ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP"

Transkript

1 DECEMBER 2014, REVISION JANUAR 2015 TOMMERUP FJERNVARME I/S ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN

2 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C TLF FAX WWW cowi.dk DECEMBER 2014, REVISION JANUAR 2015 TOMMERUP FJERNVARME I/S ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A VERSION 1.1 UDGIVELSESDATO 16.januar 2015 UDARBEJDET pako/jsb KONTROLLERET pla GODKENDT pla

3 3 INDHOLD 1 Indledning Projektets baggrund Rapportens formål Afgræsning af projektområdet Fysisk planlægning Tilknyttede projekter Indstilling Organisatoriske forhold Projektets gennemførelse 8 2 Forhold til lovgivning og planlægning Varmeplanlægning Assens Kommunes Varmeplan Forholdet til den øvrige planlægning og anden lovgivning Styringsmidler Berørte arealer 10 3 Redegørelse for projektet Forudsat varme- og effektbehov Valg af anlægsstørrelse Forsyningsmæssige forhold og driftsforhold Anlægsomkostninger 13 4 Konsekvensberegninger Beregningsmetode Energi og miljø Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi Forbrugerøkonomi 20 5 Konklusion 21

4 4 BILAG Bilag 1 Forudsætninger Bilag 2 Referencen - beregningsudskrift Bilag 3 Projektet - beregningsudskrift Bilag 4 Sammenstilling af beregningsresultater Bilag 5 Placering af solvarmeanlæg

5 5 1 Indledning Revision af 12. januar 2015 har baggrund i nye samfundsøkonomiske forudsætninger fra Energistyrelsen udgivet i december Denne rapport omfatter et projektforslag efter Varmeforsyningsloven for etablering af et solvarmeanlæg nord for Tommerup til fjernvarmeforsyning af Tommerup og Tommerup Stationsby. Solvarmeanlægget etableres af Tommerup Fjernvarme I/S, som er et interessentselskab stiftet i fællesskab af Tommerup Bys Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. og Tommerup St. Varmeforsyning a.m.b.a. i forbindelse med etablering af en forbindelsesledning mellem de to byer. Fjernvarmebehovet i Tommerup dækkes på nuværende tidspunkt hovedsageligt af et flisværk, som er placeret og ejes af Tommerup Bys Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. Fjernvarmebehovet i Tommerup Stationsby dækkes af en naturgasmotor, som ejes af Tommerup St. Varmeforsyning a.m.b.a. og suppleres af varmekøb gennem Tommerup Fjernvarme I/S og distribution gennem forbindelsesledningen. I spidslastsituationen supplerer en naturgaskedel i hver by. Tommerup Fjernvarme I/S ønsker at etablere solvarmeanlægget nord for Tommerup langs banestien, jf. området i forslag til lokalplan nr , til forsyning ind på begge fjernvarmenet. Projektforslaget omfatter: Etablering af m 2 solvarmeanlæg Etablering af en m 3 akkumuleringstank Etablering af transmissionsledning fra solvarmeanlægget til eksisterende forbindelsesledning mellem Tommerup og Tommerup Stationsby Etablering af bygning til tekniske installationer

6 6 1.1 Projektets baggrund Tommerup Fjernvarme I/S oplever en stigende efterspørgsel på fjernvarme i lokalområdet og ønsker derfor at supplere og fremtidssikre fjernvarmeforsyningen vha. etableringen af et solvarmeanlæg til udnyttelse af solvarme i det eksisterende fjernvarmenet. Endvidere er der et ønske om at forsyne Tommerup og Tommerup Stationsby med miljøvenlig og energiøkonomiske fjernvarme fra Tommerup Fjernvarme I/S. Et nyt solvarmeanlæg bidrager til Assens Kommunes overordnede initiativer på klimaområdet, herunder omstillingen til vedvarende energi. På denne baggrund har Tommerup Fjernvarme I/S besluttet at indsende dette projektforslag. I det efterfølgende belyses konsekvenserne af projektet efter Varmeforsyningslovens retningslinjer (Lovbekendtgørelse nr af 14. december 2011 om varmeforsyning). 1.2 Rapportens formål Rapporten har til formål at belyse muligheder og konsekvenser og således danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse af projektforslaget i henhold til Varmeforsyningsloven. Endvidere skal rapporten orientere de parter, der berøres af projektet, og som skal have projektet til høring. Rapporten er udarbejdet efter retningslinjerne i Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, Energistyrelsens Bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni 2014.

7 7 1.3 Afgræsning af projektområdet Projektområdet er vist på efterfølgende kort. Figur 1 Placeringen af solvarmeanlægget og transmissionsledning til forbindelsesledningen mellem Tommerup og Tommerup Stationsby. 1.4 Fysisk planlægning Projektområdet ligger umiddelbart nord for Tommerup. Mod nord og vest grænser området op til det åbne land. Mod øst afgrænses området af den rekreative banesti mellem Tommerup og Tommerup Stationsby. Mod syd afgrænses området af Tommerup. Projektområdet er omfattet af forslag til lokalplan "For et område til solvarme nord for Tommerup" 1.5 Tilknyttede projekter Der planlægges ingen tilknyttede projekter ud over det beskrevne i denne rapport.

8 8 1.6 Indstilling Det indstilles til Assens Kommune at gennemføre myndighedsbehandling for projektforslaget efter Varmeforsyningslovens retningslinjer. Indstillingen baseres på en god samfunds- og forbrugerøkonomi i forhold til referencen. Assens kommunalbestyrelse ansøges om at godkende projektforslaget iht. Varmeforsyningslovens bestemmelser. Godkendelsen omfatter: Etablering af m 2 solvarmeanlæg Etablering af en m 3 akkumuleringstank Etablering af transmissionsledning fra solvarmeanlægget til eksisterende forbindelsesledning mellem Tommerup og Tommerup Stationsby Etablering af bygning til tekniske installationer Indstillingen begrundes i hensynet til CO2-fortrængning, samfundsøkonomi og forbrugerøkonomi. 1.7 Organisatoriske forhold Tommerup Fjernvarme I/S finansierer, ejer, forestår driften og vedligeholder solvarmeanlægget. Ansvarlig for projektet er: Tommerup Fjernvarme I/S Stadionvænget Tommerup Projektforslaget er udarbejdet af: COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C 1.8 Projektets gennemførelse Projekteringen samt anskaffelse af det fornødne areal kan foretages umiddelbart efter godkendelse af dette projektforslag og lokalplanen. Det forudsættes, at solvarmeanlægget, akkumuleringstanken og teknikbygningen samt forbindelsesledningen til fjernvarmenettet etableres i år et.

9 9 2 Forhold til lovgivning og planlægning 2.1 Varmeplanlægning Varmeforsyningsloven er affattet i "Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning", lovbekendtgørelse nr af 14. december Retningslinjerne for udarbejdelse og myndighedsbehandling af projektforslag er affattet i "Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg", Energistyrelsens Bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni Generelt gælder: " 6. Kommunalbestyrelsen skal anvende forudsætningerne i dette kapitel ved behandling af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Kommunalbestyrelsen skal desuden i overensstemmelse med 1 i lov om varmeforsyning og 26, stk. 2, i denne bekendtgørelse sørge for, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. dog 10 stk. 2 og 17 stk. 5-7." Kommunens godkendelse af anlæg til ren varmeproduktion beskrives i 17 og Vejledning 1 til Bekendtgørelse nr af 13/12/2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg beskriver på side 22 at "[M] der godt kan godkendes projektforslag for [M], solvarme, [M] i områder, som allerede forsynes af et eksisterende decentralt naturgasbaseret kraft-varme-anlæg." Ved etablering af solvarmeanlægget sker der ikke et brændselsskift, idet solvarme ikke betragtes som et brændsel. 2.2 Assens Kommunes Varmeplan I dag fastlægges den kollektive varmeforsyning for et område ved at godkende et projektforslag fra et forsyningsselskab. 1 Nyere notater til vejledningens 17, berører ikke solvarmeanlæg

10 10 Byrådets godkendelse af projektforslaget indebærer, at varmeproduktion på det nye solvarmeanlæg indføjes i varmeplanlægningen og indgår i fjernvarmeforsyningen. 2.3 Forholdet til den øvrige planlægning og anden lovgivning Assens Kommune har udarbejdet forslag til Lokalplan nr samt tillæg nr. 9, som udlægger en ny kommuneplanramme 3.1.T.21 for et område til tekniske anlæg. Området ligger i landzone, og der sker ingen zoneændring efter etablering af solvarmeanlægget. Assens Kommune foretager VVM screening på baggrund af en VVM anmeldelse fra Tommerup Fjernvarme I/S. VMM anmeldelse fremsendes når der foreligger mere detaljerede projektdata for anlægget. Projektet udføres i henhold til gældende normer og standarder. Under projekteringen af anlægget indhentes godkendelser hos byggemyndigheder m.v., og der ansøges om godkendelse af anlæggets indretning og drift efter Miljøbeskyttelsesloven. Godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven forudsætter, at byrådet forinden har godkendt projektet efter Varmeforsyningsloven. 2.4 Styringsmidler Projektet forudsætter ikke anvendelse af styringsmidler efter Varmeforsyningsloven eller Planloven. 2.5 Berørte arealer Solvarmeanlægget opføres på matr. nr. 19bi, som erhverves af Tommerup Fjernvarme I/S. Projektet omfatter ikke arealafståelse. Hvis dette bliver tilfældet, vil Tommerup Fjernvarme I/S kontakte berørte lodsejere med henblik på eventuel arealafståelse, ydelse af normal servituterstatning samt tinglysning af servitutpålæg.

11 11 3 Redegørelse for projektet 3.1 Forudsat varme- og effektbehov Der har i Tommerup Fjernvarmeforsyning og Tommerup Stationsbys samlede fjernvarmenet i 2013/2014 været et varmebehov på ca MWh. Varmeproduktionen omfatter det samlede behov for varme an net, som skal dække varmeforbrug til rumopvarmning, opvarmning af varmt brugsvand samt varmetab i hele ledningsnettet. Bilag 1 indeholder en oversigt over forudsætninger, herunder varmebehov, anlægsspecifikationer, investering m.v. Af bilagene 2-3 fremgår den forudsatte udvikling i produktionsbehovet og fordelingen. 3.2 Valg af anlægsstørrelse Tjæreborg Industri A/S har udført beregninger for solvarmeanlægget. På denne baggrund ønskes etableret et solvarmeanlæg på m 2 med en årlig varmeproduktion på ca MWh. På baggrund af oplysninger fra Tjæreborg Industri A/S beregninger om varmeproduktionen på de eksisterende anlæg i driftsåret 2013/2014 samt de aktuelle brændselspriser er produktionsfordelingen i reference- og projektsituationen beregnet. I referencen og projektet forudsættes et varmebehov på MWh.

12 Forsyningsmæssige forhold og driftsforhold Produktionsanlæggene i Tommerup og Tommerup Stationsby er listet i Tabel 1 nedenfor. Værk Anlægstype Varmeeffekt KW Tommerup Bys Træfliskedel Fjernvarmeforsyning Gaskedel a.m.b.a. Akk. tank (236 m 3 ) Tommerup St. Varmeforsyning Gasmotor Gaskedel a.m.b.a. Akk. tank (65 m 3 ) EL-effekt KW η % / Tabel 1 Nuværende anlægsbestykning i Tommerup og Tommerup Stationsby Referencesituationen, fortsat nuværende drift I referencesituationen fortsættes varmeproduktionen på de nuværende anlæg. I den efterfølgende tabel præsenteres fordelingen af varmeproduktionen i referencesituationen: Produktionsanlæg Varmeproduktion, MWh % Træfliskedel, Tommerup N-gaskedel, Tommerup N-gasmotor, Tommerup Stationsby N-gaskedel, Tommerup Stationsby I alt Tabel 2 Årlig varmeproduktion, Referencen Projekt, etablering af solvarmeanlæg Projektet indebærer, at der etableres et solvarmeanlæg med størrelse på m 2 og årlig ydelse på MWh. Idet solvarmeanlægget kobles til eksisterende forbindelsesledning i umiddelbar nærhed af anlægget, tillægges der ikke nettab til varmebehovet i Projektet. I øvrigt fortsætter den nuværende produktionsform. Efter etablering af solvarmeanlægget er varmeproduktionsfordelingen følgende: Produktionsanlæg Varmeproduktion, MWh % Solvarmeanlæg Træfliskedel, Tommerup N-gaskedel, Tommerup 105 0,5 N-gasmotor, Tommerup Stationsby ,5 N-gaskedel, Tommerup Stationsby I alt Tabel 3 Årlig varmeproduktion, Projektet.

13 Anlægsomkostninger De samlede anslåede anlægsomkostninger for Projektet er angivet i den efterfølgende tabel. Projekt mio.kr. Terrænarbejde på landbrugsjord 0,60 Hegn og beplantning 0, m 2 solfangerfelt 16,00 Prærør i terræn 2,75 Transmissionsledning 0,70 Tekniske installationer, el og SRO 3,00 Teknikbygning 0,65 Akkumuleringstank 3,50 Elforsyning 0,30 Grund, m 2 a 30 kr./m 2 1,50 I alt 29,1 Tabel 4 Overslag over anlægsomkostninger, prisniveau 2014 ekskl. moms. Der er ikke regnet med reinvesteringsomkostninger i anlæggene i referencesituationen.

14 14 4 Konsekvensberegninger 4.1 Beregningsmetode Der er foretaget beregninger på samfundsmæssige og virksomhedsøkonomiske konsekvenser ved gennemførelse af projektforslaget. Beregningerne er foretaget som marginalberegninger og indeholder kun de forhold, som berøres af projektet mht. produktion af varme. Beregningerne er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens anvisninger for evaluering af varmeforsyningsprojekter. Der er anvendt "Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet" Energistyrelsen december Beregningerne er foretaget over en 20-årig betragtningsperiode. Der regnes på: Referencen: Fortsættelse af nuværende drift. Projektet: Etablering af solvarmeanlæg med tilhørende tekniske anlæg og transmissionsledning til forbindelsesledning. Resultatet udgøres af forskellen mellem Referencen og Projektet. Resultatet viser således i hvilket omfang, der opstår ændringer i økonomi, miljøbelastning m.v. ved gennemførelse af Projektet i forhold til Referencen. Resultatet kan kun bruges til at sammenligne Projektet og Referencen. En oversigt over beregningsforudsætninger er vedlagt i bilag 1. Beregningsudskrifterne er vedlagt i bilag 2 for Referencen og i bilag 3 for Projektet. En oversigt over hovedresultaterne er vedlagt i bilag 4.

15 Energi og miljø Her præsenteres de beregnede konsekvenser for brændselsforbrug og for emission. De energi- og miljømæssige konsekvenser er ikke et selvstændigt resultat, men en mellemregning til samfundsøkonomien. Samfundsøkonomien udtrykker det samlede samfundsmæssige resultat inklusiv energi- og miljøkonsekvenser, idet der indregnes samfundsøkonomiske brændselspriser, CO2-kvoter og en samfundsmæssig værdisætning af SO2, NOx og PM2,5. Kompensation for lokal elproduktion foretages først i samfundsøkonomien for brændsel og CO2, idet elprisen indeholder et tillæg svarende til den gennemsnitlige udgift hertil i det samlede el-system. De energimæssige konsekvenser over den 20-årige betragtningsperiode i henholdsvis Referencen og Projektet præsenteres i efterfølgende tabel. Varmeproduktion Reference MWh Projekt MWh Solvarme N-gas kraftvarme Træflisvarme N-gas varme I alt Brændselstype Naturgas Træflis I alt Tabel 5 Varmeproduktion og brændselsforbrug på varmeleverende anlæg, sum over 20 år. Det ses af Tabel 5, at det samlede brændselsforbrug på de varmeleverende anlæg reduceres i Projektet, som skyldes solvarmen, der ikke er et brændsel. De miljømæssige konsekvenser, der følger af den ændrede brændselsanvendelse, er beregnet for luftemissionen vedrørende CO2, CH4, N2O, NOx, SO2 og PM2,5. CH4 og N2O omregnes til CO2-ækvivalenter. Emissionsstof Reference ton Projekt ton CO CO2-ækvivalenter SO NOx PM2, Tabel 6 Ændring i emission over 20 år. Det ses af ovenstående tabel, at Projektet medfører en reduktion i emissioner fra de forskellige brændsler.

16 16 CO2 og CO2-ækvivalentemissionen omfatter den samlede CO2 og CO2-ækvivalentemission fra anlæggene til både el- og varmeproduktion. Modregning af emission af ækvivalenter fra elproduktion, der fortrænges af lokal elproduktion, foretages i samfundsøkonomien. Energistyrelsen forudsætter imidlertid, at ændringer i lokal elproduktion ikke ændrer CO2-emission alene, idet CO2-kvotesystemet vil bevirke en udbalancering på andre anlæg i lande tilsluttet kvoteordningen. I NOx- og SO2-emissionen derimod er der modregnet emission svarende til det gennemsnitlige niveau på el-markedet. 4.3 Samfundsøkonomi Ved beregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i Referencen og Projektet set fra samfundets side. Der er anvendt "Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet" Energistyrelsen december Heri giver Energistyrelsen anvisning på metoden til beregning af samfundsøkonomi samt de samfundsøkonomiske brændselspriser, der skal anvendes. Der er anvendt driftsomkostninger, de aktuelle statsafgifter og investeringer som i virksomhedsøkonomien. Solvarmeanlægget antages at have en teknisk levetid på 30 år, hvorfor der efter 20 år er indregnet en scrapværdi på 1/3 af anlægsinvesteringen. De samlede omkostninger år for år tilbagediskonteres med en diskonteringsfaktor på 4 procent, hvorved nuværdien for henholdsvis Referencen og Projektet fremkommer. Det samfundsøkonomiske resultat, når der regnes på Tommerup Bys Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. og Tommerup St. Varmeforsyning a.m.b.a. samlede varmeproduktion, er sammenstillet i efterfølgende tabel. Samfundsøkonomi, nuværdi over 20 år Referencen - fortsat nuværende drift Projektet - etablering af solvarmeanlæg samt transmissionsledning mm. Difference - 109,1 mio. kr ,6 mio. kr. 0,5 mio. kr. Tabel 7 Samfundsøkonomisk resultat. Det ses af Tabel 7, at samfundet ved de anvendte beregningsforudsætninger opnår en besparelse på ca. 0,5 mio. kr. i nuværdi.

17 Samfundsøkonomiske følsomheder Følsomheder foretages til vurdering af projektets robusthed overfor større eller mindre ændringer i centrale, usikre forudsætninger. Følsomhedsberegningerne indkredser og fokuserer på de parametre, som på samme tid både er behæftet med stor usikkerhed og har stor betydning for nettonutidsværdien. Der udarbejdes samfundsøkonomiske følsomheder, der viser Referencens og Projektets samfundsøkonomiske resultat ved de ændrede forudsætninger. Der regnes på følgende ændrede forudsætninger: Investeringer forøges 5 procent. Anlægsinvesteringen er en central forudsætning, og da den er forbundet med usikkerhed, der kan have indflydelse på resultat af samfundsøkonomi (og virksomhedsøkonomi) foretages en følsomhedsanalyse, der belyser konsekvensen ved forøget investering. Solvarmens produktion reduceres med 4 procent. Der er taget udgangspunkt i Tjæreborg Industri A/S's beregning af solvarmeanlæggets produktion. Da solvarmeproduktion er behæftet med usikkerheder, foretages en følsomhedsanalyse med reduceret solvarmeproduktion. Prisen på træflis øges 9%. Reduktionen i det samfundsøkonomiske resultat med de samfundsøkonomiske forudsætninger fra december skyldes overvejende en mindre stigning i den samfundsøkonomiske træflispris i forhold til det tidligere prisforudsætninger. Tommerup Fjernvarme betaler en flispris der er ca. 9% større end gennemsnittet i Dansk fjernvarmes brændselsprisstatistik for 3. kvt Følsomheden viser konsekvensen såfremt dette også gør sig gældende samfundsøkonomisk. Resultater for de samfundsøkonomiske følsomhedsberegninger præsenteres i den nedenstående tabel. Mio. DKK Øget investering 5 % Reduceret solvarme 4 % Øget solvarme 4 % Flis pris øget 9 % Reference - 109, , , ,735 Projekt - 110, , , ,054 Fordel ved projektet Tabel 8-0,970-1,282 1,874 1,681 Samfundsøkonomiske følsomhedsresultater over 20 år. Som det fremgår af ovenstående tabel fremkommer der både positive og negative samfundsøkonomiske resultater i følsomhedsberegningerne. Projektet er følsomt over for investeringen og over for solvarmeproduktionen. Til gengæld reducere projektet følsomheden overfor stigende brændselspriser, da anvendelsen af solvarme reducerer anvendelsen af brændsler.

18 18 Det er vanskeligt at værdisætte effekten af alle afledte forhold af et projekt, hvorfor resultatet må vurderes i en større sammenhæng. Vedrørende solvarme kan fremhæves, at det er brændselsfri, det kræver ingen transport og ingen import hvorved der ikke udledes CO₂ i disse led. Træflis en knap ressource hvor CO₂ regnskabet afhænger af transport og bæredygtig dyrkning, det importeres i et vist omfang hvilket må forventes forstærket i tilfælde af en øget efterspørgsel i fremtiden. Solvarme kan i denne sammenhæng betragtes som en teknologi med et længere sigte end den 20 årige periode, som indgår i projektforslaget. Udskrifter af de samfundsøkonomiske følsomhedsberegninger er ikke vedlagt i dette projektforslag, men kan rekvireres hos COWI. 4.4 Virksomhedsøkonomi De virksomhedsøkonomiske konsekvenser for Tommerup Bys Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. og Tommerup St. Varmeforsyning a.m.b.a. i forbindelse med etablering af solvarmeanlægget er vurderet ud fra en marginalbetragtning. Den samlede likviditetsvirkning for varme an net er vist i den efterfølgende figur - beløb i 2014 prisniveau. Energibesparelser, som opnås i forbindelse med etableringen af solvarmeanlægget, er ikke medregnet i økonomien. Reference, forsættelse af nuv. forsyning Projektet, nyt solvarmeanlæg 10,0 9,0 8,0 7,0 mio. kr 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Figur Likviditetsvirkning for varmeproduktion over den 20-årige periode. Det ses af Figur 2, at de samlede omkostninger til varmeproduktion er lavere i Projektet over hele den 20-årige beregningsperiode ved de anvendte forudsætninger. Likviditetsvirkningen indeholder omkostninger til brændselsforbrug og driftsomkostninger på egne anlæg samt ydelse på nye lån. På baggrund af den årlige likviditetsvirkning er vist den resulterende gennemsnitlige produktionsomkostning pr. MWh varme an net i den efterfølgende figur - beløb i 2014 prisniveau og ekskl. moms.

19 19 Reference, forsættelse af nuv. forsyning Projektet, nyt solvarmeanlæg kr./mwh Figur Omkostning pr. produceret MWh over den 20-årige beregningsperiode Følsomheder De virksomhedsøkonomiske følsomheder er beregnet for anlægsinvestering og solvarmeproduktion. I den efterfølgende figur er resultatet af grundberegningen og resultatet af følsomhedsberegningerne på Projektet vist sammenstillet med resultatet på Referencen. 10,00 Grundforudsætninger, Projektet Grundforudsætninger, Referencen Anlægsinvesteringer forøges 5% Solvarmens produktion reduceret 4% Solvarmens produktion øges 4% 9,00 8,00 mio. kr 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0, Figur 4 Projektets likviditet påvirket af større anlægsinvestering, højere brændsels- og elpriser og øget varmebehov over den 20-årige beregningsperiode. Det ses af ovenstående graf, at de to følsomhedsanalyser på Projektet forøget anlægsinvestering og reduceret solvarmeproduktion fortsat giver et bedre økonomisk resultat end Referencen. En øget solvarmeproduktion resulterer det bedste økonomiske resultat.

20 Forbrugerøkonomi Forbrugernes varmeforbrug vil blive afregnet efter gældende tarifblad. Økonomien i fjernvarmeforsyning skal "hvile i sig selv", hvorved de virksomhedsøkonomiske konsekvenser vil blive udbalanceret i forbrugerpriserne. De første år kan der opnås en besparelse på ca. 40 kr./mwh i produktionsomkostningerne. Hvis dette omsættes direkte til forbrugerøkonomi, bliver det til ca. 900 kr. pr. år inkl. moms ved et årligt varmeforbrug på 18 MWh, hvilket er et typisk forbrug for et eksisterende hus på ca. 130 m 2. De ovenfor anførte forbrugerøkonomiske konsekvenser er angivet med forudsætning om at anlægs-, drifts- og brændselsomkostningerne kan realiseres som forudsat i dette projektforslags forudsætninger.

21 21 5 Konklusion Etablering af et solvarmeanlæg vil resultere i en lavere varmepris i forhold til i dag. Lavere produktionspris kan omsættes til ca. 900 kr. pr. år hos forbrugere inkl. moms ved et årligt varmeforbrug på 18 MWh, hvilket er et typisk forbrug for et eksisterende hus på ca. 130 m 2. Endvidere vil et solvarmeanlæg indbygget i nuværende anlæg være en samfundsøkonomisk og miljømæssig bedre løsning end nuværende anlæg alene, i det Projektet vil medføre en reduktion af CO2 emissioner på over tons i løbet af 20 år. De samfundsøkonomiske beregninger giver en besparelse på ca. 0,5 mio. kr. i nuværdi - svarende til 0,4 procent over betragtningsperioden ved Projektets gennemførelse. I denne vurdering skal tages i betragtning, at solvarme er brændselsfri, kræver ingen transport og ingen import hvorved der ikke udledes CO₂ i disse led. Solvarme kan i denne sammenhæng betragtes som en teknologi med et længere sigte end den 20 årige periode, som indgår i projektforslaget. Samtidig vil gennemførelse af Projektet medføre reduktion af anvendelse af fossile brændsler, hvilket svarer til målsætningen i Danmarks klimapolitik. Endvidere bidrager solvarme til at økonomisere med biomasseressourcerne.

22 Bilag 1 Forudsætninger

23 \\projects.cowiportal.com\ps\a055267\documents\3 Projekt dokumenter\projektforslag for solvarme i Tommerup\[Økonomiske beregninger projektforslag for solvarmeanlæg December 2014_opdat. forudsætn-jsb1.xlsm] December 2014 Tommerup Fjernvarme I/S Revision 12. januar 2015 Projektforslag for et nyt solvarmeanlæg Forudsætninger til vurdering på fremtidig varmeproduktion Varme, produktionsbehov an net Varmeproduktion 2013/2014, marginal betragtning MWh Oplyst af Tommerup Bys Fjernvarmeforsyning og Tommerup St. Varmeforsyning Produktionsanlæg Eksisterende produktionsanlæg Tommerup Tommerup Stationsby Projektforslag N-gas Flis N-gas N-gas Solvarme Kedel Kedel Kedel Kraftvarme Fordeling Anlæg Kedel Kedel Kedel Motor Solanlæg Brændsel, N-gas Flis N-gas N-gas Sol Brændværdi enhed kwh/m³ MWh/ton kwh/m³ kwh/m³ værdi 11,0 2,8 11,0 11,0 Effekter (MW) El 0,00 0,00 0,00 0,85 0,00 Varme 5,00 3,70 3,15 1,40 1,00 Produk. 5,00 3,70 3,15 2,25 1,00 Indfyret 5,49 3,59 3,12 2,51 1,00 Årsnyttegr., El 0% 0% 0% 36% 0% Varme 91% 103% 101% 54% 100% Produk. 91% 103% 101% 90% 100% Indfyret 100% 100% 100% 100% 100% Emission, faktor kg / GJ indfyret brændsel CO ,030 0,0 57,030 57,030 0,000 CH ,001 0,011 0,001 0,481 0,000 N 2 O 298 0,001 0,004 0,001 0,001 0,000 CO 2 +ækv. 57,353 1,467 57,353 69,228 0,000 SO2 0,000 0,011 0,000 0,001 0,000 NOx 0,042 0,090 0,042 0,135 0,000 PM 2,5 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 Aske, slagge Effekter og nyttegr. i henhold til oplysninger fra Tommerup Bys Fjernvarmeforsyning og Tommerup St. Varmeforsyning Emissionsværdier if. "Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet", Energistyrelsen december 2014 Eksisterende n-gasmotorer: effekt-sum fra samtlige motetrer; virkningsgrad-gennemsnit Priser El-salg ekskl. moms Treledstarif Vægtet elsalgspris 510,00 kr./mwh Elprisen er estimeret på baggrund af oplysninger fra Tommerup St. Varmeforsyning om produktion og treledstarif fra Energinet.dk, 1. okt I beregninger ses bort fra grundbeløbene, idet beregningerne foretages som marginal betragtning. Det betyder at kun faktorer, der er forskellige i referencen og projektet medtages i beregningerne. Naturgas Tariffer inkl. afgifter Tommerup kedel 7,39 kr./m³ = 672,67 kr./mwh Tarif oplyst af Tommerup St. Varmeforsyning Tommerup St. kedel 6,21 kr./m³ = 565,26 kr./mwh Tarif oplyst af Tommerup St. Varmeforsyning Tommerup St. motor, el 3,01 kr./m³ = 273,98 kr./mwh Tarif oplyst af Tommerup St. Varmeforsyning Tommerup St. motor, varme 6,42 kr./m³ = 584,37 kr./mwh Tarif oplyst af Tommerup St. Varmeforsyning Tarif ekskl. afgifter Tommerup kedel 4,81 kr./m³ = 437,46 kr./mwh Tommerup St. kedel 3,63 kr./m³ = 330,05 kr./mwh Tommerup St. motor, el 2,93 kr./m³ = 266,70 kr./mwh Tommerup St. motor, varme 3,67 kr./m³ = 333,69 kr./mwh Afgifter, motordrift 2,75 kr./m³ = 250,68 kr./mwh 2015 niveau Afgift, kedeldrift 2,58 kr./m³ = 235,21 kr./mwh 2015 niveau Fordeling af k/v-anlæggets gasforbrug til el- og varmetarif: N-gas til el-tarif = El-produktion / 0,67 N-gas til varmetarif = Resten Træflis Træflispris 51 kr./gj = 184,50 kr./mwh Oplyst af Tommerup Fjernvarme I/S Afgifter 2,4 kr./gj = 8,64 kr./mwh 2015 niveau PAKO COWI 1/2

24 \\projects.cowiportal.com\ps\a055267\documents\3 Projekt dokumenter\projektforslag for solvarme i Tommerup\[Økonomiske beregninger projektforslag for solvarmeanlæg December 2014_opdat. forudsætn-jsb1.xlsm] December 2014 Tommerup Fjernvarme I/S Revision 12. januar 2015 Projektforslag for et nyt solvarmeanlæg Forudsætninger til vurdering på fremtidig varmeproduktion Drift og vedligehold, Eksisterende produktions anlæg N-gas motor 65,00 kr./mwh el Skønnet af COWI på baggrund af erfaringstal Træfliskedel 35,00 kr./mwh Skønnet af COWI på baggrund af erfaringstal N-gas kedel, Tommerup 15,00 kr./mwh Skønnet af COWI på baggrund af erfaringstal N-gas kedel, Stationsby 15,00 kr./mwh Skønnet af COWI på baggrund af erfaringstal Projektet, solvarmeanlæg Drift og vedligeholdelsesomkostninger 5,00 kr./mwh iht. Technology data for energy plants Prisudvikling, Inflation: iht. Energistyrelsens anvisninger Investeringsoverslag Eksisterende prod. anlæg Reinvestering i motoranlæg, Reference Reinvestering i træfliskedel, Reference Reinvestering i motoranlæg, Projekt Reinvestering i træfliskedel, Projekt 0,00 mio. kr. 0,00 mio. kr. 0,00 mio. kr. 0,00 mio. kr. Der regnes ikke med reinvestering i eksisterende anlæg, idet denne vurderes at være den samme for reference og projekt. Den udbalanceres i kraft af marginal betragtningen. Projekt mio. kr. Terrænarbejde på landbrugsjord 0,60 Hegn og beplantning 0, m 2 solfangerfelt 16,00 Prærør i terræn 2,70 Transmissionsledning 0,70 Tekniske installationer, el og SRO 3,00 Teknikbygning 0,65 Akkumuleringstank 3,50 Elforsyning 0,30 Grund m 2 30 kr./m 2 1,50 Sum 29,05 Groft investeringsoverslag på baggrund af oplysninger fra Tjæreborg Industri og skønnede investeringer fra COWI Finansiering Profil Annuitet Kurs 100 Rente 3,0% p.a. Løbetid 25 år Solanlæggets levetid forudsat til 30 år Samfundsøkonomi El- og brændselspriser ifølge: Driftomkostninger og investering: Ifølge Energistyrelsens Appendiks: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, december 2014" Som i virksomhedsøkonomi Kalkulationsrente til nuværdiberegning: 4 % p.a. i.h.t. Energistyrelsens anvisninger. Nettoafgiftsfaktor 117% Skatteforvridningsfaktor 20% PAKO COWI 2/2

25 Bilag 2 Referencen - beregningsudskrift

26 \\projects.cowiportal.com\ps\a055267\documents\3 Projekt dokumenter\projektforslag for solvarme i Tommerup\[Økonomiske beregninger projektforslag for solvarmeanlæg December 2014_opdat. forudsætn-jsb1.xlsm] Tommerup Fjernvarme I/S Projektforslag for et nyt solvarmeanlæg December 2014 Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Revision 12. januar 2015 Reference - nuværende forsyning Beregningsperiode SUM År Energibalance Varmeproduktion, an net MWh N-gas motoranlæg El-produktion Spids MWh Ialt 36% MWh Varme 54% MWh varme-dækning: 7% 7,2% 7,1% 7,1% 7,1% 7,0% 7,0% 7,0% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 7,0% Naturgasforbrug El-tarif MWh E / 0,67 Varmetarif MWh I alt MWh Træfliskedel Varme 103% MWh Brændselsforbrug MWh varme-dækning: 77% 77,0% 77,0% 76,9% 76,8% 76,7% 76,7% 76,6% 76,5% 76,5% 76,5% 76,5% 76,5% 76,5% 76,5% 76,5% 76,5% 76,5% 76,5% 76,5% 76,6% Restprodukt 1 kg/gj/indf. ton N-gas kedel, Tommerup Varme 91,0% MWh Naturgasforbrug MWh varme-dækning: 5% 5,2% 5,4% 5,5% 5,7% 5,8% 6,0% 6,1% 6,3% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6% N-gas kedel, Tommerup Stationsby Varme 101% MWh Naturgasforbrug MWh varme-dækning: 11% 11% 11% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Samlet brændselsforbrug Naturgas El-tarif MWh Varmetarif MWh I alt, n-gas MWh Træflis MWh I alt, brændsel MWh Samlet el-produktion (N-gas) Spot MWh Virksomhedsøkonomi - Priser m.v. (fast prisniveau) Prisudvikling Pct./år 1,6% 1,4% 1,8% 1,9% 2,2% 2,1% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% Inflator 1,02 1,01 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 El-pris, salg kr./mwh Naturgaspris, brændselskøb Tommerup kedel kr./mwh -437,46-437,46-437,46-437,46-437,46-437,46-437,46-437,46-437,46-437,46-437,46-437,46-437,46-437,46-437,46-437,46-437,46-437,46-437,46-437,46 Tommerup St. kedel kr./mwh -330,05-330,05-330,05-330,05-330,05-330,05-330,05-330,05-330,05-330,05-330,05-330,05-330,05-330,05-330,05-330,05-330,05-330,05-330,05-330,05 Tommerup St. motor, el kr./mwh -266,70-266,70-266,70-266,70-266,70-266,70-266,70-266,70-266,70-266,70-266,70-266,70-266,70-266,70-266,70-266,70-266,70-266,70-266,70-266,70 Tommerup St. motor, varme kr./mwh -333,69-333,69-333,69-333,69-333,69-333,69-333,69-333,69-333,69-333,69-333,69-333,69-333,69-333,69-333,69-333,69-333,69-333,69-333,69-333,69 Statsafgifter motor drift kr./mwh -250,68-250,68-250,68-250,68-250,68-250,68-250,68-250,68-250,68-250,68-250,68-250,68-250,68-250,68-250,68-250,68-250,68-250,68-250,68-250,68 Statsafgifter kedel drift kr./mwh -235,21-235,21-235,21-235,21-235,21-235,21-235,21-235,21-235,21-235,21-235,21-235,21-235,21-235,21-235,21-235,21-235,21-235,21-235,21-235,21 Træflis, brændselspris kr./mwh -184,50-184,50-184,50-184,50-184,50-184,50-184,50-184,50-184,50-184,50-184,50-184,50-184,50-184,50-184,50-184,50-184,50-184,50-184,50-184,50 Statsafgifter kr./mwh -8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64 Drift og vedligehold, eksisterende prod. anlæg N-gas motor kr./mwh el -65,0-65,0-65,0-65,0-65,0-65,0-65,0-65,0-65,0-65,0-65,0-65,0-65,0-65,0-65,0-65,0-65,0-65,0-65,0-65,0 Træfliskedel kr./mwh -35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0 N-gas kedel, Tommerup kr./mwh -15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0 N-gas kedel, Stationsby kr./mwh -15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0 COWI 1/4

27 \\projects.cowiportal.com\ps\a055267\documents\3 Projekt dokumenter\projektforslag for solvarme i Tommerup\[Økonomiske beregninger projektforslag for solvarmeanlæg December 2014_opdat. forudsætn-jsb1.xlsm] Tommerup Fjernvarme I/S Projektforslag for et nyt solvarmeanlæg December 2014 Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Revision 12. januar 2015 Reference - nuværende forsyning Beregningsperiode SUM År Investering Eksisterende anlæg 1000 kr. 0 Nyt anlæg i alt 1000 kr. 0 I alt 1000 kr. 0 Finansiering Profil Annuitet Kassekredit, rente Kurs 100 Underskud 4,00% Rente 3,0% Overskud 0,00% Løbetid 25 Virksomhedsøkonomi produktion i alt - Opgørelse, kr. (fast prisniveau) El-salg Afregning 1000 kr Naturgas Tommerup kedel 1000 kr Tommerup St. kedel 1000 kr Tommerup St. motor, el 1000 kr Tommerup St. motor, varme 1000 kr Afgift motorer 1000 kr Afgift kedel 1000 kr Træflis 1000 kr Drift og vedligehold, eksisterende prod. anlæg N-gas motorer 1000 kr Træfliskedel 1000 kr N-gas kedel, Tommerup 1000 kr N-gas kedel, Stationsby 1000 kr I alt, driftsomkostninger 1000 kr Ydelse på lån (deflateret) Årets likviditetsvirkning Produktionsudgift kr./mwh varmeprod Akkumuleret likviditetsvirkning Kassekredit, rente Årets likviditetsvirkning Fra tidligere år (deflateret) Akkumuleret likviditetsvirkning -ultimo COWI 2/4

28 \\projects.cowiportal.com\ps\a055267\documents\3 Projekt dokumenter\projektforslag for solvarme i Tommerup\[Økonomiske beregninger projektforslag for solvarmeanlæg December 2014_opdat. forudsætn-jsb1.xlsm] Tommerup Fjernvarme I/S Projektforslag for et nyt solvarmeanlæg December 2014 Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Revision 12. januar 2015 Reference - nuværende forsyning Beregningsperiode SUM År Energi og miljø Brændselsforbrug N-gas, k/v GJ Træflis GJ N-gas, kedler GJ I alt GJ Emission, k/v n-gas CO 2 57,03 kg/gj ton Ækv. 12,20 kg/gj ton SO 2 0,00 kg/gj ton NO x 0,14 kg/gj ton PM 2,5 0,00 kg/gj ton Emission, træfliskedel CO 2 0,00 kg/gj ton Ækv. 1,47 kg/gj ton SO 2 0,01 kg/gj ton NO x 0,09 kg/gj ton PM 2,5 0,01 kg/gj ton Emission, n-gaskedel CO 2 57,03 kg/gj ton Ækv. 0,32 kg/gj ton SO 2 0,00 kg/gj ton NO x 0,04 kg/gj ton PM 2,5 0,00 kg/gj ton Lokale anlæg i alt CO 2 ton Ækv. ton CO 2 og CO 2 ækv. ton SO 2 ton NO x ton PM 2,5 ton Nordpool el, fortrængt af lokal el-produktion CO 2-ækv. CH4+N2O kg/mwh 4,416 4,135 4,521 4,030 4,830 4,555 4,266 3,965 3,664 3,340 3,130 3,130 3,130 3,130 3,130 3,130 3,130 3,130 3,130 3,130 SO 2 kg/mwh 0,274 0,270 0,271 0,204 0,190 0,178 0,179 0,176 0,175 0,172 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 NO x kg/mwh 0,378 0,368 0,372 0,343 0,330 0,305 0,293 0,287 0,263 0,253 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 PM 2,5 kg/mwh 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 CO 2 ækv. ton -5,8-5,5-6,0-5,3-6,4-6,0-5,6-5,2-4,8-4,4-4,1-4,1-4,1-4,1-4,1-4,1-4,1-4,1-4,1-4,1-96 SO 2 ton -0,4-0,4-0,4-0,3-0,3-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-5 NO x ton -0,5-0,5-0,5-0,5-0,4-0,4-0,4-0,4-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-8 PM 2,5 ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Emision, varmeproduktion, netto CO 2 ton CO 2 ækv. ton SO 2 ton NO x ton PM 2,5 ton COWI 3/4

29 \\projects.cowiportal.com\ps\a055267\documents\3 Projekt dokumenter\projektforslag for solvarme i Tommerup\[Økonomiske beregninger projektforslag for solvarmeanlæg December 2014_opdat. forudsætn-jsb1.xlsm] Tommerup Fjernvarme I/S Projektforslag for et nyt solvarmeanlæg December 2014 Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Revision 12. januar 2015 Reference - nuværende forsyning Beregningsperiode SUM År Samfundsøkonomi - Enhedspriser -48,63-48,91-49,19-49,47-49,75-50,03-50,30-50,56-50,82-51,08-51,36-51,84-52,32-52,79-53,27-53,74-54,19-54,64-55,09-55,54 Pris, 2014 prisniveau Naturgas kr./gj -72,00-71,75-71,40-71,81-72,68-73,34-73,48-73,67-73,79-73,89-73,96-74,44-74,86-75,22-75,54-75,84-76,44-76,99-77,48-77,92 Træflis kr./gj -48,63-48,91-49,19-49,47-49,75-50,03-50,30-50,56-50,82-51,08-51,36-51,84-52,32-52,79-53,27-53,74-54,19-54,64-55,09-55,54 El-salg Spotpris/El-produktionsomk.kr./MWh 266,09 271,86 321,82 333,95 328,29 331,20 355,39 379,58 403,77 427,96 452,15 476,34 500,53 524,72 548,91 573,10 573,10 573,10 573,10 573,10 Skadesvirkning, CO 2+ækv. (Middelskøn) kr./ton -64,62-70,96-76,84-82,36-87,46-92,31-98,78-104,13-109,20-114,07-118,70-135,90-154,85-186,97-218,30-248,87-274,85-299,71-323,44-346,12 SO 2 kr./kg -26,80-26,80-26,80-26,80-26,80-26,80-26,80-26,80-26,80-26,80-26,80-26,80-26,80-26,80-26,80-26,80-26,80-26,80-26,80-26,80 NO x kr./kg -34,02-34,02-34,02-34,02-34,02-34,02-34,02-34,02-34,02-34,02-34,02-34,02-34,02-34,02-34,02-34,02-34,02-34,02-34,02-34,02 PM 2,5 kr./kg -37,11-37,11-37,11-37,11-37,11-37,11-37,11-37,11-37,11-37,11-37,11-37,11-37,11-37,11-37,11-37,11-37,11-37,11-37,11-37,11 - omregning til 2014 prisniveau faktor 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Statsafgifter på brændsel opgjort under virksomhedsøkonomi Drift og vedligehold er opgjort under virksomhedsøkonomi Nuværdi For perioden Ved kalkulationsrente 4 % p.a. Samfundsøkonomi - opgørelse i faktorpriser, kr. Naturgaskøb 1000 kr Træfliskøb 1000 kr El-salg 1000 kr Drift og vedligehold 1000 kr Drift i alt 1000 kr Investering 1000 kr Scrapværdi 1000 kr Faktorpriser, i alt 1000 kr Samfundsøkonomi - opgørelse i beregningspriser, kr. Brændsel, d&v, invest 117% Forvridningstab, statsafgift 20% Skadesvirkning, CO 2+ækv SO NO x PM 2, Samfundsøkonomi, i alt CO₂ Lavt skøn kr./ton kr Højt skøn kr./ton kr COWI 4/4

30 Bilag 3 Projektet - beregningsudskrift

31 \\projects.cowiportal.com\ps\a055267\documents\3 Projekt dokumenter\projektforslag for solvarme i Tommerup\[Økonomiske beregninger projektforslag for solvarmeanlæg December 2014_opdat. forudsætn-jsb1.xlsm] Tommerup Fjernvarme I/S Projektforslag for et nyt solvarmeanlæg December 2014 Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Revision 12. januar 2015 Projekt - etablering af et nyt solvarmeanlæg Beregningsperiode SUM År Energibalance Varmeproduktion, an net MWh Solvarmeanlæg MWh varme-dækning: 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% N-gas motoranlæg El-produktion Spids MWh Ialt 36% MWh Varme 54% MWh varme-dækning: 5,5% 5,5% 5,5% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% Naturgasforbrug El-tarif MWh E / 0,67 Varmetarif MWh I alt MWh Træfliskedel Varme 103% MWh Brændselsforbrug MWh varme-dækning: 60,6% 60,6% 60,5% 60,4% 60,4% 60,3% 60,3% 60,2% 60,2% 60,1% 60,1% 60,1% 60,1% 60,1% 60,1% 60,1% 60,1% 60,1% 60,1% 60,1% 60,2% Restprodukt 1 kg/gj/indf. ton N-gas kedel, Tommerup Varme 91,0% MWh Naturgasforbrug Varmetarif MWh varme-dækning: 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,9% 1,0% 1,1% 1,2% 1,3% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1% N-gas kedel, Tommerup Stationsby Varme 101% MWh Brændselsforbrug MWh varme-dækning: 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% Samlet brændselsforbrug Naturgas El-tarif MWh Varmetarif MWh I alt, n-gas MWh Træflis MWh I alt, brændsel MWh Samlet el-produktion (N-gas) Spot MWh Virksomhedsøkonomi - Priser m.v. (fast prisniveau) Prisudvikling Pct./år 1,6% 1,4% 1,8% 1,9% 2,2% 2,1% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% Inflator 1,02 1,01 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 El-pris, salg kr./mwh Naturgaspris Tommerup kedel kr./mwh -437,46-437,46-437,46-437,46-437,46-437,46-437,46-437,46-437,46-437,46-437,46-437,46-437,46-437,46-437,46-437,46-437,46-437,46-437,46-437,46 Tommerup St. kedel kr./mwh -330,05-330,05-330,05-330,05-330,05-330,05-330,05-330,05-330,05-330,05-330,05-330,05-330,05-330,05-330,05-330,05-330,05-330,05-330,05-330,05 Tommerup St. motor, el kr./mwh -266,70-266,70-266,70-266,70-266,70-266,70-266,70-266,70-266,70-266,70-266,70-266,70-266,70-266,70-266,70-266,70-266,70-266,70-266,70-266,70 Tommerup St. motor, varme kr./mwh -333,69-333,69-333,69-333,69-333,69-333,69-333,69-333,69-333,69-333,69-333,69-333,69-333,69-333,69-333,69-333,69-333,69-333,69-333,69-333,69 Statsafgifter motor drift kr./mwh -250,68-250,68-250,68-250,68-250,68-250,68-250,68-250,68-250,68-250,68-250,68-250,68-250,68-250,68-250,68-250,68-250,68-250,68-250,68-250,68 Statsafgifter kedel drift kr./mwh -235,21-235,21-235,21-235,21-235,21-235,21-235,21-235,21-235,21-235,21-235,21-235,21-235,21-235,21-235,21-235,21-235,21-235,21-235,21-235,21 Træflis kr./mwh -184,50-184,50-184,50-184,50-184,50-184,50-184,50-184,50-184,50-184,50-184,50-184,50-184,50-184,50-184,50-184,50-184,50-184,50-184,50-184,50 Statsafgifter kr./mwh -8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64 Drift og vedligehold, eksisterende prod. anlæg N-gas motor kr./mwh el -65,0-65,0-65,0-65,0-65,0-65,0-65,0-65,0-65,0-65,0-65,0-65,0-65,0-65,0-65,0-65,0-65,0-65,0-65,0-65,0 Træfliskedel kr./mwh -35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0 N-gas kedel, Tommerup kr./mwh -15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0 N-gas kedel, Stationsby kr./mwh -15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0 Solvarmeanlæg kr./mwh -5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0 COWI 1/4

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Etablering af et nyt solvarmeanlæg

Etablering af et nyt solvarmeanlæg MAJ 2015 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.A. Etablering af et nyt solvarmeanlæg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436)

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) MAJ 2015 VIBORG FJERNVARME Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Realskolevej 18 8850 Bjerringbro Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Viborg Kommune har den 13. december 2011 modtaget et projektforslag

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47 NOVEMBER 2015 SEAS-NVE A/S Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47 Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn APRIL 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr.

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd MARTS 2014 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Poul Erik Asmussen COWI A/S

Poul Erik Asmussen COWI A/S From: Poul Erik Asmussen Sent: 25 Sep 2015 13:17:05 +0200 To: Henrik Oxenvad Cc: Preben Pedersen (td@oksvarme.dk) Subject: Projektforslag for Oksbøllejren Attachments: Følgebrev Oksbøl.pdf, Projektforslag

Læs mere

KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ

KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ FEBRUAR 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.M.B.A. KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S JUNI 2013 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Juni 2005 Rev: August 2005 Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Juni 2005 Rev: August 2005 Dokument nr P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest NOVEMBER 2014 HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel.

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe hos Rye Kraftvarmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NYT UDSTYKNINGS- OMRÅDE I DAGNÆS- BÆKKELUND

FJERNVARMEFORSYNING AF NYT UDSTYKNINGS- OMRÅDE I DAGNÆS- BÆKKELUND MARTS 2014 DAGNÆS-BÆKKELUND VARMEVÆRK A.M.B.A. FJERNVARMEFORSYNING AF NYT UDSTYKNINGS- OMRÅDE I DAGNÆS- BÆKKELUND PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral November 2009 Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral November 2009 Dokument nr. P-64210 Revision nr. 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej

Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej September 2009 Projektforslag for fliskedel 2 på Central H. P. Christensens Vej September 2009 Projektforslag efter varmeforsyningsloven

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682

Læs mere

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Dokument nr. P-74508-A-3 Revision nr. 1 Udgivelsesdato

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning GENERELLE FORUDSÆTNINGER Kalkulationsrente 4,0% Varierende beregningshorisont Tid Fordel Basisår (år 0 i beregningerne) 2017 11 31,1 mio Intern forrentning ####### Prisniveau for beregningerne 2017 15

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Udarbejdet for Bælum Varmeværk af Plan & Projekt A/S Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

FLISFYRET FJERNVARME- KEDEL TIL ERSTATNING FOR AFFALDSVARME

FLISFYRET FJERNVARME- KEDEL TIL ERSTATNING FOR AFFALDSVARME DECEMBER 2016 HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. FLISFYRET FJERNVARME- KEDEL TIL ERSTATNING FOR AFFALDSVARME PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger m.m. i Hadsund Syd

Fjernvarmeforsyning af boliger m.m. i Hadsund Syd SEPTEMBER 2012 HADSUND BY'S FJERNVARME A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boliger m.m. i Hadsund Syd Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C

Læs mere

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. Sagsnr.: 16/23463 Dok.nr.: 75775/17 Afdeling for Plan og By Sagsbehandler Karsten Kolle 55 36 24 14 kako@vordingborg.dk 23-05-2017 Høring - Projektforslag for solfangere - Lendemarke Fjernvarme - Høringsfrist

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af parcelhusområde ved Anlægsvej i Suldrup

Fjernvarmeforsyning af parcelhusområde ved Anlægsvej i Suldrup NOVEMBER 2017 AARS FJERNVARMEFORSYNING a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af parcelhusområde ved Anlægsvej i Suldrup Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato 2012-12-18 Udarbejdet af RASN Kontrolleret

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Projektforslag Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Etablering af 2872m 2 solvarmeanlæg 1 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF SOLFANGERANLÆG PÅ EKSISTERENDE VARMEANLÆG HOS KØLKÆR VARMECENTRAL Indholdsfortegnelse:

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL

Læs mere

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ Til Fjernvarme Fyn A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni 2014 FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ PROJEKTFORSLAG UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Hovedgaden 86 i Løgstrup Løgstrup Varmeværk har fremsendt et projektforslag

Læs mere

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME Til Kværndrup fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 7. Januar 24 7.M 2 SOLVARME 7.M2 SOLVARME Revision F Dato 7--24 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Christian

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Projektforslag for etablering af nyt solvarmeanlæg ved Stoholm Fjernvarme a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af nyt solvarmeanlæg ved Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag for etablering af nyt solvarmeanlæg ved Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 721 Flyvestation Karup Projektforslag vedrørende ny varmeforsyning til Gedhusområdet Sag: 14.08.164 Dato: 11.03.2015 Udført: GBJ Godkendt: PB Forsvarsministeriets

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet til Egsmarklund

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet til Egsmarklund Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet til Egsmarklund Maj 2011 Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet til Egsmarklund

Læs mere

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard)

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) MEMO TITEL Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk DATO 16. januar 2013 TIL Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) KOPI FRA PROJEKTNR Kurt Madsen A035445 1 Indledning

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 14. februar 2011 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget

Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget Projektforslagene fra januar 2013 med de ændrede tekniske, samfundsøkonomiske og selskabsøkonomiske forudsætninger, som fremgår af notater. I projektgodkendelsen

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF TRAPPEVEJEN OG PRIORSLØKKEVEJ OMRÅDET

FJERNVARMEFORSYNING AF TRAPPEVEJEN OG PRIORSLØKKEVEJ OMRÅDET NOVEMBER 2014 HORSENS VARMEVÆRK A.M.B.A FJERNVARMEFORSYNING AF TRAPPEVEJEN OG PRIORSLØKKEVEJ OMRÅDET PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

OPTIMERING AF SAMDRIFT MELLEM HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK OG HORNBÆK FJERNVARME

OPTIMERING AF SAMDRIFT MELLEM HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK OG HORNBÆK FJERNVARME JUNI 2015, REVISION NOVEMBER 2015 HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S OPTIMERING AF SAMDRIFT MELLEM HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK OG HORNBÆK FJERNVARME PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens

Læs mere