Realkreditinstitutter. Markedsudvikling 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Realkreditinstitutter. Markedsudvikling 2009"

Transkript

1 Realkreditinstitutter Markedsudvikling 2009

2 1. Konklusioner Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber... 4 Tabel 1: Realkreditinstitutternes årsregnskaber, Boks 1. Realkreditinstitutternes nedskrivninger i Tabel 2: Udvalgte nøgletal, Figur 2: Gearing (balance/egenkapital) i penge- og realkreditinstitutter, Risici... 8 Rentetilpasningslån... 8 Tabel 3: Andelen af rentetilpasningslån i realkreditinstitutternes samlede udlån fordelt på løbetider, Figur 3: Andelen af rentetilpasningslån i den samlede beholdning af realkreditudlån fordelt på ejendomskategorier i 2005 og Figur 4: Udviklingen i den korte og lange realkreditobligationsrente, Supplerende sikkerhedsstillelser Boks 2. Ny regulering Tabel 4: Udstedte mængde af særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO er) og traditionelle realkreditobligationer (RO er) i realkreditinstitutter, primo Figur 6: Supplering af sikkerhed for særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO er) i realkreditinstitutter fordelt på type, ultimo februar og september Boks 3. Evaluering af SDO-loven Om statistikken Appendiks Appendiks 1: Realkreditinstitutternes årsregnskaber Appendiks 2: Realkreditinstitutternes årsregnskaber på institutniveau, Appendiks 3: Udviklingen i kapital og risikovægtede poster Appendiks 4: Realkreditinstitutternes nøgletal, Markedsudviklingen i 2009 for realkreditinstitutter 2

3 Markedsudviklingen i 2009 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Tilbagegangen i den økonomiske vækst i 2009, afledt af de seneste års uro på det finansielle marked, udfordrer i dag boligejernes betalingsevne. Udfordringen ligger i, for visse låntagere, at kunne overholde sine betalingsforpligtelser, en øget sårbarhed overfor rentestigninger på rentetilpasningslån samt faldende ejendomspriser. I 2009 udgjorde rentetilpasningslån 65 pct. af den samlede beholdning af realkreditudlån imod 55 pct. året før. Kombinationen af udbredelsen af rentetilpasningslån samt udbuddet af denne type af lån med afdragsfrihed og et aktuelt lavt renteniveau, indebærer en væsentlig fremadrettet risiko for danske realkreditinstitutter. Tilsynet evaluerer derfor realkreditinstitutternes risikostyring af lån med disse vilkår. Samtidig vil realkreditinstitutterne skulle afsætte ekstra kapital særskilt hertil i opgørelsen af solvensbehovet. Ultimo september 2009 havde realkreditinstitutterne stillet 52,0 mia. kr. i supplerende sikkerhed i henhold til SDO-lovgivningen. Hensigten med lovgivningen er at gøre obligationerne mere sikre for investorerne (dvs. købere af disse obligationer). Derfor er der krav om løbende overholdelse af lovens lånegrænse. Dette udfordrer realkreditinstitutternes kapitalfremskaffelse, fordi institutterne i et vist omfang skal finde supplerende sikkerhed, når ejendomspriserne falder. I henhold til loven om finansiel stabilitet kan et realkreditkreditinstitut dog indgå en aftale med Staten om individuelle statsgaranti for udstedelser af supplerende sikkerhed i form af junior covered bonds med en løbetid på op til tre år. Den individuelle statsgaranti vil formentlig afhjælpe noget af byrden i den løbende kapitalfremskaffelse. Finanstilsynet overvåger udviklingen i supplerende sikkerhedsstillelser i danske realkreditinstitutter med henblik på også at vurdere solvensbehovet hos institutter, der udsteder særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO er). Hovedtallene for realkreditinstitutterne i 2009 var: Markedsudviklingen i 2009 for realkreditinstitutter 3

4 Realkreditinstitutterne havde i 2009 forholdsvis store nedskrivninger på udlån og garantier 4,6 mia. kr. svarende til en nedskrivningsprocent på 0,20. Den højeste i 16 år. Realkreditinstitutterne tjente 7,0 mia. kr. før skat, hvilket skyldes en stigning i kerneindtjeningen (i form af netto renteindtægter) på 20,8 pct. og en stigning i kursreguleringerne. Efterstillede kapitalindskud steg med 12 mia. kr. i forhold til 2008, hvilket skyldes tre institutters optagelse af statslig hybrid kernekapital. Se kapitel 4 for generelle bemærkninger om statistikken bag analyseartiklen, herunder om datagrundlaget. 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber På trods af den dårlige konjunktursituation i 2009 er resultatet forbedret for første gang i tre år. I 2009 udgjorde realkreditinstitutternes resultat før skat 7,0 mia. kr. Tabel 1 viser et uddrag af realkreditinstitutternes årsregnskaber i perioden Af tabellen ses, at årets resultat steg 247,2 pct. i forhold til 2008 svarende til en absolut stigning på 5,0 mia. kr. Set i forhold til et fire års gennemsnit ( ) er resultatet før skat faldet 12,0 pct. Stigningen i resultatet kan henføres til en øget indtjening i For det første er netto rente- og gebyrindtægter steget fra 14,2 mia. kr. i 2008 til 17,4 mia. kr. i 2009, dvs. en stigning på 3,2 mia. kr. For det andet er kursreguleringerne steget fra -5,8 mia. kr. til 3,4 mia. kr. i den samme periode svarende til en stigning på 9,2 mia. kr., jf. tabel 1. Det bemærkes også, at realkreditinstitutterne er netto provisionsafgiver, fordi kunderne som oftest er henvist af pengeinstitutterne. I 2009 afgav realkreditinstitutterne nettoprovision for 1,3 mia. kr. til pengeinstitutterne. Markedsudviklingen i 2009 for realkreditinstitutter 4

5 Tabel 1: Realkreditinstitutternes årsregnskaber, Ændring Mio. kr Resultat poster (uddrag) Netto renteindtægter ,3% 20,8% Udbytte af aktier mv ,7% -51,9% Netto gebyrindtægter ,7% Netto rente- og gebyrindtægter ,1% 22,1% Kursreguleringer ,5% 158,6% Udgifter til personale og adm ,1% 5,0% Nedskrivninger på udlån m.v ,9% Resultat af kapitalandele ,2% Resultat før skat ,0% 247,2% Skat ,1% 76,8% Årets resultat ,3% 505,3% Balance poster (uddrag) Tilgodehavender hos kreditinstitutter ,3% 23,6% Udlån ,0% 7,1% Obligationer ,1% 11,1% Aktier m.v ,6% 14,7% Gæld til kreditinstitutter ,8% 28,2% Udstedte obligationer ,4% 6,7% Efterstillede kapitalindskud ,2% 78,6% Egenkapital ,7% 4,0% Balance ,4% 10,0% Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet. Kursreguleringerne var positive i 2009 efter et stort kurstab i Set i forhold til et fire års gennemsnit ( ) er nævnte reguleringer steget 23,5 pct. I modsat retning påvirkes realkreditinstitutternes resultat primært af nedskrivninger på udlån, der belaster resultatet med 4,6 mia. kr. I forhold til 2008 svarer det til en stigning på 258 pct. Det skal bemærkes, at nedskrivningerne allerede havde en stigende tendens i 4. kvartal Nedskrivninger i 2009 er på det højeste niveau i 16 år (jf. boks 1). Andre regnskabsposter, der i 2009 belaster realkreditinstitutternes resultat, er resultat af kapitalandele (dvs. indtjeningsbidrag fra dattervirksomheder) og omkostninger til personale og administration. Det ses af tabellen, at resultatet af kapitalandele, der hovedsageligt stammer fra datterbanker, udgør -3,4 mia. kr. (en omkostning for første gang siden Markedsudviklingen i 2009 for realkreditinstitutter 5

6 2002). Omkostninger til personale og administration beløb sig til 5,2 mia. kr., hvilket svarer til en stigning på 5,0 pct. i forhold til året før. Boks 1. Realkreditinstitutternes nedskrivninger i 2009 Højeste nedskrivningsprocent siden 1994 De seneste års fald i ejendomspriserne samt forværring af den økonomiske konjunktur har påvirket realkreditinstitutternes nedskrivninger. I 2009 var institutternes samlede nedskrivningsprocent 0,20 pct. Figur 1 viser udviklingen i nedskrivningsprocent for realkreditinstitutter siden Af figuren ses, at nedskrivningsprocenten i 2009 ikke har været højere siden 1994, hvor den lå på 0,37 pct. Det bemærkes, at pengeinstitutterne i dag påtager sig en højere andel af realkreditinstitutternes tab gennem tabsgarantier end tidligere samt, at regnskabsreglerne for realkreditinstitutterne i dag er forskellige i forhold til starten af 1990 erne. Figur 1: Realkreditinstitutternes nedskrivningsprocent, pct. 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00-0, Nedskrivninger Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet. Realkreditinstitutternes balance udgjorde ultimo ,7 mia. kr. Af tabel 1 ses, at det samlede udlån steg 7,1 pct. i forhold til ultimo 2008 svarende til 153,9 mia. kr. og udgjorde 2.327,6 mia. kr. I den samme periode faldt pengeinstitutternes samlede udlån med 13 pct. Stigningen i realkreditinstitutternes udlån kan i et vist omfang begrundes i omlægninger fra almindelige pengeinstitutlån til realkreditlån. Efterstillet kapital steg Markedsudviklingen i 2009 for realkreditinstitutter 6

7 78,6 pct. i perioden svarende til 11,7 mia. kr. Stigningen skyldes hovedsageligt kreditpakken, hvoraf tre realkreditinstitutter optog statsligt hybrid kernekapital 1. Samlet set er realkreditinstitutternes solvens- og kernekapitalprocenter steget en smule siden Tabel 2 viser udvalgte nøgletal for realkreditinstitutter i perioden Det ses af tabellen, at solvens- og kernekapitalprocent steg henholdsvis 0,13 og 0,86 procent point fra Mellem 2007 og 2008 steg solvens- og kernekapitalprocenten dog markant på grund af nye Basel II regler, hvor udlån mod pant i fast ejendom generelt bliver risikovægtet lavere. Tabel 2: Udvalgte nøgletal, Pct Indtjening pr. omkostningskrone 3,55 3,68 3,07 1,30 1,67 Egenkapitalforrentning før skat 10,93 10,41 8,41 1,53 5,16 Solvensprocent 12,68 12,40 12,06 20,25 20,38 Kernekapitalprocent 11,34 11,35 11,11 18,96 19,82 Anm.: Se samlet nøgletalsoversigt i appendiks. Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet. Realkreditinstitutternes indtjening pr. omkostningskrone (dvs. antallet af tjente kroner for hver krone, der er brugt) er ligeledes steget til 1,67 kr. fra 1,30 kr. året før (jf. tabel 2). Niveauet i 2009 er stadig 2,0 kr. lavere end i 2006, hvor realkreditinstitutterne tjente 3,68 kr. for hver krone, de brugte. Målt ved egenkapitalforretning før skat (dvs. resultatet før skat i forhold til egenkapitalen) er indtjeningen steget til 5,16 pct. i 2009 men er stadig 5,8 procent point lavere end niveauet i 2005, hvor den lå på 10,93 pct., jf. tabel 2. Selvom egenkapitalforretningen er faldet i forhold til 2005, er andelen højere end for pengeinstitutter, som i 2009 ligger på -6,47 pct. Gearingen i realkreditinstitutterne er højere end i pengeinstitutterne. Figur 2 viser gearing (dvs. balancen i forhold til egenkapitalen) i penge- og realkreditinstitutterne. Af figuren ses, at gearingen for realkreditinstitutterne er steget fra 19 i 1999 til 22 i Det 1 Realkredit Danmark A/S, BRFkredit A/S og DLR A/S optog tilsammen 9,1 mia. kr. i statsligt hybrid kernekapital. Markedsudviklingen i 2009 for realkreditinstitutter 7

8 vil sige, at realkreditinstitutternes samlede balance i 2009 var 22 gange egenkapitalen. For pengeinstitutterne er gearingen steget fra 16 til 18 i samme periode. Det skal bemærkes, at realkreditinstitutternes forretningskoncept i modsætning til pengeinstitutterne er baseret på, at der findes pantsikkerhed bag ved hver realkreditobligation. Med andre ord har gearing i et realkreditinstitut ikke den samme betydning for kapitalbehovet som for et pengeinstitut. Figur 2: Gearing (balance/egenkapital) i penge- og realkreditinstitutter, Pengeinstitutter Realkreditinstitutter Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet og egne beregninger. 3. Risici Udover den generelle økonomiske udvikling er der især på to områder særlige udfordringer for realkreditinstitutterne i de kommende år. Det første er realkreditinstitutternes beholdning af rentetilpasningslån i forhold til det samlede udlån. Det andet er kravet om supplerende sikkerhedsstillelser på baggrund af SDO-lovgivningen. Rentetilpasningslån Rentetilpasningslånene blev introduceret i Lånenes kendetegn er, at renten på lånet tilpasses jævnligt ved, at obligationerne bag lånet erstattes af nye obligationer ved Markedsudviklingen i 2009 for realkreditinstitutter 8

9 refinanseringsauktionerne 2. Det vil sige, at renten på de nye obligationer fastsætter renten i perioden frem til refinansieringsauktion. Denne rentetilpasning kan ske med forskellige tidsintervaller, f.eks 1, 3, 5 eller 10 års mellemrum. Tabel 3 viser andelen af rentetilpasningslån i realkreditinstitutternes samlede udlån med forskellige løbetider. Af tabellen ses, at andelen af rentetilpasningslån er steget fra 9,1 pct. i 2000 til 64,6 pct. i Det vil sige, at lånetypen i dag er blevet det foretrukne lån i ejendomsfinansiering i Danmark. Tabellen viser på samme måde, at andelen af rentetilpasningslån med en løbetid på højst et år (F1-lån) udgør 48,5 pct. af den samlede realkreditudlån. Tabel 3: Andelen af rentetilpasningslån i realkreditinstitutternes samlede udlån fordelt på løbetider, Pct Rentetilpasningslån (alle løbetider) 9,1 20,6 28,4 35,8 44,3 51,4 51,9 52,0 54,9 64,6 Rentetilpasningslån (løbetid på højst et år) 7,2 12,7 15,6 17,9 25,7 37,0 39,3 39,6 41,6 48,5 Kilde: Danmarks Nationalbank. Risiko for låntageren Et rentetilpasningslån giver på den ene side låntager visse økonomiske fordele, idet lånet typisk giver låntager en lavere rente og derved en lavere ydelse på kortere sigt end et fastforrentet lån. På den anden side påtager låntager sig imidlertid en større risiko ved at vælge et sådan lån frem for et fastforrentet lån, idet låntager ikke kender den fremtidige ydelse på rentetilpasningslånet. Det kan have store konsekvenser for låntager, hvis renten stiger. Når låntager vælger et rentetilpasningslån, er det ikke udelukkende hensynet til risikoen for en stigende ydelse, der skal overvejes. Valget kan også have andre konsekvenser på låntagers økonomi på længere sigt. Et fastforrentet lån sikrer i en vis grad friværdien i ejendommen. Det skyldes, at stigende renter typisk resulterer i faldende ejendomspriser, men også faldende kurser på de lange obligationer, hvorved låntageren kan indfri sine lån til lavere markedskurser. 2 Et rentetilpasningslån kan indfries til kurs 100, hver gang en ny rentetilpasning finder sted. Alternativt kan man ligesom ved fastforrentede realkreditlån indfri rentetilpasningslånet ved at opkøbe obligationerne bag lånet på markedsvilkår. Markedsudviklingen i 2009 for realkreditinstitutter 9

10 Som tidligere beskrevet har rentetilpasningslånene haft fremgang de senere år. Figur 3 illustrerer andelen af rentetilpasningslån i det samlede realkreditudlån på udvalgte ejendomskategorier i 2005 og Figuren viser, at andelen af rentetilpasningslån for boligudlejning i det samlede udlån er steget fra 53 pct. i 2005 til 73 pct. i For industrien, håndværk, forretning, kontor mv. er andelen steget fra 62 pct. til 82 pct. i den samme periode. Landbruget har haft den højeste stigning i andelen af rentetilpasningslån i landbrugets samlede realkreditudlån: fra 60 pct. i 2005 til 83 pct. i Figur 3: Andelen af rentetilpasningslån i den samlede beholdning af realkreditudlån fordelt på ejendomskategorier i 2005 og % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Boligudlejning Industri, håndværk, forretning og kontor mv. Ejendomme til sociale og kulturelle formål mv. Støttet byggeri Ejerboliger og fritidshuse Landbrug Ubebyggede grunde Kilde: Danmarks Nationalbank. Risiko for instituttet For et realkreditinstitut vil en stigning i beholdningen af rentetilpasningslån alt andet lige svare til øget kreditrisiko. Hvis renten stiger, er det sandsynligt, at visse låntagere ikke længere ville kunne overholde sine betalingsforpligtelser overfor realkreditinstitutterne, hvilket kan medføre et tab, såfremt der ikke er tilstrækkeligt pantdækning. Sidstnævnte skal ses i lyset af, at rentestigningen typisk vil lede til faldende ejendomspriser, hvilket også øger kreditrisikoen. Markedsudviklingen i 2009 for realkreditinstitutter 10

11 Figur 4 illustrerer udviklingen i den korte og lange realkreditobligationsrente i perioden Figuren illustrerer, at renteniveauet har nået et lavt niveau. Figur 4: Udviklingen i den korte og lange realkreditobligationsrente, pct Kort rente Lang rente Kilde: Realkreditrådet. Risikoen tilknyttet rentetilpasningslån skal også ses i sammenhæng med lånetypens store udbredelse indenfor erhvervs- landbrugs- og ejerboligsegmenterne (jf. figur 2). Rentetilpasningslån medfører desuden, at institutterne med forskellige tidsintervaller afholder refinansieringsauktioner, hvor institutterne sælger refinansieringsobligationerne. I forbindelse med auktionerne er der principielt en risiko for, at der ikke findes købere til obligationerne. Teoretisk set vil det altid være muligt at sælge obligationerne - det er blot et spørgsmål om den pris, som en investor er villig til at betale. En lavere pris for investorerne betyder en højere ydelse for låntagere af rentetilpasningslån, og det kan materialisere sig som en kreditrisiko hos institutterne, som nævnt ovenfor. Finanstilsynet ser en ændring i risikoprofilen i danske realkreditinstitutter i takt med den betydelige udbredelse af rentetilpasningslån og afdragsfrihed samt et aktuelt meget lavt renteniveau. Tilbagegangen i den økonomiske vækst i 2009 afledt af de seneste års uro på det finansielle marked udfordrer i dag boligejernes betalingsevne. Udfordringen ligger for visse låntagere i at kunne overholde sine betalingsforpligtelser, en øget sårbar- Markedsudviklingen i 2009 for realkreditinstitutter 11

12 hed overfor rentestigninger på rentetilpasningslån samt faldende ejendomspriser. Derudover er realkreditinstitutterne udfordret i at afsætte den store mængde obligationer i markedet ved de årlige refinansieringsauktioner. På den baggrund har Finanstilsynet bedt realkreditinstitutterne indberette en række oplysninger om deres udlånsporteføljer og kreditpolitik. Oplysningerne, som Finanstilsynet er i gang med at vurdere, skal bruges til at danne et overblik over de enkelte institutters risikoeksponering i forhold til de pågældende lånetyper. Med udgangspunkt i de indberettede oplysninger vil det også blive overvejet i hvilket omfang, eksponering mod disse lånetyper skal afspejles i solvensbehovet. Supplerende sikkerhedsstillelser SDO-lovgivningen 3 er konsekvensen af et EU direktiv, hvor intentionen er at gøre obligationerne mere sikre for investorerne (dvs. købere af særligt dækkede obligationer). Med de nye direktivkrav skal realkreditinstitutterne opveje risikoen for at skulle stille supplerende sikkerhed mod indtjeningen på den yderste del af belåningen, som kan resultere i dette krav om supplerende sikkerhedsstillelse og heraf følgende udgifter. Kravet går ud på, at pantværdien bag obligationerne skal overholde en fast lånegrænse i hele lånets løbetid og ikke kun ved etableringstidspunktet 4. Det betyder, at hvis lånets værdi er højere end grænsen for belåningen af aktivet baseret på den aktuelle ejendomsværdi, eksempelvis som følge af ejendomsprisfald, skal instituttet supplere sikkerhedsgrundlaget for obligationsudstedelsen. Instituttet kan tage aktiver fra egne reserver (f.eks. basiskapitalen) eller anvende bankgarantier til at supplere sikkerhedsgrundlaget. Alternativt har realkreditinstituttet adgang til at anvende et særligt instrument junior covered bonds til at fremskaffe den supplerende sikkerhed. Junior covered bonds er obligationer, der tildeles en særlig fortrinsstilling i tilfælde af et instituts konkurs i forhold til simple kreditorer, ansvarlig lånekapital og hybrid kernekapital. 3 Under SDO-lovgivningen kan godkendte pengeinstitutter udstede særligt dækkede obligationer (SDO er), mens godkendte realkreditinstitutter både kan udstede særligt dækkede obligationer (SDO er) og særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO er). Der kan læses mere om SDO-lovgivningen i markedsudviklingsartiklen for 2008 (se 4 Institutter, der udsteder SDO/SDRO er, er også forpligtet til som minimum at overvåge beboelsesejendomme hvert tredje år og erhvervsejendomme hvert år, dog oftere ved væsentlige ændringer i markedsforholdene. Markedsudviklingen i 2009 for realkreditinstitutter 12

13 Boks 2. Ny regulering Baselkomiteen I regi af såvel Baselkomiteen som EU arbejdes der for tiden med forslag til ny regulering for at afhjælpe en række af de svaghedstegn, som den finansielle krise har afdækket. Baselkomiteen arbejder bl.a. med et nyt kortsigtet likviditetsmål, der kan blive udfordrende for de danske realkreditinstitutter. Målet kræver i hovedtræk, at instituttet skal have en likviditetsbuffer, der modsvarer likviditetsudstrømning på 30-dages sigt. Dette betyder, at instituttet skal opretholde en buffer, der svarer til den mængde penge, instituttet udbetaler til indehaverne af obligationerne, 30- dage før deres udløb. 30-dages kriteriet vil således kunne give problemer i forhold til den løbende refinansiering af en meget stor mængde obligationer. Dette vil især være tilfældet ved de store indfrielser og fornyelser af rentetilpasningslån. Derfor kan likviditetskravet for realkreditinstitutter potentielt være meget stort, når refinansieringen ligger inden for 30 dages perioden. Herudover skal bufferen bestå af likvide aktiver. I Baselkomitteens forslag indeholder den smalle definition for likvide aktiver ikke realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO er). Komitteens bredere definition tillader dog at inkludere denne type obligationer i likviditetsbufferen med op til 50 pct. Idet likviditeten i en stor del af danske kreditinstitutter er placeret i realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO er), vil forslaget formindske efterspørgslen efter denne type aktiver. Udover det kortsigtede likviditetsmål opererer Baselkomiteens forslag også med et krav til stabiliteten af fundingen. Definitionen af stabil funding medfører, at obligationer med en restløbetid under et år ikke kan medregnes som stabil funding. Samtidig kræves det, at udlån med en løbetid over et år finansieres 100 pct. med stabil funding. Det vil give betydelige problemer for de danske rentetilpasningslån, som finansieres med korte obligationer (dvs. med et restløbetid under et år). Med andre ord er det ikke sandsynligt, at realkreditlåntyperne med en restløbetid på et år (fx rentetilpasningslån) kan fortsætte i det nuværende set-up, hvis reglerne vedtages i sin nuværende form. Markedsudviklingen i 2009 for realkreditinstitutter 13

14 Tabel 4 viser den udstedte mængde af særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO er) og traditionelle realkreditobligationer (RO er) 5 primo året i perioden Tabel 4: Udstedte mængde af særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO er) og traditionelle realkreditobligationer (RO er) i realkreditinstitutter, primo Ændring mio. kr (i pct.) Realkreditobligationer (RO'er) Særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO'er) Kilde: Danmarks Nationalbank. Af tabellen ses, at realkreditinstitutterne primo 2010 havde udstedt særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO er) med en markedsværdi på mio. kr. og traditionelle realkreditobligationer (RO er) med en markedsværdi på mio. kr. Til sammenligning var den udstedte mængde af særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO er) primo 2008 på mio. kr. svarende til en stigning på 301 pct. i løbet af tre år. I den samme periode er den udstedte mængde af traditionelle realkreditobligationer faldet 34 pct. svarende til en reduktion på mio. kr. Udstedelsen af junior covered bonds medfører en netto renteudgift, idet realkreditinstituttet typisk køber statsobligationer for udstedelsen. Da renten er højere for junior covered bonds end for statsobligationerne, pådrager instituttet sig en netto renteudgift. Herudover skal instituttet finde investorer, der vil købe denne type obligationer. Dog kan et realkreditkreditinstitut indgå en aftale med Staten i henhold til loven om finansiel stabilitet om individuel statsgaranti for udstedelser af supplerende sikkerhed i form af junior covered bonds med en løbetid på op til tre år. Denne ordning vil formentlig afhjælpe noget af byrden i salget af denne type obligationer 6. Figur 6 viser omfanget af supplerende sikkerhed, som realkreditinstitutter ultimo februar og ultimo september 2009 havde stillet på baggrund af SDO-lovgivningen. Af figuren ses, at institutternes supplerende sikkerhedsstillelser steg fra 22,5 mia. kr. ultimo februar 5 RO er betegnelsen for realkreditobligationer, der ikke betragtes som særligt dækkede i henhold til SDOlovgivningen, fordi der ikke er krav om løbende overholdelse af lånegrænsen.. 6 Ansøgningen skal som udgangspunkt indsendes inden 30. juni Muligheden for en forlængelse af ordningen diskuteres på europæisk niveau. Markedsudviklingen i 2009 for realkreditinstitutter 14

15 2009 til 52,0 mia. kr. ultimo september Heraf udgør junior covered bonds henholdsvis 2,0 mia. kr. og 7,5 mia. kr. Stigningen i sikkerhedsstillelser er primært et tegn på faldende ejendomspriser i 2009, idet ejendomsværdien ikke længere modsvarer belåningsgrænsen. Figur 6: Supplering af sikkerhed for særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO er) i realkreditinstitutter fordelt på type, ultimo februar og september 2009 Mio. kr Egne reserver Udstedelse af seniorgæld Garantier Samlet Februar 2009 September 2009 Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet. Fortsætter ejendomsprisfaldet, har realkreditinstitutterne en udfordring med fortsat at kunne stille den fornødne supplerende sikkerhed på engagementer, hvor ejendommens værdi ikke længere holder sig indenfor engagementets belåningsgrænse. Samlet set kan forskellige kilder anvendes til brug for en eventuel nødvendig supplerende sikkerhedsstillelse. I længere tid har der derfor været løbende drøftelser med branchen i regi af Økonomi- og Erhvervsministeriet, hvori forskellige modeller til håndtering af det direktivafledte krav om supplerende sikkerhedsstillelse har været undersøgt. Dialogen pågår fortsat. Markedsudviklingen i 2009 for realkreditinstitutter 15

16 Boks 3. Evaluering af SDO-loven Rapport I forbindelse med vedtagelsen af SDO-lovgivningen i forsommeren 2007 aftalte regeringen og forligspartierne, at der to år efter lovens ikrafttræden skulle gennemføres en analyse af, hvad de nye SDO-regler havde betydet for forbrugernes boligfinansiering og konkurrenceforholdene. En rapport herom blev udsendt den 4. december 2009 af Økonomi- og Erhvervsministeriet. Rapporten konkluderede, at siden vedtagelsen af SDO-lovgivningen har verden været ramt af en international finansiel krise af historiske dimensioner, som har haft stor betydning for boligfinansiering og dermed potentielt også for effekten af indførelsen af SDO. Krisen kan dermed have været en medvirkende årsag til, at indførelsen af SDO indtil videre kun i begrænset omfang har påvirket forbrugernes boligfinansieringsmuligheder og konkurrenceforholdene. Derfor er det også blevet besluttet at foretage en supplerende evaluering efter 1. januar Markedsudviklingen i 2009 for realkreditinstitutter 16

17 4. Om statistikken Markedsudviklingsartiklen er baseret på indberettede årsregnskaber mv. for realkreditinstitutter i Danmark. Der er tale om instituttal, medmindre andet er anført. I denne artikel er fokus på udviklingen i udvalgte regnskabsposter og nøgletal på sektorniveau og på den bagvedliggende udvikling i de enkelte realkreditinstitutter. På et senere tidspunkt vil Finanstilsynet publicere "Statistisk materiale for realkreditinstitutter". Publikationen indeholder flere indberettede oplysninger fra realkreditinstitutternes årsindberetning Endvidere følger en opdatering af nøgletal i femårsoversigt fordelt på de enkelte institutter i nøgletalsdatabasen på Finanstilsynets hjemmeside. Alle realkreditinstitutter er omfattet af statistikken. Markedsudviklingen i 2009 for realkreditinstitutter 17

18 5. Appendiks Appendiks 1: Realkreditinstitutternes årsregnskaber Ændring Mio. kr Resultat poster (uddrag) Netto renteindtægter ,3% 20,8% Udbytte af aktier mv ,7% -51,9% Netto gebyrindtægter ,7% Netto rente- og gebyrindtægter ,1% 22,1% Kursreguleringer ,5% 158,6% Udgifter til personale og adm ,1% 5,0% Nedskrivninger på udlån m.v ,9% Resultat af kapitalandele ,2% Resultat før skat ,0% 247,2% Skat ,1% 76,8% Årets resultat ,3% 505,3% Balance poster (uddrag) Tilgodehavender hos kreditinstitutter ,3% 23,6% Udlån ,0% 7,1% Obligationer ,1% 11,1% Aktier m.v ,6% 14,7% Kapitalandele i tilknyttede virksomheder ,9% 13,5% Aktiver i midlertidig besiddelse ,0% 883,4% Andre aktiver ,5% 15,0% Aktiver i alt ,4% 10,0% Gæld til kreditinstitutter ,8% 28,2% Udstedte obligationer ,4% 6,7% Øvrige ikke- afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi ,6% -80,8% Aktuelle skatteforpligtelser ,9% 211,8% Andre passiver ,8% 6,2% Gæld i alt ,7% 10,0% Hensatte forpligtelser i alt ,0% -0,4% Efterstillede kapitalindskud ,2% 78,6% Aktiekapital/andelskapital/garantikapital ,2% 0,9% Andre reserver ,4% 0,9% Overført overskud eller underskud ,3% 13,2% Egenkapital ,7% 4,0% Balance ,4% 10,0% Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet. Markedsudviklingen i 2009 for realkreditinstitutter 18

19 Appendiks 2: Realkreditinstitutternes årsregnskaber på institutniveau, 2009 Mio. kr. Resultat poster (uddrag) Nykredit Real Realkredit Danmark Totalkredit BRF Kredit Nordea DLR Kredit LRF Real FIH Real Alle Kredit Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Netto gebyrindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og adm Nedskrivninger på udlån m.v Resultat af kapitalandele Resultat før skat Skat Årets resultat Balance poster (uddrag) Tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån Obligationer Aktier m.v Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Aktiver i alt Gæld til kreditinstitutter Udstedte obligationer Øvrige ikke- afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Gæld i alt Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Aktiekapital/andelskapital/ garantikapital Andre reserver Overført overskud eller underskud Egenkapital Balance Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet. Markedsudviklingen i 2009 for realkreditinstitutter 19

20 Appendiks 3: Udviklingen i kapital og risikovægtede poster Ændring mio. kr Kernekapital ,95 15,90 Basiskapital ,75 11,75 Risikovægtede poster ,10 10,93 Balance ,41 10,06 Kernekapitalprocent¹ 11,34 11,35 11,10 18,96 19,81 8,47 0,85 Solvensprocent¹ 12,68 12,41 12,05 20,24 20,39 7,71 0,15 Anm.: ¹ Kernekapitalprocent og solvensprocent er uvægtede. Ændringen måles i procent point. Kilde: Indberetning til Finanstilsynet. Markedsudviklingen i 2009 for realkreditinstitutter 20

21 Appendiks 4: Realkreditinstitutternes nøgletal, Institutniveau Pct Solvensprocent 12,68 12,40 12,06 20,25 20,38 Kernekapitalprocent 11,34 11,35 11,11 18,96 19,82 Egenkapitalforrentning før skat 10,93 10,41 8,41 1,53 5,16 Egenkapitalforrentning efter skat 8,44 8,01 6,35 0,61 3,60 Indtjening pr. omkostningskrone 3,55 3,68 3,07 1,30 1,67 Valutaposition 1,21 1,39 2,09 2,55 3,09 Akkumuleret nedskrivningsprocent 0,07 0,10 0,11 0,11 0,22 Årets tab- og nedskrivningsprocent -0,06-0,09-0,03 0,09 0,20 Årets udlånsvækst 11,09 9,55 9,57 7,98 5,38 Udlån i forhold til egenkapital 15,41 14,88 14,83 16,10 16,75 Anm.: Nøgletallene er beregnet på baggrund af de institutter, der eksisterede i de enkelte år. Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet. Markedsudviklingen i 2009 for realkreditinstitutter 21

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Resultat før skat er steget i 2006. Større indtjeningsbidrag fra kursreguleringer. Nedskrivninger på udlån er fortsat historisk lave

Læs mere

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Realkreditinstitutterne er på den SDO baserede långivning forpligtet til stille supplerende sikkerhed, såfremt værdien af den belånte ejendom

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Markedsudviklingen i 2007 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2007 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2007 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Realkreditinstitutternes resultat før skat er faldet i 2007. Mindre indtjeningsbidrag fra kursregulering af værdipapirbeholdninger. Nedskrivninger

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Markedsudvikling 2013

Markedsudvikling 2013 Realkreditinstitutter Markedsudvikling 2013 Markedsudviklingsartikel i 2013 for Realkreditinstitutter 1 Indholdsfortegnelse Indhold Markedsudviklingen i 2013 for Realkreditinstitutter...3 1. Sammenfatning...3

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditudlånet 3. kvartal 2009 23. oktober 2009 Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditinstitutternes udlån steg igen i 3. kvartal

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr. Realkreditudlånet 4.. kvartal 2011 19. januar 2012 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr. Realkreditudlånet 1.. kvartal 2010 23. april 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu 2.312 mia.kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr. Realkreditudlånet 3. kvartal 2011 25. oktober 2011 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Realkreditudlånet 1. kvartal 2017

Realkreditudlånet 1. kvartal 2017 19. april 217 Realkreditudlånet 1. kvartal 217 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 15,8 mia. kr. i 1. kvartal 217 og udgør nu 2.617,8 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditudlånet 4. kvartal 2016

Realkreditudlånet 4. kvartal 2016 19. januar 217 Realkreditudlånet 4. kvartal 216 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 9 mia. kr. i 4. kvartal 216 og udgør nu 2.62 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde et

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Realkreditudlånet 3. kvartal 2016

Realkreditudlånet 3. kvartal 2016 27. Oktober 216 Realkreditudlånet 3. kvartal 216 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 11,6 mia. kr. i 3. kvartal 216 og udgør nu 2.593 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr. Realkreditudlånet 1. kvartal 2011 28. april 2011 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer I medfør af 152 h, nr. 7, og 373, stk. 4 og 5, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Realkreditudlånet 2. kvartal 2015

Realkreditudlånet 2. kvartal 2015 3. juli 215 [Revideret ift. første offentliggørelse] Realkreditudlånet 2. kvartal 215 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 22,1 mia. kr. i 2. kvartal 215 og udgør nu 2.53,8

Læs mere

Realkreditudlånet 1. kvartal 2014

Realkreditudlånet 1. kvartal 2014 29. april 2014 Realkreditudlånet 1. kvartal 2014 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 4,9 mia. kr. i 1. kvartal 2014 og udgør nu 2484,0 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde P R E S S E M E D D E L E L S E Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde Boligejerne har i 1. kvartal 2013 indfriet flere afdragsfrie lån, end de har optaget. Det er første gang, at der er noteret

Læs mere

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft København, den 31. juli 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft Realkreditrådets udlånsstatistik for 2. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Markedsudvikling 2012

Markedsudvikling 2012 Realkreditinstitutter Markedsudvikling 2012 Markedsudvikling 2012 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner... 2 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber... 3 Tabel 1. Realkreditinstitutternes

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling)

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling) København, den 21. april 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån Realkreditrådets udlånsstatistik for 1. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere vælger rentetilpasningslån, fordi de

Læs mere

Realkreditudlånet 3. kvartal 2012

Realkreditudlånet 3. kvartal 2012 23. oktober 2012 Realkreditudlånet 3. kvartal 2012 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 9,3 mia. kr. i 3. kvartal 2012 og udgør nu 2.441 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E t Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne til de danske boligejere blev negativt med 4,1

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Side 1 af 18 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Pressemeddelelse nr. 1 19. januar 2006 Rekordhøjt realkreditudlån i 2005 i alt 748 mia. kr. Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Realkreditinstitutterne har igen i 2005 ydet

Læs mere

Realkreditinstitutter. Markedsudvikling 2014

Realkreditinstitutter. Markedsudvikling 2014 Realkreditinstitutter Markedsudvikling 2014 Indholdsfortegnelse Markedsudviklingen i 2014 for realkreditinstitutter...3 1. Sammenfatning...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4

Læs mere

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Pressemeddelelse 18. oktober 2007 Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Realkreditinstitutternes udlån var større i 3. kvartal 2007 end kvartalet før. Låntagere vælger fastforrentede lån og andelen

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Mulighederne for at finansiere den fremtidige produktion og bedriftsudvikling

Mulighederne for at finansiere den fremtidige produktion og bedriftsudvikling Mulighederne for at finansiere den fremtidige produktion og bedriftsudvikling Set i lyset af den aktuelle Økonomiske situation og nye regler for finansielle virksomheder Hvad bringer fremtiden? Mere regulering

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån Til OMX Den Nordiske Børs, København Luxembourg Stock Exchange og pressen 15. november 2007 Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede obligationer Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 6. november 2017 Selskabsmeddelelse nr. 5/2017 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til OMX Den Nordiske Børs, København og pressen 14. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2008) PERIODEN KORT FORTALT Fremgang i resultatet i forhold til Basisindtægterne

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber 1. Konklusioner Fondsmæglerselskabernes nettoindtjening er steget. Selskabernes kerneindtjening - i form af gebyrer og provisionsindtægter - er steget,

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for de første tre kvartaler af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for de første tre kvartaler af 2015. Den 22. oktober 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for de første tre kvartaler af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX København og pressen 6. november 2008 KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2008) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat 711 mio. kr. er på niveau med resultatet

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad Et stigende antal husholdninger skal i perioden fra 2013 påbegynde afdrag på deres realkreditgæld eller omlægge til et nyt lån med afdragsfrihed. En omlægning af hele realkreditgælden til et nyt afdragsfrit

Læs mere

Mia. kr. 2. kvt kvt kvt kvt kvt. 2017

Mia. kr. 2. kvt kvt kvt kvt kvt. 2017 Tabel 1. Realkreditinstitutternes kvartalsvise udlån fordelt på ejendomskategorier Mia. kr. 2. kvt. 216 3. kvt. 216 4. kvt. 216 1. kvt. 217 2. kvt. 217 Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto-

Læs mere