hvad den prøver at undgå...,~

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hvad den prøver at undgå...,~"

Transkript

1 8 Paradoks' Fredag 30. oktober 2009 Dagbladet Information Isektic &,% 'I' ~... æu.a Skolen skaber, hvad den prøver at undgå...,~. Intervi~w.lntegrationen slår fejl, når man iskolen vil tvinge børn ind ien præfabrikeret forestilling om danskhed skab! af middelklassens normer. Imødet med danskheden som noget indforstået og kulturelt betinget, bliver det klart for de tosprogede børn, at de ikke er danske og ikke kan blive det, mener den bogaktuelle antropolog Laura Gilliam., '.0 " 0 o,... o.'. 0.0 o., af Andreas Relster»Muslimske børnkan ikke være danske.«det svar fik Laura GilIiam, da hun i arbejdet med sinbogde.umulige bømogdetordentlige men neske spurgte tosprogedebørnpåsøndersko len i København, om de følte sig danske. Her observerede hun i syv måneder elever og læ rere for at blive klogere på. hvilke se1vforstå eiser minoritetsbørn far i skolen. Konklusio nen er, at de ikke ser sig som en del affælles skabet. men som i opposition. Hun nævner et eksempel fra et frikvarter i 6. klasse, hvor Enrico og Hamid spiller Twister mod Casper og Rasmus. Merdzan kom mer ind:»jah, det er araberne mod dansker nel,«udbryderhan. Gilliamspøger,hvemhan holder med.»perkerne selvfølgelig, de skal vinde overdanskerne,de sorte skal vinde,«si ger han og jubler, da Casper vælter. Hvorfor det er blevet sådan, hænger ifølge Gilliam sammen med de dannelsesidealer, lærerne har. Lærerne ser i stor stil deres ar bejde som at civilisere og k-ultivere børnene ud fra danske middelklasseværdier. En ind. _ g~ng-t{i-iær..,riebbet-som-langtfra-en1.y,1!,-.1f hvor tipt titilio-ptp. ; l,i"tf'lrip.n "'1r."_h-j-p h,,... ;~.._..;>.. ",,~, _. ~. _. _.~_ - - -,,-- ~-.'"'~'- --'_ ==---

2 nolaer mea. )H~erKerneSelV!ølgellg, de skal vinde over danskerne, de sorteskalvinde,«siger han ogjubler, da Casper vælter. Hvorfordet er blevet sådan, hænger ifølge Gilliam sammen med de danne1sesidealer, lærerne har. Lærerne ser i stor stil deres arbejde som at civilisere og kultivere børnene ud fra danske middelklasseværdier. En indgang tillær~rjobbetsom langt fra er ny;. men hvor det tidligere i historien skabte barrierer for arbejderklassebørn, skaber det nu barrierer for andre kategorier afbørn. ~)Hvordet her før blev set som en social konflikt, ses det nu som en kulturel konflikt. Det er sådan set samme ballade, den har bare fået etnyt navn,«siger Laura Gilliam. Det ændrer dog ikke på effekten over for de elever, der ikke kan matche idealerne. De reagerer negativt overfor skolen, fordi de hele tiden får fortalt, at de er forkerte. Hører de det længe nok, sker der ifølge Gilliam det, at børnene vender normen på hovedet og be~ gynderat dyrke det, skolen ikke vil have.»de tendenser, skolenprøver at bekæmpe, er den nheldigvis med ti! både at understøtte og forstærke. Det særlige lige nu er så, at det primært sker med etniske minoritetsclrenge j der skaber en selvforståelse om det at være indvandrer og muslim og at være mod danskerne,«siger Laura GiIliam. Det erifølge GiJliam ikkeen særlig arabisk eller musljposk kultur, der her gør siggældende, selvonlhogle politikereerforelskede i det argument-man ser således samme form for modkultur over for skolen blandt ikke-muslimske drengegrupperi andre samfund. Det handler ifølge Gi!liam ikke om knltur, men om denposition, drengene har i samfundet generelt og i skolesystemet mere specifikt. DeterifølgeGilliam marginaliseringsadfærd og ikke kultureladfærd, dererpåspi!. En pointe der bliver understreget af, at man ikke har set samme adfærd hos de første flygtninge og indvandrere, der giki de danske skoler.»oppositionen er skabt over tid i en ond cirkel mellem børn og lærere og er nu blevet en kulturel form. som bestemmer, hvordan man skal væresom 'indvandrerdreng', «siger Laura Gilliam. Lang vej hjem Når først modkulturenerskabt, erden meget svær at ændre, for de unge drenge bliver skubbet ud af gruppen, hvis de tilpasser sig skolens krav, ogfordi de skaber deres selvforståelse ud fra omverdenens forståelse afdem. Klasse. Det handler ikke om kultur, men om position i samfundet som man tidligere såde.t arbejderbørn, siger laura Gilliam. Foto: Kristine- Kiilerkh rere ord eller freminedord-. Man må for alt i verden ikke blive en såkaldt 'pr.emieperker'..»inden for marginaliserede drengegtupper modarbejder man derfor ofte hinandens sociale mobilitet, fordi fæ~esskabet er bygget op -Omkrmg at være ikke-dansk, ikke-integreret, ikke-skoleinteresseret. Så dem, der faktisk ønsker en uddannelse, skal gå en svær balancegang mellem at klare sig godt, samtidig med at være en del afetfællesskab,hvbr det ikke eraccepteret,«siger hun. Alle de.ne~anismerer selv- Det er ikke den danske nationalitet der definerer d d I.' k et or ento.ge mennes e, der kan ogas være andre bud. Det er derfor direkte kontraproduktivt når. ' politikere ønsker at. fastholde, at, vilever ien monokultur.. ~.,,_ Latlra <J:~~harn»De betegnersig selv som perkere og ~pejler sig i det portræt, de får via skole og medier og vender det til en styrke. Når f.eks. en lo-årig ser krig og terror begået af muslimer i ~ så koblet' han det med egq.~drengestreger.sådan er vi, sådan er jeg, l~r logikken,«siger Laura Gilliam. Det smitter også af på~proget; man taler bevidst'perkerdansk' sadl_en måde atvise 50 lidaritetoverforfællesskahet.deterikkekun et spørgsmål om, at man har svært ved at tale dansk, men derbliver setned på, hvad børnene betegner som 'integrerede ord' -lidt svæsagt en udfordring for lærerne, fordi deres job, hvor idealistisk og velmenende de ender, jo er at bedømme eleverne ud fra en klart de [meret læreplan. Problemet ligger også i tilgangen til eleverne. Lærerne har ifølge Gilliam en tendens til at glemme vigtigheden af den helt banale medmenneskelige anerkendelse i arbejdet.»drengenes grundindstillirig er, at 'danskerne' ikke kan lide' dem, og det har en enorm positiv effekt, når den forestilling blive brudt, hvilket nogle gange sker ved noget som banalt, at en lærer f.eks. kalder derri for nogle 'søde drenge'. De lærere, der i stedet for at skabe ~e1vopfyldende profetier om negativ adfærd, viserti!tro og har positive forventninger, kan når1gtiglangt,«siger Gi! liam. Man skaber ganske enkelt andre børn, når man mød~r demmed anerkendelse ogtiltro, end med skepsis og mistillid.»dethandlerom,atviikke skal fortælle eleverne implicit,at den danske nationalitet er det, der definerer det 'ordentlige,menneske', men at der også kan være andre bud, der indehol,.ler værdi og brugbar viden. Det er derfor direkte kontraproduktivt, nårpolitikere ønskeratfastholde, at vi lever i en monokultur,«siger Laura Gil1~-, am. Det er især drengene, der bliver klemt og tager 'perkeridentiteten'påsig, menspigerne klarer sig langt bedre. Pigernes succes i forhold ti!drengenehængerfor Gilliamsammen med tre ting. For det første er deres normer som piger mere i harmoni med, det skole~ forlanger, og for det andet er deres strategiofte atbehandle skolen ogdet sociale som to afskilte rum.»pigerne forstår atskiftekoder. De h3! en i klassen, men sammen med gruppen kan de slå over og tale perkerdansk, selvom de godt kan tale standarddansk. Hos drengene er der ikke den accept af, at man godt må gøre sig umage i skolen,«siger Laura Gilliam. Samtidig bliver pigerne ifølge Gilliam mødt anderledes' aflærerne, der ofte møder dem med en oplevelse af, at de erundertrykte og har brug for hjælp. Laura Gilliam: De umulige børn og det ordentlige menneske. 479 s., 398 kr. Århus Universitetsforlag.

3 j In;.;" ~Lc'.IC veu Ul;: K!~LeL1,VI( lldve ell ~d.udilurunlllg. LU;-UU:~JljJ ~>cilll \.i1\.viivlj.,,, 3. december borgmestre: Giv folkeskolen mere AF 34 BORGMESTRE Folkeskolen trives ikke i en byge af test og snævre rammer. Christiansborgpolitikeme skal sætte de overordnede mål, men ikke blande sig i den lokale skole. Regeringen har for ensidigt [3.gligt folms - folkeft<olen har brug for 1ilere kreativitet. (roniken er signeretaf 34 borgmestre og (ommunernes Landsforening - se efter Krolikens slutning. HVEM SIGER, at 3. klasse-elever ikke erde allermest opfindsomme, når det handler om at udvildeskøreideer til enforhindringsbane, der skalloklæ flere børnefamilier i skoven? Hvem siger, at 8. klasse-eleverikke lige præcis er dem, der har fantasi til at klæde en fabrikant på, der drømmer om at producere et køkl,en, som også unge gider hænge ud i? Hvem siger, at en litterær karakteristik ikke kan skabes ilegoklodser? At en projektopgave i 9.k1asse ikke kan være et maleri? Eller at et forsøg i kemi ikke kan handle omatgå ind i laboratoriet dagefter dag i en hel uge og bare undre sig? Og måske ende med at udtænke et miljørigtigt retursystem for konservesdåser? Eksemplerne er halet lige ud afdet eksperimenterende værksted, adskillige folkeskoler allerede er i dag. Og som flere folkeskoler dagligt lader sig inspirere af. Vi tror; at fremtidens folkeskole bliver helt anderledes bred, eksperimenterende, kteativog sjov. En skole, der åbner mod samfundet. Samarbejder med samfundet. Og udvilder sig i samldang med samfundet, sådan som folkeskolens formålsparagraf allerede kræver det: at skolen forbereder eleverne til at deltage og tage medansvar i 'samfundet. Men det bliver ikke sådan, hvis der er et ensidigt fokus på det faglige. For samfundet er ikke en statisk størrelse. Den virkelighed, de unge på et tidspunkt møder, kræver ildæ bare faglige færdigheder, men omstillingsparathed og 'V; skal lære, så længe vi lever'. Hvis fremtidens arbejdsmarked vil gå fra projekt til projekt, bliver vi nødt til hele tiden og med åbent sind at lade os udfordre i samarbejde med nye mennesker. Vi skal lære at være udadvendte, charmerende, energiske og selvsikre, når vi præsenterernye ideer og synsvinkler. Siden år2001 hardendanske regering øget andelen af prøver og test for at sikre, at landet ikke sejler agrerud i den globale konkurrence. Men er satsningen på det faglige ikke så cementere~ atvi nu har råd til udvide tænkning~ni retning afen mere favnende og udviklende folkeskole? En folkeskole, der ild,e er for traditionelt faglig, men som udstyrer barnet og den unge med de kompetencer, som ti~ den kræver? Det mener vi. Og vi sætter hermed fremtidens folkeskole til diskussion. I ET FORMALISERETsamarbejde har 34 kommuner og KL igennem tre år under titlen Partnerskab om folkeskolen drøftet', hvordan morgendagens folkeskole lamne se ud. Vi er blevet enige om, at eleverne skal have et godt fagligt udbytte af undervisningen. Men vi er ogs~ enige om at karakterisere nytænkningen i en folkeskole, der ræklcerind i fremtiden, med ordene kreativitet, innovation, problem~ løsning og samarbejdsevne. l en folkeskole, der rækker ind i fremtiden, vil vi udvilde elever, der er stærke i de grundlæggende traditionelle færdigheder, men vi vil også klæde dem på til at tænke innovativt, indgå i sociale relationer og skabe kreative løsninger sammen. Furdi samfundet har brug for begge dele. Ansvaret for at udmønte den lovgivning, der vedrages på Christiansborg, lig. ger i kommunerne. Som skoleejere erdetetkommunalpolitiskansvar Er satsningen at styre folkeskolen. Christians "på det faglige borgpolitikeme ikke så cemenskal sætte de overteret, at vi nu ordnede mål,men har råd til de skal ikke blande at udvide tænk sig i den lokale sko-. ningen i retning le. Vi vil videre end detfagfokus, regeaf en mere ringen de Senere favnende og år har haft på den udviklende danske folkeskole. folkeskole? Vi 'herude' vil have mere luft Luft til at sætte børnene i spil med henblik på en fremtid, derkræver lige så megetafden enkeltes personlighed som afpersonens fagkundskaber. Vi er klar over, at vi har ansvaret for, at eleverne rent bogligt kan, hvad de på papiret skal kunne efter hvert ldassetrin. Derfor er relevante test på sin plads. Men det er vores erkendelse, ke trives i enbyge aftesl mer. Vi synes, folkeskolen ~ tere. Vi har lyst til atinv, len i samfundet. Vi har l bejde med erhvervslive dagligt efterlyser en m, teret og fleksibel folkes på at udvikle undeivisr nemføre projekrer, der nytænkende, det sprud det vilde ogdet følsom det, der ligger ud over< faglige. Kunne vi i samme m' den ekslduderende fod for en inlduderende sk mere være vundet. Spe er himmelråbende dy' børn. Formange affoll træld<es ud afderes no tet tyder på, at de blive afdet. Vi er bange for, at de tværtilf1od. Vi må og si dervisningsfonner, 501 udbytte al så de kan b. deres klassekammeral del affællesskabet, de. det, og de skal øve indl tror, at den kreative og folkeskole ikke minds børn bredere. Måske e at få ideer end ~jj at st,

4 mber 2009 stre:giv foll<esl<olen mere luft.1t3. klasse-elever ikke er de_ kræver ild<e bare faglige færdigheder, Jen folkeskole, der ræld<er ind i fremti det ervores erkendelse, at folkeskolen ik elev bedre til at udtryld<e sig i fotografier indsomme, når det handler men omstillingsparathed og Vi skal lære, den, vil vi udvikle elever, der erstærke i ke trives i en byge aftest ogsnævre ram- eller til at bygge en model end tilatregne skøre ideer til en forhin så længe vi lever',hvis fremtidens ar de grundlæggende traditionelle færdig mer. ' opgaven ud på papir?vi breder viften af erskal lokke flere børnefa bejdsmarked vil gå fra projekt til projekt, heder, men vi vil også klæde dem på til at Vi synes, folkeskolen skal eksperimen mulige succeser ud, kombinerer med dif :n? bliver vi nødt til hele tiden og med åbent tænke innovativt, indgå isociale relatio tere.vi har lyst til at involvere folkesko ferentieret undervisning og insisterer på,, at 8. klasse-elever ikke lige sind at lade os udfordre i samarbejde nerog skabe kreative løsninger sammen. len i samfundet. Vi har lyst til at samar atfremskridt uanset fagligt udgangs, der har fantasi til at klæde med nye mennesker. VI skal lære at være Fordi samfundet har brugfor begge dele. bejde med erhvervslivetogforskerne, der punkter lige megetværd. å, der drømmer om at pro udadvendte, charmerende, energiske og Ansvaret for at udmønte den lovgiv dagligt efterlyser en mere fremtidsorien Den danske folkeskole skal være tryg at ken, som også unge gider selvsikre, nårvi præsenterer nye ideer og ning, der vedtages påchristiansborg,lig teretogfleksibel folkeskole. Vi har mod gå i, men måske er det ikke nødvendigt, synsvinkler. ger i kommuner påat udvikle undervisningen oggen, atvi, der gik i folkeskolen for 40 eller ba,aten litterær karakteristik Siden år 2001 har den danske regering " ne. Som skoleejere nemføre projekter, der appellerertil det re 10 år siden, i den grad oplevergensyes i legoklodser? At en pro øgetandelen afprøver ogtest for atsikre, er det et kommu nytænkende, det sprudlende, det nyttige, nets glæde på gangene. Det er kommu. klasse ikke kan være et at landet ikke sejler agterud i den globale nalpolidskansvar detvilde ogdet følsomme. Og alt det an nernes ansvar, at der både sker en fysisk t et forsøg i kemi ild,e kan konkurrence. Men er satsningen på det Er satsningen at styre folkesko det, derliggerud over det stringentfag ogmental forandringaffolkeskolen. At gå ind i laboratoriet dag ef faglige ikke så cementeret, at vi nu har på det faglige len. Christians faglige. der gennemføres nye, modige priorite l uge og bare undre sig? Og råd til udvide tænlmingen i retning afen borgpolitikerne Kunne vi i samme mundfuld ændre ringer i takt med tiden. Det ansvar tager ikke så cemened at udtænke et miljørig mere favnende og udviklende folkesko skal sætre de over den ekskluderende folkeskole til fordel vi 34 borgmestre på os. Ogvi er sikre på, Em for konservesdåser? le? En folkeskole, der ikke er for traditio teret, at vi nu ordnede mål, men for en inlduderende skole, ville endnu at de Øvrige kommuner bald<er os op. ue erhaletlige udafdet eks nelt faglig, men som udstyrer barnetog harrådtil de skai ikke blande mere være vundet. Specialundervisning ldeværksted, adskillige fol den unge med de kompetencer, som ti at udvide tænk sig i den lokale sko er himmelråbende dyr og hjælperfor få ELEVER, lærere, skoleledere, skolefor ningen iretning -ede er i dag. Og som flere den kræver? Det mener vi. Ogvi sætter le. Vi vil videre end børn. For mange affolkeskolens elever valtninger, forældre og kommunalpoliti 19ligt ladersig inspirere af. hermed fremtidens folkeskole til diskus det fagfokus, rege trækkes ud afderes normale Idasse, og in kere har været involveret i det konkrete af en mere ~tidens folkeskole bliver sion. ringen de senere tet tyder på, at de bliver mere livsduelige samarbejde Partnerskab om folkeskolen, es bred, eksperimenteren~ favnende og år har haft på den afdet. som KL inviteredetil i2007. Det fælles sjov. En skole, der åbner I ET FORMALiSERETsamarbejdehar34 udviklende danske folkeskole. Vi er bange for, at det måske snarere er overordnede mål var, at eleverne under let. Samarbejder med sam kommuner og Kr. igennem tre år under folkeskole? Vi 'herude' vil have tværtimod. Vi må og skal finde nye un vejs gennem de tre år, partnerskabet vavikler sigi samklang med titlen Partnerskab om folkeskolen drøf mere luft. Luft til at dervisningsformer, som disse børn får rede, fik et øget udbytte afundervisrlindan som folkes!<o!ens for tet, hvordan morgendagens folkeskole sætte børnene i spil med henblik på en udbytte af, så de kan blive sammen med gen. Sammen forpligtede vi os til il<l<e baallerede kræver det: at sko kunne se ud Vi er blevet enige om, at ele fremtid, der kræver lige så meget afden deres Idassekammerater. De skal være en re at definere og implementere et -eleverne til at deltage og verne skal have et godt fagligt udbytte af enkeltes personlighed som afpersonens del affællesskabet, de skal drage nytte af bredere folms på undervisningen i de loar i samfundet. undervisningen. Men vi er også enige om fagkuj;ldskaber. det, ogdeskal øve indflydelse på det. Vi kale forvaltninger ogskoler, men også til rer ikke sådan, hvis der er et atkarakterisere nytænkningen i en folke Vi er Idar over, at vi har ansvaret for, at tror, at den kreative og samarbejdende at dokumentere det. Det harvi gjort ved på det faglige. Forsamfun skole, der rækker indi fremtiden, med eleverne rent bogligt kan, hvad de på pa folkeskole il<l<e mindst udfordrer disse hjælp afstatusanalysen. :tatiskstørrelse. Den virke ordene kreativitet, innovation, problem piret skal kunne efter hvert klassetrin. børn bredere. Måske eren elev bedre til Vi gennemførte statusanalysen i 2007 e på et tidspunkt møder, løsning ogsamarbejdsevne. Derfor errelevante test påsin plads. Men at fa ideer end til at stave? Måske er en og igen i Statusanalysen måler ele

5 borgmestre: Giv folkeskolen mere luft vernes faglighed i form afresultater afafgangsprøver i de traditionelle fag ogi projektopgaven. Men statusanalysen undersøger også, hvordan det står til med de fire kompetencer kreativitet, innova~ tion, problemløsning og samarbejde. Eleverne er f.eks. blevet spurgt, i hvilken grad de er enige i disse sætninger: Jeg finder ofte på nye måder at gøre tingene på Jeg er god til atfå mange ideer Sammen med andre jegkan lide at løse problemer,jegikke har mødt før Jeg lærer mest, når jeg arbejder sammen med andre elever. HVOR GODE er eleverne i det hele taget til atkombinere faglig viden med deres kompetencerinden for kreativitet, innovation, problemløsning og samarbejde? Faglighed og de fiæ kompetencer erfkke modsætninger; men tværtimod hinandens absolutte forudsætninger. Derfor vil vi understøtte folkeskolen i atarbejde med metoder og undeivisningsfonner, der udvider og kombineær frem for at indsnævre og adskille. FORATNÅMALET medat øge elevernes udbytte afu ndervisningen har Partnerskab om folkeskolen arbejdet med tre indsatsområder: ledelse, evaluetingskultur og faglighed i at skabe en inkluderendeskole. Men alt tyder på, at vi-for virkelig at rykke iforhold til at nå flere elever ogudruste alle til atlrunne begå sig uden for folkeskolens mure -skal eksperimentere med nye undervisningsformer, inspire. retafverden uden for skolen. Etfjerde indsatsområde må således indlysendeforstår vi nu - være 'ændring af undervis~ ningen'. Den forståelse vil forhåbentlig opmuntrede mange lærere, der føler sig spændt fast, fordi de ikke synes, de kan nå elever på så forskellige faglige niveauer, som vi oplever i dagens folkeskoleidasse. Selvom Emma oglukas ikke længere er hunderædde for atblive hørt, og katederet er bragt på niveau med klassen, er alle elever nemlig endnu ikke i samme gradmed. At nye typer elevericræver nye undervisningsfonner, bør i princippet ikkeundre. Dagens folkeskole huser en gruppe Unge, opmærksomhedsvante individualister, der har medindflydelse derhjemme, men som skolen - ud over at ruste fagligt -også skal stimulere til atfungere i etfællesskab. Ikke alene for 'samfundets SkYld', men også afhensyn til den daglige undervisning. Ai erfaring viser, at børn, der har vennerog erglade for atgå i skole, lærer bedst Det er f.eks. dokumenteret atde læser bedre. Vi tror, at kravet om kampe tencer inden for lcreativitet, innovation, problemløsning og samarbejde vil udfordre for meget klasseundervisning Og for snæver 'stillesiddende' fagtænkning. Vi vil fremme en kultur, hvor kreative le dere og lærere kan bryde igennem med nye, skabende, inlduderende undervis~ ningsformer; der når eleverne på elever nes præmisser. Detvil vi hjælpe dem med. For det er heltnødvendigt for, at alle elever får etgodt udbytte afderes skolegang. Et udbytte, der rækkerind i fremtiden. HELDIGVIS ER UDVIKLINGEN som sagtallerede i gang på mange skoler landet over.ildæ mindst stimuleretafpartnerskabsprojektets fremhævelse afde fire kompetencer. F.eks. modtog en afpartnersl<abets skoler-vildbjergskole i Herning Kommune- i år Undervisningsmi. nisteriets Pionerpris, der tildeles lærere med mod på at gå nye veje i undervisningen. s.ldasse blevinviteret ind i en24 timers camp på skolen. Hvad eleverne ikke vidste, var, at de nu skulle smides ud på dybtvand med denbagtanke atdemonstrere for dem, at alle mennesker kan udvikle gode ideer. Også de elever, dertror, at ideer er noget, andre er født med. Ideudvikling er bare en muskel, derskal trænes, lyder påstanden i Vildbjerg. Fire virksomheder fra området- en glarmester, en metalvirksomhed, Handelsbanken ogkvik Køkkener-satte eleverne gruppevis i gang med at brainstor me på konktete opgaver. Hvordan kan et køkken, som unge har lyst til at opholde sigi, se ud? Hvad skal enbank, som unge har lyst til at samarbejde med, kunne? Hvorfor ikke bruge etactivboard med adgangtil net ogskype som spisebord, spurgte de unge, som kender bordet fra skolen. Og hvorfor ikke skabe et køleskab afenergirigtigtglas- herhari en model, foreslog en anden gruppe glannesteren. Virksomhederne blev eftereget udsagn særdeles inspirerede. Og børnene stolte afat blive set som en ressource af tbe real world. FeldborgSkole, ligeledes i Herning Kommune, harkastetsigud i et ~t' samarbejde med Skov- ognaturstyreisen Midtjylland, der efterlyste børnenes ideer til, hvordan man kan etablere en udfordringsbane. En bane, som3. klasse børnene skulle bygge i model, oghvis mål eratfriste endnu flere børnefamilier tiiatgå i skoven. Vinderprojektet modellerede en labyrint anlagt omkring en høj ldit i landskabet medvilde forhindringer, der sætter la pulsen op. Vi 'herude' vil Det er sådan, have mere luft. kreative lærere ar bejder. F.eks. skal Luft til at sætte projektopgaven i børnene ispil 9. klasse ikke kun med henblik på løses Skriftligt. en fremtid, der Gentofte Skole har kræver lige så brudt gamle tradi tioner, og lærerne meget af den har modtaget både enkeltes per noveller, malerier sonlighed som og videoindslag af personens som løsning på nyfagkundskaber. lige projektopgaver. Under selwalgte temaersom 'Anderledeshed' og 'Menneskelighed' skabte elever f.eks. et maleri afbørnesoldater.mens en anden skæven novelle om forskellenpå mennesker i den jyske landsby Hundelevog påistedgade i København. En tredje gruppe arbejdede medgensplejsning ogspillede deres interview med forskere frem for at refeære dem på skrift. Et voksende antal opgaverpå Gentofte Skole bliveri dag løstalternativt, og både elever,lærere og forældre på skolen er enige om, at elevernes motivation og gennemslagsktaft i både' gatorisk fremførelse er sti ligt. Men hvad med fagligh. ativiteten fra fagligheden imod, hævder lærerne. DI tværtimod eleverne til at når de skal omsætte fagli get brugbart. En fkke ube gevinst er, at humøret au atstige,nårundervisninl ter. )}Jeg synes, jeg lærer n ved bare at sidde stille ik udbryder en dreng begej fra Vildbjegcamp 09 (Yot Nye initiativer riu-reg Partnerskab om folkeske tet'l folkeskolen lykkes a kommunerne i etsamar skoleledere, læreæ ogsk insisterer på at analysen dervisningen. En unden ekskluderer, meri bygge styrlcesider og fremmer Måleter en skole, hvor a ret lærer på etutal afmå Ikommunerne er vih handle. Vi vil gerne sam folkeskole, der rækker il BorgmesterOve E. Dalsgc Kommune, borgmester Iv. Brønderslev Kommune, b KjærgaardJensen, Egeda mesteranders G. Christei Kommune, borgmesterr Kommune, borgmester O borgkommune, borgme: Furesø Kommune, borgn Gentofte Kommune, bol)

6 ~r, at børn, der har ven lr at gå i skole, lærer s. dokumenteret, at de ar, at kravet om kampekreativitet, innovation, og samarbejde vil udforsseundelvisning 9g for lende' fagtæ~ng.vi ltur, hvor kreative len bryde igennem med kluderende undervisnåreleverne på elever,t vil vi hjælpe dem It nødvendigt fur, at ai It udbytte afderes skolen.niere luft KR' DAl Fir~a:ri~de'P~.rå~\~ 5:!?r isningsformer, inspire legang. Et udbytte, der rækl<er ind i frem samarbejde med Skov- og NaturstyreIsen en for skolen. Etljerde tiden. I Midtjylland, der efterlyste børnenes ide I må således indlysendere 'ændringafundervisståelse vil forhåbentlig ange lærere, der føler sig i de ikke synes, de kan mkellige faglige niveaur i dagens folkeskoleklas,a og Lukas ikke længere for at blive hørt, og kate 11 niveau med klassen: er ig endnu ikke i samme 'typer elever kræver nye >rmer, bør iprindppet ikkole huser en gruppe unlhedsvante individuali :!indflydelse derhjemme, 1-ud Gver at ruste fagligt liere til at tungere i et fælne for'samfundets skyld', syn til den daglige un er til, hvordan man kan etablere en ud- HELDIGVIS ER UDVIKLINGEN somsagt al fordringsbane. En bane, som3.ldasselerede igangpå mange skolerlandet I børneneskulle bygge i model, oghvis over. Ikke mindst stimuleret afpartner mål eratftiste endnuflere børnetamilier skabsprojektets fremhævelse afde fire til atgå i skoven. Vinderprojektetmodelkompetencer. F.eks. modtogenafpart lerede en labyrintanlagtomkringen høj nerskabets skoler - Vildbjerg Skole i Her klit i landskabet ning Kommune - i år Undervisningsmi- med vilde forhin " nisteriets Pionerpris l der tildeles lærere dringer, der sætter med modpåatgå nye veje i undelvisnin pulsen op. gen. 8. klasse blev inviteret ind i en 24 ti Vi 'herude' vil Det er sådan, mers camp på skolen. Hvad eleverne ikke "have mere luft. kreative lærere arvidste, var, atde nu skulle smides ud på bejder. F.eks. skal i Luft til at sætte dybtvand med den bagtanke at demon projektopgaveni strere for dem, at alle mennesker kan ud børnene ispil 9. klasse ikke kun vikle gode ideer. Også de elever, der tror, med henblik på løses skriftligt at ideer,er noget, andre erfødt med. en fremtid, der Gentofte Skole har Ideudviklingerbare enmuskel, der skal kræver lige så brudtgamle tradi meget af den Fire virksomheder fra området - en glarmester, en metalvirksomhed, Han enkeltes per noveller, malerier delsbanken ogkvik Køkkener - satte ele sonlighed som ogvideoindslag verne gruppevis i gang med at brainstor af personens som løsningpå nyme på konkrete opgaver. Hvordan kan et fagkundskaber lige projektopga, trænes, lyder påstanden i Vildbjerg. tioner, og lærerne har modtaget både køkken, som unge har lyst til at opholde Ver. Under selwalgsig l, se ud? Hvad skal en bank, som unge te temaer som 'Anderledeshed' og'men~ har lyst til at samarbejde med, kunne? neskeligljed' skabte elever f.eks. et maleri Hvorfor ikke bruge etactivboard med ad afbømesoldater. Mens en anden skreven gang til net og Skype som spisebord, novelle om forskellen på mennesker i spurgte de unge, som kender bordet fra den jyske landsby Hundelev og på Istedskolen. Og hvorfor ikke skabe et køleskab gade i København. En tredje gruppe arafenergirigtigtglas - her har Ienmodel, bejdede med gensplejsningog spillede foreslog enanden gruppeglarmesteren. deres interviewmed forskere frem for at Virksomhederne blev efter eget ud- reterere dem på skrift. 'sagn særdeles inspirerede. Og børnene Etvoksende antal opgaver på Gentofte, stolte afat blive set som en ressource af Skole bliver i dag løst alternativt, og både the realworld. Feldborg Skole, ligeledes i, elever, lærere ogforældre påskolen er I Herning Kommune, har kastet sig ud i et l enige om, at elevernes motivation og gennemslagskraft i både proces ogobligatoriskfremførelse er steget betragteligt. Men hvad med fagligheden? Tager kreativiteten fra fagligheden? Nej - tværtimod, hævder lærerne. Det stimulerer tværtimod eleverne til at søge nyviden, når de skal oms(ette fagligljeden til noget brugbart En ikke ubetydelig tillægsgevinst er, at humøret automatisk synes at stige, når undervisningsformerne skifter.»jeg synes, jeg lærer meget mere end ved bare at sidde stille i klassen og Iytte«, udbryder en dreng begejstret i envideo fra Vlidbjegcamp 09 (YouTube) Nye initiativer rkl-regi vil følge op på Partnerskab om folkeskolen, bl.a. projektet 'l folkeskolen lykkes alle børn', hvor kollliilirnemei etsamarbejde mellem skoleledere, lærere og skoleforvaltninger insistererpå atanalysere og udvikle undervisningen. En undeivisning, der ikke ekskluderer, men bygger på alle elevers styrkesider og fremmer deres selwærd. Målet erenskole, hvoralle børnmotiveret lærerpå et utal afmåder. Ikommunerne er vi heltklartil at handle. Vi vil gerne samarbejde om en folkeskole, derrækker ind i fremtiden. Borgmester Ove E. Dalsgaard, Ballel1lp Kommune, borgmestermikael Klitgaard, Brønderslev Kommune, borgmestersvend KjærgaardJensen, EgedalKommune, borgmesteranders G. Christensen, Favrskav Kommune, borgmesterrene Thekær, Faxe Kommune, borgmesterolavaaen, Fredens borgkommune, borgmesterjesper Bach, Furesø Kommune, borgmesterhans Toft. Gentofte Kommune, borgmesterhans Barlach, Greve Kommune, borgmesterkaj Pedersen, Guldborgsund Kommune, borgmesterjørn Juel Nielsen, Hedensted Kommune, borgmester PerTærsbøl, Helsingør Kommune, borgmesterlars Kral1lp, Herning Kommune, borgmesterfinn Olesen, Hjørring Kommune, borgmesterarne Lægaard,Holstebro Kommune, borgmesterjan TI-øjborg, Horsens Kommune, borgmester Michael Ziegler, Høje-Taastrup Kommune, borgmester PerBødkerAndersen, Kolding Knmmune, borgmester Marie Stærke, Køge Kommune, borgmester ErikFiyvholm,LemvigKommune, borgmesterrolfaagaard-svendsen, Lyngby-Taarbæk Kommune, borgmester Hans Christian Maal1lp,Mariagerjjord Kommune, borgmesterhenningjensen, Næstved Kommune, borgmesterjan Boye, Odense Kommune, borgmesterpoul Lindor!'{ieIsen,Roskilde Kommune, borgmester ErikFabrin, R1ldersdal Kommune, borgmesterjens ErikJørgensen,Silkeborg Kommune, borgmester Lis mbler, Slagelse Kommune, borgmester Ivan Hansen, Sorø Kommune, borgmester Martin Menild, Struer Kommune, borgmesterjan Prokopek Hansen, SønderborgKommune,.borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune, borgmester 1. LeifSI<ov, Vej/e Kommune, borgmester Hen ril(holmer, Vordingborg KOmmune. ~ Har du kommentarer til Kroniken - gå ind påpolitiken.dk/kroniker

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole. indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver

Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole. indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver indhold Brug bibliotekarernes kompetencer i skolerne Undersøgelse: Bibliotekschefer om samarbejde 5 Det digitale

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Venskaber og sociale kompetencer

Venskaber og sociale kompetencer Månedsmagasinet Skolen ISSN: 1901-1628 www.skolemagasin.dk Venskaber og sociale kompetencer Januar 2010 Redaktør Tine Østergaard redaktor@skolemagasin.dk Næste udgivelse Februar 2010 4 Fra redaktøren:

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund Interview VEJE TIL RESSOURCEDANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCEDANMARK

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

KARLAS KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog

KARLAS KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog S KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog Skolemateriale S KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens roman Dramatiseret af Gunvor Reynberg med musik af

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET

ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET TEMA: Innovation SKAL VI LEVE AF INNOVATION, ELLER ER DET KEJSERENS NYE KLÆDER? Fremtidens skole Er

Læs mere

Man skal nok lige lære os at kende først

Man skal nok lige lære os at kende først Man skal nok lige lære os at kende først Et inspirationshæfte om børnesamtalen FAMILIEPLEJEN DANMARK Dansk Socialrådgiverforening Forside 3 01/04/04, 10:58:16 2 Indhold 4 Vi har fået øje for børnene I

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER teori- og metodehæfte Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere i 0.-6.

Læs mere

BACHELOROPGAVE Juni 2012

BACHELOROPGAVE Juni 2012 Bacheloropgave BACHELOROPGAVE Juni 2012 Navn: Studienr.: Via-mail: Titel Inklusion af elever med socio-emotionelle vanskeligheder Bacheloropgaven har tilknytning til: Linjefag Faglig vejleder Pæd. vejleder

Læs mere

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business Illustreret af Anders Morgenthaler Jens Moberg Rettidig omsorg Gyldendal Business Indhold Forord 5 Tak 10 1. Selvbevidsthed om at kende sig selv som leder 13 Succesfuld ledelse starter med selvbevidsthed

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING 25 RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING Guiden er målrettet børn med ADHD, men kan med fordel bruges til alle børn 1 Kære læser Tak fordi

Læs mere

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Temaer i 2013 Liv i Skolen 2013 God undervisning i skolen I dag ved vi meget om hvad

Læs mere