiseringen har bestået af 49 medlemmer plus en tilforo rdnet fra Justitsministeriet, til 95 medlemmer. Tilsynsrådet (bestyrelsen) udvides til 11 medlemmer. Forsikringspolice fra århundredes begyndelse - Rigsvåbnet anvendes som logo Alm. Brand begynder at udgive»brandforsikringsbladet«som kontakt til selskabets tilknyttede og offentlige myndigheder gennem årene med flere kendte personligheder som re d a k t ø r. Repræsentantskabet nedsætter et Kontro l u d va l g ( f o r re t n i n g s u d valg) på tre medlemmer. J. N. Tronier bliver formand for dire k t i o n e n. Brandforsikringsbladet, hvor nr. 1 udkom den 30. september 1909, har gennem årene haft mange fremtrædende redaktører, bl. a. Viggo F. Møller, Tove Ditlevsens første mand. et meget stort antal skader, hvilket kulminerede i december med storme, der ramte det meste af Danmark, Frankrig, Tyskland og Schweiz. Som en k o n s e k vens heraf medførte 1999 en combined ratio på 135 og et utilfredsstillende resultat efter skat og udjævningshensættelser på 201 mio.kr var således et vanskeligt år for re a s s u r a n c e- s e l s k a b e rne. Raterne faldt fortsat i den første del af 1999 dog var faldet ikke af samme større l- s e s o rden som i 1998 og hermed kom ratern e ned på det laveste niveau siden Efter de mange naturkatastrofer og mellemstore skader i 1999 og de historisk store forsikringsmæssige tab har der dog kunnet konstateres klare tendenser til ratestigninger i slutningen af I forbindelse med 2000-fornyelsen er raterne på nogle områder steget med op til 100%, og stormene i december vil lægge et fortsat opadgående pres på raterne. tilgangen af nye kunder samt øget afgangen af k u n d e r. Det samlede resultat udgjorde før skat 76 mio.kr. og efter skat udgjorde resultatet 56 mio.kr. L i v k o n c e rnens resultat er sammensat af et omk o s t n i n g s resultat, et risikoresultat og et inve s t e- r i n g s resultat. For året 1999 har Livkoncernen haft o verskud på alle elementerne i re s u l t a t d a n n e l s e n. Distributionen af livs- og pensionsforsikringsprod u k t e rne er også i 1999 sket gennem Alm. Brands egne assurandøre r, en række samarbejdende skadesforsikringsselskaber og i begrænset omfang forsikringsmæglere. Derudover er den i 1998 indgåede samarbejdsaftale med Alm. Brand Bank blevet implementeret. Endvidere er opbygningen af et specialiseret korps af pensio n s k o n s u l e n t e r, som bl.a. skal medvirke til at øge det samlede antal aktiviteter på livs- og pensionsforsikringsområdet, påbegyndt i På baggrund af de mange interne tiltag til forbedringer i 1999 samt en forbedring af markedsvilk å rene er ledelsen overbevist om, at udviklingen vil være tilfredsstillende i L i v s f o r s i k r i n g I 1999 har resultatet og udviklingen på en række områder været tilfredsstillende. Porteføljeudviklingen har dog ikke været tilfredsstillende. I 1999 u d g j o rde bruttopræmieindtægterne 564 mio.kr. mod 570 mio.kr. i Pinsepakken og de ænd rede regler for efterløn mv. har gjort det va n s k e- l i g e re at opnå den ønskede porteføljevækst, idet disse indgreb har haft en negativ indflydelse på K o n k u r rencen på livs- og pensionsforsikringsområdet var i 1999 præget af de gennemførte lovi n d g reb i Problematikken omkring den æ n d rede beskatning af pensionsafkast og afgivne forsikringsgarantier betød, at der kun var marginale forskelle på de enkelte selskabers depotre n t e r. Alm. Brand Livkoncernen fastsatte depotrenten for 1999 til 4,5%, hvilket sva rede til mark e d s n i ve a u e t. Udviklingen på de finansielle markeder med stigende renter og stærkt stigende aktiekurser på de vigtigste markeder har betydet, at markedsd e l t a g e rnes finansielle resultater primært har v æ ret bestemt af allokeringen af inve s t e r i n g s a k t i- 9

10 Christian X bliver konge. Brygger Carl Jacobsen forærer København skulpt u ren Den lille Havfrue, der placeres ve d Langelinie i København, og Alm. Brand o ve rgår til metersystemet, der var bleve t indført i 1907, men anvendelsen først gjort obligatorisk fem år senere Den 1. ve rdenskrig bryder ud. Kjøbenhavnske Re stiftes. Året efter genn e m f ø res en ny grundlov, der giver kvind e rne va l g ret og ved valget fire år senere indvælges den første kvinde i Folketinget. Samme år sælges de vestindiske øer til U S A. Den lille Havfrue er kendt fra H. C. Andersens eventyr og skulpturen er udført af Edvard Eriksen. Kjøbenhavnske Re fik fra 1949 til huse i en nyopført ejendom i Amaliegade i København. ve r, herunder hvilke aktiemarkeder selskabern e har valgt. Uanset, at renten er steget, har der typisk været re a l i s e ret afkast over det forve n t e d e. Derfor har konkurrencen på depotre n t e rne for å ret 2000 været markant. Alm. Brand Livkoncernen har valgt at fastholde en depotrente på 4,5%, idet den grundlæggende p roblemstilling med indførelse af en beskatning på 26% uanset inflations- og re n t e n i veau, fortsat ikke er løst. Skadesforsikring 1999 har været præget af fortsat porteføljevækst og et særdeles tilfredsstillende skadesforløb på skadesforsikringsområdet, som omfatter personskadesforsikring med tegning af syge- og ulykkes- og arbejdsskadeforsikringer. Indtjeningen på begge områder blev i 1999 særdeles tilfredsstillende, og resultatet lå væsentligt o ver indtjeningsmålsætningen. Efter skat udgjorde resultatet 103 mio. sva rende til en egenkapit a l f o r rentning på 52%. Skadesforløbet har i 1999 været særdeles tilf redsstillende med en erstatningsprocent for egen regning på 48. Erstatningerne er påvirket positivt som følge af en ændring i hensættelsesprincipp e rne for ulykkesforsikringer. n i n g s regler), som har været gældende på arbejdsskadeforsikringsområdet, og arbejdsskadeforsikringsområdet har som følge heraf i 1999 v æ ret underlagt en fri prissætning, hvilket sammen med et fornuftigt skadesniveau har skærpet k o n k u r rencesituationen. Den skærpede konkurrencesituation vil stille stadig større krav om korrekt prisfastsættelse for de enkelte typer af risici. Alm. Brand Arbejdsskades position under den skærpede konkurrence vurd e res som særd e l e s god, blandt andet som følge af, at selskabet har en omkostningsprocent, der er blandt de lave s t e på markedet. I 1999 lå omkostningspro c e n t e n således under 10. Bank og finansiering Efter Alm. Brand A/S s erhve r velse af aktiemajoriteten i Gefion og Gefions efterfølgende køb af Alm. Brand Bank va retages Alm. Brand A/S s bank- og finansieringsvirksomhed af Gefion og dettes datterselskaber. I andet halvår af 1999 er der blevet arbejdet på at i n t e g re re Alm. Brand Bank og Finansieringsselskabet Gefion med henblik på i videst muligt omfang at udnytte synerg i e ff e k t e r. Denne pro c e s fortsætter i 2000, og som en del af pro c e s s e n flytter Gefions organisation fra sit hidtidige domicil i Hellerup til Alm. Brand Huset på Midtermolen i København. Fra og med 1. januar 1999 bortfaldt de ove r- g a n g s regler (bl.a. indeholdende ava n c e b e g r æ n s- Bank- og finansieringsvirksomheden opnåede i 1999 et resultat på 479 mio.kr., hvoraf Alm. Brand A / S s andel udgør 256 mio.kr. Resultatet er sær- 1 0

11 Alm. Brand fejrer 125 års jubilæum. Samtidig rundes tre milliarder kroner i forsikringssum. Den første milliard var rundet i 1877, den anden i I 1921 rundes all e rede 6 milliarder som følge af de prisstign i n g e r, der begyndte under krigen. Den samlede præmie udgjorde i året 5 mio.kr. og selskabets formue ligeledes 5 mio.kr Repræsentantskabet markerer at den 1. ve rdenskrig blev afsluttet den 11. n o vember Tilsynsrådet bemyndiges til at træffe de nødvendige foranstaltninger til udvidelse af brandforsikringens virksomhed som følge af Sønderjyllands forve n t e- de genforening med Danmark; denne finder sted året efter. Alm. Brand Tilsynsråd (bestyrelse) ved jubilæet Brandforsikring af ejendommene i Sønderjylland overdrages fra Schlesvig-Holsteinischen Landesbrandkasse i Kiel til Alm. Brand den 4. august deles tilfredsstillende. Overskuddet kan i al væsentlighed henføres til gevinster i forbindelse med salget af Parkens kontordel, salget af Euro t o w e r s i Gibraltar, gevinst i forbindelse med salg og æ n d ret værdiansættelse af forbrændingsanlægget og en del af Europort i Gibraltar, tilbageførte hensættelser på udlån samt Alm. Brand Banks o ve r s k u d. Alle forretningsområder i Alm. Brand Bank har fortsat deres vækst i 1999 og har dermed bidraget til bankens vækststrategi. Væksten har dog ikke fundet sted på bekostning af indtjeningen, idet såvel resultatet som egenkapitalforre n t n i n g e n har været stigende. Resultatet før skat blev på 61 m i o. k r. sva rende til en egenkapitalforrentning på 10%. Dermed overstiger egenkapitalforre n t n i n- gen det fastlagte afkastmål, og det samlede resultat betragtes som tilfre d s s t i l l e n d e. y d e l s e r. Det kan konstateres, at flere og flere kunder betjener sig selv via elektroniske løsninger. Når kunderne kommer i banken, ønsker de at få rådgivning om mere komplekse spørgsmål. Samtidig er der en tendens til, at flere og flere priva t- kunder ønsker at inve s t e re deres opsparing fre m for at placere den på en kontantkonto. Som en k o n s e k vens af disse ændringer i kundernes behov ansatte Alm. Brand Bank i 1999 flere rådgivere, lancerede sin første større satsning på internettet samt øgede udbuddet af serviceydelser i forbindelse med køb og salg af værd i p a p i re r. I Alm. Brand Banks detailområde er der i 1999 igangsat en række aktiviteter i relation til rådgivning og handel med værd i p a p i re r, og området har ultimo 1999 lanceret Danmarks største aktiespil. Samtidig viser analyser, at banken er godt på ve j til at opnå den ønskede position som»danmarks opsparings- og inve s t e r i n g s b a n k «. Alm. Brand Bank søger løbende at tilpasse sig æ n d r i n g e rne i kundernes behov for finansielle 1 1

12 Mål og strategi Flyvemaskiner måtte på grund af den strenge vinter overtage postruterne over Storebælt og Kattegat Der er gået 50 år siden Alm. Brand blev et selvstændigt gensidigt forsikringsselskab. På et ekstraordinært Repræsentantskabsmøde den 17. november 1922 udnævnes direktør H. Larsen til formand for direktionen. Forsikringssummerne viser for første gang tilbagegang som følge af k o n j u n k t u romslaget. Vinter med stre n g f rost rammer Danmark; havnene fryser til og dampskibsfarten indstilles. Året efter vedtages den første færd s e l s l o v. Repræsentantskabet samlet til møde i Den kgl. Skydebanes lokaler (nu Københavns bymuseum på Vesterbrogade i København) Repræsentantskabet udvides med 8 medlemmer valgt i Sønderjylland, så der i alt bliver 103 medlemmer forsikringer med en samlet forsikringssum på 7 mia.kr. rundes. Radiofonien, senere Danmarks Radio, stiftes. Året efter udpeges direktør Jens Christensen til formand for direktionen. Alm. Brand A/S s ove ro rdnede mål og strategier er uændrede i forhold til M å l Det er Alm. Brand A/S s mål: Ved investeringer i datterselskaber inden for den finansielle sektor at skabe en langsigtet v æ rditilvækst for aktionære rne. At udbygge selskabets position på de re s p e k- t i ve markeder og være et betydende finansielt selskab baseret på grundfilosofien»alm. sund f o rnuft«.»alm. sund fornuft«omfatter holdninger og adfærd, som medfører seriøsitet, langsigtet engagement, stabilitet, pro f e s s i o n a l i s m e og ve l o ve r vejet risikopåtagelse. vækst er en løbende udvikling af selskabets komp e t e n c e r, sikring af en høj grad af loyalitet blandt selskabets kunder, medarbejderudvikling og ITu d v i k l i n g. Udbygning af Alm. Brand A/S s position på det danske forsikringsmarked og det intern a t i o n a l e reassurancemarked skal ske via organisk vækst k o m b i n e ret med opkøb og samarbejde med and re selskaber eller org a n i s a t i o n e r. Der pågår et løbende arbejde med at identificere muligheder for samarbejde eller opkøb, og et af re s u l t a t e rn e af denne identifikationsproces var i 1999 Alm. Brand A/S s erhve r velse af aktiemajoriteten i Finansieringsselskabet Gefion A/S. Denne erhve r- velse sikrede kapitalgrundlaget for den fortsatte vækst i Alm. Brand Bank, som efter erhve r ve l s e n blev solgt til Finansieringsselskabet Gefion A/S. At være en attraktiv samarbejdspartner for k u n d e rne. At være en attraktiv og udviklende arbejdsplads for medarbejderne og at være i stand til at tiltrække og fastholde markedets bedste m e d a r b e j d e re. S t r a t e g i En langsigtet værditilvækst for aktionære rne skabes ved at etablere en god cirkel, der fore n e r hensynene til aktionære r, kunder, medarbejdere og det omkringliggende samfund. Alm. Brand A / S s styrke skabes således i et samspil mellem selskabets intere s s e n t e r. Blandt de væsentligste forudsætninger for at sikre en langsigtet værd i t i l- Selskabets fortsatte vækst skal sikres via en fortsat styrkelse af distributionskraften, hvilket omfatter en udbygning af eksisterende og udvikling af nye distributionskanaler og en fortsat forøgelse af medarbejdernes kompetence. Blandt andet er implementeringen af et kundeservicekoncept igangsat i Målet med dette koncept er at opnå en effektivisering og kundeorientering af f o r re t n i n g s p ro c e s s e rne med henblik på at frigøre f l e re re s s o u rcer til salgs- og rådgivningsopgave r samt udvide medarbejdernes kompetence. Alm. Brand A/S vil i de kommende år fortsat satse betydelige re s s s o u rcer på udviklingen af selskabets IT-platform. Dette vil på kortere sigt påvirke omkostningsudviklingen, men IT- u d v i k l i n g e n er en afgørende forudsætning for, at den enkelte 1 2

13 Indtil 1861 havde Alm. Brands branddirektører ansvaret for organisering af brandberedskabet på landet i Danmark Ny brandpolitilov træder i kraft hvor det pålægges landkommunerne at opre t t e egentlige brandvæsner. Alm. Brands b r a n d d i re k t ø rer havde fra starten haft en række tilsynsopgaver i forbindelse med at s i k re, at det fornødne brandberedskab va r til stede på landet; dette tilsyn var i 1861 o ve rgået til særlige brandfogeder. Alm. Brand deltager dog sammen med de øvrige bygningsbrandforsikringsselskaber i de følgende år fortsat aktivt i det brandforebyggende arbejde, f. eks. gennem Dansk B r a n d v æ rns-komité og Brandforsikringsnævnet. Arbejdet med opførelsen af Lillebæltsbroen startede i 1929 og den 825 m lange vej- og jernbanebro til en pris af 25 mio.kr. stod færdig den 14. maj Den økonomiske ve rdenskrise, der var startet på Wall Street med den sorte tirsdag, tirsdag den 29. oktober 1929, sætter sit præg på Alm. Brands økonomi, da s t o re kursfald underminerer brandforsikringens formue. Danmark går fra guldet den 29. september Under krisen igangsættes bl. a. en række store offentlige broarbejder for at skabe beskæftigelse. Første danske tonefilm er»præsten i Ve j l b y «. medarbejder fre m o ver kan yde kunden den bedst mulige og mest omkostningseff e k t i ve service. Det er vores forventning, at Alm. Brand inden for de kommende år vil være i front på IT- s i d e n. Samarbejde med Alm. Brand af 1792 G/S Alm. Brand A/S og hove d a k t i o n æ ren Alm. Brand af 1792 G/S arbejder på en række punkter sammen. Alm. Brand A/S søger aktivt at sætte kunden og det samlede kundeforhold i fokus. Tilgang af nye k u n d e r, vækst i forretningsomfanget med bestående kunder og opnåelsen af kundeloyalitet skal s i k res via en høj kvalitet i de ydelser, som Alm. Brand A/S leve rer til kunden. Alm. Brand A/S ønsker at optræde og blive opfattet som reel, trov æ rdig og professionel i relation til vores kunder. I 1999 er der igangsat en række loyalitetsskabende aktiviteter. M e d a r b e j d e rne i Alm. Brand A/S er en afgøre n d e forudsætning for opnåelsen af de fastlagte mål. Alm. Brand A/S lægger stor vægt på at delegere a n s var og kompetence til den enkelte medarbejder således, at den enkelte i sin kontakt med kunden kan skabe en så god serviceydelse som muligt. Alm. Brand A/S har arbejdet og arbejder fortsat med holdninger og adfærd hos medarbejd e re og ledere med henblik på, at de menneskelige re s s o u rcer yder et optimalt bidrag til selskabets fortsatte udvikling. Der er i 1999 sket en identifikation af, hvilke områder den enkelte leder skal fokusere på, og på basis af disse er der foretaget generelle ledermålinger samt opstillet personlige handlingsplaner. Samarbejdet omfatter forretningsmæssige tiltag, hvor parterne opnår strategiske og markedsmæssige fordele, samt administrative funktioner, hvor parterne opnår stord r i f t s f o rdele. På det forretningsmæssige område giver samarbejdet bl.a. Alm. Brand A/S mulighed for at tegne f o r retning baseret på hove d a k t i o n æ rens meget b rede kundebase, og anvendelse af fælles salgskanaler og fælles markedsføring øger distributionskraften for Alm. Brand A/S s aktiviteter på det danske marked betydeligt. Ligeledes styrkes aftaler med samarbejdspartnere ved, at såvel Alm. Brand A/S som Alm. Brand af 1792 G/S kan indgå i samarbejdet med disse p a r t n e re. Som eksempel herpå kan nævnes samarbejdet med FDM omkring bilforsikring og bilfinansiering, med EDC Mæglerne omkring husforsikring og pantebrevsfinansiering og med SMC omkring bilforsikring og bilfinansiering. 1 3

14 F r e m t i d e n Alm. Brands hovedkontor var beliggende i Det Holsteinske Palæ fra Antallet af ansatte kom før krigen ikke over 40, men forsikringsbestandens vækst efter krigen førte til udvidelse af personalet og efterhånden sprængtes rammerne så en flytning blev nødvendig i Repræsentantskabet udvides med 4 medlemmer til 107, ved at den københavnske repræsentation forøges fra 7 til 11; udvidelsen skal ses som et udtryk for den stadig større rolle det storkøbenhavnske område kommer til at spille for Alm. Brand, efter at grænserne for brandforsikringssels k a b e rnes virke er ophævet. Antallet af forsikringer er nu oppe på Der i n d f ø res aldersgrænse på 70 år for de ansatte. K. K. Steinckes socialreform genn e m f ø re s. Christian X bliver samlingsmærke for danskerne under krigen og han hyldedes på den daglige ridetur, her foran Utrecht s ejendom på Rådhuspladsen i København Danmark besættes den 9. april P r i s e rne på byggematerialer stiger kraftigt og Alm. Brand indfører automatisk re g u l e- ring af ejendommenes vurderingssummer i takt med udviklingen i byggeprisindekset for at undgå med korte mellemrum at skulle o m v u rd e re alle forsikrede ejendomme. Der g e n n e m f ø res lov om krigsforsikring af bygninger og løsøre og Alm. Brand oplever en betydelig tilgang af forsikringer, på ejendomme, der tidligere har været forsikret i udlandet. Forsikringssummen overstiger 9 mia.kr. Alm. Brand A/S forventes i 2000 at opnå et samlet resultat før skat på omkring 200 mio.kr. og et resultat efter skat og minoritetsaktionærers andel af resultatet på omkring 100 mio.kr. Der forve n t e s således en re s u l t a t f remgang i forhold til F o r ve n t n i n g e rne til indtjeningen vil kunne ændre s ved større ændringer i re n t e n i veauet eller kursniveauet på aktiemarkederne, ved ændringer i ers t a t n i n g s n i veauet inden for personforsikringsområdet eller ved en generel ændring i skadesantal og -størrelse inden for reassuranceområdet. Endv i d e re vil udviklingen i konkurrencesituationen inden for de enkelte forretningsområder kunne påvirke resultatet for R e a s s u r a n c e Kjøbenhavnske Re s nye strategi tager som nævnt sigte på en markant ændring af indtjening og lønsomhed. Heri ligger først og fremmest et krav om forbedring af de tekniske re s u l t a t e r. Fokus vil fre m o ver være på indtjening, og vækst er kun ønskelig i det omfang, den samtidig lever op til kravet om lønsomhed. De foreløbige indikationer viser, at de ændringer, der blev foretaget i selskabets forre t n i n g s s t r a t e g i i løbet af 1999, allerede har haft en positiv eff e k t på resultatet af den tegnede forretning. Ændringen omfatter blandt andet en gennemgribende re v u rdering af tegningspolitikken ve d r ø rende selskabets fakultative brandportefølje. I 2000 forve n- tes et yderligere fald i den fakultative forre t n i n g s andel af den samlede præmieindtægt. I en industri i konstant udvikling vil tilpasningen af selskabets forretningsstrategi være en løbende p roces. Selskabet ove r vejer muligheden for at gå ind på nye markeder og udvikle nye pro d u k t e r. Selskabets ledelse er overbevist om, at de ove n- for nævnte interne ændringer kombineret med g u n s t i g e re markedsforhold vil lede til, at det utilf redsstillende resultat i 1999 vendes til et re s u l t a t tæt på nul i 2000 og en tilbagevenden til positive resultater i L i v s f o r s i k r i n g For at opnå de opstillede vækstmålsætninger vil omfanget af målrettede livs- og pensionsforsikringsaktiviteter blive yderligere øget i år Der er fortsat et stort uudnyttet salgspotentiale o ver for skadesforsikringskunderne i Alm. Brand K o n c e rnen. Alene en systematisk udnyttelse af dette potentiale vil kunne danne grundlag for en t i l f redsstillende vækst, og der er og vil blive igangsat en række aktiviteter, som skal sikre et øget salg over for allerede eksisterende Alm. Brand kunder. Uddannelse af medarbejdere tilknyttet de lokale Alm. Brand kontorer vil være grundlaget for en øget lokal aktivitet og etablering af livs- og pensionsforsikringsaftaler direkte fra kontore rn e. Samtidig vil uddannelsesindsatsen over for samtlige tegningskanaler blive intensive ret og ve d l i g e- holdt. 1 4

15 Deltagerne i festmiddagen den 1. juli måtte aflevere rationeringsmærker for at kunne deltage, idet rationering allerede blev indført i Alm. Brand fejrer 150 års jubilæum og u d g i ver»brandforsikringen gennem 150 år«. F o r s i k r i n g s t a g e rne får et halvt års kontingent, 3 mio.kr., re f u n d e ret. På grund af krigen afholdes jubilæumsfestlighederne den 30. juni og 1. juli (hvilket er det tidspunkt, brandforsikringen påbegyndte sin virksomhed). Deltagerne i festmiddagen skal aflevere rationeringsmærker. Forsikringssummen er nu 11 mia.kr. mod 3 mia.kr. ved 125 års jubilæet. Der vedtages midlertidige bestemmelser om, at Tilsynsrådet kan føre forre t- ningen videre, hvis Repræsentantskabet som følge af krigen ikke kan indkaldes. Under stormen på Amalienborg den 19. september 1944 sættes Kjøbenhavnske Re s senere hovedkontor i Amaliegade 39 i brand; ejendommen genopføres i ny skikkelse efter krigen. Kjøbenhavnske Re flytter ind i den nye bygning i Kjøbenhavnske Re s senere hove d- kontor i Amaliegade i København sprænges i luften i forbindelse med stormen på Amalie n b o rg den 19. september. Krigssabotages k a d e rne begynder at gøre sig gældende. Politiet intern e res og brandforsikringsselskab e rne medvirker til, at der oprettes va g t v æ rn til opretholdelse af ro og orden. Året før er de danske jøder eva k u e ret til Sve r i g e. Udbygningen af de elektroniske salgsstøtteværktøjer vil fortsætte herunder vil der blive udviklet nye koncepter over for attraktive kundesegment e r. Der vil ske produktudvikling og -tilpasning på en række områder, herunder unisex-forsikringer og tilpasning af forsikringer med ydelsesgarantier. et bre d e re dækningsomfang. Pro d u k t u d v i k l i n g e n vil ske i takt med efterspørg s l e n. På arbejdsskadeområdet forventes prismæssige t i l p a s n i n g e r, dels på grund af den frie prisdannelse og dels på grund af risikomæssige ændringer inden for visse erhve r v s o m r å d e r. S k a d e s f o r s i k r i n g I 2000 forventes der fortsat vækst i Skadekoncernen inden for ulykkesforsikring samt syge- og ulykkesforsikring. På arbejdsskadeområdet vil 2000 dog være påvirket negativt af ophæve l s e n af en større forsikringsordning primo året. Væksten ventes at finde sted gennem såvel tilgang af nye kunder som gennem bevaring af bestående k u n d e r. I 1999 bidrog flere ekstraord i n æ re forhold til den høje indtjening, og derfor forventes indtjeningen i 2000 at ligge på at lave re niveau end i For også fre m o ver at sikre et konkurre n c e d y g t i g t o m k o s t n i n g s n i veau er det besluttet at inve s t e re i nye administrative systemer. U d o ver sikringen af et konkurrencedygtigt omk o s t n i n g s n i veau vil nye systemer øge muligheden for salgsfremmende aktiviteter, herunder mersalg til skadesforsikringskunder. På syge- og ulykkesforsikringsområdet forve n t e s en stigende efterspørgsel efter pro d u k t e r, der har Bank- og finansieringsvirksomhed Resultatet af bank- og finansieringsaktivitetern e f o r ventes i 2000 at udvise et overskud i nive a u e t 100 mio.kr. Udlånet i Alm. Brand Bank forventes at stige m e re end indlånet. Da bankens udlån fortsat i al o ve r vejende grad er baseret på sikkerheder i fast ejendom eller biler, vil en re d u c e ret betalingsevne hos kunderne i første omgang kun i begrænset omfang påvirke banken. Hensættelserne i 2000 f o r ventes derfor på niveau med P rofileringen af banken som»danmarks opsparings- og investeringsbank«og markedsføring af helkundeløsninger fortsættes over for priva t k u n- desegmentet. Derudover vil aktiviteterne inden for salg af liv- og pensionsprodukter blive intensive re t. Der planlægges vækst på alle nuværende forre t- n i n g s o m r å d e r, men det forventes, at den største vækst vil kunne ses inden for handels- og servic e a k t i v i t e t e rne. Denne vækst er ikke balanceskabende, men forventes at give sig udslag i indtjening og kundeloyalitet. 1 5

16 Danmarks befrielse - 2. ve rd e n s k r i g er slut. Repræsentantskabet bevilger bidrag til afhjælpning af krigens ulykker i Danmark, Finland og Norge. Der gennemf ø res pengeombytning 23. juli Bornholm besættes af russiske tro p p e r, der først forlader øen et år senere F rederik IX bliver konge. Krigsskaderne, som der er opkrævet særligt bidrag til, o p g ø res til 227 mio.kr. Der bliver 23 mio.kr. i o verskud på Krigsforsikringen; beløbet anvendes senere til nordisk samarbejde. Der g e n n e m f ø res en re t s k r i v n i n g s reform hvor de s t o re bogstaver afskaffes og bolle ove r å et indføres. Befrielsen den 5. maj 1945 var slutningen på fem års besættelse. Under krigen var der dannet en særlig Krigsforsikring til at varetage betaling af de skader, der opstod som følge af krigshandlingerne; Alm. Brand udsendte mere end postgiroindbetalingskort til opkrævning af præmierne. Satsningen på fortsat vækst er begrundet i, at investeringen pr. vækstkrone er på et lavt nive a u. Den tilbagebetalingstid, banken pt. opnår, gør det rentabelt at inve s t e re i fortsat vækst. I n vesteringen i markedsføring vil forblive på samme høje niveau som i de foregående år, og inves t e r i n g e rne i IT-løsninger vil blive øget, blandt andet baseret på introduktion af internetløsninger til n u v æ rende og nye kunder. Det forøgede volumen medføre r, at nettore n t e- indtægten forventes at stige på trods af, at re n t e- m a rginalen forventes at ligge på et uændret niveau. Samtidig forventes en stigning i gebyri n d t j e n i n g e n. Resultatet før skat i Alm. Brand Bank Koncern e n f o r ventes i 2000 på niveau med I det forventede resultatet for bank- og finansier i n g s a k t i v i t e t e rne er indregnet, at der vil ske en fortsat indbetaling ve d r ø rende skyldige tilgodehavender i forbindelse med udlån re l a t e ret til Sanexco kommanditselskabern e. De re s t e rende aktiviteter i Gibraltar forventes afviklet i løbet af 2000 til priser tæt på de bogførte v æ rd i e r. Alm. Brand Leasing forventer en øget tilgang af leasingkontrakter i

17 R e a s s u r a n c e Branddirektørerne var oprindeligt kgl. embedsmænd og bar derfor uniform B r a n d d i re k t ø re rne kan fejre 150 åre t for oprettelse af branddire k t ø r i n s t i t u t i o n e n, der blev etableret ved kgl. foro rdning af 26. marts Brandforsikringsselskabern e forpligtes til sammen med brandforsikr i n g s o rg a n i s a t i o n e rne at yde bidrag til brandvæsnet - dette org a n i s e res gennem B r a n d s l u k n i n g s u d valget. Antallet af forsikringer i Alm. Brand udgør , sva re n- de til en samlet værdi af de forsikre d e ejendomme på 20 mia.kr. Direktør Sve n d Brannov udnævnes til adm. dire k t ø r. Nordlyset Liv, der senere skal blive til Alm. Brand Liv, etablere s. Københavns volde opretholdtes helt til 1852 og forhindrede en fri byudvikling; samtidig markerede de også demarkationslinien mellem de tre bygningsforsikringsselskabers virkeområder Repræsentantskabets møde nr Alm. Brand har forsikringer, med en forsikringssum på 23 mia.kr. Da voldene faldt af Harald Langberg udgives i anledning af 100 å ret for flytningen af den demarkationslinie, der gennem generationer havde forhindret en fri byudvikling. Alm. Brand har 52 % af alle brandforsikringer i landet og er langt det største af de e l l e ve bygningsbrandforsikringsselskaber. Åre t efter vedtages en ny grundlov, der nedlægger landstinget og indfører et etkammersystem med et folketing, bestående af 179 medlemmer. Der indføres kvindelig arvefølge. Fjernsynet begynder at sende re g e l m æ s s i g t. B r u t t o p r æ m i e i n d t æ g t Mål og strategi 1999 blev forandringernes år i Kjøbenhavnske Re forandringer, der har gjort selskabet parat til at udnytte de muligheder, som fremtiden vil byde p å. Der er sket en række ledelsesmæssige ændringer herunder er der ansat en ny administre re n d e d i re k t ø r, ligesom der er sket en re v u rdering af selskabets mål og strategi. Disse ændringer har bragt Kjøbenhavnske Re i en god position ved indgangen til det nye årtusinde. Dette skyldes især de strategiændringer, som er ved at blive implementeret, medarbejdernes evner og engagement samt sidst men ikke mindst loyaliteten over for Kjøbenhavnske Re fra alle selskabets kunder og mæglere ve rden ove r. Kjøbenhavnske Re har i løbet af 1999 definere t en forretningspolitik, som tager udgangspunkt i, at hver enkelt kunde har individuelle behov. Vi s i o- nen er at skabe et selskab, der er kendt for dets k valitet og professionalisme et selskab, der bygger på langsigtede forre t n i n g s f o r b i n d e l s e r, som er til gavn for begge parter, og som er det f o retrukne alternativ til de største re a s s u r a n d ø re r. Det er selskabets mål i 2001 at opnå et tilfre d s- stillende indtjeningsnive a u. Det langsigtede indtjeningsmål er fortsat at forrente egenkapitalen med pengemarkedsre n t e n plus 8%-point (før skat). Det er selskabets opfattelse, at der på re a s s u r a n- cemarkedet er plads til og behov for mindre og s i k re re a s s u r a n c e s e l s k a b e r, hvad enten kundern e ønsker en strategisk forretningsforbindelse eller alene en professionel risikospredning. Kjøbenhavnske Re vil sikre og udfylde sin rolle på re a s- surancemarkedet ved at satse på de områder, hvor det er muligt at opnå en ekspertise, der er på niveau med de bedste markedsdeltagere s. Selskabet udbygger løbende sit grundige kendskab til kunder samt opbygger en virksomhedsk u l t u r, hvor medarbejderne kan re a l i s e re dere s potentiale fuldt ud. Den nye ledelse tillægger det stor betydning, at Kjøbenhavnske Re skal være i stand til at tilpasse sit produktudbud til den enkelte kundes behov. Det forventes, at det i den kommende periode vil b l i ve muligt at bygge videre på dette på grundlag af de allerede gode kundere l a t i o n e r. Selskabets strategigennemgang har været ganske vidtrækkende. Den inkluderer alle selskabets aktiviteter og har involve ret mange medarbejdere i selskabet såvel som samråd med kunder og m æ g l e re. Flere fokusgrupper på tværs af selskabets kontorer er blevet etableret og skal sikre momentum i forandringsprocessen. K o m m e n t a rer til re s u l t a t e t Som alle re a s s u r a n c e s e l s k a b e r, har Kjøbenhavnske Re lidt under kombinationen af lave rater og et meget stort antal skader, hvilket kulminerede i december med storme, der ramte det meste af Danmark, Frankrig, Tyskland og Schweiz. Dette medførte i 1999 en combined ratio på 135 og et u t i l f redsstillende resultat efter skat og udjævningshensættelser på 201 mio.kr. Resultatet er ikke acceptabelt i et selskab, hvis indtjening historisk har ligget på et pænt nive a u, 1 7

18 Udviklingen i reassurance M i o. k r B r u t t o p r æ m i e i n d t æ g t e r Præmieindtægter f.e.r Forsikringsteknisk rente f.e.r Erstatningsudgifter f.e.r Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk re s u l t a t Renter og udbytter mv Kursgevinster og tab Administrationsomkostninger i forbindelse med i n ve s t e r i n g s v i r k s o m h e d O verført forsikringsteknisk re n t e R e s u l t a ta fi n ve s t e r i n g s v i r k s o m h e d e f t e r re n t e f o rd e l i n g E k s t r a o rd i n æ re poster S k a t Å rets re s u l t a t A f l ø b s resultat f.e.r Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r E g e n k a p i t a l A k t i ver i alt Præmier f.e.r. i % af bruttopræmier 79 % 76 % 72 % 73 % 65 % E r s t a t n i n g s p rocent f.e.r. 100 % 88 % 64 % 62 % 63 % O m k o s t n i n g s p rocent f.e.r. 35 % 36 % 33 % 30 % 30 % Combined ratio, n e t t o Combined ratio netto % 124 % 9 7 % 9 2 % 9 3 % Hensættelser f.e.r. i % af præmier f.e.r % 218 % % % % E g e n k a p i t a l f o r rentning før skat 19% 1 % 1 6 % 2 0 % 3 1 % E g e n k a p i t a l f o r rentning efter skat 12% 2 % 1 4 % 1 5 % 1 8 % men vi er overbeviste om, at de foretagne ændringer vil bringe den økonomiske udvikling tilbage til det normale niveau. De foreløbige indikationer viser, at de ændringer, der blev foretaget i selskabets forretningsstrategi i andet kva r t a l 1999, allerede har haft en positiv effekt på re s u l- tatet af den tegnede forretning. Selskabets præmieindtægter steg i 1999 med 10% fra mio.kr. til mio.kr. Præmieindt æ g t e rne for egen regning steg i 1999 fra m i o. k r. til mio.kr. sva rende til en stigning på 15%. Koncernen holdt således i % af b r u t t o p r æ m i e i n d t æ g t e rne for egen regning, hvilket er en stigning på 3%-point i forhold til året før. Den danske krone er blevet svækket over for de fleste valutaer i Både den amerikanske doll a r, det engelske pund og singapore dollars er b l e vet styrket over for den danske krone. Nettoe ffekten af disse valutakursændringer er, at brutt o p r æ m i e i n d t æ g t e rne forblev uændret fra 1998 til 1999, mens nettopræmieindtægterne viste en m i n d re stigning fra 1998 til I 1999 udgjorde den proportionale kontraktsfor- 1 8

19 Fra begyndelsen af 1950 erne kom der fart i byggeriet af boliger. Inden for parcelhussektoren var det i begyndelsen kæde- og rækkehuse der prægede udviklingen, men efterhånden skiftede billedet til fritliggende parcelhuse Det store boligbehov efter krigen giver sig udslag i stærk byggeaktivitet, ikke mindst i de områder, hvor Alm. Brand har sit primære område. Ændringen i efters p ø rgslen - der er nu flere lejligheder pr indbyggere end der var før krigen, hvor der var overskud af boliger - skyldtes bl.a. ændrede demografiske forhold, indvandringen fra land til by, ændring af famil i e m ø n s t re samt ændring i beskæftigelsen, hvor familiens indkomst i stigende grad bygger på to indtægter. Folkepensionen i n d f ø re s. Etableringen af Genatom er inspireret af atomforskningscentret Risø, der blev anlagt året før på en halvø i Roskilde Fjord Alm. Brand har forsikringer til et forsikringsbeløb på 33 mia.kr., præmieindtægter på 39 mio.kr. og erstatningsudgifter samt administrationsomkostninger på 31 mio.kr. Repræsentantskabet øges til 117 medlemmer for at give plads til øget repræsentation for hovedstadsområdet. På grund af etableringen af atomkraftværker går de gensidige forsikringsselskaber sammen og etablerer et fælles selskab, Genatom A/S, til forsikring af atomrisici. E g e n k a p i t a l f o r re n t n i n g, før skat retning 42% af koncernens samlede præmieindtægter mod 37% i Den non-pro p o r t i o n a l e k o n t r a k t s f o r retning udgjorde 30% og den fakultat i ve forretning (proportional og non-pro p o r t i o n a l ) u d g j o rde 28% mod henholdsvis 34% og 29% i Stigningen i den proportionale portefølje stammer fra en stigning i selskabets special-port e f ø l j e. Faldet i den fakultative forretnings andel er marg i- nalt i 1999, men dækker over en gennemgribende re v u rdering af tegningspolitikken ve d r ø rende selskabets fakultative brandportefølje. I 2000 forve n- tes et yderligere fald i den fakultative forre t n i n g s andel af den samlede præmieindtægt som re s u l- tat af denne sanering af porteføljen. Geografisk fordelte bruttopræmieindtægten sig i 1999 med 38% fra Europa, 31% fra Asien og Australien, 21% fra Nordamerika, 9% fra Latinamerika og 1% fra Afrika. Hermed er den geografiske f o rdeling stort set uforandret i forhold til Kjøbenhavnske Re s forsikringstekniske re s u l t a t kunne i 1999 opgøres til 320 mio.kr. I 1999 er der på grund af de øgede erstatningsudgifter anvendt 222 mio.kr. af selskabets udjævningsh e n s æ t t e l s e r, hvorefter disse ultimo 1999 er opbrugt. Grundet brugen af de eksistere n d e udjævningshensættelser i 1999 indgik Kjøbenhavnske Re pr. 1. juli 1999 en tre-årig stop loss kontrakt på markedsvilkår med Alm. Brand af 1792 G/S. Stop loss kontrakten har til formål at udjævne store fluktuationer i erstatningspro c e n- ten. Efter skat og anvendelse af udjævningshensættelser blev det samlede resultat på 201 m i o. k r. I dette resultat er inkluderet effekten af den nævnte stop loss kontrakt, som har re d u c e- ret underskuddet med 136 mio.kr. Den væsentlige forringelse af resultatet i forhold til 1998 kan tilskrives en stigning i erstatningsprocenten fra 88 i 1998 til 100 (inklusiv effekten af den interne stop loss kontrakt) i Den markante stigning i erstatningsprocenten kan primært t i l s k r i ves to faktore r. Den første faktor er de mange naturkatastro f e r, der har fundet sted i E r s t a t n i n g e rne i forbindelse med disse tegner sig for tilsammen ca. 385 mio.kr. sva rende til et bidrag til erstatningsprocenten på 19%-point. Heraf udgør erstatningerne i forbindelse med decemberstormene i Europa ca. 200 mio.kr. sva rende til et bidrag til erstatningsprocenten på 10%-point. Den anden vigtige faktor er udviklingen i den fak u l t a t i ve brandportefølje, der tegner sig for et teknisk resultat på 375 mio.kr., hvilket sva rer til et bidrag til erstatningsprocenten på 19%-point. Den utilfredsstillende udvikling i denne portefølje kan primært henføres til den forretning, der blev indgået omkring årsskiftet 1998/1999. I denne periode, som var karakteriseret af meget skarp k o n k u r rence på reassurancemarkedet, fokuseredes på vækst, og resultatet va r, at der blev tegnet u rentabel forre t n i n g. P r i s e rne på den fakultative brandforretning har gennem flere år været kraftigt faldende, og der er tale om et segment, hvor alene selektiv tegning kan sikre indtjeningen. Derfor indførte den nye ledelse i foråret 1999 en mere restriktiv tegningspolitik for dette segment samt koncentre rede forre t- ningen ved at ove r f ø re den London-basere d e m æ g l e r f o r retning til selskabets kontor i London. Dette har betydet en mere ensartet tegning og f o r ventes at betyde en væsentlig forbedring af res u l t a t e rne for denne del af porteføljen i 2000 og f re m o ve r. 1 9

20 Landbrugsejendommen Sonnerupgaard med et tilliggende på 500 tdr. land beliggende på Midtsjælland erhvervedes i 1959 til brug som nødkontor i krigstilfælde samt som kursusejendom; ejendommen afhændedes i På baggrund af udviklingen af den kolde krig erhve r ves gården Sonnerupgaard på Midtsjælland; ejendommen skal tjene som kursusejendom, men også som nødkontor i krigstilfælde. Arkivkopier deponere s på Sonnerupgaard frem til Ejendommen afhændes i Kombinerede forsikringer begynder at vinde frem i de øvrige n o rdiske lande. Alm. Brand tager første skridt i denne retning gennem ove rgang til a re a l b a s e ret forsikring i stedet for forsikring på basis af forsikringssummer. Opmåling af b y g n i n g e rne lægges fre m o ver til grund. Branddirektoraternes størrelse nødvendiggjorde, at branddirektørerne havde andet erhverv ved siden af. Branddirektør K. Bruun Andersen på Ærø opnåede et supplement til sin løn ved at vinde toppræmien i fjernsynets kvit- eller dobbelt-udsendelse som ekspert i franske vine. Teksten lyder:»ja, jeg må nu sige, at jeg blev fuldstændig grebet af vineksperten« Tiden efter krigen havde været præget af en stram økonomi. Fra 1958 ændre d e s k o n j u n k t u re rne imidlertid varigt til det bedre. Opsvinget giver en hidtil uset økonomisk vækst, der bl. a. giver sig udtryk i nybyggeriet. Alm. Brand har nu forsikringer svarende til en forsikringssum på 40 mia.kr., årlige præmieindtægter på 40 mio.kr. og skader for 30 mio.kr. Stats-Brandforsikringsfonden, der var etableret i 1906, ophæves, og Alm. Brand tegner bl. a. brandforsikring for 90 % af p r æ s t e g å rdene. Branddire k t o r a t e rne gøre s s t ø r re, distrikterne var oppe på 70, hvilket n ø d ve n d i g g j o rde at branddire k t ø re rne ofte havde andet erhverv ved siden af. Selskabets omkostningsprocent viste et fald fra 36% i 1998 til 35% i Kjøbenhavnske Re s egenkapital er stort set u æ n d ret i forhold til 1998 og udgør ultimo mio.kr. Alm. Brand A/S indskød i april mio.kr. i Kjøbenhavnske Re som ny egenkap i t a l. Kjøbenhavnske Re valgte i 1999 at fastholde den forsigtige investeringsstrategi, som indebære r, at h o vedparten af inve s t e r i n g s a k t i ve rne er placeret i re n t e b æ rende fordringer med kort varighed. Inves t e r i n g s i n d t æ g t e rne faldt fra 301 mio.kr. i 1998 til 158 mio.kr. i Den primære årsag til faldet i i n ve s t e r i n g s i n d t æ g t e rne er kursfald på obligationsporteføljen i Efter det turbulente 1999 vil det kommende år b l i ve et år præget af konsolidering. Selskabet forventer at forbedre sin service og opbygge en position, der skal sikre succes på et re a s s u r a n c e- marked i hastig udvikling. At komme tættere på selskabets kunder ve rden over har været et tema i 1999 og vil fortsat have stor fokus fre m o ve r. Kjøbenhavnske Re har således iværksat tiltag, der skal sikre, at selskabets ekspertise er tilgængelig for kunderne ve rden ove r, uanset geografisk placering. Selskabets IT-systemer er endvidere b l e vet tilpasset, så de understøtter denne forre t- ningsfilosofi. I 2000 vil selskabet implementere et nyt fælles reassurancesystem, der yderligere skal understøtte samarbejdet og koordineringen på tværs af organisationen. E g e n k a p i t a l Aktiviteter og væsentlige begive n h e d e r Kjøbenhavnske Re har i 1999 fastholdt sin»a«rating fra Standard & Poor s og A.M. Best. Der har i 1999 været brugt mange re s s o u rcer på udviklingen af en ny strategi, ansættelse af nye m e d a r b e j d e re og en generel tilpasning af org a n i- sationen. I begyndelsen af 1999 tiltrådte Jan Horn s b e rg som administre rende direktør i Kjøbenhavnske Re, og i løbet af året er en række nøglepositioner b l e vet besat med såvel interne som ekstern e m e d a r b e j d e re, hvorefter der er kompetente ledergrupper inden for samtlige forretningsområder og på alle geografiske lokationer. Det har i den forbindelse været positivt at konstatere, at selskabet uden problemer har kunnet tiltrække medarbejd e re af høj kvalitet i både ind- og udland. I 1999 blev der holdt officiel åbning af kontorer i Rio de Janeiro, Tokyo, Seoul og Labuan. Disse k o n t o rer skal på hvert deres marked sikre, at Kjøbenhavnske Re kommer tættere på selskabets kunder, og dermed får det bedst mulige kendskab til dem. Alle de nye kontorer er bemandet med erfarent personale med et stort lokalk e n d s k a b. Kjøbenhavnske Re påbegyndte i 1999 tegningen af sin marine- og bankforretning fra Lloyd s i London og har dermed fået adgang til det mest betydende marked inden for disse områder. Selskabet forventer derfor, at disse to porteføljer vil vise en positiv udvikling fre m o ve r. Markedsudvikling og markedsposition Konsolideringen i reassurancebranchen fortsatte i Adskillige mindre selskaber blev opkøbt af de store aktører på markedet. Reassurancekapa- 2 0

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

Alm. Brand Årsrapport 2002

Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 2002 Overskud

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 1999

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 1999 Meddelelse nr. 4/2000 24. marts 2000 Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 1999 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse 1999 for Alm. Brand A/S. Hove d e l e m e n t e rne i regnskabsmeddelelsen er

Læs mere

Alm. Brand A/S. Resultatet for Alm. Brand A/S for 1. halvår 2001 udgør 75 mio.kr. efter skat mod 90 mio.kr. i samme periode sidste år.

Alm. Brand A/S. Resultatet for Alm. Brand A/S for 1. halvår 2001 udgør 75 mio.kr. efter skat mod 90 mio.kr. i samme periode sidste år. Side 1 af 10 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2001 Hovedtal Regnskabet for Alm. Brand A/S udviser følgende hovedtal: Samlede indtægter 3,0 mia.kr. Periodens resultat 75 mio.kr. Koncern egenkapital 3,7 mia.kr.

Læs mere

Indhold. Tilsynsråd og ledelse. Koncernoversigt. Femårsoversigt. Ledelsens beretning. Mål og strategi. Fremtiden. Skadesforsikring.

Indhold. Tilsynsråd og ledelse. Koncernoversigt. Femårsoversigt. Ledelsens beretning. Mål og strategi. Fremtiden. Skadesforsikring. Indhold 2 3 4 5 11 13 16 22 27 32 38 40 42 44 46 50 52 58 59 60 62 64 77 78 80 82 83 Tilsynsråd og ledelse Koncernoversigt Femårsoversigt Ledelsens beretning Mål og strategi Fremtiden Skadesforsikring

Læs mere

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm.

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 1. halvår

Læs mere

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm. Brand A/S Overblik 1. halvår

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Alm. Brand Årsrapport 2002

Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 2002 Overskud

Læs mere

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie 1 Skade Fjerdestørst i DK 500.000 kunder* 200.000 Plus-kunder* Bank 65.000 kunder* Understøtter skade Liv og pension 80.000 kunder* Understøtter skade Dobbeltkunder 25.000*

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 9. marts 2006 Væsentlige tiltag i 2005 Udbygning af distributionskanaler Tre Kronor Försäkring AB sælger nu privatforsikringer via den landsdækkende FöreningsSparbanken

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2005 25. august 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 15-09-2005 Side 1 1. halvår kort fortalt Fortsatte forbedringer over hele linien Resultat før skat 1.227 mio. DKK (+ 388 mio. DKK) Aftale

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod Alm Brand Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod København, 17. september 2014 Fra 7 til 31 på tre år 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 sep 11 jan 12 maj 12 sep 12 jan 13

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2004 25. august 2004 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår kort fortalt Tydeligt forbedrede resultater Ord. resultat 756 mio. DKK. (+302 mio. DKK) Teknisk resultat 688 mio. DKK (+600

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Indhold. Ledelse. Koncernoversigt. Femårsoversigt og overblik. Ledelsens beretning. Mål og strategi. Fremtiden. Reassurance.

Indhold. Ledelse. Koncernoversigt. Femårsoversigt og overblik. Ledelsens beretning. Mål og strategi. Fremtiden. Reassurance. Indhold 2 4 6 8 12 14 17 21 26 30 34 36 37 39 42 44 48 54 55 56 58 60 75 76 80 84 85 87 Ledelse Koncernoversigt Femårsoversigt og overblik Ledelsens beretning Mål og strategi Fremtiden Reassurance Livsforsikring

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Meddelelse nr. 6/2000. BKA/keb. Alm. Brand A/S. Afholdelse af ordinær generalforsamling

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Meddelelse nr. 6/2000. BKA/keb. Alm. Brand A/S. Afholdelse af ordinær generalforsamling ALM. BRAND A/S Direktionen Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 35 26 62 38 E-mail almbrand@almbrand.dk Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 6/2000

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Topdanmark. Februar 2001

Topdanmark. Februar 2001 Topdanmark Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Kapitalstruktur

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S.

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Meddelelse nr. 2/2001 A/S 10. marts 2001 Alm. Brand A/S -, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse 2000. Hovedelementerne i regnskabsmeddelelsen

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Topdanmark. Juni 2002

Topdanmark. Juni 2002 Topdanmark Juni 2002 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Alm. Brand A/S Årsrapport IR

Alm. Brand A/S Årsrapport IR Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - IR Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm.

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen Topdanmarks resultat for 1. halvår 2002 Michael Pram Rasmussen Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til resultat Værdiskabelse i Liv Hovedpunkter

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Hovedbegivenheder (1/2)

Hovedbegivenheder (1/2) Årsregnskab 1999 Hovedbegivenheder (1/2) På grund af orkanskader på 1.040 mio. kr. blev resultatet for 1999 et underskud på 163 mio. kr. Korrigeret for orkanskaderne ville resultatet i 1999 have været

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. halvår IR

Alm. Brand A/S 1. halvår IR Alm. Brand A/S 1. halvår - IR Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 1. halvår

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Pr. Telefax. Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998. 1007 København K Årsregnskabsmeddelelse 1997 Side 1 af 15

Pr. Telefax. Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998. 1007 København K Årsregnskabsmeddelelse 1997 Side 1 af 15 Lyngby Hovedgade 4 2800 Lyngby Tlf. 4596 7000 Fax. 4587 3544 Direktionen Pr. Telefax 3. april 1998 Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998 Nikolaj Plads 6 1007 København K Side 1 af 15 - Årsregnskab

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 2003. Carnegie forsikringsseminar

Topdanmarks resultat Q1 2003. Carnegie forsikringsseminar Topdanmarks resultat Q1 2003 Carnegie forsikringsseminar 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent Carnegie

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012 Nordisk Forsikringstidskrift 3/213 Færre skader og et godt finansielt resultat førte til et pænt overskud i de danske skadesforsikringsselskaber 212 Resultatet i de danske skadesforsikringsselskaber blev

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003

ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003 ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003 NYT PARTNERSKAB KOM GODT FRA START ALM. BRAND Nr. 1 April 2003 ALM. BRAND

Læs mere

Indhold. Tilsynsråd og ledelse. Koncernoversigt. Femårsoversigt. Ledelsens beretning. Mål og strategi. Fremtiden. Skadesforsikring.

Indhold. Tilsynsråd og ledelse. Koncernoversigt. Femårsoversigt. Ledelsens beretning. Mål og strategi. Fremtiden. Skadesforsikring. Indhold 2 3 4 6 12 13 16 22 28 34 39 40 42 44 46 50 52 58 59 60 62 64 81 82 84 85 86 87 Tilsynsråd og ledelse Koncernoversigt Femårsoversigt Ledelsens beretning Mål og strategi Fremtiden Skadesforsikring

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Topdanmark. januar - september november 2001

Topdanmark. januar - september november 2001 Topdanmark januar - september 2001 29. november 2001 Financial highlights Overskud på 131 mio. kr. efter henlæggelse af 50 mio. kr. til udjævningshensættelser (Q1 - Q3 2000: 559 mio kr. efter forbrug af

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 1 Alm. Brands strategiske agenda Skadeforsikringskoncern understøttet af livsforsikring, pension og bankaktiviteter Fokus på lav risiko og lønsomhed Fokus på privatkundesegmentet

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København Carnegie den 26. august 2011 1 K O N C E R N Alm. Brand Koncernen Skadeforsikring Bankforretning Livsforsikring Danmarks 4. største skadeforsikringsselskab Markedsandel

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere